You are on page 1of 16

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

Proiectul de rezistenta al unei cladiri de cult

Cadru didactic:

conf.univ.dr.ing. Nicolae Daniel STOICA

Student:

GIURCANAS ANDREI
Master PCCIZS, Anul I, Grupa 1

sc. 1:50. 1:20 ) . MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 2. ELEVAŢIE PERETE STRUCTURAL ( sc. PROIECTAREA PRELIMINARA A UNEI CLĂDIRI CU PEREŢI STRUCTURALI DIN ZIDĂRIE 4. MATERIALE 3. Cuprins PIESE SCRISE: 1. 1:50) 2. CALCULUL PEREŢILOR STRUCTURALI PIESE DESENATE: 1. PLAN ARHITECTURA ( sc. SECŢIUNI CARACTERISTICE ( sc. 1:50 ) 3.

1.MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV .

În conformitate cu P100-1 / 2006.  Zona climatică: II. clasa I şi M10. cu dimensiunile: 240 x 115 x 63. buiandrugilor şi planşeelor. pe fiecare axă. Proiectarea preliminara a construcţiei a reprezentat întocmirea planului de arhitectura. asiguram îndeplinirea oricăror exigenţe calitative.50 – teren vegetal. dar şi pentru a asigura o rezistentă bună a zidăriei.  Acţiunea zăpezii: 2.7. va fi de clasa C 20/25. γ = 18 kN/m3. în planul median. rezistenţele de proiectare la forţă tăietoare. Date despre amplasament:  Localitatea: Bucuresti. -8.  Zona de încadrare a acţiunii seismice: 0. sa fie mai mare de 6% pe fiecare direcţie principală. Pentru a asigura o calitate bună a lucrării.60 – umplutură neconsolidată. deşi dimensiunile acestora. al pereţilor. Betonul utilizat în cadrul stâlpişorilor. -0. -1. se va utiliza un mortar M10. Prin utilizarea CPP. conform indicaţiilor din CR6 – 2013. Lista reglementărilor tehnice folosite:  CR6 – 2013 – COD DE PROIECTARE PENTRU STRUCTURI DIN ZIDĂRIE  P100-1 / 2013 COD DE PROIECTARE SEISMICĂ  STAS 10107 . Oţelul utilizat va fi PC 52. în localitatea Piteşti. Lucrările de zidărie vor fi executate cu cărămizi pline presate. Memoriu tehnic justificativ S-a cerut întocmirea proiectului de rezistentă al unei clădiri de cult. În cadrul pereţilor structurali din zidărie confinată. au fost verificate rezistenţele de proiectare la forţa axială şi încovoiere. s-a verificat procentul de pereţi. centurilor. de clasa I. în raport cu aria de zidărie.  -1.  -0. Toate elementele de rezistenţă au fost predimensionate.30 ag. a clădirii.CALCULUL SI ALCĂTUIREA ELEMENTELOR DIN BETON  CR 1-1-3-2012 – EVALUAREA ACŢIUNII ZĂPEZII ASUPRA CONSTRUCŢIILOR  STAS 10107/2 PLANŞEE CURENTE DIN PLĂCI ŞI GRINZI DIN BETON ARMAT ŞI BETON PRECOMPRIMAT În urma procesului de proiectare arhitectural structurala.00.50.00 – Argilă prăfoasă având: e=0.5 kN / m2. Dar în acelaşi timp s-a verificat si aria totală a golurilor. precum si rezistenţele de . s-a adoptat o soluţie din zidărie confinată pentru sistemul structural al clădirii. lc=0. Terenul de fundare are următoarea stratificaţie:  0.0 – 90 . în conformitate cu indicaţiile din norme. pe baza căruia a rezultat sistemul structural al construcţiei.50. dar şi dispunerea au rezultat direct din planul de arhitectură.60.

astfel nu este necesară armarea suplimentara. în rosturi a pereţilor. În final. sau redimensionarea acestora. MATERIALE .proiectare la compresiune centrică. in cadrul calculului pereţilor au fost obţinute din programul ETABS. 2. Toate eforturile utilizate. s-a ajuns la concluzia: toate cerinţele sunt îndeplinite.

