You are on page 1of 3

30-06-17 eele:cegjueer Deesced Meeefvle ``yeeheoeoe'' ceOegyeve

``ceer"s yees - yeeeCe yevekej keesF& Ssmeer eueve veneR euevee pees yeehe kee veece yeoveece nes, OevOeeOeesjer
kejles efmeHe& eercele hej eueles jnes''
ee>>:- iee@[ueer mt[sv kes cegKe mes keewve mes Meyo veneR efvekeueves eeefnS?
Gej:- nceW he{eF& he{ves keer Hegme&le veneR nw, en Meyo legcnejs cegKe mes veneR efvekeueves eeefnS~ yeehe keesF& yeeeW
kes efmej hej Deeheoe (yeesPe-mecemee) veneR [eueles efmeHe& kenles nQ meJesjs-meJesjs G" Ske Ie[er, DeeOeer Ie[er
cegPes eeo kejes Deewj he{eF& he{es~
ee>>:- ceveg<eeW kee huewve keee nw Deewj yeehe kee huewve keee nw?
Gej:- ceveg<eeW kee huewve nw - meye efceuekej Ske nes peeSb~ vej eenle keg Deewj ..yeehe kee huewve nw Pet" KeC[
kees meeKeC[ yeveevee~ lees meeKeC[ ceW eueves kes efueS pej meee yevevee he[s~
ieerle:- Deepe kes Fbmeeve kees...
Deesced Meeefvle~ yees Yeer kenles nQ Deesced Meeefvle~ DeelceeeW ken mekeleer nQ Fme Mejerj eje Deesced Meeefvle~ Denced Deelcee kee
mJeOece& nw Meevle, en Yetuevee veneR nw~ yeehe Yeer Deekej kenles Deesced Meeefvle~ peneB legce yees Yeer Meevle jnles nes, JeneB yeehe Yeer
jnles nQ~ Jen nw nceeje MeeefvleOeece Jee Iej~ ogefveee ceW keesF& Yeer efJeeve, Deeeee& Fve yeeleeW kees veneR peeveles~ ken osles nQ Deelcee
mees hejceelcee~ Deelcee kee Yeer efkemekees %eeve veneR nw efke Deelcee keee nw~ Fleveer kejes[ DeelceeeW mej efcemeue nQ~ nj Ske
Deelcee ceW Dehevee-Dehevee DeefJeveeMeer hee& vetBOee ngDee nw, pees mecee hej Fcepe& neslee nw~ en yeehe yew" mecePeeles nQ~ yeehe Yeer peerJe
Deelcee yeveves efyeiej peerJe DeelceeDeeW kees mecePee ve mekes~ cegPes Yeer pej Mejerj eeefnS vee~ Mejerj leye uesvee neslee nw peye jevee
jeveer nesleer nw~ epeeefhelee yeee eje jevee kejles nQ, jeefelee lees nw efvejekeej efMeJe~ epeeefhelee yeee eje yeeekegceej
kegceeefjeeW kees mecePee jns nQ, MeteW kees veneR~ Deye nceeje nw yeeeCe JeCe&~ henues Met JeCe& ceW Les~ Gvekes Deeies JewMe JeCe&,
#eef$ee JeCe&~ ogefveee Fve yeeleeW kees veneR peeveleer nw~ yejesyej yeeeCe mees osJelee efHej #eef$ee, JewMe, Met... yeeeCeeW keer eeser nw~
Deeies yeeeCe ieT kes Kegj efpeleveer eeser jKeeles Les~ legce yeepeesueer Kesueles nes~ ceQ lees veneR Kesuelee ntB~ Fve JeCeex kes ee ceW legce
Deeles nes~ efkeleveer menpe yeele nw~ legcneje veece ner nw mJeoMe&ve eeOeejer~ yeekeer MeeeeW ceW lees keee-keee yeeleW efueKe oer nQ~ legce
mecePeles nes - nce yeeeCe ner mJeoMe&ve eeOeejer yeveles nQ~ hejvleg en DeuebkeejeW keer efveMeeveer osJeleeDeeW kees oer nw keeeWefke Jes
mechetCe& nQ~ GvneW kees ner MeesYeles nQ~ Fme vee@uespe kees OeejCe kejves mes legce efHej eeJeleea jepee yeveles nes~ DeYeer meccegKe yew"s nes~
