You are on page 1of 3

28-06-17 eele:cegjueer Deesced Meeefvle ``yeeheoeoe'' ceOegyeve

``ceer"s yees - legce yeeeCe kegue es, efJe<Cegkegue kee yeveves Jeeues nes, FmeefueS legcnW hekekee Jew<CeJe
yevevee nw, keesF& Yeer yeskeeeos eer]peW hee]pe Deeefo Yeer veneR Keevee nw''
ee>>:- legce yeeeW kees efkeme hejer#ee mes [jvee Je cetBPevee veneR nw?
Gej:- Deiej eueles-eueles Fme hegjeveer pegeer (Mejerj) kees keesF& lekeueerHe nesleer nw, yeerceejer Deeefo Deeleer nw lees Fmemes
[jvee Je cetbPevee veneR nw Deewj ner KegMe nesvee nw, keeeWefke legce peeveles nes en kece& Yeesie nw~ hegjevee efnmeeye-
efkeleeye egkelet nes jne nw~ nce eesieyeue mes efnmeeye-efkeleeye veneR egkelet kej mekes lees kece& Yeesie mes egkelet
nes jne nw~ en peuoer Kelce nes lees Dee nw~
ieerle:- nceejs leerLe& veejs nQ....
Deesced Meeefvle~ efvejekeej YeieJeevegJeee~ Gvekee lees Ske ner veece nw efMeJe YeieJeevegJeee, en kenvee he[lee nw mecePeeves kes
efueS, hekekee efveee kejeves kes efueS~ yeehe kees kenvee he[lee nw ceQ pees ntB, cesje veece keYeer veneR yeouelee~ meleegie kes pees osJeer-
osJeleeeW nQ, Jen lees hegvepe&vce ceW Deeles ner nQ~ yeehe Fme leve mes yeeeW kees mecePee jns nQ~ legce neveer ee$ee hej nes, yeehe Yeer ieghle
nw, oeoe Yeer ieghle nw~ keesF& Yeer veneR peeveles yeee leve ceW hejceefhelee Deeles nQ~ yees Yeer ieghle nQ~ meye kenles nQ nce efMeJeyeeyee keer
mevleeve nQ, lees Gvemes Jemee& uesvee nw~ Gvekeer eercele hej euevee nw~ en lees efveee nw ner efke Jen nceeje megeerce yeehe, erej,
meleieg nw~ efkeleveer ceer"er-ceer"er yeeleW nQ~ nce efvejekeej efMeJeyeeyee kes mt[sv nQ, Jen ncekees jepeeesie efmeKeueeles nQ~
YeieJeevegJeee ns yees, ceQ legcekees jepeeesie efmeKeueelee ntB~ cesej lees Ssmes veneR kenWies, ns yees~ meveemeer Yeer Ssmes ken ve mekeW~
yees kenvee lees yeehe kee ner ]Hepe& nw~ yees Yeer peeveles nQ nce efvejekeej yeehe kes yees nQ, Gvekes meccegKe yew"s nQ~ epeeefhelee
yeeekegceej-kegceeefjeeb nQ~ epeeefhelee De#ej ve [eueves mes ceveg<e cetBPeles nQ~ mecePeles nQ yeee lees met#ceJeleveJeemeer osJelee nw~ Jen
efHej eneB keneB mes Deeee? kenles nQ yeee osJeleeS vece:, Mebkej osJeleeS vece:, efHej ieg Yeer kenles ieg yeee, ieg efJe<Ceg~
Deye efJe<Ceg Jee Mebkej lees ieg nQ veneR~ mecePeles nQ Mebkej, heeJe&leer kees keLee megveeles nQ lees ieg "nje~ ieg efJe<Ceg Yeer veneR nw~
meleegie ceW ue#ceer-veejeeCe ieg yeveles veneR nQ~ ke=<Ce kees Yeer ye[e ieg ieerlee kee YeieJeeve yevee efoee nw~ uesefkeve YeieJeeve Ske
nw, en yeele legce yeeeW kees efme kejvee nw~
legce ieghle mesvee nes~ jeJeCe hej peerle heeles nes DeLee&led ceeee peerles peielepeerle yeveles nes~ ceeee Oeve kees veneR kene peelee~ Oeve kees
mecheefe kene peelee nw~ lees yeehe yeeeW kees mecePeeles nQ yees, Deye ceewle meeceves Ke[e nw~ en Jener 5 npeej Je<e& henues Jeeues
De#ej nQ~ efmeHe& efvejekeej YeieJeevegJeee kes yeoues meekeej ke=<Ce kee veece efueKe efoee nw~ yeehe kenles nQ - en vee@uespe pees
legcekees DeYeer efceueleer nw, en nw YeefJe<e eeueyOe kes efueS~ eeueyOe efceue ieF& efHej vee@uespe keer ojkeej veneR~ en vee@uespe nw ner
heeflele mes heeJeve yeveves keer~ heeJeve ogefveee ceW efHej efkemeer kees ieg kejves keer ojkeej veneR~ JeemleJe ceW ieg lees Ske ner hejceefhelee
hejceelcee nw~ hegkeejles Yeer nQ ns heeflele-heeJeve DeeDees, lees mecePeevee eeefnS vee~ Jener megeerce ieg nw~ meJe& kee meoddieefle oelee jece
ieeee peelee nw~ lees Jen pej leye DeeeWies peye meYeer ogie&efle ceW nQ~ JeneB lees nw #eerj meeiej, megKe kee meeiej~ efJe<ee JewlejCeer veoer
JeneB nesleer veneR~ efJe<Ceg #eerjmeeiej ceW jnWies lees pej Gvekes yees Yeer meeLe jnWies~ DeYeer legce yeeeCe kegue kes nes efHej efJe<Ceg
kegue kes yeveWies~ Jen kecheueer Jew<CeJe nQ vee~ osJeleeDeeW kes Deeies keYeer yeskeeeos eer]pe hee]pe Deeefo veneR jKeWies~ efHej mes Ssmee
osJelee yevevee nw lees en meye es[vee he[siee~ en nw mebieceegie~ mecePeeee ieee nw legce yeeeCe ner mebiece hej nes, yeekeer meye
keefueegie ceW nQ~ peye leke yeeeCe ve yeveW leye leke mecePe veneR mekeWies~ yeehe kenles nQ ceQ keuhe kes mebiece hej Deelee ntB~ Jen
mecePeles ner veneR - en keesF& mebiece nw~ ogefveee yeoueleer nw vee~ ieeles Yeer nQ hejvleg kewmes yeoueleer nw, en keesF& Yeer veneR peeveles~ Ssmes
ner efmeHe& cegKe mes ken osles nQ~ legce Deer jerefle mecePeles nes eercele hej eueves mes ner es yeveWies~ yeehe kees eeo kejvee nw~ osn
meefnle osn kes meYeer mecyevOeeW kees Yetue peevee nw~ yeeyee ves efyeiej Mejerj Yespee Lee, efHej Jewmes ner peevee nw~ eneB Deees nQ hee&
yepeeves~ en nw ieghle cesnvele, yeehe Deewj Jemex kees eeo kejvee nw~ legce Ie[er-Ie[er en Yetue peeles nes~ yeeyee kees Yetueves mes ceeee keer
ecee ueie peeleer nw~ en Yeer Kesue nw, Deuueen DeJeueoerve kee... efoKeeles nQ vee~ Deuueen ves DeJeue Oece& mLeeheve efkeee~ "kee
efkeee Deewj yeefnmle efceuee~ en Oece& keewve mLeeheve kej jns nQ? Deuueen ves henuee vecyej Oece& mLeeheve efkeee~ neleceleeF& kee Yeer
1/3
28-06-17 eele:cegjueer Deesced Meeefvle ``yeeheoeoe'' ceOegyeve
Kesue efoKeeles nQ~ cegKe ceW cegnueje ve [eueves mes ceeee Dee peeleer nw~ legcneje Yeer en neue nw~ yeehe kees Yetuekej Deewj meYeer kees
eeo kejles jnles nes~
Deye legce yees peeveles nes nce MeeefvleOeece pee jns nQ, efHej megKeOeece ceW DeeeWies~ og:KeOeece kees Yetue peeves kee heg<eeLe& kejes~
