You are on page 1of 345

Laporan Tahunan 2014

FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD (800165-P)
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD (800165-P)

Level 45, Menara Felda, Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC,
50088 Kuala Lumpur, Malaysia.
Kepakaran Digabungkan
T +603 2859 0000 F +603 2859 0016 FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD Laporan Tahunan 2014

feldaglobal.com
Laporan Tahunan 2014

Kata Pengantar kepada Pemegang Saham
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD (800165-P)

12 Penyata Pengerusi
16 Penyata Ketua Pegawai Eksekutif
165-P)

ran KLCC, Kepakaran Digabungkan

Mengenai FGV
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD Laporan Tahunan 2014

22 Maklumat Korporat
Kejayaan bermula 24 Lembaga Pengarah
dengan peluang.
36 Pengurusan Utama
Peluang kini telah terhidang di
hadapan FGV. Peluang-peluang ini 44 Kluster Perniagaan
akan kami manfaatkan bagi 46 Struktur Organisasi
pertumbuhan di dalam semua
bidang perniagaan kami. Dengan 48 Kalendar Peristiwa Penting
berlandaskan momentum yang
52 Anugerah & Pengiktirafan
positif, hala tuju perniagaan yang
khusus dan bimbingan pihak
pengurusan yang mengutamakan Strategi dan Penambahan Nilai
perdagangan, kami sedia mencapai 56 Risiko dan Peluang Pasaran
ke tahap lebih tinggi. Kami melihat
masa depan yang dipacu oleh 58 Pelan Induk Strategik Global (GSB)
kecerdasan, kepintaran dan 61 Model Perniagaan
berwawasan bagi mencapai kejayaan
yang lebih bagi Kumpulan FGV. 62 Perhubungan Pelabur

Ulasan Prestasi & Kemajuan
68 Ringkasan Kewangan 3 Tahun
69 Ulasan Operasi Perniagaan
– Sawit Huluan
– Sawit Hiliran
Pengenalan – Getah
02 Profil Korporat – Gula
04 Visi, Misi dan Nilai – Penyelidikan & Pembangunan (R&D) dan
Perkhidmatan Agro
06 Peristiwa Penting
– Pengangkutan, Logistik, Pemasaran &
Sorotan Prestasi Lain-lain (TLMO)
08 Kewangan 96 Strategi Sumber Manusia
08 Sosial 98 Tanggungjawab Sosial Korporat
09 Kesihatan & Keselamatan 104 Laporan Kemampanan
09 Alam Sekitar 110 Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar
Laporan Lain-lain
116 Penyata Tadbir Urus Korporat 325 Analisis Pegangan Saham
139 Laporan Jawatankuasa Audit 328 10 Hartanah Utama Kumpulan FGV
149 Penyata Integriti Korporat 331 Pendedahan Tambahan:
150 Penyata Pengurusan Risiko dan Kawalan – Penggunaan Hasil Perolehan
Dalaman – Belian Balik Saham
156 Penyata Tanggungjawab Pengarah – Opsyen, Waran atau Sekuriti Boleh Tukar
– Program Penerimaan Depositori
Penyata Kewangan – Sekatan dan/atau Penalti Penting
158 Laporan Para Pengarah – Yuran Bukan Audit
162 Penyata Para Pengarah – Perubahan Dalam Keputusan
162 Akuan Berkanun – Jaminan Keuntungan
– Kontrak Penting
163 Laporan Juruaudit Bebas
– Dasar Penilaian Semula
165 Penyata Pendapatan Komprehensif
– Urusniaga-Urusniaga Berulang dengan Pihak
167 Penyata Kedudukan Kewangan Berkaitan yang Berbentuk Hasil atau Dagangan
169 Penyata Perubahan Ekuiti Disatukan
Mesyuarat Agung Tahunan
171 Penyata Perubahan Ekuiti
335 Notis Mesyuarat Agung Tahunan
173 Penyata Aliran Tunai
337 Penyata Mengiringi Notis Mesyuarat Agung
177 Nota-nota Kepada Penyata Kewangan Tahunan
324 Maklumat Tambahan 338 Butiran Pentadbiran
• Borang Proksi
• Borang Permintaan

KANDUNGAN
Felda Global Ventures Holdings Berhad Mesyuarat Agung Tahunan Ke-7
Tempat : Banquet Hall 1, Level B2, Menara Felda, Platinum Park,
No. 11, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur
Tarikh : 16 Jun 2015
Masa : 11 pagi
PROFIL
KORPORAT
Felda Global Ventures Holdings Berhad (FGV atau Kumpulan)
merupakan salah sebuah syarikat Malaysia yang menerajui pelbagai
sektor perniagaan agro dunia menerusi enam kluster perniagaan
Sawit Huluan utamanya iaitu Sawit Huluan; Sawit Hiliran; Getah; Gula;
Penyelidikan & Pembangunan (R&D) dan Perkhidmatan Agro; serta
Pengangkutan, Logistik, Pemasaran & Lain-lain (TLMO). Buat masa
ini, FGV adalah salah satu pengeluar minyak sawit mentah (MSM)
terbesar dunia dan juga pengendali ladang kelapa sawit ketiga
terbesar dunia. Beroperasi di lebih 10 buah negara merentasi
benua Amerika Utara, Eropah, Asia dan Timur Tengah, FGV
berhasrat menjadi salah satu daripada 10 konglomerat terbesar
dunia dalam perniagaan agro menjelang tahun 2020.
Sawit Hiliran Kluster Sawit Huluan adalah sumber pendapatan terbesar FGV
sekaligus membentuk teras syarikat. Dengan jumlah bank tanah
melebihi 450,000 hektar, Kluster Sawit Huluan telah membantu FGV
memegang status pengeluar MSM terbesar dunia dengan
menghasilkan lebih daripada tiga juta tan MSM secara tahunan.

Kluster Sawit Hiliran pula menyokong operasi huluan dengan
menyediakan jaminan pengambilan produk yang sedia ada.
Getah Dengan bekalan MSM yang terjamin, Kluster Sawit Hiliran kini
telah menerokai pembangunan produk-produk yang lebih inovatif
dan memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi seperti
biodiesel, tokotrienol, grafen dan tiub nano karbon. Ini akan
membuka pasaran baharu kepada FGV dalam industri berpotensi
tinggi seperti penerbangan, pertahanan serta minyak & gas.
Seiring dengan pembangunan produk-produk ini, FGV juga sedang
meningkatkan penguasaan pasarannya dalam bidang oleokimia,
minyak dan lelemak, serta barangan pengguna yang mencatatkan
Gula permintaan tinggi.

Kluster Getah merupakan salah satu komponen penting dalam
program tanaman pelbagai FGV. Dengan hampir 60 tahun
pengalaman dalam sektor perladangan getah, FGV mempunyai
kelebihan pengetahuan untuk memasuki pasaran antarabangsa
Penyelidikan & yang semakin meningkat bagi getah proses. FGV telah menerajui
pasaran dalam operasi pemprosesan getah hasil daripada
Pembangunan sokongan pengurusan ladang getah dan khidmat nasihat yang
(R&D) dan terbukti keberkesanannya.

Perkhidmatan Agro Selain itu, Kluster Gula juga telah memberi sumbangan besar
kepada kejayaan FGV. Menerusi anak syarikatnya, MSM Malaysia
Holdings Berhad (MSM Holdings), FGV telah menjadi pengeluar
gula bertapis terbesar di Malaysia. FGV menguasai lebih daripada
64 peratus pasaran gula bertapis tempatan dengan kapasiti
Pengangkutan, pengeluaran tahunan yang melebihi 1.1 juta tan. Berdasarkan
Logistik, Pemasaran pertumbuhan dua angka dalam permintaan gula di pasaran
antarabangsa serta pengembangan FGV melalui aktiviti pengambil
& Lain-lain (TLMO) alihan dan usaha sama dengan syarikat-syarikat peneraju serantau,
MSM Holdings kini berada dalam kedudukan terbaik untuk
menjadi hab gula terbesar di rantau Asia Pasifik.

ms
2 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
France & Spain

Sorotan
Prestasi
2 pejabat perdagangan* Myanmar China
- 2 kilang penapisan*
Pengedaran produk
Turki - 1 tangki pemasangan pukal
Kemboja
1 kilang
Pengedaran produk
Kanada penapisan*
1 kilang penghancuran
kanola & kacang soya &

Kata Pengantar kepada
kilang penapisan

Pemegang Saham
Filipina
Pengedaran produk

Malaysia
USA – 370,922 hektar ladang kepala sawit
1 kilang oleokimia – 71 kilang
– 5 kilang penghancuran

Mengenai FGV
– 7 kilang penapisan
Ladang – 1 kilang oleokimia*
– 15,429 hektar ladang getah
– 8 kilang pemerosesan getah
Tangki Penyimpanan Pukal – 2 kilang penapisan gula
– 4 tangki penyimpanan pukal
Kanola & Kacang Soya Pakistan – 7 hab pengangkutan
1 kilang
Fasiliti Gula penapisan#

Penambahan Nilai
Pengedaran Produk
Indonesia

Strategi dan
Thailand – 56,422 hektar ladang kepala sawit
Kilang Penapisan 1 kilang pemprosesan getah – 1 kilang penapisan*
– 12,844 hektar ladang getah
Jualan & Pemasaran – 1 kilang pemprosesan getah
– 1 tangki penyimpanan pukal
Oleokimia

Pembuatan Getah

Ulasan Prestasi &
* Usaha sama
# Syarikat-syarikat Bersekutu

Kemajuan
FGV di persada dunia

Antara faktor kejayaan perniagaan FGV adalah sumbangan sedang membina keupayaan antarabangsanya dengan menjalinkan
daripada Kluster Penyelidikan & Pembangunan dan Perkhidmatan kerjasama dengan pembekal logistik bersepadu luar negara di
Agro. Penglibatan dalam penyelidikan dan pembangunan selama pasaran eksport utama. Antara lain, dengan penubuhan FGV

Laporan
empat dekad telah membantu mewujudkan pusat bioteknologi Trading Sdn Bhd yang menumpu kepada perdagangan dan
terbesar di Asia Tenggara, yang diterajui oleh sekumpulan para perniagaan toling, FGV kini berada di landasan yang betul untuk
saintis yang berpengalaman. Matlamat utama Kluster ini adalah menjadi pedagang minyak sawit antarabangsa.
untuk menghasilkan teknologi perniagaan agro termoden bagi
meningkatkan prestasi operasi serta aktiviti komersial secara FGV kini menerajui komitmen FELDA dalam kemampanan bidang
optimum dalam semua aspek perniagaan FGV. Yangambi pertanian dengan menguruskan penglibatan Kumpulan secara

Penyata Kewangan
merupakan benih sawit keluaran FGV yang telah memenangi aktif dalam Rundingan Meja Bulat Kemampanan Minyak Sawit
pelbagai anugerah dan kini menguasai 40 peratus pasaran di (RSPO). Sebagai salah satu ahli terawal RSPO, FGV juga adalah
Malaysia. Yangambi adalah salah satu daripada produk-produk syarikat rantaian bekalan minyak sawit lengkap yang pertama
inovatif Kluster Penyelidikan & Pembangunan dan Perkhidmatan menerima pensijilan International Sustainability and Carbon Council
Agro FGV. (ISCC). Pencapaian ini telah mengukuhkan lagi komitmen syarikat
untuk terus menerajui amalan operasi yang mampan.
Kluster Pengangkutan, Logistik, Pemasaran & Lain-lain (TLMO)
FGV berperanan menyokong rantaian bekalan bersepadu yang Pencapaian FGV adalah seiring dengan matlamatnya untuk menjadi
merentasi segala kegiatan perniagaan teras FGV. Operasi yang salah sebuah syarikat perniagaan agro utama dunia menjelang
Lain-lain

menghasilkan keuntungan berbilion ringgit ini mempunyai tahun 2020, di mana ianya membuka peluang antarabangsa dan
kemudahan pemukalan dan simpanan yang terbesar di dunia bagi potensi menerusi perkhidmatan penyelesaian perniagaan agro.
minyak sayuran. Selain itu, TLMO juga berfungsi menghubung Dengan teknologi bertaraf dunia yang dimiliki FGV dan komitmen
dan mengawal pergerakan seluruh aset FGV serta meningkatkan daripada lebih 19,000 petugas, nescaya FGV dapat memenuhi
keberkesanan operasi. Melangkah ke hadapan, Kluster TLMO keperluan kemampanan planet.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 3
Untuk menjadi perniagaan agro
bersepadu dan berpelbagai yang
terulung di dunia.

ISI
Untuk menjadi pemimpin global dengan:
• Mewujudkan nilai melalui modal insan kami
• Memperjuangkan budaya tempatan
• Membina kelebihan melalui rantaian nilai bersepadu
• Mempertingkatkan kepelbagaian dari segi komoditi dan geografi

NILAI-NILAI
KE A DI T
RJASAM HO
R M AT
IN
TE G RITI NA MISME SE
MANGA

ms
4 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Pengendali ladang kelapa sawit ketiga

Kata Pengantar kepada
terbesar di dunia; Mengendalikan lebih

Pemegang Saham
Pengeluar minyak sawit mentah 450,000 hektar ladang di Malaysia dan
(MSM) terbesar di dunia dengan Kalimantan, Indonesia.
keupayaan pengeluaran MSM
tahunan melebihi
3 juta tan.

Mengenai FGV
Peneraju perniagaan
Penyelidikan dan

Penambahan Nilai
agro global yang
Pembangunan (R&D) selama

Strategi dan
terutama di Malaysia.
empat dekad – Penubuhan
pusat teknologi-bio terbesar di
Asia Tenggara.

Ulasan Prestasi &
Kemajuan
Syarikat pertama
di dunia yang

SOROTAN
menjadi perintis
dalam
mengeluarkan

Kemudahan pemukalan
dan penyimpanan
OPERASI tiub nano karbon
(CNT) dan grafen
bergred tinggi

Laporan
minyak sayuran terbesar daripada hasil
di dunia. sampingan
minyak sawit.

Penyata Kewangan
Lain-lain

Pengeluar gula bertapis
Seramai19,000 utama di Malaysia.
petugas
Kumpulan.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 5
PERISTIWA PENTING
1956
Ordinan Kemajuan Tanah 1956
1971
FELDA melaksanakan usaha sama
1978
Penubuhan Agricultural Services
dikuatkuasakan pada 1 Julai dan FELDA pertamanya dengan Perlis Plantations Corporation (kini Felda Agricultural
ditubuhkan dengan modal permulaan Berhad (PPB) bagi menubuhkan Kilang Services Sdn Bhd) bagi pengeluaran stok
sebanyak RM10 juta. Seramai 112,635 Gula Felda Perlis Sendirian Berhad (KGFP), penanaman bagi kelapa sawit.
peneroka-peneroka dibawa masuk pada iaitu sebuah kilang pengisaran dan
tahun 1957-1990. penapisan gula bertapis.

FELDA PPB

PEMILIKAN
TANAH YANG
PERTAMA

1995
Felda Holdings Sdn Bhd (kini Felda
2004
FELDA telah mentauliahkan loji janakuasa
2007
Felda Holdings Sdn Bhd telah membuka
Holdings Bhd atau FHB) telah ditubuhkan biomas Sahabat di Lahad Datu, Sabah – Pusat Bioteknologi Felda bernilai RM25
sebagai badan komersial FELDA. Ke iaitu projek Mekanisma Pembangunan juta di Negeri Sembilan dan juga
semua syarikat dan perbadanan FELDA Bersih (CDM) pertama di dunia yang merupakan pusat penyelidikan bioteknologi
telah diserap menjadi anak syarikat FHB. beroperasi sepenuhnya menggunakan yang terbesar di Asia Tenggara.
tandan buah kosong (TBK).

2010
Kumpulan Felda
2010
FGV telah mengambil alih Malayan Sugar
2011
MSM Malaysia Holdings Berhad (MSM
telah menjadi Manufacturing Company Berhad Holdings), sebuah anak syarikat FGV
organisasi pekebun RSPO (MSM Co) dan Kilang Gula Felda Perlis telah disenaraikan di Pasaran Utama
kecil pertama di Sdn Bhd dan menjadi pengeluar gula Bursa Malaysia Securities Bhd. Pelaksanaan
dunia untuk terbesar di Malaysia. ini telah meraih RM796 juta. Ianya
memperoleh merupakan syarikat pertama Kumpulan
P e n s i j i l a n FGV yang disenaraikan sebagai syarikat
Rundingan Meja awam di Malaysia.
Bulat Kemampanan
Minyak Sawit
(RSPO).

ms
6 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
1980 1985 1992

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
FELDA telah menubuhkan sebuah Felda Rubber Corporation Industries (kini Operasi penanaman komersial bermula di
koperasi pelaburan (Koperasi Permodalan Felda Rubber Industries Sdn Bhd) telah bawah Felda Plantations Sdn Bhd.
Felda atau KPF) bagi memberi peluang ditubuhkan untuk mengendalikan kilang-
kepada peneroka-peneroka dan petugas kilang pemprosesan getah dan
FELDA untuk melabur di dalam syarikat- menghasilkan susu getah pekat dan getah. OPERASI

Mengenai FGV
syarikat FELDA.
PENANAMAN
GETAH KOMERSIAL
bermula di bawah
FELDA PLANTATIONS SDN BHD
SUSU GETAH

Penambahan Nilai
Strategi dan
2007
FELDA telah memperbadankan Felda
2008
FGV telah mengambil alih pelaburan
2009
FGV telah mengambil alih 50 peratus
Global Ventures Holdings Sdn Bhd (kini FELDA di Amerika Syarikat termasuk Twin kepentingan ekuiti di dalam Felda Iffco

Ulasan Prestasi &
Felda Global Ventures Holdings Berhad) Rivers Technologies Holdings Inc. (TRT Sdn Bhd (sebuah syarikat usaha sama

Kemajuan
untuk beroperasi sebagai badan komersial Holdings). dengan IFFCO Holdings Ltd) dan Trurich
bagi pelaburan antarabangsa perniagaan Resources Sdn Bhd.
sawit huluan dan hiliran dan juga

50%
perniagaan agro yang lain.

AMERIKA UTARA
TWIN RIVER
TECHNOLOGIES
HOLDINGS INC EKUITI

Laporan
2012 2013 2014
Penyata Kewangan
Pada 28 Jun, FGV telah disenaraikan di FGV Cambridge Nanosystems Limited FGV adalah penerima Anugerah Frost &
Bursa Malaysia. Tawaran awam permulaan (FGV CNS) menghasilkan Tiub Nano Sullivan Syarikat Perladangan Sawit Terbaik
(IPO) merupakan yang ketiga terbesar di Karbon dan Grafin bergred tinggi. Usaha 2014 bagi dua tahun berturut-turut.
dunia pada tahun 2012 dan telah meraih sama telah ditubuhkan dengan Lipid
RM10.4 bilion. Venture Sdn Bhd bagi mengeluarkan
dan memasarkan tokotrienol (vitamin E),
di mana kedua-duanya dihasilkan
daripada sisa sampingan minyak sawit.
Lain-lain

FROST &
SULLIVAN
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 7
SOROTAN
PRESTASI
Kewangan
Perubahan
2014 2013 Peratus
Perolehan 16.37 bil 12.57 bil 30%

Keuntungan sebelum zakat
dan cukai 858.54 juta 1,536.32 juta -44%

Keuntungan selepas cukai
dan zakat
538.65 juta 1,108.30 juta -51%

Pendapatan sesaham 8.9 sen 26.9 sen -67%

Dividen sesaham 10 sen 16 sen -38%

Aset bersih sesaham 1.75 1.80 -3%

Sosial
Perubahan
2014 2013 Peratus

18,856 18,786 0.4%

Bilangan Kakitangan

Pusing ganti pekerja secara
sukarela (%) 4.26% 4.10% 4%

Jumlah perbelanjaan latihan RM15.20 juta RM15.06 juta 1%

ms
8 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
Kesihatan & Keselamatan

2014 2013 Perubahan
Peratus

Mengenai FGV
Lebih daripada tiga
kemalangan
bagi setiap 1000 pekerja 3.22 3.45 -7%

Jumlah kadar bagi setiap 1000 pekerja 6.15 5.91 4%

Penambahan Nilai
kemalangan

Strategi dan
Kes penyakit kerja bagi setiap 1000 pekerja tiada tiada tiada

Ulasan Prestasi &
Kemajuan
Alam Sekitar

Unit 2013 Perubahan
2014 Peratus

Laporan
Bilangan kilang yang
diiktiraf oleh RSPO
unit 39 17 129%

Penyata Kewangan
Jumlah minyak yang
diiktiraf oleh RSPO
tan 1,238,602 581,660 113%

Minyak sawit yang
diiktiraf ISCC
tan 399,410 399,410 –

Pemantauan pengurangan
pelepasan CO2e daripada MTCO2eq 67,576 35,411 91%
Lain-lain

loji biogas

Peningkatan dalam
penggunaan air
m3/t FFB 1.17 1.51 23%
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 9
PERTUMBUHAN
LESTARI
Kedudukan kami sebagai pengendali
ladang kelapa sawit ketiga terbesar di dunia
dengan pemilikan 450,000 hektar ladang
di Malaysia dan Kalimantan, Indonesia
meningkatkan lagi tanggungjawab kami
terhadap pemuliharaan alam sekitar.
Kami menerajui pelbagai inisiatif-inisiatif
kemampanan menerusi usaha-usaha seperti
penghasilan tenaga boleh diperbaharui
dan pemuliharaan sistem-sistem sungai.
Malah, kami percaya inilah satu-satunya
kaedah pertumbuhan yang mampan.
PENYATA
PENGERUSI
Kami masih berjaya mencapai Para Pemegang Saham Yang
Dihormati,
keuntungan selepas cukai dan zakat

S
emenjak penyenaraiannya pada tahun 2012, FGV telah
sebanyak RM538.65 juta mengalami perubahan yang ketara dengan pengenalan
bersandarkan perolehan sebanyak Pelan Induk Strategik Global (GSB) kami bagi
mengukuhkan kedudukan Kumpulan sebagai peneraju
RM16.4 bilion, membolehkan kami syarikat pertanian dunia menjelang tahun 2020.

mengisytiharkan dividen akhir GSB adalah hasil pertimbangan mendalam yang telah dilakukan
oleh pihak Pengurusan, dan yang telah dipersetujui sepenuhnya
sebanyak 4 sen sesaham. Ditambah oleh Lembaga Pengarah kerana kami yakin bahawa manfaat yang
jitu dapat diperolehi daripada transformasi yang berdasarkan asas
dengan dividen interim sebanyak 6 yang utuh, terutamanya daripada satu perniagaan yang pelbagai
yang membolehkan kami menghadapi tekanan pasaran; peningkatan
sen sesaham, jumlah dividen kami sistem dan proses-proses yang akan memacu kecemerlangan
modal, operasi dan kos; dan sebuah pasukan yang mantap bagi
bagi tahun kewangan dicatatkan mengemudikan Kumpulan ke arah mencapai kejayaan.

pada 10 sen sesaham yang Lembaga Pengarah memantau rapi perkembangan GSB dan
bangga dengan beberapa pencapaian yang positif. Di antara
menjadikan jumlah pembayaran balik pencapaian ini termasuk, penanaman semula seluas 15,000
hektar tanah secara agresif setiap tahun bagi mencapai sasaran
keseluruhan sebanyak RM364.82 juta. kematangan sawit sebanyak 60  peratus menjelang tahun 2020.
Walaupun usaha ini akan membawa hasil yang lebih tinggi pada
masa depan, namun dalam jangka masa pendek, pengeluaran
tandan buah segar (TBS) dan minyak sawit mentah (MSM) akan
terjejas. Sejajar dengan jangkaan ini, kadar pengeluaran menyusut
sedikit bagi tahun dalam kajian berbanding dengan tahun 2013.
Bagi tahun 2014, kami telah memproses sejumlah 14.79 juta tan
metrik TBS berbanding dengan 15.73 juta tan metrik dalam
tahun 2013. Hasil matang sehektar kami juga menyusut daripada
19.59 tan metrik dalam tahun 2013 kepada 18.94 tan metrik
dalam tahun 2014. Ini sebahagiannya disebabkan oleh perubahan
cuaca seperti kemarau pada awal tahun dan sedikit sebanyak
disebabkan oleh banjir pada akhir tahun.

ms
12 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
kepada
Saham
Shareholders
Pengantar to
KataForeword
Pemegang
Mengenai FGV
Penambahan Nilai
Strategi dan
Dengan peredaran masa,
pendedahan yang dinyatakan di

Ulasan Prestasi &
dalam Laporan Kemampanan

Kemajuan
akan digabungkan di dalam
segmen pelaporan kewangan
Laporan Tahunan kami bagi
memberikan penghitungan yang
holistik dan berintegrasi bagi
segala model dan strategi

Laporan
perniagaan kami.

YB Tan Sri Haji Mohd Isa
Dato’ Haji Abdul Samad

Penyata Kewangan
Pengerusi

Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 13
PENYATA PENGERUSI

Ketidaktentuan harga MSM jelas dicerminkan dalam prestasi operasi bukan kewangan lain yang menambah nilai kepada FGV
harga saham kami. Meskipun semua harga komoditi menyusut dan seterusnya kepada anda sebagai pemegang saham kami. Ini
secara berterusan, kami masih berjaya mencapai keuntungan membentuk sebahagian daripada hala tuju strategik baharu
selepas cukai dan zakat sebanyak RM538.65 juta berasaskan kami, iaitu untuk menerima pakai pendekatan berintegrasi di
RM16.4 bilion sebagai hasil, dan ini telah membolehkan kami dalam laporan-laporan tahunan kami. Laporan ini bersama
mengisytiharkan dividen akhir sebanyak 4 sen sesaham. Ditambah Laporan Kemampanan 2014, memberikan perhitungan
dengan dividen interim sebanyak 6 sen sesaham, jumlah dividen komprehensif inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan bagi memastikan
kami bagi tahun kewangan dicatatkan pada 10 sen sesaham daya saing dalam jangka masa panjang operasi kami. Dengan
yang menjadikan jumlah pembayaran keseluruhan sebanyak peredaran masa, pendedahan yang dinyatakan di dalam Laporan
RM364.82 juta. Kemampanan akan digabungkan di dalam segmen pelaporan
kewangan Laporan Tahunan kami bagi memberikan penghitungan
Di sebalik prestasi kewangan ini wujudnya satu budaya organisasi yang holistik dan berintegrasi bagi segala model dan strategi
yang dipertingkat – nilai-nilai yang kami pegang membantu perniagaan kami.
hubungan kami dengan kesemua para pemegang berkepentingan;
dan juga rasa penghargaan kami terhadap alam sekitar. Kami Di samping perubahan dari segi operasi dan budaya, kami juga
berusaha melindungi sumber-sumber alam sekitar yang menyokong telah menambahbaik amalan tadbir urus kami. Pada awal tahun,
operasi kami dan kemampanan kehidupan di bumi ini. dimulakan dengan pelancaran Pelan Integriti yang mewajibkan
setiap individu di dalam Kumpulan FGV mendokong tahap
Kami percaya bahawa hubungan kami dengan pemegang integriti korporat dan peribadi yang tertinggi. Kami juga telah
berkepentingan dan juga usaha-usaha kami untuk melindungi memperkenalkan satu Panduan Lembaga Pengarah sebagai
dan memulihara alam sekitar adalah penting kepada kemampanan rujukan bagi mereka yang mengetuai dasar tadbir urus FGV;
kejayaan kami. Sehubungan itu, bermula tahun ini kami akan mewujudkan Tadbir Urus Kumpulan dan juga Pengurusan Risiko
melaporkan inisiatif berkaitan isu-isu ini, dan juga aspek-aspek Kumpulan bagi mengetuai pematuhan Kumpulan terhadap
amalan beretika dalam segala aspek urusniaga kami.

Awal tahun ini menyaksikan Bagi memantapkan lagi keutuhan kami sebagai sebuah syarikat
komoditi pertanian yang bertanggungjawab, kami sentiasa
pelancaran Pelan Integriti membimbing para petani FGV menggunakan amalan-amalan
yang mampan, dan juga telah meningkatkan bilangan ladang-
yang mewajibkan setiap ladang dan kilang-kilang kami yang telah menerima pensijilan
Rundingan Meja Bulat Kemampanan Minyak Sawit (RSPO) dan
individu di dalam Kumpulan International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

FGV mendukung tahap Di samping melindungi alam sekitar, kami juga menyumbang

integriti korporat dan peribadi amalan-amalan yang bernilai terhadap usaha-usaha pemuliharaan
di seluruh negara. Inisiatif-inisiatif yang sedang dijalankan
yang tertinggi. termasuk menerajui satu program yang menggabungkan
pelbagai agensi yang berkaitan bagi pemuliharaan Rafflesia dan
Beruang Matahari, yang mana adalah bunga terbesar dunia dan
spesies beruang terkecil dunia. Kami juga terlibat dalam
penubuhan anjung pemeliharaan kepelbagaian bio di
Kinabatangan Bawah yang diusahakan bersama dengan Amanah
Pemuliharaan Borneo dan Jabatan Hidupan Liar Sabah yang
bertujuan melindungi penghijrahan gajah, orang utan dan
haiwan-haiwan liar lain di dalam hutan lindungan kami.

ms
14 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Bagi memantapkan lagi keutuhan kami sebagai sebuah syarikat
komoditi pertanian yang bertanggungjawab, kami sentiasa

Kata Pengantar kepada
membimbing para petani FGV menggunakan amalan-amalan

Pemegang Saham
yang mampan, dan juga telah meningkatkan bilangan ladang-
ladang dan kilang-kilang kami yang telah menerima pensijilan
Rundingan Meja Bulat Kemampanan Minyak Sawit (RSPO) dan

Mengenai FGV
International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

Ini merupakan sebahagian usaha-usaha kami dalam melindungi

Penambahan Nilai
Strategi dan
alam sekitar di dalam dan di sekeliling ladang-ladang kami. Bagi
mendapatkan maklumat menyeluruh projek-projek kami, sila
rujuk kepada Laporan Kemampanan kami di muka surat 104
hingga 107.

FGV menepati hala tuju GSBnya, dan saya ingin menyampaikan

Ulasan Prestasi &
penghargaan kepada semua pihak yang telah menyumbang

Kemajuan
terhadap pencapaian kolektif FGV. Saya juga ingin mengucapkan
terima kasih kepada rakan-rakan saya di Lembaga Pengarah atas
komitmen dan bimbingan anda. Saya bagi pihak Lembaga
Pengarah ingin mengucapkan selamat maju jaya dalam apa jua
usaha pada masa depan kepada mereka yang telah meletakkan
jawatan. Ini termasuklah Datuk Dr Salmiah Ahmad, yang telah
meletak jawatan pada 7 Ogos 2014; diikuti oleh Tan Sri Dato’

Laporan
Sri Dr Wan Abdul Aziz Wan Abdullah, Tan Sri Ismee Ismail dan
En. Fazlur Rahman Ebrahim, yang telah meletak jawatan pada
20 Januari 2015. Pada masa yang sama, saya ingin mengalu-
alukan pelantikan Tan Sri Dr Sulaiman Mahbob, Datuk Hj

Penyata Kewangan
Faizoull Ahmad, Dato’ Mohd Zafer Mohd Hashim dan Dato’
Mohamed Suffian Awang pada tahun 2014 dan 2015.
Pengalaman luas mereka di dalam bidang reformasi ekonomi,
perundangan pentadbiran am, kewangan dan korporat, akan
pasti menambahbaikan kepakaran dan pengetahuan kolektif
Lembaga Pengarah.

Yang paling pentingnya, saya ingin menyampaikan penghargaan
Lain-lain

Lembaga Pengarah kepada pihak Pengurusan dan kepada ke YB Tan Sri Haji Mohd Isa Dato’ Haji Abdul Samad
semua petugas kami atas segala usaha keras dan dedikasi Pengerusi
mereka terhadap kemampanan kejayaan FGV.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 15
PENYATA
KETUA PEGAWAI
EKSEKUTIF
Apa yang menyokong pemain mampan maju selangkah
ke hadapan adalah kekuatan daripada peringkat asas
dan keberkesanan perancangan strategik untuk
menyesuaikan diri dalam apa
jua keadaan. Inilah asas yang membuktikan
bagaimana kami bekerjasama untuk
meningkatkan prestasi kewangan
pada tahun 2014.

Dato’ Mohd Emir Mavani Abdullah
Presiden / Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan

ms
16 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
Mengenai FGV
Penambahan Nilai
Strategi dan
Ulasan Prestasi &
Kemajuan
Laporan
S Penyata Kewangan
ejak beberapa tahun kebelakangan ini, syarikat-syarikat Bagi syarikat-syarikat terutama industri, ragam pergolakan
komoditi pertanian secara globalnya menghadapi pelbagai pasaran bukanlah sesuatu perkembangan terbaharu. Faktor yang
cabaran disebabkan oleh ketidaktentuan harga yang membezakan sebuah syarikat yang mampan adalah kemantapan
telah menjejaskan hampir ke semua kaunter dagangan. asasnya dan keberkesanan tindak balasnya terhadap keadaan
Sebagai sebuah pengeluar minyak sawit mentah (MSM) terbesar persekitaran operasi. Kami percaya, faktor inilah yang
dunia. Harga MSM adalah sesuatu yang penting bagi Felda memberikan FGV kelebihan daya saing di dalam lanskap
Global Ventures Holdings Berhad (FGV atau Kumpulan), kerana perniagaan semasa, justeru membolehkan FGV mengekalkan
ianya merupakan komoditi teras yang paling utama bagi FGV. prestasi kewangan yang baik bagi tahun 2014.
Pada Ogos 2014, harga MSM Malaysia telah mencatatkan nilai
Lain-lain

serendah RM2,083 setan metrik ekoran penangguhan Kerajaan Di antara pencapaian FGV, termasuklah peningkatan hasil
di dalam pengumuman pelaksanaan program biodiesel. sebanyak 30.2 peratus ke RM16.4 bilion dengan pemilikan
Walaupun harga MSM kemudiannya mula meningkat, namun penuh Felda Holdings Bhd (FHB) pada awal tahun 2014 dan
eksport MSM masih terjejas terutamanya disebabkan oleh pertumbuhan keuntungan kasar kepada RM2.12 bilion
kekangan kredit di China, yang merupakan negara pengimport berbanding dengan RM878.27 juta pada 2013. Keuntungan
Mesyuarat Agung

MSM utama.
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 17
PENYATA KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

selepas cukai dan zakat kami sejumlah RM538.65 juta juga sebuah kumpulan perladangan kelapa sawit. APL merupakan
adalah amat menggalakkan. Ini disebabkan oleh harga MSM satu pengambil alihan yang menarik kerana ianya memiliki
Kumpulan yang lebih tinggi pada RM2,410 setan berbanding 24,622 ha ladang kelapa sawit muda menerusi lima syarikat
dengan RM2,333 setan pada tahun sebelumnya dan Kadar perladangan di Miri dan Bintulu di Sarawak, dan dilengkapi
Perahan Minyak (OER) yang lebih tinggi sebanyak 21.01 peratus dengan kilang minyak sawit dengan keupayaan pengeluaran 60
berbanding dengan 20.44 peratus pada tahun sebelumnya. tan sejam.

Saya amat yakin bahawa keputusan FGV yang menggalakkan ini Bagi mengukuhkan lagi Kluster Getah, kami telah memeterai
secara langsung kesan daripada proses transformasi yang telah dua usaha sama.
kami mulakan pada tahun 2012 berpandukan Pelan Induk
• Kami telah menubuhkan FGV Pho La Min Company Ltd di
Strategik Global (GSB) kami. Proses ini yang mewawasankan
Myanmar dengan usaha sama Pho La Min Trading Company
FGV sebagai sebuah syarikat pertanian 10 terbaik dunia
Ltd bagi membolehkan kami membuat permohonan lesen
menjelang tahun 2020, juga bermatlamat memantapkan daya
pelaburan asing di Myanmar bagi memudahkan pelaburan di
saing kami ke tahap yang lebih tinggi.
dalam aktiviti perniagaan berkaitan getah di negara tersebut.
Pada tahap korporat, kami sedang memperkemaskan lebih • Kami juga telah menubuhkan FGV-CVC Cambodia Ltd
daripada 100 buah anak-anak syarikat kami yang beroperasi di dengan usaha sama Co-Op Village Co Ltd, yang mengimport
lebih 10 buah negara. Dalam proses melupuskan aset dan getah diproses bergred CSR. Pada masa yang sama, kami
perniagaan kami yang bukan teras dan tidak menguntungkan, sedang berunding dengan beberapa pihak berpotensi untuk
kami telah melupuskan syarikat Malaysia Cocoa Manufacturing mengembangkan aktiviti perniagaan berkaitan getah huluan
dalam tahun kajian ini. Kami juga sedang membentuk satu dan pertengahan di Kemboja.
kelompok portfolio yang lebih seimbang dengan membangunkan
perniagaan getah dan gula kami bagi mengurangkan Di dalam Kluster Hiliran, matlamat kami adalah untuk
kebergantungan kepada sektor sawit. Pada masa yang sama, menambahbaik perniagaan semasa dan mempelbagaikan lagi
kami juga berhasrat mengukuhkan kehadiran kami di sepanjang portfolio makanan berkualiti dan barangan bukan makanan yang
rantaian nilai ketiga-tiga sektor sawit, getah dan gula, bermula inovatif, disokong oleh kemudahan penyelidikan dan pembangunan
daripada huluan hingga pertengahan dan kepada hiliran. Dengan (R&D) serta usaha sama strategik kami. Dua daripada kejayaan
menggunakan strategi Blue Ocean, objektif keseluruhan kami kami pada tahun ini adalah seperti berikut:
adalah untuk menerokai dan mencipta pasaran baharu menerusi • Memeterai usaha sama bersama M2 Capital Sdn Bhd dan
pengeluaran produk-produk dan perkhidmatan yang berkualiti Benefuel International Holdings S.A.R.L. untuk mengambil
tinggi, dipacu oleh inovasi dan amalan terbaik. alih loji biodiesel di Pelabuhan Kuantan. Menerusi usaha
sama ini, keupayaan pengeluaran biodiesel kami telah
Kami telah meneruskan lagi usaha-usaha penggabungan dan meningkat lebih tiga kali ganda, sekali gus menempatkan
pengambil alihan dalam tahun 2014. Dalam Kluster Huluan, FGV sebagai salah satu pengeksport biodiesel terbesar di
kami telah mengambil alih Asian Plantations Ltd (APL), iaitu Asia Tenggara; dan

Keputusan FGV yang menggalakkan ini secara langsung kesan
daripada proses transformasi yang telah kami mulakan pada tahun
2012 berpandukan Pelan Induk Strategik Global (GSB) kami. Proses
ini yang mewawasankan FGV sebagai sebuah syarikat pertanian 10
terbaik dunia menjelang tahun 2020, juga bermatlamat
memantapkan daya saing kami ke tahap yang lebih tinggi.

ms
18 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Dalam usaha kami mengurangkan kos, kami sedang

Sorotan
Prestasi
melaksanakan proses pemerolehan yang lebih berkesan;
Bagi tahun 2015, kami akan penyusunan semula perniagaan mengikut kaedah tol mengguna
pakai Program Mikro Makro Perladangan menerusi tablet
memberikan tumpuan terhadap (PMMP) bagi menambahbaik pengurusan ladang; penggunaan
pesawat udara tanpa pemandu (drone); penggunaan benih

Kata Pengantar kepada
mempelbagaikan lagi perniagaan kelapa sawit baharu yangambi, ciptaan FGV yang memberikan

Pemegang Saham
hasil yang tinggi, serta racun perosak dan baja yang terbaik.
kami untuk mengurangkan risiko Kami juga menggunakan galah grafit dan aluminium yang lebih
berkesan bagi menuai tandan buah segar (TBS).
dan meningkatkan pendapatan FGV
Usaha-usaha ini disokong oleh satu perubahan pemikiran merentasi
Kumpulan bagi menerima pakai pendekatan yang berdasarkan
• Kerjasama dengan Nanokomp Ileri Teknoloji Malzemeleri Arge objektif dan bukannya berdasarkan proses, dalam segala usaha

Mengenai FGV
Dan Ins San Tic Ltd Sti (Nanokomp) yang berpusat di Ankara kami. Pelbagai inisiatif telah pun dilaksanakan bagi menyokong
dalam usaha sama dalam bidang grafin dan tiub nano karbon konsep Hala Tuju Baharu FGV termasuk pembentukan Lingkungan
bersama Cambridge Nanosystems Ltd (CNL) yang berpusat di Inovatif dan Kreatif, iaitu sebuah program berstruktur yang
United Kingdom. Nanokomp berhasrat menggunakan dalam menggalakkan para petugas menyampaikan idea-idea mereka bagi
bidang grafin dalam bentuk resins epoxy untuk menghasilkan meningkatkan produktiviti dan keberkesanan. Kami juga telah
prepreg, iaitu sejenis gentian komposit sebahagian besar melancarkan nilai-nilai teras PRIDE yang mencakupi kerjasama,

Penambahan Nilai
untuk pasaran Eropah. Walaupun ianya akan mengambil masa hormat, integriti, dinamisme dan semangat. Saya bersama pasukan

Strategi dan
untuk memasarkan produk-produk grafen yang baharu ini, pengurusan telah menyertai satu siri jelajah pada tahun kajian ke
namun kami teruja dengan peluang yang ada untuk menjadi semua ladang-ladang, syarikat operasi dan unit-unit kami untuk
peneraju dalan mengubah sisa buangan sawit menjadi bahan berkongsi nilai-nilai teras ini, yang kami percaya adalah penting
dan teknologi baharu. Grafen merupakan bahan ternipis dan dalam mencapai budaya berprestasi tinggi.
terkuat yang pernah dihasilkan di dunia telah digelar sebagai
“bahan ajaib yang boleh mengubah dunia”. Ianya boleh Walaupun kita telah mencapai pelbagai kejayaan yang
digunakan di dalam pelbagai industri, daripada mikro

Ulasan Prestasi &
membanggakan dalam tahun 2014, banyak lagi yang perlu
elektronik hinggalah ke bidang perubatan serta minyak dan dilakukan bagi mencapai matlamat utama kami. Bagi tahun 2015,

Kemajuan
gas, dengan lebih 10,000 hak cipta dikenalpasti bagi kami akan memberi tumpuan terhadap mempelbagaikan lagi
penggunaannya termasuklah cat kalis ais yang diperkuatkan perniagaan kami untuk mengurangkan risiko dan meningkatkan
oleh teknologi grafin di dalam industri aeroangkasa dan pendapatan FGV. Di antara sasaran utama kami termasuk
bendalir yang meningkatkan kecekapan penggerudian minyak. penubuhan unit perniagaan perdagangan bagi minyak sawit,
getah dan gula. Kami juga berniat mengembangkan capaian
Kami sedang melaksanakan perubahan-perubahan pada peringkat perniagaan kami bagi merapatkan jurang dalam rantaian bekalan
organisasi bagi menyokong pembangunan korporat dengan selari perniagaan sawit, getah dan gula, kami di samping membina

Laporan
dengan konsep Hala Tuju Baharu FGV. Konsep ini meliputi jenama FGV, menerapkan konsep Hala Tuju Baharu FGV sebagai
peningkatan keberkesanan operasi dan kos merangkumi segala sebahagian daripada budaya korporat kami dan memanfaatkan
operasi dan perniagaan kami, di samping membangunkan hasil tenaga kerja yang lebih bertenaga dan bersepadu.
keupayaan dan kebolehan dalaman kami. Saya amat berbangga
mengumumkan bahawa kami sudahpun mencapai peningkatan Banyak lagi usaha yang perlu kita lakukan, namun saya percaya,

Penyata Kewangan
dalam bidang-bidang ini. berdasarkan sikap profesional pasukan kita serta disokong oleh
komitmen daripada 19,000 petugas FGV yang bersemangat, kita
Dari segi operasi, kami telah meningkatkan hasil dan kadar boleh mencapai wawasan 2020 kita. Pesanan kami kepada
perahan minyak dengan kaedah terbaik di dalam ladang-ladang semua adalah supaya bekerja dengan pintar, kekal ukuh dan
dan kilang-kilang kami, terutamanya dalam peneresan ladang- utamakan integriti dalam segala kerja yang dilakukan. Bersama,
ladang kami dan mengumpulkan buah-buah yang gugur di kaki kita boleh mencapai aspirasi korporat kita.
bukit memandangkan buah-buahan ini mengandungi minyak
terbanyak. Kami juga telah memulakan kaedah memangkas
terbaharu dan penggunaan jentera dalam operasi kami bagi
Lain-lain

mengurangkan sumber manusia di ladang-ladang kami ekoran
kekurangan petugas-petugas Indonesia.

Dato’ Mohd Emir Mavani Abdullah
Presiden / Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 19
KEPELBAGAIAN
GUNA
Buah kelapa sawit sememangnya banyak
kegunaannya. Selain daripada minyak
dan lelemak, ianya boleh diadunkan bagi
penggunaan barangan keperluan rumah,
biodiesel bagi kegunaan kenderaan
dan penyaringan vitamin E bagi
kegunaan produk-produk nutraseutikal.
Sisa buangannya boleh digunakan
bagi menjanakan kuasa elektrik dan
menghasilkan tiub nano karbon dan
grafen, iaitu molekul-molekul yang
akan merevolusikan industri-industri
penerbangan, automatif dan elektronik.
Pendek kata, buah kelapa sawit adalah
tanaman hasil yang terbaik sekali.
MAKLUMAT
KORPORAT
Lembaga Pengarah
YB Tan Sri Haji Mohd Isa Dato’ Haji Dato’ Mohd Emir Mavani Abdullah Fazlur Rahman Ebrahim
Abdul Samad Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
Pengerusi, Kumpulan (Dilantik pada 15 Mac 2014)
Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Pengarah Eksekutif Bukan Bebas (Meletak jawatan pada 20 Januari 2015)

Tan Sri Dato’ Sri Dr. Wan Abdul Aziz Datuk Nozirah Bahari Datuk Hj. Faizoull Ahmad
Wan Abdullah Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas (Dilantik pada 15 Mac 2014)
(Meletak jawatan pada 20 Januari 2015) YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd
Harun Narrashid Dato’ Mohd Zafer Mohd Hashim
Datuk Dr. Omar Salim Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas (Dilantik pada 20 Januari 2015)
Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbob
Dato’ Yahaya Abd Jabar Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Dato’ Mohamed Suffian Awang
Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif (Dilantik pada 15 Mac 2014) Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
(Dilantik pada 20 Januari 2015)
Tan Sri Ismee Ismail Datuk Dr. Salmiah Ahmad
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
(Meletak jawatan pada 20 Januari 2015) (Dilantik pada 15 Mac 2014)
(Meletak jawatan pada 7 Ogos 2014)

ms
22 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
Mengenai FGV
Penambahan Nilai
Strategi dan
Ulasan Prestasi &
Kemajuan
SETIAUSAHA SYARIKAT PENDAFTAR SAHAM PERHUBUNGAN PELABUR
Koo Shuang Yen Symphony Share Registrars Sdn Bhd DAN PERTANYAAN

Laporan
(MIA 7556) Level 6, Symphony House Level 24, Menara Felda
(Dilantik pada 30 Jun 2014) Pusat Dagangan Dana 1 Platinum Park
Jalan PJU 1A/46 No. 11, Persiaran KLCC
47301 Petaling Jaya 50088 Kuala Lumpur
JURUAUDIT Selangor, Malaysia Malaysia

Penyata Kewangan
Tetuan PricewaterhouseCoopers Tel (Meja Bantuan): +603 7849 0777 Tel: +603 2859 0000
Chartered Accountants Faks: +603 7841 8151/8152 Faks: +603 2859 0016
Level 10, 1 Sentral, Jalan Travers Laman Web: www.feldaglobal.com
Kuala Lumpur Sentral E-mel: fgv.investors@feldaglobal.com
50706 Kuala Lumpur PEJABAT BERDAFTAR
Malaysia Level 45, Menara Felda
Tel: +603 2173 1188 Platinum Park PENYENARAIAN PASARAN
Faks: +603 2173 1288 No. 11, Persiaran KLCC SAHAM
Lain-lain

Laman Web: www.pwc.com 50088 Kuala Lumpur Pasaran Utama Bursa Malaysia
Malaysia Securities Berhad
Tel: +603 2859 0000 Tersenarai semenjak 28 Jun 2012
Faks: +603 2859 0016 Kod Stok: 5222
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 23
Duduk dari kiri ke kanan:

YB Tan Sri Haji Mohd Isa
Dato’ Haji Abdul Samad
Pengerusi,
Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas

Datuk Dr. Omar Salim
Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas

Dato’ Yahaya Abd Jabar
Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif

Berdiri dari kiri ke kanan:

Dato’ Mohd Emir Mavani Abdullah
Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif
Kumpulan,
Pengarah Eksekutif Bukan Bebas

Datuk Nozirah Bahari
Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas

Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbob
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

Datuk Haji Faizoull Ahmad
Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas

YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd
Harun Narrashid
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

Dato’ Mohd Zafer Mohd Hashim
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

Dato’ Mohamed Suffian Awang
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

LEMBAGA
PENGARAH
ms
24 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Laporan Tahunan 2014
ms
25
Mesyuarat Agung Ulasan Prestasi & Strategi dan Kata Pengantar kepada Sorotan
Tahunan Lain-lain Penyata Kewangan Laporan Kemajuan Penambahan Nilai Mengenai FGV Pemegang Saham Prestasi Pengenalan
LEMBAGA PENGARAH

ms
26 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
YB TAN SRI HAJI MOHD ISA DATO’ HAJI ABDUL DATUK DR. OMAR SALIM
SAMAD
Jawatan: Pengerusi, Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Jawatan: Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas

Kata Pengantar kepada
Warganegara: Malaysia Warganegara: Malaysia

Pemegang Saham
Umur: 65 Umur: 57
Pelantikan sebagai Lembaga Pengarah: Dilantik sebagai Pengarah
Pelantikan sebagai Lembaga Pengarah: Dilantik sebagai Pengerusi
Bukan Eksekutif Bukan Bebas pada 27 September 2010
dan Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas pada 1 Januari 2011
Keahlian Jawatankuasa Lembaga Pengarah: Ahli Jawatankuasa
Keahlian Jawatankuasa Lembaga Pengarah: Tiada Tadbir Urus & Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah
Kelayakan: Ijazah Sarjana Muda Sastera daripada Universiti Malaya Kelayakan:

Mengenai FGV
Kemahiran dan pengalaman: • Ijazah Sarjana Muda Sastera daripada Universiti Malaya
• Naib Ketua Pemuda Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu • Diploma Pentadbiran Awam daripada Institut Tadbiran Awam
(UMNO) Teluk Kemang (1974-1978) Negara (INTAN)
• Ketua Pemuda UMNO Teluk Kemang (1978-1982) • Diploma Sains Pengurusan daripada INTAN
• Ketua UMNO Bahagian Teluk Kemang (1982-Sekarang) • Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan daripada University of
• Ahli Dewan Undangan Negeri Linggi dan Ahli Jawatankuasa Exco Birmingham, United Kingdom
Negeri Sembilan (1978-1982) • Ijazah Doktor Falsafah dalam Pentadbiran Perniagaan daripada

Penambahan Nilai
• Menteri Besar Negeri Sembilan (1984-2004) Universiti Kebangsaan Malaysia

Strategi dan
• Menteri Wilayah Persekutuan (2004-2005) Kemahiran dan pengalaman:
• Naib Presiden UMNO • Penolong Setiausaha, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (1983-
• Ahli Parlimen Jempol 1986)
Lembaga Pengarah dalam syarikat awam: • Penolong Pengarah di Jabatan Perkhidmatan Awam, Pejabat
• Pengerusi, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (“FELDA”) Perdana Menteri (1986-1989)
• Pengerusi, MSM Malaysia Holdings Bhd • Penolong Pengarah di Jabatan Perkhidmatan Awam (1991-1993)

Ulasan Prestasi &
• Pengerusi, Felda Holdings Bhd • Penolong Setiausaha, Kawal Selia Telekom (1995-1996)
• Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan

Kemajuan
• Pengerusi, Pontian United Plantations Berhad
• Pengarah, Negeri Sembilan Holdings Berhad Malaysia (MAMPU) (1996-1999)
• Pengarah, Amanah Saham Negeri Sembilan Berhad • Timbalan Setiausaha di Kementerian Kewangan (2004-2005)
• Pengarah di beberapa syarikat di bawah Kumpulan FGV • Pengarah di Audit Dalaman dan Pemeriksaan di Agensi Penguatkuasa
Maritim Malaysia (2005-2007)
Bilangan Mesyuarat Lembaga yang dihadiri dalam tahun • Ketua di Unit Kawal Selia Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan
kewangan: Semua 15 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan (FELDA), Jabatan Perdana Menteri (2008-Sekarang)
pada tahun kewangan yang ditinjau
Lembaga Pengarah dalam syarikat awam:

Laporan
Konflik kepentingan dengan Syarikat: Tiada • Pengarah FELDA, Felda Investment Corporation & Felda Asset
Hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau Holdings Company Sdn Bhd
pemegang saham utama Syarikat: Tiada • Pengarah, Pontian United Plantations Berhad
• Pengarah di beberapa syarikat di bawah Kumpulan FGV
Sabitan dengan sebarang kesalahan dalam tempoh sepuluh
tahun lepas: Tiada Bilangan Mesyuarat Lembaga yang dihadiri dalam tahun

Penyata Kewangan
kewangan: 14 daripada 15 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang
diadakan pada tahun kewangan yang ditinjau
Konflik kepentingan dengan Syarikat: Tiada
Hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau
pemegang saham utama Syarikat: Tiada
Sabitan dengan sebarang kesalahan dalam tempoh sepuluh
tahun lepas: Tiada
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 27
LEMBAGA PENGARAH

ms
28 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
DATO’ YAHAYA ABD JABAR DATO’ MOHD EMIR MAVANI ABDULLAH

Jawatan: Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif Jawatan: Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan,
Pengarah Eksekutif Bukan Bebas

Kata Pengantar kepada
Warganegara: Malaysia

Pemegang Saham
Warganegara: Malaysia
Umur: 62
Umur: 51
Pelantikan sebagai Lembaga Pengarah: Pelantikan ke Lembaga Pengarah:
• Dilantik sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas pada 18 Januari • Dilantik sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas pada
2012 1 Januari 2012
• Dilantik sebagai Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif pada • Dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif pada 1 Januari 2013 dan
12 Oktober 2012 dilantik semula sebagai Pengarah Eksekutif Bukan Bebas

Mengenai FGV
Keahlian Jawatankuasa Lembaga Pengarah: • Dilantik semula sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
• Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan pada 15 Julai 2013
• Ahli Jawatankuasa Audit Keahlian dalam Jawatankuasa Lembaga Pengarah: Tiada
• Ahli Jawatankuasa Tadbir Urus & Pengurusan Risiko Lembaga Kelayakan:
Pengarah • Ijazah Sarjana Muda Kimia dari Universiti Kebangsaan Malaysia
Kelayakan: • Ijazah Sarjana Pengurusan Kejuruteraan dari Warwick Universiti,
Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam Perhubungan Antarabangsa United Kingdom

Penambahan Nilai
• Mengikuti pelbagai program pendidikan eksekutif dalam institusi

Strategi dan
daripada Universiti Malaya
seperti Harvard dan Yale
Kemahiran dan pengalaman:
Kemahiran dan pengalaman:
• Pegawai Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik Malaysia di • Pakar dalam pembaharuan ekonomi dan pentadbiran kerajaan di
Kementerian Luar (1975-1999) Timur Tengah dan Asia sepanjang 20 tahun lepas
• Duta Malaysia ke Uzbekistan (1999) • Penasihat Kanan kepada Program Pembangunan Bangsa-Bangsa
• Pesuruhjaya Tinggi ke Afrika Selatan (2004) Bersatu dalam pelbagai projek di Timur Tengah dan rantau Afrika
• Pesuruhjaya Tinggi ke Mozambique (2004-2008)

Ulasan Prestasi &
Utara (1998-2004)
• Pesuruhjaya Tinggi ke Botswana (2004-2008)

Kemajuan
• Penyelaras Tadbir Urus Baik bagi Pertubuhan Kerjasama Ekonomi
• Pesuruhjaya Tinggi ke Lesotho (2004-2008) dan Pembangunan bagi rantau Arab (2002-2004)
• Pesuruhjaya Tinggi ke Swaziland (2004-2008) • Penasihat kepada Menteri Kewangan di Emeriah Arab Bersatu
• Pesuruhjaya Tinggi ke Madagascar (2004-2008) (2002-2007)
• Ahli Gantian delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung ke-56 • Penasihat Strategik kepada Majlis Eksekutif Abu Dhabi (2008-2010)
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York (2001) • Pengarah Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA), Unit Pengurusan
• Ketua Protokol di Kementerian Luar (2003) Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU), di Jabatan Perdana Menteri
• Duta Malaysia ke Emeriah Arab Bersatu (2008-2011) (2010-2013)

Laporan
• Ketua Pegawai Eksekutif, Perbadanan Sumber Petroleum Malaysia
Lembaga Pengarah dalam syarikat awam: Tiada
di Jabatan Perdana Menteri (2011-2013)
Bilangan Mesyuarat Lembaga yang dihadiri dalam tahun • Pengarah, Perbadanan Nuklear Malaysia (2011-2013)
kewangan: Semua 15 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan Pengarah dalam syarikat awam:
pada tahun kewangan yang ditinjau • Pengarah, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
Konflik kepentingan dengan Syarikat: Tiada • Pengarah, MSM Malaysia Holdings Berhad

Penyata Kewangan
• Pengarah Urusan, Felda Holdings Bhd
Hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau • Pengarah, Pontian United Plantations Berhad
pemegang saham utama Syarikat: Tiada • Pengarah di beberapa syarikat di bawah Kumpulan FGV
Sabitan dengan sebarang kesalahan dalam tempoh sepuluh Bilangan Mesyuarat Lembaga Pengarah yang dihadiri dalam
tahun lepas: Tiada tahun kewangan: Semua 15 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang
diadakan pada tahun kewangan yang ditinjau
Konflik kepentingan dengan Syarikat: Tiada
Hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau
Lain-lain

pemegang saham utama Syarikat: Tiada
Sabitan dengan sebarang kesalahan dalam tempoh sepuluh
tahun lepas: Tiada
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 29
LEMBAGA PENGARAH

ms
30 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
DATUK NOZIRAH BAHARI YB DATUK NOOR EHSANUDDIN MOHD HARUN
NARRASHID
Jawatan: Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Jawatan: Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

Kata Pengantar kepada
Warganegara: Malaysia Warganegara: Malaysia

Pemegang Saham
Umur: 59
Umur: 51
Pelantikan sebagai Lembaga Pengarah:
Dilantik sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas pada 16 Julai Pelantikan sebagai Lembaga Pengarah:
2013 Dilantik sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas pada 16 Julai 2013
Keahlian Jawatankuasa Lembaga Pengarah: Keahlian Jawatankuasa Lembaga Pengarah:
• Ahli Jawatankuasa Audit • Ahli Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan
Kelayakan: • Ahli Jawatankuasa Pelaburan

Mengenai FGV
• Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Kajian Bandar) daripada Universiti
Sains Malaysia Kelayakan: Ijazah Kejuruteraan Awam dan Mekanikal daripada
• Diploma Pentadbiran Awam daripada Institut Tadbiran Awam Southern Illinois University, Carbondale, Amerika Syarikat
Negara (INTAN) Kemahiran dan pengalaman:
• Pernah menyertai beberapa Kursus Pengurusan Kanan seperti
• Jurutera, Milford Haven Automation Sdn Bhd (1986-1988)
Program Pembangunan Kepimpinan Global anjuran International
Centre for Leadership in Finance, Advanced Management • Jurutera, Haven Automation Sdn Bhd
Programme di Harvard Business School dan Financial Institutions Anak syarikat Alfa Laval Sdn Bhd (1988-1990)

Penambahan Nilai
Directors Programme (FIDE) • Jurutera, Alfa Laval Sdn Bhd (1988-1990)

Strategi dan
Kemahiran dan pengalaman: • Pengarah, Behnmas (M) Sdn Bhd (1990-2005)
• Penolong Setiausaha Bahagian Kewangan, Perbendaharaan Malaysia • Pengarah, EHR Group Sdn Bhd (1995-2005)
(1981-1985) • Pengarah, Daya Reka Nusantara Development Sdn Bhd (2006-2008)
• Penolong Setiausaha Cawangan Kontrak dan Bekalan, Bahagian • Pengarah, Seranta (FELDA), Jabatan Perdana Menteri (2008-2013)
Kewangan di Kementerian Kesihatan (1985-1988) • Ahli Parlimen, Kota Tinggi (2013-Sekarang)
• Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Perancangan dan Dasar di
Kementerian Pertanian (1988-1991) Lembaga Pengarah dalam syarikat awam:

Ulasan Prestasi &
• Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan • Pengarah, FELDA

Kemajuan
(MAMPU) Sabah di Jabatan Perdana Menteri (1991-1993) • Pengarah, MSM Malaysia Hodings Berhad
• Timbalan Pegawai Kewangan Perbendaharaan Sabah (1993-2000) • Pengarah, Encorp Berhad
• Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Perolehan Kerajaan di
Bilangan Mesyuarat Lembaga yang dihadiri dalam tahun
Kementerian Kewangan (2000-2002)
• Timbalan Setiausaha Bahagian, Unit Koridor Raya (MSC), Bahagian kewangan: Semua 15 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan
Perolehan Kerajaan di Kementerian Kewangan (2002-2005) pada tahun kewangan yang ditinjau
• Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Pinjaman, Konflik kepentingan dengan Syarikat: Tiada
Pasaran Kewangan dan Aktuari, Kementerian Kewangan (2005-
2007) Hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau

Laporan
• Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Pinjaman, Pasaran pemegang saham utama Syarikat: Tiada
Kewangan dan Bahagian Aktuari, Kementerian Kewangan (2007-
2011) Sabitan dengan sebarang kesalahan dalam tempoh sepuluh
• Pengarah, Bahagian Pengurusan Belanjawan di Kementerian tahun lepas: Tiada
Kewangan (Mac 2011-Mei 2011)

Penyata Kewangan
• Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Pengurusan)
di Kementerian Kewangan (2011-Sekarang)
Lembaga Pengarah dalam syarikat awam:
• Pengarah, Proton Holdings Berhad
• Pengarah, Tenaga Nasional Berhad
• Pengarah, Bank Pembangunan Malaysia Berhad
• Pengarah, 1Malaysia Global Sukuk Berhad
Bilangan Mesyuarat Lembaga yang dihadiri dalam tahun
kewangan: 10 daripada 15 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang
diadakan pada tahun kewangan yang ditinjau
Lain-lain

Konflik kepentingan dengan Syarikat: Tiada
Hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau
pemegang saham utama Syarikat: Tiada
Sabitan dengan sebarang kesalahan dalam tempoh sepuluh
tahun lepas: Tiada
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 31
LEMBAGA PENGARAH

ms
32 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
TAN SRI DR. SULAIMAN MAHBOB DATUK HAJI FAIZOULL AHMAD

Jawatan: Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Jawatan: Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas

Kata Pengantar kepada
Warganegara: Malaysia Warganegara: Malaysia

Pemegang Saham
Umur: 66 Umur: 54
Pelantikan sebagai Lembaga Pengarah: Pelantikan sebagai Lembaga Pengarah:
Dilantik sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas pada 15 Mac 2014
Dilantik sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas pada 15 Mac
Keahlian Jawatankuasa Lembaga Pengarah: 2014
Pengerusi Jawatankuasa Tadbir Urus & Pengurusan Risiko Lembaga
Pengarah Keahlian Jawatankuasa Lembaga Pengarah: Tiada
Kelayakan: Kelayakan:

Mengenai FGV
• Ijazah Sarjana Muda Ekonomi daripada Universiti Malaya Ijazah Sarjana Pentadbiran Awam daripada Virginia Commonwealth
• Ijazah Sarjana Sains daripada University of London University, Amerika Syarikat
• Ph.D di Maxwell School of Citizenship and Public Affairs di Syracuse Kemahiran dan pengalaman:
University, New York • Ahli Majlis Penasihat Penyelidikan Universiti Teknologi Petronas
• Pernah mengikuti kursus pembaharuan Matawang Dunia di Harvard • Ahli Majlis Anti Dadah Kebangsaan
University
• Pegawai Tadbir, Jabatan Belanjawan, Lembaga Kemajuan Tanah
• Dianugerahkan Ijazah Doktor Kehormat Pengurusan Ekonomi
Persekutuan (FELDA)

Penambahan Nilai
daripada Universiti Kebangsaan Malaysia

Strategi dan
• Pegawai Tadbir, Jabatan Sosial, FELDA
Kemahiran dan pengalaman: • Pengurus Besar, Felda Wilayah Terengganu
• Unit Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri (1972-1982) • Pengarah, Jabatan Inovasi & Pembangunan Generasi Baru FELDA
• Setiausaha Bahagian Ekonomi, Kementerian Kewangan (1985-1994) • Timbalan Pengarah Besar, Pembangunan Komuniti, FELDA
• Pengarah Eksekutif, Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER)
• Pengarah Besar, FELDA (2012-2015)
(1995-1997)
• Ketua Sekretariat, Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) (1998- Lembaga Pengarah dalam syarikat awam:
2001) • Pengarah, MSM Malaysia Holdings Berhad

Ulasan Prestasi &
• Ketua Setiausaha, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal • Pengarah, Felda Holdings Bhd

Kemajuan
Ehwal Pengguna (2001-2004) • Pengarah, Iris Corporation Berhad
• Presiden Pengasas, Institut Integriti Malaysia (IIM) (2004-2005) • Pengarah, Pantech Group Holdings Berhad
• Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana • Pengarah, beberapa syarikat di bawah Kumpulan Syarikat Felda
Menteri (2006-2009) Global Ventures
• Pengarah, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)
(2010-2012) Bilangan Mesyuarat Lembaga yang dihadiri dalam tahun
• Pernah menganggotai lembaga pengarah Perbadanan Petroleum kewangan: 8 daripada 11 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan
Nasional (PETRONAS), Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan pada tahun kewangan yang ditinjau semenjak pelantikan beliau sebagai

Laporan
(FELDA) dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (di mana beliau adalah Pengarah
Pengerusi pertamanya) Konflik kepentingan dengan Syarikat: Tiada
• Mengajar ekonomi dan dasar awam sebagai Profesor Adjung di
Universiti Malaya dan Universiti Tun Abdul Razak dan sering Hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau
menyumbang rencana berkenaan topik ekonomi, pembangunan pemegang saham utama Syarikat: Tiada
dan kewangan awam di media tempatan (Sekarang) Sabitan dengan sebarang kesalahan dalam tempoh sepuluh

Penyata Kewangan
Lembaga Pengarah dalam syarikat awam: tahun lepas: Tiada
• Pengerusi, Telekom Malaysia Berhad
• Pengerusi, Kumpulan Pemantau Pemegang Saham Minoriti (MSWG)
• Ahli Lembaga Pengarah beberapa institusi termasuk Bank Negara
Malaysia, Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER), Institut
Kajian Strategik dan Antarabangsa (ISIS)
Bilangan Mesyuarat Lembaga yang dihadiri dalam tahun kewangan:
10 daripada 11 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan pada tahun
kewangan yang ditinjau semenjak pelantikan beliau sebagai Pengarah
Lain-lain

Konflik kepentingan dengan Syarikat: Tiada
Hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau
pemegang saham utama Syarikat: Tiada
Sabitan dengan sebarang kesalahan dalam tempoh sepuluh
Mesyuarat Agung

tahun lepas: Tiada
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 33
LEMBAGA PENGARAH

ms
34 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
DATO’ MOHD ZAFER MOHD HASHIM DATO’ MOHAMED SUFFIAN AWANG

Jawatan: Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Jawatan: Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

Kata Pengantar kepada
Warganegara: Malaysia Warganegara: Malaysia

Pemegang Saham
Umur: 42 Umur: 43
Pelantikan sebagai Lembaga Pengarah: Pelantikan sebagai Lembaga Pengarah:
Dilantik sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas pada 20 Januari 2015 Dilantik sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas pada 20 Januari 2015
Keahlian Jawatankuasa Lembaga Pengarah: Keahlian Jawatankuasa Lembaga Pengarah:
• Pengerusi Jawatankuasa Audit • Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan
• Ahli Jawatankuasa Pelaburan • Ahli Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan

Mengenai FGV
Kelayakan: Kelayakan:
• Fellow of Institute of Chartered Accountants In England and Wales • Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian), Universiti Teknologi
• Ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA) Mara, Malaysia
• Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Ekonomi dan Matematik, London • Diploma Pentadbiran Awam, Universiti Teknologi Mara, Malaysia
School of Economics and Political Science, University of London Kemahiran dan pengalaman:
Kemahiran dan pengalaman: • Tetuan Malek & Associates (1996)
• Sekutu/Sekutu Kanan/Penolong Pengurus Bahagian Pasaran Modal, • Rakan Kongsi, Tetuan Mohd Mohtar & Co. (2000)

Penambahan Nilai
Strategi dan
Amalan Audit, Price Waterhouse, UK (1995-1998) • Naib Presiden kepada Pengerusi, Perumahan Rakyat 1 Malaysia
• Pengurus Kanan, Bahagian Pasaran Kewangan, Amalan Audit & (PR1MA) (Sekarang)
Penolong Pengurus/Pengurus, Transaksi Kumpulan Penasihat, Lembaga Pengarah dalam syarikat awam:
Amalan Kewangan Korporat, Arthur Andersen (1999-2002) • Pengarah, Pecca Group Berhad
• Pengurus Besar, Projek & Pengurus Besar, Audit Dalaman Kumpulan, • Pengarah, Koperasi Permodalan Sukarelawan Kuala Lumpur Berhad
MMC Corporation Berhad (2002-2004)
• Ketua Pegawai Kewangan, Bank Muamalat Malaysia Berhad Bilangan Mesyuarat Lembaga yang dihadiri dalam tahun

Ulasan Prestasi &
(2004-2008) kewangan: Tidak berkaitan

Kemajuan
• Ketua Pegawai Kewangan, Maybank Investment Bank Berhad Konflik kepentingan dengan Syarikat: Tiada
(2008-2009)
Hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau
• Presiden & Pengarah Urusan Kumpulan, Bank Pembangunan
pemegang saham utama Syarikat: Tiada
Malaysia Berhad (2009-2014)
Sabitan dengan sebarang kesalahan dalam tempoh sepuluh
Lembaga Pengarah dalam syarikat awam:
tahun lepas: Tiada
Pengarah, Malaysian Bulk Carriers Berhad
Bilangan Mesyuarat Lembaga yang dihadiri dalam tahun

Laporan
kewangan: Tidak berkaitan
Konflik kepentingan dengan Syarikat: Tiada
Hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau
pemegang saham utama Syarikat: Tiada
Sabitan dengan sebarang kesalahan dalam tempoh sepuluh

Penyata Kewangan
tahun lepas: Tiada

Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 35
PENGURUSAN
UTAMA
Setakat 15 April 2015

ms
36 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
Mengenai FGV
Penambahan Nilai
Strategi dan
Ulasan Prestasi &
Kemajuan
Laporan
Penyata Kewangan
Lain-lain

Dari kini ke kanan:
Datuk Abd Halim Hamid, Dato’ Khairil Anuar Haji Aziz, Abdul Halim Ahmad, Dato’ Mohd Emir Mavani Abdullah,
Dato’ Sheikh Awab Sheikh Abod, Palaniappan Swaminathan, Dato’ Zakaria Arshad,
Mohd Najid Md Yahya, Ahmad Tifli Dato’ Haji Mohd Talha, Koo Shuang Yen, Syahrilazli Mahammad,
Muhammad Hudhaifa Ahmad, Abu Bakar Haji Isa Ramat.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 37
PENGURUSAN UTAMA
Setakat 15 April 2015

DATO’ MOHD EMIR MAVANI ABDULLAH AHMAD TIFLI DATO’ HAJI MOHD TALHA

Jawatan: Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Jawatan: Ketua Pegawai Kewangan
Warganegara: Malaysia Warganegara: Malaysia
Umur: 51 Umur: 49
Kelayakan: Kelayakan:
• Ijazah Sarjana Muda Kimia dari Universiti Kebangsaan • Kursus Asas dalam Perakaunan di Trent University,
Malaysia Nottingham, United Kingdom
• Ijazah Sarjana Pengurusan Kejuruteraan dari Warwick • Ahli Institute of Chartered Accountants di England dan Wales
University, United Kingdom • Ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA)
• Mengikuti beberapa program pendidikan eksekutif dalam Kemahiran dan pengalaman:
institusi seperti Harvard dan Yale • Hobson Phillips & Sharpe Chartered Accountants, Nottingham,
Kemahiran dan pengalaman: England (1985)
• Pakar terkemuka dalam pembaharuan ekonomi dan • Juruaudit Kanan, Price Waterhouse Kuala Lumpur (1991)
pentadbiran kerajaan di Timur Tengah dan Asia sepanjang • Akauntan, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (1993)
20 tahun lepas • Pengawal Kewangan, Boustead Trading Sdn Bhd (1994-
• Penasihat Kanan kepada Program Pembangunan Bangsa- 1995)
Bangsa Bersatu dalam pelbagai projek di Timur Tengah dan • Pengawal Kewangan Kumpulan serta Ketua Pegawai Operasi
rantau Afrika Utara (1998-2004) Kumpulan Mofaz Sdn Bhd (1995-2002)
• Penyelaras Tadbir Urus Baik bagi Pertubuhan Kerjasama • Timbalan Pengurus Besar Strategi, Proton Berhad (2003-2007)
Ekonomi dan Pembangunan bagi rantau Arab (2002-2004) • Ketua Pegawai Eksekutif sebuah anak syarikat Proton Berhad
• Penasihat kepada Menteri Kewangan di Emeriah Arab • Ketua Bahagian Jualan & Perkhidmatan Antarabangsa, Proton
Bersatu (2002-2007) Berhad
• Penasihat Strategik kepada Majlis Eksekutif Abu Dhabi • Ketua Pegawai Operasi, Motorsports Knights (M) Sdn Bhd
(2008-2010) (2007-2008)
• Pengarah Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA), Unit • Ketua Scomi Coach, Kumpulan Scomi (2008)
Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU), di Jabatan • Naib Presiden Kanan FGV (2011)
Perdana Menteri (2010-2013) • Naib Presiden Eksekutif (2014-Sekarang)
• Ketua Pegawai Eksekutif, Perbadanan Sumber Petroleum Pengarah dalam syarikat berkaitan:
Malaysia di Jabatan Perdana Menteri (2011-2013) Beberapa syarikat dalam Kumpulan FGV
• Pengarah, Perbadanan Tenaga Nuklear Malaysia (2011-2013)
Pengarah dalam syarikat berkaitan:
Beberapa syarikat dalam Kumpulan FGV

ms
38 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
DATUK ABD HALIM HAMID DATO’ KHAIRIL ANUAR HAJI AZIZ

Mengenai FGV
Jawatan: Ketua Kluster Getah Global Jawatan: K
 etua Kluster Perdagangan, Pemasaran, Logistik dan
Warganegara: Malaysia Lain-lain
Umur: 61 Warganegara: Malaysia
Kelayakan: Umur: 48

Penambahan Nilai
• Diploma Kejuruteraan Tenaga Elektrik Kelayakan:

Strategi dan
• Jurutera Stim Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pentadbiran Perniagaan dalam
Kemahiran dan pengalaman: jurusan Pengurusan Pemasaran, Coventry University, England
• Pengurus Kilang, Felda Palm Industries Sdn Bhd (1976-1979) Kemahiran dan pengalaman:
• Pengurus, Kontrak & Perolehan, Felda Palm Industries Sdn • Juru Analisa Sistem, Bahagian Pengurusan Sumber di
Bhd (1987-1989) Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan (NHS) di Wakefield,
• Pengurus Besar, Felda Trading Sdn Bhd (1990-1993) England (1992-1993)

Ulasan Prestasi &
• Pengurus Besar Kanan, Felda Trading Sdn Bhd (1995-2000) • Pelatih Pengurusan Renong dengan Renong Group Berhad
• Pengurus Besar Kanan/Ketua Eksekutif, Felda Rubber Product (1993-1994)

Kemajuan
Sdn Bhd (2000-2002) • United Engineers Malaysia Berhad (UEM) (1994-1995)
• Pengarah Eksekutif (Ketua Pegawai Eksekutif), Malaysia • Cement Industries of Malaysia Berhad (1996-1998)
Cocoa Manufacturing Sdn Bhd (2002-2006) • Time Engineering Berhad (TEB) (1999-2000)
• Pengarah Eksekutif (Ketua Pegawai Eksekutif), Felda Bulkers • Ketua Bahagian Pemasaran dan Jualan JARING Communications
Sdn Bhd (2006-2008) Sdn Bhd (anak syarikat MIMOS Berhad) (2001-2004)
• Pengarah Eksekutif (Ketua Pegawai Eksekutif), Felda Rubber • Ketua Pegawai Eksekutif MLABS Systems Berhad, (sebuah
Industries Sdn Bhd (2008-2010) syarikat bersekutu Universiti Sains Malaysia) (2004-2006)

Laporan
• Pengarah Eksekutif Kanan, Felda Rubber Industries Sdn Bhd • Pengarah, Perniagaan Antarabangsa dan Ketua Pegawai
(2010-2012) Pemasaran SCAN Associates Berhad (2006-2009)
• Bertanggungjawab ke atas Kumpulan Syarikat Pembuatan • Pengerusi Eksekutif GSSB Consulting Sdn Bhd (2010-2014)
FELDA (2010-2012) • Ahli Panel Penasihat Industri (IAP), Universiti Sains Malaysia
• Naib Presiden Kanan, Projek Khas, FGV (2013-2014) (USM) (2012-Sekarang)
• Naib Presiden Kanan, Ketua Asia Tenggara & Oceania, FGV • Pengerusi Kluster Syarikat Berkaitan Kerajaan, Gabungan

Penyata Kewangan
(2013-2014) Pemikir Profesional FELDA (GAPROF) yang dilantik oleh YAB
• Timbalan Eksekutif Presiden/Ketua Kluster Getah Global Perdana Menteri melalui SERANTA FELDA, Jabatan Perdana
(September 2014) Menteri (2014-2016)
• Ahli Lembaga, Lembaga Getah Malaysia (LGM) • Pengarah Bukan-Eksekutif di Sinergi Perdana Sdn Bhd (satu
• Ahli Lembaga, Pusat Penyelidikan Tun Abdul Razak (TARRC) konsortium syarikat milik FELDA, Pihak Berkuasa Kemajuan
London Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA), Lembaga Penyatuan
Lembaga Pengarah dalam syarikat berkaitan: dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) di bawah seliaan
Beberapa syarikat dalam Kumpulan FGV Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah serta Jabatan
Perdana Menteri) (2010-Sekarang)
Lain-lain

• Pengarah Bukan-Eksekutif di Pelaburan MARA Berhad (PMB)
(2014-Sekarang)
Pengarah dalam syarikat berkaitan:
Beberapa syarikat dalam Kumpulan FGV
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 39
PENGURUSAN UTAMA
Setakat 15 April 2015

ABDUL HALIM AHMAD DATO’ SHEIKH AWAB SHEIKH ABOD

Jawatan: Ketua Kluster Sawit Huluan Jawatan: Ketua Kluster Gula
Warganegara: Malaysia Warganegara: Malaysia
Umur: 60 Umur: 55
Kelayakan: Kelayakan:
• Diploma Kejuruteraan Mekanikal dari Universiti Teknologi Ijazah Sarjana Muda Sains dari Northeastern Oklahoma State
Malaysia University, Amerika Syarikat
• Jurutera Stim Gred 2 Bertauliah dari Jabatan Kilang & Kemahiran dan pengalaman:
Jentera • Penganalisis Kredit, Bank of America (1982-1984)
• Telah menghadiri pelbagai kursus yang dianjurkan di Asian • Ketua Industri Kecil & Sederhana, Malaysian French Bank
Institute of Management, Manila, Filipina dan Universiti Berhad (1985-1992)
Harvard, Amerika Syarikat • Naib Presiden (Ketua Perbankan Runcit), Bank Utama (M)
Kemahiran dan pengalaman: Berhad (1993-1995)
• Penolong Pengurus/Pengurus/Esekutif Kanan (operasi), • Pengurus Besar, EON Bank Berhad (1996-2002)
Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) (1977-1989) • Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif, Malaysian International
• Penolong Pengurus Besar/Pemangku Pengurus Besar/Pengurus Merchant Bank (2003-2004)
Besar di Felda Johore Bulkers Sdn Bhd (1990-2000) • Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif, Affin Investment Bank
• Pengurus Besar/Pengurus Besar Kanan, Felda Oil Products Berhad (2005-2007)
Sdn Bhd (2002-2004) • Ketua Pegawai Eksekutif, MSM Malaysia Holdings Berhad
• Pengarah Eksekutif, Felda Vegetable Oil Products Sdn Bhd Pengarah dalam syarikat berkaitan:
(2005) Beberapa syarikat dalam Kumpulan FGV
• Pengarah Eksekutif Kanan, Felda Palm Industries Sdn Bhd
(2006-2007)
• Pengerusi Jawatankuasa Teknikal, Persatuan Minyak Sawit
Malaysia (MPOA) (2006-2009)
• Naib Presiden Kanan, Ketua Pembuatan dan Divisyen Gula,
FGV (2010)
• Ketua Lemak & Minyak dan Oleokimia, FGV (2010-2011)
• Ahli Majlis Penasihat Program kepada Lembaga Minyak Sawit
Malaysia (MPOB) dan Universiti Putra Malaysia (2011-2013)
• Naib Presiden Eksekutif/CEO Ketua Kluster Perladangan
(2014-Sekarang)
• Timbalan Pengerusi MPOA (2014-Sekarang)
Pengarah dalam syarikat berkaitan:
Beberapa syarikat dalam Kumpulan FGV

ms
40 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
PALANIAPPAN SWAMINATHAN DATO’ ZAKARIA ARSHAD

Mengenai FGV
Jawatan: K
 etua Kluster Penyelidikan dan Pembangunan dan Jawatan: Ketua Kluster Sawit Hiliran
Khidmat Agro Warganegara Malaysia
Warganegara: Malaysia Umur: 55
Umur: 60 Kelayakan:

Penambahan Nilai
Kelayakan: • Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Ekonomi) dari Universiti

Strategi dan
• Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dari Universiti Malaya Sains Malaysia
• Ijazah Sarjana Sains dari Universiti Malaya • Program Pembangunan Pengurusan Kanan dari Harvard
• Diploma Pensijilan ACCA dalam Perakaunan dan Kewangan Business School
• Sijil dalam pembiakan tumbuhan dari Pusat Pertanian • Fellowship Persatuan Antarabangsa Nanosains dari Universiti
Antarabangsa, Wageningen, Belanda Cambridge, United Kingdom
Kemahiran dan pengalaman: • Program Perkongsian Korporat dari Pembroke College,
Universiti Cambridge, United Kingdom

Ulasan Prestasi &
• Pegawai Penyelidikan Perbadanan Khidmat Pertanian Felda
(kini dikenali sebagai Felda Agricultural Services Sdn Bhd) Kemahiran dan pengalaman:

Kemajuan
• Pengurus Besar Penyelidikan dan Pembangunan. Aktiviti • Pegawai Pentadbiran dan Pemasaran, Felda Rubber Industries
penyelidikan beliau meliputi agronomi, pembiakan dan Sdn Bhd (1984-1999)
pemprosesan minyak sawit, koko, kelapa, kopi, buah-buahan • Pengurus (Perniagaan), Malaysia Cocoa Manufacturing Sdn
tropika dan herba tanaman tropika Bhd (1999-2002)
• Ahli Jawatankuasa Utama Penyelidikan dan Pembangunan • Pengurus Besar (Pemasaran), Felda Rubber Products Sdn Bhd
Persatuan Minyak Sawit Malaysia (MPOA) dan Pasukan dan Felda Marketing Services Sdn Bhd (2002-2006)
Petugas untuk Ganoderma dan Penyakit Reput Umbut • Pengurus Besar Kanan (Perniagaan), Felda Rubber Industries

Laporan
Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) Sdn Bhd (2006-2010)
• Pernah menjadi Ahli Jawatankuasa Penasihat Bioteknologi • Ketua Pegawai Eksekutif, Delima Oil Products Sdn Bhd
dan Sains Molekul, Universiti Putra Malaysia (2010-2013)
• Pernah menjadi Ahli Lembaga Penasihat untuk cadangan • Ketua Pegawai Eksekutif, Felda Vegetable Oil Products Sdn
Kulliyyah Sains Pertanian dan Sumber Negara, Universiti Islam Bhd (2012-2013)
Antarabangsa Malaysia • Ketua Kluster Sawit Hiliran, FGV (2014-Sekarang)

Penyata Kewangan
• Ketua Pegawai Eksekutif, Felda Agricultural Services Sdn Bhd Pengarah dalam syarikat berkaitan:
Pengarah dalam syarikat berkaitan: Beberapa syarikat dalam Kumpulan FGV
Beberapa syarikat dalam Kumpulan FGV dan MyBiomass Sdn Bhd
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 41
PENGURUSAN UTAMA
Setakat 15 April 2015

MOHD NAJID MD YAHYA KOO SHUANG YEN SYAHRILAZLI MAHAMMAD

Jawatan: Ketua Pegawai Sumber Manusia Jawatan: Setiausaha Syarikat Jawatan: Ketua Perniagaan Antarabangsa
Warganegara: Malaysia Warganegara: Malaysia Warganegara: Malaysia
Umur: 49 Umur: 52 Umur: 37
Kelayakan Kelayakan: Kelayakan:
• Ditauliahkan dari Royal Military • Akauntan • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran
Academy Sandhurst, Camberly, United • A h l i C h a r t e r e d I n s t i t u t e o f Perniagaan (Kepujian) dari Universiti
Kingdom Management Accountants, United Teknologi MARA
• Diploma Pengurusan Sumber Manusia Kingdom dan Institut Akauntan Kemahiran dan pengalaman:
dari Universiti Malaysia Malaysia • Motorola (1999-1999)
• Diploma Sains Pengurusan dari Institut Kemahiran dan pengalaman: • Time Telecommunication, Celcom (M)
Tadbiran Awam Negara (INTAN) • S e t i a u s a h a S y a r i k a t d a n K e t u a Sdn Bhd (2000 -2000)
Kemahiran dan pengalaman: Kewangan di beberapa syarikat • Pengurus, Mesiniaga Berhad (2001-
• Komander Tentera (1985-1997) sendirian berhad, termasuklah Felda 2002)
• P e n g u r u s K a n a n , P e r h u b u n g a n Holdings Bhd dan Kumpulan • Pengurus Operasi, Shell (2003-2010)
Petugas dan Pentadbiran Faedah, Syarikatnya (1991-2012) • Pengurus Kanan, Unit Pengurusan
Standard Chartered Bank Malaysia • Naib Presiden, Kewangan Kumpulan, Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU),
(1997-2004) FGV (2013-Sekarang) di Jabatan Perdana Menteri (2010-
• Ketua Ganjaran dan Perhubungan Pengarah dalam syarikat berkaitan: 2011)
Petugas, Sime Darby Berhad (2004- Anak syarikat FGV • Pengarah Eksekutif, Perbadanan
2006) Sumber Petroleum Malaysia (MPRC),
• Pengarah, Sumber Manusia, Al Rajhi di Jabatan Perdana Menteri (2011-
Bank (antara perintis yang membantu 2013)
dalam penubuhan Al Rajhi Bank • Ketua Perniagaan Antarabangsa, FGV
sebelum penubuhan rasminya pada (2013-Sekarang)
awal tahun 2006) (2006-2012) Pengarah dalam syarikat berkaitan:
• Ketua Serantau, Modal Insan Maybank Beberapa syarikat dalam Kumpulan FGV
(2012-2014)
• Ketua Pegawai Sumber Manusia, FGV
(2014-Sekarang)
Pengarah dalam syarikat berkaitan:
Anak syarikat FGV

ms
42 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
MUHAMMAD HUDHAIFA AHMAD ABU BAKAR HAJI ISA RAMAT

Mengenai FGV
Jawatan: K
 etua, Strategi Korporat Kumpulan/Pejabat Pengurusan Jawatan: Ketua Peguam
Transformasi Warganegara: Malaysia
Warganegara: Malaysia Umur: 34 tahun
Umur: 37 Kelayakan:
• Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (LLB) dari University of

Penambahan Nilai
Kelayakan:
Tasmania, Australia

Strategi dan
• Ijazah Sarjana Muda dalam Pengajian/Pentadbiran Perniagaan • Sijil Amalan Guaman pada 2008
dari Drexel University, Amerika Syarikat • Ijazah Sarjana Undang-undang (LLM) dari Universiti Kebangsaan
• Ijazah Sarjana dalam Sains Komputer/Teknologi Maklumat, Malaysia pada 2014
Drexel University, Amerika Syarikat Kemahiran dan pengalaman:
Kemahiran dan pengalaman: • Diterima sebagai Peguam Mahkamah Tinggi Malaya (2009)
• Jurutera Sistem, Motorola Corporations, Amerika Syarikat • Peguambela dan Peguamcara, Tetuan Hafarizam Wan &
Aisha Mubarak (2009-2013)

Ulasan Prestasi &
(1998-1999)
• Jurutera Kanan Perisian III, Verizon Communications • Dianugerahkan Ahli Mangku Negara (AMN) oleh Seri Paduka

Kemajuan
(dahulunya Bell Atlantic Corporation), Amerika Syarikat (1999- Baginda Yang di-Pertuan Agong (2013)
• Dianugerahkan Pingat Khidmat Cemerlang Masyarakat (PMC)
2004)
oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan (2014)
• Perunding, TradeRoof Consulting, Malaysia (2004-2005) • Peguam Kanan, Tetuan Hafarizam Wan & Aisha Mubarak
• Pengurus Projek CMMI/ISO, Infopro Malaysia (2005-2006) (2013)
• Pengurus, Pengurusan Kualiti & Pengetahuan, Infopro Malaysia • Ahli Lembaga Pengarah dan Ahli Jawatankuasa Audit dalam
(2006-2007) Twin Rivers Technologies Holdings Inc (2011-2012)
• Pengurus Projek, IBM Malaysia (2007-2009) • Naib Presiden dan Ketua Peguam FGV (Sekarang)

Laporan
• Pengurus, Accenture Consulting (2009-2010) Pengarah dalam syarikat berkaitan:
• Pengurus Kanan, Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan Beberapa syarikat dalam Kumpulan FGV
(PEMANDU) di Jabatan Perdana Menteri (2010-2013)
• Pengurus Keterlibatan (Johor/Iskandar Corridor & City Lab),
PEMANDU, di Jabatan Perdana Menteri (Julai-November
2011)

Penyata Kewangan
• Pengurus Besar, Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif, FGV (2013)
• Pengurus Besar Kanan, Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif/
Ketua Pejabat Pengurusan Strategi, (Februari-September
2014)
• Ketua Pejabat Pengurusan Strategi/Transformasi Korporat
Kumpulan (Oktober 2014-Februari 2015)
• Naib Presiden/Ketua Strategi Korporat Kumpulan/ Transformasi
Korporat Kumpulan (Mac 2015-Sekarang)
• Pengarah, AXA Affin General Insurance Berhad (2015-Sekarang)
Lain-lain

Pengarah dalam syarikat berkaitan:
Beberapa syarikat dalam Kumpulan FGV
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 43
KLUSTER
PERNIAGAAN
Selari dengan kepentingan strategik kami, Kumpulan kini terdiri daripada enam “Kluster” teras – Sawit Huluan, Sawit Hiliran, Gula,
Getah, Pembangunan & Penyelidikan dan Khidmat Agro dan juga Pengangkutan, Logistik, Pemasaran & Lain-Lain (TLMO). Operasi
perniagaan telah ditetapkan mengikut kluster untuk memberikan lebih tumpuan kepada keupayaan teras dan mengatur lebih banyak
peluang kerjasama dan inovasi. Berdasarkan tanggungjawab dan peranan yang jelas, akan membantu untuk menggerakkan tenaga
kerja dalam usaha untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.

