You are on page 1of 16

STNAT DUVARLARININ DNAMK YÜKLER ALTINDAK DAVRANIININ

SONLU ELEMANLAR METODU KULLANILARAK MODELLENMES

Özgür Lütfi ERTURUL Dr. O uz Çalı an Prof. Dr. M. Yener ÖZKAN

n aat Yük.Müh. Çalı an Geoteknik Ortado u Teknik
Ara tırma Görevlisi Hüseyin Rahmi Sok. Üniversitesi
Ortado u Teknik
n aat Mühendisli i Bölümü
5/10, Çankaya,
Üniversitesi Ankara, Türkiye

n aat Mühendisli i Bölümü Ankara,Türkiye
Ankara , Türkiye

ÖZET

Sismik etkiler altında kalan istinat yapılarının, üzerlerinde olu an dinamik yanal
zemin basınçları sebebiyle hasar görmesi çok sık olarak gözlenen bir problemdir. Bu
hasarlar genellikle istinat duvarlarının yanal olarak ötelenmesi, temellerinin dönmesi,
yapısal elemanların kalıcı olarak hasar görmesi ve kullanılamaz hale gelmesi, arka
dolgu malzemesinde olu an zemin yerle mesi ve buna ba lı olarak desteklenen
yapılarda olu abilen ikincil hasarlar olarak sınıflandırılabilir.

stinat duvarlarının deprem yükleri altındaki davranı ları, sonlu elemanlar metodu
ile incelenebilmektedir. Ancak elde edilen sonuçların gerçekçili inin irdelenmesi için
sonlu elemanlar metodu ile yapılan tahminlerin model deneylerle kar ıla tırılması
gereklidir.Bu amaçla a ırlık tipi istinat duvarlarının dinamik davranı larının
modellenmesi ile ilgili örnek bir sonlu elemanlar analizi çalı ması Plaxis Dinamik
programı kullanılarak yapılmı ve sonuçları ODTÜ
n aat Mühendisli i Bölümü Zemin
Mekani i Laboratuarı’nda bulunan sarsma tablası sistemi kullanılarak Çalı an
tarafından gerçekle tirilen bir fiziksel modelleme çalı ması ile kar ıla tırılmı tır. Bunun
yanına Yunatçı tarafından 2003 yılında, yanal olarak desteklenmi ve dolgu
malzemesi olarak kuru kum kullanılmı istinat duvarlarının sismik davranı larını
incelemek amacıyla gene ODTÜ
n aat Mühendisli i Bölümü Zemin Mekani i
Laboratuarı’nda bulunan sarsma tablası sistemi ile 1-g deneyleri yapılmı tır.
Çalı mamızda, bu deney sonuçlarından da faydalanılarak, dinamik sonlu elemanlar
metodu ile elde edilecek tahminlerin gerçekçili i sorgulanmaktadır.

