You are on page 1of 1

IME I PREZIME Primjer 2

Adresa
Telefon
Mobilni telefon
E-mail

OBRAZOVANJE

Diplomirani ekonomista (2004.), Ekonomski fakultet, Univerzitet u Sarajevu.

Ekonomski tehni~ar (1999.), Srednja ekonomska {kola "Me{a Selimovi}", Visoko.

RADNO ISKUSTVO

Komercijalista, Lora doo 2005 - 2006, Sarajevo

- odr`avanje i razvijanje prodajne mre`e sa klijentima;


- pro{irenje prodaje i osvajanje novih kupaca;
- obavljanje dodatnih administrativnih i logisti~kih zadataka.

Komercijalista (pripravnik), Kokos doo 2004 - 2005, Visoko

- asistiranje u radu komerijalnog sektora;


- rad na odr`avanju mre`e kupaca;
- obavljanje dodatnih administrativnih i logisti~kih zadataka.

Prodava~, Trgovina 'Mijake' 2000 - 2003, Visoko

- rad tokom ljetnih mjeseci;


- prodaja robe kupcima;
- podno{enje dnevnih financijskih izvje{taja;
- obavljanje razli~itih logisti~kih zadataka.

STRANI JEZICI

Engleski (konverzacijski nivo) - cetrifikat polo`enog testa Soros {kole stranih jezika.

Njema~ki (srednji nivo) - cetrifikat polo`enog DALF testa (2001.)

RAD SA RA^UNAROM

MS Office, MS Excel, Corel Draw, Power Point.

OSTALO

Voza~ka dozvola B kategorije, aktivan voza~ od 1999. godine.


^lan plesne grupe 'Romantik'.

PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM


18 Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova