You are on page 1of 10

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

МЭРГЭЖИЛТЭН ЦОГБАЯР ОВОГТОЙ ХОНГОРЗУЛЫН
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ
БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ ИЛТГЭХ ХУУДАС

НЭГ.ТАЛУУДЫН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ

1.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үүргийн биелэлт

1.1. Гэрээнд тусгагдсан нийт зургаан ажил, үйлчилгээ (гарц)-ний хэрэгжилтийг ажил, үйлчилгээ тус бүрийн гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа) бүрээр тооцсоны үндсэн дээр дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв:

Менежерийн
Гэрээнд тусгагдсан
өгсөн үнэлгээ
нийт ажил, үйлчилгээ,
(Нийт ажил,
тэдгээрийн шалгуур
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйлчилгээ
үзүүлэлт (тоо, чанар, Жинхэнэ гүйцэтгэл (тоо, чанар, хугацааны шалгуур
тухайн жилд гүйцэтгэх ажил, бүрийн
хугацаа) бүрээр хүрэх үзүүлэлтийн хүрсэн түвшин)
үйлчилгээ биелэлтэд
түвшин
(0-30 оноо)
1 2 3 4
Бүтээгдэхүүн 1.1 1.1.1. Ажлын албаны даргаас өгсөн үүрэг даалгаврыг тухай бүрд нь
Хорооны Ажлын албаны шуурхай, бүрэн гүйцэтгэн ажиллаж байна. Үүнд:
даргыг ажил үүргээ 1. Ажлын албаны даргын заавраар шуурхай хурал зохион
гүйцэтгэхэд байгуулах талаар холбогдох хүмүүст мэдээлэх, хурлыг зохион
шаардлагатай байгуулах
Хорооны Ажлын албаны
мэдээллээр шуурхай 2. Ажлын албаны даргын заавраар зохицуулалтын
даргаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг
хангах, хөдөлмөр зохион байгууллагуудаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу бүртгэл
тухайд нь шуурхай биелүүлэх
байгуулалт техник зөвшөөрлийн чиглэлээр хийгдэх ажлын явцын талаарх мэдээг
ажлын туслалцаа үзүүлэх холбогдох газруудаас авч нэгтгэн танилцуулах
3. Ажлын албаны даргаас өгсөн чиглэлийн дагуу шаардлагатай
мэдээллийг тухай бүрд нь шуурхай олж мэдээлэх зэрэг ажлуудыг
хийж гүйцэтгэсэн байна.
1.1.2. Өдөр тутмын болон цаг үеийн Ажлын албаны даргын уулзалтын цагийг зохицуулах, уулзалт
чанартай ажлыг зохион байгуулах товлох, уулзалтыг зохион байгуулах, ажлын таатай орчин
нөхцөлийг хангах зэрэг өдөр тутмын болон цаг үеийн чанартай
ажлуудыг тухай бүрд нь шуурхай зохион байгуулан ажилласан
байна.
Ажлын албаны даргын гаргасан тушаалын бүртгэлийг хөтөлж,
хяналтын карт нээлгэн хариуцсан албан хаагчдаар хаалган
тушаалын хэрэгжилтийг хангуулан, Ажлын албаны даргын
тушаалын мэдээ гарган ажилласан байна. Үүнд:
Бүтээгдэхүүн 1.2 1. 2017 оны 6 дугаар сарын 05-ны өдөр Ажлын албаны даргын
1.2.1. Хорооны Ажлын албаны
Хорооны Ажлын албаны эхний 5 сард гаргасан тушаалын хэрэгжилтийн мэдээ гаргасан.
даргын тушаал шийдвэрийн
даргын гаргасан тушаал, 2. 2017 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар Ажлын
бүртгэлийг хөтөлж, хэрэгжилтэд
шийдвэрийн албаны даргын нийт 109 тушаал гарч, карт нээж албан хаагчдад
хяналт тавьж ажиллах
хэрэгжилтийг хангах хүлээлгэн өгснөөс 100 тушаалын хэрэгжилт бүрэн хангагдсан, 3
