You are on page 1of 11

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.

Cheap Domains Meet Your Sexiest Girl Yet On
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or... starting at This Dating Site
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com. $2.99/year Sign up to meet your perfect dream girl

ែសងរក

ទំ
ព័
រ ើ
ម រដធមនុ រ ទ កង សកម ២៤ ជ នី ត មកំ
ើ ត
ើ ទ រដំ
បូ
ង លប វតិ
កម

នគរ ជ និ
ង ង ពង រ រ ស វតិ ស រ វ អូ ៈ រ អំ
ពី
អក រ ឬអករៈ រ ញយកកមវធី ត ី

យៈ Tel: 089 604 504 Email: samthorny@gmail.comពង រ រ  បទច ៀងមួ
យ ទ ល ង ំ
ើ ងអស់   គ ន
ើ ន ប់
និ
ងអកខះ ប់ ន ៀង ៀតផង ។

សំ
ណរ–ច យ វប ធម៌
ើ ទូ សំ
ណរ–ច យ វប ធម៌
ើ ទូ

សំ
ណរទី
១:  តុ
អី ន អកចង់ ើ ប ៀន ? ះអី
 ?
mcc.ogfre…
·ច យទី
ើ ១:  ន ខំ
ចង់ ើ ប ៀន យ រ បំ
ណង ចង់
អប់
រដល់ 1k likes

កុ កុ រ យុ
វជន អកបន នពី
មនុ
ស ស់
  ើ រអភិ
វឌ ន៍
ខន  ម ីយ

ពលរដល  ល ន ជន៍ ទី
សង ឹ
ម និ
ង សសរ ង ស តិ
ដូ
ច  ផល់
Like Page
រអប់
រសំ ន់
ៗមួ
យចំ
នួ
នគឺ
 :
រឲ
–អប់ នចំ ះដឹ
ងទូ
លំទូ យ និ
ង នលកណៈវទ ប ក ស ឿន ឿន។ Be the first of your friends to
like this
រឲ
–អប់ នសី
លធម៌
 គុ
ណធម៌
ល ះ រពសិ
ទិ
មនុ
ស  និ
ងលទិ ធិ
ប យ។
រឲ
–អប់ នសុ
ខ ពល  មគី ពល និ
ងយល់
ដឹ
ងពី
បរ នល។
រឲ
–អប់ ះ វ វរកចំ ះដឹ
ងថី
ៗ បទពិ ធលៗ  ះស័
យអភិ
វឌ  ខនឯង និ
ង នមនសិ រខស់
ចំ ះ
ស តិ

រឲ
–អប់ ះរះរកល ិ
ច និ
ងវធី ស លៗកង រផល់
ចំ ះដឹ
ងនិ
ងអប់
រមនុ
ស ជំ ន់ យ យ ពលរដល
ពី ះ  :
+ អកក ងធន ន ; ងគុ
ណធម៌
 ;គុ
ណ ពមនុ
ស ។
+ អកសង់ ឹ
ះជី
វតមនុ
ស  និ
ង ទ បំ ត់ ពលង់

+ អកដឹ
ក សតិ
ំ ប  ក ងប  និ
ងគឺ វសករប របស់ តិ

+ អក ផវ
ំ រក ចកី
សុខ  ព ថរ និ
ងសុ
ភមងល។
+ វសករ លឹ
ង និ
ង ងប
ំ របស់ តិ

+ បុ
ព រជន  ឪពុ
ក យទី
ពី
ររបស់
សិស   បុ
គល លគួ
រ រព និ
ង មនុ
ស លលះបង់ ជន៍
ខនឯង
មី
ើ ជន៍ តិ

ណរទី
·សំ ២:  តុ
អី ន ប ៀន វសករ លឹ
ង?
·ច យទី
ើ ២:  ន ប ៀន វសករ លឹ
ង ះ ប ៀនគឺ អកក ងធន នមនុ
ស  មកពី ក
វសករនិ
ង លឹ
ង :
·វសករ :អក ឲស
ើ ច រ រពលកម ( ង យ ខួ
រក ល )
អក នគំ
និ
ត ឌិ
ត ប តថី
ើ នូ
វ រ រប ក ស ប់ ប ង។
· លឹ
ង : នវ ណ និ
ច មិ
ន ត់
បង់
  ឬ ស់
បរ។ដូ
ច ះវសករ លឹ
ង អក ឲប
ើ ណ ន រ
រកច ន

ស ។ ប ៀន វសករ លឹ
ង អកអប់
រក ង រតី
មនុ
ស   អកប ញ ចកី
សុខ និ
ង រ
រកច ន

ទព ល គលង់  គឺ ងប
ំ ណ និ
ង អកក ង ះ ជី
ឹ វតមនុ
ស ក។
ណរទី
·សំ ៣:  ើប ៀន ន រកិ
ចប៉
ុន ង?អី
ខះ?
·ច យទី
ើ ៣:  ប ៀន ន រកិ
ច ំ ងគឺ
 :

http://mcc.orgfree.com/index.php/2012-08-27-06-34-21 1/11
នប
–មុ ៀន( ៀម ៀន  វ វឯក រ  ៀមនូ
វសំ
ណរច យ 
ើ កិ
ើច ង រប ៀន  ៀមស រៈ
ឧប ស និ

ស សវធី
ើ   ម ល ។
–ពន ល់
 និ
ងដឹ
ក ំ រ ៀនសូ របស់
សិស យប ៀន ម
ឹ វ មកិ
ច ង រ  រព ល  និ
ង ល
ន យរ ភិ លអនុ
វត ម រ ំ ក់ ើ

– កទឹ
ើ កចិ
តសិ
ស ឲ ចូ
លរួ
ម ប់
សកម ព(កង ក់
 និ
ង ក់
) មរយៈ រសរ រ និ
ើ ងជូ
នរ ន់

– យត កិ
ច រសិ
ស ឲ ន ម
ឹ វ សំ
ណរ ល់ ត់
ឬសរ រ។
យសិ
–ស័ ក ញមួ
យជី
វត  យ ៀន បរ ស  ៀនព័
ត៌ នវទ   ៀនបទពិ ធ ផល់
ឲ សិ
ស រក មគី ព
យកចិ
តទុ
ក ក់
ខស់
ចំ ះសិ
ស   នទំ ក់
ទំ
នងល មួ
យសិ
ស សងម តិ

ណរទី
·សំ ៤:  ើប ៀន វ នលកណៈសម តិ
ដូ
ច ចខះ ម ីយ
ើ ប ៀនលពិ
ត កដ?
·ច យទី
ើ ៤:  ម ីយ
ើ ប ៀនលពិ
ត កដ  ពួ
ក ង
ើ វ នលកណៈសម តិ ើ
ន ងដូ
ច  :
– ន យសម មួ
ំន សុ
ខ ពល រហ័
សរហួ
ន រង  
ំ ស ។
– នសី
លធម៌
ល គុ
ណធម៌ ឿន ឿន ះ រពសិ
ទមនុ
ស  និ
ងលិ
ទិ ធិ
ប យ ន ម
ឹ វ។
– នចំ ះដឹ
ងទូ
លំទូ យ ចំ ះ ច ស់ ស់ ឹ
ើ ម វ កប យបទពិ ធខស់

– ះស័
យសិ
ក វ វ  និ
ំ ង នឥរ បថល ម
ឹ វ។
– នមនសិ រ តិ
 ឯក ព  មគី ព  រពច ប់
 និ
ង នគតិ
យុតិ
ធម៌

ណរទី
·សំ ៥:  ស តិ
អភិ
វឌ ន យ
័ យធន នមនុ
ស ។ ចូ
រ យបំ
ភឺ
 ?
·ច យទី
ើ ៥:
–ធន នមនុ
ស  : មនុ
ស ញ ញបរបូ
រ យចំ ះដឹ
ងនិ
ង របណះប ល ភព មពលសំប់
 ក ង
តិ

