You are on page 1of 15

ภาคเรรี ยนทรีที่ 1 ปรี การศศึกษา 2552 ระดดับมดัธยมศศึกษาตอนปลาย

ใบงานครรรั้งททที่ 1
สาระทรกษะการดดาเนนินชท วนิต หมวดวนิชาสส ขศศึกษา พลศศึกษา (3102)
ชชที่ อ-นามสกสล........................................................รหรสประจดาตรว........................................กลสลุ่ม......................
ระบบตลุ่ าง ๆของรลุ่ างกาย
ใหห้ผเผ ห้ รรี ยนศศึกษาคห้นควห้าเรรที่ อง โครงสรห้าง หนห้าทรีที่ และการททางานของระบบอวดัยวะทรีที่สาท คดัญของรร างกาย
1. โครงสรห้าง หนห้าทรีที่ และการททางานของระบบหายใจ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
2. โครงสรห้าง หนห้าทรีที่ และการททางานของระบบยรอยอาหาร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. โครงสรห้าง หนห้าทรีที่ และการททางานของระบบสร บพดันธธธุ์
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. โครงสรห้าง หนห้าทรีที่ และการททางานของระบบตรอมไรห้ทรอ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5. โครงสรห้าง หนห้าทรีที่ และการททางานของระบบระบบประสาท
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ใบงานครรรั้งททที่ 2
สาระ ทรกษะการดดาเนนินชท วนิต หมวดวนิชาสส ขศศึกษา พลศศึกษา (3102)
ชชที่ อ-นามสกสล........................................................รหรสประจดาตรว........................................กลสลุ่ม......................
ระบบตลุ่ าง ๆของรลุ่ างกาย
ผผเห้ รรี ยนมรีการวางแผนการปฏฏิบตดั ฏิตนในการเสรฏิ มสรห้างพดัฒนาการของตนเองและครอบครดัวอยรางไร

หลดักสผ ตรการศศึกษานอกระบบระดดับการศศึกษาขดัขนพรขนฐาน พ.ศ. 2551 จดัดททาโดย กศน.อทาเภอบห้านบศึง / บรอทอง /พานทอง
ภาคเรรี ยนทรีที่ 1 ปรี การศศึกษา 2552 ระดดับมดัธยมศศึกษาตอนปลาย

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ใบงานครรรั้งททที่ 3
สาระทรกษะการดดาเนนินชท วนิต หมวดวนิชาสส ขศศึกษา พลศศึกษา (3102)
ชชที่ อ-นามสกสล........................................................รหรสประจดาตรว........................................กลสลุ่ม......................
เปป้าหมายชท วนิต
1. ผผเห้ รรี ยนมรีวฏิธรีการตดัขงเปห้ าหมายชรีวฏิตของตนเองในดห้าน
1.1 ดห้านการศศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
หลดักสผ ตรการศศึกษานอกระบบระดดับการศศึกษาขดัขนพรขนฐาน พ.ศ. 2551 จดัดททาโดย กศน.อทาเภอบห้านบศึง / บรอทอง /พานทอง
ภาคเรรี ยนทรีที่ 1 ปรี การศศึกษา 2552 ระดดับมดัธยมศศึกษาตอนปลาย

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 ดห้านการประกอบอาชรีพ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 ดห้านครอบครดัว
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ใบงานครรรั้งททที่ 4
สาระทรกษะการดดาเนนินชท วนิต หมวดวนิชาสส ขศศึกษา พลศศึกษา (3102)
ชชที่ อ-นามสกสล........................................................รหรสประจดาตรว........................................กลสลุ่ม......................
เปป้าหมายชท วนิต
1. ถห้าในครอบครดัวของทรานเกฏิดปดัญหาความไมรเขห้าใจกดันและเกฏิดความรธ นแรงในครอบครดัวในฐานะทรีที่ทรานเปป็ น
สมาชฏิกในครอบครดัวทรานมรีวธฏิ รีการปห้ องกดันการเกฏิดความขดัดแยห้งไดห้อยรางไร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
หลดักสผ ตรการศศึกษานอกระบบระดดับการศศึกษาขดัขนพรขนฐาน พ.ศ. 2551 จดัดททาโดย กศน.อทาเภอบห้านบศึง / บรอทอง /พานทอง
ภาคเรรี ยนทรีที่ 1 ปรี การศศึกษา 2552 ระดดับมดัธยมศศึกษาตอนปลาย

