You are on page 1of 16

BIROUL OPERATIV AL S.L.Î.

MM
Nr. NUME SI PRENUME TELEFON Adresa email
Crt.
1. POP LIVIU MARIAN 0744-473459 liviumarianpop@yahoo.com
2. PETREUS IOANA 0749-112201 iproff@yahoo.com
3. DUNCA MARIA 0749-112210 duncamariaa@yahoo.com
4. MASTAN OLIMPIU 0749-112207 mastanoe@yahoo.com
5. ZOICAŞ LUCIA 0749-112206 lzoicas@yahoo.com
6. AMBRUS VILMOS 0749-112205 vilmosambrus@rdslink.ro
7. MERCIU DOREL 0749-112204 dorel_merciu@yahoo.com
8. LICA CONSTANTIN 0749-112203 scoala1viseudesus@yahoo.com
9. RIST ZITA 0749-112202 zitahari@yahoo.com
10. GRIGUTA AUGUSTIN 0749-112212
11. OROS PETRU 0749-112200 petreoros@yahoo.com

Zonarea Biroului

Baia Mare- Zita Rist, Danut Iuliana
Baia Mare imprejurimi- Merciu Dorel, Dunca Maria
Sighetu Marmatiei- Petreus Ioana
Sighetul Marmatiei imprejurimi- Mastan Olimpiu
Targu Lapus- Griguta Augustin
Ulmeni- Zoicaş Lucia
Valea Izei- Ambrus Vilmos
Viseu Borsa- Lica Constatin, Pop Liviu

CONFEDERATIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMANIA
FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT
SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT MARAMUREŞ

430291 str. PROGRESULUI nr. 46 BAIA MARE O. P. 1 ; C. P. 200 interior TEL/FAX:0262-211857; FAX:0362-810508;TEL:
0744-473459,0744-112231,
www.slimm.ro, email: slimm_mm@yahoo.com

la care Romania a aderat sau este parte.3 S. este persoană juridică română înregistrată în registrul special al Judecătoriei Baia Mare sub nr. Art. precum şi pentru îmbunătăţirea continuă a standardului de muncă şi viaţă al acestora .6 S. convingeri.1 Denumirea Sindicatului este SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT MARAMUREŞ (S.L. a asistenţei şi protecţiei sociale. b) îmbunătăţirea legislaţiei referitoare la protecţia muncii şi asigurările sociale. g) conlucrează cu organizaţii sindicale naţionale şi internaţionale. în special. apără dreptul salariaţilor din învăţământ de a-şi constitui grupe sindicale.L. culturale.MM. strada Progresului nr.L.L. sex. Art. în general.MM. d) asigură asistenţă juridică unităţilor afiliate. Art.2 S.L.L. inclusiv prin crearea sistemului propriu de facilităţi pentru odihnă şi tratament. în scopul apărării şi promovării drepturilor şi intereselor lor profesionale.5 S.MM. apartenenţă politică şi religioasă. economice. etc. 2 . c) militează pentru creşterea calităţii şi eficienţei actului educativ. e) luptă pentru menţinerea locurilor de muncă ale membrilor săi de sindicat. economice.46. sunt următoarele.turistice în raporturile cu organele puterii de stat şi administrative. de convenţiile interne şi internaţionale şi de contractele colective de muncă. este membru al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ. ale membrilor din sindicatele şi unităţile afiliate prevăzute de legislaţia în vigoare. care reuneşte salariaţii din instituţiile de învăţământ şi de educaţie specială din judeţul Maramureş. fără deosebire de naţionalitate. Art. b) acţionează ca factor activ al modernizării învăţământului. sociale. Capitolul II. 212/PJ/1990 din data de 22 iunie 1990. şi la salariaţii din învăţământ. pentru punerea în valoare şi apărarea drepturilor.MM. etc. f) se implică în discutarea şi aplicarea tuturor actelor normative privitoare la învăţământ.MM. f) pregătirea liderilor şi membrilor de sindicat pe problemele specifice activităţii sindicale şi a relaţiilor de muncă. interesele profesionale. libertăţilor şi intereselor legitime ale membrilor de sindicat. a drepturilor legate de muncă şi protecţia muncii. c) respectarea egalităţii în drepturi a membrilor de sindicat. STATUTUL SINDICATULUI LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT Capitolul I.Î.L. sportive.Î.Î.Î.Î.) Art. conform legislaţiei în vigoare şi Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură . d) apărarea democraţiei şi a drepturilor sindicale. e) asigurarea protecţiei liderilor şi membrilor de sindicat.MM.L. acţionează pentru: a) unitatea şi creşterea forţei de acţiune a organizaţiilor sindicale afiliate.4 S. culturale şi sportiv .8 S. în concordanţă cu obiectivele integrării europene a României. sociale.MM.7 Obiectivele S.. a) promovează şi apără drepturile. DISPOZIŢII GENERALE Art. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE Art.Î.MM. h) aplicarea şi respectarea tratatelor şi convenţiilor internaţionale referitoare la drepturile fundamentale ale omului.Î. pentru desfăşurarea activităţilor turistice. culturale. este organizată pe teritoriul judeţului Maramureş şi are sediul în municipiul Baia Mare. este o organizaţie fără caracter politic. pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi a celorlalţi angajaţi din învăţământ. Art. g) asigurarea sănătăţii şi a refacerii capacităţii de muncă a salariaţilor din învăţământ.Î.