343

gerek dier analitik yöntemlerle. 1999 Chi-Chi Tayvan depremi ve 1999 Kocaeli Depremi gibi son yıllarda meydana gelmi büyük depremlerde pek çok istinat yapısının zarar gördüü gözlenmi tir.4. stinat yapıları üzerinde olu an dinamik zemin basınçları bazı basit kabuller kullanılarak Mononobe-Okabe yöntemiyle hesaplanabilmektedir [3. üzerlerinde olu an dinamik yanal zemin basınçları sebebiyle hasar görmesi çok sık olarak gözlenen bir problemdir. GR Sismik etkiler altında kalan istinat yapılarının. çe itlilik bulunmakla birlikte. Ba ka bir deyi le. Richards ve Elms ise. Geçtiimiz yüzyıldaki depremlerin istinat yapıları üzerinde yarattıı hasarlara baktıımızda. gerekse sarsma tablası 344 . KONU LE LGL GÜNCEL GELMELER Konuyla ilgili olarak Nazarian ve Hadjan. 1995 Kobe Japonya depremi. 1979 yılına kadar önerilen ve kullanılan metodların ayrıntılı bir özetini yapmı tır [1]. rıhtım gibi yapılar bünyesinde bulunan istinat yapılarında görülen deprem hasarlarının analizi bo luk suyu faktörüyle daha da karma ık bir hale gelmektedir. kamanın aırlııyla orantılı yatay ve dü ey “pseudo-statik” kuvvetlerin etki etmesinden ibaret olan bu basit yöntem ve türevleri günümüzde birçok ülkenin deprem artnamesinde yer almaktadır. su seviyesinden yüksek olan kuru ortamlarda olu an hasarların sebepleri ve mekanizması daha kolay belirlenmekle birlikte. temellerinin dönmesi. su seviyesi altında olan ve büyük oranda liman. lgi çekicidir ki. deprem etkisine maruz kalan aktif veya pasif zemin kamasına. arka dolgu malzemesinde olu an zemin oturmaları ve buna balı olarak desteklenen yapılarda olu abilen ikincil hasarlar olarak sınıflandırılabilir. performansa balı istinat duvarı tasarımı ile ilgili bir öneri getirerek bu probleme yeni bir bakı açısı salamı tır [2]. sınırlı verilerle bile hasarların belli bir düzen çerçevesinde olu tuunu gözlemleyebiliriz. yapısal elemanların kalıcı olarak hasar görmesi ve kullanılamaz hale gelmesi.5]. Mononobe-Okabe yöntemi. Bu hasarlar genellikle istinat duvarlarının yanal olarak ötelenmesi.

14]. Sıvıla ma ve yapı zemin etkile imi modellemelerinde faydalanılmakta olan sentrifüj sistemleriyle yapılan simülasyonlarda boyutsal analiz adı verilen bir metot uygulanmaktadır. sismik hareketin zeminin derinlii boyunca hareket ederken büyümesini de dikkate alarak analitik bir çözüm geli tirmi ve bunu sentrifüj deneyleriyle dorulamaya çalı mı tır [6. Bu sebeple zemini olu turan malzemelerin davranı larının.11. lineer olmayan baıntılarla modellenmesini salayan Cam-Clay ve benzeri geli mi modeller. Prototiple. Bu sebeple.12.deneyleriyle yapılan çalı malarda bir kar ıla tırma unsuru olarak kullanılmaktadır.7]. Steedman ve Zeng. Ancak bu yöntemde dalga yayılım etkileri ve zemin-yapı etkile imi ihmal edilmektedir.13. sarsma tablası kullanılarak yapılan analizlerde modellerin büyük olması. küçültülmü model arasında çe itli parametrelerin ili kilendirilmesi bu metotla salanabilmektedir. Bu teknik. daha çok akı kanlar dinamiinde faydalanılmakta olan Buckhingham Pi teoremi üzerine temellendirilmektedir [9]. Bu metodun uzantıları daha sonraki yıllarda farklı ara tırmacılar tarafından önerilmi tir. verimli bir ekilde kullanılabilmektedir. stinat duvarlarının sismik performansı. istinat duvarları üzerinde olu an dinamik yanal zemin basınçlarının ve deplasmanların tahmininde son derece pratik bir ekilde kullanılabileceini belirtmi tir [15]. Roscoe. Clough ve Duncan. prototip davranı a yakın sonuçlar elde edilemeyeceini bildirmi tir [8]. yapılan çalı maların gerçekçiliini arttırmaktadır. kinci bir metot olarak uygulanmakta olan dinamik analiz yönteminde ise istinat duvarlarının deprem yükleri altındaki davranı ları. sonlu elemanlar metoduna ba vurmu ve sonuçların analitik metotlarla olan uyumunu inceleyerek 345 . Nadim ve Whitman. aırlık tipi istinat duvarlarının davranı larını incelemek amacıyla. sonlu elemanlar metodunun. Son zamanlarda sıklıkla kullanılmaya ba lanan sentrifüj cihazlarıyla yerçekimi ivmesi ko ulları dei tirilebilmekte ve daha küçük modeller hazırlanarak test edilebilmektedir. sonlu elemanlar veya sonlu farklar metotları ile incelenebilmektedir [10. özellikle destekledikleri ve üzerinde bulundukları zeminlerin özelliklerine balı olarak dei iklikler göstermektedir. özellikle zeminler gibi davranı ı çevre gerilimine balı malzemelerde. yerçekimi etkisi altında incelenen küçük ölçekli modellerde. sonlu elemanlar metodu ile birle tirilerek.