en nw %eeve e%e~ e%e ceW yeeeCe pej eeefnS~ Met e%e je veneR mekeles~ efMeJeyeeyee ves e%e jee nw lees yeeeCe pej
eeefnS~ yeehe kenles nQ ceQ yeeeCe yeeeW mes ner yeele kejlee ntB~ efkelevee ye[e e%e nw peye mes yeehe Deees nQ, Deeles ner e%e jee nw~
Fmekees kene peelee nw DeecesOe DeLee&led mJejepe mLeeheve kejves DeLe&~ keneB? Yeejle ceW~ meleegieer mJejepe jeles nQ~ en efMeJe
%eeve e%e kenes Jee %eeve e%e kenes, meesceveeLe ceefvoj Yeer Gvekee ner nw~ Ske kes yengle ner veece nQ~ Fvekees e%e kene peelee
nw, hee"Meeuee veneR kene peelee~ yeehe ves %eeve e%e jee nw~ e%e kees hee"Meeuee veneR kenWies~ yeeeCeeW eje e%e jee peelee
nw~ yeeeCeeW kees oef#eCee osves Jeeuee oelee YeesueeveeLe nw~ Gmekees kenles ner nQ efMeJe YeesueeveeLe YeC[ejer~ Deye legce meccegKe yew"s
nes~ yeeheoeoe ves yeeeW kees S[eh efkeee nw~ en nw ye[er ceccee~ efHej ceeleeDeeW keer mecYeeue kes efueS ceccee cegkejj keer peeleer
nw, Jen meyemes leerKeer peeleer nw~ Fvekee hee& nw cegKe~ Jen nw %eeve %eevesejer peiele Decyee~ ceneue#ceer kees %eeve %eevesejer veneR
kensies~ ue#ceer ceevee Oeve osJeer~ kenles nQ vee - Fvekes Iej ue#ceer nw DeLee&led mecheefe yengle nw~ ue#ceer mes mecheefe ner ceebieles nQ~ 12
ceeme hetje ngDee lees DeenddJeeve kejWies~ peiele Decyee meyekeer ceveeskeeceveeeW hetjer kejleer nw~ yees peeveles nQ peiele Decyee nw -
epeeefhelee yeee keer yeser, Fvekee veece nw mejmJeleer~ Ske ner veece yeme nw~ ceccee nw lees yees Yeer nQ~ legce efMeJeyeeyee eje vee@uespe
megve jns nes~ Fvekees yeehe ves Deekej S[eh efkeee nw, veece jKee nw yeee~ kenles Yeer nQ ceQ heeflele Mejerj ceW Deelee ntB~ MeeeeW ceW
Yeer en keesF& yeeleW veneR nQ~ legce peeveles nes veF& ogefveee kes efueS nce heg<eeLe& kej jns nQ~ keebs mes Hetue yeve jns nQ~ Met Les lees
keebs Les~ DeYeer yeeeCe Hetue yeves nes~ yeeeCeeW kees Hetue yeveeles nQ yeehe~ Jen nw yeeieJeeve~ legce vecyejJeej ceeueer nes~ pees Des-
1/3
30-06-17 eele:cegjueer Deesced Meeefvle ``yeeheoeoe'' ceOegyeve
Des ceeueer nQ Jen DeewjeW kees Yeer Deehemeceeve yeveeles nQ~ mewheeEueie ueieeles jnles nQ~ vecyejJeej nQ, Fmekees kene peelee nw
meeregDeue %eeve~ F&ej nw %eeve osves Jeeuee~ Meee Deeefo lees meye ceveg<e megveeles nQ~ en neveer %eeve pees megeerce n neW kees osles
nQ Deewj keesF& kees jeefelee Deewj jevee kee %eeve efceuelee ner veneR~ Ssmes ner iehees[s ceejles jnles nQ~ en nw ner Pet"er ogefveee~ meye
Pet" ner Pet" nw~ Demeue ceW henues Pet"s peJeenjele Les veneR~ DeYeer lees Pet"s efkeleves nes iees nQ~ mees jKeves veneR osles~ Pet" KeC[
ceW nw jeJeCe jepe, meeKeC[ ceW nw jece kee mLeeheve efkeee ngDee jepe~ en nw efMeJeyeeyee kee mLeeheve efkeee ngDee e%e~