de către autorităţile române. va acţiona prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale.Î. g) greva. cu respectarea Statutului S. la cererea sindicatelor afiliate. cu prevederile prezentului Statut şi în spiritul Convenţiei nr. Art. DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL S. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Art. k) delegarea.L. b) interpelarea.L. mitingul. Art. concilierea.Î. h) alte forme de luptă sindicală. de reprezentanţi care să negocieze cu conducerile administraţiei centrale sau locale divergenţele apărute şi care să asiste sau să reprezinte interesele sindicatelor afiliate.L. a) negocierea.MM.MM. Capitolul III. m) cooperarea cu alte organizaţii sindicale. în conformitate cu prevederile Legii Sindicatelor şi ale Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional şi la Nivel de Ramură Învăţământ . Capitolul IV. faţă de patronat şi faţă de oricare alte organizaţii.Î.12 Pentru înfăptuirea scopurilor şi obiectivelor sale. faţă de partide şi grupuri politice.9 S.Î.MM. d) sesizarea organelor de justiţie în situaţia încălcării drepturilor şi libertăţilor sindicale şi profesionale prevăzute de legislaţia în vigoare dar şi a celor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional şi la Nivel de Ramură şi în Convenţiile Internaţionale ratificate de România. f) sesizarea Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi a altor foruri internaţionale în cazul încălcării. S.Î. medierea. la toate nivelurile. ori nu se află sub incidenţa unei alte interdicţii prevăzute de prezentul Statut.L. e) sesizarea Federatiei. arbitrajul.L.87/1948 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii.13 Poate fi membru al Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş: a) orice persoană care este salariat al învăţământului din judeţul Maramureş. consiliile de administraţie să invite reprezentanţii sindicatelor la aceste şedinţe.11 În organele de conducere ale sindicatului nu pot fi aleşe persoanele care contravin prevederilor Legii Sindicatelor şi a prezentului Statut. MODALITĂŢI DE ACŢIUNE Art. Internaţionalei Educaţiei şi a altor organizaţii sindicale internaţionale şi solicitarea de asistenţă juridică şi solidaritate sindicală din partea acestora. protestul. (2) S. j) sprijinirea grupelor sindicale afiliate în organizarea şi conducerea acţiunilor revendicative.Î. i) propunerea unor proiecte de acte normative. c) cunoaşte şi respectă prevederile prezentului Statut. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile în vigoare din România. a drepturilor şi libertăţilor sindicale. este independentă faţă de organele de stat.MM CAPITOLUL V. Confederatiei.MM.L. d) plăteşte cu regularitate cotizaţia de membru de sindicat.MM. l) urmăreşte ca. e) nu execută una din pedepsele complementare prevăzute de legea penală. b) are vârsta minimă de 18 ani. demonstraţia. f) pensionarii şi şomerii proveniţi din sistemul de învăţământ îşi pot menţine calitatea de membru de sindicat. Art. 3 .10 (1) S. respectă autonomia organizaţiilor sindicale afiliate. c) petiţia.

b) încălcarea deontologiei profesionale. Art. (2) Retragerea din sindicat atrage după sine pierderea tuturor drepturilor acordate de sindicat membrilor săi. pentru următoarele motive. Art. (3) În cazul revenirii în sindicat. (5) În cazul în care cel exclus se consideră nedreptăţit prin hotărârea de excludere a Colegiului Liderilor se poate adresa instanţei de judecată competente în termen de 30 de zile.19 Excluderea din organizaţia de sindicat a unui membru se hotărăşte de Adunarea generală prin vot deschis cu majoritate de ¾ din numărul voturilor valabil exprimate. (4) Hotărârea Colegiului Liderilor este definitivă. în cursul unui an de la data retragerii. c) în caz de intrare sub incidenţa legii penale sau condamnare.14 Nici un salariat nu poate fi constrâns să facă parte din Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş. (5) Hotărârea de reprimire în sindicat a unei persoane care s-a retras anterior este de competenţa Adunării generale a organizaţiei de sindicat din instituţia de învăţământ respectivă.21 Un salariat din învăţământ nu poate face parte în acelaşi timp din mai multe sindicate. contra cost. (4) Persoanele care se retrag. prin vot deschis cu majoritate de 2/3 din numărul voturilor exprimate.18 (1) Membrii de sindicat au dreptul de a se retrage din sindicat oricând. Art. d) acţiuni antisindicale grave care au repercursiuni negative asupra activităţii sindicatului. Art. a) nerecunoaşterea Statutului Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş şi încălcarea acestuia. Art. iar dacă în instituţie nu există organizaţie de sindicat.Art. Art. b) excluderea din sindicat. în termen de 15 zile Colegiului Liderilor al S. persoana în cauză se poate adresa cu petiţie. iar liderul sindical comunică Colegiului Liderilor datele personale ale membrului de sindicat şi îi procură acestuia toate documentele necesare membrului de sindicat. din sindicat nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor şi a bunurilor donate sindicatului.15 Dobândirea calităţii de membru al Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş se face prin adeziune adresată biroului organizaţiei de sindicat din instituţia de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea solicitantul. ori să se retragă din sindicat. 4 . fără drept de vot.L.16 Confirmarea calităţii de membru de sindicat se face de Adunarea generală a membrilor de sindicat din instituţia de învăţământ respectivă.Î. c) dizolvarea sindicatului.17 Încetarea calităţii de membru de sindicat are loc prin: a) retragerea din sindicat pe baza unei cereri scrise până în 15 a lunii. (3) La judecarea cauzei participă obligatoriu persoana exclusă şi membrii biroului grupei sindicale care a emis decizia de excludere. 54 / 2003 cu privire la organizarea şi funcţionarea sindicatelor. fără a avea obligaţia de a motiva această optiune. cel în cauză are obligaţia să achite cotizaţia de membru pe toată perioada cât a fost retras din sindicat pentru a i se recunoaşte continuitatea. celei mai apropiate teritorial de locul său de muncă. Maramureş. e) încălcarea voită a Legii nr.20 (1) Împotriva deciziei de excludere. Art. (2) Colegiul Liderilor analizează cauzele excluderii având datoria de a demite sau respinge hotărârea Adunării generale a grupei sindicale care a emis decizia de excludere. pe baza unei cereri.

