You are on page 1of 1

Bacaan Do’a

‫ارب َيا ِن ْي َو ِل َوا ِلدَي ا ْغ ِف ْر ِل ْي اَللّ ُهم‬
َ ‫ار َح ْم ُه َما َك َم‬
ْ ‫ص ِغي َْرا َو‬
َ
Artinya: “Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku),
sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil”.

‫ط ِيّبًا ِر ْزقًا َو نَا ِفعًا ِع ْل ًما أ َ ْسأَلُ َك ِإ ِنّ ْي اللّ ُهم‬
َ ‫ع َملً َو‬
َ ً‫ُمتَقَبل‬
Artinya: “Ya Allaah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfa'at, rezeki
yang baik, dan amalan yang diterima.”

‫ظلَ ْمنَا َربنَا‬ َ ُ‫ْالخَا ِس ِرينَ ِمنَ لَنَ ُكونَن َوت َ ْر َح ْمنَا لَنَا ت َ ْغ ِف ْر ل ْم َوإِن أَنف‬
َ ‫سنَا‬
Artinya: “Ya Tuhan kami, kami telah menzhalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak
mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang
yang rugi.” (QS. Al Araf : 23)

‫ت اِن َك ۚ َر ْح َمةً لدُ ْن َك ِم ْن لَنَا َوهَبْ َهدَ ْيتَنَا اِ ْذ بَ ْعدَ قُلُ ْوبَنَا ت ُ ِز ْغ َل َربنَا‬ ُ ‫ْال َوه‬
َ ‫اب ا َ ْن‬
Artinya: “(Mereka berdoa), Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada
kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami
rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.” (QS. Al Imran : 8)

َ ّ‫ب ُمقَ ِل‬
‫ب يَا‬ ْ ‫ّت‬
ِ ‫القُلُ ْو‬، ْ ‫ِد ْينِ َك َعلَى قَ ْل ِبي ث َ ِب‬
Artinya: “Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama-Mu.”
(HR. Ahmad dan at Tirmidzi)

‫ف الل ُهم‬
َ ‫ص ِ ّر‬ ِ ‫ف ْالقُلُو‬
َ ‫ب ُم‬ َ ‫طا َعتِ َك َعلَى قُلُوبَنَا‬
ْ ‫ص ِ ّر‬ َ
Artinya: “Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu.”
(HR. Muslim)

‫سنَةً الدُّ ْنيَا فِى أَتِنَا َربنَا‬
َ ‫سنَةً اْأل َ ِخ َرةِ َوفِي َح‬ َ َ‫ار َعذ‬
َ ‫اب َوقِنَا َح‬ ِ ‫الن‬
Artinya : “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di
akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka”.

‫اجتنابه وارزقنا باطلً الباطل وأرنا اتباعه وارزقنا حقا ً الحق أرنا اللهم‬
Artinya: ”Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang benar itu sebuah kebenaran dan berikan
rizki kepada kami untuk mengikutinya. Tampakkanlah kepada kami yang batil itu sebuah
kebatilan dan berikan rizki kepada kami agar menjauhinya.”