2 m kalınlıındaki duvarlar çalı ılmı tır. 346 . Kramer’e göre.Mononobe. iki boyutlu lineer sonlu elemanlar metodunu kullanarak incelemi ve sonuçlarını analitik çözümlerle kar ıla tırarak son derece tutarlı olduunu görmü tür [16]. Wood. zemin dinamik yanal basınçları üzerindeki etkilerini incelemi tir [17]. dinamik sonlu elemanlar metodu ile elde edilecek tahminlerin gerçekçilii sorgulanmaktadır. Aggoour ve Brown. Çalı an ve Yunatçı tarafından farklı duvar tipleri için yapılan 1-g model deneylerinin verileri ile kar ıla tırılmı tır [19. 0. çe itli istinat duvarı sistemlerini. Fakat bu tekniklerin ba arısı. Çalı mamızda.20. zeminlerin ne denli gerçekçi modellendiiyle orantılıdır. yer hareketi simüle edilmi tir. 0. ODTÜ n aat Mühendislii Bölümü Zemin Mekanii Laboratuarı’nda. zemin modülü ve dolgu yüksekliinin. en gerçekçi yöntem zemin davranı ının lineer olmayan. stinat duvarlarının dinamik davranı larının modellenmesi ile ilgili bir sonlu elemanlar analizi çalı ması Plaxis Dinamik programı kullanılarak yapılmı tır. Ancak yapı ve zemin elemanlarının temas edecekleri noktalarda özel temas elemanları kullanılmalıdır [18]. duvar rijitlii.4 m. yapısal elemanların ise lineer matematiksel ili kilerle temsil edilmesidir. model deneylerle elde edilen verilerle kar ıla tırılması amaçlanmaktadır. bu deney sonuçlarından da faydalanılarak. Altı metre yüksekliindeki dolguyu destekleten bir betonarme istinat duvarının farklı kalınlıklar için dinamik analizleri yapılmı tır. Bu analizlerin sonuçları.6 m ve 1.Okabe teorisinin pek çok durumda sonlu elemanlar metodu analizleriyle elde edilen sonuçlarla örtü tüünü gözlemlemi lerdir [11]. duvar tabanına ko ullandırılmı ivme-zaman sınır ko ulu olarak uygulanarak. 0.21]. ÇALISMANIN AMACI Sonlu elemanlar teknii ile elde edilen sonuçların gerçekçiliinin irdelenmesi için elde edilen sonuçların.1g genliindeki basit harmonik hareket.

Schanz tarafından önerilen lineer olmayan model kullanılarak ifade edilirken. Deney düzeneinin geometrik özellikleri (Çalı an. aırlık duvarlarının deprem yükleri altındaki davranı ını incelemek için 99 cm geni liinde ve 70 cm yüksekliinde bir modeli sarsma kutusu içine aynı yükseklikte kuru kumu destekleyecek ekilde yerle tirmi tir. Plaxis programı kullanılarak ekil 1’de gösterilen deney düzeneinin kesiti iki boyutlu olarak modellenmi ve zemin davranı ı. 1999) Deneyde yakla ık % 61 relatif sıkılıkta ve ortalama birim aırlıı 16. Yanal basınç vme Ölçerler sensörleri ekil 1. Çalı an (1999) Modelinin Sonlu Elemanlar Metodu Kullanılarak ncelenmesi Çalı an (1999). yapısal elemanların lineer elastik davrandıı kabul edilmi tir. DENEYSEL ÇALIMALARIN SONLU ELEMANLAR METODU LE MODELLENMES VE KARILATIRILMASI 1.Bu modellemelerde kullanılan özellikler tablo 1 ve 2’de 347 . Bu kum üzerinde gerçekle tirilen üç eksenli deney sonuçlarından ekil 2’de gösterildii ekilde sekant elastik modül (E50) bulunmu tur.9 kN/m3 olan kuru kum kullanılmı tır. Modelin geometrisi ve sensörlerin pozisyonları ekil 1’te verilmektedir.

900E+06 kN/m Zeminin içsel sürtünme açısı. üç eksenli test sonuçları dikkate alınarak 450 olarak alınmı ve dilatasyon açıı Plaxis kullanım kılavuzunda önerildii üzere içsel sürtünme açısından 30 düülerek elde edilmitir. ekil 2. bu yüzeylerin sonlu elemanlar ile 348 . Deneyde kullanılan model duvarın aırlıı 215 kg olup.m2/m EA 1. verilmitir. Yapısal Model Parametreleri Parametre Deer E (Young Modülü) 190 GPa Duvar Kalınlıı 0.01 m EI 1583 KN. Bu yapının sonlu elemanlar modellemesi de aynı kalınlıktaki çelik kesitlerin yapısal özellikleri girilmek suretiyle salanmıtır. Deneyin yapıldıı sarsma kutusu 2 mm kalınlıında rijit çelik bir kutudur. E50 Tayini Tablo 1. sonlu elemanlar analizlerinde bu aırlık göz önünde bulundurulmutur. Sarsma kutusu duvarlarını rijit davranı sergilemekte olması.

sarsma kutusunun duvarlarına çarparak geri dönecek ve duvarın davranıına etkide bulunacaktır.9 Plaxis programı kullanılarak. Bu analiz aamasında. Dinamik sonlu elemanlar analizlerinde kullanılan zaman aralıı. Çünkü kutu içerisinde hareket eden dalgalar. Schanz zemin modeli parametreleri Parametre Deer E50ref 14900 kPa pref 100 kPa kum 450  150 Eurref 44700 kPa ur 0. modellenmesinde emici sınır koullarının kullanılmasını gereksiz kılmıtır. deneyde oluturulan harmonik sinüs hareketi aynen türetilmi ve modelin tabanına uygulanmıtır. 349 . Toplam 30 saniyelik bir süre zarfında uygulanan hareketin parametreleri tablo 3’ de gösterilmektedir. Tablo 2.2 Rf (yenilme oranı) 0. eleman boyutlarına balı olup kritik deerlerin üzerine çıkmamaktadır. zeminde oluan geostatik denge durumu bir plastik statik analiz gerçekletirilerek elde edilmi ve buna müteakip olarak dinamik yükleme aamasına geçilmitir.

2 215.3 215.03 0.13 3.6 0.23 0.05 0.2 4.Tablo 3.75 0. Deneydeki aırlık duvarının sonlu elemanlar modeli ekil 3’de gösterilmektedir.2 3. ekil 3 Aırlık duvarının sonlu elemanlar modeli ve uygulanan hareketin etki noktaları 350 . Kullanılan Hareketin Özellikleri (Çalıan.04 0. Uygulanan harmonik sinüs hareketinin özellikleri Yer Duvar Test grubu deitirme Maksimum Maksimum kütlesi(kg) frekans (Hz) genlii hız (m/s) ivme(*g) (mm) 3.4 215.49 2.19 Deneyde üç adet farklı aırlıktaki model incelenmitir ancak sonlu elemanlarla modelleme çalımasında sadece 215 kg aırlıındaki bir duvarın davranıı simüle edilmitir.49 2.2 3.06 0.09 3.08 3.49 2.49 2.05 0. 1999).1 215.2 3.

