PERUNDINGAN KAUNSELING KEIBUBAPAAN

©copyright othmanmohamed

Tujuan Pada akhir modul ini, pelajar akan dapat memahami konsep dalam perundingan kaunseling serta pentingnya penggunaan perundingan dalam pengurusan kaunseling. Sumber pembelajaran: 1. Pandangan umum tentang kandungan modul 2. Konsep penting dalam perundingan kaunseling keibubapaan 3. Bahan bacaan Tajuk pembelajaran: Modul yang berikut akan membantu pelajar memahami secara umum tentang penerapan pendekatan teori psikologi individu Adler dalam perundingan kaunseling. Kaedah belajar: Membaca, memikir kembali dan menganalisis nota modul. Penilaian: Soalan uji sendiri: "Berdasarkan kepada prinsip teras pendekatan perundingan psikologi individu, bincang bagaimana anggapan matlamat yang salah boleh membantui perunding dalam menangani masalah konsulti".

Teks wajib: Othman Mohamed (2000). Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan dalam Kaunseling. Serdang, Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Othman Mohamed, Rahil Mahyuddin & Abd. Majid Isa (1995). Asas Pendidikan IV. Kuala Lumpur: Longman Malaysia.

Topik 1: Perundingan Pendekatan Teori Psikologi Individu Pengenalan Perundingan yang merujuk kepada pendekatan teori psikologi individu berlandaskan jalinan kesalingan hormat menghormati dan beberapa andaian tentang perlakuan manusia yang sememangnya berpolakan bentuk bermasyarakat.. Dalam pendekatan perundingan teori ini, manusia diandaikan sebagai mahlok yang suka berkongsi baik dari segi masalahnya, kegembiraannya dan juga lain-lain kegiatan yang melibatkan kemasyarakatan. Bagi pendekatan ini, perkongsian merupakan satu pendidikan yang dapat dilahirkan melalui dasar demokrasi sosial. Bersamaan dengan prinsip demokrasi ini wujudnya logik tentang falsafah yang memberi kewujudan bahawa wujud taraf kesamarataan di kalangan semua manusia. Dalam fahaman psikologi Adler juga wujud satu kefahaman bahawa patologi atau perlakuan bilazim itu bukannya sebagai suatu yang menjadi sumber masalah bagi interaksi di dalam masyarakat. Hakikatnya di dalam proses interaksi perundingan, konsulti sememangnya sanggup untuk berubah perlakuannya, sikapnya dan juga bersedia menerima tanggungjawab. Perunding pula mesti bersedia tentang perkara atau keadaan yang tidak dijangka kerana bukannya semua perakaun olehnya akan dilaksanakan oleh konsulti. Dalam cara bagi menanangani sesuatu isu, kaedah galakkan merupa suatu cara yang disanjungi. Sehubungan ini, konsulti sememangnya menggerakkan inisiatif diri dan inovasi daripada saranan yang diberi daripada perunding.

Prinsip teras Berikut adalah prinsip teras bersabit dengan perundingan mengikut pendekatan teori psikologi individu: 1. Merupakan satu modaliti yang mirip ke arah pendidikan psikologikal. 2. Andaian bahawa kekurangan maklumat atau pengalaman, bukannya keuzuran atau penyakit mental yang menyebabkan tingkahlaku bermasalah. 3. Menggunakan kedua-dua perundingan individu dan juga kelompok. 4. Fokus kepada pengajaran ibu bapa dan guru bahawa perasaan dan rasa kekitaan ialah satu pendorong yang kuat menggerakkan tingkahlaku manusia.

5. Semua tingkahlaku secara sedikit sebanyak terarah kepada perasaan dan rasa kekitaan. 6. Kesihatan mental diterap dengan berlakunya perhubungan di antara insan secara berkerjasama; mempunyai daya untuk membuat kesilapan; berani untuk membuat kesilapan dan sanggup mempelajari dari kesilapan tersebut.

Topik 2: Matlamat dan Proses Perundingan Tanggapan matlamat yang salah di dalam kefahaman psikologi individu Manusia diandaikan sering mempunyai kefahaman tentang matlamatnya yang salah untuk mendapatkan rasa kekitaan. Matlamat ini biasanya punca dorongan bagi tingkahlaku yang tidak normal. Dorongan tingkahlaku yang tidak normal itu berpunca daripada matlamat diri yang salah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. kehendak bagi mendapatkan perhatian kehendak bagi mendapatkan kuasa kehendak bagi mendapatkan dendaman wujudnya perasaan serta rasa serba kekurangan

Proses perundingan Terdapat beberapa langkah yang penting bagi memastikan proses perundingan dapat dilaksanakan sesempurnanya. Dalam kaedah perundingan mengikut psikologi individu, sokongan sosial yang terdapat di dalam sesuatu organisasi itu sangat penting digunakan oleh perunding dan juga oleh konsulti bagi memastikan kesempurnaan acara yang akan dilaksanakan. Terdapat empat langkah penting dalam proses ini seperti berikut: 1. Biasanya data asas adalah diperlukan sebagai meklumat tentang tingkahlaku yang hendak diubah. Sehubungan ini, perunding bersama dengan konsulti wajar dapat mengenalpasti tentang acara penyebab dan konsekuennya.

2. Seandainya melibatkan masalah tingkahlaku kanak-kanak atau pelajar, ibu bapa atau guru perlu mempunyai suatu hipotesis berkaitan dengan tingkahlaku tersebut. 3. Maklomat tentang persepsi pelajar, kanak-kanak yang berklaitan. Dalam perkara ini bagi memudahkan pengumpulan maklomat maka satu temuduga diagnostik wajar diadakan dengan pelajar atau kanak-kanak yang terlibat. 4. Perlaksanaan perancangan intervensi wajar diadakkan dengan kerjasama konsulti.

BAB I PENDAHULUAN PENGENALAN 1.1. 1.1. Latar Belakang Latar Belakang Perkembangan dunia politik di Indonesia saat ini memandang pemasaran sebagai salah satu ide untuk mencapai tujuan politik. Perkembangan dunia politik di Indonesia saat ini memandang pemasaran sebagai salah satu idea untuk mencapai tujuan politik. Hal ini menurut Kotler dan Levy dalam Firmanzah (2003: 10) merupakan bukti bertumbuhkembangnya konsep pemasaran ( marketing ) yang tidak hanya pada institusi bisnis saja, tetapi mulai merambah pada aplikasi ilmu marketing diluar konteks organisasi bisnis tersebut. Hal ini menurut Kotler dan Levy dalam Firmanzah (2003: 10) merupakan bukti bertumbuhkembangnya konsep pemasaran (marketing) yang tidak hanya pada institusi perniagaan sahaja, tetapi mulai merambah dalam aplikasi ilmu marketing diluar konteks organisasi perniagaan tersebut. Firmanzah (2003:35) menambahkan bahwa salahsatu peran marketing yang penting adalah dalam bidang sosial. Firmanzah (2003:35) menambah bahawa salahsatu peranan marketing yang penting adalah dalam bidang sosial. Pemilihan Umum ... Pemilihan Umum ... Selanjutnya ... Selanjutnya ...
BAB I BAB I PENDAHULUAN PENGENALAN 1.1. 1.1. Latar Belakang ... Latar Belakang ... Selanjutnya ... Selanjutnya ...

BAB I BAB I PENDAHULUAN PENGENALAN 1.1. Latar Belakang 1.1. Latar Belakang Perkembangan dunia bisnis meningkat dengan pesat saat ini terutama pada sektor jasa. Perkembangan dunia perniagaan meningkat dengan pesat saat ini terutama pada sektor

perkhidmatan. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa segala aktivitas kita tidak bisa lepas dari sektor jasa transportasi, telekomunikasi, jasa finansial, hiburan, kesehatan dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari bahawa segala aktiviti kita tidak boleh lepas dari sektor perkhidmatan pengangkutan, telekomunikasi, perkhidmatan kewangan, hiburan, kesihatan dan sebagainya. Perkembangan ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan sektor jasa. Perkembangan ini disebabkan oleh peningkatan permintaan akan sektor perkhidmatan. Salah satu sektor jasa yang mengalami perkembangan adalah sektor transportasi. Salah satu sektor perkhidmatan yang mengalami perkembangan adalah sektor pengangkutan. Transportasi merupakan sarana perkembangan yang penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, ... Pengangkutan merupakan sarana perkembangan yang penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, ... Selanjutnya ... Selanjutnya ...

MODUL 6 TEORI PSIKOLOGI INDIVIDU ALFRED ADLER

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr. Othman Dato' Haji Mohamed)

Perkaitan Subjek: Modul ini mendedahkan pelajar kepada bidang teori psikologi individu Alfred Adler. Tumpuan adalah diberi kepada latar belakang teori; falsafah dan konsep penting teori psikologi individu; rasional perubahan personaliti; proses kaunseling psikologi individu. Sumber Pembelajaran: 1. 2. 3. Pandangan umum tentang kandungan modul Konsep penting dalam teori psikologi individu Bahan bacaan

Tajuk Pembelajaran: Modul yang berikut akan membantu pelajar memahami secara umum tentang asas teori psikologi individu: 1. 2. Pengenalan kepada teori psikologi individu Proses terapi

3. Teknik kaunseling mengunakan pendekatan psikologi individu 4. Kaedah analisis dan pentafsiran dalam proses kaunseling psikologi individu

Kaedah Belajar: Membaca, memikir kembali dan menganalisis nota. Penilaian: 1. atau keseluruhan modul ini, sila jawab soalan uji sendiri. Setelah anda membaca sebahagian

Teks Wajib: Othman Mohamed (2000). Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan dalam Kaunseling. Serdang, Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Corsini, R. J.(1984). Current Psychotherapies. USA: P.E. Peacock Publishers Inc.

TOPIK 1: PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI INDIVIDU Psikologi Individu yang dipelopori oleh Alfred Adler (1870-1937) menumpukan analisis psikologi manusia dari aspek secara keseluruhan. Fahaman pendekatan ini merangkumi kepercayaan bahawa seorang individu itu adalah kreatif, dan bersifat bertanggungjawab. Di samping itu

seorang individu juga sentiasa berusaha bergerak ke arah suatu matlamat dalam lingkungan hidupnya. Apabila dilihat dari aspek struktur personaliti dan penngunaan konsep asas, psikologi individu berbeza dengan psikoanalisis dari aspek perkembangan personaliti seorang individu itu sendiri. Keadaan ini adalah ketara kerana psikologi individu tidak menganggapkan personaliti manusia itu boleh dibahagi-bahagikan sepertimana psikoanalisis dengan id, ego, dan superego. Individu perlu dianalisis secara holistik, bermaksud secara keseluruhan. Konsep ini memberi erti bahawa emosi, pemikiran dan tingkahlaku tidak dapat dipisahkan. CIRI UTAMA DALAM PSIKOLOGI INDIVIDU Matlamat hidup dan tingkahlaku yang bermakna. Teras psikologi individu menumpu kepada ciri-ciri sosial dalam diri manusia. Pandangan ini berpendapat bahawa manusia sentiasa bergerak ke arah sesuatu matlamat dan secara tidak disedari mirip bagi menganalisis tingkahlakuya. Ciri-ciri ini memberi fokas kepada analisis secara subjektif dengan mengambilkira kepentingan individu itu dengan masyarakatnya. Pandangan ini diperkukuhkan dengan anggapan bahawa manusia itu perlu berinteraksi serta bertindakbalas dengan alam sekitarnya. Aspek inilah yang memberi kesan yang penting kepada pengertian minat sosial dalam perkembangan personaliti manusia mengikut psikologi individu. Minat sosial. Konsep ini penuh kaitannya dengan sifat manusia dalam fahaman psikologi individu. Seorang individu bergerak sedemikian rupa untuk mengatasi perasaan rendah diri yang telah dialami semenjak ianya kecil. Pergerakan ini pula berhaluan kearah keinginan mencapai perasaan keunggulan diri. Keunggulan diri ini tidak mementingkan kepada keuntungan swadiri, bahkan individu itu sentiasa bergerak untuk mendapatkan perasaan kekitaan dengan masyarakatnya. Psikologi individu beranggapan bahawa setiap

individu mempunyai daya kreatif, daya usaha ketetapan diri, serta berupaya membuat pilihan. Dalam membuat pemilihan, seorang individu itu mempunyai alternatifalternatif. Secara langsung ia juga berupaya memilih sama ada bergerak ke arah matlamat yang menguntungkan masyarakat atau sebaliknya merugikan dirinya serta masyarakat. Dalam ertikata yang lebih luas seorang individu itu memang mampu untuk berinteraksi secara optima dengan individu yang lain. Gaya hidup. Gaya hidup akan menentukan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Walaupun seorang individu itu tidak dapat menentukan nasibnya, bagaimana pun ia sentiasa berupaya untuk membentuk rupa alam sekelilingnya. Pembentukan ini dapat dilaksanakan melalui tugas-tugas kehidupan yang menjadi teras dan cabaran dalam aktiviti bermasyarakat. Seorang insan itu sentiasa bergerak ke arah matlamat untuk mencapai keunggulan diri. Pegerakkan ini bukan semata-mata bertujuan untuk mencapai kemenangan dan kebanggan swadiri. Sebaliknya keunggulan atau matlamat pencapaian ke arah kecekapan sangat berhubung kait dengan minat sosial. Seorang yang bergerak ke arah keunggulan diri dengan bermatlamat untuk mengatasi kerumitan hidupnya akan mencapai kesedaran terhadap dirinya. Secara langsung juga ia akan berupaya memberi sumbangan yang bermakna dengan mewujudkan suasana yang lebih sempurna untuk ahli-ahli masyarakatnya. Adler menumpukan kegiatan seorang individu kepada tugas masyarakat, tugas bekerja, tugas tanggungjawab kepada isu kejantinaan, tugas kepercayaan serta kesedaran tehadap wujudnya kuasa yang lebih tinggi, iaitu tuhan serta kelebihannya, dan tugas terhadap menerima kesedaran diri bahawa kerumitan yang dialami boleh diatasi secara sendiri. Pegangan ini sudah tentunya memberi erti bahawa seorang manusia itu dapat memainkan peranannya dalam masyarakat secara optima dengan bekerjasama sesama insan

yang lain. Tugas-tugas perlu diibaratkan sebagai satu usaha untuk meningkatkan keberkesanan hidup bermasyarakat. Keupayaan mencapai keunggulan diri. Peranan yang dimainkan oleh seorang manusia itu lebih condong kepada keinsafan bahawa ianya perlu digalakkan bagi mencapai keunggulan diri untuk manafaat masyarakatnya. Galakan dalam ertikata psikologi individu merangkumi konsep usaha dan berani melakukan risiko yang terancang. Seorang individu sentiasa begerak ke arah keunggulan dari perasaan serba kekurangan dan kerendahan diri. Kehendak mencapai keunggulan ini adalah suatu inti yang semulajadi bagi tujuan mengatasi perasaan rendah diri. Cara yang unik yang digunakan oleh seseorang individu bagi mencapai keunggulan inilah yang membezakan antara satu individu dengan individu yang lain. Fiksyen yang terakhir. Konsep ini merupakan suatu matlamat pokok yang menggerakkan tingkahlaku seorang individu. Aspek fiksyen yang terakhir ini mempengaruhi individu bahawa tingkahlakunya lebih terhasil daripada kesan yang dijangkakan pada masa yang akan datang dan tidak dipengaruhi oleh perkara yang pernah berlaku pada masa yang lampau. Individu itu biasanya mengolah ideaidea sebagai panduan mengerakkan tingkahlaku mereka. Idea ini merupakan matlamat tersendiri yang memberi panduan sebagai asas gaya hidup individu tersebut.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr. Othman Dato' Haji Mohamed) ----------------------------------------------------Kata Kunci: matlamat hidup minat sosial gaya hidup keunggulan diri fiksyen terakhir