тушаалын хэрэгжилтийн хугацаа болоогүй, 6 тушаалын
хэрэгжилт хангагдаагүй байдалтай байна. Мөн ажлын албаны
даргаас газар, хэлтсүүдэд өгсөн үүрэг даалгаврын бүртгэлийг
хөтөлж хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан байна.
Бүтээгдэхүүн 1.3
Хорооны албан хаагчдаас Ажлын албаны даргад хянуулахаар
Хорооны Ажлын албаны
өгсөн албан бичиг, тушаалын төсөл, тогтоолын төсөл,
даргын гарын 1.3.1. Хорооны Ажлын албаны
шалгалтын тайлан зэргийн бүрдлийг шалган Ажлын албаны
үсэгтэйгээр гарах баримт даргын гарын үсэгтэй бүхий л албан
даргад танилцуулан ажилласан. Үүнд:
бичгийн бүрдлийг бичиг, баримтын бүрдлийг шалгаж,
1. Холбогдох ажилтны гарын үсэг бүрэн эсэх;
шалгаж, стандартын гаргасан зөрчил дутагдлыг тухай
2. Баримт бичиг боловсруулах стандартад нийцсэн эсэх;
шаардлага хангасан бүрд нь холбогдох ажилтнуудаар
3. Үг үсгийн алдаатай эсэх;
байдал, утга найруулаг, засуулан даргад оруулж байх
4. Найруулгын хувьд зохимжтой эсэх;
үг үсгийн алдааг сайтар
5. Удирдлагын хийсэн засварыг бүрэн оруулсан эсэх зэрэг болно.
шалгаж баталгаажуулах
Бүтээгдэхүүн 1.4 Ажлын албаны даргаас нэгжүүдийн дарга нарт өгсөн үүрэг
Хорооны ажлын албаны даалгаврыг тухай бүрд уламжилж, шаардлагатай тохиолдолд
даргаас зохион өгсөн үүрэг даалгаврыг албан бичгээр хүргүүлэн ажилласан.
байгуулалттай Үүнд:
1.4.1. Ажлын албаны даргаас
нэгжүүдийн дарга нарт 1. Ажлын албаны 2017 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдрийн 5 тоот
нэгжүүдийн дарга нарт өгсөн үүрэг
өгсөн үүрэг даалгаврын Хорооны нийт албан хаагчдад Санхүүгийн зохицуулах хорооны
даалгаврыг тухай бүрд уламжлах
хэрэгжилтэд хяналт Ажлын албаны хөдөлмөрийн дотоод журам болон
тавьж, хэрэгжилтийн “Үйлчлүүлэгчтэй утсаар харилцах зөвлөмж”-ийг мөрдөн
явцыг Ажлын албаны ажиллах тушаалын хэрэгжилтийг хангуулах тухай дотоод албан
даргад танилцуулах бичгийг хүргүүлсэн.
1.4.2. Өгсөн үүрэг даалгаврын Өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийн талаарх тайланг өгсөн цаг
хэрэгжилтийн талаарх тайланг хугацаанд нь гаргуулан авч нэгтгэн Ажлын албаны даргад
нэгжийн дарга нараас авч Ажлын танилцуулан ажилласан. Үүнд:
албаны даргад танилцуулах 1. Албан хаагчдын Хорооны дотоод болон гадаад ажлын хэсэгт
орж ажиллаж буй бүртгэлийн 1-р улирлын байдлаар гаргаж,
ажлын хэсгийн явцын талаарх тайланг хүлээн авч Ажлын албаны
даргад танилцуулсан.
1.5.1. Ажлын албаны даргатай
биечилж уулзах хүмүүсийн Уулзалт товлох хүсэлтэй хүмүүсийн хүсэлтийг урьдчилан
Бүтээгдэхүүн 1.5 хүсэлтийг урьдчилан танилцуулж, тэмдэглэн авч, Ажлын албаны даргад танилцуулан цаг тохирч,
Хорооны ажлын албаны тэдгээрийн уулзалтыг зохион уулзалтыг товлон цаг хугацаанд нь зохион байгуулж ажилласан.
даргын өдөр тутмын байгуулах
ажлын хуваарийг Ажлын албаны даргын зарласан хурал уулзалтын зарыг
1.5.2. Ажлын албаны даргын
урьдчилан тохирч, холбогдох хүмүүст шуурхай хүргэн, бэлтгэл ажлын шуурхай
