You are on page 1of 1

Bài 5: Nghiệm của PT lượng giác thuộc một miền cho trước – Khóa LT đảm bảo – Thầy Phan

Huy Khải
BTVN NGHIỆM CỦA PTLG THUỘC MỘT MIỀN CHO TRƯỚC

Bài 1:

Tìm các nghiệm thuộc khoảng (2π/5; 6π/7) của phương trình:

3 sin 7 x - cos 7 x = 2

Bài 2:

Tìm các nghiệm thuộc khoảng (π/2; 3π) của phương trình:

� 5p � � 7p �
sin �2x + �- 3cos �x - �= 1 + 2sin x
� 2 � � 2 �
Bài 3:

Tìm m để phương trình sau có 4 nghiệm thuộc khoảng (-π;7π/3):

s inx + m cos x = m

………………….Hết…………………

Nguồn: hocmai.vn

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt 1