----------------------------------------------------TOPIK 2: PROSES TERAPI

Dalam pendekatan kaunseling psikologi individu, seorang klien itu tidak dianggap sebagai mempunyai masalah, ianya juga tidak dianggap sebagai seorang yang "sakit mental". Sebaliknya dalam pegangan psikologi individu, seorang klien itu lebih diiktiraf sebagai seorang yang berkurangan galakkan dan maklomat tentang cara mendapat kesejahteraan. Oleh yang demikian ianya amat memerlukan segala unsur galakkan bagi menentukan agar persepsi yang silap terhadap pandangan gaya hidupnya dapat di ubahsuai bagi menguntungkan dirinya dalam masyarakat. Secara am, proses terapi ini mirip kearah penerokaan matlamat salah yang wujud dalam diri klien; di samping mengenalpasti segala andaian yang tersilap yang wujud. Proses terapi dalam keadaan ini menumpukan kepada unsur pendidikan, tunjuk ajar, memberi maklumat serta memberi galakkan kepada klien yang merasai rendah diri. Matlamat terapi di samping mewujudkan gaya hidup yang lebih sejahtera menggalakkan klien supaya dapat hidup dalam keadaan yang setaraf dengan ahli dalam masyarakatnya. Proses yang menggerakkan terapi memberi perhatian kepada aspek yang berikut: 1) perhubungan--mewujudkan perhubungan yang mesra antara kaunselor dengan klien; 2) analisis--mengenalpasti sejauhmana klien dipengaruhi oleh gaya hidup serta matlamat hidupnya; 3) wawasan--mentafsir perkara yang diluahkan bagi mewujudkan wawasan; dan 4) orientasi--mengalihkan kefahaman yang tercapai kepada tindakan yang bernas untuk klien.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr. Othman Dato' Haji Mohamed) ----------------------------------------------------Kata Kunci:

hubungan kolaboratif analisis wawasan orientasi tindakan ---------------------------------------------------TOPIK 3: TEKNIK KAUNSELING MENGGUNAKAN PENDEKATAN PSIKOLOGI INDIVIDU Teknik. Proses perhubungan dalam terapi ini memberi fokus kepada hubungan kolaboratif antara kaunselorklien. Di samping itu, klien diberi segala galakan agar mempunyai rasa bertanggungjawab atas tindak-tanduknya. Kaunselor bekerja keras dengan secara sedar mewujudkan wawasan kepada klien tentang kekuatan yang ada dalam dirinya. Walaupun segala kelemahan diterangkan kepada klien, bagaimana pun kelemahan dan serba kekurangan klien tidak begitu ditonjolkan. Penumpuan diberi terhadap dimensi pemikiran yang positif dan kerap menggunakan aspek sokongan dan galakan diri untuk klien. Aspek ini kesemuannya dapat dimajukan secara layanan yang optima menggunakan teknik mendengar, yakin bahawa klien memang mempunyai daya untuk mengubah tingkahlakunya. Teknik melayan dalam terapi ini lebih mementingkan kepada aliran pemikiran dan pengalaman klien secara subjektif. Serupa dengan cara layanan terapi afektif, peringkat awalan proses terapi ini juga memfokus kepada keupayaan penerokaan menjelaskan matlamat yang hendak dicapai keseluruhan cara layanan juga mengabung aspek kefahaman empati dan ketulenan terhadap klien. Tujuan memahami gaya hidup klien, kaunselor pada biasanya akan mengambil perhatian tentang perasaan, motif serta matlamat yang dikemukakan oleh klien. Perkara ini

diterokai secara mendalam tujuan untuk mendapatkan suatu penilaian kefahaman tentang kehendak klien.

Minat Sosial yang Rendah Bagaimana saya lakukan? ^ | | | | | | lakukan? --------------------------------------------> Perkongsian, Kegembiraan | Daya Kreatif | | | Merungut Kegagalan | Menyalahkan orang lain v Takut Helah

Kejayaan

Kuasa Kedudukan Harta Minat Sosial yang Apakah yang saya

Tinggi

Rajah 1 Rajah 1 menunjukkan dimensi minat sosial yang biasa wujud bagi seorang individu. Seorang kaunselor yang menggunakan terapi ini berkemungkinan akan mengajukan soalan-soalan kepada klien yang boleh memberi pandangan tentang gaya-hidup yang dikehendaki. Penerokaan boleh dilakukan pada tahap interaksi klien dengan rakan-rakan, kejayaan dalam pekerjaan, perasaan terhadap diri sendiri.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr. Othman Dato' Haji Mohamed) --------------------------------------------------Kata Kunci: memberi galakan minat sosial rendah minat sosial tinggi _________________________________________________________ ___ TOPIK 4: KAEDAH ANALISIS DAN PENTAFSIRAN DALAM PROSES KAUNSELING PSIKOLOGI INDIVIDU

Konstelasi Keluarga. Sebagai satu matlamat untuk memahami klien, kaunselor juga pentingkan analisis terhadap gabungan dalam keluarga klien. Kedudukan kelahiran antara adik-beradik juga digunakan sebagai analisis dan penilaian untuk memahami gaya hidup yang sedang dialami oleh klien. Aspek kedudukan psikologikal adalah ditumpukan apabila analisis kedudukan kelahiran diguna sebagai pentafsiran. Soalan tentang siapakah di antara adik-beradik yang disayangi oleh ibu bapa? Apakah hubungan yang dapat diperhatikan antara bapa dengan ibu; bapa dengan anak-anak; ibu dengan anak-anak? Siapa di antara adik-beradik yang menyerupai klien? Menyerupai bapa atau ibu? Perkara ini penting bagi kaunselor, bertujuan untuk menyelami persepsi dan pengalaman yang mempengaruhi pertumbuhan hidup klien. Ingatan awal. Terapi Adlerian menggunakan teknik ingatan-ingatan awal, di mana ingatan-ingatan tersebut dapat digunakan sebagai petanda memahami tentang gaya hidup yang dialami klien sekarang. Angapan ini bersesuaian dengan fahaman bahawa individu hanya ingatkan even yang konsisiten dengan pandangan hidup mereka sekarang. Persepsi ini

memberi peneguhan terhadap logik yang wujud dalam individu tersebut, yang mana merupakan asas dalam pegangan hidupnya. Dari ingatan-ingatan awal, kaunselor dapat menyelami matlamat klien serta perkara-perkara, nilai yang merangsangkan klien. Pada biasanya klien akan diminta untuk relaks sejenak, dan pejamkan mata. Kemudian kaunselor akan bertanyakan soalan atau pernyataan kepada klien: "Saya sangat berharapkan agar anda dapat mengingati semula memori yang paling awal dalam hidup anda. Suatu perkara yang benar-benar terjadi kepada diri anda, bukan suatu perkara yang dimaklomkan kepada anda." Ingatan-ingatan ini akan diminta oleh kaunselor mengikut sejauh mana dalamnya keinginan kaunselor untuk meneroka tentang diri klien berkaitan isu yang diproses.

Mengglakkan wawasan. Cara ini menumpukan keupayaan kaunselor selepas memahami gaya hidup klien untuk berusaha menggalakkan wawasan klien tentang tingkahlaku yang baru. Dengan menggunakan teknik yang konfrontif, klien akan dicabar untuk menyelami dan sedar terhadap matlamat hidupnya yang merosakkan dirinya. Teknik mencabar, mengkonfron digunakan sealiran dengan teknik galaakn. Biasanya pentafsiran-pentafsiran yang bernas adalah perlu untuk mencetuskan wawasan baru untuk diri klien. Pentafsiran juga digunakan sesuai dengan kefahaman kaunselor tentang gaya hidup yang dialami oleh klien. Penerimaan wawasan yang baru oleh klien merupakan permulaan untuk klien tersebut merasai tanggungjawabnya terhadap isu yang dibincangkan dalam proses terapi.

copyright © othmanmohamed 1997(Profesor Madya Dr. Othman Dato' Haji Mohamed) ---------------------------------------------------

Kata Kunci: konstelasi keluarga atau penggabungan keluarga ingatan awal menggalakan wawasan ---------------------------------------------------SOALAN UJI SENDIRI: 1. Hurai dengan ringkas istilah berikut: a) minat sosial b) gaya hidup c) keunggulan diri Bincang penggunaan konstelasi keluarga dalam proses analisis kaunseling Psikologi Individu Alfred Adler. Huraikan penggunaan galakan dalam proses kaunseling Psikologi Individu Alfred Adler.
Konseling Psikologi Individual (Alfred Adler) Ditulis Oleh Ifdil Ditulis Oleh Ifdil
y Hakekat Manusia Hakikat Manusia

2.

3.

Adler berpendapat bahwa manusia pertama-tama dimotivasikan oleh dorongan-dorongan sosial. Adler berpendapat bahawa manusia pertama-tama dimotivasikan oleh dorongan-dorongan sosial. Menurut Adler manusia pada dasarnya adalah mahluk sosial. Menurut Adler manusia pada dasarnya adalah mahluk sosial. mereka menghubungkan dirinya dengan orang lain, ikut dalam kegiatan-kegiatan kerja sama sosial, menempatkan kesejahteraan sosial diatas kepentingan diri sendiri dan mengembangkan gaya hidup yang mengutamakan orientasi sosial. mereka menyambung dirinya dengan orang lain, ikut dalam kegiatan-kegiatan kerja sama sosial, menempatkan kesejahteraan sosial diatas kepentingan diri sendiri dan mengembangkan gaya hidup yang mengutamakan orientasi sosial. Calvin S. Calvin S. Hall dan Gardner dalam A. Hall dan Gardner dalam A. Supratiknya (1993:241) Supratiknya (1993:241) Manusia tidak semata-mata bertujuan untuk memuaskan dorongan-dorongannya, tetapi secara jelas juga termotivasi untuk melaksanakan: Manusia tidak semata-mata bertujuan untuk memuaskan dorongan-dorongannya, tetapi secara jelas juga termotivasi untuk melaksanakan:

a. Tanggung jawab sosial a. Tanggung jawab sosial b. Pemenuhan kebutuhan untuk mencapai sesuatu. b. Pemenuhan keperluan untuk mencapai sesuatu. y Perkembangan Kepribadian Perkembangan Kepribadian

· Struktur kepribadian · Struktur keperibadian 1) Dasar kepribadian terbentuk pada usia empat sampai dengan lima tahun. 1) Dasar keperibadian terbentuk pada usia empat sampai dengan lima tahun. 2) Pada awalnya manusia dilahirkan Feeling Of Inferiority (FOI) yang selanjutnya menjadi dorongan bagi perjuangannya kearah Feeling Of Superiority (FOS). 2) Pada awalnya manusia dilahirkan Feeling Of inferiority (FOI) yang selanjutnya menjadi dorongan bagi perjuangannya kearah Feeling Of superiority (FOS). 3) Anak-anak menghadapi lingkungannya dengan kemampuan dasarnya dan menginterpretasikan lingkungan itu. 3) Anak-anak menghadapi lingkungannya dengan kemampuan dasarnya dan menginterpretasikan persekitaran itu. 4) Dalam pada itu sosial interest-nya pun berkembang 4) Dalam pada itu sosial interest-nya pun berkembang 5) Selanjutnya terbentuk Life Style (LS) yang unik untuk masing-masing individu (human individuality) yang bersifat : 5) Seterusnya terbentuk Life Style (LS) yang unik untuk masing-masing individu (human individuality) yang bersifat: (a) Self-deterministik. (A) Self-deterministik. (b) Teleologis. (B) Teleologis. (c) Holistik. (C) Holistik. 6) Sekali terbentuk Life Style (LS) sukar untuk berubah. 6) Sekali terbentuk Life Style (LS) sukar untuk berubah. Perubahan akan membawa kepedihan. Perubahan akan membawa kepedihan. Prayitno (1998:51). Prayitno (1998:51). · Kepribadian yang normal (sehat). · Kepribadian yang normal (sihat). Freud memandang komponen kehidupan yang normal/sehat adalah kemampuan ³mencintai dan berkarya´, namum bagi Adler masalah hidup selalu bersifat sosial. Freud memandang bahagian kehidupan yang normal / sihat adalah kemampuan "mencintai dan berkarya", namum bagi Adler masalah hidup selalu bersifat sosial. Fungsi hidup sehat bukan hanya mencintai dan berkarya, tetapi juga merasakan kebersamaan dengan orang lain dan memperdulikan kesejahteraan mereka. Fungsi hidup sihat bukan hanya mencintai dan berkarya, tetapi juga merasakan kebersamaan dengan orang lain dan mempedulikan kesejahteraan mereka. Motivasi dimotivasi oleh dorongan sosial, bukan dorongan seksual. Motivasi dimotivasi oleh dorongan sosial, bukan dorongan seksual. Cara orang memuaskan kebutuhan seksual ditentukan dengan oleh gaya hidupnya. Cara orang memuaskan keperluan seksual ditentukan dengan oleh gaya hidupnya. Dorongan sosial adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, meskipun kekhususan hubungan dengan orang dan pranata sosial ditentukan oleh pengalaman bergaul dengan masyarakat. Dorongan sosial adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, walaupun kekhususan hubungan dengan orang dan pranata sosial ditentukan oleh pengalaman bergaul dengan masyarakat. Rincian pokok teori Adler mengenai kepribadian yang norma/sehat adalah sebagai berikut: Keterangan pokok teori Adler mengenai keperibadian yang norma / sihat adalah sebagai berikut:

1) Satu-satunya kekuatan dinamik yang melatarbelakangi aktivitas manusia adalah perjuangan untuk sukses atau menjadi superior. 1) Satu-satunya kekuatan dinamik yang melatarbelakangi aktiviti manusia adalah perjuangan untuk berjaya atau menjadi superior. 2) Persepsi subjektif individu membentuk tingkah laku dan kepribadian 2) Persepsi subjektif individu membentuk tingkah laku dan keperibadian 3) Semua fenomena psikologis disatukan didalam diri individu dalam bentuk self. 3) Semua fenomena psikologi disatukan didalam diri individu dalam bentuk self. 4) Manfaat dari aktivitas manusiaharus dilihat dari sudut pandang interes sosial 4) Manfaat dari aktiviti manusiaharus dilihat dari sudut pandang interes sosial 5) Semua potensi manusia dikembangkan sesuai dengan gaya hidup dari self. 5) Semua potensi manusia dibangunkan sesuai dengan gaya hidup dari self. 6) Gaya hidup dikembangkan melalui kreatif individu. 6) Watak hidup dikembangkan melalui kreatif individu. Alwisol (2006:78) Alwisol (2006:78) · Kepribadian yang menyimpang (TLSS) · Kepribadian yang menyeleweng (TLSS) Sebab utama TLSS adalah perasaan FOI yang amat sangat yang ditimbulkan oleh: Sebab utama TLSS adalah perasaan FOI yang amat sangat yang ditimbulkan oleh: 1) Cacat mental atau fisik 1) Cacat mental atau fizikal 2) Penganiayaan oleh orang tua 2) Penganiayaan oleh orang tua 3) Penelantaran. 3) Penelantaran. Apabila ketiga hal diatas dibesar-besarkan maka FOI akan semakin berkembang. Apabila ketiga hal diatas dibesarbesarkan, maka FOI akan semakin berkembang. TLSS adalah hasil dari pengaruh lingkungan, yang pada umumnya berawal dari tingkah laku orang tua sewaktu masih kanak-kanak. TLSS adalah hasil dari pengaruh persekitaran, yang pada umumnya berawal dari tingkah laku orang tua sewaktu masih kanak-kanak. Apabila pada diri individu berkembang situasi tegang karena memuncaknya perasaan FOI, maka TLSS mulai berkembang: Apabila pada diri individu berkembang situasi tegang kerana kemuncak perasaan FOI, maka TLSS mula berkembang: 2) Upaya mengejar superioritas yang berlebihan. 2) Usaha mengejar penguasaan yang berlebihan. (a) terlalu keras, hingga menjadi kaku (rigid). (A) terlalu keras, sehingga menjadi kaku (rigid). (b) Perfeksionistik tidak wajar. (B) Perfeksionistik tidak wajar. 3) Sosial interes terganggu. 3) Sosial interes terganggu. (a) Hubungan sosial tidak mengenakkan. (A) Hubungan sosial tidak mengenakkan. (b) Mengisolasi diri (selfish). Prayitno (1998:52). (B) mengasingkan diri (selfish). Prayitno (1998:52). y Tujuan Konseling Tujuan Konseling

Tujuan konseling adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari life style (LS) serta mengurangi penilaian yang bersifat negatif terhadap dirinya serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Tujuan kaunseling adalah untuk membantu pelanggan menstrukturkan kembali masalahnya dan menyedari life style (LS) serta mengurangkan penilaian yang bersifat negatif terhadap dirinya serta perasaan-perasaan inferioritasnya.

