You are on page 1of 1

งานวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

LearnSquare: Thai Open Source e-Learning System
http://www.learnsquare.com

ระบบ e-Learning ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการการเรียนร
ออนไลนผานเครอขายคอมพวเตอร โดยผเรียนสามารถเรียนรได
ตามอธยาศย ทกท ทกเวลา ในรปแบบสอมลตมเดยทงบทความ
ภาพ เสยง หรอวดโอ ทสามารถโตตอบไดเสมอนการเรียนใน
ห้องเรียนปกตซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างมาก
ขน และมมาตรฐานทเทาเทยมกน ใชงานงายและสนบสนนการ
พัฒนาต่อยอดตามแนวทางของโอเพ่นซอรส
รปแบบการเผยแพร
• ใชงานผานคอมพวเตอรออนไลนผานเครอขายอินเทอรเน็ท
• ใชงานผานคอมพวเตอรในรปแบบซีดรอม
• ใชงานผานอุปกรณ์เคลื่อนทผานโครงขายโทรศพท์มอถือ

ผลงานการประยุกต์ใชงานวจัยทผานมา

โครงการจัดทำเนื้อหาระบบ e-Learning ของการศึกษา โครงการประยุกต์ใช e-Learning เพอความมั่นคงของ
ทางไกลผานดาวเทยม (eDLTV) ประเทศและการอนรกษ์ภาษาถิ่น

โครงการความรวมมอของ ม ลนธการศึกษาทาง โครงการส่งเสริมให้มการเรียนรภาษาถิ่นทมเนื้อหา
ไกลผานดาวเทยม รวมกบโครงการเทคโนโลยสารสนเทศ ครอบคลมการใชชวตประจวน สหรบการเตรียมความพรอม
ตามพระราชดริสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรม สหรบผปฏบตงานในพนท เชน ขาราชการ, ตำรวนตระเวน
ราชกมารี โดยการจัดเตรียมเนื้อหาเพอใชเผยแพรแก ชายแดน เพอความเขาใจอนดระหวางกลมชาตพันธเจาของ
โรงเรียนในชนบทหางไกลทขาดแคลนคร อกทงคร นกเรียน ภาษากบคนไทย เนื้อหาประกอบดวยวดโอสอนภาษา, ใบความ
และผสนใจทวไปไดใชประโยชนในการเรียนการสอน หรอ รทเป็นคำศพท์ต่างๆ, แบบทดสอบประเภทปรนยและแบบอื่นๆ
ศึกษาเพิ่มเตม

http://edltv.thai.net http://edltv.vec.go.th http://karen.nectec.or.th http://malayu.nectec.or.th

สื่อการเรียนชั้นมัธยมศึกษา สื่อการเรียนวิชาชีพกว่า 70 สื่อการสอนภาษากะเหรี่ยง สื่อการสอนภาษามลายูปาตานี
ที่มากที่สุดในประเทศ อาทิ อาชีพ ประกอบด้วยสื่อวิดี (ปกฺาเกอะญอ) ในชีวิต ในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งเป็น
- วีดิทัศน์ 4,675 ชม. ทัศน์จำนวน 4,675 ชม. จาก ประจำวัน โดยแบ่งเป็น 17 15 หัวข้อใหญ่ หรือ 38 บทย่อย
จาก 15,827 เรื่อง 1,385 เรื่อง หัวข้อใหญ่ หรือ 29 บทย่อย
- สไลด์ 4,738 ชิ้น
- ใบงาน 2,369 ชิ้น เตรียมพบกับงานวิจัยที่ช่วย
- แบบทดสอบ 1,302 ชิ้น ลดช่องว่างทางการสื่อสารเพื่อ
- สื่ออื่นๆ 339 ชิ้น เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ด้วยชุมชนออนไลน์
ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม
โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2620
email: pornchai.tummarattananont@nectec.or.th