en lees meye Kelce nes peeves kee nw~ nce ueKeheefle nQ, Ssmes nQ... en yegef ceW veneR jKevee nw~ nce lees nQ ner vebies (DeMejerjer) en
lees hegjeveer eer]pe nw~ Fme hegjeveer pegeer ves ye[e og:Ke efoee nw~ efpelevee yeerceejer peemleer nes KegMeer nesveer eeefnS~ veeevee eeefnS~
kece&Yeesie nw, efnmeeye-efkeleeye lees egkeleg kejvee ner nw, Fmemes [jvee veneR nw~ mecePevee eeefnS nce eesieyeue mes efJekece& efJeveeMe
veneR kej mekeles nQ lees kece& Yeesievee mes egkelet kejvee he[s, FmeceW cetBPeves keer yeele ner veneR nw~ en lees Mejerj hegjevee nw~ en peuoer
Kelce nes lees Dee nw~ Deewj efHej legcnejer 7 jes]pe keer Yeer Yeer ceMentj nw~ 7 jes]pe Deer jerefle mecePekej yegef ceW OeejCe kej
efHej Yeue keneB Yeer eues peeDees~ cegjueer lees efceueleer jnsieer, Jener yeme nw~ yeehe kees eeo kejles ekekej efHejeles jnes~ 7 jes]pe ceW
mJeoMe&ve eeOeejer yevevee nw~ 7 jes]pe kee hee" Yeer jKeles nQ~ 7 jes]pe ceMentj nQ~ ebLe Yeer 7 jes]pe jKeles nQ~ Yeer Yeer 7 efove keer
nw~ Ssmes veneR pees DeeJes Gvekees 7 efove kes efueS kenvee nw~ ceveg<e keer jie Yeer osKeveer nesleer nw~ henues ner 7 jes]pe kee keesme& kenves
mes keesF& lees [j peeles nQ~ mecePeles nQ nce jn veneR mekeles lees keee kejWies, eues peeles nQ FmeefueS ceveg<e kees osKevee he[lee nw~ nj
Ske keer veype osKeveer eeefnS~ henues lees peebe kejveer eeefnS~ efkeleves efove kes efueS Deees nQ~ He mes 7 efove kenves mes [j peeles
nQ~ 7 efove keesF& os veneR mekeles~ mepe&ve (Jewe) keesF& Ssmes nesles nQ pees veype osKekej Pe yeleeles nQ efke en - en legcekees yeerceejer
nw~ en Yeer lees legcneje DeefJeveeMeer %eeve mepe&ve nw~ legce yees Yeer ceemj mepe&ve nes~ en nw %eeve e%e~ legce kenles nes Ske
meskesC[ ceW ceveg<e kees peerJevecegefkele efceue mekeleer nw, lees keesF& Yeer kenles nQ peye Ske meskesC[ ceW peerJevecegefkele efceue mekeleer nw,
lees 7 jes]pe keeeW kenles nes? meskesC[ keer yeele yeleeDees~ [j peeles nQ~ nce lees veneR jn mekeles, FmeerefueS henues veype osKeveer
eeefnS~ meyekes efueS Ske ner yeele veneR nes mekeleer~ yengle yees ef[me-mee|Jeme kej osles nQ~ Heece& Yejeves mecee veype osKekej
hetvee neslee nw~ efkelevee efove "nj mekeWies, Jen Yeer hetvee neslee nw~ Dee en lees yeleeDees meyekee YeieJeeve Ske nw vee~
hejceefhelee mes legcneje keee mecyevOe nw~ henues lees Fme yeele hej mecePeevee neslee nw efke Jen yeehe nw, nce yees nQ~ yeehe lees Jemee& osles
nQ~ mJeie& kee Jemee& efceuevee eeefnS~ mJeie& kee jeefelee nw~ DeYeer lees veke& nw~ Yeejle mJeie& Lee, efJee kes ceeefueke Les~ osJeer-