Kemudian membantu dan dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan, agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Kemudian membantu dan dalam membetulkan persepsinya terhadap lingkungan, agar pelanggan boleh mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Hal ini dilakukan bertujuan membentuk gaya hidupnya yang lebih efektif. Hal ini dilakukan bertujuan membentuk gaya hidupnya yang lebih berkesan. Prayitno (1998:52). Prayitno (1998:52). y Proses dan Teknik Konseling Proses dan Teknik Konseling

Proses konseling diarahkan oleh konselor untuk mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan masa sekarang dan masa lalu sejak klien berusia kanak-kanak. Proses kaunseling diarahkan oleh kaunselor untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan masa sekarang dan masa lalu sejak pelanggan berusia kanak-kanak. Mulai dari mengingat komponen-komponen dalam keluarga, keanehan-keanehan prilaku yang terjadi didalam keluarga, sampai hal yang spesifik. Mulai dari mengingat komponen-komponen dalam keluarga, keanehan-keanehan prilaku yang terjadi didalam keluarga, sampai hal yang khusus. Hal ini sangat membantu konselor dalam menghimpun informasi serta menggali feeling of inferiority (FOI) klien..Teknik yang digunakan oleh konselor adalah membangun hubungan yang baik dengan klien. Hal ini sangat membantu kaunselor dalam menghimpun maklumat serta menggali feeling of inferiority (FOI) pelanggan .. Teknik yang digunakan oleh kaunselor adalah membina hubungan yang baik dengan pelanggan. Prayitno (1998:52) Prayitno (1998:52) y Kharakteristik konselor Kharakteristik kaunselor

itu diperlukan keterampilan berkomunikasi dengan baik (A) Untuk itu diperlukan kemahiran berkomunikasi dengan baik an Objektif (B) 3 M dan Objektif y Contohnya Contohnya

Klien yang mengalami kekurangan/kelebihan salah satu organ tubuh. Pelanggan yang mengalami kekurangan / kelebihan salah satu organ tubuh. Misalnya; jari tangan kanan berjumlah tujuh . Misalnya; jari tangan kanan berjumlah tujuh. Hal ini mengakibatkan klien merasa rendah diri, dan merasa dirinya aneh jika dibandingkan dengan teman-teman dilingkungannya. Hal ini mengakibatkan pelanggan merasa rendah diri, dan merasa dirinya aneh jika dibandingkan dengan kawan-kawan dilingkungannya.

1.0

PENGENALAN KEPADA PSIKOLOGI INDIVIDU

Psikologi Individu yang dipelopori oleh Alfred Adler (1870-1937) menumpukan analisis psikologi manusia dari aspek secara keseluruhan. Fahaman pendekatan ini merangkumi kepercayaan bahawa seseorang individu itu adalah kreatif dan bersifat bertanggungjawab. Di samping itu, seseorang individu juga sentiasa berusaha bergerak ke arah suatu matlamat dalam lingkungan hidupnya. Apabila dilihat dari aspek struktur personaliti dan penggunaan konsep asas, psikologi individu berbeza dengan psikoanalisis dari aspek perkembangan personaliti seorang individu itu sendiri. Keadaan ini adalah ketara kerana psikologi individu tidak menganggapkan personaliti manusia itu boleh dibahagi-bahagikan sepertimana psikoanalisis dengan id, ego, dan superego. Individu perlu dianalisis secara holistik, bermaksud secara keseluruhan. Konsep ini memberi erti bahawa emosi, pemikiran dan tingkahlaku tidak dapat dipisahkan.

2.0

KONSEP ASAS DAN CIRI UTAMA DALAM PSIKOLOGI INDIVIDU

Matlamat hidup dan tingkahlaku sebagaimana dikatakan (Hall dan Lindsey, 1978) manusia membina sendiri untuk mencapai keunggulan yang berkaitan dengan konsep perasaan rendah diri. Pandangan ini berpendapat bahawa manusia sentiasa bergerak ke arah sesuatu matlamat dan secara tidak disedari mirip bagi menganalisis tingkahlakunya. Ciri-ciri ini memberi fokus kepada analisis secara subjektif dengan mengambil kira kepentingan individu itu dengan masyarakatnya. Pandangan ini diperkukuhkan dengan anggapan bahawa manusia itu perlu berinteraksi serta bertindakbalas dengan alam sekitarnya. Aspek inilah yang memberi kesan yang penting kepada pengertian minat sosial dalam perkembangan personaliti manusia mengikut psikologi individu.

Konsep yang seterusnya iaitu minat sosial. Ansbacher and Ansbacher (1964) dan Adler (1925) menyatakan urutan kelahiran dan interpretasi kedudukan seseorang di dalam keluarga banyak kaitannya dengan bagaimana orang dewasa berinteraksi dalam dunia. Minat sosial ini penuh kaitannya dengan sifat manusia dalam fahaman psikologi individu. Seorang individu bergerak sedemikian rupa untuk mengatasi perasaan rendah diri yang telah dialami semenjak dianya kecil. Pergerakan ini pula berhaluan ke arah keinginan mencapai perasaan keunggulan diri. Keunggulan diri ini tidak mementingkan kepada keuntungan sendiri, bahkan individu itu sentiasa bergerak untuk mendapatkan

perasaan kekitaan dengan masyarakatnya. Psikologi individu beranggapan bahawa setiap individu mempunyai daya kreatif, daya usaha ketetapan diri, serta berupaya membuat pilihan. Dalam membuat pemilihan, seorang individu itu mempunyai alternatif- alternatif. Secara langsung ia juga berupaya memilih sama ada bergerak ke arah matlamat yang menguntungkan masyarakat atau sebaliknya merugikan dirinya serta masyarakat. Dalam ertikata yang lebih luas seorang individu itu memang mampu untuk berinteraksi secara optima dengan individu yang lain.

Gaya hidup akan menentukan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Walaupun seorang individu itu tidak dapat menentukan nasibnya, bagaimana pun ia sentiasa berupaya untuk membentuk rupa alam sekelilingnya. Penilaian tentang diri dihalang dengan kesempurnaan persepsi seseorang tentang status membentuk corak tingkahlaku yang menjadi gaya hidup seseorang (Hansen, Stevic & Warner, 1982). Pembentukan ini dapat dilaksanakan melalui tugas-tugas kehidupan yang menjadi teras dan cabaran dalam aktiviti bermasyarakat. Seorang insan itu sentiasa bergerak ke arah matlamat untuk mencapai keunggulan diri. Pegerakkan ini bukan semata-mata bertujuan untuk mencapai kemenangan dan kebanggan swadiri. Sebaliknya keunggulan atau matlamat pencapaian ke arah kecekapan sangat berhubung kait dengan minat sosial. Seorang yang bergerak ke arah keunggulan diri dengan bermatlamat untuk mengatasi kerumitan hidupnya akan mencapai kesedaran terhadap dirinya. Secara langsung juga ia akan berupaya memberi sumbangan yang bermakna dengan mewujudkan suasana yang lebih sempurna untuk ahli-ahli masyarakatnya. Adler menumpukan kegiatan seorang individu kepada tugas masyarakat, tugas bekerja, tugas tanggungjawab kepada isu kejantinaan, tugas kepercayaan serta kesedaran tehadap wujudnya kuasa yang lebih tinggi, iaitu tuhan serta kelebihannya, dan tugas terhadap menerima kesedaran diri bahawa kerumitan yang dialami boleh diatasi secara sendiri. Pegangan ini sudah tentunya memberi erti bahawa seorang manusia itu dapat memainkan peranannya dalam masyarakat secara optima dengan bekerjasama sesama insan yang lain. Tugas-tugas perlu di ibaratkan sebagai satu usaha untuk meningkatkan keberkesanan hidup bermasyarakat.

Berdasarkan konsep fictional finalism manusia mencipta idea yang menjadi panduan kepada tingkah laku mereka. Dengan mengambil pandangan ini, Adler percaya manusia berusaha untuk mencapai matlamat yang diinginkan di mana ia menjadi panduan dalam suatu tindakan. Dalam penulisan beliau kemudiannya, beliau tidak lagi menggunakan istilah fictional finalism tetapi ditukar kepada guiding self ideal (menuju kearah kendiri yang unggul). Beliau percaya orang yang sihat adalah orang yang bertindak selari dengan kehendak masyarakat. Oleh itu, setiap orang berusaha memperbaiki diri ke arah

kesempurnaan. Matlamat tersebut boleh dicapai melalui kerjasama antara satu sama lain. Adler juga percaya bahawa perkembangan matlamat ini dibentuk oleh pengalaman dalam masa lima tahun pertama. Konsep ini merupakan suatu matlamat pokok yang menggerakkan tingkahlaku seorang individu. Aspek fiksyen yang terakhir ini mempengaruhi individu bahawa tingkahlakunya lebih terhasil daripada kesan yang dijangkakan pada masa yang akan datang dan tidak dipengaruhi oleh perkara yang pernah berlaku pada masa yang lampau. Individu itu biasanya mengolah idea-idea sebagai panduan mengerakkan tingkahlaku mereka. Idea ini merupakan matlamat tersendiri yang memberi panduan sebagai asas gaya hidup individu tersebut.

3.0

PROSES YANG DIGUNAKAN DALAM TEORI PSIKOLOGI INDIVIDU

Adler berpendapat kaunselor harus mesra dan menerima klien. Empati adalah satu faktor penting dalam membina suasana teraputik. Hubungan kaunselor dan klien dilihat sebagai kolaboratif yang mana kaunselor dan klien berusaha untuk bekerjasama dan bersetuju tentang matlamat kaunseling yang khusus. Teori Psikologi Individu ini tidak mempunyai teknik yang khusus, jadi Adler telah menyediakan empat fasa proses kaunseling (Sabariah Siron, 2005).

Fasa 1: Membina hubungan

Kaunselor bekerja secara kolaboratif dengan klien dan hubungan ini adalah berasaskan kepada rasa mengambil berat yang mendalam, melibatkan diri dan menganggap klien sebagai kawan. Proses teraputik bergerak ke arah kemajuan jika ada keselarasan tentang matlamat kaunseling antara kaunselor dan klien. Pada awal sesi kaunseling fikiran kaunselor perlu diorentasi kepada kehidupan psikologi klien walaupun kaunselor telah sedikit sebanyak mengetahui latar belakang klien melalui biodata yang ditulis oleh klien. Pada tahap ini kaunselor membina hubungan yang positif dengan mendengar, memberi tindak balas dan menghormati keupayaan klien untuk memahami dan mencari perubahan dengan cara kaunselor memberi harapan serta mengambil berat.

Fasa 2: Meneroka Kedinamikan Klien

Fasa kedua ialah gaya hidup klien melalui pemahaman kaunselor tentang kepercayaan, perasaan, matlamat dan motif klien. Kemahiran empati diperlukan untuk membina pemahaman ini. Kaunselor meneroka pengalaman hidup semasa kanak-kanak untuk menilai hubungan adik-beradik dan persepsi kanak-kanak tentang kedudukannya di dalam keluarga. Mengingat kembali pengalaman awal hidup digunakan untuk menilai gaya hidup klien. Prosedur penilaian ini digunakan oleh kaunselor untuk menilai gaya hidup klien. Prosedur penilaian ini digunakan oleh kaunselor untuk mengenalpasti kesilapan asas dan membuat interpretasi bagaimanaia mempengaruhi klien pada masa kini. Oleh itu objektif temuabual di tahap ini ialah: (a) bagaimana masalah hidup klien bermula; (b) peristiwaperistiwa yang menyebabkan masalah klien; (c) sejarah kesihatan; (d) sejarah sosial; (e) sebab klien memilih masa tersebut untuk mendapatkan kaunseling; (f) cara klien menangani tugas hidupnya; (g) penilaian gaya hidup klien.

Fasa 3: Menggalakkan Pemahaman Kendiri dan Celik Akal

Teori Adler percaya bahawa boleh dikatakan semua yang berkaitan dengan hidup manusia mempunyai tujuan. Pemahaman kendiri boleh berlaku apabila tujuan dan matlamat tingkahlaku yang tersembunyi dibawa ke alam sedar klien. Apabila bercakap tentang celik akal, apa yang dimaksudkan ialah pemahaman tentang motivasi yang ada dalam hidup klien. Pendedahan dan interpretasi yang bertepatan masa adalah teknik yang memudahkan proses mendapat celik akal. Kaunselor menekankan kepada membina dan menggabungkan celik akal kepada masalah klien melalui kesedaran tentang matlamat yang salah dan tingkahlaku merosakkan diri sendiri. Kaunselor menggunakan teknik konfrantasi dan interpretasi untuk membina celik akal klien. Bukan sahaja celik akal penting, penekanan kaunseling juga kepada perubahan tingkahlaku. Semasa kaunselor membuat interpretasi tentang gaya hidup klien, diharapkan klien akan memahami perasaannya dalam mewujudkan perhubungan lantas dapat melihat bagaimana untuk memperbaiki situasi masa kini.

Fasa 4: Orientasi Semula

Di fasa akhir proses teraputik ialah fasa orientasi kepada tindakan yang dikenali sebagai ialah mengorientasi dan mendidik semula klien iaitu mempraktikkan celik akal yang telah didapati oleh klien sepanjang proses teraputik. Klien digalakkan mengambil risiko, mencuba tingkahlaku baru, ,mengambil tanggungjawab untuk hidupnya dan membuat keputusan baru yang membolehkannya mencapai matlamat. Di dalam kes tertentu perubahan signifikan diperlukan jika klien ingin mengatasi rasa kecewa dan mencari tempat untu diri sendiri di dalam hidupnya. Klein perlu diorientasi semula ke arah hidup yang lebih berguna. Hidup berguna melibatkan rasa dipunyai dan dihargai, berminat kepada orang lain

dan mengambil berat kebajikannya, berani, menerima ketidaksempurnaan, yakin, mempunyai ciri kecindan, sedia memberi sumbangan dan mesra. Bahagian yang tidak berguna dalam hidup dicirikan sebagai menarik diri dari melaksanakan tugas hidup, melindungi diri sendiri sahaja dan bertindak menyakiti orang lain. Orang yang berada di bahagian hidup yang tidak berguna menjadi kurang berfungsi dan sakit jiwa. Intervensi yang paling penting di dalam fasa ini ialah memberi galakan.

4.0

BAGAIMANA MANUSIA BERMASALAH MENURUT ADLER

Adler percaya kepercayaan sangat mempengaruhi emosi dan tingkah laku seseorang. Menurut Adler, manusia bergerak untuk mencapai matlamat. Menurut Mahmood Nazar Mohamad (2005) Adler merasakan bahawa kehidupan manusia dilahirkan dengan motif positif, kepentingan sosial untuk membentuk hubungan-hubungan kasih sayang dan pertolongan terhadap orang lain. Perkembangan sepenuhnya personaliti yang sihat, memerlukan individu belajar untuk meluahkan motif ini dalam hubungannya dengan orang lain. Manusia bermasalah apabila seseorang individu itu meletakkan matlamat iaitu gaya hidup yang salah atau tidak sesuai bagi dirinya. Gaya hidup merupakan matlamat untuk mencapai kesempurnaan hanya cara bagaimana untuk mencapai matlamat yang berbeza yang merangkumi perbualan, perbuatan, pegangan dan kebiasaan. Gaya hidup dipelajari melalui interaksi sosial sejak kanak-kanak lagi iaitu ketika berumur 4-5 tahun. Contohnya kanak-kanak yang diabaikan apabila membesar kelak akan membentuk sifat rendah diri, takut hadapi cabaran dan suka berdendam.

Menurut Sabariah Siron (2005) menyatakan gaya hidup berasaskan kepada perasaan rendah diri dan khususnya individu berusaha mengatasi kelemahan. Gaya hidup adalah hasil kepada penilaian yang dibuat oleh individu tentang status kendiri. Gaya hidup ini mengandungi pandangan seseorang tentang dirinya dan dunianya. Apa yang kita buat dipengaruhi oleh gaya hidup yang unik ini. Oleh itu, pembentukan gaya hidup yang betul dan sesuai sangat penting dalam pembentukan personaliti seseorang. Gaya hidup yang salah atau tidak sesuai sebenarnya akan mempengaruhi tingkah laku seseorang.individu itu.

5.0

KESIMPULAN

Secara keseluruhannya pendekatan Adler ini memberi peluang kepada kaunselor kebebasan dalam bekerja dengan klien. Kaunselor tidak terikat untuk menggunakan prosedur tertentu sebaliknya ia boleh menggunakan penilaian klinikal dalam mengaplikasi apa-apa jua teknik yang terbaik untuk klien.

