You are on page 1of 44

ÁÃÒò¦¾¡¼÷

ÁÃÒò¦¾¡¼÷
1 «ÅºÃì ÌÎ쨸. 11 ´ü¨Èì ¸¡Ä¢ø ¿¢üÈø.
2 «ûÇ¢ þ¨Èò¾ø. 12 µð¨¼ Å¡ö.
3 «ûÇ¢ Ţξø. 13 ¸í¸½õ ¸ðξø.
4 «Ãì¸ôÀÃì¸. 14 ¸Î측ö ¦¸¡Îò¾ø.
5 ¬Æõ À¡÷ò¾ø. 15 ¸ñÏõ ¸ÕòÐõ.
6 ¬Èô §À¡Î¾ø. 16 ¸õÀ¢ ¿£ðξø.
7 ¯îº¢ ÌÇ¢÷¾ø. 17 ¸Ã¢ â;ø.
8 ±ÎôÀ¡÷ ¨¸ôÀ¢û¨Ç. 18 ¸¨ÃòÐì ÌÊò¾ø.
9 ²ðÎî ͨÃ측ö. 19 ¸¡Ð Ìòоø.
10 ´Õ ¨¸ À¡÷ò¾ø. 20 ¸¢½üÚò ¾Å¨Ç.

«ÎòÐ

ÁÃÒò¦¾¡¼÷
21 ¸¢ûÙì ¸£¨Ã. 31 ¾¨Ä ÓØ̾ø.
22 ÌÃíÌô À¢Ê. 32 ¾¡Çõ §À¡Î¾ø.
23 ¨¸ ¸Ø×¾ø. 33 §¾¡û ¦¸¡Îò¾ø.
24 ¨¸ Üξø. 34 ¿¡ìÌ ¿£Ù¾ø.
25 ¨¸ ¦¸¡Îò¾ø. 35 ÁÉôÀ¡ø ÌÊò¾ø.
26 ¨¸Ôõ ¸Ç×Á¡ö. 36 ÓðÎì¸ð¨¼.
27 ¦ºÅ¢ º¡öò¾ø. 37 ÓÂø ¦¸¡õÒ.
28 ¾ðÊì ¸Æ¢ò¾ø. 38 ÓØ ãîÍ.
29 ¾¨Ä ±Îò¾ø. 39 šâ þ¨Èò¾ø
30 ¾¨Ä ÌÉ¢¾ø. 40 ¦ÅÙòÐ Å¡í̾ø.

Óý¦ºø

´Õ ¦ºÂ¨Ä «ÅºÃôÀðÎî
¦ºöРŢÎÀÅý.

Óý¦ºø

Óý¦ºø .«Ç×ìÌ §Áø ¦ºÄÅÆ¢ò¾ø.

Óý¦ºø .´ý¨È Á¢¨¸ôÀÎò¾¢ì ÜÚ¾ø.

«ÅºÃÓõ À¾üÈÓõ. Óý¦ºø .

´ÕÅâý «È¢¨Åî §º¡¾¢ò¾ø. Óý¦ºø .

Óý¦ºø .´Õ ¸¡Ã¢Âò¨¾ì ¸¡Äó¾¡úò¾¢î ¦ºö¾ø.

¦ÀÕõ Á¸¢ú «¨¼¾ø. Óý¦ºø .

Óý¦ºø . ÍÂÁ¡¸î º¢ó¾¢ì¸¡Áø À¢È÷ ¦º¡øÖ¸¢ÈÀʦÂøÄ¡õ ¿¼ôÀÅ÷ / ±Ç¢¾¡¸ô À¢È÷ źôÀ¼ìÜÊÂÅ÷.

¿¨¼Ó¨ÈìÌô ÀÂýÀ¼¡¾ «È¢× / «ÛÀÅò§¾¡Î ´ð¼¡¾ ¸øÅ¢. Óý¦ºø .

§Á¡¾¢ôÀ¡÷ò¾ø / ±¾¢÷¦¸¡ûÙ¾ø / ±¾¢÷òÐô §À¡Ã¡Î¾ø. Óý¦ºø .

Óý¦ºø .Å¢¼¡ôÀ¢Ê¡¸ ¿¢üÈø / À¢ÊÅ¡¾Á¡¸ þÕò¾ø.

±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ±øġâ¼Óõ ±Ç¢¾¡¸î ¦º¡øĢŢθ¢ýÈ þÂøÒ / ¯ÇÈ¢ì ¦¸¡ðÊÅ¢Îõ ¿À÷. Óý¦ºø .

Óý¦ºø .¯Ú¾¢ âϾø.

Óý¦ºø .²Á¡üÈ¢ò ¾ôÒ¾ø.

Óý¦ºø .ÓØ ¸ÅÉòмý.

À¢ÈÕ¨¼Â ¸ÅÉò¾¢Ä¢ÕóÐ ¾ôÀ¢òÐô §À¡öŢξø / ¿Ø×¾ø. Óý¦ºø .

«ÅÁ¡Éõ ²üÀÎòоø / Á¾¢ô¨Àì ¦¸Îò¾ø Óý¦ºø .

´Õ ¸¨Ä¨Â «øÄРШȨÂô ÀüÈ¢ ÓØì¸ô ÀÊòÐ «È¢¾ø Óý¦ºø .

Óý¦ºø .º¡Á¡÷ò¾¢ÂÁ¡¸ô ¦À¡ö ¦º¡øÖ¾ø.

Óý¦ºø .¾¡ý Å¡Øõ ÝÆÖìÌ «ôÀ¡ø þÕôÀÐ / ±¨¾Ôõ «È¢Â¡¾Åý / ÀÃó¾ ¯Ä¸ «ÛÀÅõ þøÄ¡¾ ¿À÷.

Óý¦ºø .«üÀÁ¡É ´ÕÅ÷ «øÄÐ ´ýÚ.

À¢ÊÅ¡¾õ / ÀüÈ¢ì ¦¸¡ñ¼¨¾î º¢È¢Ðõ Å¢ðÎ즸¡Î측¾ ¾ý¨Á. Óý¦ºø .

Óý¦ºø . ¯¾Å¢ ¦ºöž¢Ä¢ÕóÐ «øÄÐ ¦À¡ÚôÀ¢Ä¢ÕóРŢĸ¢ì ¦¸¡ûÙ¾ø.

¿¢¨È§ÅÚ¾ø Óý¦ºø .

¾ì¸ §¿Ãò¾¢ø ¯¾Å¢ ¦ºö¾ø Óý¦ºø .

Óý¦ºø .ÌüÈõ «øÄÐ ¾ÅÚ þ¨ÆìÌõ ¾Õ½ò¾¢§Ä§Â.

¯¼ýÀξø / þ½í̾ø / þ¨º¾ø. Óý¦ºø .

²¾¡ÅÐ ¸¡Ã½õ ÜÈ¢ò ¾Å¢÷ò¾ø Óý¦ºø .

Óý¦ºø .Å¡ú쨸¢ø ¿øÄ ¿¢¨ÄìÌ ÅÕ¾ø.

«ÅÁ¡Éõ «¨¼¾ø. Óý¦ºø .

¯È¨Åò ÐñÊò¾ø / ´ý¨È ÓüÈ¢ÖÁ¡¸ì ¨¸ Ţξø Óý¦ºø .

Óý¦ºø .ÅÚ¨Á¢ø ÐýÀôÀξø / Á¢¸×õ ¾¢ñ¼¡Î¾ø / ͺ¢ó¾¨É¢ýÈ¢ ÁüÈÅ÷ ¸Õò¨¾ ²üÚ ¿¼ò¾ø.

´Õ ¦ºÂÄ¢ø ®ÎÀðÎûÇÅÕìÌò Ш½Â¡¸ þÕò¾ø. Óý¦ºø .

Óý¦ºø . ÅÃõÒ Á£È¢ §À;ø / Á⡨¾ì ̨ÈÅ¡¸ô §À;ø.

Å£ñ ¸üÀ¨Éì ¦¸¡ñÎ ´ýÚ ¿¢¨È§ÅÚ¦ÁÉ ¿õÒ¾ø Óý¦ºø .

¾¨¼ / ¾¼í¸ø. Óý¦ºø .

þøÄ¡¾ / À¢ÈÅ¡¾ ´ýÚ. Óý¦ºø .

ÓØ ÓÂüº¢Ô¼ý / Á¢¸ò ¾£Å¢ÃÁ¡¸. Óý¦ºø .

Å¢ÃÂõ ¦ºö¾ø / Å£½¡ì̾ø. Óý¦ºø .

ÀÄÕõ À¡Ã¡ðÎõÀÊî º¢ÈôÀ¡¸î ¦ºö¾ø Óý¦ºø .

¦ÅÇ¢§ÂÚ .