osJeleeDeeW kee jepe Lee~ lees ceeee ves jepe erve efueee nw~ Deye efHej ceeee hej peerle heekej jepe uesvee nw~ hegjeveer heeflele
keefueegieer ogefveee kee efJeveeMe meeceves Ke[e nw lees pej heeJeve ogefveee mLeeheve kejveer nesieer~ Lees[e FMeeje osvee eeefnS~ efHej
Deeies euekej Gve yeeleeW kees mecePeles peeeWies~ Deepe veneR lees keue Dee DeeeWies~ peeeWies keneB? Ske ner ner nw, meoddieefle efceueves
keer~ hejceefhelee hejceelcee efMeJeyeeyee keer Ske ner ner nw~ Ske meskesC[ ceW peerJevecegefkele efceueveer nw~ ner osKees kewmeer nw,
efpemekes legce mesumecewve nes~ pees Dee mesumecewve nesiee lees heo Yeer Dee heeesiee~ mesue kejves kee Yeer Dekeue eeefnS~ Deiej
Dekeue veneR nesiee lees Jen keee mee|Jeme kejsiee~ henues lees efveee efye"eDees~ efHej 7 jespe keer yeele~ Dejs yeehe lees Jemee& osves Deees
nQ~ Yeejle megKeOeece Lee, DeYeer Yeejle og:KeOeece nw~ efHej megKeOeece kewmes yevelee nw, keewve yeveeles nQ? henues jemlee yeleevee nw -
nce DeelceeeW MeeefvleOeece keer jnJeemeer nQ efHej Deeles nQ hee& yepeeves~
DeYeer yeehe kenles nQ yees Jeeefheme Iej Deevee nw~ yeehe kees eeo jKeves mes legcnejs efJekece& efJeveeMe neWies~ legcnejs G[ves kes hebKe pees
t iees nQ Jen efceueles jnWies~ legce eues DeeeWies cesjs heeme~ yeehe ner Deekej keew[er mes nerjs pewmee yeveeles nQ~ en keceeF& ye[er
peyejomle nw~ yeehe kees eeo kejves mes 21 pevce kes efueS legce efvejesieer yeveles nes~ ee kees eeo kejves mes legce SJejnsuoer, Jesuoer
yeveWies~ DeYeer lees oesveeW veneR nQ~ legcnejs ceW Yeer vecyejJeej nQ, keeeW kees ceeee Pe Kee peeesieer~ efHej Yeer Deeies eue mce=efle
Deeesieer~ efhee[er ceW jepeeeW Yeer Deeles nQ, meveemeer Deeefo Yeer Deeles nQ~ legce keveeDeeW, ceeleeDeeW ves ner yeeCe ceejs nQ~ eneB ceefvoj
Yeer Skeetjs yeves ngS nQ~ kegJeebjer kevee kee Yeer ceefvoj nw~ DeOej kegceejer kee DeLe& Lees[sner mecePeles nQ~ pees ie=nmLe JeJenej
ceW jnles ngS yeer.kes. yeveles nQ, Gvekees ner DeOej kene peelee nw~ kegceejer lees kegceejer ner nw~ legcnejs eeoieej ceW hetje ceefvoj yevee
ngDee nw~ keuhe henues Yeer legceves mee|Jeme keer Leer~ legcekees efkeleveer KegMeer nesveer eeefnS~ legcneje efkelevee Yeejer peyejomle Fcleneve
nw~ he{eves Jeeuee nw YeieJeeve~
2/3
28-06-17 eele:cegjueer Deesced Meeefvle ``yeeheoeoe'' ceOegyeve
(osnueer keer heeea yeeyee mes ger ues Deheves mLeeve hej pee jner Leer) yees Dee ner efjesMe neskej pee jns nes~ vecyejJeej lees nQ
ner~ pees Dee mecePeles nQ Jen Dee mecePeeles Yeer nQ~ en lees yees mecePeles nQ yeeyee Yeer ieghle nw, oeoe Yeer ieghle nw~ nce Yeer ieghle
nQ~ keesF& Yeer peeveles veneR nQ~ yeeeCe ueesie Yeer veneR peeveWies~ legce mecePee mekeles nes efke legce nes kegKe JebMeeJeueer, nce nQ cegKe