Konsep Adler yang digunakan oleh kaunselor ialah (1) pentingnya melihat matlamat hidup seseorang dan menilai sejauh mana matlamat ini mempengaruhi individu (2) fokus kepada pengalaman awal hidup di dalam keluarga dengan penekanan kepada kesannya pada masa kini, (3) penggunaan klinikal tentang ingatan awal, (4) keperluan memahami dan mengkofrontasi kesilapan asas, (5) penekana kepada kogintif kerana tingkahlaku dan emosi adalah dipengarui oleh proses pemikiran seseorang, (6) idea pelan tindakan yang dapat menolong klien membuat perubahan, (7) hubungan kolaboratif anatara kaunselor dan klien, (8) penekanan kepada galakan yang digunakan di sepanjang proses kaunseling. _____________________________________________________________

PSIKOLOGI INDIVIDU GORDEN WILLARD ALLPORT : TEORI PSIKOLOGI Gorden Willard ALLPORT: TEORI PSIKOLOGI BIROGRAFI BIROGRAFI Z LAHIR TANGGAL 11 NOVEMBER 1807 DI MENTEZUMA, INDIANA, AMERIKA SERIKAT, DAN DIBESARKAN DI CLEVELAND PENDIDIKAN AWAL DI SEKOLAH NEGERI Z LAHIR TARIKH 11 NOVEMBER 1807 DI MENTEZUMA, Indiana, AMERIKA SYARIKAT, dan dibesarkan di CLEVELAND PENDIDIKAN AWAL DI SEKOLAH NEGERI Z ANAK BUNGSU DARI EMPAT BERSAUDARA LAKI-LAKI SEMUA DARI JOHN E. Z anak bongsu DARI EMPAT BERSAUDARA LAKI-LAKI SEMUA DARI JOHN E. ALLPORT (DOKTER DAERAH) DAN NELLIE WISE ALLPORT (SEORANG YANG TAAT BERAGAMA), ALLPORT TUMBUH DI LINGKUNGAN YANG JAUH DARI ANAK-ANAK DAN TUMBUH BERSAMA PASIEN-PASIEN AYAHNYA DAN PARAWAT-PERAWAT SERTA PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT ALLPORT (DOKTOR DAERAH) DAN Nellie WISE ALLPORT (SEORANG YANG TAAT BERAGAMA), ALLPORT TUMBUH DI LINGKUNGAN YANG JAUH DARI ANAK-ANAK DAN TUMBUH BERSAMA PESAKITPESAKIT AYAHNYA DAN PARAWAT-PERAWAT SERTA PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT Z TAHUN 1915 MASUK KE HARVERD UNIVERSITY, MENGIKUTI JEJAK FLOYD YANG TELAH LULUS DUA TAHUN LEBIH AWAL DAN MENJADI ASISTEN BIDANG PSIKOLOGI Z TAHUN 1915 MASUK KE HARVERD UNIVERSITY, MENGIKUTI JEJAK FLOYD YANG TELAH LULUS DUA TAHUN LEBIH AWAL DAN MENJADI ASISTEN BIDANG PSIKOLOGI Z TAHUN 1919 PERTAMA KALI MENGAJAR FILOSOFI DAN EKONOMI Z TAHUN 1919 PERTAMA KALI MENGAJAR FILOSOFI DAN EKONOMI Z TAHUN 1919 ± 1920 KE EROPA, MENGAJAR BAHASA INGGRIS DAN SOSIOLOGI DI ROBERT COLLEGE, ISTANBUL, TURKI Z TAHUN 1919 - 1920 KE EROPAH, MENGAJAR BAHASA INGGRIS DAN sosiologi DI ROBERT COLLEGE, ISTANBUL, TURKI Z UMUR 22 TAHUN PERGI KE VIENNA UNTUK BERTEMU FREUD Z UMUR 22 TAHUN PERGI KE VIENNA UNTUK BERTEMU Freud

Z TAHUN 1922 SEKEMBALINYA KE HARVARD, MENDAPAT GELAR Ph.D BIDANG PSIKOLOGI MENGIKUTI LANGKAH FLOYD YANG SUKSES MENJADI PSIKOLOG SOSIAL Z TAHUN 1922 sekembalinya KE HARVARD, MENDAPAT GELAR Ph.D BIDANG PSIKOLOGI MENGIKUTI LANGKAH FLOYD YANG SUKSES MENJADI psikolog SOSIAL Z KE EROPA SELAMA DUA TAHUN ATAS TAWARAN PIHAK HARVARD DAN BELAJAR DI BAWAH AJARAN PSIKOLOG BESAR MAX WERTHEIMER, WOLFGANG KOHLER, WILLIAM STERN, HEINZ WERNER, DSB YANG ADA DI BERLIN DAN HAMBURG Z KE EROPA SELAMA DUA TAHUN ATAS TAWARAN PIHAK HARVARD DAN BELAJAR DI BAWAH AJARAN psikolog BESAR MAX WERTHEIMER, Wolfgang KOHLER, WILLIAM Stern, HEINZ Werner, DSB YANG ADA DI BERLIN DAN Hamburg Z TAHUN 1924 KEMBALI KE HARVARD UNTUK MENGAJAR PSIKOLOGI KEPRIBADIAN BARU Z TAHUN 1924 KEMBALI KE HARVARD UNTUK MENGAJAR PSIKOLOGI KEPRIBADIAN BARU Z SETELAH DUA TAHUN MENGAMBIL POSISI DI UNIVERSITAS DARTMOUTH, EMPAT TAHUN KEMUDIAN KEMBALI KE HARVARD Z SETELAH DUA TAHUN Mengambil POSISI DI UNIVERSITAS Dartmouth, EMPAT TAHUN KEMUDIAN KEMBALI KE HARVARD Z TAHUN 1925 MENIKAH DENGAN ADA LUFKIN GOULD, MEMILIKI ANAK BERNAMA ROBERT Z TAHUN 1925 MENIKAH DENGAN ADA Lufkin Gould, MEMILIKI ANAK BERNAMA ROBERT Z TAHUN 1939 MENJADI PRESIDEN APA Z TAHUN 1939 MENJADI PRESIDEN APA Z TAHUN 1963 MENERIMA GOLD MENDAL DARI APA Z TAHUN 1963 MENERIMA GOLD MENDAL DARI APA Z TAHUN 1964 MENERIMA PENGHARGAAN SEBAGAI THE DISTINGUSHED SCIENTIFIC CONTRIBUTION DARI APA Z TAHUN 1964 MENERIMA PENGHARGAAN SEBAGAI THE DISTINGUSHED SCIENTIFIC contribution DARI APA Z TAHUN 1966 DIANUGRAHI SEBAGAI PROFESOR RICHARD CLARKE CABOT PERTAMA DI BIDANG SOSIAL ETIS DI HARVARD, KARIRNYA DIHABISKAN UNTUK MENGEMBANGKAN TEORINYA, PRASANGKA DAN TES KEPRIBADIAN Z TAHUN 1966 dianugerahi SEBAGAI PROFESOR RICHARD CLARKE Cabot PERTAMA DI BIDANG SOSIAL etika DI HARVARD, kerjayanya dihabiskan UNTUK MENGEMBANGKAN teorinya, PRASANGKA DAN TES KEPRIBADIAN Z TANGGAL 9 OKTOBER 1967 MENINGGAL DUNIA DI CAMBRIDGE MASSACHUSETTS Z Tarikh 9 OKTOBER 1967 MENINGGAL DUNIA DI CAMBRIDGE Massachusetts Z GAMBARAN MENGENAI PENDIRIAN ALLPORT Z GAMBARAN MENGENAI PENDIRIAN ALLPORT - ALLPORT MENGADAKAN PENYELIDIKAN SECARA KUALITATIF DAN MENGUTAMAKAN DORONGAN-DORONGAN SADAR. - ALLPORT MENGADAKAN PENYELIDIKAN SECARA KUALITATIF DAN mengutamakan DORONGAN-DORONGAN SADAR. - DALAM BERBAGAI TULISANNYA ALLPORT BERUSAHA UNTUK MEMENTINGKAN SIFAT KOMPLEK DAN KHAS. - DALAM BERBAGAI tulisannya ALLPORT BERUSAHA UNTUK mementingkan SIFAT KOMPLEK DAN KHAS.

- ALLPORT MENGANGGAP TIDAK ADA MENUASIA ANTARA NORMAL DAN TIDAK NORMAL, ANTARA ANAK DAN ORANG DEWASA, ANTARA MANUSIA DAN HEWAN - ALLPORT MENGANGGAP TIDAK ADA MENUASIA ANTARA NORMAL DAN TIDAK NORMAL, ANTARA ANAK DAN ORANG DEWASA, ANTARA MANUSIA DAN HAIWAN - ALLPORT SANGAT MEMENTINGKAN PENGGUNAAN METODE DAN PENEMUANPENEMUAN PSIKOLOGIS DI DALAM TINDAKAN, DIMANA USAHA DILAKUKAN UNTUK MEMPERBAIKI KEADAAN SOSIAL YANG TAK DIINGINKAN - ALLPORT SANGAT mementingkan PENGGUNA METODE DAN PENEMUAN-PENEMUAN psikologi DI DALAM TINDAKAN, DIMANA USAHA DILAKUKAN UNTUK MEMBATALKAN KEADAAN SOSIAL YANG TAK diinginkan - KARYA ALLPORT DITUNJUKKAN UNTUK MASALAH-MASALAH EMPIRIS DAN TIDAK UNTUK MENDAPATKAN SUATU KESATUAN METODOLOGI DAN TEORI KARYA ALLPORT ditunjukkan UNTUK MASALAH-MASALAH empirik DAN TIDAK UNTUK MENDAPATKAN SUATU KESATUAN METODOLOGI DAN TEORI Z PERKIRAAN KEPRIBADIAN ALPORT Z PERKIRAAN KEPRIBADIAN ALPORT - ALLPORT MERUPAKAN MANUSIA TEORI, BUKTI TIDAK PUAS DENGAN SATU DISIPLIN ILMU SEHINGGA MEMPELAJARI BERBAGAI MACAM ILMU YAITU PSIKOLOGI, BAHASA INGGRIS, SOSIOLOGI, FILSAFAT, DLL - ALLPORT MERUPAKAN MANUSIA TEORI, BUKTI TIDAK PUAS DENGAN SATU DISIPLIN ILMU SEHINGGA MEMPELAJARI BERBAGAI MACAM ILMU YAITU PSIKOLOGI, BAHASA INGGRIS, sosiologi, FILSAFAT, DLL - ALLPORT MERUPUKAN ANAK KE EMPAT DARI EMPAT BERSAUDARA, SEMUA KAKAKNYA LAKI-LAKI SEHINGGA DIA DEKAT DENGAN IBUNYA - ALLPORT MERUPUKAN ANAK KE EMPAT DARI EMPAT BERSAUDARA, SEMUA kakaknya LAKI-LAKI SEHINGGA DIA DEKAT DENGAN IBUNYA - IBUNYA MERUPAKAN ORANG YANG SANGAT MEMPERHATIKAN KEBERSIHAN SEHINGGA ALLPORT JUGA MEMPUNYAI KECENDERUNGAN UNTUK SELALU MENJAGA DAN MEMPERHATIKAN KEBERSIHAN - IBUNYA MERUPAKAN ORANG YANG SANGAT MEMPERHATIKAN KEBERSIHAN SEHINGGA ALLPORT JUGA MEMPUNYAI KECENDERUNGAN UNTUK SELALU MENJAGA DAN MEMPERHATIKAN KEBERSIHAN - ALLPORT MENGHABISKAN TUMBUH DILINGKUNGAN KLINIK MILIK AYAHNYA YANG SEORANG DOKTER SEHINGGA BISA DIKATAKAN DIA TUMBUH DI LINGKUNGAN YANG DEWASA - ALLPORT menghabiskan TUMBUH dilingkungan KLINIK MILIK AYAHNYA YANG SEORANG DOKTOR SEHINGGA BISA DIKATAKAN DIA TUMBUH DI LINGKUNGAN YANG DEWASA - KETERTARIKAN ALLPORT TERHADAP PSIKOLOGI KEMUNGKINAN DIPENGARUHI OLEH SALAH SEORANG KAKAK LAKI-LAKI YANG MENGAMBIL KULIAH PSIKOLOGI. - Minat ALLPORT TERHADAP PSIKOLOGI KEMUNGKINAN dipengaruhi oleh SALAH SEORANG KAKAK LAKI-LAKI YANG Mengambil KULIAH PSIKOLOGI. GORDEN WILLARD ALLPORT Gorden Willard ALLPORT KEPRIBADIAN : KEPRIBADIAN: ORGANISASI DINAMIK DALAM INDIVIDU SEBAGAI SISTEM PSIKOFISIS YANG

MENENTUKAN CARANYA YANG KHAS DALAM MENYESUAIKAN DARI TERHADAP LINGKUNGAN. ORGANISASI DINAMIK DALAM INDIVIDU SEBAGAI SISTEM PSIKOFISIS YANG MENENTUKAN CARANYA YANG KHAS DALAM MENYESUAIKAN DARI TERHADAP LINGKUNGAN. WATAK (KARAKTER) : WATAK (KARAKTER): NORMA TINGKAH LAKU TERTENTU ATAS DASAR MANA INDIVIDU / PERBUATANNYA DINILAI KONSEP ETIS NORMA TINGKAH LAKU TERTENTU ATAS DASAR MANA INDIVIDU / perbuatannya DINILAI KONSEP etika TEMPERAMEN Temperamen FAKTOR BIOLOGIS/FISIOLOGIS FAKTOR biologi / fisiologi - LEBIH BESAR PERANAN HETEDITAS - LEBIH BESAR PERANAN HETEDITAS - BAHAN MENTAH INTELEGENSI + FISIK - BAHAN MENTAH intelegensi + FISIK STRUKTUR KEPRIBADIAN STRUKTUR KEPRIBADIAN DUA UNIT DASAR KEPRIBADIAN DUA UNIT DASAR KEPRIBADIAN 1. 1. DISPOSISI DARI KEPRIBADIAN KEPUTUSAN DISPOSISI DARI KEPRIBADIAN KEPUTUSAN 2. 2. PROPRIUM KESOPANAN PROPRIUM KESOPANAN 1. 1. DISPOSISI DARI KEPRIBADIAN (PERSONAL DISPOSITION) DISPOSISI DARI KEPRIBADIAN (PERSONAL disposition) COMMON TRAITS (TRAIT) : STRUKTUR NEUROPSIKIS YANG DIGENERALISASIKAN DAN DIARAHKAN DENGAN KEMAMPUAN UNTUK MENHADAPI BERCACAMMACAM PERANGSANG SECARA SAMA, MELALUI SERTA MEMBIMBING TINGKAH LAKU ADATIF DAN EKSPRESIF SECARA SAMA. COMMON traits (trait): STRUKTUR NEUROPSIKIS YANG DIGENERALISASIKAN DAN diarahkan DENGAN KEMAMPUAN UNTUK menhadapi BERCACAM-MACAM PERANGSANG SECARA SAMA, MELALUI SERTA MEMBIMBING TINGKAH LAKU ADATIF DAN ekspresif SECARA SAMA. DISPOSISI PRIBADI : STRUKTUR NEUROPSIKIS UMUM (YANG KHAS BAGI INDIVIDU) DENGAN KAPASITAS MENJADIKAN BANYAK STIMULUS SECARA FUNGSIONAL EKUIVALEN DAN MEMULAI SERTA MEMBIMBING BENTUK-BENTUK KONSISTE (EKUIVALEN) TINGKAH LAKU ADAPTIF DAN STATISTIK. DISPOSISI PERIBADI: STRUKTUR NEUROPSIKIS UMUM (YANG KHAS BAGI INDIVIDU) DENGAN KAPASITAS MENJADIKAN BANYAK stimulus SECARA FUNGSIONAL ekuivalen DAN MEMULAI SERTA MEMBIMBING BENTUK-BENTUK KONSISTE (ekuivalen) TINGKAH LAKU Adaptif DAN STATISTIK. TINGKAT DISPOSISI PRIBADI TINGKAT DISPOSISI PERIBADI CARDINAL DIPOSISIONS Cardinal DIPOSISIONS - UMUM, PENGARUHNYA DAPAT DITEMUKAN PADA HAMPIR SETIAP KEGIATAN INDIVDU YANG MEMILIKI - UMUM, pengaruhnya DAPAT DITEMUKAN PADA HAMPIR SETIAP KEGIATAN INDIVDU YANG MEMILIKI - RELATIF KURANG BIASA DAN TIDAK AKAN DIJUMPAI PADA BANYAK ORANG Relatif KURANG BIASA DAN TIDAK AKAN dijumpai PADA BANYAK ORANG