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ใบงานครรรั้งททที่ 5
สาระทรกษะการดดาเนนินชท วนิต หมวดวนิชาสส ขศศึกษา พลศศึกษา (3102)
ชชที่ อ-นามสกสล........................................................รหรสประจดาตรว........................................กลสลุ่ม......................
ปรญหาเพศศศึกษา
ใหห้ผเผ ห้ รรี ยนไปศศึกษาคห้นควห้าและตอบคทาถามตรอไปนรีข
1. สรที่ อทรีที่สรงผลใหห้เกฏิดปดัญหาทางเพศมรีสรที่อประเภทใดบห้าง
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. อธฏิ บายการลรวงละเมฏิดทางเพศวรามรีพฤตฏิกรรมเชรนไร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

หลดักสผ ตรการศศึกษานอกระบบระดดับการศศึกษาขดัขนพรขนฐาน พ.ศ. 2551 จดัดททาโดย กศน.อทาเภอบห้านบศึง / บรอทอง /พานทอง
ภาคเรรี ยนทรีที่ 1 ปรี การศศึกษา 2552 ระดดับมดัธยมศศึกษาตอนปลาย

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ใบงานครรรั้งททที่ 6
สาระทรกษะการดดาเนนินชท วนิต หมวดวนิชาสส ขศศึกษา พลศศึกษา (3102)
ชชที่อ-นามสกสล........................................................รหรสประจดาตรว........................................กลสลุ่ม......................
ปรญหาเพศศศึกษา
ใหห้ผเผ ห้ รรี ยนไปศศึกษาคห้นควห้าและตอบคทาถามตรอไปนรีข
1. สรที่ อทรีที่สรงผลใหห้เกฏิดปดัญหาทางเพศมรีสรที่อประเภทใดบห้าง
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. กฎหมาย ทรีที่เกรีที่ยวขห้องกดับการลรวงละเมฏิดทางเพศ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. วฏิธรีการจดัดการอารมณธุ์และความตห้องทางเพศ ครอ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

หลดักสผ ตรการศศึกษานอกระบบระดดับการศศึกษาขดัขนพรขนฐาน พ.ศ. 2551 จดัดททาโดย กศน.อทาเภอบห้านบศึง / บรอทอง /พานทอง
ภาคเรรี ยนทรีที่ 1 ปรี การศศึกษา 2552 ระดดับมดัธยมศศึกษาตอนปลาย

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ใบงานครรรั้งททที่ 7
สาระทรกษะการดดาเนนินชท วนิต หมวดวนิชาสส ขศศึกษา พลศศึกษา (3102)
ชชที่อ-นามสกสล........................................................รหรสประจดาตรว........................................กลสลุ่ม......................
อาหารและโภชนาการ(1)
ใหห้ผเผ ห้ รรี ยนไปศศึกษาคห้นควห้าและตอบคทาถามของสาเหตธการเกฏิดโรคตราง ๆและแนวทางปห้ องกดันดดังนรีข
1. โรคโลหฏิ ตจาง เกฏิดจากเหตธใด และมรีวฏิธรีการปห้ องกดันกรีที่วฏิธรีอยรางไร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
2. โรคลดักปฏิ ดลดักเปฏิ ด เกฏิดจากสาเหตธใดและมรีกรีที่วฏิธรีและมรีวฏิธรีปห้องกดันอยรางไร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. โรคตาฟาง เกฏิดจากสาเหตธใดและปห้ องกดันอยรางไร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. โรคเออ๋ อ เกฏิดจากสาเหตธใดและปห้ องกดันอยรางไร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5. โรคคอหอยพอก เกฏิดจากสาเหตธใดและปห้ องกดันอยรางไร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ใบงานครรรั้งททที่ 8
หลดักสผ ตรการศศึกษานอกระบบระดดับการศศึกษาขดัขนพรขนฐาน พ.ศ. 2551 จดัดททาโดย กศน.อทาเภอบห้านบศึง / บรอทอง /พานทอง
ภาคเรรี ยนทรีที่ 1 ปรี การศศึกษา 2552 ระดดับมดัธยมศศึกษาตอนปลาย

สาระทรกษะการดดาเนนินชท วนิต หมวดวนิชาสส ขศศึกษา พลศศึกษา (3102)
ชชที่อ-นามสกสล........................................................รหรสประจดาตรว........................................กลสลุ่ม......................
อาหารและโภชนาการ(2)
ใหห้ผเผ ห้ รรี ยนบอกหลดักการในการปฏฏิบตดั ฏิตนตามหลดักสธ ขาภฏิบาลอาหารตามหดัวขห้อดดังนรีข มาพอเขห้าใจ
1. การปนเปรข อน ทางอาหาร หมายถศึง
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. การปรธ งและจทาหนราย มรีหลดักการปฏฏิบตดั ฏิอยรางไร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ใบงานครรรั้งททที่ 9
สาระทรกษะการดดาเนนินชท วนิต หมวดวนิชาสส ขศศึกษา พลศศึกษา (3102)
ชชที่อ-นามสกสล........................................................รหรสประจดาตรว........................................กลสลุ่ม......................
อาหารและโภชนาการ(3)
ผผเห้ รรี ยนบอกหลดักการจดัดโปรแกรมอาหาร สทาหรดับผผสห้ ผ งอายธ และจดัดโปรแกรมอาหารใหห้ผสผ ห้ ผ งอายธ จทานวน 1 วดัน

หลดักสผ ตรการศศึกษานอกระบบระดดับการศศึกษาขดัขนพรขนฐาน พ.ศ. 2551 จดัดททาโดย กศน.อทาเภอบห้านบศึง / บรอทอง /พานทอง
ภาคเรรี ยนทรีที่ 1 ปรี การศศึกษา 2552 ระดดับมดัธยมศศึกษาตอนปลาย

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ใบงานครรรั้งททที่ 10
สาระทรกษะการดดาเนนินชท วนิต หมวดวนิชาสส ขศศึกษา พลศศึกษา (3102)
ชชที่อ-นามสกสล........................................................รหรสประจดาตรว........................................กลสลุ่ม......................
เสรนิมสรป้ างสส ขภาพ
ใหห้ผเผ ห้ รรี ยนบอกวฏิธรีการออกกทาลดังกายทรีที่เหมาะสมของวดัยตรางๆ ดดังนรีข
1. วฏิธรีการออกกทาลดังกายวดัยเดป็ก
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
หลดักสผ ตรการศศึกษานอกระบบระดดับการศศึกษาขดัขนพรขนฐาน พ.ศ. 2551 จดัดททาโดย กศน.อทาเภอบห้านบศึง / บรอทอง /พานทอง
ภาคเรรี ยนทรีที่ 1 ปรี การศศึกษา 2552 ระดดับมดัธยมศศึกษาตอนปลาย

