You are on page 1of 16

INFORMAČNÉ NOVINY SAMOSPRÁVY MESTA TRENČÍN

5. september 201 7 | mesačník | ročník XIX | číslo 9

Prvá etapa cyklotrasy je Ako pokračuje Investície v mestských
otvorená rekonštrukcia námestia? Harmon školách ogram jesenn 
STR. 2 STR. 3 Mesto Trenč
ín prostrední STR. 5ého upratovania 20
17
dersen, a.
s., v spolupráci ctvom spoločnosti
vykoná na s Mestskou Marius Pe-
území mest nerov (VOK
a november a v mesiacoch políciou a občanmi slúžiť
). Jeden z nich
2017 jesen bude
né upratovan september, október biolog výhradne na odkladanie ZAKÁZANÉ! Prosím
Jesenné uprat ie. icky rozlož ste boli discip e vás,
prebiehať opäť ovanie bude padu (t. j. konár iteľného od- vali linovaní a dodržaby
podľa zákon e, odpad zo označ ia-
Obraciame počas 8 sobôt
. dania a platí zákaz
ukla-
hrad, trávni
kov zá- rov. PRÍS enie a účel kontajne-
sa na odkladanie a pod.), druhý vykla
túto možnosť na občanov, aby odpad biologicky rozložiteľné NE SA ZAKA
dať odpad ZUJE
využi li a prisp u na skládku, ho okrem iného odpad
li tak k čistot u, po
e mesta. Nako e- sa bude uskutočňovzber odpadu odpad drobného stavebného kontajnera. Pri poruš odvezení
ľko nych veľkoo ať do 2 rôz- u. Hádzať akýko pokuta 166 ení hrozí
bjemových ľvek iný €.
kontaj- odpad ako odpad na
Od 8.00 hod.
do 12.00 hod. kontajner určen ktorý je ľa VOK budú umiestnené
ý, je PRÍSNE nasledovného pod-
SOBOTA – Lavičková (pri domov

„„ Z OBSAHU
mu: harmonogr
– Šafárikova e dôchodcov) a-
– 23. 9. (nad Od 13.00 hod.
– Liptovská (pri garážami na rohu – nádob do 17.00 hod.
2017 – Západná (pri trafostanici č. 68008) a na sklo)
– Východná (stred
vchode 24, približn
– J. Halašu (v zákr e v strede ulice) – M. Bela (oproti ulice)
– Halalovka (pri ute oproti domu č. 5 – – Saratovská garážam 5370
bytovke 24) trávnatá plocha
pri schodoch) – Novomeského – 3795)
Od 8.00 hod. – Kyjevská (pred (križovatka ulíc)
do 12.00 hod. – Šmidkeho KS – Verejná
(roh uličiek– knižnica M.
SOBOTA – Soblahovská – Krátka nádoba na sklo Rešetku)
(oproti parkov – oproti MŠ)
– 30. 9. – Bezručova (pri dele) isku) Od 13.00 hod.
do 17.00 hod.
– Pod Juhom
2017 (oproti č. 12) – Dolný Šianec
– Soblahovská – Krátka (zákrut
(bytovka pri – 28. októbra a RD č. 1)
– Partizánska Leoni) (na ráz cestí s Ulicou
(pri cintoríne) – Beckovská Dlhé Hony)
– Partizánska (pri
(okolo domu
č. 73) – Osloboditeľov kotolni)
Od 8.00 hod.
do 12.00 hod. – S. Chalupku (otoč križovatka Inovecká
SOBOTA – Karpat – – Osloboditeľov
– Soblahovská Slnečné námestie (stred )
ská– Stromo (pri bytových ulice)
– 7. 10. – Karpatská– Puškin vá (v závislosti
Od 13.00 hod. domoch 1104
– Nad tehelň ova (v závislosti od staveb. prác) do 17.00 hod. – 1105)
2017 ou od stav
– Nad tehelň (oproti garážam, nádoba e. prác) – Belá – za plot
om TESCO (oproti
ou– na sklo č. 7097)
– Jilemnického Pod Brezinou (oproti RD – Nozdrkovce
(otoč autobu RD č. 9/1959
(oproti RD č. č. 64)
16 – elektrorozvod – J. Zemana (2 su oproti domu )
Od 8.00 hod. – 4/2394– nádob č. 21/1934)
do 12.00 hod. ňa) – Záhum enská (autob a na sklo 7998)
SOBOTA – Majers – Električná (za aut usová zástavka–OTO
ká Č)
– 14. 10. – Kasárenská(oproti RD č. 9) Od 13.00 hod.
obus. zást. pri
smetných nádob
(križov ách)
2017 – Orechové kaplnk atka smer do Stavív) do 17.00 hod.
– Horné Orecho a (zákruta – zrkadlo) – Okružná (RD
č.
– Súhrady – Široká vé (nádoba na sklo – Detské mesteč 37/V. 672)
č. 7749) – Záblatská – ko (v objekte DM – zadná
Od 8.00 hod. Poľnohospodá brána)
– Dolné Pažite rska
do 12.00 hod. – Rybáre (most– (oproti RD 100/A)
SOBOTA – Duklianskych hrdino – Pri parku (pošta– RD 172/4)
v 16 – J. Holléh KD)
– 21. 10. – Bavlná rska o (parko Od 13.
– Obchodná
(pri nádobe na KO) visko) 00 hod. do 17.
– Kožušnícka 00 hod.
2017 (oproti RD č.
– Hlavná (pri 40) – Žabinská (oproti
kaplnke) domu č. 34)
– Hanzlíkovská – Ľ. Stárka –
– Ľ. Stárka (v zákr – J. Psotného Piešťanská (pred
(pri – Veľkomoravsk
ute k žel. mostu nádobe na sklo 18416) zákazovou značko
Od 8.00 hod. ) – Školská (oprotiá (oproti RD 2116/10) u)
do 12.00 hod. – Zlatovská – RD č. 50)
SOBOTA – Mlynsk Továrenská (križov
á (začiatok ul.) atka oproti SBD
– 28. 10. – Opatovská (okolo Od 13.00 hod. 2182)
– Sibírska (bytov č. 90 – 95) do 17.00 hod.
2017
– Niva (pri plote ka 12/696) – Potočná (v blízk
osti domu
– Potočná (v blízkMŠ) – Horeblatie
(oproti domu č. 50 – 58)
osti domu č. – Clementisova č. 617)
139)
Od 8.00 hod. – Žilinská (stojisk(detské ihrisko – nádoba

Harmonogram Jesenného
do 12.00 hod. o nádob oproti na sklo
SOBOTA – Pod – Odbojárov zber. surovin č. 18907)
čerešňami (pri (oproti RD 21 ám)
– 4. 11. – Pádivého (pred RD č. 1) Od 13.00 hod.
– 23)
2017 – Považská (bytovbytovkou 5/686 – oproti do 17.00 hod.
679)
– Hodžova (bezba ka 1708, oproti garáža – M. Turkovej

upratovania 2017
m 99 – 101) (bytovka č. 36
– Hurbanova rierová bytovk – Gen. Goliana – oproti škôlke)
(oproti byt. domu a – vedľa telef. búdky) – Nábrežná –
– Kpt. Nálepku
(oproti
č. 54 – pri garáža Študentská (bytov zim. štadiónu)
Od 8.00 hod. ch) – Kpt. Nálepku ka č. 12)
do 12.00 hod. (pri
SOBOTA – Kubran – Holubyho nám. dome 1675)
ská– Pred poľom (oproti RD 1692)
– 11. 11. – Kubrica – námes (pri byt. Od 13.00 hod.
tie (otoč autobu dome č. 374 – 375)

 STR. 7
– Kubranská do 17.00 hod.
2017 (pri su)
– Kubrá – PažítkyKyselke) – Kukučínova

– Kubrá pri kríži (pri RD č. 59) – Pred poľom horná časť Pod Brezinou
(oproti garáža (nádoba na sklo
(pri RD č. 249) – K výstavisku m na rázcestí
(pri SOŠ) za domom č. – zákruta)
– Pod Sokolic 11)
Do VOK nie e (pri
– Kubrá– námes č. 17/514)
dať elektroodpad je možné ukla- nie sú tie (oproti RD
, vyradené batérie súčasťou komun 116, pri telef.
búdke)
a akumulátory, padov, a preto álnych od-
žiarivky, železn ich počas uprato ulici. Tu je možné
ani iné nebezp ý šrot vania - odpadu v odovzdať druhy
ečné odpady. nie je možné zmysle platné dodržiavali
odpad je možné Tento Občan odovzdávať. ho Všeobec- označenie konta
ia ich môžu
odovzdať bez- ne záväzného nariadenia č.
I VA L
vyložiť ku kontaj rov a uklada jne-
nerom, odkiaľ
EST
odvoz zabezp - platne 7/2016 li do nich len
ečí spo- a pneusev rámci siete distribútorov o nakladaní s komunálnym odpady a aby určené

KÝ F
ločnosť Mariu i odpad nevyk
s Pedersen, a. rvisov. Aj počas mi a drobnými po odvezení konta ladali odpad
s. Pneu- nia stavebnými odpad -

ANSKEJ BRÁN
matiky v zmysle

STS
sú otvore uprato va- jnerov. Na disci-

NČI
zákona o odpad mi na území -
och - na Zlatov né oba zberné dvory mesta Trenčín, plinovanosť
pri ukladaní

ME
TRE
je uverejnené ktoré

E 2
skej i na Soblah budú dohliada odpad
ovskej Ešte na www.trencin
.sk. ť pracovníci Mariuu
raz prosíme Pedersen, a.

0 17
s

I
občanov, aby s., a Mestskej

8. – 9. se pte mber
polície.

PR
(USAŽP)

M ĎURICA • VIDI
ADA SAMBEL • CELL EK
N MAT
LKA ES
BA TRENČÍN
BURČIAK • JEDLO • JARMOK • KONCERTY

Program festivalu Pri
trenčianskej bráne
 STR. 11

NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu
hláste prosím do pondelka
Rekonštrukcia Mierového námestia napreduje. Správcovia sietí obnovili svoju infraštruktúru na väč- 11. septembra najneskôr
šine odkrytého územia. Na niektorých plochách je dnes už uložená dlažba. Navyše práce sa v tomto do 14.00 hodiny na číslo
období začali aj na ľavej strane námestia. Čítajte viac na str. 3. 032/6504 287.

Festival Sám na javisku láka do divadla
Jediný festival monodrámy na Slovensku sa v Trenčíne Po prvýkrát v histórii má festival
uskutoční už tento mesiac. V ponuke má 14 predstavení spoločnú tému „Spodné prúdy“.
s 13 interpretmi, Robert Roth hrá dvakrát po sebe. Väčšina predstavení je za dobro-
voľné vstupné. Ako povedal riadi-
Už 23. ročník medzinárod- „MonoBaltija“ ALEXANDRAS teľ festivalu Kamil Bystrický, Sám
ného festivalu divadla jedného RUBINOVAS, slovenský pesnič- na javisku má ambíciu začleniť sa
herca Sám na javisku sa usku- kár a skladateľ JÁN BOLESLAV do celosvetovej siete monodra-
toční od 14. do 17. 9. 2017. Ten- KLADIVO, český spisovateľ matických festivalov UNESCO.
to raz sa bude odohrávať na troch a dramatik DAVID ZÁBRAN- Nad jeho nadchádzajúcim roční-
miestach: v Prvej komornej di- SKÝ, anglický básnik, raper, spe- kom prevzal záštitu minister kul-
vadelnej scéne, v kine Hviezda vák, gitarista a skladateľ JAMES túry SR Marek Maďarič. „Prezen- za posledné obdobie vytvorené.
a v novom priestore – v hudob- P HONEY, slovenský mím, reži- táciu a konfrontáciu umeleckých Organizátorom festivalu sa poda-
nom štúdiu Men at Sound (M&S) sér a zakladateľ festivalu VLADO tendencií aj v oblasti tohto špeci- rilo zaradiť naše mesto na mapu
oproti kinu Hviezda. V štvordňo- KULÍŠEK, mladá slovenská he- fického divadelného žánru pova- divadelného sveta. Značka Sám
vom programe je úspešný sloven- rečka, choreografka a tanečníčka žujem za veľmi dôležitú. Verím, že na Javisku má ich zásluhou punc
ský divadelný, filmový a rozhlaso- JAZMÍNA PIKTOROVÁ, autor aj tento ročník prinesie množstvo vysokej kvality,“ vyjadril sa primá-
vý herec ROBERT ROTH, známy a performer na poli fyzického di- zaujímavých a inšpiratívnych pod- tor mesta Richard Rybníček. Fes-
slovenský filmový a divadelný vadla TOMÁŠ JANYPKA, diva- netov pre tvorcov aj divákov,“ uvie- tival podporil z verejnych zdro-
herec MILAN KŇAŽKO, mla- delný teoretik, pedagóg a režisér dol minister. „Je skvelé, že práve jov Fond na podporu umenia.
dý český herec JAKUB GOTT- JÁN ŠIMKO, divadelná teore- u nás, v Trenčíne, môžu návštev- Viac informácií nájdete na www.
WALD, britský herec a dramatik tička a lektorka DIANA LACIA- níci pravidelne vidieť to najlep- monodrama.sk. Jednotlivé pred-
PIP UTTON, litovský divadelný KOVÁ a talentovaný mladý slo- šie, čo bolo v oblasti divadla jed- stavenia sú zaradené aj v KAM
herec, pedagóg a riaditeľ festivalu venský herec PETER TILAJČÍK. ného herca v európskom priestore v Trenčíne v septembri.(RED)
2 | INFO aktuality číslo 9 | ročník XIX