CERTRAL DISPOSITIONS CERTRAL DISPOSITIONS KECENDERUNGAN - KECENDERUNGAN YANG SANGAT KHAS DARI INDIVIDU, SERING BERFUNGSI DAN MUDAH DISIMPULKAN KECENDERUNGAN KECENDERUNGAN YANG SANGAT KHAS DARI INDIVIDU, SERING BERFUNGSI DAN MUDAH disimpulkan SECONDARY DISPOSITIONS SECONDARY DISPOSITIONS LEBIH JARANG MUNCUL, KURANG BERMANFAAT UNTUK MENDESKRIPSIKAN KEPRIBADIAN DAN LEBIH TAMPAK TERPUSAT PADA RESPON-RESPON YANG DITIMBULKANNYA MAUPUN PADA STIMULUS-STIMULUS YANG SESUAI LEBIH JARANG MUNCUL, KURANG BERMANFAAT UNTUK mendeskripsikan KEPRIBADIAN DAN LEBIH TAMPAK terpusat PADA RESPON-RESPON YANG ditimbulkannya ATAU PADA stimulus-stimulus YANG SESUAI HUBUNGAN ANTARA TRAITS, KEBIASAAN, SIKAP, DAN TIPE HUBUNGAN ANTARA traits, KEBIASAAN, SIKAP, DAN TIPE FOCOS GENERALITY EVALUATIVENESS EXAMPLE FOCOS GENERALITY EVALUATIVENESS EXAMPLE TRAITS PREDISPOSITIN Traits PREDISPOSITIN ASPECTA OF THE SELF MOST GENERAL SOMEWHAT EVALUATE SOCIABILITY ASPECTA OF THE SELF MOST GENERAL somewhat evaluate SOCIABILITY ATTITUDE PRODUCT OF GENETIC FACTORS AND LEARNING ATTITUDE PRODUCT OF genetic FACTORS AND LEARNING MAY INITIATE OR GUIDEBEHAVIOUR MAY initiate OR GUIDEBEHAVIOUR FACET OF THE ENVIROMENTAL SOMEWHAT GENERAL MOST EVALUATE DISLIKE FOR THE REPUBLICAN PARTY FACET OF THE ENVIROMENTAL somewhat GENERAL MOST evaluate dislike FOR THE Republican PARTY HABIT` MAY BE UNIQUE Habit `MAY BE UNIQUE PARTICULAR RESPONSE TO PARTICULAR STIMULAN LEAST GENERAL LEAST EVALUATE HUMMING A LONG WHEN LISTENING TO MUSIC PARTICULAR RESPONSE TO PARTICULAR stimulan LEAST GENERAL LEAST evaluate humming A LONG WHEN LISTENING TO MUSIC INTENTIONALITY INTENTIONALITY APA YANG DIINGINKAN/DIPERPANJANGKAN INDIVIDU DI MASA DEPAN APA yang diinginkan / diperpanjangkan INDIVIDU DI MASA DEPAN KUNCI TENTANG BAGAIMANA ORANG BERTINGKAH LAKU SEKAANG (MASA DEPAN YANG DIHARAPKAN) KUNCI TENTANG BAGAIMANA ORANG bertingkah laku SEKAANG (MASA DEPAN YANG DIHARAPKAN) 2. 2. PROPIUM PROPIUM FUNGSI PROPIUM : SEMUA FUNGSI DIRI/FUNGSI EGO (PERASAAN JASMANIAH, IDENTITAS DIRI, HARGA DIRI, PERLUASAN DIRI, RASA KEAKUAN, PEMIKIRAN RASIONAL, GAMBARAN DIRI, USAHA PROPRIUM, GAYA KOGNITIF DAN FUNGSI-

FUNGSI MENGENAL) FUNGSI PROPIUM: SEMUA FUNGSI DIRI / FUNGSI EGO (PERASAAN jasmaniah, IDENTITAS DIRI, HARGA DIRI, perluasan DIRI, RASA keakuan, PEMIKIRAN rasional, GAMBARAN DIRI, USAHA PROPRIUM, GAYA kognitif DAN FUNGSI-FUNGSI MENGENAL) 7 ASPEK PERKEMBANGAN PROPIUM (SELF HOOD) 7 ASPEK PERKEMBANGAN PROPIUM (SELF HOOD) - TIGA TAHUN PERTAMA : RASA DIRI JAMANIH, IDENTITAS DIRI YANG BERKESINAMBUNGAN, HARGA DIRI - TIGA TAHUN PERTAMA: RASA DIRI JAMANIH, IDENTITAS DIRI YANG berterusan, HARGA DIRI - 4 - 6 TAHUN : PERLUASAN DIRI, GAMBARAN DIRI - 4 - 6 TAHUN: perluasan DIRI, GAMBARAN DIRI - 6 ± 12 TAHUN : USAHA-USAHA PROPRIUM - 6 - 12 TAHUN: USAHA-USAHA PROPRIUM OTONOMI FUNGSIONAL OTONOMI FUNGSIONAL POKOK : SUATU AKTIVITAS/BENTUK TINGKAH LAKU TERTENTU DAPAT MENJADI SASARAN ATAU TUJUAN DALAM DIRINYA MESKIPUN SEMULA DILAKUKAN DEMI ALASAN LAIN POKOK: SUATU AKTIVITI / BENTUK TINGKAH LAKU TERTENTU DAPAT MENJADI SASARAN ATAU TUJUAN DALAM DIRINYA MESKIPUN SEMULA DILAKUKAN DEMI ALASAN LAIN 1. 1. OTONOMI FUNGSIONAL PERSEVERATIF OTONOMI FUNGSIONAL PERSEVERATIF BENTUK-BENTUK KECANDUAN MEKANISME-MEKANISME SIRKULAR, PERBUATAN-PERBUATAN YANG DIULANG-ULANG, HAL-HAL RUTIN BENTUKBENTUK Kecanduan MEKANISME-MEKANISME SIRKULAR, PERBUATANPERBUATAN YANG diulang-ulang, HAL-HAL RUTIN 2. 2. OTONOMI FUNGSIONAL PROPRIET OTONOMI FUNGSIONAL PROPRIET MINAT-MINAT YANG DIPELAJARI, NILAI-NILAI, SENTIMEN-SENTIMEN, INTENSIINTENSI, MOTIF-MOTIF POKOK, DISPOSISI PRIBADI, GAMBARAN DIRI, GAYA HIDUP. MINAT-MINAT YANG dipelajari, NILAI-NILAI, sentimen-sentimen, INTENSIINTENSI, MOTIF-MOTIF POKOK, DISPOSISI PERIBADI, GAMBARAN DIRI, GAYA HIDUP. PROPRIUM PROPRIUM MOTIVASI MANUSIA TENDENSI (KECENDERUNGAN) UNTUK MEMUASKAN KEBUTUHAN BIOLOGIS UNTUK KELANGSUNGAN HIDUP MOTIVASI MANUSIA tendensi (KECENDERUNGAN) UNTUK MEMUASKAN KEBUTUHAN biologi untuk kelangsungan HIDUP FUNGSI OPPORTUNISTIK (RELATIF TIDAK PENTING) REAKTIF, POSTORIENTED, BOILOGI FUNGSI OPPORTUNISTIK (relatif TIDAK PENTING) reaktif, POSTORIENTED, BOILOGI

TERMOTIVASI DARI SESUATU YANG SANGAT BERBEDA FUNGSI EKSPRESI DARI DIRI SENDIRI Termotivasi DARI SESUATU YANG SANGAT BERBEDA FUNGSI EKSPRESI DARI DIRI SENDIRI FUNGSI PROPIATE MENJADI DIRI KITA FUNGSI PROPIATE MENJADI DIRI KITA SEBENARNYA PROEAKTIF, ORIENTASI MASA DEPAN, PSIKOLOGIS SEBENARNYA PROEAKTIF, ORIENTASI MASA DEPAN, psikologi PROPRIUM (THE SELF) PROPRIUM (THE SELF) 1. 1. SECARA FENOMENALOGIS SECARA FENOMENALOGIS SELF SEBAGAI PENGALAMAN : SELF DIBENTUK DARI ASPEK-ASPEK YANG SEDANG DIALAMI, YANG PALING ESENSIAL, SELF SEBAGAI PENGALAMAN: SELF DIBENTUK DARI ASPEK-ASPEK YANG SEDANG dialami, YANG PALING esensial, HANGAT, RAMAH, GENGSI >< PERIPHERAL / MENGELILINGI HANGAT, RAMAH, gengsi> <PERIPHERAL / mengelilingi 2. 2. SECARA FUNGSIONAL SECARA FUNGSIONAL SELF MEMILIKI TUJUH FUNGSI YANG BERKEMBANG PADA WAKTU TERTENTU : SELF MEMILIKI TUJUH FUNGSI YANG BERKEMBANG PADA MASA TERTENTU: a. a. SENSE OF BODY SENSE OF BODY BERKEMBANG DALAM DUA TAHUN PERTAMA, MEMILIKI SESUATU, MERASAKAN KEDEKATANNYA, KEHANGATANNYA, MELIPUTI LUKA, CEDERA, SENTUHAN BERKEMBANG DALAM DUA TAHUN PERTAMA, MEMILIKI SESUATU, MERASAKAN kedekatannya, kehangatannya, MELIPUTI LUKA, CEDERA, SENTUHAN b. b. SELF IDENTITY SELF IDENTITY BERKEMBANG DUA TAHUN PERTAMA, MENGENAL DIRI SENDIRI, SEBAGAI SESUATU YANG HARUS BERLANJUT, MEMILIKI MASA LALU DAN MASA DEPAN, SEBAGAI INDIVIDU YANG KHAS, TERPISAH DAN BERBEDA DARI YANG LAIN BERKEMBANG DUA TAHUN PERTAMA, MENGENAL DIRI SENDIRI, SEBAGAI SESUATU YANG HARUS berlanjut, MEMILIKI MASA LALU DAN MASA DEPAN, SEBAGAI INDIVIDU YANG KHAS, TERPISAH DAN BERBEDA DARI YANG LAIN c. c. SELF ESTEEM Self esteem 2 -4 TAHUN, MENYADARI MEMILIKI NILAI PADA DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN 2 -4 TAHUN, menyedari MEMILIKI NILAI PADA DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN d. d. DUA TAHUN PERTAMA, MEMILIKI DUA TAHUN PERTAMA, MEMILIKI 4 - 6 TAHUN, MENYADARI YANG ADA DISEKITAR MANUSIA 4 - 6 TAHUN, menyedari YANG ADA disekitar MANUSIA e. e. SELF IMAGE SELF IMAGE 4 - 6 TAHUN, MENCARI CERMIN DIRI, AKU ADALAH SEBAGAIMANA ORANG LAIN MELIHAT AKU KESAN TERHADAP ORANG LAIN, PENAMPILAN, PENGHARGAAN SOSIAL/STATUS, IDENTITAS SEKSUAL AWAL DARI CINSCIENCE, IDEAL SELF, DAN PERSONA 4 - 6 TAHUN, MENCARI CERMIN DIRI, AKU ADALAH SEBAGAIMANA ORANG LAIN MELIHAT AKU KESAN TERHADAP ORANG LAIN, PENAMPILAN, PENGHARGAAN SOSIAL / STATUS, IDENTITAS SEKSUAL AWAL DARI CINSCIENCE, IDEAL SELF, DAN PERSONA f. f. RATIONAL COPING Rational Coping DIMINAN USIA 6 ± 12 TAHUN, KEMAMPUAN UNTUK MENGURAIKAN MASALAH

HIDUP SECARA RASIONAL DAN EFEKTIF DIMINAN USIA 6 - 12 TAHUN, KEMAMPUAN UNTUK menguraikan MASALAH HIDUP secara rasional DAN EFEKTIF g. g. PROPRIATE STRIVING PROPRIATE striving MULAI USIA 12 TAHUN, SELF SEBAGAI CITA-CITA, IDAMAN, RENCANA, PEKERJAAN, PANGGILAN PEKERJAAN, PERASAAN TANTANG ARAH HIDUP, PERASAAN TENTANG TUJUH HIDUP MULA USIA 12 TAHUN, SELF SEBAGAI CITACITA, IDAMAN, RENCANA, PEKERJAAN, NICK PEKERJAAN, PERASAAN TANTANG ARAH HIDUP, PERASAAN TENTANG TUJUH HIDUP PUNCAK : SAYA ADALAH PEMILIK DAN PENGENDALI HIDUP SAYA PUNCAK: SAYA ADALAH PEMILIK DAN PENGENDALI HIDUP SAYA PERKEMBANGAN KEPRIBADIAN PERKEMBANGAN KEPRIBADIAN ‡ KANAK-KANAK ‡ KANAK-KANAK NEONATUS HEREDITAS, DORONGAN PRIMITIF DAN REFLEKSI NEONATUS HEREDITAS, DORONGAN PRIMITIF DAN REFLEKSI ‡ TRANSFORMASI KANAK-KANAK ‡ TRANSFORMASI KANAK-KANAK DIFERENSIASI, INTEGRASI PEMATANGAN, IMITASI, BELAJAR, OTONOMI FUNGSIONAL, PERLUASAN DIRI Diferensiasi, INTEGRASI pematangan, imitasi, BELAJAR, OTONOMI FUNGSIONAL, perluasan DIRI LAHIR MAKHLUK BIOLOGIS INDIVIDU YANG BEREKSITENSI, STRUKTUR, SIFAT MELUAS, INTI DARI TUJUAN DAN ASPIRASI MASA DEPAN LAHIR MAKHLUK biologi INDIVIDU YANG BEREKSITENSI, STRUKTUR, SIFAT MELUAS, INTI DARI TUJUAN DAN ASPIRASI MASA DEPAN ‡ ORANG DEWASA ‡ ORANG DEWASA FAKTOR PENENTU TINGKAH LAKU SIFAT YANG TERORGANISASI DAN SELARAS Faktor penentu TINGKAH LAKU SIFAT YANG terorganisasi DAN SELARAS NORMAL : MENYADARI APA DAN MENGAPA DIKERJAKAN NORMAL: menyedari APA DAN MENGAPA DIKERJAKAN TAHU TUJUAN DAN ASPIRASI TAHU TUJUAN DAN ASPIRASI MOTIF BUKU MASA LAMPAU MOTIF BUKU MASA LAMPAU MASA DEPAN MASA DEPAN KUALITAS YANG MENGHASILKAN ³NORMAL´ KUALITAS YANG MENGHASILKAN "NORMAL" 1. 1. EKISTENSI OF THE SELF EKISTENSI OF THE SELF 2. 2. MENJALIN HUBUNGAN YANG HANGAT DENGAN ORANG LAIN Menjalin hubungan YANG HANGAT DENGAN ORANG LAIN 3. 3. MEMILIKI DASAR RASA AMAN MEMILIKI DASAR RASA AMAN 4. 4. MENERIMA DIRI SENDIRI MENERIMA DIRI SENDIRI 5. 5. MEMILIKI ORIENTASI YANG REALISTIK (SELF OBJECTIFICATION) MEMILIKI ORIENTASI YANG realistik (SELF OBJECTIFICATION) i INSIGHT : KAPASITAS MEMAHAMI DIRI SENDIRI i INSIGHT: KAPASITAS MEMAHAMI DIRI SENDIRI i HUMOR : KEMAMPUAN MEMBINA HUBUNGAN POSITIF i HUMOR: KEMAMPUAN MEMBINA HUBUNGAN POSITIF 6. 6. MEMILIKI FILSAFAT HIDUP YANG MEMPERSATUKAN MEMILIKI FILSAFAT HIDUP YANG menyatukan