hee"Meeuee Yeer nw, e%e Yeer nw, Iej Yeer nw~ legce peeveles nes nce heejueewefkeke yeehe Deewj efHej epeeefhelee yeee kes meccegKe yew"s nQ~
peye leke yeeeCe ve yeveW lees Jemee& kewmes efceue mekes~ e%e kees mecYeeueves Jeeues mees yeeeCe eeefnS~ efJekeejeW ceW peeves Jeeues kees
yeeeCe veneR kenWies~ Ske ebie jeJeCe keer yees ceW, otmejer ebie jece keer yees ceW nw lees veleerpee keee neslee nw? eerj peeeWies~ Ssmeer
eueve mes efHej veece yeoveece kej osles nQ~ kenueeles nQ epeeefhelee yeee keer mevleeve Deewj kele&Je MeteW kes~ yeehe kenles nQ
OevOeeOeesjer lees Yeue kejes hejvleg eercele hej eueves mes efHej jsmeheeefvmeefyeuer Gve hej nes peeleer nw~
legce eneB Deees ner nes F&ejere cele uesves kes efueS~ Jen nw Deemegjer cele~ legce eercele uesles nes es yeveves kes efueS~ Tbe les Tbe
yeehe Tbeer cele osles nQ~ legce peeveles nes ncekees Tbeer cele efceueleer nw ceveg<e mes osJelee yeveves keer~ kenles Yeer nQ nce lees mete&JebMeer
jepee yeveWies~ en nw ner jepemJe, epee mJe veneR~ legce jepee-jeveer yeveles nes lees epee Yeer pej yeveveer nw~ pewmes en ceccee yeeyee
heg<eeLe& mes yeveles nQ lees yeeeW kees Yeer yevevee nw~ legce yeeeW kees Yeer KegMeer nesveer eeefnS~ nce yeeekegceej kegceeefjeeB efMeJeyeeyee
kes hees$es-heesef$eeeB nQ~ efMeJe kees epeeefhelee veneR kenWies~ Jen nw jeefelee~ mJeie& ceW jnves Jeeues nQ osJeer-osJeleeeW~ yeehe ner ceveg<e kees
osJelee yeveeles nQ~ legcnejer keeee keuhe Je=#e meceeve yeveleer nw, efjpegJeves nesles nQ~ legcnejer Deelcee pees keeueer nes ieF& nw, Gvekees
heesj ieesje yeveeles nQ~ peye mechetCe& heefJe$e yeve peeles nQ lees efHej Mejerj veneR jnlee nw FmeefueS ner YebYeesj kees Deeie ueieleer nw, efpemeceW
meyekee efJeveeMe nes peeesiee~ en nQ yesno keer yeeleW~ en yesno kee DeeFuewC[ nw, Jen nQ no kes~ efpeleveer Yee<eeeW Gleves veece jKe
efoes nQ~ Deveske ehet nQ~ hejvleg en meejer me=ef ner ehet nw~ meejer me=ef ceW jeJeCe kee jepe nw~ ieerle ceW Yeer megvee vee efke keee
neuele nes ieF& nw~ JeneB Ske oes kees ceejles veneR nQ~ JeneB lees jece jepee, jece epee... kenles nQ og:Ke keer yeele ner veneR~ efkemekees
og:Ke osvee Yeer heehe nw~ JeneB efHej en jeJeCe nvetceeve Deeefo keneB mes Deees? legce ken mekeles nes henueer cegKe yeele iee@[
Heeoj kenles nes lees Jen meJe&Jeeheer kewmes nes mekelee nw~ efHej lees Heeojng[ nes peelee nw~ meye Heeoj ner Heeoj lees nes ve mekeW~
Deye legce yeeeW kees en mecePeevee nw DeeOeekeuhe legceves Pet"er keceeF& keer nw~ Deye meeKeC[ kes efueS meeer keceeF& kejveer
nw~ Jen Yeer Meee Deeefo pees megveeles nQ keceeF& kes efueS~ efMeJeyeeyee lees en Meee Deeefo keg Yeer he{e ngDee veneR nw~ Jen nw ner
vee@uespeHegue, %eeve kee meeiej~ Jen meled nw, ewleve nw~ DeYeer legce yees peeveles nes yeeyee mes nce meeer keceeF& meeKeC[ kes efueS