FELDA GLOBAL VENTURES
HOLDINGS BERHAD

SAWIT SAWIT
GETAH
HULUAN HILIRAN

• FGV Plantations Sdn Bhd • FGV Downstream Sdn Bhd • FGV Rubber Sdn Bhd
• FGV Plantations (Malaysia) Sdn Bhd • TRT Holdings, US • Felda Rubber Industries Sdn Bhd
• PT Citra Niaga Perkasa • TRT ETGO • Feltex Co Ltd
• Pontian United Plantations Berhad • FGV Biotechnologies Sdn Bhd • PT Felda Indo Rubber
• Felda Palm Industries Sdn Bhd • Felda Kernel Products Sdn Bhd • FGV-CVC (Cambodia) Co. Ltd
• FNI Biofuel Sdn Bhd • Delima Oil Products Sdn Bhd
• PT Temila Agro Abadi • Felda Vegetable Oil Products
• Asian Plantations Limited Sdn Bhd
• Trurich Resources Sdn Bhd# • FGV Cambridge Nanosystems
• FTJ Biopower Sdn Bhd# Limited
• Kuala Muda Estates# • FPG Oleochemicals Sdn Bhd#
• Felda Iffco Sdn Bhd#

* Senarai anak-anak syarikat ini tidak lengkap. Butiran lanjut pegangan ekuiti FGV di dalam anak-anak syarikatnya boleh dirujuk
pada halaman 236 Penyata Kewangan
# Syarikat usaha sama atau Syarikat bersekutu

ms
44 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Kata Pengantar kepada
Selain daripada kluster-kluster ini, terdapat badan khusus yang menyokong perniagaan-perniagaan kluster iaitu Sumber Manusia,

Pemegang Saham
Kewangan, Khidmat Korporat, Pembangunan Perniagaan Antarabangsa dan Pejabat CEO. Badan-badan ini menyediakan delegasi
dan kawalan menyeluruh dalam Kumpulan.

Kami percaya model organisasi ini adalah selari dengan kepentingan strategik kami yang akan membantu kami dalam mencapai visi
utama untuk menjadi pemain komoditi agro yang pelbagai di peringkat dunia. Ia bertepatan dengan pemerkasaan dan pengawalan
yang seimbang dan memberikan lebih ketelusan serta kebertanggungjawaban pada seluruh organisasi.

Mengenai FGV
Penambahan Nilai
Strategi dan
Ulasan Prestasi &
Kemajuan
PENYELIDIKAN &
GULA PEMBANGUNAN DAN TLMO
PERKHIDMATAN AGRO

Laporan
• FGV Sugar Sdn Bhd • FGV R&D Sdn Bhd • Felda Holdings Bhd
• MSM Holdings Berhad • FGV R&D and Agro Services • FGV Trading Sdn Bhd
• MSM Prai Berhad Sdn Bhd • Felda Marketing Services
• MSM Perlis Sendirian Berhad • FGV Applied Technologies Sdn Bhd
• MSM Logistics Sdn Bhd Sdn Bhd • Felda Johore-Bulkers Sdn Bhd

Penyata Kewangan
• Felda Agricultural Services • Felda Transport Services
Sdn Bhd Sdn Bhd
• FPM Sdn Bhd • Langsat Bulkers Sdn Bhd
• Felda Bulkers Sdn Bhd
• Felda Grains Terminal Sdn Bhd
• PT Patisindo Sawit Sdn Bhd
• F.W.Q. Enterprises (Pvt.) Ltd
• Felda Engineering Services
Lain-lain

Sdn Bhd
• Felda Security Services Sdn Bhd
• Felda Travel Sdn Bhd
• Felda Prodata Systems Sdn Bhd
• Felda Properties Sdn Bhd
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 45
STRUKTUR
ORGANISASI Setakat Mac 2015

LEMBAGA
PENGARAH

Jawatankuasa Tadbir Urus Jawatankuasa
dan Pengurusan Risiko Pelaburan

Presiden/Ketua Pegawai
Tadbir Urus Kumpulan Eksekutif Kumpulan
Dato’ Shaharuddin Khalid Dato’ Mohd Emir Mavani
Abdullah

Pengurusan Risiko
Kumpulan
Wan Norman Wan Nasir

Kluster Sawit Huluan Kluster Sawit Hiliran Kluster Getah
Abdul Halim Ahmad Dato’ Zakaria Arshad Datuk Abd Halim Hamid

Pusat Korporat

Sumber Manusia
Kumpulan Pejabat CEO
Mohd Najid Yahya

Strategi Kumpulan Setiausaha Syarikat Komunikasi Korporat
Kumpulan
Muhammad Hudhaifa Ahmad Koo Shuang Yen
Raja Zamilia Raja Dato’ Seri Mansur

ms
46 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
Jawatankuasa
Jawatankuasa Audit
Pencalonan & Imbuhan

Mengenai FGV
Penambahan Nilai
Strategi dan
Audit Dalaman Kumpulan
Zalily Mohd Zaman Khan

Ulasan Prestasi &
Kluster Penyelidikan &

Kemajuan
Pembangunan dan Kluster TLMO
Kluster Gula Perkhidmat Agro Dato’ Khairil Anuar Aziz
S. Palaniappan

Huluan Gula Hiliran Gula
Dr. Suzana Idayu Wati Dato’ Sheikh Awab

Laporan
Osman Sheikh Abod

Penyata Kewangan
Kewangan Kumpulan
Ahmad Tifli Dato’ Hj Khidmat Korporat Perniagaan Antarabangsa
Syahrilazli Mahammad
Mohd Talha
Lain-lain

Perundangan Teknologi Maklumat Kawalan Keselamatan
Kumpulan
Abu Bakar Hj. Isa Ramat Datuk Jalaludin Bin Ibrahim
Noor Azhar bin Kamaruddin
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 47
KALENDAR PERISTIWA
PENTING
2014

16 18 JANUARI 27
JANUARI JANUARI
Pemeteraian perjanjian
Pameran dan pengedaran di antara Intisari Pelancaran Pelan
Seminar Mulia International Inc. (IMI) Integriti FGV di
Perdagangan dan Delima Oil Products Sdn Dewan Merak
Minyak Sawit Bhd (DOP) sebuah anak Kayangan, KL
(POTS) di syarikat FGV di Cebu, Filipina
Pakistan

3-5 MAC 3 MAC 8 MAC
Persidangan Palm and Lawatan Pemeteraian Perjanjian
Lauric Oils, Price delegasi Bank Usaha Sama di antara
Outlook 2014 (POC Dunia ke Felda FGV Myanmar (L) Pte
2014) di Hotel Besout 6, Ltd dan Pho La Min
Shangri La, KL Perak Trading Co Ltd (PLM),
Myanmar

20 MEI 22 MEI 11 JUN
Pelancaran Loji Program Mesyuarat
Biogas di Kesedaran Agung
Kilang Minyak Hidupan Liar Tahunan
Sawit Umas, di estet-estet MSM di
Sabah Sabah Menara Felda

25 JUN 9 JULAI 12 JULAI
Majlis Anugerah Biasiswa Majlis Berbuka Puasa Pelancaran
FGV di Menara Felda Kumpulan Felda Vanaspati, produk
bersama Media di DOP di Hotel
Casa Heliconia, KL Istana, KL

ms
48 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
28 FEBRUARI
Lawatan
delegasi Filipina

Mengenai FGV
ke Balai Felda,
KL

Penambahan Nilai
16 APRIL

Strategi dan
3 APRIL 14 MEI
Pemeteraian Memorandum
Townhall, Persefahaman di antara FGV Upacara Peringatan di
Felda Cambridge Nanosystems Loji Twin River
Sahabat, (FGV-CNS) dan Nanokomp IIeri Technologies di Quincy,
Lahad Datu, Teknoloji Malzemeleri Arge Massachusetts, Amerika

Ulasan Prestasi &
Sabah Dan Ins San Tic Ltd Sti Syarikat

Kemajuan
(Nanokomp), Turki

16 JUN 23 JUN 25 JUN
Pelancaran Lawatan Mesyuarat

Laporan
Laporan Lembaga Agung
Kemampanan Pengarah Tahunan FGV
FGV di FGV, di Pusat
Menara Felda Menara Perdagangan
Felda Dunia Putra,

Penyata Kewangan
KL

16 JULAI 24 JULAI 7 OGOS
Iftar bersama FGV-CVC Cambodia Ltd Sambutan
Duta-duta dan telah memeterai Perjanjian Perayaan Aidil
Pesuruhjaya- Jualbeli bagi memerolehi Fitri dengan
Lain-lain

pesuruhjaya Tinggi sebuah kilang pemprosesan petugas FGV di
di Hotel getah di Kampung Cham, Balai Felda
Intercontinental, KL Kemboja
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 49
KALENDAR PERISTIWA PENTING

20 OGOS 26 OGOS 31 OGOS
Majlis sambutan Aidil Fitri dan Hari Tadbir Urus Sambutan Hari
pelancaran Surau MSM di Prai, FGV di Dewan Merdeka di Pontian
Pulau Pinang Merak Kayangan, United Plantations
Balai Felda Berhad, Sabah

18 SEPTEMBER 8 OKTOBER
Korban Perdana
Upacara Pemeteraian di antara FGV dan
2014 di Dewan
Hua Neng Pte Ltd di Menara Felda
Perdana Felda

1 NOVEMBER
28-29 OKTOBER
Sambutan Ulangtahun ke-50 MSM
Forum Ekonomi Islam Malaysia Holdings Berhad di Palace of
Sedunia ke-10 (WIEF), Dubai Golden Horses, KL

20-30 21 9 DISEMBER
NOVEMBER NOVEMBER
Majlis Makan
Pameran Antarabangsa Townhall petugas API, Malam Fueling the
Pertanian, Hortikultur Miri Marriot Resort & Future FGV di
dan Agro Pelancongan Spa, Sarawak Menara Felda
2014 (MAHA 2014),
Serdang

ms
50 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
4 SEPTEMBER
Business Insights

Mengenai FGV
Malaysia, Hotel Le
Meridian

Penambahan Nilai
Strategi dan
20 OKTOBER 27 OKTOBER 28 OKTOBER
Program Penanaman
Forum Lux Research- Pameran dan Seminar
Pokok PUP,
Nano di Pusat Perdagangan Minyak Sawit
Kinabatangan,
Konvensyen Kuala (POTS) di Hotel Shangri-La,
Sabah

Ulasan Prestasi &
Lumpur KL

Kemajuan
5 NOVEMBER 10 NOVEMBER 17 NOVEMBER
Persidangan Minyak dan

Laporan
Persidangan dan Pameran FGV mengumumkan
Lelemak Antarabangsa pembinaan sebuah kilang
OIC World Biz Ke-5,
Asia, Pusat Konvensyen pemprosesan vitamin E di
PWTC, KL
Kuala Lumpur Rantauan Ekonomi Pantai
Timur (ECER)

9 DISEMBER Penyata Kewangan

FGV berjaya menguji
salah sebuah lori tangki
dengan biodiesel B30 di
Lain-lain

Kuantan, Pahang
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 51
ANUGERAH &
PENGIKTIRAFAN
1. Malaysia Palm Oil Plantation 9. National Record – The Largest
Company of the Year Initial Public Offering (IPO)
Frost and Sullivan Malaysia Excellence Awards The Malaysia Book of Records – Felda Global
2014 – Felda Global Ventures Holdings Berhad Ventures Holdings Berhad

2. The Best Brand in Fast Moving 10. 50 Best Global Employer Brands
Consumer Good (FMCG) 2014-2015
The Brand Laureate SME’s Signature Award Employer Brand Institute – Felda Global Ventures
2014 – Delima Oil Products Sdn Bhd Holdings Berhad

3. I n d u s t r y E x c e l l e n c e 2 0 1 4 –
Plantation Pensijilan
MSWG-ASEAN Corporate Governance Index 1. ISO 9001 Quality Management System
Findings & Recognition 2014 – Felda Global 69 kilang
Ventures Holdings Berhad
2. ISO 14001 Environment
4. The Billion Ringgit Club 2014 69 kilang
The Edge – Felda Global Ventures Holdings Berhad
3. ISO 18001 OSH
5. The Billion Ringgit Club 2014 69 kilang dan 1 ladang di Besout 6
The Edge – MSM Malaysia Holdings Berhad
4. ISO 17025 (SAM)
6. Merit Award – Large Industries 2 Makmal – Kilang Makmal Penggeli dan Kilang
(Manufacturing) Makmal Bukit Goh
Chief Minister’s Environmental Award (CMEA)
2014 – Felda Palm Industries Sdn Bhd 5. International Sustainability and Carbon
Certification (ISCC)
7. IKM Laboratory Excellence Award
15 kilang – Felda Palm Industries Sdn Bhd (FPISB)
2014 1 kilang – FGV Biotechnologies Sdn Bhd
Makmal Analisis Felda, Pusat Penyelidikan
49 ladang – Felda Global Ventures Plantations
Pertanian Tun Razak (PPPTR) and Makmal Analisis
Malaysia Sdn Bhd (FGVPM)
Felda, Felda Sahabat, Sabah
4 ladang – Felda Agricultural Services Sdn Bhd
Institute of Chemical Malaysia – Felda Agricultural
(FASSB)
Services Sdn Bhd (FASSB)

8. Merit Award 6. Rundingan Meja Bulat Kemampanan Minyak
National Annual Corporate Report Awards Sawit (RSPO)
(NACRA) – Felda Global Ventures Holdings Berhad 39 kilang – FPISB
82 ladang – FGVPM
7 ladang – FASSB

7. Kod Amalan (CoP) (MPOB)
2 kilang – FPISB
35 ladang – FGVPM
12 tapak semaian – FASSB

ms
52 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Laporan Tahunan 2014
ms
53
Mesyuarat Agung Ulasan Prestasi & Strategi dan Kata Pengantar kepada Sorotan
Tahunan Lain-lain Penyata Kewangan Laporan Kemajuan Penambahan Nilai Mengenai FGV Pemegang Saham Prestasi Pengenalan
Pengenalan
KEMBALI
MELONJAK

Sorotan
Prestasi
Getah Malaysia semakin hangat
pemintaannya, terutamanya daripada
pengeluar-pengeluar tayar antarabangsa.

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
Kualitinya yang jauh lebih baik daripada
tayar-tayar sintetik berasaskan petro
kimia bukan sahaja menawarkan
cengkaman ketika basah yang lebih baik
dan mengurangkan rintangan guling,

Mengenai FGV
malah ianya boleh diperbaharui. Malah,
memandangkan komitmen pemuliharaan
alam sekitar sedunia, perniagaan getah
kami semakin meningkat.

Penambahan Nilai
Strategi dan
Ulasan Prestasi &
Kemajuan
Laporan
Penyata Kewangan
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan
RISIKO DAN
PELUANG PASARAN

Sebelum FGV disenaraikan di Pasaran Utama Bursa Malaysia pada bulan Jun 2012,
prospek bagi perniagaan komoditi pertanian adalah amat menggalakkan. Harga bagi
komoditi pertanian seperti sawit, gula, getah, jagung, gandum dan kacang soya
semakin meningkat. Bagaimanapun, penurunan harga komoditi dalam segmen minyak
makan telah memberi tekanan ke atas perniagaan komoditi pertanian.

Keadaan Ekonomi Kekurangan sumber
Global semulajadi dan
• Unjuran perubahan iklim
kelembapan dalam • Sentimen anti kelapa
kadar pertumbuhan sawit
global oleh Tabung
Kewangan • Isu-isu penebangan
Antarabangsa (IMF) hutan
• Kejatuhan dalam • Keluasan tanah yang
harga komoditi dan terhad di Malaysia
penurunan nilai Arah aliran utama • Tumpuan lebih besar
Ringgit yang diberi pada
global yang memberi
agenda ‘hijau’ dan
impak ke atas pasaran amalan perniagaan
di mana kita beroperasi yang mampan

Perubahan demografik
dan sosial
Ketidaktentuan Geopolitik • Pertumbuhan
• Indonesia, China dan penduduk yang
Benua Afrika semakin meningkat
• Bebanan • Peningkatan kelas
pengawalseliaan yang pertengahan dan
semakin meningkat perubahan dalam
amalan pemakanan
• Perbandaran yang
semakin meningkat
ms
56 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
Risiko Peluang

Mengenai FGV
Harga minyak sawit mentah (MSM) turun naik sebanyak 32 Bagi menjadi peserta agro-bisnes bersepadu di peringkat
peratus dari tahun 2011 hingga 2014 dan telah mencatat global, FGV perlu memperbesarkan saiz tanahnya bagi
nilai terendah dalam tempoh lima tahun iaitu RM2,083 pada tujuan penanaman. Namun ketidaktentuan dalam dasar dan
Oktober 2014. Harga gula dan getah juga jatuh, iaitu peraturan negara sasaran menyebabkan usaha untuk
berubah-ubah sebanyak 37 peratus dan 60 peratus dalam mengembangkan perniagaan huluan FGV terjejas.
tempoh sama.

Penambahan Nilai
Meskipun begitu, FGV akan kekal sebagai peserta industri

Strategi dan
Memandangkan MSM adalah komoditi utama FGV, yang agresif dalam segmen agro-bisnes walaupun terpaksa
penurunan harga yang berlarutan, berserta ketidaktentuan menghadapi risiko dan ketidaktentuan, memandangkan
ekonomi baru-baru ini, telah memberi kesan terhadap komoditi pertanian adalah perniagaan yang menguntungkan
perniagaannya. dan boleh bertahan dalam jangka masa panjang. Dengan
jumlah penduduk yang semakin meningkat di Asia Pasifik
Rancangan pertumbuhan di luar negara juga terjejas pada dan kemunculan kelas pertengahan yang kaya, terutamanya

Ulasan Prestasi &
tahun 2014. Dasar pemilikan asing Indonesia terus berubah- di China dan India, akan meningkatkan lagi permintaan

Kemajuan
ubah. Pada awal tahun 2014, Indonesia pada mulanya untuk produk pertanian FGV. Melangkah ke hadapan, FGV
mengehadkan pemilikan asing sehingga 30 peratus, tetapi akan meneruskan perancangan pertumbuhannya yang
kemudian menarik balik peraturan tersebut – sekaligus mampan berikutan keyakinan terhadap pertumbuhan dalam
memberi kelegaan besar kepada peserta industri minyak pasaran tersebut, terutama minyak makan, oleokimia,
sawit utama. biodiesel, gula, getah dan permintaan bagi produk inovatif
minyak sawit bertaraf tinggi, yang akan terus meningkatkan
Selain itu, ketidakstabilan politik dan cetusan wabak penyakit produk pertanian FGV.

Laporan
baru-baru ini menyebabkan FGV terpaksa memikirkan semula
strategi peluasannya ke benua Afrika, manakala China pula
mengetatkan lagi undang-undang antimonopolinya di
samping mempertingkatkan langkah-langkah pengawalan.

Penyata Kewangan
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 57
PELAN INDUK
STRATEGIK GLOBAL (GSB)
FGV mensasarkan untuk menjadi antara 10 syarikat perniagaan agro bersepadu dan pelbagai yang
terulung di dunia menjelang tahun 2020. Untuk mencapai sasaran tersebut, kami telah merangka Pelan
Induk Strategik Global (GSB) yang menggariskan keutamaan strategik bagi mencapai matlamat ini.

Kami mengakui dan memahami bahawa pertumbuhan penting seterusnya perlu dipacu dengan
memberi tumpuan pada tujuh bidang penting – yang menjadi tonggak GSB.

Untuk Menjadi Antara 10 Syarikat Perniagaan Agro Pelbagai Kegiatan dan Bersepadu Global Menjelang tahun 2020

Kedudukan Kedudukan Kedudukan
Penentuan Kedudukan Kedudukan
kelima ketiga teratas kelima teratas di
strategik kesepuluh kelima
teratas di peringkat Asia Tenggara Mengoptimum
dalam teratas teratas
dalam global dalam dan Selatan Asia kedudukan
penanaman dalam dalam
pengeluaran pengeluaran dalam oleokimia
sampingan pengeluaran pengeluaran
getah lemak pengeluaran
gula sawit
perindustrian Sawit CG

Kedudukan penting di kawasan baharu – Pusat penggunaan utama

Penggabungan dan pengambil alihan (M&A) kedudukan yang berjaya – di semua peringkat rangkaian

Mewujudkan rangkaian perbekalan global bagi mendokong industri huluan

Budaya pencapaian tinggi

Inkubator teknologi penyelidikan dan pembangunan (R&D)

Kecemerlangan di Ladang Kelapa Sawit Peluasan dan Inovasi Produk Getah
Sebagai pengeluar minyak sawit mentah (MSM) terbesar dunia Meskipun perladangan sawit adalah perniagaan teras FGV, kami
dan penghasil minyak sawit ketiga terbesar dunia, kami berada mempunyai aspirasi untuk mencapai kejayaan dalam industri getah
di antara kedudukan yang teratas dalam industri berkenaan di dan gula, sekaligus mengurangkan kebergantungan pada sawit.
peringkat global. Selaras dengan usaha kami untuk melakukan
penambahbaikan yang berterusan di ladang kami, kami akan
memperkenalkan amalan pengurusan terbaik. Contohnya, dalam Dalam bidang getah, tumpuan kami pada tahun ini ialah pada
penuaian dan mencantas, kami menggalakkan penggunaan sektor pertengahan. Kami bukan hanya ingin meningkatkan kualiti
peralatan baharu seperti ‘galah penuaian grafit’ serta kaedah getah yang diproses, tetapi juga sedang membangunkan produk
dan peralatan pemotongan inovatif yang baharu. baharu seperti Getah Hijau. Terdapat permintaan yang semakin
meningkat untuk getah hijau, terutamanya daripada sektor
Teknologi baharu seperti pesawat tanpa pemandu (UAV) dan pengilangan dan pengeluaran tayar – kami akan terus bekerjasama
Program Mikro-Makro Perladangan berasaskan Tablet (PMMP)
dengan Lembaga Getah Malaysia (MRB) dan mengembleng usaha
memudahkan pengurusan ladang. Inovasi ini dapat membantu
kami untuk memantau dan menambah baik kecekapan dan untuk memasarkan produk kami pada tahun 2015 ini.
produktiviti di ladang dan meningkatkan pengeluaran buah
tandan segar (BTS), yang juga memberi kelebihan kepada kami Selain itu, kami juga memperluaskan keupayaan pertengahan
berbanding dengan amalan pengurusan ladang tradisi. getah menerusi dua usaha sama pada tahun ini – di Myanmar
(FGV Pho La Min Company Ltd) dan di Kemboja (FGV-CVC,
Berikutan program penanaman semula yang agresif pada tahun dengan Co-Op Village Co. Ltd). Bagi tahun 2015 ini, kami akan
2007, kami menjangka bahawa menjelang tahun 2020 kami
terus meningkatkan pertumbuhan dalam industri hiliran dan
dapat mencapai matlamat 60 peratus pokok matang, sekaligus
meningkatkan pengeluaran. pertengahan secara bersepadu bagi menambah keuntungan.

Kami juga memperluaskan tanah simpanan secara berterusan
dengan mengambil alih ladang brownfield di Malaysia dan
luar negara.

ms
58 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Peluasan Keupayaan Gula dan Tanaman Sampingan Penyelidikan dan Pembangunan Dalaman

Sorotan
Prestasi
Dalam Kluster gula, kami akan terus menambahkan kapasiti dan Bagi menjayakan strategi-strategi utama kami, FGV mengintegrasikan
kepakaran dalam bidang penapisan dan meningkatkan keupayaan ‘strategi lautan biru’ untuk saling melengkapi GSB kami, dengan
dagangan dalaman pada tahun 2015. Kami akan membuka mewujudkan ruang pasaran tanpa saingan menerusi pengenalan
sebuah kilang penapisan baharu di Johor (yang akan beroperasi produk inovatif yang baharu di pasaran. Contohnya, benih

Kata Pengantar kepada
menjelang tahun 2017) yang dijangka menambahkan kapasiti berpenghasilan tinggi DxP Yangambi, yang telah memenangi

Pemegang Saham
pengeluaran daripada 1.1 juta tan kepada 3.3 juta tan. anugerah.

Selain itu, kami bercadang untuk mengukuhkan portfolio kami Kluster R&D kami yang bertaraf dunia juga menyokong kluster
dan mempelbagaikan perolehan dengan mempelbagaikan lain secara langsung. Bagi industri hiliran, contohnya, R&D
tanaman sampingan seperti beras, ubi kayu, soya dan kelapa. membantu dalam mempelbagaikan portfolio produk-produk
makanan berkualiti dan produk bukan makanan yang inovatif.
Perusahaan Hiliran Minyak Sawit Bahagian R&D kami, menerusi Felda Agricultural Services Sdn

Mengenai FGV
Menerusi Kluster Hiliran Minyak Sawit FGV berusaha untuk Bhd (FASSB), adalah pengeluar benih kelapa sawit terunggul di
menduduki tempat teratas di peringkat global dalam pengeluaran Malaysia – ia membekalkan 40 peratus daripada keperluan
lemak perindustrian dan memegang status utama sebagai benih tahunan negara. FASSB mendahului dalam R&D dalam
pengeluar barangan konsumer berasaskan minyak sawit. Kami bioteknologi pembenihan bioteknologi kelapa sawit, kultur tisu,
juga sedang berusaha untuk mencapai bahagian yang lebih besar agronomi dan perlindungan tanaman.
dalam pasaran biodiesel dan tenaga boleh diperbaharui dunia.

Penambahan Nilai
Dengan mencipta produk-produk baharu berpenghasilan tinggi

Strategi dan
Portfolio barangan pengguna kami terus dikembangkan: dengan dan mempunyai keistimewaan tertentu seperti biodiesel dan
mempelbagaikan lagi produk popular dalam Barangan Konsumer karbon nanotiub, kami akan terus mewujudkan ruang pasaran
Cepat Laris (FMCG), selain menceburi bidang-bidang baharu. baharu. Menerusi usaha sama dengan Cambridge Nanosystems
Barangan asasi kami seperti minyak masak Saji dan Tiga Udang Limited, kami menghasilkan tiub nano karbon dan grafen bergred
dan majerin Seri Pelangi, kini saling dilengkapi dengan produk tinggi pertama dunia pada tahun 2014. Grafen, yang disifatkan
baharu seperti mentega kacang SunBear, marjerin Adela dan sebagai ‘bahan ajaib’, bukan sahaja lebih keras daripada berlian

Ulasan Prestasi &
mee segera Sajimee. Baru-baru ini kami memperkenalkan jenama malah lebih konduktif daripada tembaga – ciri-ciri unik ini

Kemajuan
penjagaan diri, Purich, dalam usaha untuk menduduki tempat berupaya untuk menukar proses pembuatan dan prestasi beribu-
kelima teratas dalam barangan konsumer di Asia Tenggara dan ribu barangan elektronik dan pengguna dalam masa terdekat ini.
Selatan Asia.
Nilai-nilai Kami
Dalam mengorak lebih banyak kejayaan ini, perniagaan hiliran FGV menyedari pentingnya mempunyai persekitaran kerja yang
kami juga mensasarkan untuk memanfaatkan produk yang seimbang dan harmoni bagi memupuk kerjasama di antara petugas.
memberi margin lebih tinggi dan produk pertumbuhan tinggi Kami berusaha agar petugas kami menjiwai nilai-nilai teras berikut

Laporan
dalam segmen barangan ramuan khusus dan mengoptimumkan – rakan kongsi, hormat-menghormati, integriti, dinamisme dan
kedudukan kami sebagai pengeluar oleokimia di Amerika minat mendalam – dalam aspirasi kami untuk membangunkan
Syarikat dan pengeluar oleokimia ketiga terbesar di Amerika budaya pencapaian tinggi. Seiring dengan komitmen ini, usaha
Utara (TRT-ETGO) dan menerusi kerjasama yang sedia wujud kami yang berterusan dan bermatlamat untuk mencapai strategi
dengan Procter & Gamble (P&G) di Malaysia. utama kami menjadi anjakan budaya dan operasi yang akan

Penyata Kewangan
memacu kami ke arah pencapaian aspirasi 2020.

Lain-lain

Kumpulan Produk Saji
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 59
PELAN INDUK
STRATEGIK GLOBAL (GSB)

Pendekatan Baharu FGV
Tahun 2014 menandakan bermulanya Pendekatan Baharu FGV

Nilai-nilai Syarikat
P.R.I.D.E

Dasar-Dasar Prosedur/Kaedah Insan
• Nilai-nilai Syarikat • Had Kuasa Budi Bicara • Struktur Organisasi (Kumpulan & Kluster)
• Kod Amalan Perniagaan • Prosedur & Dasar Perolehan (PPP) • Hak Membuat Keputusan (ROCI)
Company Values Company Values

• Dasar Kewangan • Proses Belanjawan • Sistem Maklumat Pengurusan
• Dasar Sumber Manusia • Kaedah Transformasi dipertingkatkan
• Dasar Pelaburan • Piagam Peranan
• Proses Pencalonan

Piagam Visi Kluster

Pembangunan Jenama
• Cadangan Berharga Petugas • Penjenamaan Korporat

Teknologi
• Pengurusan hartanah ‘Pemantauan dan alat pengesanan’ inovatif • Bahan penanaman baharu dan actices

Ia adalah tahun di mana kami berusaha bersungguh-sungguh Dari segi prosedur dan proses baharu, kami merumuskan Had
untuk memperkukuhkan proses teras kami, dengan menggerakkan Kuasa Budi Bicara (DAL) bagi mewujudkan sebuah organisasi
sistem yang berkesan dan menyediakan asas yang penting bagi yang bertanggungjawab serta berkemampuan dan penurunan
memulakan perjalanan transformasi tersebut. Justeru untuk tujuan kuasa lebih jelas dan konsisten. Ia juga mendokong Dasar
itu, kami menubuhkan sebuah Pejabat Pengurusan Transformasi Prosedur dan Perolehan (PPP) dengan menyediakan garis
(TMO) di peringkat kumpulan bagi memberi bimbingan dari segi panduan jelas dan memudahkan proses tender agar lebih
pemikiran strategik dan pelaksanaan ketika proses ini dijalankan. berdisiplin dan terkawal. Proses belanjawan yang ditambah baik
pula menawarkan belanjawan yang lebih telus dan konsisten
Pendekatan Baharu FGV pula berperanan menangani dasar dan secara menyeluruh dalam kumpulan ini.
prosedur kumpulan dengan memberi panduan, mengurus dan
menyokong petugas, tugas yang dilaksanakan mereka serta Bagi warga kerja, kami mengemas kini piagam peranan bagi
keputusan yang dibuat, dalam usaha mewujudkan sebuah membolehkan mereka membuat keputusan lebih cepat, sikap
organisasi yang berdaya mampu dan berpencapaian tinggi. bertanggungjawab yang lebih kukuh di samping penerapan
strategi korporat dan visi kami dalam tugas yang dilakukan
Lima dasar utama yang diperkenalkan adalah: setiap hari. Struktur organisasi yang jelas ini menentukan ketua
yang dipertanggungjawabkan di unit masing-masing dalam
1. Nilai-nilai syarikat, P.R.I.D.E, yang bertindak selaku garis
kumpulan – bagi memastikan keseimbangan yang betul di
panduan dan arah tuju Kumpulan ini.
antara pengawalan dan kuasa yang diturunkan pada tahap unit
2. Kod Amalan Perniagaan bertujuan memberi garis panduan perniagaan. Proses pencalonan yang ditambah baik menggalakkan
di peringkat pusat dan sebagai rujukan bagi membantu ketelusan dan objektiviti dan menyokong budaya pencapaian
keputusan yang dibuat untuk menjadikannya lebih telus tinggi yang sedang diusahakan. Kami juga memperkenalkan
merangkumi keseluruhan organisasi. Petunjuk Prestasi Utama (KPI), seiringan dengan strategi
perniagaan menyeluruh, yang boleh diukur dan dikesan menerusi
3. Dasar kewangan yang dipertingkatkan bertujuan sistem pengurusan maklumat yang dipertingkatkan.
menghasilkan pengurusan kewangan cekap dan konsisten
meliputi semua unit dalam kumpulan. Dengan terpahatnya asas penting ini, fokus kami pada 2015 adalah
4. Dasar Pelaburan yang dikemas kini akan menentukan untuk melaksanakan strategi yang ingin diberikan keutamaan, ke
bahawa pelaburan yang dibuat mempunyai unsur tambah arah mencapai tahap kecemerlangan dari segi modal, operasi dan
nilai yang rasional, di samping menguruskan kepantasan kos serta kepelbagaian perniagaan bagi membolehkan kami
keputusan serta risiko yang dihadapi. menghadapi kuasa pasaran yang lebih mencabar.

5. Untuk menerapkan budaya pencapaian tinggi, kami
mewujudkan dasar sumber manusia yang diguna pakai
ketika pengambilan, pengekalan, pencapaian, pembangunan
dan memberi ganjaran kepada warga kerja kami dengan
sebaik mungkin.

ms
60 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
MODEL
PERNIAGAAN

Sorotan
Prestasi
Meraih Perniagaan Baharu
Gabungan produk yang inovatif, pengeluaran

Kata Pengantar kepada
efisyen dan keupayaan kejuruteraan bertaraf Memacu Pertumbuhan

Pemegang Saham
dunia membolehkan kami menerokai perniagaan Masa Depan
baharu menerusi penawaran penyelesaian yang
Menyediakan unik kepada pelanggan-pelanggan kami Berteraskan pengalaman pertanian
Perkhidmatan & Produk yang kukuh, pengurusan perladangan
yang mantap dan saluran peluang
Berkualiti Tinggi
pembangunan perniagaan yang sihat
Kami menyediakan perkhidmatan & selama beberapa dekad, kami di

Mengenai FGV
produk berkualiti tinggi kepada para kedudukan yang baik sebagai
pelanggan kami bagi memastikan pemacu utama pertumbuhan masa
mereka berpuas hati dan setia Pelaburan depan
Di Persada
Modal Insan Dunia

Penambahan Nilai
Strategi dan
Rantaian Nilai
Bersepadu
Nilai-nilai Ganjaran yang Lengkap
Pemegang Saham

Ulasan Prestasi &
Nilai jangka panjang

Kemajuan
buat para pemegang
saham menerusi
pertumbuhan
keuntungan dan dividen Tanggungjawab
Kemampanan yang mantap Sosial Korporat

Laporan
Kecemerlangan Pembangunan
Operasi & & Penyelidikan Dasar Tadbir Urus dan

Penyata Kewangan
Menerapkan Bertaraf
Perkhidmatan Risiko Yang Mantap
Pengeluaran “Lean” Antarabangsa
Kami telah mewujudkan dan
Kami memastikan pembuangan
mengukuhkan satu sistem kawalan
sisa yang minimum dan
dalaman dan pelaporan yang
menambahbaik proses pengeluaran
dilengkapi dengan proses mengenal
secara berterusan bagi memastikan
Mengekalkan Hubungan Akrab pasti dan pengurangan risiko yang
kos yang rendah di ladang dan
mantap, dilaksanakan oleh satu
fasiliti lain di seluruh dunia
Jalinan hubungan akrab yang berterusan dengan pasukan pengurusan yang dinamik
Lain-lain

para pelanggan, pemerolehan maklumat pasaran dan dipantau oleh Lembaga
dan memahami pelanggan serta aliran pasaran Pengarah yang berpengalaman
yang membolehkan kami membuat keputusan
dengan pantas dalam perubahan permintaan
yang berubah-ubah
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 61
PERHUBUNGAN PELABUR
Fungsi Perhubungan Pelabur adalah Di samping itu, Kumpulan FGV juga telah giat melaksanakan
aktiviti penggabungan dan pengambil alihan (“M&A”) dan juga
penting dalam menyediakan aktiviti-aktiviti pelaburan lain yang penting bagi memacu
pertumbuhan dan mengembangkan portfolio korporat kami. Di
antara pelaburan-pelaburan utama yang telah dilaksanakan
komunikasi dua hala yang efektif di termasuklah pembelian kilang Biodiesel M2 di Kuantan; FGV
Cambridge Nanosystems Ltd di Cambridge, United Kingdom;
antara FGV dan komuniti kewangan dan Asian Plantations Ltd, yang memiliki 24,622 hektar ladang
kelapa sawit di Sarawak.
serta para pelabur
Walau bagaimanapun, Kumpulan FGV telah menghadapi
beberapa cabaran di luar kawalannya pada setengah tahun
kedua 2014. Harga saham Kumpulan FGV telah menyusut
Semenjak penyenaraian di Bursa Malaysia pada tahun 2012, disebabkan oleh keadaan cuaca buruk dan prestasi pasaran
Kumpulan FGV telah berusaha merealisasikan aspirasinya untuk komoditi global yang kurang menggalakkan.
menjadi sebuah syarikat pertanian bertaraf global menjelang
tahun 2020 walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Pada tahun Keadaan cuaca yang buruk ini telah mengakibatkan sebanyak
2014, pasaran komoditi telah mengalami penyusutan secara 6.34 peratus daripada ladang kelapa sawit Kumpulan FGV
global. Hubungkait harga saham Kumpulan FGV kepada ditenggelami banjir justeru menjejaskan prestasi pada setengah
pergerakan harga komoditi telah menarik perhatian ramai tahun kedua 2014. Dari segi pasaran komoditi global pula,
penganalisis dan pelabur. harga MSM jatuh daripada RM2,649 pada 2 Januari 2014
kepada RM2,226 pada 31 Disember 2014.
Meskipun begitu, unit Perhubungan Pelabur telah berusaha untuk
menambah bilangan pemegang saham serta mengekalkan Perkembangan pasaran yang mencabar ini telah mendorong unit
keyakinan para pelabur dalam menghadapi perkembangan Perhubungan Pelabur untuk berinteraksi secara aktif dengan
mendadak pasaran dunia. Memandang ke hadapan, unit komuniti pelabur tempatan dan asing untuk memberikan
Perhubungan Pelabur berazam untuk bertindak lebih proaktif bagi penjelasan serta menyampaikan maklumat terkini berkaitan
meningkatkan lagi nilai Kumpulan FGV di kalangan komuniti prestasi Kumpulan FGV kepada mereka. Para pelabur dan
kewangan dan para pelabur. penganalisis institusi kewangan telah diberikan peluang untuk
berkomunikasi secara langsung dengan pihak pengurusan kanan
Tahun Penilaian Kumpulan FGV. Inisiatif ini telah diterajui oleh Presiden/Ketua
Pegawai Eksekutif Kumpulan dan Ketua Pegawai Kewangan
Pada tahun 2014, Kumpulan FGV telah melaksanakan proses Kumpulan, disokong oleh unit Perhubungan Pelabur dan juga
penstrukturan semula bagi memperkemaskan lagi aktiviti ahli terpilih daripada kluster-kluster hiliran dan huluan sawit dan
perniagaannya. Langkah ini telah dipermudahkan dengan gula, getah, penyelidikan dan pembangunan dan juga kluster
pemilikan 100 peratus syarikat bersekutu kami iaitu Felda Holdings pengangkutan, logistik, pemasaran dan lain-lain (“TLMO”).
Bhd. Kumpulan FGV telah memperoleh baki 51 peratus ekuiti
dalam Felda Holdings Bhd daripada Koperasi Permodalan Felda Ringkasan Aktiviti Perhubungan Pelabur
pada bulan Disember 2013.
Tahun 2013 2014
Sebagai sebahagian daripada inisiatif ini, satu model perniagaan Bilangan taklimat kepada penganalisis 6 4
baharu yang bertumpu kepada pengurusan kos, perdagangan dan pengurus dana
bersandarkan aset dan kecekapan modal telah dilaksanakan.
Lawatan ke tapak dan prasarana milik 5 5
Selain itu, Kumpulan FGV telah memulakan satu aktiviti Kumpulan
penanaman semula yang agresif bagi mencapai profil usia pokok
Bilangan persidangan yang dianjurkan 9 5
kelapa sawit yang optimum menjelang tahun 2020. Inisiatif ini
oleh institusi kewangan
hanyalah satu daripada pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan
bagi meningkatkan hasil dan mengurangkan kos pengeluaran Bilangan mesyuarat (mesyuarat 1 83 133
minyak sawit mentah (“MSM”). kepada 1 di persidangan pelabur dan
mesyuarat dalaman)
Hasilnya, Kumpulan FGV telah berjaya mencapai sasaran bagi
tahun 2014, dan kini menepati haluan ke arah mencapai Bilangan pertemuan dengan 334 340
sasaran tahun 2020. penganalisis/pengurus dana semasa
mesyuarat dalaman dan persidangan

ms
62 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Taklimat Penganalisis

Sorotan
Prestasi
Kumpulan FGV telah menganjurkan empat taklimat secara langsung bagi para penganalisis, pemegang saham dan pengurus dana
pada tahun 2014. Di samping itu, tiga panggilan persidangan (“conference call”) dan satu taklimat secara bersemuka telah
dianjurkan seiring dengan pengumuman keputusan kewangan suku tahunan. Taklimat-taklimat ini membolehkan para penganalisis

Kata Pengantar kepada
mendapatkan pandangan yang seimbang dan lengkap mengenai prestasi dan isu-isu yang dihadapi oleh Kumpulan FGV.

Pemegang Saham
Taklimat Penganalisis

Tarikh Acara Jenis Mesyuarat

27 Feb 14 Keputusan Kewangan Suku Tahun Keempat 2013 Taklimat Penganalisis

23 Mei 14 Keputusan Kewangan Suku Tahun Pertama 2014 Panggilan Persidangan

Mengenai FGV
25 Ogos 14 Keputusan Kewangan Suku Tahun Kedua 2014 Panggilan Persidangan

27 Nov 14 Keputusan Kewangan Suku Tahun Ketiga 2014 Panggilan Persidangan

Mesyuarat Pelabur Lawatan Tapak

Penambahan Nilai
Strategi dan
Berikutan dengan pelbagai perkembangan penting yang telah Selain daripada itu, Kumpulan FGV juga menggalakkan para
menjejaskan operasi Kumpulan FGV serta industri minyak sawit penganalisis dan pelabur untuk melawat kesemua kemudahan
semenjak penawaran saham FGV pada bulan Jun 2012, operasi Kumpulan bagi mendapatkan pemahaman yang lebih
pengurusan kanan Kumpulan sentiasa mengadakan pertemuan mendalam tentang skala dan operasi Kumpulan.
dengan para pelabur yang ingin mendapatkan maklumat lanjut
dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai operasi Lawatan ini juga membolehkan semua pihak berkepentingan

Ulasan Prestasi &
Kumpulan FGV. menghargai dedikasi warga kerja kami dalam menjalankan tugas

Kemajuan
mereka di setiap peringkat rantaian nilai sawit di dalam
Bagi tahun 2014, kami telah mengadakan sebanyak 133 Kumpulan.
mesyuarat di mana kami telah bertemu dengan 340 penganalisis
dan pengurus dana kesemua perjumpaan ini telah dijalankan Di antara kemudahan yang telah dikunjungi oleh para
secara dalaman, sewaktu persidangan dan juga semasa siri penganalisis dan pengurus dana pada tahun 2014 termasuk:
jelajah di dalam dan di luar negara. • Felda Besout, Trolak, Perak;
• Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak (PPPTR) dan Jengka

Laporan
21, Pahang;
• Pusat Bioteknologi Felda, Nilai, Negeri Sembilan;
• Estet-estet PUP dan Felda Sahabat, Sabah;
• Felda Tenggaroh 12 dan Kilang Lok Heng, Johor.

Penyata Kewangan
Persidangan dan Siri Jelajah
Sebagai sebuah syarikat yang baharu disenaraikan, pihak pengurusan kanan kami percaya bahawa adalah penting bagi Kumpulan
FGV untuk menyediakan saluran komunikasi yang terbuka bagi pelabur kami yang ingin mendapatkan maklumat terperinci mengenai
prestasi Kumpulan serta perkembangan dalam industri. Sejajar dengan ini, kami telah menyertai beberapa acara persidangan dan
siri jelajah tempatan dan luar negara.

Sepanjang tahun 2014, kami telah menyertai sebanyak lima persidangan. Meskipun prestasi Kumpulan FGV menarik minat ramai
Lain-lain

para pelabur asing, pemegangan saham asing Kumpulan FGV berkurangan kepada 9.70 peratus pada 31 Disember 2014 berbanding
9.93 peratus pada tahun 2013.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 63
PERHUBUNGAN PELABUR

Persidangan dan Siri Jelajah
Tarikh Acara Tempat Penganjur
1-2 Apr 14 Persidangan Maybank ASEAN Singapura Maybank
30 Apr 14 Hari Pertanian RHB-OSK Singapura RHB-OSK
19-22 Mei 14 Persidangan DB Asia 2014 Singapura Deutsche Bank
9-10 Jun 14 Invest Malaysia 2014 Kuala Lumpur Bursa Malaysia/CIMB
8 Jul 14 Hari Pertanian Maybank Investment Kuala Lumpur Maybank

Liputan Penganalisis Pengiktirafan dan Peningkatan
Penyelidikan Berterusan
Setakat 31 Disember 2014, Kumpulan FGV telah mengekalkan Hasil daripada inisiatif-inisiatif proaktif yang telah dilaksanakan,
liputan 27 penganalisis dan institusi-institusi penyelidikan usaha unit Perhubungan Pelabur Kumpulan FGV telah diiktiraf
kewangan. oleh komuniti pelaburan apabila Kumpulan FGV berjaya
memenangi anugerah Peningkatan Perkhidmatan Terbaik bagi
Senarai bank dan institusi-institusi penyelidikan kewangan Perhubungan Pelabur di upacara Anugerah Pertubuhan
Perhubungan Pelabur Malaysia (“MIRA”) 2014.
1. Affin Investment Bank
2. AllianceDBS Research Sdn Bhd
Kumpulan FGV juga telah dicalonkan dalam kategori Papan
3. Am Investment Bank
Utama/Permodalan Besar bagi Perhubungan Pelabur Terbaik
4. Bank of America Merrill Lynch
untuk Syarikat, Ketua Pegawai Kewangan Perhubungan Pelabur
5. BIMB Securities Sdn Bhd
Terbaik (Ahmad Tifli Dato’ Hj Mohd Talha) dan Perhubungan
6. CIMB Investment Bank
Pelabur Profesional Terbaik (Zaida Alia Shaari).
7. CLSA Securities
8. Credit Suisse Malaysia
Sebarang pertanyaan berkaitan Perhubungan Pelabur boleh
9. Deutsche Bank
diajukan kepada unit ini dengan menghubungi:
10. Employees Provident Fund
11. Inter-Pacific Securities Sdn Bhd
Raja Zamilia Raja Dato’ Seri Mansur
12. J.P. Morgan Securities Malaysia
Naib Presiden/Ketua Perhubungan Pelabur Kumpulan
13. KAF-Seagroatt & Campbell Securities Sdn Bhd
Emel: fgv.investors@feldaglobal.com
14. Kenanga Investment Bank Bhd
15. Kumpulan Wang Persaraan
16. Lembaga Tabung Haji
17. Macquarie Capital Securities (Malaysia) Sdn Bhd
18. Maybank Investment Bank
19. MIDF Amanah Investment Bank Bhd
20. Morgan Stanley
21. M&A Securities Sdn Bhd
22. Permodalan Nasional Berhad
23. Public Investment Bank Berhad
24. RHB Research Institute Sdn Bhd
25. TA Enterprise
26. UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd
27. ValueCAP Sdn Bhd

ms
64 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Harga Saham FGV vs FBM KLCI (Januari hingga Disember 2014)

Sorotan
Prestasi
Harga Penutup Harian FGV
(RM/Saham) FBM KLCI

Kata Pengantar kepada
4.80 1,900

Pemegang Saham
4.60 1,880
4.40 1,860
4.20 1,840
4.00 1,820
3.80
1,800
3.60
1,780
3.40
1,760

Mengenai FGV
3.20
1,740
3.00
2.80 1,720

2.60 1,700

2.40 1,680
2.20 1,660
2.00 1,640

Penambahan Nilai
1 Jan’14 1 Feb’14 1 Mac’14 1 Apr’14 1 Mei’14 1 Jun’14 1 Jul’14 1 Ogo’14 1 Sep’14 1 Okt’14 1 Nov’14 1 Dis’14 31 Dis’14

Strategi dan
Harga Saham FGV FBM KLCI

Ulasan Prestasi &
Kemajuan
Laporan
Penyata Kewangan
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 65
ms
66 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
GULA/MANISAN
Kami adalah pengeluar utama gula halus di

Sorotan
Prestasi
Malaysia dengan lebih daripada 64 peratus
penguasaan pasaran gula halus tempatan.
Namun kelebihan kami bukan setakat

Kata Pengantar kepada
penguasaan pasaran. Dari segi kualiti, kami

Pemegang Saham
merupakan penanda aras industri gula.
Kami menawarkan ketekalan kehalusan,
warna dan kandungan kelembapan yang
tidak ditandingi. Gula kami dikatakan

Mengenai FGV
seumpama “air yang mengalir”; suatu
kenyataan yang semestinya menjadi
kelebihan apabila pengeluaran tahunan
kami mencapai 4 juta tan menjelang

Penambahan Nilai
tahun 2020.

Strategi dan
Ulasan Prestasi &
Kemajuan
Laporan
Penyata Kewangan
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 67
RINGKASAN KEWANGAN
3 TAHUN

Perolehan Keuntungan Bagi Tahun Kewangan

RM (bilion) RM (juta)

18 16.37 1200 1,108.30

15 1000 905.06
12.89 12.57
12 800

9 600 538.65

6 400

3 200

0 0
2012 2013 2014 2012 2013 2014

Dana Pemegang Saham Pendapatan Sesaham
RM (bilion) sen
8 30 28.5
26.9
6.57 6.38
6.10
24
6

18
4
12
8.9
2
6

0 0
2012 2013 2014 2012 2013 2014

Aset Bersih Sesaham Jumlah Dividen Yang Diisytiharkan Bagi Tahun
RM sen
3 18 16.0

15 14.0

2 1.67 1.80 1.75 12 10.0

9

1 6

3

0 0
2012 2013 2014 2012 2013 2014

ms
68 Felda Global Ventures Holdings Berhad
ULASAN OPERASI PERNIAGAAN
SAWIT HULUAN

Mesyuarat Agung Ulasan Prestasi & Strategi dan Kata Pengantar kepada Sorotan
Tahunan Lain-lain Penyata Kewangan Laporan Kemajuan Penambahan Nilai Mengenai FGV Pemegang Saham Prestasi Pengenalan
ULASAN OPERASI PERNIAGAAN
SAWIT HULUAN

Kluster Sawit Huluan menguruskan lebih daripada 450,000
hektar ladang di seluruh Malaysia dan Kalimantan, Indonesia. Di
Malaysia, ladang terbesar terletak di Pahang dan Sabah. FGV
adalah satu-satunya syarikat perladangan di Malaysia yang
menerima pakai model perniagaan Perjanjian Sewa Tanah (LLA)
yang unik – bagi tanah yang diuruskan olehnya di Malaysia, 88
peratus daripadanya tertakluk kepada LLA. Kumpulan memiliki
Pontian United Plantations Berhad (PUP), yang menguruskan
15,161 hektar ladang kelapa sawit di Sabah. Di Indonesia,
aktiviti-aktiviti Kluster tertumpu di Kalimantan melalui PT Citra
Niaga Perkasa, sebuah syarikat yang memiliki 14,385 hektar
tanah. Melalui subsidiari kami, PT Temila Agro Abadi dan PT
Landak Bhakti Palma, FGV mengambil alih seluas 21,037 hektar
tanah lagi di Kalimantan Barat pada tahun 2013.

Tinjauan Prestasi Kewangan
dan Industri
Pada tahun yang dikaji, Kluster Sawit Huluan mencatatkan
keuntungan sebelum cukai sebanyak RM740.9 juta, berkurangan
daripada RM1,164.2 juta yang dicatatkan pada tahun sebelumnya,
walaupun terdapat kenaikan harga purata minyak sawit mentah
(MSM) iaitu RM2,410 daripada RM2,333 bagi setiap tan metrik.

Pengurangan ini terutamanya disebabkan oleh kerugian nilai
saksama dalam LLA sebanyak RM115.2 juta pada tahun 2014
berbanding dengan perolehan sebanyak RM494.5 juta pada
tahun 2013. Tidak termasuk kesan daripada LLA, keputusan
Kluster adalah RM856.2 juta, yang merupakan satu kenaikan
berbanding dengan RM669.7 juta pada tahun 2013.

Pengambil alihan Felda Holdings Berhad juga menyumbang
kepada pendapatan yang lebih rendah pada tahun yang dikaji
kerana kebanyakan urus niaganya dianggap sebagai dalaman. Kluster Sawit Huluan memproses 14.8 juta tan metrik TBS pada
tahun yang dikaji, 4.9 juta tan metrik daripada ladang kami
Harga tandan buah segar (TBS) meningkat kepada RM480 bagi sendiri manakala selebihnya adalah daripada peneroka-peneroka
setiap tan, berbanding dengan RM448 bagi setiap tan yang FELDA dan pembekal bebas.
dicatatkan pada tahun 2013. Bagaimanapun, pengeluaran TBS
berkurangan kepada 4.9 juta tan metrik daripada 5.05 juta tan Sebanyak 71 buah kilang kami telah mengeluarkan 3.1 juta tan
metrik pada tahun 2013.
metrik MSM pada tahun 2014, lebih banyak daripada mana-
mana pengeluar lain di dunia.
Hasil purata berkurangan kepada 19.3* tan metrik bagi setiap
hektar disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu semasa
musim menuai. Kumpulan giat mengembangkan saiz bank tanah sejak tahun
2011, dengan berusaha ke arah meningkatkan profil umur
tanaman matang. Strategi serampang dua mata diguna pakai:
Ulasan Operasi menggalakkan program penanaman semula yang agresif di atas
tanah seluas 15,000 hektar setahun dan perluasan menerusi
Kumpulan memiliki tanah simpanan seluas 469,835.312 hektar,
pengambil alihan tanah perladangan brownfield di Malaysia dan
dimana sebanyak 413,604.742 hektar (88 peratus) daripadanya
adalah di Malaysia manakala baki seluas 56,230.582 hektar di luar negara. Sejak program penanaman semula yang bermula
terletak di Indonesia. pada tahun 2007, kami telah berjaya mengurangkan jumlah
keluasan pokok kelapa sawit tua sebanyak kira-kira 5 peratus
Daripada jumlah itu, seluas 348,827.302 hektar ditanami dengan setahun, termasuk pada tahun 2014, walaupun menghadapi
kelapa sawit dan 12,397.082 hektar lagi adalah ladang getah. kekangan akibat banjir.

* tidak termasuk APL

ms
70 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Pada tahun yang dikaji, Kumpulan menyelesaikan pengambil
Melihat Ke Hadapan

Sorotan
Prestasi
alihan Asian Plantations Ltd (APL), kumpulan perladangan kelapa
sawit yang disenaraikan di Pasaran Pelaburan Alternatif di Bursa
Melihat ke tahun 2015, Kluster Sawit Huluan akan meneruskan
Saham London.
usahanya dalam mengembangkan bank tanah dan menambah baik
operasi bagi memacu ke arah keutamaan strategik keseluruhan

Kata Pengantar kepada
Tanah simpanan "brownfield" APL adalah seluas 24,485.5 hektar,
Kumpulan. Secara khusus, kami akan terus menambah pendapatan

Pemegang Saham
merangkumi lima (5) buah estet milik penuh antara Miri dan
menerusi kerjasama dengan Kluster lain dan mengguna pakai
Bintulu di Sarawak, yang kebanyakannya menjana pendapatan.
amalan pengurusan terbaik dalam bidang ini. Kami akan
Semua estet APL mempunyai sijil hak milik pertanian, yang
mempertingkatkan profil umur tanaman matang dengan
merupakan hak milik sah dalam bentuk paling tinggi, bagi syarikat-
meneruskan usaha penanaman semula dan memperluaskan
syarikat perladangan di Malaysia Timur di bawah Kanun Tanah.
pengambil alihan "brownfield", sambil mengekalkan tumpuan kami
dalam meningkatkan pematuhan kepada akreditasi RSPO.
Pada tahun 2014, APL memulakan beberapa inisiatif peningkatan

Mengenai FGV
produktiviti termasuk membaiki mekanisme untuk memetik dan
memangkas, pengurusan lebih baik dan pemetaan estet melalui
penggunaan pesawat tanpa pemandu (UAV).

Penambahan Nilai
Strategi dan
Ulasan Prestasi &
Kemajuan
Laporan
Penyata Kewangan
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 71
ULASAN OPERASI PERNIAGAAN
SAWIT HULUAN

Inisiatif-inisiatif Penting
Pencapaian
Bil. Inisiatif Status Keseluruhan

1 Amalan Pengurusan Terbaik Ladang: Melaksanakan Sedang dijalankan – Di ladang perintis, keputusan awal menunjukkan Mengikut
amalan mampan (di ladang perintis yang dikenal harapan yang cerah jadual
pasti) yang akan menghasilkan pendapatan dan
kualiti tanaman yang lebih tinggi disamping
mengekalkan kecekapan kos

2 Meningkatkan keupayaaan penggredan di kilang- Sedang dijalankan – Ini telah menyumbang kepada penambahbaikan OER Mengikut
kilang untuk mencapai keputusan penggredan kadar pada tahun 2014 jadual
gred perahan (OER) yang konsisten dan seragam:
melaksanakan pendekatan sistematik untuk melatih
mereka yang kurang cekap dan meningkatkan
keyakinan diri

3 Mengguna pakai pengurusan kos berkesan dengan Telah diselesaikan – Pengurangan kos sebanyak RM25.1 juta tercapai. 40 100 peratus
memberi keutamaan kepada barang tidak kritikal dari peratus melebihi amaun yang disasarkan
segi kos dan melaksanakan amalan pengurangan kos
yang berkesan dan praktikal

4 Menambah kemampanan ke semua 71 buah Sedang dijalankan – Lebih dari dua kali ganda bilangan kilang yang Mengikut
kompleks memperoleh persijilan RSPO sebelum akhir tahun 2014 (daripada 17 jadual
buah pada tahun 2013 kepada 39 buah pada tahun 2014)

5 Mengubah budaya buruh daripada kepimpinan Sedang dijalankan – Program mentor diperkenalkan pada tahun 2014 Mengikut
teknikal kepada pemikiran kepimpinan perniagaan jadual
dan insan dalam menyediakan kesedaran komersial

ms
72 Felda Global Ventures Holdings Berhad
ULASAN OPERASI PERNIAGAAN
SAWIT HILIRAN

Mesyuarat Agung Ulasan Prestasi & Strategi dan Kata Pengantar kepada Sorotan
Tahunan Lain-lain Penyata Kewangan Laporan Kemajuan Penambahan Nilai Mengenai FGV Pemegang Saham Prestasi Pengenalan
ULASAN OPERASI PERNIAGAAN
SAWIT HILIRAN

Kluster Sawit Hiliran bermatlamat untuk menerajui industri RM35.8 juta pada tahun sebelumnya kepada RM29.7 juta pada
lelemak di peringkat global dan mencapai status pemain utama tahun 2014. Pendapatan pada tahun 2014 terutamanya
di rantau ini dalam barangan konsumer berasaskan sawit. dirangsang oleh prestasi kukuh dalam operasi penghancuran
isirung, yang menyaksikan perolehan sebanyak 20.4 peratus
FGV berusaha untuk mempelbagaikan aktiviti hiliran, bagi berbanding dengan tahun sebelumnya. Keuntungan pada tahun
mewujudkan aliran pendapatan tambahan. Ini adalah untuk 2014 adalah RM26.5 juta. Kemerosotan dalam pendapatan
memastikan wujudnya pengeluaran hiliran yang mencukupi dalam sektor penapisan adalah disebabkan oleh kekurangan
selain membina rantaian bekalan yang lengkap. permintaan bagi pasaran eksport. Keadaan ini juga menyebabkan
kekurangan dalam faktor penggunaan kilang secara
Kluster Sawit Hiliran dibahagikan kepada tiga sub-kluster, seperti keseluruhannya, daripada 69 peratus pada tahun sebelumnya
berikut:
kepada 55 peratus pada tahun 2014.
i. Pemprosesan: Felda Vegetable Oil Products Sdn Bhd
(Penapisan), Felda Kernel Products (proses penghancuran Dalam Oleokimia dan sub-kluster lain, pendapatan terkumpul
isirung) dan pengeluaran Biodiesel sebanyak RM1,867.5 juta dicatatkan, suatu peningkatan dalam
ii. Oleokimia dan lain-lain: TRT-US (Oleokimia seperti gliserin prestasi sebanyak hampir 92 peratus berbanding dengan tahun
dan metilester), Felda Procter & Gamble (FPG), TRT-ETGO 2013. Pada tahun yang dikaji, operasi kami di Amerika Syarikat,
(proses menghancurkan kacang soya dan kanola) dan FGV TRT-US mencatatkan keuntungan sebanyak RM36.5 juta –
– Cambridge Nanosystems Ltd (FGVCNS) disebabkan oleh harga jualan yang lebih tinggi, peningkatan
dalam jumlah pengeluaran dan inisiatif-inisiatif penjimatan kos
iii. Barangan Konsumer Paling Laris (FMCG): Delima Oil
yang inovatif. Perniagaan kami di Kanada, TRT-ETGO,
Products Sdn Bhd (DOPSB) dan lelemak yang mempunyai
mencatatkan kerugian sebelum cukai sebanyak RM81.8 juta.
kegunaan tertentu.
Cabaran operasi dan komersial yang terpaksa dihadapi ketika
musim sejuk luar biasa pada suku pertama tahun 2014
Tinjauan Prestasi Kewangan menyumbang kepada kerugian ini – yang diterjemahkan kepada
margin proses penghancuran kanola dan kacang soya yang lebih
dan Industri rendah berbanding dengan tahun sebelumnya. Tambahan pula,
kerugian dalam penilaian saksama kontrak hadapan komoditi
Pada tahun yang dikaji, Kluster Sawit Hiliran mencatatkan menyumbang kepada prestasi kami pada tahun 2014. Entiti
RM7.2 bilion dalam bentuk pendapatan terkumpul dan kerugian baharu perniagaan kami, FGV Cambridge, Nanosystems Limited
sebelum cukai sebanyak RM126.6 juta. (FGVCNS) mencatatkan pendapatan sebanyak RM3.7 juta pada
tahun pertama ia beroperasi. Kilang pengeluaran di Cambridge,
Sub-kluster pemprosesan, yang tertumpu pada penapisan minyak UK, mengeluarkan Karbon Nanotiub gred tinggi daripada minyak
sayur-sayuran, proses penghancuran isirung serta biodiesel, sawit mentah dan grafen bemutu tinggi daripada gas metana,
menjana pendapatan sebanyak RM4,515.3 juta dan gas asli dan bio-gas.
mengurangkan kerugian terkumpul sebelum cukai sebanyak

ms
74 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
Mengenai FGV
Penambahan Nilai
Strategi dan
Pada tahun tersebut, Kluster berkenaan terus maju dalam • FGV Cambridge Nanosystems Limited (FGVCNS), anak
industri Barangan Konsumer Paling Laris (FMCG). Delima Oil syarikat 70 peratus milik FGV Downstream yang diambil alih
Products Sdn Bhd (DOPSB) meningkatkan eksportnya kepada pada tahun 2013. FGVCNS mengadakan kerjasama dalam

Ulasan Prestasi &
pelanggan sedia ada di Rantau ASEAN terutamanya di Myanmar, penyelidikan dan pembangunan dengan pembuat automotif

Kemajuan
Kemboja, Filipina dan negara-negara Asia Barat. Pada tahun dan pesawat bertaraf dunia berkaitan dengan aplikasi grafen.
2014, kami memanfaatkan kenaikan dalam permintaan minyak Antara aplikasi yang sedang dibangunkan termasuklah alat
sawit dan produk berasaskan sawit di landskap antarabangsa. ganti automotif dan kabel wayar selain wayar ringan dan
Eksport kami ke China, Maldives dan Nepal meningkat dengan komposit berprestasi tinggi yang menjanjikan produk
amat baik, sebahagian besarnya disebabkan oleh sokongan berpencapaian tinggi dan dipertingkatkan dalam kelasnya.
padu daripada pengedar kami yang dilantik dalam menyediakan Selain itu, FGVCNS juga bekerjasama rapat dengan entiti
pasukan pemasaran yang baik, kemudahan gudang dan Malaysia dalam bidang-bidang yang melibatkan prestasi
perkhidmatan pengangkutan yang cekap. produk getah yang dipertingkatkan dan dakwat konduktif

Laporan
untuk papan litar terkini.
Jualan dalam negeri dan eksport bagi jenama kami yang terkenal
(Saji, Adela, Sri Pelangi, Purich dan Sun Bear) meningkat dengan
baik dan pendapatan daripadanya juga meningkat kepada RM974.3
Melihat ke Hadapan

Penyata Kewangan
juta berbanding dengan RM949.7 juta pada tahun 2013. Melihat ke hadapan pada tahun 2015, Kluster Sawit Hiliran
akan meninjau produk bernilai tinggi dan inovatif dan akan
Ulasan Operasi terus bertumpu kepada peningkatan kecekapan kilang dan
prestasi keseluruhan. Langkah untuk mengembangkan aktiviti
hiliran ini adalah seiring dengan keutamaan strategik Kumpulan
Untuk meningkatkan lagi perniagaan kami yang sedia ada dan
secara menyeluruh untuk menjana pendapatan jangka pendek
mempelbagaikan lagi produk makanan dan bukan makanan,
selari dengan perniagaan hiliran utama kami.
kami memeterai usaha sama berikut pada tahun 2014:

• Usaha sama dengan M2 Capital Sdn Bhd dan Benefuel
Lain-lain

International Holdings S.A.R.L. bagi pengambil alihan kilang
biodiesel di Pelabuhan Kuantan. Langkah ini meningkatkan
kapasiti pengeluaran biodiesel kami sebanyak tiga kali ganda,
menjadikan FGV salah sebuah pengeksport terbesar biodiesel
di Asia Tenggara; dan
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 75
ULASAN OPERASI PERNIAGAAN
SAWIT HILIRAN

Inisiatif-inisiatif Penting
Pencapaian
Bil. Inisiatif Status Keseluruhan

1 Pengeluaran secara berkala lelemak berasaskan Sedang dijalankan – Vanaspati (minyak sapi sayur-sayuran) yang 100 peratus
minyak sawit yang inovatif dan mempunyai pasaran dilancarkan pada bulan Julai 2014, dengan kerjasama Kluster R&D
untuk kegunaan khas

2 Memastikan kecemerlangan operasi di semua kilang Sedang dijalankan – RM28 juta dijimatkan pada tahun 2014 dalam 100 peratus
menerusi inisiatif penjimatan kos keseluruhan Kluster

3 Meningkatkan kapasiti dan keupayaan pengeluaran Sedang dijalankan – Pada tahun 2014, kami menyertai usaha sama 100 peratus
biodiesel dengan M2 Capital Sdn Bhd dan Benefuel International Holdings S.A.R.L.
bagi memperoleh kilang biodiesel di Pelabuhan Kuantan. Menerusi usaha
sama ini, kapasiti pengeluran biodiesel kami meningkat lebih tiga kali
ganda, menjadikan FGV salah sebuah pengeksport terbesar biodiesel di
Asia Tenggara

4 Memperkenalkan model perniagaan baharu bagi Telah diselesaikan – Model tolling baharu yang dilaksanakan pada awal 100 peratus
mewujudkan kecekapan lebih baik dari segi sumber tahun 2015
dan penempatan modal insan

ms
76 Felda Global Ventures Holdings Berhad
GETAH
ULASAN OPERASI PERNIAGAAN

Mesyuarat Agung Ulasan Prestasi & Strategi dan Kata Pengantar kepada Sorotan
Tahunan Lain-lain Penyata Kewangan Laporan Kemajuan Penambahan Nilai Mengenai FGV Pemegang Saham Prestasi Pengenalan
ULASAN OPERASI PERNIAGAAN
GETAH

Kluster Getah mensasarkan untuk meningkatkan tahap operasi Pengeluaran Getah FRI termasuk getah hijau, merosot 4 peratus
semasa pemprosesan getah kepada perniagaan bersepadu kepada 93,294 tan metrik pada tahun 2014 berbanding dengan
utama getah. Selaras dengan ini, matlamatnya adalah untuk tahun sebelumnya. Pengeluaran PT Felda Indo Rubber pada
mencapai kedudukan kelima terbaik dalam jualan getah diproses tahun 2014 adalah 8,586 tan metrik, disebabkan oleh pembelian
di peringkat global, berjumlah lebih daripada 1.0 juta tan metrik bahan mentah yang rendah.
menjelang tahun 2020.
Jumlah pengeluaran getah Feltex pada tahun 2014 berkurangan
kepada 12,971 tan metrik, berbanding dengan 13,198 tan
Kluster ini menjual susu getah pekat, Getah Standard Malaysia metrik yang dicatat pada tahun 2013. Bagaimanapun,
(SMR), Getah Standard Indonesia (SIR), Getah Standard Kemboja pengeluaran susu getah pekat dan blok skim Feltex pada tahun
(CSR) dan produk 'Getah Hijau'. 2014 mengatasi jumlah pengeluaran pada tahun 2013.

Di Malaysia, operasi pemprosesan getah kami diuruskan oleh FGV Rubber memulakan operasi baharu di Kemboja pada bulan
Felda Rubber Industries Sdn Bhd (FRI), yang mengawal selia September 2014. Operasi ini, FGV-CVC, menghasilkan 4,744 tan
tujuh buah kilang. metrik Getah Standard Kemboja (CSR).

Kami juga mengawal pengurusan aset pemprosesan getah di Bagi operasi huluan, kami berhadapan dengan harga dan hasil
komoditi global yang merosot. Bagi mengimbangi kejatuhan
Thailand (Feltex), Indonesia (PT Felda Indo) dan akan
harga getah asli, langkah-langkah untuk mengurangkan kos
mengembangkan aktiviti ke Kemboja (FGV-CVC) pada tahun ini.
telah dilaksanakan. Kami juga memperkenalkan sistem penorehan
Di Myanmar (FGV Pho La Min Company Ltd), kami mengadakan terbaharu, penorehan lewat, penorehan pemulihan dan
usaha sama strategik bagi mengembangkan lagi aktiviti huluan penggunaan penggalak susu getah bagi meningkatkan hasil.
dan pertengahan. Aset di luar negara ini akan mempertingkatkan
pengalaman Kumpulan FGV di luar negara secara keseluruhannya Bagi operasi hiliran, FGV Rubber menandatangani Perjanjian
selain meningkatkan keuntungan getah, yang akan menyumbang Pemindahan Teknologi dengan Lembaga Getah Malaysia (LGM)
kepada pendapatan dan keuntungan Kumpulan. untuk mengkomersialkan Produk Getah Hijau, yang dinamakan
Ekoprena dan Pureprena pada 10 Oktober 2010.