(2) Structura grupei sindicale cuprinde. Organizaţiile S. b) să-şi desemneze reprezentanţi în Conferinta Judeţeana.MM sau organizaţiilor sindicale afiliate la acesta şi să nu perturbe buna desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere ale S. (9) Organizaţiile S. au următoarele îndatoriri. g) alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare şi de hotărârile Colegiului Liderilor şi Conferintei Judeţene a S. b) O grupă sindicală se poate constitui şi la nivelul mai multor unităţi de învăţământ. d) să-şi exercite dreptul de a verifica respectarea drepturilor legale şi a celor care decurg din contractele colective şi individuale de muncă. b)Biroul operativ al grupei sindicale.I. (5) Biroul operativ al grupei sindicale duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a grupei sindicale şi realizează conducerea operativă a grupei sindicale. L. b) să achite lunar S.MM.L. a) Adunarea generală a grupei sindicale.L. care se reţine direct pe statul de plată. Art. cu organele de conducere ale unităţi şcolare şi cu autorităţile locale. în mod egal.L. au următoarele drepturi : a) să-şi organizeze şi să-şi desfăşoare activitatea pe baza prezentului Statut.MM.Î.Capitolul VI.M. etc şi să-şi susţină opiniile prezentate. L. virarea sumelor facându-se în contul Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş numărul RO41CECEMM0131RON0047208 deschis la C.L.Î.M. Î. (4) Mandatul celor aleşi este de 5 ani.L.22 (1) a) În structura de ansamblu a S.C.MM. de facilităţile obţinute de S. d) să înainteze organelor operative ale S.Î.50 % la retribuţia netă pe luna respectivă. f) să fie informate operativ şi obiectiv asupra tuturor acţiunilor şi activităţilor S. numărul salariaţilor din unitatea de învăţământ este foarte mic.. în situaţiile în care. (3) Biroul operativ al grupei sindicale este format din liderul grupei sindicale şi doi până la cinci membri. în cazurile de şomaj cotizaţia de sindicat se calculează în procent de 0. e) să beneficieze.. (8) Activitatea grupei sindicale este coordonată de către organele de conducere ale S. propuneri de acte normative şi amendamente. (7) Liderul grupei sindicale reprezintă grupa sindicală în relaţiile cu organele de conducere ale S.MM.MM.E. MM.Î. (6) Biroul Operativ al grupei sindicale este prezidat de liderul grupei sindicale. f) organizaţiile sindicale şi reprezentanţii acestora nu pot să întreprindă acţiuni de natură a aduce prejudicii S. Î. Baia Mare.L.L. unitatea de bază este grupa sindicală. organizată la nivelul unităţilor sau instituţiilor de învăţământ. Î.Î. L. MM. e) să acorde asistenţă juridică şi organizatorică membrilor de sindicat în cazul conflictelor de muncă. recomandări.L. 5 .Î.MM. B1) în cazul în care membrul de sindicat este în concediu fară plată va achita cotizaţia de sindicat în procent de 1% din salariul net avut în luna precedentă intrării în concediu c) să participe şi să susţină activ S. în toate acţiunile desfăşurate pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor membrilor de sindicat. Art. a) să cunoască şi să respecte Statutul S.MM. 1% din salariul brut al membrilor de sindicat.Î.. c)Liderul grupei sindicale.Î.MM.L.Î.L.MM.. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE ORGANIZAŢIILOR SINDICALE AFILIATE LA S.. (3¹) Adunarea generală în prezenţa a 2/3 din numarul membrilor grupei sindicale alege Biroul Operativ şi liderul grupei sindicale prin vot secret cu majoritate simplă.Î.. c) să participe la luarea tuturor hotărârilor Colegiului Liderilor şi Conferinţei Judeţene. MM.23. formată din totalitatea membrilor grupei sindicale.L.Î.L. măsuri. prin reprezentanţii proprii desemnaţi. conform normei de reprezentare.MM. în anumite zone ale Judeţului Maramureş.