kej jns nQ~ Pet" KeC[ efJeveeMe neslee nw~ osn meefnle en meye efJeveeMe nesvee nw~ legce meye osKeWies efke kewmes ue[eF& ueieleer nw~ Jen
mecePeles nQ meye efceue peeJeW, hejvleg Het he[leer peeleer nw~ vej eenle keg Deewj... Gvekee huewve nw meye efJeveeMe kes efueS~ F&ej
kee huewve keee nw? mees Deye legce peeveles nes~ yeehe Deees ner nQ Pet" KeC[ kees mee KeC[ yeveeves kes efueS, ceveg<e kees osJelee
yeveeves~ mele yeehe eje legce mees yeveles nes Deewj jeJeCe eje Pet"s yeveles nes~ yeehe ner mele %eeve osles nQ~ legce yeeeCeeW kee neLe
Yejlet nesiee~ yeekeer MeteW kee neLe Keeueer jnsiee~
legce peeveles nes nce mees osJeer-osJelee yeveWies~ Deye yeehe efmeHe& kenles nQ ie=nmLe JeJenej ceW jnles keceue Hetue meceeve yevees Deewj cegPes
eeo kejes~ eeo keeeW Yetueveer eeefnS! pees yeehe mJeie& kee ceeefueke yeveeles nQ, Gvekees legce Yetue peeles nes.. en nw veF& yeele, FmeceW
Deelce-DeefYeceeveer yevevee he[s~ Deelcee lees DeefJeveeMeer nw, Ske Mejerj es[kej otmeje uesleer nw~ yeehe kenles nQ osner-DeefYeceeveer
yevees keeeWefke Jeeheme peevee nw~ osn kee Yeeve es[es~ en 84 pevceeW keer me[er ngF& pegeer nw~ kehe[e henveles-henveles me[ peelee nw
vee~ legcekees Yeer en hegjevee Mejerj es[vee nw~ Deye keece efelee mes Glejkej %eeve efelee hej yew"es~ yengle nQ pees efJekeejeW efyeiej jn
veneR mekeles~ yeehe kenles nQ ehej mes ueskej legce Fve efJekeejeW kes keejCe ner ceneve jesieer yeve he[s nes~ Deye Fve efJekeejeW kees
peerlees~ keece efJekeej ceW cele peeDees~ en Mejerj lees DeheefJe$e, heeflele nw vee~ heeJeve yevees~ eneB meYeer efJekeej mes hewoe nesles nQ~
meleegie-$eslee ceW en efJekeej nesles veneR~ JeneB Yeer en nes lees yeekeer Gvekees mJeie&, Fvekees veke& keeeW kene peeS! yeehe kenles nQ
2/3
30-06-17 eele:cegjueer Deesced Meeefvle ``yeeheoeoe'' ceOegyeve
MeeeeW ceW lees keesF& Sce Deeypeske ner veneR nw~ eneB lees Sce Deeypeske nw~ nce DeYeer ceveg<e mes osJelee yeve jns nQ~ yeehe kenles nQ
legceves pees keg he{e nw Gmes Yetuees~ GmeceW keesF& meej veneR nw~ legcnejer e{leer keuee Ske ner yeej nesleer nw~ efHej nw Glejleer keuee~
efkelevee Yeer ceeLee ceejes, veeres Glejvee ner nw~ heeflele yevevee ner nw~ en er-er ogevf eee nw~ legce yees peeveles nes nceeje Yeejle mJeie&
Lee~ DeYeer veke& nw~ henues Deeefo meveeleve Ske ner Oece& Lee, pees Deye veneR nw~ efHej Gme Oece& keer mLeehevee nesleer nw~ yeeyee efHej mes
yeee eje Deekej mLeehevee kejles nQ~ legce Yeer kenWies nce efHej mes jepe uesles nQ~ jepe uesves kes yeeo efHej en vee@uespe iegce nes
peeesieer~ en vee@uespe heefleleeW kees ner efceueleer nw heeJeve nesves kes efueS, efHej heeJeve ogefveee keer vee@uespe keeeW jnsieer? ue#ceer-