„„ EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,
Prvá etapa cyklotrasy je otvorená
Koncom augusta boli vyznačené cyklopruhy na komuni-
kácii od kruhového objazdu pri Keramoprojekte po býva- „„ POKRAČUJÚ PRÁCE
obdobie letných prázdnin a do- lú Strednú zdravotnícku školu. Zároveň bolo vyznačené NA DRUHEJ ETAPE
voleniek sa skončilo a začína vodorovné značenie, vrátane priechodov pre chodcov.
štandardný kolobeh školských Ďalší úsek cyklotrasy na So-
a pracovných povinností. Ve- blahovskej ulici v investičnej
ríme, že vám leto dalo mnoho hodnote 196 tisíc eur je ešte vo
pekných zážitkov. Príjemné výstavbe. Povedie od kruhové-
chvíle sa vám snažilo pripra- ho objazdu pri Keramoprojekte
viť i Trenčianske kultúrne leto, až po úroveň kaplnky na cinto-
ktoré sa tešilo početnej návštev- ríne pod Juhom. Koncom au-
nosti a výborným ohlasom. Ďa- gusta finišovali práce na úprave
kujeme a zároveň vás pozývame križovatky s Cintorínskou uli-
na tradičný mestský festival Pri cou a na chodníku pod opor-
trenčianskej bráne. Program ným múrom cintorína. V úseku
nájdete na strane 11. cyklotrasy na Soblahovskej ulici
Septembrové Info prináša opäť boli všetky autobusové zastáv-
niekoľko užitočných informácií ky zasunuté mimo komuniká-
i dôležitých upozornení. Prečí- ciu. Sprevádzkované zatiaľ nie
tajte si o tom, ako postupuje re- sú ešte obojsmerné zastávky 28.
konštrukcia Mierového námes- Cyklopruhy sú po oboch úprav križovatiek i priecho- októbra. K tomu by malo dôjsť
tia a výstavba cyklotrasy spod stranách komunikácie. Rizikové dov pre chodcov na bezbarié- približne v polovici septembra.
Juhu do centra. Do pozornosti úseky v križovatkách majú pre rové s dlažbou pre nevidiacich Komunikácia na Soblahovskej
dávame aj správy o dopravných zdôraznenie bezpečnosti zele- a iných prác, investovalo takmer ulici bola rozšírená, no mesto
zmenách na strane 2 a 3. né podfarbenie. Prvá etapa cyk- 300 tisíc eur. Žiadame občanov, upozornilo dodávateľa, že s vy-
Mesto pokračuje v investičných lotrasy má dĺžku približne 990 aby zvýšili pozornosť pri riade- asfaltovanými úsekmi na krajni-
akciách a postupuje aj v prípra- metrov. Mesto do jej výstavby, ní vozidla alebo jazde na bicykli, ciach nie je spokojné a v takom-
ve a budovaní nových parkova- vrátane rozšírenia komunikácie, boli tolerantní a rešpektovali os- to stave mesto dielo nepreberie.
cích miest. S novým školským zúženia niektorých chodníkov, tatných účastníkov premávky. (RED)
rokom prichádzajú informácie
o prázdninovom kalendári aj
o tom, čo sa dialo v niektorých
školách a škôlkach počas veľké-
Výjazd z Palackého ulice je bezpečnejší
ho letného voľna (str. 5). V mieste výjazdu z Palackého ulice pribudol
Na ďalších stranách sa venu- červeno-biely stredový ostrovček, ktorý
jeme seniorským aktivitám, má vodičom umožniť lepší rozhľad a bez-
dobrovoľníckej činnosti, kultúre pečnejší výjazd.
i športu. Odložte si harmono-
gram jesenného upratovania. Ešte donedávna pri odbo- akcelerácii
Budeme veľmi radi, ak sa opäť čovaní z Palackého ulice sme- do križovatky
aktívne zapojíte. rom k Prioru vozidlá zastavovali nedalo pred-
V posledný deň prázdnin sa tak, že časť komunikácie vodi- nosť chodcom
skončila i prevádzka letného čovi zakrýval postranný stĺpik na priechode
kúpaliska. Ak vás zaujíma, aká konštrukcie automobilu – me- alebo cyklistom
bola návštevnosť, aké problémy dzi predným a bočným sklom. idúcim po hlav-
sa riešili a čo plánuje mesto vy- Často tak dochádzalo k doprav- nej ceste. Ná-
lepšiť v areáli kúpaliska do bu- ným nehodám. Za ostatné dva sledky boli vážne. „Ešte v minu- a vozidlo natočiť tak, aby celý
dúcej sezóny, určite sledujte roky tu boli zrazení traja cyklis- lom roku sme odsunuli priechod priestor križovatky videl cez svo-
poštu vo vašich schránkach. ti a jeden chodec. Podľa kamier pre chodcov do bezpečnejšej po- je predné alebo bočné sklo,“ vy-
Najbližšie vydanie Infa očaká- mestskej polície bol scenár vždy lohy, čo ale nestačilo. Preto sme svetlil vedúci Útvaru dopravy
vajte od 3. októbra 2017. rovnaký. Vozidlo vychádzajú- tu umiestnili stredový ostrov- MsÚ Róbert Hartmann s tým,
ce z Palackého ulice pri prudkej ček, ktorý vodiča núti spomaliť že mesto bude situáciu naďalej
Vaša redakcia monitorovať aj prostredníctvom
kamier mestskej polície.(RED)
OBNOVIA VODOVOD A KANALIZÁCIU
V septembri 2017 začnú a kanalizačného potrubia, vrá- Upozornenie pre
Zaregistrovali
ste poruchu
Trenčianske vodárne a kanalizá-
cie, a. s., v spolupráci s Mestom
tane prípojok. Rekonštrukcia
sa dotkne úseku v dĺžke asi 220
cestujúcich MHD
na verejnom Trenčín rekonštruovať kana- metrov, ohraničenom ulicami Od 29. augusta 2017 je
lizáciu na Kukučínovej ulici. Gen. M. R. Štefánika a Železnič- dočasne zrušená obsluha za-
osvetlení? Na podnet primátora Richarda ná. Počas prác je nutné počítať aj stávky J. Zemana a Karpatská
Rybníčka bude súbežne obno- s dočasnými dopravnými obme- linkou č. 12. Dôvodom je ne-
Nahláste ju na vený aj vodovod. V prvej fáze sa dzeniami, o ktorých budeme in- vyhovujúci stav vozovky. Ob-
0905 316 690 práce zamerajú na horské vpus- formovať priebežne na mestskej sluha zastávok je prerušená
te na zachytávanie dažďovej webstránke. Obnova vodovodu do ukončenia rekonštrukcie
alebo vody v hornej časti Kukučínovej i kanalizácie by mala byť ukon- Karpatskej ulice. Ďakujeme
dispecing@trencin.sk ulice a v druhej fáze bude reali- čená do konca tohto roka. za pochopenie.
zovaná výmena vodovodného (RED)
5. september 2017 aktuality INFO | 3

Práce sa rozšírili na ľavú stranu námestia „„ STRUČNE
Rekonštrukcia Mierového námestia na konci augusta
postúpila bližšie k Piaristickému kostolu F. Xaverského.
pod Mestskou vežou. V uličke
smerom k synagoge koncom au-
K rižovatka ulíc M. Rázusa
a Študentská pri Obchod-
nej akadémii M. Hodžu je
gusta osadili obrubníky a aj tu od 23. augusta opäť prejazd-
budú pokračovať pokladaním ná bez obmedzení. Od 29. júla
dlažby s prihliadnutím na fakt, tam v rámci modernizácie že-
že v blízkosti je historická bu- leznice prekladali kanalizáciu.

O
dova Piaristického kostola F. d 22. augusta chýba Mo-
Xaverského. rovému stĺpu balustrá-
Prieskum archeológov po- dové zábradlie. Premiestnené
kračuje plynulo v okolí budúcej bolo do reštaurátorskej dielne
fontány a na hornej bráne pri Mgr. Art. Martina Mikulá-
Hoteli Elizabeth. Z hornej brá- ša. Na prvú etapu kompletnej
ny zostalo iba torzo. Snahou ar- rekonštrukcie spodnej časti
cheológov je bránu v pôdoryse Morového stĺpa, ktorá vyjde
odkryť a pripraviť ju na možnú na necelých 30 tisíc €, získalo
prezentáciu. mesto dotáciu 15 tisíc € z Mi-
Mesto požaduje na námestí nisterstva kultúry SR. Zvyšok
realizovať nový typ osvetlenia, zaplatí mesto z rozpočtu.
ktorý bude súčasťou novej kon-
cepcie smart city. V rámci stĺpov
Práce sa začali 29. augusta distribučná, SPP, Orange i Slo- osvetlenia budú integrované
2017 v priestore pred kostolom vak Telekom tu pokračujú v po- moderné technológie – osvet-
rozoberaním dlažby a podkla- kladaní káblov do chráničiek. lenie, wifi, ozvučenie a kamery.
dových vrstiev. Chodník zostá- V tomto úseku dokončili ob- Na námestí bude táto techno-
va čiastočne zachovaný. Po ro- novu sietí plynári a tesne pred lógia na Slovensku požitá prvý-
zobratí dlažby začnú správcovia ukončením je obnova vodovodu krát. Pamiatkari k tomu dali
sietí s ich obnovou. S prácami a kanalizácie. súhlas.
súvisí aj zmena spôsobu záso-
bovania prevádzok na Farskej
ulici. Zásobovacie vozidlá majú
„„ ZAČALI S POKLADANÍM
DLAŽBY
Viac informácií o rekon-
štrukcii námestia získate, ak si
na mobilnom telefóne nainšta-
P rimátor mesta Richard
Rybníček otvára po letnej
prestávke dvere svojej kancelá-
sprístupnený prejazd pod Mest- lujete aplikáciu Telegram, za- rie všetkým, ktorí majú záujem
skou vežou v smere od Štúrovho V priestore od mestského registrujete sa a budete dostá- aktívne komunikovať, vyjadriť
námestia. úradu po Farské schody sú už vať okamžité správy zo stavby svoje názory, pripomienky,
Siete sú takmer hotové pri uložené obrubníky i dlažobné (https://t.me/namestietrencin). sťažnosti a námety. Povedať,
Mestskej veži, na Farskej a F. kocky. Podobná situácia je aj (RED) FOTO: E. M. čo im v meste chýba a čo by
Xaverského uliciach. Chodník zmenili, budú môcť ľudia naj-
je odstránený na pravej strane bližšie v pondelok 18. sep-
námestia pod hradom až po ho-
tel Elizabeth. Západoslovenská
ĎALŠIE PRIECHODY SÚ BEZPEČNEJŠIE tembra 2017. Deň otvorených
dverí potrvá od 14.00 do 18.00
Mesto pokračuje v osvetľo- aj priechod v blízkosti pamätní- hodiny.
vaní priechodov pre chodcov. ka F. Silbersteina – Silvana. Ide
Počas leta sa postaralo o prie- o priechody, ktoré sú z hľadiska
MESTO TRVÁ chody na Kubranskej ulici pri bezpečnosti chodcov rizikové.

NA ZÁMKOVEJ
škole, na M. Rázusa pri obchod- Vytipovala ich mestská polícia
nej akadémii a v križovatke s uli- v spolupráci s dopravnou polí-

DLAŽBE
cou Kpt. Nálepku, na Palacké- ciou. Vybavené sú kombináciou
ho pri Priore a pred križovatkou blikajúcich LED svietidiel v te-
s Rozmarínovou ulicou, na So- lese cesty a výstražnými doprav-
Od 29. júla do 23. augusta blahovskej pri AVK, na Sara- nými značkami. Väčšina z nich
2017 bol v križovatke ulíc M.
Rázusa a Študentská pri Ob-
tovskej oproti domu smútku
a Na Kamenci. Nasvietený bol
je aj nasvietená.
(RED) V  stredu 20. septembra sa
o 12.00 hodine uskutoční
plánované zasadnutie Mest-
chodnej akadémii M. Hodžu
zmenený dopravný režim. ského zastupiteľstva v Trenčí-
V rámci modernizácie želez-
ničnej trate tu prekladali ka- Pozor na nové spomaľovače ne. Obyvatelia ho môžu sledo-
vať opäť aj v priamom prenose
na www.trencin.sk.
nalizáciu. Zhotoviteľ však ne- Na Cintorínskej ulici je len
dokončil práce tak, ako bolo
uvedené v povolení od mesta.
Povrch chodníka v križovatke
jednostranný chodník a na pro-
tiľahlej strane cesty ľudia vchá-
dzajú priamo do vozovky. Keďže
B ezplatné mediačné pora-
denstvo Renáty Králikovej
môžete využiť v stredu 27. sep-
ulíc M. Rázusa a Študentská mnohí vodiči po tejto ulici jazdili tembra v čase od 12.30 do 16.00
upravil asfaltovou vrstvou, príliš rýchlo, mesto tu v záujme h v zasadacej miestnosti Klient-
no v povolení mal uvedené bezpečnosti osadilo 23. augus- skeho centra MsÚ Trenčín.
dať komunikácie do pôvod-
ného stavu, čiže povrch chod-
níka zabezpečiť zámkovou
ta dva spomaľovače. „Dúfame,
že sa tým odkloní tranzitná do-
prava a najmä sa spomalí rých-
D eň otvorených dverí
u policajného náčelníka
Mestskej polície Trenčín bude
dlažbou. Kým sa tak nestane, losť prechádzajúcich vozidiel. Ak v stredu 27. septembra 2017
Mesto tento priestor od zho- tieto opatrenia nepomôžu, pri- Róbert Hartmann. Nové spo- od 14.00 do 17.00 h v sídle
toviteľa nepreberie.(RED) stúpime k ďalším krokom,“ uvie- maľovače sú aj pred nájazdom Mestskej polície na Hviezdovej
dol vedúci Útvaru dopravy MsÚ na most na Ostrov.(RED) ulici 129/2.
4 | INFO aktuality číslo 9 | ročník XIX

Mestské investície Parkovanie pri Základnej
škole na Dlhých Honoch
Pre bezplatné parkovanie vozidiel rodičov, ktorí vozia
deti do školy, bude na ploche medzi bytovým domom
na Beckovskej ulici a potravinami Bala vyhradených päť
parkovacích miest.

V čase mimo vymedzenej miesta bezprostredne pri škole
doby na nich môžu parkovať vo- z hľadiska bezpečnosti i legisla-
zidlá s parkovacou kartou, plat- tívy nebolo možné.
nou pre dané pásmo. Miesta na ploche medzi byto-
Pri mestských školách bolo vým domom na Beckovskej ulici
vyhradených niekoľko parkova- a potravinami Bala budú vyzna-
cích miest pre bezplatné zapar- čené začiatkom septembra.
Jednou z posledných dokončených investičných ak- kovanie vozidiel v čase ranného Na bezpečnosť detí, ktoré
cií mesta je podchod pod chynorianskou traťou. dovozu a popoludňajšieho odvo- budú prechádzať cez niektorý
zu detí. Nájsť takéto parkovacie z dvoch priechodov pre chodcov
miesta pri škole Dlhé Hony bolo umiestnených takmer priamo
náročnejšie. Doprava na ulici pred vchodom do školy, budú
je frekventovaná, jazdí po nej dohliadať mestskí policajti.
MHD, a tak vyznačiť parkovacie (RED)

VÝSTAVBA NOVÝCH
PARKOVACÍCH MIEST POKRAČUJE

Mesto investovalo aj do opravy strechy Kina Hviezda.

Nové parkovacie miesta pri- miest. Samostatnou kapitolou
búdajú nielen v regulovaných sú vnútrobloky, tvorené obyt-
častiach mesta. Prípravy pokra- nými bytovými domami, najmä
čujú aj na sídlisku Juh, kde je na Sihoti I a II a v Dolnom mes-
Od augusta sa pracuje aj na Karpatskej ulici, ktorá bude potrebné pred zavedením regu- te v časti Inovecká, Dlhé Hony.
mať nový povrch, pribudnú dva vyvýšené priechody pre lácie, okrem vyznačenia parko- Riešia sa individuálne vzhľadom
chodcov a vyvýšením sa upraví aj križovatka so Stromo- vacích miest na miestnych ko- k vlastníckym vzťahom, k stavu
vou ulicou. munikáciách, vybudovať nové povrchov a samozrejme aj pod-
plochy. Projekty na ich výstav- ľa požiadaviek obyvateľov okoli-
bu sú pripravené, povoľovacie tých domov. V najbližších dňoch
Ihrisko procesy prebiehajú. Už v sep- sa začnú práce vo vnútrobloku
na Nábrež- tembri sa začnú práce na rozši- na Hodžovej ulici, kde bude opra-
nej ulici už rovaní parkoviska na Šafáriko- vený povrch, preasfaltovaná prí-
má nový vej ulici pri Základnej škole, kde stupová komunikácia a sedem-
povrch pribudne 30 nových parkovacích násť parkovacích miest.(RED)
a nama-
ľované
čiary. Ešte
pribudne
POŠTA TRENČÍN 6 ZOSTÁVA ZATVORENÁ
osvetle- Pôvodne mala byť Pošta Trenčín 6 dočasne zatvorená do 31.
nie ihriska, augusta 2017. Dôvodom predĺženého dočasného zatvorenia až
workouto- do konca septembra sú prevádzkové príčiny. Mesto Trenčín o tom
vá a fit- informovala vedúca Obvodu hlavnej Pošty Trenčín Dana Linhar-
ness zóna. tová. Počas dočasného zatvorenia pošty budú poštové služby v lo-
kalite zabezpečované najbližšou Poštou Trenčín 5.
5. september 2017 aktuality INFO | 5

Prázdninové Rekonštrukcia športoviska
v areáli ZŠ na Východnej ulici

investície v školách
Obdobie prázdnych školských lavíc sa nieslo na viacerých
materských a základných školách v znamení investícií.
Niektoré budú pokračovať aj v septembri.

Mesto obnovilo elektroinšta- na Považskej a MŠ na Turkovej
láciu a rekonštruovalo priestory ulici, vymaľovaná kuchyňa v MŠ
kuchyne v ZŠ na Veľkomorav- na Opatovskej. Maľovalo sa aj
skej, vymenilo palubovku telo- v MŠ na Soblahovskej a na Po-
cvične v ZŠ na Novomeského, važskej, obnovenú dlažbu má
pokračuje v rekonštrukcii špor- MŠ, Kubranská, v MŠ, Niva ob-
tového areálu v ZŠ na Východ- novujú fasádu.
nej a v septembri sa začnú prá- Investície si však riešili zá-
ce aj na kompletnej obnove MŠ
na Šafárikovej a Opatovskej
kladné školy aj vo svojej réžii.
ZŠ na Kubranskej vymieňala
JE PO PRÁZDNINÁCH. KEDY BUDÚ ĎALŠIE?
ulici, kde mesto získalo dotáciu niektoré okná, ZŠ na Veľkomo- Po dvojmesačnej prestávke zasadli školáci 4. septembra do la-
2 milióny eur. Tiež budú vyme- ravskej rekonštruovala zo spon- víc. V novom školskom roku 2017/2018 ich čakajú aj viaceré
nené okná na celej budove MŠ zorských peňazí školské dielne, prázdniny, najbližšie už koncom októbra.
na Šmidkeho ulici. vymieňala rozvod jednej vetvy
Počas prázdnin boli vy- vody, v niektorých triedach me- JESENNÉ: 30. október – 31. JARNÉ v Trenčianskom kraji:
menené niektoré okná v MŠ nila nábytok. (RED), FOTO: P. S. október 2017. Školské vyučo- 19. až 23. február 2018. Vyu-
vanie sa začne 2. novembra čovanie sa začne 26. februára
2017. 2018.

Podporujú znevýhodnené VIANOČNÉ: 23. december
2017 – 5. január 2018. Vyučo-
VEĽKONOČNÉ: 29. marec
až 3. apríl 2018. Vyučovanie sa

talentované deti
vanie sa začne 8. januára 2018. začne 4. apríla 2018.
Polročné: 2. február 2018. Vy- LETNÉ: 2. júl až 31. august
učovanie sa začne 5. februára 2018. Vyučovanie sa začne 3.
Občianske združenie LECA na Tolstého ulici 11 v Bratislave. 2018. septembra 2018.(RED)
vyhlásilo výzvu s možnosťou pri- Registrácia od 9.00 do 10.00 h.
hlásiť talentované deti a mládež Viac na info@lecaproduction.

Včielka Maja už zabáva
vo veku od 3 do 26 rokov zo so- com, www.lecaproduction.com,
ciálne znevýhodnených rodín 0944 076 256, 0902 532 088.
a detských domovov do štipendij- Deti, ktoré svoj talent vďaka pod-

trenčianske deti
ného programu ŠTVORLÍSTOK pore programu už rozvíjajú, mô-
PRE TALENTY. Podpora sa týka žete vidieť počas benefičného ga-
všetkých umeleckých oblastí: lavečera Štvorlístok pre talenty
hudba a spev, dráma, tanec, vý- v nedeľu 17.septembra o 20.10 h
tvarné umenie a podpora štúdia na TV Barrandov Family. Spolu
na vysokých školách. Výbero- s nimi účinkujú H. Zagorová, S.
vé konanie sa uskutoční 30. 9. Sklovská, M. Laiferová, M. Ha-
2017 na Konzervatóriu Bratisla- rich, I. Rapaičová, P. Trávníček
va v Koncertnej sieni E. Suchoňa a ďalší.(RED)

Poznávacie plavby
na Dračích lodiach
V rámci aktivity POHYB PRE štvrtok 7. 9. 2017 o 16.30 h, ďalší
ZDRAVIE TRENČÍN môžu deti 14. 9. 2017. Podrobné informá-
s rodičmi a mládež počas sep- cie nájdete na fb: POHYB PRE Nové detské ihrisko na So- a s obrovským náskokom vyhral
tembra využiť atraktívne plavby ZDRAVIE TRENČÍN a na www. blahovskej ulici, ktoré hlasova- vo svojej kategórii. Ihrisko je teda
na Dračích lodiach. Netradičné- tenisove-centrum.sk. Kolektívy ním pre Trenčín vyhrali ľudia, v správnych rukách a určite bude
mu športu sa v súčasnosti venuje zo základných a stredných škôl po prvýkrát privítalo deti 5. au- miestom detskej radosti,“ dopl-
viac ako 50 miliónov ľudí po ce- môžu využiť ponuku bezplatné- gusta. „Som rád, že aj súkromný nil obchodný riaditeľ spoločnos-
lom svete. Materiálne a organi- ho výcviku na Dračích lodiach sektor sa spolupodieľa na investí- ti Lidl SR Filip Dvořák. Ihrisko
začne plavby zastrešujú členovia a zaradiť tento druh športu do ce- ciách do rozvoja mesta. To najú- má na ploche 16 x 20 m osem
športových klubov KK TTS Tren- loročného plánu telovýchovných žasnejšie bolo, ako sa Trenčania herných prvkov. Rozdelené je
čín a TCM Trenčín. Vyhliadkové aktivít. Najlepšia posádka bude pustili do súboja s inými mestami do dvoch zón podľa veku detí – 2
plavby sú sprevádzané ukážka- ocenená. Zostáva už len prihlásiť o získanie tohto ihriska pre naše až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Môžu
mi jazdy na kanoe a kajaku. Zraz sa na plavbu a zabaviť sa s vodák- deti. Chcem sa za túto obrovskú sa zahrať na dvoch hradoch,
je vždy na kanoistickej lodenici mi. Koordinátor Mgr. Ľ. Kuh- snahu a angažovanosť poďako- pieskovisku, kolotoči, hojdač-
pri starom železničnom moste, loffel (0905 237 377), prihlášky vať,“ povedal primátor mesta kách či prevažovadlách.
podmienkou je minimálne desať- na ludosport45@gmail.com. Richard Rybníček. „Trenčín na-
členná posádka. Prvý termín je vo (Ľ. K.) zbieral viac ako 138-tisíc hlasov (RED) FOTO: ARCHIV
6 | INFO čisté mesto číslo 9 | ročník XIX

ZBER STARÝCH Poznáte ENJOY Trenčín?
ELEKTROSPOTREBIČOV Občianske združenie EN-
JOY vzniklo v júli v Trenčíne
V sobotu 23. septembra 2017 organizuje Mesto
ako nezisková aktivita mladých
Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov
Trenčanov s cieľom spájať dob-
elektrospotrebičov pre recykláciu odvoz
rých ľudí a spoločne prinášať
starých spotrebičov priamo z domácností.
do nášho mesta pomocnú ruku,
Zber starých elektrospotrebičov je bezplatný. zážitky a lásku. V spoluprá-
ci s Mestským hospodárstvom
Ako na to?
a správou lesov a 50 dobrovoľ-
Môžete zatelefonovať na Mestský úrad Trenčín na 032/650 44 18 alebo níkmi 16. júla čistili lesnú cestu
poslať e-mail na viera.gugova@trencin.sk a nahlásiť nasledovné údaje: zo Štefánikovej ulice na Čereš-
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť.
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a tel. kontakt. ňový sad, známu aj ako Vitekov
chodník. Na sviatok SNP 29. au-
V určený deň bude z vašej adresy nahlásený elektroodpad odobraný. Elek- gusta zorganizovali dobrovoľní-
troodpad musí byť vyložený vo vchode bytového domu alebo za bránou kov na akciu UROBME TO MY
rodinného domu už o 9.00 hod. ráno v deň zberu, nie na ulici. Zároveň je
2, aby dokončili lesnú cestičku, hradom. V najbližšej dobe osa-
potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto
priestorov. Z časových dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov, osadili lavičky z materiálu, kto- dia informačnú tabuľu ENJOY
pivníc a povál. rý pripravilo MHSL, vyčistili na hrad. Sledovať ich aktivity
priestor, urobili ohnisko a na- a pridať sa môžete aj na fb a in-
POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do 20. septembra 2017. Telefonicky striekali starú bránu grafikou s stagrame.(RED)
počas úradných hodín mestského úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto ter-
mínu. Odvezieme veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory), ako aj
malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény), ktoré tiež nepatria do
bežného kontajnera.
Čistili priestor medzi hradbami
Počas 2. Tábora dobrovoľní- Laugarício, Mesto Trenčín ho
ZBERNÉ DVORY BUDÚ 15. 9. ZATVORENÉ kov na hrade (15. – 22. 7.) od-
pracovali mladí i tí skôr naro-
podporilo cez grantový program
dotáciou v oblasti práce s mlá-
Vo sviatok Sedembolestnej Panny Márie budú obidva zberné dení spolu 320 hodín. Denne dežou, spolupracovalo MHSL
dvory v Trenčíne zatvorené. Občanom budú k dispozícii opäť v so- sa tábora zúčastnilo v prieme- a ďalší sponzori (TVK, TOI, Pre
botu 16. septembra. Zberný dvor na Soblahovskej ulici od 8.00 re desať ľudí. „Tento rok sami prírodu, KOZA a Kebabizňa).
do 17.30 h a Zberný dvor na Zlatovskej ulici od 6.30 do 17.30 h. dobrovoľníci chceli pracovať až Vo voľnom čase mali účastní-
Odpad sa v piatok 15. 9. bude vyvážať bez zmeny. do podvečera. Dočistili sme me- ci bohatý program, tvorivé hry,
a4.pdf 1 17/08/17 15:27
dzihradobné priestory, juho- exkurzie, táboráky. „Veríme, že
východný svah hradnej skaly, naša práca pomôže pri realizá-
druhú časť hviezdicového opevne- cií projektu obnovy južného opev-
nia a zabudnuté ihrisko Maraca- nenia a zvýši záujem Trenčanov
ná za mestskými hradbami, tiež o tie nové či staronové príťažlivé
sme upravili chodník vedúci z če- miesta, ktoré mnohí ani nepo-
rešňáku po vrstevnici k vyhliadke znajú,“ povedal J. Bruna s tým,
16.9. 9:30 nad hladomorňou,“ povedal Jú- že Rotariáni sa o rok pokúsia aj
2017 20:00 lius Bruna. Tábor zorganizovali o medzinárodný rámec tábora.
Rotary kluby Trenčín a Trenčín (RED)

BIELA PASTELKA POMÁHA NEVIDIACIM
V našom meste budú 22. život. V informačnom stánku
šikovní ľudia a 23. septembra dvojčlenné v OC MAX si na vlastnej koži
C
dizajnové výrobky tímy ponúkať za dobrovoľný budete môcť vyskúšať, aké je
príspevok spinky v tvare bielej byť nevidiacim či slabozrakým.
miestne dobroty
M

Y

CM pastelky. Verejná zbierka Bie- Verejnú zbierku organizuje
MY

CY
workshopy la pastelka je pomocnou rukou Únia nevidiacich a slabozra-
podanou nevidiacim a slabo- kých Slovenska. Ambasádorom
aktivity pre deti
CMY

K

zrakým pri ich snahe naučiť sa tohto ročníka je futbalista SSC
diskusie a koncerty samostatne a bezpečne chodiť Neapol Marek Hamšík. Podpo-
s bielou palicou, variť, postarať riť nevidiacich a slabozrakých je
sa o domácnosť, pracovať s po- možné aj po 23. septembri. Pod-
čítačom a mnoho iných činnos- robnosti nájdete na www.biela-
tí, ktoré sú nevyhnutné na to, pastelka.sk.
aby mohli viesť plnohodnotný (RED)

Rozprávkové čítanie pre deti (Martin Daniš) Ticho Nina Kohoutová . .
. .
Pavol Seriš a Juraj Hubinský Ján Ančic Diskusia: Minulosť a súčasnosť Ulice 1.mája „„ ROKOVANIA VMČ
Fallgrapp DJ Set
Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Trenčianskeho VMČ Stred 11. 9. 2017 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ
samosprávneho kraja a Nadácie ZSE.
VMČ Západ 27. 9. 2017 o 17.00 v KS na Medňanského
VMČ Juh 2. 10. 2017 o 17.30 v KC Juh
VMČ Sever 13. 9. 2017 o 16.00 v KS Kubrá
5. september 2017 čisté mesto INFO | 7

Harmonogram jesenného upratovania 2017
Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pe- nerov (VOK). Jeden z nich bude ZAKÁZANÉ! Prosíme vás, aby
dersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi slúžiť výhradne na odkladanie ste boli disciplinovaní a dodržia-
vykoná na území mesta v mesiacoch september, október biologicky rozložiteľného od- vali označenie a účel kontajne-
a november 2017 jesenné upratovanie. padu (t. j. konáre, odpad zo zá- rov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE
hrad, trávnikov a pod.), druhý vykladať odpad po odvezení
Jesenné upratovanie bude podľa zákona platí zákaz ukla- na odkladanie iného odpadu, kontajnera. Pri porušení hrozí
prebiehať opäť počas 8 sobôt. dania biologicky rozložiteľného okrem drobného stavebného pokuta 166 €.
Obraciame sa na občanov, aby odpadu na skládku, zber odpadu odpadu. Hádzať akýkoľvek iný VOK budú umiestnené pod-
túto možnosť využili a prispe- sa bude uskutočňovať do 2 rôz- odpad ako odpad na ktorý je ľa nasledovného harmonogra-
li tak k čistote mesta. Nakoľko nych veľkoobjemových kontaj- kontajner určený, je PRÍSNE mu:
Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.
– Lavičková (pri domove dôchodcov)
SOBOTA – Šafárikova (nad garážami na rohu – nádoba na sklo)
– Východná (stred ulice)
– 23. 9. – M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
– Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
– Saratovská – Novomeského (križovatka ulíc)
2017 – Západná (pri vchode 24, približne v strede ulice)
– Kyjevská (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)
– J. Halašu (v zákrute oproti domu č. 5 – trávnatá plocha pri schodoch)
– Šmidkeho (roh uličiek– nádoba na sklo – oproti MŠ)
– Halalovka (pri bytovke 24)
Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.
– Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku) – Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
SOBOTA – Bezručova (pri dele) – 28. októbra (na rázcestí s Ulicou Dlhé Hony)
– 30. 9. – Pod Juhom (oproti č. 12) – Beckovská (pri kotolni)
2017 – Soblahovská (bytovka pri Leoni) – Osloboditeľov (otoč križovatka Inovecká – Osloboditeľov)
– Partizánska (pri cintoríne) – S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
– Partizánska (okolo domu č. 73) – Soblahovská (pri bytových domoch 1104 – 1105)
Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.
SOBOTA – Karpatská– Stromová (v závislosti od staveb. prác) – Belá – za plotom TESCO (oproti RD č. 9/1959)
– 7. 10. – Karpatská– Puškinova (v závislosti od stave. prác) – Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
– Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č. 7097) – J. Zemana (2 – 4/2394– nádoba na sklo 7998)
2017 – Nad tehelňou– Pod Brezinou (oproti RD č. 64) – Záhumenská (autobusová zástavka–OTOČ)
– Jilemnického (oproti RD č. 16 – elektrorozvodňa) – Električná (za autobus. zást. pri smetných nádobách)
Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.
SOBOTA – Majerská (oproti RD č. 9) – Okružná (RD č. 37/V. 672)
– 14. 10. – Kasárenská (križovatka smer do Stavív) – Detské mestečko (v objekte DM – zadná brána)
– Orechové kaplnka (zákruta – zrkadlo) – Záblatská – Poľnohospodárska (oproti RD 100/A)
2017 – Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749) – Dolné Pažite – Rybáre (most– RD 172/4)
– Súhrady – Široká – Pri parku (pošta– KD)
Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.
– Duklianskych hrdinov 16 – J. Hollého (parkovisko)
SOBOTA – Bavlnárska – Obchodná (pri nádobe na KO)
– Žabinská (oproti domu č. 34)
– 21. 10. – Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
– Kožušnícka (oproti RD č. 40)
– Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
2017 – Hlavná (pri kaplnke)
– Školská (oproti RD č. 50)
– Hanzlíkovská – J. Psotného (pri nádobe na sklo 18416)
– Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182)
– Ľ. Stárka (v zákrute k žel. mostu)
Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.
SOBOTA – Mlynská (začiatok ul.) – Potočná (v blízkosti domu č. 50 – 58)
– 28. 10. – Opatovská (okolo č. 90 – 95) – Horeblatie (oproti domu č. 617)
– Sibírska (bytovka 12/696) – Clementisova (detské ihrisko – nádoba na sklo č. 18907)
2017 – Niva (pri plote MŠ) – Žilinská (stojisko nádob oproti zber. surovinám)
– Potočná (v blízkosti domu č. 139) – Odbojárov (oproti RD 21 – 23)
Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.
SOBOTA – Pod čerešňami (pri RD č. 1) – M. Turkovej (bytovka č. 36 – oproti škôlke)
– 4. 11. – Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679) – Gen. Goliana – Kpt. Nálepku (oproti zim. štadiónu)
– Považská (bytovka 1708, oproti garážam 99 – 101) – Nábrežná – Študentská (bytovka č. 12)
2017 – Hodžova (bezbarierová bytovka – vedľa telef. búdky) – Kpt. Nálepku (pri dome 1675)
– Hurbanova (oproti byt. domu č. 54 – pri garážach) – Holubyho nám. (oproti RD 1692)
Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.
SOBOTA – Kubranská– Pred poľom (pri byt. dome č. 374 – 375) – Kukučínova – horná časť Pod Brezinou (nádoba na sklo – zákruta)
– 11. 11. – Kubrica – námestie (otoč autobusu) – Pred poľom (oproti garážam na rázcestí za domom č. 11)
– Kubranská (pri Kyselke) – K výstavisku (pri SOŠ)
2017 – Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59) – Pod Sokolice (pri č. 17/514)
– Kubrá pri kríži (pri RD č. 249) – Kubrá– námestie (oproti RD 116, pri telef. búdke)

Do VOK nie je možné ukla- nie sú súčasťou komunálnych od- ulici. Tu je možné odovzdať druhy dodržiavali označenie kontajne-
dať elektroodpad, vyradené batérie padov, a preto ich počas uprato- odpadu v zmysle platného Všeobec- rov a ukladali do nich len určené
a akumulátory, žiarivky, železný šrot vania nie je možné odovzdávať. ne záväzného nariadenia č. 7/2016 odpady a aby nevykladali odpad
ani iné nebezpečné odpady. Tento Občania ich môžu odovzdať bez- o nakladaní s komunálnymi odpad- po odvezení kontajnerov. Na disci-
odpad je možné vyložiť ku kontaj- platne v rámci siete distribútorov mi a drobnými stavebnými odpad- plinovanosť pri ukladaní odpadu
nerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spo- a pneuservisov. Aj počas upratova- mi na území mesta Trenčín, ktoré budú dohliadať pracovníci Marius
ločnosť Marius Pedersen, a. s. Pneu- nia sú otvorené oba zberné dvory je uverejnené na www.trencin.sk. Pedersen, a. s., a Mestskej polície.
matiky v zmysle zákona o odpadoch - na Zlatovskej i na Soblahovskej Ešte raz prosíme občanov, aby (USAŽP)
8 | INFO kultúra číslo 9 | ročník XIX

Textilanka oslavuje 45 ČASŤ HORYZONTOV UŽ ČOSKORO
Dychová hudba Do Trenčína zavíta v rám- priaznivcom už 28. septembra
Textilanka je jednou ci festivalu dobrodružných fil- o 19.00 h v Klube Lúč. Tren-
z dvoch dychových mov zlatý paralympionik z Ria čianskemu publiku sa predstaví
hudieb pôsobiacich Jozef Metelka. Festival Hory- svetový cyklista Jozef Metelka.
v Trenčíne. V tomto Zonty odštartuje na jeseň svoj Prezentácia spojená s besedou
roku oslavuje 45. vý- dvanásty ročník. Pre pretrváva- je organizovaná v rámci sekcie
ročie svojho vzniku. júci havarijný stav Posádkového Umenie a šport v živote telesne
Najnovšie sa môže klubu ho bude opäť zastrešovať postihnutých, realizovanej vďa-
pochváliť „Zlatým Kino Hviezda a Klub Lúč. Hlav- ka podpore Ministerstva kul-
pásmom cum laude“ ný program sa síce začne v úvo- túry SR. Vstup je voľný. Infor-
a tromi ďalšími cena- de novembra, prvú chuťovku movala Barbora Prekopová, PR
mi, ktoré získala v Pe- ponúknu organizátori svojim HoryZonty.
zinku na 17. ročníku
súťažného festivalu
Dychovky v Preši. V konkuren-
cii kapiel z Rakúska, Švajčiar-
Ďatelinkových. Dnes má 15 čle-
nov. Úspech kapely je založený HALA bude tento raz v meste
ska, Česka a Slovenska sa stala aj na výbornej speváckej sekcii, performancie a iné druhy nové-
absolútnym víťazom a laureátom ktorá pôsobí v rovnakom zlože- ho divadla a tiež výstavy, disku-
festivalu. Cenu diváka dostala ní už 11 rokov – T. Ďatelinko- sie a prednášky aj v niekoľkých
za najlepšiu kapelu a za najobľú- vá, Žofka Sekerková, Ľubomír interiérových lokalitách. Počas
benejšiu skladbu celého festiva- Opatovský a T. Vaňo. Hudba je týchto dní budú môcť Trenča-
lu. Cenu za najlepší mužský spev známa aj organizovaním kul- Sympózium súčasného nia a návštevníci mesta uvidieť
udelila porota len 12-ročnému túrnych podujatí. V Trenčí- umenia HALA sa tento rok približne 20 výstupov, reflek-
spevákovi Vladkovi Ďatelinkovi. ne ide o dva hudobné festivaly presúva z interiéru do exterié- tujúcich tendencie a formy slo-
Textilanka počas svojej exis- dychovej hudby – 10. Zlatov- ru. Kým v minulých ročníkoch venského vizuálneho umenia.
tencie viackrát úspešne repre- ský festival 16. júla navštívilo umelci tvorili v bývalej textilnej Súčasťou sympózia budú aj rôz-
zentovala naše mesto a región takmer 1 200 divákov, opäť ne- fabrike Merina a bavlnárskych ne sprievodné programy. Viac
na Slovensku i v zahraničí. zabudli a dobrovoľne vyzbie- závodoch, 5. ročníkom poduja- info na www.halasympozium.
„Našimi hlavnými atribútmi sú rali 333 eur pre „Deťom s ra- tia ožije od 21. do 23. septembra sk. Podujatie podporilo Mesto
vernosť ľudovej tvorbe, ľudovej kovinou, n.o.“. Druhý festival centrum Trenčína. Vo verejnom Trenčín z grantového programu
kultúre a vernosť rodnému kraju s názvom „Okolo Trenčína“ sa priestore ponúkne sympózium v oblasti kultúry a záujmovej
pod Inovcom,“ hovorí spevák uskutoční v Posádkovom klube inštalácie, interaktívne objekty, umeleckej činnosti.(RED)
a „krídlovák“ Tomáš Vaňo, kto- 22. 10. 2017. Na jeho 3. ročníku
rý viedol kapelu 10 rokov. V sú- sa okrem Textilanky predstavia
časnosti sa výrazne omladila. kapely Májovanka, Stříbrňanka
Dva roky účinkuje pod vedením a Glória.
manželov Terezky a Vladimíra (RED) FOTO: ARCHÍV DH

Učaroval im zborový spev

V soboru 23. septembra sa si vyspieval zlaté pásmo a cenu
v Evanjelickom kostole predsta- poroty za hlasovú kultúru v ce-
via dva spevácky zbory – domá- loslovenskej súťaži Mládež
ci detský spevácky zbor VÁŽKY spieva. Con moto Slovakia ve-
pri ZŠ Dlhé Hony a spevácky die renomovaný český dirigent
zbor dirigentov a hudobných Jiří Slovík, zbormajster ocene-
nadšencov zo Slovenska, Čiech, ný za prácu prezidentom Vác-
Ukrajiny a Talianska CON lavom Klausom. Zboristi sú
MOTO SLOVAKIA. Vážky ve- zároveň dirigentmi alebo člen-
die zakladateľka a dirigentka mi rôznych speváckych zborov,
Miroslava Kaliňáková, člen- kapiel alebo iných ansámblov,
mi sú chlapci a dievčatá 2. – 9. niekoľkí ešte študujú hudbu.
ročníka ZŠ. Zbor má na konte Koncert sa začína o 17.30 h.
viacero ocenení, v tomto roku Vstupné je dobrovoľné. (RED)
5. september 2017 spektrum INFO | 9

Oslávili 30 rokov spolupráce ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pri príleži- Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
tosti 30. výro-
čia spolupráce 11. 9. Ing. Anton Blahuš, PhD – Menej známe liečivé byliny
trenčianskeho 18. 9. MUDr. Emília Vlčková – Svedetctvo o homeopatii
a kolárovské-
ho klubu dô- 25. 9. Mgr. Richard Rybníček – Práca primátora mesta
chodcov sa 27. Ďalšie akcie:
júla uskutoč-
nilo v Trenčíne 9. – 16. 9. Pútnicko-poznávací pobytový zájazd Taliansko
slávnostné pria- 12. 9. Púť – Šaštín
teľské stretnu-
21. 9. Bowlingový turnaj
tie. V klubo-
vej miestnosti
na Hviezdosla-
vovej ulici odo- Spoja najmladšiu
vzdali Trenčania Kolárovčanom
pamätnú tabuľku, navštívili rím-
O dobrú náladu sa postarali
Trenčania Tomáš Bečár a Ján a najstaršiu generáciu
skokatolícky Farský úrad, pre- Štefánik. Predseda Spolku pria-
zreli si Trenčiansky hrad i uni- teľov slovenskej kultúry v Ko-
kátnu výstavu Biblií v synagóge. lárove Ondrej Litvai poďakoval
Program v Kultúrnom dome všetkým, ktorí sa pričinili o bo-
v Zlatovciach otvorili vedúce hatý program a priebeh jubilej-
obidvoch klubov Danica Vargo- nej oslavy a pripomenul budúco-
vá a Edit Fűri. Ovácie zožalo vy- ročné pozvanie do Kolárova.
stúpenie detských tanečných pá-
rov z Tanečnej školy Paškovcov. (MK)

ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV
BOLI OPÄŤ V TRENČÍNE
Po viac ako desiatich rokoch – 17. augusta zišlo 118 zástup- Viac ako stovka účinkujú- Spolok skúsených spevúľ z Bra-
sa Celoslovenské športové hry cov seniorov zo všetkých krajov, cich sa predstaví v piatok 29. tislavy, Heligonkári Senior Vr-
a turistický zraz seniorov kona- aby si zmerali sily vo viacerých septembra na pódiu v tradičnom šatec z Dubnice nad Váhom,
li opäť v našom meste. Na 20. disciplínach a oslávili tak špor- folklórnom programe NAŠE inštrumentalisti František Šte-
ročníku podujatia, nad ktorým tového ducha a radosť zo života. SPEVY A TANCE. Pripravuje fanec a Imrich Oravec a domá-
záštitu prijal aj primátor mes- Podujatie organizovala Jednota ho folklórny súbor Seniorklub ci FS Seniorklub Družba. Všet-
ta Richard Rybníček, sa 15. dôchodcov na Slovensku.(RED) Družba s podporou Mesta Tren- kých účinkujúcich spája láska
čín. Ako za organizátorov pove- k folklóru a pocit, že svojou čin-
PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV dal Ladislav Tarbajovský, tohto nosťou majú podiel na udržia-
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (PO – PIA: 9.00 – 17.00) roku mali ambíciu ukázať spoje- vaní tradícií a šírení tejto časti
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň (knihy, video, nie najmladšej a najstaršej gene- kultúry medzi obyvateľstvom.
TV, noviny a časopisy – Pravda, Život, Slovenka), spoločenské hry, šachy, karty, rácie folkloristov. Tých prvých Podujatie je venované nadchá-
bude reprezentovať trenčian- dzajúcemu Mesiacu úcty k star-
stolný tenis, cvičenie ženy, PC, internet, výstava, hudobné kurzy (akordeón, flauta,
sky FS Kornička, všetci ostat- ším. Koná sa o 17.00 hodine vo
gitara, klavír / KC Sihoť, o.z.), keramika – kurz, klub (KC Sihoť, o. z.).
ní účinkujúci sú seniori – spe- Hviezde.
Pondelok a štvrtok 9.30 – 10.30 Cvičenie ženy I. váci z MSS Rodokmeň a ŽSS (RED) FOTO: ARCHÍV FS
Pondelok 10.00 – 17.00 Pedikúra
Pondelok 10.00 – 12.00
Pondelok 15.30 – 17.00
Spevácka skupina „Sihotiar“
Joga Karolína Maršálková má
Pondelok 16.30 – 18.30
Utorok a piatok 10.00 – 11.00
Keramika – klub
Cvičenie ženy II. 100 rokov
Nepárny utorok od 10.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 27 Pri príležitosti výnimočné-
Utorok, štvrtok, piatok 12.00 – 16.00 Stolný tenis ho životného jubilea ju 15. au-
gusta prijal primátor mesta Ri-
Utorok 13.00 – 16.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 5 chard Rybníček na mestskom
Utorok a štvrtok 14.00 – 17.00 Kartové hry úrade. V Trenčíne žije od roku
1951. Do dôchodku pracovala
Streda 10.00 – 11.00 Brušné tance
na Strednej priemyselnej škole donedávna bicyklovala. Šport
Streda a piatok 13.00 – 15.00 Stolný tenis stavebnej ako ekonómka a spo- miluje, ako povedala – v Tren-
Streda 15.00 – 17.00 Diabetes konzultácie lu s vtedajším riaditeľom školu číne má asi najviac televíznych
vybudovali. Veľmi rada číta a má športových kanálov. Najradšej
Štvrtok 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.30 Keramika klub prehľad o všetkom, čo sa v na- sleduje hokej. Pani Maršálkovej
Centrum seniorov Mesta Trenčín, Osvienčimská 3, Trenčín – Sihoť, šom meste deje. Súťažne sa ve- želáme i naďalej dobré zdravie
Kontakt: 0901 714 266 (počas pracovných dní a otváracích hodín centra) novala stolnému tenisu, doma a veľa radosti zo života!
mail: centrum.seniorov@trencin.sk má slušnú zbierku medailí, (ES) FOTO: P. S.
10 | INFO spektrum číslo 9 | ročník XIX

Hľadajú domov
Plánujete si zadovážiť
zvieracieho spoločníka?
Možno vás oslovia práve
tieto mačiatka či psíky.
A možno je medzi nimi
aj psík, ktorý sa stratil
práve vám.

Poďakovanie za krásne zážitky
Deti z Hemofilického tábora, a príjemné chvíle v ich spoločnos- pádlovania a aj jej zásluhou sme
ktorý sa konal v Turčianskych ti. Naši noví kamaráti nám pri- sa nenamočili,“ informoval Pe-
Tepliciach, prežili 6. augusta pravili dokonca aj medaily, ktoré ter Monček, predseda regionál-
nádherný deň. Pripravil im ho odovzdali spolu so sladkou odme- nej skupiny SHZ pre TN kraj
športový klub DRAČIA LÉGIA nou každému dieťaťu. Ďakujeme a vedúci tábora.
2012 z Trenčína. „Chceme sa po- Renátke Hudcovej, ktorá nám
Nový domov hľadajú štyri ďakovať klubu za krásny zážitok trpezlivo vysvetľovala techniku FOTO: ARCHÍV PM
2-mesačné mačiatka (2 mač-
ky a 2 kocúrikovia). Vhodné
sú k ľuďom všetkých vekových
kategórií. Trenčiansky polmaratón LADILI FORMU
štartuje už o 9.00 h NA NOVÚ SEZÓNU
S mottom „Nes-
naž sa prekonať os-
tatných, ale sám
seba!“ sa v nedeľu
10. septembra 2017
uskutoční pod zášti-
tou primátora mesta
Trenčiansky polma-
ratón. Ako informo-
Asi dvojročná Rima je kríže- val za organizátorov
nec. Hľadá pôvodného alebo Martin Vlnka, štart
nového majiteľa. Vhodná je aj preteku, ktorý bude
k malým deťom, do domu či pri Posádkovom klu- Mladí karatisti z klubu
do bytu. be, museli z organi- Laugaricio Trenčín prežili 10
začných dôvodov pre- dní na 24. letnom sústrede-
ložiť na 9.00 hodinu. ní v Liptovskom Jáne prípra-
vou na nasledujúcu sezónu
2017/2018. „Čakajú nás ťažké
HISTORICKÝ ÚSPECH TRENČANIEK medzinárodné turnaje, North
Bohemia v ČR, Európsky po-
NA SVETOVÝCH HRÁCH hár v Slovinsku,“ povedal tré-
ner Dušan Hajmach s tým, že
Na X. Svetových hrách vo Karatistka Ingrida Suchánko- v septembri a októbri robia aj
Wroclawi (20. – 30. 7. 2017) vá v kumite do 61 kg vybojo- pravidelný zápis nových čle-
získali Slováci v silnej celosve- vala pre Slovensko bronzovú nov, chlapcov a dievčat od 6 ro-
tovej konkurencii 3500 špor- medailu a kickboxerka Monika kov, každý pondelok o 16.00 h
Asi ročný kríženec Kali je ak- tovcov zo 111 krajín tri cenné Chochlíková získala v disciplí- v V. ZŠ (Dlhé Hony).
tívny psík, vhodný k deťom kovy. O dva z nich sa postara- ne K1 striebro. Blahoželáme! Viac na 
a mladým ľuďom do domu li športovkyne z nášho mesta. www.laugaricio-karate.eu.
s výbehom. S inými psíkmi
sa znáša dobre. Čaká na svoj-
ho pôvodného alebo nového
majiteľa.
Rodinný lukostrelecký viacboj po prvý raz v Trenčíne
Karanténnu stanicu mô- Historicky po prvýkrát sa TCM Trenčín. Ako informoval sa v utorok 12. septembra
žete navštíviť osobne alebo v našom meste uskutoční ro- Ľudovít Kuhlöffel, súťažiť sa v Hoss sport centre so začiat-
využiť kontakt 0915 785 007. dinná súťaž v lukostreleckom bude v streľbe z detských, re- kom o 16.30 h. Prihlasovanie
Ľudia, ktorí si osvoja psíka viacboji. Podujatie pod názvom flexných, tatárskych a kladko- na ludosport45@gmail.com, Ľ.
z karanténnej stanice, budú „Orlie pero“ je súčasťou špor- vých lukov na rôzne terče. Sú- Kuhlöffel, 0905 237 377. Viac
oslobodení od dane za psa. tovej aktivity Pohyb pre zdra- ťaž je koncipovaná tak, aby bola na www.tenisove-centrum.sk
Osvojenie psíka sú povinní vie Trenčín, ktorá je zastrešo- zabezpečená maximálna bez- a na fb POHYB PRE ZDRAVIE
oznámiť na úrade. vaná občianskym združením pečnosť účastníkov. Uskutoční TRENČÍN.
5. september 2017 program festivalu INFO | 11

P R IProgram
T R E Nfestivalu:
ČIANSKEJ BRÁNE 2017
PIATOK 8. 9. > PÓDIUM PRI DOME ARMÁDY
10.00 JARMOK
remeselnícke a  umelecké výrobky, burčiak 19.00 VIDIEK
a dobré jedlo kapela, ktorá patrí do „rodinného striebra“
slovenskej hudby. Janko Kuric a spol. sa prí-
14.30 AURA, BAMBULA, GOONIES, du s vami zabaviť.
KORZO
vystúpenia trenčianskych tanečných skupín 20.30 CELLMATES
17.00 BALKANSAMBEL rock and roll na záver – kožené bundy, džín-
balkánska smršť, radostná a strhujúca hudba, sy, pomáda, svetové hity a traja skvelí muzi-
pri ktorej neobsedíte kanti

SOBOTA 9. 9. > PÓDIUM PRI DOME ARMÁDY
10.00 JARMOK 17.00 CAMPANILLAS A TANEČNÝ
remeselnícke a  umelecké výrobky, burčiak KLUB DUKLA
a dobré jedlo ukážky latinsko-amerických tancov mladých
10.00 STRAŇANKA Trenčanov
najznámejšia slovácka dychovka zo Strání 17.00 Z PRÍBEHOV
11.00 MARTINKO KLINGÁČ TRENČIANSKEHO ŠAŠA
detské predstavenie Divadla Portál (pri so-
che Ľ. Štúra) PORRA
Adrián Ohrádka z Teatra Komika ako potul-
12.30 STUDŇA LÁSKY ný komediant a kaukliar (pri soche Ľ. Štúra)
piesne z muzikálu na motívy známej legen-
dy zaspievajú žiaci ZUŠ K. Pádivého 18.00 VITAJTE PRI TRENČIANSKEJ
13.30 PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE BRÁNE
veľký folklórny program súborov Trenčan,
DETI SÚ VÍTANÉ Kornička, Radosť, Javorníček, Ciupaga
program detských folklórnych súborov Kor-
nička a  Radosť z  Trenčína, Čajka z  Hornej
Súče, Kopaničiarik z Myjavy 20.00 ADAM ĎURICA
koncert, na ktorom budete poznať pesničky
15.00 CIUPAGA aj texty – stačí len prísť a spievať s ním
originálna goralská muzika – hviezdy poľskej
súťaže Mám talent 2016 21.30 Cpt. SLICE
trenčianska bláznivá hudobná bodka za
15.30 VINTAGE CIRKUS festivalom
CirKus-Kus a Funny Fellows v rozmarnom do-
bovom cirkusovom predstavení plnom akro-
batických a žonglérskych kúskov (pri soche NEDEĽA 10. 9.
Ľ. Štúra) ŠTÚROVO NÁMESTIE
16.00 JANELYS Y SU CUBANÍA 16.00 OPATOVANKA
kubánske trio a ich energická a nebezpečne koncert trenčianskej dychovkovej stálice
nákazlivá hudba vás prenesú rovno do slneč-
nej Havany

Sprievodný detský program (sobota 9. 9.):
10.00 – 17.00 Japonsko vlastnými rukami – papierové dielničky: maľovanie kaligrafií, skladanie origami
a stolová hra šógi (v spolupráci s Japonským veľvyslanectvom v SR)
10.00 – 17.00 LEGO dielničky – pre všetkých malých i veľkých fanúšikov skladania
10.00 – 17.00 Odfotím sa v kroji – fotostena a fotenie v krojoch
11.00 – 15.00 Ako to bolo kedysi – ochutnávka historickej kuchyne a historické hry
11.00 – 16.00 Na gazdovom dvore – živé zvieratká z farmy
12.00 – 15.00 Pastierske hry na tráve – ako sa deti hrávali kedysi (O priebehy s batohom,
Preskacuvaná ponad šibeničky, Širákový, Na husárov, Na kone)
12.00 – 22.00 Slnko na dlani – pozorovanie oblohy astronomickým ďalekohľadom (v spolupráci s univerzitným
observatóriom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka)
14.00 – 17.00 Cifrované tvorivé dielničky – ľanové vrecúška na milé malé poklady
14.00 – 18.00 Detský adrenalín – slackline, zvončekové bludisko, streľba lukom a ďalšie atrakcie (átrium pod
Mestskou vežou)
FESTIVAL Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL
O R G A N I Z Á T O R O M F E S T I VA L U J E
12 | INFO otázky a odpovede číslo 9 | ročník XIX

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
„„ Novovybudované kruhové „„ Pre koho je určené detské niektoré ulice na Sihoti. Ide a takisto aj šírka cesty nie je
objazdy v meste sú pekné, ale ihrisko pri objekte Rubikon? o celodenný problém. Plánuje- dostatočná. JAKUB
vôbec nie sú udržiavané. Vyso- Mojej dcére sa nejaká pani te opatrenia vrátane spoplat- Róbert Hartmann, vedúci útva-
ká tráva a samá burina. Exis- z tejto bytovky vyhrážala za- nenia? MÁRIA ru dopravy:
tuje na mestskom úrade člo- volaním policajtov, lebo že to Ľuboslava Sedláková, kancelá- Oprava ulice je naplánova-
vek, ktorý dozerá na údržbu? ihrisko patrí obyvateľom Ru- ria primátora: ná. Malo by dôjsť k spevneniu
Za porovnanie stojí výsadba bikonu.MARIÁN Mesto bude regulovať par- konštrukcie podložia, rozšíre-
kruhového objazdu na Sobla- Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ: kovanie postupne aj v ďalších niu cesty o cyklopruhy a jeden
hovskej pri Družbe s objazda- Pozemok pod ihriskom ako častiach. Pred spustením regu- chodník a mala by pribudnúť
mi na Brnianskej a v Záblatí! aj okolie bytovky sú vo vlastníc- lácie je potrebné lokalitu pri- aj obojstranná zastávka MHD. 
A. B. tve Mesta Trenčín a detské ihris- praviť. Ide o prípravu projektov, Projektová dokumentácia bola
Róbert Hartmann, vedúci útva- ko je práve v procese odovzda- vyznačenie parkovacích miest, odovzdaná na jar 2017, v súčas-
ru dopravy: nia do majetku mesta Trenčín. dopravné riešenia, zjednosmer- nosti prebieha povoľovací pro-
Upravený objazd na Sobla- Toto detské ihrisko teda nie je nenia, osadenia dopravných ces. Oprava teda bude možná
hovskej ulici je v správe a majet- vo vlastníctve obyvateľov bytov- značiek, vydanie dostatočné- najskôr v roku 2018. Dôležité
ku mesta. Objazdy na Brnian- ky Rubikon a vaša dcérka sa tam ho počtu kariet, všetky potreb- bude aj schválenie nemalých fi-
skej ulici a v Záblatí sú v správe môže hrať. né povoľovacie procesy a pod. nančných prostriedkov v mest-
Železníc SR. Keď ich mesto pre- Do úvahy je potrebné brať aj skom zastupiteľstve.
vezme a skolauduje, riadne sa „„ Kontroluje niekto nový možnosti rozpočtu mesta, keďže
o ne postará. O mestské kruhové cestný most? Z každého kaná- výstavba jedného parkovacieho „„ Je povolený vjazd vozidiel
objazdy, ktoré sú naozaj pekne la rastie nejaká zeleň. boxu stojí cca 2 – 5 tisíc eur v zá- na breh Váhu medzi mostom
upravené a udržiavané, sa stara- JÁN MINÁRIK vislosti od stavu terénu. V prvej na Ostrov a zimným štadió-
jú záhradníci z MHSL, m. r. o. Lucia Karelová, hovorkyňa Slo- etape sa zaviedla regulácia nom (časť, ktorá je súbežná
venskej správy ciest: v miestach zvýšeného doprav- s Nábrežnou ulicou)? V po-
„„ Zaujíma ma ďalšie využitie Po dohode s naším zmluv- ného zaťaženia, ako napr. cen- slednej dobe tam vo veľkom
priestoru, kedysi parkoviska ným partnerom je čistenie ulič- trum mesta a jeho širšieho oko- parkujú rybári. Znamená to,
pri bývalej reštaurácii Koliba. ných vpustov na uvedenom lia. V ďalších etapách sa bude že aj my, domáci zo Sihote,
Je možné ho využívať v súčas- moste naplánované na septem- riešiť Juh a Sihoť III a IV, kde je tam môžeme parkovať? PETER
nosti na parkovanie? I. HUDEC ber 2017. potrebné nielen vyznačiť parko- Róbert Hartmann, vedúci útva-
Róbert Hartmann, vedúci útva- vacie miesta, ale aj vybudovať ru dopravy:
ru dopravy: „„ Sused chce vrátiť hnedú nové. Časť projektov na ich vý- Ide o záplavové územie Váhu
Parkovisko je súčasťou sta- nádobu na bioodpad a prestať stavbu je už pripravená, musia v majetku Slovenskej republiky
veniska, sú tu uskladnené sta- platiť za odvoz tohto druhu prejsť ďalším schvaľovacím pro- v správe Slovenského vodohos-
vebné materiály, na ceste sú die- odpadu čo najskôr. Ako to má cesom pre územné a stavebné podárskeho podniku. V danom
ry po výkopoch a jazdia tadiaľto spraviť? IGOR konanie, ktoré môžu mať vplyv území sa nenachádza žiadna po-
stavebné stroje. Ako nepovolaná Zuzana Čachová, útvar staveb- na samotnú realizáciu výstavby. zemná komunikácia. V takomto
osoba by ste preto na stavenisko ný a životného prostredia: Regulácia parkovania bude ne- prípade je vjazd do tohto územia
nemali vstupovať. Využívanie Zmeniť systém triedenia bio- skôr rozšírená aj do Zámostia možný len so súhlasom správcu
parkoviska je teda len na vlast- odpadu a nahlásiť všetky zme- (Kvetná) a aj na sídlisko Noviny. toku.
nú zodpovednosť – riskujete po- ny, ktoré majú vplyv na poplatok
škodenie vozidla a môže tu dôjsť za komunálne odpady, je potreb- „„ Vďaka za opravu ihriska „„ Na základe čoho ste svoj-
i k ohrozeniu života. né najneskôr do 31. 1. nasledu- na Nábrežnej. No zatiaľ sa voľne rozšírili platené parko-
Do konca roka (ak všetko júceho roku. Ak sa sused v tom- opravovalo iba ihrisko k hrá- vanie aj o miesta na Žilinskej
pôjde tak, ako stavebník prisľú- to roku rozhodol pre triedenie dzi a to je zrovna to, ktoré bolo ul. (odbočka z Považskej ul.)
bil), by parkovisko malo opäť bioodpadu formou bionádoby, lepšie. Druhé, bližšie k ceste, a posunuli aj tabule? JOZEF
prejsť do správy mesta a bude môže tento systém zmeniť až k 1. má katastrofálny povrch, nedá Ľuboslava Sedláková, kancelá-
sprístupnené. Zatiaľ odporúča- 1. 2018. Pre tento rok už systém sa na ňom robiť žiadna aktivi- ria primátora:
me parkovať inde. meniť nemôže, bola mu zakúpe- ta. Bude sa opravovať aj táto O zaradenie do regulované-
ná bionádoba, dodaná na jeho druhá časť? IVANA ho pásma časti Ulice Žilinská
„„ Prečo sme sa nemohli kú- adresu a vyrubená v poplatku. Miroslav Sádecký, útvar inter- požiadali obyvatelia zo Žilin-
pať v auguste na kúpalisku aj Ak bude chcieť zmeniť systém ných služieb: skej 13, 15, 17, ktorí chceli mať
okolo 18.00 h, keď bolo vonku bionádoby za systém kompos- Na druhej časti vzniknú možnosť zakúpiť si parkovaciu
krásne a teplo?NAĎA tovania, bude musieť podpísať plochy a prvky na workoutové kartu do pásma H, pretože táto
Róbert Buchel, Mestské hospo- k 1. 1. 2018 čestné prehlásenie cvičenie a fitnes. Na práve re- ulica je na hranici tohto pásma.
dárstvo a správa lesov, m. r. o. o tom, že bude všetok bioodpad konštruovanom ihrisku sú na- Vodiči využívali možnosť par-
Otváracia doba je stanovená kompostovať vo vlastnom kom- maľované čiary pre jednotlivé kovať v okolí domu bezplatne,
presne podľa prevádzkového po- postovacom zásobníku. športy. Okrem toho sa celý špor- čo spôsobovalo domácim prob-
riadku bývalého letného kúpa- tový komplex nasvieti. lémy s parkovaním. Žiados-
liska. Nič sa nemenilo. Naopak, „„ Z hraničných lokalít, teda ti sme vyhoveli a táto časť ulice
počas extrémne horúcich dní tam, kde končia platené zóny, „„ Je naplánovaná oprava je zaradená do pásma H. Kaž-
sme predlžovali čas zatvorenia sa stali záchytné parkoviská cesty na ulici Na kamenci, kto- dú zmenu vo VZN o dočasnom
o hodinu dlhšie. Samozrejme, pre mimotrenčianske autá, rá spája Zlatovce a Orechové. parkovaní schvaľuje mestské
zbierame podnety od návštevní- ktorých majitelia ani neuva- Táto cesta je v oboch smeroch zastupiteľstvo. V tomto prípa-
kov a do budúcej sezóny prehod- žovali o parkovacích kartách. v katastrofálnom stave, cyklis- de zmeny VZN, ako aj v ďalších,
notíme otváracie a zatváracie Ide hlavne o sídlisko Novi- ti chodia po strede cesty, lebo sa vyšlo v ústrety požiadavkám
časy. ny, Pod Juhom, Zámostie aj krajnice sú extrémne hrbolaté občanov.
Názov periodickej tlače: INFO TRENČÍN. Vydavateľ: Mesto Trenčín, IČO: 00312037. Vychádza raz mesačne. Uzávierka čísla je vždy 20. v mesiaci. Ročník XIX. Náklad 24 500 ks. Adresa vydavateľa: INFO,
Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín. Tel.: 032/650 42 87, fax: 032/650 42 16, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedný redaktor: Eva Mišovičová, grafik: Radoslav Jánoš. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia
a nehonoruje. Tlač: DOLIS, s. r. o. Distribúcia: Slovenská pošta, a. s. ISSN 1338-6832. Evidenčné číslo: EV 3517/09. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.
ST I VA L
Ý FE
TSK
ME
S
R E NČIANSKEJ BR ÁNE
I T 201
PR 8. – 9. se pte mber 7
A M ĎU RIC A • VIDIE
A D SA M BEL • CELL K
N MAT
A LKA T R E N Č Í N ES
B
BURČIAK • JEDLO • JARMOK • KONCERTY

V programe mestského festivalu ľudovej kultúry a zá- september 2017
bavy sú zastúpené všetky žánre tak, aby si každý našiel
svoje. Podrobný program nájdete v INFE na strane 11.

„„ DIVADLO 22. 9. 19.00 Studňa lásky
TRENČIANSKY HRAD Pôvodný slovenský
|
13. 9. | 20.00 | Michael Winslow
PIANO KLUB |
„„ NEDAJTE SI UJSŤ
14. 9. | 17.00, 19.00 | Mier muzikál uvádza ZUŠ K. Pádivého. 14. 9. | 19.00 | Ricco a Claudia 8., 9. 9. | 10.00 – 21.00 | Pri
chatrčiam! Vojnu palácom! 23. 9. | 21.00 | Lokál PIANO KLUB | trenčianskej bráne
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Divadelné spraco-
KLUB LÚČ | Príbeh vzniku umeleckého die-
vanie revolučného textu Georga Büchnera 16. 9. | 21.00 | Ján Boleslav
la, až po jeho slávnostné odhalenie. Podu-
v podaní Roberta Rotha. jatie v rámci sympózia HALA. Kladivo
KLUB LÚČ | Slovenský pesničkár a skladateľ
15. 9. | 19.00 | Shylock 24. 9. | 16.00, 19.00 | LÁS-KA- elektroakustickej experimentálnej hudby,
NIE 2 vlastným menom Richard Sabo tvorí už
viac ako dvadsať rokov.
16. 9. | 23.30 | James P. Honey
(UK)
KLUB LÚČ | Sólový projekt frontmana kape-
ly Buriers. Jeho skladby majú v sebe niečo
z poetiky i prejavu Leonarda Cohena, pri-
pomínať môžu Michalea Giru alebo PJ Har-
vey z polovice 90-tych rokov.
KINO HVIEZDA | V monodráme účinkuje Mi-
21. 9. | 19.00 | King of gypsy PÓDIUM PRED DOMOM ARMÁDY | Sep-
lan Kňažko, ktorý za  mimoriadny herec- KINO HVIEZDA | Tragifraškaz roku 1992 sa
ký výkon v tomto predstavení získal Cenu dance a Cigánski diabli tembrový mestský festival ponúkne
zaraďuje medzi najoriginálnejšie, ale zá- PIANO KLUB | Adama Ďuricu, Vidiek, goralskú, ku-
Thálie 2016. roveň aj najúspešnejšie tituly Stanislava
22. 9. | 22.00 | Maroš Szabo, bánsku i  balkánsku muziku, folklórne
15. 9. | 21.00 | Třetí lež Štepku a Radošinského naivného divadla . programy s účastníkmi šou Zem spieva
PK DIVADELNÁ SCÉNA | V monodráme účin- ISAMA ZING, PURE
26. 9. | 19.00 | O láske KLUB LÚČ | Koncert v rámci sympózia HALA.
či remeselnícky jarmok s dobrým jed-
kuje mladý český divadelný, filmový a te- KINO HVIEZDA |Ľahko brutálna komédia. lom a burčiakom. Festivalom Pri tren-
levízny herec Jakub Gottwald. V  hlavných úlohách Karel Roden a  Jana 23. 9. | 22.00 | Ventolin, Dash čianskej bráne na dva dni ožije priestor
16. 9. | 18.00 | Adolf Krausová. KLUB LÚČ | Koncert v rámci sympózia HALA. pred Domom armády. K pódiu sa prida-
PK DIVADELNÁ SCÉNA Britský autor a he-
| 23. 9. | 17.30 | DSZ Vážky a Con jú stánky s  remeselníkmi, rozvoniavať
5. 10. | 18.00 | Nikto nie je bude dobré jedlo a  lahodný burčiak.
rec Pip Utton hráva svoje antirasistické moto Slovakia
divadlo od  roku 1998. Precestoval s  ním dokonalý Vstup na festival je voľný.
KINO HVIEZDA | Slávnostné otvorenie novej
takmer všetky svetové kontinenty. 7. 10. | 8.00 – 14.00 |
sezóny Mestského divadla Trenčín a  pre-
16. 9. | 19.30 | Koba/Stalin miéra búrlivej komédie. Hrajú: Karol Čálik, Farmársky jarmok
KINO HVIEZDA | Monológ starého Stalinov- Štefan Richtárech, Zuzana Mišáková, Dia-
ho priateľa z  revolučnej mladosti uvedie na Minarovičová. Réžia: Matúš Bachynec.
litovský divadelný herec, pedagóg a  ria-
diteľ festivalu „MonoBaltija“ Alexandras 8. 10. | 18.00 | Nikto nie je
Rubinovas. dokonalý
KINO HVIEZDA | Uvádza Mestské divadlo
16. 9. | 22.00 | Herec a truhlář Trenčín.
Majer mluví o stavu své EVANJELICKÝ KOSTOL | Koncert zborového
domoviny
KLUB LÚČ | Autorské čítanie textu oceňova- „„ KONCERTY spevu. Účinkuje detský spevácky zbor Váž-
ky pri ZŠ Dlhé Hony z Trenčína a Spevácky
nej monodrámy Davida Zábranského. 7. 9. | 19.00 | Jozef Holly and zbor dirigentov a  hudobných nadšencov HVIEZDOVÁ ULICA | Posledný zo sé-

17. 9. | 17.30 | Na jazyku vlas Band Slovenska Con moto Slovakia. rie farmárskych jarmokov ponúkne
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Pohybová inscená- PIANO KLUB | 24. 9. | 18.00 | Ingrid Fuzjko AV. kvalitné farmárske produkty – mäso,
cia o „jednom performerke“ a „jednej hu- Georgii-Hemming syry, med, sirupy, džemy, strukoviny,
9. 9. | 19.00 | Bella (a) cappella pekárenské výrobky, trvalky i  dreviny.
dobníkovi“. Účinkujú: Jazmína Piktorová, GMAB | Otvárací koncert sezóny Klubu
Tomáš Janypka priateľov vážnej hudby. V  programe sa predstaví skvelá heli-
gónkarka Vlasta Mudríková, obľúbená
17. 9. | 18.15 | Monochromy 27. 9. | 19.00 | Marta Kubišová dychová hudba Textilanka, trenčianska
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Sólové predstavenie „Naposledy“ bluegrassová skupina Tieň a  skupina
autora a performera na poli fyzického di- OuKey, ktorá zahrá country revival čes-
vadla, súčasnej klauniády, tanca a cirkusu koslovenských hitov.
Tomáša Janypku.
7. 10. | 16.00 | Prechádzky
17. 9. | 20.00 | EVA mestom so sprievodcom:
ŠTÚDIO M@S | V autorskej inscenácii voľne
inšpirovanej životmi Evy Braunovej, Na- Rehoľné rády v Trenčíne
KIC | Témou októbrovej prechádz-
deždy Allilujevovej, Clary Petacci, Lutz Gi-
zely a vierou v osud a ideál účinkuje Peter EVANJELICKÝ KOSTOL Účinkujú: Lee An-
| ky mestom budú rehoľné rády, ktoré
Tilajčík. drew Davison (USA), vokálna skupina VOX pôsobili alebo v  súčasnosti pôsobia
a detský spevácky zbor Vážky z Trenčína. v  Trenčíne – jezuiti, piaristi, školské
21. 9. | 20.00 | Hra sestry de Notre Dame a milosrdné ses-
10. 9. | 19.00 | Benefičný POSÁDKOVÝ KLUB | Spoluúčinkuje orches-
na budúcnosť ter Petra Maláska. try sv. Vincenta.
KINO HVIEZDA Predstavenie v  rámci 5.
| Mariánsky koncert
PIARISTICKÝ KOSTOL | Účinkujú: Orchester
sympózia súčasného umenia HALA.
Zlaté husle, Dalibor Karvay a Daniel Hevier.
2 | KAM kam v trenčíne číslo 9 | ročník XIX

„„ KINO 29. 9. | 22.00 | Usual vibe w/
Tristan.streetmiw / Drim
17. 9. | 16.00 | Kráľ šašo
KINO HVIEZDA | Detský divadelný klub.
výtvarnej tvorby autorov pôsobiacich
na území kraja.
CINEMAX KLUB LÚČ | Tristan.streetmiw je mladý ta- Účinkuje mím, scenárista, režisér a  orga-
nizátor kultúrnych podujatí Vlado Kulíšek. 8., 9. 9. | Expooptik 2017
od 1. 9. |
Hurvínek a kúzelné lent. Jeho fresh sety kombinujú trap, gri- EXPO CENTER | 24. ročník kontraktačno-
múzeum me, dokonca aj SK rap, podobne, ako aj 21. a 28. 9. | 9.30 – 11.30 | -prezentačnej výstavy očnej optiky a  of-
Animovaná komédia pre celú rodinu ďalší hosť DRIM z face2bass crew TN. Ďalej Galerkovo talmológie.
z  dielne špičkových scenáristov, ani- sa predstavia AMPE a NAPHEX z usual vibe GMAB | Tvorivé dielničky pre malé deti
mátorov a  trikárov z  rôznych európ- spolu s už štandardne kvalitným vizuálom od 18 mesiacov do 5 r. 11. 9. – 15. 10. | Umenie spája –
skych krajín. a zvukom. Priateľstvo bez hraníc
30. 9. | 15.00 – 18.00 | Vo
30. 9. | 20.00 | Extip + Support POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava obrazov a tex-
od 1. 9. | Terminátor 2: Deň farbách jesene
KLUB LÚČ | Slovenská skupina Extip je zná- tilnej tvorby. Vernisáž 9. 9. o 16.00.
zúčtovania OC LAUGARICIO | Tvorivé
dielničky pre deti.
ma najmä albumami Pekný, škaredý deň Vyrobíme búdku pre vtáčatká, myšku a fa- 12. 9. – 15. 10. | Čiernobiele
(1991) či „bestofkou“ Kraken (2001). rebnú pokladničku. spomienky
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií. Ver-
„„ PRE DETI „„ VÝSTAVY nisáž 12. 9. o 17.00.
denne | Brick by Brick – zábava 13. – 30. 9. | Československé
do 6. 9. | Uhol pohľadu
s Legom POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií KVV légie 1914 – 1920
POSÁDKOVÝ KLUB | Dokumentačná výsta-
KREATIVO | Kreatívno-vzdelávacie cen- – Klub slovenských turistov.
trum. Lego kurzy pre deti od  4 do  11 va. Vernisáž: 13. 9. o 14.00.
do 11. 9. |
Slovenské národné
r., ale aj voľné hodiny na  hru s  kocka- povstanie v grafikách majstrov 13. 9. – 8. 10. | Súhry
Arnold Schwarzenegger sa vracia mi Lego pre deti s  rodičmi i  bez rodi-
na plátna kín v úlohe Terminárora v di- POSÁDKOVÝ KLUB | Výtvarné diela z Depo- MESTSKÁ VEŽA | Vystavujú študenti a peda-
čov. Viac na  www.kreativotn.sk alebo zitára predmetov kultúrnej hodnoty OS SR. gógovia odboru dizajn exteriéru Strednej
gitálne remasterovanej 3D verzii filmu. 0918 883 505.
do 10. 9. | ORA ET ARS Skalka umeleckej školy v Trenčíne. Vernisáž 13. 9.
od 7. 9. | To pondelok, piatok | 18.00 | o 16.00.
Americký horor podľa knižnej predlohy 2017
Stephena Kinga. Džamál junior 21. 9. – 12. 11. | Ilona Németh /
TŠ ANIDE |Skupina orientálneho tanca Gabriela Zigová.
od 14. 9. | Ktorý je ten pravý? od 12 do 16 rokov. Info 0908 788 560 ale-
Reese Witherspoon sa v novej roman- GMAB | Spoločná výstava známej sloven-
bo anide@seznam.cz.
tickej komédii ocitne po  rozchode skej umelkyne a  absolventky jej ateliéru
s manželom v obkľúčení mladých mu- pondelok | 16.00 – 17.00 | piatok na VŠVU i úplne nové diela vytvorené špe-
žov. | 18.00 – 19.00 | Skauting ciálne pre konkrétny priestor.
od 14. 9. | Americký zabijak na Juhu 22., 23. 9. | Trenčín mesto módy
KC AKTIVITY Schôdzky detí a  mláde-
|
EXPO CENTER | Kontraktačno-predajná vý-
že 32. skautského zboru. Info R. Kopecká stava.
0908 683 393 romcako@gmail.com. MESTSKÁ VEŽA | Diela z 10. ročníka medzi-
22. 9. – 6. 10. | Výtvarný salón
pondelok, streda a piatok | národného výtvarno-literárneho sympó-
Tanečná škola Aura dance zia. ZPMP 2017
OC LAUGARICIO | 22. ročník súťažnej pre-
KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 5 do 10. 9. | Juraj Jaroš – 14 minút
do  15 r. Info 0908  731  125. Zápis 11. 9. hliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym
obyčajného súkromia postihnutím.
od 17.00. GMAB | Autorská výstava jedného z najza-
pondelok | 16.00 – 17.00 | streda ujímavejších umelcov najmladšej generá- 23. 9. | 19.00 | Martin Kochan
Príbeh elitného agenta Mitcha Rappa, | 16.00 – 18.00 | Tanečná škola cie trenčianskeho regiónu. a Cyril Blažo
ktorý je nasadený do boja proti teroriz- Goonies do 10. 9. | Jozef Baus – Pohľad GMAB | Vernisáž tvorby umeleckej dvojice,
mu. Nakrútené podľa knižného best- KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 3 z druhej strany ktorú môžete 23. 9. stretnúť v uliciach cen-
selleru Vinca Flynna. r. Info 0915 101 051. Zápis 6. 9. GMAB Výstava predstavuje širokospek-
| tra Trenčína s  vozíkom plným vecí, z  kto-
trálnu, predovšetkým veľkoformátovú rých zrealizujú kresby, maľby a iné objek-
od 21. 9. | The lego Ninjago pondelok, utorok, štvrtok |
tvorbu maliara a pedagóga. ty. V rámci sympózia HALA.
movie 16.30 – 18.00 | Karate klub
Ekonóm do 15. 9. | Čínsky príbeh – 26. 9. – 6. 10. | Slovensko očami
KC AKTIVITY | Nábor 11.,12., 14. 9. Info Čínsky Tibet ruských výtvarníkov
0911 603 068. GMAB | Výstava fotografií pod záštitou Veľ- TSK | Obrazy 21 ruských výtvarníkov. Ver-
vyslanectva Čínskej ľudovej republiky. nisáž 26. 9. o 17.00.
utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 |
Korzo dance do 22. 9. | Ján Balaj: Krása 28. 9. – 10. 11. | Ľuboš Feranec:
KC AKTIVITY Tanečná škola moderného
| zachráni svet Duch okolia
tanca SZUŠ Trenčín pre deti a mládež od 3 TSK | Autorská výstava obrazov výtvarníka BUDOVA NOE | Výstava súčasného umelca
do  20 r. Info 0903  793  557. Zápis 7.,12. z Mníchovej Lehoty. najmladšej generácie. Séria krajinárskych
a 14. 9. do 29. 9. | Japonsko mojimi diel, ktoré prekračujú zaužívané hranice
Pokračovanie úspešnej animovanej sé- streda | 17.30 | Ameerah očami tohto námetu.
rie | Skupina orientálneho tan- CENTRUM SENIOROV | Fotografie Barbory
TŠ ANIDE 1. 10. | Akvatera Trenčín 2017
od 21. 9. | Kingsman: Zlatý ca (6 – 12 r). Info 0908  788  560, Jančovej. EXPO CENTER | Medzinárodná výstava zvie-
kruh anide@seznam.cz. do 30. 9. | Jaroslav Bureš – rat.
12., 19., 26. 9. | 10.00 – 11.00 | Výber z diela
KATOV DOM | Autorská výstava obrazov vý-
Tvorenie pre najmenších
KC AKTIVITY Deti od  2 r. v  sprievo-
| tvarníka v  rámci podujatí Stretnutie-Set- „„ PRE SENIOROV
de dospeláka si vyskúšajú rôzne tvori- kání v spolupráci s Klubom kultury Uher- streda | 15.00 | DIA mapa
ské Hradiště.
vo hravé aktivity. Info 0918  561  320, CENTRUM SENIOROV |
mirka@kcaktivity.sk. do 30. 9. | V dobrej spoločnosti
6. 9. | 13.30 | Akadémia tretieho
12., 19., 26. 9. | 15.00 – 16.30 | (Jozefa Braneckého)
KIC Fotografie Mariany Ďurišovej a  Ju-
| veku
Klub keramikárov raja Majerského z  hudobných piknikov KC STRED | Slávnostné otvorenie XXXI. roč-
KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 r. s vý- 2015a 2016. níka ATV.
Americká akčná komédia. učbou základnej práce s  hlinou, glazúrou
28. 9. | Záhradníctvo: a  inými netradičnými materiálmi. Info do 30. 9. | Holokaust 21. 9. | 12.30 | Jesenný turnaj
Dezertér 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk. a rezistencia – Jozef Korený v stolnom tenise
Druhá časť českej filmovej trilógie, POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava CENTRUM SENIOROV |
13., 20., 27. 9. | Keramické Klubu filatelistov.
ktorá časovo predchádza obľúbenému patlámo 21. 9. | 15.00 | Václavsko
snímku Pelíšky. do 30. 9. | Výtvarné spektrum – Michalské spoločenské
KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievo-
de jedného z rodičov. Info 0918 561 320, Trenčianskeho kraja stretnutie seniorov
mirka@kcaktivity.sk. KASÁREŇ HRADU | Výstava neprofesionálnej POSÁDKOVÝ KLUB |
5. september 2017 kam v trenčíne KAM | 3

26. 9. | 9.00 – 11.30, 16.00 19., 26. 9. | 17.50 – 18.50 | 21., 21. 9. | 16.00 | 100. výročie
– 18.30 | Letný ateliér pre 28. 9. | 18.00 – 19.00 | Cvičenie príchodu Jozefa Braneckého „„ KINO
dospelých a seniorov pilates pokročilí do Trenčína ARTKINO METRO
GMAB | Podmaľba. Vyskúšame si starú KC AKTIVITY | POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ján Žákovic.
techniku tradičnej maľby na tabuľové sklo. 7., 10. 9. | 18.00, 20.00 | Kráľ
21., 28. 9. | 19.00 – 20.00 | 22. 9. | 18.00 – 19.00 | Branislav Belgičanov
28. 9. | 15.00 | Skleróza Cvičenie pilates začiatočníci Gigac zblízka
multiplex 7. 9. | 20.00 | Dunkirk
a mierne pokročilí VOICES |Chceš vo verejnom živote vidieť Prvý film kultového anglického režisé-
CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín. KC AKTIVITY | Info a prihlasovanie poskytne viac mladých? Príď sa o tom porozprávať! ra Christophera Nolana založený na re-
29. 9. | 17.00 | Naše spevy lektorka Marcela Holodová, 0905 705 431. Braňo je dvadsaťročný chalan, občiansky álnych historických udalostiach.
a tance aktivista, zakladateľ Aliancie stredoškolá-
8., 9. 9. | 19.00 | Oklamaný
„„ PREDNÁŠKY kov a nezávislý kandidát na poslanca Tren- Film plný ničivých emócií oscarovej
čianskeho kraja za  okres Prievidza. Viac režisérky Sofie Coppola. Hrajú Colin
7. 9. | 16.00 | Deň slovenského na www.voices.sk. Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst
vojenského letectva
26. 9. | 18.00 | Večer s legendou a Elle Fanning.
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša D. Sadloň.
GMAB | Autorský večer publicistu, histori- 8., 9. 9. | 21.00 | V utajení
7. 9. | 18.00 – 19.00 | Čo píše ka a  teoretika fotografie docenta honoris Britský akčný film.
a číta Denisa Fulmeková PhDr. Mariána Pauera ESFIAP o legende so
VOICES Stretnutie so slovenskou spiso-
| 10., 15. 9. | 16.00, 17.00 | Malý
slovenskými koreňmi, ktorá sa presadila
vateľkou, autorkou knihy Konvália nomi- vo svete, o  banskoštiavnickom rodákovi, Yeti
| Program FS Seniorklub
novanou na ocenenie Anasoft litera 2017. fotografovi Dežovi Hoffmannovi.
KINO HVIEZDA
Viac na www.voices.sk.
Družba Trenčín a jeho hostí venovaný nad- 28. 9. | 16.00 – 19.00 | Silné
chádzajúcemu Mesiacu úcty k starším. 11. 9. | 16.00 | Beseda
stránky slabých stránok
k aktuálnym otázkam | Praktický workshop s  psycholó-
VOICES
„„ CVIČENIE záhradkárov
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Cyril Boldiš.
gom Andrejom Jeleníkom o tom, ako ne-
hodnotiaco pozorovať vlastné prežívanie
pondelok | 18.15 – 19.30 | 11. 9. | 17.00 | Možnosti a  zmeniť pohľad na  stránky svojej osob-
Kruhový tréning rozvedených v katolíckej cirkvi nosti, ktoré považujeme za  nedostatky.
KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených je- REFEKTÁR PIAR. GYMNÁZIA | Aké sviatos- Prihlasovanie na www.voices.sk.
den po druhom s využitím fitness náčinia. ti môžu prijímať oni, prípadne ich deti? Detské predstavenie.
Zamerané na precvičenie všetkých partií. Prednáška s  diskusiou s  TCLic. Jozefom 28. 9. | 19.00 | HoryZonty: Jozef
10. 9. | 18.00 | Po strništi bos
pondelok | 19.15 – 20.15 | Varhaníkom, cirkevným sudcom Nitrian- Metelka Film Jana a Zdeňka Svěrákovcov.
Cvičenie pre zdravie a radosť skej diecézy a zároveň farárom vo farnosti KLUB LÚČ | Prezentácia spojená s besedou
sv. Rodiny Trenčín – Juh. elitného slovenského cyklistu s  divák- 11. 9. | 19.00 | Šialene šťastná
KC AKTIVITY |Naťahovací a  zahrievací či- Francúzsko-taliansky film.
-kung, osem kusov brokátov a  24 foriem 11. 9. | 17.00 – 19.00 | mi, organizovaná pod hlavičkou Festivalu
tai-chi s Martou. Info 0903 440 503. dobrodružných filmov HoryZonty 13. 9. | 19.00 | Leningradskí
Poznávanie liečivých bylín
GALÉRIA VÁŽKA Na  tému „Úvod do  sve- 30. 9. | 9.30 – 16.30 | Škola kovboji dobývajú Ameriku
pondelok | 19.30 – 20.30 | streda |
| 19.30 – 20.30 | piatok | 19.00 – ta byliniek” prednáša známa bylinkárka intuície
20.00 | Cvičenie pre ženy Anna Kopáčová z Vrbového. KC AKTIVITY | Nový koncept alternatív-
KC AKTIVITY Posilňovacie cviky v  in-
| 12. 9. | 18.00 | Choices: Hlavy neho vzdelávania detí a  teenagerov
tervalovom cvičení s  fázami odpočin- do sveta v  oblasti rozvoja pravej hemisféry, in-
ku. Vysoký energetický výdaj, zlepšenie tuície a  vedomej tvorby života. Info:
ohybnosti a  schopnosti koordinácie. Info pelachova@3balance.sk, 0915 850 251.
0903 793 557.
utorok | 19.00 – 20.15 | Joga
KC AKTIVITY | Cvičenie je otvorené voči všet-
„„ KURZY
kým, bez ohľadu na vek a fyzickú kondíciu. pondelok, streda | 15.00 |
Vhodné aj pre začiatočníkov. Info a prihla- Klavírna škola
sovanie Alena Spurná 0903 271 444. KC AKTIVITY | Hudobný záujmový klub. Info
0908 210 940, info@kcaktivity.sk. Fínsko-švédsky film.
streda | 18.00 – 19.00 | Body
work 14. 9. | 18.00 | Po strništi bos
KLUB LÚČ Veronika Červenáková, absol-
| utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae- Česko-slovenský film režisérky Olgy
ventka medzinárodných vzťahov a lingvis- ateliér pre dospelých Sommerovej.
robiku spojená s  posilňovaním a  strečin- tiky na University of Aberdeen, Miška Han- OC LAUGARICIO 5., 12. 9. Maľovanie ole-
|
gom. Info a  prihlasovanie 0903  772  157, zelová, študentka práva na  Queen Mary jovým pastelom, 19., 26. 9. Tvorba zve- 14. 9. | 20.00 | Paterson
0907 673 887. University of London a ďalší členovia zdru- rokruhu – textilná koláž. Prihlásenie
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty ženia Unimak (Oxbridge Admissions) radia na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.
a bodywork od roku 2011 pri výbere univerzity v rôz-
nych krajinách sveta, pomáhajú s prijíma- utorok | 18.00 – 20.00 | Klub
KC AKTIVITY | Pri cvičení sa pracuje hlavne
s váhou vlastného tela. Info a prihlasova- cím procesom a prepojením na ďalších Slo- keramikárov dospelí
nie 0948 855 870. vákov študujúcich v zahraničí. KC AKTIVITY | Prihlásenie a  informácie

13. 9. | 18.00 – 19.00 | Zmenia na info@kcaktivity.sk.
streda | 19.15 – 20.15 | Zumba
KC AKTIVITY | Prihlasovanie potrebné mladí naše mestá? 6. 9. | 17.30 – 20.30 | Klub
na tel. 0903 949 966. VOICES | Prednáška Kataríny Rentko- Patchwork Trenčín
vej o  regionálnom rozvoji, manažmen- Stretnutie členov a milovní-
KC AKTIVITY |
nedeľa | 8.30 | Hathajoga te, ekonómii a  mladých ľuďoch. Viac
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Info 0908 788 560 kov patchworku.
na www.voices.sk. Americký film je príbehom víťazstiev
alebo anide@seznam.cz. 7. 9. | 17.00 – 19.00 | Škola hry
19. 9. | 18.00 – 19.30 | Ako a  porážok všedného dňa a  krásy, kto-
4., 11. 9. | 18.00 – 19.00 | Pilates na gitaru a klavír – zápis rá sa skrýva aj v  tých najmenších de-
budovať a viesť komunity pre KC AKTIVITY | Vedú Dušan Dobiaš a  Irena
KC AKTIVITY | tailoch.
rôzne typy projektov Buchtíková.
18., 25. 9. | 17.15 – 19.15 | SM VOICES | Ako nadchnúť ľudí pre náš ná- 15. – 17. 9. | 19.00, 21.00,
system pad a  zapojiť ich do  našich aktivít? Prak- 11., 18., 25. 9. | 19.30 | Brušný 20.00 | Víno nás spája
KC AKTIVITY | Cvičenie na  regeneráciu tické rady Richarda Čermáka, zakladateľa tanec – stredne pokročilé Francúzsky film.
chrbtice zamerané na odstránenie bolestí hudobného vydavateľstva GERGAZ a plat­ – choreografia
a problémov s pohybovým aparátom. Mar- formy Meet the Heroes. Prihlasovanie 16., 17. 9. | 19.00, 18.00 |
TŠ ANIDE Info 0908  788  560,
|
cela Holodová 0905 705 431. na www.voices.sk. Barry Seal: Nebeský gauner
anide@seznam.cz. Americký film s  Tomom Cruisom
19., 26. 9. | 16.45 – 17.45 | 20. 9. | 19.00 | Whiskyho 11., 18., 25. 9. | 18.15 | Bollywood v hlavnej úlohe.
Zdravotný pilates cestovateľské kino
| Vhodný pre začiatočníkov
– pokročilé – choreografia
KC AKTIVITY KLUB LÚČ | Cestovateľská prednáška. | Info 0908  788  560,
TŠ ANIDE
a ľudí s bolesťami chrbta.
anide@seznam.cz.
4 | KAM kam v trenčíne číslo 9 | ročník XIX

18., 25. 9. | 17.30 – 19.00 | 24. 9. | 9.00 – 12.00 | Výmenné 22. 9. | 18.00 | HK AS Trenčín
„„ KINO Francúzsky jazyk pokročilí stretnutie zberateľov pivných – Olomouc
18. 9. | 19.00 | Láska je KC AKTIVITY | Info a prihlášky na smejkal@ kuriozít ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ženy
dokonalý zločin mail.t-com.sk. POSÁDKOVÝ KLUB | 23. 9. | 10.00 | COP Trenčín
19., 26. 9. | 17.30 – 19.00 | 27. 9. | 8.00 | Zlatá podkova, – Nitra
Francúzsky jazyk mierne zlaté pero, zlatý vlas ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži
pokročilí TSK | Regionálna súťaž v prednese sloven- 23. 9. | 12.00 | COP Trenčín
KC AKTIVITY | Info a prihlášky na smejkal@ skej rozprávky. – Nitra
mail.t-com.sk. ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži
21. 9. | 17.00 | Háčkujeme „„ ŠPORT 23. 9. | 15.00 | ŠK 1. FBC Trenčín
s Beatrice – klub háčkovania – Prešov
KC AKTIVITY | Prihlásenie a  info 9. 9. | 9.00 – 13.00 | Trenčiansky
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga muži
na 0904 315 904, alebo info@kcaktivity.sk. inline polmaratón
PRIEMYSELNÝ PARK | Preteky priaznivcov 23. 9. | 18.00 | COP Trenčín
Film nakrútený podľa románu Philippa 22. 9. | 16.30 | Kurz efektívneho
Djiana Incidences prináša hitchcockov- a priateľov kolieskových korčúľ. – Svidník
rodičovstva ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal extraliga muži
ské napätie brilantne vybudovanej zá- CENTRUM PRE RODINU | Začiatok zážitkovo 9. 9. | 19.00 | HK AS Trenčín
pletky. vedeného vzdelávacieho programu (pozo- – Michalovce 24. 9. | 9.00 – 13.00 | HK AS
20., 21. 9. | 19.00, 18.00 | stáva z 9 stretnutí). ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ženy Trenčín – turnaj
Z Paríža do Paríža 10. 9. | 9.00 – 14.00 | ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladšie žiačky
22., 29. 9. | 19.00 | Havajské
tance – mierne pokročilé Trenčiansky polmaratón 24. 9. | 13.30 | HK AS Trenčín –
– choreografia POSÁDKOVÝ KLUB | Bežecké podujatie. ŠKP Bratislava
TŠ ANIDE | Info 09088  788  560, 16. 9. | 10.00 | HK AS Trenčín ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladšie doras-
anide@seznam.cz. – Stupava tenky
26. 9. | 9.00 – 11.30, 16.00 ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladšie doras- 24. 9. | 15.30 | HK AS Trenčín –
– 18.30 | Letný ateliér pre tenky ŠKP Bratislava
dospelých a seniorov 16. 9. | 11.45 | HK AS Trenčín – ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná staršie doras-
GMAB | Podmaľba. ŠKP Bratislava tenky
28. 9. | 18.00 – 20.00 | Kurz ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná staršie doras- 30. 9. | 9.30 | ŠK 1. FBC Trenčín
Francúzsko je okupované nemeckou tenky – Mútne
armádou a nacistická správa pritvrdzu- keramiky a točenie na kruhu
KC AKTIVITY | 8-týždňový kurz. Info 16. 9. | 13.00 – 17.30 | HK AS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal ženy 1. liga
je. Židom v Paríži ide o život.
a  prihlasovanie mirka@kcaktivity.sk, Trenčín – turnaj 30. 9. | 12.00 | ŠK 1. FBC Trenčín
21. 9. | 20.00 | Cesta času 0918 561 320. ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná staršie žiačky – Záhorská Bystrica
Unikátny dokument jedného z  naj-
5. 10. | 17.00 | Manželské večery 17. 9. | 10.00 | ŠK 1. FBC Trenčín ŠPORTOVÁ HALA | Florbal juniori extraliga
významnejších amerických režisérov
Terrenca Malicka. CENTRUM PRE RODINU | Prvé zo série 8 – Florpédo Bratislava
stretnutí kurzu, ktorý má ambíciu pomôcť ŠPORTOVÁ HALA | Florbal juniori
22. 9. | 10.00 | Po strništi bos manželským párom posilniť a prehĺbiť ich
Baby bio. partnerský vzťah.
22., 24. 9. | 17.00, 16.00 | KONTAKTY
CENTRUM SENIOROV
LEGO Ninjago
Detské predstavenie.
„„ INÉ CENTRUM PRE RODINU
Osvienčimská 3
Farská 12
22., 24. 9. | 19.00, 17.45 | 6., 9., 13., 20., 23., 27. 9. | 20.00 | OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
Hvezdáreň v Trenčíne CINEMAX
Prežijú len milenci www.cine-max.sk
GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA | Obdivujte objek-
Americký film J. Jarmusha. CVČ Východná, 032/743 35 02
ty vesmíru pomocou špeciálnych ďa-
22. – 24. 9. | 21.15, 21.15, lekohľadov na  streche gymnázia. Viac GALÉRIA VÁŽKA Mierové námestie 19, 0915 382 532
20.00 | Atomic Blonde na www.hvezdaren.tnuni.sk. Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
GMAB Galéria M. A. Bazovského
9. 9. | Meč Matúša Čáka 032/650 61 11
Trenčianskeho ILYO TAEKWONDO TRENČÍN Gen. Svobodu 1, kurzy@soulart.sk, 0907493654
TRENČIANSKY HRAD | Päť náročných tes- KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
tov sily. Dvíhanie 140 kilogramovej kla- KC KUBRÁ Kubranská 94
dy, mŕtve ťahy s  osobným automobilom, KC STRED 28. októbra, 032/652 21 36
prenášanie 150 kilového meča a páru 150 KC SIHOŤ Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257
kilových kufrov, prevracanie pneumatiky
o  váhe 600 kg či prehadzovanie 150 kilo- KD OPATOVÁ Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
gramovej gule. KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 32/ 6504 709, 6504 711, 6504 712 
V hlavnej úlohe akčného hitu držiteľka 16. 9. | 9.00 | Súťažné KINO HVIEZDA Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
Oscara Charlize Theronová. stretnutie ku Dňu slovenského KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
23 .9. | 19.00 | Nina vojenského letectva KREATIVO Gen. M. R. Štefánika 379/19, 915 863 688
Premiéra slovenského filmu za  účasti POSÁDKOVÝ KLUB | LAUGARICIO COMBAT CLUB Stromová 1, Trenčín, 0903 860 349
režiséra a filmovej delegácie. 16. 9. | 7.00 – 12.00 | Burza MASARYČKY BUSINESS CENTER Legionárska 7158/5
25. 9. | 17.00 | Muž menom starožitností a Gazdovské trhy MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
Ove EXPO CENTER | MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
Senior bio. 16. 9. | 9.30 – 20.00 | Trenčín MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/7436336
25. 9. | 19.00 | Mať 17 na korze OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426
ULICA 1. MÁJA | Jednodňový mestský trh PIANO KLUB Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
27., 28., 30. 9. | 19.00, 20.00, lokálnych predajcov a regionálnych umel-
20.00 | Kingsman: Zlatý POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
cov. Herničky pre deti, diskusie pre dospe-
kruh lých, koncerty, workshopy, interaktívne SAVANA CAFÉ Rastislavova 1
28., 29. 9. | 18.00, 21.00 | umelecké inštalácie. SOKOLOVŇA Mládežnícka, 0910 196 456
Záhradníctvo: Dezertér 21. – 23. 9. | HALA
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE www.anidestudio.sk.
CENTRUM MESTA | 5. ročník sym- TELOCVIČŇA ILYO TEAKWONDO Južanka, www.taekwondo-tn.sk, 0804 481 001
29., 30. 9. | 19.00 | Druhá
pózia súčasného umenia. Viac TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323
strana nádeje
na www.halasympozium.sk. TNOS Trenčianske osvetové stredisko K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk
1. 10. | 16.00 | LEGO Ninjago Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-
Detské predstavenie. 23. 9. | Festival dobových chutí
VKMR
TRENČIANSKY HRAD | Historický festival za- ská a Hasičská 1
1. 10. 18.00 Nina
meraný na dobovú gastronómiu. Kuchyne VOICES Sládkovičova 8, www.voices.sk
a jedlá našich predkov, prednášky, dobová VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
hudba, historické tance.