ΦΔ΢ΣΙΒΑΛ ΘΡΗ΢ΚΔΤΣΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΙΚΗ΢ ΣΗ΢ ΠΑΣΜΟΤ

« Η ΘΔΙΑ ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ ΣΗ΢ ΜΟΤ΢ΙΚΗ΢»

Γελτίο Σύπου

16ο Φεςτιβάλ Θρθςκευτικισ Μουςικισ Πάτμου
Σρίτθ 29 Αυγοφςτου – Κυριακι 3 ΢επτεμβρίου 2017
Τπαίκριοσ χϊροσ Ιεροφ ΢πθλαίου Αποκαλφψεωσ

Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ: Άλκθσ Μπαλτάσ

Οργάνωςθ: Πνευματικό Κζντρο Διμου Πάτμου

΢υνδιοργάνωςθ: Διμοσ Πάτμου
Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου
Γενικι Γραμματεία Αιγαίου και Νθςιωτικισ Πολιτικισ
του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου
Τποςτθρίηεται από τθν Ιερά Μονι Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου
16 χρόνια προςφοράσ ςτθν τζχνθ και τθν πνευματικότθτα
Είςοδοσ Ελεφκερθ

Για 16θ χρονιά, το όμορφο νθςί τθσ Πάτμου υποδζχεται το ξεχωριςτό του
καλοκαιρινό Φεςτιβάλ. Σο 16ο Φεςτιβάλ Θρθςκευτικισ Μουςικισ Πάτμου, με
Καλλιτεχνικό Διευκυντι τον Άλκθ Μπαλτά, κα διοργανωκεί από τθν Σρίτθ 29
Αυγοφςτου ζωσ και τθν Κυριακι 3 ΢επτεμβρίου 2017, ςτον υπαίκριο χϊρο του
Ιεροφ ΢πθλαίου τθσ Αποκάλυψθσ, με Ελεφκερθ Είςοδο.

Ιδιαίτερο και πρωτότυπο το Φεςτιβάλ Θρθςκευτικισ Μουςικισ Πάτμου ξεχωρίηει
ανάμεςα ςτα πολλά καλοκαιρινά πολιτιςτικά γεγονότα τθσ χϊρασ. Πρϊτα και κφρια
για τον μοναδικό χαρακτιρα του ωσ Φεςτιβάλ Θρθςκευτικισ Μουςικισ, που
πλαιςιϊνεται αρμονικά από τουσ ιεροφσ τόπουσ του νθςιοφ και τθν πανζμορφθ
φφςθ. ΢τθ ςυνζχεια για τουσ επιλεγμζνουσ καλλιτζχνεσ/ερμθνευτζσ που φιλοξενεί,
κάκε χρόνο, οι οποίοι και παρουςιάηουν τα ωραιότερα μουςικά ζργα τθσ
ορκόδοξθσ, τθσ κακολικισ αλλά και τθσ λαϊκισ μουςικισ παράδοςθσ. Δεκαζξι
χρόνια τϊρα θ Πάτμοσ, ζνα πετράδι ςτο μζςο του Αιγαίου, δικαίωσ αποτελεί το
ιδανικό ςθμείο ςυνάντθςθσ τζχνθσ και πνευματικότθτασ που βρίςκουν τθν
καλφτερι τουσ ζκφραςθ ςε ζναν ιερό χϊρο ο οποίοσ ανακθρφχτθκε Μνθμείο
Παγκόςμιασ Κλθρονομιάσ από τθν UNESCO: το ΢πιλαιο όπου ο Ιωάννθσ ζγραψε τθν
Αποκάλυψθ.
Σο νθςί, ωσ τόποσ ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ, διατθρεί αναλλοίωτο τον
παραδοςιακό του αιγαιοπελαγίτικο χαρακτιρα, ςυνδυάηοντάσ τον με ζναν
κοςμοπολίτικο αζρα, που προςελκφει καλλιτζχνεσ και διανοοφμενουσ από όλο τον
κόςμο για τθν θρεμία, τθ φιλοξενία και τισ εμπειρίεσ που προςφζρει.
Με τον δικό του διακριτό χαρακτιρα και ενδιαφζρουςεσ ςυμμετοχζσ αυτό το μικρό
νθςί των Δωδεκανιςων, θ Πάτμοσ, που ονομάηεται και «Ιερουςαλιμ του Αιγαίου»
μασ προςκαλεί και φζτοσ να ηιςουμε βραδιζσ μουςικισ μζκεξθσ, οι οποίεσ
ςυνδυάηονται με μία επίςκεψθ ςτο Ιερό ΢πιλαιο, ςτθ Ιερά Μονι του Αγίου Ιωάννθ
του Θεολόγου, ςτα ςοκάκια τθσ Χϊρασ με τα εντυπωςιακά αρχοντικά, ςτα
αςκθταριά, ςτισ παραλίεσ με τα πεντακάκαρα νερά.
Η Πάτμοσ μασ περιμζνει!
Πλθροφορίεσ: http://www.patmosfestival.gr/

