You are on page 1of 3

B4

Зоорийн давхар

Технологийн байгуулалт
"B" Загвар

1800 2110
1200
500

350 1100 2180

3000 6000
9000

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Гүйцэтгэсэн Д.Сайнбаяр Үе.шат Хуудас
Технологийн байгуулалт
Шалгасан М.Мөнхболор
2016/08/24
1.0
B2.dwg
4

...........................................dwg 5 ...........Мөнхболор 2016/08/24 1......................................... B4 1-р давхар Технологийн байгуулалт "B" Загвар 1224 6000 2044 610 1200 1245 870 400 400 500 1300 12000 900 700 500 6000 3000 6000 9000 ......................шат Хуудас Технологийн байгуулалт Шалгасан М.................................................................................Сайнбаяр Үе.............0 B2......................... Гүйцэтгэсэн Д........................................

...................................dwg 6 .шат Хуудас Технологийн байгуулалт Шалгасан М.....0 2016/08/24 B2........................................................................... Гүйцэтгэсэн Д............. B4 2-р давхар Технологийн байгуулалт "B" Загвар 500 500 2350 450 1000 600 600 1000 2100 6000 2000 600 3850 500 550 750 850 1620 400 1200 1700 785 409 12000 1556 1700 750 750 600 2000 970 3000 (Arbi & Elena) yourcadblocks.............................................Сайнбаяр Үе......com 1620 500 2200 6000 3500 4500 280 2000 600 1000 600 400 450 1200 2950 550 500 3000 6000 9000 .........................Мөнхболор 1................................................................. .......