заавраар зарлагдсан уулзалт, хурал,
зохицуулж байх хангаж, цаг хугацаанд нь зохион байгуулж, шаардлагатай
зөвлөгөөний зарыг хүргэж, бэлтгэл
тохиолдолд хурал уулзалтын товч тэмдэглэл хөтлөн
ажлыг хангах
баталгаажуулж ажилласан.
1.6.1. Гаднаас Хороонд хандсан Хорооны олон нийттэй харилцах утас /51-264444/-нд ирсэн
дуудлагыг хүлээн авч анхан шатны дуудлагыг тухай бүрд хүлээн авч шаардлагатай мэдээллийг
мэдээллээр хангах хурдан шуурхай өгч ажилласан.
Бүтээгдэхүүн 1.6
Ирсэн дуудлагад шууд хариу өгөх боломжгүй тохиолдолд
Хорооноос гаднах иргэд,
шаардлагатай арга хэмжээг хурдан шуурхай авч, мэдээллийг
албан байгууллагаас
чирэгдэлгүй хүргэхээр ажилласан. Үүнд:
Хороонд хандсан утасны
1. Холбогдох нэгжүүдтэй шууд холбох, боломжгүй тохиолдолд
дуудлагад хариулах, 1.6.2. Шаардлагатай тохиолдолд
холбогдох утсыг нь хэлж өгч, дараа дахин холбогдохыг зөвлөх;
холбогдох нэгжүүдтэй холбогдох нэгжүүдтэй түргэн
2. Зарим тохиолдолд мэдээллийг тэмдэглэн авч, холбогдох
холбох шуурхай холбож ажиллах
хүмүүсээс тодруулж, эргэн хариу өгөх;
3. Тухайн байгууллага хувь хүнтэй эргэн холбогдох мэдээллийг
тэмдэглэн авч, холбогдох албан хаагчид хүлээлгэн өгөх зэрэг
арга хэмжээг авч ажилласан.
Хоёр. ДОТООД АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Бүтээгдэхүүн 2.1 2.1.1. 2017 онд хийх ажлын
Ажлын төлөвлөгөөг гаргаж, төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын цаг
Газрын төлөвлөгөө, төлөвлөгөөг сар, улирлаар гаргаж,
тухай бүрд нь бүрэн гүйцэтгэн ажиллаж байна.
Ажлын байрны биелэлтийг хангаж ажиллах
тодорхойлолтод 2.1.2. 7 хоног бүр хийсэн ажлын
Долоо хоног бүр газрын бичиг хэргийн хөтлөгдөх хэргүүдээр
тусгагдсан дотоод мэдээ гаргаж газрын удирдлагад
статистик мэдээ гарган ажиллаж байна.
ажлын биелэлтийг танилцуулах
хангаж ажиллах. 2.1.3. Ажлын тайлан, үр дүнгийн 2017 оны эхний хагас жилийн ажлын тайлан, үр дүнгийн
гэрээний биелэлтийг илтгэх хуудсаар гэрээний биелэлтийн илтгэх хуудас гаргахаар ажиллаж байна.
дүгнүүлэх
2.1.4. Удирдлагаас өгсөн үүрэг
даалгаврын дагуу ажлын хэсэгт орж 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар ажлын хэсэгт
ажиллах, шаардлагатай чиг үүргийн хуваарилагдаж ажиллаагүй байна.
хамтран хэрэгжүүлэх
2.1.5. Албан үүргээ гүйцэтгэхтэй Албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбоотой холбогдох хууль, дүрэм,
холбоотой холбогдох хууль, дүрэм, журмуудтай танилцаж, ажил үүрэгтээ мөрдлөг болгон ажиллаж
журмуудтай танилцаж мөрдөж байна. Үүнд:
ажиллах 1. Төрийн албаны тухай хууль;
2. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай
хууль;
3. Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны хөдөлмөрийн
дотоод журам;
4. Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм;
4. Үйлчлүүлэгчтэй утсаар харилцах зөвлөмж;
5. Төрийн албан хаагчийн хувцаслалтын талаарх зөвлөмж.
2.1.6. Ажлын байрны Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу өөрийн хариуцсан ажил
тодорхойлолтын дагуу өөрийн үүрэгт хөтлөгдөх хэргүүдээр төрөлжүүлэн баримт бичгийн
хариуцсан ажил үүрэгт хөтлөгдөх хавтас нээж, компьютерийн файлыг хавтасны дагуу төрөлжүүлэн
хэргүүдээр төрөлжүүлэн баримт ажлын байрны эмх цэгцтэй байдлыг ханган ажиллаж байна.
бичгийн хавтас нээх, компьютерийн Үүнд:
файлыг хавтасны дагуу төрөлжүүлэн 1. Баримт бичгийн хавтсыг дараах байдлаар төрөлжүүлсэн.
нээх 1.1. Албан тоот
1.2. АА-аас явуулсан дотоод албан бичиг
1.3. ЗУГ-аас явуулсан дотоод албан бичиг
1.4. ЗУГ-т ирүүлсэн дотоод албан бичиг
1.5. Дотоодын шийдвэрлэгдсэн өргөдөл
1.6. Дүрэм, журам
1.7. ЗУГ-ын хурлын протокол
1.8. Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх хурлын тэмдэглэл
1.9. АА-ны даргад өгсөн үүрэг даалгавар
1.10 Тушаал шийдвэрийн хяналтын карт
1.11.Цагдаагийн лавлагаа
2. Компьютерийн файлыг дараах байдлаар төрөлжүүлсэн.
2.1. Төлөвлөгөө
2.2. Хурлын протокол
2.3. Цагдаагийн лавлагаа
2.4. Ворд файл
2.1.7. “Хөдөлмөрийн дотоод журам”,
Холбогдох дүрэм журмыг мөрдөн, ажлын цагийн хэтэрсэн
“Төрийн захиргааны албан хаагчийн
хоцролтгүй, таслалтгүй ажиллаж байна.
ёс зүйн дүрэм”-ийг мөрдөж ажиллах
2.1.8. Хорооны болон нэгжийн Хугацаанд нь түргэн шуурхай, алдаа дутагдал гаргалгүй хийж
удирдлагаас тухай бүр өгсөн үүрэг
гүйцэтгэсэн. Үүнд:
даалгаврыг цаг хугацаанд, чанартай
1. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс
биелүүлэх. ирүүлсэн 201 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 1/945 тоот
албан бичгийн хариуг Хорооны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн
4/185 тоотоор;
2. Вишнфанд ББСБ ХХК-иас ирүүлсэн 2017 оны 01 дүгээр сарын
17-ны өдрийн 17/100/015 тоот албан бичгийн хариуг Хорооны 01
дүгээр сарын 23-ны өдрийн 4/229 тоотоор;
3. Монголбанкнаас ирүүлсэн 2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны
өдрийн Б-1/135 тоот албан бичгийн хариуг Хорооны 02 дугаар
сарын 03-ны өдрийн 1/395 тоотоор;
4. Тагнуулын ерөнхий газраас ирүүлсэн 2017 оны 3 дугаар сарын
17-ны өдрийн 01/376 тоот албан бичгийн хариуг Хорооны 2017
оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 4/894 тоотоор;
5. ЦЕГ-аас ирүүлж буй лавлагаа цаг хугацааны хувьд
хоцрогдолтой байгаа талаар уулзалт товлох тухай хүсэлтийг
Хорооны 2017 оны 3 дугаар сарын 23-ны 3/923 тоот албан
бичгээр хүргүүлж, харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр
цагдаагийн лавлагааг хурдан шуурхай авдаг болсон;
6. Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас ирүүлсэн 2017 оны 5 дугаар
сарын 09-ний өдрийн 03/1992 тоот албан бичгийн хариуг
Хорооны 2017 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 3/1475 тоотоор;
7. Сангийн яамнаас ирүүлсэн 2017 оны 5 дугаар сарын 16-ны
өдрийн 10-1/2896 тоот албан бичгийн хариуг Хорооны 2017 оны
5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 3/1540 тоот албан бичгээр;
8. Монголбанкнаас ирүүлсэн 2017 оны 6 дугаар сарын 05-ны
өдрийн Б-1/757 тоот албан бичгийн хариуг Хорооны 2017 оны 6
дугаар сарын 09-ний өдрийн 1/1769 тоотоор түс түс хүргүүлсэн.
2.1.9. Эрхэлсэн ажилдаа идэвх Эрхэлсэн ажилдаа идэвхтэй байж, холбогдох дүрэм журмыг
санаачилгатай байж, өөрийн мөрдөн ажиллаж байна.
хариуцсан чиглэлээр мэргэшиж,
холбогдох дүрэм журмыг
боловсронгуй болгох санал өгөх,
санаачилга гаргах
2.1.10. Хорооноос зохин байгуулж Хорооноос зохион байгуулсан арга хэмжээнд тухай бүрд
байгаа олон нийтийн арга хэмжээнд идэвхтэй оролцон ажиллаж байна. Үүнд:
идэвхтэй оролцох 1. 2017 оны 5 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгуулагдсан
Дипломат ёслолын сургалт;
2. 2017 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдсан
Олон Улсын Валютын сангийн үйл ажиллагааны талаарх
танилцуулга лекц.
2.1.11. Үйл ажиллагаандаа 2016 оны үйл ажиллагаатай холбоотой шаардлагатай бичиг
хөтлөгдсөн баримт бичгүүдийг оны баримтуудыг архивд шилжүүлэн өгсөн. Үүнд:
эцэст цэгцлэн архивд шилжүүлэх. 1. 2016 онд шийдвэрлэгдсэн дотоодын өргөдөл;
2. 2016 онд ЦЕГ-аас авсан лавлагааны хариу.
Бүтээгдэхүүн 2.2 2.2.1. Ажлын албанд цохогдон ирсэн Ажлын албаны болон Захиргаа удирдлагын газрын бичиг
Ажлын албаны болон бичгийг бүртгэн авч, ажлын албаны хэргийг нягт нямбай хөтлөн ажилласан. Үүнд:
Захиргаа удирдлагын даргаар цохолт хийлгэн програмд 1. Ажлын албанд цохогдсон албан бичгийн бүртгэл хөтлөх /2017
газрын бичиг хэргийг бүртгэж, бичиг хэрэгт шилжүүлэн оны эхний хагас жилд Ажлын албанд нийт 414 албан бичиг
хөтлөх өгөх цохогдон ирсэн байна/;
2.2.2. Захиргаа удирдлагын газарт 2. Ажлын албанд цохогдсон өргөдлийн бүртгэл хөтлөх /2017 оны
цохогдон ирсэн бичгийг бүртгэн авч, эхний хагас жилд Ажлын албанд нийт 23 өргөдөл цохогдон
Захиргаа удирдлагын газрын даргаар ирсэн байна/;
цохолт хийлгэн, програмд бүртгэж, 3. Захиргаа удирдлагын газарт цохогдсон албан бичгийн бүртгэл
хариуцах ажилтанд хүлээлгэн өгөх хөтлөх /2017 оны эхний хагас жилд ЗУГ-т нийт 551 бичиг ирсэн
байна/;
2.2.3. Захиргаа удирдлагын газрын 4. Захиргаа удирдлагын газрын газар хоорондын бичгийн
хуралд тухай бүрд оролцож хурлын бүртгэл хөтлөх /ЗУГ-аас 2017 оны эхний хагас жилд нийт 53
протокол хөтлөх дотоод албан бичгийг явуулсан байна/;
5. Хорооны албан хаагчдын гаргасан өргөдлийн бүртгэл хөтлөх
2.2.4. Захиргаа удирдлагын газрын /2017 оны эхний хагас жилд Хорооны албан хаагчдаас нийт 143
даргаас газрын албан хаагчдад өгсөн өргөдөл гаргасан байна/;
үүрэг даалгаврын бүртгэл хөтөлж, 6. Ажлын албанаас явуулсан дотоод албан бичгийн бүртгэл
үүрэг даалгаврын биелэлтийг эргэн хөтлөх /2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар Ажлын албанаас
мэдээлэх нийт 9 дотоод албан бичиг явуулсан байна/;
7. Ажлын албаны даргын тушаалын хяналтын карт хөтлөх /2017
оны эхний хагас жилийн байдлаар Ажлын албаны даргын нийт
109 тушаалын хяналтын карт нээсэн байна/.
8. Захиргаа удирдлагын газрын хурлын протоколыг хөтлөх /2017
оны эхний хагас жилийн байдлаар ЗУГ нийт 9 удаа хуралдсан