Prestasi Kewangan dan Untuk meningkatkan pembangunan pasaran, Kluster ini
Kedudukan Industri mengambil bahagian dalam pelbagai pameran, persidangan dan
seminar antarabangsa bagi meningkatkan aktiviti promosi dan
kesedaran produk.
Pada tahun yang dikaji, Kluster Getah mencatatkan hasil
sebanyak RM740 juta, iaitu 27 peratus lebih rendah berbanding
dengan tahun sebelumnya.

ms
78 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Ulasan Operasi

Sorotan
Prestasi
Operasi perniagaan kami merentasi 4 buah negara dengan jumlah kapasiti sebanyak 258,480 tan metrik.

Bagi operasi huluan, Kluster Getah menguruskan sejumlah hampir 14,000 hektar bank tanah. Di Malaysia, kami mempunyai tujuh

Kata Pengantar kepada
buah kilang pemprosesan pertengahan, Felda Teloi Timur, KG Awah, Pasir Besar, Palong 8, Pasak, Jengka 21 dan Trolak, yang

Pemegang Saham
mengeluarkan Getah Standard Malaysia (SMR 20 & SMR 10) dan Getah Kompaun (CR). Sumber bahan mentah diperoleh daripada
ladang, peneroka dan pekebun kecil dalam Kumpulan kami.

Felda PT Indo Rubber adalah usaha sama dengan sebuah syarikat Indonesia. Kilang tersebut, yang mengeluarkan Getah Standard Indonesia
(SIR) terletak di Modong, Prabumulih, Daerah Maluku, Palembang telah memulakan operasi komersial pada bulan November 2007.

Mengenai FGV
Kemboja

Penambahan Nilai
Thailand

Strategi dan
Malaysia

Ulasan Prestasi &
Kemajuan
Indonesia

Laporan
Penyata Kewangan
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 79
ULASAN OPERASI PERNIAGAAN
GETAH

Di Thailand, keupayaan pemprosesan getah asli dilakukan
menerusi Feltex Co. Ltd, sebuah syarikat usaha sama (JV) di
Melihat ke Hadapan
antara Felda Rubber Industry dan Teck Bee Hang Co. Ltd.
Melihat ke hadapan bagi tahun 2015, Kluster Getah telah
merangka beberapa inisiatif bagi melaksanakan beberapa strategi
Selain itu, pada tahun 2014, kami memeterai dua usaha sama
utama. Satu daripada inisiatif utamanya adalah untuk
baharu:
menambahkan saiz bank tanah. Matlamat Kluster ini adalah
• Kami menubuhkan FGV Pho La Min Company Ltd di untuk memiliki 10,000 hektar bank tanah di Kemboja dan
Myanmar bersama-sama dengan Pho La Min Trading Myanmar. Di Malaysia, ia berhasrat untuk menambahkan 6,000
Company Ltd bagi memohon lesen pelaburan asing untuk hektar lagi bank tanah pada tahun 2015.
melabur dalam aktiviti perniagaan berkaitan getah di negara
tersebut. FGV Pho La Min ditubuhkan pada 26 Mei 2014. Perancangan lain untuk tahun 2015 ini adalah untuk meningkatkan
kapasiti pengeluaran menerusi penggabungan dan pengambil alihan
• Kami juga menubuhkan FGV-CVC Cambodia Ltd dengan Co-
di negara-negara Asia Tenggara.
Op Village Co. Ltd, di wilayah Tboung Khmum, yang
mengeksport getah diproses gred CSR. Pada masa yang
Untuk menambah baik mutu produk Getah Hijau dan penerimaan
sama, kami sedang berbincang dengan beberapa pihak
pasaran, FGV Rubber kini bekerjasama dengan syarikat
berpotensi untuk mengembangkan aktiviti perniagaan huluan
pemprosesan sebatian terkemuka bagi penilaian komersial
dan hiliran berkaitan getah di Kemboja. FGV-CVC memulakan
berhubung Produk Hijau seperti tayar hijau, bunga tayar, alat
operasi pada 1 September 2014.
ganti automotif dan kejuruteraan, pelekat, perintang kebakaran
dan aplikasi getah lain lebih maju.

Inisiatif-inisiatif Penting
Pencapaian
Bil. Inisiatif Status Keseluruhan

1 Pengembangan perniagaan luar negara dalam operasi Telah diselesaikan – Menubuhkan FGV-CVC Cambodia Ltd (1 September 100 peratus
pertengahan di Kemboja 2014) bersama-sama dengan Co-Op Village Co. Ltd, yang mengeksport
getah diproses gred CSR

2 Pengeluaran Getah Hijau bermutu tinggi pada tahun Telah diselesaikan 100 peratus
2014 bagi pengkomersialan sepenuhnya menjelang
tahun 2015

3 Memuktamadkan model organisasi untuk Kluster Telah diselesaikan 100 peratus
Getah (baharu pada tahun 2014)

ms
80 Felda Global Ventures Holdings Berhad
GULA
ULASAN OPERASI PERNIAGAAN

Mesyuarat Agung Ulasan Prestasi & Strategi dan Kata Pengantar kepada Sorotan
Tahunan Lain-lain Penyata Kewangan Laporan Kemajuan Penambahan Nilai Mengenai FGV Pemegang Saham Prestasi Pengenalan
ULASAN OPERASI PERNIAGAAN
GULA

Perniagaan gula FGV dikendalikan oleh MSM Malaysia Holdings Keuntungan MSM setahun
Berhad (MSM), menerusi MSM Prai Berhad (sebelum ini dikenali
sebagai Malayan Sugar Manufacturing Company Berhad) dan juta
254.7 257.0
MSM Perlis Sdn Bhd (sebelum ini dikenali sebagai Kilang Gula 260
Felda Perlis Sdn Bhd).
202.0
208
MSM, yang ditubuhkan pada 10 Mac 2011, adalah pengeluar
gula utama Malaysia. Ia disenaraikan di Papan Utama Bursa
156
Malaysia Sekuriti Berhad pada 28 Jun 2011. Ia adalah satu
daripada 60 syarikat teratas di Bursa Malaysia dengan modal
pasaran RM3.5 bilion (sehingga tahun 2014). 104

52
Prestasi Kewangan dan
Kedudukan Industri 0
2012 2013 2014

Hasil MSM bagi 2014
Dalam tahun taksiran tersebut, pertumbuhan kami banyak
bergantung kepada pasaran industri. Walaupun terdapat sedikit
14% penurunan dalam jualan eksport pada tahun 2014 berbanding
tahun 2013, kami yakin keadaan ini akan menjadi bertambah baik
dalam tahun-tahun akan datang.

Dalam Negeri Keuntungan terus kekal pada gaya meningkat, daripada RM202.0
Industri
juta pada tahun 2012, kepada RM254.7 juta pada tahun 2013
54% dan mencapai rekod tertinggi RM257.0 juta pada tahun 2014.
Eksport MSM sebelum ini telah mengumumkan dividen interim berjumlah
32%
RM70.3 juta pada tahun 2014.

Ulasan Operasi
MSM mengeluarkan, memasarkan dan menjual produk gula
bertapis. Ia juga memiliki syarikat logistik sendiri, MSM Logistics
Sdn Bhd (sebelum ini dikenali sebagai Astakonas Sdn Bhd).
Melalui anak syarikatnya, MSM dapat menghasilkan kapasiti
2014 adalah tahun yang membanggakan bagi MSM dengan pengeluaran tahunan 1.1 juta tan produk gula bertapis. Pada
mencatatkan pendapatan RM2.28 bilion iaitu rekod tertinggi, di tahun yang dikaji, MSM mengeluarkan 986,115 tan gula bertapis
mana pasaran domestik menyumbang 54 peratus atau RM1.22 dan meningkatkan pasarannya sehingga 64 peratus (sehingga
bilion; 32 peratus atau RM735 juta disumbang oleh industri; Disember 2014).
dan 14 peratus yang selebihnya adalah daripada eksport
berjumlah RM322 juta. Kami juga menyaksikan peningkatan Kumpulan ini menawarkan pelbagai produk daripada gula bertapis
besar dalam jualan industri daripada RM494 juta pada tahun (dalam pelbagai saiz gula) kepada gula merah lembut. Semua ini
2013 kepada RM735 juta pada tahun 2014. dipasarkan dan dijual dalam pelbagai bentuk paket di bawah
jenama – Gula Prai. Kumpulan ini juga menjual sirap pekat,
sejenis produk yang dihasilkan ketika proses penghalusan, kepada
kilang penyulingan dan pengeluar etanol, makanan haiwan dan
ragi. MSM menjual kepada pelbagai jenis pelanggan di Malaysia
dan negara lain secara langsung atau tidak langsung melalui
pedagang, pemborong dan pengedar. Pelanggannya meliputi
industri minuman, pembuatan kek dan gula-gula, hotel, restoran,
medan selera dan pelanggan di rumah.

ms
82 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
Mengenai FGV
Penambahan Nilai
Strategi dan
Ulasan Prestasi &
Kemajuan
MSM PRAI BERHAD MSM Perlis mempunyai kemudahan gudang di kawasan kilang, di
samping terminal tangki penyimpanan pukal kargo di Prai, Pulau
MSM Prai Berhad (MSM Prai) adalah usaha sama di antara Kuok
Pinang, di mana produknya kemudian diangkut ke seluruh Malaysia
Brothers Sdn Bhd, Mitsui & Co dan Nissin Sugar Manufacturing
melalui jalan darat dan laut. Sebilangan pelanggan juga memperolehi
Company, ditubuhkan bagi mengurangkan pergantungan Malaysia
bekalan secara terus dari gudang dan daripada terminal kargo.
ke atas gula halus yang diimport. MSM Prai mengendalikan kilang
gula Prai di Pulau Pinang, di pantai utara-barat Semenanjung
Melihat ke Hadapan

Laporan
Malaysia. Ia adalah kilang gula terbesar dengan kapasiti
pengeluaran tahunan 960,000 tan gula bertapis, iaitu hampir 86
peratus daripada kapasiti pengeluaran Kumpulan MSM. Kilang Melihat ke hadapan, sebagai pengusaha dunia global, kami
berkenaan terletak secara strategik berdekatan Pelabuhan Pulau berusaha untuk memenuhi permintaan dunia. Dengan pelancaran
Pinang dan mempunyai jeti khas di tapaknya yang memudahkan pejabat perniagaan antarabangsa kami di Dubai pada tahun 2015,

Penyata Kewangan
kapal kecil memunggah gula mentah dari kapal laut terus ke kami percaya jualan eksport kami akan mencatatkan pertumbuhan.
tempat simpanan untuk proses perkilangan. Kilang baharu kami di Johor akan memulakan operasi pada tahun
2017. Pengeluaran gula bertapis disasarkan akan meningkat
MSM PERLIS SDN BHD kepada 4 tan setahun menjelang tahun 2020 daripada 1.1 juta tan
MSM Perlis mengendalikan kilang gula yang terletak di Chuping, setahun sekarang. Dengan perancangan pertumbuhan strategik,
Perlis. Ia mempunyai kapasiti pengeluaran tahunan 150,000 tan kami komited untuk meningkatkan dan memberi pulangan kepada
iaitu kira-kira 14 peratus daripada jumlah kapasiti Kumpulan MSM. pemegang saham dalam tempoh lima tahun akan datang.
Lain-lain

Pada masa ini, semua produk gula bertapis MSM Perlis dijual di
pasaran domestik. Dengan pemasangan peralatan tambahan
seperti mesin emparan dan peningkatan penggunaan mesin
automatik dalam proses pengeluaran, kapasiti kilang berkenaan
dijangka dapat dipertingkatkan kepada 200,000 tan setiap tahun.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 83
ULASAN OPERASI PERNIAGAAN
GULA

Inisiatif-inisiatif Penting
Pencapaian
Bil. Inisiatif Status Keseluruhan

1 Pemusatan pengedaran dan jualan antara kilang yang Telah disiapkan – penjimatan RM5 juta pada tahun 2014 100 peratus
beroperasi (Chuping dan Prai) untuk mengukuhkan
asas bagi pengembangan pasaran

2 Mereka bentuk pelan pengurusan masa bagi Telah disiapkan – Pelan Pengurusan Masa dilaksanakan dan dijangka 100 peratus
menambah baik produktiviti dan pengurusan kos memberi kesan pada tahun 2015

3 Meneliti peluang pengembangan bagi meningkatkan Sedang dilaksanakan – Kemudahan baharu kilang penapis Johor akan Mengikut
kapasiti kilang penapis beroperasi pada tahun 2017 jadual

ms
84 Felda Global Ventures Holdings Berhad
PENYELIDIKAN &
ULASAN OPERASI PERNIAGAAN

PEMBANGUNAN (R&D)
DAN PERKHIDMATAN AGRO

Mesyuarat Agung Ulasan Prestasi & Strategi dan Kata Pengantar kepada Sorotan
Tahunan Lain-lain Penyata Kewangan Laporan Kemajuan Penambahan Nilai Mengenai FGV Pemegang Saham Prestasi Pengenalan
ULASAN OPERASI PERNIAGAAN
PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN (R&D)
DAN PERKHIDMATAN AGRO
Kluster Penyelidikan & Pembangunan (R&D) dan Perkhidmatan Agro ditubuhkan pada 10 September 2014, dengan tumpuan utamanya
adalah Penyelidikan serta Produk & Perkhidmatan. Kluster tersebut merangkumi Penyelidikan & Pembangunan (R&D) FGV, FGV Applied
Technologies Sdn Bhd, Felda Agricutural Services Sdn Bhd (FASSB) dan FPM Sdn Bhd Fertiliser.

Kluster Penyelidikan &
Pembangunan dan
Perkhidmatan Agro

Produk &
Penyelidikan
Perkhidmatan

Penyelidikan &
FGV Applied Felda Agricultural
Pembangunan FPM Sdn Bhd
Technologies Sdn Bhd Services Sdn Bhd
(R&D) FGV

Visi Kluster untuk tahun 2020 adalah untuk menjadi institusi
penyelidikan terulung dalam minyak sawit, getah dan gula.
Tinjauan Prestasi Kewangan
Kluster tersebut menyediakan sumber penting yang diperlukan dan Industri
bagi penghasilan tanaman kelapa sawit dan program terpilih
sejak 40 tahun yang lepas dan mempunyai pasukan R&D yang Kluster tersebut mencatatkan pendapatan sebanyak RM418 juta
ditugaskan khas untuk menambah baik hasil minyak dan tandan bagi tahun berakhir pada 31 Disember 2014, merosot daripada
buah segar (TBS) bagi setiap hektar. Benih berpenghasilan RM850 juta pada tahun sebelumnya. Sebab-sebab bagi pendapatan
tinggi, DxP Yangambi, yang telah memenangi anugerah, lebih rendah itu adalah kejatuhan harga MSM dan baja.
digunakan untuk program tanaman semula sebanyak 15,000
hektar setahun, bagi meningkatkan profil umur matang secara Pengambil alihan Felda Holdings Berhad (FHB) juga menyumbang
keseluruhannya. kepada pendapatan lebih rendah bagi tahun berkenaan kerana
sebahagian besar urus niaga FHB dianggap sebagai urus niaga
Kami juga terlibat secara aktif dalam penyelidikan penanda bio- dalaman.
molekular: yang mana tanda-tanda dibuat pada ciri-ciri tertentu
seperti penghasilan minyak, pokok kelapa sawit rendah atau Walaupun begitu, keuntungan sebelum cukai dan zakat (PBTZ)
rendang, kepekatan minyak tidak tepu dan toleransi terhadap bagi Kluster tersebut untuk tahun berakhir pada 31 Disember
penyakit. Dengan kemajuan yang dicapai itu, kami dapat 2014 adalah RM87 juta, berikutan langkah-langkah kawalan kos
mengurangkan masa dan kos untuk pengkomersialan jenis yang diambil oleh pengurusan. Bagaimanapun, margin
pokok baharu dan membantu meningkatkan kecekapan dalam keuntungan lebih rendah daripada perniagaan baja menjejaskan
pengeluaran klon. keuntungan keseluruhan – 2014 menyaksikan penurunan
sebanyak 15 peratus berbanding dengan tahun sebelumnya.

ms
86 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Ulasan Operasi Benih berpenghasilan Felda Yangambi telah menguasai 40

Sorotan
Prestasi
peratus daripada pasaran benih minyak sawit di Malaysia, yang
berjumlah 23.5 juta benih pada tahun 2014.
R&D FGV bertanggungjawab dalam menjalankan R&D minyak
sawit, getah dan gula, dengan tujuan untuk menghasilkan
FPM Sdn Bhd terlibat dalam pembuatan dan penjualan baja
bahan tanaman yang lebih baik dan memberi penyelesaian

Kata Pengantar kepada
kompaun berbiji serta pembekalan baja campuran.
kepada kesihatan pokok.

Pemegang Saham
FGV Applied Technologies Sdn Bhd menggunakan teknologi Melihat Ke Hadapan
baharu muncul untuk meningkatkan mutu, produktiviti dan
kecekapan untuk aktiviti huluan, pertengahan dan hiliran. Melihat ke hadapan pada tahun 2015, kami akan terus
Teknologi yang digunakan juga memberi tumpuan untuk memanfaatkan keupayaan dalaman untuk memberi manfaat
meningkatkan nilai hasil sampingan atau sisa daripada operasi kepada Kluster yang lain terutamanya dalam perniagaan huluan
harian. kami dengan matlamat untuk meningkatkan hasil dan kecekapan,

Mengenai FGV
mengurangkan kos pengeluaran, memastikan kemampanan
Tanggungjawab utama Felda Agricultural Services Sdn Bhd alam sekitar dan membantu meningkatkan keuntungan kami
(FASSB) adalah untuk memberi sokongan teknikal kepada pada masa hadapan.
kumpulan Kluster. Ini termasuk membekalkan bahan tanaman
untuk perniagaan ladang kumpulan, membekalkan produk
kawalan serangga dan menawarkan perkhidmatan bantuan

Penambahan Nilai
ladang seperti kajian kesesuaian tanah, perkhidmatan makmal

Strategi dan
dan lawatan nasihat agronomik.

Ulasan Prestasi &
Kemajuan
Laporan
Penyata Kewangan
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 87
ULASAN OPERASI PERNIAGAAN
PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN (R&D)
DAN PERKHIDMATAN AGRO

Inisiatif-inisiatif Penting
Pencapaian
No. Inisiatif Status Keseluruhan

1 Mengkomersialkan bahan tanaman kelapa sawit Telah diselesaikan – 400,000 benih disediakan untuk FGVPM pada tahun 100 peratus
generasi baharu, berpenghasilan tinggi dan padat 2014

2 Pengeluaran bahan tanaman getah baharu Telah diselesaikan 100 peratus

3 Aktiviti sawit hiliran: Pembangunan produk untuk Telah diselesaikan – Vanaspati (minyak sapi sayur-sayuran) dikeluarkan 100 peratus
Vanaspati Adela (minyak sapi sayur-sayuran) sebagai produk pada bulan Julai 2014

4 Penjimatan kos yang disasarkan menerusi kerjasama Telah diselesaikan – RM2 juta dijimatkan menerusi kerjasama 100 peratus
dengan pihak luar

5 Membangunkan baja kompaun baharu untuk ladang Telah diselesaikan – pendapatan daripada produk baharu dijangka pada 100 peratus
kelapa sawit (relevan bagi ladang FGV) tahun 2015

ms
88 Felda Global Ventures Holdings Berhad
PENGANGKUTAN,
ULASAN OPERASI PERNIAGAAN

DAN LAIN-LAIN (TLMO)
LOGISTIK, PEMASARAN

Mesyuarat Agung Ulasan Prestasi & Strategi dan Kata Pengantar kepada Sorotan
Tahunan Lain-lain Penyata Kewangan Laporan Kemajuan Penambahan Nilai Mengenai FGV Pemegang Saham Prestasi Pengenalan
ULASAN OPERASI PERNIAGAAN
TLMO

Perkhidmatan pukal dan logistik sebelum ini dikendalikan di bawah Kluster Penyelidikan & Pembangunan (R&D) dan Pembuatan,
Logistik dan Lain-lain (MLO). Struktur organisasi baharu yang diumumkan pada bulan Julai tahun 2014, ditubuhkan bagi memenuhi
matlamat FGV untuk menjalankan perniagaan agro bersepadu dan pelbagai di peringkat global.

Kluster Pengangkutan & Logistik, Pemasaran dan Lain-lain (TLMO) ditubuhkan seiring dengan aspirasi strategik ini.

Perniagaan-perniagaan Kluster ini dibahagikan secara strategik kepada tiga sub-kluster utama di bawah perniagaan teras, iaitu
Pengangkutan & Logistik, Penyimpanan dan satu sub-kluster Perdagangan yang baharu. Selain itu, dalam kalangan TLMO terdapat
perniagaan bukan teras: Felda Prodata Systems Sdn Bhd, Felda Travel Sdn Bhd dan Felda Engineering Sdn Bhd.

Cabang pemasaran kami yang telah lama ditubuhkan, Felda Marketing Services Sdn Bhd (FELMA) secara tradisinya menjalankan
perniagaan minyak sawit, bertindak selaku ejen utama kepada FGVPM (perladangan), FPI (kilang), FVOP (kilang penapis) dan FKP
(Pemprosesan Isirung). Walaupun perniagaan ini mencapai kejayaan, peserta komoditi lain semakin bersepadu dan berdaya saing.
Menyedari hal ini, kami sedang membuat perubahan terhadap organisasi yang bersandarkan aset dengan mengekalkan tujuan asal
penubuhannya sebanyak yang mungkin. Dengan itu, wujudlah FGV Trading (FGVT) pada 11 September 2014, dan kami mensasarkan
untuk melancarkan model perniagaan kami yang baharu pada awal tahun 2015.

Pengangkutan Felda Transport Felda Bulkers
& Logistik Services Sdn Bhd Sdn Bhd

Perniagaan Teras
Felda Grains
Terminal Sdn Bhd
Penyimpanan FJB Group

FGV Trading Langsat Bulkers
Sdn Bhd Sdn Bhd
Pemasaran &
Perdagangan
TLMO
Felda Marketing
Services Sdn Bhd
PT. Patisondo
Sawit (Indonesia)

Teknologi Felda Prodata
Maklumat Systems Sdn Bhd

Perniagaan
Bukan Teras Perundingan Felda Engineering
Kejuruteraan Services Sdn Bhd

Hospitaliti & Felda Travel Felda Properties
Santai Sdn Bhd Sdn Bhd

ms
90 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Tinjauan Prestasi Kewangan yang dicatatkan adalah 63 peratus lebih tinggi berbanding

Sorotan
Prestasi
dengan tempoh yang sama pada tahun sebelumnya manakala
dan Industri PBT mencatatkan pendapatan 24 peratus lebih rendah. Keadaan
ini dikatakan berpunca daripada mudah tunai urus niaga dan
Tahun 2014 merupakan tahun yang mencabar bagi industri jumlah pengangkutan keseluruhan yang lebih rendah dalam
minyak sawit berikutan harga Minyak Sawit Mentah (MSM) yang perniagaan teras.

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
rendah serta prestasi keseluruhan yang menjejaskan pengeluaran.
Sementara itu, perniagaan bukan teras kami tidak begitu terjejas
Jumlah perniagaan di bawah FELMA dalam tempoh kajian oleh industri kelapa sawit. Felda Prodata memeterai kontrak-
adalah 5 peratus lebih rendah kepada 3.2 juta tan metrik, kontrak utama dengan Kumpulan Felda, Suruhanjaya Komunikasi
berbanding dengan tempoh yang sama tahun sebelumnya dan Multimedia (MCMC), Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN),
sebanyak 3.4 juta tan metrik. Ini adalah disebabkan oleh hasil Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan lain-lain. Felda Travel
kelapa sawit yang lebih rendah berikutan cuaca buruk pada mengukuhkan keuntungannya berikutan keberkesanan inisiatif
kawalan kos. Felda Engineering juga memperoleh beberapa

Mengenai FGV
suku terakhir tahun 2014. Harga minyak sawit mentah yang
lemah bermakna permintaan yang berkurangan untuk biodiesel, projek penting seperti Perumahan Generasi Baru Felda, Projek
sekali gus mengurangkan permintaan bagi MSM. Selain itu, Pembekalan Air Fasa IV Pahang, Kompleks Stadium di Bandar
Indonesia mengekalkan cukai eksportnya pada sifar peratus Tun Abd Razak, Kuala Lumpur dan lain-lain.
pada bulan Disember.
Perniagaan bukan teras TLMO mencatatkan jumlah pendapatan
Pengeluaran kelapa sawit yang lebih rendah akan menjejaskan RM553 juta pada tahun 2014. Jumlah ini merupakan penurunan

Penambahan Nilai
jumlah penghantaran keseluruhan oleh Felda Transport sebanyak 7 peratus bagi tempoh yang sama pada tahun 2013.

Strategi dan
memandangkan pendapatan utamanya adalah daripada Keuntungan sebelum cukai adalah RM80.5 juta, iaitu peningkatan
pengangkutan produk MSM menggunakan lori-lori tangkinya. sebanyak 36 peratus berbanding dengan tahun 2013. Ini
Isirung kelapa sawit dan baja juga diangkut oleh lori kargo berpunca daripada kontrak bernilai tinggi yang diperoleh oleh
Felda. Operasi Kumpulan FJB turut terjejas – jumlah Perkhidmatan IT dan Kejuruteraan serta langkah-langkah kawalan
keseluruhannya merosot sebanyak 10 peratus kepada 7.4 juta kos yang berkesan pada tahun 2014.
tan metrik berbanding dengan 8.2 tan metrik dalam tempoh

Ulasan Prestasi &
yang sama pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhannya, walaupun dalam keadaan perniagaan
yang mencabar, jumlah pendapatan TLMO adalah sebanyak

Kemajuan
Perniagaan teras TLMO telah mencatatkan Jumlah Pendapatan RM1,062 juta dengan jumlah keuntungan sebelum cukai
sebanyak RM967.1 juta dengan keuntungan sebelum cukai (PBT) sebanyak RM172.7 juta bagi tahun kewangan berakhir pada
sebanyak RM92.2 juta pada tahun 2014. Jumlah Pendapatan 31  Disember 2014.

Laporan
Penyata Kewangan
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 91
ULASAN OPERASI PERNIAGAAN
TLMO

Ulasan Operasi – Felda Travel memperkenalkan Pakej Perjalanan Premium dan
Eksklusif, termasuk pakej premium umrah dan haji.
Pencapaian-pencapaian kami pada tahun 2014 adalah seperti – Felda Engineering memperoleh kontrak kejuruteraan utama:
berikut: 79 pakej projek pembekalan air Fasa IV Pahang bernilai
RM374 juta.
- Felda Transport mencapai kejayaan dalam projek Mega
Infrastruktur dan percubaan biodiesel B30.
• Felda Transport memperoleh kontrak Transit Aliran Massa
(MRT) dan Tenaga Nasional Berhad (TNB) di bawah
perniagaan Multimodal Transport Operator (MTO), bernilai
RM56 juta, bagi penghantaran peralatan berat. Perniagaan
MTO adalah penjana sumber pendapatan yang penting
untuk Felda Transport memandangkan ia menyumbang
kira-kira 30 peratus daripada pendapatan syarikat. Segmen
perniagaan ini berkembang kerana ia melibatkan produk-
produk dalaman bukan minyak sawit. MTO banyak terlibat
dalam bidang logistik luaran industri berat seperti pertahanan
dan penerbangan, tenaga dan utiliti, MRT, automobil,
pembuatan, minyak dan gas, komunikasi dan lain-lain.
• Felda Transport adalah syarikat Malaysia pertama yang
mengendalikan ujian ke atas campuran biodiesel yang
empat kali lebih tinggi daripada biodiesel B7 yang diluluskan Melihat ke Hadapan
oleh Kerajaan.
– Kumpulan FJB menyiapkan projek pembesaran kapasiti pada – Pada tahun 2015, kami sedang berusaha untuk mewujudkan
bulan September 2014 dengan menambah 12,600 tan perniagaan perdagangan dan tolling di bawah FGV Trading.
metrik kepada kemudahan di Terminal 3, menjadikan jumlah
kapasiti baharu (cecair) kepada 890,650 tan metrik. Model perdagangan baharu itu diletakkan di bawah FGV
Perniagaan baharu daripada 10 pelanggan baharu Trading sebagai langkah untuk memperluaskan perniagaan
menyumbang sebanyak 176,951 tan metrik. Ini meliputi tiga perdagangan sedia ada. Kami akan melakukannya dengan
pelanggan luar negara iaitu Gunvor PV (Switzerland), Cenoko berurus niaga pelbagai jenis minyak makan, yang diperoleh
Pte Ltd dan Ibris Ltd (Singapura). daripada sumber dalaman dan luar, dan kemudiannya
menjadi peserta komoditi yang pelbagai.
– Pusat Jalur Lebar dan Pemulihan Bencana yang baharu untuk
Felda Prodata.

ms
92 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Insiatif-inisiatif Penting

Sorotan
Prestasi
Pencapaian
Bil. Inisiatif Status Keseluruhan

Kata Pengantar kepada
1 FGV Trading – Mewujudkan sebuah syarikat FGV Trading memulakan dengan rasmi perniagaan pertamanya pada 4 100 peratus

Pemegang Saham
perdagangan baharu menjelang tahun 2015 Februari 2015

2 Felda Transport – Melaksanakan beberapa perancangan Sedang dijalankan Mengikut
mengurangkan kos untuk tayar, diesel, jadual
penyelenggaraan/pembaikan – sasaran RM3.9 juta

3 Felda Transport – Mengembangkan perniagaan MTO Sedang dijalankan – Beberapa tender O&G dibuka pada tahun 2014 Mengikut
kepada Sektor Minyak dan Gas, selaras dengan jadual
perancangan pengembangan

Mengenai FGV
4 Kumpulan FJB – Melaksanakan amalan penjimatan Telah diselesaikan – sejumlah RM38 juta dijimatkan pada tahun 2014, 100 peratus
kos dan penggunaan tangki secara optimum kini program penjimatan kos akan dilaksanakan pada tahun 2015

5 Kumpulan FJB – Peningkatan pengeluaran pukal Telah diselesaikan 100 peratus
produk bernilai tinggi, iaitu oleokimia dan biodiesel,
bagi meningkatkan pendapatan

Penambahan Nilai
Strategi dan
Ulasan Prestasi &
Kemajuan
Laporan
Penyata Kewangan
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 93
TUMPUAN
MASA DEPAN
Wawasan. Inilah yang telah membangkitkan
semangat kami dalam menubuhkan pusat
penyelidikan & pembangunan (R&D) dan
perkhidmatan agro lebih 40 tahun dahulu.
Kini, kami bangga dengan pencapaian pusat
R&D kami yang merupakan salah satu yang
terbesar di Asia Tenggara. Pusat R&D kami
telah lama merintis penghasilan produk-
produk penanaman kelapa sawit yang
bertaraf antarabangsa dan memberikan
penyelesaian bagi masalah-masalah yang
dihadapi oleh industri kelapa sawit. Sebagai
sebuah pakar industri, kami sentiasa
mempelopori idea-idea yang terbaik.
STRATEGI SUMBER
MANUSIA
FGV sentiasa menilai, membangunkan Pembentukan strategi modal insan yang berkesan merupakan
satu proses yang amat rumit terutamanya dalam persekitaran
dan mengukuhkan modal insannya ekonomi kini yang semakin mencabar dan sentiasa berubah.
Namun biar apa pun cabarannya, FGV kekal tekad ke arah
dengan memastikan bahawa ianya mewujudkan nilai melalui tenaga insannya. Cita-cita kami
mempunyai daya kecekapan, kualiti, tertumpu ke arah mewujudkan sebuah kumpulan tenaga insan
yang sentiasa terdorong dan komited selaras dengan hasrat FGV
dinamisme, tingkah laku dan semangat sebagai majikan pilihan.
yang sewajarnya bagi memacu dan Pendekatan modal insan FGV adalah berdasarkan kepada prinsip-
melaksanakan pelbagai inisiatif yang prinsip teras berikut:-

telah digariskan bagi mencapai • Pelantikan/Pengekalan Tepat
FGV sentiasa meninjau bakat tenaga kerja yang mampu
wawasan dan misi Kumpulan menyumbang secara positif kepada Kumpulan. Seiring
dengan operasi Kumpulan yang semakin pelbagai, lebih
banyak lagi tenaga mahir daripada pelbagai bidang diperlukan
Di FGV, kami yakin bahawa kejayaan untuk melengkapkan, menyokong dan melaksanakan pelan
pembangunannya.
masa depan Kumpulan akan dibentuk
dan ditentukan oleh kebolehan FGV FGV juga aktif dalam menawarkan biasiswa kepada para
pelajar cemerlang negara yakni satu lagi inisiatif bagi melantik
dalam menguruskan tenaga insannya. tenaga kerja yang terbaik. Pemohon yang terpilih akan
Ini adalah penting kerana kemahiran, diberikan biasiswa untuk melanjutkan pendidikan dalam
bidang-bidang terpilih seperti Kejuruteraan Kimia,
pengalaman, potensi dan keupayaan Kejuruteraan Mekanikal, Bioteknologi, Perakaunan dan
Kewangan. Selepas menamatkan pengajian, setiap graduan
tenaga insan dilihat sebagai intipati yang akan terikat untuk suatu tempoh yang akan ditentukan oleh
perlu wujud di sesebuah organisasi bagi Kumpulan, berdasarkan perjanjian biasiswa mereka. Proses
ini memastikan bekalan tenaga kerja yang mantap dan
mencapai kejayaan. memberikan peluang untuk kami mencapai tebaran bakat
yang lebih luas serta melatih para graduan yang terbaik
untuk jawatan-jawatan eksekutif kanan.
• Pelaksanaan Kerja Tepat
Selain daripada piagam tugasan atau deskripsi tugas yang
telah ditetapkan, setiap petugas FGV digalakkan berbincang
4 dengan penyelia mereka masing-masing dan menggariskan
tugasan serta matlamat utama kerja mereka. Para petugas
juga perlu arif dalam menangani cabaran-cabaran yang
mungkin dihadapi semasa menjalankan tugas serta menjalin
jasama
Ker
kerjasama di antara rakan sekerja dan rakan perniagaan. Di
• samping itu, prestasi setiap petugas dinilai setiap pertengahan
tahun bagi menilai keupayaan mereka dalam mencapai

Ho

sasaran tahunan yang telah ditetapkan.
rm
Semangat

• Pembangunan Latihan Tepat
at

Kumpulan FGV bertekad membentuk program-program
3 latihan dan pembangunan bagi mempertingkatkan kecekapan
1 dan kemahiran tenaga kerja pada semua tahap operasinya.

Program-program pembangunan Kumpulan ini direka khusus
Prestasi bagi memastikan saluran tenaga kerja mahir dan bestari
Int

Perniagaan yang mencukupi bagi menyandang tunggak kepimpinan

eg

masa depan Kumpulan justeru memastikan pertumbuhan
r

iti
m
e yang kukuh, mampan dan seimbang. FGV mengutamakan
is • pembangunan jangka panjang serta peningkatan kemahiran
Dinam
tenaga kerja di semua peringkat organisasinya. Di samping
program-program latihan dan pembangunan, kami juga
memupuk budaya pembelajaran di kalangan tenaga kerja
2 kami dengan memberikan lebih banyak peluang kepada
mereka menghadiri kursus-kursus pensijilan dan pentauliahan
bagi mengembangkan tahap kemahiran dan pengetahuan
mereka.
ms
96 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
KE DI T

Kata Pengantar kepada
A IN NA MISME SE
RJASAM HO
R M AT TE G RITI MANGA

Pemegang Saham
Hormat (Respect): Kejayaan dan pencapaian mampan kami
hanya boleh dicapai menerusi sikap saling menghormati di
antara insan, sama ada rakan sekerja, rakan sebaya, serta rakan
niaga dan juga terhadap alam sekitar yang merupakan sumber

Mengenai FGV
utama perniagaan kami;

Integriti (Integrity): Integriti merangkumi sikap
kebolehpercayaan, amanah dan jujur. Dalam konteks FGV, ianya
bermaksud sikap bertanggungjawab terhadap tindakan dan
tingkah laku kita. Setiap petugas memainkan peranan yang
penting dalam kejayaan dan reputasi perniagaan FGV;

Penambahan Nilai
Strategi dan
Dinamisme (Dynamism): Berusaha dengan lebih gigih untuk
mencari dan mewujudkan idea-idea dan potensi pertumbuhan
daripada peluang-peluang yang belum diterokai, demi
kepentingan pihak-pihak berkepentingan dan masyarakat;
• Ganjaran Tepat
FGV yakin bahawa tenaga insannya harus diiktiraf dan diberikan Semangat (Enthusiasm): Kami berusaha untuk memimpin dengan

Ulasan Prestasi &
ganjaran yang saksama - bukan sahaja berdasarkan kepada kesungguhan dan menjalankan tugas dengan penuh semangat.

Kemajuan
prestasi kerja mereka, malah mengambil kira aspek-aspek lain Kami bersemangat dalam melaksanakan tanggungjawab kami serta
seperti inovasi, kreativiti dan tingkah laku mereka di tempat komited terhadap pertumbuhan dan masa depan perniagaan
kerja. Bagi melandaskan kepercayaan ini, Kumpulan telah pertanian kami dan pada masa yang sama mengukuhkan
meningkatkan struktur pengurusan prestasinya dengan pembangunan mampan di seluruh dunia.
menggabungkan kesemua elemen-elemen ini ke dalam satu
sistem pemarkahan prestasi keseluruhan, yang akan memastikan
ganjaran yang sesuai untuk diberikan kepada para petugas.
Falsafah ganjaran kami merangkumi imbuhan secara

Laporan
keseluruhan, meliputi gaji pokok, faedah, bonus pembolehubah
jangka pendek dan pelan insentif jangka panjang.

Nilai-nilai Teras FGV

Penyata Kewangan
FGV percaya bahawa persekitaran kerja yang seimbang dan
harmonis adalah satu aspek yang penting dalam memastikan
tenaga kerja yang sentiasa terdorong dalam tugasan harian
mereka. Selaras dengan kepercayaan ini, kami berusaha memupuk
pengamalan nilai-nilai teras FGV dalam kehidupan harian tenaga
kerja bagi mewujudkan suatu budaya berprestasi tinggi.

Nilai-nilai teras kami merangkumi lima prinsip panduan utama,
yang dikenali sebagai P.R.I.D.E, adalah seperti berikut:-
Lain-lain

Kerjasama (Partnership): Penyelesaian dan pencetusan idea-
idea yang terbaik lahirnya daripada kerjasama dengan rakan
sekerja (dalaman) dan rakan niaga (luaran);
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 97
TANGGUNGJAWAB SOSIAL
KORPORAT

FGV bukan sahaja percaya bahawa setiap syarikat mempunyai tanggungjawab memelihara
komuniti yang menyokong operasinya, malah usaha-usaha tersebut menambahbaik
kemampanan syarikat itu.

Berpandukan pengurusan dan amalan operasi yang sekitar. Pada masa yang sama, keuntungan yang kami perolehi
bertanggungjawab, kami berpegang teguh kepada konsep menerusi langkah-langkah penambahbaikan sosial dan alam
Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) dengan berlandaskan sekitar membolehkan kami memenuhi tanggungjawab kewangan
pengetahuan bahawa, bantuan yang kami hulurkan akan kami terhadap pemegang-pemegang saham seterusnya
meningkatkan reputasi kami serta membina jalinan yang akan menawarkan ganjaran yang menarik kepada petugas kami.
menambahbaikan komitmen kami kepada operasi yang lebih
mampan. Menerusi inisiatif-inisiatif CSR ini, kami berhasrat Pada dasarnya, rangka kerja CSR kami didokong oleh tiga tunggak
membantu komuniti dalaman dan luaran, serta melindungi alam kemampanan iaitu Insan (People), Planet dan Keuntungan (Profit),
di mana aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di dalam setiap satu
prinsip ini akan dihuraikan di dalam halaman-halaman seterusnya.

ms
98 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Pendidikan

Sorotan
Prestasi
Yayasan Felda memiliki dan mengendalikan empat buah kolej
vokasional di Kelana Jaya, Selangor; Trolak, Perak; Raja Alias,
Negeri Sembilan dan Mempaga, Pahang. Kolej-kolej ini
menawarkan lebih daripada 15 kursus tahap sijil dan diploma

Kata Pengantar kepada
khususnya bagi generasi kedua dan ketiga FELDA. Pada tahun

Pemegang Saham
2014, sejumlah 1,482 orang belia telah menghadiri kursus-
kursus ini.

Bagi mempertingkatkan lagi tahap pendidikan yang ditawarkan di
kolej-kolej ini, seterusnya bagi memastikan sijil-sijil yang dipegang
oleh para pelajar ini mempunyai nilai yang tinggi di pasaran,
Yayasan Felda berusaha memberi pengiktirafan terhadap kursus-
kursus yang ditawarkan. Pada tahun 2014, pelbagai program

Mengenai FGV
telah diiktiraf oleh City & Guilds, yang merupakan sebuah
organisasi pembangunan dan pensijilan yang utama daripada
United Kingdom (UK). Hasilnya, pada bulan Disember 2014,
seramai 263 pelajar Kolej Yayasan Felda (KYF) telah dianugerahkan
Insan (People) pensijilan vokasional yang diiktiraf antarabangsa. Manakala lima
daripada penuntut Hospitaliti kampus Mempaga telah diberikan
peluang mengasah kepakaran mereka selama tiga bulan dengan

Penambahan Nilai
Di dalam domain Insan, FGV secara langsung dan tidak langsung
menghadiri kursus di West Cheshire College, Chester, UK.

Strategi dan
menyumbang terhadap kesejahteraan petugas kami, peneroka-
peneroka Felda dan komuniti-komuniti kurang bernasib baik.
Di samping itu, seramai 39 pensyarah KYF telah menerima diploma
perguruan daripada City & Guilds, UK sementara 798 orang pelajar
FGV menyumbang RM22.78 juta kepada yayasan Kumpulan
telah menerima sijil Intensif Bahasa Inggeris, City & Guilds.
Felda – Yayasan Felda, yang seterusnya menjalankan pelbagai
program kesihatan dan pendidikan.
Bagi menghargai pendidikan berkualiti yang diterima oleh

Ulasan Prestasi &
mereka, graduan-graduan KYF melanjutkan legasi usaha sosial
Di samping itu, FGV juga sentiasa menghulurkan sumbangan

Kemajuan
ini dengan mewujudkan yayasan mereka sendiri bagi membantu
kepada misi-misi bantuan bencana tempatan dan antarabangsa,
Yayasan Felda melaksanakan aktiviti-aktivitinya. Sejak dilancarkan
serta membantu masyarakat Malaysia menerusi pelbagai
pada bulan Januari 2012, KYF telah berjaya melahirkan lebih
platform.
daripada 16,000 alumni KYF yang kini terlibat di dalam pelbagai
sektor awam, swasta serta organisasi bukan kerajaan (NGO)
Secara dalaman, tujuan kami adalah untuk memupuk persekitaran
atau mengendalikan perniagaan sendiri di seluruh negara.
kerja yang memberangsangkan serta penyayang di mana setiap
Setakat ini, menerusi Yayasan Felda, alumni ini terlibat di dalam
petugas dapat merasai nilai mereka diperkasakan bagi
pelbagai aktiviti yang dilaksanakan bersama Majlis Kanser
menyerlahkan potensi sebenar mereka.

Laporan
Nasional (MAKNA) menerusi program We Care.

Penyata Kewangan
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 99
TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT

Kesihatan
Pusat Hemodialisis Yayasan Felda yang kini terletak di Jalan
Maktab, Anjung Felda, Kuala Lumpur telah dibuka pada tahun
1999 telah memiliki 23 mesin hemodialisis yang memberi
rawatan kepada 120 pesakit. Para pesakit hanya perlu membayar
serendah RM50 bagi setiap rawatan yang jauh lebih murah
berbanding rawatan di klinik-klinik swasta. Walau bagaimanapun,
ramai di kalangan pesakit dibiayai oleh Pertubuhan Keselamatan
Sosial (PERKESO), Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan,
Lembaga Zakat Selangor (LZS) dan FELDA.

Yayasan Felda turut mengendalikan program-program Sihat Felda
dan Kami Prihatin, di mana doktor-doktor yang diiktiraf ini akan
menjalankan pemeriksaan kesihatan dan kanser payu dara secara
percuma disamping ujian mata bagi komuniti luar bandar. Pada
tahun lepas sahaja, seramai 13,995 orang di 12 lokasi terpilih
telah menerima pemeriksaan secara percuma. Di samping itu,
enam sesi pemeriksaan kanser payu dara telah diadakan di mana
seramai 1,782 peserta telah diperiksa, sementara 17,160 individu
daripada 11 lokasi telah menjalani ujian mata. Pada program ini
juga, ubat-ubatan, cermin mata, sesi gunting rambut dan pakaian Kebajikan Sosial
telah diberikan kepada peserta-peserta program semasa acara- Dalam persekitaran ekonomi yang semakin mencabar,
acara ini dilaksanakan. Anak-anak syarikat kami, Delima Oil tanggungjawab sosial kami menjadi semakin relevan. Bagi
Products Sdn Bhd dan MSM Holdings Berhad juga turut menaja mempereratkan lagi hubungan kemasyarakatan, kami sentiasa
minyak masak Saji dan gula Prai pada program ini.
mempertingkatkan tahap penglibatan petugas-petugas kami
Bagi menyokong Program Sihat Felda dan Kami Prihatin, satu dengan mereka. Pada 19 September 2014, menerusi inisiatif
inisiatif kesihatan baharu telah dilancarkan pada bulan Mei 2014 Jabatan Pusat Kecemerlangan (COE) Sumber Manusia Kumpulan,
dengan mensasarkan golongan peneroka serta petugas Kumpulan dengan kerjasama Pertiwi Soup Kitchen, seramai 50 petugas FGV
Felda. Program yang dikenali sebagai KOSPEN telah dijalankan telah menyediakan 600 biji hotdog di kafeteria Menara Felda, dan
secara usaha sama dengan Kementerian Kesihatan bagi menangani mengedarkannya kepada kira-kira 500 orang golongan
penyakit-penyakit tidak berjangkit (NCD) termasuk diabetes, gelandangan di sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman dan Pudu di
jantung dan buah pinggang. Di bawah program ini, sukarelawan-
Kuala Lumpur. Petugas FGV telah mendermakan pakaian-pakaian
sukarelawan (“volunteer health heroes”) dilantik di penempatan-
penempatan FGV dan FELDA untuk memotivasikan para petugas yang masih boleh dipakai dan telah mengedarkan produk
dan peneroka agar mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. makanan yang telah disumbangkan oleh Delima Oil Products Sdn
Bhd dan Felda Wellness Corporation.
Satu lagi inisiatif baharu, iaitu Program Bakti Nurani 1Muafakat
(BN1M), telah dilancarkan oleh Yayasan Felda pada bulan Julai Ketika banjir melanda Pantai Timur Semenanjung Malaysia pada
2014, dengan kerjasama Agenda 1Malaysia dan Biro Bakti bulan Disember 2013 yang lalu, FGV bersatu membantu masyarakat
Nurani 1Muafakat. Di bawah program ini, penuntut-penuntut
Malaysia yang menjadi mangsa. Usaha-usaha komprehensif telah
KYF secara sukarela menyertai 10 aktiviti kemasyarakatan di
dilaksanakan bagi membantu mangsa-mangsa ini, termasuk petugas
masjid-masjid, surau-surau dan tanah perkuburan.
FGV, secara berperingkat di dalam bulan-bulan seterusnya.

FGV telah mendermakan sebanyak RM50,000 kepada mangsa-
mangsa di Pekan, Pahang dan keperluan makanan bernilai
sebanyak RM15,000 kepada mangsa-mangsa di Pekan, Pahang
dan Kemaman, Terengganu. Di samping itu, Bahagian Komunikasi
Korporat Kumpulan telah berjaya mengumpul sebanyak RM11,600
daripada petugas FGV di Ibu Pejabat, jumlah ini telah dipadankan
oleh Syarikat. Seiring dengan inisiatif di atas, pakaian terpakai
telah didermakan kepada Persatuan Bulan Sabit Merah berserta
wang tunai sebanyak RM5,000, manakala Mercy Malaysia telah
menerima sumbangan sebanyak RM5,000. Sementara itu,
barangan elektrik, baucer hadiah serta makanan telah diedarkan
kepada kira-kira 100 orang petugas FGV yang terjejas.

ms
100 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
Mengenai FGV
Penambahan Nilai
Strategi dan
Pada bulan Disember 2014, negara telah mengalami salah satu Dalam usaha tanggungjawab korporat kami yang lain, FGV
banjir terburuk di mana lebih daripada 6,200 petugas FGV dan bersimpati dengan nasib lima orang kanak-kanak, yang berumur
di antara 4 hingga 17 tahun, yang menjadi anak yatim piatu

Ulasan Prestasi &
penduduk sekitar telah menjadi mangsa. FGV telah menggerakkan
bantuan sokongan di tempat kejadian menerusi petugas dan apabila ibubapa mereka telah meninggal dunia akibat kemalangan

Kemajuan
aset bagi meringankan penderitaan mangsa. Untuk fasa pertama, jalanraya pada bulan Mei, 2014. Bagi menjamin masa depan
bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk bekalan makanan kanak-kanak ini, FGV telah membeli insurans hayat bernilai
dan keperluan harian. Dalam fasa kedua pula, FGV mengedarkan RM10,000 termasuk pelan simpanan bagi pendidikan tinggi bagi
bantuan wang tunai kepada mangsa-mangsa di Pahang, setiap kanak-kanak tersebut.
Kelantan, Terenganu dan Negeri Sembilan.
Sebahagian daripada derma di atas datangnya daripada
sumbangan zakat FGV yang berjumlah RM3,406,793.20 bagi

Laporan
tahun semasa. Daripada jumlah ini:

- Sebanyak RM198,312.30 telah disalurkan kepada makanan
dan air minuman bagi mangsa-mangsa banjir di Kelantan
dan Pahang

Penyata Kewangan
- Sebanyak RM220,000 telah didermakan kepada anak-anak
yatim piatu daripada lima pusat kebajikan semasa perayaan
Hari Terbuka Hari Raya

- Sebanyak RM249,933.40 telah disalurkan kepada 37 orang
individu yang layak sempena pelancaran surau MSM Holdings
Berhad di kilang penapisannya di Prai

- Sebanyak RM195,059 telah diedarkan oleh Skuad 1Musolla
Lain-lain

Motorcycle (SM1M) FGV kepada golongan kurang bernasib
baik di Terengganu

- Baki RM2,543,488.50 akan diagihkan pada tahun 2015
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 101
TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT

Planet Dari segi biodiesel, kami telah mencapai kejayaan cemerlang pada
bulan Disember di mana kami telah berjaya menggerakkan 3 buah
lori tangki minyak bagi perjalanan sejauh 1,200km dengan biodiesel
Sebagai sebuah Kumpulan yang berasaskan pertanian,
B30 (terdiri daripada 30 peratus PME dan 70  peratus diesel
kemampanan kesuburan tanah yang menyokong kegiatan
berasaskan karbon konvensional) daripada depot Pengangkutan
perladangan kami adalah penting kepada kejayaan jangka
FGV di Gebeng ke kilang minyak kelapa sawit kami di Bukit Sagu,
panjang perniagaan kami. Selaras dengan ini, dan juga bagi
Pahang. Setiap tangki diisi dengan 40 tan metrik MSM – sebelum
memastikan operasi kami tidak meninggalkan kesan negatif
memulakan perjalanan ke Pusat Pemukalan Kuantan (KBI) bagi
terhadap kepelbagaian bio semulajadi persekitaran, FGV telah
pemunggahan MSM dan seterusnya balik ke Gebeng.
mempraktikkan Amalan Pertanian Terbaik (GAP) dan Amalan
Pengurusan Terbaik (GMP). Kami adalah salah satu syarikat
Kerajaan kini mensyaratkan kesemua campuran biodiesel
terkemuka diiktiraf dengan pensijilan Rundingan Meja Bulat
mempunyai sekurang-kurangnya 7 peratus kandungan PME.
Kemampanan Minyak Sawit (RSPO) dan International Sustainability
Kandungan PME kami, yang merupakan empat kali lebih tinggi
and Carbon Certification (ISCC). Sejak beberapa tahun
daripada keperluan minimum menunjukkan kesediaan kami
kebelakangan ini, kami sentiasa meningkatkan bilangan ladang-
melangkaui piawaian berkanun dalam komitmen kami untuk
ladang serta kilang-kilang yang diiktiraf piawaian ini, dan setakat
beroperasi di dalam persekitaran yang mesra alam dan mampan.
akhir tahun 2014, sejumlah 29 kilang telah diiktiraf RSPO
Di samping pengurangan kos yang dijana oleh pengurangan
manakala sejumlah 15 kilang telah diiktiraf ISCC.
penggunaan diesel, B30 juga mengurangkan pergantungan kami
kepada bahan api fosil dan mengutuhkan kemampanan operasi
Selain daripada pematuhan kepada amalan pertanian mampan,
logistik kami. Setelah menjalankan ujian-ujian seterusnya, kami
kami juga menyumbang terhadap persekitaran yang lebih hijau,
merancang menggunakan biodiesel B30 di dalam operasi
dengan melabur di dalam bahan bakar yang boleh diperbaharui.
pengangkutan kami secara berperingkat bermula pada tahun 2015.
Kami menukarkan sisa buangan yang dihasilkan di dalam
ladang-ladang dan kilang-kilang kami kepada biogas pada masa
sama kami juga menghasilkan methyl ester berasaskan minyak
sawit (PME) untuk digunakan di dalam biodiesel.

Bahan Bakar Boleh Diperbaharui
Dari segi tanggungjawab korporat, loji pengumpulan biogas
1.2MW kami di Felda Umas, di Tawau, Sabah adalah sangat
penting kerana ianya menjanakan kuasa elektrik kepada 3,000
isirumah di dalam penempatan kami, di mana 15,000 daripada
penduduknya bergantung kepada penjana berkuasa diesel
sebelum ini. Skim elektrik luar bandar ini telah dilancarkan pada
bulan Mei, 2014 walaupun ianya beroperasi semenjak tahun
2012.

Satu lagi skim biogas telah dilancarkan di Maokil, di mana kami
dengan jayanya menghubungkan loji kuasa biogas 1.0MW
kepada grid nasional pada 31 Disember 2014. Di samping itu,
pada tahun semasa, kami telah memasang dua lagi kemudahan Perladangan Hijau
pengumpulan biogas di kilang-kilang kami di Nitar, Johor dan
Bagi memastikan kemampanan operasi pertanian FGV, kami
Kota Gelanggi, Pahang. Menerusi kesemua projek-projek
secara berterusan berusaha mengenalpasti cara-cara baharu di
pengumpulan biogas, pada tahun 2014 kami telah mencapai
mana kami dapat mengurangkan lagi kesan terhadap alam
pengurangan pelepasan gas secara keseluruhan bersamaan
sekitar. Dalam usaha-usaha memulihara sungai-sungai yang
dengan lebih daripada 64,000 tan CO2.
mengalir di tanahnya, pada bulan Mei, 2014, Pontian United
Plantations (PUP) telah menempatkan semula zon penimbalan
Di samping itu, Loji Kuasa Biomass Sahabat kendiri, yang
ripariannya sekurang-kurangnya 50 meter daripada tebing
membekalkan tenaga stim bersih dan kuasa elektrik kepada
sungai Kinabatangan, ekoran daripada langkah ini, sejumlah
industri-industri, pejabat-pejabat, tempat peranginan dan
19.14 hektar tanah telah ditanam semula dengan spesis
kawasan perumahan berdekatan membekalkan kuasa bersamaan
tumbuhan hutan asal. Usaha-usaha ini melibatkan pemindahan
3,500 tan CO2. Loji ini akan disokong oleh loji kuasa biomas
semula pagar elektrik, laluan-laluan, longkang-longkang dan
besar kendiri yang kedua di Jengka 9, Pahang, yang telah diuji
jambatan-jambatan pada kos yang dianggarkan sebanyak
operasinya pada Disember 2014. Loji Tenaga Boleh Diperbaharui
RM263,770. Pada bulan Oktober, kami juga telah melaksanakan
Lanjutan Jengka 12.5MW menggunakan 320,000 tan biomas
program penanaman pokok di Riparian Simpanan di Koridor
secara tahunan dan dijangka boleh disatukan dengan grid
Kepelbagaian Bio Mega Kinabatangan dengan Jabatan Hidupan
nasional pada tahun 2015.
Liar Sabah dan Amanah Pemuliharaan Borneo (BCT) dengan
sokongan Jabatan Perhutanan Sabah dan Nestle Malaysia.

ms
102 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Di samping memastikan sungai-sungai menjadi lebih bersih, Sepertimana yang telah dilaporkan pada Laporan Tahunan

Sorotan
Prestasi
usaha-usaha pelebaran simpanan riparian juga adalah sebahagian sebelumnya, pada tahun 2014, kami telah melengkapkan taksiran
daripada inisiatif koridor kehidupan liar di Sabah. Kami Nilai Pemuliharaan Tinggi (HCV) di dalam ladang-ladang kami di
merancang untuk mewujudkan satu rangkaian koridor hutan Sabah, Sarawak dan Indonesia, dan data yang dikumpulkan akan
yang membolehkan mamalia besar seperti gajah dan orang utan menambahbaik pelan pengurusan kepelbagaian bio bagi
berhijrah dengan selamat di antara habitat utama hutan. Ke melindungi sebarang spesis haiwan atau tumbuhan yang terancam

Kata Pengantar kepada
arah matlamat ini, kami berusaha sama dengan BCT dan dengan menggunakan kaedah-kaedah yang paling efektif.

Pemegang Saham
Jabatan Hidupan Liar Sabah bagi mewujudkan koridor
kepelbagaian bio mega di perantauan Kinabatangan Bawah, di Keuntungan
mana FGV menerusi PUP akan menyumbangkan jumlah
menghampiri RM1.7 juta sepanjang lima tahun kepada usaha Sebagai sebuah syarikat tersenarai awam, kami mempunyai
sama tersebut. Projek lima tahun ini adalah satu-satunya projek tanggungjawab untuk memperolehi keuntungan dan memberikan
seumpama ini yang akan mewujudkan koridor kepelbagaian bio pulangan yang munasabah kepada pemegang-pemegang saham
mega di lembangan Kinabatangan Bawah. Satu lagi aspek kami. Bermula dengan penyenaraian kami pada tahun 2012, kami

Mengenai FGV
utama projek ini adalah untuk mewujudkan mata pencarian telah mengumumkan dasar kami untuk memberikan pemegang-
alternatif yang mampan bagi penduduk yang tinggal di sepanjang pemegang saham kami sekurang-kurangnya 50 peratus daripada
Sungai Kinabatangan, menerusi program komuniti. keuntungan bersih FGV yang akan diagihkan kepada para
pemegang saham dalam bentuk dividen. Meskipun persekitaran
Dengan memberikan tumpuan khusus kepada spesis individu, komoditi pertanian global yang tidak tentu, dan kejatuhan harga
tahun 2014 telah menyaksikan kami memulakan projek sulung sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kami tetap berjaya
memenuhi akujanji kami dengan pembayaran dividen sebanyak

Penambahan Nilai
kami bagi meningkatkan tahap penyelidikan dan pemuliharaan

Strategi dan
Rafflesia dan Beruang Matahari Malaya. Satu Memorandum 63.4 peratus, 59.4 peratus dan 112.1 peratus masing-masing
Persefahaman (MoC) sedang dalam proses dimeteraikan dengan dalam tahun kewangan berakhir 2012, 2013 dan 2014.
institusi-institusi utama kerajaan, Organisasi-organisasi Bukan
Di samping tanggungjawab kami kepada para pemegang saham,
Kerajaan (NGO) dan universiti-universiti dan dijangka akan
kami juga mempunyai tanggungjawab kepada seramai 112,635
dilengkapkan pada bulan Mei 2015. Dalam memainkan
peneroka-peneroka kami, yang akan memperolehi manfaat daripada
peranannya dalam membentuk kesedaran yang lebih meluas akan
bayaran pajakan tetap sebanyak RM248 juta dan 15 peratus

Ulasan Prestasi &
kepentingan pemuliharaan kehidupan liar, PUP telah mewujudkan perkongsian keuntungan daripada operasi perladangan yang
satu program usaha sama dengan Jabatan Hidupan Liar Sabah

Kemajuan
dibayar kepada FELDA secara tahunan di bawah Perjanjian Pajakan
dan NGO seperti HUTAN, BCT, Pusat Danau Girang Field dan Tanah (LLA) ke atas jumlah 355,864 hektar tanah yang telah
Pusat Pemuliharaan Beruang Madu Borneo. dipajakkan. LLA memberikan pendapatan yang konsisten kepada
FELDA bagi membiayai kos yang ditanggung dalam mengendalikan
Komitmen ladang-ladang kami dalam memelihara kualiti sungai- program pembangunan peneroka-peneroka. Menerusi Dana
sungai telah membawakan keputusan yang amat menggalakkan. Amanah Peneroka, pembayaran dividen ke atas 20 peratus daripada
Pada tahun 2014, Jabatan Kemampanan kami telah menganalisis saham FGV diagihkan kepada peneroka-peneroka. Pada tahun
kualiti air di 41 daripada 51 sistem-sistem sungai utama dan kewangan berakhir 2014, jumlah ini adalah RM116.7 juta, di mana

Laporan
keputusannya menunjukkan tiada pencemaran yang ketara. setiap peneroka menerima sebanyak RM1,036.
Semenjak tahun 2013, kami telah menguji periksa sebanyak 76
sistem-sistem sungai, dan kesemuanya menunjukkan keputusan Kami telah mengenalpasti pelbagai strategi bagi meningkatkan
yang positif. keuntungan kami secara mampan, di mana sekiranya ianya
dihuraikan kepada elemen-elemen dasarnya, akan melibatkan

Penyata Kewangan
penyeragaman perniagaan kami, kepelbagaian merentasi rantaian
nilai yang bermula daripada huluan hinggalah ke hiliran setiap
Kluster kami, dan memberikan tumpuan yang lebih kepada
kecekapan pengurusan operasi dan kos kami. Ini merupakan teras
Pelan Induk Strategik Global (GSB) kami, yang telah dibentuk
susulan IPO kami dan merupakan panduan halatuju strategik ke
arah masa depan yang lebih mampan. Berpanduan GSB kami,
yang berupa dokumen “hidup” yang sentiasa dikaji dan disemak
semula menurut perubahan dan aliran persekitaran makro dan
Lain-lain

mikro, kami yakin dalam mencatatkan aliran keuntungan yang
mampan bagi manfaat para pemegang saham, peneroka dan ke
semua pemegang berkepentingan kami yang lain.

Bagi maklumat lanjut mengenai prestasi kewangan dan
keuntungan, sila baca Penyata Pengerusi, Penyata CEO dan
Mesyuarat Agung

Kajian Operasi Perniagaan di dalam Laporan Tahunan ini.
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 103
LAPORAN
KEMAMPANAN

Strategi Kumpulan FGV dalam Jabatan Kemampanan dan Komunikasi Korporat hinggalah ke
Jawatankuasa Kerja di peringkat serantau. Jawatankuasa Pemandu
Kemampanan diberikan mandat untuk menentukan hala tuju, membincangkan isu-isu
seterusnya menyarankan tindakan berhubung dengan isu-isu
Kemampanan adalah penting kepada perniagaan kami dan ianya jelas di kemampanan manakala tugasan Jawatankuasa Kerja adalah untuk
dalam komitmen kami dalam meningkatkan nilai bagi pemegang amanah melaksanakannya di peringkat bawah.
harta kami menerusi operasi yang mampan dan bertanggungjawab.
Strategi kemampanan kami tertumpu kepada pelaksanaan amalan- Kami percaya bahawa kemampanan perniagaan FGV saling bergantung
amalan terbaik secara holistik, dan pematuhan kepada semua keperluan kepada kemampanan ekosistem yang melingkungi persekitaran operasi
pengawalseliaan dan kemampanan yang berkaitan. kami. Kami telah melaksanakan pelbagai Amalan Terbaik Pertanian
(GAP) dan Amalan Terbaik Pengurusan (GMP) bagi memastikan
Kami bukan setakat mematuhi peraturan tetapi berkerjasama rapat penggunaan sumber alam yang cekap justeru melindungi produktiviti
dengan agensi-agensi berkaitan bagi membangunkan tahap kemampanan. jangka panjang tanah yang kami usahakan. FGV mendokong amalan
Pada masa yang lepas, FGV telah menyumbang kepada Rundingan Meja pembakaran sifar, melaksanakan Penanaman Kekacang Tutup Bumi
Bulat Kemampanan Minyak Sawit (RSPO); dan kini terlibat dalam proses (LCC) dan Pengurusan Perosak Berintegrasi (IPM). Di samping itu, kami
merangka dan menguji daya maju Minyak Sawit Mampan Malaysia juga melaksana pengurusan nutrien berasaskan sains dan memperkaya
(MSPO). Sebagai ahli aktif pelbagai kumpulan kerja, teknikal mahupun tanah dengan baja organik dan mikroorganisma di kesemua ladang-
jawatankuasa, kami sentiasa berusaha mempertingkatkan tahap ladang kelapa sawit kami.
kemampanan di FGV sendiri dan persekitaran bidang operasi kami. Kami
juga berbangga untuk mengumumkan pencapaian kami sebagai salah Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) memainkan peranan yang
satu di antara syarikat pertama di rantau ini yang menerima pensijilan penting dalam kemampanan ladang-ladang kelapa sawit milik FGV,
dalam kemampanan seperti RSPO dan International Sustainability and terutamanya dari segi produktiviti dan operasi. Sejajar dengan itu, FGV
Carbon Certification (ISCC). telah memperkasa perkhidmatan sokongan R&D dan telahpun meraih
manfaat dengan penemuan tumbuhan berhasil tinggi serta teknologi
Tadbir urus kemampanan FGV dikembangkan daripada peringkat terkini bagi meningkatkan tahap operasi kami. Benih keluaran FGV
tertinggi menerusi Jawatankuasa Pemandu yang diwakili oleh Ketua- yang berkualiti tinggi telah membolehkan kami menerajui pasaran di
ketua Kluster, Ketua-ketua Pegawai Eksekutif operasi huluan, pasukan Malaysia selama 5 tahun berturut-turut. Di samping itu, kami juga

ms
104 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
melabur dalam penggunaan teknologi terkini di makmal-makmal

Sorotan
Prestasi
Pensijilan RSPO hingga 2017 (MT)
termoden bagi membantu kami memilih bahan-bahan yang memiliki
ciri-ciri tertentu; dan FGV juga menggunakan pembiakan in-vitro bagi 1,400,000
pengeluaran secara besar-besaran. Kami memiliki lebih daripada 100 1,238,602
1,200,000
ahli penyelidik di dalam bidang aplikasi R&D bagi kedua-dua sektor
huluan dan hiliran.

Kata Pengantar kepada
1,000,000

Pemegang Saham
Dalam usaha kami untuk mengekalkan perniagaan yang mampan, kami 800,000
telah mengambil kira mengutamakan saranan pihak-pihak berkepentingan
kami dan menerapkannya ke dalam matlamat FGV. Pada tahun 2014, 603,117
600,000 541,333
buat pertama kalinya kami telah menerbitkan Laporan Kemampanan di
mana kami telah menggariskan isu-isu yang berkaitan dengan FGV dan 400,000 350,588
juga sasaran bagi setiap isu yang diutarakan dalam mewujudkan ketelusan
dan pemahaman yang lebih tinggi. Laporan ini membolehkan para 200,000 144,964 154,989

Mengenai FGV
pemegang kepentingan untuk lebih memahami isu-isu penting dan
prestasi kami yang sejajar dengan agenda kemampanan kami. 0
Diperakui Diaudit 2014-2017
Bagi aktiviti Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) pula, sumbangan kami CPO PK
disalurkan menerusi Yayasan Felda yang telah ditubuhkan pada tahun
1998. Yayasan Felda berusaha mencapai matlamat CSR menerusi empat
bidang tumpuan, iaitu akses kepada pendidikan, akses kepada dialisis

Penambahan Nilai
buah pinggang, peningkatan penyelidikan & pembangunan (R&D) dan International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)

Strategi dan
peruntukan kebajikan kepada masyarakat am. Tahun 2014 sahaja, kami Selain daripada pensijilan RSPO, Kumpulan kami berusaha dengan
telah memperuntukan sebanyak RM22,781,890.00 kepada pelbagai tekun untuk mendapatkan pengiktirafan International Sustainability and
program-program CSR kami menerusi Yayasan Felda. Carbon Certification (ISCC), yang mana ianya merupakan sistem
pensijilan antarabangsa pertama yang boleh digunakan untuk
Pensijilan Rundingan Meja Bulat Kemampanan Minyak membuktikan kemampanan dan pengurangan Gas Rumah Hijau (GHG)
Sawit (RSPO) bagi biomas dan biotenaga. Pensijilan ISCC tertumpu kepada
pengurangan pelepasan gas rumah hijau, pengurusan kemampanan

Ulasan Prestasi &
Secara keseluruhannya, sistem pengurusan kemampanan kami
tanah, perlindungan biosfera alam dan kelestarian sosial. Setakat ini,

Kemajuan
berpandukan kepada Prinsip dan Kriteria (P&C) yang ditetapkan oleh
kami telah memperolehi pensijilan ISCC bagi 15 buah kilang dan
RSPO. P&C telah dibangunkan daripada hasil input pelbagai pemegang
sebuah kilang biodiesel. Pencapaian ini menunjukkan bahawa, selain
kepentingan dalam menentukan standard pengeluaran minyak sawit
daripada kemampanan, sistem pengeluaran minyak sawit FGV juga
yang mampan. Meskipun sentiasa terdapat peluang penambahbaikan,
menyumbang kepada mekanisma pengurangan pemanasan global
kami percaya bahawa piawaian ini menggariskan amalan yang berdasarkan piawaian yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Eropah.
bertanggungjawab dalam penanaman kelapa sawit setakat ini. Sebagai
salah satu ahli terawal RSPO, FGV telah memainkan peranan yang aktif
dalam menggalakkan amalan yang mampan berpandukan garis panduan

Laporan
RSPO sejak penubuhannya pada tahun 2004.

Dari segi kepatuhan kami kepada P&C, kami dengan bangganya
mengumumkan bahawa FGV adalah di antara syarikat pertanian pertama
yang telah dianugerahkan pensijilan kilang pada tahun 2010; dan
syarikat pertama di dunia yang menganjurkan 2,290 pekebun kecil bagi

Penyata Kewangan
pensijilan RSPO FFB pada tahun 2011. Sehingga kini, 39 daripada 70
kilang-kilang kami telah menerima pensijilan dan mempunyai keupayaan
membekalkan kira-kira 1,238,602 tan metrik minyak sawit mentah
(CSPO) dan 350,588 tan metrik isirung sawit (PK). Seiring dengan proses
pensijilan kilang-kilang FGV, kami juga berjaya mendapatkan pensijilan
bagi 40,000 pekebun kecil yang berkaitan. Dari segi pengauditan kilang-
kilang, pada mulanya kami menjangkakan bahawa pelaksanaan ini dapat
diselesaikan menjelang tahun 2017, namun dengan kemajuan yang pesat
kami menjangkakan proses ini dapat disiapkan menjelang tahun 2015.
Lain-lain

Selain daripada pensijilan kilang-kilang dan FFB, kami juga berjaya
mendapatkan Pensijilan Sistem Rantaian Bekalan RSPO (SCCS) bagi
empat kilang penghancuran isirung, satu kilang penapisan dan satu
kilang biodiesel kami.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 105
LAPORAN KEMAMPANAN

Pensijilan Kelapa Sawit Mampan Malaysia (MSPO) Kesedaran Pemuliharaan dengan kerjasama Jabatan Perlindungan
Hidupan Liar dan Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) dan kini berada
Pensijilan MSPO adalah sama seperti RSPO dan ISCC tetapi ianya mengambil
di peringkat akhir memeteraikan memorandum persefahaman (MoU)
kira agenda sosioekonomi negara – dengan memberi fokus khusus
bagi beberapa inisiatif, di antaranya seperti pembinaan anjung
terhadap pembangunan masyarakat tempatan yang terpinggir – sementara
pemeliharaan kepelbagaian bio, pemuliharaan Rafflesia dan penyelidikan
mematuhi kesemua undang-undang dan perjanjian antarabangsa, tempatan
Beruang Matahari. Kami juga berusaha sama dengan institusi-institusi
dan kebangsaan yang telah disahkan. FGV terlibat secara aktif dalam
kerajaan, NGO dan institusi-institusi pengajian tinggi dalam menjalankan
membangunkan piawaian ini, dan merupakan di antara beberapa syarikat
penyelidikan tentang kaedah-kaedah pemuliharaan yang berkesan,
perladangan yang secara sukarela menjadi perintis piawaian ini. Kami
terutamanya untuk spesies tumbuhan dan haiwan yang terancam.
menjangkakan piawaian MSPO akan dilancarkan pada tahun 2015.
Perubahan Iklim dan Pengurusan Pelepasan Gas Rumah
Melindungi Alam Sekitar dan Hijau (GHG)
Memulihara Kepelbagaian Bio Memandangkan penanaman di atas tanah bergambut padat dianggap
sebagai menyumbang terhadap pelepasan GHG, FGV telah membuat
Kepelbagaian Bio komitmen pada 16 Jun 2014 untuk tidak membangunkan sebarang
tanah baharu yang bergambut padat. Berdasarkan perjanjian pihak
FGV bertekad untuk tidak melaksanakan sebarang pembanguanan pengurusan, tiada pemerolehan tanah baharu yang bergambut padat
baharu di kawasan-kawasan hutan primer, di atas tanah yang telah dilaksanakan semenjak komitmen ini.
mengandungi satu atau lebih Nilai Pemuliharaan Tinggi (HCV) dan di
kawasan bergambut padat. Sekiranya terdapat tanah yang sesuai untuk Selain daripada komitmen kami terhadap pemilihan tanah yang tidak
pembangunan, kami akan memastikan perlindungan yang sewajarnya bergambut padat, FGV juga komited dalam usaha mengurangkan
diberikan kepada kepelbagaian bio yang wujud, pengekalan warisan pelepasan GHG melalui beberapa pendekatan seperti pengumpulan
budaya dan penggunaan lazim tanah tersebut. Pada masa yang sama, metana, pengkomposan bio dan kogenerasi elektrik daripada metana
kami menegakkan prinsip-prinsip persetujuan bebas, terdahulu dan yang dikeluarkan oleh sisa buangan kilang-kilang minyak sawit (POME).
termaklum dengan masyarakat tempatan sebelum memajukan tanah. Terkini, kami memiliki enam belas (16) buah loji penahanan biogas
Selaras dengan dasar kami, FGV tidak membangunkan sebarang tanah yang beroperasi dan lapan (8) lagi dalam pembinaan. Pada tahun 2014
baharu yang bergambut padat pada tahun 2014. sahaja, kami berjaya mengumpulkan sebanyak 68,695 tan metrik
karbon dioksida (“CO 2”) daripada 10 buah loji kami. Salah satu
Kami telah menyiapkan proses penilaian HCV secara keseluruhan pada daripada loji biogas kami di Umas membekalkan kuasa elektrik kepada
peringkat landskap di ladang-ladang kami di Malaysia Timur dan Barat masyarakat luar bandar di bawah projek Tanggungjawab Sosial Korporat
bagi mengenal pasti kehadiran unsur-unsur HCV. Walaupun ladang- (CSR) kami. Metana yang dikumpulkan daripada kilang-kilang lain sama
ladang kami tidak mengandungi HCV, namun kami masih mempunyai ada diubah kepada tenaga yang kemudiannya disalurkan ke dalam
tanggungjawab menangani isu ini serta menyarankan konsep ini kepada rangkaian elektrik grid nasional atau digunakan sebagai bahan api
petugas dan para pemegang berkepentingan kami, memandangkan dandang dalam kilang-kilang kami sendiri.
kebanyakan ladang-ladang kami terletak berhampiran dengan hutan
simpan. Seiring dengan usaha lanjut kami dalam melindungi flora dan Pada tahun 2015, kami merancang untuk menghitung jejak pelepasan
fauna di negara ini, FGV secara berkala menganjurkan Program-program GHG di kesemua kilang-kilang kami bagi menetapkan sasaran untuk
mengurangkan pelepasan GHG tersebut.

ms
106 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Penggunaan dan Kualiti Air

Sorotan
Prestasi
Para pemegang berkepentingan kami mengambil berat ke atas potensi
kesan operasi kami terhadap aliran air semula jadi. Kami menghargai
keprihatinan mereka kerana air adalah keperluan asas kehidupan, dan
sejajar dengan itu kami melaksanakan segala usaha bagi memastikan

Kata Pengantar kepada
bahawa kami menggunakan air secara bertanggungjawab tanpa

Pemegang Saham
mencemarkan sumber-sumber air semulajadi.

Usaha-usaha kami untuk mengelakkan pembaziran telah menyumbang
kepada pengurangan dalam penggunaan air di kilang-kilang kami, iaitu
daripada 1.51 tan metrik bagi setan tandan buah segar (TBS) pada
tahun 2013 kepada 1.17 tan metrik pada tahun 2014. Dari segi kualiti
air, kami telah mencatatkan pengurangan yang ketara dalam keperluan
oksigen biologi (BOD) daripada sisa kilang minyak sawit yang dilepaskan

Mengenai FGV
iaitu daripada 58 ppm pada tahun 2013 kepada 471 ppm pada tahun
2014, ini menunjukkan tahap pencemaran sisa organik yang lebih
rendah di dalam air buangan.

Penggunaan Air Per Tan Bagi TBS Yang Diproses (tan)

Penambahan Nilai
1.51

Strategi dan
1.60

1.28 1.18 1.22
1.17

0.96

0.64 Pada tahun 2014, pegawai-pegawai keselamatan kami telah melakukan

Ulasan Prestasi &
sebanyak 240 lawatan keselamatan dan melaksanakan 353 kursus
keselamatan di mana 17,124 bilangan petugas telah menerima latihan

Kemajuan
0.32
keselamatan. Kami berjaya mengurangkan kadar kemalangan (IR) dan
0.00 kadar keparahan (SR) kami masing-masing ke 3.87 dan 235 pada tahun
2011 2012 2013 2014 2014, berbanding dengan jumlah 3.98 dan 439 pada tahun sebelumnya.
Walau bagaimanapun, jumlah kematian disebabkan oleh kemalangan
waktu kerja kekal pada bilangan 6 petugas.
Pada tahun 2013, kami telah memulakan satu latihan bagi pemantauan
kualiti air di dalam sistem sungai utama yang mengalir melalui ladang- Maklumat lanjut mengenai proses dan inisiatif-inisiatif Kesihatan dan

Laporan
ladang kami. Latihan ini berdasarkan kepada parameter Indeks Kualiti Air Keselamatan kami dinyatakan di halaman 110 hingga 113 di Laporan
(WQI) yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) ke atas oksigen Tahunan ini.
terlarut, tahap pH, keperluan oksigen biologi, keperluan oksigen kimia,
nitrogen beramonia dan jumlah pepejal terampai. Pada tahun 2014
sahaja, sebanyak 84 sampel yang merangkumi 41 sistem sungai telah
Kebolehkesanan
dikaji dan parameter ujian menunjukkan pencemaran yang tidak ketara.