351 . yukarıda olacak ekilde. Deneylerde kullanılan kuru kum dolgu.2. deneysel çalı masında yanal destekli palplan duvar modelini incelemek üzere bir grup 1-g test gerçekle tirmi tir. Kullanılan model duvar. iki adet ivme sensörü ise dolgu kum içerisine birisi duvar tabanında. sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan analizlerde tablo 2’deki parametreler kullanılmı ve zemin Schanz davranı modeli ile temsil edilmi tir. dieri de kum dolgunun yüzeyinin hemen altında olacak ekilde yerle tirilmi tir. üç adet basınç sensörü duvar üst noktasının 10 cm altına. Tablo 4’te ise. Hareket Ekseni Sarsma Kutusu Ah ap destekler Model Duvar Kum Dolgu vmeölçer Basınnç ölçer Deplasman ölçer(LVDT) ekil 4. ki adet LVDT yer dei tirme sensörü de. istinat duvarları için gerçekle tirilen çalı madaki malzeme ile aynı olup. duvar hareketlerinin gözlenmesi için duvarın dı tarafına monte edilmi tir. Modelin ematik gösterimi ekil 4’de verilmektedir. ekil 4’de de gösterildii gibi. Yunatçı (2003) Modelinin Sonlu Elemanlar Metodu Kullanılarak ncelenmesi Yunatçı. kutuya uygulanmı olan harmonik sinüs hareketinin özellikleri gösterilmi tir. 2003). Bu testlerde 1999 yılında Çalı an tarafından yapılan sarsma kutusu kullanılmı tır. 3mm et kalınlıklı pürüzsüz çelik malzemeden imal edilmi olup 65 cm yüksekliinde ve 99 cm geni liindedir. deneylerde. Deney düzeneinin geometrik özellikleri (Yunatçı . duvar yüksekliinin tam ortasına ve duvar alt noktasından 5cm.

255 3-3 Test 4. deitirme frekans Maksimum genlii (Hz) ivme(*g) (mm) Test 2.386 3-4 Duvar malzemesi olarak kullanılan 3mm et kalınlıklı çelik saç malzeme. 352 . sonlu elemanlar analizlerinde elastik modülü 190 GPa alınarak modellenmi ve ilgili parametreler hesaplanmıtır.55 0.161 3-1 Test 3.23 0. Kullanılan Hareketin Özellikleri (Yunatçı. 2003) Uygulanan harmonik sinüs hareketinin özellikleri Test Test Yer Grubu No.194 3-2 3 4. Oluturulan Plaxis modeli ekil 5’de gösterilmektedir.94 0.7 0.63 Test 3. Deneyde yararlanılan ahap destek çubukları.Tablo 4. sonlu elemanlar metodunda da aynı noktalarda bulunacak ve moment almayacak ekilde modellenmitir.

ekil 6’da deneylerde ve analizlerde elde edilen dinamik itki deerleri Mononobe-Okabe metodu ile elde edilen itki deerleriyle kıyaslanmaktadır. 353 . hareketin frekansına balı olmadıı için sabit ve duvar altından 0. Desteklenmi Palplan duvarın sonlu elemanlar modeli ve uygulanan hareketin etki noktaları (Yunatçı .32H yüksekte bulunmaktadır.45 H aralıında olduu gözlenmi tir. deneysel bulgulara son derece yakın ve 0. SONUÇLAR i. ekil 5. Çalı an (1999) Deney Bulgularının Sonlu Elemanlar Yöntemi le Elde Edilen Tahminlerle Kar ıla tırılması Analizler sonucunda. ki çalı mada da elde edilen deerler Mononobe-Okabe Metodu ile varılan sonuçlardan yüksektir. 2003).40H- 0. uygulama noktasının sonlu elemanlar metodu ile yapılan çözümlerle elde edilen dinamik itkinin. ekil 7’nin incelenmesi sonucunda görülebilecei üzere. duvar yüzeyinde olu an maksimum itki kuvvetleri ve bunların etki noktaları kaydedilmi tir. Mononobe-Okabe metodu ile elde edilen çözümlerde.Sonlu elemanlar yakla ımı ile yapılan çalı mada elde edilen itki deerleri deneysel sonuçlara nazaran bir miktar yüksek olsa da genel eilim ba arılı bir ekilde temsil edilmi tir. etki noktası yükseklii.

