You are on page 1of 12
DESING! Y NGHIA LOGO Por The Ve vétepingibn dan too 1, MAU SAC LOGO Mau sac cho logo Du Lich Pht Tho lay cém huing tirmau sac ty nhién va rét quen thudc tai vung dat t6 linh thién ‘Mau dé tuong déng nhu mau céng dén Hung, mét mau sc qué quen thudc khéng nhiing 6i véi nhiing ngudi con tai ving dat nay, ma con in dam trong tam tri ctia tat cd cdc Nguoi con dat Viet. Trén téng thé logo, mau dé dat nay chiém 90%, phan cdn lai la mau vang déng va mau xanh la ‘Mau xanh Id dam tugng trung cho thién nhién hung vi cua Phi Tho. ‘Mau vang tugng trung cho sy huyén bi, sang trong. 2. HINH TUONG VA Y NGHIA LOGO Céng @én hing dugc cach diéu theo phong cach téi gian, truc dién, va la chi dao, trong tam ctia logo. Mét biéu tugng gi nhé vé qua khts hao hung cua céc vua Hing, mét biéu tugng ma ngudi con dat Viet da in hang trong tam tri khi hanh huong vé noi Dat Té hang nam, Phui Tho la nai giao nhau cia 3 con s6ng Ién, Song Héng, Séng Ba, Song L6 nén 3 biéu tugng vong cung giao nhau tai mot diém tugng trung cho sy giao thoa ky 6 nhu bao boc lay noi day dé tao nén mét ving dat cdu Séng nui hung viva tru phi, voi 3 mau khdc nhau tao cém gidc da sc mau van hod, noi day hgi tu nhiéu [é hdi dc s8c duge trong va ngoai nudc biét dén. ‘Téng thé Logo Du Lich Phu Tho toat én vé Hing Vi, Linh thing, noi ma bat ctf du khach nao cing muén khaém pha va trai nghiém. Alothictke) /20)7 tt idea for success Pi The Vavétopingibn den foo WZ Pla The Pere The KHOANG CACH TOI THIEU GIUA LOGO VA CAC THANH PHAN KHAC Khoan cach logo chudn vdi cac thanh phan khac | 4x (cla an 56 ti Ié cau logo) Ludi la céng cy do ty Ié 46 hoa cia logo. Mét 6 ludi tudng ung véi 1x Alothietke | 20 idea for success Ti LE NHO NHAT LOGO 60MM Pou The Vavétopingibn dan foo 20MM 10MM wy 4 TILE NHO NHAT KHI SU DUNG LOGO Kich thuéc t6i thigu cia biéu tugng sit dung cho ca in én va hign thi trén man hinh. Kich thuéc t6i thiéu cia bigu tugngk khéng dugc phép nhé hen quy dinh nhu duéi day nhim dam bao tinh ré rang, d6 nét va dé nhan biét. Alothietke {20,7 idea for success MAU SAC LOGO MAU SAC THUONG HIEU Mau sac la yéu t6 c6 anh huéng Ién dén stic manh thuong hiéu téng thé. Stic manh ciia mau sac quan trong khéng kém hinh dang cila biéu tugng, chin vi vay mau dc trung phai dugc uu tién ép dung dé duy tri tinh théng nhat cla thuong higu va hé théng nhan higu. Mau séc cla thutong hiéu Logo (phan hinh va phan chi trong thuong higu Logo va tat cd cac don vi khong duge phép thay adi nhu da quy dinh HE MAU CHiNH OOO PANTONE: 071921, PANTONE: 008548, PANTONE: FFDD00, cw: co mao Yi00 K1o = CMYK: C100 MBO VID omy co MIO Vion Roa RIS G25 B33 cB ROGI33 B74 rass Git ao HE MAU PHU PANTONE: 805762 PANTONE: cB8C30 conve: C22 B53 KS owe: 19 mar Y95 XK Rca Ries G57 B98 18 0D GIAO ae Alothietke’ /2017 idea for success LOGO AM /DUONG BAN 104 LOGO DUONG BAN LOGO AM BAN G Peau The Paw The TILE MAU CHUAN LOGo: AY) aay MAU CHU DAO Alothietke {20,7 LOGO 1 MAU 05 LOGO TRONG IN TRANG DEN Bé strdung logo trong in tréng den, thi mau logo sé chuyén thanh 1 mau nhu sau tA 2G Onl Pra Tho Ve ud ogingubn dan too Ve vbiegingubn dan too Logo Duc kim loai Alothietke {20,7 LOGO SU DUNG SAI 106. Khéng thu nhd phan trong logo Khéng bién dang / ving bién dang Alothi tke’ /2017 LOGO SU DUNG SAI CAC TRUONG HOP NEN TRANH KHI SU DUNG LOGO i. Khéng nam trén nén Khéng nam trén nhiéu chi tiét nén xanh dam FONT CHUAN LOGO FONT CHU CHUAN La Font chif chun dugc sti dung trong hau hét céc &n phém sti dung bao gm san pham in dn, va trén website. Myriad Pro A|B|CIDIE |FJGIHII_J [KIL ]MINJOJP [o]R|s|t JUV W]xly1z ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ A\BIC/IDE FIGHI]J/K/L/MINO]P QiR/S/T]UV W/X]¥ z ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEF/GHI|J KL MNO/P QRS TUVWXYZ ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ er) Myriad c6 sy than thign va dé doc do dug A6i xt c6 dc diém nhén vain trong ti Ié va chi tiét chat. Myriad Pro cé nhing dang mé sang sua, chitiét, cc chirph6i v6i nhau chinh xc khién b¢ chi thong nhdt... N6 rat thdng nhat - chi la don gidn la mét mat chit. N6 khéng phd va cdc quy tac cua cdc nhém chide tgo.nén mét diéu gi d6, nhung né linh hoat cho kiéu chirkhéng chén. Alothietke | 207 idea for success HOA TIET PHU TRO Za |_-$- AAI LOGO TRONG TRUYEN THONG VITRI Khi thiét ké truyén théng, vi tri logo lun déng vai trd quan trong trong viéc cdm thy vé hinh anh thuong hiéu. Nhiing vi tri logo khéng nhat quan sé dan t6i tinh trang hén loan trong bé cuc cing nhu nghia cia logo. Vi vay chiing ta can quy dinh mot cach r6 rang, nhat quan va cy thé vé vi tri cua logo trong ban thiét ké. Vigc nay giip cho nhiing designer ké thifa c6 thé hiéu vé tinh than thiét ké néi chung va tinh than thuong higu néi riéng, Vi tri logo trong ban thiét ké bao gém 5 vi tri:- Chinh gitia trang bén trén.- Bén trai géc cao- Ben trai géc dudi - Bén phai géc cao- Bén phai géc dudi inh anh: la nhiing mang xm ~ Chi viét la nhting nét manh mau xam_ & = & xe Alothietke {20,7 idea for success