THE STUDY INDIVIDUAL THE STUDY INDIVIDUAL IDIOGRAFIK (INDIVIDUAL) MORFOGENETIK IDIOGRAFIK (INDIVIDUAL) MORFOGENETIK NORMOTETIK (UNIVERSAL) DIMENSIONAL NORMOTETIK (UNIVERSAL) dimensional ABRAHAM HAROLD MASLOW ABRAHAM Harold Maslow BIOGRAFI BIOGRAFI LAHIR PADA TANGGAL 1 APRIL 1908, DI BROOKLYN, NEW YORK SEBAGAI ANAK PERTAMA DARI 7 BERSAUDARA, DIA TIDAK BEGITU DEKAT DENGAN ORANG TUANYA. LAHIR PADA TARIKH 1 APRIL 1908, DI BROOKLYN, NEW YORK SEBAGAI ANAK PERTAMA DARI 7 BERSAUDARA, DIA TIDAK BEGITU DEKAT DENGAN ORANG tuanya. TAPI IA MERASA KASIHAN DENGAN AYAHNYA YANG SEORANG IMIGRAN YAHUDI-RUSIA, IBUNYA SANGAT IA BENCI DAN DEMDAM HINGGA AKHIR HAYATNYA KARENA DENGAN DOKTRIN ANCAMAN HUKUMAN DARU TUHAN TAPI IA MERASA KASIHAN DENGAN AYAHNYA YANG SEORANG pendatang YAHUDI-RUSIA, IBUNYA SANGAT IA BENCI DAN DEMDAM HINGGA AKHIR hayatnya KARENA DENGAN DOKTRIN ANCAMAN HUKUMAN daru TUHAN MASA KANAK-KANAK AWAL MERASA KESEPIAN, PEMALU DAN TERUTUTUP, IA JUGA MERASA JELEK, RENDAH DIRI DAN TERTEKAN. MASA KANAK-KANAK AWAL MERASA KESEPIAN, PEMALU DAN TERUTUTUP, IA JUGA MERASA JELEK, RENDAH DIRI DAN TERTEKAN. IA MENGGAMBARKAN DIRINYA SEBAGAI SEORANG YANG NEUROTIK SEPANJANG MASA KECIL Ia menggambarkan DIRINYA SEBAGAI SEORANG YANG NEUROTIK SEPANJANG MASA KECIL AYAHNYA MENGINGINKANNYA UNTUK MENJADI PENGACARA, SEHINGGA IA MEMILIH HUKUM SEBAGAI BIDANG STUDINYA DI CITY COLLEGE, NEW YORK. AYAHNYA menginginkannya UNTUK MENJADI PENGACARA, SEHINGGA IA MEMILIH HUKUM SEBAGAI BIDANG studinya DI CITY COLLEGE, NEW YORK. IA SEORANG MURID YANG PAS-PASAN SETELAH TIGA SEMESTER PINDAH KE CORNELL UNIVERSITY, KEGIATAN BELAJARNYA JUGA MEMPRIHATINKAN. IA SEORANG MURID YANG PAS-PASAN SETELAH TIGA SEMESTER PINDAH KE Cornell University, KEGIATAN belajarnya JUGA memprihatinkan. KEMBALI KE CITY COLLEGE KE UNIVERSITAS WINSCONSIN DAN TERTARIK DENGAN PSIKOLOGI, IA TERPENGARUH OLEH BEHAVIORISME WATSON, HARRY HARLOW DAN EKSPERIMENNYA KERA DOMINASI SEKSUAL PADA KERA KEMBALI KE CITY COLLEGE KE UNIVERSITAS WINSCONSIN DAN TERTARIK DENGAN PSIKOLOGI, IA terpengaruh oleh BEHAVIORISME WATSON, HARRY Harlow DAN eksperimennya KERA dominasi SEKSUAL PADA KERA TAHUN 1934 MENERIMA GELAR ph.D DARI WINSCONSIN, IA MENGAJAR DISANA DAN MASUK SEKOLAH KEDOKTERAN KEMUDIAN KELUAR TAHUN 1934 MENERIMA GELAR Ph.D DARI WINSCONSIN, IA MENGAJAR DISANA DAN MASUK SEKOLAH KEDOKTERAN KEMUDIAN KELUAR TAHUN 1934 KEMBALI KE NEW YORK MENJADI ASISTEN EL THORNDIKE DI UNIVERSITAS COLUMBIA, SETELAH SATU SETENGAH TAHUN IA BERGABUNG DI BROOKLYN COLLEGE, NEW YORK TAHUN 1934 KEMBALI KE NEW YORK MENJADI ASISTEN EL Thorndike DI UNIVERSITAS COLUMBIA, SETELAH SATU SETENGAH

TAHUN IA BERGABUNG DI BROOKLYN COLLEGE, NEW YORK TAHUN 1930 ± 1940 DI KOTA INI MENDAPAT KESEMPATAN BERTEMU DENGAN TOKOH PSIKOLOGI EROPA YANG MELARIKAN DIRI DARI NAZI, ANTARA LAIN ERICH FRROMM, KAREN HORNEY, MAX WERTHEIMER, KURT LEWIN, ALFRED ADLER DAN RUTH BENEDICT YANG MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM PEMBENTUKAN LANDASAN HUMANISTIK TAHUN 1930 - 1940 DI KOTA INI MENDAPAT KESEMPATAN BERTEMU DENGAN TOKOH PSIKOLOGI EROPA yang melarikan diri dari NAZI, ANTARA LAIN Erich FRROMM, KAREN Horney, MAX WERTHEIMER, KURT Lewin, Alfred Adler DAN RUTH Benedict YANG MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM PEMBENTUKAN landasan humanistik KEHADIRAN ANAK PERTAMANYA MENGHILANGKAN ANTUSIASME MASLOW TERHADAP BEHAVIORISME KARENA TINGKAH LAKU YANG KOMPLEKS PADA ANAKNYA MEMBUAT IA BERFIKIR BAHWA BEHAVIORISME LEBIH COCOK UNTUK MEMAHAMI TIKUS DARI PADA MANUSIA KEHADIRAN ANAK pertamanya MENGHILANGKAN antusiasme Maslow TERHADAP BEHAVIORISME KARENA TINGKAH LAKU YANG KOMPLEKS PADA ANAKNYA MEMBUAT IA BERFIKIR BAHAWA BEHAVIORISME LEBIH COCOK UNTUK MEMAHAMI TIKUS DARI PADA MANUSIA TAHUN 1951 ± 1961 MENERIMA JABATAN KEPALA DEPARTEMEN PSIKOLOGI UNIVERSITAS BRANDERS TAHUN 1951 - 1961 MENERIMA JABATAN KEPALA DEPARTEMEN PSIKOLOGI UNIVERSITAS BRANDERS TAHUN 1969 MENJADI ANGGOTA YAYASAN WP LAUGHLIN DI MENIO PARK, CALIFORNIA DAN BERMINAT PADA MASALAH FILSAFAT, POLITIF, DAN ETIKA, BERTEMU DENGAN KURT GOLDSTIEN YANG MEMPERKENALKAN IDE SELF ACTUALIZATION TAHUN 1969 MENJADI AHLI YAYASAN WP Laughlin DI MENIO PARK, CALIFORNIA DAN BERMINAT PADA MASALAH FILSAFAT, POLITIF, DAN ETIKA, BERTEMU DENGAN KURT GOLDSTIEN YANG MEMPERKENALKAN IDE SELF Actualization MENJADI ANGGOTA DEWAN STUDI PSIKOLOGI BAGI MASALAH-MASALAH SOSIAL, MENJADI KETUA PERHIMPUNAN PSIKOLOGI SOSIAL PADA APA, TAHUN 1967 ± 1969 MENJADI PRESIDEN APA MENJADI AHLI DEWAN STUDI PSIKOLOGI BAGI MASALAH-MASALAH SOSIAL, MENJADI KETUA PERHIMPUNAN PSIKOLOGI SOSIAL PADA APA, TAHUN 1967 - 1969 MENJADI PRESIDEN APA BUKU YANG DITERBITKAN ANTARA LAIN : PRINCIPLE OF ABNORMAL PSYCHOLOGY (1941), MOTIVATION AND PERSONALITY (1954), TOWARD OF PSYCHOLOGY OF BEING (1962), RELIGION, VALUES, AND PEAK EXPERIENCES (1964) BUKU YANG diterbitkan ANTARA LAIN: principle of ABNORMAL Psychology (1941), MOTIVATION AND PERSONALITY (1954), TOWARD OF Psychology OF BEING (1962), RELIGION, VALUES, AND PEAK experiences (1964) TANGGAL 8 JUNI 1970 MENINGGAL DUNIA KARENA SERANGAN JANTUNG Tarikh 8 JUNI 1970 MENINGGAL DUNIA KARENA SERANGAN JANTUNG

One Response to ³PSIKOLOGI INDIVIDU´ One Response to "PSIKOLOGI INDIVIDU"

1. UNS BlogFest Says: UNS BlogFest Says:
May 10th, 2010 at 3:11 pm May 10th, 2010 at 3:11 am

Mengundang secara spesial Anda admin Blog ini. Mengundang secara istimewa anda admin Blog ini. UNS mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas aktivitas blogging Anda selama ini di blog.uns.ac.id untuk itu Tim Webometrics UNS memberikan special invitation untuk menghadiri Blog Conference sebuah rangkaian penutup dari UNS BlogFest 1.0 di Auditorium UNS tanggal 11-12 Mei 2010 jam 08.00 WIB secara gratis & spesial untuk Anda. UNS mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggitingginya atas aktiviti blogging anda selama ini di blog.uns.ac.id untuk itu Pasukan Webometrics UNS memberikan special invitation untuk menghadiri Blog Conference sebuah rangkaian penutup dari UNS BlogFest 1.0 di Auditorium UNS tanggal 11-12 Mei 2010 jam 08.00 WIB secara percuma & istimewa untuk anda. Acara ini akan menghadirkan unsblogfest.blog.uns.ac.id/blogger-conference/ Acara ini akan menghadirkan unsblogfest.blog.uns.ac.id / blogger-conference / Setelah menerima Online Invitation ini, Anda di haruskan melakukan konfirmasi dengan mengisikan nama, alamat blog dan email pada comment di halaman unsblogfest.blog.uns.ac.id/konfirmasi-peserta-mahasiswaalumni-2/ sebelum tgl 9 Mei 2010 Setelah menerima Popular Invitation ini, anda di haruskan melakukan pengesahan dengan mengisikan nama, alamat blog dan email pada comment di laman unsblogfest.blog.uns.ac.id/konfirmasi-peserta-mahasiswaalumni-2 / sebelum tgl 9 Mei 2010 Setelah melakukan konfirmasi, undangan secara fisik dapat di ambil tgl 10 Mei 2010 di Blog Center International Office UPT. Setelah melakukan pengesahan, jemputan secara fizikal boleh di ambil tgl 10 Mei 2010 di Blog Center International Office UPT. Puskom UNS Lt. Puskom UNS Lt. 2 pada jam 10.00 sd 15.30 WIB 2 pada jam 10.00 sd 15.30 WIB

Teori Alfred Adler Mac 18, 2010
Diarsipkan di bawah: Teori Psikologi ² punyabunga @ 4:25 am Diarsipkan di bawah: Teori Psikologi - punyabunga @ 4:25 am Menurut Adler, setiap individu mempunyai motif-motif, sifat-sifat, serta nilai-nilai yang khas. Menurut Adler, setiap individu mempunyai motif-motif, sifat-sifat, serta nilai-nilai yang khas. Setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap individu membawakan perilaku yang khas dan gaya kehidupannya yang bersifat individual. Setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap individu membawakan perilaku yang khas dan gaya kehidupannya yang bersifat individual. Baginya, perilaku ditentukan oleh persepsi harapan yang mungkin dicapai di masa mendatang, bukan oleh apa yang sudah dikerjakan di masa lalu dan untuk membimbing perilaku, setiap orang menciptakan tujuan final yang bersifat fiksi (fictional final golas). Tujuan ini disebut ³fiksi´ karena tidak harus didasarkan pada kenyataan, tetapi tujuan itu lebih menggambarkan pikiran orang itu mengenai bagaimana seharusnya kenyataan itu, didasarkan pada interpretasi subjektif mengenai dunia. Baginya, perilaku ditentukan oleh persepsi harapan yang mungkin semua di

masa mendatang, bukan oleh apa yang sudah dikerjakan di masa lalu dan untuk membimbing perilaku, setiap orang mencipta tujuan final yang bersifat rekaan (fictional final golas). Objektif ini disebut "rekaan" kerana tidak harus didasarkan pada kenyataan, tetapi tujuan itu lebih menggambarkan fikiran orang itu mengenai bagaimana seharusnya kenyataan itu, didasarkan pada interpretasi subjektif mengenai dunia. Adler mengembangkan teori urutan lahir yang didasarkan pada keyakinannya bahwa keturunan, lingkungan dan kreativitas individual membentuk perkembangan seseorang. Adler mengembangkan teori urutan lahir yang didasarkan pada keyakinannya bahawa keturunan, persekitaran dan kreativiti individu membentuk perkembangan seseorang. Menurutnya, dalam sebuah keluarga, setiap anak lahir dengan unsur genetik yang berbeda, masuk dalam setting sosial yang berbeda, dan anak-anak itu menginterpretasikan situasi dengan cara yang berbeda pula. Menurutnya, dalam sebuah keluarga, setiap anak lahir dengan unsur genetik yang berbeza, masuk dalam setting sosial yang berbeza, dan anak-anak itu menginterpretasikan situasi dengan cara yang berbeza pula. Adler menganggap urutan kelahiran dalam keluarga mempunyai peranan penting dalam membentuk pertumbuhan perkembangan seseorang, urutan-urutan tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan dalam menginterpretasikan setiap pengalaman yang didapat. Adler menganggap urutan kelahiran dalam keluarga mempunyai peranan penting dalam membentuk pertumbuhan perkembangan seseorang, urutan-urutan tersebut mempunyai perbezaan-perbezaan dalam menginterpretasikan setiap pengalaman yang didapati. Sejalan dengan perhatiannya terhadap penentu-penentu sosial kepribadian, Adler mengamati bahwa kepribadian anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu dalam suatu keluarga akan berlainan. Selaras dengan perhatiannya terhadap penentu-penentu sosial keperibadian, Adler mengamati bahawa keperibadian anak sulung, anak tengah, dan anak bongsu dalam satu keluarga akan berlainan. Ia mengaitkan perbedaan-perbedaan ini dengan pengalaman-pengalaman khusus yang dimiliki setiap anak sebagai anggota suatu kelompok sosial. Ia mengaitkan perbezaan-perbezaan ini dengan pengalaman-pengalaman khusus yang dimiliki setiap anak sebagai anggota suatu kelompok sosial. Namun, beberapa penelitian gagal dalam memberikan dukungan secara memadai terhadap konsep urutan kelahiran yang dikemukakan oleh Adler. Namun, beberapa kajian gagal dalam memberikan sokongan secukupnya terhadap konsep urutan kelahiran yang dikemukakan oleh Adler. Adler sangat tertarik pada jenis-jenis pengaruh awal yang mengakibatkan anak mudah tergelincir ke dalam gaya hidup yang maladaptif. Adler sangat tertarik pada jenis-jenis pengaruh awal yang menyebabkan anak mudah tergelincir ke dalam gaya hidup yang maladaptif. Ia menemukan tiga faktor penting : (1) anak-anak yang memiliki inferioritas-inferioritas; (2) anak-anak yang dimanjakan; (3) anak-anak terlantar. Ia menemukan tiga faktor penting: (1) anak-anak yang memiliki inferioritas-inferioritas; (2) anak-anak yang dimanjakan; (3) anak-anak terlantar. Anakanak yang memiliki kelemahan fisik atau psikologis menanggung beban berat dan mungkin merasa kurang mampu menghadapi tugas-tugas kehidupan. Anak-anak yang memiliki kelemahan fizikal atau psikologi menanggung beban berat dan mungkin merasa kurang mampu menghadapi tugas-tugas kehidupan. Social interest merupakan bentuk kepedulian atas kesehjateraan orang lain yang berkelanjutan sepanjang kehidupan untuk mengarahkan perilaku seseorang. Social interest merupakan bentuk kepedulian atas kesehjateraan orang lain yang berterusan sepanjang kehidupan untuk

