You are on page 1of 1

BORANG SOAL SELIDIK

TUGASAN GEOGRAFI TINGKATAN SATU


Tajuk: Pencemaran Air Di Buntong, Ipoh, Perak

Arahan: Tandakan () mana yang berkenaan. Anda perlu menandakan satu jawapan sahaja.

Bahagian A: Data Demografi Responden

1. Nama Penuh: ________________________________________________________

2. No. Kad Pengenalan: __________________________________________________

3. Jantina: Lelaki Perempuan

4. Bangsa: Melayu Cina India Lain-lain

Nyatakan: ___________

5. Pekerjaan: ____________________________________________________________

Bahagian B: Punca, Kesan dan Langkah Mengatasi Pencemaran Air

1. Pada pendapat anda, apakah punca pencemaran air di kawasan anda?

Tumpahan minyak
Pembinaan empangan
Sisa buangan dari kilang
Pencemaran bawah tanah
Pembuangan sampah sarap dan najis

2. Pada pendapat anda, apakah kesan pencemaran air di kawasan anda?

Menjejaskan kualiti air


Kemusnahan hidupan akuatik
Kesihatan manusia terganggu
Bau busuk yang mengganggu keselesaan manusia
Banjir atau banjir kilat akibat pembuangan sampah dalam air

3. Pada pendapat anda, apakah langkah untuk mengatasi pencemaran air di kawasan anda?

Kempen Mengatasi Pencemaran Air


Gotong royong membersihkan sungai
Memperketatkan undang-undang
Pemasangan perangkap sampah
Menambah bilangan tong sampah di tempat-tempat awam

Tanda tangan Responden:

________________________ Tarikh:________________