You are on page 1of 3

20-05-17 eele:cegjueer Deesced Meeefvle ``yeeheoeoe'' ceOegyeve

``ceer"s yees - mele yeehe legcnW meye mele megveeles nQ, Ssmes mees yeehe mes meoe mees jnvee nw, Devoj ceW
keesF& Yeer Pet" kehe veneR jKeveer nw''
ee>>:- mebiece hej legce yees efkeme keev^em kees Deer lejn mes peeveles nes?
Gej:- yeeeCe keee kejles Deewj Met keee kejles, %eeve ceeie& keee nw Deewj Yeefkele ceeie& keee nw, Gme efpemceeveer mesvee
kes efueS eg kee cewoeve keewve mee nw Deewj nceeje eg kee cewoeve keewve mee nw - en meye keev^em legce
yees ner peeveles nes~ meleegie DeLeJee keefueegie ceW Fme keev^em kees keesF& veneR peeveles~
ieerle:- ceelee Dees ceelee....
Deesced Meeefvle~ en nw Yeejle ceeleeDeeW keer ceefncee~ pewmes hejceefhelee hejceelcee efMeJe keer ceefncee nw~ efmeHe& Ske ceelee keer ceefncee
lees eue ve mekes~ Ske lees keg kej ve mekes~ pej mesvee eeefnS~ mesvee efyeiej keece kewmes eues~ efMeJeyeeyee nw Ske~ Jen Ske
ve nes lees ceeleeeW Yeer ve neW~ ve yees nes, ve yeeekegceej Deewj kegceeefjeeb neW~ cewpeeefjer ceeleeDeeW keer nw, FmeefueS ceeleeDeeW kees ner
ceefncee oer ieF& nw~ Yeejle ceeleeeW pees efMeJe Meefkele ieghle mesvee nQ Deewj DeeEnmeke nw~ keesF& Yeer ekeej keer eEnmee veneR kejleer nQ~
eEnmee oes ekeej keer nesleer nw~ Ske nw keece keejer eueevee, otmeje nw ieesueer Deeefo eueevee, eesOe kejvee, ceejvee Deeefo~ Fme
mecee pees Yeer efpemceeveer mesveeeW nQ, Jen oesveeW eEnmee kejleer nQ~ Deepekeue yevotke Deeefo eueevee ceeleeDeeW kees Yeer efmeKeeles nQ~ Jen
nQ efpemceeveer mesvee keer ceeleeeW Deewj en nQ neveer mesvee keer owJeer meceoee Jeeueer ceeleeeW~ Jen efkeleveer ef[^ue Deeefo meerKeleer nQ~
legce Meeeo keYeer cewoeve ceW ieF& Yeer veneR nes~ Jen yengle cesnvele kejles nQ~ keece efJekeej ceW Yeer peeles nQ, Ssmes keesF& cegefMkeue neWies
pees Meeoer veneR kejles neWies~ Gme efceues^er ceW Yeer yengle meerKeles jnles nQ~ ess-ess yeeeW kees Yeer efmeKeeles nQ~ Jen Yeer mesvee nw,
en Yeer mesvee nw~ mesvee kee lees ieerlee ceW Dee ner efJemleej efueKee ngDee nw~ hejvleg ewefkekeue ceW keee nw - en lees legce ner peeveles
nes efke nce efkeleves ieghle nQ~ efMeJe Meefkele mesvee keee kejleer nw? efJee kee ceeefueke kewmes yeveles nQ? Fmekees kene peelee nw
egmLeue~ legcneje eg kee cewoeve Yeer ieghle nw~ cewoeve Fme ceeC[Jes kees kene peelee nw~ Deeies ceeleeeW eg kes cewoeve ceW veneR
peeleer Leer~ DeYeer eneB mes hetjer YeW nesleer nw~ oesveeW mesveeDeeW ceW ceeleeeW nQ~ GveceW cewpeeefjer heg<eeW keer nw, eneB cewpeeefjer ceeleeDeeW
keer nw~ keev^em nw vee~ %eeve ceeie& Deewj Yeefkele ceeie& kee~ en ueem keev^em nw~ meleegie ceW keev^em keer yeele veneR nesleer~
yeeyee Deekej keev^em yeleeles nQ~ yeeeCe keee kejles Deewj Met keee kejles nQ? oesveeW ner eneB eg kes cewoeve ceW nQ~ meleegie Jee
keefueegie keer yeele veneR nw~ en nw mebieceegie keer yeele~ legce heeC[Je mebieceegieer nes~ keewjJe nQ keefueegieer~ GvneWves keefueegie kee
eFce yengle uecyee kej efoee nw~ Fme keejCe mebiece kee GvneW kees ceeuetce ner veneR nw~ Oeerjs-Oeerjs en %eeve Yeer legcnejs eje
mecePeWies~ lees Ske ceelee keer ceefncee veneR nw~ en nw Meefkele mesvee~ Tbes les Tbe Ske YeieJeeve nw Deewj legce ntyent keuhe henues
Jeeueer mesvee nes~ Fme Yeejle kees owJeer jepemLeeve yeveevee, en legcneje ner keece nw~
legce peeveles nes henues nce mete&JebMeer Les efHej evJebMeer, JewMe JebMeer yeves~ hejvleg ceefncee mete&JebMeer keer ner kejWies~ nce heg<eeLe& ner
Ssmee kej jns nQ pees nce henues mete&JebMeer DeLee&led mJeie& ceW DeeJeW~ meleegie kees mJeie& kene peelee nw~ $eslee kees JeemleJe ceW mJeie& veneR
kene peelee nw~ kenles Yeer nQ Heueevee mJeie& heOeeje~ Ssmes lees veneR kenles Heueevee $eslee ceW jece-meerlee kes jepe ceW ieee~
YeejleJeemeer peeveles nQ efke yewkegC" ceW eerke=<Ce kee jepe Lee~ hejvleg eerke=<Ce kees ehej ceW ues iees nQ~ ceveg<eeW kees mele kee helee
ner veneR nw~ mele yeleeves Jeeuee meleieg keesF& Gvekees efceuee ner veneR nw, legcekees efceuee nw~ Jen meye mee yeleeles nQ Deewj meee
yeveeles nQ~ yeeeW kees kenles nQ, yees legce keYeer Yeer Pet" kehe veneR kejvee~ legcneje keg Yeer efhee veneR jnsiee, pees pewmee kece&
kejles nQ, Ssmee heeles nQ~ yeehe Des kece& efmeKeueeles nQ~ F&ej kes heeme keesF& kee efJekece& efhe veneR mekelee~ kece&Yeesie Yeer yengle
ke[e neslee nw~ Yeue legcneje en Deefvlece pevce nw lees Yeer mepee lees Keeveer he[sieer keeeWefke Deveske pevceeW kee efnmeeye-efkeleeye egkelet
nesvee nw~ yeeyee ves mecePeeee nw keeMeer keueJe Keeles nQ lees peye leke eeCe efvekeueW, leye leke Yeesievee Yeesieveer he[leer nw~ yengle ke
menve kejvee he[lee nw~ Ske lees kece&Yeesie yeerceejer Deeefo kee otmeje efHej efJekeceeX keer mepee~ Gme mecee keg yeesue veneR mekeles,
efeuueeles jnles nQ~ $eeefn-$eeefn kejles nQ~ heehe DeelceeDeeW kees eneB Yeer mepee JeneB Yeer mepee efceueleer nw~ meleegie ceW heehe neslee ner
1/3
20-06-17 eele:cegjueer Deesced Meeefvle ``yeeheoeoe'' ceOegyeve
veneR~ ve kees&, ve ceefpem^s nesles nQ, ve ieYe& pesue keer mepee nesleer nw~ JeneB ieYe& cenue neslee nw~ efoKeeles Yeer nQ heerheue kes hees hej
ke=<Ce Debiet"e etmelee ngDee Deeee~ Jen ieYe& cenue keer yeele nw~ meleegie ceW yees ye[s Deejece mes hewoe nesles nQ~ Deeefo-ceOe-Devle
megKe ner megKe nw~ Fme ogefveee ceW Deeefo ceOe Devle og:Ke ner og:Ke nw~ DeYeer legce megKe keer ogefveee ceW peeves kes efueS he{ jns nes~
en ieghle mesvee Je=ef kees heeleer jnsieer~ efpelevee pees yengleeW kees jemlee yeleeeWies~ Jen Tbe heo heeeWies~ cesnvele kejveer nw eeo keer~
yesno kee Jemee& pees efceuee Lee Jen Deye ieBJeeee nw~ Deye efHej mes hee jns nQ~ ueewefkeke yeehe heejueewefkeke yeehe oesveeW kees eeo kejles
nQ~ meleegie ceW Ske ueewefkeke kees eeo kejles, heejueewefkeke kees eeo kejves keer pejle ner veneR~ JeneB megKe ner megKe nw~ en
%eeve Yeer YeejleJeeefmeeeW kes efueS nw, Deewj Oece& JeeueeW kes efueS veneR nw~ hejvleg pees Deewj OeceeX ceW keveJe& nes iees nQ Jen efvekeue
DeeeWies~ Deekej eesie meerKeWies~ eesie hej mecePeeves kes efueS legcekees efvecev$eCe efceuelee nw lees leweejer kejveer eeefnS~ mecePeevee nw
keee legce Yeejle kee eeeerve eesie Yetue iees nes? YeieJeeve kenles nQ ceveceveeYeJe~ hejceefhelee hejceelcee kenles nQ efvejekeejer yeeeW
kees efke cegPes eeo kejes lees legce cesjs heeme DeeeWies~ legce Deelcee Fve Deejievme mes megveleer nes~ ceQ Deelcee Fve Deejievme kes DeeOeej
mes megveelee ntB~ ceQ meyekee yeehe ntB~ cesjer ceefncee meye ieeles nQ meJe&Meefkeleceeved %eeve kee meeiej, megKe kee meeiej Deeefo Deeefo~ en
Yeer eefheke Deer nw~ efMeJe hejceelcee keer ceefncee Deewj ke=<Ce keer ceefncee yeleeDees~ Deye pe]pe kejes efke ieerlee kee YeieJeeve
keewve? en peyejomle eefheke nw~ Fme hej legcnW mecePeevee nw~ yeesuees, nce peemleer mecee veneR ueWies~ Ske efceve oW lees Yeer "erke
nw~ YeieJeevegJeee ceveceveeYeJe, ceeceskeced eeo kejes lees mJeie& kee Jemee& efceuesiee~ en efkemeves kene? efvejekeej hejceelcee ves yeee
leve eje yeeeCe yeeeW kees kene, Fvekees ner heeC[Je mesvee Yeer kenles nQ~ neveer ee$ee hej ues peeves kes efueS legce heC[s nes~ yeeyee
efveyevOe (esmes) osles nQ~ Gvekees efHej kewmes efjHeeFve kej mecePeeeW, mees yeeeW kees Keeue kejvee nw~ yeehe kees eeo kejves mes ner
cegefkele-peerJevecegefkele kee Jemee& efceuesiee~ nce yeeekegceej Deewj kegceeefjeeb nQ~ JeemleJe ceW legce Yeer nes hejvleg legceves yeehe kees heneevee
veneR nw~ legce yees DeYeer hejceefhelee hejceelcee eje osJelee yeve jns nes~ Yeejle ceW ner ue#ceer-veejeeCe kee jepe Lee~ ess-ess
yees yeguevo DeeJeepe mes ye[er-ye[er meYee ceW mecePeeeW lees efkelevee eYeeJe he[siee~ mecePeWies %eeve lees FveceW nw~ YeieJeeve kee jemlee
en yeleeles nQ~ efvejekeej hejceelcee ner kenles nQ ns DeelceeeW cegPes eeo kejes lees legcnejs efJekece& efJeveeMe neWies~ iebiee mveeve, leerLe&
Deeefo pevce-pevceevlej kejles-kejles heeflele ner yeveles Deees~ Yeejle keer ner e{leer keuee, Glejleer keuee nw~ yeehe jepeeesie
efmeKeueekej e{leer keuee DeLee&led mJeie& kee ceeefueke yeveeles nQ efHej ceeee jeJeCe veke& kee ceeefueke yeveeleer nw lees Glejleer keuee
kenWies vee~ pevce yeeF& pevce Lees[er-Lees[er Glejleer keuee nesleer peeleer nw~ %eeve nw e{leer keuee~ Yeefkele nw Glejleer keuee~ kenles
Yeer nQ Yeefkele kes yeeo efHej YeieJeeve efceuesiee~ lees YeieJeeve ner %eeve oWies vee~ Jener %eeve kee meeiej nw~ %eeve Debpeve meleieg efoee,
De%eeve DevOesj efJeveeMe~ meleieg lees Ske hejceefhelee hejceelcee ner nw~ ceefncee meleieg keer nw ve efke ieg keer~ ieg ueesie lees {sj
nQ~ meleieg lees Ske nw~ Jener meoddieefle oelee heeflele-heeJeve, efueyejsj nw~ DeYeer legce yees YeieJeevegJeee megveles nes~ ceeceskeced eeo
kejves mes legce DeelceeeW, MeeefvleOeece eueer peeeWieer~ Jen nw MeeefvleOeece, Jen nw megKeOeece Deewj en nw og:KeOeece~ keee Flevee Yeer
veneR mecePeles! yeehe ner Deekej heeflele ogefveee kees heeJeve ogefveee yeveeles nQ~
legce peeveles nes yesno kee megKe osves Jeeuee yesno kee yeehe ner nw~ yesno kee og:Ke jeJeCe osles nQ~ Jen nw ye[e ogMceve~ en Yeer keesF&
kees helee veneR nw efke jeJeCe jepe kees heeflele jepe keeeW kene peelee nw~ Deye yeehe ves meeje je]pe ncekees mecePeeee nw~ nj Ske
ceW en 5-5 efJekeej eJesMe nQ, FmeerefueS 10 MeerMe Jeeuee jeJeCe yeveeles nQ~ en yeele efJeeve, heefC[le veneR peeveles nQ~ Deye yeehe
ves mecePeeee nw jecejepe keye mes keneB leke euelee nw~ en yesno keer efnm^er-pee@eeHeer mecePeeles nQ~ jeJeCe nw yesno kee ogMceve
Yeejle kee~ Gmeves efkeleveer ogie&efle keer nw~ Yeejle ner nsefJeve Lee pees Yetue iees nQ~
DeYeer legce yeeeW kees yeehe keer eercele efceueleer nw yees yeehe kees eeo kejes~ DeuHe Deewj yes~ hejceefhelee hejceelcee mJeie& keer mLeehevee
kejles nQ~ jeJeCe efHej veke& mLeeheve kejles nQ~ legcekees lees mJeie& mLeeheve kejves Jeeues yeehe kees eeo kejvee nw~ Yeue ie=nmLe
JeJenej ceW jnes, Meeoer Deeefo hej peeDees~ peye Hegme&le efceues lees yeehe kees eeo kejes~ Mejerj efveJee&n DeLe& kece& kejles ngS efpemekes
meeLe legcnejer meieeF& ngF& nw, Gmes eeo kejvee nw~ peye leke Gvekes Iej peeeW leye leke Yeue legce meye kele&Je kejles jnes, uesefkeve
yegef mes yeehe kees Yetuees veneR~ Dee-
2/3
20-06-17 eele:cegjueer Deesced Meeefvle ``yeeheoeoe'' ceOegyeve
ceer"s-ceer"s efmekeerueOes yeeeW eefle ceele-efhelee yeeheoeoe kee eeo-heej Deewj ieg[ceee\veie~ neveer yeehe keer neveer yeeeW kees
vecemles~
OeejCee kes efueS cegKe meej:-
1) mepeeDeeW mes tves kes efueS Deheves meye efnmeeye-efkeleeye egkelet kejves nQ~ mees yeehe mes keg Yeer efheevee veneR
nw~ Pet" kehe kee leeie kejvee nw~ eeo keer ee$ee ceW jnvee nw~
2) pewmes yeehe DehekeeefjeeW hej Yeer Ghekeej kejles nQ Ssmes meye hej Ghekeej kejvee nw~ meyekees yeehe kee mele
heefjee osvee nw~
Jejoeve:- mee#eer yeve ceeee kes Kesue kees ceveesjbpeve mecePekej osKeves Jeeues ceemj jeefelee YeJe
ceeee efkeleves Yeer jbie efoKeees, ceQ ceeeeheefle ntB, ceeee jevee nw, ceQ ceemj jeefelee ntBFme mce=efle mes ceeee
kee Kesue osKees, Kesue ceW nej veneR KeeDees~ mee#eer yevekej ceveesjbpeve mecePekej osKeles euees lees Hem& vecyej
ceW Dee peeeWies~ Gvekes efueS ceeee keer keesF& mecemee, mecemee veneR ueiesieer~ keesF& keJeseve veneR nesiee~ meoe
mee#eer Deewj meoe yeehe kes meeLe keer mce=efle mes efJepeeer yeve peeeWies~
mueesieve:- ceve kees Meerleue, yegef kees jnceefoue Deewj cegKe kees ce=og (ceer"e)yeveeDees~

3/3