You are on page 1of 1

xA ngr crr0 Ncnia vrTTNAM

rONccONcrY HANGnru vrpr NAM ceNc.Ho,q.
cONcrv cOrnAN PnAr rnrf,N Ddc lip - Tu do - Hanh Phfc
nq.NcnAr
so,I b1po17lvMS-Grr Hdi phdng,ngdy 28 thdng8 ndm2017
V/v gi6i trinh'ch6nhlQchsausoritx6t
t4i b6o c6oKQKD 6T12017cuaVP C6ngty

Kinh efri: . U{. EA.N CHING KI{OAN NHA NT/OC
- sd cr.lo DIcH crrtNc KIToANHA NQr

1.TOnc6ngty: cONG TY cP PHAr rRIEN HANG HAr
z.MA,chimgkho6n:VMS
M6y To, quflnNg6 Quy0n,TP.H6i
3. Dia chi try sd chinh:SOtt VOThi S6u,phudrng
Phdne
4. Diqn tho4i: 0225.3836379 Fax:0225.3836151
5. NOi dung gi6i trinh: SOliQu,k6t qui ho4t dQngs6nxu6t kinh doanh6 thSngndm20l7
criaVin phdngC6ngty tru6c vd sauso6tx6t c6 chOnhlQchtir 5% trd lOn:
Chi ti0u Tru6c so6txdt Sauso6txdt TytQ%

Lgi nhufln sauthuO 325.668.244 401.267.047 23,210/0

Nguyen nhdn chir ytSuld do ki6m to6n thgc hiQnhodn nhap dU phdng glim gia
chimgkhodnkinh doanhld: 94.350.000d6ngddndi5nlgi nhuflnsauthu6 tr6n b6o crloktit
qui ho4t dQngkinh doanhcriaVdn phdngC6ngty ting 75.598.803d6ng ( tuong duong
2 3 , 2 t%).
Trdn trgng.

Ncrinhfn:
- Nhu kinh gti; fficdpnArvH
(r)
|
CONGTY

- Cht tich FDQT (tlOUlc); 5t
- Luu TH.D03
ft\
^a , ^a

TONGGIAMDOC

"/S.ogrcr*9b%ry

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
Ký ngày: 28/8/2017 17:15:47