31 (1) Organul superior de conducere este Conferinţa Judeţeană care se convoacă o dată la 5 ani.MM. a organizaţiei sindicale în culpă. pe o perioadă de la 3 luni la 1 an. prin vot deschis. Art. Art. lit. Contestaţiile se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare. la propunerea Biroului Operativ sau a cel puţin 1/3 din membrii Colegiului.Art. suspendarea din calitatea de membru al S.MM. inclusiv pe luna în care se achită cotizaţia.28 (1) În cazul neachitării cotizaţiei datorate pe o perioadă de 4 luni consecutive. ori de câte ori este nevoie. cu votul a cel puţin 2/3 din membrii prezenţi. Capitolul VII. Conferinţa Judeţeană poate fi convocată şi în sesiune extraordinară.L.Î.29 Hotărârea de excludere a unei organizaţii sindicale se adoptă de către Colegiul Liderilor cu majoritate absolută.24 lit. în scris. b) atenţionarea în scris a conducerii organizaţiei sindicale. d) suspendarea de drept a organizaţiei sindicale din calitatea de membru al S. c) Biroul Operativ. punctul său de vedere referitor la cauzele pentru care se întârzie achitarea cotizaţiei datorate.f) se aplică de către Colegiul Liderilor.L. Colegiul Liderilor hotărăşte.Î. din partea S. în termen de 5 zile de la primirea solicitării Biroului Operativ.Î. să comunice. la propunerea Biroului Operativ. potrivit normei de reprezentare şi este statutară în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al delegaţilor. în funcţie de numărul membrilor de sindicat pentru care s-a achitat cotizaţia în ultimele 12 luni anterioare datei Conferinţei.. nu participă la acestea şi nici nu beneficiază de asistenţă materială. etc.1 pot fi contestate în termen de 5 zile de la comunicare. (2) Suspendarea de drept operează până la plata cotizaţiei restante.L.. juridică. Art. li se aplică următoarele sancţiuni : a) atenţionarea verbală a conducerii organizaţiei sindicale.Î.c)..L.MM. Art.L. sunt: a) Conferinţa Judeţeană. Convocarea Conferinţei este de competenţa Colegiul Liderilor. timp de 3 luni consecutive.Î. Organele de conducere ale S.MM.Î. la propunerea a cel puţin 1/3 din membrii săi. iar cele de la lit.L.MM.25 Sancţiunile prevăzute la art.26 Hotărârea de suspendare a reprezentanţilor organizaţiei sindicale se adoptă de către Colegiul Liderilor. prin vot deschis. a reprezentantului sau reprezentanţilor organizaţiei din organele de conducere ale S. Art. 6 .30. Biroul Operativ va solicita organului de conducere curentă al organizaţiei sindicale în culpă. cu votul majorităţii simple. Norma de reprezentare este stabilită de Colegiul Liderilor. Art. (3) Pe perioada suspendării organizaţia sindicală nu este informată cu privire la acţiunile şi activităţile S. prin vot deschis.27(2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.. c) suspendarea.L. cu majoritate simplă. Art. Hotărârea de suspendare de drept se adoptă de Biroul Operativ cu majoritate absolută.MM. (2) Sancţiunile prevăzute la alin.27 (1) Suspendarea de drept intervine atunci când organizaţia sindicală membră nu-şi achită cotizaţia către Sindicat şi în cuantumul stabilit de Colegiul Liderilor. b) Colegiul Liderilor.MM. (2) Dispoziţiile art. în baza propunerii Biroului Operativ sau a cel puţin 1/3 din membrii Colegiului.d) şi lit.Î.Î. b) se aplică de către Biroul Operativ. la propunerea Biroului Operativ.24 (1) În cazul în care organizaţiile sindicale sau reprezentanţii acestora nu-şi îndeplinesc obligaţiile care le revin potrivit prezentului Statut. ORGANELE DE CONDUCERE ALE S.a) şi lit. Înainte de adoptarea hotărârii. e) excluderea organizaţiei sindicale respective din rândul membrilor S. de către Colegiul Liderilor. în sesiune ordinară.MM. (2) Conferinţa Judeţeană este constituită din delegaţi desemnaţi de organizaţiile sindicale afiliate.L.