Penyata Kewangan
Kebolehkesanan adalah elemen yang penting di dalam rantaian bekalan
minyak sawit. Pengeluaran di FGV boleh dikesan sumbernya kepada
Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar (HSE) kilang-kilang minyak sawit, kilang-kilang penapisan dan loji
Amalan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar (HSE) kami adalah penghancuran isirung kami. Walau bagaimanapun, pengesanan daya
berdasarkan kepada Manual Keselamatan & Kesihatan (OSH) yang jejak pembekal pihak ketiga adalah suatu cabaran buat FGV disebabkan
dibangunkan menerusi sistem pensijilan 18001 dan MS 1722. Manual ini oleh kerumitan yang wujud di dalam rantaian bekalan. Namun untuk
mengandungi kesemua piawaian, prosedur keselamatan kerja dan mengatasi cabaran ini, kami sedang berunding dengan beberapa pihak
dokumentasi. Daripada segi operasi, kami berusaha mencipta suatu pengantara bagi memastikan sumber bekalan kami datangnya daripada
persekitaran kerja yang selamat dan sihat di mana matlamat perniagaan ladang-ladang yang sah. Sejajar dengan usaha ini, suatu projek perintis
Lain-lain

kami boleh diimbangkan dengan kepentingan keselamatan dan alam akan dilancarkan tidak lama lagi dengan kerjasama beberapa rakan
sekitar. Matlamat ini dicapai menerusi pematuhan kepada kesemua niaga dan badan bukan kerajaan bagi mengesan jejak kesemua sumber
undang-undang dan peraturan; memperuntukkan kaedah-kaedah yang FFB yang dibekalkan kepada dua kilang kami.
sewajarnya bagi menghapuskan kejadian, kemalangan, keracunan
pekerjaan atau penyakit berhubung pekerjaan; dan menerima pakai 1 Purata tahap BOD berdasarkan satu sampel sisa buangan kilang minyak sawit yang
langkah-langkah penambahbaikan selanjar bagi menyebariskan standard diambil sekali sebulan daripada setiap kilang minyak sawit sepanjang tahun.
Mesyuarat Agung

HSE FGV dengan amalan-amalan terbaik antarabangsa.
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 107
Mesyuarat Agung Ulasan Prestasi & Strategi dan Kata Pengantar kepada Sorotan
Tahunan Lain-lain Penyata Kewangan Laporan Kemajuan Penambahan Nilai Mengenai FGV Pemegang Saham Prestasi Pengenalan
KESIHATAN, KESELAMATAN DAN
ALAM SEKITAR

FGV mengutamakan kepentingan kesihatan dan keselamatan Dengan wujudnya Jabatan HSE yang lebih diperkasakan, kami akan
kesemua petugas dan kontraktor di ibu pejabat dan anak syarikat berusaha untuk mendapatkan pensijilan OHSAS 18001:2007 pada
kami termasuk petugas di ladang dan kilang. Kami mengakui tahun 2015. Pensijilan ini bukan sahaja akan mengesahkan
bahawa prestasi kami bergantung kepada petugas kami dan keupayaan HSE namun ianya akan juga memastikan kepatuhan
kesejahteraan mereka merupakan aspek penting dalam berterusan kami kepada tahap kepiawaian keselamatan dan
mengekalkan tahap produktiviti yang tinggi.
kesedaran alam persekitaran yang tinggi.
Selaras dengan komitmen kami kepada kesihatan dan keselamatan,
struktur formal dan rangka kerja telah diwujudkan bagi Struktur HSE
memastikan operasi kami mengikut dasar dan prosedur yang
efektif bagi melindungi petugas serta aset-aset kami. Dasar dan Kumpulan FGV menggunakan pendekatan pelbagai tahap dalam
rangka kerja ini dikaji secara berterusan dan diperbaharui dari pengurusan fungsi HSE.
semasa ke semasa sejajar dengan amalan terbaik global.
Jawatankuasa Pemandu HSE dengan seramai 10 orang ahli yang
Sehaluan dengan komitmen ini, pada 1 Januari 2015, Jabatan dilantik oleh Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan telah ditukar nama kepada diketuai oleh Ketua Pegawai Sumber Manusia (CHRO) akan
Jabatan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar (HSE). Jabatan menyediakan hala tuju strategik kepada Jabatan HSE Kumpulan
ini dipertanggungjawabkan dalam pengurusan isu keselamatan serta panduan yang mantap bagi ke semua perkara berkaitan OSH.
dan kesihatan Kumpulan. Ianya juga bertanggungjawab terhadap Pewakilannya terdiri daripada ahli-ahli pihak pengurusan tinggi
isu alam sekitar di kawasan perniagaan FGV. (Timbalan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif) daripada ke semua
kluster kami, terutamanya, Sawit Huluan, Sawit Hiliran, Getah, Gula,
Bagi menyokong tugas dan fungsi ini, bilangan petugas Jabatan Penyelidikan & Pembangunan dan Perkhidmatan Agro, dan
ini telah dipertingkatkan kepada 17 orang berbanding dengan 10 Pengangkutan, Logistik, Pemasaran & Lain-lain (TLMO). Jawatankuasa
orang pada 2014. ini akan bermesyuarat setiap suku tahun bagi menerima laporan
kemalangan, menentukan dasar-dasar serta untuk diberi taklimat,
kajian dan pengesahan inisiatif-inisiatif utama.

ms
110 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Jabatan HSE mengemudikan pengurusan keselamatan harian FGV. Kesihatan untuk dilaksanakan. Anak-anak syarikat juga secara

Sorotan
Prestasi
Jabatan ini diterajui oleh seorang Pengamal HSE yang berpengalaman bersama dan berasingan, melaksanakan pelbagai program latihan,
lebih kurang 30 tahun di dalam sektor ini termasuk pelaksanaan pembangunan keupayaan, kesedaran dan perhubungan.
tugasan di Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan
Institut Keselamatan dan Kesihatan Nasional. Beliau juga Susulan daripada rangka kerja strategik HSE, Kumpulan FGV

Kata Pengantar kepada
berkelayakan OSH, Environment and CI (UK) termasuk juga sebagai mempunyai kalendar HSE yang lengkap dipenuhi dengan acara,

Pemegang Saham
Pelatih Kursus Ketua Kualiti Audit. Jabatan ini membentuk strategi- kempen, mesyuarat, lawatan tapak, pemeriksaan tempat kerja, audit,
strategi, menyediakan penyeliaan dan memajukan inisiatif-inisiatif kursus latihan di ibu pejabat, pusat serantau dan di tempat kerja.
pada tahap Kumpulan bagi mengutarakan masalah-masalah HSE
pada tahap Kumpulan, memastikan kecerapan HSE dan berunding Kecekapan HSE Dalam Syarikat
dengan pelbagai petugas dan pembekal khidmat pihak ketiga
dalam usaha untuk menerapkan budaya keselamatan. Ini termasuk Dalam mencerminkan aspirasi FGV bagi membangunkan tahap
pengawalselian insiden, aktiviti pencegahan kemalangan, program- keselamatan dan kesihatan yang tertinggi di tempat kerja, satu

Mengenai FGV
program pengurusan keselamatan risiko, aktiviti penanda aras, program pembangunan keupayaan telah ditempatkan untuk
kempen-kempen, komunikasi dan program kesedaran dan juga membangunkan satu kumpulan teras yang terdiri daripada
pembangunan dan latihan keupayaan. profesional keselamatan dalam syarikat. Setakat ini, FGV
mempunyai 33 SHO yang berdaftar dan berkepakaran yang telah
Selari dengan objektif HSE Kumpulan FGV, jabatan ini disokong menerima Buku Hijau daripada Jabatan Keselamatan dan
oleh Jawatankuasa Pengurusan HSE Kumpulan. Kesihatan Pekerjaan. Ini menghampiri sasaran kami untuk

Penambahan Nilai
mewujudkan satu SHO bagi setiap 500 petugas.

Strategi dan
Ini seterusnya diwakili oleh 30 Pegawai Keselamatan dan Kesihatan
(SHO) atau calon-calon SHO daripada anak-anak syarikat dan Prestasi Keselamatan
syarikat-syarikat bersekutu utama. Di bawah bimbingan Jabatan
HSE Kumpulan, jawatankuasa ini bermesyuarat setiap suku tahun Dalam tempoh lima tahun bermula dari tahun 2009 hingga 2014,
bagi menilai prestasi, berkongi pengalaman dan mengatur projek. jumlah kemalangan keseluruhan Kumpulan telah menyusut,
Jawatankuasa Pengurusan HSE membantu dalam memastikan ekoran pemantauan berterusan, audit keselamatan, pendidikan

Ulasan Prestasi &
strategi-strategi dan inisiatif-inisiatif dibahagikan kepada setiap keselamatan, program kesedaran dan latihan kecekapan.

Kemajuan
syarikat termasuk Jawatankuasa-jawatankuasa Keselamatan dan

Prestasi Keselamatan FGV

Kemalangan Kematian
450 424 423 45

Laporan
407
382
400 40
339 351
350 35

Penyata Kewangan
300 30

250 25

200 20
13 14
150 12 15
10
100 7 10
Lain-lain

4
50 5

0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mesyuarat Agung

Kemalangan Kematian
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 111
KESIHATAN, KESELAMATAN DAN ALAM SEKITAR

FGV telah mencatatkan sedikit peningkatan di dalam bilangan kemalangan. Kadar kemalangan meningkat daripada 5.91 setiap 1,000
petugas pada tahun 2013 ke 6.15 setiap 1,000 petugas pada tahun 2014. Namun, bilangan kematian berkurangan daripada 11.18
setiap 100,000 petugas kepada 7.01 setiap 100,000 petugas. Begitu juga dengan kemalangan yang memerlukan cuti sakit melebihi
tiga hari juga berkurangan daripada 3.45 kepada 3.22 setiap 1,000 petugas dan kadar keamatan (hilang masa) jatuh daripada 229.74
kepada 201.90 setiap juta jam bertugas.

Laporan Kemalangan FGV 2013-2014

2013 2014

43%
Kematian Kematian
7 63% 4
Kehilangan Kehilangan
Upaya 8 6.17% 3 Upaya
Kekal Kekal
Tanpa Tanpa
Kehilangan 324 344 Kehilangan
Upaya Kekal Upaya Kekal

Jumlah: 339 Jumlah: 351
Tidak Termasuk PUP
34% *Termasuk PUP

Jenis Kemalangan 2014

1%

3%
5% 11%
Lain-lain
6%
Terkena Objek yang Jatuh
7% Pendedahan Kepada Objek Tajam

19% Jatuh/Gelincir

Kemalangan Kenderaan/Jalanraya

Pendedahan Kepada Benda yang Panas
15%
Pendedahan Kepada Mesin/Alatan Bergerak

Digigit Oleh Haiwan Berbisa

17% Pendedahan Kepada Alatan Tangan
16%
Pendedahan Kepada Kimia/Toksin

Inisiatif-inisiatif Keselamatan
Pada tahun semasa, Jabatan HSE telah melaksanakan empat (4) penyiasatan kemalangan dan 23 audit keselamatan di tapak-tapak
operasi kami. Sebagai sebahagian daripada strategi Pengurusan Risiko Keselamatan, kami merancang untuk meningkatkan bilangan
projek ini kepada 105. Bagi mewujudkan sebuah fungsi audit yang lebih mantap, kami akan merujuk silang dengan operasi lain
dengan memperkenalkan satu sistem audit yang berperingkat dan beroperasi silang yang melibatkan anak-anak syarikat SHO,
Jabatan HSE dan juga Jawatankuasa Pemandu HSE.

ms
112 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Pada peringkat Kumpulan, kami telah melaksanakan 954

Sorotan
Prestasi
program latihan yang melibatkan 24,774 petugas dan 965
petugas kontraktor pada tahun 2014. Program-program ini
terdiri daripada latihan berasaskan kecekapan pelbagai seperti
Bekerja pada Paras Tinggi dan Tripod Beta System; Program
Kesejahteraan, Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Efektif,

Kata Pengantar kepada
Mengenalpasti Bahaya Menganalisis Bahaya dan Pembangunan

Pemegang Saham
Kawalan (HIRARC) di Tempat Kerja bagi Pengurus, Kiken Yochi
(kaedah jaminan keselamatan Jepun), Bomba Elite dan Emergency
Response Team (ERT). Kami juga telah memulakan Program Kad
Keselamatan di mana seramai 965 petugas kontraktor di 14
lokasi seluruh negara telah menjalani latihan keselamatan.

Di samping ini, FGV telah menganjurkan beberapa kempen,

Mengenai FGV
yang utamanya Hari Keselamatan di tiga (3) Depot Pengangkutan
di Kuantan, Klang dan Pasir Gudang; Program Perhubungan
Keselamatan yang terdiri daripada ceramah, lawatan tapak,
Di dalam bidang teknologi hijau, memandangkan kepakaran
audit dan latihan di Pontian United Plantations dan juga Kempen
dalaman FGV di dalam operasi biogas, kami telah diundang oleh
Keselamatan Berasaskan Tingkah laku merangkumi syarikat-
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, dan kini
syarikat kami di Pasir Gudang.
berkerjasama rapat dengan Jabatan untuk merangka bentuk
dasar-dasar dan garis panduan Biogas Nasional.
Kesihatan Lebih Baik Menerusi

Penambahan Nilai
Strategi dan
KOSPEN Masa Depan HSE
FGV merupakan syarikat senaraian awam pertama yang Walaupun statistik kemalangan kami amat menggalakkan, FGV
berkerjasama dengan Kementerian Kesihatan menerusi program percaya bahawa kita boleh meningkatkan prestasi dengan menanda
Komuniti Sihat Perkasa Negara. Ini merupakan satu program araskan tahap keselamatan FGV berdasarkan piawaian yang
intervensi awal bagi menangani risiko penyakit-penyakit tidak digunakan di dalam industri minyak dan gas, di mana piawaiannya

Ulasan Prestasi &
menular (NCD) seperti penyakit hipertensi, diabetes dan obesiti dikawal selia. Kemungkinan besar FGV akan bekerjasama dengan

Kemajuan
yang merupakan masalah kesihatan yang semakin meningkat di salah satu daripada syarikat minyak dan gas ini bagi meningkatkan
kalangan rakyat Malaysia. Operasi kami di Serting sedang amalan pengurusan keselamatannya sendiri.
melaksanakan projek rintis KOSPEN dua tahun, yang melibatkan
pemeriksaan 3,000 orang oleh 300 sukarelawan yang dilatih Pada tahun 2015, kami akan menumpukan fokus kami kepada
oleh Kementerian Kesihatan. bidang-bidang baharu seperti kebersihan pekerjaan dan alam
sekitar, di samping masih terus memastikan pematuhan kepada
Pada masa ini, program ini berada dalam fasa kedua, di mana pelbagai keperluan kawal selia dan meningkatkan program
aktiviti-aktiviti berjadual diadakan untuk mengurangkan faktor perhubungan berpusatkan keselamatan. Bagi mengukuhkan

Laporan
risiko NCD, dipantau oleh gabungan petugas FGV dan sistem pengurusan keselamatan kami, program-program kami di
dalam tahun 2015 akan tertumpu pada pengurusan risiko
Kementerian Kesihatan.
keselamatan. Ini termasuk proses pemerolehan dan
penganugerahan kontrak pihak ketiga seperti kontraktor-
Program Bantuan Keselamatan kontraktor kami dan mendirikan rangka kerja dalaman bagi
memastikan keselamatan di dalam teknologi sedang membangun

Penyata Kewangan
FGV merupakan hanya salah satu daripada 16 syarikat yang terpilih seperti biogas.
untuk mengetuai program OSH Dalam Sekolah anjuran Kementerian
Sumber Manusia. Sebagai sebahagian daripada Pelan Induk OSH Kami akan terus berusaha bagi mencapai sifar kematian. Kami
2015 Kementerian Sumber Manusia, program ini bermatlamat mengakui bahawa ini bukanlah satu cabaran yang mudah
memperkenalkan OSH di sekolah-sekolah dan mengintegrasikannya memandangkan kami adalah sebuah konglomerat yang besar
ke dalam modul pembelajarannya dengan berkonsepkan satu dengan hampir 250 pusat operasi di seluruh Malaysia. Ke arah
sekolah kepada satu organisasi mentor bagi setiap negeri. mencapai matlamat ini, kami akan memperkenalkan sistem
pelaporan kemalangan atas talian pada tahun 2015 bagi
Ke arah pelaksanaan program ini, FGV kini sedang membantu membolehkan data dimasukkan dengan pantas dan pemantauan
Lain-lain

Sekolah Menengah Vokasional Klang dengan menyediakan bahan- komprehensif insiden-insiden di dalam ladang-ladang, kilang-
bahan berunsurkan keselamatan, melaksanakan program kilang, kemudahan dan depot-depot kami.
Mengenalpasti Bahaya Menganalisis Risiko dan Pembangunan
Kawalan (HIRARC) dan juga Penaksiran Risiko Kesihatan Kimia. Apabila kesemua usaha-usaha kami digabungkan, ianya pasti akan
Perluasan program mungkin akan melibatkan FGV membantu menghasilkan keberkesanan pengurusan isu-isu keselamatan dan
Mesyuarat Agung

sekolah ini menubuhkan Kelab OSH bagi meningkatkan lagi kesihatan, yang akan menjadikan FGV satu tempat kerja yang lebih
kesedaran OSH dan membentuk juara keselamatan muda. selamat dan sihat bagi para petugas dan kontraktor.
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 113
BERDAYA MAJU
Di samping peningkatan perniagaan
perladangan, kami juga telah mewujudkan
satu rangkaian dan rantaian bekalan yang
mantap di dalam bidang-bidang lain
seperti perdagangan, pemasaran dan
logistik. Pada masa kini, sebanyak 40
peratus daripada keluaran minyak sawit
negara melalui terminal pemukalan
termoden kami sebelum dieksport.
Bahagian pengangkutan kami juga
mencari peluang-peluang urusniaga yang
bernilai di dalam sektor-sektor minyak &
gas, pertahanan & kawalan, tenaga dan
utiliti. Kami juga berdaya maju dalam
matlamat kami menjadi sebuah syarikat
dagangan minyak sawit antarabangsa.
PENYATA TADBIR
URUS KORPORAT
Lembaga Pengarah Felda Global Ventures Holdings Berhad (Lembaga Pengarah) komited
ke arah mengekalkan piawaian tadbir urus korporat tertinggi di seluruh Kumpulan
Syarikat (Kumpulan FGV atau Kumpulan) Felda Global Ventures Holdings Berhad (FGV
atau Syarikat) seperti yang telah dinyatakan dalam 8 Prinsip dan 26 Saranan Kod Tadbir
Urus Korporat Malaysia 2012 (Kod), bab-bab yang berkaitan dalam Keperluan Penyenaraian
Pasaran Utama (Keperluan Penyenaraian) Bursa Malaysia Securities Berhad (Bursa
Securities) serta amalan-amalan terbaik yang diterima pakai seperti yang digariskan dalam
Panduan Tadbir Urus Korporat edisi ke-2 (Panduan) yang dikeluarkan oleh Bursa Securities.

Lembaga Pengarah mengakui bahawa piawaian tadbir urus berhemah dan prihatin dalam menjalankan tugas dan
Korporat yang tinggi memainkan peranan penting ke arah tanggungjawab mereka bagi memastikan piawaian etika tertinggi
pertumbuhan dan kejayaan berterusan Kumpulan FGV. Lembaga digunakan, menerusi pematuhan dengan peraturan dan
Pengarah komited untuk menguruskan perniagaan Kumpulan penguatkuasaan, arahan dan garis panduan yang diguna pakai
secara beretika dan telus bagi memastikan nilai jangka panjang sambil bertindak demi kepentingan Kumpulan FGV dan
yang saksama untuk semua pemegang sahamnya. Lembaga pemegang sahamnya.
Pengarah dengan sukacita membentangkan penyata tadbir urus
korporat ini yang menyatakan tentang bagaimana Syarikat Formalisasi Etika Piawaian
menggunakan dan mengamalkan prinsip dan saranan Kod Dalam melunaskan tanggungjawabnya, Lembaga Pengarah
sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 (TKB mematuhi prinsip-prinsip amalan etika seperti yang terkandung
2014) dan sehingga 28 April 2015, iaitu tarikh Penyata ini dalam Kod Etika dan Tatacara (CoEC) dan Kod Amalan
diluluskan oleh Lembaga Pengarah. Perniagaan (CoBP). CoEC dan CoBP menggariskan piawaian
beretika bagi tingkah laku dan tatacara yang dikehendaki
Sepanjang TKB 2014, Kumpulan FGV telah secara berterusan daripada semua Pengarah Kumpulan FGV. Lembaga Pengarah
mengkaji dasar tadbir urus korporat dan amalan yang telah memastikan supaya pematuhan dipantau menerusi satu proses
menyaksikan pengenalan rangka kerja dan struktur tadbir urus pengisytiharan yang memerlukan para Pengarah mengisytiharkan
yang lebih jelas, dasar-dasar baharu dan semakan ke atas dasar pematuhan mereka, termasuk sebarang keadaan percanggahan
dan prosedur Kumpulan yang sedia ada untuk menyelaraskan kepentingan sedia ada dan/atau potensi. CoEC dan CoBP
tingkah laku dan aktiviti Kumpulan kepada tadbir urus korporat Pengarah disediakan di laman sesawang korporat Syarikat.
dan amalan perniagaan yang lebih baik.
Piagam Lembaga
Usaha dan komitmen FGV kepada tadbir urus yang kukuh telah
diiktiraf apabila pada 9 Disember 2014, FGV telah diumumkan Lembaga Pengarah telah menerima pakai secara rasmi satu
sebagai pemenang "Kecemerlangan Industri 2014 - Perladangan" Piagam Lembaga yang memberi panduan kepada Lembaga
semasa MSWG-ASEAN Corporate Governance Index Findings & Pengarah dalam melaksanakan peranan, tugas dan
Recognition 2014 – The Malaysian Chapter. FGV juga berada di tanggungjawabnya, selaras dengan prinsip-prinsip tadbir urus
kedudukan nombor 19 bagi prestasi keseluruhan dan pemenang korporat yang baik.
bagi kategori Perladangan dalam MSWG-ASEAN CG Transparency
Index – The Malaysian Chapter. Piagam Lembaga menggariskan peranan dan tanggungjawab
Lembaga Pengarah, keseimbangan dan komposisi Lembaga
Pengarah, kuasa Lembaga Pengarah, jadual perkara-perkara
Lembaga Pengarah yang dikhaskan untuk Lembaga Pengarah, penubuhan
Jawatankuasa-Jawatankuasa Lembaga, proses dan prosedur
Peranan dan Tanggungjawab Lembaga Pengarah untuk mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah, penilaian dan
Lembaga Pengarah bertanggungjawab secara kolektif terhadap kajian Lembaga Pengarah terhadap prestasinya, pematuhan
pelaksanaan keseluruhan perniagaan Kumpulan FGV dan dengan pawaian etika, akses Lembaga Pengarah kepada
bertanggungjawab sepenuhnya ke atas prestasi Syarikat dan maklumat dan khidmat nasihat serta pengisytiharkan
Kumpulan. Para Lembaga Pengarah mengambil pendekatan percanggahan kepentingan.

ms
116 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Piagam Lembaga ada dimuatkan di dalam laman sesawang Satu jadual rasmi perkara-perkara yang dikhaskan untuk

Sorotan
Prestasi
korporat Syarikat di www.feldaglobal.com. Secara umumnya, Lembaga Pengarah bagi memastikan hala tuju dan kawalan
Lembaga Pengarah menggalas tanggungjawab utama berikut Syarikat berada di tangannya telah diperuntukkan dalam Piagam
dalam melunaskan tugas fidusiari dan kepimpinannya: Lembaga yang meliputi, antara lain, kajian belanjawan tahunan,
pengambil alihan dan pelupusan usahaniaga dan hartanah
1. Mengkaji dan menerima pakai pelan strategik yang mampan bernilai tinggi, pelaburan dan keputusan kewangan penting

Kata Pengantar kepada
untuk perniagaan Kumpulan. serta perubahan Pengurusan dan struktur kawalan dalam

Pemegang Saham
Kumpulan FGV termasuk pengurusan risiko utama,
Mengkaji, membahas dan meluluskan pelan strategik korporat
perbendaharaan, dasar-dasar kewangan dan operasi serta had-
bagi Kumpulan, dan seterusnya memantau pelaksanaan pelan
had kuasa yang ditetapkan.
strategik tersebut.

2. Mengawasi tatacara perniagaan Syarikat. Para Pengarah terus mematuhi piawaian tingkah laku beretika
seperti yang dinyatakan dalam Piagam Lembaga. Lembaga
Pengarah turut menyokong dan menggalakkan dasar-dasar

Mengenai FGV
Mengawasi tatacara perniagaan Syarikat dan menilai sama
ada perniagaan telah diuruskan dengan sewajarnya. dalam Kumpulan FGV yang memerlukan para Pengarah dan
Lembaga Pengarah memastikan supaya terdapat langkah- petugas mematuhi piawaian integriti peribadi tertinggi dan
langkah yang disediakan untuk menilai prestasi Pengurusan. kejujuran dalam urusan mereka.

3. Mengenal pasti risiko-risiko utama dan memastikan Lembaga Pengarah melantik ahli-ahlinya untuk menganggotai
pelaksanaan kawalan dalaman dan langkah-langkah Lembaga Pengarah anak-anak syarikat, khususnya Lembaga

Penambahan Nilai
pengurangan yang sewajarnya. Pengarah kluster yang terdiri daripada Felda Global Ventures

Strategi dan
Plantations Sdn Bhd, Felda Global Ventures Downstream Sdn
Menilai risiko-risiko utama bagi semua aspek perniagaan Bhd, Felda Global Ventures Sugar Sdn Bhd, Felda Holdings Bhd,
Kumpulan, menyedari bahawa keputusan perniagaan yang Felda Global Ventures Rubber Sdn Bhd dan FGV R&D dan Agri
dibuat melibatkan pengambilan risiko yang bersesuaian. Services Sdn Bhd untuk mengekalkan pengawasan dan
Lembaga Pengarah memastikan supaya sistem yang mampu memastikan supaya operasi setiap anak syarikat sejajar dengan
memantau dan menguruskan risiko tersebut secara berkesan strategi dan objektif Kumpulan.
telah tersedia.

Ulasan Prestasi &
Keseimbangan dan Komposisi Lembaga Pengarah

Kemajuan
4. Perancangan penggantian, penilaian kendiri dan pelantikan.
Di bawah Tataurusan Pertubuhan Syarikat, bilangan Pengarah
Memastikan satu rancangan penggantian yang meliputi hendaklah tidak kurang daripada dua (2) orang dan tidak lebih
pelantikan, latihan, penetapan ganjaran dan, jika sesuai, daripada dua belas (12) orang. Pada tarikh Penyata ini, Lembaga
penggantian Pengurusan Tertinggi telah tersedia. Memastikan Pengarah dianggotai oleh sepuluh (10) orang ahli yang terdiri
agar semua calon yang dilantik bagi menyandang jawatan daripada lima (5) orang Pengarah Bukan Eksekutif Bebas, empat
Pengurusan Tertinggi memiliki tahap kewibawaan yang (4) orang Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas dan seorang
sewajarnya dan program-program penggantian Pengurusan (1) Pengarah Eksekutif Bukan Bebas (Presiden/Ketua Pegawai

Laporan
Tertinggi yang teratur telah tersedia. Eksekutif Kumpulan). Komposisi ini mematuhi perenggan 15.02
Keperluan Penyenaraian Bursa Securities.
5. Mengawasi pembangunan dan pelaksanaan program
perhubungan pelabur dan dasar komunikasi pemegang Komposisi Lembaga Pengarah ini menggambarkan kepentingan
kepetingan. pemegang saham utama, tanpa menjejaskan kepentingan para

Penyata Kewangan
pemegang saham minoriti. Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
Memastikan supaya Syarikat telah menyediakan sebuah
dalam Lembaga Pengarah bertindak sebagai penjaga kepentingan
dasar yang membolehkan komunikasi berkesan dengan para
pemegang saham minoriti dan pandangan mereka membawa
pemegang saham dan pemegang kepentingan yang lain.
kesan penting dalam proses pembuatan keputusan Lembaga
6. Mengkaji kecukupan dan integriti maklumat Pengurusan Pengarah.
Kumpulan dan sistem kawalan dalaman termasuk sistem
bagi pematuhan dengan undang-undang, penguatkuasaan,
peraturan, arahan dan garis panduan yang diguna pakai.
Lain-lain

Memastikan supaya terdapat sebuah rangka kerja laporan
yang mantap berhubung kawalan dalaman dan pematuhan
penguatkuasaan.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 117
PENYATA TADBIR URUS KORPORAT

Kehadiran Pengarah Bukan Eksekutif Bebas memenuhi peranan Pembahagian Peranan dan Tanggungjawab antara
penting dalam kebertanggungjawaban korporat. Walaupun para Pengerusi dan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif
Pengarah mempunyai tanggungjawab yang setara di peringkat Kumpulan
Lembaga Pengarah, peranan para Pengarah Bukan Eksekutif
Bebas adalah sangat penting kerana mereka memberikan Lembaga Pengarah menghargai peranan dan tanggungjawab
pandangan yang tidak berat sebelah dan bebas, nasihat dan berbeza antara Pengerusi Lembaga Pengarah dan Presiden/Ketua
pertimbangan yang mengambil kira kepentingan, iaitu bukan Pegawai Eksekutif Kumpulan. Pembahagian ini memastikan
sahaja kepentingan Kumpulan, tetapi juga kepentingan supaya terdapat keseimbangan kuasa dan autoriti yang jelas dan
pemegang saham minoriti, petugas, pelanggan, pembekal dan sesuai. Oleh itu, peranan yang dimainkan oleh Pengerusi dan
komuniti di mana Kumpulan menjalankan perniagaannya. Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan adalah berasingan.
Tanggungjawab utama Pengerusi adalah untuk memastikan
Lembaga Pengarah meletakkan kepentingan yang tinggi ke atas tatacara Lembaga Pengarah yang berkesan menerusi pelaksanaan
keseimbangan Pengarah Bukan Eksekutif Bebas kerana mereka peranan-peranan utama seperti berikut:
bertindak sebagai sumber penting dalam memberi panduan yang 1. Membina Lembaga Pengarah berprestasi tinggi dengan
adil dan profesional demi melindungi kepentingan para pemegang mengetuai penilaian prestasi Lembaga Pengarah dan
saham. Lembaga Pengarah mengkaji komposisi Lembaga Pengarah memastikan rancangan penggantian dipertimbangkan
dan Jawatankuasanya secara kerap untuk memastikan keseimbangan secara berterusan.
yang sesuai dan gabungan kemahiran serta pengalaman yang
wajar. Para Lembaga Pengarah terdiri daripada individu-individu 2. Menguruskan mesyuarat Lembaga Pengarah bagi
yang berkaliber tinggi dengan latar belakang profesional yang memastikan proses membuat keputusan yang mantap
pelbagai, berkemahiran serta berpengalaman dan berpengetahuan dengan memastikan penyediaan maklumat yang tepat,
luas dalam bidang masing-masing. Secara bersama, para Pengarah kena pada masanya dan jelas kepada semua Pengarah.
memiliki daya saing, keupayaan, kemahiran teknikal dan pengalaman Pengerusi menggalakkan penyertaan dan perbincangan
perniagaan yang berkaitan memberi nilai tambah dalam tadbir urus oleh para Lembaga Pengarah untuk memanfaatkan
hala tuju strategik Kumpulan. kebijaksanaan semua ahli Lembaga Pengarah dan untuk
menggalakkan pembinaan kesepakatan sebanyak mungkin.
Lembaga Pengarah menggalakkan calon-calon wanita untuk 3. Merapatkan jurang di antara Lembaga Pengarah dan
menyertai Lembaga Pengarah. Pada 16 Julai 2013 dan 15 Mac Pengurusan dengan bertindak sebagai penghubung antara
2014, Datuk Nozirah Bahari dan Datuk Dr. Salmiah Ahmad masing- kedua-dua pihak.
masing telah dilantik sebagai Pengarah. Walau bagaimanapun,
Datuk Dr. Salmiah Ahmad telah meletak jawatan pada 7 Ogos 4. Membantu dalam pemilihan dan pelantikan pengganti
2014. Lembaga Pengarah akan terus berusaha melantik para kepada Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan.
Pengarah yang berkebolehan dan berwibawa untuk mencapai 5. Bertindak sebagai jurucakap bagi Lembaga Pengarah dan
sekurang-kurangnya 30 peratus perwakilan wanita dalam Lembaga Kumpulan.
Pengarah dalam tempoh terdekat.
Pengerusi tidak pernah memegang jawatan eksekutif di dalam
Dengan kepelbagaian kemahirannya, Lembaga Pengarah telah Syarikat. Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan mempunyai
berupaya menyediakan kepimpinan kolektif yang jelas dan berkesan tanggungjawab keseluruhan ke atas unit operasi dan perniagaan
kepada Kumpulan, dan telah membawa pertimbangan yang Kumpulan, keberkesanan organisasi dan pelaksanaan dasar, arahan,
termaklum dan bebas untuk strategi dan prestasi Kumpulan bagi strategi dan keputusan Lembaga Pengarah. Di samping itu, Presiden/
memastikan piawaian tatalaku dan integriti tertinggi sentiasa Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, menerusi kedudukannya
menjadi teras dalam Kumpulan. Penerangan ringkas mengenai latar sebagai seorang ahli Lembaga Pengarah, turut berfungsi sebagai
belakang setiap Pengarah terkandung dalam bahagian “Profil perantara di antara Lembaga Pengarah dan pihak Pengurusan.
Lembaga Pengarah” yang dibentangkan di muka surat 24 hingga Perkara-perkara yang dikhaskan untuk kelulusan Lembaga Pengarah
35 Laporan Tahunan ini. telah dijelaskan dalam Piagam Lembaga. Pembahagian kuasa
kepada Jawatankuasa-Jawatankuasa Lembaga, Presiden/Ketua
Kepelbagaian Lembaga Pengarah Pegawai Eksekutif Kumpulan dan Pengurusan adalah sejajar dengan
Piagam Lembaga dan dinyatakan dengan jelas dalam rangka kerja
Imbangan Pengarah Bukan Eksekutif dan Eksekutif Had-Had Kuasa Budi Bicara Kumpulan (DAL Kumpulan). Lembaga
Pengarah telah meluluskan DAL Kumpulan yang disemak semula
• Pengarah Bukan Eksekutif (termasuk 9
pada 20 Januari 2015, yang digunakan secara konsisten di seluruh
Pengerusi)
FGV dan anak-anak syarikatnya. DAL Kumpulan mewujudkan
• Pengarah Eksekutif 1 sebuah rangka kerja autoriti dan kebertanggungjawaban yang
berwibawa di dalam Kumpulan, termasuk pembahagian tugas yang
Imbangan Jantina Lembaga Pengarah membantu proses membuat keputusan yang tepat pada masanya,
• Lelaki 9 berkesan dan berkualiti di peringkat-peringkat yang sewajarnya
• Perempuan 1 dalam hierarki Kumpulan.

ms
118 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Pengarah Kanan Bebas

Sorotan
Prestasi
Peranan Tanggungjawab
Lembaga Pengarah telah mengenal pasti Dato’ Yahaya Abd Jabar
sebagai Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif di mana sebarang Presiden/Ketua • Menyarankan strategi Kumpulan kepada
kemusykilan para pemegang saham dan pemegang kepentingan Pegawai Eksekutif Lembaga Pengarah.
boleh disampaikan kepada beliau. Pemegang saham dan pihak- Kumpulan • Melaksanakan strategi Kumpulan.

Kata Pengantar kepada
pihak berkepentingan lain boleh menghubungi Dato’ Yahaya Abd • Membuat dan melaksanakan keputusan

Pemegang Saham
Jabar bagi menyampaikan sebarang kemusykilan secara bertulis operasi dan menguruskan perniagaan
atau melalui telefon, faksimili atau mel elektronik seperti berikut: harian.
Tel: +603 2859 0003 • Sebagai perantara di antara Lembaga
Faks: +603 2859 0016 Pengarah dan Pengurusan.
E-mel: ajyahaya@feldaglobal.com
Alamat surat-menyurat: Felda Global Ventures Holdings Berhad, Pengarah Kanan • Orang yang boleh dihubungi oleh
Level 45, Menara Felda, Platinum Park, Bebas pemegang saham untuk menyampaikan

Mengenai FGV
No. 11, Persiaran KLCC, 50088 Kuala pandangan mereka selain melalui
Lumpur, Malaysia. Pengerusi atau Presiden/Ketua Pegawai
Eksekutif Kumpulan.
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Pengarah Bukan • Mencabar Pengurusan secara efektif dan
Lembaga Pengarah telah menjalankan penilaian terhadap para Eksekutif konstruktif.
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas dan menyimpulkan bahawa • Pengawasan bersesuaian dengan meneliti

Penambahan Nilai
setiap daripada mereka terus menunjukkan tingkah laku yang prestasi Pengurusan dalam memenuhi

Strategi dan
mencerminkan pendirian bebas mereka, sejajar dengan takrifan matlamat dan objektif yang telah
di bawah Perenggan 1.01 Keperluan Penyenaraian Bursa dipersetujui.
Securities berhubung takrifan Pengarah Bebas. Kebebasan
Pengarah Bukan Eksekutif dikaji semula pada setiap tahun
sebagai sebahagian daripada proses penilaian para Pengarah. Proses Pelantikan Lembaga Pengarah
Lembaga Pengarah berpuas hati bahawa semua Pengarah Bukan Calon-calon ke Lembaga Pengarah, termasuk Presiden/Ketua

Ulasan Prestasi &
Eksekutif Bebas mewakili kepentingan pemegang saham minoriti Pegawai Eksekutif Kumpulan adalah yang dipertimbangkan dahulu

Kemajuan
menerusi peranan dan tanggungjawab mereka. Saranan Kod oleh Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan, sebelum mereka
tentang kebebasan yang diperkukuh, menggariskan had tempoh disyorkan kepada Lembaga Pengarah. Jawatankuasa Pencalonan
terkumpul selama sembilan (9) tahun sebagai tempoh Pengarah dan Imbuhan menilai kesesuaian calon, dengan mengambil kira
Bebas memegang jawatan, di mana selepas itu, seseorang keperluan gabungan kemahiran, pengetahuan, karakter, kepakaran
Pengarah boleh mendapatkan kelulusan para pemegang saham dan pengalaman, profesionalisme, integriti, daya saing, komitmen
untuk terus kekal dalam Lembaga Pengarah atau ditukar ke masa dan ciri-ciri lain, sebelum mengesyorkan pelantikan mereka
jawatan Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas. Hingga kini, kepada Lembaga Pengarah untuk kelulusan.
para Pengarah Bukan Eksekutif Bebas dalam Lembaga Pengarah

Laporan
FGV telah berkhidmat kurang dari sembilan tahun, justeru,
Pemilihan Semula Pengarah
Saranan ini dipatuhi.
Selaras dengan Tataurusan Pertubuhan Syarikat, pada setiap
Mesyuarat Agung Tahunan (MAT), 1/3 daripada Pengarah
Peranan Tanggungjawab hendaklah tertakluk kepada persaraan mengikut giliran tetapi

Penyata Kewangan
mereka layak untuk pemilihan semula. Para Pengarah yang
Pengerusi • Menetapkan agenda mesyuarat Lembaga bersara setiap tahun adalah mereka yang paling lama memegang
Pengarah selepas berunding dengan jawatan sejak kali terakhir mereka dipilih semula atau dilantik
Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif dan setiap Pengarah hendaklah bersara sekurang-kurangnya
Kumpulan dan Setiausaha Syarikat. sekali dalam setiap tiga (3) tahun. Pengarah yang baharu
• Membantu dan menggalakkan penglibatan dilantik pada tahun ini perlu menawarkan diri mereka kepada
aktif oleh Pengarah dan mencabar para pemegang saham untuk dipilih semula pada MAT pertama
Pengurusan mengikut kesesuaian. selepas pelantikan mereka. Pengarah yang berusia melebihi
• Membantu dalam pemilihan dan tujuh puluh (70) tahun juga dikehendaki menawarkan diri untuk
Lain-lain

pelantikan pengganti kepada Presiden/ pelantikan semula setiap tahun, selaras dengan Seksyen 129(6)
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan. Akta Syarikat, 1965. Buat masa ini, tiada Pengarah Syarikat yang
telah mencapai usia tujuh puluh tahun.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 119
PENYATA TADBIR URUS KORPORAT

Induksi dan Pembangunan Profesional Berterusan 10. Persidangan Minyak Sawit 2014.
Program induksi telah diadakan untuk semua Pengarah yang 11. Dialog dengan YAB Perdana Menteri (Kelestarian dan
baharu dilantik yang meliputi taklimat oleh Pengurusan Tertinggi Kepelbagaian).
untuk menyediakan para pengarah dengan maklumat yang
diperlukan dalam membantu mereka memahami operasi 12. Globoil India 2014.
Kumpulan, isu-isu semasa dan strategi korporat serta struktur
pengurusan Syarikat dan Kumpulan. Lawatan ke ladang dan 13. Mesyuarat Tahunan Forum Ekonomi Sedunia 2014.
operasi kilang-kilang, kilang penapisan dan pusat penyelidikan 14. Forum Perdagangan dan Ekonomi Asia 2014 OIC ke-3.
Kumpulan serta pelbagai latihan bagi Pengurusan Tertinggi juga
telah diatur sepanjang TKB 2014. 15. Persidangan Tadbir Urus Korporat Tahunan ke-6.

Semua pengarah telah menghadiri dan berjaya menamatkan
Program Akreditasi Mandatori seperti yang dikehendaki oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah
Keperluan Penyenaraian Bursa Securities. Semua Pengarah Pada TKB 2014, Lembaga Pengarah telah bermesyuarat sebanyak
digalakkan menghadiri program pendidikan, ceramah, seminar, lima belas (15) kali untuk membincang dan mempertimbangkan
bengkel dan persidangan berterusan bagi mempertingkatkan pelbagai perkara penting yang memerlukan panduan dan
kemahiran dan pengetahuan mereka serta memastikan supaya kelulusan. Lembaga Pengarah memerlukan semua ahlinya untuk
para Pengarah sentiasa mengikuti perkembangan terbaru di
menumpukan masa yang mencukupi untuk kerja-kerja Lembaga
persekitaran perniagaan serta mempertingkatkan kemahiran dan
pengetahuan mereka. Syarikat mengenal pasti persidangan dan Pengarah, bagi melaksanakan secara berkesan tugas mereka
seminar yang bermanfaat untuk dihadiri oleh para Pengarah sebagai para pengarah FGV, dan untuk berusaha sebaik mungkin
secara berterusan. Syarikat turut menyediakan belanjawan khusus untuk menghadiri mesyuarat. Mesyuarat Lembaga Pengarah dan
untuk latihan pembangunan berterusan para Pengarah. Para mesyuarat Jawatankuasa Lembaga Pengarah dijadualkan lebih
Pengarah juga digalakkan menghadiri program latihan luar dan awal bagi tahun kewangan yang baharu untuk membolehkan
dalaman yang sesuai mengenai subjek yang boleh membantu para Pengarah merancang lebih awal dan memasukkan
Pengarah dalam melaksanakan tugas mereka sebagai Pengarah, mesyuarat-mesyuarat tahunan tersebut ke dalam jadual mereka.
dengan perbelanjaan ditanggung oleh Syarikat. Pada TKB 2014, Mesyuarat Khas Lembaga Pengarah diadakan di antara mesyuarat
para Pengarah telah menghadiri program-program latihan berikut,
yang telah dijadualkan untuk menimbangkan cadangan-
yang difikirkan perlu untuk mempertingkatkan lagi pengetahuan
mereka bagi membolehkan mereka melaksanakan tugas dan cadangan mustahak atau perkara-perkara yang memerlukan
tanggungjawab dengan lebih berkesan: keputusan atau perbincangan yang segera oleh Lembaga
Pengarah. Lembaga Pengarah mempunyai jadual tahunan lazim
1. Program Akreditasi Mandatori (MAP) bagi Pengarah Syarikat bagi perkara-perkara yang dibentangkan kepada Lembaga
Tersenarai Awam (Menurut Perenggan 15.09 Keperluan
Pengarah untuk kelulusan dan/atau catatan termasuk kemas kini
Penyenaraian Bursa Securities).
prestasi perniagaan, keputusan suku tahun belum diaudit,
2. Latihan Dalaman Pengarah berkenaan Kad Skor Tadbir Urus laporan daripada semua segmen operasi serta strategi, pelaburan,
Korporat ASEAN. kewangan dan perhubungan pelabur.
3. Sesi Taklimat mengenai Strategi Global untuk Lembaga
Pengarah FGV oleh FGV. Bagi memastikan supaya mesyuarat Lembaga Pengarah lebih
berkesan dan perbincangan mendalam dapat dicapai, agenda
4. Pembentangan Townhall mengenai Pelan Induk Strategi mesyuarat di Mesyuarat Lembaga Pengarah disusun dengan
Global oleh FGV. mengambil kira kerumitan perkara yang akan dibincangkan/
5. Latihan Dalaman Pengarah berkenaan Urusniaga Dengan dicadangkan dan/atau sama ada perkara-perkara tersebut adalah
Pihak Berkaitan oleh Tetuan Albar & Partners. untuk kelulusan, perbincangan atau notasi Lembaga Pengarah.
Apabila perlu, Pengurusan Tertinggi atau penasihat luar juga
6. Forum Ekonomi Sedunia oleh World Islamic Economic dijemput untuk menghadiri mesyuarat Lembaga Pengarah dan
Forum Foundation. Jawatankuasa Lembaga Pengarah bagi memberi penjelasan
7. Seminar Pentadbiran Awam dan Pengurusan oleh lanjut mengenai perkara-perkara agenda yang dibincangkan
Commonwealth Association for Public Administration and agar Lembaga Pengarah dan/atau Jawatankuasa Lembaga
Management (CAPAM). Pengarah boleh membuat keputusan yang telah dipertimbangkan
sewajarnya dan termaklum. Semua Pengarah telah mematuhi
8. Latihan Dalaman Pengarah berkenaan Kad Skor Tadbir Urus keperluan bahawa para Pengarah perlu menghadiri sekurang-
Korporat ASEAN oleh MSWG. kurangnya 50 peratus daripada Mesyuarat Lembaga Pengarah
yang diadakan pada TKB 2014 selaras dengan Keperluan
9. Seminar Antarabangsa GST 2014.
Penyenaraian Bursa Securities. Kehadiran para Pengarah dalam
mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang TKB
2014 adalah seperti yang dinyatakan di bawah:

ms
120 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Bilangan Mesyuarat Lembaga Pengarah
Dihadiri (Sepanjang Tempoh
Pengarah Perkhidmatan Pengarah) Peratus

Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
YB Tan Sri Haji Mohd Isa Dato’ Haji Abdul Samad 15 daripada 15 100%
Datuk Dr. Omar Salim 14 daripada 15 93.34%
Datuk Nozirah Bahari 10 daripada 15 66.67%
Datuk Haji Faizoull Ahmad 8 daripada 11 72.73%
(Dilantik pada 15 Mac 2014)

Mengenai FGV
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas

Dato’ Yahaya Abd Jabar 15 daripada 15 100%
Tan Sri Dato’ Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah 13 daripada 15 86.67%
(Meletak jawatan pada 20 Januari 2015)

Penambahan Nilai
Tan Sri Ismee Ismail 8 daripada 15 53.34%

Strategi dan
(Meletak jawatan pada 20 Januari 2015)
YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid 15 daripada 15 100%
Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbob 10 daripada 11 90.91%
(Dilantik pada 15 Mac 2014)
Datuk Dr. Salmiah Ahmad 4 daripada 6 66.67%

Ulasan Prestasi &
(Dilantik pada 15 Mac 2014)

Kemajuan
(Meletak jawatan pada 7 Ogos 2014)
Fazlur Rahman Ebrahim 11 daripada 11 100%
(Dilantik pada 15 Mac 2014)
(Meletak jawatan pada 20 Januari 2015)
Dato’ Mohd Zafer Mohd Hashim Tidak berkenaan –
(Dilantik pada 20 Januari 2015)

Laporan
Dato’ Mohamed Suffian Awang Tidak berkenaan –
(Dilantik pada 20 Januari 2015)
Pengarah Eksekutif Bukan Bebas

Penyata Kewangan
Dato’ Mohd Emir Mavani Abdullah 15 daripada 15 100%

Aktiviti Lembaga Pengarah
Mesyuarat Lembaga Pengarah sepanjang tahun
MAT
Lain-lain

7 Jan 27 Jan 26 Feb 12 Mac 7 Apr 29 Apr 22 Mei 23 Jun 25 Jun 1 Jul 9 Jul 7 Ogo 25 Ogo 21 Okt 26 Nov 9 Dis
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 121
PENYATA TADBIR URUS KORPORAT

proses membuat keputusan mengenai perkara itu. Lembaga
Di antara perkara-perkara yang dipertimbangkan
Pengarah sentiasa dimaklumkan dan dikemaskini mengenai
sepanjang tahun keperluan berkanun dan penguatkuasaan berkaitan tugas dan
• Prestasi kewangan Syarikat daripada perniagaan, belanjawan, tanggungjawab mereka. Apabila perlu, para Pengarah juga
unjuran dan sasaran utama pencapaian. disediakan dengan laporan ad-hoc, kertas maklumat dan latihan
• Prestasi kewangan Kumpulan dalam perniagaan, belanjawan, yang relevan, jika perlu, bagi memastikan mereka dimaklumkan
berkaitan hal-hal perniagaan utama, operasi, korporat, perundangan,
unjuran dan sasaran utama pencapaian.
penguatkuasaan dan industri.
• Laporan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
berkenaan hala tuju strategik global dan perkembangan
perniagaan Kumpulan. Akses kepada Pengurusan Tertinggi, Setiausaha
• Kad skor 2015 Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan. Syarikat dan Khidmat Nasihat Profesional Bebas
• Keputusan Suku Tahunan dan Penyata Kewangan yang telah Akses lengkap tanpa had disediakan untuk Lembaga Pengarah
diaudit. oleh Pengurusan Tertinggi. Di samping pembentangan biasa oleh
• Pelantikan empat (4) Pengarah Bukan Eksekutif. Pengurusan Tertinggi kepada Lembaga Pengarah dan
• Pertukaran Setiausaha Syarikat. Jawatankuasa Lembaga Pengarah, para Pengarah boleh meminta
• Imbuhan Pengarah Eksekutif. diberi taklimat daripada Pengurusan Tertinggi mengenai perkara-
• Pengambil alihan. perkara tertentu. Lembaga Pengarah juga mempunyai akses
• Penilaian dan keberkesanan Lembaga. penuh dan tidak terhalang kepada nasihat Setiausaha Syarikat
• Penilaian Pengarah Bebas Bukan Eksekutif. bagi membolehkan mereka melaksanakan tugas dengan berkesan.
• Daftar risiko Kumpulan. Lembaga Pengarah juga diberikan kuasa untuk mendapatkan
• Risiko utama berbangkit. khidmat nasihat profesional bebas, jika perlu atas perbelanjaan
• Kawalan dalaman. Syarikat dari semasa ke semasa dalam melaksanakan tugas
• Tanggungjawab Sosial Korporat. mereka. Semua Jawatankuasa Lembaga Pengarah juga mempunyai
akses kepada nasihat profesional bebas atas dasar yang sama.

Akses kepada Maklumat dan Nasihat
Penilaian Prestasi Lembaga Pengarah
Lembaga Pengarah mengkaji secara kerap laporan mengenai
kemajuan objektif kewangan, pembangunan perniagaan dan turut Satu penilaian rasmi telah dijalankan untuk menilai prestasi
menerima laporan dan pembentangan strategi dan profil risiko dan Lembaga Pengarah serta mengesyorkan bidang-bidang
tindakan undang-undang yang penting. Laporan juga disediakan penambahbaikan dan tindakan pembetulan untuk memperbaiki
oleh Jawatankuasa Lembaga Pengarah mengenai perbincangan dan keberkesanan Lembaga Pengarah. Penilaian prestasi tersebut telah
cadangan mereka. Agenda Mesyuarat Lembaga Pengarah disediakan dijalankan untuk Lembaga Pengarah secara keseluruhan dan ke
oleh Pengerusi menerusi perbincangan dengan Presiden/Ketua atas Jawatankuasa-Jawatankuasa Lembaga Pengarah serta
Pegawai Eksekutif Kumpulan dan Setiausaha Syarikat. Agenda dan sumbangan-sumbangan daripada setiap Pengarah secara individu.
kertas sokongan diedarkan terlebih dahulu untuk semua mesyuarat
Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah untuk Bagi TKB 2014, Lembaga Pengarah telah melantik sebuah firma
memberi masa bagi kajian yang sesuai agar memudahkan perunding luar untuk membantu proses penilaian Lembaga
perbincangan menyeluruh dalam mesyuarat. Agenda mesyuarat Pengarah. Proses penilaian tersebut melibatkan penilaian rakan
Lembaga Pengarah dan kertas mesyuarat Lembaga Pengarah sejawat dan kajian kendiri, di mana para Pengarah menilai prestasi
termasuk, antara lain, laporan pengurusan komprehensif, minit mereka sendiri dan juga rakan Pengarah mereka, dengan
mesyuarat, cadangan projek atau pelaburan dan dokumen mengambil kira prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Kod dan
sokongan disasarkan untuk diagihkan kepada para Pengarah juga peruntukan dalam Keperluan Penyenaraian bagi penilaian
sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum Mesyuarat Lembaga prestasi Pengarah, termasuk penilaian para Pengarah Bebas. Soal
Pengarah. Walau bagaimanapun, kertas yang dianggap mustahak selidik penilaian kendiri dan rakan sejawat telah dirangka dan
masih boleh diserahkan kepada Setiausaha Syarikat untuk diedarkan kepada ahli Lembaga Pengarah. Soal selidik tersebut
dibentangkan kepada Lembaga Pengarah di Mesyuarat Lembaga telah meliputi aspek-aspek yang termasuk, antara lain,
Pengarah, tertakluk kepada kelulusan Pengerusi dan Presiden/Ketua tanggungjawab Lembaga Pengarah berhubung perancangan
Pegawai Eksekutif Kumpulan. Pembentangan kepada Lembaga strategik, pengurusan risiko, pengurusan prestasi, laporan
Pengarah disediakan dan disampaikan secara jelas dan memadai kewangan, audit luar dan proses kawalan dalaman, pengurusan
bagi perkara terbabit. Semua isu yang dibangkitkan, perbincangan, modal insan, tanggungjawab sosial korporat, komunikasi, tadbir
pertimbangan, keputusan dan kesimpulan termasuk pandangan urus korporat serta kepentingan dan nilai pemegang saham.
yang bertentangan yang dibuat pada mesyuarat Lembaga Pengarah Bidang-bidang lain yang telah dinilai antara lain, termasuk
berserta tindakan jelas yang perlu diambil oleh pihak yang komposisi dan saiz Lembaga Pengarah, sumbangan setiap ahli
bertanggungjawab direkodkan dalam minit mesyuarat. Apabila Lembaga Pengarah dalam mesyuarat-mesyuarat, kualiti proses
Lembaga Pengarah mempertimbangkan perkara di mana seseorang Lembaga Pengarah membuat keputusan dan hasil yang dikeluarkan,
Pengarah mempunyai kepentingan, Pengarah berkenaan dengan maklumat dan sokongan yang diberikan kepada Lembaga Pengarah
segera memaklumkan kepentingan tersebut dan mengecualikan diri serta pengaturan mesyuarat. Topik yang sama telah dibincangkan
daripada mengambil bahagian dalam sebarang perbincangan atau dalam soal selidik berkenaan setiap Jawatankuasa Lembaga.

ms
122 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Keputusan penilaian dan syor-syornya, telah dikumpul dan diringkaskan secara kolektif serta dilaporkan kepada Jawatankuasa

Sorotan
Prestasi
Pencalonan dan Imbuhan. Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan telah membentangkan keputusan Penilaian Prestasi
Lembaga Pengarah dalam mesyuarat yang berikutnya untuk dibincangkan. Setelah Lembaga Pengarah meneliti keputusan penilaian
tersebut, mengenal pasti pelan tindakan dan inisiatif, sebagai sebahagian daripada proses penambahbaikan yang berterusan dalam
Lembaga Pengarah.

Kata Pengantar kepada
Menjadi matlamat Lembaga Pengarah untuk memastikan mereka melakukan perkara yang betul, dengan cara yang betul, dan dengan

Pemegang Saham
demikian, menetapkan nada yang betul untuk penerimaan tadbir urus yang baik kepada FGV dan Kumpulan FGV.

Proses Penilaian Lembaga Pengarah

• Menilai keberkesanan Lembaga • Keputusan penilaian dilaporkan • B i d a n g t u m p u a n u n t u k
Pengarah, Jawatankuasa- kepada Jawatankuasa Pencalonan mempertingkatkan keberkesanan
Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan Imbuhan dan Lembaga dan menyediakan pelan tindakan

Mengenai FGV
dan setiap Pengarah secara individu Pengarah

Imbuhan Pengarah
Tahap imbuhan para pengarah secara umumnya ditetapkan supaya berdaya saing untuk menarik dan mengekalkan para Pengarah
yang memiliki kewibawaan yang mampu menyumbangkan kemahiran dan pengalaman yang diperlukan dan setara dengan
tanggungjawab demi pengurusan dan perjalanan operasi Kumpulan yang berkesan. Lembaga Pengarah telah menetapkan secara
rasmi Dasar Imbuhan Lembaga Pengarah yang menjelaskan dasar serta rangka kerja imbuhan para pengarah Kumpulan FGV.

Penambahan Nilai
Strategi dan
• Pengarah Bukan Eksekutif
Pakej imbuhan para Pengarah Bukan Eksekutif menggambarkan pengalaman, kepakaran dan tahap tanggungjawab yang dipikul oleh
para Pengarah Bukan Eksekutif tersebut. Butiran mengenai imbuhan para Pengarah Bukan Eksekutif disediakan di bawah:

Yuran Tahunan

Ulasan Prestasi &
Lembaga Pengarah – RM560,000 (Pengerusi)

Kemajuan
– RM120,000 (Pengarah Bukan Eksekutif)
Jawatankuasa Audit – RM64,000 (Pengerusi)
– RM32,000 (Pengarah Bukan Eksekutif)
Jawatankuasa Pencalonan, Jawatankuasa Imbuhan, Jawatankuasa Pelaburan, – RM32,000 (Pengerusi)
Jawatankuasa Tadbir Urus & Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah, Jawatankuasa – RM16,000 (Pengarah Bukan Eksekutif)
Pemandu bagi Projek MI, Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah bagi Pelaksanaan
Pengumpulan Dana.

Laporan
Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan (berkuatkuasa 20 Februari 2014) – RM35,000 (Pengerusi)
– RM20,000 (Pengarah Bukan Eksekutif)

Elaun Mesyuarat (Lembaga Pengarah dan semua Jawatankuasa Lembaga Pengarah)

Penyata Kewangan
Tempatan – 2,000
Luar Negara (Masa Penerbangan <= 8 jam) – 2,000
Luar Negara (Masa Penerbangan > 8 jam) – 5,000
Persidangan melalui talian – 1,000

• Pengarah Eksekutif
Lain-lain

Gaji pokok bagi Pengarah Eksekutif ditetapkan untuk tempoh kontraknya. Sebarang semakan terhadap gaji pokok telah dikaji dan
disyorkan oleh Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan dan diluluskan oleh Lembaga Pengarah, dengan mengambil kira prestasi
individu, indeks harga inflasi dan maklumat daripada sumber bebas mengenai kadar gaji bagi jawatan yang sama di syarikat-syarikat
lain yang setara. Kumpulan mengendalikan satu skim bonus untuk semua petugas, termasuk untuk para Pengarah Eksekutif. Bonus
yang dibayar kepada Pengarah Eksekutif dikaji semula oleh Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan dan diluluskan oleh Lembaga
Pengarah. Pengarah Eksekutif tidak berhak menerima yuran tahunan atau apa-apa elaun mesyuarat untuk mesyuarat-mesyuarat
Mesyuarat Agung

Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah yang dihadirinya.
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 123
PENYATA TADBIR URUS KORPORAT

Imbuhan para Pengarah secara agregat bagi TKB 2014, yang dikategorikan ke dalam komponen, membezakan antara Pengarah
Eksekutif dan Bukan Eksekutif, adalah seperti berikut:

Lembaga Jawatankuasa Jawatankuasa
  Gaji1 Bonus Pengarah Audit Pencalonan
Nama Pengarah (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)

Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas
YB Tan Sri Haji Mohd Isa Dato’ Haji Abdul Samad – – 560,000.00 – –
Datuk Dr. Omar Salim – – 120,000.00 32,000.00 2,192.00
Datuk Nozirah Bahari – – 120,000.00 – –
Datuk Haji Faizoull Ahmad 2
– – 96,000.00 – –

Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
Tan Sri Dato’ Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah 120,000.00 – –
Dato’ Yahaya Abd Jabar 120,000.00 32,000.00 4,384.00
Tan Sri Ismee Ismail 120,000.00 34,455.00 –
YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid 120,000.00 – 2,192.00
Fazlur Rahman Ebrahim 3 96,000.00 46,992.00 –
Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbob 4
96,000.00 – –
Datuk Dr. Salmiah Ahmad 5
48,000.00 – –

Pengarah Eksekutif
Dato’ Mohd Emir Mavani Abdullah 1,234,200.00 813,450.00 – – –

Jumlah 1,234,200.00 813,450.00 1,616,000.00 145,447.00 8,768.00

Nota-nota:
1 Gaji tidak termasuk caruman Syarikat kepada Kumpulan Wang Simpanan Petugas
2 Datuk Haji Faizoull Ahmad telah dilantik sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas pada 15 Mac 2014.
3 Fazlur Rahman Ebrahim telah dilantik sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas pada 15 Mac 2014.
4 Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbob telah dilantik sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas pada 15 Mac 2014.
5 Datuk Dr. Salmiah Ahmad telah dilantik sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas pada 15 Mac 2014. Beliau telah meletak
jawatan sebagai Pengarah berkuatkuasa dari 7 Ogos 2014.

ms
124 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Yuran Tahunan Bagi Tahun Kewangan 2014

Kata Pengantar kepada
Jawatankuasa Jawatankuasa

Pemegang Saham
Tadbir Urus Pemandu
& bagi Langkah
Pengurusan Jawatankuasa Pengumpulan
Jawatankuasa Risiko Pemandu Dana
Jawatankuasa Pencalonan Jawatankuasa Lembaga bagi Lembaga Elaun
Imbuhan dan Imbuhan Pelaburan Pengarah Projek M1 Pengarah Mesyuarat Jumlah
(RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)

Mengenai FGV
– – – – – – 30,000.00 590,000.00
2,192.00 17,260.00 32,000.00 – – – 88,000.00 293,644.00
– – – – – 16,000.00 26,000.00 162,000.00

Penambahan Nilai
– – 11,748.00 – – – 20,000.00 127,748.00

Strategi dan
– – – 32,000.00 5,216.00 32,000.00 44,000.00 233,216.00
4,384.00 30,205.00 16,000.00 16,000.00 10,433.00 – 103,000.00 336,406.00
– – – – 5,216.00 16,000.00 26,000.00 201,671.00

Ulasan Prestasi &
2,192.00 17,260.00 16,000.00 16,000.00 – – 84,000.00 257,644.00

Kemajuan
– – – – – 11,748.00 40,000.00 194,740.00
– – – 11,748.00 – – 28,000.00 135,748.00
– – – – – – 8,000.00 56,000.00

– – – – – – – 2,047,650.00

Laporan
8,768.00 64,725.00 75,748.00 75,748.00 20,865.00 75,748.00 497,000.00 4,636,467.00

Bilangan Pengarah yang mempunyai julat imbuhan termasuk dalam turutan julat RM50,000 bagi TKB 2014 adalah seperti berikut:

Penyata Kewangan
Bilangan Pengarah

Julat imbuhan setiap tahun Eksekutif Bukan Eksekutif

RM50,001 hingga RM100,000 – 1
RM100,001 hingga RM150,000 – 2
RM150,001 hingga RM200,000 – 2
RM200,001 hingga RM250,000 – 2
Lain-lain

RM250,001 hingga RM300,000 – 2
RM300,001 hingga RM350,000 – 1
RM550,001 hingga RM600,000 – 1
RM2,000,001 hingga RM2,050,000 1 –
JUMLAH 1 11
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 125
PENYATA TADBIR URUS KORPORAT

Jawatankuasa Lembaga Pengarah 3. YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid
Lembaga Pengarah menugaskan beberapa tanggungjawab tadbir Ahli
urusnya kepada Jawatankuasa Lembaga Pengarah berikut, yang (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)
beroperasi dalam terma-terma rujukan yang ditakrif dengan jelas, 4. Dato’ Mohamed Suffian Awang
terutamanya untuk membantu Lembaga Pengarah dalam Ahli
melaksanakan tanggungjawabnya. Walaupun Lembaga Pengarah (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)
telah memberi kuasa budi bicara kepada Jawatankuasa Lembaga (Dilantik sebagai Ahli pada 20 Januari 2015)
Pengarah untuk membincangkan dan membuat keputusan
mengenai beberapa perkara-perkara penting operasi,
Di bawah Kod, Lembaga Pengarah disyorkan untuk menubuhkan
tanggungjawab untuk membuat keputusan mutlak berkaitan
sebuah Jawatankuasa Pencalonan yang terdiri secara eksklusif
semua perkara terletak di tangan Lembaga Pengarah. Semua
daripada Pengarah Bukan Eksekutif, yang mana majoritinya
perbincangan dan keputusan yang diambil oleh Jawatankuasa
adalah Pengarah Bebas. Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan
Lembaga Pengarah didokumenkan dan diluluskan oleh setiap
Pengurusan Jawatankuasa sebelum diserahkan sebagai Kertas FGV terdiri secara eksklusif daripada para Pengarah Bukan
Lembaga untuk dibincangkan di mesyuarat Lembaga Pengarah. Eksekutif dan semua ahlinya adalah Pengarah Bebas. Pengerusi
Lembaga Pengarah mengkaji kuasa dan terma rujukan Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan merupakan seorang
Jawatankuasa dari semasa ke semasa untuk memastikan Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif. Lembaga Pengarah
keberkaitannya. Lembaga Pengarah kini mempunyai empat (4) percaya bahawa komposisi Jawatankuasa Pencalonan dan
Jawatankuasa Lembaga Pengarah utama seperti berikut: Imbuhan pada masa ini menyediakan keseimbangan yang
sewajarnya dari segi kemahiran, pengetahuan dan pengalaman
1. Jawatankuasa Audit;
bagi menjaga kepentingan semua pemegang saham dan bagi
2. Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan;
memenuhi keperluan Kumpulan.
3. Jawatankuasa Pelaburan; dan
4. Jawatankuasa Tadbir Urus & Pengurusan Risiko Lembaga
Sebelum penggabungan, Jawatankuasa Pencalonan telah
Pengarah.
mengadakan satu (1) mesyuarat pada TKB 2014. Butiran
Pada 20 Februari 2014, Jawatankuasa Pencalonan dan kehadiran adalah seperti berikut:
Jawatankuasa Imbuhan telah digabungkan dan dinamakan
semula sebagai Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan. Bilangan Mesyuarat
Ahli Dihadiri Pada 2014
• Jawatankuasa Audit
Dato’ Yahaya Abd Jabar 1 daripada 1
Jawatankuasa Audit membantu Lembaga Pengarah melaksanakan
tanggungjawab-tanggungjawab utama berikut: Datuk Dr. Omar Salim 1 daripada 1
1. Menilai risiko dan persekitaran kawalan; YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd 1 daripada 1
2. Mengawasi laporan kewangan; Harun Narrashid
3. Menilai proses audit dalaman dan luar; dan
4. Mengkaji keadaan percanggahan kepentingan dan
Selepas penggabungan, Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan
urusniaga pihak berkaitan.
telah mengadakan sembilan (9) mesyuarat pada TKB 2014.
Ringkasan Terma Rujukan, komposisi dan aktiviti Jawatankuasa Butiran kehadiran adalah seperti berikut:
Audit dibentangkan dalam Laporan Jawatankuasa Audit di muka
surat 139 Laporan Tahunan ini. Bilangan Mesyuarat
Ahli Dihadiri Pada 2014
• Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan
Dato’ Yahaya Abd Jabar 9 daripada 9
Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan terdiri daripada ahli-ahli
berikut: Datuk Dr. Omar Salim 8 daripada 9
1. Dato’ Yahaya Abd Jabar YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd 9 daripada 9
Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan Harun Narrashid
(Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif)
Dato’ Mohamed Suffian Awang Tidak berkenaan
2. Datuk Dr. Omar Salim
Ahli
(Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas)
(Meletak jawatan sebagai Ahli pada 20 Januari 2015)

ms
126 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Matlamat Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan adalah untuk 12. Mengkaji dan membuat cadangan kepada Lembaga

Sorotan
Prestasi
membantu Lembaga Pengarah dalam memenuhi tanggungjawab Pengarah mengenai pelan insentif jangka pendek dan
tadbir urus korporatnya berkaitan: jangka panjang bagi Eksekutif Kumpulan FGV.

13. Mengkaji dan membuat cadangan kepada Lembaga
1. Mencadangkan dasar berkaitan komposisi Lembaga Pengarah
Pengarah berhubung kelulusan sebarang dan semua
dengan mengambil kira gabungan kemahiran, kebebasan

Kata Pengantar kepada
rancangan berasaskan ekuiti.
dan kepelbagaian (termasuk kepelbagaian jantina) yang

Pemegang Saham
diperlukan bagi memenuhi keperluan Syarikat dan Kumpulan. 14. Memantau amalan imbuhan di seluruh Kumpulan FGV.

2. Mengkaji semula dan mencadangkan calon-calon baharu Tanggungjawab utama Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan
kepada Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Lembaga Pengarah adalah seperti berikut:
dan Lembaga Pengarah anak-anak syarikat.
1. Untuk mencadangkan kepada Lembaga Pengarah, perkara-
perkara berkaitan pelantikan, persaraan dan pemilihan
3. Mencadangkan pencalonan Lembaga Pengarah dan proses

Mengenai FGV
semula para Pengarah;
pemilihan Pengarah serta menetapkan kriteria yang digunakan
oleh Jawatankuasa dalam proses pemilihan. 2. Untuk mengkaji semula struktur Jawatankuasa Lembaga
Pengarah dan mencadangkan kepada Lembaga Pengarah
4. Mencadangkan atau meluluskan lanjutan kontrak untuk kelulusan, Pengarah untuk berkhidmat sebagai ahli
perkhidmatan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan setiap Jawatankuasa Lembaga Pengarah, dan sebagai
dan para Pengurusan Tertinggi Kumpulan. Pengerusi Jawatankuasa Lembaga Pengarah;

Penambahan Nilai
3. Untuk menilai daya saing teras yang perlu dan wajar bagi

Strategi dan
5. Memudahkan penilaian tahunan keberkesanan Lembaga setiap Pengarah agar keseimbangan kemahiran, pengalaman,
Pengarah, menerusi borang penilaian sendiri Lembaga kepakaran dan kepelbagaian dikekalkan;
Pengarah, Jawatankuasa dan Pengarah, termasuk menentukan
kriteria yang akan digunakan dalam penilaian tersebut. 4. Untuk menilai bahawa para Pengarah mempunyai gabungan
kecekapan yang sesuai bagi membolehkan Lembaga
6. Dari semasa ke semasa membuat laporan kepada Lembaga Pengarah melaksanakan tanggungjawabnya dengan
berkesan;

Ulasan Prestasi &
Pengarah mengenai rancangan penggantian Ketua Pegawai
Eksekutif.

Kemajuan
5. Untuk mencadangkan atau meluluskan, sepertimana yang
berkenaan, berdasarkan Terma Rujukan, lanjutan kontrak
7. Memastikan pelaksanaan program induksi dan pembangunan perkhidmatan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
berterusan para Pengarah. dan para Pengurusan Tertinggi Kumpulan, individu-individu
lain yang menjalankan aktiviti yang mana pada pendapat
8. Memastikan bahawa Lembaga Pengarah memenuhi Lembaga Pengarah menjejaskan kekukuhan kewangan
tanggungjawabnya yang berpelbagai. FGV, dan mana-mana individu lain yang ditentukan oleh
Lembaga Pengarah.

Laporan
9. Menjalankan penilaian ke atas Pengarah Bebas setiap tahun. 6. Untuk mengkaji semula komitmen masa yang diperlukan
daripada Pengarah Bukan Eksekutif dan sama ada Pengarah
10. Membantu Lembaga Pengarah dalam melaksanakan memenuhi komitmen tersebut dan juga untuk menjadualkan
tanggungjawab pengawasan terhadap pemegang saham kajian prestasi Lembaga Pengarah dari semasa ke semasa.
dengan memastikan FGV mempunyai dasar dan amalan Dalam mengkaji komposisi dan prestasi Lembaga Pengarah,

Penyata Kewangan
imbuhan yang tersusun serta yang memberi ganjaran kepada Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan akan memastikan
individu secara adil dan bertanggungjawab berdasarkan bahawa tempoh perkhidmatan seorang Pengarah bebas tidak
akan melebihi tempoh kumulatif selama sembilan (9) tahun.
prestasi, rangka kerja pengurusan risiko Kumpulan, undang-
Jika setelah tamat tempoh sembilan tahun, Pengarah bebas
undang sambil turut mematuhi piawaian tadbir urus tertinggi. tersebut masih terus berkhidmat dalam Lembaga Pengarah,
beliau boleh berbuat demikian tertakluk kepada penetapan
11. Mengkaji semula dan membuat saranan kepada Lembaga semula jawatannya sebagai Pengarah bukan bebas. Walau
Pengarah berhubung tahap imbuhan individu bagi Presiden/ bagaimanapun, Lembaga Pengarah boleh, dalam kes-kes luar
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Pengarah Bukan biasa dan tertakluk kepada penilaian Jawatankuasa Pencalonan
Eksekutif, Pengurusan Tertinggi Kumpulan, eksekutif lain dan Imbuhan, memutuskan bahawa seorang Pengarah bebas
Lain-lain

yang melapor secara langsung kepada Presiden/Ketua boleh kekal sebagai Pengarah bebas selepas menjalani tempoh
perkhidmatan kumulatif selama sembilan tahun. Dalam
Pegawai Eksekutif Kumpulan, individu lain yang mana
keadaan sedemikian, Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan
aktivitinya pada pendapat Lembaga Pengarah menjejaskan harus membantu Lembaga Pengarah dalam membuat
kekukuhan kewangan FGV, dan mana-mana individu lain cadangan dan memberi justifikasi kukuh kepada para
yang ditentukan oleh Lembaga Pengarah. pemegang saham dalam mesyuarat agung.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 127
PENYATA TADBIR URUS KORPORAT

7. Untuk menilai secara tahunan keberkesanan keseluruhan b. Dasar Imbuhan menggalakkan tingkah laku yang
Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan menyokong keteguhan kewangan, pertumbuhan dan
sumbangan setiap pengarah secara individu, termasuk kejayaan jangka panjang FGV dalam rangka kerja
menilai kebebasan para Pengarah Bukan Eksekutif Bebas. pengurusan risiko yang sesuai.
c. Dasar Imbuhan menampilkan hubungan yang jelas
8. Untuk menentukan dan melaksanakan proses penilaian antara prestasi individu dan imbuhan.
tahunan terhadap keberkesanan keseluruhan Lembaga
Pengarah, Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan setiap d. Dasar Imbuhan, di mana sesuai, menyatakan gabungan
Pengarah, termasuk Pengarah Bukan Eksekutif Bebas, imbuhan yang sesuai, yang menggambarkan objektif
Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan serta prestasi jangka pendek dan jangka panjang yang
Pengurusan Tertinggi Kumpulan, dan melaporkan kepada sesuai dengan keadaan dan matlamat FGV.
Lembaga Pengarah semua penemuan dan cadangannya.
Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan hendaklah 14. Untuk mengkaji dan mengemukakan saranan kepada
memastikan bahawa semua taksiran dan penilaian Lembaga Pengarah pada setiap tahun mengenai keseluruhan
didokumenkan dengan betul. pengaturan berkontrak dan imbuhan khusus bagi Presiden/
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan atau Pengarah Eksekutif
9. Untuk mencadangkan program-program orientasi, dengan mengambil kira Dasar Imbuhan, termasuk:
pendidikan dan latihan yang sesuai untuk melatih dan a. Tahap imbuhan tetap;
melengkapkan para Pengarah sedia ada dan yang baharu
b. Sasaran dan keputusan jangka pendek dan jangka
serta untuk memastikan terdapat kenyataan dalam Laporan
panjang (termasuk sasaran prestasi);
Tahunan yang dibuat oleh Lembaga Pengarah yang
mengandungi penerangan ringkas mengenai jenis latihan c. Sebarang pembayaran penamatan yang akan dibuat;
yang telah dihadiri oleh para Pengarah pada tahun d. Ganjaran pengekalan dan penyertaan;
kewangan. Dalam memilih dan mencadangkan pelantikan
Pengarah baharu, Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan e. Pewujudan sebarang rancangan berasaskan ekuiti bagi
akan mengesyorkan calon-calon yang mempunyai rangkaian digunakan untuk Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif
kemahiran, pengalaman dan kepakaran bersesuaian yang Kumpulan; dan
akan melengkapkan keberkesanan Lembaga Pengarah. f. Sebarang bentuk imbuhan lain.

10. Untuk membangunkan pelan penggantian termasuk 15. Menentukan dan bersetuju bersama Lembaga Pengarah,
melantik, melatih, menetapkan pampasan dan di mana satu rangka kerja prestasi yang sesuai, mengesahkan
sesuai, menggantikan para Pengurusan Tertinggi Kumpulan. pelaksanaannya dalam menetapkan sasaran prestasi bagi
Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan perlu bekerjasama imbuhan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan atau
dengan Lembaga Pengarah berhubung perancangan Pengarah Eksekutif, dan menilai prestasi mereka berbanding
penggantian. sasaran tersebut, bagi menentukan tahap imbuhan tahunan
yang terhasil.
11. Untuk mempertimbangkan sebarang perkara lain yang
dirujuk kepada Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan 16. Untuk menilai dan mengemukakan saranan kepada Lembaga
oleh Lembaga Pengarah. Pengarah mengenai prestasi Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif
Kumpulan berdasarkan matlamat dan objektif beliau.
12. Untuk mengkaji dan membuat saranan kepada Lembaga
Pengarah berhubung dasar-dasar imbuhan untuk: 17. Untuk mengkaji dan mengemukakan saranan kepada
a. Pengarah Bukan Eksekutif Kumpulan FGV, untuk Lembaga Pengarah pada setiap tahun berhubung tahap
memastikan supaya rangka kerja, dasar dan tahap imbuhan individu dan pengaturan bagi Eksekutif Kanan dan
yuran imbuhan adalah mencukupi untuk menarik, eksekutif lain yang melapor secara langsung kepada
mengekal dan mendorong individu berkaliber tinggi Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan mana-
sebagai Pengarah; mana individu lain yang telah ditentukan oleh Lembaga
Pengarah dengan mengambil kira Dasar Imbuhan, termasuk:
b. Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan,
Pengurusan Tertinggi Kumpulan dan eksekutif lain a. Tahap imbuhan tetap;
yang melapor secara langsung kepada Presiden/Ketua b. Sasaran dan keputusan jangka pendek dan jangka
Pegawai Eksekutif Kumpulan. panjang;
c. Sebarang pembayaran penamatan yang akan dibuat;
13. Untuk menilai keberkesanan dan keberkaitan Dasar
Imbuhan pada setiap tahun, serta jika dan apabila d. Ganjaran pengekalan dan penyertaan;
diperlukan. Secara khususnya, Jawatankuasa hendaklah e. Semua ganjaran insentif yang akan dibuat kepada
berpuas hati bahawa: setiap individu; dan
a. Semua peruntukan berhubung imbuhan dan f. Sebarang bentuk imbuhan lain.
pendedahannya seperti yang ditetapkan dalam undang-
undang dan peraturan berkaitan digambarkan dengan
sewajarnya dalam Dasar Imbuhan.

ms
128 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
18. Untuk meluluskan pengaturan kontrak individu yang khusus • Jawatankuasa Pelaburan

Sorotan
Prestasi
bagi Eksekutif Kumpulan dan eksekutif lain yang melapor Jawatankuasa Pelaburan ditubuhkan pada 5 Ogos 2010 untuk
secara langsung kepada Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif membantu Lembaga Pengarah menjalankan tugas dan
Kumpulan. melaksanakan tanggungjawabnya dalam menilai cadangan
pelaburan Syarikat.
19. Untuk mengkaji dan mencadangkan kepada Lembaga

Kata Pengantar kepada
Pengarah saiz kumpulan ganjaran berubah sebagai Di bawah Terma Rujukannya, Jawatankuasa Pelaburan hendaklah

Pemegang Saham
sebahagian daripada rancangan tahunan Kumpulan terdiri tidak kurang daripada tiga (3) orang ahli yang hendaklah
berdasarkan pertimbangan petunjuk prestasi perniagaan dilantik dari kalangan ahli Lembaga Pengarah, yang mana
yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan keteguhan majoriti daripada mereka mestilah merupakan Pengarah Bukan
kewangan FGV. Eksekutif Bebas.
20. Untuk mengkaji dan memerhatikan setiap tahun arah aliran Jawatankuasa Pelaburan adalah terdiri daripada ahli-ahli berikut:
imbuhan di seluruh Kumpulan FGV.