având rezistenţa unitara de proiectare : fyd = 345 N / mm2.Materiale Elemente pentru zidărie: Pentru executarea zidăriilor. Se vor utiliza numai elemente performante din punct de vedere calitativ. de dimensiuni 240 x 115 x 63 mm.73 N / mm2  fcd rezistenţa de proiectare la compresiune a betonului  fcd = 13. precum si modul de punere in operă. sunt prezentate in partea a II- a a prezentului document.8 N / mm2  fd rezistenţa unitară de proiectare la compresiune a zidăriei  fd = 1. astfel. exprimată prin litera M urmată de rezistenţa unitară la compresiune în N/mm2. se va utiliza oţel PC52. Oţel pentru armături: Conform indicaţiilor din CR6 – 2013. Observaţie:  fk rezistenţa unitară caracteristică la compresiune a zidăriei  fk = 3. Compoziţia si proprietăţile. Mortare: Pentru clădirile din zidărie proiectate şi executate conform CR6 . se vor folosi cărămizi ceramice pline. mortarele pentru zidărie de tip industrial/semifabricat industrial vor fi fabricate având ca referinţa SR EN 998-2: 2004. Beton: Conform indicaţiilor din CR6 – 2013.33 N / mm2  fcd* valoarea de bază a rezistenţei de proiectare la compresiune a betonului  fcd* = 15 N / mm2  fvk rezistenţa unitară caracteristică la forfecare a zidăriei  fvd rezistenţa unitară de proiectare la forfecare a zidăriei .2013. Mortarele pentru zidărie se clasifică după rezistenţa medie la compresiune. se va utiliza un beton de clasa C 20/25. vom utiliza numai cărămizi de clasă I. Va fi utilizat un mortar de tip M10.

Proiectarea preliminară a unei clădiri cu pereţi structurali din zidărie .3.

Proiectarea preliminară a suprastructurii 3. Proiectarea preliminară arhitectural-structurală constituie şi o fază de proiectare cu caracter de predimensionare. amplasarea şi alcătuirea pereţilor structurali să fie astfel alese încât răspunsul seismic al clădirii să fie favorabil şi să poată fi determinată prin calcul. a fost alcătuită astfel încât să îndeplinească cerinţele unei structuri spaţiale formate din:  Elemente verticale : .planşee ce constituie diafragmă rigidă în plan orizonzal.pereţi structurali din zidărie.1.20g (cazul curent) se recomandă alegerea configuraţiilor de plan si volumetrie care conduc la clădiri cu regularitate structurală în plan şi pe verticală.Proiectarea preliminară a unei clădiri de cult cu pereţi structurali din zidărie Proiectarea preliminară a unei clădiri cu pereţi structurali din zidărie se face conform indicaţiilor din CR6-2013 si P100-1/2013 Deoarece alcătuirea structurilor din zidărie rezultă. arhitectul şi inginerul structural. Caracterul spaţial al structurii din zidărie este realizat de:  Stâlpişorii de beton armat turnaţi în strepii zidăriei confinate.  Înglobarea armăturilor în sistemul de centuri de la fiecare planşeu.3. conform cerinţelor stabilite în Capitolul 6 din CR6-2006. Proiectarea preliminară a infrastructurii Principii de alcătuire arhitectural-structurală a clădirilor etajate curente În faza de proiectare preliminară arhitectural-structurală a clădirilor din zidărie se va urmării ca forma în plan şi volumetria clădirii. cu suficientă exactitate. proiectarea clădirilor cu pereţi structurali din zidărie situate în zone seismice implică parcurgerea unui proces iterativ de „propunere-evaluare” la care trebuie să participe. definită conform criteriilor de la articolul 5. Stabilirea formei generale în plan şi elevaţie 2. . din CR6- 2013.  Elemente orizontale: . astfel se creează legăturile dintre planşeu şi pereţii structurali. Alcătuirea clădirii în plan şi în elevaţie Conform indicaţiilor din CR6-2013 s-a adoptat un partiu compact cu o oarecare simetrie geometrică ( dată de forma în plan şi în elevaţie ) şi cu simetrie mecanică ( rezultată din dispunerea în plan a pereţilor structurali ). ce leagă pereţii structurali la colţuri. Proiectarea preliminară a planşeelor 4. între altele. cel puţin pe doua direcţii ortogonale. dispuşi. din alcătuirea planului de arhitectură. folosind modele şi metode curente. care precede verificarea prin calcul a siguranţei structurale şi care condiţionează. cu pereţi structurali din zidărie. distribuţia spaţiilor. Proiectarea preliminară arhitectural-structurală implică parcurgerea următoarelor etape: 1. încă din faza iniţială a proiectului. Clădirea. alegerea modului şi a metodei folosite pentru calcul la acţiunea încărcărilor verticale şi orizontale. Pentru zonele cu acceleraţia seismică de proiectare ag = 0. în principal. intersecţii şi ramificaţii.