.M.M.M. cu excepţia prevăzută la art. c) nu deţin funcţii în partide politice sau organizaţii politice. b) stabileşte obiectivele şi direcţiile de acţiune ale Sindicatului pe termen mediu şi lung. c)hotărăşte declanşarea conflictelor de muncă şi modalităţile de soluţionare a acestora. precum şi Statutul S. c) aprobă sau modifică Statutul Sindicatului. cu jumătate plus 1 din numărul de voturi valabil exprimate. 50 alin ( 2 ) din prezentul statut .32 Conferinţa Judeţeană are următoarele competenţe: a) analizează activitatea Sindicatului şi a organelor de conducere. e)adoptă. Art. prin vot secret. indiferent de numărul membrilor prezenţi. membrii Biroului Operativ.I. g)aprobă cererile de afiliere a noilor organizaţii. stabileşte ordinea de zi.L.L. Art. (6) În cazul în care Conferinţa Judeţeană nu este statutar constituită ea se convoacă peste două săptămâni şi este legal constituită. organizării şi funcţionării de unităţi economice. precum şi al Comisiei de Cenzori. de cultură si de editare a publicaţiilor. a)elaborează obiectivele Sindicatului. m)convoacă Conferinţa Judeţeană. b)analizează şi hotărăşte asupra apelurilor.35 (1) Colegiul Liderilor este constituit din membrii Biroului Operativ şi liderii organizaţiilor sindicale afiliate. b) respectă Legea Sindicatelor. d) nu deţin funcţii de conducere în structurile administraţiei publice.33 (1) Pentru funcţii de conducere în Biroul Operativ al S. durata.34 Între şedinţele Conferintei Judeţene conducerea Sindicatului este asigurată de Colegiul Liderilor. lit. l)propune Conferinţei Judeţene modificări ale Statutului S. i)hotărăşte majorarea cuantumului cotizaţiei pe care sindicatele afiliate trebuie să o achite Sindicatului.c). iar în turul al doilea sau al treilea de votare alegerea se face cu majoritate simplă . (4) Conferinţa Judeţeană adoptă hotărâri cu majoritate simplă.I. alaturi de liderii organizatiilor sindicale si delegaţii desemnaţi de organizaţiile sindicale. modifică şi completează platforma de revendicări a S.M. h)hotărăşte aplicarea sancţiunilor prevăzute de art.I.. Regulamentul de desfăşurare a acesteia.. precum şi norma de reprezentare. 7 . d)stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a conflictelor de muncă.MM pot candida persoane care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: a) sunt delegate la Conferinţa Judeţeană. (2) Mandatul celor aleşi este de 5 ani. locul desfăşurării. (2) Competenţele Colegiului Liderilor sunt următoarele. ordinea de zi. j)aprobă execuţia bugetară pe anul precedent şi propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul următor. e) dau dovadă de competenţă profesională şi conduită morală.L. moţiunilor şi propunerilor organizaţiilor sindicale afiliate. potrivit normei de reprezentare . f) aprobă Regulamentul de organizare a alegerilor membrilor Biroului Operativ.M. sociale.M. e) alege Comisia de Cenzori. la propunerea Biroului Operativ . k)hotărăşte cu privire la principiile înfiinţării. prin hotărâri – anexe la prezentul statut.M.L. Art. Art. f).(3) Membrii Biroului Operativ si ai comisiei de cenzori sunt delegaţi de drept la Conferinţa Judeţeană. durata Conferinţei se stabilesc de către Colegiul Liderilor.L.Î.e) şi lit. f)stabileşte obiectivele activităţii internaţionale a S.I. d) alege individual şi pe funcţie.M. (5) Data şi locul organizării.24 lit.

i) elaborează şi aprobă Regulamentul său de funcţionare. r)îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Conferinţa Judeţeană.36 (1) Colegiul Liderilor se întruneşte. (3) În prima şedinţă a Biroului Operativ se vor alege vicepreşedintele şi un secretar executiv şi se vor stabili atribuţiile membrilor Biroului.M. la convocarea Preşedintelui .M.I.n)transpune în practică hotărârile Conferinţei Judeţene. ai organelor administraţiei publice. federaţiilor de ramură. Art. j) analizează şi hotărăşte asupra apelurilor. d) propune spre aprobare Colegiului Liderilor proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli.38 (1) Între şedinţele Colegiului Liderilor. prin vot deschis. fără drept de vot. la convocarea Preşedintelui sau a cel piţin 1/3 din membrii Biroului Operativ. suspendării unui membru al Biroului Operativ. l) hotărăşte angajarea unor consilieri şi experţi ai Sindicatului. cu excepţiile prevăzute de prezentul statut.L. Art. Art. şi activităţii acestuia. fiind suspendat din funcţia de conducere deţinută în organizaţia sindicală din care provine. cu statut de invitaţi. o)elaborează şi aprobă propriul său Regulament de funcţionare. reprezentanţi ai FSLI. q)analizează activitatea comisiilor profesionale.42 Biroul Operativ are următoarele competenţe: a) asigură conducerea Sindicatului între şedinţele Colegiului Liderilor. (2) Biroul Operativ este statutar constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii săi.M. g) hotărăşte asupra convocării Colegiului Liderilor. prin vot deschis. Preşedintele are activitate permanentă la S.. Colegiul Liderilor poate alege temporar un membru din rândurile sale până la convocarea Conferinţei Judeţene. conducerea Sindicatului este asigurată de Biroul Operativ. hotărârile proprii. Art. e) asigură şi răspunde pentru derularea execuţiei bugetare anuale. iar hotărârile se iau cu majoritate absolută. k) hotărăşte şi aprobă contribuţiile Sindicatului pentru unele acţiuni profesionale. de regulă.Î. (2) Biroul Operativ este alcătuit din 11 membri aleşi de Conferinţa Judeţeană pe următoarele funcţii:  Preşedinte. precum şi Regulamentul de funcţionare. consilieri şi experţi. semestrial sau ori de câte ori este nevoie. f) asigură rezolvarea problemelor reieşite din propunerile Colegiului Liderilor.39 Pe durata mandatului. culturale şi sportive. p)rezolvă probleme de ordin general ale Sindicatului care nu sunt de competenţa Conferinţei Judeţene. Art. eliberării din funcţie.41 În cazul demisiei.40 (1) Biroul Operativ se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie.37 Organele de conducere ale Sindicatului pot invita să participe. pe departamente şi domenii. Art. moţiunilor şi propunerilor organizaţiilor sindicale afiliate.M.  10 membri.L. Art. (2) Colegiul Liderilor este statutar constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritate simplă. b) elaborează strategia pentru soluţionarea revendicărilor stabilite de Colegiul Liderilor şi Conferinţa Judeţeană. h) analizează activitatea şi propune spre sancţionare membrii organelor de conducere şi/sau organizaţiile sindicale care încalcă prevederile statutare sau aduc grave prejudicii S. in vederea asigurării interimatului. sociale. 8 . c) informează Colegiul Liderilor asupra stadiului îndeplinirii hotărârilor.