Πρόγραμμα – ΢υμμετοχζσ

 ΣΡΙΣΘ 29 ΑΤΓΟΤ΢ΣΟΤ 2017, ςτισ 20:30

Βυηαντινι Χορωδία «Ρωμανόσ ο Μελωδόσ» τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ
Λεμεςοφ και ςφνολο παραδοςιακϊν οργάνων
Χοράρχθσ : πρωτοπρεςβφτεροσ Νίκοσ Λυμπουρίδθσ

Η Εκκλθςιαςτικι χορωδία ΡΩΜΑΝΟ΢ Ο ΜΕΛΩΔΟ΢ τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ
Λεμεςοφ, ιδρφκθκε το 1997. Αποτελείται από 30 περίπου μζλθ, που τρζφουν
ιδιαίτερθ αγάπθ για τθν Εκκλθςιαςτικι και Δθμοτικι μασ Μουςικι. ΢τθν ςυναυλία
θ Χορωδία κα παρουςιάςει Βυηαντινοφσ Υμνουσ και, μαηί με ςφνολο λαϊκϊν
οργάνων, Θρθςκευτικά παραδοςιακά τραγοφδια τθσ Κφπρου
Η Εκκλθςιαςτικι χορωδία ΡΩΜΑΝΟ΢ Ο ΜΕΛΩΔΟ΢ τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ
Λεμεςοφ, ιδρφκθκε το 1997. Αποτελείται από 30 περίπου μζλθ, που τρζφουν
ιδιαίτερθ αγάπθ για τθν Εκκλθςιαςτικι και Δθμοτικι μασ Μουςικι.
Από τθν ίδρυςι τθσ θ χορωδία παρουςιάηεται ςε ςυναυλίεσ αλλά και ςε
εκκλθςιαςτικζσ ακολουκίεσ ςε όλθ τθν ελεφκερθ Κφπρο και ςτο εξωτερικό. Επίςθσ
ζχουν κακιερωκεί από το 1997 οι Χριςτουγεννιάτικεσ ΢υναυλίεσ τθσ χορωδίασ με
επίκαιρουσ Εκκλθςιαςτικοφσ φμνουσ κακϊσ και παραδοςιακά Κάλαντα, που
γίνονται κάκε χρόνο κατά τθν περίοδο των εορτϊν των Χριςτουγζννων ςτθ Λεμεςό
και ςε άλλεσ πόλεισ.

Ανάμεςα ςε άλλεσ διοργανϊςεισ ζχει πάρει μζροσ: ςτουσ εορταςμοφσ τθσ Ιεράσ
Μονισ Αγίου ΢υμεϊν του Νζου Θεολόγου ςτον Κάλαμο Αττικισ, εκπροςϊπθςε τθν
Κφπρο ςτο Φεςτιβάλ που διοργανϊκθκε ςτθ Φιλανδία με κζμα τθν Εκκλθςιαςτικι
Μουςικι και τθν Πολιτιςτικι Παράδοςθ των Ορκοδόξων λαϊν, ςτο διεκνζσ
Φεςτιβάλ " ΚΤΠΡΙΑ " που διοργανϊνεται κάκε χρόνο ςτθν Κφπρο από το Τπουργείο
Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, ςτθν 11θ Χορωδιακι ΢υνάντθςθ τθσ Φλϊρινασ που
διοργανϊνεται από το Διμο τθσ πόλθσ και τον Φιλεκπαιδευτικό ςφλλογο Φλωρίνθσ
"Ο ΑΡΙ΢ΣΟΣΕΛΗ΢", ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ ΢ορβόνθσ και ςτθν Παναγία των
Παριςίων ςτθ Γαλλία, ςτο πλαίςιο εκδθλϊςεων που διοργάνωςε θ εκεί Κυπριακι
Πρεςβεία με τθν ευκαιρία τθσ Γαλλικισ Προεδρίασ ςτθν Ε.Ε, ςτισ μουςικζσ
παραςτάςεισ «Βαςίλθσ Μιχαθλίδθσ - θ άλλθ όψθ - μελοποιθμζνθ ποίθςθ από τον
Λάρκο Λάρκου», ςτθν πανιγυρι τθσ Ιεράσ Μονισ Μάρκασ και Μαρίασ (Ανάςταςισ
του Αγίου Λαηάρου) ςτθ Βθκανία και ςτον Ναό τθσ Αναςτάςεωσ ςτθν Πατριαρχικι
Λειτουργία τθσ Κυριακισ των Βαΐων ςτα Ιεροςόλυμα, ςτο Ντφςςελντορφ τθσ
Γερμανίασ, ςε ςυναυλία ςτο φεςτιβάλ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, μζλθ Κυπρίων
΢υνκετϊν από τον 14ο μζχρι τον 20ο αιϊνα, ςε ςυνεργαςία με τθ Μουςικολόγο κ.
Χριςτιάνα Δθμθτρίου, ςτο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Ορκόδοξθσ Μουςικισ «Αρχαίον
Κάλλοσ» ςτθν Πράγα, ςτθν Αγρυπνία τθσ Κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου ςτθν Ιερά Μονι
Βατοπαιδίου ςτο Άγιον Όροσ κακϊσ και ςτθν εορτι του Οςίου Γζροντοσ Ιωςιφ του
Ηςυχαςτοφ, ςε δφο ςυναυλίεσ ςε κοινότθτεσ τθσ Κφπρου, το πρόγραμμα «Από το
Βυηάντιο ςτο ςιμερα» με το Δθμιτρθ Μπάςθ.