dacă cel mai apropiat stâlpişor amplasat conform regulilor de mai sus se află la o distanţă mai mare de 1. 5.  structurale. între planşee.  satisfacerea cerinţelor de rezistenţă şi ductilitate pentru plinurile verticale (şpaleţi) şi orizontale (grinzi de cuplare. Cerinţele structurale se referă la:  evitarea reducerii exagerate a capacităţii de rezistenţă şi a rigidităţii unor pereţi prin care se creează premizele unei comportării defavorabile la torsiunea de ansamblu. Rigiditatea structurii va fi aproximativ egală pe cele două direcţii.  în lungul peretelui.0 m în cazul structurilor cu pereţi rari (sistem celular).5.(6).5.4.2. diferenţiat în funcţie de acceleraţia seismică de proiectare (ag) la amplasament.  de ambele părţi ale oricărui gol cu suprafaţa ≥ 2.10 m).5 m2 (orientativ un gol de uşă cu dimensiunile 1. Goluri în pereţii structurali din zidărie Stabilirea dimensiunilor golurilor pentru uşi şi ferestre şi amplasarea acestora în pereţii de zidărie se va face având în vedere satisfacerea următoarelor categorii de cerinţe:  funcţionale.  la toate colţurile exterioare şi intrânde de pe conturul construcţiei.  la intersecţiile pereţilor.  în toţi şpaleţii care nu au lungimea minimă prevăzută la art. Pentru satisfacerea cerinţelor structurale enumerate mai sus se vor lua măsurile de la aliniatele următoare.5 m. astfel încât distanţa între axele stâlpişorilor să nu depăşească: . în timp ce rezistenţa şi rigiditatea clădirii va fi menţinută constantă pe toată înălţimea clădirii. Stâlpişorii şi centurile din pereţii de pe conturul clădirilor vor fi prevăzuţi la exterior cu protecţie termică pentru evitarea formării punţilor termice. stâlpişorii de beton armat vor fi amplasaţi în următoarele poziţii:  la capetele libere ale fiecărui perete. indiferent de materialul din care este executat planşeul şi de tehnologia de realizare a acestuia. Observaţie: Stâlpişorii vor fi executaţi pe toată înălţimea construcţiei. Centurile de beton armat vor fi prevăzute în următoarele poziţii:  la nivelul fiecărui planşeu al construcţiei.  în poziţie intermediară. .20 x 2. în condiţiile stabilite de Codul de proiectare seismică P100-1/2013. Dispunerea stâlpişorilor şi centurilor de beton armat la zidăria confinată În cazul zidăriei confinate (ZC). . din CR6 / 2006.  obţinerea unor arii nete de zidărie aproximativ egale pe cele două direcţii principale ale clădirii. buiandrugi) dintre goluri. la construcţiile etajate cu pereţi rari (sistem celular) şi la construcţiile tip "sală/hală".0 m în cazul structurilor cu pereţi deşi (sistem fagure).  de plastica faţadelor.

Poate fi acceptată dispunerea lor alternantă cu respectarea unor distanţe care să permită transmiterea încărcărilor printr-un sistem de tip "grindă cu zăbrele". în funcţie de cea mai mare înălţime a golurilor adiacente (hgol) sau de grosimea peretelui (t). conform prevederilor din Codul P 100-1/2013. niv. de exemplu) dacă această prevedere nu poate fi realizată din considerente funcţionale sau de plastică a faţadelor.5 hgol ≥ 1.00 m .spaleţi intermediari la pereţi de faţadă şi interiori : lmin = 0.4 hgol ≥ 0.spaleţi marginali (de capăt) la pereţi de faţadă şi interiori : lmin = 0. va fi limitat.  numărul de niveluri (Nr. Golurile de uşi şi de ferestre vor fi. La amplasarea golurilor de uşi şi ferestre se va urmări ca şpaleţii care rezultă să aibă lungimi egale sau cât mai apropiate. după cum urmează:  pentru zidăria confinată (ZC sau ZC+AR): .80 m . dispuse pe aceiaşi verticală la toate nivelurile.  poziţia peretelui în clădire. se recomandă ca şpaleţii cu dimensiuni mult diferite să fie dispuşi alternativ în lungul peretelui. Lungimea minimă (lmin) a şpaleţilor adiacenţi golurilor de uşi şi de ferestre se limitează.). În cazul pereţilor lungi (pereţii longitudinali ai clădirilor tip "bară". Raportul ρ între ariile în plan ale golurilor de uşi şi ferestre şi ariile plinurilor de zidărie. de regulă. în funcţie de:  acceleraţia seismică de proiectare la amplasament (ag).

3.CACULCULUL PERETILOR STRUCTURALI .

875 m bechiv = 0.75*6.75 * f*cd / fk = 0.5 => bechiv = 0.75*15/1.73=6.8 N/mm2 => fd = fk / 2.Calculul pereţilor structurali Calculul peretelui 1: Beton: C20/25 =>f*cd = 15 N/mm2 Zidărie: fk = 3.73 N/mm2 Calculul ariei echivalente de zidărie: Nechiv = 0.2 = 1.6*6.5=4.5=3.9 m .

. au fost calculate cu ajutor programului de calcul structural ETABS. Valorile solicitărilor de proiectare. Secţiune echivalentă: Se va verifica peretele structural la solicitări provenite din acţiunea seismică.

5 cm t – grosimea inimii peretelui t = 0.5 m ea = max{t/30.excentricitatea datorată forţelor perpendiculare pe planul peretelui ehi = Med2-2/Ned = 263.5 cm ehi .75 * 700 * √ ( 17 / 50 ) = 0.16 kN  3883.17*106/(1618.i .16 kN NRd = min (NRd.05*t = 2.32 NRd.i = 0.16 kN Relaţia de verificare: NEd  NRd 1618.002 * Φ∞ * hef * √ ( em / t ) ek = 0.m = Φm * A *fd emk = em + ek em = 2/3 * ei0 + ea + ehm = 17 cm em / t = 17/ 50 = 0.5 cm Φi = 1 – 2 * ei / t = 1 – 2 * 17.16 kN A.i = Φi * A * fd ei = ei0 + ea + ehi ≥ 0. In mijlocul deschiderii peretelui: NRd.16*103) = 162 mm = 16 cm ei0 – excentricitatea provenită din alcătuirea structurii ei0 = 0 ei = 1.5 / 50 = 0.29 * 7740000 * 1.16 kN – se verifică .8 kN B.5 + 16= 17.m ) NRd = 3883.Verificarea capacitatii la forta axiala: Relaţia de verificare: NEd  NRd Verificarea primului nivel: Ned = 1618.61 cm NRd.002 * 1 * 0.34 ek = 0.61 emk = em + ek = 17.32 * 7740000 * 1. NRd.m = Φm * A * fd = 0.73 = 3883.5 cm => ea = 1.hef/300} ea ≥ 1. La baza peretelui: NRd.73 = 4284.

MRd(zna.9 cm2 Lungimea comprimată pe inima peretelui: Xc = ( Ac .28 kNm .95-0. până la centrul de greutate al zonei comprimate a secţiunii ideale de zidărie.8 * fd ) = 1618.940 cm Observaţie: secţiunea echivalentă de zidărie are aria : Aechiv = 390*60+470*75 = 58650 cm2 Se observă ca inima nu este comprimată.se verifică .i) = Ned * yzci yzci – distanţa de la centrul de greutate al peretelui.8 * 1. Calculul rezistenţei de proiectoare la compresiune excentrică: Relaţia de verificare: MEd  MRd Aria comprimată: Ac = NEd / (0.i) momentul capabil al secţiunii ideale din zidărie nearmată MRd(zna.12) = 2961.i) = 1618.9 – 390 * 60 – 470*75 ) / 50 = .16*(1.16 * 103 / ( 0.23 kNm MRd (As) rezistenţa de proiectare dată de armăturile stâlpişorilor MRd (As) = ls * As * fyd = 4500*3040*345=4718 kNm MRd = 2961.75 mm2 ≈ 11691.23 kNm > MEd = 532.23 + 4718 = 7679.be * te ) / t Xc = ( 11691. Lungimea totală a zonei comprimate: Z = Ac / bechiv = 11691.i) + MRd (As) Unde: MRd(zna.73 ) Ac = 1169190.9 / 470 = 24 cm Z ≈ 24 cm Poziţia centrului de greutate al zonei comprimate: Yzc = Z / 2 = 24 / 2 = 12 cm MRd = MRd(zna.

2 = 0. fvk = 0.191 N / mm2 Rezistenţa de proiectare la forfecare în rost orizonzal a ZNA: VRd.2 = 358 + 210 = 568 kN VEd = 523.2 = 0.33 m = 3.17 kN < VRd = 568 kN – se verifică .75 – 0.9 cm2 Efort unitar de compresiune ( σd ) se calculează: σd = NEd / Azc = 1618.75 * 0.38 N / mm2 Rezistenţa unitară caracteristică în rost orizontal ( fvk ) reiese prin interpolarea efortului unitar de compresiune.1 = fvd * t * lc = 0.33 m Yg = 3.191 * 3750 * 500 = 358 kN Rezistenţa de proiectare la forfecare a armăturii din stălpişorul comprimat: VRd.56 N / mm2 Rezistenţa unitară de proiectare la forfecare în rost orizontal: fvd = mz * fvk / γm = 0.42 m Aria totală a zonei comprimate: Azc = 11691.16 * 103 ) = 328 mm e0 = 0.56 / 2.16 * 103 / (11691.28 * 106 / ( 1618.1 + VRd.2 * As * fyd = 0.2 * 3040 * 345 = 210 kN Rezistenţa de proiectare a peretelui din zidărie confinată: VRd = VRd. Calculul rezistenţei de proiectare la forţă tăietoare: e0 = MEd / Ned = 532.9 * 10 2 ) = 1.