Mengenai FGV
1. Dato’ Mohamed Suffian Awang
21. Untuk menyedari dan menasihati Lembaga Pengarah Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan
mengenai sebarang perubahan besar dalam struktur manfaat (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)
petugas di seluruh Kumpulan FGV. (Dilantik sebagai Pengerusi dan Ahli pada 20 Januari 2015)
Butiran penuh Terma Rujukan Jawatankuasa Pencalonan dan 2. Datuk Dr. Omar Salim
Imbuhan boleh didapati di laman sesawang korporat Syarikat. Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan
(Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas)

Penambahan Nilai
Pada TKB 2014, Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan (Meletak jawatan sebagai Pengerusi dan Ahli pada

Strategi dan
mempertimbang dan mengemukakan saranan kepada Lembaga 20 Januari 2015)
Pengarah berhubung perkara-perkara berikut:
1. Lanjutan Kontrak Tempoh Tetap bagi Pengurusan Tertinggi 3. YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid
Kumpulan; Ahli
(Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)
2. Penilaian Keberkesanan Lembaga Pengarah, Jawatankuasa-
jawatankuasa Lembaga Pengarah dan para Pengarah secara 4. Dato’ Yahaya Abd Jabar

Ulasan Prestasi &
Individu; Ahli

Kemajuan
3. Semakan semula Terma Rujukan Jawatankuasa Pencalonan (Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif)
dan Imbuhan untuk menyelaraskannya dengan Pindaan (Meletak jawatan sebagai Ahli pada 20 Januari 2015)
kepada Keperluan Penyenaraian Bursa Securities dan MCCG
2012; 5. Datuk Haji Faizoull Ahmad
Ahli
4. Cadangan pelantikan para Pengarah baharu; (Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas)
(Dilantik sebagai Ahli pada 8 April 2014)
5. Cadangan komposisi baharu bagi Jawatankuasa-
(Meletak jawatan sebagai Ahli pada 20 Januari 2015)
jawatankuasa Lembaga Pengarah FGV;

Laporan
6. Cadangan pelantikan Setiausaha Syarikat baharu; 6. Dato’ Mohd Zafer Mohd Hashim
Ahli
7. Semakan semula komposisi Jawatankuasa Lembaga (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)
Pengarah FGV; (Dilantik sebagai Ahli pada 20 Januari 2015)

Penyata Kewangan
8. Cadangan komposisi baharu bagi Lembaga Pengarah
Kumpulan Syarikat FGV; Jawatankuasa Pelaburan boleh, dari semasa ke semasa, mendapat
khidmat nasihat oleh penasihat bebas luar yang dilantik, yang
9. Kajian kenaikan pangkat bagi jawatan-jawatan Pengurusan mana mengikut keperluan, dilantik secara rasmi oleh Lembaga
Tertinggi Kumpulan; Pengarah dan diikat secara kontrak oleh satu surat pelantikan
10. Pelantikan semula/Pemilihan semula para Pengarah yang rasmi, yang meliputi antara lain, obligasi kerahsiaan dan perjanjian
bersara pada MAT 2014; berkontrak di bawah Penyata Kerahsiaan dan Tanggungjawab
seperti yang ditandatangani oleh Syarikat. Pada masa ini, penasihat
11. Penilaian Tahunan para Pengarah Bebas Lembaga Pengarah bebas kepada Jawatankuasa Pelaburan adalah Dato’ Zakaria
FGV; Nordin dan Datuk Lim Thean Shiang.
Lain-lain

12. Cadangan pindaan Dasar Imbuhan Lembaga Pengarah;
13. Cadangan Pembayaran Bonus bagi Tahun Kewangan 2013;
dan
14. Cadangan Kenaikan Gaji bagi Tahun Kewangan 2015.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 129
PENYATA TADBIR URUS KORPORAT

Skop dan fungsi Jawatankuasa Pelaburan adalah seperti yang Lembaga Pengarah hendaklah terdiri tidak kurang daripada tiga (3)
dinyatakan di bawah: orang ahli yang hendaklah dilantik dari kalangan ahli Lembaga
Pengarah, yang mana majoriti daripada mereka mestilah merupakan
1. Untuk menilai cadangan pelaburan baharu dan pelupusan Pengarah Bukan Eksekutif Bebas.
bernilai besar untuk memastikan keselarasan dengan Pelan
Induk Strategi Global dan pulangan yang melebihi kadar Jawatankuasa Tadbir Urus & Pengurusan Risiko Lembaga
rintangan yang diselaraskan untuk risiko dan premium prestasi; Pengarah terdiri daripada ahli-ahli berikut:
2. Untuk mencadangkan pelaburan dengan jumlah yang telah
1. Tan Sri Dato’ Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah
ditetapkan sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Pengarah
Pengerusi Jawatankuasa Tadbir Urus & Pengurusan Risiko
dari semasa ke semasa di bawah DAL Kumpulan;
Lembaga Pengarah
3. Untuk mengkaji portfolio pelaburan kewangan Syarikat dan (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)
Kumpulan. Ini termasuk dan tidak terhad kepada (Meletak jawatan sebagai Pengarah pada 20 Januari 2015)
penggabungan dan pengambil alihan sedia ada dan baharu,
perkongsian baharu, penarikan keluar pelaburan dan projek 2. Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbob
perbelanjaan modal besar yang tidak terangkum dalam Ahli
perjalanan perniagaan biasa; (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)
(Dilantik sebagai Ahli pada 8 April 2014)
4. Untuk mengawasi modal semasa dan modal masa depan (Dilantik sebagai Pengerusi pada 24 Februari 2015)
serta keperluan sumber kewangan;
3. Dato’ Yahaya Abd Jabar
5. Untuk memantau aktiviti-aktiviti pengumpulan dana Ahli
Kumpulan FGV; dan (Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif)
6. Untuk menjalankan penilaian prestasi tahunan ke atas
aktiviti pelaburan Kumpulan FGV. 4. YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid
Ahli
Butiran penuh Terma Rujukan Jawatankuasa Pelaburan boleh (Pengarah Eksekutif Bukan Bebas)
didapati di laman sesawang korporat Syarikat. (Meletak jawatan sebagai Ahli pada 20 Januari 2015)

Jawatankuasa Pelaburan telah mengadakan tiga belas (13) 5. Dato’ Mohd Emir Mavani Abdullah
mesyuarat sepanjang TKB 2014. Butiran kehadiran adalah Ahli
seperti berikut: (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)
(Meletak jawatan sebagai Ahli pada 20 Januari 2015)

Bilangan Mesyuarat 6. Datuk Dr. Omar Salim
Ahli Dihadiri Pada 2014 Ahli
(Pengarah Eksekutif Bukan Bebas)
Datuk Dr. Omar Salim 13 daripada 13 (Dilantik sebagai Ahli pada 20 Januari 2015)
YB Datuk Noor Ehsanuddin 13 daripada 13
Tanggungjawab Jawatankuasa Tadbir Urus & Pengurusan Risiko
Mohd Harun Narrashid
Lembaga Pengarah hendaklah meliputi kajian semula bidang-
Dato’ Yahaya Abd Jabar 13 daripada 13 bidang berikut dan melaporkannya kepada Lembaga Pengarah:

Datuk Haji Faizoull Ahmad 2 daripada 9 1. Tadbir Urus dan Etika
Dato’ Mohamed Suffian Awang Tidak berkenaan Menjalankan perkara-perkara berikut berkaitan tadbir urus
dan etika:
Dato’ Mohd Zafer Mohd Hashim Tidak berkenaan
a. Untuk mengarah dan mengawasi pembentukan rangka
kerja tadbir urus Kumpulan dengan tujuan untuk
• Jawatankuasa Tadbir Urus & Pengurusan Risiko Lembaga menerapkan persekitaran beretika dan tadbir urus,
Pengarah sejajar dengan kesanggupan mengambil risiko Lembaga
Pengarah dan berpandukan Saranan-saranan Kod.
Jawatankuasa Tadbir Urus & Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah
ditubuhkan pada 29 Ogos 2013 untuk membantu Lembaga
Pengarah melaksanakan tanggungjawab berkanun dan fidusiarinya
berhubung tadbir urus, etika dan pengurusan risiko. Di bawah
Terma Rujukannya, Jawatankuasa Tadbir Urus & Pengurusan Risiko

ms
130 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
b. Untuk mengarah dan mengawasi pembentukan 4. Jawatankuasa akan memastikan tindakan susulan yang

Sorotan
Prestasi
program dan dasar Kumpulan bagi menyokong sewajarnya dilaksanakan ke atas pemerhatian dan keputusan
pelaksanaan rangka kerja tadbir urus Kumpulan dan Jawatankuasa Audit berkaitan kecukupan atau keberkesanan
mengesahkan pelan induk serta dasar-dasar untuk keseluruhan tadbir urus perniagaan, etika dan rangka kerja
kelulusan Lembaga Pengarah. pengurusan risiko, strategi, dasar, prosedur dan sistem
c. Untuk mengkaji laporan berhubung status dan Kumpulan.

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
ketersediaan prosedur yang berkaitan oleh operasi dan
anak-anak syarikat Kumpulan bagi melaksanakan 5. Jawatankuasa tersebut hendaklah menjalankan fungsi-
dasar-dasar Kumpulan. fungsi lain seperti yang ditentukan oleh Lembaga Pengarah
dari semasa ke semasa.
d. Untuk memantau status dan perkembangan perumusan
dan pelaksanaan rangka kerja, pelan induk dan dasar Butiran penuh Terma Rujukan Jawatankuasa Tadbir Urus &
tadbir urus berkaitan; dan seterusnya melaporkan Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah telah dimuatkan di dalam
statusnya kepada Lembaga Pengarah. laman sesawang korporat Syarikat.

Mengenai FGV
e. Untuk mengesyorkan kepada Lembaga Pengarah
kelulusan dan/atau pindaan kepada rangka kerja, Jawatankuasa Tadbir Urus & Pengurusan Risiko Lembaga
pelan induk dan dasar tadbir urus Kumpulan. Pengarah telah mengadakan enam (6) mesyuarat pada TKB
2014. Butiran kehadiran adalah seperti berikut:
2. Pengurusan Risiko
Menjalankan perkara-perkara berikut berkaitan dengan Bilangan Mesyuarat
Ahli Dihadiri Pada 2014

Penambahan Nilai
pengurusan risiko:

Strategi dan
a. Untuk mengarah dan mengawasi pembentukan Tan Sri Dato’ Sri Dr. Wan Abdul Aziz 6 daripada 6
keseluruhan rangka kerja dan strategi pengurusan Wan Abdullah
risiko perniagaan, termasuk dasar, prosedur, sistem,
kemampuan dan parameter untuk mengenal pasti, Dato’ Yahaya Abd Jabar 6 daripada 6
menilai dan mengurus risiko bagi memastikan
keberkaitan dan kesesuaiannya dengan kedudukan YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd 4 daripada 6
Harun Narrashid

Ulasan Prestasi &
dan perniagaan Kumpulan.

Kemajuan
b. Untuk menasihati dan melaporkan kepada Lembaga Dato’ Mohd Emir Mavani Abdullah 6 daripada 6
Pengarah, keseluruhan kesanggupan mengambil risiko,
toleransi dan strategi berhubung pengurusan risiko Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbob 4 daripada 4
perniagaan.
Datuk Dr. Omar Salim Tidak berkenaan
c. Untuk melapor kepada Lembaga Pengarah, risiko-
risiko utama perniagaan dan mendapatkan
kelulusannya berhubung pengurusan risiko utama • Jawatankuasa Pemandu bagi Projek MI
perniagaan yang selari dengan kesanggupan Jawatankuasa Pemandu bagi Projek MI ditubuhkan pada 16 Julai

Laporan
mengambil risiko Kumpulan. 2013 dan telah diberi mandat oleh Lembaga Pengarah untuk
d. Untuk memantau keberkesanan dan perkembangan mengurus dan memberi panduan bagi memastikan kejayaan
pengurusan risiko utama perniagaan dan seterusnya pelaksanaan Projek MI yang merujuk kepada cadangan pengambil
melapor kepada Lembaga Pengarah berhubung status alihan kepentingan majoriti dalam Felda Holdings Bhd.
risiko utama perniagaan tersebut.

Penyata Kewangan
Jawatankuasa Pemandu bagi Projek MI tidak mengadakan
e. Untuk mengesyorkan kepada Lembaga Pengarah, mesyuarat sepanjang TKB 2014.
kelulusan bagi dan/atau pindaan terhadap rangka
kerja dan strategi pengurusan risiko Kumpulan, Berikutan selesainya pengambil alihan Felda Holdings Bhd pada
termasuk dasar, prosedur, sistem, kemampuan dan 27 Disember 2013, Jawatankuasa Pemandu bagi Projek MI telah
parameter, mengikut kesesuaian. dibubarkan pada 29 April 2014.
3. Laporan tadbir urus dan risiko kepada para pemegang
saham dan pihak-pihak berkuasa yang berkaitan.
Lain-lain

Untuk mengkaji sebarang laporan berhubung perkara-
perkara yang berkaitan dengan etika tadbir urus Kumpulan
dan pengurusan risiko kepada para pemegang saham dan
pihak-pihak berkuasa berkaitan, termasuk di dalam Laporan
Tahunan Syarikat.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 131
PENYATA TADBIR URUS KORPORAT

• Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah bagi
Pelaksanaan Pengumpulan Dana
Perdagangan Dalaman
Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah bagi Pelaksanaan Selaras dengan Keperluan Penyenaraian Bursa Securities dan
Pengumpulan Dana ditubuhkan pada 9 Disember 2013 dan diberi peruntukan yang berkaitan dalam Akta Pasaran Modal &
mandat oleh Lembaga Pengarah untuk mengurus dan memberi Perkhidmatan 2007, para Pengarah, petugas pengurusan utama
panduan bagi memastikan kejayaan pelaksanaan Projek GLIP dan pegawai utama Kumpulan adalah dilarang daripada
(Global Liquidity Program). menjalankan urusniaga perdagangan dalam sekuriti atau apa-apa
jenis hartanah yang berdasarkan maklumat dan pengetahuan
Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah bagi Pelaksanaan sensitif harga, yang belum diumumkan kepada orang ramai. Notis
Pengumpulan Dana telah mengadakan tiga (3) mesyuarat pada tempoh tutup urusniaga saham FGV diedarkan kepada para
tahun kewangan TKB 2014. Butiran kehadiran adalah seperti Pengarah, petugas pengurusan utama dan pegawai utama yang
berikut: dianggap sebagai mengambil bahagian dalam apa-apa maklumat
dan pengetahuan sensitif harga, terdahulu sebelum tempoh tutup
berkenaan.
Bilangan Mesyuarat
Ahli Dihadiri Pada 2014
Maklumat selanjutnya mengenai larangan berkaitan perdagangan
Tan Sri Dato’ Sri Dr. Wan Abdul Aziz 3 daripada 3 dalaman telah direkodkan dalam CoEC dan CoBP Pengarah.
Wan Abdullah CoEC dan CoBP Pengarah disediakan di laman sesawang Korporat
Syarikat.
Tan Sri Ismee Ismail 1 daripada 3

Datuk Nozirah Bahari 3 daripada 3 Percanggahan Kepentingan
Fazlur Rahman Ebrahim 2 daripada 2 Adalah menjadi amalan FGV untuk menghendaki ahli-ahli Lembaga
Pengarah membuat pengisytiharan yang berkaitan sekiranya
Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah bagi Pelaksanaan mereka mempunyai kepentingan dalam cadangan yang sedang
Pengumpulan Dana telah dibubarkan pada 24 Februari 2015. dipertimbangkan oleh Lembaga Pengarah, termasuk apabila
kepentingan tersebut timbul menerusi ahli keluarga terdekat,
selaras dengan keperluan berkanun berhubung pendedahan
Setiausaha Syarikat kepentingan Pengarah.

Setiausaha Syarikat mempunyai prasyarat kelayakan dan Mana-mana Pengarah yang mempunyai percanggahan kepentingan
pengalaman untuk menyokong Lembaga Pengarah. Setiausaha hendaklah mengecualikan diri daripada perbincangan dan proses
Syarikat menyusun dan menghadiri semua mesyuarat Lembaga membuat keputusan Lembaga Pengarah mengenai cadangan
Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah serta memastikan terbabit dan, di mana wajar, mengecualikan diri daripada hadir
mesyuarat diadakan secara teratur; rekod yang tepat dan secara fizikal semasa perbincangan tersebut.
bersesuaian bagi prosiding dan resolusi yang diluluskan disimpan
dengan sewajarnya di pejabat berdaftar Syarikat; dan dikeluarkan Maklumat lanjut berkenaan percanggahan kepentingan telah
untuk pemeriksaan, jika perlu. dinyatakan dalam CoEC dan CoBP Pengarah. CoEC dan CoBP
Pengarah disediakan di laman sesawang korporat Syarikat.
Setiausaha Syarikat bertanggungjawab menasihati Lembaga
Pengarah mengenai isu-isu berkaitan pematuhan korporat
terhadap undang-undang, peraturan, prosedur dan penguatkuasaan Komunikasi Pemegang Saham
yang memberi kesan kepada Lembaga Pengarah dan Kumpulan,
serta amalan-amalan tadbir urus terbaik. Beliau juga Lembaga Pengarah mengakui kepentingan menggalakkan
bertanggungjawab memberi khidmat nasihat kepada Pengarah saluran komunikasi yang berkesan dengan semua pemegang
mengenai tanggungjawab dan tugas mereka dalam mendedahkan saham sambil memastikan keseragaman dan kejelasan
kepentingan mereka dalam sekuriti, pendedahan sebarang pendedahan sepanjang masa. Saluran komunikasi yang berkesan
percanggahan kepentingan dalam urusniaga yang melibatkan bertujuan untuk menyediakan para pemegang saham dengan
larangan menjalankan urusniaga dalam sekuriti dan halangan maklumat yang telus dan tepat mengenai prestasi dan kedudukan
pendedahan maklumat sensitif harga. kewangan Kumpulan.

Semua Pengarah mempunyai akses tidak terhalang kepada Sehubungan itu, Syarikat komited dalam mengekalkan piawaian
nasihat dan perkhidmatan Setiausaha Syarikat. Lembaga Pengarah yang tinggi bagi penyebaran maklumat yang penting dan
menilai sokongan dan perkhidmatan yang disediakan oleh relevan mengenai Kumpulan. Dasar Pendedahan Korporat
Setiausaha Syarikat kepada Lembaga Pengarah sepanjang tahun Kumpulan menyediakan rangka kerja dan garis panduan yang
kewangan menerusi soal selidik penilaian Lembaga Pengarah. sesuai untuk mentadbir urus pengeluaran maklumat penting dan

ms
132 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
sensitif agar tidak mengelirukan orang awam dan pemegang Laman Sesawang Korporat

Sorotan
Prestasi
saham. Maklumat yang sensitif harga atau yang boleh dianggap
Laman sesawang korporat FGV di www.feldaglobal.com
sebagai maklumat yang tidak boleh didedahkan mengenai
memberikan akses pantas kepada maklumat mengenai Kumpulan.
Kumpulan tidak akan didedahkan kepada mana-mana pihak
Maklumat di laman sesawang Korporat Syarikat ini termasuk
sehingga ia sudah berada dalam domain awam menerusi
profil korporat, profil Lembaga Pengarah dan Pengurusan Utama,
pendedahan yang sewajarnya.

Kata Pengantar kepada
pengumuman kepada Bursa Securities, siaran akhbar, maklumat

Pemegang Saham
saham dan dividen, pembentangan pelabur, keputusan kewangan,
Program Perhubungan Pelabur FGV memastikan komunikasi
dan berita korporat. Laman sesawang korporat Syarikat dikemas
terancang dan seimbang dengan pemegang saham semasa dan
kini secara berkala bagi memberikan maklumat terkini dan
potensinya melalui penyediaan pelbagai forum termasuk
menyeluruh mengenai Kumpulan FGV.
mesyuarat, panggilan persidangan, persidangan pelabur dan
pembentangan oleh Pengurusan. Semua aktiviti perhubungan
pelabur dijalankan oleh pihak Pengurusan, termasuk Presiden/ Laporan Tahunan
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan Ketua Pegawai Kewangan. Laporan Tahunan 2014 FGV adalah Laporan Tahunan yang

Mengenai FGV
ketiga dihasilkan sejak penyenaraiannya di Bursa Malaysia pada
Laporan penuh mengenai aktiviti unit Perhubungan Pelabur 28 Jun 2012. Laporan Tahunan ini menyediakan laporan
disediakan di muka surat 62 Laporan Tahunan ini. komprehensif mengenai operasi dan prestasi kewangan
Kumpulan. Laporan Tahunan ini juga dicetak dalam bentuk
Taklimat Penganalisis mengenai Keputusan Sukuan ringkas beserta versi digital dalam format CD-ROM. Versi dalam
Tahun talian Laporan Tahunan ini juga boleh didapati di laman sesawang
korporat FGV.

Penambahan Nilai
Syarikat mengadakan taklimat dan/atau persidangan media dan

Strategi dan
keputusan penganalisis yang dipengerusikan oleh Presiden/Ketua
Pegawai Eksekutif Kumpulan dan/atau Ketua Pegawai Kewangan Liputan Media
sejurus selepas setiap pengumuman keputusan suku tahun Liputan media mengenai Kumpulan dan Pengurusan Tertinggi,
kepada Bursa Securities. Taklimat tersebut menyediakan platform sama ada menerusi media cetak atau liputan televisyen, juga
bagi para penganalisis untuk menerima pandangan yang telah dilaksanakan secara proaktif dari semasa ke semasa untuk
seimbang dan lengkap mengenai prestasi Kumpulan FGV dan memberi publisiti yang lebih luas dan meningkatkan pemahaman
isu-isu yang dihadapinya. am mengenai perniagaan Kumpulan di kalangan pelabur dan

Ulasan Prestasi &
orang ramai.

Kemajuan
Mesyuarat Pelabur
Unit Perhubungan Pelabur mengadakan mesyuarat secara Mesyuarat Agung
bersemuka dan berkumpulan dengan para penganalisis, pelabur MAT dan Mesyuarat Agung Luar Biasa (MALB) Kumpulan
dan bakal pelabur sepanjang tahun bagi menyediakan komunikasi merupakan platform utama bagi interaksi dua hala antara
yang berterusan dengan komuniti pelaburan. Akses yang munasabah pemegang saham, Lembaga Pengarah dan Pengurusan Kumpulan
kepada Pengurusan Tertinggi juga disediakan bagi memastikan dan berperanan sebagai forum utama bagi dialog dengan
penganalisis dan pelabur penting dapat bertemu dengan pengurusan semua pemegang saham.

Laporan
utama dalam Kumpulan.
Syarikat mengedarkan Notis MAT dan pekeliling yang berkaitan
Pada tahun 2014, FGV mengadakan 340 mesyuarat dengan kepada pemegang saham sekurang-kurangnya 21 hari sebelum
para pelabur dan penganalisis secara bersemuka dan panggilan mesyuarat sebagaimana yang dikehendaki di bawah Keperluan
persidangan. Penyenaraian Bursa Securities. Notis MAT juga diiklankan dalam

Penyata Kewangan
suratkhabar Malaysia dalam dwi bahasa, Bahasa Inggeris dan
Pertanyaan pelabur boleh dihantar ke unit tersebut melalui Bahasa Malaysia. Tempat MAT berlokasi di Kuala Lumpur dan
butiran perhubungan berikut: mudah diakses.

Raja Zamilia Raja Dato' Seri Mansur Pengerusi, ahli Lembaga Pengarah dan Pengurusan, turut sama
Ketua Perhubungan Pelabur Kumpulan hadir untuk menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan dan
Level 24, Menara Felda memberi penjelasan sebagaimana yang dikehendaki oleh para
Platinum Park pemegang saham.
No. 11, Persiaran KLCC
50088 Kuala Lumpur
Lain-lain

Malaysia.
Tel : +603 2859 0000
Faks : +603 2859 0016
Laman web : www.feldaglobal.com
E-mel : fgv.investors@feldaglobal.com
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 133
PENYATA TADBIR URUS KORPORAT

Sebaik sahaja MAT dimulakan, Pengerusi memaklumkan
pemegang saham tentang hak mereka untuk mengundi secara
Dasar Dividen
pungutan suara. Seterusnya jawapan kepada soalan-soalan yang
Syarikat kini menerima pakai nisbah pembayaran dividen pada
dikemukakan terlebih dahulu oleh Badan Pengawas Pemegang
sekurang-kurangnya 50 peratusdaripada keuntungan selepas cukai
Saham Minoriti dikongsi bersama.
(PAT) milik para pemegang saham tidak termasuk pendapatan
tidak berulang. Dasar dividen juga mengambil kira paras tunai,
Semua pemegang saham telah digalakkan dan diberi peluang
penggearan, pulangan ke atas ekuiti dan pendapatan tersimpan,
yang sewajarnya untuk membuat pertanyaan berkenaan aktiviti
prestasi kewangan yang dijangkakan, unjuran tahap perbelanjaan
dan prospek Kumpulan serta jangkaan dan kebimbangan
modal serta rancangan-rancangan pelaburan lain dan keperluan
mereka. Pemegang saham juga telah digalakkan untuk
modal kerja, keadaan kewangan umum, obligasi kontrak dan
mengambil bahagian dalam sesi Soal Jawab berkenaan resolusi
faktor-faktor lain yang dianggap berkaitan oleh Lembaga Pengarah.
yang akan dicadangkan atau berkenaan operasi Kumpulan
secara umum. Pemegang saham yang tidak dapat hadir
Oleh kerana Syarikat adalah sebuah syarikat pegangan pelaburan,
dibenarkan melantik proksi menurut Tataurusan Syarikat untuk
pendapatan dan keupayaannya untuk membayar dividen adalah
menghadiri dan mengundi bagi pihak mereka.
bergantung kepada dividen yang diterima daripada anak-anak
syarikatnya, yang sebaliknya bergantung kepada keuntungan
Sebuah sidang akhbar diadakan sebaik sahaja MAT tamat di
boleh diagihkan, keputusan operasi, keadaan kewangan, pelan
mana Pengerusi dan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
perbelanjaan modal anak-anak syarikat terbabit dan faktor-faktor
memberikan maklumat terkini kepada wakil-wakil media
lain yang dianggap berkaitan.
berkenaan resolusi yang telah diluluskan dan menjawab soalan
berkenaan perkara-perkara yang berkaitan dengan Kumpulan.
Walaupun dasar dividen mencerminkan pandangan terkini
Keputusan MAT diumumkan kepada Bursa Securities pada hari
Lembaga Pengarah mengenai kedudukan kewangan dan aliran
yang sama. FGV telah menyediakan minit MAT 2014 di laman
tunai Kumpulan FGV, namun dasar dividen itu akan dikaji dari
sesawang korporatnya.
semasa ke semasa. Adalah menjadi dasar Lembaga Pengarah,
dalam mengesyorkan dividen, untuk membenarkan pemegang
saham mengambil bahagian dalam keuntungan Syarikat, selain
mengekalkan rizab yang mencukupi untuk pertumbuhan masa
hadapan.

Dividen yang dibayar dalam TKB 2014 adalah seperti berikut:

Dividen Nisbah
Dikecualikan Cukai Jumlah Dividen Pembayaran
Dividen Tarikh Bayar (Satu Peringkat) (RM’Juta) Dividen (%)

Dividen Akhir TKB 2013 11 Julai 2014 10 sen 364.82 37.14%

Dividen Interim TKB 2014 29 September 2014 6 sen 218.89 67.25%

ms
134 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Laporan Kewangan dan Pendedahan Mekanisma Pendedahan Maklumat

Sorotan
Prestasi
Lembaga Pengarah memastikan supaya pemegang saham Sejajar dengan Akta Perlindungan Pendedahan Maklumat 2010,
disediakan dengan pandangan yang jelas, seimbang dan pada 7 Disember 2012 Lembaga Pengarah telah mewujudkan
komprehensif mengenai prestasi kewangan dan prospek Dasar Pendedahan Maklumat dan Prosedur (“Dasar”) bagi

Kata Pengantar kepada
Kumpulan FGV menerusi penyata kewangan yang telah diaudit, menggalakkan tatalaku yang telus dan beretika dalam Kumpulan.

Pemegang Saham
pengumuman keputusan suku tahunan, Penyata Pengerusi,
Tinjauan Perniagaan oleh Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif
Matlamat utama Dasar ini adalah seperti berikut:
Kumpulan dalam Laporan Tahunan serta pengumuman korporat
mengenai perkembangan penting yang mempengaruhi Syarikat
1. Untuk memberikan saluran kepada petugas bagi
selaras dengan Keperluan Penyenaraian Bursa Securities.
Pengumuman yang dikeluarkan mengikut waktunya mendedahkan sebarang tindakan salahlaku.
mencerminkan komitmen Lembaga Pengarah untuk memberikan
2. Untuk meyakinkan petugas bahawa mereka akan dilindungi

Mengenai FGV
maklumat terkini dan telus berkenaan prestasi Kumpulan.
daripada serangan balas, diskriminasi atau penganiayaan
Dalam penyediaan penyata kewangan, para Pengarah telah untuk pendedahan maklumat berdasarkan niat yang baik.
mempertimbangkan pematuhan dengan semua Piawaian
Pelaporan Kewangan, peruntukan-peruntukan Akta Syarikat, 1965 3. Untuk menyediakan satu mekanisma rasmi untuk tindakan
dan peruntukan yang berkaitan undang-undang dan peraturan- ke atas semua laporan yang dibuat.
peraturan di Malaysia dan negara-negara tertentu di mana anak-

Penambahan Nilai
anak syarikat, syarikat bersekutu dan syarikat usaha sama Dasar ini membolehkan individu melaporkan dakwaan perbuatan

Strategi dan
beroperasi. Jawatankuasa Audit membantu Lembaga Pengarah salah laku dalam Kumpulan seperti, tetapi tidak terhad kepada,
dengan mengkaji kedua-dua penyata kewangan tahunan dan yang berikut:
pengumuman keputusan suku tahunan untuk memastikan laporan
menunjukkan gambaran yang benar dan saksama mengenai
1. Penyelewengan, salah laku, penipuan dan penggelapan
keadaan tataurus Kumpulan dan Syarikat.
wang.

Ulasan Prestasi &
Penyata Tanggungjawab Pengarah dalam menyediakan 2. Penyalahgunaan aset dan dana.

Kemajuan
Penyata Kewangan yang telah diaudit
Akta Syarikat, 1965 mengkehendaki para Pengarah untuk 3. Jenayah pecah amanah.
menyediakan penyata kewangan bagi setiap tahun kewangan
menurut piawaian perakaunan yang diluluskan dan meletakkan 4. Amalan haram dan rasuah.
tanggungjawab ke atas para Pengarah untuk memastikan bahawa
penyata kewangan memberi gambaran yang benar dan saksama 5. Perakaunan tidak wajar atau boleh dipersoalkan.
berkenaan kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat dan

Laporan
prestasi aliran tunai dan kewangan bagi tahun kewangan berakhir. 6. Penyalahgunaan maklumat sulit.

Lembaga Pengarah berpuas hati bahawa ia telah memenuhi
7. Perbuatan atau pengecualian, yang dianggap sebagai
tanggungjawabnya untuk membentangkan satu penilaian yang
bertentangan dengan kepentingan Kumpulan, undang-
seimbang dan boleh difahami mengenai kedudukan dan prospek
Syarikat dalam Laporan Pengarah di muka surat 158 hingga 161 undang, peraturan atau dasar-dasar awam.

Penyata Kewangan
dan Penyata Kewangan yang disediakan di muka surat 165
hingga 323 Laporan Tahunan ini. 8. Pelanggaran mana-mana dasar Kumpulan atau Kod Etika
dan Tatalaku Petugas.
Kawalan Dalaman 9. Percubaan untuk sengaja menyembunyikan mana-mana
perbuatan di atas atau lain-lain tindakan salah laku.
Lembaga Pengarah mengakui bahawa tanggungjawab utama
untuk memastikan sistem kawalan dalaman Kumpulan FGV yang
kukuh dan kajian keberkesanannya terletak pada Lembaga
Lain-lain

Pengarah. Penyata Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman
yang menyediakan ciri-ciri penting rangka kerja pengurusan
risiko dan tinjauan mengenai sistem kawalan dalaman Kumpulan
FGV dibentangkan di muka surat 150 hingga 155 Laporan
Tahunan ini.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 135
PENYATA TADBIR URUS KORPORAT

Saluran laporan khusus seperti berikut telah disediakan sebagai 2. Untuk menyediakan garis panduan dan proses untuk
mekanisma selamat untuk melaporkan sebarang kebimbangan: memastikan bahawa Urusniaga Dengan Pihak Berkaitan
dan Urusniaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan dijalankan
1. Talian bantuan yang ditadbir secara langsung oleh Ketua atas terma yang tidak lebih memihak kepada Pihak
Siasatan daripada fungsi Audit Dalaman Kumpulan menerusi: Berkaitan berbanding yang tersedia kepada umum, dan
tidak menjejaskan pemegang saham minoriti serta
a. E-mel kepada alert@feldaglobal.com memelihara kepentingan Kumpulan FGV.

b. Makluman menerusi borang e-Alert di portal Syarikat telah mendapatkan ratifikasi dan mandat pemegang saham
Kumpulan. untuk Urusniaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan yang berbentuk
hasil atau dagangan di MAT 2014 yang lalu. Di MAT yang akan
c. Panggilan ke talian hotline berikut: datang, Syarikat akan mendapatkan mandat pemegang saham
untuk Urusniaga Pihak Berkaitan yang Berulang berbentuk hasil atau
perdagangan.
Negara Talian Hotline

Indonesia 001 803 60 1940 Butiran Urusniaga Pihak Berkaitan Berulang yang memerlukan
ratifikasi dan mandat pemegang saham disediakan dalam Pekeliling
USA 1 855 503 0531 kepada Pemegang Saham yang akan dihantar bersama-sama
Thailand 1 800 060 162 dengan Laporan Tahunan ini.

Canada 1 855 526 8551
Perhubungan dengan Juruaudit Luar
Malaysia 1 800-888-717
Perhubungan telus dan profesional antara Kumpulan dan
2. Dalam bentuk bertulis atau menerusi e-mel kepada juruaudit luar dikekalkan terutamanya menerusi Jawatankuasa
Pengurusan Utama tertentu yang dikenal pasti dalam Dasar Audit dan Lembaga Pengarah. Ciri-ciri utama yang mendasari
Pendedahan Maklumat. perhubungan Jawatankuasa Audit dengan juruaudit dalaman
dan juruaudit luar diperincikan dalam Laporan Jawatankuasa
Semua laporan atau aduan yang diterima akan ditangani dengan Audit di muka surat 139 hingga 148 Laporan Tahunan ini.
penuh kerahsiaan dan individu yang membuat laporan tidak
akan menghadapi risiko penganiayaan atau serangan balas Jawatankuasa Audit bekerjasama secara rapat dengan Pengurusan
terhadap laporan yang dibuat. Semua laporan yang dibuat akan Kumpulan untuk menilai kesesuaian dan kebebasan juruaudit
disiasat oleh fungsi audit dalaman Kumpulan. Maklumat terkini luar, dan telah mendapat pengesahan daripada juruaudit luar
dan kesimpulan penyiasatan akan disediakan kepada bahawa mereka adalah, dan sentiasa bebas sepanjang
Jawatankuasa Audit setiap suku tahun. pelaksanaan tugasan audit dengan Kumpulan selaras dengan
kriteria bebas yang digariskan oleh Institut Akauntan Malaysia.

Mekanisma Urusniaga Dengan Pihak Syarat-syarat tugasan juruaudit luar Kumpulan dikaji oleh
Berkaitan dan Urusniaga Berulang Jawatankuasa Audit sebelum diserahkan kepada Lembaga

Dengan Pihak Berkaitan Pengarah untuk kelulusan.

Syarikat telah mewujudkan Dasar Urusniaga Dengan Pihak Berkaitan
dan Urusniaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan pada 7 Disember
2012. Syarikat telah secara berterusan menyemak Dasar tersebut,
dan versi terbaharu telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah pada
25 Ogos 2014.

Matlamat dasar dan prosedur ini adalah seperti berikut:

1. Untuk menetapkan rangka kerja bagi mengenal pasti,
memantau, menilai, melapor dan meluluskan Urusniaga
Dengan Pihak Berkaitan dan Urusniaga Berulang Dengan
Pihak Berkaitan bagi Kumpulan FGV.

ms
136 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
8. Majlis Pelancaran Laman Sesawang Integriti dan Portal

Sorotan
Prestasi
Yuran dibayar/perlu dibayar kepada
pada 27 Januari 2014;
Tetuan PricewaterhouseCoopers (PwC)
dalam 2014 RM’000
9. Penghasilan Buku Integriti;
Yuran Audit

Kata Pengantar kepada
• PwC Malaysia 3,259 10. Semakan Dasar Pengisytiharaan Aset; dan

Pemegang Saham
• Ahli firma PwC International Limited
(PwCIL) 377 11. Kursus Khas Integriti.

Yuran Audit Berkaitan
• PwC Malaysia dan ahli firma PwCIL 1,234 Inisiatif Tadbir Urus
Lain-lain yuran bukan audit yang dibayar
Seterusnya, dengan tujuan mengukuhkan tadbir urus korporat,
kepada PwC Malaysia dan ahli firma PwCIL 2,284

Mengenai FGV
FGV memulakan Sistem Tadbir Urus Korporat FGV yang baharu.
Jumlah 7,154 Komponen utama FGV Sistem Tadbir Urus Korporat adalah
seperti berikut:
Pada 25 Mac 2015, FGV menubuhkan Dasar Juruaudit Luar
untuk menyatakan dengan jelas pendirian Kumpulan pada 1. FGV Senarai Semak Tadbir Urus Korporat
penglibatan, penilaian dan pusingan juruaudit luar Kumpulan FGV telah siap Fasa 1 Senarai Semak Tadbir Urus Korporat

Penambahan Nilai
dan batasan penglibatan mereka untuk perkhidmatan bukan di TKB 2014. FGV telah melancarkan Manual Lembaga

Strategi dan
audit bagi mengekalkan kebebasan mereka. Pengarah pada 26 November 2014.

2. FGV – Kod Tadbir Urus Korporat (FGV-CoGC)
Ikrar Integriti Korporat FGV-CoGC akan mengukuhkan struktur dan pengawasan
yang berkesan dan menjaga Kumpulan FGV, menetapkan
Semenjak menandatangani Ikrar Integriti Korporat Malaysia pada
hala tuju strategik, menyelia pengendalian perniagaan,

Ulasan Prestasi &
9 April 2012, FGV kekal komited untuk menegakkan prinsip-
mematuhi undang-undang dan nilai-nilai etika dan

Kemajuan
prinsip integriti dan berusaha ke arah mewujudkan persekitaran
mengekalkan struktur tadbir urus yang berkesan untuk
perniagaan yang bebas daripada rasuah dalam pengendalian
pengurusan risiko dan kawalan dalaman yang sesuai. FGV-
perniagaannya dan dalam interaksi dengan rakan kongsi
CoGC boleh bertindak sebagai satu lagi alat mengawal dan
perniagaannya dan pihak berkuasa.
landasan setelah perniagaan Kumpulan FGV berkembang di
seluruh dunia. FGV-CoGC dijadualkan siap pada TKB 2015.
Pada tahun 2014, FGV telah mengambil beberapa inisiatif
integriti:
3. FGV Rancangan Tadbir Urus Korporat (FGV-CGP)

Laporan
1. Jelajah Integriti 2013/2014; FGV-CGP terdiri daripada satu set dasar, peranan,
tanggungjawab dan proses yang diwujudkan dalam
2. Hari Integriti FGV 2014; Kumpulan FGV. Ia memberi panduan, mengarahkan dan
mengawal keputusan perniagaan dan aktiviti bagi

Penyata Kewangan
3. Majlis Pelancaran Pelan Integriti FGV; membolehkan Kumpulan FGV mencapai perniagaan yang
mampan. FGV-CGP akan memacu Kumpulan FGV untuk
4. Peraduan Slogan Integriti; memberi tumpuan kepada proses dan struktur untuk
mencapai kemakmuran perniagaan dan luahan akauntabiliti
5. Semakan Kod Etika dan Tatacara Petugas; korporat dengan matlamat utama untuk merealisasikan
nilai jangka panjang bagi para pemegang saham dan
6. Semakan bagi Dasar Hadiah, Hiburan dan Hospitaliti; pemegang kepentingan. Kedua-dua komponen utama FGV-
CGP adalah seperti berikut:
7. Pengagihan Poster Integriti kepada kesemua kluster,
Lain-lain

khidmat korporat dan anak-anak syarikat;
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 137
PENYATA TADBIR URUS KORPORAT

a. FGV-Pelan Pematuhan (FGV-CP)
Kemampanan
FGV-CP adalah pelan tindakan untuk memastikan
semua tindakan perniagaan, keputusan dan transaksi Kumpulan FGV menguruskan perniagaannya secara
untuk mematuhi sepenuhnya semua undang-undang bertanggungjawab dengan mengurus aspek alam sekitar, sosial
dan peraturan-peraturan, polisi dan prosedur serta dan tadbir urus operasinya. Berdasarkan cita-cita syarikat untuk
membolehkan Kumpulan FGV untuk mencapai menjadi sebuah perbadanan multi nasional berpelbagai yang
perniagaan yang mampan di peringkat global dalam bersepadu secara global, FGV komited kepada ketiga-tiga prinsip
keperluan undang-undang dan peraturan (negara-
kemampanan, iaitu manusia, planet dan keuntungan (asas tiga
negara masing-masing di mana urusan perniagaan
serangkai). FGV sentiasa menggalakkan keseimbangan antara
berlaku). FGV-CP adalah di landasan untuk melaksanakan
asas tiga serangkai dan peranannya sebagai sebuah warga
penilaian terhadap kluster teras dalam TKB 2015.
korporat yang bertanggungjawab menerusi pendekatan empat
dimensi, iaitu pasaran, komuniti, tempat kerja dan alam sekitar.
b. Pelan Integriti FGV (FGV-IP)
FGV-IP adalah pelan tindakan yang komprehensif FGV telah menerbitkan Laporan Kemampanan pertamanya pada
bersepadu untuk menegakkan integriti dalam tahun 2014 yang boleh didapati di laman sesawang korporat
Kumpulan FGV. Ia disediakan berdasarkan prinsip FGV. Laporan tersebut merupakan lembaran baharu dalam
Pelan Integriti Nasional dan maklum balas daripada perjalanan FGV dan memanfaatkan warisan dan komitmennya
Wakil FGV Integriti. Objektif FGV-IP adalah untuk terhadap amalan perniagaan yang mampan. Dalam usaha FGV
menggalakkan dan meningkatkan nilai-nilai kerja etika mempertingkatkan usahanya ke arah melaksanakan Pelan Induk
dan integriti budaya. Strategik Global, adalah penting bagi FGV untuk menampilkan
ketelusan dalam komitmennya terhadap kemampanan melalui
4. FGV-Kad Skor Tadbir Urus Korporat (FGV-CGS) sasaran alam sekitar dan sosial yang boleh diukur dan
FGV-CGS adalah alat pengurusan prestasi strategi untuk bertanggungjawab terhadap para pemegang kepentingannya.
pengesanan tadbir urus korporat yang dipermudahkan dan
pemantauan dalam Kumpulan FGV. FGV-CGS dijadualkan
siap pada TKB 2015. Penyata oleh Lembaga Pengarah
5. FGV Anugerah CG (FGV-CGA) Penyata ini disediakan selaras dengan resolusi Lembaga Pengarah
Kumpulan telah menyelesaikan ujian perintis Anugerah dan diluluskan di mesyuarat Lembaga Pengarah bertarikh
Tadbir Urus Korporat Inisiatif FGV dalam Penyelidikan & 28  April 2015.
Pembangunan dan Perkhidmatan Pertanian Kluster di TKB
2014. FGV telah mewujudkan Indeks Tadbir Urus Korporat Bagi pihak Lembaga Pengarah
dalamannya berdasarkan ujian perintis pada Kluster
Penyelidikan & Pembangunan dan Perkhidmatan Agro. FGV
dijadualkan untuk mengadakan pertandingan pertama FGV-
CGA untuk enam (6) kluster teras dalam TKB 2015.

6. FGV ISO 9001:2008
Jabatan Pengurusan Kualiti telah menyelaraskan penyusunan
dasar korporat dan operasi untuk seluruh kumpulan dan YB Tan Sri Haji Mohd Isa Dato’ Haji Abdul Samad
telah memformulasi Piawaian Prosedur Operasi untuk Pengerusi
Kumpulan FGV. Ini melengkapkan pensijilan ISO bagi
seluruh Kumpulan di mana pelbagai anak syarikat dan
jabatan telah mempunyai persijilan ISO mereka sendiri.

FGV juga telah mengambil inisiatif tadbir urus korporat
seperti berikut:
1. Menganjurkan Hari Tadbir Urus FGV 2014;
2. Melancarkan FGV CoBP semasa Hari Tadbir Urus FGV
2014; dan
3. Melancarkan Manual Lembaga Pengarah FGV.

ms
138 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
LAPORAN

Sorotan
Prestasi
JAWATANKUASA AUDIT

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
Lembaga Pengarah Felda Global Ventures Holdings Berhad (FGV) dengan sukacita membentangkan Laporan Jawatankuasa Audit
bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014.

Komposisi dan Mesyuarat

Mengenai FGV
Jawatankuasa Audit telah mengadakan lapan (8) mesyuarat pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014.

Ahli-ahli Jawatankuasa Audit pada tahun kewangan 2014 dan sehingga 28 April 2015 dan rekod kehadiran mereka di mesyuarat
adalah seperti berikut:

Penambahan Nilai
Tarikh pelantikan ke Bilangan mesyuarat

Strategi dan
Pengarah Jawatankuasa Audit Jawatan dihadiri pada 2014

Dato’ Mohd Zafer Mohd Hashim 20 Januari 2015 Pengerusi Tidak berkaitan
(Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)

Fazlur Rahman Ebrahim 8 April 2014 Pengerusi 7 daripada 7

Ulasan Prestasi &
(Pengarah Bukan Eksekutif Bebas) (Meletak jawatan sebagai

Kemajuan
Pengerusi/Ahli pada 20 Januari
2015)

Tan Sri Ismee Ismail 17 April 2013 Ahli 5 daripada 8
(Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)
(Dilantik sebagai Pengerusi pada
12 Mac 2014)
(Meletak jawatan sebagai Pengerusi

Laporan
pada 8 April 2014)
(Meletak jawatan sebagai Ahli
pada 20 Januari 2015)

Penyata Kewangan
Datuk Dr. Omar Salim 30 Januari 2012 Ahli 8 daripada 8
(Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas)
(Meletak jawatan sebagai Ahli
pada 20 Januari 2015)

Dato’ Yahaya Abd Jabar 7 Disember 2012 Ahli 8 daripada 8
(Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif)

Datuk Nozirah Bahari 20 Januari 2015 Ahli Tidak berkaitan
Lain-lain

(Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas)
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 139
LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT

Jawatankuasa Audit telah ditubuhkan pada 25 Mac 2010 untuk
bertindak sebagai sebuah Jawatankuasa bagi Lembaga Pengarah.
Terma Rujukan Jawatankuasa Audit
1. Tujuan
Jawatankuasa Audit terdiri secara eksklusif daripada para
Pengarah Bukan Eksekutif yang majoriti daripada mereka Tujuan penubuhan Jawatankuasa Audit adalah untuk
merupakan Pengarah Bukan Eksekutif Bebas. membantu Lembaga Pengarah memenuhi tanggungjawab
utama berikut:
Tan Sri Ismee Ismail adalah seorang Felow Chartered Institute of i. Menilai risiko-risiko dan persekitaran kawalan;
Management Accountants, United Kingdom (“CIMA”) dan ahli
Institut Akauntan Malaysia (“MIA”). ii. Memantau laporan kewangan;

iii. Menilai proses audit dalaman dan luar;
Dato’ Mohd Zafer Mohd Hashim adalah seorang Felow of Institute
of Chartered Accountants In England and Wales (“ICAEW”) dan iv. Mengkaji situasi percanggahan kepentingan dan
ahli Institut Akauntan Malaysia (“MIA”). Semua ahli Jawatankuasa urusniaga dengan pihak berkaitan (termasuk urusniaga-
Audit berpengetahuan dalam bidang kewangan dan boleh urusniaga berulang dengan pihak berkaitan); dan
menganalisis serta mentafsir penyata kewangan bagi melaksanakan v. Menjalankan apa-apa fungsi lain sebagaimana yang
tugas dan tanggungjawab mereka dengan berkesan. ditentukan oleh Lembaga Pengarah dari semasa
ke semasa.
Dengan ini, Jawatankuasa Audit telah memenuhi syarat-syarat
perenggan 15.09(1)(c) Keperluan Penyenaraian yang menetapkan Kewujudan Jawatankuasa tidak terlepas daripada
bahawa sekurang-kurangnya seorang (1) ahli Jawatankuasa tanggungjawab berkanun dan fidusiari muktamad Lembaga
Audit mestilah merupakan seorang akauntan bertauliah. Pengarah untuk membuat keputusan yang berkaitan
dengan fungsi dan tugas Jawatankuasa.
Pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014, Jawatankuasa
Audit telah mengadakan lapan (8) mesyuarat. Presiden/Ketua 2. Komposisi
Pegawai Eksekutif Kumpulan, Ketua Pegawai Kewangan, Ketua
i. Ahli-ahli Jawatankuasa Audit hendaklah dilantik oleh
Audit Dalaman dan pelbagai pihak pengurusan telah menghadiri
dan daripada kalangan Lembaga Pengarah FGV dan
mesyuarat yang diadakan atas jemputan Jawatankuasa Audit.
hendaklah terdiri tidak kurang daripada tiga (3) orang
ahli.
Pengerusi Jawatankuasa Audit telah melaporkan kepada Lembaga
Pengarah berkenaan perkara-perkara utama yang dibincangkan ii. Semua ahli Jawatankuasa Audit hendaklah terdiri
dalam Jawatankuasa Audit. Minit setiap mesyuarat telah diedarkan daripada Pengarah Bukan Eksekutif dengan majoriti
kepada Lembaga Pengarah bagi mesyuarat Lembaga Pengarah daripada mereka merupakan Pengarah-pengarah Bebas
yang berikutnya dalam tempoh yang paling praktikal. FGV yang tiada kaitan yang material dengan sebarang
perniagaan atau lain-lain pertalian, yang pada
Juruaudit luar memberi taklimat kepada Jawatankuasa Audit pandangan Lembaga Pengarah akan menggangu
mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan audit luar pertimbangannya sebagai Ahli Jawatankuasa Audit.
pada lima (5) mesyuarat Jawatankuasa Audit yang diadakan
iii. Pengarah gantian tidak boleh dilantik sebagai ahli
sepanjang tahun kewangan ini.
Jawatankuasa Audit.
Jawatankuasa Audit juga berhak untuk bertemu dengan iv. Sekurang-kurangnya seorang ahli Jawatankuasa Audit:
juruaudit luar dan dalaman tanpa kehadiran para Pengarah a. mestilah merupakan ahli Institut Akauntan
Eksekutif dan Pengurusan. Jawatankuasa Audit juga telah Malaysia; atau
mengadakan dua (2) sesi pertemuan tertutup dengan juruaudit
luar pada tahun kewangan ini tanpa kehadiran pihak Pengurusan.

ms
140 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
b. jika beliau bukan ahli Institut Akauntan Malaysia, v. Untuk mengekalkan saluran komunikasi langsung

Sorotan
Prestasi
beliau mestilah mempunyai pengalaman bekerja dengan juruaudit luar dan Ketua Audit Dalaman FGV
sekurang-kurangnya 3 tahun dalam bidang (atau yang setaraf beliau), dan juga Pengerusi
berkaitan dan: Jawatankuasa Pendedahan Maklumat;
• beliau mestilah lulus peperiksaan yang
dinyatakan dalam Bahagian I Jadual 1 Akta vi. Mendapatkan nasihat profesional bebas atau pihak

Kata Pengantar kepada
Akauntan 1967; atau lain bagi membantu Jawatankuasa atau mana-mana

Pemegang Saham
anggota individu Jawatankuasa dalam melaksanakan
• beliau mestilah merupakan ahli salah sebuah
persatuan akauntan yang dinyatakan dalam tanggungjawab dan kewajipannya, atas perbelanjaan
Bahagian II Jadual 1 Akta Akauntan 1967; atau Syarikat dan selaras dengan perwakilan kuasa
Jawatankuasa;
c. memenuhi keperluan lain yang telah ditetapkan
oleh Bursa Malaysia. vii. Mengadakan mesyuarat dengan juruaudit luar,
v. Semua ahli Jawatankuasa Audit mestilah berpengetahuan juruaudit dalaman atau kedua-duanya, tanpa kehadiran

Mengenai FGV
dalam bidang kewangan. pengarah lain dan petugas Kumpulan, apabila
dianggap perlu; dan
vi. Sekiranya seorang ahli Jawatankuasa Audit meletak
jawatan, meninggal dunia atau atas sebarang sebab lain viii. Bertemu secara eksklusif di kalangan ahlinya, apabila
tidak lagi menjadi ahli dan menyebabkan ketidakpatuhan dianggap perlu.
terhadap perkara 2(i), 2(ii), 2(iii) dan 2(iv) Lembaga
Pengarah hendaklah dalam tempoh tiga (3) bulan Jawatankuasa Audit boleh memberi kuasa kepada seorang

Penambahan Nilai
atau lebih daripada seorang ahlinya untuk bertemu atau

Strategi dan
daripada peristiwa tersebut, melantik bilangan ahli
baharu yang perlu untuk keperluan-keperluan tersebut. berkomunikasi dengan juruaudit luar dan/atau juruaudit
dalaman secara bebas.
vii. Kuorum
a. Bagi membentuk kuorum mesyuarat Jawatankuasa, 4. Pengerusi Jawatankuasa
sekurang-kurangnya tiga (3) daripada ahli-ahli Pengerusi Jawatankuasa mestilah Pengarah Bukan Eksekutif
Jawatankuasa hendaklah hadir pada mesyuarat

Ulasan Prestasi &
Bebas dan hendaklah dilantik oleh ahli-ahli Jawatankuasa.
itu, dengan majoriti para Pengarah Bukan Eksekutif

Kemajuan
Bebas; 5. Setiausaha Jawatankuasa
b. Semasa ketiadaan Pengerusi Jawatankuasa, i. Setiausaha Syarikat dan Ketua Audit Dalaman FGV
anggota yang hadir hendaklah memilih seorang akan menjadi Setiausaha Jawatankuasa Audit;
Pengerusi bagi mesyuarat itu, yang merupakan
seorang Pengarah Bebas Bukan Eksekutif daripada ii. Setiausaha Jawatankuasa hendaklah hadir untuk
kalangan anggota yang hadir. merakam prosiding mesyuarat Jawatankuasa; dan

Laporan
iii. Setiausaha Jawatankuasa hendaklah mempunyai
3. Kuasa tanggungjawab berikut:
Jawatankuasa telah diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah a. Memastikan mesyuarat disusun dan diadakan
untuk menjalankan tugas dan bertanggungjawab mengikut dengan sewajarnya;
bidang yang digariskan dalam terma rujukan;
b. Membantu Pengerusi Jawatankuasa dalam

Penyata Kewangan
i. Untuk menyiasat sebarang aktiviti yang terangkum merancang dan merangka aktiviti-aktiviti
dalam terma-terma rujukannya; Jawatankuasa Audit bagi tahun kewangan;

ii. Untuk memperoleh sumber-sumber yang diperlukan c. Menyediakan agenda mesyuarat selepas berunding
bagi menjalankan tugasnya; dengan Pengerusi Jawatankuasa Audit dan
mengedarkan agenda, bersama-sama dengan
iii. Untuk memiliki akses penuh tanpa halangan kepada kertas kerja berkaitan, sekurang-kurangnya tujuh
sesiapa sahaja di dalam Syarikat dan Kumpulan untuk (7) hari sebelum setiap mesyuarat Jawatankuasa;
menjalankan apa-apa penyiasatan dan untuk
d. Memastikan komunikasi berstruktur (iaitu laporan
Lain-lain

mendapatkan sebarang maklumat berkaitan Kumpulan;
rasmi dan segera) di antara Jawatankuasa Audit
iv. Mempunyai akses penuh dan tidak terhad kepada dan Lembaga Pengarah;
maklumat yang berkaitan dengan Kumpulan, rekod
mereka, harta dan petugas;
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 141
LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT

e. Memastikan prosiding mesyuarat diminitkan dan b. penilaian mereka terhadap sistem kawalan
ditandatangani oleh Pengerusi Jawatankuasa dalaman;
Audit sebelum diedarkan kepada semua ahli c. laporan audit mereka;
Lembaga Pengarah; dan d. masalah dan keraguan yang timbul daripada
f. Memastikan cadangan Jawatankuasa Audit yang audit interim dan akhir, dan sebarang
dibentangkan kepada Lembaga Pengarah disokong perkara yang ingin dibincangkan oleh
juruaudit (tanpa kehadiran pihak pengurusan
oleh kertas penerangan, termasuk laporan
di mana wajar);
Jawatankuasa Audit atau minit yang menjelaskan
e. s urat pengurus an dan tindak balas
rasional cadangan Jawatankuasa Audit.
pengurusan; dan
6. Tanggungjawab dan Tugas f. kecukupan bantuan yang diberikan oleh
petugas Kumpulan kepada juruaudit luar;
6.1 Menilai Risiko dan Persekitaran Kawalan
ii. untuk mengkaji sebarang surat peletakan jawatan
i. Untuk mengkaji kecukupan dan keberkesanan daripada juruaudit luar dan melaporkan kepada
rangka kerja pengurusan risiko perusahaan Lembaga Pengarah;
keseluruhan Kumpulan, strategi, dasar dan sistem;
iii. untuk mengkaji sama ada terdapat apa-apa
ii. Untuk menilai keberkesanan sistem kawalan
dalaman, iaitu keperluan risiko persekitaran sebab sama ada juruaudit luar tidak sesuai untuk
kawalan dan pematuhan Kumpulan, berdasarkan dilantik semula dan membuat cadangan berkaitan
penemuan audit luar dan dalaman serta jaminan kepada Lembaga Pengarah;
daripada setiap individu yang bertanggungjawab.
iv. untuk mengesyorkan pencalonan seseorang atau
6.2 Memantau Laporan Kewangan beberapa orang sebagai juruaudit luar dan yuran
audit mereka;
i. Untuk mengkaji keputusan suku tahun dan
penyata kewangan akhir tahun Kumpulan v. untuk memastikan supaya dasar dan prosedur
sebelum diluluskan oleh Lembaga Pengarah, yang sesuai telah diwujudkan untuk menilai
dengan memberi tumpuan khusus terhadap: kesesuaian dan kebebasan juruaudit luar.
a. p e r u b a h a n a t a u p e l a k s a n a a n d a s a r
perakaunan utama; vi. untuk menetapkan dasar perkhidmatan bukan
audit yang boleh disediakan oleh juruaudit luar,
b. peristiwa dan pelarasan penting dan luar
biasa; dan syarat-syarat dan prosedur yang perlu dipatuhi
oleh juruaudit luar dalam penyediaan
c. pematuhan terhadap piawaian laporan
kewangan yang diguna pakai dan keperluan perkhidmatan itu;
perundangan lain. vii. mengkaji keterlibatan khidmat bukan audit oleh
ii. Untuk mengkaji dan mengesyorkan sebarang Juruaudit Luar untuk memastikan kebebasan
perubahan dalam dasar perakaunan atau mereka dikekalkan;
penambahbaikan dalam sistem kawalan dalaman,
di mana perlu. viii. Untuk melaksanakan perkara-perkara berhubung
dengan fungsi Audit Dalaman seperti berikut;
iii. Untuk mengkaji Laporan Jawatankuasa Audit
untuk dimasukkan ke dalam laporan tahunan a. mengesahkan kecukupan skop, fungsi, daya
dan mengesyorkan kelulusannya kepada Lembaga saing dan sumber serta belanjawan fungsi
Pengarah. audit dalaman Kumpulan dan bahawa ia
mempunyai kuasa yang diperlukan untuk
6.3 Menilai Proses Audit Dalaman dan Luar dan Hasil menjalankan tugasnya, dan melaporkan
i. Untuk mengkaji dengan juruaudit luar perkara- atau membuat sebarang saranan kepada
perkara berikut: Lembaga Pengarah;
a. pelan audit mereka dan memastikan
penyelarasan jika lebih daripada satu firma
audit terlibat;

ms
142 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
b. meluluskan rancangan audit dalaman dan Pihak Berkaitan berbanding dengan yang

Sorotan
Prestasi
mengkaji keputusan rancangan audit dalaman umumnya tersedia kepada orang awam dan
atau penyiasatan yang dijalankan dan sama tidak merugikan pemegang saham minoriti
ada tindakan sewajarnya telah diambil serta untuk kepentingan Kumpulan; dan
terhadap saranan-saranan yang berkaitan c. sekiranya Urusniaga Dengan Pihak Berkaitan
dengan fungsi Audit Dalaman Kumpulan dan

Kata Pengantar kepada
tidak setanding dengan sebut harga atau

Pemegang Saham
laporan atau membuat cadangan yang harga perbandingan dengan pihak ketiga yang
relevan kepada Lembaga Pengarah. tidak berkaitan, kajian semula dasar harga
c. mengkaji keberkesanan fungsi audit dalaman yang telah ditetapkan akan dibuat oleh pihak
Kumpulan termasuk pematuhan kepada pengurusan untuk kelulusan Lembaga
Piawaian Antarabangsa Amalan Profesional Pengarah FGV.
Audit Dalaman Institut Juruaudit Dalaman
iii. Urusniaga Dengan Pihak Berkaitan dan situasi
dan membuat saranan penambahbaikan
percanggahan kepentingan harus menjadi agenda

Mengenai FGV
fungsi audit dalaman;
tetap mesyuarat Jawatankuasa Audit.
d. mengkaji sebarang taksiran atau penilaian
prestasi fungsi audit dalaman Kumpulan;
6.5 Tanggungjawab dan Tugas Lain
e. meluluskan sebarang pelantikan atau
pemecatan ketua jabatan dan ketua i. Untuk mengkaji aturan yang mana petugas
bahagian fungsi audit dalaman Kumpulan; boleh, dalam keyakinan, meningkatkan

Penambahan Nilai
kebimbangan mengenai salah laku yang mungkin
f. menilai prestasi dan meluluskan imbuhan

Strategi dan
dalam laporan kewangan atau perkara-perkara
(termasuk kenaikan dan bonus tahunan)
lain dan untuk memastikan bahawa perkiraan
Ketua Audit Dalaman;
yang mencukupi tersedia bagi penyiasatan yang
g. memberi perhatian berkenaan peletakan bebas daripada apa-apa perkara dan untuk
jawatan Ketua Audit Dalaman dan memberi tindakan susulan yang sesuai untuk diambil. Ini
peluang kepadanya untuk mengemukakan termasuk sebarang aduan pemberi maklumat dan
sebab beliau meletak jawatan.

Ulasan Prestasi &
laporan siasatan yang diterima daripada

Kemajuan
jawatankuasa pemberitahuan maklumat;
6.4 Mengkaji Situasi Percanggahan Kepentingan dan
Urusniaga Dengan Pihak Berkaitan (termasuk ii. Menyelenggara dan sentiasa mengkaji mekanisma
Urusniaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan) pemberitahuan maklumat Syarikat, termasuk
siasatan yang cekap dan berkesan, yang bertujuan
i. Untuk mengkaji sebarang situasi percanggahan untuk memberi perlindungan dan kerahsiaan;
kepentingan dan Urusniaga Dengan Pihak
Berkaitan yang mungkin timbul di dalam iii. U n t u k m e m p e r t i m b a n g k a n m a n a - m a n a
kebimbangan yang dibangkitkan oleh juruaudit

Laporan
Kumpulan termasuk sebarang urusniaga, prosedur
atau tatacara yang menimbulkan persoalan luar yang berkaitan dengan pelanggaran atau
mengenai kewibawaan pengurusan; ketidaklaksanaan apa-apa kehendak mana-mana
kaedah-kaedah atau perkara-perkara yang boleh
ii. Perkara-perkara yang diberi perhatian berhubung memberi kesan secara material kedudukan
Urusniaga Dengan Pihak Berkaitan, termasuk kewangan Kumpulan FGV.

Penyata Kewangan
Urusniaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan
seperti berikut; iv. Apabila Jawatankuasa Audit berpendapat bahawa
perkara yang dilaporkan olehnya kepada Lembaga
a. memastikan bahawa Kumpulan mempunyai
Pengarah FGV tidak diselesaikan dengan
prosedur dan proses yang mencukupi untuk
memuaskan menyebabkan pelanggaran Keperluan
memantau, mengesan dan mengenal pasti
Penyenaraian, Jawatankuasa hendaklah dengan
Urusniaga Dengan Pihak Berkaitan secara tepat
segera melaporkan perkara tersebut kepada
pada masanya dan mengkaji semula prosedur
Bursa Malaysia; dan
dan proses tersebut pada setiap tahun;
Lain-lain

b. menilai kecukupan prosedur, dasar dan v. Untuk menjalankan apa-apa fungsi lain
syarat-syarat Urusniaga Dengan Pihak sebagaimana yang dipersetujui oleh Jawatankuasa
Berkaitan bagi memastikan urusniaga yang Audit dan Lembaga Pengarah.
adil, munasabah dan berdasarkan terma
komersial lazim; tidak lebih memihak kepada
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 143
LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT

7. Hubungan dengan Jawatankuasa Audit Anak- ii. Pengerusi Jawatankuasa, setelah berbincang
Anak Syarikat Tersenarai dengan Setiausaha Jawatankuasa, menentukan
kekerapan mesyuarat Jawatankuasa dan
i. Jawatankuasa Audit FGV menyerahkan sepenuhnya membincangkan jadual mesyuarat dengan ahli-
fungsi di bawah terma rujukannya, berkenaan anak- ahli Jawatankuasa;
anak syarikatnya yang disenaraikan di Bursa Malaysia
iii. Sebagai tambahan kepada mesyuarat yang
(Anak Syarikat Tersenarai) dan syarikat-syarikat dipegang
dijadualkan Pengerusi Jawatankuasa boleh
secara langsung oleh Anak Syarikat Tersenarai, kepada
memanggil mesyuarat Jawatankuasa jika diminta
Jawatankuasa Audit Anak Syarikat Tersenarai; sedemikian oleh mana-mana ahli Jawatankuasa
ii. Di mana, keseragaman semua tatacara, terutamanya atau oleh Pengerusi Lembaga;
polisi perakaunan diterima pakai oleh Jawatankuasa iv. Keputusan ahli Jawatankuasa di mesyuarat atau
Audit Anak-anak Syarikat Tersenarai mesyuarat yang ditangguhkan Jawatankuasa
hendaklah diambil secara undi majoriti semua ahli
iii. Jawatankuasa Audit FGV berhak untuk mewujudkan yang hadir. Sekiranya timbul perkara-perkara yang
pengendalian rapi tugas dan kuasa di seluruh Jawatankuasa memerlukan keputusan Jawatankuasa di antara dua
Audit Anak-Anak Syarikat Tersenarai dan mempunyai hak mesyuarat, perkara sedemikian hendaklah
untuk menilai apa-apa isu yang dilaporkan oleh diselesaikan melalui resolusi pekeliling yang
Jawatankuasa Audit Anak-Anak Syarikat Tersenarai dan hendaklah disokong oleh kertas kerja yang
apa-apa perkara lain yang difikirkannya sesuai. menyatakan butir-butir perkara-perkara yang
berkaitan. Ahli-ahli Jawatankuasa boleh
mendapatkan maklumat lanjut daripada pihak
8. Laporan
pengurusan dan meluahkan pandangan mereka
i. Jawatankuasa hendaklah mengemaskini Lembaga melalui faksimili, mel elektronik atau mana-mana
Pengarah mengenai aktiviti-aktiviti dan membuat syor kaedah telekomunikasi lain sebelum membuat
yang sesuai termasuk melalui: keputusan tentang perkara tersebut. Semua resolusi
itu hendaklah ditandatangani oleh semua ahli
a. salinan minit setiap mesyuarat Jawatankuasa
Jawatankuasa dan hendaklah dikemukakan untuk
disokong oleh kertas penerangan dan diedarkan pengesahan dalam sesuatu mesyuarat Jawatankuasa
kepada semua Lembaga Pengarah sebaik sahaja berikutnya setelah resolusi pekeliling diluluskan;
disahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa; dan
v. Mesyuarat Jawatankuasa lazimnya akan dijalankan
b. Pengerusi Jawatankuasa perlu menarik perhatian dengan cara bersemuka untuk membolehkan
Lembaga Pengarah bagi mana-mana perkara perbincangan yang berkesan. Walau bagaimanapun,
penting. jika ahli Jawatankuasa tidak dapat hadir secara
fizikal, anggota itu boleh memilih untuk mengambil
ii. Pada budi bicara Pengerusi Jawatankuasa dan ahli-ahli bahagian melalui persidangan video atau tele-
Jawatankuasa, apa-apa perkara yang berkaitan yang persidangan, atau cara lain yang sesuai seperti
dianggap sebagai mempunyai kepentingan utama yang ditetapkan oleh Jawatankuasa;
hendaklah dirujuk kepada Lembaga Pengarah untuk
vi. Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan,
perhatiannya.
Ketua Pegawai Kewangan FGV dan Ketua Audit
iii. Jawatankuasa hendaklah bertanggungjawab dalam Dalaman FGV boleh menghadiri mesyuarat atas
memastikan Syarikat mendedahkan di dalam laporan jemputan Jawatankuasa. Penyertaan Presiden/
tahunannya, Laporan Jawatankuasa Audit bagi tahun Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Ketua
Pegawai Kewangan FGV atau Ketua Audit
kewangan, menurut Keperluan Penyenaraian.
Dalaman FGV tidak mungkin diperlukan untuk
tempoh penuh mesyuarat itu;
9. Pentadbiran Mesyuarat vii. Jawatankuasa Audit boleh menjemput mana-
9.1 Kekerapan dan Kehadiran mana ahli Jawatankuasa Audit bagi anak-anak
syarikatnya yang disenaraikan atau Eksekutif
i. Mesyuarat hendaklah diadakan sekurang- Kanan lain syarikat-syarikat subsidiari tersenarai
kurangnya empat (4) kali setahun, atau lebih untuk menghadiri mesyuaratnya untuk
kerap jika keadaan memerlukan; memberikan apa-apa penjelasan bagi perkara-
perkara yang berkaitan dengan anak-anak
syarikat yang disenaraikan.

ms
144 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
viii. Ahli-ahli Lembaga Pengarah yang lain atau 10. Prestasi Jawatankuasa

Sorotan
Prestasi
Pengurusan Tertinggi atau petugas lain boleh
Setiap tahun, Lembaga Pengarah hendaklah membuat
dijemput ke mesyuarat itu untuk agenda tertentu
penilaian prestasi Jawatankuasa dan setakat mana
atau penjelasan mengenai perkara-perkara untuk
Jawatankuasa telah memenuhi syarat-syarat dalam terma
dibincangkan;
rujukan termasuk keperluan bidang tugasnya, dan prestasi

Kata Pengantar kepada
ix. Jawatankuasa Audit hendaklah bermesyuarat Jawatankuasa dan setiap ahlinya. Penilaian prestasi ini boleh

Pemegang Saham
dengan juruaudit luar atau dalaman tanpa dijadikan sebahagian daripada Penilaian Keberkesanan
kehadiran Ahli Pengarah Eksekutif dan pengurusan Lembaga Pengarah tahunan, bagi penilaian Jawatankuasa
sekurang-kurangnya dua kali setahun; Lembaga.

x. Mana-mana ahli Jawatankuasa atau peserta 11. Etika dan Tatacara Jawatankuasa
dijemput dengan konflik kepentingan perlu menarik
diri dari perbincangan tersebut dan tidak perlu i. Semua ahli Jawatankuasa hendaklah melindungi
hadir secara fizikal semasa perbincangan. Seorang semua komunikasi dalaman dan melayan mereka

Mengenai FGV
ahli Jawatankuasa akan berkecuali atau keluar sebagai peribadi, sulit dan untuk kegunaan ahli-ahli
daripada mesyuarat semasa perbincangan atau Jawatankuasa sahaja.
pertimbangan atas apa-apa perkara yang
ii. Jawatankuasa ini akan bekerja dengan tekun
menimbulkan konflik kepentingan sama ada dilihat
di kalangan ahli-ahli Lembaga Pengarah dan mematuhi
berkepentingan untuk dirinya, termasuk perkara-
semua undang-undang, peraturan yang berkaitan
perkara mengenai Urusniaga Dengan Pihak
serta preskripsi yang diberikan dalam Kod Etika
Berkaitan;
Pengarah dan Tatalaku dan Kod Amalan Perniagaan.

Penambahan Nilai
Strategi dan
xi. Pengerusi Jawatankuasa hendaklah menjalankan
hak untuk meminta mereka yang hadir untuk 12. Semakan Semula Terma Rujukan
meninggalkan bilik mesyuarat jika perkara yang
i. Terma-terma Rujukan Jawatankuasa Khas dan
dibincangkan adalah sulit atau mungkin terjejas
perancangan kerja mestilah disemak setiap tahun atau
disebabkan oleh kehadiran individu berkenaan.
pada dan apabila diperlukan. Semakan ini mestilah
dibantu oleh Setiausaha Syarikat, Ketua Tadbir Urus
9.2 Notis dan Agenda
dan Pengurusan Risiko, Ketua Audit Dalaman dan

Ulasan Prestasi &
i. Notis yang sewajarnya hendaklah dikeluarkan Ketua Pegawai Kewangan FGV.

Kemajuan
untuk sebarang mesyuarat Jawatankuasa Audit
ii. K e s e m u a p i n d a a n t e r h a d a p T e r m a R u j u k a n
dan Pengerusi hendaklah memastikan bahawa
Jawatankuasa perlu mendapat kelulusan Lembaga
agenda yang sewajarnya disediakan untuk
Pengarah FGV.
mesyuarat.
ii. Agenda dan kertas kerja yang berkenaan dengan
mesyuarat Jawatankuasa Audit hendaklah
Kajian Prestasi
dikeluarkan sekurang-kurangnya seminggu Prestasi Jawatankuasa Audit telah dinilai dan merupakan

Laporan
sebelum setiap mesyuarat. sebahagian daripada penilaian tahunan keberkesanan Lembaga
Pengarah.
9.3 Minit Mesyuarat
i. Perbincangan dan kesimpulan mesyuarat
Jawatankuasa Audit hendaklah diminitkan,
Ringkasan aktiviti Jawatankuasa

Penyata Kewangan
dengan cara yang jelas, tepat, konsisten, lengkap Audit
dan tepat pada masanya;
Pengerusi Jawatankuasa Audit melaporkan setiap suku tahunan
ii. Minit itu hendaklah dicatatkan dalam Daftar
kepada Lembaga mengenai aktiviti yang dijalankan dan perkara-
minit yang disimpan oleh Setiausaha Syarikat FGV
perkara utama yang dibincangkan oleh Jawatankuasa Audit
bersama-sama dengan lembaran kehadiran;
dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya seperti yang
iii. Penyimpanan minit mestilah mematuhi kehendak dinyatakan di dalam Terma Rujukan. Minit setiap mesyuarat
undang-undang dan peraturan-peraturan yang diedarkan kepada Lembaga Pengarah di Mesyuarat Lembaga
berkaitan, contohnya Akta Syarikat, 1965 dan Pengarah yang akan datang dalam tempoh yang paling praktikal.
Lain-lain

Akta Cukai Pendapatan, 1967; dan
Dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya, Jawatankuasa
iv. Cabutan mana-mana bahagian minit hanya boleh
Audit telah melaksanakan aktiviti-aktiviti utama berikut pada
dilakukan melalui/oleh Setiausaha Syarikat FGV.
tahun kewangan:
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 145
LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT

1. Menilai Risiko dan Persekitaran Kawalan • Mengkaji semula penilaian juruaudit luar bagi tahun
kewangan 2013 untuk pelantikan semula dan
• Mengkaji laporan audit dalaman mengenai penilaian
mengesyorkan yang sama untuk kelulusan oleh Lembaga
terhadap proses pengurusan risiko Kumpulan.
Pengarah.
• Menilai kecukupan dan keberkesanan sistem kawalan
• Bermesyuarat dengan juruaudit luar tanpa kehadiran
dalaman dengan menyemak hasil kerja yang dilakukan
Pengurusan sebanyak dua kali pada tahun ini untuk
oleh juruaudit dalaman dan luar serta perbincangan
mengesahkan bahawa tidak ada sekatan ke atas skop
dengan Pengurusan utama.
audit mereka dan membincangkan apa-apa perkara
• Mengkaji cadangan bagi penubuhan Jawatankuasa yang berkaitan.
Audit diperingkat Pengurusan dengan objektif untuk
• Berikutan tahun kewangan, Jawatankuasa Audit telah
menyelesaikan semua isu-isu audit dalaman dan luaran
melaksanakan yang berikut untuk mengukuhkan proses
yang luar biasa.
audit luaran:
2. Memantau Laporan Kewangan a. Mengkaji Dasar Juruaudit Luar meliputi pelantikan,
penilaian, penyelenggaraan kebebasan, giliran
Mengkaji perkara-perkara berikut dan seterusnya
rakan kongsi setiap 5 tahun dan perkhidmatan
mengusulkan untuk kelulusan Lembaga Pengarah:
bukan audit dan mengesyorkan yang sama untuk
• Keputusan kewangan suku tahunan belum diaudit dan kelulusan oleh Lembaga Pengarah.
pengumuman berkaitan bagi tahun kewangan. b. Mengkaji perkhidmatan bukan audit yang
• Penyata Kewangan Diaudit Kumpulan FGV bagi tahun disediakan oleh juruaudit luar pada tahun ini.
kewangan 2013 untuk memastikan laporan kewangan
memberi gambaran yang benar dan saksama tentang 4. Mengkaji Proses Audit Dalaman
prestasi kewangan Syarikat dan mematuhi keperluan • Mengkaji dan meluluskan Piagam Audit Dalaman
peraturan. Kumpulan untuk kejelasan tujuan, kuasa dan
tanggungjawab Audit Dalaman Kumpulan.
• Cadangan dividen oleh Syarikat.
• Mengkaji Pelan Audit Tahunan Dalaman Kumpulan,
• Andaian untuk pengiraan Liabiliti Pajakan Tanah dan
yang telah disediakan menurut sistem penarafan
kesannya kepada penyata kewangan.
keutamaan berdasarkan penilaian risiko dalam
• Laporan Jawatankuasa Audit, Penyata Pengurusan Risiko rangkuman audit untuk menyediakan liputan audit yang
dan Kawalan Dalaman dan Penyata Tadbir Urus Korporat mencukupi.
untuk dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan bagi
• Mengkaji kecukupan kecekapan dan sumber Audit
tahun kewangan 2013.
Dalaman Kumpulan untuk melaksanakan Pelan Audit
Dalaman Kumpulan Tahunan, termasuk memantau
3. Mengkaji Proses Audit Luar
kemajuan pengambilan bagi jawatan-jawatan kosong.
• Mengkaji dan meluluskan terma perkhidmatan dan
rancangan juruaudit luar serta dan penyelarasan dengan • Mengkaji laporan yang dikeluarkan oleh Audit Dalaman
firma audit lain yang terlibat dalam mengaudit operasi Kumpulan ke atas keberkesanan dan kecukupan tadbir
Kumpulan bagi tahun kewangan. urus, pengurusan risiko dan proses kawalan.

• Mengkaji dan menilai faktor-faktor berkaitan kebebasan • Mengkaji pemantauan penyelesaian isu-isu dan
juruaudit luar. cadangan-cadangan dari laporan yang dikeluarkan oleh
Jawatankuasa Audit Pengurusan.
• Mengkaji yuran audit luar dicadangkan bagi skop kerja
yang diperlukan bagi tahun kewangan dan mengesyorkan • Mengkaji hasil siasatan, termasuk laporan siasatan yang
yang sama untuk kelulusan oleh Lembaga Pengarah. timbul daripada pemberitahuan maklumat mengadu
dan memantau kemajuan dan hasil daripada tindakan
• Mengkaji keputusan dan isu-isu yang timbul daripada yang diambil oleh pihak Pengurusan mengenai salah
audit luar bagi tahun kewangan 2013 dan dari tinjauan laku disahkan, penipuan dan ketidakpatuhan.
suku tahun bagi penyata kewangan 2014 termasuk
penyelesaian isu-isu di dalam laporan mereka kepada • Mengkaji laporan mengenai Penilaian Jaminan Kualiti
Jawatankuasa Audit dan maklum balas pihak Luaran oleh Institut Juruaudit Dalaman (IIA) Malaysia
Pengurusan. Juruaudit luar turut hadir pada lima (5) pada pematuhan kepada Piawaian Antarabangsa IIA
Mesyuarat Jawatankuasa Audit pada tahun kewangan bagi Amalan Profesional Audit Dalaman, kecekapan dan
untuk tujuan ini. keberkesanan dalam menjalankan misi dan peluang
untuk meningkatkan peranan Audit Dalaman Kumpulan.

ms
146 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
• Menilai prestasi dan meluluskan imbuhan (termasuk
Ringkasan aktiviti Audit Dalaman

Sorotan
Prestasi
kajian semula kontrak, kenaikan gaji dan bonus
tahunan) bagi Ketua Audit Dalaman FGV. Kumpulan
• Sebelum mesyuarat Jawatankuasa Audit, Pengerusi
Kumpulan FGV mempunyai fungsi Audit Dalaman dalam
mengadakan pertemuan peribadi dan perbincangan
Kumpulan, yang bebas dan fungsinya melapor terus kepada

Kata Pengantar kepada
dengan Ketua Audit Dalaman mengenai laporan audit

Pemegang Saham
dalaman dan apa-apa perkara yang berkaitan. Jawatankuasa Audit dan dari segi pentadbiran kepada Presiden
/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan. Pengendalian Audit
5. Mengkaji Urusniaga Dengan Pihak Berkaitan Dalaman Kumpulan adalah berdasarkan Piagam Audit Dalaman
Kumpulan, yang ditubuhkan selaras dengan keperluan Institut
• Mengkaji semakan semula dasar dan prosedur Kumpulan Piawaian Antarabangsa Dalaman Juruaudit bagi Amalan
berhubung Urusniaga Dengan Pihak Berkaitan dan Profesional Audit Dalaman dan diluluskan oleh Jawatankuasa
Urusniaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan serta Audit.

Mengenai FGV
mengesyorkannya untuk kelulusan Lembaga Pengarah.

• Menyemak laporan suku tahunan Urusniaga Berulang Audit Dalaman Kumpulan memberi jaminan bebas dan objektif
Dengan Pihak Berkaitan untuk memantau urusniaga berhubung kecukupan dan keberkesanan pengurusan risiko,
berdasarkan kelulusan pemegang-pemegang saham. kawalan dan proses tadbir urus Kumpulan di dalam dan luar
negara yang meliputi semua operasi di mana Kumpulan
• Menyemak deraf Pekeliling untuk mendapatkan mempunyai kawalan pengurusan dan rakan-rakan di mana
kelulusan pemegang-pemegang saham berkaitan persetujuan untuk entiti dikawal bersama. Selain peranan jaminan

Penambahan Nilai
Urusniaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan yang

Strategi dan
itu, Audit Dalaman Kumpulan juga menjalankan peranan
baharu dan sedia ada di dalam Kumpulan dan perundingan dan peranan penyiasatan. Dalam melaksanakan
mengesyorkannya untuk kelulusan Lembaga Pengarah. peranan perundingan, Audit Dalaman Kumpulan menjalankan
• Mengkaji laporan audit dalaman berkenaan Urusniaga dasar dan prosedur kajian, mengambil bahagian dalam kumpulan
Berulang Dengan Pihak Berkaitan. kerja untuk memberi input kepada pembangunan dasar,
pembangunan sistem dan beberapa inisiatif Kumpulan. Audit
penyiasatan dijalankan di mana terdapat tindakan yang tidak

Ulasan Prestasi &
6. Mengkaji Proses Pendedahan Maklumat
wajar, menyalahi undang-undang dan tidak jujur dilaporkan

Kemajuan
• Mengkaji semakan semula Dasar dan Prosedur melalui saluran Pendedahan Maklumat Kumpulan atau dari
Pendedahan Maklumat Kumpulan dan mengesyorkannya sumber-sumber lain. Satu pasukan audit penyiasatan khusus
untuk kelulusan Lembaga Pengarah. diwujudkan untuk audit penyiasatan bagi memastikan peranan ini
• Mengkaji laporan analisis dan status aduan pendedahan dilaksanakan secara objektif.
maklumat.
Jaminan audit dalaman dirancang dengan pendekatan berasaskan
7. Aktiviti-aktiviti lain risiko yang mengutamakan keperluan audit operasi perniagaan

Laporan
Kumpulan yang pelbagai. Berdasarkan penilaian risiko, kedudukan
• Menyemak Terma Rujukan Jawatankuasa Audit dan keutamaan telah diberikan kepada setiap unit operasi yang tidak
mengesyorkan semakan tersebut untuk kelulusan diaudit melebihi 3 tahun. Pelan audit 3 tahun dikaji semula
Lembaga Pengarah. setiap tahun dan membentuk asas untuk memperolehi Pelan
• Mengkaji kemajuan inisiatif teknologi maklumat yang Audit Dalaman Kumpulan Tahunan. Mekanisme perancangan

Penyata Kewangan
spesifik yang mempunyai kesan yang besar ke atas audit tiga (3) tahun dan Pelan Audit Dalaman Kumpulan
proses perakaunan. Tahunan diluluskan oleh Jawatankuasa Audit sebelum bermulanya
setiap tahun kewangan.

Latihan Setiap tugasan audit dalaman dilaksanakan berdasarkan
perancangan yang teliti bagi memberi tumpuan ke atas liputan
Pada tahun ini, ahli-ahli Jawatankuasa Audit telah menghadiri pengurusan risiko untuk mencapai objektif; ekonomi, kecekapan
pelbagai persidangan, seminar dan program latihan. dan keberkesanan operasi; perlindungan aset; ketepatan,
Lain-lain

kebolehpercayaan dan ketepatan waktu maklumat yang
dilaporkan; dan pematuhan undang-undang, peraturan serta
dasar dan prosedur dalaman.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 147
LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT

Pada tahun kewangan ini, Audit Dalaman Kumpulan telah
melaksanakan aktiviti-aktiviti utama berikut:
Penyata oleh Lembaga Pengarah
a. Melaksanakan audit dalaman mengikut Pelan Tahunan Laporan ini disediakan selaras dengan resolusi Lembaga Pengarah
Audit Dalaman Kumpulan yang diluluskan oleh Jawatankuasa dan diluluskan dalam mesyuarat Lembaga Pengarah bertarikh
Audit dan melaporkan penemuan, cadangan dan tindakan 28 April 2015.
pembetulan pengurusan kepada Jawatankuasa Audit setiap
suku tahun.
b. Menjalankan audit penyiasatan berdasarkan, keperluan
Jawatankuasa Audit Pengurusan dan Jawatankuasa
Pendedahan Maklumat dan melaporkan hasil siasatan itu
kepada Jawatankuasa Audit dan Pengurusan.
c. Menjalankan audit susulan terpilih dan mekanisma susulan
berkala dilaksanakan bagi semua cadangan audit. Status
pelaksanaan dikesan telah dilaporkan kepada Jawatankuasa
Audit Pengurusan bulanan dan sewajarnya dilaporkan
kepada Jawatankuasa Audit setiap suku tahun.

d. Melaksanakan tindakan susulan daripada perkara yang
dilaporkan oleh juruaudit luar dalam laporan Jawatankuasa
Audit.

e. Melaksanakan penyemakan terhadap Urusniaga Berulang
Dengan Pihak Berkaitan dengan tujuan menyokong
kenyataan Jawatankuasa Audit di dalam Pekeliling kepada
pemegang saham untuk mendapatkan mandat mengenai
Urus Niaga Berulang dengan Pihak Berkaitan yang baharu
dan sedia ada di dalam Kumpulan.

f. Menjalankan Semakan Luar terhadap Jaminan Kualiti oleh
Institut Juruaudit Dalaman (IIA) Malaysia.

g. Mengambil bahagian dalam kumpulan kerja dan mengkaji
serta memberi input dalam penyemakan semula secara
berkala atau formulasi baharu Piagam Lembaga Pengarah,
Terma Rujukan Jawatankuasa Lembaga Pengarah pelbagai
dasar peringkat Kumpulan, Penyata Pengurusan Risiko dan
Kawalan Dalaman 2013, Laporan mengenai Jawatankuasa
Audit 2013 dan Penyata Tadbir Urus Korporat 2013.

h. Melaksanakan ulasan pengesahan sistem e-RML yang
baharu dibangunkan untuk operasi perladangan.

i. Memudahkan penubuhan Unit Pematuhan Operasi dalam
Kluster Sawit Huluan untuk meningkatkan budaya
pematuhan dalam operasi.

j. Pengambilan rekrut yang berkaitan, latihan dan
pembangunan aktiviti kepada sumber yang mencukupi.

Jumlah kos yang ditanggung untuk Audit Dalaman Kumpulan
bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 adalah
RM11.05 juta (2013: RM11.59 juta).

ms
148 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
PENYATA

Sorotan
Prestasi
INTEGRITI KORPORAT

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
FGV komited kepada satu budaya integriti. Kod Etika & Tatakelakuan (COEC) dan Kod
Amalan Perniagaan (COBP) merupakan dasar kepada etika serta amalan perniagaan
yang perlu dipatuhi, diguna pakai dan diterapkan ke dalam semua operasi dan
perniagaan FGV serta Kumpulan Syarikatnya. Ini bagi memastikan Kumpulan FGV
sentiasa mematuhi undang-undang dan nilai etika dalam mengendalikan perniagaannya

Mengenai FGV
di seluruh dunia.

Penambahan Nilai
Strategi dan
pematuhan undang-undang,
dasar, prosedur, aturan,
peraturan dan garis panduan

Melaksanakan tugas
dengan sempurna

Ulasan Prestasi &
mengikut “piawaian

Kemajuan
antarabangsa” serta
Bersikap terbuka dan Melalui pelaksanaan berterusan meningkatkan
amanah dalam Kod Etika & Tatakelakuan, mutu produk dan perkhidmatan
menjalankan tugas Kod Amalan Perniagaan, Dasar Hiburan,
Hadiah dan Hospitaliti, Pengisytiharaan Aset,
Akur Janji Integriti Korporat, Pakatan
dan Pelan Integriti

Laporan
P.R.I.D.E Kumpulan FGV
komited untuk:
Menjulang nilai-nilai
teras FGV; PRIDE
(Kerjasama, Hormat,

Penyata Kewangan
Bertekad menghasilkan
Integriti, Dinamisme produk dan
dan Semangat) perkhidmatan
terbaik untuk
para pelanggan

Bangga dalam menyumbang
kejayaan FGV
Lain-lain

Inisiatif Integriti kami akan membolehkan Kumpulan FGV mencapai matlamatnya menjelang
tahun 2020, sepertimana yang telah digariskan oleh Pelan Induk Strategik Global (GSB).
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 149
PENYATA PENGURUSAN RISIKO
DAN KAWALAN DALAMAN

Lembaga Pengarah tetap komited terhadap mengekalkan sistem (ii) Jawatankuasa Audit (AC), yang ditugaskan untuk
pengurusan risiko dan kawalan dalaman yang mantap bagi menaksirkan risiko dan persekitaran kawalan serta
melindungi pelaburan pemegang-pemegang kepentingan dan penyeliaan laporan kewangan, termasuk audit luaran dan
aset-aset Kumpulan FGV (“Kumpulan”) dalaman; dan

(iii) Jawatankuasa Pelaburan (IC), yang ditugaskan untuk
Penyata Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman (“Penyata”)
memastikan pelaburan-pelaburan yang dilaksanakan seiring
ini menggariskan rangka kerja pengurusan risiko dan kawalan
dengan wawasan dan tahap risiko boleh terima keseluruhan
dalaman Kumpulan dan ini bertujuan untuk memberikan para
Kumpulan.
pemegang kepentingan kami dan pengguna Laporan Tahunan
ini maklumat yang bermakna dan bertahap tinggi mengenai
Jawatankuasa-jawatankuasa tersebut dikuatkuasakan oleh terma-
kecukupan dan kaedah-kaedah sistem pengurusan risiko dan
terma rujukan yang jelas dan diluluskan dalam melaksanakan
kawalan dalaman Kumpulan bagi tahun kewangan yang ditinjau.
tanggungjawab-tanggungjawab yang digariskan di atas.

Penyata ini dibentuk menurut Perenggan 15.26 (b) Keperluan
Penyenaraian Bursa Securities Berhad dan selaras dengan Penyata Pengurusan Risiko
Risiko dan Kawalan Dalaman: Garis Panduan untuk Pengarah-
pengarah Syarikat Tersenarai Awam (“Garis Panduan”). FGV mempunyai sebuah Bahagian Pengurusan Risiko Kumpulan
(GRMD) yang khusus bagi melaksanakan tanggungjawab-

Tanggungjawab dan tanggungjawab berikut:
• Mengkaji, mentaksir, menambahbaik dan memantau Rangka
Kebertanggungjawaban Kerja Pengurusan Risiko Kumpulan termasuk dasar-dasar dan
prosedur-prosedur pengurusan risiko;
Lembaga Pengarah mengakui tanggungjawab keseluruhannya ke
atas pembentukan dan pemantauan rangka kerja sistem • Mengemaskinikan Daftar Risiko Kumpulan;
pengurusan risiko dan kawalan dalaman Kumpulan. Ianya • Memberikan panduan kepada semua operasi Kumpulan
komited dalam memastikan kewujudan rangka kerja pengurusan dalam mengenalpasti dan mentaksirkan risiko, serta
risiko dan sistem kawalan dalaman yang berkesan dalam membangunkan strategi pengurangan risiko yang berkaitan
Kumpulan FGV dengan mengkaji dan menaksirkan kecukupan dan berkesan bagi menguruskan risiko;
sistem ini secara berterusan. Walau bagaimanapun, Lembaga • Menyediakan laporan risiko kepada, BGRMC dan Lembaga;
Pengarah mengiktiraf bahawa sistem-sistem seumpama ini
dibentuk untuk mengurus dan mengurangkan risiko-risiko yang • Melakukan kajian ke atas risiko-risiko khusus dan di mana
dikenal pasti ke tahap yang boleh diterima, dan bukannya untuk wajar, melaporkannya kepada BGRMC dan Lembaga; dan
menghapuskan sama sekali risiko-risiko ini. Oleh itu, rangka kerja • Penyeliaan Pengurusan Kesinambungan Perniagaan
pengurusan risiko dan kawalan dalaman Kumpulan dibentuk Kumpulan.
untuk mengenalpasti dan menguruskan risiko-risiko ke tahap
boleh terima yang telah ditetapkan dan diluluskan oleh Lembaga. Rangka Kerja dan Pendekatan Pengurusan Risiko
Pengarah Kawalan dalaman yang telah dilaksanakan hanya boleh GRMD disokong oleh Juara Risiko Kelompok dan Juara Risiko.
memberikan perlindungan yang munasabah, dan bukannya Juara Risiko Kelompok dan Juara Risiko adalah individu-individu
jaminan mutlak terhadap risiko kegagalan pencapaian objektif yang dicalonkan sebagai wakil kelompok berkenaan, pusat
Kumpulan dan/atau berlakunya salah nyata atau kerugian korporat dan anak-anak syarikat, bagi penyelarasan dengan
kewangan yang matan. Pemilik Risiko dalam mengenalpasti, mentaksir, mengurus dan
memantau risiko-risiko utama mereka. Mereka juga ditugaskan
Terdapat tiga (3) jawatankuasa pada peringkat Lembaga yang untuk memastikan pelaksanaan pelan tindakan bagi
menyokong Lembaga Pengarah menepati tanggungjawab mengurangkan risiko-risiko yang dikenalpasti secara berkesan.
pengurusan risiko dan kawalan dalamannya:

(i) Jawatankuasa Tadbir Urus & Pengurusan Risiko Lembaga
(BGRMC), yang ditugaskan untuk menyelia aspek-aspek
pengurusan risiko dan tadbir urus Kumpulan

ms
150 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Gambaran keseluruhan rangka kerja pengurusan risiko Kumpulan adalah seperti berikut:

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
Lembaga Pengarah

Mengenai FGV
Jawatankuasa Tadbir Urus &
Lembaga Pengurusan Risiko

Penambahan Nilai
Strategi dan
Bahagian Pengurusan
Risiko Kumpulan

Ulasan Prestasi &
Kemajuan
Juara Risiko Kelompok

Laporan
Juara Risiko

Penyata Kewangan

Pemilik Risiko
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 151
PENYATA PENGURUSAN RISIKO DAN KAWALAN DALAMAN

GRMD telah menyediakan dasar-dasar dan prosedur-prosedur yang konsisten dengan Piawaian Pengurusan Risiko ISO 31000, yang
telah dibentuk untuk membantu petugas yang berkaitan dalam melaksanakan tanggungjawab pengurusan risiko mereka.

Proses pengurusan risiko yang telah diterima-pakai oleh Kumpulan digambarkan di bawah:

Mewujudkan Konteks

Memantau dan Mengkaji
Berhubung dan Berunding

Mengenalpasti Risiko

Mengkaji Risiko

Menilai Risiko

Memproses Risiko

Aktiviti-aktiviti Utama Pengurusan Risiko 2014
Aktiviti-aktiviti utama pengurusan risiko yang dilaksanakan sepanjang tahun kewangan yang ditinjau adalah seperti berikut:

• Pembangunan Sistem Pengurusan Risiko Perusahaan • Pengurusan Kesinambungan Perniagaan (BCM)
Sistem Pengurusan Risiko Perusahaan telah dilancarkan BCM sedia untuk menyokong Kumpulan dalam membantu
dengan jayanya pada tahun semasa dan kini sedang dan memulih daripada peristiwa-peristiwa ketara yang tidak
digunakan oleh ke semua petugas yang berkaitan. dijangkakan. Dokumentasi BCM yang termasuk Pelan
Kesinambungan Perniagaan, Kajian Kesan Perniagaan dan
• Pelaporan Suku Tahun Risiko Perusahaan
Penaksiran Risiko telah dikaji semula bagi mengekalkan
Risiko perusahaan utama telah dilaporkan setiap suku tahun pelan-pelan yang mantap bagi melindungi kepentingan
kepada BGRMC. Kesemua kelompok, pusat korporat dan pemegang kepentingan. Di samping itu, Pengujian BCM juga
anak syarikat di dalam Kumpulan telah mengemaskini Daftar telah dilaksanakan di pusat-pusat korporat dan anak-anak
Risiko menerusi Sistem Pengurusan Risiko Perusahaan dan syarikat yang berkaitan.
telah melaporkannya kepada BGRMC menerusi GRMD.
• Kajian Semula Dasar-dasar dan Prosedur-prosedur
• Pembangunan Budaya dan Kesedaran Pengurusan Risiko
Kesemua dasar-dasar dan prosedur-prosedur GRMD telah
Aktiviti-aktiviti GRMD dibentuk untuk menerapkan dikaji semula dan dikemas kini bagi melaksanakan perubahan-
kepentingan budaya pengurusan risiko yang mantap dan perubahan di dalam Kumpulan.
berkesan di dalam Kumpulan. Kesedaran dan sesi latihan
mengenai Pengurusan Risiko Perusahaan dan Pengurusan • Audit Pengurusan Risiko GRMD
Kesinambungan Perniagaan telah dilaksanakan bagi kumpulan Pengauditan Pengurusan Risiko GRMD telah dilaksanakan
sasaran. Di samping itu, sesi ulasan dan maklum balas telah bagi memastikan pelaporan risiko yang relevan dan berkesan.
dilaksanakan pada akhir tahun bagi mentaksir tahap
penerimaan dan pemahaman aktiviti-aktiviti berkaitan
pengurusan risiko yang telah dilaksanakan sepanjang tahun.

ms
152 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Pendekatan Risiko bagi Anak Syarikat Senaraian Awam FGV

Sorotan
Prestasi
MSM sebagai anak syarikat senaraian awam FGV, melaporkan aktiviti pengurusan risikonya kepada Jawatankuasa Audit (AC) MSM
bagi pertimbangan Lembaga MSM seterusnya. Sebarang risiko yang dikenal pasti mempunyai kesan ketara ke atas Kumpulan FGV
dilaporkan kepada BGRMC dan sekiranya ianya mempunyai kesan secara langsung terhadap keputusan kewangan Kumpulan, ianya
dilaporkan kepada AC, dan seterusnya kepada Lembaga FGV.

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
Rangka Kerja Kawalan Dalaman
Kumpulan FGV menguruskan risikonya dengan melaksanakan pelbagai mekanisma kawalan dalaman. Mekanisma ini diguna pakai
dalam semua anak-anak syarikat di dalam Kumpulan kecuali syarikat kawalan bersama dan syarikat bersekutu yang tidak diuruskan
oleh FGV. Walau bagaimanapun, Kumpulan memastikan bahawa kepentingan dan pelaburannya dilindungi menerusi pewakilan
Lembaga Pengarah dan/atau calon-calon yang dilantik di dalam syarikat kawalan bersama dan/atau syarikat bersekutu.

Mengenai FGV
Unsur-unsur utama struktur kawalan dalaman Kumpulan adalah seperti berikut:

– Kod Etika & Tatalaku Petugas

Penambahan Nilai
– Inisiatif Integriti

Strategi dan
– Dasar & Prosedur
Pendedahan Maklumat
– Semakan Kewangan & Operasi
– Audit Dalaman Kumpulan
– Semakan & Imbangan Nilai-nilai Etika
(Pendedahan Maklumat) & Integriti

Ulasan Prestasi &
Kemajuan
– Struktur Organisasi
– Had Kuasa Budi
Bicara Kumpulan (DAL)
Pemantauan Kuasa & – Penerangan Tugas &
Pengurusan Prestasi
Tanggungjawab – Sistem Maklumat
STRUKTUR Eksekutif (EIS)
KAWALAN

Laporan
DALAMAN

Penyata Kewangan
Dasar &
Prosedur Daya Saing – Program Penyaluran Bakat
– Pengambilan Luar Petugas
– Dasar & Prosedur – Program Pelatih
Operasi – Program Pembangunan
– Proses Belanjawan Berterusan
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 153
PENYATA PENGURUSAN RISIKO DAN KAWALAN DALAMAN

1. Nilai-nilai Etika & Integriti • Penerangan Tugas/Piagam Jawatan
• Kod Etika & Tatalaku Petugas Setiap jawatan di dalam struktur organisasi disokong oleh
Kumpulan mempunyai Kod Etika dan Tatalaku Petugas penerangan tanggungjawab tugas yang jelas yang
(Kod) yang menggariskan prinsip-prinsip bagi membimbing berlandaskan kepada wawasan dan matlamat Kumpulan.
petugasnya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab Menerusi tanggungjawab yang jelas dan perhubungan
mereka mengikut piawaian integriti peribadi dan korporat antara fungsi-fungsi, kerjasama di dalam Kumpulan akan
tertinggi. Kod ini meliputi bidang-bidang seperti bertambah baik sejurus meningkatkan keberkesanan
pematuhan, integriti, tatalaku di tempat kerja, tatacara operasi Kumpulan.
perniagaan, perlindungan aset Kumpulan, kerahsiaan dan
percanggahan kepentingan. Kod ini disediakan kepada 3. Daya Saing
semua petugas menerusi portal dalaman Kumpulan.
Sebagai sebuah organisasi yang menganggap petugasnya
sebagai aset yang tidak ternilai, Kumpulan FGV komited
• Inisiatif Integriti
terhadap pembangunan peribadi dan profesional petugasnya
Sebagai salah satu penandatangan Ikrar Integriti
pada semua peringkat. Selaras dengan budaya
Korporat dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah
kesinambungan penambahbaikan Kumpulan, FGV telah
Malaysia (SPRM), Kumpulan komited kepada
membangunkan beberapa program bagi memastikan
penambahbaikan persekitaran perniagaannya dengan
penekanan kepada ketelusan, integriti dan tadbir urus saluran sumber tenaga yang berkebolehan dan
yang baik. Pada tahun 2014, Kumpulan telah berpengetahuan yang mencukupi, yang seterusnya akan
melaksanakan inisiatif kesedaran integriti berikut: dilatih bagi menyandang tunggak kepimpinan masa depan,
bagi pembangunan yang mampan dan seimbang.
• Program siri jelajah Kesedaran Integriti
• Pelan Integriti telah dilancarkan pada 27 Januari 2014
Program-program ini bersifat holistik, dan bertujuan
• Portal Integriti telah dilancarkan pada 27 Januari 2014
menambahbaikan daya saingan profesional dan tingkah
laku dengan menggabungkan unsur-unsur seperti integriti,
Kumpulan FGV juga telah melanjutkan inisiatif
integritinya kepada rakan-rakan niaganya dengan tadbir urus dan juga nilai-nilai teras Kumpulan P-R-I-D-E.
melaksanakan Perjanjian Integriti keseluruhan Kumpulan.
Perjanjian ini memerlukan vendor dan kontraktor Program-program yang ada adalah seperti berikut:
berdaftar menandatangani pengikraran bagi
melandaskan prinsip-prinsip integriti apabila berurusan (a) Program Pembangunan Kepimpinan
dengan Kumpulan. Setakat 31 Disember 2014, sejumlah Matlamat program-program ini adalah untuk
7,151 vendor berdaftar telah menandatangani Perjanjian memastikan Kumpulan FGV memiliki pelan
Integriti tersebut. perancangan penggantian kepimpinan bagi memenuhi
keperluan kepimpinan masa depan Kumpulan.
• Dasar & Prosedur Pendedahan Maklumat Program-program yang ditawarkan adalah:
Kumpulan FGV mempunyai Dasar & Prosedur • Program Kepimpinan Bakat Lestari Global
Pendedahan Maklumat yang berfungsi sebagai saluran • Program Pembangunan Pengurusan Kanan
rasmi bagi petugas menyuarakan masalah-masalah
mereka menerusi kaedah yang selamat dan sulit. (b) Program Pelatih
Program-program ini dibentuk bagi graduan baharu
2. Kuasa & Tanggungjawab
dalam usaha membekalkan tenaga kerja yang berkaliber
• Struktur Organisasi tinggi secara berterusan kepada Kumpulan. Program-
Kumpulan menyusun operasinya kepada enam (6) programnya adalah seperti berikut:
kelompok perniagaan yang disokong oleh pusat • Program Pelatih Pengurusan
korporat pada peringkat FGV. Struktur organisasi
• Program Pelatih Akauntan
menyediakan panduan jelas dalam membuat laporan
• Pelatih Kadet Pengurusan Perladangan
dan fungsi-fungsi yang mengutarakan pemilikan,
• Pelatih Kadet Program Kejuruteraan Kilang Minyak
kebertanggungjawaban dan membentuk asas bagi
pewakilan kuasa dan tanggungjawab. Kelapa Sawit

• Had Kuasa Budi Bicara Kumpulan (DAL) (c) Lain-lain
• Pensijilan Pengurusan Industri Perladangan
Selaras dengan semangat penambahbaikan kawalan
dalaman secara berterusan, DAL Kumpulan dikaji semula Program ini adalah bagi petugas-petugas bukan
dan dikemas kini bagi mengutarakan keberkesanan eksekutif baharu, yang dibentuk untuk
organisasi sambil memastikan bahawa ianya selaras melengkapkan mereka dengan kepakaran dan
dengan tahap yang boleh diterima risiko Lembaga. pengetahuan utama di dalam industri perladangan.
Lembaga telah meluluskan DAL yang telah dikaji semula
pada 20  Januari 2015.

ms
154 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
4. Dasar-dasar dan Prosedur-prosedur Presiden Kumpulan dan Pegawai Kewangan Eksekutif

Sorotan
Prestasi
• Dasar-dasar dan Prosedur-prosedur Operasi Kumpulan membentangkan kajian Penyata Kewangan
dan Prestasi Operasi suku tahunan Kumpulan kepada
Kumpulan beroperasi menurut dasar dan prosedur yang
Jawatankuasa Audit sebelum disyorkan kepada Lembaga
sedia ada. Dasar-dasar dan Prosedur-prosedur Operasi
Pengarah untuk kelulusan dan seterusnya diedarkan
(Dasar) ini dikaji secara berkala agar ianya kekal berkesan

Kata Pengantar kepada
kepada Bursa Malaysia.
dan relevan dalam menyokong aktiviti perniagaan

Pemegang Saham
Kumpulan sepanjang masa dalam pada ianya terus
berkembang dan berubah secara setempat dan merentasi Semakan Penyata Oleh Juruaudit
sempadan. Dasar ini juga memudahkan pematuhan kepada
keperluan peraturan, penyenaraian dan tadbir urus.
Luaran Dan Audit Dalaman
Kumpulan (GIA)
• Proses Belanjawan
Menurut Perenggan 15.23 Keperluan Penyenaraian Pasaran

Mengenai FGV
Perancangan Perniagaan yang diselaraskan dan
disebariskan dengan objektif-objektif tertentu, adalah Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, Juruaudit Luaran telah
penting dalam memastikan hala tuju aktiviti dan inisiatif menyemak Penyata ini untuk disertakan di dalam Laporan
setiap Kluster dan Ibu Pejabat Korporat dalam memenuhi Tahunan 2014. Semakan ini telah dilaksanakan selaras dengan
objektif jangka pendek dan panjang Kumpulan. Panduan Amalan yang Disyorkan (RPG) 5 (Disemak Semula) yang
Sehubungan itu, Kumpulan memberi penekanan dikeluarkan oleh Institut Akauntan Malaysia.
terhadap proses belanjawan tahunan yang komprehensif

Penambahan Nilai
bagi memastikan rancangan perniagaan Kumpulan Juruaudit Luaran telah melaporkan kepada Lembaga bahawa tidak

Strategi dan
selaras dengan Pelan Induk Strategik Global (GSB) Felda ada sebarang perkara yang timbul yang menyakinkan mereka
Global Ventures Holdings Berhad (FGV) yang telah bahawa Penyata ini tidak selaras dengan pemahaman proses yang
diluluskan. GSB merangkumi satu jangka masa yang diterima-pakai oleh Lembaga dalam mengkaji kecukupan sistem
panjang dan merupakan satu dokumen yang telah pengurusan risiko dan kawalan dalaman Kumpulan.
diluluskan yang akan memberi panduan kepada pihak
Pengurusan di dalam keputusan-keputusan pelaburan Kesimpulan

Ulasan Prestasi &
dan peruntukan modal dalam melaksanakan strategi

Kemajuan
Kumpulan. Berdasarkan proses dan langkah yang telah diambil oleh
Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa-jawatankuasanya
5. Pemantauan sepanjang tahun kewangan serta jaminan yang diberikan oleh
Prestasi Kumpulan mengikut pelan perniagaan dan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan Ketua Pegawai
belanjawan tahunan diukur dan dipantau mengikut Kewangan Kumpulan, Lembaga Pengarah berpendapat bahawa
mekanisma-mekanisma berikut: rangka kerja pengurusan risiko dan sistem kawalan dalaman
seperti yang dinyatakan di dalam Penyata ini adalah mantap dan

Laporan
• Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) berkesan dalam melindungi pelaburan para pemegang saham
EIS merupakan papan pemuka prestasi dalam talian dan aset Kumpulan FGV.
yang menyampaikan maklumat kepada pihak
Pengurusan bagi memantau prestasi Kumpulan dan Penyata ini disediakan selaras dengan resolusi Lembaga Pengarah

Penyata Kewangan
enam (6) kluster perniagaannya. Sistem ini mengukur bertarikh 28 April 2015.
prestasi mengikut sasaran dan mengenalpasti jurang
prestasi bagi memudahkan pihak Pengurusan membuat
keputusan perniagaan dengan tujuan mencapai
matlamat penstrukturan Kumpulan.

• Kajian Kewangan dan Operasi
Kajian Kewangan dan Operasi adalah satu mekanisma
Lain-lain

yang diterima pakai untuk mengukur prestasi Kumpulan
sebenar bagi membandingkan pelan perniagaan dengan
tahun sebelumnya dan belanjawan tahunan Kumpulan.
Kajian Kewangan dan Operasi dilaksanakan secara
berkala oleh Jawatankuasa Eksekutif yang terdiri daripada
Mesyuarat Agung

Pengurusan Kanan Kumpulan.
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 155
PENYATA
TANGGUNGJAWAB PENGARAH

Para Pengarah dikehendaki oleh Akta Syarikat, 1965 (Akta) untuk menyediakan penyata kewangan bagi setiap tahun kewangan
yang memberi pandangan benar dan saksama mengenai keadaan hal ehwal Kumpulan dan Syarikat pada tahun akhir kewangan
serta keputusan dan aliran tunai Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan. Seperti dikehendaki oleh Akta dan Kehendak
Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, penyata kewangan telah disediakan sejajar dengan Piawaian Laporan
Kewangan yang diterbitkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia dan peruntukan Akta.

Para Pengarah menganggap bahawa dalam menyediakan penyata kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2014 yang
dibentangkan pada halaman 165 hingga 323, Kumpulan telah menggunakan dasar-dasar perakaunan yang sesuai, menggunakannya
secara konsisten dan disokong oleh pertimbangan dan anggaran yang berpatutan dan berhemat. Para Pengarah mempunyai
tanggungjawab untuk memastikan bahawa Kumpulan dan Syarikat menyimpan rekod perakaunan yang mendedahkan ketepatan
yang munasabah mengenai kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat dan membolehkan mereka memastikan penyata kewangan
tersebut mematuhi Akta. Para Pengarah mempunyai tanggungjawab umum untuk mengambil langkah-langkah yang sewajarnya
kepada mereka untuk melindungi aset Kumpulan dan mencegah serta mengesan penipuan dan penyelewengan.

Penyata ini dibuat selaras dengan resolusi Lembaga Pengarah bertarikh 25 Mac 2015.

ms
156 Felda Global Ventures Holdings Berhad
PENYATA
KEWANGAN
158 Laporan Para Pengarah
162 Penyata Para Pengarah
162 Akuan Berkanun
163 Laporan Juruaudit Bebas
165 Penyata Pendapatan Komprehensif
167 Penyata Kedudukan Kewangan
169 Penyata Perubahan Ekuiti Disatukan
171 Penyata Perubahan Ekuiti
173 Penyata Aliran Tunai
177 Nota-nota Kepada Penyata Kewangan
324 Maklumat Tambahan
LAPORAN
PARA PENGARAH
Para Pengarah dengan sukacitanya membentangkan laporan tahunan mereka kepada ahli-ahli, beserta dengan penyata kewangan
Kumpulan dan Syarikat yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014.

Kegiatan Utama
Syarikat secara asasnya adalah merupakan sebuah syarikat pegangan pelaburan di mana pelaburan utamanya adalah perladangan
kelapa sawit dan pelbagai aktiviti hiliran yang berkaitan, penapisan gula, perdagangan, logistik, pemasaran, pemprosesan getah,
kegiatan penyelidikan dan pembangunan dan aktiviti perniagaan tani yang berkaitan. Aktiviti-aktiviti utama anak-anak syarikat
dinyatakan dalam Nota 22 penyata kewangan.

Tiada perubahan ketara berlaku dalam aktiviti-aktiviti Kumpulan dan Syarikat sepanjang tahun kewangan selain daripada yang
dinyatakan dalam Nota 56 penyata kewangan.

Keputusan Kewangan

Kumpulan Syarikat
RM’000 RM’000

Keuntungan boleh diagihkan kepada pemilik Syarikat 325,487 450,500
Kepentingan pihak tidak mengawal 213,165 –

Keuntungan bagi tahun kewangan 538,652 450,500

Dividen
Dividen untuk saham biasa berbayar atau diisytihar oleh Syarikat sejak 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:

RM’000

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013:
  – Dividen akhir peringkat pertama sebanyak 10.0 sen sesaham, dibayar pada 11 Julai 2014 364,815

Bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2014:
  – Dividen interim peringkat pertama sebanyak 6.0 sen sesaham, dibayar pada 29 September 2014 218,889

Jumlah 583,704

Lembaga Pengarah menyarankan pembayaran dividen akhir peringkat pertama sebanyak 4.0 sen sesaham yang berjumlah RM145.93
juta, yang mana tidak dikenakan cukai dalam tangan pemegang saham sejajar dengan perenggan 12B Jadual 6 Akta Cukai
Pendapatan, 1967, yang tertakluk kepada kelulusan daripada pemegang-pemegang saham pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat
yang akan datang.

Rizab dan Peruntukan
Semua pemindahan ketara kepada atau daripada rizab dan peruntukan semasa tahun kewangan telah dinyatakan dalam penyata
kewangan.

ms
158 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Para Pengarah
Para Pengarah yang telah memegang jawatan sejak tarikh laporan terakhir adalah seperti berikut:

Tan Sri Hj Mohd Isa Dato’ Hj Abdul Samad (Pengerusi)

Kata Pengantar kepada
Tan Sri Dr. Sulaiman Bin Mahbob

Pemegang Saham
Dato’ Mohd Emir Mavani Abdullah
Datuk Dr. Omar Salim
Dato’ Yahaya Abd Jabar
Datuk Nozirah Bahari
Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid
Datuk Hj. Faizoull Bin Ahmad
Dato’ Mohd Zafer Bin Mohd Hashim (Dilantik pada 20 Januari 2015)

Mengenai FGV
Dato’ Mohamed Suffian Bin Awang (Dilantik pada 20 Januari 2015)
Tan Sri Ismee Ismail (Meletak jawatan pada 20 Januari 2015)
Tan Sri Dato’ Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah (Meletak jawatan pada 20 Januari 2015)
Fazlur Rahman Bin Ebrahim (Meletak jawatan pada 20 Januari 2015)
Datuk Dr. Salmiah Binti Ahmad (Meletak jawatan pada 7 Ogos 2014)

Penambahan Nilai
Strategi dan
Manfaat Para Pengarah
Sepanjang dan pada akhir tahun kewangan semasa, tidak terdapat sebarang urus janji yang melibatkan Syarikat sebagai satu pihak,
iaitu, urus janji dengan matlamat atau matlamat-matlamat yang membolehkan para Pengarah Syarikat memperoleh manfaat
menerusi perolehan saham atau debentur dalam Syarikat atau mana-mana badan korporat yang lain.

Sejak berakhirnya tahun kewangan lepas, tiada Pengarah menerima atau layak menerima manfaat (selain daripada yang dinyatakan

Ulasan Prestasi &
dalam Nota 12 penyata kewangan) berikutan dengan kontrak yang dibuat oleh Syarikat atau sesebuah syarikat yang berkaitan

Kemajuan
dengan Pengarah atau firma yang mana beliau adalah ahlinya atau dengan sebuah syarikat yang mana beliau mempunyai
kepentingan kewangan yang ketara.

Kepentingan Para Pengarah dalam Saham dan Debentur
Berdasarkan Daftar Pegangan Saham Pengarah, para Pengarah yang memegang jawatan pada akhir tahun kewangan serta

Laporan
kepentingan mereka dalam saham syarikat dan syarikat-syarikat berkaitan adalah seperti berikut:

Pegangan saham dalam Felda Global Ventures Holdings Berhad

Bilangan saham biasa RM1.00 sesaham

Penyata Kewangan
Pada 1.1.14 Belian (Dilupuskan) Pada 31.12.14

Tan Sri Hj Mohd Isa Dato’ Hj Abdul Samad 180,000 – – 180,000
Tan Sri Dr. Sulaiman Bin Mahbob 50,000 – – 50,000
Dato’ Mohd Emir Mavani Abdullah 150,000 – – 150,000
Datuk Dr. Omar Salim 150,000 – – 150,000
Datuk Nozirah Bahari 150,000 – – 150,000
Lain-lain

Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid 150,000 – – 150,000
Datuk Hj. Faizoull Bin Ahmad 110,000 – – 110,000
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 159
LAPORAN PARA PENGARAH

Kepentingan Para Pengarah dalam Saham dan Debentur (sambungan)
Pegangan saham dalam MSM Malaysia Holdings Berhad, anak syarikat Kumpulan

Bilangan saham biasa RM0.50 sesaham

Pada 1.1.14 Belian (Dilupuskan) Pada 31.12.14

Tan Sri Hj Mohd Isa Dato’ Hj Abdul Samad 20,000 – – 20,000
Tan Sri Dr. Sulaiman Bin Mahbob 20,000 – – 20,000
Datuk Dr. Omar Salim 20,000 – – 20,000

Selain daripada yang dinyatakan di atas, berdasarkan Daftar Pegangan Saham Pengarah, tiada Pengarah yang berkhidmat sehingga
akhir tahun memiliki sebarang kepentingan dalam saham dan opsyen saham Syarikat, atau saham, opsyen saham dan debentur di
dalam syarikat-syarikat yang berkaitan semasa tahun kewangan.

Maklumat Berkanun dalam Penyata Kewangan
Sebelum penyata pendapatan komprehensif dan penyata kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat disediakan, para Pengarah
telah mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk:

(a) memastikan tindakan wajar telah diambil berkaitan dengan hapus kira hutang lapuk dan menyediakan peruntukan bagi hutang
ragu dan berpuas hati bahawa kesemua hutang lapuk yang dikenalpasti telah dihapuskira dan peruntukan yang mencukupi
telah dibuat untuk pinjaman hutang ragu; dan

(b) memastikan sebarang aset semasa, selain daripada hutang, yang tidak mungkin dapat direalisasikan dalam perjalanan
perniagaan biasa, di mana nilainya sepertimana dinyatakan di dalam rekod perakaunan Kumpulan dan Syarikat, telah diturun
nilai kepada satu jumlah yang mungkin boleh direalisasi.

Pada tarikh laporan ini, para Pengarah tidak mengetahui sebarang keadaan yang:

(a) boleh menjadikan jumlah hutang lapuk yang dihapus kira atau jumlah peruntukan hutang ragu di dalam penyata kewangan
Kumpulan dan Syarikat tidak mencukupi sehingga ke tahap yang ketara; atau

(b) boleh menjadikan nilai-nilai aset semasa di dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat mengelirukan; atau

(c) telah timbul penyebab pematuhan kepada kaedah penilaian aset atau liabiliti Kumpulan dan Syarikat yang sedia ada
mengelirukan atau tidak wajar.

Tiada liabiliti luar jangka atau liabiliti lain telah berkuatkuasa atau mungkin berkuatkuasa dalam tempoh dua belas (12) bulan selepas
berakhirnya tahun kewangan, yang mana pada pendapat para Pengarah boleh menjejaskan keupayaan Kumpulan atau Syarikat
memenuhi tanggungjawab masing-masing apabila tiba masanya.

Pada tarikh laporan ini, tiada wujud:

(a) sebarang caj ke atas aset Kumpulan dan Syarikat yang timbul sejak berakhirnya tahun kewangan yang menjamin liabiliti mana-
mana individu; atau

(b) sebarang liabiliti luar jangka Kumpulan dan Syarikat yang timbul sejak berakhirnya tahun kewangan.

ms
160 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Maklumat Berkanun dalam Penyata Kewangan (sambungan)
Pada tarikh laporan ini, para Pengarah tidak mengetahui sebarang keadaan berbangkit yang tidak dibincangkan dalam laporan ini
atau penyata kewangan yang menyebabkan mana-mana jumlah yang dinyatakan di dalam penyata kewangan mengelirukan.

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
Para Pengarah berpendapat:

(a) keputusan operasi Kumpulan dan Syarikat pada tahun kewangan tidak dipengaruhi oleh sebarang perkara, urusniaga atau
peristiwa penting dan luarbiasa, selain daripada yang dinyatakan dalam Nota 56 penyata kewangan; dan

(b) tiada sebarang perkara, urusniaga atau peristiwa penting atau luarbiasa yang berlaku di antara tempoh berakhir tahun
kewangan ini sehingga tarikh laporan ini yang menjejaskan keputusan operasi Kumpulan atau Syarikat bagi tahun kewangan

Mengenai FGV
yang dinyatakan dalam laporan ini, selain daripada yang dinyatakan dalam Nota 57 penyata kewangan.

Juruaudit
Juruaudit, PricewaterhouseCoopers, telah menyatakan kesanggupan mereka untuk meneruskan khidmat.

Penambahan Nilai
Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah menurut resolusi bertarikh 25 Mac 2015.

Strategi dan
Ulasan Prestasi &
Kemajuan
TAN SRI HJ MOHD ISA DATO’ HJ ABDUL SAMAD
Pengerusi

Laporan
DATO’ MOHD EMIR MAVANI ABDULLAH
Pengarah

Kuala Lumpur

Penyata Kewangan
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 161
PENYATA
PARA PENGARAH
Menurut Seksyen 169(15) Akta Syarikat, 1965

Kami, Tan Sri Hj Mohd Isa Dato’ Hj Abdul Samad dan Dato’ Mohd Emir Mavani Abdullah, dua daripada Pengarah Felda Global
Ventures Holdings Berhad, menyatakan bahawa, menurut pendapat para Pengarah, penyata kewangan yang dibentangkan di
halaman 165 sehingga 323 telah disediakan untuk memberi pandangan yang benar dan saksama tentang kedudukan kewangan
Kumpulan dan Syarikat pada 31 Disember 2014 serta prestasi kewangan dan aliran tunai Kumpulan dan Syarikat bagi tahun
kewangan berakhir pada tarikh tersebut sejajar dengan peruntukan Akta Syarikat, 1965 dan Piawaian Laporan Kewangan Malaysia.

Maklumat tambahan yang dinyatakan di dalam Nota 60, halaman 324, telah disediakan menurut Garis Panduan Perkara Khas No.1,
Penentuan Keuntungan atau Kerugian yang Direalisasi atau Tidak Direalisasi dalam Konteks Pendedahan selaras dengan Kehendak
Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad, seperti yang diterbitkan oleh Institut Akauntan Malaysia.

Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah sejajar dengan resolusi bertarikh 25 Mac 2015.

TAN SRI HJ MOHD ISA DATO’ HJ ABDUL SAMAD DATO’ MOHD EMIR MAVANI ABDULLAH
Pengerusi Pengarah

Kuala Lumpur

AKUAN
BERKANUN
Menurut Seksyen 169(16) Akta Syarikat, 1965

Saya, Ahmad Tifli Dato’ Mohd Talha, Pegawai yang bertanggungjawab terhadap pengurusan kewangan Felda Global Ventures
Holdings Berhad, dengan tulus ikhlas dan sesungguhnya menyatakan penyata kewangan yang dibentangkan di halaman 165
sehingga 323, pada pendapat saya adalah betul dan saya membuat pengakuan ini dengan sepenuh kepercayaan bahawa ia adalah
benar dan memenuhi peruntukan Akta Akaun Berkanun, 1960.

AHMAD TIFLI DATO’ MOHD TALHA

Diperakui dengan sesungguhnya dan sebenarnya oleh penama dinyatakan di atas, Ahmad Tifli Dato’ Mohd Talha di Kuala Lumpur
pada 25 Mac 2015, di hadapan saya.

PESURUHJAYA SUMPAH

ms
162 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
LAPORAN
JURUAUDIT BEBAS
Kepada Ahli-ahli Felda Global Ventures Holdings Berhad

Sorotan
Prestasi
Laporan mengenai Penyata Kewangan
Kami telah mengaudit penyata kewangan Felda Global Ventures Holdings Berhad di halaman 165 sehingga 323, yang merangkumi
penyata kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat pada 31 Disember 2014, dan penyata pendapatan komprehensif, penyata
perubahan ekuiti dan penyata aliran tunai Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan yang telah berakhir, dan ringkasan dasar-

Kata Pengantar kepada
dasar penting perakaunan dan nota-nota penjelasan yang lain, seperti dinyatakan dalam Nota 1 hingga 59.

Pemegang Saham
Tanggungjawab para Pengarah terhadap Penyata Kewangan
Para Pengarah Syarikat bertanggungjawab dalam penyediaan penyata kewangan bagi memberi pandangan yang benar dan saksama
menurut Piawaian Laporan Kewangan Malaysia dan keperluan Akta Syarikat, 1965 di Malaysia. Para Pengarah juga bertanggungjawab
terhadap kawalan dalaman seperti yang mereka tentukan perlu bagi membolehkan penyediaan penyata kewangan yang bebas
daripada sesuatu salah nyata, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan.

Mengenai FGV
Tanggungjawab Juruaudit
Tanggungjawab kami adalah untuk memberikan pendapat tentang penyata kewangan berdasarkan audit kami. Kami telah
melaksanakan audit tersebut menurut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian tersebut memerlukan kami
mematuhi kehendak-kehendak etika serta merancang dan melaksanakan audit untuk mendapatkan jaminan yang munasabah
samada penyata kewangan ini bebas daripada salah nyata yang penting.

Penambahan Nilai
Strategi dan
Audit merangkumi pelaksanaan prosedur bagi memperoleh bukti audit mengenai jumlah dan pendedahan yang dinyatakan dalam
penyata kewangan. Prosedur yang dipilih adalah berdasarkan pertimbangan kami, termasuk penilaian risiko akibat salah nyata yang
penting dalam penyata kewangan, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Dalam membuat penilaian risiko ini, kami telah
menilai kawalan dalaman yang bersesuaian dalam penyediaan dan pembentangan penyata kewangan entiti berkenaan supaya memberi
gambaran benar dan saksama bagi mendapatkan prosedur audit yang sesuai dengan keadaan ini, tetapi bukan bertujuan untuk
menyatakan pendapat tentang keberkesanan kawalan dalaman entiti tersebut. Audit juga melibatkan penilaian kesesuaian dasar-dasar

Ulasan Prestasi &
perakaunan yang digunakan dan kewajaran anggaran perakaunan yang dibuat oleh para Pengarah, serta penilaian ke atas
pembentangan keseluruhan penyata kewangan tersebut.

Kemajuan
Kami percaya bahawa bukti audit yang diperolehi adalah mencukupi dan bersesuaian bagi memberikan asas yang munasabah untuk
pendapat audit kami.

Pendapat
Pada pendapat kami, penyata kewangan ini telah memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan
Kumpulan dan Syarikat pada 31 Disember 2014 dan prestasi kewangan serta aliran tunai bagi tahun kewangan yang berakhir

Laporan
mematuhi Piawaian Laporan Kewangan Malaysia dan keperluan Akta Syarikat, 1965 di Malaysia.

Laporan Kehendak-kehendak Perundangan dan Peraturan Lain

Penyata Kewangan
Sejajar dengan keperluan Akta Syarikat, 1965 di Malaysia, kami juga melaporkan yang berikut:

(a) Pada pendapat kami, rekod perakaunan dan rekod-rekod lain serta senarai daftar yang wajib disimpan di bawah Akta oleh
Syarikat dan anak-anak syarikatnya yang mana kami bertindak sebagai juruaudit telah disimpan dengan sempurna selaras
dengan peruntukan Akta tersebut.

(b) Kami telah mempertimbangkan penyata kewangan dan laporan juruaudit ke atas semua anak-anak syarikat yang mana kami
tidak bertindak sebagai juruaudit, seperti yang dinyatakan dalam Nota 22 penyata kewangan.
Lain-lain

(c) Kami berpuas hati bahawa penyata kewangan bagi anak-anak syarikat yang telah disatukan dengan penyata kewangan Syarikat
adalah lengkap dan kandungan yang sesuai dan wajar bagi tujuan penyediaan penyata kewangan Kumpulan dan kami telah
menerima maklumat dan penjelasan yang memuaskan sebagaimana yang diperlukan untuk tujuan tersebut.
Mesyuarat Agung

(d) Laporan audit ke atas penyata kewangan anak-anak syarikat tidak mengandungi sebarang kelayakan atau tiada sebarang ulasan
yang dibuat di bawah Seksyen 174(3) Akta tersebut.
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 163
LAPORAN JURUAUDIT BEBAS
Kepada Ahli-ahli Felda Global Ventures Holdings Berhad

Tanggungjawab Laporan yang Lain
Maklumat tambahan yang dibuat dalam Nota 60 di halaman 324 didedahkan sebagai mematuhi keperluan Bursa Malaysia Securities
Berhad dan bukan sebahagian daripada penyata kewangan ini. Para Pengarah bertanggungjawab bagi penyediaan maklumat
tambahan ini selaras dengan Garis Panduan Berkanun Perkara Khas No.1 Penentuan keuntungan atau Kerugian Direalisasi atau Tidak
Direalisasi dalam Konteks Pendedahan selaras dengan Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad seperti yang
diterbitkan oleh Institut Akauntan Malaysia (“Garis Panduan MIA”) dan arahan daripada Bursa Malaysia Securities Berhad. Pada
pendapat kami, maklumat tambahan ini disediakan mengikut Garis Panduan MIA selaras dengan arahan Bursa Malaysia Securities
Berhad.

Lain-lain Perkara
Laporan ini dibuat hanya untuk ahli-ahli Syarikat sebagai sebuah badan, sejajar dengan Seksyen 174, Akta Syarikat, 1965, di
Malaysia dan bukan untuk tujuan lain. Kami tidak memikul tanggungjawab ke atas orang lain bagi kandungan laporan ini.

PRICEWATERHOUSECOOPERS
(No. AF: 1146)
Akauntan Berkanun

AZIZAN BIN ZAKARIA
(No. 2930/05/16 (J))
Akauntan Berkanun

Kuala Lumpur, Malaysia
25 Mac 2015

ms
164 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
PENYATA
PENDAPATAN KOMPREHENSIF
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

Sorotan
Prestasi
Kumpulan Syarikat
2014 2013 2014 2013
Nota RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
Operasi Berterusan
Perolehan 6 16,369,273 12,568,008 762,765 550,360
Kos jualan (14,249,104) (11,689,738) (53,120) (132,581)

Keuntungan kasar 2,120,169 878,270 709,645 417,779

Lain-lain pendapatan operasi 7 205,969 508,820 47,711 343,826
Kos jualan dan pengagihan (339,942) (208,183) – –

Mengenai FGV
Perbelanjaan pentadbiran (859,786) (193,180) (175,847) (61,680)
Lain-lain perbelanjaan operasi 8 (111,452) (2,181) (143) (12,396)
Lain-lain (kerugian)/keuntungan, bersih 9 (129,687) 494,261 – –

Keuntungan operasi 885,271 1,477,807 581,366 687,529

Pendapatan kewangan 10 131,746 164,172 – –

Penambahan Nilai
Kos kewangan 10 (189,176) (103,429) (134,475) (93,168)

Strategi dan
Bahagian keputusan daripada syarikat-syarikat bersekutu 23 9,320 83,368 – –
Bahagian keputusan daripada syarikat-syarikat usaha sama 24 21,375 (85,596) – –

Keuntungan sebelum zakat dan cukai 11 858,536 1,536,322 446,891 594,361

Zakat 13 (13,184) (32,612) – –
(277,456) (366,659) 3,609 16,990
Cukai 14

Ulasan Prestasi &
Keuntungan bagi tahun kewangan daripada

Kemajuan
  operasi berterusan 567,896 1,137,051 450,500 611,351

Operasi Diberhentikan
Kerugian daripada operasi diberhentikan 15 (29,244) (28,753) – –

Keuntungan bagi tahun kewangan 538,652 1,108,298 450,500 611,351

Lain-lain pendapatan/(kerugian) komprehensif:

Laporan
Perkara yang tidak akan diklasifikasikan kepada untung atau rugi
Keuntungan/(kerugian) aktuari ke atas pelan
  manfaat tertakrif (193) (212) (83) 19
Perkara yang mungkin akan diklasifikasikan kepada

Penyata Kewangan
  untung atau rugi
Perbezaan tukaran matawang 22,926 26,645 – –
Lain-lain bahagian kerugian komprehensif
  syarikat-syarikat bersekutu – (9,411) – –
Lain-lain bahagian pendapatan komprehensif
  syarikat-syarikat usaha sama 39,853 14,924 – –
Perubahan nilai saksama dalam aset kewangan
  tersedia untuk dijual 17,665 – – –
Lain-lain

80,444 32,158
– –

Jumlah lain-lain keuntungan/(kerugian) komprehensif bagi
  tahun kewangan, selepas cukai 80,251 31,946 (83) 19

Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun kewangan 618,903 1,140,244 450,417 611,370
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 165
PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

Kumpulan Syarikat

2014 2013 2014 2013
Nota RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Keuntungan boleh diagih kepada:
  Pemilik Syarikat 325,487 982,251 450,500 611,351
  Kepentingan pihak tidak mengawal 213,165 126,047 – –

538,652 1,108,298 450,500 611,351

Jumlah pendapatan komprehensif boleh diagih kepada:
  Pemilik Syarikat 388,929 1,014,304 450,417 611,370
  Kepentingan pihak tidak mengawal 229,974 125,940 – –

618,903 1,140,244 450,417 611,370

Jumlah pendapatan komprehensif diagihkan kepada
  pemegang saham ekuiti hasil daripada:
  – Operasi berterusan 418,173 1,043,057 450,417 611,370
  – Operasi diberhentikan (29,244) (28,753) – –

388,929 1,014,304 450,417 611,370

EPS asas dan kecairan (sen) 17
  – Daripada operasi berterusan 9.7 27.7
  – Daripada operasi diberhentikan (0.8) (0.8)

8.9 26.9

ms
166 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
PENYATA
KEDUDUKAN KEWANGAN
Pada 31 Disember 2014

Sorotan
Prestasi
Kumpulan Syarikat

2014 2013 2014 2013
Nota RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Kata Pengantar kepada
(Dinyatakan

Pemegang Saham
semula)

ASET
Aset bukan semasa
Hartanah, loji dan peralatan 19 6,348,754 5,711,516 10,277 9,547
Pelaburan hartanah 20 144,544 147,582 8,642 –
1,534,397 988,516 6,144 5,965

Mengenai FGV
Aset tidak nyata 21
Pelaburan dalam anak-anak syarikat 22 – – 8,731,021 8,024,403
Kepentingan dalam syarikat-syarikat bersekutu 23 215,754 213,118 – –
Kepentingan dalam syarikat-syarikat usaha sama 24 745,042 634,762 – –
Bayaran pajakan prabayar 25 49,961 40,969 – –
Belum terima 27 165,273 84,441 86,624 –
Aset biologi 29 2,777,245 2,447,265 – –

Penambahan Nilai
Aset cukai tertunda 48 1,254,586 1,281,465 24,873 21,257

Strategi dan
Aset kewangan tersedia untuk dijual 30 243,685 225,305 – –

13,479,241 11,774,939 8,867,581 8,061,172

Aset Semasa
Inventori 31 1,763,695 1,788,499 – –

Ulasan Prestasi &
Aset biologi 29 50,697 41,491 – –

Kemajuan
Belum terima 27 1,089,410 1,351,537 20,080 173,912
Jumlah belum terima daripada pemegang saham penting 28 79,233 81,923 2,308 377
Jumlah belum terima daripada anak-anak syarikat 28 – – 101,761 58,584
Jumlah belum terima daripada syarikat-syarikat
  usaha sama 28 328,941 421,838 – –
Jumlah belum terima daripada syarikat bersekutu 28 36 37 – –
Jumlah belum terima daripada syarikat-syarikat

Laporan
  berkaitan lain 28 63,964 29,060 1,571 61
Pinjaman belum terima daripada anak syarikat 36 – – 1,062 1,062
Cukai boleh diperoleh semula 129,407 177,575 18,891 18,617
Instrumen kewangan pada nilai saksama melalui
  keuntungan atau kerugian 32 21,431 12,955 – –

Penyata Kewangan
Aset kewangan derivatif 33 15,337 3,499 – –
Tunai dan kesetaraan tunai 34 3,673,415 5,028,986 629,119 1,902,463

7,215,566 8,937,400 774,792 2,155,076
Aset dipegang untuk dijual 35 28,619 159,920 – –

7,244,185 9,097,320 774,792 2,155,076

Lain-lain

Jumlah aset 20,723,426 20,872,259 9,642,373 10,216,248
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 167
PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN
Pada 31 Disember 2014

Kumpulan Syarikat
2014 2013 2014 2013
Nota RM’000 RM’000 RM’000 RM’000
(Dinyatakan
semula)

EKUITI DAN LIABILITI
Modal dan Rizab
Modal saham 37 3,648,152 3,648,152 3,648,152 3,648,152
Premium saham 38 3,371,685 3,371,685 3,371,685 3,371,685
Rizab pertukaran asing 39 (12,865) (62,801) – –
Rizab penyusunan semula 40 (2,088,969) (2,088,969) – –
Rizab tersedia untuk dijual 41 32,456 13,739 – –
Lain-lain rizab 41 10,052 10,052 10,052 10,052
Perolehan tersimpan 42 1,415,722 1,679,150 215,394 348,681

Ekuiti boleh diagihkan kepada pemilik Syarikat 6,376,233 6,571,008 7,245,283 7,378,570
Kepentingan pihak tidak mengawal 2,447,532 2,358,245 – –

Jumlah ekuiti 8,823,765 8,929,253 7,245,283 7,378,570

Liabiliti bukan semasa
Pinjaman 43 434,461 11,801 – –
Pinjaman belum bayar kepada pemegang saham penting 44 1,980,405 2,473,828 1,980,405 2,473,828
Liabiliti perjanjian pajakan tanah (“LLA”) 45 4,309,308 4,458,623 – –
Peruntukan 46 30,610 32,291 – –
Peruntukan pelan manfaat tertakrif 47 39,720 34,686 540 101
Liabiliti cukai tertunda 48 734,185 743,919 – –

7,528,689 7,755,148 1,980,945 2,473,929

Liabiliti semasa
Belum bayar 50 1,417,503 1,392,694 52,642 19,705
Pinjaman belum bayar kepada pemegang saham penting 44 222,515 223,962 222,515 223,962
Jumlah belum bayar kepada pemegang saham penting 28 240,444 386,921 6,623 3,833
Jumlah belum bayar kepada anak-anak syarikat 28 – – 134,011 88,734
Jumlah belum bayar kepada syarikat-syarikat usaha sama 28 – 23,000 – –
Jumlah belum bayar kepada syarikat-syarikat berkaitan lain 28 9,136 4,723 354 563
Liabiliti kewangan derivatif 33 32,392 15,361 – –
Pinjaman 43 2,065,545 1,638,109 – –
Peruntukan 46 87 82 – –
Liabiliti cukai semasa 11,829 21,900 – –
Liabiliti LLA 45 371,521 385,767 – –
Kontrak jaminan kewangan 49 – – – 26,952

4,370,972 4,092,519 416,145 363,749
Liabiliti yang berkaitan dengan aset dipegang untuk dijual 35 – 95,339 – –

4,370,972 4,187,858 416,145 363,749

Jumlah liabiliti 11,899,661 11,943,006 2,397,090 2,837,678

Jumlah ekuiti dan liabiliti 20,723,426 20,872,259 9,642,373 10,216,248

ms
168 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Lain-lain rizab (Nota 41)
Rizab Rizab
Modal Premium pertukaran penyusunan Rizab Rizab Perolehan Kepentingan
Kumpulan saham saham asing semula tersedia penebusan tersimpan pihak tidak Jumlah
2014 Nota (Nota 37) (Nota 38) (Nota 39) (Nota 40) untuk dijual modal (Nota 42) Jumlah mengawal ekuiti
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada 1 Januari 2014, seperti dinyatakan 3,648,152 3,371,685 (62,801) (2,088,969) 13,739 10,052 1,679,150 6,571,008 2,358,245 8,929,253
Keuntungan bagi tahun kewangan – – – – – – 325,487 325,487 213,165 538,652
Lain-lain pendapatan komprehensif bagi
tahun kewangan, selepas cukai:
Perkara-perkara yang tidak akan diklasifikasikan
kepada untung atau rugi
– k erugian aktuari ke atas pelan manfaat
tertakrif – – – – – – (95) (95) (98) (193)
Perkara-perkara yang mungkin akan
diklasifikasikan kepada untung atau rugi
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014
EKUITI DISATUKAN

– perbezaan tukaran matawang – – 20,520 – – – – 20,520 2,406 22,926
– p erubahan nilai saksama dalam aset
kewangan tersedia untuk dijual – – – – 3,164 – – 3,164 14,501 17,665
– lain-lain bahagian pendapatan/
PENYATA PERUBAHAN

(kerugian) komprehensif syarikat-
syarikat usaha sama – – 29,416 – 15,553 – (5,116) 39,853 – 39,853

Laporan Tahunan 2014

– – 49,936 – 18,717 – (5,116) 63,537 16,907 80,444

Jumlah pendapatan komprehensif bagi
tahun kewangan – – 49,936 – 18,717 – 320,276 388,929 229,974 618,903
Urusniaga dengan pemilik
Pengambilalihan anak-anak syarikat 22(b) – – – – – – – – 4,924 4,924
Bayaran dividen bagi tahun kewangan
berakhir 16
– 31 Disember 2013 (akhir) – – – – – –
(364,815)
(364,815) – (364,815)
– 31 Disember 2014 (interim) – – – – – –
(218,889)
(218,889) – (218,889)
Bayaran dividen kepada kepentingan
pihak tidak mengawal dalam
anak-anak syarikat – – – – – – – – (146,417)
(146,417)
Lain-lain – – – – – – – – 806 806

Jumlan urusniaga dengan pemilik – – – – – –
(583,704)
(583,704)
(140,687)
(724,391)

ms
Pada 31 Disember 2014 3,648,152 3,371,685 (12,865) (2,088,969) 32,456 10,052 1,415,722 6,376,233 2,447,532 8,823,765

169
Mesyuarat Agung Ulasan Prestasi & Strategi dan Kata Pengantar kepada Sorotan
Tahunan Lain-lain Penyata Kewangan Laporan Kemajuan Penambahan Nilai Mengenai FGV Pemegang Saham Prestasi Pengenalan
ms
Lain-lain rizab (Nota 41)
Rizab Rizab

170
Modal Premium pertukaran penyusunan Rizab Rizab Perolehan Kepentingan
Kumpulan saham saham asing semula tersedia penebusan tersimpan pihak tidak Jumlah
2013 (Dinyatakan semula) Nota (Nota 37) (Nota 38) (Nota 39) (Nota 40) untuk dijual modal Lain-lain (Nota 42) Jumlah mengawal ekuiti
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada 1 Januari 2013 3,648,152 3,371,685 (84,016) (2,088,969) 20,027 10,052 33,615 1,191,818 6,102,364 857,815 6,960,179
Keuntungan bagi tahun kewangan – – – – – – – 982,251 982,251 126,047 1,108,298
Lain-lain pendapatan komprehensif
bagi tahun kewangan,
selepas cukai:
Perkara-perkara yang tidak akan
diklasifikasikan kepada untung
atau rugi
– k erugian aktuari ke atas
pelan manfaat tertakrif – – – – – – – (212) (212) – (212)
Perkara-perkara yang mungkin
diklasifikasikan kepada untung
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

atau rugi
– perbezaan tukaran matawang – – 26,752 – – – – – 26,752 (107) 26,645
– lain-lain bahagian (kerugian)/
pendapatan komprehensif
syarikat-syarikat bersekutu – – (190) – (9,881) – – 660 (9,411) – (9,411)
– lain-lain bahagian (kerugian)/
pendapatan komprehensif
syarikat-syarikat usaha sama – – (9,885) – 24,809 – – – 14,924 – 14,924

– – 16,677 – 14,928 – – 660 32,265 (107) 32,158
PENYATA PERUBAHAN EKUITI DISATUKAN

Jumlah pendapatan komprehensif
bagi tahun kewangan – – 16,677 – 14,928 – – 982,699 1,014,304 125,940 1,140,244

Felda Global Ventures Holdings Berhad
Urusniaga dengan pemilik
Pengambilalihan anak-anak
syarikat 22(c) – – 4,538 – (21,216) – – – (16,678) 1,446,495 1,429,817
Bayaran dividen bagi tahun
kewangan berakhir 16
– 31 Disember 2012 (akhir) – – – – – – – (310,093) (310,093) – (310,093)
– 31 Disember 2013 (interim) – – – – – – – (218,889) (218,889) – (218,889)
Bayaran dividen kepada
kepentingan pihak tidak
mengawal dalam anak-anak
syarikat – – – – – – – – – (72,005) (72,005)
Lain-lain – – – – – – (33,615) 33,615 – – –

Jumlah urusnaga dengan pemilik – – 4,538 – (21,216) – (33,615) (495,367) (545,660) 1,374,490 828,830

Pada 31 Disember 2013 3,648,152 3,371,685 (62,801) (2,088,969) 13,739 10,052 – 1,679,150 6,571,008 2,358,245 8,929,253

Pengenalan
PENYATA
PERUBAHAN EKUITI
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

Sorotan
Prestasi
Tidak boleh diagihkan Boleh diagihkan

Rizab
Modal Saham penebusan Perolehan

Kata Pengantar kepada
Syarikat saham premium modal tersimpan

Pemegang Saham
2014 Nota (Nota 37) (Nota 38) (Nota 41) (Nota 42) Jumlah
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada 1 Januari 2014 3,648,152 3,371,685 10,052 348,681 7,378,570

Keuntungan bagi tahun kewangan – – – 450,500 450,500

Mengenai FGV
Lain-lain kerugian komprehensif bagi
tahun kewangan, selepas cukai

Perkara-perkara yang tidak akan diklasifikasikan
kepada untung atau rugi
– k erugian aktuari ke atas pelan

Penambahan Nilai
Strategi dan
manfaat tertakrif – – – (83) (83)
Jumlah pendapatan komprehensif bagi
tahun kewangan – – – 450,417 450,417

Urusniaga dengan pemilik
Bayaran dividen bagi tahun kewangan

Ulasan Prestasi &
berakhir 16

Kemajuan
– 31 Disember 2013 (akhir) – – –
(364,815)
(364,815)
– 31 Disember 2014 (interim) – – –
(218,889)
(218,889)

Jumlah urusniaga dengan pemilik – – –
(583,704)
(583,704)

Pada 31 Disember 2014 3,648,152 3,371,685 10,052 215,394 7,245,283

Laporan
Penyata Kewangan
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 171
PENYATA PERUBAHAN EKUITI
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

Tidak boleh diagihkan Boleh diagihkan

Rizab
Modal Saham Sumbangan penebusan Perolehan
Syarikat saham premium modal modal tersimpan
2013 Nota (Nota 37) (Nota 38) (Nota 41) (Nota 41) (Nota 42) Jumlah
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada 1 Januari 2013 3,648,152 3,371,685 1,459 10,052 264,834 7,296,182

Keuntungan bagi tahun kewangan – – – – 611,351 611,351

Lain-lain pendapatan komprehensif
bagi tahun kewangan,
selepas cukai:

Perkara-perkara yang tidak akan
diklasifikasikan kepada untung
atau rugi
– k euntungan aktuari ke atas
pelan manfaat tertakrif – – – – 19 19
Jumlah pendapatan
komprehensif bagi tahun
kewangan – – – – 611,370 611,370

Urusniaga dengan pemilik
Bayaran dividen bagi tahun
kewangan berakhir 16
– 31 Disember 2012 (akhir) – – – – (310,093) (310,093)
– 31 Disember 2013 (interim) – – – – (218,889) (218,889)
Lain-lain – – (1,459) – 1,459 –

Jumlah urusniaga dengan pemilik – – (1,459) – (527,523) (528,982)

Pada 31 Disember 2013 3,648,152 3,371,685 – 10,052 348,681 7,378,570

ms
172 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
PENYATA
ALIRAN TUNAI
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

Sorotan
Prestasi
Kumpulan Syarikat

Nota 2014 2013 2014 2013
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI-AKTIVITI OPERASI
Keuntungan bagi tahun kewangan 538,652 1,108,298 450,500 611,351

Pelarasan bagi:
Operasi Berterusan
Cukai 277,456 366,659 (3,609) (16,990)
Zakat 13,184 32,612 – –

Mengenai FGV
Muhibah negatif terhasil daripada penggabungan
perniagaan – (67,581) – –
Keuntungan daripada pengukuran semula nilai saksama
ke atas pengambilalihan anak syarikat – (263,280) – –
Susut nilai hartanah, loji dan peralatan 391,064 98,818 1,037 779
Kerugian rosot nilai hartanah, loji dan peralatan 5,264 40,000 – –

Penambahan Nilai
Pembalikan rosot nilai hartanah, loji dan peralatan (16,379) – – –

Strategi dan
Hartanah, loji dan peralatan dihapus kira 26,466 2,335 2,735 5
Keuntungan daripada pelupusan hartanah, loji
dan peralatan (754) (5,978) – –
Kerugian daripada pelupusan hartanah, loji dan
peralatan 20,177 2,032 – –
Susut nilai hartanah pelaburan 11,746 224 73 –

Ulasan Prestasi &
Kerugian rosot nilai hartanah pelaburan – 1,622 – –

Kemajuan
Keuntungan daripada pelupusan hartanah pelaburan – (4,508) – –
Pelunasan aset tidak nyata 33,526 11,064 1,652 1,608
Aset tidak nyata dihapus kira 272 – – –
Pelunasan bayaran pajakan prabayar 2,799 150 – –
Kerugian rosot nilai bayaran pajakan prabayar 76 – – –
Bayaran pajakan prabayar dihapus kira 2 – – –
Aset biologi yang digunakan 33,566 25,945 – –

Laporan
Susut nilai aset biologi dipercepatkan 9,356 8,682 – –
Kerugian rosot nilai aset biologi (bersih) 872 663 – –
Rosot nilai jumlah belum terima daripada
pemegang saham penting 2,066 – – –
Aset biologi dihapus kira 3,590 32,195 – –

Penyata Kewangan
Kerugian/(keuntungan) daripada pelupusan aset dipegang
untuk dijual 2,497 (5,381) – –
(Pembalikan)/kerugian rosot nilai anak syarikat – – (12,391) 12,391
Keuntungan daripada pelupusan syarikat bersekutu – (26,673) – (343,822)
Keuntungan daripada pelupusan syarikat usaha sama (12,618) – – –
(Pembalikan)/kerugian rosot nilai dalam pelaburan
syarikat-syarikat usaha sama (bersih) (58,797) – – –
Rosot nilai belum terima (bersih) 180 611 – –
Lain-lain

Inventori diturun nilai kepada nilai bersih boleh direalisasi 13,605 1,012 – –
Bahagian keputusan daripada syarikat-syarikat bersekutu (9,320) (83,368) – –
Bahagian keputusan daripada syarikat-syarikat usaha sama (21,375) 85,596 – –
Kerugian/(keuntungan) bersih daripada pertukaran asing
belum direalisasi 8,335 26,683 (8,360) –
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 173
PENYATA ALIRAN TUNAI
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

Kumpulan Syarikat

Nota 2014 2013 2014 2013
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI-AKTIVITI OPERASI
(sambungan)
Operasi Berterusan (sambungan)
Dividen daripada anak-anak syarikat – –
(606,538) (273,819)
Dividen daripada syarikat-syarikat bersekutu – – – (76,863)
Dividen daripada aset kewangan
tersedia untuk dijual (4,283) – – –
Perbelanjaan kewangan 189,176 103,429 134,475 93,168
Pendapatan kewangan (131,746) (164,172) (46,495) (123,796)
Lain-lain kerugian/(keuntungan), bersih 129,687 (494,261) – –
Peruntukan untuk manfaat persaraan 6,759 563 78 (32)
Pembalikan peruntukan (2,000) – – –
Pembalikan rosot nilai bagi pinjaman belum
terima daripada pihak berkaitan lain (26,952) – – –
Pembalikan kontrak jaminan kewangan – – (26,952) –

Keuntungan/(kerugian) operasi sebelum perubahan
modal kerja 1,436,149 833,991 (113,795) (116,020)

Perubahan dalam modal kerja:
Inventori 63,363 (180,075) – –
Belum terima 306,122 107,583 (16,400) (1,034)
Antara Syarikat (47,015) 31,557 (23,573) 7,925
Belum bayar (32,296) 60,300 33,192 (12,530)

Tunai dijana daripada/(digunakan dalam) operasi 1,726,323 853,356 (120,576) (121,659)
Pendapatan kewangan 94,080 144,306 46,526 123,796
Bayaran cukai (238,992) (261,462) (281) (413)
Bayaran zakat (13,184) (32,612) – –
Bayaran manfaat persaraan (1,840) (1,544) – (34)

Tunai bersih dijana daripada/(digunakan dalam)
aktiviti-aktiviti operasi 1,566,387 702,044 (74,331) 1,690

ms
174 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
Kumpulan Syarikat

Nota 2014 2013 2014 2013
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKITIVITI-AKTIVITI
PELABURAN
Pembelian hartanah, loji dan peralatan (652,150) (252,269) (4,502) (9,780)
Pembelian harta pelaburan (8,774) – (8,715) –
Pembelian bayaran pajakan prabayar (11,788) – – –
Tambahan aset biologi (166,903) (67,319) – –
Pembelian aset tidak nyata (16,338) (8,364) (1,831) (1,824)

Mengenai FGV
Tambahan instrumen kewangan pada nilai saksama
melalui untung atau rugi (10,718) – – –
Perolehan daripada pelupusan syarikat usaha sama 9,641 – – –
Perolehan daripada pelupusan syarikat bersekutu – 551,435 – 551,435
Aliran tunai keluar bersih daripada pengambilalihan
anak-anak syarikat/perniagaan 22 (593,018) (1,578,276) (567,898) (3,536,008)

Penambahan Nilai
Pelaburan tambahan dalam anak-anak syarikat – – (101,922) –

Strategi dan
Pengambilalihan syarikat bersekutu (1,461) – – –
Tambahan aset kewangan tersedia untuk dijual (715) – – –
Bayaran tanggungan untuk aset persaraan (74) (43) – –
Bayaran kos penstrukturan semula – (105) – –
Perolehan daripada pelupusan hartanah, loji dan peralatan 8,385 6,116 – –
Perolehan daripada pelupusan pelaburan hartanah – 43,040 – –

Ulasan Prestasi &
Perolehan daripada jualan aset biologi 19,705 – – –

Kemajuan
Perolehan daripada aset dipegang untuk dijual 95,825 6,513 – –
Pembayaran semula pinjaman kepada syarikat usaha sama – 75,033 – –
Pelaburan tambahan dalam syarikat usaha sama (80,082) – – –
Pendahuluan untuk pengambilalihan anak-anak syarikat (86,624) (12,719) (86,624) –
Dividen diperoleh daripada anak-anak syarikat – – 776,739 400,930
Dividen diperoleh daripada syarikat-syarikat usaha sama 45,725 – – –
Dividen diperoleh daripada syarikat-syarikat bersekutu 9,450 76,863 – 76,863

Laporan
Dividen diperoleh daripada aset kewangan tersedia
untuk dijual 4,283 – – –
Pertambahan dalam tunai terhad (111,592) – (111,592) –

Tunai bersih digunakan dalam aktiviti-aktiviti pelaburan (1,547,223) (1,160,095) (106,345) (2,518,384)

Penyata Kewangan
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 175
PENYATA ALIRAN TUNAI
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

Kumpulan Syarikat

Nota 2014 2013 2014 2013
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI-AKTIVITI
PEMBIAYAAN
Pengeluaran pinjaman daripada pemegang saham penting – 1,067,400 – 1,067,400
Pembayaran semula pinjaman kepada pemegang
saham penting (499,286) (214,286) (499,286) (214,286)
Pengeluaran pinjaman 5,524,256 1,573,884 – –
Pembayaran balik pinjaman (5,281,169) (1,624,955) – –
Pembayaran balik liabiliti LLA (336,401) (325,894) – –
Bayaran dividen kepada pemegang-pemegang saham (583,704) (528,982) (583,704) (528,982)
Bayaran dividen kepada kepentingan pihak tidak mengawal (146,417) (72,005) – –
Bayaran perbelanjaan kewangan (177,620) (96,213) (129,630) (88,680)
Penurunan deposit tetap dicagar untuk kemudahan bank – 15,369 – –

Tunai bersih (digunakan dalam)/dijana daripada
aktiviti-aktiviti pembiayaan (1,500,341) (205,682) (1,212,620) 235,452

PENURUNAN BERSIH TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI (1,481,177) (663,733) (1,393,296) (2,281,242)

Kesan perubahan kadar pertukaran matawang asing 14,014 19,716 8,360 –

TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA PERMULAAN
TAHUN KEWANGAN 5,028,986 5,673,003 1,902,463 4,183,705

TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AKHIR
TAHUN KEWANGAN 34 3,561,823 5,028,986 517,527 1,902,463

Urusniaga bukan tunai yang penting:
(a) Tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014

Syarikat
(i) Pada 31 Oktober 2014, Syarikat telah melanggan 24,406,589 saham biasa berharga RM1.00 sesaham daripada Felda
Global Ventures Plantations Sdn. Bhd. (“FGVP”), sebuah anak syarikat milik penuh Syarikat, melalui penukaran jumlah
belum terima daripada FGVP sebanyak RM24,406,589.

(b) Tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013

Syarikat
(i) Pada 14 November 2013, Syarikat melanggan sebanyak 23,206,521 saham biasa berharga RM1.00 sesaham daripada
Felda Global Ventures Downstream Sdn. Bhd. (“FGVD”), sebuah anak syarikat milik penuh Syarikat, melalui penukaran
jumlah belum terima daripada FGVD sebanyak RM23,206,521.

(ii) Pada 18 Disember 2013, Syarikat melanggan sebanyak 8,874,529 saham biasa berharga RM1.00 sesaham daripada Felda
Global Ventures Plantation Sdn. Bhd. (“FGVP”), sebuah anak syarikat milik penuh Syarikat, melalui penukaran jumlah
belum terima daripada FGVP sebanyak RM8,874,529.

ms
176 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
NOTA-NOTA KEPADA
PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

Sorotan
Prestasi
1 Maklumat Umum
Syarikat secara asas merupakan syarikat pegangan pelaburan di mana pelaburan utamanya adalah perladangan kelapa sawit
dan pelbagai aktiviti hiliran yang berkaitan, penapisan gula, perdagangan, logistik, pemasaran, pemprosesan getah, kegiatan
penyelidikan dan pembangunan dan aktiviti perniagaan tani yang berkaitan. Aktiviti-aktiviti utama anak-anak syarikat dinyatakan

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
dalam Nota 22 penyata kewangan. Tiada perubahan ketara berlaku dalam aktiviti-aktiviti Kumpulan dan Syarikat sepanjang
tahun kewangan selain daripada yang dinyatakan dalam Nota 56 penyata kewangan.

Syarikat diperbadankan di Malaysia dan disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.

Pejabat berdaftar dan tempat perniagaan utama Syarikat terletak di Aras 45, Menara Felda, Platinum Park, No. 11 Persiaran
KLCC, 50888 Kuala Lumpur.

Mengenai FGV
2 Asas Penyediaan
Penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat telah disediakan menurut Piawaian Laporan Kewangan (“FRS”) dan keperluan Akta
Syarikat, 1965 di Malaysia.

Penambahan Nilai
Penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat telah disediakan berdasarkan konvensyen kos sejarah melainkan dinyatakan

Strategi dan
sebaliknya dalam penyata dasar individu dalam Nota 3 kepada penyata kewangan.

Penyediaaan penyata kewangan yang mematuhi FRS mewajibkan penggunaan anggaran dan andaian perakaunan kritikal yang
tertentu. Ia mewajibkan para Pengarah membuat anggaran dan andaian yang memberi kesan kepada jumlah aset dan liabiliti
yang dilaporkan dan pendedahan aset dan liabiliti luar jangka pada tarikh penyata kewangan dan jumlah perolehan dan
perbelanjaan yang dilaporkan pada tempoh laporan. Keputusan sebenar mungkin berbeza daripada semua anggaran tersebut.

Ulasan Prestasi &
Kemajuan
Ia juga mewajibkan pihak pengurusan melaksanakan pertimbangan dalam proses mengguna pakai dasar-dasar perakaunan
untuk Kumpulan dan Syarikat. Bahagian-bahagian yang memerlukan tahap pertimbangan dan kompleksiti yang lebih tinggi,
atau bahagian-bahagian di mana andaian dan anggaran penting kepada penyata kewangan dinyatakan dalam Nota 5.