mengarahkan perilaku seseorang. Meskipun minat sosial dilahirkan, tetapi menurut Adler terlalu lemah atau kecil untuk dapat berkembang dengan sendirinya. Walaupun minat sosial dilahirkan, tetapi menurut Adler terlalu lemah atau kecil untuk dapat berkembang dengan sendirinya. Oleh karena itu menjadi tugas Ibu, yang menjadi orang pertama dalam pengalaman seorang anak, untuk mengembangkan potensi tersebut. Oleh kerana itu menjadi tugas Ibu, yang menjadi orang pertama dalam pengalaman seorang anak, untuk mengembangkan potensi tersebut. Apabila ibu tidak dapat membantu anak untuk memperluas minat sosialnya, maka anak akan cenderung tidak memiliki kesiapan ketika menghadapi masalah dalam lingkungan sosialnya. Apabila ibu tidak dapat membantu anak untuk memperluaskan minat sosialnya, maka anak akan cenderung tidak memiliki kesiapan ketika menghadapi masalah dalam lingkungan sosialnya. Adler mengembangkan teori mengenai tipe kepribadian berdasakan minat sosial dan aktivitas yang dimiliki seseorang. Adler mengembangkan teori mengenai taip keperibadian Berdasakan minat sosial dan aktiviti yang dimiliki seseorang. Adler membahas tentang pertumbuhan perkembangan suatu individu didasarkan pada keunikan suatu individu dan lngkungan sosial. Adler membincangkan tentang pertumbuhan perkembangan suatu individu didasarkan pada keunikan suatu individu dan lngkungan sosial. Adler menganggap pertumbuhan perkembangan ini bukan sekedar bawaan sejak lahir dan bukan pula diperoleh hanya dengan cara dipelajari, melainkan gabungan keduanya, pertumbuhan perkembangan didasarkan pada sifat-sifat bawaan dan dikembangkan lebih lanjut agar tetap bertahan. Adler menganggap pertumbuhan perkembangan ini bukan sekadar bawaan sejak lahir dan bukan pula diperolehi hanya dengan cara dipelajari, melainkan gabungan keduanya, pertumbuhan perkembangan didasarkan pada sifat-sifat bawaan dan dikembangkan lebih lanjut agar tetap bertahan. Bagi Adler, kehidupan manusia dimotivasi oleh satu dorongan utama, yaitu dorongan untuk mengatasi perasaan inferioritas dan superioritas. Inferioritas bagi Adler berarti perasaan lemah dan tidak terampil dalam menghadapi tugas yang harus diselesaikan. Superioritas , pengertiannya mirip dengan pengertian transendensi sebagai awal realisasi diri dari Jung, atau aktualisasi dari Horney dan Maslow. Bagi Adler, kehidupan manusia dimotivasi oleh satu dorongan utama, iaitu dorongan untuk mengatasi perasaan inferioritas dan penguasaan. Inferioritas bagi Adler bererti perasaan lemah dan tidak terampil dalam menghadapi tugas yang harus diselesaikan. Penguasaan, pengertiannya mirip dengan pengertian transendensi sebagai awal realisasi diri dari Jung, atau aktualisasi dari Horney dan Maslow. Superioritas bukan lebih baik dibandingkan orang lain atau mengalahkan orang lain, tetapi berjuang menuju superioritas berarti terus menerus berusaha menjadi lebih baik. Penguasaan bukan lebih baik berbanding orang lain atau mengalahkan orang lain, tetapi berjuang menuju penguasaan bererti terus menerus berusaha menjadi lebih baik. Adler memiliki konsep mengenai self kreatif yang jelas menggambarkan pandangannya yang antimekanistik : kehidupan manusia bukan penerima pengalaman secara pasif, tetapi manusia adalah aktor dan inisiator perilaku. Adler mempunyai konsep mengenai self kreatif yang jelas menggambarkan pandangannya yang antimekanistik: kehidupan manusia bukan penerima pengalaman secara pasif, tetapi manusia adalah pelakon dan inisiator perilaku. Konsep ini memperkuat pandangan Adler bahwa kepribadian itu dinamis dan bukan statis : bahwa orang selalu bergerak sepanjang hidupnya, aktif menginterpretasi dan memakai semua pengalamannya. Konsep ini menguatkan pandangan Adler bahawa keperibadian itu dinamik dan bukan statik:

bahawa orang selalu bergerak sepanjang hidupnya, aktif menginterpretasi dan memakai semua pengalamannya. Adler memandang manusia memiliki sifat-sifat altruis, humanitarianisme, kerja sama, kreativitas, keunikan, dan kesadaran. Adler memandang manusia memiliki sifat-sifat altruis, humanitarianisme, kerja sama, kreativiti, keunikan, dan kesedaran.

TEORI PSIKOLOGI INDIVIDUAL

TEORI PSIKOLOGI INDIVIDUAL TEORI PSIKOLOGI INDIVIDUAL A. A. Pendahuluan Pendahuluan Psikologi individual dikembangkan oleh Alfred Adler, sebagai suatu sistem yang komparatif dalam memahami individu dan dalam kaitannya dengan lingkungan sosial. Psikologi individu dibangunkan oleh Alfred Adler, sebagai satu sistem yang perbandingan dalam memahami individu dan dalam kaitannya dengan persekitaran sosial. Individual psychology atau psikologi individual dikembangkan oleh Alfred Adler dan pengikutnya antara lain adalah Rudolph Drekurs, Martin Son Tesgard, dan Donal Dinkmeyer. Individual psychology atau psikologi individu dibangunkan oleh Alfred Adler dan pengikutnya antara lain adalah Rudolph Drekurs, Martin Son Tesgard, dan Donald Dinkmeyer. Alfred Adler selain siswa juga rekan kerja Freud dan berumur empat belas tahun lebih muda dari Freud. Alfred Adler selain pelajar juga rakan kerja Freud dan berumur empat belas tahun lebih muda dari Freud. Adler telah menjadi dokter praktek. Adler telah menjadi doktor amalan. Ketika bergabung dengan Freud dan ahli lain ketika dibentuknya Masyarakat Psychoanalytic Vienna. Ketika bergabung dengan Freud dan ahli lain ketika dibentuknya Masyarakat Psychoanalytic Vienna. Adler keluar dari paham Freud dan Masyarakat Psychoanalytic Vienna dan pada tahun 1911 Adler mulai mengembangkan pemikirannya yang dikenal sebagai Psikologi Individu. Adler keluar dari paham Freud dan Masyarakat Psychoanalytic Vienna dan pada tahun 1911 Adler mula mengembangkan pemikirannya yang dikenali sebagai Psikologi Individu. Aliran Psikologi Individual dikenal dengan nama Adlerian Counseling. Aliran Psikologi Individual dikenali dengan nama Adlerian Counseling. Adler mengatakan bahwa seorang tidaklah dikendalikan semata-mata untuk

memenuhi kesenangannya sendiri tetapi sebaliknya, seseorang dimotivasi oleh rasa tanggung jawab sosial dan kebutuhan untuk berhasil. Adler mengatakan bahawa seorang tidaklah dikendalikan semata-mata untuk memenuhi kesenangannya sendiri tetapi sebaliknya, seseorang dimotivasi oleh rasa tanggung jawab sosial dan keperluan untuk berjaya. Adler benar-benar berbicara tentang hubungan sosial, yang mana Individu sibuk mengejar realisasi diri yang dapat mendukung dirinya untuk membuat dunia lebih baik dalam menempatkan hidup. Adler benarbenar berbicara tentang hubungan sosial, yang mana Individu sibuk mengejar realisasi diri yang boleh menyokong dirinya untuk membuat dunia lebih baik dalam menempatkan hidup. Inilah yang menjadi dasar pemikiran dari teori psikologi individual. Inilah yang menjadi asas pemikiran dari teori psikologi individu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari konseling psikologi individual ini adalah agar seorang konselor dapat mengetahui model-model konseling dan bagaimana menerapkan berbagai teori dalam proses konseling. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari kaunseling psikologi individu ini adalah agar seorang kaunselor dapat mengetahui model-model kaunseling dan bagaimana melaksanakan pelbagai teori dalam proses kaunseling. B. B. Teori Psikologi Individual Teori Psikologi Individual 1. 1. Konsep Pokok Konsep Pokok Konstruk utama psikologi individual adalah bahwa perilaku manusia dipandang sebagai suatu kompensasi terhadap perasaan inferioritas . Konstruk utama psikologi individu adalah bahawa kelakuan manusia dipandang sebagai suatu pampasan terhadap perasaan inferioritas. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang mendasar teori psikologi individual dengan psikoanalisis. Hal inilah yang menjadi perbezaan yang mendasar teori psikologi individu dengan psikoanalisis. Tujuan hidup dipandang untuk mengatasi felling of inferiority (FOI) menuju felling of superiority (FOS). Tujuan hidup dipandang untuk mengatasi felling of inferiority (FOI) menuju felling of superiority (FOS). Perasaan tidak mampu atau rasa rendah diri, berasal dari tiga sumber, yaitu kekurangan dalam organ fisik, anak yang dimanja, anak yang mendapat penolakan. Perasaan tidak mampu atau rasa rendah diri, berasal dari tiga sumber, iaitu kekurangan dalam organ fizikal, anak yang dimanja, anak yang mendapat penolakan. Kadang-kadang rasa rendah diri ini dapat menimbulkan kompensasi yang berlebihan sehingga menyebabkan berbagai hambatan bagi individu itu sendiri. Kadang-kadang rasa rendah diri ini boleh menyebabkan pampasan yang berlebihan sehingga menyebabkan pelbagai hambatan bagi individu itu sendiri. Hal lain yang penting dalam konstruk psikologi individual adalah konsepsi perilaku situasional sosial. Hal lain yang penting dalam konstruk psikologi individu adalah konsepsi perilaku situasional sosial. Individu merupakan suatu organisasi holistik. Individu merupakan suatu organisasi holistik. Manusia pada dasarnya bersifat sosial dan berusaha mencari tempat dalam masyarakat dan berusaha untuk membangun suatu kesatuan pribadi. Manusia pada dasarnya bersifat sosial dan berusaha mencari tempat dalam masyarakat dan berusaha untuk membina satu kesatuan peribadi. Konsep utama dari teori psikologi individual yang benar-benar berbicara tentang diri atau self, yang mana hal itu yang menjadi pembeda setiap individu yang terlihat dari gaya hidup masingmasing individu, menyebabkan arah konseling mengacu pada pengembangan diri individu. Konsep utama dari teori psikologi individu yang benar-benar berbicara tentang diri atau self, yang mana hal itu yang menjadi pembeda setiap individu yang terlihat dari gaya hidup masingmasing individu, menyebabkan arah kaunseling merujuk pada pembangunan diri individu. Masalah yang paling sering dialami adalah masalah kepercayaan diri (konsep diri). Masalah yang paling sering dialami adalah masalah kepercayaan diri (konsep diri). Pembentukan konsep

diri ini dimulai sejak usia empat dan lima tahun pertama. Pembentukan konsep diri ini bermula sejak usia empat dan lima tahun pertama. Apabila perkembangan konsep diri seorang individu negativ maka akan bisa menghambat aktivitasnya kedepan. Apabila perkembangan konsep diri seorang individu negativ maka akan dapat menghalang aktivitinya kedepan. Untuk itulah diperlukan konseling dengan model Adler/ Adlerian Counseling. Untuk itulah diperlukan kaunseling dengan model Adler / Adlerian Counseling. 2. 2. Hakekat Manusia Hakikat Manusia Adler berpendapat bahwa manusia pertama-tama dimotivasi oleh dorongan-dorongan sosial. Adler berpendapat bahawa manusia pertama-tama dimotivasi oleh dorongan-dorongan sosial. Menurut Adler manusia pada dasarnya adalah mahluk sosial. Menurut Adler manusia pada dasarnya adalah mahluk sosial. mereka menghubungkan dirinya dengan orang lain, ikut dalam kegiatan-kegiatan kerja sama sosial, menempatkan kesejahteraan sosial diatas kepentingan diri sendiri dan mengembangkan gaya hidup yang mengutamakan orientasi sosial. mereka menyambung dirinya dengan orang lain, ikut dalam kegiatan-kegiatan kerja sama sosial, menempatkan kesejahteraan sosial diatas kepentingan diri sendiri dan mengembangkan gaya hidup yang mengutamakan orientasi sosial. Manusia tidak semata-mata bertujuan untuk memuaskan dorongan-dorongan seksualnya, tetapi secara jelas juga termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, pemenuhan kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Manusia tidak semata-mata bertujuan untuk memuaskan dorongandorongan seksualnya, tetapi secara jelas juga termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, pemenuhan keperluan untuk mencapai sesuatu. Segala tingkah laku mereka didasari atas kesadaran bukan ketidak sadaran, manusia menyadari akan segala konsekuensi dari segala tindakan yang dilakukannya. Segala tingkah laku mereka didasari atas kesedaran bukan ketidak sadaran, manusia menyedari akan segala konsekuensi dari segala tindakan yang dilakukannya. Untuk memenuhi kebutuhan sosial manusia rela terjun dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial seperti organisasi sosial dan mengahabiskan hampir seluruh hidupnya di sana. Untuk memenuhi keperluan sosial manusia rela terjun dalam pelbagai kegiatan-kegiatan sosial seperti organisasi sosial dan mengahabiskan hampir seluruh hidupnya di sana. Mereka merasa puas dengan melakukan aktivitas sosial seperti membantu korban bencana, korban perang, kelaparan dan lain sebagainya. Mereka merasa puas hati dengan melakukan aktiviti sosial seperti membantu mangsa bencana, korban perang, kelaparan dan lain sebagainya. Itulah kebutuhan sosial yang dimaksud oleh Adler. Itulah keperluan sosial yang dipilih oleh Adler. Kebutuhan-kebutuhan sosial ini merupakan bawaan sejak lahir, perkembangan diri individu sejak masa kanak-kanak akan sangat menentukan cara individu berperan dalam lingkungan sosialnya. Keperluan-keperluan sosial ini merupakan bawaan sejak lahir, perkembangan diri individu sejak masa kanak-kanak akan sangat menentukan cara individu berperanan dalam lingkungan sosialnya.

3. 3. Perkembangan Kepribadian Perkembangan Kepribadian a) Dasar kepribadian terbentuk pada usia empat sampai dengan lima tahun. a) Dasar keperibadian terbentuk pada usia empat sampai dengan lima tahun. b) Pada awalnya manusia dilahirkan Feeling Of Inferiority (FOI) yang selanjutnya menjadi dorongan bagi perjuangannya kearah Feeling Of Superiority (FOS). b) Pada awalnya manusia dilahirkan Feeling Of inferiority (FOI) yang selanjutnya menjadi dorongan bagi perjuangannya kearah Feeling Of superiority (FOS). c) Anak-anak menghadapi lingkungannya dengan kemampuan dasarnya dan menginterpretasikan

lingkungan itu. c) Anak-anak menghadapi lingkungannya dengan kemampuan dasarnya dan menginterpretasikan persekitaran itu. d) Dalam pada itu sosial interest-nya pun berkembang d) Dalam pada itu sosial interest-nya pun berkembang e) Selanjutnya terbentuk Life Style (LS) yang unik untuk masing-masing individu (human individuality) yang bersifat self-deterministik, teleologis, dan holistik. e) Selanjutnya terbentuk Life Style (LS) yang unik untuk masing-masing individu (human individuality) yang bersifat self-deterministik, teleologis, dan holistik. f) Sekali terbentuk Life Style (LS) sukar untuk berubah. f) Sekali terbentuk Life Style (LS) sukar untuk berubah. Perubahan akan membawa kepedihan. Perubahan akan membawa kepedihan. Prayitno (1998:51). Prayitno (1998:51). Freud memandang komponen kehidupan yang normal/sehat adalah kemampuan ³mencintai dan berkarya´, namum bagi Adler masalah hidup selalu bersifat sosial. Freud memandang bahagian kehidupan yang normal / sihat adalah kemampuan "mencintai dan berkarya", namum bagi Adler masalah hidup selalu bersifat sosial. Fungsi hidup sehat bukan hanya mencintai dan berkarya, tetapi juga merasakan kebersamaan dengan orang lain dan memperdulikan kesejahteraan mereka. Fungsi hidup sihat bukan hanya mencintai dan berkarya, tetapi juga merasakan kebersamaan dengan orang lain dan mempedulikan kesejahteraan mereka. Mereka dimotivasi oleh dorongan sosial, bukan dorongan seksual. Mereka dimotivasi oleh dorongan sosial, bukan dorongan seksual. Cara orang memuaskan kebutuhan seksual ditentukan dengan oleh gaya hidupnya. Cara orang memuaskan keperluan seksual ditentukan dengan oleh gaya hidupnya. Dorongan sosial adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, meskipun kekhususan hubungan dengan orang dan pranata sosial ditentukan oleh pengalaman bergaul dengan masyarakat. Dorongan sosial adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, walaupun kekhususan hubungan dengan orang dan pranata sosial ditentukan oleh pengalaman bergaul dengan masyarakat. Rincian pokok teori Adler mengenai kepribadian yang norma/sehat adalah sebagai berikut: Keterangan pokok teori Adler mengenai keperibadian yang norma / sihat adalah sebagai berikut: 1. 1. Satu-satunya kekuatan dinamik yang melatarbelakangi aktivitas manusia adalah perjuangan untuk sukses atau menjadi superior. Satu-satunya kekuatan dinamik yang melatarbelakangi aktiviti manusia adalah perjuangan untuk berjaya atau menjadi superior. 2. 2. Persepsi subjektif individu membentuk tingkah laku dan kepribadian Persepsi subjektif individu membentuk tingkah laku dan keperibadian 3. 3. Semua fenomena psikologis disatukan di dalam diri individu dalam bentuk self. Semua fenomena psikologi disatukan di dalam diri individu dalam bentuk self. 4. 4. Manfaat dari aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang interes sosial Manfaat dari aktiviti manusia harus dilihat dari sudut pandang interes sosial 5. 5. Semua potensi manusia dikembangkan sesuai dengan gaya hidup dari self. Semua potensi manusia dibangunkan sesuai dengan gaya hidup dari self. 6. 6. Gaya hidup dikembangkan melalui kreatif individu. Gaya hidup dikembangkan melalui kreatif individu. (Alwisol, 2006:78) (Alwisol, 2006:78) 4. 4. Kepribadian yang menyimpang (TLSS) Kepribadian yang menyeleweng (TLSS) Sebab utama TLSS adalah perasaan FOI yang amat sangat yang ditimbulkan oleh, cacat mental atau fisik, penganiayaan oleh orang tua, dan penelantaran. Sebab utama TLSS adalah perasaan FOI yang amat sangat yang ditimbulkan oleh, cacat mental atau fizikal, penganiayaan oleh orang tua, dan penelantaran. Semua itu akan menyebabkan timbulnya rasa rendah diri sehingga mengambat individu untuk berkembang lebih baik. Semua itu akan menyebabkan timbulnya rasa