байна/.
Бүтээгдэхүүн 2.3
Зохицуулалтын 2.3.1. Хорооны зохион байгуулалттай Мэдээллийг холбогдох газруудаас авч нэгтгэн Цагдаагийн
байгууллагуудад тусгай нэгжүүдээс албан ажлын хэрэгцээнд ерөнхий газрын Мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах газарт хүргүүлж
зөвшөөрөл олгох ажлын Цагдаагийн газрын тодорхойлолт хариуг 3 хоногийн дотор хүлээн авч газруудад хүргэн
хүрээнд шаардлагатай авах шаардлагатай иргэдийн ажилласан. 2017 оны эхний улирлын байдлаар нийт 48 удаагийн
иргэдийн мэдээллийг мэдээллийг нэгтгэж, цагдаагийн албан тоотоор нийт 649 хүний мэдээллийг хүргүүлж ажилласан
Цагдаагийн ерөнхий ерөнхий газарт хүргэн, хариуг
байна.
газарт хүргүүлж холбогдох газруудад хүргүүлэх
тодорхойлолт авах
Гурав. ТУСГАЙ ЗАХИАЛГАТ, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Ажлын албаны даргын гаргасан тушаалын бүртгэлийг хөтөлж,
хяналтын карт нээлгэн хариуцсан албан хаагчдаар хаалган
тушаалын хэрэгжилтийг хангуулан, Ажлын албаны даргын
Бүтээгдэхүүн 3.1. тушаалын мэдээ гарган ажилласан байна. Үүнд:
3.1.1. Хорооны Ажлын албаны
Хорооны Ажлын албаны 1. 2017 оны 6 дугаар сарын 05-ны өдөр Ажлын албаны даргын
даргын тушаал, шийдвэрийн
даргын гаргасан тушаал, эхний 5 сард гаргасан тушаалын хэрэгжилтийн мэдээ гаргасан.
бүртгэлийг хөтөлж, хэрэгжилтэд
шийдвэрийн 2. 2017 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар Ажлын
хяналт тавьж ажиллах
хэрэгжилтийг хангах албаны даргын нийт 109 тушаал гарч, карт нээж албан хаагчдад
хүлээлгэн өгснөөс 100 тушаалын хэрэгжилт бүрэн хангагдсан, 3
тушаалын хэрэгжилтийн хугацаа болоогүй, 6 тушаалын
хэрэгжилт хангагдаагүй хэрэгжилт 94%-тай байна.
1.3.МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ
2017 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдсан Олон
Гадаад орны болон олон улсын
Мэдлэг чадвараа Улсын Валютын сангийн үйл ажиллагааны талаарх танилцуулга
санхүүгийн байгууллагуудын
дээшлүүлэх зорилт-1: лекцэд суусан, БНХАУ-ын Үнэт цаасны хорооны үйл
туршлагыг судлах
ажиллагааны талаар цахим эх сурвалжаас судалсан.
Салбарын үйл ажиллагаатай
Мэдлэг чадвараа
холбоотой хууль, дүрэм журмуудтай Салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, дүрэм
дээшлүүлэх зорилт -2: журмуудтай тухай бүрд нь танилцсан.
танилцах
Мэдлэг чадвараа Хорооноос зохион байгуулагдаж буй 2017 оны 5 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгуулагдсан
дээшлүүлэх зорилт-3: сургалтад хамрагдах Дипломат ёслолын сургалтад хамрагдсан.
Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын биелэлтийн
ДУНДАЖ ОНОО
1.4. Тухайн төрийн жинхэнэ албан хаагчийн төрийн алба, төрийн жинхэнэ албан хаагчтай холбоотой хууль тогтоомж, төрийн албаны болон
үйлчилгээний стандартыг мөрдөх, ёс зүйн болон ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэхтэй холбогдсон үүргийн биелэлтийн талаарх дүгнэлт:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................

