You are on page 1of 5
| | | Debameron san LGltit9 sare didn i thainom oj eke dan pike pepe tia u pea Kojems bate sce Open potokiom injesinth ssa bee Saha ga prince tim Bru fe opi pops je» peharom ri lk na sofa poste nan) Spratt So je sklednje mop, sree revs Iubavstks pit za sve a ne eckav tae Ghade sme. Kad so njerne dvoranke sve to cule ride, prema sisa 2nale akvo bee ono pesto ga eile doje Taner ton bot se onoga tose dota dogodilo poet niza Sep incerinoj oda ade nj ba asa nda se ona Bele na Poel lsprfilas prekano sgn dj ii jedma ues vide fe ‘eu je seanju gor saplska. Gospa mi pak reer sTancredi, Eva) te se za neta cesredu od ove, tne oni za maom, eri jane lim, Tao f had vaio da itko onim sce ple nad on tof sam io? Ro ako Evie te samo skies aban! kojw'si mi protec, wlll mola 2adnj fle kad te je moda tho | potas Guiseardom ivi, da} da moietelo»ojegain, ee gos ga dao baci na ‘ima nan mjste mewvo potas Gorkt plane dopust ener da odgovoris tada laden dais Mona tou ma grad ono mv ste ee *Zbogom ost, idemes 1 joy se samaplte, 15 fo) ont ‘ako se odijel od ovoge bolaog dior Ley Late tla ke Kone Gita Ghamendine bavi Sto ste gu posto se naplaka pekasna pola sh0g v0 krutnost, Tancedi th dadey uz svopen Jato ih Salernana, ‘oboje sti gob sa sim pocastina pokopa ase | | | | | Ceo dan, noel DRUGA NOVELA ‘Fra Affero obmane nek gospu dj nj zaubljen andeo Gabriel STajggow lik vie fe puta obiaby od sah pred njeanom sojtom Shotts provoa sie ew Fas nekoga stoma, koj ga stradan ao dog Goveka ofvede ma ep ga epoca pugs nics ‘ia odved wari GETS iasmertina novela izmamila je vide puta suze iz odiju TS njezinih deugarica; ali potto bjeke okonéana, keal) coxbiljna lca prosbod: ~ Mo Hvot ne bi io velika jena za samo polovici ont sas koja je Guiscardo ufivao s Ghismondom, 3 eka se tom nijedns od vas se cud, jr ja Hives svakoga Ease Tsun sme eutiy a 2 sve to of mrviak eadost mi mje dan, No ‘stavimo sada na miru moje jade, nego Neka Pampinea nastav s hetvanjem o twins godama koje sudjlomigna i mojima sine, pa ko 1 ona prosieat onako kako je Fiammetta zapocel, bee Emme co ose kao da tha rosa pada na mol oBa8- Pampiscay éuvai dase naredba na. nju_odnost, svojim je csiecajime bole razumjela See svoth deugaricanegoli kraleve po niceovim rileéma, pa je sklonija bila da ih razved nego da Eratiw ugodi, osim a poslusa njegove zapovjed, te odinct da Kevuje novela koja ce anzeai smijeh ne wdlivs se od zadanoga predmeta, + xapote: ~ Medu pudanima se due Katkad i ova ieka: ‘ARO se lotr tee po dobry alo Kad Gn nitko we ver’ tami Treks praia obilno gradivo 20 kazivanie 9 onom So mi Ie prelodeno, Wo od da dokafem kako je kiko Bisemiere elon, lh Hud Siokin | cugih hale | laobljedih lea, 1 oman? pitomth lasova kada koga neto mole, 2 uj Fem kad druge ude zbog svoj slaith opaéinc, | kada laa int paige ona ian pe vnalaf kao tian gospodar raf kao od og 0 Rimotae radii seakome tho wae dred amo odie c 259 Dekaron i, mane ano mje, wié prema ott nove bj i elon wages Brot; ev cna ooae Sip tho yu, a sata se wae de pear one kod ee aibovim sin, Kad oh mao mine ava ve Sh iMoney hal ns toe pol crn trina Jama No do fog da sg seh as oak pron ake feos yelmneni ance