Σο 2000 κυκλοφόρθςε τον πρϊτο τθσ ψθφιακό δίςκο με τίτλο " Χριςτόσ γεννάται
δοξάςατε " με φμνουσ των Χριςτουγζννων, το 2005 τον ψθφιακό δίςκο με τίτλο "
Επιφάνιον φμνοισ μεγαλφνωμεν " με φμνουσ από τθν ακολουκία του Αγίου
Επιφανίου, ενόσ Κφπριου Επιςκόπου. Σο 2009 κυκλοφόρθςε και τον τρίτο ψθφιακό
δίςκο με τίτλο «Πάλιν ακοφςτε Άρχοντεσ», με Παραδοςιακά Κάλαντα και
Εκκλθςιαςτικοφσ φμνουσ του Δωδεκαθμζρου (Χριςτουγζννων - Πρωτοχρονιάσ –
Θεοφανείων). ΢το δίςκο ςυμμετζχουν επίςθσ θ παραδοςιακι χορωδία ΑΝΑΣΟΛΗ
και το μουςικό ςχιμα παραδοςιακϊν οργάνων τθσ Ι.Μ. Λεμεςοφ και το 2015
εξζδωςε το διπλό ψθφιακό δίςκο «Λειτουργικι υμνωδία» που περιζχει φμνουσ τθσ
Θείασ Λειτουργίασ. ΢υνοδεφεται από βιβλίο που περιζχει τουσ φμνουσ ςε βυηαντινι
ςθμειογραφία.

΢χιμα παραδοςιακϊν οργάνων
Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Λεμεςοφ

΢το 16ο Φεςτιβάλ τθσ Πάτμου ςυμμετζχουν οι:
Βιολί: ΢πφροσ Χατηθνικολάου
Κανονάκι : Νζςτορασ Γεωργίου
΢αντοφρι, πιδκαφλι : Κυριάκοσ Γιωργάλλασ
Λαοφτο: Αντρζασ Μιχαιλ
Κρουςτά, τραγοφδι : Άννα Αριςτείδου

Σο ςχιμα παραδοςιακϊν οργάνων τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Λεμεςοφ
δθμιουργικθκε το 2003. ΢τόχοσ του είναι θ προβολι και θ διάδοςθ τθσ Ελλθνικισ
Δθμοτικισ Μουςικισ, ιδιαιτζρωσ δε τθσ Κυπριακισ, κακϊσ και θ ευαιςκθτοποίθςθ
νζων ανκρϊπων και παιδιϊν να αςχολθκοφν με τθ μουςικι Παράδοςθ του τόπου
μασ και του Ελλθνιςμοφ γενικότερα.
Παρουςιάηει κυρίωσ δθμοτικά τραγοφδια από κάκε μζροσ του Ελλθνιςμοφ,
ςυνοδεφοντασ ςυνικωσ τισ χορωδίεσ ΡΩΜΑΝΟ΢ Ο ΜΕΛΩΔΟ΢ και ΑΝΑΣΟΛΗ τθσ
Ι.Μ.Λ/ςοφ και αποτελείται από τουσ δαςκάλουσ και ςυνεργάτεσ τθσ ςχολισ.

 ΣΕΣΑΡΣΘ 30 ΑΤΓΟΤ΢ΣΟΤ 2017, ςτισ 20:30

«Ο Δανιιλ ςτον λάκκο των λεόντων»
΢φνκεςθ: Άλκθσ Μπαλτάσ
Ορχιςτρα Φεςτιβάλ Πάτμου & Οκταμελζσ Φωνθτικό ΢φνολο
Ηκοποιόσ: Νίκοσ Γεωργάκθσ

Μία ςφνκεςθ του Άλκθ Μπαλτά πάνω ςε κρθςκευτικζσ μελωδίεσ τισ οποίεσ
τραγουδοφςαν, κατά τον Μεςαίωνα, ςτο ομϊνυμο λειτουργικό δράμα
Σα κείμενα από τθν Παλαιά Διακικθ κα διαβάςει, ςτα ελλθνικά και αγγλικά, ο
θκοποιόσ Νίκοσ Γεωργάκθσ.
Σθν Ορχιςτρα του Φεςτιβάλ και το οκταμελζσ φωνθτικό ςφνολο διευκφνει ο Α.
Μπαλτάσ.