care are următoarele atribuţii: a) reprezintă Sindicatul în raporturile cu terţe persoane juridice sau fizice. 45 alin.44 Activitatea Biroului Operativ este coordonată de către Preşedinte. fără drept de vot. naţionale sau internaţionale. o) desemnează reprezentanţii Sindicatului care să negocieze cu conducerile administrative locale şi care să reprezinte interesele membrilor de sindicat Art. cu patronatul. Capitolul VIII. la propunerea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 membrii Biroului Operativ. Art. g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Colegiul Liderilor.Î. şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale membre.45 (1) Suspendarea mandatelor celor aleşi în organele reprezentative de conducere ale Sindicatului intervine. pe perioada cât durează cauza de imposibilitate.L. precum şi asupra indemnizaţiilor şi premiilor acordate membrilor organelor de conducere şi salariaţilor. d) prin faptele sale aduce atingere imaginii Sindicatului. obligaţiile sindicale care îi revin. Biroul Operativ. Art. c) încalcă grav disciplina sindicală sau încalcă. (2) Membrii comisiei îşi desemnează preşedintele în prima şedinţă. în mod repetat.m) desemnează reprezentanţii Sindicatului în diverse organisme departamentale. 1 din prezentul statut şi se transmite Conferinţei Judeţene care decide revocarea şi alegerea noilor membrii 9 .MM.L. unităţilor şi instituţiilor acesteia. la propunerea Preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din membrii săi. instituţiile statului. naţionale şi internaţionale. f) conduce delegaţiile S. n) hotărăşte asupra problemelor de personal şi de salarizare ale angajatilor Sindicatului. într-una din următoarele situaţii: a) încalcă prevederile Statutului Sindicatului sau ale Legii Sindicatelor. c) aprobă documentele financiare privind cheltuielile S.MM la negocierile care au loc la nivel de Inspectorat sau în dialogul cu conducerile altor structuri sindicale de tip sindical sau federativ sau delegă această atribuţie unui alt membru al Biroului Operativ.46 (1) Comisia de cenzori este formată din 3 membri şi 2 membri supleanţi şi este aleasă în Conferinţa Judeţeană. b) reprezintă interesele Sindicatului în raporturile cu sindicatele şi federaţiile sindicale şi patronale. în raport cu activitatea depusă.Î. face propuneri pentru soluţionarea problemelor constate şi informează anual Colegiul Liderilor. cu statut de invitat. e)dovedeşte inactivitate sau lipsa capacităţii de exercitare a mandatului pe o perioadă de 3 luni consecutive. (2) Hotărârea de suspendare se adoptă de către Conferinţa Judeţeană cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi. Art. partidele politice şi mass- media. de interes sindical sau profesional.43 La şedinţele Biroului Operativ. d) informează Biroul Operativ asupra stadiului realizării programului de acţiune stabilit de Colegiul Liderilor. e) convoacă Biroul Operativ şi Colegiul Liderilor. b) devine incompatibil cu funcţia deţinută.47 Comisia de cenzori verifică trimestrial activitatea economică şi financiară a Sindicatului. – COMISIA DE CENZORI Art. cu vinovăţie. (3) Preşedintele comisiei de cenzori desemnează unul dintre membrii supleanţi care să exercite atribuţiile membrului de drept aflat în imposibilitate de a-şi exercita mandatul.48 Propunerea de revocare a membrilor Comisiei de cenzori se face de Biroul Operativ conform incompatibilităţilor prevăzute de art. pot participa. Art.

L. (2) Hotărârile se iau cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi. simpozioane.L. d) orice alte bunuri dobândite conform legii.MM Art.L. sigiliu.L. etc. siglă. (3) Bunurile mobile şi imobile dobândite de S. e) dobânzi bancare sau sume rezultate din organizarea unor cursuri. care este statutară în prezenţa a cel puţin 3/4 din numărul delegaţilor. stipendii.54 Prezentul Statut intră în vigoare la data adoptării lui în Conferinţa Judeţeană. 10 .MM.MM intră cota parte din patrimoniul sindical cuvenit Sindicatului pe ramură.Î. (2) În patrimoniul S.Î. DISTRIBUIREA.Î. TRANSMITEREA ŞI LICHIDAREA PATRIMONIULUI Art.L.000 EURO . sponsorizări.51 (1) Conferinţa Judeţeană hotărăşte asupra patrimoniului Sindicatului. conform normei de reprezentare. indemnizaţiile.Î. are organ de presă propriu. stimulentele pentru funcţiile eligibile.52 Biroul Operativ propune Colegiului Liderilor normele de personal. DIZOLVAREA SINDICATULUI. PATRIMONIUL S. Art.53 S.50 (1) Dizolvarea Sindicatului poate fi hotărâtă de Conferinţa Judeţeană.Î. c) profitul rezultat din activităţile economice desfăşurate de Sindicat. Capitolul XI. Art.MM este compus din bunuri mobile şi imobile. DISPOZIŢII FINALE Art. (2) Bunurile primite în folosinţă de la stat vor fi restituite acestuia. drapel şi legitimaţii proprii. Capitolul IX. Art.49 (1) Patrimoniul S. etc.MM vor fi înregistrate conform prevederilor legale Capitolul X. b) donaţii. astfel: a) cotizaţiile lunare ale sindicatelor afiliate. precum şi cheltuielile pentru mijloace fixe ce depăşesc echivalentul în lei a 1. reuniuni.

