You are on page 1of 1

Bài 2: Các ứng dụng của tích phân – Khóa LTĐH Đảm bảo – Thầy Phan Huy Khải

BTVN BÀI CÁC ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN

Bài 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P): y=x2-4x+5 và 2 tiếp
tuyến của (P) tại A(1;2) và B(4;5).

Bài 2: Cho hình phẳng tạo bởi hai đường: y=2x-x2 và y=0. Tính thể tích khi đem

hình phẳng quay quanh Ox.

Bài 3: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bới các đường sau đây:

y = x 2 - x - 2; y = 0; x = -2; x = 0

Bài 4: Trong tọa độ Descartes cho hình (H) giới hạn bởi ba đường:

x - y 2 + 4 y - 3 = 0; x = 0; y = 0

Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi xoay (H) quang trục hoành 1 vòng

………………….Hết………………

Nguồn: Hocmai.vn

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt 1