JebMeeJeueer~ legce heeflele nes nce heeJeve yeve jns nQ~ epeeefhelee yeee keer mevleeve nQ lees pej veF& ogefveee kes ngS vee~ meleegie kes
osJeleeeW veF& ogefveee kes nQ ee yeeeCe veF& ogefveee kes nQ? yeeeCeeW keer eeser nw vee~ eeser (yeeeCe kegue) Thej ee ceeLee (osJelee
kegue) Thej nw? GmeceW efHej efMeJeyeeyee kees Yeer iegce kej efoee nw~ legce yees peeveles nes yeehe nw HetueeW kes yeieeres kee yeeieJeeve~
jeJeCe kees yeeieJeeve Lees[sner kenWies~ jeJeCe lees keebe yeveeles nQ, yeeyee Hetue yeveeles nQ~ en meeje keebeW kee pebieue nw~ Ske oes
kees og:Ke os jns nQ~ yeehe mecePeeles nQ, efkemekees Yeer og:Ke veneR osvee nw~ eesOe mes yeesueves mes meew iegCee oC[ he[ peelee nw~ heehe-
Deelcee yeve peeles nQ~ Gvekes efueS mepeeeW Yeer yengle ke[er nQ~ yeehe kes meeLe ceooieej yeveves keer iewjver kej Deewj efHej ef[me-
mee|Jeme kejles nQ lees Gvekes efueS yengle ke[er mepee nw~ yeee yeve Deewj efHej efJekece& efkeee lees meew iegCee oC[ efceue he[siee FmeefueS
Deiej efnccele nes lees eercele hej euees~ vej mes veejeeCe yevevee nw~ Ssmes veneR Dee, epee lees epee ner mener~ veneR, en lees yengle
ye[er ceeuee nw~ ceee|peve yengle nw~ FmeceW ne&Hesue veneR nesvee nw, efiejvee nw efHej mecYeuevee nw, ne&Hesue veneR nesvee nw~ efMeJeyeeyee
mes Ske meskesC[ ceW peerJevecegefkele heeves keer en Ske ner ner nw~ Dee~
ceer"s-ceer"s efmekeerueOes yeeeW eefle ceele-efhelee yeeheoeoe kee eeo-heej Deewj ieg[ceee\veie~ neveer yeehe keer neveer yeeeW kees
vecemles~
OeejCee kes efueS cegKe meej:-
1) Tbe heo heeves kes efueS efMeJeyeeyee keer ner (ogkeeve) kee Dee mesumecewve yevevee nw~ nj Ske keer veype
osKekej efHej Gmes %eeve osvee nw~
2) eesOe kes JeMe nes cegKe mes og:KeoeF& yeesue veneR yeesueves nQ~ yeehe kee ceooieej yeveves keer iewjver kej keesF&
Yeer ef[me-mee|Jeme kee keece veneR kejvee nw~
Jejoeve:- nj meskeC[, nj keoce eercele hej Skeetjs eueves Jeeues F&ceeveoej, JeHeeoej YeJe
nj kece& ceW, eercele kes FMeejs eceeCe eueves Jeeueer Deelcee kees ner Dee@vesm DeLee&led F&ceeveoej Deewj JeHeeoej
kene peelee nw~ yeeeCe pevce efceueles ner efoJe yegef ceW yeeheoeoe ves pees eercele Yej oer nw, Dee@vesm Deelcee
nj meskeC[ nj keoce Gmeer eceeCe Skeetjs eueleer jnleer nw~ pewmes meeFvme keer Meefkele eje keF& eerpeW
FMeejs mes Dee@escesefke eueleer nQ, eueevee veneR he[lee, eens ueeF eje, eens JeeeyesMeve eje efmJee Deeve
efkeee Deewj euelee jnlee nw~ Ssmes ner Dee@vesm Deelcee meeFuesvme keer Meefkele eje meoe Deewj mJele: eueles
jnles nQ~
mueesieve:- peneB eEelee nw JeneB ewve veneR nes mekelee nw~

3/3