– រអភិ
វឌ  : រ ឲ
ើ ល ះ រក ពរកច ន។ ដូ
ើ ច ះ សមួ
យរកច ន
ើ ន យ
័ ន យ

អប់
រ ះ រអប់
រ រក ងធន នមនុ
ស ល ម រគំ
និ
តអប់
របួ
ន ងគឺ
 :
+ របណះប លប រតី
  ក់
ទង រ ះរះពិ រ
ិ ថឹ
ង ងរក តុ
ផល គួ
បផ ំ
 សី
លធម៌
  សងម  ល ន
ទំ ក់
 ទំ
នងជិ
តសិ
ទ មួ
យនឹ
ងខួ
រក ល(ចំ ះដឹ
ងទូ យប ក សវទ ទំ ើ
ប នចំ ះ  បទ ពិ
ើ ធ
សិ
ក   វ វ  រពសិ
ទិ
មនុ
ស ធិ
ប យ  មនសិ រ  មគី
ល គតិ
យុតិ
ធម៌
រហ័
ស  រហួ
ន  ស ។
+ របណះប លផវចិ
ត–គំ
និ
ត :ឆនៈ ះមុ
ត អង់ ច  នចូ
លរួ
មអភិ
វឌ តិ
 ទប់
ទល់
សកម ពអសកម ន 
រតី មគី តិ
 អហិ
ង ះ គយល់
  ញ់
  រ រអតស ណ តិ

+ របណះប ល ព សល –  : ះ សកម
ើ ព ន ជន៍
កង រក ង វតិ សងម
តិ
  យមិ
ន ន់
 វណៈ  នៈពណ៌
 សម រ ន យ ជំ ឿ ស …។
+ របណះប ល យសម  សុ
ខ ព អ ម័
យ : ះ សុ
ំ ខ ពល  មួ
ំន ក ង ំ
ំ ង    ស   យ
ន់
ទស នៈ ផឹ
ក តហូ
ប ត រស់ ត  មី
ើ ចូ
លរួ
មវ គ នអភិ
វឌ ស តិ

ណរទី
·សំ ៦:  ” ខះ រអប់
រ ខះ រអភិ
វឌ  “។ចូ
រពន ល់
 ?
·ច យទី
ើ ៦: ខះ រអប់
រ ខះ រអភិ
វឌ ះ  :
–ខះធន នមនុ
ស  ស ប់ រ រ និ
ង រក ង តិ

– នអនករជន ទុ
គ៌
តជន  ព ី  ខូ
ចបរ ន យខះចំ ះ។
– ត
ើ នជំ
ងឺ
ឈឺ ត់
 អំ ើ
អសកម( រកម  តកម ហិ
ង …។
និ
–ខះគំត ឌិ
ត  ន រ ះរះពិ រ
ិ  រស់ ដូ
ចសត តុ

– នគំ
និ
តប ត
ើ   ន មគី ព  តរ ព ឯក ព សិ
ទិ
មនុ
ស  លទិ ធិ
ប យ  មនសិ រ    

រ រ  តិ តុ
ភូ
មិ

– ត់
បង់ សងម កិ
តិ
យស  ចកី ថរ  ក់
ទឹ
កចិ
ត និ
ង ព អស់
សង ឹ
ម។

–មិ ចអប់
រ សុ
ខ ព អ ម័
យ បរ ន សិ
ទិ
កង ធិ
ប យ ពិ កកង រក ង ស រស់
   ន ជន៍
ធន់ នដី

ណរទី
·សំ ៧:  ើ ក  ” គរុ
និ
ស ិ
ត “ នអតន័
យ ងដូ
ច ច ? ើវ ន់
នូ
វ កប កិ
រ ប ខះកង
លបណះប ល វទ ន តិ
អប់
រ?
·ច យទី
ើ ៧:  ក គរុ
និ
ស ិ
ត<គរុ
+និ
ស ិ
ត ។
= ,គំ
–គរុ រូ

ស ិ
–និ ត=អក ៀនសិ
តកង រ ប់ ង កង ក់ នក តខស់
ិ ។ដូ
ច ះគរុ
និ
ស ិ
ត  អក ៀន កច ប់
គរុ
សល   អក
ៀនវ ជី
វៈ ប ៀន ម ីយ
ើ ប ៀន លអ គត។កង លបណះប ល វទ   ន  តិ
 អប់
រ វ
ន់
នូ
វចរត :
តទុ
–យកចិ ក ក់ រពវន័
យ បទប កង ។

http://mcc.orgfree.com/index.php/2012-08-27-06-34-21 2/11
– ម នរះគិ
ត ស តវ គ  ៀប ៀប ើ ៀននី
មួ
យ។
– ប់ រ ំ  ;គណៈ ប់ ង  ះ ប់
មតិ បល់

– ះស័
យសិ
ក  ខំ
សិក មី
ើ យប   ះប ញ បល់

–ខំ ង ប់
 បំ ញ រ រ ះស័
យ យត  និ
ង លមកំ
ហុសឆង ងៗ។
–ខំ វ វដកបទពិ ធលៗកង រប ៀន និ
ង ៀន( នកិ
ច ង រប ៀន ស រៈឧប ស ះ កទឹ
ើ កចិ

ប់ ង
វន័
យសិ
ស  )។
– ះ មគី
សហ រ និ
ងទំ ក់
ទំ
នងល មួ
យមិ
តរួ
ម ក់
 ក៏
ដូ
ច រ  និ
ងគណៈ ប់ ង ។
ណរទី
·សំ ៨: ចូ
រប ញពី
ចតុ
សម រអប់
រ?
·ច យទី
ើ ៨: ចតុ
សម រអប់
រ  សសរ ះ ប
ឹ លដ៏
រង ស
ំ ប់ ង់ រអប់
រសំ ស ច ល
ន យអប់
រ  ើ
មីក ងធន នមនុ
ស នបួ
នសំ ន់
ៗគឺ
 :
រចំ
–អប់ ះដឹ
ង :ឲ ទូ
លំទូ យសី
ពី
ជី
វ ពរស់ កងសងម ក់
ទងអំ ើ
ហិង  សិ
ទិ
មនុ
ស  លទិ ធិ
ប យ  ;សុ


បរ ន វតិ  និ
ងប ក សវប ធម៌
…។
រចំ
–អប់ ះ  :ឲ
ើ នបំ
និ
នឬជំ ញអី
មួ
យច ស់ ស់
ស ប់
យក ើ ស់
 និ
ងអនុ
វតកងជី
វ ព នល
រ។

រចំ
–អប់ ះអប់
រឥរ បថ : ម ី លម
ើ កប កិ
រ អប់
រអំ
ពី
សីលធម៌
 និ
ងបណះ រតី តិ តុ
ភូ
មិ

រចំ
–អប់ ះសមូ
ហ ព :ឲ ន រតី មគី
  ះរួ
មសហ រ គយល់
 អធ យ 
័ មី
ើ រស់
    និ
ង ើរ
មួ
យ កប យ ចកី
សុខនិ
ងរកច ន។

ណរទី
·សំ ៩:  ើ ៀន វ ដូ
ើច ចខះ ម ីយ
ើ ៀន លពិ
ត កដ?
·ច យទី
ើ ៩:  ម ីយ
ើ ៀន លពិ
ត កដ ម រឲ អកដឹ
ក   គឺ យក
ំ   ះ ៀបចំ ៀនឲ

បរ នអប់
រ ឬ មជ មណល លបណះប លធន នមនុ
ស ញ ញ មី
ើ ស ច ល    អប់
រ ដូ

:
– ៀបចំ
បរ ន ៀនឲ យ បរ នកុ រ ីៀបចំ រតុ
ប ង ងកង
ំ ក់
  ំ
ង ក់
 ឲ យ
ចំ ប់ រមណ៍
សិស នុ
សិស ។
– ៀបចំ
ស រៈបរ រ ក់
ទង រសិ
ក (អ រ ប ល័
យ  ក់ៀន តុ
  អី
  រ ៀន  ៀវ សិ
ក …)ឲ ន ប់
ន់
និ
ង នសុ
វតិ ពល។
– ៀបចំ
វន័
យ បទប កង និ
ងអនុ
វតឲ នល រ។

