You are on page 1of 1

“Тонгил” ХХК-ны Усан оргилуурын хийц

нийлүүлэх ажлын үнийн санал

Нэр Нэгж үнэ Тоо Нийт үнэ тайлбар
хэмжээ
1. Насос 2,200,000 төг 1 2,200,000 төг 380V, 3KW, 15м3/h, Гаралт
ширхэг 51мм хоолой.

2. p Гэрэл 165,000 төг 16 2,640,000 төг
ширхэг

3. Хошуу 40,000 төг 16 640,000 төг
крант ширхэг

4. Нийт 5,480,000 төг
5. НӨАТ 548,000 төг
6. БҮГД 6,028,000 төг

Үнийн санал гаргасан: ............................................. /Ч.Мэндбаяр/