veejeeCe kes jepe kees efkeleves Je<e& ngS, en Yeer legce peeveles nes~ kenles nes yeeyee nce 5 npeej Je<e& yeeo efHej mes Deees nQ jepe
uesves~ nce Deelcee yeehe kes yees nQ~ efcemeeue osles nQ Ske Deeoceer kenves ueiee ceQ YeQme ntB... lees Jen efveee yew" ieee~ kenves ueiee
Fme efKe[keer mes kewmes efvekeuetB... en yeele nw legcnejs efueS~ legce efveee kejles nes nce yeeyee kes yees nQ, Ssmes lees veneR ceQ elegYeg&pe
ntB, en kenves mes yeve peeeWies~ yeveeves Jeeuee pej eeefnS~ en nw vej mes veejeeCe yeveeves keer vee@uespe, pees Deer jerefle OeejCe
kej Deewj kejeeWies Jener Tbe heo heeeWies~ mt[svdme Ssmes ken ve mekeW efke ncekees Hegme&le veneR nw he{ves keer~ efHej lees peekej Iej
yew"es~ he{eF& efyeiej Jemee& efceue ve mekes~ iee@[ Heeojueer mt[svme efHej kenles nQ Hegme&le veneR~ yeehe kee yevekej efHej Heejkeleer
os osles nQ lees yeehe kenWies legce lees ceneve cetKe& nes~ Ske Ie[er DeeOeer Ie[er.... legcekees Hegme&le veneR nw, Dee megyen kees meJesjs yew"
yeeyee kees eeo kejes~ keesF& Deeheoe efmej hej veneR [eueles nQ~ efmeHe& meJesjs G" yeehe kees eeo kejes Deewj mJeoMe&ve ee efHejeDees~
DeewjeW kee veneR lees Dehevee keueeCe kejes~ jnceefoue yeve efpelevee DeewjeW kee keueeCe kejWies lees Tbe heo heeeWies~ ye[er peyejomle
keceeF& nw~ efpemekes heeme yengle Oeve nw Jen kenles nQ Hegme&le veneR~ meentkeejeW kees JeneB iejerye yevevee nw Deewj iejeryeeW kees meentkeej
yevevee nw~ meyemes peemleer ceeleeeW jesleer nQ, Gvekees nBmeeves Jeeuee yevevee nw~ efvejvlej eeo keer ee$ee hej jnvee nw~ ceOegyeve ceW Meeefvle
nw lees yengle keceeF& kej mekeles nes~ Dee
ceer"s-ceer"s efmekeerueOes yeeeW eefle ceele-efhelee yeeheoeoe kee eeo-heej Deewj ieg[ceee\veie~ neveer yeehe keer neveer yeeeW kees
vecemles~
OeejCee kes efueS cegKe meej:-
1) mee KeC[ kes efueS meeer keceeF& kejveer nw~ Deelce-DeefYeceeveer neskej jnvee nw~ Fme me[er ngF& pegeer (Mejerj)
kee DeefYeceeve es[ osvee nw~
2) jnceefoue yeve Dehevee Deewj otmejeW kee keueeCe kejvee nw~ meJesjs-meJesjs G" yeehe kees eeo kejles, mJeoMe&ve
ee efHejevee nw~
Jejoeve:- nj Deelcee kes eefle heej keer ef, heej keer YeeJevee jKeves Jeeues yeehe meceeve YeJe
pewmes ehej mes Deehe ueesieeW ves yeehe kees Deveske ieeefueeeb oer efHej Yeer yeehe ves heej efkeee~ lees Heeuees Heeoj
kej yeehe meceeve yevees~ kewmeer Yeer DeelceeeW neW uesefkeve Deheveer ef, Deheveer YeeJevee heej keer nesFmekees
kene peelee nw meJe& kes heejs~ keesF& Fvemeu kejs ee Ie=Cee meyekes eefle heej nes~ eens mebyebOeer keee Yeer
kenW, keee Yeer kejW uesefkeve Deehekeer YeeJevee Meg nes, meJe& kes eefle keueeCe keer nes - Fmekees kenles nQ
yeehe meceeve~
mueesieve:- efJeMes<e Deelcee Jen nw pees efJeMes<eleeDeeW kees ner osKes Deewj Gvekee ner JeCe&ve kejs~

3/3