You are on page 1of 6

BIOLOGIA 7.

luokka

LAAJA-
ALAISEN OSAAMISEN TAVOITTEET SISÄLTÖTAVOITTEITA

Elämän perusilmiöt (kpl 1-2 ja 4-7)

 Osaan kuvailla elämän perusilmiöitä.
o Elämän edellytykset
o Eliöiden yhteiset ominaisuudet
o Solujen rakenne ja toiminta
o Fotosynteesi ja soluhengitys
o Eliöiden lisääntymisen erilaiset tavat
o Eliöiden sopeutuminen muuttuviin
ympäristöoloihin
 Osaan kuvailla perimän ja ympäristön
vaikutuksia eliöihin.
 Osaan kuvailla miten eliöt ovat
kehittyneet evoluution tuloksena.

Eliöt ja monimuotoisuus (kpl 1, 3 ja 8-18)

 Osaan eliökunnan luokittelun periaatteet.
 Osaan luokitella ja vertailla eliöitä.
 Tunnistan eliölajeja.
 Osaan kuvailla eliöiden sopeutumista
erilaisiin elinympäristöihin.
 Osaan kuvailla eliöiden rakenteita ja
TYÖSKENTELYN TAVOITTEITA elintoimintoja.
 Osaan vertailla eliöiden sukulaisuutta
 Työskentelen yritteliäästi, vastuullisesti, niiden sopeutumien pohjalta.
itseohjautuvasti ja vuorovaikutuksessa  Ymmärrän eliölajien merkityksen luonnon
muiden kanssa. monimuotoisuudelle.
 Osaan kasvattaa kasveja.
 Osaan tehdä digitaalisen eliökokoelman. Kestävä elämäntapa
 Osaan tehdä havaintoja eliölajien
esiintymisestä.  Tunnen jokamiehen oikeudet ja
 Osaan käyttää tieto- ja velvollisuudet.
viestintäteknologiaa oppimisessa.  Tiedän, miten toimitaan kestävällä ja
 Osaan käyttää biologialle ominaisia luonnon monimuotoisuutta edistävällä
käsitteitä. tavalla.
 Osaan esittää kysymyksiä luonnosta ja  Ymmärrän luonnonvarojen rajallisuuden ja
luonnonilmiöistä. ekosysteemipalveluiden merkityksen.
 Osaan esittää perusteltuja  Osaan esittää perusteluja eettisesti
luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä. kestäville valinnoille.
 Ymmärrän asioiden syy- ja  Osaan kuvailla tekijöitä, jotka vaikuttavat
seuraussuhteita. eläinten hyvinvointiin.
 Osaan käyttää biologian  Osaan kuvailla kestävää
tutkimusvälineistöä. ravinnontuotantoa.
 Osaan tehdä pienimuotoisia tutkimuksia  Osaan kuvailla miten biologisia tietoja ja
ja raportoida niiden tuloksia. taitoja voi hyödyntää omassa arjessa
 Osaan etsiä tietoa luotettavista lähteistä. ympäristön hyväksi.
 Tunnen tekijänoikeuksia ja yritän  Osaan kuvailla bioteknologian
noudattaa niitä. mahdollisuuksia ja haasteita.
 Osaan rakentaa ja jäsentää tietoa  Osaan kuvailla luonnonsuojelun
kiinnostavaksi kokonaisuudeksi ja esittää tavoitteita, keinoja ja saavutuksia.
sitä muille.  Osallistun lähiympäristön
vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja
tulosten raportointiin.
KÄSITEKARTTOJA OPPIMISEN TUEKSI
ARVIOINTIMENETELMIÄ

• Työskentelyn havainnointi
• Arviointikeskustelut
• Itsearviointi ja vertaisarviointi
• Tehtävien arviointi
• Eliökokoelma
• Tutkimukset ja tutkimusraportit
• Käsitekartat
• Oppikirjan tehtävät
• Suulliset esitykset
• Posterit
• Jne.
• Biologia – kansio ja/tai OneNote (O365)
• Kyselyt ja kokeet
• Osaanko? - testit
• Lajintunnistuskyselyt
• Lunttaa luvalla – kokeet
• Ryhmäkokeet
• Etsi ja kerää tai kuvaa – kokeet
TUTKITAAN YHDESSÄ TIETOA NETISSÄ

 Veden elämää (s.12)  Yle Luonto
 Soluja (s. 22) ja veden kulkua  Suomen Luonto
kasvisolussa  Luontoon
 Fotosynteesiä (s. 22)  Luonnonvarakeskus
 Kasvin kasvua (s. 38, 78)  Arktiset Aromit
 Eliölajien määrää  Valokki Nettikasvio
 Planktoneliöitä (s. 70)  Webkasvio
 Rakkolevää  Pinkka
 Kasvin rakennetta (s. 78)  BioPopin Sammalopas
 Lehtien ilmarakoja (s. 78)  LuontoPortti
 Kasvien hengitystä  Hyönteismaailma
 Erilaisia sieniä: ruokasieniä (s. 86),  Sammakkolampi
hiivoja ja homeita, jäkälää  Suurpedot
 Selkärangattomia (s. 94), karhukaisia,  Tunturisusi
simpukoita ja rapuja, kastelieroja  Eläintieto
 Kalaa (s. 104)  WWF
 Linnun (kanan)munaa
VIDEOITA JA DOKUMENTTEJA

 Yle Oppiminen
 Eläinten esiinmarssi
 Hyönteiset ja muita
selkärangattomia
 Kalat, matelijat ja
sammakkoeläimet
 Kasvit ja sienet
 Linnut
 Nisäkkäät
 Ekolokerot: Erilaisia
elinympäristöjä, Luonto siirtyy
syysaikaan ym.
 Luontoa harrastamaan
 Yhteinen ympäristö
 Yle Areena
 Luonto
 Avara luonto
 Luonto lähellä
 Ulos luontoon
 Pohjolan luonto
 Suomen Luonto
VINKKEJÄ OPPIMISEEN

1. TUTUSTU TAVOITTEISIIN.
4. TARKISTA, KORJAA JA TÄYDENNÄ
Tavoitteet ovat sisältöjä ja taitoja, joita TEHTÄVIEN VASTAUKSIA KOULUSSA.
pitäisi oppia.
5. KÄYTÄ OMAA PUHELINTA, TABLETTIA
2. OPETTELE OPPIKIRJAN KAPPALEET TAI TIETOKONETTA OPPIMISESSA.
HYVIN.
6. OPISKELE KOTONA SE KAPPALE, JOTA
Opettele erityisesti OLET OPPITUNNILLA OPISKELLUT.
o otsikot
o tummat sanat (=käsitteet)
Lukuläksy on siis jokaisen oppitunnin
läksy. Tehtävät voit itse valita. (Tästä
o Hyödynnä myös syystä läksyjä ei merkitä Wilmaan.)
oppikirjan takana
olevaa

o kuvat
käsitehakemistoa. 7. VOIT OPISKELLA OMAA TAHTIA JA
EDETÄ KAPPALEITA ETEENPÄIN.
o taulukot
o Lyhyesti-teksti.
Varmista kuitenkin, että osaat
Jos lukeminen tuntuu vaikealta, voit kappaleen keskeiset asiat hyvin ennen
aluksi keskittyä Lyhyesti – teksteihin. kuin etenet seuraavaan aiheeseen.

LUE JA KUUNTELE DIGIKIRJAA. 8. OPISKELE VUOROVAIKUTUKSESSA
MUIDEN KANSSA.
Löydät digikirjan Sanoma Pron sivuilta.
Saat opettajalta oppilaan avaimen Keskustele, kysy ja auta.
oppimisympäristöön.

VARMISTA, ETTÄ OSAAT. 9. HYÖDYNNÄ OPPIMISESSA
MYÖS SOSIAALISTA MEDIAA.
Yritä selittää käsitteitä ja kuvia ääneen –
vaikka nallellesi .
o OBi! – verkkosivuja:
openbiomi.com  Eliöt ja
evoluutio
3. VALITSE TEHTÄVIÄ, JOITA HALUAT o Instagramia: seuraa
TEHDÄ KOULUSSA JA KOTONA. @biogeoilua ja esim.
oppilaiden eliökokoelmia
Voit tehdä tehtäviä vihkoon tai o Facebookia: seuraa opettajan
esimerkiksi O365:een. Biologiaa! – albumin päivityksiä

Tee myös digitehtäviä Sanoma Pron
oppimisympäristössä.
10. ARVIOI OSAAMISTASI.

Vertaa osaamistasi tavoitteisiin. Arvioi
Valitse erityyppisiä tehtäviä, jotta voit osaamistasi myös Wilmassa esimerkiksi
oppia erilaisia taitoja. joka neljäs tai kuudes oppitunti
Älä tee vain sellaisia tehtäviä, jossa (formatiivinen arviointi).
kirjoitat kysymyksiin vastauksia vihkoon.
Tee välillä esimerkiksi käsitekarttoja,
piirroksia, kuvaesityksiä, videoita, suullisia
esityksiä, julkaisuja tai tutkimuksia.