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. วฏิธรีการออกกทาลดังกายวดัยผผให้ หญร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. วฏิธรีการออกกทาลดังกายของผผสห้ ผงอายธ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ใบงานครรรั้งททที่ 11
สาระทรกษะการดดาเนนินชท วนิต หมวดวนิชาสส ขศศึกษา พลศศึกษา (3102)
ชชที่อ-นามสกสล........................................................รหรสประจดาตรว........................................กลสลุ่ม......................
โรคททที่ถลุ่ายทอดทางพรนธสกรรม
ใหห้ผเผ ห้ รรี ยนศศึกษาคห้นควห้า สาเหตธ อาการ และการรดักษา โรคทรีที่ถรายทอดทางพดันธธกรรม
1. โรคทาลดัสซรี เมรีย มรีสาเหตธ อาการ และวฏิธรีการรดักษาอยรางไร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. โรคภผมฏิแพห้ มรีสาเหตธ อาการ และวฏิธรีการรดักษาอยรางไร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
หลดักสผ ตรการศศึกษานอกระบบระดดับการศศึกษาขดัขนพรขนฐาน พ.ศ. 2551 จดัดททาโดย กศน.อทาเภอบห้านบศึง / บรอทอง /พานทอง
ภาคเรรี ยนทรีที่ 1 ปรี การศศึกษา 2552 ระดดับมดัธยมศศึกษาตอนปลาย

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. โรคขาดสารไอโอดรีนมรีสาเหตธ อาการ และวฏิธรีการรดักษาอยรางไร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ใบงานครรรั้งททที่ 12
สาระทรกษะการดดาเนนินชท วนิต หมวดวนิชาสส ขศศึกษา พลศศึกษา (3102)
ชชที่อ-นามสกสล........................................................รหรสประจดาตรว........................................กลสลุ่ม......................
โรคททที่ถลุ่ายทอดทางพรนธสกรรม
ผผเห้ รรี ยนมรีการวางแผนรร วมกดับชธมชนในการปห้ องกดัน และ หลรีกเลรีที่ยงการเกฏิดโรคตฏิดตรอไดห้อยรางไรอธฏิ บายเปป็ นขห้อๆ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
หลดักสผ ตรการศศึกษานอกระบบระดดับการศศึกษาขดัขนพรขนฐาน พ.ศ. 2551 จดัดททาโดย กศน.อทาเภอบห้านบศึง / บรอทอง /พานทอง
ภาคเรรี ยนทรีที่ 1 ปรี การศศึกษา 2552 ระดดับมดัธยมศศึกษาตอนปลาย

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ใบงานครรรั้งททที่ 13
สาระทรกษะการดดาเนนินชท วนิต หมวดวนิชาสส ขศศึกษา พลศศึกษา (3102)
ชชที่อ-นามสกสล........................................................รหรสประจดาตรว........................................กลสลุ่ม......................
ปลอดภรยจากการใชป้ ยา
ใหห้ผเผ ห้ รรี ยนศศึกษาคห้นควห้า เรรที่ องความปลอดภดัยจากการใชห้ยาโดยตอบคทาถาม
1. ใหห้ผเผ ห้ รรี ยนอธฏิ บายหลดักการ และวฏิธรีการใชห้ยาสามดัญประจทาบห้านมาพอสดังเขป
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3 จงบอกความหมาย หลดักการปฐมพยาบาลเบรของตห้นพรห้อมยกตดัวอยรางประกอบ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
หลดักสผ ตรการศศึกษานอกระบบระดดับการศศึกษาขดัขนพรขนฐาน พ.ศ. 2551 จดัดททาโดย กศน.อทาเภอบห้านบศึง / บรอทอง /พานทอง
ภาคเรรี ยนทรีที่ 1 ปรี การศศึกษา 2552 ระดดับมดัธยมศศึกษาตอนปลาย

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ใบงานครรรั้งททที่ 14
สาระทรกษะการดดาเนนินชท วนิต หมวดวนิชาสส ขศศึกษา พลศศึกษา (3102)
ชชที่อ-นามสกสล........................................................รหรสประจดาตรว........................................กลสลุ่ม......................
ปลอดภรยจากการใชป้ ยา
ใหห้ผเผ ห้ รรี ยนศศึกษาคห้นควห้า เรรที่ องความปลอดภดัยจากการใชห้ยาโดยตอบคทาถาม
1. ผผเห้ รรี ยนมรีวฏิธรีการเลรอกใชห้สมธนไพรไทยอยรางไร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3 จงยกตดัวอยรางสมธนไพรไทย มา 10 ชนฏิดพรห้อมบอกสรรพคธณของสมธนไพรทรีที่ยกตดัวอยราง
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ใบงานครรรั้งททที่ 15
สาระทรกษะการดดาเนนินชท วนิต หมวดวนิชาสส ขศศึกษา พลศศึกษา (3102)
ชชที่อ-นามสกสล........................................................รหรสประจดาตรว........................................กลสลุ่ม......................
หลดักสผ ตรการศศึกษานอกระบบระดดับการศศึกษาขดัขนพรขนฐาน พ.ศ. 2551 จดัดททาโดย กศน.อทาเภอบห้านบศึง / บรอทอง /พานทอง
ภาคเรรี ยนทรีที่ 1 ปรี การศศึกษา 2552 ระดดับมดัธยมศศึกษาตอนปลาย

ผลกระทบจากสารเสพตนิด
ใหห้ผเผ ห้ รรี ยนตอบประเดป็นคทาถามเรรที่ องผลกระทบจากสารเสพตฏิด
1. มผลเหตธจผงใจทรีที่นาท ไปสผร การเสพยาเสพตฏิด
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. ทรานมรีวฏิธรีการใดทรีที่จะใหห้คาท แนะนทาถศึงวฏิธรีการเลฏิกเสพสารเสพตฏิด
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ใบงานครรรั้งททที่ 16
สาระทรกษะการดดาเนนินชท วนิต หมวดวนิชาสส ขศศึกษา พลศศึกษา (3102)
ชชที่อ-นามสกสล........................................................รหรสประจดาตรว........................................กลสลุ่ม......................

ผลกระทบจากสารเสพตนิด
ใหห้ผเผ ห้ รรี ยนตอบประเดป็นคทาถามเรรที่ องผลกระทบจากสารเสพตฏิด
1. ทรานมรีสรวนรร วมในการปห้ องกดันสารเสพตฏิดในชธมชนของตนเองอยรางไร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
หลดักสผ ตรการศศึกษานอกระบบระดดับการศศึกษาขดัขนพรขนฐาน พ.ศ. 2551 จดัดททาโดย กศน.อทาเภอบห้านบศึง / บรอทอง /พานทอง
ภาคเรรี ยนทรีที่ 1 ปรี การศศึกษา 2552 ระดดับมดัธยมศศึกษาตอนปลาย

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. ยกตดัวอยราง กฎหมาย ทรีที่เกรีที่ยวขห้องกดับสฏิที่ งเสพตฏิด
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ใบงานครรรั้งททที่ 17
สาระทรกษะการดดาเนนินชท วนิต หมวดวนิชาสส ขศศึกษา พลศศึกษา (3102)
ชชที่อ-นามสกสล........................................................รหรสประจดาตรว........................................กลสลุ่ม......................

ทรกษะชท วนิตเพชอที่ สส ขภาพ
ใหห้ผเผ ห้ รรี ยนศศึกษาคห้นควห้าและตอบประเดป็นคทาถามเรรที่ องทดักษะชรีวฏิตเพรที่อสธ ขภาพจฏิต
1. ทดักษะชรีวฏิตหมายถศึง
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

หลดักสผ ตรการศศึกษานอกระบบระดดับการศศึกษาขดัขนพรขนฐาน พ.ศ. 2551 จดัดททาโดย กศน.อทาเภอบห้านบศึง / บรอทอง /พานทอง
ภาคเรรี ยนทรีที่ 1 ปรี การศศึกษา 2552 ระดดับมดัธยมศศึกษาตอนปลาย

………………………………………………………………………………………………………………………
2. ความสทาคดัญของทดักษะชรีวฏิต 10 ประการ ประกอบดห้วย
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

หลดักสผ ตรการศศึกษานอกระบบระดดับการศศึกษาขดัขนพรขนฐาน พ.ศ. 2551 จดัดททาโดย กศน.อทาเภอบห้านบศึง / บรอทอง /พานทอง