(i) Pindaan piawaian yang telah diterbitkan dan tafsiran yang diguna pakai oleh Kumpulan dan Syarikat pada 1 Januari 2014:

• Pindaan kepada FRS 132 ‘Pengimbangan Aset Kewangan dan Liabiliti Kewangan’
• Pindaan kepada FRS 10 ‘Penyata Kewangan Disatukan’, FRS 12 ‘Pendedahan Kepentingan dalam Entiti Lain’ dan FRS

Laporan
127 ‘Penyata Kewangan Berasingan’ – Entiti Pelaburan
• IC Tafsiran 21 ‘Levi’
• Pindaan kepada FRS 139 ‘Novasi Derivatif dan Penyambungan Lindung Nilai’

Penggunaan pakai pindaan kepada piawaian yang telah diterbitkan dan tafsiran di atas tidak memberi kesan kewangan

Penyata Kewangan
yang ketara kepada Kumpulan dan Syarikat.

(ii) Piawaian, pindaan kepada piawaian yang telah diterbitkan dan tafsiran kepada piawaian yang sedia ada yang diaplikasi
oleh Kumpulan dan Syarikat tetapi belum berkuatkuasa dan masih belum diguna pakai lebih awal:

Berkuatkuasa bagi tempoh tahunan mulai pada atau 1 Januari 2015 di mana penggunaan lebih awal dibenarkan

• Penambahbaikan Kitaran Tahunan kepada FRS 2010-2012 (Pindaan kepada FRS 2 ‘Bayaran Berasaskan Saham’, FRS 3
Lain-lain

‘Kombinasi Perniagaan’, FRS 8 ‘Segmen Kendalian’, FRS 13 ‘Pengukuran Nilai Saksama’, FRS 116 ‘Hartanah, Loji dan
Peralatan’, FRS 124 ‘Pendedahan Pihak Berkaitan’ dan FRS 138 ‘Aset Tidak Nyata’)
• Penambahbaikan Kitaran Tahunan kepada FRS 2011-2013 (Pindaan kepada FRS 1 ‘Penggunaan Piawaian Pelaporan
Kewangan Kali Pertama’, FRS 3 ‘Kombinasi Perniagaan’, FRS 13 ‘Pengukuran Nilai Saksama’ dan FRS 140 ‘Pelaburan
Hartanah’)
Mesyuarat Agung

• Pindaan kepada FRS 119 ‘Manfaat Pekerja’ – Pelan manfaat tertakrif: Sumbangan pekerja
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 177
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

2 Asas Penyediaan (sambungan)
(ii) Piawaian, pindaan kepada piawaian yang telah diterbitkan dan tafsiran kepada piawaian yang sedia ada yang diaplikasi
oleh Kumpulan dan Syarikat tetapi belum berkuatkuasa dan masih belum diguna pakai lebih awal: (sambungan)

Berkuatkuasa bagi tempoh tahunan mulai pada atau 1 Januari 2016 di mana penggunaan lebih awal dibenarkan
• Pindaan kepada FRS 11 ‘Perakaunan untuk Pengambilalihan Kepentingan di dalam Pengendalian Bersama’
• Pindaan kepada FRS 116 ‘Hartanah, Loji dan Peralatan’ dan FRS 138 ‘Aset Tidak Nyata – Penjelasan Kaedah yang
boleh diterima bagi susutnilai dan pelunasan
• Pindaan kepada FRS 10 ‘Penyata Kewangan Disatukan’ dan FRS 128 ‘Pelaburan dalam Syarikat Bersekutu dan Usaha
Sama’ – jualan atau sumbangan asset di antara pelabur dan syarikat bersekutu/usaha sama
• Pindaan kepada FRS 127 ‘Penyata Kewangan Berasingan’ – Perakaunan ekuiti dalam penyata kewangan berasingan
• Penambahbaikan Kitaran Tahunan kepada FRS 2012 – 2014 (Pindaan kepada FRS 5 ‘Aset Bukan Semasa Dipegang
untuk Dijual dan Operasi Diberhentikan’, FRS 7 ‘Instrumen Kewangan: Pendedahan’, FRS 119 ‘Manfaat Pekerja’ dan
FRS 134 ‘Laporan Kewangan Interim’)

Berkuatkuasa bagi tempoh tahunan mulai pada atau 1 Januari 2017 di mana penggunaan lebih awal dibenarkan
• MFRS 15 ‘Perolehan’
• MFRS 141 ‘Pertanian: Kilang Pembawa’ (berkuatkuasa 1 Januari 2016, tetapi diaplikasi oleh Kumpulan selepas 1
Januari 2017 apabila gunapakai MFRS)

Berkuatkuasa mulai tempoh tahunan mulai pada atau 1 Januari 2018 di mana penggunaan lebih awal dibenarkan
• MFRS 9 ‘Instrumen Kewangan’

Kesan pindaan kepada piawaian yang telah diterbitkan di atas kini sedang dinilai oleh para Pengarah.

3 Dasar-dasar Perakaunan Penting
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya.

(a) Asas penyatuan dan pelaburan dalam anak-anak syarikat
Penyata kewangan yang disatukan termasuk penyata kewangan Syarikat dan semua anak-anak syarikat yang disediakan
sehingga akhir tahun kewangan. Anak-anak syarikat merupakan semua entiti (termasuk entiti berstruktur) yang mana
Kumpulan mempunyai kawalan ke atasnya. Kumpulan mengawal sesebuah entiti apabila Kumpulan terdedah kepada, atau
mempunyai hak ke atas pulangan boleh ubah daripada penglibatan dengan entiti tersebut dan mempunyai keupayaan
mempengaruhi pulangan tersebut melalui kuasanya ke atas entiti tersebut. Anak-anak syarikat disatukan sepenuhnya dari
tarikh kawalan dipindahkan kepada Kumpulan. Anak-anak syarikat diasingkan daripada kumpulan dari tarikh kawalan ke
atasnya ditamatkan.

Perakaunan pengambilalihan
Perakaunan kaedah pengambilalihan digunakan untuk mengambilkira pengambilalihan anak-anak syarikat oleh Kumpulan.
Bayaran yang dipindahkan bagi pengambilalihan sesebuah anak syarikat adalah pada nilai saksama aset yang dipindahkan,
liabiliti ditanggung oleh bekas pemilik yang diambilalih dan kepentingan ekuiti yang diterbitkan oleh Kumpulan. Bayaran
yang dipindahkan meliputi nilai saksama sebarang aset atau liabiliti yang diperoleh daripada urus janji bayaran luar jangka.
Kos berkaitan pengambilalihan dianggap sebagai perbelanjaan apabila ditanggung. Aset dan liabiliti yang diambilalih dan
liabiliti luar jangka yang dikenal pasti dalam penggabungan perniagaan diukur pada nilai saksama pada tarikh
pengambilalihan, tanpa mengambil kira kepentingan pihak tidak mengawal. Kumpulan mengiktiraf kepentingan pihak
tidak mengawal bukan semasa yang diambilalih berasaskan dari satu pengambilalihan ke satu pengambilalihan, sama ada
pada nilai saksama atau pada bahagian nisbah kepentingan pihak tidak mengawal bagi jumlah aset bersih yang diiktiraf
yang dikenal pasti oleh syarikat yang diambilalih. Pada akhir tempoh laporan, kepentingan tidak dikawal merangkumi
jumlah yang dikira pada tarikh penggabungan dan bahagian perubahan dalam ekuiti anak syarikat sejak penggabungan.

ms
178 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
(a) Asas penyatuan dan pelaburan dalam anak-anak syarikat (sambungan)
Perakaunan pengambilalihan (sambungan)
Jika penggabungan perniagaan dicapai secara berperingkat, nilai bawaan kepentingan ekuiti yang dipegang sebelumnya
oleh syarikat pengambilalihan pada tarikh pengambilalihan diukur semula kepada nilai saksama pada tarikh pengambilalihan
melalui keuntungan atau kerugian.

Sebarang pertimbangan luar jangka yang dipindahkan oleh Kumpulan diiktiraf pada nilai saksama dari tarikh

Mengenai FGV
pengambilalihan. Perubahan berikutnya kepada nilai saksama dalam pertimbangan luar jangka dianggap sebagai aset atau
liabiliti diiktiraf menurut FRS 139 sama ada untung atau rugi atau sebagai sesuatu perubahan kepada lain-lain pendapatan
komprehensif. Pertimbangan luar jangka yang diklasifikasikan sebagai ekuiti tidak diukur semula, dan penyelesaian
berikutnya akan diambilkira dalam ekuiti.

Lebihan pertimbangan yang dipindahkan, jumlah sebarang kepentingan pihak tidak mengawal dalam syarikat yang
diambilalih dan nilai saksama, sebarang kepentingan ekuiti sebelumnya dalam syarikat yang diambilalih pada tarikh

Penambahan Nilai
pengambilalihan ke atas nilai saksama aset bersih yang diambilalih yang dikenalpasti diiktiraf sebagai muhibah. Jika jumlah

Strategi dan
pertimbangan yang dipindahkan, kepentingan pihak tidak mengawal yang diiktiraf dan kepentingan yang dimiliki
sebelumnya yang diukur adalah kurang daripada nilai saksama aset bersih anak syarikat yang diambilalih dalam kes
pembelian murah, perbezaan tersebut diiktiraf secara langsung ke dalam keuntungan atau kerugian (Nota 3(d)).

Perakaunan sebelumnya
Pengambilalihan anak-anak syarikat dan perniagaan di bawah kawalan lazim yang memenuhi syarat-syarat gabungan,

Ulasan Prestasi &
diambilkira menggunakan asas perakaunan sebelumnya. Pengambilalihan Felda Global Ventures Indonesia Sdn. Bhd.

Kemajuan
(“FGVI”), Felda Global Ventures North America Sdn. Bhd. (“FGVNA”) dan estet perladangan yang dimiliki oleh Lembaga
Kemajuan Tanah Persekutuan (“FELDA”) (Nota 22) pada tahun sebelumnya yang memenuhi syarat-syarat gabungan,
diambilkira menggunakan asas tersebut.

Berdasarkan asas perakaunan sebelumnya, keputusan anak-anak syarikat dan perniagaan di bawah kawalan lazim telah
dibentangkan seolah-olah gabungan perniagaan telah dikuatkuasakan sepanjang tahun semasa dan tahun-tahun sebelumnya.
Aset dan liabiliti yang digabungkan diambilkira berdasarkan nilai bawaan daripada perspektif pemegang saham kawalan lazim
pada tarikh pemindahan. Apabila disatukan, kos gabungan perniagaan dibatalkan dengan nilai saham yang diterima.

Laporan
Sebarang perbezaan kredit atau debit yang terhasil diklasifikasikan sebagai rizab penyusunan semula. Sebarang saham
premium, rizab penebusan modal dan lain-lain rizab yang berkait dengan modal saham bagi entiti-entiti yang digabungkan,
setakat tahap ia tidak dipermodalkan oleh perbezaan debit, diklasifikasikan dan dibentangkan sebagai pergerakan dalam
lain-lain rizab modal.

Penyata Kewangan
Urusniaga antara syarikat, baki dan keuntungan tidak direalisasi untuk urusniaga antara syarikat-syarikat kumpulan dihapus
kira, kerugian tidak direalisasi juga dihapus kira kecuali sekiranya kos tidak boleh diperoleh semula. Apabila diperlukan,
perlarasan akan dibuat kepada penyata kewangan anak-anak syarikat untuk memastikan keselarasan dengan dasar-dasar
yang diterimapakai oleh Kumpulan.

Kepentingan pihak tidak mengawal adalah ekuiti dalam anak-anak syarikat yang tidak boleh diagihkan, secara langsung
atau tidak lansung, kepada syarikat induk. Dengan berasaskan dari satu pengambilalihan ke satu pengambilalihan,
Kumpulan mengukur sebarang kepentingan pihak tidak mengawal dalam syarikat yang diambilalih mengikut bahagian aset
bersih syarikat yang diambilalih kepentingan pihak tidak mengawal. Pada tempoh akhir laporan, kepentingan pihak tidak
Lain-lain

mengawal terdiri daripada jumlah yang dikira daripada tarikh penggabungan dan perubahan saham dalam ekuiti anak
syarikat sejak tarikh penggabungan.

Keuntungan dan kerugian daripada pelupusan anak syarikat adalah perbezaan di antara kutipan bersih pelupusan dan
bahagian Kumpulan daripada aset bersihnya pada tarikh pelupusan, termasuk jumlah terkumpul daripada sebarang
perubahan pertukaran matawang atau lain-lain rizab yang berhubungkait dengan anak syarikat dan diiktiraf dalam
Mesyuarat Agung

keuntungan dan kerugian.
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 179
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

(a) Asas penyatuan dan pelaburan dalam anak-anak syarikat (sambungan)
Perakaunan sebelumnya (sambungan)
Semua pendapatan dan kerugian anak syarikat diagihkan kepada syarikat induk dan kepentingan pihak tidak mengawal,
walapun pengagihan kerugian kepada kepentingan pihak tidak mengawal menyebabkan baki debit dalam kepentingan
pihak tidak mengawal.

Dalam penyata kewangan Syarikat, pelaburan dalam anak-anak syarikat dinyatakan pada kos ditolak kerugian rosot nilai
yang terkumpul.

Apabila tanda rosot nilai wujud, nilai bawaan kepada pelaburan akan ditaksirkan dan diturun nilai serta merta kepada
jumlah yang boleh diperoleh semula (Nota 3 (h)).

(b) Perubahan dalam kepentingan pemilikan dalam anak-anak syarikat tanpa perubahan kawalan
Urusniaga dengan kepentingan pihak tidak mengawal yang tidak menyebabkan kehilangan kawalan diambilkira sebagai
urusniaga ekuiti – iaitu, urusniaga dengan pemilik dalam kapasiti mereka sebagai pemilik. Perbezaan di antara nilai
saksama untuk sebarang bayaran pertimbangan dan bahagian saham yang diambilalih pada nilai bawaan aset bersih anak-
anak syarikat direkodkan dalam ekuiti. Keuntungan dan kerugian daripada pelupusan kepada kepentingan pihak tidak
mengawal turut direkodkan dalam ekuiti.

(c) Pelupusan anak-anak syarikat
Apabila kawalan Kumpulan ditamatkan, sebarang kepentingan tersimpan dalam entiti diukur semula kepada nilai
saksamanya pada tarikh semasa kawalan tamat, dengan perubahan dalam nilai bawaan diiktiraf dalam keuntungan atau
kerugian. Nilai saksama ialah nilai bawaan permulaan sebagai tujuan perakaunan seterusnya bagi kepentingan tersimpan
sebagai sebuah syarikat bersekutu, syarikat usaha sama atau aset kewangan. Di samping itu, sebarang jumlah yang
sebelumnya diiktiraf dalam lain-lain pendapatan komprehensif berhubung dengan entiti diambilkira seolah-olah Kumpulan
telah melupuskan aset atau liabiliti berkaitan secara langsung. Ini mungkin bermaksud, jumlah sebelumnya diiktiraf dalam
lain-lain pendapatan komprehensif diklasifikasikan semula kepada keuntungan atau kerugian.

(d) Muhibah
Muhibah mewakili lebihan kos pengambilalihan anak-anak syarikat, syarikat-syarikat bersekutu dan syarikat-syarikat usaha
sama ke atas bahagian Kumpulan dalam nilai saksama aset bersih yang dikenalpasti termasuk liabiliti luar jangka pada
tarikh pengambilalihan. Muhibah dalam pengambilalihan berhubung dengan anak-anak syarikat dimasukkan ke dalam
penyata kedudukan kewangan disatukan sebagai aset tidak nyata, atau jika berhubung dengan syarikat bersekutu atau
syarikat usaha sama, ia dimasukkan ke dalam pelaburan syarikat bersekutu atau syarikat usaha sama. Muhibah negatif
mewakili jumlah pertimbangan yang dipindahkan, kepentingan pihak tidak mengawal diiktiraf dan kepentingan dimiliki
sebelumnya diukur kurang daripada nilai saksama aset bersih anak-anak syarikat yang diambilalih dalam kes pembelian
murah, perbezaan diiktiraf secara langsung dalam keuntungan atau kerugian.

Bagi tujuan menguji rosot nilai, muhibah diambilalih dalam penggabungan perniagaan diagihkan kepada setiap unit
penjanaan tunai (“CGU”), atau CGU kumpulan, yang dijangka memanfaatkan sinergi penggabungan tersebut. Setiap unit
atau kumpulan unit di mana muhibah tersebut diagihkan mewakili tahap paling rendah dalam entiti yang mana muhibah
tersebut dipantau untuk tujuan pengurusan dalaman.

Semakan rosot nilai muhibah dilaksanakan setiap tahun atau lebih kerap jika perisitwa atau perubahan dalam keadaan
menunjukkan potensi rosot nilai. Nilai bawaan untuk muhibah akan disemak dengan jumlah boleh diperoleh semula, di
mana nilai yang lebih tinggi digunakan dan nilai saksama ditolak kos menjual. Sebarang rosot nilai diiktiraf serta-merta
sebagai perbelanjaan dan seterusnya tidak akan dibalikkan.

ms
180 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
(e) Syarikat-syarikat bersekutu
Syarikat-syarikat bersekutu adalah syarikat, perkongsian atau entiti-entiti lain di mana Kumpulan mempunyai pengaruh
penting tetapi tidak mengawal, secara umumnya disertai dengan pegangan saham antara 20% hingga 50% hak
mengundi. Pelaburan dalam syarikat-syarikat bersekutu menggunakan kaedah perakaunan ekuiti. Di bawah kaedah ekuiti,
pelaburan pada mulanya diiktiraf sebagai kos, dan nilai bawaan meningkat atau menurun untuk mengiktiraf bahagian
keuntungan atau kerugian pelabur selepas tarikh pengambilalihan. Pelaburan Kumpulan dalam syarikat-syarikat bersekutu

Mengenai FGV
termasuk muhibah yang dikenal pasti semasa pengambilalihan.

Jika kepentingan pemilikan dalam sesebuah syarikat bersekutu dikurangkan, tetapi pengaruh penting dikekalkan, hanya
nisbah jumlah sebelumnya diiktiraf dalam pendapatan komprehensif dan diklasifikasikan semula kepada keuntungan atau
kerugian, yang mana bersesuaian.

Penambahan Nilai
Bahagian keuntungan atau kerugian Kumpulan selepas pengambilalihan diiktiraf sebagai keuntungan atau kerugian dan

Strategi dan
bahagiannya dalam pergerakan lain-lain pendapatan komprehensif diiktiraf dalam lain-lain pendapatan komprehensif
dengan pelarasan sewajarnya kepada nilai bawaan pelaburan. Apabila kerugian bahagian Kumpulan dalam sesebuah
syarikat bersekutu bersamaan atau melebihi kepentingannya dalam syarikat bersekutu tersebut, termasuk sebarang belum
terima lain tidak bercagar, Kumpulan tidak mengiktiraf kerugian selanjutnya, kecuali ia menanggung obligasi perundangan
atau konstruktif atau membuat bayaran bagi pihak syarikat bersekutu tersebut.

Ulasan Prestasi &
Kumpulan menentukan di setiap tarikh laporan sama ada sebarang bukti objektif yang pelaburan syarikat bersekutu telah

Kemajuan
rosot nilai. Jika ia berlaku, Kumpulan mengambil kira jumlah rosot nilai sebagai perbezaan di antara jumlah yang boleh
diperoleh semula bagi syarikat bersekutu tersebut dan nilai bawaan dan mengiktiraf jumlah tersebut kepada ‘bahagian
untung/(rugi) syarikat bersekutu’ dalam keuntungan atau kerugian’.

Keuntungan dan kerugian yang disebabkan daripada urusniaga huluan dan hiliran di antara Kumpulan dan syarikat
bersekutu diiktiraf dalam penyata kewangan Kumpulan hanya ke tahap kepentingan pelabur yang tidak berkaitan dengan
syarikat bersekutu tersebut. Kerugian tidak direalisasi akan dihapuskan kecuali urusniaga tersebut mempunyai bukti rosot
nilai dalam aset yang dipindahkan. Dasar-dasar perakaunan syarikat-syarikat bersekutu telah diubah apabila perlu untuk

Laporan
memastikan ianya selaras dengan dasar-dasar yang diterimapakai oleh Kumpulan.

Pencairan yang terhasil dalam keuntungan dan kerugian melalui pelaburan dalam syarikat-syarikat bersekutu diiktiraf dalam
keuntungan atau kerugian.

Penyata Kewangan
Apabila perlu, semasa mengguna pakai kaedah ekuiti, pelarasan sewajarnya dibuat kepada penyata kewangan syarikat-
syarikat bersekutu untuk memastikan ia selaras dengan dasar-dasar perakaunan Kumpulan.

Dalam penyata kewangan Syarikat, pelaburan dalam syarikat-syarikat besekutu dinyatakan pada kos ditolak kerugian rosot
nilai terkumpul.

Apabila wujud tanda rosot nilai, nilai bawaan dalam pelaburan syarikat-syarikat bersekutu akan ditaksir dan diturun nilai
serta merta ke jumlah yang boleh diperoleh semula (Nota 3(h))
Lain-lain

Semasa penjualan syarikat-syarikat bersekutu, perbezaan di antara kutipan bersih pelupusan dan nilai bawaan akan dicaj/
dikreditkan kepada keuntungan atau kerugian.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 181
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

(f) Urus janji usaha sama
Urus janji usaha sama adalah urus janji di mana perjanjian kontrak dipersetujui untuk pengawalan bersama oleh Kumpulan
dengan satu atau lebih dari satu pihak, di mana keputusan mengenai aktiviti berkaitan dengan urus janji memerlukan
persetujuan sebulat suara oleh pihak yang mengawal bersama. Klasifikasi sesebuah urus janji sebagai pengendalian
bersama atau syarikat usaha sama bergantung kepada hak dan tanggungan pihak yang terlibat dalam urus janji. Sebuah
syarikat usaha sama adalah urus janji di mana pengusaha sama mempunyai hak ke atas aset bersih urus janji tersebut.
Pengendalian bersama adalah urus janji di mana pengendali-pengendali mempunyai hak ke atas aset dan tanggungan
kepada liabiliti berkaitan dengan urus janji.

Syarikat-syarikat usaha sama
Kepentingan Kumpulan dalam syarikat-syarikat usaha sama diambilkira dalam penyata kewangan melalui kaedah
perakaunan ekuiti. Di bawah kaedah perakaunan ekuiti, kepentingan syarikat-syarikat usaha sama pada peringkat
permulaan diiktiraf pada kos dan seterusnya dilaraskan bagi mengiktiraf bahagian keuntungan atau kerugian Kumpulan
selepas pengambilalihan dan pergerakan di dalam lain-lain pendapatan komprehensif dengan pelarasan yang bersesuaian
dengan nilai bawaan perlaburan tersebut. Apabila bahagian kerugian Kumpulan dalam sesebuah syarikat usaha sama
bersamaan atau melebihi kepentingannya dalam syarikat-syarikat usaha sama (termasuk kepentingan jangka panjang yang,
secara umumnya, merupakan sebahagian daripada pelaburan bersih Kumpulan dalam syarikat-syarikat usaha sama
tersebut), Kumpulan tidak mengiktiraf kerugian selanjutnya, kecuali ia mempunyai tanggungan obligasi atau telah
membuat bayaran bagi pihak syarikat-syarikat usaha sama tersebut.

Keuntungan tidak direalisasi daripada urus niaga di antara Kumpulan dan syarikat-syarikat usaha sama dihapuskan
sehingga tahap kepentingan Kumpulan dalam syarikat-syarikat usaha sama tersebut. Kerugian belum direalisasi juga
dihapuskan kecuali urus niaga ini mempunyai bukti kewujudan rosot nilai kepada aset yang dipindahkan.

Operasi bersama
Berhubung dengan kepentingan Kumpulan di dalam operasi bersama, Kumpulan mengiktiraf aset-asetnya (termasuk
bahagian dalam sebarang aset yang dipegang bersama), liabiliti-liabiliti (termasuk bahagian dalam sebarang liabiliti yang
ditanggung bersama), perolehan daripada penjualan bahagian dalam hasil pengeluaran daripada operasi bersama
(termasuk bahagian dalam perolehan daripada penjualan hasil pengeluaran operasi bersama) dan perbelanjaan (termasuk
bahagian dalam sebarang perbelanjaan tanggungan bersama).

Apabila perlu, pelarasan sewajarnya akan dibuat kepada penyata kewangan urus janji usaha sama untuk memastikan
keselarasan dengan dasar-dasar perakaunan Kumpulan.

Dalam penyata kewangan Syarikat, pelaburan dalam urus janji usaha sama dinyatakan pada kos.

Apabila wujud rosot nilai, nilai bawaan kepada pelaburan tersebut akan ditaksir dan diturun nilai serta merta kepada
jumlah yang boleh diperolehi semula (Nota 3(h)).

Bagi pelupusan urus janji usaha sama, perbezaan di antara kutipan bersih pelupusan dan nilai bawaan dicaj/dikreditkan
kepada keuntungan dan kerugian.

ms
182 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
(g) Aset kewangan
Klasifikasi
Kumpulan mengklasifikasikan aset-aset kewangannya dalam kategori berikut: pada nilai saksama melalui keuntungan atau
kerugian, pinjaman dan belum terima dan aset kewangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini bergantung kepada tujuan
di mana aset kewangan tersebut diambilalih. Pihak Pengurusan menentukan klasifikasi aset-aset kewangannya pada
peringkat permulaan pengiktirafan.

Mengenai FGV
(i) Aset-aset kewangan pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian
Aset-aset kewangan pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian adalah aset-aset kewangan yang dipegang
untuk dagangan. Aset kewangan diklasifikasikan dalam kategori ini jika ia diambilalih atau ditanggung secara umum
bagi tujuan menjual atau pembelian semula dalam jangka masa terdekat. Derivatif diklasifikasikan sebagai dipegang
untuk dagangan kecuali ia ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Aset dalam kategori ini diklasifikasikan sebagai
aset semasa jika dijelaskan dalam tempoh 12 bulan; atau, sebaliknya akan diklasifikasikan sebagai bukan semasa.

Penambahan Nilai
Derivatif pada peringkat permulaan diiktiraf pada nilai saksama pada tarikh kontrak derivatif dimeterai dan seterusnya

Strategi dan
diukur semula pada nilai saksama. Kaedah mengiktiraf keuntungan atau kerugian bergantung kepada sama ada
derivatif tersebut bertujuan sebagai instrumen lindung nilai, dan jika demikian, bentuk pekara yang dilindung nilai.
Kumpulan tidak menggunakan perakaunan lindung nilai pada tahun kewangan ini.

(ii) Pinjaman dan belum terima
Pinjaman dan belum terima adalah aset-aset kewangan bukan derivatif dengan pembayaran tetap atau boleh pasti

Ulasan Prestasi &
yang tidak disebut dalam sesebuah pasaran aktif. Ia termasuk dalam aset semasa, kecuali bagi tempoh matang

Kemajuan
melebihi 12 bulan selepas tempoh akhir laporan. Ia diklasifikasikan sebagai aset bukan semasa. Pinjaman dan belum
terima Kumpulan dinyatakan dalam Nota 52.

(iii) Aset kewangan tersedia untuk dijual
Aset kewangan tersedia untuk dijual adalah bukan derivatif yang sama ada dimasukkan dalam kategori ini atau tidak
diklasifikasikan dalam sebarang kategori lain. Ia dimasukkan ke dalam aset bukan semasa kecuali jika pelaburan
mencapai tahap matang atau para Pengarah bercadang untuk menjualnya dalam tempoh 12 bulan selepas tarikh
laporan.

Laporan
Pengiktirafan dan ukuran permulaan
Pembelian dan penjualan aset-aset kewangan yang lazim diiktiraf pada tarikh dagangan, iaitu tarikh di mana Kumpulan
membuat komitmen untuk membeli atau menjual aset berkenaan.

Penyata Kewangan
Aset kewangan pada peringkat permulaan diiktiraf pada nilai saksama berserta kos urus niaga bagi semua aset-aset
kewangan yang tidak dibawa pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian. Aset kewangan yang dibawa pada
nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian diiktiraf pada peringkat permulaan pada nilai saksama, dan kos urusniaga
adalah perbelanjaan dalam keuntungan atau kerugian.

Ukuran lanjutan – keuntungan dan kerugian
Aset kewangan tersedia untuk dijual dan aset-aset kewangan pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian
kemudiannya dibawa pada nilai saksama. Pinjaman dan belum terima kemudiannya dibawa pada kos yang dilunaskan
menggunakan kaedah biaya efektif.
Lain-lain

Perubahan pada nilai saksama dalam aset-aset kewangan melalui keuntungan atau kerugian, termasuk kesan pertukaran
matawang, pendapatan kewangan dan pendapatan dividen diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian dalam tempoh di
mana perubahan tersebut berlaku.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 183
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

(g) Aset Kewangan (sambungan)
Ukuran lanjutan – keuntungan dan kerugian (sambungan)
Perubahan pada nilai saksama aset-aset kewangan tersedia untuk dijual diiktiraf dalam lain-lain pendapatan komprehensif,
kecuali kerugian rosot nilai (lihat dasar perakaunan Nota 3(h)) dan keuntungan dan kerugian ke atas aset monetari tukaran
matawang asing. Perbezaan pertukaran mata wang asing ke atas aset monetari diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian,
manakala perbezaan pertukaran matawang asing ke atas aset bukan monetari diiktiraf dalam lain-lain pendapatan
komprehensif sebagai sebahagian daripada perubahan pada nilai saksama.

Pendapatan kewangan dan pendapatan dividen untuk aset-aset kewangan tersedia untuk jualan diiktiraf secara berasingan
dalam keuntungan atau kerugian. Pendapatan dividen daripada aset-aset kewangan tersedia untuk dijual diiktiraf dalam
keuntungan atau kerugian apabila hak Kumpulan untuk menerima bayaran ditetapkan.

Penarikan pengiktirafan
Aset-aset kewangan ditarik pengiktirafannya apabila hak untuk menerima aliran tunai daripada pelaburan telah tamat
tempoh atau telah dipindahkan dan Kumpulan telah memindahkan semua risiko dan ganjaran pemilikan.

Belum terima yang difaktorkan kepada bank dan institusi kewangan lain dengan rekursa kepada Kumpulan tidak diiktiraf
semula sehingga tempoh rekursa telah tamat dan risiko dan ganjaran belum terima telah dipindahkan sepenuhnya. Tunai
yang sewajarnya diterima daripada institusi-institusi kewangan direkodkan sebagai pinjaman.

Apabila aset-aset kewangan tersedia untuk dijual telah dijual, pelarasan nilai saksama terkumpul yang diiktiraf dalam lain-
lain pendapatan komprehensif diklasifikasikan semula dalam keuntungan atau kerugian.

Pengimbangan
Aset-aset dan liabiliti-liabiliti kewangan diimbangi dan jumlah bersih dilaporkan di dalam penyata kedudukan kewangan
apabila wujud hak yang boleh dikuatkuasakan menurut undang-undang untuk mengimbangi jumlah yang telah diiktiraf
dan terdapat hasrat untuk menyelesaikan secara asas bersih, atau merealisasikan aset tersebut dan pada masa yang sama,
menyelesaikan liabiliti tersebut.

(h) Rosot nilai aset kewangan
Aset dibawa pada kos dilunaskan
Kumpulan menilai pada akhir setiap tempoh laporan sama ada terdapat bukti objektif rosot nilai dalam aset-aset
kewangan atau kumpulan aset-aset kewangan. Aset-aset kewangan atau kumpulan aset-aset kewangan yang rosot nilai
atau kerugian rosot nilai ditanggung hanya jika terdapat bukti objektif rosot nilai akibat daripada satu atau lebih peristiwa
berlaku selepas pengiktirafan aset pada peringkat awal (“peristiwa kerugian”) dan peristiwa kerugian itu (“atau peristiwa-
peristiwa”) mempunyai kesan ke atas anggaran aliran tunai masa depan aset-aset kewangan atau kumpulan aset-aset
kewangan yang boleh dianggarkan dengan pasti.

Kriteria yang digunakan oleh Kumpulan untuk menentukan terdapat bukti objektif kerugian rosot nilai meliputi:
• Kesukaran kewangan yang ketara dihadapi oleh penerbit atau penanggung obligasi;
• Pelanggaran kontrak, seperti keingkaran atau ketidak patuhan dalam pembayaran pokok atau faedah;
• Kumpulan atas sebab ekonomi atau perundangan berkaitan dengan kesukaran tersebut, kewangan yang dihadapi oleh
peminjam, memberi konsesi kepada peminjam tersebut, yang tidak dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman;
• Ia berkemungkinan akan menyebabkan peminjam muflis atau menjalani penyusunan semula kewangan lain;
• Kelenyapan sebuah pasaran aktif bagi aset kewangan akibat kesukaran kewangan yang dihadapi; atau
• Data yang boleh diperhatikan menunjukkan bahawa terdapat pengurangan yang boleh diukur dalam anggaran aliran
tunai masa daripada sebuah portfolio aset-aset kewangan sejak pengiktirafan pada peringkat awal aset-aset tersebut,
walaupun pengurangan tersebut tidak dapat dipastikan dengan aset kewangan individu tersebut, termasuk:
(i) perubahan negatif dalam status pembayaran peminjam dalam portfolio; dan
(ii) Keadaan dalam negara atau ekonomi tempatan yang ada kaitan dengan keingkaran pada aset dalam portfolio
tersebut.
ms
184 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
(h) Rosot nilai aset kewangan (sambungan)
Aset dibawa pada kos dilunaskan (sambungan)
Jumlah kerugian diukur sebagai perbezaan di antara jumlah bawaan aset tersebut dan nilai semasa anggaran aliran tunai
masa depan (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum ditanggung) didiskaunkan pada kadar faedah asal
aset kewangan tersebut dikuatkuasakan. Nilai bawaan aset tersebut dikurangkan dan jumlah kerugian diiktiraf dalam
keuntungan atau kerugian. Jika sesebuah pinjaman mempunyai kadar biaya yang berubah-ubah, kadar diskaun untuk

Mengenai FGV
mengukur sebarang kerugian rosot nilai adalah biaya efektif semasa yang ditetapkan di bawah kontrak tersebut. Sebagai
kaedah yang praktikal, Kumpulan mengukur rosot nilai berdasarkan nilai saksama instrumen menggunakan harga pasaran
yang boleh diperhatikan.

Jika, dalam tempoh selepasnya, jumlah kerugian rosot nilai berkurangan dan pengurangan dihubungkaitkan secara objektif
kepada peristiwa berlaku selepas pengiktirafan rosot nilai (seperti peningkatan dalam penarafan kredit penghutang),

Penambahan Nilai
pembalikan kerugian rosot nilai diiktiraf sebelumnya, diiktiraf dalam keuntungan dan kerugian.

Strategi dan
Apabila sesebuah aset tidak dikutip, ia dihapus kira dengan akaun elaun berkaitan. Aset sedemikian dihapus kira selepas
semua prosedur yang diperlukan telah diselesaikan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Aset yang diklasifikasikan sebagai aset kewangan tersedia untuk dijual
Kumpulan menaksir pada akhir setiap tempoh laporan sama ada wujud bukti objektif bahawa aset kewangan atau

Ulasan Prestasi &
kumpulan aset kewangan telah rosot nilai.

Kemajuan
Kumpulan menggunakan kriteria dan pengukuran kerugian rosot nilai yang berkenaan untuk ‘aset dibawa pada kos
pelunasan’ di atas. Selain kriteria bagi ‘aset dibawa pada kos pelunasan’ di atas, kemerosotan ketara atau berpanjangan
pada nilai saksama sekuriti di bawah kosnya juga dianggap sebagai satu petunjuk bahawa aset tersebut telah rosot nilai.
Jika bukti sedemikian wujud dalam aset-aset kewangan tersedia untuk dijual, kerugian terkumpul yang telah diiktiraf
secara langsung dalam rizab tersedia untul dijual dikeluarkan dan diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian.

Laporan
Jumlah kerugian terkumpul yang diklasifikasikan semula kepada keuntungan atau kerugian adalah perbezaan kos
pengambilalihan dan nilai saksama semasa, ditolak sebarang kerugian rosot nilai pada aset-aset kewangan sebelumnya
diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian.

Kerugian-kerugian rosot nilai dalam keuntungan atau kerugian terhadap instrumen ekuiti diklasifikasikan sebagai tersedia

Penyata Kewangan
untuk dijual tidak boleh dibalikkan melalui keuntungan atau kerugian.

(i) Liabiliti kewangan
Liabiliti kewangan diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan apabila, dan hanya apabila, Kumpulan menjadi satu pihak
kepada peruntukan kontrak dalam instrumen kewangan.

Liabiliti kewangan diiktiraf pada nilai saksama pada peringkat permulaan, dan dalam kes liabiliti kewangan selain daripada
derivatif, ia diagihkan terus kepada kos urus niaga.
Lain-lain

Selepas pengiktirafan awal, semua liabiliti kewangan diukur pada kos pelunasan menggunakan kaedah biaya efektif kecuali
liabiliti LLA dan derivatif dalam kedudukan kerugian yang diukur pada nilai saksama melalui keuntungan dan kerugian.

Bagi liabiliti kewangan selain daripada liabiliti LLA dan derivatif, keuntungan dan kerugian diiktiraf dalam keuntungan atau
Mesyuarat Agung

kerugian apabila liabiliti ditarik balik pengiktirafannya dan melalui proses pelunasan.
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 185
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

(i) Liabiliti kewangan (sambungan)
Keuntungan dan kerugian timbul daripada perubahan dalam nilai saksama liabiliti LLA dan derivatif yang diiktiraf dalam
keuntungan atau kerugian dalam keuntungan/kerugian lain, bersih. Keuntungan atau kerugian bersih dalam derivatif
adalah termasuk perbezaan tukaran matawang asing.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabiliti semasa kecuali Kumpulan sudah mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda
penjelasan liabiliti berkenaan bagi sekurang-kurangnya 12 bulan selepas tarikh kedudukan penyata kewangan.

Kos pinjaman dibahagikan secara langsung kepada pengambilalihan, pembinaan atau pengeluaran aset yang layak, iaitu
aset yang memerlukan tempoh masa yang lama untuk disediakan bagi tujuan penggunaan atau untuk dijual, ditambah
ke dalam kos aset tersebut, sehingga sampai masa aset tersebut tersedia untuk digunakan atau untuk dijual.

Perbezaan daripada tukaran matawang asing dipermodalkan sehingga ke tahap kos pinjaman yang berkaitan
dipermodalkan.

Semua kos pinjaman yang lain diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian dalam tempoh masa ia ditanggung.

Yuran yang dibayar bagi penubuhan kemudahan pinjaman diiktiraf sebagai kos urus niaga pinjaman sehingga ke tahap
berkemungkinan sebahagian atau semua kemudahan tersebut akan dikeluarkan. Dalam hal ini, yuran ditunda sehingga
berlakunya pengeluaran. Sehingga ke tahap tiada bukti bahawa kemungkinan sebahagian atau seluruh kemudahan akan
dikeluarkan, yuran tersebut dipermodalkan sebagai pra-bayar bagi perkhidmatan kecairan dan dilunaskan sepanjang
tempoh kemudahan tersebut yang mana berkaitan.

Sesebuah liabiliti kewangan ditarik balik pengiktirafannya apabila obligasi di bawah liabiliti tersebut dihapuskan. Apabila
sesebuah liabiliti kewangan yang sedia ada digantikan oleh liabiliti kewangan yang lain daripada pemberi pinjaman yang
sama berasaskan kepada syarat yang ketara berbeza atau syarat liabiliti yang sedia ada diubahsuai secara ketara,
perubahan atau pengubahsuaian sedemikian dianggap sebagai penarikan semula pengiktirafan daripada liabiliti asal dan
pengiktirafan liabiliti baharu serta perbezaan nilai bawaan masing-masing diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian.

(j) Hartanah, loji dan peralatan
Pada mulanya, hartanah, loji dan peralatan dinyatakan pada kos. Semua hartanah, loji dan peralatan dinyatakan pada kos
ditolak susut nilai terkumpul dan kerugian rosot nilai. Kos sesebuah hartanah, loji dan peralatan pada mulanya diiktiraf
termasuk harga belian dan sebarang kos yang berkaitan secara langsung untuk membawa aset berkenaan ke lokasi dan
keadaan yang diperlukan bagi membolehkannya beroperasi mengikut cara yang dikehendaki oleh pihak pengurusan. Kos
juga termasuk kos pinjaman yang secara langsung dengan pengambilalihan, pembinaan atau pengeluaran sesebuah aset
yang layak.

Kos berikutnya termasuk dalam nilai bawaan aset atau diiktiraf sebagai aset berasingan, mengikut kesesuaian, hanya
apabila wujud kemungkinan bahawa manfaat ekonomi masa depan berkaitan dengan item tersebut akan mengalir kepada
Kumpulan dan kos tersebut boleh diukur sewajarnya. Nilai bawaan alat ganti ditarikbalik pengiktirafan. Semua pembaikan
dan penyelenggaraan dicaj ke keuntungan atau kerugian pada tempoh kewangan di mana ia ditanggung.

Alat ganti, peralatan siap sedia dan peralatan servis diklasifikasikan sebagai hartanah, loji dan peralatan berbanding
inventori apabila ia dijangka digunakan lebih daripada satu tempoh.

ms
186 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
(j) Hartanah, loji dan peralatan (sambungan)
Tanah pegangan bebas tidak disusut nilai kerana ia mempunyai jangka hayat tidak terhad. Alat ganti atau peralatan servis
diiktiraf sebagai hartanah, loji dan peralatan akan disusut nilai sepanjang tempoh yang tidak melepasi jangka hayat aset
tersebut di mana ia berhubung kait. Semua hartanah, loji dan peralatan akan disusut nilai berasaskan garis lurus bagi
menghapus kira kos setiap aset kepada nilai sisa masing-masing sepanjang anggaran jangka hayat berguna seperti berikut:

Mengenai FGV
Hartanah, loji dan peralatan Anggaran jangka hayat berguna (tahun)

Tanah pegangan pajakan 50 hingga 933
Bangunan, struktur dan ubahsuai 3 hingga 60
Loji dan jentera 3 hingga 30
Kenderaan bermotor 3 hingga 30
Peralatan pejabat, alatan-alatan dan peralatan lain 2 hingga 33

Penambahan Nilai
Strategi dan
Nilai sisa dan jangka hayat berguna bagi aset tersebut disemak semula dan dilaras jika wajar pada setiap tarikh penyata
kedudukan kewangan.

Susut nilai pada hartanah, loji dan peralatan tamat sama ada semasa penarikan semula pengiktirafan dan diklasifikasikan
sebagai dipegang untuk dijual. Susut nilai terhadap aset di bawah pembinaan bermula apabila aset-aset telah tersedia
untuk digunakan.

Ulasan Prestasi &
Kemajuan
Keuntungan dan kerugian daripada penjualan ditentukan dengan membandingkan kutipan dangan nilai bawaan aset dan
dalam ‘lain-lain pendapatan operasi’ dalam keuntungan atau kerugian.

Pada setiap tarikh penyata kedudukan kewangan, Kumpulan menaksir sama ada wujud sebarang petunjuk rosot nilai. Jika
petunjuk sedemikian wujud, nilai bawaan sesebuah aset diturunkan nilai serta merta kepada jumlah yang boleh diperoleh
semula jika nilai bawaan aset berkenaan lebih besar berbanding dengan anggaran jumlah boleh diperoleh semula. Sila
lihat dasar-dasar perakaunan penting Nota 3(o) mengenai rosot nilai aset bukan kewangan.

Laporan
(k) Pelaburan hartanah
Pelaburan hartanah dipegang untuk pulangan sewa jangka panjang atau peningkatan modal atau kedua-duanya, dan
tidak digunakan oleh Kumpulan. Pelaburan hartanah pada mulanya diukur pada kos, termasuk kos urus niaga yang
berkaitan dan kos pinjaman jika pelaburan hartanah memenuhi pentakrifan aset yang layak.

Penyata Kewangan
Selepas pengiktirafan permulaan, pelaburan hartanah dinyatakan pada kos ditolak sebarang susut nilai terkumpul dan
kerugian rosot nilai. Tanah pegangan bebas tidak disusut nilai kerana ia mempunyai jangka hayat yang tidak terhad.
Semua pelaburan hartanah disusut nilai pada kaedah garis lurus untuk menghapus kira kos setiap aset kepada nilai sisanya
sepanjang anggaran hayat guna seperti berikut:

Pelaburan hartanah Anggaran jangka hayat berguna (tahun)
Lain-lain

Tanah pegangan pajakan 50 hingga 99
Bangunan 20 hingga 50
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 187
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

(k) Pelaburan hartanah (sambungan)
Perbelanjaan seterusnya dipermodalkan kepada nilai bawaan aset apabila terdapat kemungkinan manfaat ekonomi masa
hadapan yang berkaitan dengan perbelanjaannya akan mengalir kepada Kumpulan dan kos perkara tersebut boleh diukur
dengan pasti. Semua kos pembaikan dan penyelenggaraan diiktiraf sebagai perbelanjaan apabila ianya ditanggung.
Apabila bahagian pelaburan hartanah ditukar ganti, nilai bawaan bagi bahagian yang ditukar ganti tidak lagi diiktiraf.

Pelaburan hartanah tidak diiktiraf sama ada apabila ia dilupuskan atau apabila pelaburan hartanah dikeluarkan secara
kekal daripada kegunaan dan tiada manfaat ekonomi masa hadapan dijangka daripada pelupusannya. Keuntungan dan
kerugian daripada pelupusan ditentukan dengan membandingkan kutipan bersih pelupusan dengan nilai bawaan dan
dimasukkan ke dalam “lain-lain pendapatan operasi” dalam keuntungan atau kerugian.

Pada setiap tarikh penyata kedudukan kewangan, Kumpulan menilai sama ada terdapat sebarang petunjuk rosot nilai. Jika
petunjuk sedemikian wujud, nilai bawaan sesuatu aset akan diturun nilai serta merta kepada jumlah yang boleh diperoleh
semula jika nilai bawaan aset lebih besar berbanding dengan jumlah anggaran boleh diperoleh semula. Sila lihat dasar-
dasar perakaunan penting Nota 3(o) mengenai rosot nilai aset bukan kewangan.

(l) Aset tidak nyata
Aset tidak nyata yang diperoleh secara berasingan diukur pada permulaan pengiktirafan pada awal kos. Kos aset tidak
nyata diperolehi dalam gabungan perniagaan adalah nilai saksamanya pada tarikh pengambilalihan. Berikutan pengiktirafan
peringkat awal, aset tidak nyata dibawa kepada kos ditolak sebarang pelunasan terkumpul dan sebarang kerugian rosot
nilai terkumpul.

Hayat berguna bagi aset tidak nyata dinilaikan sama ada terhad atau tidak terhad. Aset tidak nyata dengan jangka hayat
terhad dilunaskan berdasarkan kaedah garis lurus sepanjang anggaran hayat berguna ekonomi dan ditaksir bagi rosot nilai
apabila terdapat petunjuk yang aset tidak nyata tersebut mungkin mengalami rosot nilai. Jika petunjuk wujud, nilai
bawaan sesuatu aset diturunkan serta merta kepada jumlah yang boleh diperoleh semula jika jumlah bawaan aset lebih
besar daripada anggaran jumlah diperoleh semula. Sila lihat dasar-dasar perakaunan penting Nota 3(o) mengenai rosot
nilai aset bukan kewangan.

Tempoh pelunasan dan kaedah pelunasan bagi aset tidak nyata dengan jangka hayat guna terhad disemak semula
sekurang-kurangnya pada setiap tarikh penyata kedudukan kewangan.

Aset tidak nyata dengan jangka hayat berguna yang tidak terhad dan aset tidak nyata di bawah pembangunan tidak
dilunaskan tetapi diuji untuk rosot nilai pada setiap tahun atau lebih kerap jika terdapat peristiwa-peristiwa atau perubahan
keadaan yang menunjukkan bahawa nilai dibawanya berkemungkinan merosot sama ada secara individu atau pada
peringkat unit penjanaan tunai. Hayat guna aset tidak nyata dengan jangka hayat tidak terhad juga disemak semula setiap
tahun untuk memastikan sama ada taksiran hayat guna akan berterusan.

Aset tidak nyata dilunaskan mengikut kaedah garis lurus sepanjang anggaran hayat guna seperti berikut:
Jenama 20 tahun
Teknologi lengkap 9 tahun
Perjanjian pajakan 18 tahun
Perhubungan pelanggan 9 tahun
Perisian 3 – 5 tahun
Hak harta intelek 10 tahun

Pelunasan pada aset tidak nyata di bawah pembangunan bermula apabila aset berkenaan sedia untuk digunakan.

ms
188 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
(l) Aset tidak nyata (sambungan)
Ciri-ciri aset tidak nyata adalah seperti berikut:

(i) Jenama adalah berkaitan dengan jenama gula ‘Prai’ yang diperolehi sebagai sebahagian pengambilalihan perniagaan
gula.

Mengenai FGV
(ii) Teknologi yang lengkap adalah berkaitan dengan lesen bagi sebuah anak syarikat untuk menggunakan teknologi-
teknologi tertentu yang melibatkan pengeluaran lelemak haiwan.

(iii) Perjanjian pajakan adalah berkaitan dengan perjanjian pajakan bagi sebuah anak syarikat untuk memajak beberapa aset
kepada pelanggan, yang diperoleh sebagai sebahagian gabungan perniagaan. Twin Rivers Technologies Holdings, Inc
(“TRTH”), adalah pemberi pajak bagi sebahagian daripada kemudahan kepada penyewa di bawah pajakan operasi yang
tidak boleh dibatalkan. Hartanah ini meliputi tangki minyak semulajadi dan sistem saluran paip minyak.

Penambahan Nilai
Strategi dan
(iv) Perhubungan pelanggan adalah berkaitan dengan kontrak-kontrak bagi anak syarikat untuk menjual produknya
kepada beberapa pelanggan.

(v) Perisian berkaitan dengan teknologi informasi (“IT”) yang digunakan dalam Kumpulan.

(vi) Hak harta intelek berkaitan dengan paten-paten untuk perdagangan graphene yang berkualiti tinggi.

Ulasan Prestasi &
Kemajuan
(vii) Aset tidak nyata di bawah pembangunan berkaitan dengan sistem IT di bawah pembangunan dan hak penggunaan
tanah bagi ladang kelapa sawit di Indonesia, yang masih tertakluk kepada kelulusan berkaitan daripada pihak
berkuasa.

(m) Aset biologi
Ladang kelapa sawit dan getah
Aset biologi adalah kos pembangunan baru yang diambil kira di bawah kaedah penyelenggaraan modal. Di bawah kaedah

Laporan
penyelenggaraan modal, kos pembangunan penanaman ditanggung (seperti contoh pembersihan tanah dan penjagaan
pokok) sehingga tahap matang sifar (0) sehingga tiga (3) tahun untuk kelapa sawit dan sifar (0) kepada tujuh (7) tahun
untuk getah dipermodalkan dan tidak dilunaskan, dan dinyatakan sebagai aset bukan semasa ditolak kerugian rosot nilai
terkumpul.

Penyata Kewangan
Aset biologi adalah tertakluk kepada susut nilai yang dipercepatkan jika kawasan tanaman yang sedia ada telah dikenal
pasti oleh para Pengarah untuk penanaman semula dengan tanaman yang berbeza, selepas menurunkan nilai bawaan
kepada jumlah yang boleh diperolehi.

Perbelanjaan penanaman semula dicaj kepada keuntungan atau kerugian pada tahun ia ditanggung.

Apabila kawasan tanaman ditanam semua dengan tanaman yang berbeza, nilai bawaan bagi aset biologi yang sedia ada
dibelanjakan dalam keuntungan atau kerugian dan kos pembangunan penanaman tanaman baru dipermodalkan.
Lain-lain

Bagi tanah yang dituntut semula oleh FELDA menurut peruntukan LLA, nilai bawaan aset biologi bagi tanah tersebut tidak
diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian berdasarkan bahagian yang dituntut semula oleh FELDA, diiktiraf apabila tanah
yang dikosongkan dipindahmilik.

Penambahan tanah yang diambilalih daripada FELDA di bawah LLA direkodkan lebih rendah daripada nilai semasa bayaran
Mesyuarat Agung

pajakan minima dibayar atau pada nilai saksama.
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 189
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

(m) Aset biologi (sambungan)
Tapak semaian
Kos tapak semaian meliputi kos biji benih kelapa sawit dan getah dan kos pembangunan berkaitan ditanggung (contohnya
pembajaan dan merumput) dalam penyediaan tapak semaian. Kos tapak semaian berkaitan dengan penanaman baru
dipindahkan kepada penanaman kelapa sawit dan getah apabila mencapai tahap kematangan tertentu, iaitu di antara
sepuluh (10) hingga dua belas (12) bulan untuk kelapa sawit dan lima (5) hingga enam (6) bulan untuk getah, manakala
untuk jenis lain (penjualan semula atau penanaman semula) dicaj kepada keuntungan atau kerugian.

Haiwan ternakan
(i) Lembu
Lembu dipelihara untuk tujuan meragut rumput, yang mana tidak ada pengurusan ke atas transformasi aset biologi
tersebut. Lembu yang dibeli pada mulanya dinyatakan pada kos. Lembu dinyatakan pada kos tolak susut nilai
terkumpul dan kerugian rosot nilai. Kos lembu dinyatakan pada mulanya diiktiraf termasuk harga pembeliannya dan
kos lain yang secara langsung untuk membawa lembu tersebut ke lokasi dan keadaan yang perlu untuk
membolehkannya beroperasi seperti yang dikehendaki oleh pihak pengurusan. Kos termasuk kos pinjaman secara
langsung dengan pengambilalihan atau pengeluaran aset yang layak.

Anak lembu baru lahir dinyatakan pada kos piawaian berdasarkan nilai pasaran anak lembu berumur bawah 3 bulan
pada tarikh penilaian. Lembu disusut nilai mengikut asas garis lurus untuk menghapus kira kos sepanjang jangkaan
hayat guna selama 5 tahun.

(ii) Anjing
Anjing dibiak dan dilatih untuk tujuan keselamatan. Semua kos secara langsung bagi anjing dikumpulkan sehingga
ke tahap matang. Selepas itu, kos yang dipermodalkan dilunaskan mengikut asas garis lurus sepanjang jangka hayat
hidup produktif. Anggaran tempoh kematangan bagi anjing adalah 2 tahun, lengkap dengan latihan yang diperlukan
dan menggunakan 8 tahun sebagai tempoh pelunasan.

Jika ada petunjuk rosot nilai, nilai bawaan oleh aset biologi ditaksirkan dan diturunkan nilainya kepada jumlah yang boleh
diperolehi semula dengan segera. Sila lihat dasar-dasar perakaunan penting Nota 3(o) mengenai rosot nilai aset bukan
kewangan.

(n) Inventori
Inventori-inventori yang meliputi komoditi berdasarkan produk dan derivatif yang berkaitan dinyatakan pada kos yang
rendah antara kos dan nilai bersih boleh direalisasikan. Kos ditentukan menggunakan asas purata berwajaran dan asas
masuk-dahulu keluar-dahulu.

Kos bahan mentah meliputi kos pembelian langsung. Kos barangan siap dan kerja dalam pelaksanaan meliputi kos bahan
mentah, buruh langsung, kos langsung lain dan bahagian overhed perkilangan yang sesuai berdasarkan kapasiti operasi
biasa. Ia tidak termasuk kos pinjaman.

Nilai boleh direalisasi bersih adalah anggaran harga jualan dalam perjalanan biasa perniagaan, ditolak kos penyiapan dan
perbelanjaan jualan.

ms
190 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
(o) Rosot nilai aset bukan kewangan
Aset-aset yang mempunyai hayat guna tidak terhad, sebagai contoh muhibah atau aset tidak nyata yang belum sedia
digunakan, adalah tidak tertakluk kepada pelunasan dan diuji setiap tahun untuk rosot nilai, atau apabila peristiwa atau
keadaan berlaku menunjukkan bahawa rosot nilai mungkin wujud. Hartanah, loji dan peralatan serta aset bukan
kewangan bukan semasa, termasuk aset tidak nyata dengan hayat guna terhad, disemak semula untuk rosot nilai apabila
peristiwa atau perubahan keadaan menunjukkan nilai bawaan mungkin tidak boleh diperoleh semula. Kerugian rosot nilai
diiktiraf sebagai jumlah di mana nilai bawaan aset melebihi jumlah yang boleh diperoleh semula.

Mengenai FGV
Kerugian rosot nilai dicaj kepada keuntungan atau kerugian. Jumlah yang boleh diperoleh semula adalah lebih tinggi
daripada nilai saksama aset ditolak kos untuk menjual dan nilai dalam penggunaan. Untuk tujuan penaksiran rosot nilai
ini, aset dikumpulkan pada tahap terendah di mana aset tersebut dikenal pasti sebagai aliran tunai (unit penjanaan tunai).
Aset rosot nilai, kecuali muhibah, disemak semula untuk kemungkinan pembalikan rosot nilai pada setiap tarikh laporan.

(p) Zakat

Penambahan Nilai
Kumpulan mengiktiraf obligasi terhadap pembayaran zakat perniagaan. Zakat bagi tempoh semasa diiktiraf sebagai dan

Strategi dan
apabila Kumpulan mempunyai obligasi zakat hasil daripada penaksiran zakat. Jumlah perbelanjaan zakat harus ditaksirkan
apabila syarikat dalam Kumpulan telah beroperasi sekurang-kurangnya 12 bulan, sebagai contoh, tempoh masa yang
dikenal pasti sebagai “haul” “(tempoh layak)”.

Perbelanjaan zakat ditentukan berdasarkan keputusan kewangan Kumpulan bagi tahun kewangan. Jumlah bayaran zakat
diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam tahun kewangan di mana ia ditanggung.

Ulasan Prestasi &
Kemajuan
(q) Cukai pendapatan semasa dan tertunda
Perbelanjaan cukai bagi tahun ini meliputi cukai semasa dan tertunda. Cukai diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian, kecuali
setakat mana ia berkaitan dengan perkara yang diiktiraf dalam lain-lain pendapatan komprehensif atau secara langsung dalam
ekuiti. Dalam hal ini, cukai diikitiraf dalam lain-lain pendapatan komprehensif atau secara langsung dalam ekuiti.

Cukai semasa dan cukai tertunda diukur menggunakan kadar cukai yang berkuatkuasa atau sebahagian besarnya
berkuatkuasa pada tarikh penyata kewangan di negara di mana anak-anak syarikat, syarikat-syarikat usaha sama dan
syarikat-syarikat bersekutu Kumpulan beroperasi menjana pendapatan yang boleh dicukai.

Laporan
Cukai tertunda diperuntukan sebagai perbezaan sementara yang timbul antara asas cukai aset dan liabiliti dan nilai bawaan
dalam penyata kewangan. Aset cukai tertunda diiktiraf setakat mana keuntungan boleh dicukai masa hadapan mungkin
tersedia daripada perbezaan sementara yang boleh dikurangkan dan kerugian dicukai belum digunakan boleh digunakan.

Penyata Kewangan
Cukai tertunda tidak diambil kira jika ia timbul daripada pengiktirafan permulaan aset atau liabiliti dalam urus niaga selain
daripada gabungan perniagaan yang mana pada masa urus niaga tidak memberi kesan sama ada kepada perakaunan
mahupun keuntungan atau kerugian boleh dicukai.

Cukai pendapatan tertunda diperuntukkan atas perbezaan sementara yang timbul daripada pelaburan dalam anak-anak
syarikat, syarikat-syarikat usaha sama dan syarikat-syarikat bersekutu, kecuali bagi liabiliti cukai pendapatan tertunda di
mana faktor masa pembalikan perbezaan sementara dikawal oleh Kumpulan dan berkemungkinan bahawa perbezaan
sementara tidak boleh dibalikkan dalam masa depan yang boleh diramalkan.
Lain-lain

Cukai tertunda dan aset dan liabiliti cukai pendapatan dikurangkan apabila terdapat hak sah untuk mengurangkan aset
cukai semasa daripada liabiliti cukai semasa dan apabila aset dan liabiliti cukai tertunda berkaitan dengan cukai levi oleh
pihak berkuasa cukai yang sama ke atas sama ada entiti boleh dicukai atau entiti boleh dicukai yang berbeza di mana
terdapat hasrat untuk menjelaskan baki pada asas bersih.

Manfaat cukai timbul daripada elaun pelaburan semula dan elaun cukai pelaburan diiktiraf apabila kredit cukai digunakan.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 191
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

(r) Matawang asing
Fungsi dan pembentangan matawang
Perkara yang diliputi dalam penyata kewangan bagi setiap entiti Kumpulan diukur menggunakan matawang persekitaran
ekonomi utama di mana entiti beroperasi (“matawang fungsian”). Penyata kewangan dibentangkan dalam Ringgit Malaysia
(RM), di mana merupakan matawang fungsian dan pembentangan Syarikat dan matawang pembentangan Kumpulan.

Urus niaga dan baki
Urus niaga matawang asing diterjemahkan kepada matawang fungsian menggunakan kadar pertukaran yang berkuatkuasa
pada tarikh urus niaga atau daripada urus niaga nilai di mana ia diukur semula. Keuntungan dan kerugian pertukaran
asing terhasil daripada penjelasan urus niaga tersebut dan daripada urus niaga pada kadar pertukaran akhir tahun aset
dan liabiliti kewangan denominasi dalam matawang asing diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian, kecuali apabila
tertunda dalam ekuiti sebagai pelindung nilai aliran tunai berkelayakan dan pelindung nilai pelaburan bersih berkelayakan.

Keuntungan dan kerugian pertukaran asing berkaitan dengan pinjaman dan tunai dan bersamaan tunai dibentangkan
dalam keuntungan atau kerugian.

Perubahan dalam nilai saksama sekuriti kewangan dalam matawang asing diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual
dianalisis di antara perbezaan terhasil daripada perubahan kos pelunasan sekuriti tersebut dan perubahan dalam nilai
bawaan sekuriti tersebut. Perbezaan pertukaran berkaitan dengan perubahan dalam kos dilunaskan diiktiraf dalam
keuntungan atau kerugian, dan perubahan nilai bawaan diiktiraf dalam ekuiti.

Perbezaan pertukaran atas aset-aset dan liabiliti-liabiliti kewangan bukan monateri seperti ekuiti yang dipegang pada nilai
saksama melalui keuntungan atau kerugian diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian sebagai sebahagian keuntungan
atau kerugian nilai saksama. Perbezaan atas aset kewangan bukan monateri, seperti ekuiti-ekuiti diklasifikasikan sebagai
tersedia untuk dijual, dimasukkan dalam lain-lain pendapatan komprehensif.

Syarikat-syarikat Kumpulan
Keputusan dan kedudukan kewangan entiti-entiti Kumpulan (yang mana tiada di antaranya memiliki matawang ekonomi
hyperinflasi) yang mempunyai fungsi matawang lain yang berbeza daripada pembentangan matawang ditukarkan kepada
pembentangan matawang seperti di bawah:
(i) aset-aset dan liabiliti-liabiliti bagi setiap penyata kedudukan kewangan yang dibentangkan ditukarkan pada kadar
penutup pada tarikh kedudukan penyata kewangan;
(ii) pendapatan dan perbelanjaan untuk setiap penyata pendapatan komprehensif ditukarkan pada kadar purata (kecuali
jika purata tersebut tidak munasabah daripada kesan terkumpul pada kadar lazim pada tarikh urus niaga, di mana
pendapatan dan perbelanjaan ditukarkan pada tarikh-tarikh urus niaga); dan
(iii) semua perbezaan pertukaran yang terhasil diiktiraf dalam rizab pertukaran asing sebagai komponen ekuiti berasingan.

Pelarasan muhibah dan nilai saksama terhasil daripada pengambilalihan entiti asing yang dianggap sebagai aset-aset dan
liabiliti-liabiliti entiti asing dan ditukarkan pada kadar penutup. Perbezaan pertukaran yang terhasil diiktiraf dalam lain-lain
pendapatan komprehensif.

Semasa penyatuan, perbezaan pertukaran yang terhasil daripada pertukaran pelaburan bersih dalam entiti-entiti asing dan
pendahuluan jangka panjang dibawa ke rizab pertukaran asing dalam ekuiti. Apabila operasi asing dijual, perbezaan
pertukaran diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian sebagai sebahagian keuntungan atau kerugian ke atas pelupusan.

ms
192 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
(s) Geran-geran Kerajaan
Geran-geran daripada kerajaan diiktiraf pada nilai saksama di mana terdapat jaminan munasabah bahawa geran tersebut
akan diterima dan Kumpulan akan mematuhi syarat-syarat berkaitan.

Geran-geran kerajaan berkaitan dengan kos diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian sepanjang tempoh supaya
berpadanan dengan kos berkaitan di mana geran-geran tersebut diberi pampasan.

Mengenai FGV
Geran-geran kerajaan berkaitan dengan pembelian aset yang dibentangkan sebagai pengurangan nilai bawaan kepada
aset yang berkaitan. Geran-geran kerajaan diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian bagi tempoh hayat hartanah, loji dan
peralatan berkaitan sebagai pengurangan perbelanjaan susut nilai.

(t) Pengiktirafan perolehan

Penambahan Nilai
Perolehan meliputi nilai saksama pertimbangan yang diterima atau belum terima untuk jualan barangan dan perkhidmatan

Strategi dan
dalam urusan lazim kegiatan Kumpulan. Perolehan dibentangkan selepas ditolak cukai barangan dan perkhidmatan,
pulangan, rebat dan diskaun dan selepas penghapusan jualan di dalam Kumpulan.

Hasil diiktiraf apabila terdapat kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan urus niaga akan mengalir kepada
Kumpulan dan jumlah hasil yang boleh diukur dengan pasti.

Ulasan Prestasi &
Kriteria pengiktirafan khusus perlu dipenuhi sebelum perolehan diiktiraf:

Kemajuan
(i) Perolehan daripada jualan barangan
Perolehan biasanya diiktiraf semasa penghantaran barangan, apabila sebahagian besar risiko dan ganjaran daripada
pemilikan barangan dipindahkan kepada pembeli.

(ii) Perolehan daripada penyediaan perkhidmatan
Perolehan daripada penyediaan perkhidmatan, termasuk yuran pengurusan, urus janji pengetolan dan pembinaan

Laporan
diiktiraf apabila perkhidmatan yang berkaitan dijalankan, dengan merujuk kepada penyiapan perkhidmatan tertentu.

(iii) Subsidi daripada Kerajaan
Subsidi yang diterima daripada Kerajaan Malaysia bagi produk tertentu yang dijual adalah berkaitan dengan perbezaan
di antara anggaran harga pasaran dan harga kawalan yang ditentukan oleh Kerajaan untuk jualan produk dalam

Penyata Kewangan
pasaran domestik terhad kepada jumlah yang dipersetujui oleh Kerajaan secara tahunan. Subsidi ini dikreditkan kepada
keuntungan atau kerugian sebagai sebahagian keuntungan dalam tempoh perakaunan di mana jualan barangan
tersebut diiktirafkan.

(iv) Pendapatan Dividen
Pendapatan dividen diiktiraf apabila hak untuk menerima wujud. Ini diguna pakai apabila ia dibayar daripada
keuntungan pra-pengambilalihan. Walau bagaimanapun, pelaburan mungkin diuji untuk rosot nilai.
Lain-lain

(v) Pendapatan kewangan
Pendapatan kewangan diiktiraf dengan menggunakan kaedah kewangan efektif. Apabila pinjaman atau belum terima
rosot nilai, Kumpulan mengurangkan nilai bawaan kepada amaun yang boleh diperolehi, yang merupakan anggaran
aliran tunai masa hadapan yang didiskaunkan pada kadar asal keuntungan efektif instrumen berkenaan dan terus
mengurangkan diskaun sebagai pendapatan kewangan. Pendapatan kewangan ke atas pinjaman rosot nilai dan
Mesyuarat Agung

belum terima diiktiraf menggunakan kadar asal biaya efektif.
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 193
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

(t) Pengiktirafan perolehan (sambungan)
(vi) Pendapatan sewa
Pendapatan sewa berkaitan dengan sewa hartanah dan loji diiktiraf bagi tempoh penyewaan atau penggunaan,
mengikut kesesuaian.

(vii) Pampasan belum terima
Pampasan belum terima dianggarkan berasaskan kawasan yang dituntut oleh FELDA, diiktiraf apabila pengambilalihan
tanah berlaku.

(u) Pengagihan dividen
Dividen-dividen saham biasa diiktiraf sebagai liabiliti apabila dicadangkan atau diisytiharkan sebelum tarikh penyata
kedudukan kewangan. Cadangan atau pengisytiharan dividen selepas tarikh penyata kedudukan kewangan, tetapi sebelum
penyata kewangan ditandatangani untuk dikeluarkan, tidak diiktiraf sebagai liabiliti dalam tarikh penyata kedudukan
kewangan.

(v) Simpanan, tunai dan baki bank
Simpanan, tunai dan baki bank termasuk tunai dalam tangan, simpanan dipegang dengan bank, kecairan lain dalam
pelaburan jangka pendek dengan kematangan asal tiga bulan atau kurang dan overdraf bank. Overdraf bank dinyatakan
dalam pinjaman dalam liabiliti semasa dalam penyata kedudukan kewangan.

(w) Pajakan
(i) Klasifikasi
Pajakan diiktiraf sebagai pajakan kewangan jika ia memindahkan sebahagian besar kepada Kumpulan semua risiko
dan ganjaran yang berkaitan dengan pemilikan. Pajakan tanah dan bangunan diklasifikasikan sebagai pajakan operasi
atau pajakan kewangan sama seperti pajakan aset lain dan elemen tanah dan bangunan pajakan dianggap berasingan
bagi tujuan klasifikasi pajakan. Semua pajakan tidak boleh dipindahkan kesemua risiko dan ganjaran diklasifikasikan
sebagai pajakan operasi.

(ii) Pajakan operasi – Kumpulan sebagai pemajak
Pembayaran pajakan operasi diiktiraf sebagai perbelanjaan mengikut asas garis lurus sepanjang tempoh pajakan
berkaitan. Manfaat agregat insentif yang disediakan oleh pemajak diiktiraf sebagai pengurangan perbelanjaan sewa
sepanjang tempoh mengikut asas garis lurus.

Apabila pajakan operasi ditamatkan sebelum tempoh pajakan berakhir, sebarang pembayaran yang dibuat kepada
pemajak melalui penalti diiktiraf sebagai perbelanjaan pada tempoh penamatan tersebut berlaku.

Kos secara langsung permulaan yang ditanggung oleh Syarikat dalam perundingan dan pengaturan pajakan operasi
diiktiraf dalam keuntungan atau kerugian apabila berlaku.

Bayaran untuk hak menggunakan tanah dan bangunan sepanjang tempoh ditetapkan diklasifikasikan sebagai bayaran
pra-pajakan dan dinyatakan pada kos ditolak pelunasan terkumpul dan kerugian rosot nilai terkumpul. Bayaran pra-
pajakan dilunaskan mengikut asas garis lurus sepanjang tempoh pajakan sehingga 49 tahun.

ms
194 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
(w) Pajakan (sambungan)
(iii) Pajakan operasi – Kumpulan sebagai pemberi pajakan
Aset yang dipajakan di bawah pajakan operasi dibentangkan dalam penyata kedudukan kewangan menurut ciri-ciri
aset. Pendapatan sewa daripada pajakan operasi diiktiraf mengikut asas garis lurus sepanjang tempoh pajakan
berkenaan (Nota 3 (t)(vi)). Kos pada peringkat permulaan ditanggung dalam perundingan dan pengaturan dan
pajakan operasi ditambah kepada jumlah bawaan aset pajakan dan diiktiraf mengikut asas garis lurus sepanjang

Mengenai FGV
tempoh pajakan tersebut.

(iv) Pajakan kewangan – Kumpulan sebagai pemajak
Pajakan hartanah, loji dan peralatan di mana Kumpulan memegang sebahagian besar semua risiko dan ganjaran
pemilihan diklasifikasikan sebagai pajakan kewangan. Pajakan kewangan dipermodalkan pada permulaan pajakan
antara nilai saksama pajakan hartanah dan nilai semasa bayaran pajakan minimum yang lebih rendah.

Penambahan Nilai
Strategi dan
Setiap bayaran pajakan diperuntukkan di antara liabiliti dan caj kewangan untuk mencapai kadar faedah tetap
daripada baki liabiliti tersebut. Sewaan wajib yang berkaitan, selepas ditolak caj kewangan bersih, dimasukkan ke
dalam akaun dibayar jangka panjang. Elemen biaya dalam kos kewangan dicaj kepada keuntungan atau kerugian
sepanjang tempoh pajakan untuk menghasilkan kadar kewangan berkala yang tetap bagi baki liabiliti untuk setiap
tempoh. Hartanah, loji dan peralatan yang diambilalih di bawah pajakan kewangan disusut nilai mengikut tempoh
yang lebih pendek antara hayat guna aset dan tempoh pajakan.

Ulasan Prestasi &
Kemajuan
Kos secara langsung permulaan yang ditanggung oleh Kumpulan dalam perundingan dan pengaturan pajakan
kewangan ditambah kepada nilai bawaan untuk aset-aset pajakan dan diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam
keuntungan atau kerugian sepanjang tempoh pajakan mengikut asas sama dengan perbelanjaan pajakan.

(x) Manfaat perkerja
(i) Manfaat pekerja jangka pendek
Upah, gaji, bonus dan caruman keselamatan sosial diiktiraf sebagai perbelanjaan pada tahun di mana perkhidmatan

Laporan
diberi oleh pekerja. Pampasan jangka pendek terkumpul ketidakhadiran berbayar seperti bayaran cuti tahunan diiktiraf
apabila perkhidmatan diberikan oleh pekerja meningkatkan kelayakan untuk mendapat ketidakhadiran berbayar pada
masa depan. Pampasan jangka pendek tidak terkumpul ketidakhadiran berbayar termasuk cuti sakit diiktiraf apabila
ketidakhadiran berlaku.

Penyata Kewangan
(ii) Pelan caruman tertakrif
Pelan caruman tertakrif adalah pelan manfaat selepas perkhidmatan yang mana Kumpulan membayar caruman tetap
kepada entiti-entiti atau tabung yang berasingan dan tidak mempunyai perundangan atau konstruktif obligasi untuk
membayar caruman selanjutnya, jika mana-mana tabung tidak mempunyai aset-aset mencukupi untuk membayar
semua manfaat pekerja yang berkaitan dengan perkhidmatan pekerja pada tahun semasa atau tahun berikutnya.
Caruman ini diiktirafkan sebagai perbelanjaan dalam keuntungan atau kerugian apabila ia ditanggung.

(iii) Pelan manfaat tertakrif
Lain-lain

Pelan manfaat tertakrif adalah pelan persaraan yang mentakrif suatu jumlah manfaat persaraan perlu dibayar,
lazimnya sebagai fungsi satu atau lebih faktor seperti usia, tahun perkhidmatan atau pampasan.

Beberapa syarikat dalam Kumpulan mengendalikan pelan manfaat persaraan yang tidak dibiayai. Di bawah pelan
tersebut, manfaat persaraan ditentukan dengan merujuk kepada pendapatan pekerja, jawatan dan tempoh
Mesyuarat Agung

perkhidmatan dan dibayar apabila mencapai umur lazim persaraan.
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 195
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

(x) Manfaat perkerja (sambungan)
(iii) Pelan manfaat tertakrif (sambungan)
Liabiliti-liabiliti berhubung dengan pelan manfaat tertakrif adalah nilai semasa tanggungan manfaat tertakrif pada
tarikh penyata kedudukan kewangan ditolak nilai saksama aset pelan, beserta dengan pelarasan bagi keuntungan/
kerugian aktuari dan kos perkhidmatan yang lepas tidak diiktiraf. Kumpulan menetapkan nilai semasa obligasi
manfaat tertakrif dengan kecekapan yang mencukupi supaya jumlah diiktiraf dalam penyata kewangan tidak jauh
beza daripada jumlah yang ditentukan pada tarikh penyata kedudukan kewangan.

Obligasi manfaat tertakrif, dikira menggunakan kaedah kredit unit unjuran, yang ditentukan oleh aktuari bebas,
mengambil kira anggaran aliran tunai masa hadapan menggunakan harga pasaran dalam tarikh penyata kedudukan
kewangan bagi sekuriti kerajaan yang denominasi dalam matawang di mana manfaat akan dibayar dan mempunyai
tempoh anggaran kematangan hampir sama dengan tempoh yang berkaitan dengan obligasi pencen.

Keuntungan dan kerugian aktuari terhasil daripada pelarasan pengalaman dan perubahan dalam andaian aktuari dicaj
atau dikreditkan kepada ekuiti dalam lain-lain pendapatan komprehensif pada tempoh ia timbul.

Kos perkhidmatan semasa, kos perkhidmatan lampau dan kos biaya diiktiraf dengan segera dalam keuntungan atau
kerugian.

(iv) Manfaat pemberhentian kerja
Kumpulan membayar manfaat pemberhentian kerja dalam hal pemberhentian yang berkaitan dengan rangka kerja
penyusunan semula. Manfaat pemberhentian kerja diiktiraf sebagai liabiliti dan perbelanjaan apabila Kumpulan
mempunyai pelan rasmi yang terperinci bagi pemberhentian kerja tersebut dan tidak mempunyai kemungkinan
realistik untuk menarik balik.

(y) Liabiliti luar jangka
Kumpulan tidak mengiktiraf liabiliti luar jangka tetapi mendedahkan kewujudannya dalam penyata kewangan. Liabiliti luar
jangka adalah kemungkinan obligasi yang timbul daripada peristiwa masa lampau yang mana kewujudan peristiwa disahkan
boleh berlaku atau tidak berlaku sekali atau lebih daripada kejadian masa depan yang di luar kawalan Kumpulan atau
obligasi semasa yang tidak diiktiraf kerana aliran keluar sumber tidak mungkin diperlukan bagi menjelaskan obligasi
tersebut. Liabiliti luar jangka juga terhasil dalam keadaan yang jarang berlaku di mana terdapat liabiliti yang tidak boleh
diiktiraf kerana ia tidak boleh diukur dengan pasti. Walau bagaimanapun, liabiliti luar jangka tidak meliputi kontrak jaminan
kewangan.

(z) Instrumen ekuiti
Saham biasa dan saham istimewa diklasifikasikan sebagai ekuiti. Saham-saham lain diklasifikasikan sebagai ekuiti dan/atau
liabiliti mengikut intipati ekonomi bagi instrumen tertentu.

Kos urus niaga bagi urus niaga ekuiti diambil kira sebagai pengurangan daripada ekuiti, cukai bersih. Kos urus niaga ekuiti
terdiri daripada kenaikan kos luaran tambahan yang berkaitan secara langsung dengan urus niaga ekuiti yang sebaliknya
mungkin boleh dielakkan.

(aa) Laporan segmen
Maklumat segmen dibentangkan dalam bentuk yang konsisten dengan laporan dalaman yang disediakan untuk ketua
pegawai yang membuat keputusan operasi. Ketua pegawai yang membuat keputusan operasi bertanggungjawab bagi
memperuntukan sumber dan menilai prestasi segmen operasi, telah dikenal pasti sebagai Jawatankuasa Eksekutif.

ms
196 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
(ab) Kontrak jaminan kewangan
Kontrak jaminan kewangan yang memerlukan Kumpulan membuat bayaran tertentu bagi membayar semula pemegang
atas kerugian yang ditanggungnya kerana kegagalan penghutang tertentu untuk membuat bayaran mengikut masa,
menurut terma-terma instrumen hutang.

Kontrak jaminan kewangan diiktiraf sebagai liabiliti kewangan pada masa jaminan dikeluarkan. Liabiliti pada mulanya

Mengenai FGV
diukur pada nilai saksama dan seterusnya pada jumlah yang lebih tinggi antara yang ditentukan menurut FRS 137
“Peruntukan, Liabiliti Luar Jangka dan Aset Luar Jangka” dan jumlah yang diiktiraf pada permulaan ditolak pelunasan
terkumpul, mengikut kesesuaian.

Nilai saksama jaminan kewangan ditentukan sebagai nilai semasa perbezaan dalam aliran tunai bersih antara bayaran
berkontrak di bawah instrumen hutang dan bayaran yang diperlukan tanpa jaminan, atau jumlah anggaran yang perlu

Penambahan Nilai
dibayar kepada pihak ketiga bagi menanggung obligasi tersebut.

Strategi dan
Jika kontrak jaminan kewangan berhubung dengan pinjaman dan akaun belum bayar diberi kepada anak-anak syarikat,
syarikat-syarikat usahasama dan syarikat-syarikat bersekutu oleh Syarikat tanpa sebarang pampasan, nilai saksama diambil
kira sebagai sumbangan modal dan diiktiraf sebagai sebahagian daripada kos pelaburan dalam anak-anak syarikat,
syarikat-syarikat usaha sama dan syarikat-syarikat bersekutu.

Ulasan Prestasi &
(ac) Peruntukan

Kemajuan
Peruntukan diiktiraf apabila:

• Kumpulan mempunyai perundangan semasa atau obligasi yang konstruktif hasil daripada peristiwa masa lalu;
• terdapat kemungkinan aliran keluar sumber diperlukan untuk menjelaskan obligasi tersebut; dan
• satu anggaran yang pasti berhubung dengan jumlahnya boleh dibuat

Apabila ada kemungkinan, kos-kos tersebut akan melebihi jumlah perolehan kontrak, peruntukan bagi kontrak yang
membebankan diiktiraf.

Laporan
Apabila Kumpulan menjangkakan peruntukan akan dibayar semula (sebagai contoh, di bawah kontrak insurans),
pembayaran balik diiktiraf sebagai aset berasingan tetapi hanya apabila pembayaran balik tersebut dapat dipastikan.
Peruntukan tidak akan diiktiraf bagi kerugian operasi masa hadapan.

Penyata Kewangan
Apabila terdapat beberapa tanggungan yang serupa, kemungkinan aliran keluar diperlukan untuk penyelesaian akan
ditentukan dengan mempertimbangkan kelas obligasi tersebut secara keseluruhannya. Satu peruntukan diiktiraf walaupun
kemungkinan aliran keluar berhubung dengan salah satu daripada perkara yang dimasukkan dalam kelas obligasi yang
sama adalah kecil.

Peruntukan diukur pada nilai semasa perbelanjaan yang dijangka dan diperlukan untuk menjelaskan obligasi menggunakan
kadar sebelum cukai yang menggambarkan penilaian pasaran semasa bagi nilai masa wang dan risiko-risiko khusus
berkaitan tanggungan tersebut. Peningkatan dalam peruntukan disebabkan oleh peredaran masa diiktiraf sebagai kos
Lain-lain

kewangan.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 197
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

(ad) Aset bukan semasa dan kumpulan pelupusan dipegang untuk dijual
Aset bukan semasa dan pelupusan kumpulan (sekumpulan aset yang akan dilupuskan dalam satu urus niaga dan liabiliti
yang berkaitan secara langsung dengan aset tersebut) diklasifikasikan sebagai dipegang untuk dijual jika nilai bawaan akan
diperoleh semula melalui urus niaga jualan dan bukannya melalui penggunaan berterusan. Keadaan ini dianggap dipenuhi
hanya apabila jualan sangat berkemungkinan dan aset (atau pelupusan kumpulan) tersedia untuk dijual dalam keadaannya
pada masa itu. Pihak pengurusan perlu komited terhadap jualan, yang dijangka dalam tempoh setahun dari tarikh
klasifikasi sebagai dipegang untuk dijual.

Sebaik sahaja sebelum pengklasifikasian dipegang untuk dijual, aset (atau komponen pelupusan kumpulan) diukur semula
menurut dasar-dasar perakaunan Kumpulan. Selepas itu, aset (atau pelupusan kumpulan) diiktiraf pada yang lebih rendah
antara nilai bawaan dan nilai saksama tolak kos untuk dijual. Aset yang diklasifikasikan sebagai dipegang untuk dijual,
atau termasuk dalam pelupusan kumpulan yang diklasifikasikan sebagai dipegang untuk dijual, tidak disusut nilai. Kerugian
rosot nilai daripada pengklasifikasian pada peringkat permulaan sebagai dipegang untuk dijual dan keuntungan atau
kerugian berikutnya daripada pengukuran semula dimasukkan ke dalam penyata pendapatan. Keuntungan tidak diiktiraf
melebihi sebarang kerugian rosot nilai terkumpul.

Penamatan operasi adalah komponen perniagaan Kumpulan yang mewakili jenis perniagaan utama atau kawasan operasi
geografi yang berasingan atau sebuah anak syarikat yang diambilalih dengan hasrat untuk penjualan semula.
Pengklasifikasian sebagai penamatan kendalian dibuat apabila berlaku pelupusan atau apabila operasi memenuhi kriteria
sebagai dipegang untuk dijual, yang mana lebih awal. Pelupusan kumpulan yang akan ditinggalkan juga layak.

Keputusan daripada operasi yang layak sebagai penamatan operasi dibentangkan secara berasingan sebagai jumlah tunggal
dalam penyata pendapatan. Keputusan daripada operasi yang layak sebagai penamatan operasi pada tarikh kunci kira-kira
bagi tempoh terkini yang dibentangkan, yang telah dibentangkan sebelumnya sebagai keputusan operasi berterusan,
dibentangkan semula sebagai keputusan daripada pemberhentian operasi bagi semua tempoh yang dibentangkan.

Dalam keadaan bagi pengklasifikasian aset bukan semasa dan pelupusan kumpulan sebagai dipegang untuk dijual tidak
lagi dipenuhi, pengklasifikasian sebagai dipegang untuk dijual tamat. Sehubungan itu, keputusan operasi, yang sebelumnya
dibentangkan dalam penamatan operasi, diklasifikasikan semula dan dimasukkan dalam keputusan daripada operasi
berterusan bagi semua tempoh yang dibentangkan. Aset bukan semasa tidak lagi dikelaskan sebagai dipegang untuk
dijual diukur pada yang lebih rendah daripada nilai bawaan sebelum pengklasifikasian sebagai dipegang untuk dijual,
dilaraskan bagi sebarang susut nilai, pelunasan atau penilaian semula yang mungin diiktiraf jika aset atau pelupusan
kumpulan tidak dikelaskan sebagai dipegang untuk dijual, dan jumlah boleh diperoleh semula pada tarikh selepas
keputusan untuk dijual dibuat.

(ae) Pendapatan sesaham
Kumpulan membentangkan data pendapatan sesaham asas dan dicairkan (“EPS”) untuk saham biasa. EPS asas dikira
berdasarkan kepada penggabungan keuntungan selepas cukai yang boleh diagihkan kepada pemegang saham ekuiti
Syarikat dan dibahagikan dengan bilangan berwajaran saham biasa dalam terbitan. Pencairan EPS dikira berasaskan kepada
penggabungan keuntungan selepas cukai yang boleh diagihkan kepada pemegang saham ekuiti Syarikat dan dibahagikan
dengan bilangan berwajaran saham biasa dalam terbitan, mengandaikan penukaran RCPS dan RCCPS tertunggak kepada
saham biasa berharga RM1 sesaham.

(af) Kontrak pembinaan
Kos kontrak diiktiraf apabila ditanggung. Apabila hasil sesuatu kontrak pembinaan boleh dianggarkan dengan pasti, hasil
kontrak dan kos kontrak diiktiraf sepanjang tempoh kontrak masing-masing sebagai perolehan dan perbelanjaan. Kumpulan
menggunakan kaedah peratus penyiapan untuk menentukan jumlah perolehan dan kos yang sesuai untuk diiktiraf dalam
tempoh tertentu. Peringkat penyiapan diukur dengan merujuk kepada nisbah kos kontrak yang ditanggung bagi kerja yang
dijalankan sehingga kini berbanding anggaran jumlah kos bagi kontrak tersebut. Kos yang ditanggung pada tahun berkaitan
dengan aktiviti pada masa hadapan sesuatu kontrak dikecualikan daripada kos kontrak dalam menentukan peringkat
penyiapan. Ia dibentangkan sebagai inventori, prabayaran atau aset-aset lain, bergantung kepada ciri-cirinya.

ms
198 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
3 Dasar-dasar Perakaunan Penting (sambungan)
Dasar-dasar perakaunan penting yang digunakan dalam penyediaan penyata kewangan adalah seperti yang dibentangkan di
bawah. Dasar-dasar ini telah diguna pakai secara konsisten pada semua tahun yang dibentangkan, kecuali dinyatakan
sebaliknya. (sambungan)

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
(af) Kontrak pembinaan (sambungan)
Apabila hasil kontrak pembinaan tidak boleh dianggarkan dengan pasti, kontrak perolehan diiktiraf hanya setakat mana
kos kontrak ditanggung yang mungkin boleh diperolehi semula, kos kontrak diiktiraf apabila ditanggung.

Apabila kos kontrak berkemungkinan melebihi jumlah kontrak perolehan, kerugian yang dijangka akan diiktiraf sebagai
perbelanjaan dengan segera.

Mengenai FGV
Variasi dalam kerja kontrak, tuntutan-tuntutan dan bayaran-bayaran insentif telah dimasukkan ke dalam kontrak perolehan
setakat mana ia dipersetujui oleh pelanggan dan boleh diukur dengan pasti.

Kos agregat yang ditanggung dan keuntungan/kerugian yang diiktiraf daripada setiap kontrak dibandingkan dengan bil-bil
berperingkat sehingga ke akhir tempoh. Jika kos yang ditanggung dan keuntungan diiktiraf (tolak kerugian yang diiktiraf)

Penambahan Nilai
melebihi bil-bil berperingkat, baki ditunjukkan sebagai jumlah belum terima daripada pelanggan ke atas kontrak pembinaan

Strategi dan
di bawah penghutang perdagangan. Jika bil-bil berperingkat melebihi kos yang ditanggung ditambah keuntungan diiktiraf
(tolak kerugian yang diiktiraf), baki ditunjukkan sebagai jumlah belum terima daripada pelanggan ke atas kontrak
pembinaan di bawah akaun belum bayar.

(ag) Pengukuran nilai saksama
Pengukuran nilai saksama menentukan nilai saksama sesuatu aset atau liabilti, kecuali bagi bayaran asas-saham dan urus

Ulasan Prestasi &
niaga pajakan, ditentukan sebagai harga yang diterima untuk penjualan aset atau bayaran pindahan liabiliti dalam urus

Kemajuan
niaga terurus di antara peserta pasaran pada tarikh pengukuran. Pengukuran ini menganggarkan bahawa urus niaga
untuk penjualan aset atau pindahan liabiliti mengambil tempat sama ada di pasaran utama atau dalam ketidakhadiran
pasaran utama, dalam pasaran yang paling memberikan kelebihan.

Bagi aset bukan kewangan, pengukuran nilai saksama diambil kira kemampuan peserta pasaran untuk menjana manfaat
ekonomi dengan menggunakan aset dalam kegunaan tertinggi dan terbaik atau dengan menjualnya kepada peserta
pasaran yang lain yang mungkin akan menggunakan aset tersebut untuk kegunaan yang terbaik.

Laporan
4 Pengurusan Risiko Kewangan
(a) Dasar-dasar pengurusan risiko kewangan

Penyata Kewangan
Kumpulan terdedah kepada risiko pasaran (termasuk risiko mata wang asing, risiko harga ekuiti, risiko harga komoditi dan
risiko kadar kewangan), risiko kredit dan risiko kecairan timbul daripada aktiviti perniagaan. Secara keseluruhannya,
strategi pengurusan risiko kewangan untuk Kumpulan bermatlamat mengurangkan kesan buruk terhadap prestasi
kewangan kumpulan daripada ketidaktentuan pasaran kewangan. Kumpulan menggunakan instrumen kewangan derivatif
yang tertentu untuk melindungi risiko seperti pendedahan komersial sedemikian. Instrumen kewangan derivatif pada
amnya tidak diniagakan untuk tujuan perdagangan atau tujuan spekulatif.

Lembaga Pengarah bertanggungjawab sepenuhnya dalam menyeliakan pengurusan risiko kewangan termasuk risiko
pengenalan, operasi atau strategik, dan pelan tindakan selanjutnya untuk menguruskan risiko-risiko tersebut. Pihak
Lain-lain

pengurusan bertanggungjawab dalam mengenalpasti, memantau dan menguruskan pendedahan risiko Kumpulan.
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 199
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

4 Pengurusan Risiko Kewangan (sambungan)
(a) Dasar-dasar pengurusan risiko kewangan (sambungan)
Risiko pasaran
(i) Risiko matawang asing
Kumpulan beroperasi di peringkat antarabangsa dan terdedah kepada risiko pertukaran matawang asing yang timbul
daripada pelbagai pendedahan mata wang, terutamanya Dolar Amerika Syarikat (“USD”). Risiko pertukaran matawang
asing timbul daripada urus niaga perdagangan masa hadapan, aset dan liabiliti diktiraf dan pelaburan-pelaburan bersih
dalam operasi asing tetapi tidak termasuk kepentingan dalam syarikat usaha sama dan syarikat bersekutu asing. Secara
amnya, Kumpulan menguruskan pendedahan mata wang melalui kontrak hadapan mata wang asing.

Pengukuhan/kelemahan USD sebanyak 10% berbanding dengan Ringgit Malaysia (“RM”) pada tarikh penyata
kedudukan kewangan akan memberi kesan kepada keuntungan selepas cukai Kumpulan lebih kurang RM26,368,000
lebih tinggi/rendah (2013: RM16,077,000 lebih tinggi/rendah).

Pendedahan di atas sebahagian besarnya terhasil daripada keuntungan/kerugian pertukaran matawang asing bagi
simpanan, tunai dan baki bank, penghutang dan pemiutang perdagangan, aset kewangan pada nilai saksama melalui
keuntungan atau kerugian yang didenominasikan dalam matawang asing dan kerugian/keuntungan pertukaran
matawang asing bagi pinjaman yang didenominasikan dalam matawang asing. Analisa ini menganggarkan semua
pemboleh ubah yang lain kekal tidak berubah.

(ii) Risiko harga
Risiko harga adalah risiko nilai saksama atau aliran tunai masa hadapan instrumen kewangan Kumpulan yang akan
mengalami turun naik akibat daripada perubahan pada harga pasaran (selain daripada kadar biaya atau pertukaran
matawang asing).

Risiko harga ekuiti
Kumpulan terdedah kepada risiko harga ekuiti yang terhasil daripada pelaburannya dalam instrumen ekuiti sebut
harga dan tidak sebut harga. Pelaburan ekuiti sebut harga disenaraikan di Bursa Malaysia dan bursa saham asing
serta diklasifikasikan sebagai aset kewangan tersedia untuk dijual atau aset kewangan pada nilai saksama melalui
keuntungan atau kerugian berasaskan kepada tujuan pelaburan ekuiti sebut harga tersebut diambilalih. Pelaburan
tidak sebut harga pula dinilai menggunakan kaedah perbandingan Pendapatan Harga (“PE”)/Harga berbanding Buku
(“PB”) dan diklasifikasikan sebagai aset kewangan tersedia untuk dijual. Analisis sensitiviti berkaitan risiko harga ekuiti
adalah seperti berikut:

Kumpulan 2014 2013

Kesan kepada Kesan kepada
keuntungan Kesan keuntungan Kesan
Aset kewangan Faktor sensitiviti selepas cukai kepada ekuiti selepas cukai kepada ekuiti
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Tersedia untuk:
– dijual
– tidak sebut harga Perbezaan perbandingan
berbilang PE dan berbilang
perbezaan PB sebanyak 5% – 10,289 – 9,014

– sebut harga Perbezaan harga saham – 204 – 205
sebanyak 5%
Nilai saksama melalui
keuntungan atau
kerugian
– sebut harga Perbezaan harga saham 804 – 680 –
sebanyak 5%

Jumlah kesan 804 10,493 680 9,219

ms
200 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
4 Pengurusan Risiko Kewangan (sambungan)
(a) Dasar-dasar pengurusan risiko kewangan (sambungan)
Risiko pasaran (sambungan)

Kata Pengantar kepada
(ii) Risiko harga (sambungan)

Pemegang Saham
Risiko harga komoditi
Kumpulan terdedah kepada risiko harga komoditi kerana harga minyak sawit mentah (“MSM”), gula, kacang soya
dan derivatif masing-masing adalah tertakluk kepada turun-naik akibat pelbagai faktor yang tidak boleh diramalkan
seperti cuaca, perubahan permintaan global, pengeluaran global, harga minyak mentah dan pengeluaran global bagi
tanaman seumpamanya dan tanaman saingannya.

Mengenai FGV
Justeru itu, perolehan Kumpulan adalah tertakluk kepada turun-naik harga di pasaran komoditi. Kumpulan
menggunakan kontrak derivatif bagi mengawal sebahagian daripada risiko sedemikian.

Pada 31 Disember 2014, analisis sensitiviti telah dijalankan berasaskan kepada pendedahan Kumpulan kepada harga
komoditi pada tarikh penyelesaian bagi liabiliti LLA dan portfolio derivatif komoditi Kumpulan. Pertambahan sebanyak
10% dalam indeks harga komoditi tertentu atau pertambahan sebanyak RM100 dalam harga MSM diandaikan untuk

Penambahan Nilai
mengira liabiliti LLA, di mana semua pemboleh ubah lain kekal tidak berubah, ia akan meningkatkan atau mengurangkan

Strategi dan
keuntungan selepas cukai Kumpulan, mengikut jenis komoditi dan liabiliti kewangan, sebanyak kira-kira:

2014 2013
RM’000 RM’000

– Minyak sawit 3,986 (8,163)

Ulasan Prestasi &
– Gula 2,457 –

Kemajuan
– Liabiliti LLA (121,950) (181,000)

(115,507) (189,163)

Pengurangan sebanyak 10% dalam indeks harga komoditi tertentu atau pengurangan sebanyak RM100 dalam harga
MSM yang diandaikan untuk mengira liabiliti LLA, di mana semua pemboleh ubah lain kekal tidak berubah, ia akan

Laporan
meningkatkan atau mengurangkan keuntungan selepas cukai Kumpulan, mengikut jenis komoditi dan liabiliti
kewangan, sebanyak kira-kira:

2014 2013

Penyata Kewangan
RM’000 RM’000

– Minyak sawit (3,986) 8,163
– Gula (2,457) –
– Liabiliti LLA 128,850 193,000

122,407 201,163

Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 201
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

4 Pengurusan Risiko Kewangan (sambungan)
(a) Dasar-dasar pengurusan risiko kewangan (sambungan)
Risiko pasaran (sambungan)
(iii) Risiko kadar biaya

Risiko kadar biaya Kumpulan sebahagian besarnya terhasil daripada liabiliti LLA dan pinjaman-pinjaman bertempoh.
Liabiliti LLA dan pinjaman-pinjaman bertempoh diterbitkan pada kadar boleh ubah, mendedahkan Kumpulan kepada
risiko kadar biaya aliran tunai.

Profil kadar biaya aset kewangan Kumpulan yang dikenakan faedah berasaskan kepada nilai bawaan pada akhir
tempoh laporan adalah:

Kumpulan Syarikat

2014 2013 2014 2013
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Aset kewangan
Pada kadar tetap
Simpanan tetap 2,879,777 4,632,239 496,430 1,900,673

Profil kadar biaya liabiliti kewangan Kumpulan yang dikenakan faedah berasaskan kepada nilai bawaan pada akhir
tempoh laporan adalah:

Kumpulan Syarikat

2014 2013 2014 2013
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Liabiliti kewangan
Pada kadar tetap
Pinjaman belum bayar kepada pemegang
saham penting 2,202,920 2,697,790 2,202,920 2,697,790
Pembiayaan perdagangan jangka pendek 2,040,752 1,636,878 – –
Pinjaman bertempoh 271,953 – – –
Liabiliti biaya pajakan 5,071 – – –

4,520,696 4,334,668 2,202,920 2,697,790

Pada kadar apungan
(terdedah kepada risiko aliran tunai kadar biaya)
Liabiliti LLA 4,680,829 4,844,390 – –
Pinjaman bertempoh 182,230 13,032 – –

4,863,059 4,857,422 – –

9,383,755 9,192,090 2,202,920 2,697,790

ms
202 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
4 Pengurusan Risiko Kewangan (sambungan)
(a) Dasar-dasar risiko pengurusan kewangan (sambungan)
Risiko pasaran (sambungan)

Kata Pengantar kepada
(iii) Risiko kadar biaya (sambungan)

Pemegang Saham
Jika kadar biaya ke atas liabiliti kewangan berkadar apungan dan kadar diskaun terhadap liabilti LLA bertambah/
berkurang sebanyak 50 mata asas dan pinjaman bertambah/berkurangan sebanyak 10 mata asas dengan semua
pemboleh ubah lain kekal tidak berubah, keuntungan selepas cukai Kumpulan akan meningkat sebanyak
RM205,936,000 (2013: RM242,250,000) dan berkurang sebanyak RM232,186,000 (2013: RM213,000,000).

Aset kewangan dan liabiliti kewangan yang lain tidak dikenakan biaya, dan dengan demikian tidak terjejas akibat

Mengenai FGV
perubahan kadar biaya.

Risiko kredit
Risiko kredit merujuk kepada risiko pihak berurusan yang ingkar dalam obligasi kontraknya dan menyebabkan kerugian
kewangan kepada Kumpulan. Kumpulan mengguna pakai dasar berurusan dengan pelanggan melalui sejarah kredit yang
berpatutan dan mendapatkan jaminan secukupnya apabila diperlukan, termasuk bayaran pendahuluan bagi mengurangkan

Penambahan Nilai
risiko kredit. Pendedahan aset-aset kewangan boleh digambarkan seperti berikut:

Strategi dan
Cagaran
dipegang
Aset sebagai Pendedahan
kewangan sekuriti bersih
2014 RM’000 RM’000 RM’000

Ulasan Prestasi &
Kemajuan
Kumpulan
Penghutang perdagangan 833,941 173,544 660,397
Belum terima lain (tidak termasuk prabayar) 276,728 – 276,728
Jumlah belum terima daripada pemegang saham penting 79,233 – 79,233
Jumlah belum terima daripda syarikat-syarikat usaha sama 328,941 – 328,941
Jumlah belum terima daripada syarikat bersekutu 36 – 36
Jumlah belum terima daripada syarikat-syarikat berkaitan lain 63,964 – 63,964

Laporan
Derivatif aset kewangan 15,337 – 15,337

Syarikat
Belum terima lain (tidak termasuk prabayar) 87,975 – 87,975

Penyata Kewangan
Jumlah belum terima daripada pemegang saham penting 2,308 – 2,308
Jumlah belum terima daripada anak-anak syarikat 101,761 – 101,761
Jumlah belum terima daripada syarikat-syarikat berkaitan lain 1,571 – 1,571
Pinjaman belum terima daripada anak syarikat 1,062 – 1,062

Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 203
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

4 Pengurusan Risiko Kewangan (sambungan)
(a) Dasar-dasar risiko pengurusan kewangan (sambungan)
Risiko kredit (sambungan)

Cagaran
dipegang
Aset sebagai Pendedahan
kewangan sekuriti bersih
2013 RM’000 RM’000 RM’000

Kumpulan
Penghutang perdagangan 1,011,715 246,288 765,427
Belum terima lain (tidak termasuk prabayar) 268,327 – 268,327
Jumlah belum terima daripada pemegang saham penting 81,923 – 81,923
Jumlah belum terima daripada syarikat-syarikat usaha sama 421,838 – 421,838
Jumlah belum terima daripada syarikat bersekutu 37 – 37
Jumlah belum terima daripada syarikat-syarikat berkaitan lain 29,060 – 29,060
Derivatif aset kewangan 3,499 – 3,499

Syarikat
Belum terima lain (tidak termasuk prabayar) 173,470 – 173,470
Jumlah belum terima daripada pemegang saham penting 377 – 377
Jumlah belum terima daripada anak-anak syarikat 58,584 – 58,584
Jumlah belum diterima daripada syarikat-syarikat berkaitan lain 61 – 61
Pinjaman belum terima daripada anak syarikat 1,062 – 1,062

Pendedahan penghutang perdagangan, jumlah belum terima daripada syarikat bersekutu, syarikat-syarikat usaha sama,
syarikat-syarikat berkaitan lain dipantau secara rapi dan disusuli secara berterusan. Kumpulan secara umumnya tidak
mempunyai tumpuan risiko kredit yang penting kerana bilangan pelanggan Kumpulan yang besar selain daripada urus
niaga jualan yang dibuat kepada pihak-pihak berkaitan tertentu seperti yang dinyatakan dalam Nota 28 dan Nota 53.

Sebahagian besar simpanan, tunai dan baki di bank Kumpulan disimpan dengan beberapa institusi-institusi kewangan
utama di Malaysia. Para Pengarah berpendapat bahawa kemungkinan institusi-institusi kewangan ini tidak berprestasi,
termasuk institusi kewangan tidak berkadar, adalah tipis berdasarkan kekuatan kewangan mereka.

Risiko kecairan
Risiko kecairan adalah risiko di mana Kumpulan akan menghadapi masalah dalam memenuhi obligasinya disebabkan
kekurangan dana. Kumpulan mengekalkan tahap tunai dan kesetaraan tunai yang mencukupi untuk memenuhi keperluan
modal kerja Kumpulan dengan memantau aliran tunainya secara teliti. Oleh sebab jenis perniagaan yang dijalankan,
Kumpulan mengguna pakai pengurusan risiko kecairan yang berhemat bagi mengekalkan dan mendapatkan kemudahan-
kemudahan kredit yang mencukupi daripada institusi-institusi kewangan.

Ramalan aliran tunai dilakukan dalam entiti-entiti operasi Kumpulan dan disatukan oleh pengurusan. Pengurusan
memantau ramalan keperluan kecairan Kumpulan bagi memastikan ia mempunyai tunai yang mencukupi bagi memenuhi
keperluan operasi di samping mengekalkan ruang yang mencukupi untuk kemudahan pinjaman yang belum digunakan
pada setiap masa supaya Kumpulan tidak melebihi had pinjaman atau perjanjian (jika berkenaan) daripada sebarang
kemudahan pinjamannya. Ramalan sedemikian mengambilkira pelan pembiayaan hutang Kumpulan, pematuhan perjanjian,
pematuhan kepada penyata dalaman mengenai sasaran nisbah kedudukan kewangan dan, jika berkenaan, keperluan
peraturan atau undang-undang luar – contohnya sekatan matawang.
ms
204 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
4 Pengurusan Risiko Kewangan (sambungan)
(a) Dasar-dasar pengurusan risiko kewangan (sambungan)
Risiko kecairan (sambungan)

Kata Pengantar kepada
Lebihan tunai dilaburkan ke dalam akaun semasa yang menjana keuntungan, deposit masa, deposit pasaran wang dan

Pemegang Saham
sekuriti boleh pasar, dengan memilih instrumen dengan tempoh matang yang sesuai atau kecairan tunai yang mencukupi
bagi menyediakan ruang yang mencukupi sebagaimana yang ditetapkan dalam ramalan di atas.

Jadual di bawah menganalisa liabiliti kewangan bukan derivatif Kumpulan dan liabiliti kewangan derivatif selepas
penjelasan ke dalam kumpulan kematangan berasaskan kepada baki tempoh matang pada tarikh laporan sehingga tarikh
matang kontrak. Liabiliti kewangan derivatif dimasukkan ke dalam analisa jika tempoh matang kontraknya adalah penting
bagi memahami pengaturan masa aliran tunai. Jadual di bawah meringkaskan profil kematangan liabiliti kewangan

Mengenai FGV
Kumpulan dan Syarikat berasaskan kepada baki tempoh matang pada tarikh penyata kedudukan kewangan. Jumlah yang
dinyatakan dalam jadual ini adalah berasaskan kepada kontrak aliran tunai tidak didiskaun.

Antara 1 Antara 2
Kurang dari hingga hingga Lebih
1 tahun 2 tahun 5 tahun 5 tahun Jumlah

Penambahan Nilai
Kumpulan RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Strategi dan
Pada 31 Disember 2014
Pinjaman belum bayar kepada
pemegang saham penting 322,155 308,264 860,710 1,326,218 2,817,347
Liabiliti LLA 371,521 366,797 1,077,888 88,796,607 90,612,813
Jumlah belum bayar kepada

Ulasan Prestasi &
pemegang saham penting 240,444 – – – 240,444

Kemajuan
Jumlah belum bayar kepada
syarikat-syarikat berkaitan lain 9,136 – – – 9,136
Liabiliti kewangan derivatif 1,778,697 – – – 1,778,697
Pinjaman 2,065,545 66,610 239,506 267,820 2,639,481
Belum bayar 1,417,503 – – – 1,417,503

Jumlah liabiliti-liabiliti kewangan
tidak didiskaun 6,205,001 741,671 2,178,104 90,390,645 99,515,421

Laporan

Pada 31 Disember 2013
Pinjaman belum bayar kepada pemegang

Penyata Kewangan
saham penting 343,916 333,236 935,628 1,908,881 3,521,661
Liabiliti LLA 385,767 366,844 1,130,085 96,115,434 97,998,130
Jumlah belum bayar kepada pemegang
saham penting 386,921 – – – 386,921
Jumlah belum bayar kepada
syarikat-syarikat usaha sama 23,000 – – – 23,000
Jumlah belum bayar kepada
syarikat-syarikat berkaitan lain 4,723 – – – 4,723
Liabiliti derivatif kewangan 1,120,132 – – – 1,120,132
Lain-lain

Pinjaman 1,638,109 1,665 4,995 4,899 1,649,668
Belum bayar 1,392,694 – – – 1,392,694

Jumlah liabiliti-liabiliti kewangan
tidak didiskaun 5,295,262 701,745 2,070,708 98,029,214 106,096,929
Mesyuarat Agung

Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 205
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

4 Pengurusan Risiko Kewangan (sambungan)
(a) Dasar-dasar pengurusan risiko kewangan (sambungan)
Risiko kecairan (sambungan)

Antara 1 Antara 2
Kurang dari hingga hingga Lebih
1 tahun 2 tahun 5 tahun 5 tahun Jumlah
Syarikat RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pada 31 Disember 2014
Pinjaman belum bayar kepada
pemegang saham penting 322,155 308,264 860,710 1,326,218 2,817,347
Jumlah belum bayar kepada
anak-anak syarikat 134,011 – – – 134,011
Jumlah belum bayar kepada pemegang
saham penting 6,623 – – – 6,623
Jumlah belum bayar kepada
syarikat-syarikat berkaitan lain 354 – – – 354
Belum bayar 52,642 – – – 52,642

Jumlah liabiliti kewangan tidak didiskaun 515,785 308,264 860,710 1,326,218 3,010,977

Pada 31 Disember 2013
Pinjaman belum bayar kepada pemegang
saham penting 343,916 333,236 935,628 1,908,881 3,521,661
Jumlah belum bayar kepada
anak-anak syarikat 88,734 – – – 88,734
Jumlah belum bayar kepada
pemegang saham penting 3,833 – – – 3,833
Jumlah belum bayar kepada
syarikat-syarikat berkaitan lain 563 – – – 563
Belum bayar 19,705 – – – 19,705
Kontrak jaminan kewangan 26,952 – – – 26,952

Jumlah liabiliti kewangan tidak didiskaun 483,703 333,236 935,628 1,908,881 3,661,448

(b) Dasar-dasar pengurusan risiko modal
Objektif utama Kumpulan terhadap dasar pengurusan modal adalah untuk menjaga keupayaan Kumpulan mengekalkan
nisbah modal yang sihat untuk memastikan dan menyediakan pulangan yang berterusan kepada para pemegang saham
dan untuk manfaat pemegang saham yang lain dan mengekalkan struktur modal yang optimum bagi mengurangkan kos
modal.

Kumpulan menguruskan struktur modalnya dan membuat pelarasan terhadapnya, berdasarkan perubahan ekonomi. Bagi
mengekalkan atau melaraskan struktur modal, Kumpulan mungkin melaraskan pembayaran dividen kepada para pemegang
saham, memberi pulangan modal kepada para pemegang saham atau menerbitkan saham baharu. Tiada perubahan dibuat
dalam objektif, dasar-dasar atau proses-proses pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 dan 31 Disember 2013.

Kumpulan memantau modal menggunakan nisbah penggearan iaitu jumlah hutang dibahagi dengan jumlah ekuiti boleh
diagih kepada para pemilik Syarikat. Pinjaman Kumpulan merangkumi pinjaman-pinjaman, pinjaman belum bayar kepada
pemegang saham penting dan liabiliti LLA. Ekuiti boleh diagihkan kepada para pemilik Syarikat termasuk modal saham,
saham kepentingan boleh tebus, premium saham, rizab dan perolehan tersimpan.

ms
206 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
4 Pengurusan Risiko Kewangan (sambungan)
(b) Dasar-dasar pengurusan risiko modal (sambungan)
Analisis nisbah penggearan bagi Kumpulan dan Syarikat dinyatakan seperti di bawah:

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
2014 2013
Kumpulan RM’000 RM’000

Dengan liabiliti LLA

Pinjaman 2,500,006 1,649,910
Pinjaman belum bayar kepada pemegang saham penting 2,202,920 2,697,790

Mengenai FGV
Liabiliti LLA 4,680,829 4,844,390

Jumlah hutang 9,383,755 9,192,090

Ekuiti yang boleh diagihkan kepada pemilik Syarikat 6,376,233 6,571,008

Penambahan Nilai
Nisbah penggearan 147% 140%

Strategi dan

Tanpa liabiliti LLA

Pinjaman 2,500,006 1,649,910
Pinjaman belum bayar kepada pemegang saham penting 2,202,920 2,697,790

Ulasan Prestasi &
Jumlah hutang 4,702,926 4,347,700

Kemajuan

Ekuiti yang boleh diagihkan kepada pemilik Syarikat 6,376,233 6,571,008

Nisbah penggearan 74% 66%

Sebahagian besar pertambahan nisbah penggearan pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 adalah disebabkan

Laporan
oleh tambahan pinjaman bersih yang diperoleh daripada pengambilalihan anak-anak syarikat dalam tahun kewangan dan
bayaran dividen kepada pemegang-pemegang saham.

2014 2013

Penyata Kewangan
Syarikat RM’000 RM’000

Pinjaman belum bayar kepada pemegang saham penting 2,202,920 2,697,790

Jumlah ekuiti 7,245,283 7,378,570

Nisbah penggearan 30% 37%

Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 207
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

4 Pengurusan Risiko Kewangan (sambungan)
(c) Anggaran nilai saksama
Jumlah yang diukur dalam penyata kedudukan kewangan pada nilai saksama dinyatakan mengikut hierarki ukuran nilai
saksama berikut:

• Sebut harga (tidak dilaraskan) dalam pasaran aktif untuk aset atau liabiliti yang sama (Tahap 1)
• Input selain daripada sebut harga termasuk dalam Tahap 1 yang boleh diperhatikan bagi aset atau liabiliti, sama ada
secara langsung (iaitu sebagai harga) atau secara tidak langsung (iaitu diperoleh daripada harga) (Tahap 2).
• Input bagi aset atau liabiliti yang tidak berdasarkan kepada data pasaran boleh diperhatikan (iaitu, input tidak boleh
diperhatikan) (Tahap 3).

Jadual berikut membentangkan aset dan liabiliti Kumpulan yang diukur pada nilai saksama pada 31 Disember 2014 dan
31 Disember 2013:

Kumpulan Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Jumlah
2014 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Aset
Aset kewangan pada nilai saksama melalui
keuntungan atau kerugian:
(i) Derivatif
– Kontrak hadapan pertukaran matawang asing – 529 – 529
– Kontrak hadapan komoditi 14,808 – – 14,808
(ii) Sekuriti perdagangan 21,431 – – 21,431
Aset kewangan tersedia untuk dijual 24,846 – 218,839 243,685

Jumlah aset 61,085 529 218,839 280,453

Liabiliti
Liabiliti kewangan pada nilai saksama melalui
keuntungan atau kerugian:
(i) Liabiliti LLA – – 4,680,829 4,680,829
(ii) Derivatif
– Kontrak hadapan pertukaran matawang asing – 15,271 – 15,271
– Kontrak hadapan komoditi 17,121 – – 17,121

Jumlah liabiliti 17,121 15,271 4,680,829 4,713,221

ms
208 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
4 Pengurusan Risiko Kewangan (sambungan)
(c) Anggaran nilai saksama (sambungan)
Jadual berikut membentangkan aset dan liabiliti kewangan Kumpulan yang diukur pada nilai saksama pada 31 Disember
2014 dan 31 Disember 2013: (sambungan)

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
Kumpulan Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Jumlah
2013 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Aset
Aset kewangan pada nilai saksama melalui
keuntungan atau kerugian:

Mengenai FGV
(i) Derivatif
– Kontrak hadapan pertukaran matawang asing – 1,841 – 1,841
– Kontrak hadapan komoditi 1,658 – – 1,658
(ii) Sekuriti perdagangan 12,955 – – 12,955
Aset kewangan tersedia untuk dijual 24,273 – 201,032 225,305

Jumlah aset 38,886 1,841 201,032 241,759

Penambahan Nilai
Strategi dan
Liabiliti
Liabiliti kewangan pada nilai saksama melalui
keuntungan atau kerugian:
(i) Liabiliti LLA – – 4,844,390 4,844,390
(ii) Derivatif
– Kontrak hadapan pertukaran matawang asing – 13,631 – 13,631
– Kontrak hadapan komoditi 1,730 – – 1,730

Ulasan Prestasi &

Kemajuan
Jumlah liabiliti 1,730 13,631 4,844,390 4,859,751

Pendedahan bagi hartanah, loji dan peralatan dan pelaburan dalam syarikat-syarikat usaha sama diukur pada nilai saksama
masing-masing dinyatakan dalam Nota 19 dan Nota 24.

Syarikat tidak mempunyai aset dan liabiliti kewangan yang diukur pada nilai saksama pada 31 Disember 2014 dan
31  Disember 2013.

Laporan
Tiada pindahan diantara tahap 1 dan 2 sepanjang tahun.

(i) Instrumen kewangan dalam Tahap 1
Nilai saksama instrumen kewangan yang diniagakan di pasaran aktif adalah berasaskan kepada sebut harga pada

Penyata Kewangan
tarikh penyata kedudukan kewangan. Harga sebut harga pasaran yang digunakan bagi aset-aset kewangan yang
dipegang oleh Kumpulan ialah pada harga tawaran semasa. Instrumen ini dirangkumkan ke dalam Tahap 1.
Instrumen Tahap 1 sebahagian besarnya meliputi pelaburan ekuiti yang disenaraikan di Bursa Malaysia Sekuriti Berhad
atau saham tukaran asing, diklasifikasikan sebagai sekuriti perdagangan atau tersedia untuk dijual dan derivatif
komoditi sebut harga di Bursa Derivatif Malaysia (“MDEX”) bagi minyak sawit dan komoditi tukaran asing yang lain.

(ii) Instrumen kewangan dalam Tahap 2
Nilai saksama instrumen kewangan yang tidak diniagakan di pasaran aktif ditentukan dengan menggunakan teknik
penilaian. Teknik penilaian ini memaksimumkan penggunaan pasaran yang boleh diperhatikan di mana ia boleh
didapati dan bergantung sekecil yang mungkin kepada anggaran entiti-entiti tertentu. Jika semua input penting yang
Lain-lain

diperlukan untuk menilai saksama sesebuah instrumen kewangan yang boleh diperhatikan, instrumen tersebut
dirangkumkan ke dalam Tahap 2. Instrumen yang dirangkumkan ke dalam Tahap 2 meliputi kontrak hadapan
matawang asing.

Jika satu atau lebih input penting tidak berasaskan perhatian data pasaran boleh diperhatikan, instrumen tersebut
Mesyuarat Agung

dirangkumkan dalam Tahap 3.
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 209
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

4 Pengurusan Risiko Kewangan (sambungan)
(c) Anggaran nilai saksama (sambungan)
(iii) Instrumen kewangan dalam Tahap 3
Jadual di bawah membentangkan pertukaran terulang instrumen kewangan Tahap 3 semasa tahun kewangan:

2014 2013
RM’000 RM’000

Liabiliti LLA
Pada 1 Januari 4,844,390 5,664,769
Perubahan nilai saksama dicaj/(dikreditkan) kepada keuntungan atau kerugian 115,240 (494,485)
Pembayaran balik tahun semasa (336,401) (325,894)
Tambahan tanah yang diambilalih tahun semasa 57,600 –

Pada 31 Disember 4,680,829 4,844,390

2014 2013
RM’000 RM’000
(Dinyatakan
semula)

Aset kewangan tersedia untuk dijual
Pada 1 Januari, seperti dinyatakan semula 201,032 –
Pengambilalihan anak syarikat – 201,032
Keuntungan nilai saksama dipindahkan kepada tersedia untuk dijual 17,807 –

Pada 31 Disember 218,839 201,032

(d) Pengimbangan aset kewangan dan liabiliti kewangan
Tidak ada pengimbangan aset kewangan dan liabiliti kewangan tahun semasa ini bagi Kumpulan dan Syarikat.

ms
210 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
5 Anggaran dan Pertimbangan Perakaunan Kritikal
Anggaran dan pertimbangan dinilai secara berterusan oleh para Pengarah dan pengurusan dan adalah berdasarkan pengalaman
sejarah dan faktor-faktor lain, termasuk jangkaan peristiwa masa hadapan yang dipercayai munasabah mengikut keadaan.
Anggaran dan andaian yang mempunyai risiko besar menyebabkan pelarasan ketara kepada nilai bawaan aset dan liabiliti

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
dalam tahun kewangan yang akan datang dibincangkan di bawah:

(i) Liabiliti LLA
Nilai saksama liabiliti LLA diukur menggunakan pengiraan aliran tunai yang didiskaunkan dengan menggunakan unjuran
aliran tunai berdasarkan belanjawan kewangan yang diluluskan oleh para Pengarah yang meliputi tempoh 96 tahun. Hasil
daripada penilaian nilai saksama, Kumpulan telah mengiktiraf liabiliti LLA sebanyak RM4,680,829,000 (2013:
RM4,844,390,000). Andaian penting dan analisis sensitiviti adalah seperti yang dinyatakan dalam Nota 45 kepada penyata

Mengenai FGV
kewangan.

(ii) Muhibah
Kumpulan menentukan sama ada muhibah dirosot nilai sekurang-kurangnya setahun sekali. Ini memerlukan anggaran
jumlah yang boleh diperoleh semula daripada unit penjanaan tunai (“CGU”) di mana muhibah diperuntukan. Penganggaran
jumlah yang boleh diperoleh semula memerlukan pihak pengurusan membuat anggaran jangkaan aliran tunai masa depan

Penambahan Nilai
daripada CGU dan juga memilih kadar diskaun yang sesuai untuk mengira nilai semasa aliran tunai tersebut. Jumlah yang

Strategi dan
boleh diperoleh semula bagi CGU ditetapkan berdasarkan kepada pengiraan yang mana lebih tinggi antara nilai saksama
ditolak kos untuk menjual atau nilai dalam penggunaan. Hasil daripada penilaian rosot nilai ini, Kumpulan tidak mengiktiraf
mana-mana rosot nilai. Andaian penting dan analisis sensitiviti adalah seperti yang dinyatakan dalam Nota 21 kepada
penyata kewangan.

(iii) Aset tidak nyata (selain daripada muhibah), hartanah, loji dan peralatan, pelaburan hartanah dan aset biologi

Ulasan Prestasi &
Kumpulan menguji aset tidak nyata (selain daripada muhibah), hartanah, loji dan peralatan, pelaburan hartanah dan aset

Kemajuan
biologi untuk dirosot nilai jika terdapat sebarang bukti objektif rosot nilai. Pengurusan telah menilai bahawa beberapa
aset tidak nyata selain daripada muhibah, hartanah, loji dan peralatan, hartanah pelaburan dan aset biologi mungkin
berpotensi dirosot nilai atau rosot nilai sedia ada boleh dibalikkan. Jumlah boleh diperolehi semula daripada aset-aset ini
telah ditetapkan berdasarkan kepada pengiraan yang mana lebih tinggi antara nilai saksama ditolak kos untuk menjual
atau nilai dalam penggunaan.

Hasil daripada penilaian tersebut, Kumpulan telah mengiktiraf pembalikan rosot nilai bersih sebanyak RM10,167,000

Laporan
(2013: rosot nilai bersih RM42,285,000) terhadap hartanah, loji dan peralatan, pelaburan hartanah, bayaran pajakan
prabayar dan aset biologi tertentu dan susut nilai dipercepatkan sebanyak RM9,356,000 (2013: RM8,682,000) terhadap
aset biologi Andaian penting dan analisis sensitiviti adalah seperti yang dinyatakan dalam Nota 19, 21 dan 29 kepada
penyata kewangan.

Penyata Kewangan
(iv) Aset cukai tertunda
Aset cukai tertunda diiktiraf pada tahap di mana wujudnya kemungkinan keuntungan dikenakan cukai masa hadapan
akan tersedia yang membolehkan perbezaan sementara digunakan. Ini melibatkan pertimbangan berhubung prestasi
kewangan masa hadapan bagi entiti tertentu di mana aset cukai tertunda telah diiktiraf. Jumlah aset cukai tertunda yang
wujud daripada kerugian cukai diiktiraf adalah sebanyak RM135,883,000 (2013: RM120,802,000) bagi Kumpulan dan
RM23,966,000 (2013: RM18,919,000) bagi Syarikat.
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 211
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

6 Perolehan

2014 2013
RM’000 RM’000

Kumpulan
Perolehan daripada jualan minyak sawit mentah (“MSM”) 4,690,955 6,973,533
Perolehan daripada produk yang ditapis, diluntur dan dinyahbau 4,356,192 –
Perolehan daripada gula halus dan gula merah 2,281,449 2,202,424
Perolehan daripada baja, paket produk dan lain-lain 1,272,536 –
Perolehan daripada minyak sayuran dan makanan protein 1,110,976 304,190
Perolehan daripada asid lelemak 752,937 647,597
Perolehan daripada produk getah 739,832 38,263
Perolehan daripada minyak isirung sawit mentah (“CPKO”) 357,830 –
Perolehan daripada produk biodiesel 225,014 46,687
Perolehan daripada isirung sawit 50,438 6,613
Perkhidmatan urus janji pengetolan – 21,782
Perkhidmatan diberikan 492,220 60,034
Perolehan daripada buah tandan segar (“BTS”) 25,189 2,265,150
Lain-lain 13,705 1,735

16,369,273 12,568,008

Syarikat
Dividen daripada anak-anak syarikat:
– tidak sebut harga 588,022 257,617
– sebut harga 18,516 16,202
Dividen daripada syarikat-syarikat bersekutu:
– tidak sebut harga – 76,863
Yuran pengurusan 109,715 75,882
Pendapatan kewangan daripada institusi-institusi kewangan 46,495 123,796
Lain-lain 17 –

762,765 550,360

ms
212 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
7 Lain-lain Pendapatan Operasi

Kumpulan Syarikat

2014 2013 2014 2013

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pendapatan sewa 4,994 4,527 – –
Keuntungan daripada pelupusan hartanah, loji dan peralatan 754 5,978 – –
Pampasan belum terima – 82,938 – –
Pembalikan kerugian rosot nilai ke atas pelaburan dalam
anak syarikat – – 12,391 –

Mengenai FGV
Pembalikan kerugian rosot nilai ke atas pelaburan dalam
syarikat-syarikat usaha sama 68,657 – – –
Pembalikan rosot nilai daripada pinjaman syarikat
berkaitan lain 26,952 – – –
Pembalikan kontrak jaminan kewangan – – 26,952 –
Keuntungan daripada pelupusan syarikat bersekutu (Nota 23) – 26,673 – 343,822
Keuntungan daripada pelupusan syarikat usaha sama

Penambahan Nilai
Strategi dan
(Nota 24) 12,618 – – –
Keuntungan daripada pengukuran semula nilai saksama
ke atas pengambilalihan anak syarikat – 263,280 – –
Muhibah negatif yang terhasil daripada penggabungan
perniagaan – 67,581 – –
Pendapatan dividen daripada aset kewangan tersedia

Ulasan Prestasi &
untuk dijual 4,283 – – –

Kemajuan
Keuntungan daripada pelupusan pelaburan hartanah – 4,508 – –
Pendapatan daripada jualan bahan buangan 25,105 – – –
Pembalikan rosot nilai hartanah, loji dan peralatan 16,379 – – –
Keuntungan pertukaran matawang asing 12,039 30,654 8,360 –
Lain-lain pendapatan operasi 34,188 22,681 8 4

205,969 508,820 47,711 343,826

Laporan
8 Lain-lain Perbelanjaan Operasi

Kumpulan Syarikat

Penyata Kewangan
2014 2013 2014 2013
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pengecualian pampasan belum terima 75,503 – – –
Kerugian rosot nilai ke atas pelaburan dalam syarikat
usaha sama 9,860 – – –
Kerugian rosot nilai ke atas pelaburan dalam anak syarikat – – – 12,391
Lain-lain

Kerugian rosot nilai ke atas pelaburan hartanah – 1,622 – –
Lain-lain perbelanjaan operasi 26,089 559 143 5

111,452 2,181 143 12,396

Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 213
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

9 Lain-lain (Kerugian)/Keuntungan, Bersih

Kumpulan

2014 2013
RM’000 RM’000

Liabiliti perjanjian pajakan tanah (“LLA”):
– (Kerugian)/keuntungan nilai saksama (Nota 45) (115,240) 494,485

Kontrak masa hadapan matawang asing:
– (Kerugian)/keuntungan nilai saksama (11,104) 9,528

Aset kewangan pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian
– Kerugian nilai saksama (Nota 32) (2,242) (2,007)

Kontrak masa hadapan gula dan kelapa sawit:
– Keuntungan/(kerugian) nilai saksama 243 (7,745)

Kontak masa hadapan soya dan canola:
– Kerugian nilai saksama (1,911) –

Kontrak masa hadapan getah:
– Keuntungan nilai saksama 567 –

(129,687) 494,261

10 Pendapatan dan Kos Kewangan

Kumpulan Syarikat

2014 2013 2014 2013
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Pendapatan kewangan:
– pendapatan kewangan daripada institusi-institusi kewangan 131,746 161,377 – –
– pendapatan kewangan daripada syarikat-syarikat usaha sama – 2,795 – –

Jumlah pendapatan kewangan 131,746 164,172 – –

Kos kewangan:
– pinjaman daripada pemegang saham penting (134,071) (93,085) (134,071) (93,085)
– pembiayaan perdagangan jangka pendek (47,059) (10,095) (404) (83)
– diskaun yang dilepaskan (5,835) – – –
– pinjaman bertempoh (2,211) (249) – –

Jumlah kos kewangan (189,176) (103,429) (134,475) (93,168)

(Kos)/pendapatan kewangan, bersih (57,430) 60,743 (134,475) (93,168)

ms
214 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
11 Keuntungan Sebelum Zakat dan Cukai
Keuntungan sebelum zakat dan cukai dinyatakan selepas dicaj/(dikredit):

Kata Pengantar kepada
Kumpulan Syarikat

Pemegang Saham
2014 2013 2014 2013
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Perbelanjaan operasi perladangan yang telah matang
(kutipan, penjagaan, pemeliharaan dan caj umum) 318,064 601,593 – –
Perbelanjaan penanaman semula 219,024 255,836 – –

Mengenai FGV
Kos bahan mentah dan bahan kimia untuk pengeluaran 10,690,818 2,079,752 – –
Kos untuk membeli MSM dan isirung sawit dan
kos pengilangan 39,464 7,065,731 – –
Kos petrol, diesel dan gas asli 145,450 96,057 – –
Caj perkhidmatan ke atas urus niaga MSM 13,150 10,912 – –
Hartanah, loji dan peralatan (Nota 19):
– Susut nilai 391,064 98,818 1,037 779

Penambahan Nilai
Strategi dan
– Kerugian rosot nilai 5,264 40,000 – –
– Hapus kira 26,466 2,335 2,735 5
– Kerugian daripada pelupusan 20,177 2,032 – –
Pelaburan hartanah (Nota 20):
– Susut nilai 11,746 224 73 –
– Kerugian rosot nilai – 1,622 – –

Ulasan Prestasi &
Aset tidak nyata (Nota 21):

Kemajuan
– Pelunasan 33,526 11,064 1,652 1,608
– Hapus kira 272 – – –
Bayaran pajakan prabayar (Nota 25):
– Pelunasan 2,799 150 – –
– Kerugian rosot nilai 76 – – –
– Hapus kira 2 – – –
Aset biologi (Nota 29):
– Susut nilai dipercepatkan 9,356 8,682 – –

Laporan
– Kerugian rosot nilai 872 663 – –
– Hapus kira 3,590 32,195 – –
– Aset biologi yang digunakan 33,566 25,945 – –
Aset dipegang untuk dijual

Penyata Kewangan
– Rugi/(untung) daripada pelupusan 2,497 (5,381) – –
Rosot nilai belum terima 180 611 – –
Turun nilai inventori kepada nilai bersih direalisasi 13,605 1,012 – –
Sewa
– tanah dan bangunan 27,069 7,745 3,769 4,651
– loji, jentera dan tangki simpanan 19,709 – – –
– peralatan lain 36,723 1,317 1,961 887
Pembaikan dan penyelenggaraan loji dan kilang penapisan 57,071 41,962 – –
Pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan bermotor 14,115 – – –
Lain-lain

Bayaran juruaudit utama:
– Yuran audit 3,259 1,041 469 324
– Perkhidmatan jaminan lain 1,234 2,884 1,136 2,884
– Yuran bukan audit 2,284 511 1,004 511
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 215
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

11 Keuntungan Sebelum Zakat dan Cukai (sambungan)
Keuntungan sebelum zakat dan cukai dinyatakan selepas dicaj/(dikredit): (sambungan)

Kumpulan Syarikat

2014 2013 2014 2013
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Bayaran juruaudit lain:
– Yuran audit 1,732 1,932 – –
– Yuran bukan audit 4,668 4,424 4,359 4,003
Kos pekerja* 1,649,818 1,011,481 68,470 57,093
Yuran profesional dan teknikal 48,860 36,202 41,977 26,113
Sumbangan kepada Yayasan Felda 22,782 9,970 772 50
Kerugian/(keuntungan) bersih pertukaran asing direalisasi 29,091 (15,859) 405 83
Kerugian/(keuntungan) bersih pertukaran asing
tidak direalisasi 8,335 26,683 (8,360) –
Kos kajian dan pembangunan bukan modal 26,570 – – –
Kos pembinaan yang diiktiraf sebagai perbelanjaan 24,317 – – –
Peruntukan bagi pelan manfaat tertakrif 6,759 563 78 (32)
Kos daripada penjualan inventori 561,036 176,292 – –
Yuran pengurusan yang dicaj oleh anak syarikat – – 40,595 42,216
Pembalikan peruntukan (2,000) – – –
Hutang lapuk – – 143 –

* Kos pekerja (tidak termasuk imbuhan Pengarah) dianalisa seperti berikut:

Kumpulan Syarikat

2014 2013 2014 2013
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Upah, gaji dan bonus 1,222,008 737,448 47,431 44,901
Pelan caruman tertakrif 114,714 58,946 7,618 6,286
Pelan manfaat tertakrif 6,759 563 78 (32)
Manfaat pekerja yang lain 306,337 214,524 13,343 5,938

1,649,818 1,011,481 68,470 57,093

Kos perkerja termasuk dalam kos jualan berjumlah RM1,286,282,000 (2013: RM897,610,000) bagi Kumpulan dan RM15,885,000
(2013: RM39,163,000) bagi Syarikat.

ms
216 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
12 Imbuhan Pengarah

Kumpulan Syarikat

2014 2013 2014 2013

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Yuran:
– Bukan Eksekutif Bebas 1,384 1,089 1,082 934
– Bukan Eksekutif Bukan Bebas 2,444 1,467 1,009 1,105
– Pengarah Eksekutif 512 151 – –

Mengenai FGV
4,340 2,707 2,091 2,039

Gaji dan bonus:
– Bukan Eksekutif Bebas – 100 – 100
– Bukan Eksekutif Bukan Bebas – 2,013 – 2,013
– Pengarah Eksekutif 2,048 1,249 2,048 1,249

Penambahan Nilai
2,048 3,362 2,048 3,362

Strategi dan

Pelan caruman tertakrif:
– Bukan Eksekutif Bukan Bebas 40 367 40 367
– Pengarah Eksekutif 328 200 328 200

368 567 368 567

Ulasan Prestasi &

Kemajuan
Manfaat pekerja lain:
– Bukan Eksekutif Bebas 357 371 333 371
– Bukan Eksekutif Bukan Bebas 425 596 378 410
– Pengarah Eksekutif 453 146 416 146

1,235 1,113 1,127 927

7,991 7,749 5,634 6,895

Laporan

Anggaran nilai wang bagi manfaat seumpamanya yang disediakan kepada Pengarah Syarikat pada tahun kewangan ini
berjumlah RM630,000 (2013: RM122,000).

Penyata Kewangan
13 Zakat

Kumpulan

2014 2013
RM’000 RM’000

Pergerakan dalam liabiliti zakat:
Lain-lain

Pada awal tahun kewangan – –
Perbelanjaan zakat tahun kewangan semasa 13,184 32,612
Bayaran zakat (13,184) (32,612)

Pada akhir tahun kewangan – –
Mesyuarat Agung

Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 217
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

14 Cukai

Kumpulan Syarikat

2014 2013 2014 2013
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Cukai pendapatan Malaysia:
– Bagi kewangan semasa 268,879 139,205 – –
– Bagi kewangan sebelumnya 9,151 12,557 7 (2,168)

Cukai pendapatan asing:
– Bagi kewangan semasa (941) 820 – –

Cukai tertunda (Nota 48) 367 214,077 (3,616) (14,822)

Perbelanjaan/(pendapatan) cukai 277,456 366,659 (3,609) (16,990)

Penyesuaian perbelanjaan cukai pendapatan ke atas keuntungan sebelum cukai selepas zakat pada kadar cukai pendapatan
berkanun Malaysia kepada perbelanjaan cukai pendapatan pada kadar cukai pendapatan efektif Kumpulan dan Syarikat adalah
seperti berikut:

Kumpulan Syarikat

2014 2013 2014 2013
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Keuntungan sebelum cukai dan zakat 845,352 1,503,710 446,891 594,361

Kadar cukai korporat Malaysia 25% (2013: 25%) 211,338 375,928 111,723 148,590
Kesan cukai daripada:
– perbezaan cukai di negara-negara lain 2,800 3,889 – –
– perbelanjaan tidak boleh ditolak untuk tujuan cukai 91,556 25,167 51,949 42,318
– perubahan dalam kadar cukai 1,371 38,687 – –
– pendapatan tidak tertakluk kepada cukai (57,785) (108,376) (173,007) (204,575)
– perbezaan sementara tidak diiktiraf sebagai cukai
tertunda 29,930 20,184 – –
– terkurang peruntukan cukai pendapatan pada tahun
sebelumnya 9,151 12,557 7 (2,168)
– lain-lain (10,905) (1,377) 5,719 (1,155)

Perbelanjaan/(pendapatan) cukai 277,456 366,659 (3,609) (16,990)

ms
218 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
15 Kerugian daripada Operasi yang Diberhentikan
Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014
(i) Pelupusan Malaysia Cocoa Manufacturing Sdn. Bhd.

Kata Pengantar kepada
Pada tahun kewangan sebelumnya, Kumpulan telah meluluskan usulan untuk keluar daripada perniagaan koko bagi anak

Pemegang Saham
syarikat milik penuh syarikat, Malaysia Cocoa Manufacturing Sdn. Bhd. (“MCM”) dengan pelupusan 100% ekuiti sebagai
pilihan utama.

Keputusan MCM dalam tahun kewangan sebelumnya dirangkumkan di dalam sebahagian keputusan dalam syarikat
bersekutu Kumpulan, Felda Holdings Berhad (“FHB”).

Bagi tahun kewangan semasa, operasi diberhentikan berkuatkuasa dari 1 September 2014. Sebahagian hartanah, loji dan

Mengenai FGV
peralatan diklasifikasikan sebagai aset dipegang untuk dijual.

(ii) Penamatan Felda Farm Products Sdn. Bhd.
Pada tahun kewangan sebelumnya, Lembaga Pengarah anak syarikat, Felda Farm Products Sdn. Bhd. (“FFP”) meluluskan
pelan untuk menamatkan operasi secara berperingkat dengan pelupusan aset-aset kepada pemegang saham penting
FGVH dan syarikat berkaitan, FGVPM. Susulan daripada pelupusan aset pada Disember 2013, operasi FFP telah ditamatkan.

Penambahan Nilai
Strategi dan
Keputusan FFP dalam tahun kewangan sebelumnya dirangkumkan di dalam sebahagian keputusan dalam syarikat
bersekutu Kumpulan, FHB.

Bagi tahun kewangan semasa, penyata pendapatan FFP bagi operasi diberhentikan, dibentangkan berasingan daripada
operasi berterusan, sebagai penamatan operasi.

Ulasan Prestasi &
(iii) Keuntungan sebelum cukai daripada operasi diberhentikan dibentangkan selepas dicaj/(dikredit) seperti berikut:

Kemajuan
2014 2013
RM’000 RM’000

Hartanah, loji dan peralatan:
– susut nilai 1,780 –

Laporan
– hapus kira 14 –
– pendapatan daripada pelupusan (8,088) –
Kos pekerja 3,705 –
Bayaran untuk berhenti secara sukarela 6,703 –
Kos bahan mentah dan yang digunakan 5,775 –

Penyata Kewangan

Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 219
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

15 Kerugian daripada Operasi yang Diberhentikan (sambungan)
Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 (sambungan)
(iv) Aliran tunai daripada operasi yang diberhentikan adalah seperti berikut:

2014 2013
RM’000 RM’000

Tunai bersih dijana daripada aliran tunai operasi 32,835 –
Tunai bersih dijana daripada aliran tunai pelaburan 708 –
Tunai bersih digunakan dalam aliran tunai kewangan (30,797) –

Peningkatan bersih daripada tunai dan kesetaraan tunai 2,746 –
Tunai dan kesetaraan tunai pada awal tahun kewangan 4,546 –

Tunai dan kesetaraan tunai pada akhir tahun kewangan 7,292 –

(v) Keputusan daripada operasi yang diberhentikan adalah seperti berikut:

2014 2013
RM’000 RM’000

Pendapatan 28,062 –
Kos jualan (35,296) –

Keuntungan kasar (7,234) –
Lain-lain pendapatan operasi 142 –
Lain-lain perbelanjaan operasi (19,086) –
Kos kewangan (3,066) –
Bahagian keputusan daripada syarikat bersekutu – (28,753)

Kerugian selepas cukai (29,244) (28,753)

Bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
Pada tahun 2013, Twin Rivers Technologies Enterprise De Transformation De Graines Oleagineuses Du Quebec Inc. (“TRT
ETGO”) menamatkan usaha sama dengan Bunge Ventures Canada L.P. (“Bunge”).

Pada 31 Disember 2013, keputusan Bunge ETGO diiktiraf sebagai kerugian daripada operasi yang diberhentikan sebanyak
RM28,753,000 dalam penyata pendapatan komprehensif. Penamatan operasi adalah sebahagian daripada pelaporan segmen
Hiliran seperti dinyatakan dalam Nota 18.

ms
220 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
16 Dividen Sesaham
Dividen yang diisytiharkan dan dibayar adalah seperti berikut:

Kata Pengantar kepada
Kumpulan dan Syarikat

Pemegang Saham
2014 2013

Dividen Jumlah Dividen Jumlah
sesaham dividen sesaham dividen
Sen RM’000 Sen RM’000

Mengenai FGV
Dividen akhir peringkat pertama bagi tahun kewangan
berakhir 31 Disember 2013, dibayar pada 11 Julai 2014
(2013: dividen akhir peringkat pertama bagi tahun
kewangan berakhir 31 Disember 2012, dibayar pada
12 Julai 2013) 10.0 364,815 8.5 310,093

Dividen interim peringkat pertama bagi tahun kewangan

Penambahan Nilai
berakhir 31 Disember 2014, dibayar pada 29 September

Strategi dan
2014 (2013: dividen interim peringkat pertama bagi tahun
kewangan berakhir 31 Disember 2013, dibayar pada
27 Disember 2013) 6.0 218,889 6.0 218,889

16.0 583,704 14.5 528,982

Ulasan Prestasi &
Kemajuan
Pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang, dividen akhir peringkat pertama sebanyak 4.0 sen bagi setiap
saham biasa bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 akan diusulkan untuk diluluskan oleh pemegang saham. Dividen
akhir ini akan diakru sebagai liabiliti dalam tahun kewangan berakhir 31 Disember 2015 apabila telah diluluskan oleh para
pemegang saham.

17 Pendapatan Sesaham

Laporan
Kumpulan

2014 2013

Penyata Kewangan
EPS asas dan kecairan (sen)
– Daripada operasi berterusan 9.7 27.7
– Daripada operasi diberhentikan (0.8) (0.8)

8.9 26.9

Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 221
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

17 Pendapatan Sesaham (sambungan)
Pendapatan asas sesaham (“EPS”) telah dikira berasaskan kepada keuntungan disatukan selepas cukai yang boleh diagihkan
kepada pemegang saham ekuiti Syarikat dan dibahagikan dengan bilangan berwajaran saham biasa dalam terbitan.

Kumpulan

2014 2013

Keuntungan daripada operasi berterusan yang boleh diagihkan kepada pemegang
saham ekuiti (RM’000) 354,731 1,011,004
Keuntungan daripada operasi yang diberhentikan yang boleh diagihkan kepada pemegang
saham ekuiti (RM’000) (29,244) (28,753)

Keuntungan bagi tahun kewangan yang boleh diagihkan kepada pemegang saham
ekuiti (RM’000) 325,487 982,251

Bilangan purata berwajaran saham biasa dalam terbitan (ribu) 3,648,152 3,648,152

18 Laporan Segmen
Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan laporan pengurusan dalaman yang disediakan kepada ketua
pembuat keputusan operasi (“CODM”), iaitu Jawatankuasa Eksekutif (“EXCO”).

EXCO mempertimbangkan perniagaan mengikut aktiviti produk berkaitan. Segmen yang boleh dilaporkan bagi tahun kewangan
berakhir 31 Disember 2014 telah dikenal pasti seperti berikut:
• Sawit Huluan – Aktiviti estet perladangan termasuk penanaman, penuaian dan pengeluaran buah tandan segar (“BTS”),
pemprosesan BTS dan penjualan minyak sawit mentah (“MSM”) dan isirung sawit (“IS”).
• Sawit Hiliran – penapisan MSM, pemeringkatan minyak sawit ditapis diluntur dinyahbau (“RBDPO”) dan Olein Sawit (“PO”),
penghancuran IS, pemprosesan dan penjualan produk biodiesel, pengeluaran oleokimia iaitu asid lelemak dan gliserin,
penghancuran soya dan canola, pengeluran graphene dan nanotubes dan pengeluaran produk akhir pengguna.
• Gula – Penapisan dan penjualan dan pemasaran gula halus dan gula merah.
• Lain-lain – Perdagangan, pemukalan dan kemudahan dan perkhidmatan pengangkutan, perkhidmatan jurutera, teknologi
informasi, keselamatan, pelancongan, pemprosesan getah, aktiviti kajian dan pembangunan, pemprosesan baja, pengeluran
dan penjualan bahan-bahan perladangan.

Laporan segmen mempunyai perubahan daripada tahun kewangan sebelumnya disebabkan oleh perubahan dalam struktur
laporan pengurusan dalaman bagi CODM. Perbezaan telah dinyatakan semula untuk penyesuaian kepada laporan segmen yang
telah disemak.

Pada tahun kewangan sebelumnya, penyesuaian kepada laporan segmen sebahagian besarnya berhubung kait dengan
penghapusan Felda Holdings Bhd., sebuah syarikat bersekutu Kumpulan sehingga 27 Disember 2013 yang termasuk dalam
laporan segmen yang berkenaan, dan termasuk syarikat-syarikat pegangan pelaburan dalam Kumpulan, yang mana bukan
sebahagian daripada segmen yang boleh dilaporkan.

Operasi yang diberhentikan sebahagian besarnya berkaitan dangan perniagaan koko, yang mana Kumpulan telah meluluskan
untuk keluar daripada perniagaan tersebut pada sebelumnya. Dalam tahun kewangan sebelumnya, operasi yang diberhentikan
berkaitan dengan keputusan daripada syarikat usaha sama, Bunge ETGO L.P. (Nota 15)

EXCO menilai prestasi segmen operasi berdasarkan keuntungan sebelum zakat dan cukai.

ms
222 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
18 Laporan Segmen (sambungan)
Maklumat segmen disediakan kepada EXCO untuk segmen boleh dilaporkan bagi tahun kewangan yang dilaporkan adalah
seperti berikut:

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
Lain-lain

Perdagangan,
logistik, Operasi
pemasaran yang
2014 Sawit Huluan Sawit Hiliran Gula dan lain-lain Lain-lain Penyesuaian Jumlah diberhentikan Jumlah
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Mengenai FGV
Jumlah perolehan segmen 18,036,898 7,357,048 2,345,210 1,520,094 1,605,801 (14,495,778) 16,369,273 28,062 16,397,335
Tolak: Perolehan antara segmen (13,383,720) (142,514) (63,717) (457,774) (448,053) 14,495,778 – – –

Perolehan daripada pelanggan luar 4,653,178 7,214,534 2,281,493 1,062,320 1,157,748 – 16,369,273 28,062 16,397,335

Penambahan Nilai
Keuntungan sebelum zakat dan

Strategi dan
cukai bagi tahun kewangan 740,957 (126,606) 372,964 172,719 48,210 (349,708) 858,536 (29,244) 829,292
Zakat (13,184) – (13,184)
Cukai (277,456) – (277,456)

Keuntungan selepas cukai bagi
tahun kewangan 567,896 (29,244)
538,652

Ulasan Prestasi &

Kemajuan
Maklumat lain:
Pendapatan kewangan 16,005 7,283 25,827 2,285 7,491 72,855 131,746 – 131,746
Kos kewangan (19,684) (16,909) (5,686) (3,961) (6,051) (136,885) (189,176) – (189,176)
Susut nilai dan pelunasan (205,920) (83,619) (47,063) (76,724) (31,441) (3,724) (448,491) – (448,491)
Pembalikan/(kerugian rosot nilai) 1,387 (244) – 8,360 484 – 9,987 – 9,987
Hapus kira/turun nilai (19,830) (17,113) (709) (1,058) (960) (4,265) (43,935) – (43,935)

Laporan
Perubahan nilai saksama dalam
liabiliti LLA (115,240) – – – – – (115,240) – (115,240)
Bahagian keputusan daripada
syarikat-syarikat usaha sama (6,777) 20,368 – 6,784 (85) 1,085 21,375 – 21,375
Bahagian keputusan daripada

Penyata Kewangan
syarikat-syarikat bersekutu 704 – – 6,035 – 2,581 9,320 – 9,320
Perbelanjaan modal 467,062 133,867 81,779 69,956 82,470 2,260 837,394 – 837,394

Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 223
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

18 Laporan Segmen (sambungan)
Maklumat segmen disediakan kepada EXCO untuk segmen boleh dilaporkan bagi tahun kewangan yang dilaporkan adalah
seperti berikut: (sambungan):

Lain-lain

Perdagangan,
logistik, Operasi
pemasaran yang
2013 Sawit Huluan Sawit Hiliran Gula dan lain-lain Lain-lain Penyesuaian Jumlah diberhentikan Jumlah
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Jumlah perolehan segmen 18,073,011 6,583,679 2,249,689 1,189,180 2,022,751 (17,550,302) 12,568,008 – 12,568,008
Tolak: Perolehan antara segmen (1,694,710) (159,907) (47,209) (381,650) (155,148) 2,438,624 – – –

Perolehan daripada pelanggan luar 16,378,301 6,423,772 2,202,480 807,530 1,867,603 (15,111,678) 12,568,008 – 12,568,008

Keuntungan sebelum zakat dan
cukai bagi tahun kewangan 1,164,184 (52,481) 387,158 180,460 75,092 (218,091) 1,536,322 (28,753) 1,507,569
Zakat (32,612)
Cukai (366,659)

Keuntungan selepas cukai bagi
tahun kewangan 1,108,298

Maklumat lain:
Pendapatan kewangan 13,076 18,443 27,924 1,197 1,512 102,020 164,172 – 164,172
Kos kewangan (11,261) (7,494) (4,895) (4,209) (11,573) (63,997) (103,429) – (103,429)
Susut nilai dan pelunasan (139,688) (54,110) (39,260) (61,631) (19,993) 195,744 (118,938) – (118,938)
Pembalikan/(kerugian rosot nilai) (663) (40,611) (1,622) – – – (42,896) – (42,896)
Hapus kira/turun nilai (33,499) (1,978) (52) – – (13) (35,542) – (35,542)
Perubahan nilai saksama dalam
liabiliti LLA 494,485 – – – – – 494,485 – 494,485
Bahagian keputusan daripada
syarikat-syarikat usaha sama (20,235) (65,361) – – – – (85,596) (28,753) (114,349)
Bahagian keputusan daripada
syarikat-syarikat bersekutu 10,494 – – – – 72,874 83,368 – 83,368
Perbelanjaan modal 365,907 71,556 99,794 80,681 50,207 2,120 670,265 – 670,265

ms
224 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
18 Laporan Segmen (sambungan)
Perolehan daripada pihak luar yang dilaporkan kepada EXCO diukur secara konsisten dengan yang terdapat dalam penyata
pendapatan komprehensif.

Kata Pengantar kepada
Pemegang Saham
Perolehan daripada pelanggan luar diperoleh daripada jualan barangan dan peruntukan perkhidmatan seperti yang dinyatakan
dalam Nota 6.

Analisis perolehan luar mengikut lokasi geografi pelanggan akhir adalah seperti berikut:

2014 2013
RM’000 RM’000

Mengenai FGV
Malaysia 8,490,014 20,259,756
Luar negeri:
– China 1,206,198 1,730,198
– Pakistan 1,163,702 1,346,719
– India 1,024,116 604,780

Penambahan Nilai
– Asia (tidak termasuk Malaysia, China, Pakistan, Indonesia dan India) 1,555,949 1,462,036

Strategi dan
– Amerika Syarikat dan Kanada 1,878,393 1,136,365
– Eropah 248,417 640,739
– Indonesia 55,442 7,307
– Lain-lain 747,042 491,786
Penyesuaian:
– FHB* – (15,111,678)

Ulasan Prestasi &

Kemajuan
16,369,273 12,568,008

* FHB menjadi anak syarikat milik penuh Syarikat pada 27 Disember 2013. Oleh itu, penyesuaian adalah mewakili FHB dan
kumpulan syarikatnya sebagai urus niaga dengan syarikat bersekutu.

Aset segmen dan liabiliti segmen tidak dinyatakan kerana ia tidak dilaporkan kepada CODM.

Laporan
Analisa aset bukan semasa (tidak termasuk aset kewangan dan aset cukai tertunda) mengikut lokasi geografi adalah seperti berikut:

2014 2013
RM’000 RM’000

Penyata Kewangan
Malaysia 11,036,748 9,515,423
Luar negeri:
– Amerika Syarikat dan Kanada 715,441 626,896
– Indonesia 23,336 11,288
– Pakistan 19,622 20,801
– Kemboja 14,055 –
– Lain-lain 6,495 9,320
Lain-lain

11,815,697 10,183,728

Dalam tahun kewangan semasa, dua (2013: dua) pelanggan utama dalam segmen Sawit Huluan dan Sawit Hiliran telah
Mesyuarat Agung

menyumbangkan 20% (2013: 40%) daripada jumlah perolehan Kumpulan.
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 225
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

19 Hartanah, Loji dan Peralatan

Peralatan
Bangunan pejabat,
Tanah Tanah struktur dan perkakas dan Aset
Kumpulan pegangan pegangan pengubah- Loji dan Kenderaan peralatan dalam
2014 bebas pajakan suaian jentera bermotor lain pembinaan Jumlah
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Kos
Pada 1 Januari, dinyatakan semula 46,089 1,562,889 1,924,215 2,245,609 307,546 144,995 424,123 6,655,466
Pengambilalihan anak-anak syarikat
(Nota 22(b)) – 194,212 143,666 55,910 1,592 1,788 18,898 416,066
Tambahan 10,605 3,971 40,425 71,091 54,776 22,448 448,834 652,150
Pelupusan (58) (870) (7,961) (71,007) (2,701) (4,737) (322) (87,656)
Hapus kira – (738) (28,926) (61,860) (18,557) (7,610) (4,920) (122,611)
Diklasifikasikan semula – 4,010 129,083 99,852 500 37,189 (270,634) –
Pindahan kepada aset dipegang
untuk dijual – (1,476) (27,207) (5,749) (81) (1,893) – (36,406)
Perbezaan tukaran matawang 831 353 7,626 10,045 222 1,691 (267) 20,501
Pindahan daripada aset biologi
(Nota 29) – 1,978 – – – – – 1,978
Pindahan (kepada)/daripada aset tidak
nyata (Nota 21) – – – – – (855) 379 (476)
Pindahan daripada pelaburan hartanah
(Nota 20) – – – – – – 66 66

Pada 31 Disember 57,467 1,764,329 2,180,921 2,343,891 343,297 193,016 616,157 7,499,078

Susut nilai/rosot nilai terkumpul
Pada 1 Januari – 26,142 376,102 417,266 86,324 38,116 – 943,950
Caj bagi tahun kewangan – 24,856 106,256 189,205 40,979 29,768 – 391,064
Kerugian rosot nilai – – 299 4,706 – 239 20 5,264
Pelupusan – – (850) (52,157) (2,400) (4,441) – (59,848)
Hapus kira – – (20,703) (53,097) (15,853) (6,492) – (96,145)
Diklasifikasikan semula – – (24,931) 491 (482) 24,922 – –
Pembalikan kerugian rosot nilai – – (6,920) (8,464) (328) (667) – (16,379)
Pindahan kepada aset dipegang untuk
dijual (Nota 35) – (1,072) (21,150) (4,276) (81) (1,839) – (28,418)
Pindahan (kepada)/daripada aset tidak
nyata (Nota 21) – – – – – (546) – (546)
Pindahan kepada bayaran pajakan
prabayar (Nota 25) – 81 – – – – – 81
Perbezaan tukaran matawang – 3 1,599 8,277 27 1,392 3 11,301

Pada 31 Disember – 50,010 409,702 501,951 108,186 80,452 23 1,150,324

Nilai buku bersih pada 31 Disember
2014 57,467 1,714,319 1,771,219 1,841,940 235,111 112,564 616,134 6,348,754

ms
226 Felda Global Ventures Holdings Berhad
Pengenalan
Sorotan
Prestasi
19 Hartanah, Loji dan Peralatan (sambungan)

Peralatan
Bangunan pejabat,

Kata Pengantar kepada
Tanah Tanah struktur dan perkakas dan Aset

Pemegang Saham
Kumpulan pegangan pegangan pengubah- Loji dan Kenderaan peralatan dalam
2013 bebas pajakan suaian jentera bermotor lain pembinaan Jumlah
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

Kos
Pada 1 Januari 33,039 549,775 860,261 742,310 137,987 51,273 119,349 2,493,994

Mengenai FGV
Pengambilalihan anak-anak syarikat
(Nota 22(c)) 114,284 1,002,920 1,008,009 1,409,325 120,583 76,855 237,895 3,969,871
Pengambilalihan perniagaan
(Nota 22 (c)) – – 3,900 35,553 – – – 39,453
Tambahan – 10,194 5,465 21,420 53,144 17,069 144,977 252,269
Pelupusan – – – (3,698) (478) (21) – (4,197)
Hapus kira – – (6,959) (3,804) (3,403) (1,868) (5) (16,039)

Penambahan Nilai
Diklasifikasikan semula – – 46,335 31,361 75 270 (78,041) –

Strategi dan
Pindahan kepada aset dipegang untuk
dijual (Nota 35) (102,269) – – (287) (95) (22) – (102,673)
Perbezaan tukaran matawang 1,035 – 7,204 13,429 (267) 1,439 (52) 22,788

Pada 31 Disember 46,089 1,562,889 1,924,215 2,245,609 307,546 144,995 424,123 6,655,466

Ulasan Prestasi &
Susut nilai/rosot nilai terkumpul

Kemajuan
Pada 1 Januari – 19,664 353,507 328,706 77,350 31,451 – 810,678
Caj untuk tahun kewangan – 6,478 27,359 45,188 12,581 7,212 – 98,818
Kerugian rosot nilai – – – 40,000 – – – 40,000
Pelupusan – – – (1,635) (374) (18) – (2,027)
Hapus kira – – (6,337) (2,550) (3,124) (1,693) – (13,704)
Pindahan kepada aset dipegang untuk
dijual (Nota 35) – – – (266) (86) (18) – (370)

Laporan
Perbezaan tukaran matawang – – 1,573 7,823 (23) 1,182 – 10,555

Pada 31 Disember – 26,142 376,102 417,266 86,324 38,116 – 943,950

Nilai buku bersih pada 31 Disember

Penyata Kewangan
2013 46,089 1,536,747 1,548,113 1,828,343 221,222 106,879 424,123 5,711,516

Pada 31 Disember 2014, nilai bawaan hartanah, loji dan peralatan di bawah perjanjian tanah bersama FELDA adalah RM202,686,000 (2013: RM201,312,000). FELDA
sedang di dalam proses memohon hak milik tanah daripada kerajaan negeri masing-masing.
Lain-lain
Mesyuarat Agung
Tahunan

ms
Laporan Tahunan 2014 227
NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2014

19 Hartanah, Loji dan Peralatan (sambungan)

Peralatan Kenderaan Kerja dalam
Syarikat pejabat bermotor pelaksanaan Jumlah
RM’000 RM’000 RM’000 RM’000

2014
Kos
Pada 1 Januari 2014 5,323 1,559 3,852 10,734
Tambahan 3,977 374 151 4,502
Hapus kira (53) – (2,700) (2,753)

Pada 31 Disember 2014 9,247 1,933 1,303 12,483

Susut nilai terkumpul
Pada 1 Januari 2014 752 435 – 1,187
Caj bagi tahun kewangan 751 286 – 1,037
Hapus kira (18) – – (18)

Pada 31 Disember 2014 1,485 721 – 2,206

Nilai bersih buku pada 31 Disember 2014 7,762 1,212 1,303 10,277

2013
Kos
Pada 1 Januari 2013 612 352 – 964
Tambahan 4,721 1,207 3,852 9,780
Hapus kira (10) – – (10)

Pada 31 Disember 2013 5,323