bat jos nd st ace rps icing Stat enim od ajith te ina Au te ea om oe oe Lane ke mots pon soe shop Ghanonde snr ers i radoseu obodrit, =a Zivio dalle w Imo ve gospe, pokvaren i apak Zovek, po menu Berto* della Massa njegova sramoma dea tako iv Ino ia pours da iho Sv nie vrowa maj sti sovorio a kamoli kad je lagao; toga spomavii da Imola nije wie Pogodno mento 2a negore pin Saletke, urocitesvake gnusobe*te nau da tu pribjepte novim Ssncalicama kojima se pie nije shai kao da go epckla Saviest bog posinjenislodjla 8 profs pokaca sc poput {oyjeka puna duboke posiznost {vedi katoi. ad Koga te ude w ‘minoritsired nazvase fra Alberto Imole* i tom rub poce naoko vio srogo Zvjt i hvala pokors i vadrdljvot ean ie ‘nes jo mt vino pio, kad mje i tals koje btm se svidalor {ako gorovo nitko ne opan dase on od lupeta,svodnika, kv ‘wort uboyieu ten oka prometnn a velkogs propovjedila, sak ne estavi sh onihspomenttin poroka kad god The romice mogao Sint xm toga, ork se aredo vada e Kod coltara ad je mist shi | ads ge ud promatraltoplakivac ‘oak Spaseljevu, jer mu sj bilo tesko zaplaka! kad bi mu se prohtel. ukratko sto svoj propovjedina Sto svoj saree Znao je Mleéane tako aban te je gotovo Kod svake oporuke niin oven pbtel, magia Svat nove, apo ip stk ele vce mera ena eto waka se preobratio‘u pasta te je po Wolo) retos u oni Seranama io dleko gasoviti nepol et Franjo Aniki Tako jednoga dana ncka milada, luda glapa gospa, poimena seta iz kace Quirino.” Zena bogata paves Koj ta svn {aljama bjeke otpiovio u Flandeijut s drag gaspama ode na Spevijed tom pobotnom frat. Bok ova Mletanka {a svi st 260 Cont dam novela Mleéan tat) Kletate pred njegovim aogama'™ispoviedivi vee ‘io ofhgriha, opie on tne bara, “Rnd ina funta es odgovon: "Ey gospant frat, ar remate oo pavt? Ci i vam se da je moj Hepat aka kao uh drug tata bh jana sak pit po jednops samo da oc, Sh moe ar au bilo 2a Cops: Kolko hima ako Hep kao eo St i bi wa pu. ue ao keen ‘absblalao svoj lepow da je bila prava maka shat, ra Abo sa st does mise da je to porodno pole za njegoy plug, w nse onoga sa prcko inte sab No atkaneontav za 2podait cas, asa ed ‘Cidkase kao seta, pa fe poe Kori pica da Jeo titna Sfoltar na to mu goapa rece da je gup kao vol i da ne 2a failikovat epotu od epote. Sega jo} fra. Alberto ne flee prove vmuvat dade odresene expt je s drum Enama, Tote pekoiko dane tacrsi nekoga svoga veroog priteia code on do kace gospe Lisette; | povukavs se» jom w neku sobu fae aitko nie mogao ids Bal se pred js na Laon tee: Soap, Bogom vas Karim da mi opcostite ono So sam vam nedjehu kara, kad ste mio svg ipod gover, jer sam one te oct bio teko Kafnjen te do danas sisam mogso 2 postele Na co rede goepa lupads: A tho vas je tako kaznio?= ea Alberta rote: sKazat x vam. Dok sam seu noci molio, ‘ao ito co vauda nim, tnenada moj ej obasa velo sve, Fam se dogo oben da vin Sto ka nok prekrssan ili plan mee gospel me 2 man ‘rgu me I svoj nogama ttako me ila da mi este ost Decbio.Zapitah ga 2300 fe to uinio, a on odvrat: Zao Ro 3 3e Tino deanue Ludi rsia hepote gonpe Lise, Koj po ‘Wapoga Bogs fanadsvega draggin’. Tada ia wpa: ‘A tho'se vi" On pa to algoron da je andeo Gabriel “O, {zepodion’ rekoh a olim vas da mi oprstit- Aon tada cee ‘Spratam tur wvjer da Bo prj Kno) odes i tamale 22 ‘protien, ako t ona ne oprot, vate Gu set tako te nami 2G pam dk budes Hi So mje fo eka ne ude vam fe Kanai dok mine oprostes. “Govpa, pro tis er trana soli u mong vase rastapala cod mia oladajud te oj ne surmnaguw nou siitos, pa thalp tatim ree: sLiepo sam vam govorl, fra Albert, da je 261 Dekameron mbar carpe emi Baie tikenine Feige ee oso, pose mpret vam SS Ste lane det pecan ee ep orn gees mao Serhan yo acts ge that pohoditi i ostari neko vrijeme s vama; no buduéi da je on andeo, eaters selec CE an raise ae seen Se pe tno tena Be Spe nla Set figs aden canst eis sie a, Stl vlc o Rogan ple ees na canons oh ee eens Mai fe gohan ee norm dle cg oh tavehesaso dct mathe Es alsin eo a SUSE Gee AUT cen BAELGUN Soto Ate otene ance TE ipa: al je dg Ge lo wi Sal a ce a ET att “SEL nots 0 mde cer a nn dome ye smog pads a Ce ha Aber alg acme ova eal a pat gages ates eats See aed ae cee ms ate Stn ae ssa ae 22 Cee dan, novela Lejepi slatkitima i drogim biranien sai, da ga po nesr6ine [FEoeyvhacios | potto je dobio dopubtene, kad se zanocalo ode $ jsintm pate nekoj ananit od Kae je nae olazo na Euhanje tlecbiea™ Todatl, kad mu se utin' da je dos vnjeme, Freraien oe one grape | ond =» porte nekih ics obra vandela | pope se gore ode w gospinaloéni Prenat se actor ugleda ta bie ik back pred njim na kolena, a andeo je blagoslovs dite fe na Nog, dade jo} zak da ode & postelius ona ga spremno poslsa, 2 andeo se odmah ispru oye sebvatejice. Fr Albert bias pep makara,stasit fupan I sav pucate od zdravlja, pa kad se nade s gospom Tisduom, koja bijaie svieda 1 podatna, drugacie ju je zabavlia0 inego njesn mud, ve fe puta te noe eto bez Krila na njzin0 ejrede sadovoljtvo priaia jojo u to Hota o nebesko} sa 1X Kad se primage avanuce, dogovorivt se za iduci pod izade on Zr crolimukrasima {rate drugu kojema je ona dobra domacica prises pravila drustwo da ga samoga ne bude strah spavat ‘Gamal ponte obj gospa Liseta sa svojom drudbenicom code fa Aer sve mu iprpoviedio andes Gabrziy 300) Kasivao.o slavi nebeskop 10 vjénom 2voty, 1 kako je hep, Alda tom ot svakoyakih Gudea Fra Alberto oj tee: +Gospo, ne znam kako je ama snjim bilo, a mam dobro da je noe kad je on k ent dia kad smn mu rekao Sto stew porul smjesta cdivo moja duu med elk [jeca | toliko ria koliko th ovdjerikada nisam vidio, te sam {Sito na najkennijem nest ostao do joroinejurenjes a 6 je oj Geom bilo ne mam “Tetra kas ree gps Vue til lara + andelom Cabsjlom fetalo. mom 2agsayuy a ako mi ne icrnjete pogledaje pod Hjewa sis, ge sam andela ako pljbila Un cese ak viet nekolko danas Tada eee fra Alberto: -Danas cu dota radii neito to vee dlugo ne ufiih,svuc use da vids je isting 0 kates ‘Nakon mnogoga Kepetanje gosps se wat kuci kamo je fra [Abert ka andela bez ikakve smetnje jo8 mnogo puta zlazio. ‘No jednoga dana dogodi se da se gospa Lista nckom svojom kumom prepitla 0 liepot, pada sake svoj tenad Sake druge, hake je inala malo sli w Ski ree: »Kadbiste anal om je moja jepotaomiljeta aniguro bist Ste 0 263 Dekameron Bodui da ju je kum dobro poznaals, ena da Ej pia +