2. Менежерийн үүргийн биелэлт

1.5. Менежерийн хүлээх үүргийн биелэлтийн талаарх төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сэтгэл ханамжийн түвшин

1.5.1. Төрийн жинхэнэ албан хаагч гэрээний нөгөө тал болох менежерийн хүлээсэн үүргийн биелэлтийг хэрхэн үнэлж байгаагаа доорх дөрвөлжний
аль тохироход √ гэж тэмдэглэнэ.

Бага Дунд зэрэг Их

1.6. Эрхэлж байгаа ажлынхаа талаарх төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сэтгэл ханамжийн түвшин

1.6.1. Одоогийн эрхэлж байгаа ажилдаа хэр зэрэг сэтгэл ханамжтай байгаагаа үнэлж, доорх дөрвөлжний аль тохироход √ гэж тэмдэглэнэ.

Бага Дунд зэрэг Их

3. Тайлангийн баталгаажуулалт

Ажлын гүйцэтгэлээ тайлагнасан төрийн жинхэнэ албан хаагч

…………………………………… / Ц.Хонгорзул/ ………………………
ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ

4. Гэрээний биелэлтийн үнэлгээ

4.1.Менежер төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтийг дүгнэж, дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв:

Гэрээний үзүүлэлт Өгвөл зохих дундаж оноо Өгсөн дундаж оноо
1 2 3
1.Нийт ажил, үйлчилгээ (гарц)-ний биелэлт 0-30
2.Тусгай ажил, үйлчилгээ (гарц)-ний биелэлт 0-40
3.Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын биелэлт 0-30
Нийт оноо 0-100

4.2.Менежер гэрээг дүгнэж өгсөн үнэлгээгээ √ гэж тэмдэглэнэ:

“А” буюу “Маш сайн” “В” буюу “Сайн” “С” буюу “Хангалттай” “D” буюу “Дутагдалтай” “F” буюу “Хангалтгүй”

5. Менежерийн тэмдэглэл:
5.1. Хэрэв төрийн жинхэнэ албан хаагчид“А” буюу “Маш сайн”, эсхүл“D” буюу “Дутагдалтай”, “F” буюу “Хангалтгүй” үнэлгээ өгсөн
бол үндэслэл:
………………………………………………………………………................................................................................................................................................
.............................

5.2. Гэрээний биелэлтийн үнэлгээг үндэслэн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал:
1) ……………………………………………………………………………………..
2)……………………………………………………………………………… г.м.

6. Дараагийн шатны даргын тэмдэглэл
6.1. Менежерийн үнэлгээг: Зөвшөөрсөн
Зөвшөөрөхгүй
6.2. Зөвшөөрөхгүй тохиолдолд:
1) Үндэслэл: ……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………........................................................................................
....................................................................

2) Дараагийн шатны даргын үнэлгээ: “….” буюу “………………………................................................................................................”

7. ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

7.1. ҮНЭЛГЭЭ ӨГСӨН:

ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА / Б.БАТЗОРИГ /

АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГА /Т.ЖАМБААЖАМЦ/

7.2. ҮНЭЛГЭЭТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН Ц.ХОНГОРЗУЛ/