– ឯក ព មគី ព កង និ
ងព ងមនសិ រវ
ឹ ជី
វៈ។
តទុ
–យកចិ ក ក់
អនុ
វត រ ជុ
ំុមប ក ស  រ ើ ក់
និ
ទស រផលិ
តស រៈឧប ស  រ កិ
ើច ង រ
ប ៀន មី
ើ គុ
ណ ព រប ៀននិ
ង ៀន។
–ប តទំ ក់
ើ ទំ
នងសហគមន៍
អង រ រ ភិ ល និ
ងសប រសជន  ម ីៀនចំ ន
ើ រអភិ
វឌ   ៀន និ
ង ះ
យប ចំ ះមុ
ខកង រតី មគី គយល់ ។
– កទឹ
ើ កចិ
ត និ
ងសិ
ស ឲ អនុ
វត រកិ
ចឲ នល ម ងផល់
ំ រ ន់
 ប័
ណសរ រ ចំ ះអក
ើ ន ។

–ទទួ ន រ ក់ ើ
និ
ងបនផ ពផ យអនុ
វតឲ ន សិ
ទិ ពខស់

ណរទី
·សំ ១០:  ើរ គយល់
អធ យ
័   នផល់ រ ជន៍
អី
ខះដល់
សងម តិ
 ?
·ច យទី
ើ ១០:  រ គយល់
អធ យ
័   នផល់ រ ជន៍ ន
ើ ដល់
សងម    តិ
ដូ
ច  :
–ប តសុ
ើ ខសុ
វតិ ព ល់
ខន និ
ងសងម តិ ន មគី ព។
–ប ន
ើ រតី គយល់
  ចកី ថរ កិ
តិ
យសខង់
ខស់

–សងម ន រអភិ
វឌ កប យ ពរក យសិ
ទ ល។
–ប នពលរដលកងសងម
ើ ធិ
ប យ។
ណរទី
·សំ ១១:  វប ធម៌
ើ បរ ស នជះឥទិ
ពលដូ
ច ចចំ ះយុ
វជន រ ? កង ម ប ៀនចូ
រប ញពី
វ ន
រទប់ ត់
?
·ច យទី
ើ ១១: ឥទិ
ពលវប ធម៌
បរ សចំ ះយុ
វជន រ ន :
–ត ី ក់
ញ័រខុ
សពី រ និ
ងស រៈបរ សនិ
យម។
– ពយន ស ស ឆក់
បន់ ប់ ក់
  រ  ល ិ
ចកល់
 ដ៏ ក់

តសក់
–មូ  ស កបំ ក់
សុវល័
ី យហួ
ស តុ

–ឫក រ  ទបរ ស( ប់   ក់
ចិ ើ
ម  ក
ើ  និ
ង រ
ើ តៗ។
–អតចរត ទំ ៀមទ ប់
 ឥរ បថបរ សខុ
សពី រ។វ ន រទប់ ត់
វប ធម៌
បរ ស ន :
–បណះ រតី ញ់
 និ
ងផ ពផ យសិ
ល ៈវប ធម៌ តិ ដល់
យុវជន ម ៀន   ទី រណៈ និ
ងទប់ ត់
វប ធម៌
ឥត ជន៍

http://mcc.orgfree.com/index.php/2012-08-27-06-34-21 3/11
–ប ត
ើ រ ល នគុ
ណ ពល  ទី ញនិ
យម និ
ងរួ
បរួ
ម កត
ើ ងសិ
ើ ល ៈវប ធម៌ តិ

– វ វ ងយល់ លមសិ
ល ៈវប ធម៌ តិ
ឲ សុ ិ
ត និ
ងអប់
រ សី
លធម៌
កង ររស់ ឲ ថរ ឧតងឧតម។
រសី
–អប់ លធម៌ ំ
ង (ខនឯង 
ំ រ សងម វ ជី
វៈ អនរ តិ
 និ
ងពន ល់ តុ
ផលរ ង សី
លធម៌
 និ
ងអសី
លធម៌

រ ំ ទល់
–អប់ សិទិ
 និ
ងច ប់
 ដល់
យុវជន ម ងទំ
ំ នួ
លខុ
ស វគឺ ើ
មីលុ
បបំ ត់
អ ធិ
ប យ កងសងម។
រឲ
–អប់ ល់
 និ
ង ញ់
លកណៈ និ
ងអតស ណ តិ ម មួ
យ រទប់ ត់ រ យបក វប ធម៌
ើ បរ ស
មិ
នល។
ណរទី
·សំ ១២:  ើ រសិ
ក វប ធម៌
–អរយធម៌ ន រៈសំ ន់
ដូ
ច ចខះចំ ះ ជន រ ?
·ច យទី
ើ ១២:  រសិ
ក វប ធម៌
–អរយធម៌ ន រៈសំ ន់ ស់
ដូ
ច  :
ច ស់
–យល់ ពី
មូ
ល ន ៈសងម
ឹ តិ លឹ
ង តិ ម មួ
យ ភពវប ធម៌ យ ៀប ៀប និ
ង ឌិ
ត មួ

បរ ស យ
សម ប មចំ
ណលចិ
ត និ
ងលកណៈ តិ

ច ស់
–យល់ ពី
អី លខន នល ទទួ
ល ល់
 និ
ងបណះប លម ស ត  មនសិ រ  រក រ រ
សម តិ តិ

– ះរកវ ន រឬម យទប់ ត់
និ
ង យបកវប ធម៌
បរ ស ង ន សិ
ទ ព។
ណរទី
·សំ ១៣:  ើ រសិ
ក ចំ ះដឹ
ងទូ ផល់ រ ជន៍
ដូ
ច ចខះចំ ះអកសិ
ក ។
·ច យទី
ើ ១៣:  រសិ
ក ចំ ះដឹ
ងទូ ផល់ រ ជន៍
 :
– ះ ឌិ
តវប ធម៌
បរ ស បចំ
ណលចិ
ត រ   និ
ងបណះនូ
វម ស ត រក រ រសម តិ តិ

– នទុ
នស ប់ របក យពន ល់
ម ជន  និ
ងផ រ ប់
នូ
វវប ធម៌ តិ
 និ
ងអនរ តិ
កង រ រអប់
រទូ ។
– ល់
ច ស់ ភពលកណៈ វប ធម៌ តិ
រួ
ម កត
ើ ង និ
ើ ង ះផ ពផ យវប ធម៌ រ ម មួ
យ រទប់ ត់
វប ធម៌ ។
– ើ រអប់
រផ ពផ យបន ពី
វ ន រ រ របរ ន រក នូ
វសុ
ខ ព  រអនុ
វតច ប់
  រ រព   សិ
ទិ
 
ធិ
ប យ  ម ង
ំ កកមស់
ើ ត អតស ណ និ
ង លឹ
ង តិ

– ះរស់ កងសងមសី
លធម៌
 គុ
ណធម៌
 ចរ ធម៌
 លុ
បបំ ត់ រ ស ង 
ើ ន់
វណៈ កប យកិ
តិ
យស ចកី
ថរ។
– ន មគី ព សមូ
ហ ព  ះអប់
រទូ នខនកង រ ើ ស់
សិទិ រ ព និ
ងជំ
រុ
ញ រ រ រ  រ ើ ស់
 និ

រអភិ
វឌ លទិ ធិ
ប យ។
– នមនសិ រវ ជី
វៈ កបរបរសុ
ចរត  ល់
ពី
ទួ ទី រកិ
ច និ
ងស័
យ លមខនឯង ។

មក
–រួ ង
ំ លុ
បបំ ត់ ព ី  និ
ងចូ
លរួ
មអភិ
វឌ សងម។
ណរទី
·សំ ១៤: ដូ
ច ច ល លទិ ធិ
ប យ  ?ចូ
រប ញពី រៈសំ ន់
និ
ង រអនុ
វត  របស់?
·ច យទី
ើ ១៤: លទិ ធិ
ប យ លទិ លផល់
អំ ចដល់ ជន ធំ
 កង រស ច គ  ស ស តិ
ឲ ប មត វ រ ឆនៈ  និ
ងបំ
ណង របស់ ជន។ លទិ ធិ
ប យ ន រៈសំ ន់
  នដូ
ើ ច  :
សិ
–ផល់ ទិ រ ព ប់ ន់
កង រ ស សតំ
ើ ងខន នសិ
ទិ
ប តស
ើ គម  មហ៊
ុ ន មូ
ុ លនិ
ធិ
 ឬអង រសងម
ងៗ
មី
ើ ប ដល់
ើ ជនទប់
ទល់
អំ ើ
ពុ
ករលួ
យ ជំ
រុ
ញអភិ លកិ
ចល និ
ង រ រ រ ព។
–ផល់ រ ព ញ ញកង រប ញមតិ បល់
   មរយៈ រសរ រ  រនិ យ  រផ ព  ផ យ  រ ស់
បរ
អំ ច យសនិ
វធី