 ΠΕΜΠΣΘ 31 ΑΤΓΟΤ΢ΣΟΤ 2017, ςτισ 20:30

O ΚΑΡΑΓΚΙΟΗΘ΢ ΠΑΕΙ ΢ΤΝΑΤΛΙΑ
Θζατρο ΢κιϊν με ηωντανι μουςικι
Κείμενο: Άλκθσ Μπαλτάσ, Θοδωρισ Κωςτιδάκθσ
Καραγκιοηοπαίκτθσ: Θοδωρισ Κωςτιδάκθσ

Εκπαιδευτικι ςυναυλία ςτο "Πάτμιον" ςτο πλαίςιο του Φεςτιβάλ
Βαςιςμζνο ςε μια δθμιουργικι ιδζα του Άλκθ Μπαλτά
Η Βεηυροποφλα διοργανϊνει ΢υναυλία Κλαςικισ Μουςικισ ςτθν οποία πρζπει να
παραβρεκοφν όλοι. Ο Καραγκιόηθσ και οι υπόλοιποι χαρακτιρεσ του κιάςου ςκιϊν
ετοιμάηονται για το μεγάλο γεγονόσ. Ο Επτανιςιοσ ςιορ Διονφςιοσ και ο
Χατηθαβάτθσ προςπακοφν να εξθγιςουν ςτον Καραγκιόηθ τθν αξία τθσ κλαςικισ
μουςικισ, να του παρουςιάςουν τα όργανα και τα είδθ τθσ. Ο Καραγκιόηθσ ςτθν
αρχι αρνείται και αςτειεφεται ςυνεχϊσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυναυλίασ όμωσ, κάτι
αλλάηει για τον ίδιο και τουσ φίλουσ του...

Η εναλλαγι κλαςικϊν μουςικϊν κομματιϊν με κωμικοφσ και ανατρεπτικοφσ
διαλόγουσ προςφζρει ςε μικροφσ και μεγάλουσ μια ευκαιρία να απολαφςουν, να
γνωρίςουν αλλά και να αγαπιςουν τθν κλαςικι μουςικι.

Ο Θοδωρισ Κωςτιδάκθσ, μζλοσ του Πανελλθνίου ΢ωματείου Θεάτρου ΢κιϊν, ζμακε
τθν τζχνθ του κεάτρου ςκιϊν από τον Καραγκιοηοπαίκτθ πατζρα του, Σάκθ
Κωςτιδάκθ. Οι βαςικζσ του ςπουδζσ ιταν ςτθν Αρχιτεκτονικι του ΕΜΠ, όπου
ολοκλιρωςε και το Μεταπτυχιακό πάνω ςτθν αλλθλεπίδραςθ χϊρου και
πολιτιςμοφ. Παράλλθλα, επιμορφϊκθκε ςε τομείσ όπωσ: κζατρο και κεατρικό
παιχνίδι, αξίεσ ηωισ ςτθν εκπαίδευςθσ, ςυναιςκθματικι αγωγι, καταςκευι
κεατρικισ κοφκλασ / κεατρικισ μάςκασ και ςκθνικοφ / φιγοφρασ κεάτρου ςκιϊν,
Drama Process, για τθν επεξεργαςία εςωτερικϊν ι/και κοινωνικϊν ςυγκροφςεων,
΢υςτθμικι Ψυχοκεραπεία και ΢υμβουλευτικι, Δραματοκεραπεία. Από το 2004 ζωσ
και ςιμερα αςχολείται επαγγελματικά με το κζατρο ςκιϊν και τθν εμψφχωςθ
κεατρικϊν ομάδων: με εργαςτιρια και παραςτάςεισ ςε ςχολεία, πολιτιςτικοφσ
ςυλλόγουσ, μουςεία, εκδθλϊςεισ διμων, φεςτιβάλ, εκελοντικζσ οργανϊςεισ,
ομάδεσ κ.ά. ςτθν Κφπρο και πρόςφατα ςτο Λονδίνο.

 ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΘ 1 ΢ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2017, ςτισ 20:30

«Προςευχζσ» με το “Duo Arsis»
Άρτεμισ Μπόγρθ, Μελίνα Μακρι, ΢πφροσ Λάμπουρασ

Θρθςκευτικι μουςικι και τραγοφδια με τθν μετηο-ςοπράνο Άρτεμθ Μπόγρθ,
τθν Μελίνα Μακρι (φλάουτο) και τον ΢πφρο Λάμπουρα (βιμπράφωνο). Θα
ακουςτοφν ζργα για τον πρωτότυπο ςυνδυαςμό φλάουτου – βιμπράφωνου και
φωνισ των ςυνκετϊν Μπαχ, Χζντελ, Φωρζ, Βζρντι κ.α