• pentru membru de sindicat – 200 RON • pentru soţul/soţia membrului de sindicat – 100 RON • pentru copiii aflaţi în întreţinerea membrului de sindicat – 100 RON • pentru părinţii membrului de sindicat – 100 RON d) ajutor la căsătoria membrului de sindicat – 200 RON e) ajutor la pensionarea membrului de sindicat . MM să fie completat cu toate documentele necesare.ro. C. numai după depunerea documentaţiei necesare. MM va avea următorul cuprins: Art. de la sediul Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş.L. 2/2004 a Colegiului Liderilor S. ca dată a producerii evenimentului pentru care se cere ajutorul bănesc din partea S. precum şi pentru accidente grave. Art. 6 11 . 32 În termen de 3 luni calendaristice de la data înregistrării.Î.L. MM privind acordarea unor ajutoare băneşti din partea Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş. Nr.03. MM.Î. MM HOTĂRĂŞTE Articol Unic Modificarea Hot. 4 Sumele prevăzute la art. după cum urmează: a) ajutor de boală în cazuri grave – în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind încadrarea într-un grad de handicap grav. 1 . Art. MM privind acordarea unor ajutoare băneşti din partea S.Î.L. având în vedere art. 200 interior TEL/FAX:0262-211857. 1 Se aprobă acordarea unor ajutoare băneşti din partea Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş.L.Î.Î. email: slimm_mm@yahoo. 1 se pot ridica. 5 Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Biroul Operativ din cadrul S. în caz contrar dosarul va fi respins. FAX:0362-810508. în fiecare zi de miercuri şi joi a săptămânii sau se vor vira pe cardul liderului de grupă.slimm. în numerar. Hotărârea privind acordarea unor ajutoare băneşti din partea S. Art. PROGRESULUI nr.Î. c) ajutor de deces.Î.L.L. Art. 3 Ajutorul bănesc prevăzut la lit.2007 în şedinţă ordinară. 1 pot fi cerute în termen de o lună de la data producerii evenimentului pentru care se cere ajutorul prin depunerea unui dosar cu acte doveditoare la sediul Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş.TEL: 0744-473459 www. lit. (2) Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut la aliniatul precedent atrage după sine decăderea din dreptul de a cere ajutorul bănesc.L. dosarul prin care se solicită un ajutor bănesc din partea S. pentru membru de sindicat – 200RON. b) ajutor pentru intervenţii chirurgicale grave. 2 Categoriile de ajutoare băneşti prevăzute la literele a – d se acordă numai membrilor care au o vechime continuă în sindicat de cel puţin 12 luni la data producerii evenimentului pentru care se cere ajutorul. 31 (1) Categoriilor de ajutoare prevăzute la art. conform anexei nr. p din Statutul S. 35 alin 2. f se acordă numai membrilor de sindicat care au o vechime continuă în sindicat de cel puţin 5 ani la data producerii evenimentului pentru care se cere ajutorul.com HOTĂRÂREA NR.350 RON Art.Î. MM COLEGIUL LIDERILOR DIN CADRUL S.L.Anexa nr. 2/2004 a Colegiului Liderilor S. 3. MM întrunit în data de 02. care necesită cel puţin 7 zile de spitalizare. Art. pe baza certificatului constatator eliberat de Comisia de Expertiză Medicală – pentru membru de sindicat – 300 RON.L. P. 1 CONFEDERATIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMANIA FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT MARAMUREŞ 430291 str. MM. 46 BAIA MARE O.Î. 5/2007 de modificare a Hotărârii nr. Art. Hotărâre astfel modificată intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2007. P.

adeverinţă oficială de la şcoală. 4.copie certificat naştere solicitant (în cazul decesului părintelui membrului de sindicat). 2 DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARELOR DE AJUTOARE BĂNEŞTI 1.copie după ieşirea din spital.L. . . CAZURI DE DECES (MEMBRUL DE SINDICAT. .cerere. .copie certificat căsătorie. . .copie după decizia de pensionare.copie certificat naştere. în cazul femeilor copie după buletin unde apare numele obţinut după căsătorie.cerere.copie certificat căsătorie. SOŢIA. . .copie certificat deces. 2.cerere.copie buletin sau carte de identitate solicitant. Anexa nr. CAZURI DE BOALĂ SAU OPERAŢII Acte necesare: . 3. 12 . . SOŢUL. MM. CĂSĂTORIA MEMBRULUI DE SINDICAT Acte necesare: .copie buletin sau carte de identitate solicitant. .copie certificat naştere copil (în cazul decesului copilului). PENSIONAREA MEMBRULUI DE SINDICAT Acte necesare: .Î.copie după buletin sau cartea de identitate. Liderilor S. .cerere.copie buletin sau carte de identitate solicitant. COPILUL SAU PĂRINTELE ACESTUIA) Acte necesare: . . .Prezenta se comunică: Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş.