– សិ
ទិ រ ពកង រហូ
បចុ
កអ ម័
យ  រសិ
ក រ រក សុ
ខ ព…សិ
តកង បខណ   ច ប់

ល រណ៍
លៗកង រអនុ
វតលទិ ធិ
ប យ ន :
+ នសម ពមិ
ន ស ង
ើ ន់
វណៈ ពណ៌
សម រ និ
ង រទទួ
លខុ
ស វខស់ យបំ ញ រកិ
ច  មតួ ទី
  នៈ
យុ
តិ
ធម៌

+ផល់
សិទិ រ ព ប់ ប ង( រនិ យសី
 ប ញមតិក ក ម រឲ រ ភិ ល ើ មឆនៈ ។
+ ន តរ ព គយល់
 អធ យមិ
័ នរ ភបំ នអកដ ។
+ នសិ
ទិ
ចូ
លរួ
ម ជុ
  រអប់
ំ រ  រ ឿ ើ ស   រប តស
ើ គម និ
ងផល់
សិទិ ើ
វស័
យ    ដកិ
ច និ
ង ស់
កមសិ
ទិ

+ ន រ ះ ត រពលទផល ត យ រ  ម
ឹ វនិ
ងយុ
តិ
ធម៌

+ ននី
តិ ប់ ងច ប់ នតុ រ ជំ
ហរអព ត។

+ នពហុ
បក ន 
ើ មី
ើ រក តុ
ល ពកង រ ប់ ង។
+ម ីជ រ ប់
លំ ប់ ក់ វអនុ
វត រកិ
ច មតួ ទីៀងៗខន។
ណរទី
·សំ ១៥: ដូ
ច ច ល សិ
ទិ
? រ ព?ច ូ
រប ញពី រអនុ
វត កងសងម និ
ង ំន
របស់?
·ច យទី
ើ ១៥: សិ
ទិ
  អី
ៗ ល ត វ រដ៏
សំ ន់
កង ររស់ កងសងម ល កប យ ចកី ថរ និ
ង   សុ

មងល។

http://mcc.orgfree.com/index.php/2012-08-27-06-34-21 4/11
រ ព  ព ល វ  អី
ើ ៗ ន មចិ
ត ងពី
ំ កំ ត
ើ យ ន ំ នកំ
ណត់

·កង រអនុ
វត ង
ើ វ ះ ើ ស់
សិទិ
របស់
ខនសិ
តកង ំ នច ស់ ស់
  ើ
មីកុ
ំយ ររ ភសិ
ទិ

– ំន សិ
ទិ
គឺ
ច ប់

– ំន ច ប់
គឺ
សិទិ

– រ សិ
ើ ទិ
មិ
ន រពច ប់
  ំ
ឲអ ធិ
ប យ។
– រ ច ប់
ើ មិ
ន រពសិ
ទិ
  ំ
ឲ ច់ រ។
ណរទី
·សំ ១៦:  ើ ពលរដកងសងម ធិ
ប យ នសិ
ទិ
  តពកិ
ច និ
ង រតី ង   ដូ
ច ចខះ?
·ច យទី
ើ ១៦: សិ
ទិ
 សំ ន់
ៗ ន :
+ ះ ត និ
ងឈរ ះឲ ះ ត។
+ចូ
លរួ
មប តស
ើ គម ឬគណបក ន យ។
+ រ ពប ញមតិ
 និ
ង ម រឲ អកដឹ
ក ំ ើ មខន។
– តពកិ
ច សំ ន់
ៗ ន :
+ រពរដធមនុ  ច ប់
 សិ
ទិ
មនុ
ស  និ
ងលទិ ធិ
ប យ។
+ចូ
លរួ
មដឹ
ងឮ ;ចូ
លរួ
មកិ
ច រក ង តិ មួ
យរ ភិ ល។
– រតី
 សំ ន់
ៗ ន :
+អត់
ធត់
 អនុ ះ  គយល់
 ស បស ល ;សហ រ ។
+ នប ញមតិ
 ជ ក ក ករកខុ
ស វ។
ណរទី
·សំ ១៧: ចូ
រនិ យពី
គុ
ណសម តិ
 និ
ងគុ
ណវបតិ វទ  ?
·ច យទី
ើ ១៧: គុ
ណសម តិ
 វទ ន :
យស
–ជួ ល ររស់ ឲ រ មរយៈស
ើ រៈទំ ើ
បៗ។

–ជួ រក សុ
ខ ព ស លគម គមន៍ រ ដំ
ើ រ។

– មនុ
ំ ស ឲ ញ់
សច ព  រពិ
តទូ ត ធម
ើ តិ

–បណះ រ ះរះ
ិ ងរក រពិ
តបំ ត់
ជំ ឿមិ
នសម តុ
ផល។

–ដឹ មនុ
ំ ស ឲ ឿ សមត
ើ ពខនឯង និ
ងព ងព
ឹ ក
ី ចកី
សុខ ំ
ងផវ យ ផវចិ
ត ស រៈ។
–ព ក
ី រសិ
ក វ វ ស់ ថ៌
កំ ំ
ង កប យ រ ។
គុ
ណវបតិ
 វទ ន :
– ម យប ើ ជន៍
អក ននិ
ងជិ
ះ ន់
អកទន់ យ។
– ឲ មនុ
ើ ស នមហិ
ច   ភលន់
ចង់ នមិ
ន ះចប់

–ប ត
ើ រ ន ន អសិ
រ ពសងម និ
ងសនិ
សុខពិ
ភព ក។ដូ
ច ះ មី
ើ ឲ វទ ន រ ជន៍
 និ

នត
ម រឲ ប ត
ើ រ ើ ស់
វទ ស សិ
តកង បខណសី
លធម៌
  ើ
មីផល់ ពសនិ
សុខ និ
ងវឌ ន ព  សុ
ភមងល
ដល់
មនុ
ស ទូ ។
ណរទី
·សំ ១៨: ចូ
រប ញចំ
ណចសំ ន់
ៗរ ង រដឹ
ក ំ ច់ រនិ
ង រដឹ
ក ំប ធិ
ប យ  ?
·ច យទី
ើ ១៨: ចំ
ណចសំ ន់
ៗ រដឹ
ក ំំ
ងពី
រ ន :

រដឹ
ក ំ ច់ រ រដឹ
ក ំប ធិ
ប យ

គលនិ
–បុ យម បក ពួ
កត កូ
ល។ – ដឹ
ក ំើ
ត មរយៈ រ ះ ត
– រ ប់
រស់
របស់ គឺ
សិត អក
ើ ន យ រ យុ
តិ
ធម៌

អំ ច –យកច ប់ ធំ
  ន រ រពច ប់
និ

អត ម័
ត។ សិ
ទិ
មនុ
ស ។
–ច ប់
សិត អក
ើ នអំ ច ន រ – នសិ
ទិ រ ព ប់ ង
រព សិ
ទិ
មនុ
ស ។ ង ទូ
លំទូ យ។

–មនុ នសិ
ទិ
មិ
ន ើ នគឺ ន រ – ស តិ
សិត ើ ។
ព កង រ – ជន ន ចកី
សុខ ំ
ងផវ យចិ

ប ញមតិ
។ នជី
វ ពធូ
រ រ។
– ជន នត ថរ ន ពភ័
យ ច –សងម តិ នស ប់ ប់
 និ
ង នសនិ
សងម សុ
ខល។
នអសនិ
សុខ។

ណរទី
·សំ ១៩:  អី
ើ នី
តិ
រដ ? ើ ស ននី
តិ
រដ  នលកណៈសំ ន់
ៗប៉
ុន ង ?អី
ខះ ?

http://mcc.orgfree.com/index.php/2012-08-27-06-34-21 5/11
·ច យទី
ើ ១៩: នី
តិ
រដ  ឬ ស ល ន់
យកច ប់ ល។  ស ននី
តិ
រដ នលកណៈស ល់
   បួ

ងគឺ
 :
–រដអំ ច នគតិ
យុតិ
ធម៌
 :( ន់
យុតិ
ធម៌ បឆនៈ  )។
– រអនុ
វតច ប់
គិ
តពី
សិទិ
ពលរដ :( ក់
ទង រ ណ ; នឧតម­គតិ
ប ើ ជន៍   ន ប័
ន ង់
មិ

បំ
បិ
ទសិ
ទិ
ត )។
– ព័
នយុ
តិ
ធម៌
 :( រផ ពផ យច ប់ ងៗ)។
– នជំ
ហរទទួ
លខុ
ស វ :( ក់
រឭកខនឯង  នឆនៈ ល់
ខន និ
ង ន របងិ
តបងំ
 )។
ណរទី
·សំ ២០:  អក
ើ តិ វ នគុ
ណសម តិ
ដូ
ច ចខះ?
·ច យទី
ើ ២០: អក តិ វ នគុ
ណសម តិ
ដូ
ច  :
–បំ ញវរៈ ព អង់ ច ន តស៊
ូ ងមិ
ំ ន ច ប់

– ពលិ
ើ កម នលះបង់
អី
ៗ ប់ ងរួ
ម ងជី
ំ វត ម ី តិ
ើ ។
– សកម
ើ ព ន ជន៍ កប យសី
លធម៌
ខស់
  ះ នចិ
ត ់រ រកិ
តិ
យស
រ ះ និ
ង ចកី ថរ  ង ព សម តិ
ខន។
– ញ់ ជន៍
រួ
ម ង ជន៍
បុ
គល។
– នវ រណ ណ  ះ ញ់ តិ
 អតស ណ តិ

– នឆនៈមនសិ រ តិ
 មិ
ន ថយ។
ណរទី
·សំ ២១:  របប
ើ ធិ
ប យ នជះឥទិ
ពលដល់
វស័
យអី
ខះកងសងម របចប ន ?
·ច យទី
ើ ២១: របប ធិ
ប យ នជះឥទិ
ពលដល់
វស័
យ នដូ
ើ ច  :

–វស័ រ :(បុ
រសដណឹ
ង  ; ពន
ី ន់
លុយ ; ៀប រ ង ី ប ើង  )។

យសងម :( ប់
–វស័ យ ង យ ; ក់ ះ មុ
ីនបុ
រស ក់ ះភូ
មិ ុ
ក ទរស របស់ ី
 )។
យរដ
–វស័ ល :( ន ក ពី
មុ
ខ ប់ នុ ម )។
យអប់
–វស័ រ :( ក ក សុ សិ
ត អប់
រ កកមស់ ី
ើ  )។
យសិ
–វស័ លៈ បត កម :(សង់ ទ ;ភំ
 )។
យទំ ៀមទ
–វស័ ប់ ណី
 :( រ ៀប រ ង  ចូ
លមប់
 )។

–វស័ រ រ :( ទិ ព  )។

ណរទី
·សំ ២២:  អរយធម៌ រ
ើ នលកណៈពិ សអី
ខះ?   អរយធម៌
ើ សម័
យ អងរ រុ
ង ឿង យក
័ អី
ខះ?
·ច យទី
ើ ២២:អរយធម៌ រ នលកណៈពិ សពី
រ ងគឺ
 :
–លកណៈ តិ
 (លកណៈសិ
ត រ  ក់
ទងទំ ៀមទ ប់
  ណី
ទឹ
កដី
 ភូ
មិ   ប ម    ចំ
ណលចិ
ត ជន
រ )។
–លកណៈសំ គ (បត់ ន មបរ ស នលកណៈវទ ទំ ើ
បយកមក មចំ
ណលចិ
ត រលកណៈ
តូ
បនី
យកម។
អរយធម៌ សម័
យអងររុ
ង ឿង យក រក  :
–ក ពលកមមនុ
ស  :( ដឹ
ក ំន មគី ព ឯក ព ឧតមគតិ ធិ
ប យ  រ ឌិ
ត ឯ   ន
ទំ
នុ
កចិ
ត អកដឹ
ើ ក   ន

ទំ ក់
ទំ
នងល  រពលទិ វ ជ ពុ
ទ ជ )។
–ក ភូ
មិ  :(ដី នជី តិ
 សម រសម តិ
ធម តិ
 សម រ យគម គមន៍
  យ ល
ួ ើ
ណិ
ជកមកសិ
កម )។
–ក វតិ  :(ម នគរ នអំ ច ទឹ
កដី
ធំ
ទូ យនិ
ង ន នឥទិ
ពល ពិ
ើភព ក )។
ណរទី
·សំ ២៣: ដូ
ច ច ល អតស ណ តិ
 ? អតស
ើ ណ តិ រ ន រៈសំ ន់
ដូ
ច ចខះ ?
·ច យទី
ើ ២៣:អតស ណ តិ
<អត+ស ណ+ តិ

–អត : ឿងឬវតស ល់
ខន។
–ស ណ : ចកី
ដឹ
ង ក់
  រយល់
ច ស់

– តិ
 :កំ តមនុ
ើ ស នស តិ ងៗ។ដូ
ច ះអតស ណ តិ មមនុ
ុ ស ល នកំ ត
ើ  កង ន ដី
មួ
យ   ន វតិ
ដូ
ច  ឬ ន មួ
យដូ
ច  រឯលកណៈវប ធម៌
(ទំ ៀមទ ប់
  ណី
  ស
សិ
ល ៈ)ដូ
ច  ចិ
តគំ
និ
តឆនៈរួ
ម មួ
យ រូ
បសម តិ
 ចរ សម តិ
ដូ
ច នលកណៈធម តិ
 សម តិ
វប ធម៌
ដូ
ច ។
រៈសំ ន់ អតស ណ តិ
   រ ន :
– ល់
ពី ភពលកណៈ ត លឹ
ង តិ
ច ស់ ស់
  ន ល់
អរយធម៌
  ើ
ឲ ន ទន ព មនសិ រ
ជន៍ តិ

– ល់
ត អរយធម៌ តិ
 និ
ងអតចរតរបស់ តិ

– ះ រក រ រស ណ តិ រ។
– ះទប់ ត់
អរយធម៌
បរ ស លអសកម។
– ះ ើ តូ
បនី
យកម អរយធម៌
ើ បរ ស លលៗ និ
ងផល់
នូ
វ ជន៍
  យ នលកណៈ បចំ
នូ
លចិ
ត រ។

http://mcc.orgfree.com/index.php/2012-08-27-06-34-21 6/11
ណរទី
·សំ ២៤:  វត
ើ ម ន រៈសំ ន់
ដូ
ច ចខះចំ ះ ជន រ ?
·ច យទី
ើ ២៤: វត ម ន រៈសំ ន់ នដូ
ើ ច  :
– និ
មិ
តរូ
បពុ
ទ ស ស ប់ រពបូ ។
– ងមរតក វប ធម៌ តិ
ំ សម រ ប។
– មនី
រ ទព លជំ
ងឺ
អក នវបតិ
ផវចិ
ត។
– មជ មណលស ះទុ
គ៌
តជន( ងកំ  ជនពិ រអ …)។
– ក ងអប់
រសី
លធម៌
 គុ
ណធម៌
 ចំ ះចំ ង ងៗ។
– ក ង បុ
ើណ នស ប់
ពុ
ទ សនិ
កជន។
– រមនី
រ រក តមល់
ឯក រ ល នត ។
ណរទី
·សំ ២៥: ដូ
ច ច ល បរ ន ? បរ
ើ ន ក ប៉
ុន ទ ?ចូ
រ ៀប ប់
វធី រក រ របរ ន
?
·ច យទី
ើ ២៥: បរ ន អី
ៗ ល ជុ
វញខន
ំ ង
ើ ះ នជី
វតកី
  នជី
វតកី ើ
យ នទំ ក់
ទំ
នង វញ
មក។បរ ន
ក បី ទគឺ
 :
–បរ នធម តិ
(អី
ៗ តឯកឯង)។

–បរ នមនុ
ស ( ជនទូ )។
–បរ នសងមវប ធម៌
(អី
ៗ តពី
ើ មនុ
ស  )។វធី រក រ របរ ន ន :

–មិ លសំម កសំ
ណល់ តិ
ពុ
ល ល់
កងទឹ
ក។

–ជួ រក ស តទី រណៈ និ
ង ហ ន។
– ត់
បនយ រ ើំ
គី
មី
  រ ប់
បំ ញ ។

– ំើ
ម ើ ើ
ងវញកង រ ៀន សហគមន៍

យរក អ
–ជួ ម័
យទឹ
ក ដី ត់
បនយ ងពុ
ល ងៗ។
ររួ
–ចូ ម អ
ើ ម័
យ មសហគមន៍
 និ
ងបំ
ផុ
ស រ រ របរ ន។
ផុ
–បំស រផ ពផ យឲ នទូ យពី រៈសំ ន់ រ រ របរ ន មរយៈ ររួ
បរួ
ម មគី
  ប់
 មជ ន។
រុ
–ជំញ រអនុ
វតច ប់
បរ នឲ ន សិ
ទ ព។
ណរទី
·សំ ២៦:  កិ
ើច រ របរ ន រកិ
ចរបស់
អក  ?
·ច យទី
ើ ២៦: កិ
ច រ របរ ន រកិ
ចរបស់
 :
– សួ
ងបរ ន :
+ ប់ ងបរ ន ម នពិ
និ
ត អនុ
ំ វតកមវធី
បរ ន។
+ ធិ រ ភិ ល  រ រធន នធម តិ

+ ររួ
មក ងពី
ំ ជន និ
ង ប័
ន ក់
ព័
ន រ របរ ន។
+ ៀបចំ ន រទិ
ស  ព ងច ប់ រ របរ ន និ
ងប បបទ ស
ើ ងៗ។
– ង ំ
ើ ងអស់  : ររួ
មសហ រអនុ
វត រកិ
ចបរ នរួ
ម  គឺ
មិ
ន ន់
និ រអី ំ
ងអស់
  ើ
មីបរ ន ង

ងអស់

កងជំ
ហរនិ
ងទំ
នួ
លខុ
ស វរួ
ម ។
ណរទី
·សំ ២៧: អី តុ
ភូ
មិ ស ? ើ ើ
ង វបណះគំ
និ
ត តិ
 និ
ង តិ
និ
យមដូ
ច ច ?
·ច យទី
ើ ២៧:  តុ
ភូ
មិ ស គឺ សកំ ត 
ើ លមនុ
ស ង
ំ យ ប់
រស់ មួ
យ ររបស់
ខន។
ចំ ក
តិ
 គឺ តុ ស ទឹ
កដី
 ភំ
ទ    សម តិ
ើ ធម តិ
  ល វប ធម៌ តិ
ខន។ ង
ើ វ  បណះ :
និ
–គំត តិ
និ
យមសំ ន់
ៗ ន :
+អប់
រឲ ញ់
ទឹ
កដី
ភូ
មិ
កំ ត 
ើ នចំ
នូ
លចិ
តចង់
រស់ កកំ
ុ ត
ើ ក់
ទងអនុ
ស វរយ៍
 ទី
ក ងលកខណ
ភូ
មិ ។
+ប តម
ើ ស ត តិ
ឯកឯង យ ល ងពី តុ
ំ ភូ
មិ អក រ ទំ ៀម ទំ ប់ ណី
សិ
ល ៈនិ
ងបរ សទូ ។
+គឺ
អប់
រឲ ញ់
សម តិ
វប ធម៌
 និ
ងធម តិ ម មួ
យសិ
ល ៈ ៀងៗខន។
+អប់
រមនសិ រផត់
គំ
និ
ត ញ់
ពលកម ពលី
ើ កមសំប់ តិ

+អប់
រឲ ញ់
ជន តិ វតិ អរយធម៌
របស់
ខន។
+អប់
រឲ ះ ឌិ
តក ង ស និ
ងខនឯងឲ រកច ន។

និ
–គំត តិ
សំ ន់
ៗ ន :
+បំ ញវរសកម ព ម ី តិ កប
ើ យសមត ពខស់

+ នលះបង់
ជី
វត និ
ងអី
ៗ ំ
ងអស់ ើ
ម ី តិ

http://mcc.orgfree.com/index.php/2012-08-27-06-34-21 7/11
+ តិ
ឹអំ ើ
ល កប យសី
លធម៌
គុ
ណធម៌
ខស់ យ ញ់
កិ
តិ
យស  រ ះ  ចកី ថរ ង ព
សម តិ
លុយ ក់

+ប តវ
ើ រណ ណ នឹ
កដល់
អី អតស ណ តិ
  លឹ
ង តិ
ឧតម ព និ
ង ទន ព តិ

ណរទី
·សំ ២៨:  ប
ើ អសកម(  
ី   ង  ឿង ន ) លយុ
វជនកំ
ពុ
ង  ឈមមុ
ខ ប លមកពី
ក អី
ខះ? ចូ
លប ញពី រកិ
ចរបស់
អកនិ
ង កប កិ
រ ចំ ះប ះ ?
·ច យទី
ើ ២៨: មូ
ល តុ ំ
ង ះប លមកពី
ក នដូ
ើ ច  :
–ក រ :(  ព ី  ពម ញឹ
ក រ រ ខះ រអប់
រ ទ កូ
ើន ក។
–ក ៀន :(ជី
វ ព ខះ ត ភ័
យ ចសិ
ស   ន លតិ
ច ចឥទិ
ពល ឪសិ
៉ ស  )។
–ក សងម :(ខះ រចូ
លរួ
មសហ រ  ; រលុ
កលុ
យវប ធម៌
ពី
ពួ
កបរ ស  រអនុ
វតច ប់
ខះ
ត ព ឥទិ
ពល ព័
នផ ពផ យមិ
នលនិ
ង រ ប ះឥទិ
ពល ក់
ពី
កូ
នអក ន )។
–ក បុ
គល :( រ ពគប់
មិ
តមិ
នល  រ ងរក ព កៗខះ រពិ រ  )។ រកិ
ច និ
ង កប កិ

សំ ន់
ៗ ន :
+រស់ កប យសី
លធម៌
គុ
ណធម៌
  ះ រព ស់
ទុ
   ច ប់
ំ ឲ សម កូ
នល មិ
តល សិ
ស     ល ។
+ខំៀនឲ នពូ  ជួ
យ ើរ រផះ  ពគប់
មិ
តមិ
តលៗ។
+ ប់ ឪពុ
ក យទូ ន យកពរល អី ន
ើ ជន៍

+ចូ
លរួ
មសកម ពសងម  ៀស ញពី
អ យមុ
ខ។
+ យ រណ៍ ធរសមតកិ
ចពី
ប អសកម។
+ជួ
យអប់
រផ ពផ យ ក់
ទងមិ
តភកិ
 បងបន ញ កអ យមុ
ខ។
ណរទី
·សំ ២៩:  ើ សចរណ៍ កម ក ប៉
ុន ទ ?អី
ខះ?
·ច យទី
ើ ២៩:  សចរណ៍ កម ក ំ ទគឺ
 :
– សចរណ៍
វប ធម៌
 :( រកំ ន ម ទ វត ម  រមនី
រ ណី
 ស កបំ ក់
  ង យ )។

– សចរណ៍
ធម តិ
 :( រកំ ន មតំ
បន់
ធម តិ
 បរ ន  រ រ រ ប់ ង  ររស់ ជំ ឿ  ណី
ជន តិ គតិ
ច )។
– សចរណ៍
អរូ
ប ី
:( រកំ ន តំ
បន់ ក់
ទង ស រ រពអក   ពអ រ លមិ
ើ ន ញ)។

– សចរណ៍  :( រកំ ន មរមណី
យ នមជ មណលកី ផ រ  រសមុ ។
– សចរណ៍
ជំ
នួ
ញ :( រកំ ន មតំ
បន់
  ើ
ម ី ងរកទី ំ
ង រ វ
ើ គទុ
ន )។
ណរទី
·សំ ៣០:  សី
ើ លធម៌ ំ ង លមនុ
ស វ ន់
យក មី
ើ រស់ ល កប យគុ

ធម៌
សមរម នអី
ខះ?
·ច យទី
ើ ៣០: សី
លធម៌ ំ
ង ំ ង ន :
លធម៌ ល់
–សី ខន :(ដឹ
ងខុ
ស វល ក់
  ន  ន រទទួ
លខុ
ស វ  ន ព ស់ រកង  រ រ )។
លធម៌
–សី កង រ :( ល់ តពកិ
ច ឪពុ
ក យ កូ
ន ចិ ឹ
មបី ច់
កូ
នឲ កូ
ន ៀនសូ   ញ់
 ឧបតមកូ

អប់
រកូ
ន ៗ
ើ )។
លធម៌
–សី វ ជី
វៈ :(មិ
ន ភលន់
  កបរបរសុ
ចរត មិ
នរ ភបំ នអកដ   នមនសិ រ រ រ  ះតស៊

ូ ម
មិ
ន ថយ )។
លធម៌
–សី កងសងម :( ន មគី
ល មិ
នបងទំ ស់
  ះ រពសិ
ទិ   ញ់
យុតិ
ធម៌
  ញ់
មនុ
ស ទូ  ទទួ

ល់
ទុ
កអកដ  )។
លធម៌
–សី ពិ
ភព ក :( នទំ ក់
ទំ
នងល មួ
យបរ ស   យមិ
ន ន់ តិ សន៍
 វណៈ ពណ៌
សម រ…)។
ណរទី
·សំ ៣១:  កង
ើ ររស់ មនុ
ស វ ន់
គុ
ណធម៌
ប៉
ុន ង?អី
ខះ?
·ច យទី
ើ ៣១: កង ររស់ មនុ
ស វ ន់
គុ
ណធម៌ ំ ងគឺ
 :
– រព បិ ស់
ទុ
 (
ំ ល់
អំ ើ
ល ក់
 សុ
ចរត  ះ ង់
យុតិ
ធម៌
 )។
– រពសិ
ទិ
មនុ
ស  (មិ
ន ស ងអត់
ើ ឱន អធ យ )។

– ន ហវ រធម៌
 (  ករុ  មុ
ទិ  ឧ  )។
– នសី
ល  (
ំ  អទិ  មុ    សុ )។
– នទសពិ
ធ ជធម៌
 ( ន សី
ល បរ គ  ជវៈ មនវៈ តបៈ ខនី
អ ធនៈ អវហិ
ង  អវ ធនៈ )។
ណរទី
·សំ ៣២:  តុ
អី ន   រ ល់
ខនឯង ភព មពល លជំ
រុ
ញឲ ទទួ
ល  គជ័
យ?
·ច យទី
ើ ៣២:  ន រ ល់
ខនឯង ភព មពល លជំ
រុ
ញឲ ទទួ
ល គជ័
យ ះ  ល់
ខនឯងគឺ
ល់
 :
ណច
–ចំ ង ចំ
ំ ណច យ សមត ព លទ ព ទំ រ ក ងចិ
ំ ត យ  រតី
  ល់
ទី ំ
ងភូ
មិ នច ស់
ស់

– ល់ រ រ បសមត ព ក ង
ំ យ   ះកំ
ណត់
 និ
ង ើ ស់ ើ
ខនឯង។
– ះ ៀបចំ
គំ ង ន រ រ រសម ប។
– ះ ើ រស ចចិ
ត នច ស់ ស់
 និ
ង ន រ ំ ពី
ម ­ ជន។

http://mcc.orgfree.com/index.php/2012-08-27-06-34-21 8/11
– ះ ើរ រ នល ទទួ
លលទផល ទី ញចិ
ត។
ណរទី
·សំ ៣៣: ដូ
ច ច ល អំ ើ
ហិង ? អំ ើ
ើ ហិង កង រ  លប លមកពី
មូ
ល តុ
អី
ខះ?
·ច យទី
ើ ៣៣:អំ ើ
ហិង រ ៀត ៀន  រ ើ ក់
  រ យដំ ររ ភបំ ន ល ត
ើ ន ង
ើ ឲ

ឈឺ ប់
 ប៉
ះ ល់
ផវ យផវ  និ
ងផវចិ
ត។អំ ើ
ហិង កង រប លមកពី
មូ
ល តុ ន

ដូ
ច  :
–ក ធម តិ
 :( ី នក ង
ំ យ ងបុ
រស )។
–ក បុ
គល :(បី នអំ ច ត់
ទុ
ក ពន សី
 រងរូ
ស  ប់
ខឹ
ង វ វ មួ   ល
ើ យ ី ទ មិ
នទទួ
លខុ

វ ើ រកិ
ច គិ

អំ ើ
ហិង   ដំ ះ យ  រអប់
រទូ ន )។
–ក ទំ ៀមទ ប់ ណី
 :( រមិ
នឲ ត  ; រអប់
ី រ ឲ
ី ចបី
 ; រព  ប់
ប ប់
បី
 សុ
ខចិ
តរងទុ
កអត់
ធត់
ប់ ង )។
–ក សងម :(គិ
ត ប ឯកជន ;មិ
ន នលូ
ក រ មិ
ន នអន គមន៍
 ; ឿង      តូ
ច ច )។
–ក ច ប់
 :(ពុ
ំ ន់ នច ប់
  រទប់ ត់ នក ត ផ ះផ រស
ិ ះស
ុ ល )។
ណរទី
·សំ ៣៤:  វប ធម៌
ើ សនិ ព នអត ជន៍
អី
ខះចំ ះសងម រ ?
·ច យទី
ើ ៣៤: វប ធម៌
សនិ ព នអត ជន៍ នចំ ះសងម
ើ រ :
–វប ធម៌
សនិ ព វៈ ង់
នូ
វ រ ប ះបណះប ល ពសប់
ចិ
ត ប តចរ
ើ ធម៌
  ះ រពសិ
ទិ
មនុ

ប ម
ធិ
ប យ និ
ងលទិ
ពុ
ទ ស  ។
រមនុ
–អប់ ស ឲ រពជី
វតសព ង  កមស់ ចកី ថរ និ
ើ ងលុ
បបំ ត់ រ ស ង  
ើ យមិ
ន ន់
អី ំ
ងអស់
 ។
រមនុ
–អប់ ស ឲ ន់ អហិ
ង  ; នខនី
ស ស ;លះបង់
អសិ នះ  ន ហវ ធម៌
 កងខន។
រមនុ
–អប់ ស ឲ ះ រពសិ
ទិ
មនុ
ស  និ
ងលទិ ធិ
ប យ  ះ សិ
ើ ទិ
  ះ រពច ប់
  ើ
ឲ សងម ន
ស ប់ ប់
ល។
រមនុ
–អប់ ស ឲ ះអភិ
វឌ កប យនិ
រនរ ព  ងស
ំ រៈចំ ះដឹ
ង ប រតី
  ើ
មីវឌ ន ព ជី
វត និ
ងសុ

មងល។
ណរទី
·សំ ៣៥:  ើរ ត់
បង់
មនសិ រ បងវ សកមដូ
ច ចខះចំ ះខនឯង រ និ
ងសងម   តិ
 ?
·ច យទី
ើ ៣៥:  រ ត់
បង់
មនសិ រ បងវ សកម នចំ ះ :

–ខនឯង :( ត់
បង់ រសិ
ក   រ រ កិ
តិ
យសរង រ ល
ើ យរស់ ឯ   ត់
បង់ រ ព នសុ
វតិ ព
សិ
រ ព )។
– រ :( ត់
បង់ ព សម តិ
 ខូ
ច រ ះ កិ
តិ
យស )។
–សងម តិ
 :( ត់
បង់
ធន នមនុ
ស   ដកិ
ចកិ
ត នុ ព សសនិ
សុខសងម  រ ព    យុ
តិ
ធម៌
 មនុ
ស ធម៌
  ត់
ធិ
ប យ
បូ
រណ ពទឹ
កដី
អតស ណ តិ
 វប ធម៌
 ខះ ព ស់ រ និ
ងទំ
នួ
លខុ
ស វ )។
ណរទី
·សំ ៣៦:  តុ
អី ន ង
ើ វស័
យ យត សកម ពរបស់
ខន ?
·ច យទី
ើ ៣៦:  ន ង
ើ វស័
យ យត សកម ពរបស់
ខន ះ  :
– ល់ ន់ ច ស់
ពី
ចំ
ណច ង ចំ
ំ ណច យ សមត ព លទ ព និ
ងបទពិ ធរបស់
ខន។
–រកឲ ញចំ
ើ ណចខះ ត និ
ង លម ស័
យអភិ
វឌ ខន ។