Πρόγραμμα ΢υναυλίασ

«Duo Άρςισ»
Φωνι: Άρτεμισ Μπόγρθ
Φλάουτο: Μελίνα Μακρι
Κρουςτά: ΢πφροσ Λάμπουρασ

Charles Gounod “Ave Maria” Méditation sur le premier Prélude de J.S. Bach, Voice,
Flute, Vibraphone
C.P.E. Bach “Adagio” 1mvnt solo Sonata for Flute in A minor
Gabriel Faure “En priere”, Mezzo-Soprano, Vibraphone
Gabriel Faure “Pavane” Op.50, Flute, Vibraphone.
J.S.Bach arr. M.S. “O Sacred Head”, Solo Vibraphone
De Ponte Niel “Thoughts”
J. Brett: “Missa Brevis”, for Mezzo-Soprano & Vibraphone.
G. Verdi “La vergine degli angeli” “Forza del destino”, Mezzo-Soprano,
Flute, Vibraphone.
F. Haendel “A song for Saint Cecillia’s day. The soft complaining flute”,
Mezzo-Soprano, Flute, Vibraphone

 ΢ΑΒΒΑTO 2 ΢ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2017, ςτισ 20:30

«Amazing grace»
ΣΑ GOSPELS ΣΟΤ ELVIS PRESLEY
Δϊροσ Δθμοςκζνουσ

Η εντυπωςιακι καλλιτεχνικι πορεία του ροκ ςταρ Ζλβισ Πρίςλεϊ είναι γνωςτι, αλλά
μεγάλο μζροσ των καυμαςτϊν του δεν γνωρίηει πωσ ο τραγουδιςτισ είχε ςτο
ρεπερτόριό του και πολλά κρθςκευτικά τραγοφδια (Gospels).

΢τθν ςυναυλία, ο γνωςτόσ τραγουδιςτισ Δϊροσ Δθμοςκζνουσ κα παρουςιάςει, με
τθ ςυνοδεία μικροφ οργανικοφ ςυνόλου (πιάνο, κοντραμπάςο, ντραμσ) μερικά από
τα πιο ωραία gospel που ερμινευε ο Πρίςλεϊ.

Ο Δϊροσ Δθμοςκζνουσ γεννικθκε ςτθ Λεμεςό τθσ Κφπρου. ΢ποφδαςε κεωρθτικά
και είναι διπλωματοφχοσ του Εκνικοφ Ωδείου Ακθνϊν ςτθ Μονωδία με κακθγιτρια
τθ Λζλλα ΢τάμοσ. Απζςπαςε το Πρϊτο Βραβείο Βφρωνα Κολάςθ και Αριςτείο
Εξαιρετικισ Επίδοςθσ.

Πρωτοεμφανίςτθκε ωσ ςολίςτ ςτο φωνθτικό ςφνολο «Διάςταςθ» Λεμεςοφ.. Σο 1994
τραγοφδθςε ςτθν παράςταςθ του Μιχάλθ Κακογιάννθ Κφπροσ-20 Χρόνια Μετά, ςτο
κζατρο Ηρϊδου Αττικοφ. Σο 1995 ερμινευςε Τα τραγοφδια τθσ Αμαρτίασ του
Μάνου Χατηιδάκι ςτθν παράςταςθ του Δθμιτρθ Παπαϊωάννου Ενόσ Λεπτοφ Σιγι.
Επίςθσ τραγοφδθςε ςτθν Εκνικι Λυρικι ΢κθνι τθσ Ακινασ, ςτθν όπερα Διδώ και
Αινείασ του Henry Purcell.

΢υνεργάςτθκε με τθν Ορχιςτρα των Χρωμάτων ςε τραγοφδια των Beatles και
μπαλάντεσ. Εμφανίςτθκε ςτα μεγάλα κζατρα του Λονδίνου, Her Majesty’s και
Theatre Drury Lane πλάι ςτθ Νάνα Μοφςχουρθ και ςτο κζατρο του Κρεμλίνου. Σο
καλοκαίρι του 1997 ερμινευςε τα τραγοφδια του Μάνου Χατηιδάκι για τθν
κωμωδία Όρνικεσ του Αριςτοφάνθ, ςε παραςτάςεισ του Θεάτρου Σζχνθσ του
Κάρολου Κουν.

Σο 1998-1999 είχε τον πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτο μιοφηικαλ Grease που ανζβθκε ςτο
κζατρο Βζμπο ςτθν Ακινα. ΢υνζπραξε με τθν ορχιςτρα Ossipov τθσ Ρωςίασ ςε
τραγοφδια του Μίκθ Θεοδωράκθ. ΢υνεργάςτθκε με τθ Λζνα Πλάτωνοσ
ερμθνεφοντασ τα τραγοφδια του κφκλου Σαμποτάη ςτο Μζγαρο Μουςικισ Ακθνϊν
και Θεςςαλονίκθσ μαηί με τθ ΢αβίνα Γιαννάτου. ΢υνεργάςτθκε, επίςθσ, με το
Μουςικό ΢φνολο «Μάνοσ Χατηιδάκισ» ςτθν παράςταςθ Η Εποχι τθσ
Μελιςςάνκθσ ςτο Μζγαρο Μουςικισ Ακθνϊν και ερμινευςε τα τραγοφδια του
κφκλου Ο Μεγάλοσ Ερωτικόσ μαηί με τθν Ζλλθ Παςπαλά.