C.com CATRE Sindicatul Liber din Invatamant Maramures Subsemnatul(a) ___________________________________.angajat(a) al unitatii de invatamant___________________________________________.____________. PROGRESULUI nr.Anexa nr.___. Anexez urmatoarele acte in copie xerox: Baia Mare Semnatura Data : 13 . 1 . membru(a) de sindicat din _________. FAX:0362-810508. solicit acordarea ajutorului banesc pentru ____________________stabilit prin Hotărârea SLIMM nr. P. domiciliata în ____________. 46 BAIA MARE O.ro.____________. 200 interior TEL/FAX:0262-211857. 3 CONFEDERATIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMANIA FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT MARAMUREŞ 430291 str. nr. strada _________________ nr.TEL: 0744-473459 www.slimm. posesor(oare) a BI/CI seria ____. judetul ____________. email: slimm_mm@yahoo. P. tel. 2/2004.

4 Î M PU T E R N I C I RE SUBSEMNATUL/ A )________________________________________________________ DOMICILIAT ÎN__________________________STRADA__________________________NR._____ POSESOR AL ACTULUI DE IDENTITATE______SERIA_________NUMĂRUL_______________ ELIBERAT DE POLIŢIA_______________________LA DATA DE__________________________ C.Anexa nr.___________________________.P._______________________ PENTRU A-MI RIDICA AJUTORUL ACORDAT DE SINDICAT SEMNĂTURA ______________________ 14 .N.N._______ POSESOR AL ACTULUI DE IDENTITATE_______SERIA_________NUMĂRUL______________ ELIBERAT DE POLIŢIA________________________LA DATA DE___________________________ C. ÎMPUTERNICESC PE D-L (D-NA )___________________ DOMICILIAT ÎN_________________________STRADA___________________________NR.P.

. seria……….... posesor al B.domiciliat în …………………… strada……………………………….. 5 Model adeziune pentru personalul didatic şi nedidactic aflat în activitate DECLARATIE DE ADEZIUNE Subsemnatul (a)………………………...... Prin prezenta mă oblig să respect toate prevederile din statutul acestui sindicat.. începând cu data de………………….nr……….. Semnătura Semnătura Lider grupă Se confirmă calitatea de membru în Adunarea Generală a membrilor de sindicat din unitatea………………………………………./... Semnătura Semnătura Lider grupă Se confirmă calitatea de membru în Adunarea Generală a membrilor de sindicat a grupei pensionarilor din învăţământ din data de ……………… Semnătura Lider grupă Vicelider grupă 15 .I.. afiliată la Sindicatul Liber din Invaţământ Maramureş...... seria………. eliberat la data de…………………..... (unitatea de invăţământ)./C.. salariat la ……………………………………….nr……….. Prin prezenta mă oblig să respect toate prevederile din statutul acestui sindicat.... nr…………..... doresc să fiu membru al grupei sindicale din unitatea………………………………. posesor al B.. afiliată la Sindicatul Liber din Invaţământ Maramureş.. eliberat la data de…………………. nr………….domiciliat în …………………… strada………………………………....... având funcţia de …………………... începând cu data de …………………... doresc să fiu membru al grupei sindicale a pensionarilor din învăţământ.. conform deciziei de pensionare nr. judeţul………………….I../C... pensionat de la ………………………………………...I.. judeţul…………………. începând cu data de…………………..Anexa nr....I. din data de ……………… Semnătura Lider grupă Vicelider grupă Secretar grupă Model adeziune pentru personalul didatic şi nedidactic pensionat DECLARATIE DE ADEZIUNE Subsemnatul (a)………………………...

pag. 14 DECLARAŢIE DE ADEZIUNE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC ŞI NEDIDACTIC AFLAT ÎN ACTIVITATE………………………………………………………………....... 13 MODEL DE ÎMPUTERNICIRE……………………………………………………….L.pag.………………………………………………………………pag...pag.10 Capitolul XI DISPOZIŢII FINALE……………………………………………………..10 Capitolul X DIZOLVAREA SINDICATULUI...Î. DISTRIBUIREA.Î.pag.Secretar grupă CUPRINS Statutul Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE………………………………………………. MM……………………... MM..pag.. 11 DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARELOR DE AJUTOARE BĂNEŞTI…………………………………………………………………………………..... 12 MODEL DE CERERE DE AJUTOR SOCIAL……………………………………….......3 Capitolul VI DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE ORGANIZAŢIILOR SINDICALE AFILIATE LA S.10 HOTĂRÂREA NR........... 5/2007 a Colegiului Liderilor……………………………………. TRANSMITEREA ŞI LICHIDAREA PATRIMONIULUI.pag. MM………………………………………………..pag. 3 Capitolul V DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL S..... 15 DECLARAŢIE DE ADEZIUNE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC ŞI NEDIDACTIC PENSIONAT…………………………………………………………………………….....L...L... MM …………………………………………………………………………………pag...........………………pag...pag.. 6 Capitolul VIII COMISIA DE CENZORI……………………………………………….....pag..... 5 Capitolul VII ORGANELE DE CONDUCERE ALE S..pag..........pag. 2 Capitolul II SCOPUL ŞI OBIECTIVELE……………………………………………. 3 Capitolul IV MODALITĂŢI DE ACŢIUNE…………………………………………….L.....pag.....Î....pag..pag.. 2 Capitolul III PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE. 9 Capitolul IX PATRIMONIUL S....... 15 16 ...Î...