Analizlerde elde edilen dinamik itki miktarlarının deneysel bulgular ve Mononobe-Okabe çözümleri ile karılatırılmaları (Çalıan.8 M-O 0.45 0. 0. 2006).5 0.2 Deney 1 Analiz Plaxis 0.5 5 Frekans (Hz) ekil 6.5 3 3.25 M-O 0.3 Çal›flan(1999) FEM Plaxis 0.2 0 1 2 3 4 5 Frekans (Hz) ekil 7.35 0. Dinamik itkinin etki noktalarının pozisyonlarının duvar yüksekliine oransal olarak gösterimi ve M-O metodu ile elde edilen sonuçla karılatırmaları (Çalıan. 1999 ve Erturul.4 0.4 Linear (Analiz) 0.6 Linear (Deney) 0.2 0 2 2. 2006) 354 .5 4 4. 1999 ve Erturul. 1.

Okabe ve Wood çözümleri ile kar ıla tırılmaları (Yunatçı.5 Maksimum ‹vme (g) ekil 8.4H. 2006). deneysel ve analitik sonuçlardan daha yüksek olduu ancak yüksek bir ivme deerinde deneysel sonuçlarla daha yüksek tutarlılıkta olduu gözlenmi tir. 355 . 2003 ve Erturul. dinamik itkinin etki noktasının pozisyonu incelenmektedir.5H aralıında tahmin edilmektedir. Mononobe-Okabe ve deneysel bulgular. uygulanan hareketin farklı genlikleri için elde edilen dinamik itki miktarlarının deneysel. 3 2. Analizlerde elde edilen dinamik itki miktarlarının deneysel bulgular.0. Yunatçı (2003) Deney Bulgularının Sonlu Elemanlar Yöntemi le Elde Edilen Tahminlerle Kar ıla tırılması ekil 8’de.2 0. Mononobe.1 0. Sonlu elemanlar metodu ile elde edilen tahminlerin.3 0.5 0 0 0.5 Yunatç›(2003) 2 Plaxis FEM 1.5 M-O 1 Wood 0.4 0. dü ük ivme genlikleri için.ii. sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen analizlerde 0. dinamik itkinin duvar kökünden yakla ık H/3 kadar yukarıda etki etmekte olduunu gösterirken. sonlu elemanlar metodu ve analitik yöntemler ile elde edilmi deerlerinin bir kar ıla tırması yapılmı tır. ekil 9’da ise.

5 0.Gerçekçi sonuçların elde edilebilmesi için lineer olmayan zemin davranıı modelleri kullanılması zaruridir. 0.1 0 0 0. 2006) Bu modelleme çalımaları ııında. dinamik itki kuvvetinin etki noktaları.4 Maksimum ‹vme(g) ekil 9.3 0.3 FEM Plaxis 0. Dinamik itkinin etki noktalarının pozisyonlarının duvar yüksekliine oransal olarak gösterimi ve M-O metodu ile elde edilen sonuçla karılatırmaları (Yunatçı.2 0. 356 .4 Yunatç› (2003) 0.2 M-O 0.1 0. Sonlu elemanlar metodu ile elde edilen çözümlerin. istinat yapıları üzerinde deprem etkisi sebebiyle oluacak yanal yüklerin tahmininde kullanılabilecei anlaılmaktadır. Zemin ve duvar ara-yüzeyi arasında kullanılan temas elemanları da balantı kurmakta oldukları elemanların dinamik gerilme-deformasyon davranılarına uyum salayabilmelidir. dier metotlarla tayin edilen deerlere göre bir miktar yüksek olmaktadır. PLAXIS programı kullanılarak dinamik sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan analizlerde elde edilen dinamik itki deerleri deneysel çalımalar ve analitik çözümlerle tutarlı gözükmekle birlikte. 2003 ve Erturul.6 0.