Σθν περίοδο 2001 -2003 ςυμμετείχε ςτθν περιοδεία τθσ Μαρίασ Φαραντοφρθ ςε
ςυναυλίεσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Μαηί με τθ Μαρία Φαραντοφρθ
ερμινευςε επίςθσ, ςε παγκόςμια πρϊτθ εκτζλεςθ το ζργο Αμοργόσ του Μάνου
Χατηιδάκι ςε ποίθςθ Νίκου Γκάτςου, που παρουςιάςτθκε ςτο κζατρο Ηρϊδου
Αττικοφ τον Ιοφνιο του 2003. Σο καλοκαίρι του 2004 ςυμμετείχε ςτουσ Όρνικεσ του
Αριςτοφάνθ ςε μουςικι Μάνου Χατηιδάκι, μια διεκνι παραγωγι ςε ςκθνοκεςία του
Claude Crespen. Σουσ χειμϊνεσ του 2005-2006-2007 ςυνζπραξε με τον Λουκιανό
Κθλαθδόνθ ςτο Πατάρι του Θεάτρου Μεταξουργείο και το καλοκαίρι του 2006
ςυμμετείχε ςτθν περιοδεία του Λουκιανοφ Κθλαθδόνθ με τθν Κρατικι Ορχιςτρα
Ελλθνικισ Μουςικισ (ΚΟΕΜ).

Σο 2011 ςυμμετείχε ςτθ μεγάλθ ςυναυλία ςτο πλαίςιο τθσ Γιορτισ τθσ Ορκοδοξίασ
ςτο Θζατρο του Κρεμλίνου που πραγματοποιικθκε υπό τθν αιγίδα και παρουςία
του Βλαδιμίρ Ποφτιν. Σραγοφδθςε ςε ςυναυλίεσ των Νίκου Κυπουργοφ, Mίκθ
Θεοδωράκθ, Μανου Χατηιδακι, Δθμιτρθ Λάγιου, Χριςτου Λεοντι, Λουκιανοφ
Κθλαθδόνθ, Μιχάλθ Γρθγορίου, Δθμιτρθ Παπαδθμθτρίου, Μιχάλθ Χριςτοδουλίδθ,
Χριςτου Πίττα, Νίκου Πλάτανου, Ευαγόρα Καραγεϊργθ, κ.ά.

΢τθ διςκογραφία ςυμμετζχει ςτο Ίνα τι και Των Ακανάτων του Δθμιτρθ
Λάγιου, Η Καρδία μου Πεκυμώντα του Μιχάλθ Χριςτοδουλίδθ, Τα μυςτικά του
Κιπου και Κθποκζατρο του Νίκου Κυπουργοφ, Ο Τεμπζλθσ Δράκοσ και Η
επιςτροφι του Τεμπζλθ Δράκου του Γιϊργου Χατηθπιερι, Μ’ αγιόκλθμα και
γιαςεμιά και τα Φανταρίςτικα, του Λουκιανοφ Κθλαθδόνθ, Συνάντθςθ του
Αλκίνοου Ιωαννίδθ, Στθν Άκρθ τ’ ουρανοφ του ΢ωτιρθ
Καραγεϊργθ, La Donna et la Luna τθσ Emilia Ottaviano.

Με τθ Μαρία Φαραντοφρθ και τον Σάςθ Χριςτογιαννόπουλο διςκογράφθςε το
ζργο Αμοργόσ του Μάνου Χατηιδάκι, ςε ποίθςθ Νίκου Γκάτςου, που εκδόκθκε τον
Δεκζμβριο του 2005. Σο 2007 άρχιςε να ςυνεργάηεται και με τθν Ορχιςτρα «Μίκθσ
Θεοδωράκθσ». Σον Δεκζμβριο του 2008 εκδόκθκε ο πρϊτοσ προςωπικόσ του δίςκοσ
με τίτλο One for the Road από τθν εταιρεία Μικρι Άρκτοσ.

 ΚΤΡΙΑΚΘ 3 ΢ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2017, ςτισ 20:30

Μπάντα τθσ Φιλαρμονικισ Εταιρείασ Κζρκυρασ (Παλαιάσ)

Για πρϊτθ φορά κα εμφανιςτεί ςτο Φεςτιβάλ Πάτμου μεγάλθ Ορχιςτρα Πνευςτϊν
οργάνων αποτελοφμενθ από 50 περίπου μουςικοφσ. Πρόκειται για τθν Μπάντα
τθσ Φιλαρμονικισ Εταιρείασ Κζρκυρασ (Παλαιάσ) θ οποία είναι ο παλαιότεροσ
μουςικο-εκπαιδευτικόσ οργανιςμόσ ςτθν Ελλάδα (1840).