– វ ល់
ខនឯងសិ
ន មុ
ន ល់
អកដ ។

–ចង់ ន
ើ សិ
ទ ព រ រ គុ
ណសម តិ
 និ
ង រទទួ
លខុ
ស វ របស់
ខន។
ណរទី
·សំ ៣៧: ចូ
រប ញពី
សមិ
ទិ
ផលលទកម  អកវទ និ
យម និ
ងអកសី
លធម៌
និ
យម ?
·ច យទី
ើ ៣៧: សមិ
ទិ
ផលលទកមរបស់
 :

អកវទ និ
យម អកសី
លធម៌
និ
យម

–អក រ  : របក យសិ រក ត  ប
–សតបូ  ឧស ហ៍
ព ម។
អក រសិ
ល ៍ នលកណៈសុ ិ
ត។ – ញ់
យុតិ
ធម៌
 សចធម៌
 ភកី ព។
–វទ  : បត កម ; តស
–ចិ ស អធ យ មិ
័ ន ន់
ប កវទ   ព័
ន ។ ស ង 
ើ ញ់
សនិ ព។
ល ៈ :រ
–សិ  ច
ំ ៀង ត  
ី ន និ
ង – ន មគី ព សម ព សនិ ព។
ឧបករណ៍
ត ។
ី – ប់
មិ
ត ះយក រ  មិ
នរ ភ
–កំ ន ;កី  : ង យ កី
ិ ន ន ។
ងៗ។ – ះ យប យសនិ
វធី ប

http://mcc.orgfree.com/index.php/2012-08-27-06-34-21 9/11
–ជំ ឿ :  ;កមផល ធម តិ ពុ
ទ ស ។
គុ
ណ ស។

ណរទី
·សំ ៣៨:  ើប ៀន វអនុ
វតសិ
ទិ រ ពដូ
ច ចខះកងមុ
ខរបរ  រនិ
ងសងម តិ
 ?
·ច យទី
ើ ៣៨:  ប ៀន វអនុ
វតសិ
ទិ រ ពកង :
ខរបរ :(
–មុ រពច ប់
  រព ល   រព រ ត់ ំ
ងរបស់
អង ព ;បំ ញ រកិ
ចឲ ន   ល  រព
បុ
គលិ
កលកណៈ
សិ
ស ទុ
ក រ ពឲ សិ
ស ប ញមតិ បល់
 )។
– រ :មិ
ន ច់ រ មិ
ន អំ ើ
ើ ហិង  ជួ
យទំ
នុ
កប ង 
ុ រគំ
រូ
  រព រ ព ពនកូ
ន )។
–សងម :( រពច ប់ ើ
អី ជន៍
រួ
ម :បំ ញ រកិ
ច ពលរដល )។
ណរទី
·សំ ៣៩:  វប ធម៌ រ
ើ ន ភពពី
ឥទិ
ពល ខះ?
·ច យទី
ើ ៣៩: វប ធម៌ រ ន ភពពី
ឥទិ
ពលមួ
យចំ
នួ
នដូ
ច  :
–មរតក (របប ធិ
ប យ  ជំ ឿ ើ លឹ
ង  រក អក   ទំ ៀមទ ប់ ណី

–បរ ស  ន :
+ឥ (ស­តទី
១)( ធិ
ប យ ស   អក រសិ
ល៍)។
+ចិ
ន(ស­តទី
៣)(ជំ
នួ
ញ ល យ សន៍
  ន ក និ យ)។
+ ម ; (ស­តទី
៥)( បត កម សិ
ល ៈ)។
+  ;យួ
ន(ស­តទី
១៣)( ក សមី
 មប រ ស រៈ)។
+អឺ
រុ
ប(ស­តទី
១៦)(វទ  រ ល  រ ប់ ង ទ ប់
)។
ណរទី
·សំ ៤០: ចូ
រប ញភស ងសំ ន់
ៗ ន :
– បត កម ( រក ង ទ ច ក់
 )។
–  ( មរ នកម )។
–អក រសិ
ល៍ ( ម រ )។
–ទំ ៀមទ ប់
 ( ម លឹ
ង តិ
 )។
–អក រ ( ហី អក រ រ )។
សំ
ណរពហុ ព–ឯកច យ

១  តុ
អី ន អកចង់ ើ ប ៀន ?
២  តុ
អី ន អក ស សមុ
ើ ខរបរវ ជី
វៈ ប ៀន ?
៣  តុ
អី ”  ប ៀន វសករ លឹ
ង “?
៤  តុ
អី តិ
” កិយសកិ
តិ ម ប ៀន វ ម
ើ ញពី
សកម ព សី
លធម៌
កប កិ
រ របស់
ខន “?
៥  តុ
ដូ
ច ច ន បនៗមក ក់ ក សុ
ំ ឡង ស សចូ
ើ ល សួ
ងអប់
រយុ
វជន
និ
ងកី  ?
៦  វ ជី
វៈ ប ៀនឧតងឧតមមិ
ន ង យ ?ចូ
រពន ល់
?
៧  ះបី
អក នចំ ះដឹ
ងប៉
ុ មិ
ើន នឆង ត់ របណះប ល
ះ  មិ
ន ច ើ ប ៀន ន  ?ចូ
រពន ល់
?
៨  ើប ៀន នចូ
លរួ
មវ គ នអី
ខះកង រក ង តិ
 ?

១  ”  ន រអប់
រ  ន រអភិ
វឌ  ?ចូ
រ យបំ
ភឺ
 ?
២  រអប់
រ ម យដ៏
សំ ន់
ស ប់
ក ងធន នមនុ
ស កប យ
សមត ព កង រ ត់
បនយ ព ី  ?ចូ
រពន ល់
 ?
៣  រអប់
រ កូ
ន រ រអភិ
វឌ តិ
 ?ចូ
របក យ ?
៤  ស
” មនុ តមកល
ើ   សងម អក បពណ៌
ឲ ក់
 “?

១  ស តិ
អភិ
វឌ ន យធន
័ នមនុ
ស  ?ចូ
របក យ ?
២  មី
ើ ឲ សមួ
យ ន ររកច ន
ើ ំ ច់ វអភិ
វឌ ធន នមនុ
ស មុ

សិ
ន ?ចូ
រពន ល់
 ?

http://mcc.orgfree.com/index.php/2012-08-27-06-34-21 10/11
៣  រអភិ
វឌ ស តិ
  យ
័ យធន នមនុ
ស ។ អក
ើ នគំ
និ
ត ប­ 
មី
ើ អភិ
វឌ ធន នមនុ
ស កម  ?

១ កង ម ក់
  ើវ ដូ
ើច ច  មី
ើ ស ចចតុ
សម រអប់
រ ?
២ សសរសម រអប់
រ ង រចំ
” អប់ ះដឹ
ង ចំ ះ  ចំ
ើ ះអប់
រ និ

ចំ ះរស់ កងសងម “។ចូ
រ យបំ
ភឺ
 ?

១  យុ
ើ វជនល ពលរដល  វ នលកណៈសម តិ ង ខះ ?
២ កង ម កជន ប ៀន  អក
ើ ន ៀមលកណៈសម តិ
ដូ
ច ចខះ
ម ីយ
ើ ប ៀនល ?
៣ កង ម កជន ប ៀន  អកយល់
ើ ដូ
ច ចខះ មី
ើ ឲ យខន ពលរដល យុ
វជនល
Share
 

www.mcc.orgfree.com ទំ ក់
ទំ
នង មរយៈ Tel: 089 604 

© Samthorny mcc.orgfree.com
Monday, 19.09.2016

http://mcc.orgfree.com/index.php/2012-08-27-06-34-21 11/11