You are on page 1of 2

Bài 2: PT đẳng cấp bậc 2, 3 đối với sin và cos – Khóa LT Đảm bảo – Thầy Phan Huy Khải

.
HDG CÁC BTVN PHƯƠNG TRÌNH ĐẲNG CẤP BẬC 2, BẬC 3

ĐỐI VỚI SIN VÀ COS
Giải các phương trình lượng giác sau đây:
1 / Sinx - 4sin 3 x + cos x = 0(1)
Nê ' u : cos x = 0 � Sinx - 4sin 3 x = �3 �0
t = t anx

(1) � t anx(1 + tan 2 x) - 4 tan 3 x + 1 + tan 2 x = 0 � � 3 2
�-3t + t + t + 1 = 0

�t = t anx p
�� � t anx = 1 � x = + kp
�( t - 1) ( 3t + 2t + 1) = 0
2
4
2 / tan x sin 2 x - 2sin 2 x = 3 ( cos2 x + sin x cos x )
Chia VT ,VP cho cos 2 x ta có :

tan x - 2 tan
3 2
x=3
( cos x - sin
2 2
x + sin x cos x )
cos 2 x
�t anx = t
� tan 3 x - 2 tan 2 x = 3 ( 1 - tan 2 x + t anx ) � �3 2
�t + t - 3t - 3 = 0
� p
x = - + kp
�t anx = t
� �t anx = -1 � 4
�� � ��
�( t + 1) ( t 2 - 3) = 0 � �t anx = � 3 � p
x = � + kp
� 3
3 / Sin2 x + 2 tan x = 3
Chia VT , VP cho cos 2 x ta có :
t = tan x

2 tan x + 2 tan x(tan 2 x + 1) = 3(tan 2 x + 1) � � 3
�2t - 3t 2 + 4t - 3 = 0

�t = tan x p
�� � t anx = 1 � x = + kp
�( t - 1) ( 2t - t + 3) = 0
2
4

4 / Cos 2 x - 3 sin 2 x = 1 + sin 2 x
Chia VT , VP cho cos 2 x ta có :1 - 2 3 t anx = 2 tan 2 x + 1

t = t anx t anx = 0 kp

� � �
��2 �� � x= p
�2t + 2 3t = 0 t
� anx = - 3 �
- + kp
�3

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt 1

Bài 2: PT đẳng cấp bậc 2. Nguồn: hocmai. 5 / 3cos 4 x .vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Page 2 of 2 . 3 đối với sin và cos – Khóa LT Đảm bảo – Thầy Phan Huy Khải.vn Hocmai.4sin 2 x cos 2 x + sin 4 x = 0 Chia VT ..Hết……………….4t + 3 = 0 2 tan x = 3 � � p x = � + kp � 3 ……………….VP cho cos 4 x ta có : 3 .4 tan 2 x + tan 4 x = 0 � p t = t anx x = � + kp � � tan 2 x = 1 � 4 � �4 �� 2 �� �t .