Η μπάντα κα παρουςιάςει ζνα εξαιρετικά ενδιαφζρον πρόγραμμα με κρθςκευτικά
ζργα Ελλινων (΢αμάρασ, ΢αμςαρζλοσ, Δουκάκθσ, Θεοδωράκθσ) και ξζνων
ςυνκετϊν (Corelli, Faccio, Verdi, Hovhaness, Korsakov). Θα διευκφνει ο
αρχιμουςικόσ ΢πφροσ Προςωπάρθσ.

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ΢ (ΠΑΛΑΙΑ)

H Φιλαρμονικι Εταιρεία Κζρκυρασ (γνωςτι και ωσ «Παλαιά Φιλαρμονικι»)
ιδρφκθκε ςτισ 12 ΢επτεμβρίου 1840 και είναι ο παλαιότεροσ μουςικοεκπαιδευτικόσ
οργανιςμόσ ςτθν Ελλάδα. Ο αρχικόσ ςκοπόσ των ιδρυτϊν του ιταν θ δθμιουργία
μιασ πλιρουσ μουςικισ ακαδθμίασ, παρόμοιασ με εκείνεσ τθσ γειτονικισ Ιταλίασ.
Με τον τρόπο αυτό επιχειρικθκε να δοκεί βιϊςιμθ λφςθ ςε ζνα χρονίηον
πρόβλθμα, δθλαδι τθν απουςία μιασ παιδαγωγικά πλιρουσ μουςικισ ςχολισ, θ
οποία κα προςζφερε ςτουσ Κερκυραίουσ μουςικι εκπαίδευςθ, ανεξαρτιτωσ
κοινωνικισ τάξθσ, θλικίασ, φφλου και γενικισ παιδείασ. ΢το ςθμείο αυτό πρζπει να
ειπωκεί ότι πριν το 1840 ςτθν Κζρκυρα πρόςβαςθ ςτθ μουςικι εκπαίδευςθ είχαν
είτε άτομα που μποροφςαν να ανταπεξζλκουν ςτο οικονομικό ζξοδο τθσ
πρόςλθψθσ ενόσ ιδιϊτθ μουςικοδιδαςκάλου είτε τα μζλθ των άτυπων
επαγγελματικϊν μουςικϊν ςυντεχνιϊν του νθςιοφ. Ο δεφτεροσ ιταν και ο μόνοσ
τρόποσ μζςω του οποίου μποροφςε κανείσ να αποκτιςει (θμι)επαγγελματικι
μουςικι κατάρτιςθ.

Οι ιδρυτζσ τθσ Φιλαρμονικισ Εταιρείασ Κζρκυρασ κατανοοφςαν πλιρωσ τισ
παραπάνω αδυναμίεσ και -με αφορμι τθν άρνθςθ τθσ βρετανικισ διοίκθςθσ να
επιτρζψει από τον Αφγουςτο του 1837 τθ ςυμμετοχι ςτισ κρθςκευτικζσ τελετζσ του
νθςιοφ τιμθτικοφ ςτρατιωτικοφ αγιματοσ και μπάντασ- ξεκίνθςαν τθν οργάνωςθ
ενόσ πρότυπου μουςικοφ οργανιςμοφ. ΢το πλαίςιό του μποροφςε κανείσ να
καταρτιςτεί μουςικά τόςο ςε πρακτικό επίπεδο (ζγχορδα και πνευςτά όργανα,
πιάνο, φωνθτικι μουςικι) όςο και ςε κεωρθτικό (από βαςικά κεωρθτικά μζχρι
μουςικι ςφνκεςθ). Όλα τα παραπάνω προςφζρονταν ςτουσ μακθτζσ τθσ
Φιλαρμονικισ εντελϊσ δωρεάν από πλιρωσ καταρτιςμζνουσ δαςκάλουσ. Ο μθ
κερδοςκοπικόσ χαρακτιρασ του ιδρφματοσ παράλλθλα με το επίπεδο τθσ
εκπαίδευςθσ άλλαξαν τα δεδομζνα τθσ μουςικισ παιδείασ ςε τοπικό επίπεδο.

Κατά τον 19ο αιϊνα και μζχρι τα χρόνια του Μεςοπολζμου τθν καλλιτεχνικι θγεςία
του ιδρφματοσ είχαν κατά καιροφσ μερικζσ από τισ ςθμαντικότερεσ μορφζσ τθσ
μουςικισ τθσ νεϊτερθσ Ελλάδασ, όπωσ για παράδειγμα ο Νικόλαοσ Μάντηαροσ
(1795-1872), ο Δομζνικοσ Παδοβάνθσ (1817-1892), ο Διονφςιοσ Ροδοκεάτοσ (1849-
1892), ο Δθμιτριοσ Ανδρϊνθσ (1866-1918) και ο ΢πυρίδων Δουκάκθσ (1886-1974).
Όλοι οι παραπάνω κατάγονταν από τθν Κζρκυρα και είχαν ςθμαντικζσ ςπουδζσ ςτθν
Ιταλία ι ςτθ Γερμανία. Πολλοί από τουσ μουςικοφσ τθσ Φιλαρμονικισ
ςταδιοδρόμθςαν (και ςταδιοδρομοφν) ωσ ςυνκζτεσ, ςολίςτεσ, μουςικοί ορχθςτρϊν
και ςτρατιωτικϊν μουςικϊν ςωμάτων και αρχιμουςικοί, και ςυνειςζφεραν με τον
τρόπο τουσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ζντεχνθσ μουςικισ ςτθν Ελλάδα του 19ου και του
20οφ αιϊνα.

Παρά τισ ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ τθσ Φιλαρμονικισ, το λαοφιλζςτερο από τα
μουςικά ςχιματά τθσ παραμζνει θ μπάντα. Πρωτοεμφανίςτθκε τον Αφγουςτο του
1841 και υπιρξε εξαρχισ το δθμοφιλζςτερο μουςικό ςφνολό τθσ. Αυτι
πρωτοαπζδωςε τον Ελλθνικό Εκνικό Υμνο το 1864 και αυτι παιάνιςε κατά τουσ
Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του 1896 τον «Ολυμπιακό Υμνο». Αλλά και θ εκπαιδευτικι
ςθμαςία τθσ μπάντασ ςυνεχίηει να είναι ςθμαντικι. Ακόμθ και ςιμερα εκατοντάδεσ
μακθτζσ ζρχονται ςε πρϊτθ επαφι με τθ μουςικι μζςα από τθ δωρεάν διδαςκαλία
πνευςτϊν και κρουςτϊν οργάνων. Μερικοί μάλιςτα ανακαλφπτουν και το μουςικό
τουσ ταλζντο, γεγονόσ που τουσ οδθγεί να ακολουκιςουν τελικά επαγγελματικι
καριζρα ςτθ μουςικι. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα πρότυπα τθσ μπάντασ τθσ
Φιλαρμονικισ υιοκετικθκαν κατά καιροφσ και από άλλα παρόμοια ςχιματα εντόσ
και εκτόσ Κζρκυρασ.

Από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990 θ Φιλαρμονικι Εταιρεία Κζρκυρασ ζχει
ξεκινιςει ςειρά δράςεων με ςκοπό τθ διεφρυνςθ των μουςικϊν δραςτθριοτιτων
τθσ. Εκτόσ από τθν μπάντα τθσ, θ Φιλαρμονικι διατθρεί πλζον ςυμφωνικι ορχιςτρα
και ζχει ενεργοποιιςει πλιρωσ τθ διδαςκαλία εγχόρδων και πιάνου. Η μπαντίνα
τθσ, επίςθσ, προςφζρει τθν ευκαιρία ςτουσ εκκολαπτόμενουσ μουςικοφσ να
ςυμμετάςχουν από μικρι θλικία ςε ζνα μουςικό ςφνολο. Κάκε χρόνο 100 νζοι
μακθτζσ εγγράφονται ςτισ ςχολζσ τθσ για να διδαχκοφν δωρεάν μουςικι. Επίςθσ, θ
νζα αίκουςα εκδθλϊςεων φιλοξενεί μακθτικζσ ςυναυλίεσ και άλλεσ μουςικζσ
εκδθλϊςεισ, ενϊ από το 2009 οργανϊνονται εκεί και μουςικολογικζσ διαλζξεισ.
Σζλοσ, τόςο το διοικθτικό όςο και το μουςικό αρχείο του ιδρφματοσ είναι πλζον
προςιτό ςτουσ ερευνθτζσ, ενϊ το Μουςείο Μουςικισ τθσ Φιλαρμονικισ άνοιξε ςτο
κοινό το 2010.

16ο Φεςτιβάλ Θρθςκευτικισ Μουςικισ Πάτμου
Πάτμοσ, Σρίτθ 29 Αυγοφςτου – Κυριακι 3 ΢επτεμβρίου 2017
Τπαίκριοσ χϊροσ Ιεροφ ΢πθλαίου Αποκαλφψεωσ
Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ: Άλκθσ Μπαλτάσ

Οργάνωςθ: Πνευματικό Κζντρο Διμου Πάτμου
΢υνδιοργάνωςθ: Διμοσ Πάτμου
Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου
Γενικι Γραμματεία Αιγαίου και Νθςιωτικισ Πολιτικισ
του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου
Τποςτθρίηεται από τθν Ιερά Μονι Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου

Ώρα ζναρξθσ των ςυναυλιϊν: 20:30
Θ είςοδοσ για το κοινό είναι ελεφκερθ
Πλθροφορίεσ: www.patmosfestival.gr

Μεγάλοι Χορθγοί
Χορθγοί Επικοινωνίασ

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα δρομολόγια προσ και από Πάτμο και
καταλφματα οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Πνευματικό Κζντρο Διμου
Πάτμου: Σθλ. 22473-60302,

Email: patmosculturalcenter@gmail.com Site: www.patmosfestival.gr

Εκτζλεςθ Οργάνωςθσ: Αλζξανδροσ Μοφηασ/ ΑNAX- CULTURAL PROJECTS,
almouzas@gmail.com, info@anax-culture.gr