..1929. "General theory of earth pressure and seismic stability of retaining wall and dam". Anastasopoulos I. Thesis.. Centrifuge '91. X. "Centrifuge modeling of the effects of earthquakes on free cantilever walls". Elms. September.S. 6. Zeng. “A Fundamental Principle of Similarity in Model Tests for Earth Pressure Problems 9. pp.G.V.D. No. 1991. GT9. pp. “Seismic Behavior of flexible retaining systems subjected to short duration moderately- strong excitation” Soil Dynamics and Earthquake Eng 2004. S. No. Psarropoulos P. Steedman. F. 176. p. Japanese Society of Civil Engineers. H. Okabe. England. .. Richards Jr. Ph. 5. Mononobe. and A. "A numerical model for evaluation of seismic behavior of gravity retaining walls". April. Gerolymos N. World Engineering Conference. 1984 8. “Dimensional Analysis for Geotechnical Engineers” Geotechnique. "Modeling the Behavior of Retaining Walls in Earthquakes". 1999 . 9. Matsuo.H. 105.. Cambridge University. and R. Vol.T. Steedman.49..N. "Seismic Behavior of Gravity Retaining Walls". Rotterdam.R.S. 1924. No. And Poorooshasb. Proceedings.I. Okabe. H. Whitman. Dec. and D.24:537–50. "Earthquake-Induced Lateral Soil Pressures on Structures".. R. K. 1926. Nadim. Journal. 1. ASCE Journal of Geotechnical Engineering. 1979. 357 .357-366 10. Vol. of Civil Engineering.. Dept. Hadjian.No 3. ASCE Journal of Geotechnical Engineering. Japanese Soc. Balkema. 11. 4. Vol. Gazetas G. "On the Determination of Earth Pressures During Earthquakes".pp. Journal. Vol. 2. 12. 105. 1049-1066. 1982. R.N. N. and X. "General Theory of Earth Pressure". Butterfield. No.B. M. Vol.H. Research Report R82-33. of Civil Eng. KAYNAKLAR 1. Roscoe. vol. and H. 6.. 3. S. 1979. 449-464. GT4. Nazarian. (1963) .. R. 7.

(1973). 23(3).. A.B. M. A. A. 20. and Duncan." Earthquake Engrg. and Younan. and Younan. “Finite Element Analysis of Retaining Wall behavior”. Turkey. and C. Journal of Soil Mechanics and Foundations Division. California Institute of Technology 17. A. and Younan. (1994a). Middle East Technical University. Ankara. A. J. 15. June. G. Yunatçı. Kramer. 14. 29. Turkey. Ö. Ph.1815-1944. January 2003. O. Clough.ASCE.1996 19. Brown.1657-1674 16. 2155-2179. J. S. Dyn. 120(12). Veletsos. and Struct. Ankara. "Retaining Walls in Seismic Areas". "Dynamic modeling and response of soil-wall systems. pp. Prentice Hall .W. ASCE.USA. “A Finite Element Modeling Study on the Seismic Response of Cantilever Retaining Walls”..97. 1973. .. 18. M. Master of Science Thesis Study. H. "Dynamic soil pressures on rigid retaining walls. Turkey.Earthquake Induced Soil Pressures on Structures”. “A Model Study On The Seismic Behavior Of Gravity Retaining Walls”.12. Middle East Technical University. Wood. January 1999. 21. Çalıan. September 2006. 275-301. No.A.L.D Thesis Study. NJ. H.. S." J. Eng. (2003).A. Geotechnical Earthquake Engineering. Ankara. S. “A Model Study on the Seismic behavior of the laterally braced sheet pile walls”. "Dynamic response of flexible retaining walls “ Earthquake Engrg. Report EERL 73-05. A. (1994b). 2624-2627.S.Vol. Middle East Technical University. Proceedings. Dyn. Rome.SM12. Italy. 358 . Veletsos. Erturul. 13. H. and Struct. Geotech. H. 5th World Conference on Earthquake Engineering. S. Veletsos. Aggour.pp. Master of Science Thesis Study.