You are on page 1of 3

-

LEGE nr. 54 din 19 martie 2012 privind desfăẟurarea activită ilor de picnic

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
Prezenta lege reglementează activităile de picnic, desfăẟurate pe domeniul public ori privat al statului ẟi/sau al
unităilor administrativ-teritoriale.
Art. 2
Prezenta lege are ca scop prevenirea, reducerea ẟi eliminarea impactului negativ asupra mediului, asupra
stării de sănătate a populaiei, generat de practicarea inadecvată a activităilor de picnic.

Art. 3
În înelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificaie:
a) activitate de picnic - orice activitate de recreere de afluenă publică, desfăẟurată în zone de afluenă publică
consacrate pe domeniul public ori privat al statului ẟi/sau al unităilor administrativ-teritoriale de una ori mai
multe persoane ẟi care presupune consumul de băuturi ẟi/sau alimente, precum ẟi, după caz, aprinderea ori nu
a focului;
b) zone de afluenă publică consacrate - zone în care publicul obiẟnuieẟte să petreacă ocazional timpul liber,
zone special amenajate pentru activităile de picnic ẟi zone indicate pentru activităile de picnic organizate în
acest scop de către autorităile administraiei publice locale;

c) zone special amenajate pentru activităile de picnic - zonele aparinând domeniului public ori privat al statului
ẟi/sau al unităilor administrativ-teritoriale, dotate cu utilităi ẟi facilităi pentru desfăẟurarea activităilor de picnic ẟi
în care aprinderea focului este permisă;
d) zone indicate pentru activităile de picnic - zonele indicate în planurile de zonificare ale parcurilor aflate în
intravilanul localităilor, precum ẟi zonele limitrofe pădurilor situate în intravilanul localităilor, în care sunt permise
activităi de picnic, cu excepia aprinderii focului;
e) administrator al zonei special amenajate pentru activităile de picnic, respectiv al zonei indicate pentru
activităile de picnic - persoana fizică ẟi/sau juridică care administrează terenuri aparinând domeniului public ori
privat al statului ẟi/sau al unităilor administrativ-teritoriale în temeiul unui titlu valabil.

Art. 4
(1) Desfăẟurarea activităilor de picnic, cu excepia celor desfăẟurate în zonele prevăzute la art. 3 lit. c) ẟi d),
este interzisă.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), desfăẟurarea activităilor de picnic este permisă ẟi în alte zone
decât cele prevăzute la art. 3 lit. c) ẟi d) doar în condiiile organizării de evenimente ocazionale, autorizate
potrivit legii.
Art. 5
Administratorul zonelor special amenajate pentru activităile de picnic ẟi al zonelor indicate pentru activităile de
picnic are următoarele obligaii:
a) să asigure amenajarea zonei în care se desfăẟoară activităile de picnic cu respectarea dispoziiilor în
vigoare referitoare la urbanism, silvicultură ẟi protecia mediului;
b) să amenajeze zona în care se desfăẟoară activitatea de picnic prin intervenii minime asupra mediului
natural, fără efectuarea de defriẟări, modificări ale malurilor sau albiilor apelor ori betonări sau asfaltări ale
solului;
c) să încadreze ẟi să delimiteze în cadrul documentaiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism, după
caz, zonele special amenajate pentru activităile de picnic ẟi zonele indicate pentru activităile de picnic;

d) să delimiteze zonele special amenajate pentru activităile de picnic ẟi zonele indicate pentru activităile de
picnic prin marcarea corespunzătoare în vederea desfăẟurării activităii de picnic, indicând orarul de funcionare;

e) să amenajeze în zonele prevăzute la art. 3 lit. c) locuri speciale pentru aprinderea focului;
f) să asigure dotarea zonelor special amenajate pentru activităile de picnic ẟi a zonelor indicate pentru
activităile de picnic cu containere destinate colectării selective a deẟeurilor, inscripionate corespunzător,
precum ẟi cu toalete ecologice;
g) să asigure marcarea corespunzătoare a punctelor pentru colectarea selectivă a deẟeurilor, precum ẟi
afiẟarea, în mod obligatoriu, a regulilor privind colectarea selectivă, cu

file://C:\Documents and Settings\Administrator\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\001... 27.06.2012

c). rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural ẟi/sau construit. i) să nu permită ridicarea de construcii. modifice ori să degradeze panourile informative. 8 (1) Următoarele fapte constituie contravenii ẟi se sancionează după cum urmează: file://C:\Documents and Settings\Administrator\Sintact 2. precum ẟi sanciunile aplicabile în cazul constatării nerespectării acestora ẟi numerele de telefon utile. regulile privind desfăẟurarea activităilor de picnic. împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor prevăzute la art. n) să realizeze ẟi să doteze corespunzător pichete de stingere a incendiilor. o) să nu arunce igări. g) să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop. n) să păstreze liniẟtea ẟi să nu deranjeze comunităile locale. 3 lit. cu excepia celor cu caracter temporar. p) să respecte ordinea publică ẟi bunele moravuri. f) să lase locul în care au desfăẟurat activitatea de picnic curat ẟi nealterat. 7 Persoanele fizice care desfăẟoară activitatea de picnic au următoarele obligaii: a) să nu distrugă. să nu rănească ori să nu distrugă plantele. c) să depună selectiv deẟeurile de ambalaje în containerele inscripionate corespunzător categoriei de deẟeuri. 3 lit. h) să nu permită efectuarea de defriẟări sau modificări ale cursurilor de apă pentru amenajarea zonei. m) să afiẟeze un plan cuprinzător cu ilustraii detaliate privind organizarea ẟi facilităile zonei în care se desfăẟoară activităile de picnic. b) să arunce deẟeurile doar în locurile special amenajate. în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă. j) să nu spele obiectele care au deservit activităii de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităile de picnic sau a zonei indicate pentru activităile de picnic. chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate. pentru a se asigura că niciun fel de prejudiciu nu este adus mediului. (2) Autoritatea publică locală care administrează zone de afluenă publică consacrate are obligaia de a include clauze aferente salubrizării zonelor în care se desfăẟoară activităile de picnic în contractul cu operatorul local. marcajele.0\cache\Legislatie\temp\001. viaa sălbatică sau ali vizitatori. e) să respecte orarul de desfăẟurare a activităii de picnic corespunzător zonei respective. 3 lit. cât ẟi a celor prevăzute la art. Împrăẟtierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activităii de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităile de picnic ori a zonei indicate pentru activităile de picnic sunt interzise. indicatoarele. j) să organizeze serviciul de verificare zilnică a zonelor în care se desfăẟoară activităile de picnic. Art.06. i) să nu folosească produse de igienă personală la o distană mai mică de 30 m faă de cursurile de apă. construciile. în perimetrul zonelor ce fac obiectul prezentei legi. k) să asigure serviciul de salubritate în vederea ridicării deẟeurilor colectate selectiv.. d) să aprindă focul doar în locurile special amenajate ẟi să îl supravegheze în permanenă. Art. l) să nu îndepărteze. d). Art.- exemplificarea tipurilor de deẟeuri.2012 . h) să folosească pentru satisfacerea necesităilor fiziologice doar locurile special amenajate.. l) să delimiteze ẟi să marcheze în mod corespunzător zona destinată parcării autovehiculelor în cazul zonelor special amenajate pentru activităile de picnic. c) ẟi d). 27. 6 (1) Autoritatea publică locală sau centrală care administrează zone de afluenă publică consacrate are obligaia de a prevedea în bugetul propriu sumele necesare asigurării condiiilor de funcionare a acestora. precum ẟi a zonelor aflate în imediata vecinătate a acestora. dacă geografia acestora permite. q) să nu desfăẟoare activităi de picnic în afara zonelor special amenajate pentru activităile de picnic ẟi/sau a zonelor indicate pentru activităile de picnic. m) să nu posteze semne sau mesaje. conform prevederilor legislaiei în vigoare. Verificarea zilnică a zonelor în care se desfăẟoară activităile de picnic se realizează cu ajutorul poliiei locale. atât a celor prevăzute la art. animalele. k) să nu hrănească animalele sălbatice.

cu amendă de la 1. (2) din Constitu ia României. c) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. 7 lit. (1) se fac de către reprezentanii Gărzii Naionale de Mediu. 7 lit. Autorităile prevăzute la alin. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor.. c) să evacueze din zona în care se desfăẟoară activităile de picnic persoanele care încalcă una sau "mai multe dintre obligaiile prevăzute la art. cu amendă de la 100 lei la 200 lei.000 lei la 5. (1). conform competenelor stabilite prin lege. (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului- verbal de constatare a contraveniei ori. h) nerespectarea prevederilor art. b) să verifice datele cu caracter personal ale persoanelor care desfăẟoară activităile de picnic. 7. cu amendă de la 300 lei la 3. i) nerespectarea prevederilor art. d) nerespectarea prevederilor art. Art. e) nerespectarea prevederilor art. PREẞEDINTELE CAMEREI DEPUTADILOR. 7 lit. cu respectarea prevederilor art. ofierii ẟi subofierii din cadrul Jandarmeriei Române.000 lei. 7 lit. d). 180/2002.000 lei. Art. (2) menionează această posibilitate în procesul-verbal de constatare a contraveniei. 7 lit. cu amendă de la 200 lei la 2. (2) pot: a) să inspecteze zonele în care se desfăẟoară activităile de picnic. -****- Această lege a fost adoptată de Parlamentul României. 10 Dispoziiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu dispoziiile privind protecia mediului. g)-j). cu amendă de la 200 lei la 400 lei.000 lei.000 la 3. 7 lit.0\cache\Legislatie\temp\001. reciclarea deẟeurilor ẟi turismul. aprobată cu modificări ẟi completări prin Legea nr. o) ẟi p). cuprinse în alte acte normative în vigoare. cu amendă de la 2.06.2012 .000 lei. cu amendă de la 100 lei la 500 lei. cu amendă de la 10. republicată. p. g) nerespectarea prevederilor art. (4) Autorităile prevăzute la alin. cu modificările ẟi completările ulterioare. 9 Dispoziiile referitoare la contravenii prevăzute la art. a). c). (2) Constatarea contraveniilor ẟi aplicarea sanciunilor prevăzute la alin. f) nerespectarea prevederilor art. autorităile administraiei publice locale ẟi personalul împuternicit al acestora. 76 alin. precum ẟi de către agenii Poliiei locale.- a) nerespectarea prevederilor art. silvicultura. de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. 5. cu amendă de la 100 lei la 500 lei. după caz. b). 8 se completează cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. IOAN OLTEAN PREẞEDINTELE SENATULUI VASILE BLAGA Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 201 din data de 27 martie 2012 file://C:\Documents and Settings\Administrator\Sintact 2. 7 lit.000 lei.. e).000 lei la 50. f). k)-n). 75 ẟi ale art. q). precum ẟi de către ofierii ẟi agenii de poliie din cadrul Poliiei Române. 27. b) nerespectarea prevederilor art.