rendah diri sehingga mengambat individu untuk berkembang lebih baik. Apabila ketiga hal di atas dibesar-besarkan maka FOI akan semakin berkembang. Apabila ketiga hal di atas dibesar-besarkan, maka FOI akan semakin berkembang. TLSS adalah hasil dari pengaruh lingkungan, yang pada umumnya berawal dari tingkah laku orang tua sewaktu masih kanak-kanak. TLSS adalah hasil dari pengaruh persekitaran, yang pada umumnya berawal dari tingkah laku orang tua sewaktu masih kanak-kanak. Apabila pada diri individu berkembang situasi tegang karena memuncaknya perasaan FOI. Apabila pada diri individu berkembang situasi tegang kerana kemuncak perasaan FOI. C. C. Implementasi Implementasi 1. 1. Tujuan Konseling Tujuan Konseling Tujuan konseling adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari life style (LS) serta mengurangi penilaian yang bersifat negatif terhadap dirinya serta perasaanperasaan inferioritasnya. Tujuan kaunseling adalah untuk membantu pelanggan menstrukturkan kembali masalahnya dan menyedari life style (LS) serta mengurangkan penilaian yang bersifat negatif terhadap dirinya serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Kemudian membantu dan dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan, agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Kemudian membantu dan dalam membetulkan persepsinya terhadap lingkungan, agar pelanggan boleh mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Hal ini dilakukan bertujuan membentuk gaya hidupnya yang lebih efektif. Hal ini dilakukan bertujuan membentuk gaya hidupnya yang lebih berkesan. 2. 2. Proses dan Teknik Konseling Proses dan Teknik Konseling Proses konseling diarahkan oleh konselor untuk mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan masa sekarang dan masa lalu sejak klien berusia kanak-kanak. Proses kaunseling diarahkan oleh kaunselor untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan masa sekarang dan masa lalu sejak pelanggan berusia kanak-kanak. Mulai dari mengingat komponenkomponen dalam keluarga, keanehan-keanehan prilaku yang terjadi didalam keluarga, sampai hal yang spesifik. Mulai dari mengingat komponen-komponen dalam keluarga, keanehankeanehan prilaku yang terjadi didalam keluarga, sampai hal yang khusus. Hal ini sangat membantu konselor dalam menghimpun informasi serta menggali feeling of inferiority (FOI) klien. Hal ini sangat membantu kaunselor dalam menghimpun maklumat serta menggali feeling of inferiority (FOI) pelanggan. Menurut Ansbacher, ada tiga komponen pokok dalam proses konseling, yaitu: Menurut Ansbacher, ada tiga komponen pokok dalam proses kaunseling, iaitu: a) Memperoleh pemahaman gaya hidup klien yang spesifik, gejala dan masalahnya, melalui empati, intuisi, dan penaksiran konselor.Dalam unsur ini konselor membentuk hipotesis mengenai gaya hidup dan situasi klien. a) Mendapatkan pemahaman gaya hidup pelanggan yang khusus, gejala dan masalahnya, melalui empati, intuisi, dan penilaian konselor.Dalam unsur ini kaunselor membentuk hipotesis mengenai gaya hidup dan situasi pelanggan. b) Proses menjelaskan kepada klien, dalam komponen ini hipotesis gaya hidup yang dikembangkan dalam komponen pertama, harus ditafsirkan dan dikomunikasikan kepada klien sehingga dapat diterima. b) Proses menjelaskan kepada pelanggan, dalam komponen ini hipotesis gaya hidup yang dibangunkan dalam bahagian pertama, harus ditafsirkan dan dikomunikasikan kepada pelanggan sehingga dapat diterima. c) Proses memperkuat minat sosial klien, dengan menghadapkan mereka secara seimbang, dan

menunjukkan minat serta kepedulian mereka. c) Proses menguatkan minat sosial pelanggan, dengan menghadapkan mereka secara seimbang, dan menunjukkan minat serta kepedulian mereka. Teknik konseling yang digunakan oleh konselor adalah: Teknik kaunseling yang digunakan oleh kaunselor adalah: a. a. Teknik komparatif. Teknik perbandingan. Dalam teknik ini konselor melakukan perbandingan dirinya dengan konselor. Dalam teknik ini kaunselor melakukan perbandingan dirinya dengan kaunselor. Dengan empati, konselor mencoba membayangkan gaya hidup dan masalah klien dalam dirinya. Dengan empati, kaunselor cuba membayangkan gaya hidup dan masalah pelanggan dalam dirinya. Atas dasar itu konselor kemudian membantu klien untuk memperbaiki gaya hidup dan memecahkan masalah klien. Atas dasar itu kaunselor kemudian membantu pelanggan untuk memperbaiki gaya hidup dan menyelesaikan masalah pelanggan. b. b. Teknik analisis mimpi. Teknik analisis mimpi. Menurut Adler, mimpi merupakan refleksi gambaran tujuan hidup klien. Menurut Adler, mimpi merupakan refleksi gambaran tujuan hidup pelanggan. Dengan menganalisis mimpi yang dialami klien maka konselor dapat memperkirakan tujuan hidup klien. Dengan menganalisis mimpi yang dialami pelanggan, maka kaunselor boleh menganggarkan tujuan hidup pelanggan. Atas dasar itu kemudian konselor membantu klien. Atas dasar itu kemudian kaunselor membantu klien. Selain itu ada beberapa fase yang dilakukan konselor dalam memberikan layanan konseling berdasarkan model ini, yaitu menciptakan hubungan (fase I), menggali dinamika individual (fase II), memberi semangat untuk pemahaman (fase III), menolong agar bisa berorientasi ulang (fase IV) . Selain itu ada beberapa fasa yang dilakukan kaunselor dalam memberikan perkhidmatan kaunseling mengikut model ini, iaitu mencipta hubungan (fasa I), menggali dinamika individu (fasa II), memberi semangat untuk pemahaman (fasa III), menolong agar bisa berorientasikan semula (fasa IV) . Fase membina hubungan akan sangat menentukan proses konseling selanjutnya hingga menentukan fase selanjutnya yaitu menggali dinamika individu. Fasa membina hubungan akan sangat menentukan proses kaunseling selanjutnya hingga menentukan fasa selanjutnya iaitu menggali dinamika individu. Dinamika individu harus digali untuk mengetahui gaya hidup dan pemecahan masalah yang tepat bagi individu. Dinamika individu harus digali untuk mengetahui gaya hidup dan penyelesaian masalah yang sesuai bagi individu. Hal-hal yang digali diantaranya adalah konstelasi keluarga berupa urut-urutan kelahiran, karena hal itu mempunya pengaru yang besar dalam membentuk gaya hidup individu. Hal-hal yang digali di antaranya adalah konstelasi keluarga berupa urut-urutan kelahiran, kerana hal itu mempunya pengaru yang besar dalam membentuk gaya hidup individu. Selanjutnya pengalaman sewaktu usia antara empat hingga enam tahun atau berbagai kenangan masa kecil. Selanjutnya pengalaman semasa usia antara empat hingga enam tahun atau pelbagai kenangan masa kecil. Mimpi yang sering dialami karena bagi Adlerian hal itu menggambarkan prioritas dan keinginan. Mimpi yang sering dialami kerana bagi Adlerian hal itu menggambarkan keutamaan dan keinginan. Mengenai prioritas itu sendiri klien diarahkan untuk menilai mana prioritas yang lebih utama dalam hidupnya. Tentang keutamaan itu sendiri pelanggan diarahkan untuk mengadar mana keutamaan yang lebih utama dalam hidupnya. Proses selanjutnya klien diberi semangat, dorongan dan pemahaman untuk memupuk semangat dan kepercayaan dirinya kembali, karena diri atau self membutuhkan hal itu. Proses selanjutnya pelanggan diberi semangat, dorongan dan pemahaman untuk memupuk semangat dan kepercayaan dirinya kembali, kerana diri atau self memerlukan hal itu. Terakhir adalah

menolong agar bisa berorientasi ulang yang difokuskan untuk mendorong klien agar bisa melihat alternatif yang baru dan lebih fungsional. Terakhir adalah menolong agar bisa berorientasikan semula yang difokuskan untuk mendorong pelanggan agar dapat melihat alternatif yang baru dan lebih fungsional. Klien didorong semangatnya dan sekaligus ditantang untuk mengembangkan keberaniannya mengambil resiko dan membuat perubahan yang baik dalam hidupnya. Pelanggan digalakkan semangatnya dan sekaligus ditentang untuk mengembangkan keberaniannya mengambil risiko dan membuat perubahan yang baik dalam hidupnya.

D. D. Penutup Penutup I. I. Kesimpulan Kesimpulan Perilaku manusia dipandang sebagai suatu kompetensi terhadap perasaan inferioritas Perilaku manusia dipandang sebagai suatu kompetensi terhadap perasaan inferioritas Kompleks rasa rendah diri, menurut Adler berasal dari 3 sumber, yaitu: Kompleks rasa rendah diri, menurut Adler berasal dari 3 sumber, iaitu: 1. 1. Kekurangan dalam organ fisik Kekurangan dalam organ fizikal 2. 2. Anak yang dimanja Anak yang dimanja 3. 3. Anak yang mendapat penolakan Anak yang mendapat penolakan Teknik konseling yang digunakan adalah: Teknik kaunseling yang digunakan adalah: 1. 1. Teknik Komparatif Teknik Perbandingan 2. 2. Teknik analisis mimpi Teknik analisis mimpi II. II. Saran Saran Demikian makalah ini pemakalah selesaikan.Dalam pembuatan makalah ini pemakalah menyadari terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan, buku sumber, dll.Untuk itu pemakalah meminta saran yang membangun demi kesempurnaan makalah dimasa yang akan dating. Demikian makalah ini pemakalah selesaikan.Dalam pembuatan makalah ini pemakalah menyedari terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan, buku sumber, dll.Untuk itu pemakalah meminta saran yang membangun demi kesempurnaan makalah dimasa yang akan dating.

Daftar Kepustakaan Senarai Kepustakaan Gerald Corey. Gerald Corey. 1990. 1990. Teori dan Praktek dari Konseling dan Psikoterapi. Teori dan Praktek dari Konseling dan Psikoterapi. California: CPC Pacific Grve. California: CPC Pacific Grve. Surya, Muhammad.2003. Surya, Muhammad.2003. Teori-Teori Konseling.: Bandung: Pustaka Bani konseling Teori-teori Kaunseling.: Bandung: Pustaka Bani kaunseling http://konselingindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=93 http://konselingindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=93 Prayitno. Prayitno. 2005. 2005. Konseling Pancawasita; Padang: FIP UNP. Konseling Pancawasita; Padang: FIP UNP. Diposkan oleh Er!CK_KONSELING di 11:34 Diposkan oleh Er! CK_KONSELING di 11:34

KONSELING PSIKOLOGI INDIVIDUAL
(Alfred Adler, Rudolph Dreikurs, Martin Son Tesgard, dan Donal Dinkmeyer) (Alfred Adler, Rudolph Dreikurs, Martin Son Tesgard, dan Donald Dinkmeyer) Konstruk utama psikologi individual adalah bahwa perilaku manusia dipandang sebagai suatu kompensasi terhadap perasaan inferioritas (kurang harga diri). Konstruk utama psikologi individu adalah bahawa kelakuan manusia dipandang sebagai suatu pampasan terhadap perasaan inferioritas (kurang harga diri). Istilah yang digunakan oleh Adler adalah ³inferiority complex´ untuk menggambarkan keadaan perasaan harga diri kurang yang selalu mendorong individu untuk melakukan kompensasi mencapai keunggulan. Istilah yang digunakan oleh Adler adalah "inferiority complex" untuk menggambarkan keadaan perasaan harga diri kurang yang selalu mendorong individu untuk membuat pampasan mencapai keunggulan. Perilaku merupakan suatu upaya untuk mencapai keseimbangan. Perilaku merupakan suatu upaya untuk mencapai keseimbangan. Kompleks rasa rendah diri (inferiority complex) menurut Adler berasal dari tiga sumber : Kompleks rasa rendah diri (inferiority complex) mengikut Adler berasal dari tiga sumber: 1. 1. Kekurangan dalam hal fisik Kekurangan dalam hal fisik 2. 2. Anak yang dimanja Anak yang dimanja 3. 3. Anak yang mendapat penolakan Anak yang mendapat penolakan Proses Konseling Proses Konseling Tujuan konseling menurut Adler adalah mengurangi intensitas perasaan rasa rendah diri (inferior), memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam persepsi, menetapkan tujuan hidup, mengembangkan kasih sayang terhadap orang lain, dan meningkatkan kegiatan. Tujuan kaunseling mengikut Adler adalah mengurangkan intensitas perasaan rasa rendah diri (inferior), memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam persepsi, menetapkan tujuan hidup, mengembangkan kasih sayang terhadap orang lain, dan meningkatkan kegiatan. Menurut Ansbacher & Anbacher (Shertzer & Stone, 1980, 204) ada tiga komponen pokok dalam proses konseling : Menurut Ansbacher & Anbacher (Shertzer & Stone, 1980, 204) ada tiga

komponen pokok dalam proses kaunseling: 1. 1. Memperoleh pemahaman gaya hidup klein yang spesifik, gejala dan masalahnya, melalui empati, intuisi dan penaksiran konselor. Memperoleh pemahaman gaya hidup klein yang khusus, gejala dan masalahnya, melalui empati, intuisi dan penilaian kaunselor. Dalam unsur ini konselor membentuk hipotesis mengenai gaya hidup dan situasi klien. Dalam unsur ini kaunselor membentuk hipotesis mengenai gaya hidup dan situasi pelanggan. 2. 2. Proses menjelaskan kepada klien, dalam komponen ini hipotesis gaya hidup yang dikembangkan dalam komponen pertama harus ditafsirkan dan dikomunikasikan dengan klien sehingga dapat diterima. Proses menjelaskan kepada pelanggan, dalam komponen ini hipotesis gaya hidup yang dibangunkan dalam bahagian pertama harus ditafsirkan dan dikomunikasikan dengan pelanggan sehingga dapat diterima. Psikologi individual menekankan pentingnya membantu klien untuk memperoleh tilikan terhadap kondisinya. Psikologi individu menekankan pentingnya membantu pelanggan untuk mendapatkan tilikan terhadap kondisinya. 3. 3. Proses memperkuat minat sosial, klien dengan menghadapkan mereka, secara seimbang, dan menunjukkan minat dan kepedulian mereka. Proses menguatkan minat sosial, pelanggan dengan menghadapkan mereka, secara seimbang, dan menunjukkan minat dan kepedulian mereka. Teknik Konseling Psikologi Individual Teknik Konseling Psikologi Individual Adapun teknik konseling yang digunakan oleh konselor yang dikemukakan ileh adler adalah teknik komperatif. Adapun teknik kaunseling yang digunakan oleh kaunselor yang dikemukakan ileh Adler adalah teknik Komperatif. Dalam hal ini konselor melakukan perbndingan dirinya dengan konselor. Dalam hal ini kaunselor melakukan perbndingan dirinya dengan kaunselor. Dengan empati, konselor mencoba mengembangkan gaya hidup dan masalh klien dalam dirinya, atas dasar itu kemudian membantu klien untuk memperbaiki gaya hidup dan memcahkan masalah klien. Dengan empati, kaunselor cuba mengembangkan gaya hidup dan masalh pelanggan dalam dirinya, atas dasar itu kemudian membantu pelanggan untuk memperbaiki gaya hidup dan memcahkan masalah pelanggan. Selain itu, digunakan juga analisis mimpi ( Adler ) untuk menemukan pola pola hidup dan tujuan klien. Selain itu, digunakan juga analisis mimpi (Adler) untuk mencari pola pola hidup dan tujuan pelanggan. Analisis Analisis Teori ini memandang bahwa setiap individu memiliki kelebihan masing-masing sehingga tidak perlu merasa rendah terhadap orang lain. Teori ini memandang bahawa setiap individu mempunyai kelebihan masing-masing sehingga tidak perlu merasa rendah terhadap orang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful