You are on page 1of 16
MONITORUL OFICIAL ROMANIEI PARTEA | Anul 185 QOD) —Ne 117 LEGI, DECRETE, HOTARARI §1 ALTE ACTE Viner, 10 fobnuarie 2017 SUMAR Ne Pagina CECIZI ALE PRIM-MINISTRULU! 172, —Decize pricing nurnices doarmnel Maria anuels Catrina in functia de secretar de stat la Ministers) Corrunicatlar 3 Soci nfarratanale 2 173. — Decizi privind nunirea doamnel Raluca-Minaela Sandu im fungi, de consiier la catinetul prem Fist, 9 cadrul sparatulul prop de lucrs 3) pirerinisrl 2 ACTEALE CRGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIE! PUBLICE CENTRALE 2.124, — Orginal ministuli educatiel nationale erving Sprabetes M atocoionai penvu ssigurarea suport’ Fecesar elevir cu tubufarde invatre a2 ACTEALE CAMERE! AUDITORILOR FINANCIARL IN ROMAN 1172018. — Hotirate rive aerabarea Listel auctonlor Financia care au foot autorza In al tat eb Unluni Eurgpene sau apart Saat econarric European ofr Confederaia Elian’ sau dobérdit callates ol drptul de exeretare 3 profesiet de auctor fingncir in Purnia 1a ACTEALE AUTORITAM | DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA, 148 — Decisie prvind sanctonarea cu retagerea ‘ulorizaie' de Turctianare 9 fatleres Soca ASSET INCON PLUS BROKER GE ASIGURARE — SRL. din Regisvul rokerier de asigurare sVsau dé reasigurare a8 147 — Decirie pred sanctionarea_cu_retragerea ‘utotizaiel de Tunclonare g f2eerea Sacteta AKC BROKER DE ASIGURARE — SRL dm Resin brokerlor de asgurare sau de reasyurare 15-16 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTES|, Nr. 117/10. 2017) DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI GUVERNUL ROMANIE! PRIM-MINISTRUL DECIZIE privind numirea doamnei Maria-Manuela Catrina in functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor ‘si Societatii Informationale ‘Avand in vedere Adresa Ministerulul Comunicatilor 51 Societati Informeponsle nr. £03 din fetruarie 2017, mregistala la Cabinelul prim ministnu cu nr. 41-055 din 9 februari 2017, Imterneiul at. 15d) gal ait, 19.din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i functisnarea Guvemulul Romanial sa ministeralor, cu modiicanle 5) Complete uteriaare, prim-ministrul emits prezenta decizie. Atical unic. — Inoapand cu data intrail In vigoare a prazentel dec doamna Maria-Manuala Catrina se numasta In funcja da secrotar da stat [a Ministerul Comunicetilor 1 Sacieti Infarmaponale PRIM-MINISTRU SORIN MIHA| GRINDEANU Contrasernneaza. Secreterul general al Guvemull Mihai Busuloe Bucuresti, 10 februane 2017, Ne 72 GUVERNUL ROMANIE! PRIM-MINISTRUL DECIZIE privind numirea doamnei Raluca-Mihaela Sandu in functia de consilier la cabinetul prim-ministrului, cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului ‘Avand tn vedere prevederile art. 1 alin. (1) it_ 9) din Ordonanta de urgent 2 Guvemulul nr 25/2007 privind stabilirea unar msun pentru reorganizares ‘3paratulul do lucns 3| Guvernulul, aprobat3 cu rnocificari si complatan prin Leges rr. 99/2003, eu modificanle gi completanie ullensare, Interisiul art 1Siit.c), at. 1991 alart. 27 alin. (lt a}din Legea rr 90/2001 privind orgenizarea 51 functionares Guyernulu: Romaniel §1 8 ministerslor, cu modiicarie si completanie ulenvare, prim-ministrul emits prezents decizie. Atical unio. — fneepand cu data intranil tn vigoare a prezentel deczi. doamna Raluce-Minaela Sandu se numesie Tn func de consiler a oabinetul prin-ministrlui, fm cadrul aparatului propris de iver al prim-ministrlul PRIM.ANISTRU SORIN MIHA| GRINDEANU Contrasernnesza, Secreterul general al Guvemul Mihai Busuioe Bucuresti, 10 feoruarie 2017, Ne 173 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTES|, Nr. 117/10. 2017) 3 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIE! PUBLICE CENTRALE MINISTERUL EDUCATE! NATIONALE ORDIN \d aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburari de invafare in bazaprevedrior Ordenanteide urgent a G.vemuli nr 1/2017 prvind stile Unar masur fh dome adrinstraie publice si pent modifcarsa si completaroa unor acts normative, ‘in temeiul prevederior atl. 472 vin Legea educatic: nationale nr. 1/2011, cu modifeanie gi complete ullerioare, gal pri Hotarant Guveruli nr. 26,2017 priving organizares si furiljonarea Ministerului Educapei Nakane ‘ministrul educatiel nationale omits prozentul ordi Ail | — Se sgroba Metodologia pent asigurerea suportului nacesar elavlor cu tulburan Ge Iw hare, prevazuts ‘anexa care face patte integranta din prezentul ordi. ‘Ail. 2. —Prezentul orcin se publicé in Monitorul Ofcial al Romaniei, Pertea | Ait 4 — Direcja generals trwalimgnt preunvversitar, Directia general management si resutse umene, Directia minor), Directia generals buget inane, inspectoralele scolar Judelene/el municipiulur Bucuresti gt unitalile de trvatamant preuniversitar ducla indepinire prevederie prezeriulul ordin Ministrul educatici nationale, Pavel Nasta Eucuregt, 20 lanuarie 2017 METODOLOGIA pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburari de tnvatare Nr 3.128 CAPITOLLL | Dispozitii generale Ait. 1. — (1) Prezenta metadologie reglementear’ provacunie de avaiuare adecvate pentru ospistarea tuburenior te Invajare (dislexe, disgraie gi discalcule ale elevilor, precum silipul de intervene pent asigurarea instant indiviculizate Si parsonalizata th cazul aoastors (2) Prezenta metodolagie nu se refer’ la categoria copilor/elevir eu dticulsy de Invetare, care este reglementala die legisistis actula in vigosre. Att 2. — Princpile care stau la baza interventiel sunt cole prevézute th art. 3 din Lagoa educatiei nationale nr 1/2011, cu modifcarle 51 complet2nie ullenioars Ail, 3. — Sconul prezentelor norme metadologice § oblactivele acastora sunt 2) garartaroa crepiului 12 educatic al tuturor slovilor identiicati cu tulourdn de invaare, ) favarizarea succesului scalar al elevilor prin masuri idactice de suspnere, garentarea unei forman adecvate 51 promovares dezvolta potsntaiuiut flecérui elev, ©} reducereacificultstiar relational §) secundare tulburénlor de invatare, i) adoplatea unor fone de veriicare si de evsluare adacyate necesita formative a elovilar, ‘emotionala, 9} pregatirea cadrolor didactios, profasonlor de sanjin, ptofesarlar psiholagi, logonezilo,pralesonior cansilien seal, Precum si responsabiizerea si sensibilzarea périnilor in confuntarea cu problemele leyats de tulburarile de irwatars; 1) favonzarea diagnesticani precoce a elevior §\ stabiirea: percursunior cidactice reabiltallve, 9} cragtaraa cornunicai i calabaréri intre familla, scoala, ventrele judelene de resurse g) asistent educationalaiCentrul Municipiului Bucuresti da Resurse si Asistenta Educational [CARAEICMBRAE) §1 mediol de farnile, ge parcursul nist si formant hh) asigurarea oportunttior sgale de dozvottare a tuturor capacitor elevilar, necesare in mediul socal si profesional ‘At 4. — (1) Beneficien orezentei regiemente sunt elev Inscrsi i sistemul de Irvatamant prouniverstar, depistati cu ‘uburan ce invatare, (2) Evaluarea capactatli de Invatare In vedorsa dapistani ‘ulburainior de irvaare este realizal’ de cdlre specialist ‘Att. 5. — In ilelesul prezeniei metodologi, terment 31 ‘exprosils de rai jos au uimataarsle somnifeati a} fukwurdst de tnvéjere, denumite in continuare daburd spooiice de invajare (TS!) —desemneaza un grup eteragen de ‘uburan oe afecteazé pracesul tisie oe achizitle 2 ablitziior scolare (de cite, exanmare in sons gi maternsiice).disiete, Usorafe (inclusiv disortografa), discalculie, Aceasta nu este 0 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTES|, Nr. 117/10. 2017) consecing’ @ ipsel oportunitatlor de Thvétare sau a lpsel motivatis! pentru irvataro, nu esta rezuitatul unei dizabiltai intelectuale, @ unulinteiectirninar, deficit sertzanal (xe exemplu, audit, vizual, motor), tulburatiior afectve gi emotianaie de rlura psinialicd, @ altor tulburén de (neuro) dezvotare (ie exemalu, TS—tulburan de spectru sulst, ADHD — tulourares tie defck de stan si hiperactvitate i nu este cauzata de ricio forma de trauma cerebrala sau meladie de echatie. Disiewa, cisgraia gi discalculia pot anarsa izolat sau se pot acoda ‘Acesten reprezinté o lulburare de origine biologica, nefind © consecin a absertei oparunitajilr de Twalare, a existenfeiunar conciiineepecttante sau aunar condi defavorebile inva b) disloni esta o tulburare specifics a auiltilor de aire (tn privinfa corectitucini, fluentel, comershensiuni), care nu sunt Gezvaltate la rivelul asteptat prin rapartare la nivelul de dezwoltare intelectual, ivelul de scolarzare i vérsla persoanei; ©} dispratia cuprinde toate formele de petturban ale procesulu tinic de achizife a exprimai ih scris (erorila nivelul lterelor, stor sintaclice 1 erori de punetualle, organizarea brafica 3 paragratsior), 1) viscstulis este 0 ulburare spacifica de invatare care se expnma phn perturbari ale procesulu' tiie cle achizile blititlarmatematice (simt numeric, memmorerea table! adunéi 1 Inmultri, calcul coract sau fluent, rationament ratamatic ‘acurat 2) Hac de dezvoitare a luiburaritor spective de invatare — prezenta unor serine, Ih pregcolantate §1 debutul mic Scola, care 38 indice posibiltstes dezvoliani unor tulbursri Specifice de tnvatare. Indicatoni sunt reprezertati da anumite eficiteld stuncti ia rivelul unor abit consicerete preachizii ale cit scrisulu, numerajel si calculului metematic Indicatom Tisculul de dezvoltere @ aczstor tulburén pot f observabil in difente demeniilimbaj (expresiv, la nivel de vocabular, complexitale morfosintactica, pragmatics, ertculare, recent, Sub aspactul percepfiei sau infalageni vorbinl, INclusiv al procesaitlor fonologice; dslalia prelungt, persistent’), motor [coordonare, migc’n grosiere si fina, echilions, coordonare culometorie, grafomatonie), psihomoter itm, schema Corparala, oriantare spatiotemporala, inclusiv Isteralitsto), cognity (atenije, peroaplje, memone vizusid sau audilya, momorie de Iueru sau de luna durats, invatare intermedia, perati cognitive) | aihowtahie ce irvatare desemneaza o cetegote ce cenit ‘scubaponale speciale (CES) oa uimare a rterver(}s unc Facton ‘ectinseci (scalar, familial, social, dar si a unor factorlintinsaci psinaatectiv, Dificutaple de invBtare pot f remediate gi, de cele mai mute on, se exprima sub forms unor intarzied gi nus unor perlurbér ale procesulultinic de achele Dioula Inwalare ot aparea si secundar unui nivel ilelectul lminar, prezente Ueficiontslor senzoriala, prezentsi ADHD, tuburSlor ermotionale severe, blingvism, 0) aXlaptares curiculard — orice masurd prin care se eovesibilzeaza cumieulumul nallanl in raport cu_nevolle Specialoiterintelo educationala speciale ale slavilor. In acest Context se pot stabil mai multe nivelun de adntare, de la adaptarea contartuul fic, 2 metadelar de pradare gi pana la fadaptarea conijnutunior ! 9 cerinteler curneulare +n) augment cursculer — presupune imboadtires standardelor curioulare custratagi de provesars execute care faciltoaza achirtia «| ganeralizarsa informatil Matodicis de augmentare a curiculumulul includ strategi de irwéjare sau cognitive, strateail de Invafara orientata pe elev, strateaii de slimviere @ autodetenninérii, Mocificareacumouluriulul prosusune ca echina imalicata in elaboraraa planuli educational personaizet (PEP) $4 adauge in conijnutul formal al ‘urriculumulul elewulu cee ee nu se afd in curriculumul general 1) grad de seveniate — un spscifcator al TSI care cuprinds| ‘rel grade |ugor, moderal §1 sever) s1 oare indic& rivelul de fexlindere a tulburéri cle invalare in report cu ebilitaile scolere sfoctate si cu nllul de Intensitato 2 spriinului necesar, )) evaivare adaptets — ciletertiet= care se ealzeaz’ la rivelul practicilor da evaluara padagagica a alevilor, pentru a Raspunde cefinjelor educetionale sheciale ale avestora Evsluarea peddagogic® adaplet8 comporta mal mute nivel, de Is fiexiblitstoa padagosic’ Ia acomodarea si modificarea de substan{ia conjinutului evaluBri, nivelun care se vor stabil In ms une eveluan a nevolor educationale speciale ale elevulu Adaptarea evaluSri, In raport cy nivel la care se produce, poate fi reaizata de cetre cadrull didactic dela clas (daca este orbs de flecsiltsto peciagogica sau aciaptars) sau de cre chips multidisciptineré care se ocio8 de oaz (enn intermedi Lunu! plan ecucstionel personalizsl). Evaluarea edeptsta se face In raport cu gradu da sevarttata al TSI, cu cracul de afectara @ Une! abillji sau a mai multor abit) scolar, k) ferapi speciioe — demersun prin care abillajle gcolare efectate, fie direct, fe prin prisma ceracteritiilar psinologice care sustiinvaterea sunt reabiltale, Avestea includ, dar nu se limiteazé la: terepie logopedica, terapie psihomotarie, teraple pathologic, tersple educajionala de slimulare count, terapie Scupational’ 1 masuri compenssioni — strategi de adaptare cumicular’ instfuctianela care fi vor pemmite elevulul sa compenseze, din punet de vedere funcfional, carentele determinate de prezenta fulburéni specifice de invalare. Cupnnd masun, metenale adaptate, tehnoloait asistive. Acaste rsur sf instrurmente de ‘adaptare instructionala respect princi egalitahi de sans, jstfel Ineét elevul cu TS! s@ parliape eutonom la activtstes instnuctiv-educative Im) instruments compensator — instrumente didactice si fahnolagioa care substivia sau faciiteaz® pertormanta In concitile existenlel unei abiit2ti defctare.. Instrumentele ‘compensator absolva slevul cu TSI de 9 prestatie care devine dificla din cauza tulburéri, fara 98 9 facliteze, din punct de ‘vedere cognilly, sarcing de lucru, Utlizarea unor asemenea, Instrumente nu se reelizeaza |= nivelul mire clase. Cadrele bidactica, pe baza indicatilor asinalogulu ciniianvarofesonuiu tie sorlinpretesorului osihopedagogrlogopeduiuvpratesoruiut consiier scolar, permit utiizarea acester instuments doar elevior cu TSI 1) rsasunie ce arspensare sunt interveni care peril elev Ulu SA nu realizeze anumite activitt) care, din cauza tulburani speciice de Invgjare, davin extrem de difclle si care nu imbunatalesc procesul de invaare. CAPITOLUL I Procedurile de evaluare pentru identincarea tulburanior de invatare ‘Act. 6. —Elewi tects de tubule de irvétae pot dabandl cempstortels generale Si specifos prevzute de curiculumul najional ‘Att 7. — in vederea diagnosticri elewior cu tulburiri de inva sunt parourse urmtoarele etape a) Evaluarea pshopedagogica este obligatore gi se refers la stable nvollu da cunastira a care so siuoaz’ clavl, in MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTES|, Nr. 117/10. 2017) 5 report cu nivel de scoleizere, sablirea nivel deintersitate 2 sprinului receserpanin a fac fal@oerntslorcurriculumul najionel,stabiirea mpactuu pe care Geet uncial, nails tithe, scriare saucalcul matomatic ae agupra parfermartl li svolere In ansamblu,ideriiearea slrategilor de Tovar pe are elevul le splica,idencaree init iit In dezvallere (ce perfarmants nat} 0) Bvaluarea compiaxd este efectueta de cBtre specialist (osinalogiprofeson consiion scolar, lagopazi, medich etc] ected conform leg, invederea slablirea dlagnostcuu ‘An. 8 — (1) Bvaluarea pshapedagogica tn vederea depistani precove a tubursrior de invélere se realizeaza de care cadrul didactic de la clas8 pe baza insrumertoler metndologice pentru identifcares elevior cu rise dea fi Giagnostcal cu ulburan spacifee de invalara, canform ani a (2) Instrumertele metodalogice sunt completate da cite cad didactic numal periru elev care prezints difculati de invari demanstraaza Itérien in achziiaaoitiiorgcelare (2) Cadrul didactic semnateaz’ pannteluitutoreiui reprezentartuu legal, profesorui psiholog, profesonilu’ de spin, lagopeduiui, prafesorului consi scolar intazienle schzila atiltatlor soolare ale elevuluiImpreuna cu Fecomandrea efecuni unei evalusri complexe, dace este azul ‘Al, 9. — (1) Pentru completarea vorectd @ forrnuleruka prevazut In anexa nr. 1 sunt ullizate melode, precum Dohservarea le clas, observerea pertonmanteior atigice ale clevllor,observarea shlunior de vst (2) Oaserarsala cass da cat cacrulddactc, are ou do terecunaaste potenlalele tlburén specitoe de invatare, cum ar ‘Vinten sau api ale procesciui dezvotant indicus 2 leu {3} Observarsapariormantalor apa se post fa, in pima faa, observérci presttile soolare le clovulu m dfente ari de invalare care pot # afctats do tuburare: citrea, scisraa, calcul §1ratinamentul matematic. Cénc un cacfu didachc observa asamenea caractristic, trbuie $8 inirepring’ actives speoifice de recuperere i cezvattare. Cac, chiar gi dupa azemonea intewenti, difculaia rman, cadul cidactio corunic8 familie cele const §irecomand cansuitarea unui Speciast care paate oartiica prozenta cel pufin une tulbursi speaiice de invtjare (8) Obsensrea silurior de Trvdjare se recomanda in mod special in cazul elevilor cu TSI, 1 scopul adaplenistrategilar cidactice, in faza formatva, la sil do Intro al fecarui el. Art, 10. — Evaluarea complexa se reaizeaz® ulllzand metade variate si instiuments paihometrice (este, prove, Chestionare, scale etc) standizate i validate conform legslateln vigoare, Pracosul de evalusre ears elewlar in vedarea dopist3ni TSI cupdndo 2) Evaluare psiholagica — presupune evaluereaprofiiui de fundtionare neurocognitiv’ (coefcient de Intelgent’ verbal nenverval, total, profiului comportamenlal, emotional. $i motvalional-afecti, precum $i 2. abilitslor do furctoner> exioptalv. In vederes stebin psihodlagrosbculi cereal pot f sfocuata prote spacifice do evaluars a atontei, memos functilorsenzonomoton gi viauospatale, lai, abitiar ds procesare fonclagica 41 a allor fungi cognitive implicate Ih procesul de invajare ) Evaluare logepadicd — presupune avaluerealimbaulu orl, print+o abordare component (atu fonolagic8, lexicak semantics, morfositatica si pragmatic’), lima sis: cre [corectitudines exprimata prin numénul!tinul de eron, fuente tn ‘ita si rtelegorea textului eft], seneni {companerta gratemotoris, vizuospatiala 2 sonsului, ortograta, punetuaja, ‘puri de ereri in sens ¢1 frecvente lor), numeratiel§) celcuUlUl {cites si serorea nurnersior, carasaondenta cintr® nurse st tantitate, sim{ numeric — comparali canttalive nansimbolog, corectitucini si fuentel In opersile de calcul, statin realzeres algantmnle, cat sn reactuaizarsa razultatclar automatizate, Uiz2nit gi Infelegent limtajului maternatic, rationamentulul matemate) o} Evaluare medicala — se realizeaza, dup caz, pentru lagnosticul diferertial: eveluare psihisirio’ 31 neuralogics, evaluare oftalmolosic’, evaluare otsrinolarinasiogle (ORL Ait 11. — (1) Evaluarea complex se realizeaz’ In conformiste cu prevederile manusleior de diagnostic ICD10 31 DSW gi stabilosts tipul de tulburare specifica de trvatars, precum 31 niveluligradul de seventate (usar, maderal, sever) (2) In urma evalu’ni complexe se elisarsaz3 cortificatul d= lagnastio, cu speciticarea riveluluigradulul de severital, ‘Att 12. —Diagnosticul de dislexie, respect diagnostic de bisbrafie 66 stabilese, de requla, nclasa 4 |/-3, dupa co elevul ‘a parcurs trsjarea tuturoriterelor DiagnasticU de discaleulie se stabilegte, de regula, in clasa a Il-a Act 13.—Diagnosticul de tulourare de iar se exclude in urmatoerele cazun a} coeticientul de inteligenfS al elevulul (10) mai mic de 85 (prezenta une\ dzabilal irielectuale sau o unuintelect Iminarh } deficta sercoriala auctive sivizuale neceractate; o} lulbura psihiatice sau neurolagice organice sau Tunetionale de achizite dd} absena opartunititlor de Invaare (absentetsm, saitalizare prelungits, epartenenfa ia grusuni defavanzate, nefrecventeres Invatamantuiui pregcolar, lipsa exerséri, educatio pracaré sau insuftient) 2} dezevantsje psihosociale late infuenfa exteme cu relevant’ pertru procesul de chia {fot 18, —Anual se efectueaz’ mevaluad pentru restatilires pradulul de severtate ai TS|, mn vederea adapta interven, recum si pentru a evita situaile de ecordare a mésunlor de tispensars g| insturnentelor compenstotil copilor dlagnostical resi CAPITOLULII Interventia tn cazul elevilor cu TS! Ait. 15. — Elevii cu TSI sunt integrati ix Twatgmsntul de mass Ait 18. — (1) Dup& eliverarea documentulul prevazut la at 1f alin. (2), panntelefutorelesreprezentantul legal al elevulut cu TS| se adrecoaza C.RAE/CMBRAE, In vederea enentani soalare si prafesionale a elavulul (2) Evaluares elevilor cu TSI prin CRAE/ CMBRAE se realzeeza cantorm prevederiarlegale in vigoare, ‘At 17. — (1) Pérntela/TutoroleReprazantantul lagal al flevulul cu TSI, dupa abjinerea cerlicetulul de orientare scolar si profesionala, se adreseaza unitatiide imvatamant, invederea intocmirii Planului educational personalizat (PEP) (2) PEP. la.care va avea acces elevul in scoala gl obiectivele speciice de interventie psihopedagogica i cadrul gi in sfere scali, cupnnde a} datele persanale ale elevulul b)tipoloaia tubursri (conform ciaanosticulu 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTES|, Nr. 117/10. 2017) fe} recomandén cu privire Ja intervantia indivisualizal’ si personalizata; instruments compensatoni utlizate e)masuni de cispensare adoptate, fiforme de evaluaraivenicare personalzate pe parcursul semestrelor sila evalubnie nelionalembacalaurest At. 18. —Obligatia de @ adapta procesul eduest-formativ la navalla elevului cu TSI ravina uniii da tnvatamant, doar pentru levi penkru care 2 fost depus oericatul de onenter= §colaré ¢| profesionala ‘Att 19 —Cu acordulprealabilal consiiulul de aerninistratie fl Unitali de Tnvstamant si la recamendarea specialistulu pentru flecare caz in parte, elev cu tulburan specifice de Invatara pat felasi materiala sau instrumanta campensatori inclusiv tehnologi asistive gi de acces, gi vor beneficia de evaluare adaptala pe parcursul sernestelor. Ait, 20. — Masunile compensatoni care se pot asigura elevilor cu TSI sunt 2) computeritableta cur sofars — sintetizator vacal, care transforma tema de otire Into tem de ascultare, ) aparal de Inregistrare cere permite clevulul s€ Is) ccompleteze nattela in timpul lectial (tablet, repartafon ate J, cu respectarea prevedenlorlegale in vigoare C} nti mentale, mape concoptuale ale unital ia stu; i} manuale gi cdr 1h format digital (audio-boak), 2) dictionare, vocebulere digitale fi t2bsle cur ‘Iunile anului, anctimpunie, zlols s&ptimani alfabetul, formule, defriti ate g)texte cu imegin sinteze, scheme 7) prezenta cadnutui didactic cara 63 etoasc’ item textulul ‘din manuel, Sarcinle de rezolvet, chestionarele cu raspunsuri mutipie; |) computer cu program de scriere video, ou corectar ortagratc, care perme realzares unor Leste suicent cle corecte fara un efor suplimertar de ractire si de coractare = eventualelor oregal J) sofware penlry realizarea harblor conceptuale k)fotocopi aclecvate ale unitati de studi Nalictianar distal (sub form’ do tablet s2u pe computor m) calculator cara £8 faciiteze operate de calcul; n)alte instrument tehnologice mai putin evaluate, cum arf tabels pitagoreic3, de masun, tabel cu formule matemalice, Scheme canoaptuaie ate ; o)altele, a decizia cactulu didactic. Ait 21'— MSsurie da dispensare care so pat asiours slevior cu TSI sunt 8) dispensares cilululcu voce Lare in fale clase, b)dispensarea cir aufoname a uner texte a cararlungie si complexitate ru sunt corastibils cu rivelul de abibtate al copula, ch cantitatea axcesiv’ de tome pentru aces’ i) memorsrea poezilloy, tormulelcr,tsbelelor, defile, ©) dispencarea stucien lirabilor strSine In forma sevis3 sau cet flefectusres mai mutter testeveveluan Ia puna vreme unele up altola 1) dlspensares sereni rapide dupa cictare, fh) dispensarea luni de notife scnse; || dispensares copier’ de oe tabla, econierea textolr, 1) dispenserea respectanitimplor peniru realzeres sercinior cle Tucn in seis; meniale, mape ky sorierea oe mandi temelar pentru soase pertry cazunle severe de disqrate (se accepta scrieraa pe calculator sau transeriere de care parint Nydispensarea mamoraritablel rau; mm) dispensarea copieni textelor (de exemplu, probleme malemetce) de pe tabla sau merusle — camipensere cu texte pregatile anticinal,prntale 1 ipite pe caiete (sau lucru direct pe fgeh Nyaltele, a dacizia cadului didacte. Att. 22. — (1) Eveluarea elevilor cu TS! se adaptesza in lune} de evoluia partoulara e acestora (2)Recomsnden de evaluare adaptsia i raport cui gradul de sevartate al TS! a} TSI usoars — abordere prin prisima_flexibiltapi pedeaosice, adaptn minimala ala instumontsior gi madalkaior tie evalare b} TS! moderats — adapta caro sunt concordante cu edeptatile curculare pe care le reciam3 nevalle educalionale ale slowulul sf care sunt specifics tipuluitipurlor de abiitate scalar perturbal2/perturbale, ©} 7S! sever’ — adapta si modifeari arpa, care reclamna Lun proces decizional carnplex cu mei mui factori de decizie Decizia este lala Tn echips muitiiseplinara cu un profesor psihovedagoglde spin care s& realizeze managemeriul ‘azul, impreun’ cu profesona ds la clasa (3} Recomanderea pentru un anumi tip de eveluare nu va ‘exclude punetea in lucru de calre cadrul didactic de la clas3 31 @allor tpun de evaluare adeptata ‘Act 22, — Evalusres acoptala este asigurat3 pe parcursul semestrolor acts: a) testele 41 verficarie se anunl@ cu cel pulin 24 de ore fnainte bse asigura timp suetimentar (30—60 de minute) pentru ‘exocuta probelor sau se asiqur’ vanficércu mai putine carints, (¢} se introduc prabe informatizate d} 50 asigur’ cttrea cu voce tare do care profesor a sarcinilor de efectuat in timpul ver feérior. Subiactele se olesc pe rnd, In ordinea In cara Se elaboroaza lucrars3, e} 52 asigura falosirea instrumentvier eormpensatont atat la probsle scrise, cét gla oale orale; {]s¢ or pravetiea verificn oraie ca atematv la cele scrise {mai cu seam’ la limoile strsine}, 9] n notatea la probele orale sea fine cont de oapaciale lexicale sf expresive ale elevulu, h}in iunciie de siualie, evelusrile vor f cancepule astfel neat 58 limiteze serisul (de axemplu, exerci cu spatiu de vomnpletat, exeriti de bat, unit ele 1) la nctarea/evaluares testelor scrse se va tine cont de confinut, nu de formas }) Se Bsigura folosirea calculatoruiul de buzunrfbirou, tabla pitagoreica s2utabele cu formule ‘Ait. 24. — Recomandarea pertiu elegerea si asigureres instrumartelor compensatoni, masurior de dispensare 91 jevalusrea adeptal3, conform tipulut de TSI (dislerie, dsgrate, Clscalcula), se ragasecto th ndrumatonul provazut i anaxar 2. ‘Ait 25. — Actvitste de recupersre indkiduelizala, modaitile didactice personaizate si, in aceoasi masurs, 3 insttumarele conpensatoni si ce cispansare sunk cormurieste die etre cachul didacte familie’ alevulu, cu Scopul de 2 asicura Un instrument ul continua didaclica §1 statin de comun cord cu femilla a masurlor intreprinsa Ait 26. — (1) PEP se elaboreaz3, de regula, In primul semestru al anulii scaler 51 cortine infarmatile provazuta la MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTES|, Nr. 117/10. 2017) 7 ert 17 alin, (2), pentru fiecare dintre disciplinele care sunt implicate in tulburarea specifica (2) Fe bara Planulul educational parsanalizat, in imitle leaislajiel In vigoare, se stabilese modalitaile de evaluare §) verifcere pe pefcursul enulul scolar sau a finele cictulor de Invatemant ‘Att-27 —Adaptarea procedunior de eivarinars Ia evaiuaroa rationala perinu absolverfii casei a Vllka si examen nejonal ide bacalaurest, In cazul elevilor cu TSI anentati sooler $1 profesional, sa face prin 28) asigurarea unui timp suslimentar din timpul alooet inal pentiu elaborares lucrén b) in cezul elevior cu dislexie citirea subiectelor este asiqurata de catre un profascr asistont, subiectele se ctasc pe rand, in ardinaa tn care ce elahoreaz® lucraraa c}iin cazu! elevilor cu dsarate elevul are creptul la evaluare oral sau va dicta continutu lira etre un profesor asistant i) In cazul elevior cu discaioulie se asigura folosirea cealcvatorulu de buzunaniorau, tabl& ptagoreio’ sau Labele cu fermule CAPTOLUL IV Formarea cadrelor didactice Att. 28. — (1) Formeres cadrelor vidactice este un element fundamental pentru 2 asiqura intarventa caraspunz3toare In ceazul elevilor cu TSI (2) Ministerul Educetiei Naponale Intveprinds toate clemersunie pentru introducerea Tn cursurle de formare continua a cadralor didactice a natiunilor spacitoa TSI (3) Se vor organiza cursuri de partectionars/formare continua In domeniul psinovedagogie!tulburanor specilice de imvatere (4) Uniti ¢i insttutile da Irvatamant preunivarsitar, pe baza analize de nevo, stabilesc obiectvele gl tipurle de fomare continue, Indus prin conversie profesional, pert angajal propni, in condgile prevazule de Legea educatie! nationale Fr. 1/2011, cu modifcaria si camplotatia uterioara, Att 29. —[1)Printe cbtectivele programelor de formare se regasesc uimatosrele 2) constertizarea parcursului complet de gestionare 2 tulburanier specifice de ineatare th interfonul unit3tilor de Invatemant b) cunodsleres caracterisbaler fecdreltulburérispeciice de Imvalare elt penttu c3_asemenes caracteristci justice interventile speciice prevazuto de lage, cat gi pertny a consimi le construirea unel abordan integrate @ tulburer, ©} prineipalele instruments pe care untstea de inyatamant le posta utiliza peninu depistarea pracoce a riscului de TSI 1) strategl educative gi didactioe de dezvoltare si de autor compensati 2) gestionares dasel cu elevi cu TS! f} forme adecvata de veriicare sida netaro: g) modaltali de aplicare a masunior didactice g educative prevazule in PEP, h)forme de arentare side sustnore peru umarea studilor I} studierea unor cazun canerele, apprablemelor§i parcursulu slrabatut, a consideratilar entice verifcate gia posiblelar salut 4) Modialitai de colaborare @ cadrelor didactice cu familia elevului cu TSI si cu profesorul psinopadagagide sprijin’ profesorul lagonedipratesorul consilier scolar (2) Categomie tematice ale actitaliior de formare specticd sunt: normative, argarizetorice 41 gestionala, (3)Principiul participa la programele de formare cantinua a tadrslor didactice 1 scopul dobandini de campetorte In domeniu TSI este acela al accesuluilarg, nediscriminator, al ‘uturer cacrelar didactice din sistomul ecucal onal preuniverstr, indiferent ds fipul da unitate de invakimérticlasaigrupa la care ‘acestes predau, In condiie formu unei solicit, prin care cadrul didactic $3.11 exprime inieresul pentru formarer perfectionare tm dameniul TSI, soliitare avizati pentru oportunitale de comisia pentru dezvoltare protesionalé de la rivelul unit3ti de trwatsmant si aprobaté de consiliul de ‘auiministatie al unitati de mexpamart CAPITOLULY Rolul factorilor de coordonare, Indrumare, control glinterventie Act 80, — (1) Inspectoratele gcolars coordoneaza unitate 9 instluile subordonate in scopul asumani sarcinior carele revin privins garantarea croptulul la educstio al elevior cu TS (2) Tingnd cont si de autonorna fiecérel institut, s@ Intreprind acjuni de tpul a} slaborarea unor protecoale deortoloaice pentru diseminarea procecunior §1 comportarnentelor de asurmat In pivinta elevior cu TSI (stralegi pentru individuelizarea precoce @ semnalelor de nso ¢i modaltilor de preluere 11 gn intocmirea plenuinior educationale personalizate, commpleteres contractulul educational inchsiat cu faa, b) constiturea unor échipe muticisipinare formate din tutor die invatare (cadre didactice fommate in domeniui tulburanlor specifice de Invatarefarofesori de sprijindpsinoloai/consilion scolar) pentru implementarea masunlor compansaloni, de Cispensare side avaluare racamandata de specialist o}stipularea de acordun (convert, arotocaale, njelegen) cu sociale reprezentative 51 cu Specialigti(psihalogi cinicien, consiien gcslan, logoperi, psinopadagoa}, psinomotriciani ote:} specialize) in terepi/odaiteti de intervente pentru TS) dd} orpanizerea de activist de formare diversificete, pe baza situatilor speciice din context si adeovata experiantalor, competentelor, practcllar existente fr fecare reaitete, astiel Ineat 58 se dea un réspuns formativ exact cerinte afective de suport siluare In considera. ‘Adt 31. — (1) Directorul unitati de trwatamant in care sunt scolanzati elev! cu TSI esta garantul operunitatior farnative fetta de unilatea de invalimént sil serviciior conexe si est cel care actveaza once initistiva posibila astfel Incal 8 se realizeze dreptul la educate al fect elev Pe baa culonomie! responsabill3li i gestionares recurselor umane ale scoli, director unitafi de irvatémant va putea evalua oportunitatea de a deserrna, cintre prafeson, responsebili curticulsn cu compelente in TSI in clasele unde sunt semnnalatielavi cu asernenea tipalogll de tulaursn. (2)Atrbupiledirectanuiu sunt 8) gatenteaza legalura inire toi subiecti care opereaza In ovals 5 realtaliletentorile b} stimuleazé si promovear’ orice initia’ ut cu scopul de a face oneranle Inicatile convenite cu expert gi farnlia elevulul cu TSI gi, in mod special, activeazé interventile prowantives o} ransiite fariliei comunicares necesara dd} prmeste ciagnosticul acus de familie, 7 integresza in protocol si impergeste consiiului clase, ©) oromovesza sctvitéti de informareiformare @ eadrelor clidactice pentru Insugiraa campetantelar specifica; a MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTES|, Nr. 117/10. 2017) Fh promoveaz2 si pune In valaare proiecte tnt, Individualizand si Indepartand castacolele, asiqurand astiol ‘epordonarea actiunilorttimal, modal, finntare). {g)gestioneeza resursele umene si instumertale, Ff) pravede madalittils potrvits de recompansaro si reounpasiere a unor forme de fexibillate profesional |] soletta nspectorstulur scolar judetearvinspectoralull Seolar al uricipiuui Bucuresti aprabiaraa efactivolor da levi pentru clasele care au if componenia lor elev cu Luburér Specifice de Invétare, confarm eal }) pramovsez. intensifcares raportunior Tt profeson famibie elevilor eu T'\, tavor'zand condtile pentru aceasts si prevazanc modalita) potrivte de recunoastere = implicant profesonlor; kj aclivesz3 monitorizarea tuluror aktiunilor parrite, ou Sscopul de favaniza reprodcerea bunelor practic gt proceduri 8u operarea unor eventusie modifica (@) Pentru realizerea obieclvelor prevazute si progremete, tirsetorul unitatit de nvt3mant poate colaors cu un cach didactic format pentny inlerventie tn TSI ou rol de tulore de Invatare/gsihalogfeonslier scolar/profesor de spriin, pentru realizarea unor tome do infommare, consuitart’ si oaordanara, (4) Director var putea daveni promotan al unor infiative dedicate famillor de elavi cu TSI, pramovénd gi organizand pe langé insitufile scolare, cu spriinul administrate locale, @ inspectoratelor scolare, sinicslelorla care sunt alate unitatile do Irvatamadnt — seminare si cursud informative atat pentru cadrele didactice, cat si peninu femlileelevlar care au cont cu tulburéri specifice de invatare ‘Att 32. — (1) fy cachul cartrelor udetena de rosurse si de gsisterta educdlionais/Centrului Municpiuiul Bucuresti de Recurse gi Asistan® Educationalé se omanzeaz’ compertinents Ge consiliere parental pent —parinyié Teprezentarti legali cere eu copii cu tulburéri speciice de Invtare, cu Incadrara Innumaruitotal de pastur [2)Aceste carnpertimente au rolulde a asigura comunicarea si colaboreres intre govale, femilic s1 specialist in vederea iaanosticari si reabilt’ni pe tot parcursu gcclarzant a elation cultulburari specifice ce invetare At 33 — [1) Profesor _psiholog/Consilion| scolanProfesorul de spdivCadnul didactic format pants interventie fn TSI are ol de tutore de rvétare pentru a asigura sensilizarea gi eprofundarea temalicilor specitice i a Ssupertului nacesar cacrelor didactic diract implicate in intervert'a fn caaul elevilor eu TSI. (2) Profesonul psinalogrofesorul consilier scolar, angajat al CURAE/CMBRAE, care are un parcurs de formare adecvat ciomeniuiui TS|, definand competente profesionale dobéndile fie Incontaxtul formal, prin cursun de formare continua in domeniu TSI, fe prin exer prachol didactice, este nersoane-resuisa cu alnbuti si competente tn domeniui TSI, s, tmpreuna cu profesorul de la clase din unitatsa de Invatamant, (9) asus Uurmaloarele etnbuli, in relafis cu consiul profesor @) furnizeaz’ indicatii de baz despre instrumantele compensative si masunle de dispensare cu sconul de a se realize 9 intervene didactic’ cet mai adecvats si personelizta, b) calabareaza, acslo unde este navois, la slaborarea stratapilor destinate depasini problemelor din clasele cu elev curs. fer suport eoleglor in privinla unor materiale specie tlidactioe side eveluare, nclusi in elaberarea planulul didactic personaiizat d} 58 Ingnieste de qunerea la dispoziie @ bibliogratel eoasare cadralor didactioa in interior institut, fe} diluzeazé si face publice infornaliie legate de formes speelice sau de aciucere la zi, 4) furnizeaza informati lencte de sto-url sauplatforme aniline peniru inpértasirea tunelor practic pe tema TSI, g} Indepiineste rolul de mediator Intre colegi cin aceeasi asa, cadru didactic si fail; h) informeazé eventuelele cadre didactce mousvenite in lasele cu alevi cu TSI )promoveaz2 dezvoltarea compstentelor colealor profeson, jecionand pentru sustineres elevilor cuTS! g spriinirea scestore ie eatre profesor ase (3) Pent indepliniroa atibutilor montionats la alin. (2) 2 recomend tneadrarea unui profesor nsinologfaratesor cansilier soalar a 100 de elev cu TSI Aft 34 — (1) La nvelul unitalii de irwatamant, consiliul profesoral gi cunsliul clase! au responsabillatea de a mpSitast ‘ematica spociies TSI, precum ¢ stratoaile de lun si valuare speciice avestora,astelincdt inireaga comunitate educehonalé 4 posede instumertele de cunoastere gi competent necesere intervantel in cazul elevilor cu TSI (2) Fiecare cadru didactic pentru el gi pentru colagi aclioneaz’ in folul umator in tirpul primelar faze ale parcursului scolar ummarest echiionarea premiselar fundamentale si stebiiarea primelor ablital relative la scriera, lectura gi calcul, acordand atortic bontextual seirinalelor of sc in scopul orevenijei si semnsizan azure, } aalic3 strato de recuporare; ) semnaleaz familie! persistents difcuilajor atunci cand festa cazul, chiar In urrna intarvertilar de recuperara aplicate 4} act de certiicarea diagnosticulu elberat de organismele competes 8} procadeaz2, tn colabarara cu colagii de la clas’, la ocumentarea parcursunlor cidactice indvidualizate —§1 personaiizete prevecult> 4) aplic3 strategi educetive — didactice de potentare si suport compensetiy ‘gh adapta masur de dispensare; hh} aplics modaltéti da venficare si notare adecvate si oetent, i)realizeaza inalnin de cortinuitate cu eolegi din nivelul seu ‘anul scolar procedent cu scopui de a impaitasi cu acestia Darcursul didactic si educaty efeclust de elev, n special cet cu ‘SI, poniru anu exista o discontiuitate a percurcului urmat ‘7195, —(1) Familia are ur ioarete crept gi responsabilt) a}informeaza scosia despre difcuitetile copii, solictand ‘8 fs lat sub chsarvatie/moniterizat/spriinit: b) este informal de o2ire unitatea de Invahamant Mn leg’turs cu difcuttalilepersisterte sle prapnulu fu sau fice, } care, din propre infistiva sau la semnalerea mediculut psinologuiui — ales de catre ealsl unttit de invatémant sau fadrului didacticfogopeduluiofesonului consilier scolar! profesorului de spriin — 3 elevul 88 fe evaluat conform ‘modaltablor prevzule de prezenta metodologe d} pune la eispcaitia unt de Invafamant dlagnasticul; fe} este de acord cu elaborarea cocumentant prcursunior dldactice individualzate si personalzate si este chematé 58 Intoemeasca Impreund cur scoala contraclul educelional care revede sulorizeres tuluror cadreor didacice din consi clasei — ‘urespactaroairtimti g rezorvelasuinra caruiui—s8 spice orice MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTES|, Nr. 117/10. 2017) 8 instrument compensetcriu s stategile de dispensate considerate potrivte, prevézule de meladaloga tn vigoare, (nnd cont de resursele sponte f] sustine mativatiaelovuli tr oforul gcalar si de scasa 15) venfed in mod regulat incepliniea temelor ncreainkate, Fh) verinies sducerea Ia scosla ce catre eley & meterialelor conte; i] Tneurajaazé dabandraa unui grad tot mai mara de ‘autonome in gestionareatimpllor de sludiu, a efortulul gooler si je relapiler cu eadrele diactice, jJapreciaza nu nurai semnifcatia din punctul de vedere al Nota, dar §1 cea formaliv3 a fleczre! discipline (2) Inuntagle de invétamsnt se organizesza intalni lunare saubisemestiala, ih functia de pasbilitai si da fecara stuatia, cu familile alavilar cu TSI, astfel neat actimea cadralar cidactice $8 devin’ cunoscut’, Impsttasit, 5), unde este neceser, coordonaté cu actiunea educatva realizetéide fern, Att. 36. — Elevli au unmatoarele dreptun si indatonn in funetie de naval individuale a} la 0 infarar clara in privinja diverselor modaltali d= invalare 51 strategi care le pol de sjutor pentru s-si linge maximul potential lor bl s& beneficieze de abordare educational Individualizetiypersonalizata, dar si de adaplares instrumentelor adecvate compensator, amasurior de dspancare si a evalua adaptate, ©) acolo unde varste si metuntetes © permit, pot suger profesorilor siratagli de Invitare pe care le-au descapert 31 dezvoltal automat d) au dalonis de a depune un eforl edecvst th provesul de vatare, CAPITOLUL VI Dispozii finale Att, 37. —Anaxele nr. 1 gi nr 2 fac parte integranta din prezents metodolowie aKEXAM INSTRUMENTE METODOLOGICE pentru identificarea elevilor cu risc de a i diagnosticafi cu tulburari specifice de invatare Elevula Secale Cisse: Data nastari Data comaletint Perioada de abservare la ast NoTé Periry completarea acesiul chestionar este necesar’ 0 perioadél de observare la clas3 a elevulul de 6 luni consecutie pe parcursul aceluias an geal. Eifal cu J teri observali/constetal! ls ecare dirtre urmStoaree crteri.[Penlru rSspunsunle poziive [.DA"), marca prin Inosrcuirs gradulestimat de seventats 2 comacrtamantulu! oaservat: ugarimaderatisaver ] rterul | Elevulnu alinge performanta scolara medie astentats conform varstel§) dazvalli sale intelectuale, manifestand deficient Inachiztile geolere in una Sau mal multe dire urmstoarele ani ‘ide perormants gelare 1 Exprinnare verbal (oral) Exemple de dificult [tr a se limita la acestea are un vacabular rac, cious narative stsau Ho conversatie socials, face Tecvent qrogell de aiticularo, pronunfie, acord aramatcal, sintax’ 4| razei,uilizaro = cavintelor eu sensul col mai potrvit im exprimarea varbal3 orala etc Da, Usorimoderatisaver| NU 12. ntelagere (comprehensiune) vertala orala Fetine sired cu dificutate informatile prezentate verbal etc Exempie de dicul3ti (are 2 se hits la acestea) nu este interesat de actiititie de ascuitare (de| Jexemplu pavestl, texte Iterare, céntere), are difcultah de a urma Instuctiunile verbale orale, 42| a cistinge Inire sunete sau cuvinte srmlare, de a-si lua ntile dupa instruct prezertate verbal Da, Usortmoderatisever | NU 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTES|, Nr. 117/10. 2017) ‘Aibge paormanf sclors 13, Cie ay Fuerta Ecemple de dificult (ard o se lite la acesteal.citeste cu greutate, rar (pe tere, grupun mici Ge itere Sau silabe}, fara mntonape si fara a respecta semnele de puncluabie, ezta sau gregeste DA wi frecent in special a cuvntse no aau cole povelabioe, a alr cu sructun coneenaries sa | Ujormaderalsever cals, face regel de dospirre a cursor sabe. obosest fare repede cind si av Soeas alte perce rand in ees oto CASRN Exemple de dlicutt {ra a se ita i ecesten) nu ientcS corest sunelele incwént seu] yg crrtete tpropesin,omife sau scauga Tere slate. cute, nigcuese ire ou alle JojyaLITU SUL eouisoja) syeinbse wns — aImnny lezeeioqele 95 cleo uy coupe uy "pugs ed asap 25 sjaizeicns, aougoyuen nduy uy genie sp JojuIBs @ josejous ang) =p ie) 200" No Bam gindise 2s —| ‘sJezteuLO4u! 840.5 37pows| e=—| ‘uso euljnd eu no uBsyuia| pinbise #8 nas sojeqoid piinoaxe ued (emu 8 os—oe) Lreqwaunidns cui einéisa os — up steunue yon aquesyusn ators] — ‘anoepIp Injupes ei2pap e) “aay — ‘teu gan olsun Jswain eulind e| uenjena/oise Jioqnus teu paempae —| ‘yp nes e510 euuoy uy) euleas igul| Weiorys esvesusdsip — ‘OINIUYER YOjsleqey UojemUNAY vojizeod BesBJOWGW rpseos rulued Jeuey ep gaiseoxe eayeqques — nyse Ie ayia ap [meals ra eqignedutos quns nu eyeqxeld00 § euuun| 404g @ exe) Jou Je suicuoyne wn eavesuadsip — ese sje) ul ay [soon ro minins ealesusdsyp — rniupes e208 e) "2 unsundsei no ersieuogseua| jas ‘enue Jel. gOSBAIg5| 69 aNsepIp nupe eluezead —| fren ‘azqqs “wieun no ata) — ‘79 Hap 2ynuuoy Mec wuewieides sjey2 ‘sjindwyoue injnue squn) ro siege. — ‘}en61p aueinqeson ‘asouoltp — {{yo09-01pne) JeVbip weuwoy ur iho 1s spenuiew — | “hiphis ep |aey aje oleradoouso sureussieusul Lgy | ‘Co}@ ual oyodes gieiae) lelloa) indus uy eletou szejolduico i 65 minasya syuued| euc0 svensifem) ep jeuede —| eueqynose| UNO|SUE 2169 “IB00A so}EZAUS| J auoiyos mo ereigewenauico — ep ows, cut suns 9p puioa| ‘auszuetio “areues © eanised uy eueuuudee | spade eyse50q0— au teu aan — ‘aisoeid ro aydoyo nu— mmpsy 2.9 ‘ose nea6 6 you) EIB) © —| 2.8) oun eaiyo 6) unbiseu ese iM ininyeay paunsenod us deunauip — mine, peus6ciaius ur eynauip ue ‘quesro Up 2joqe 5, pjeda)‘syeubie slejcuoour TSIGUCISIOISID sla|UinrD 81880 ‘Urs pleluAno nies ale peosionu ‘ojoyuin 6) seu) gonepe nes eno enaisia bresuadep ap uneRAy oped HEAL opens ‘rejeaut ap eoyoads wine 11d Jojtidoa BiBojoyewoyduis ap ayjouny ut "gejdepe azenpene ‘azesuedsip op sojLnsew "|ojesusduiod Joj=quswnnsu} eavesnbjseyessepuewoda Nauad Nea woLYANwaNy MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTES|, Nr. 117/10. 2017) 12 ‘ayruuie, na stacey nes esiaioBeyd giqey naueyieunzne ap ynugym>}29 eeurso}o emnbuse 25 — eulio} ap rus ynurtuoa ap yuo aul as asus Lojiss; eo.enjexeaieau 6) — eis ajo ajaqauda| eave puuI—| sje ooo | 18 wo “asuDs ejeqosd hee sayesuedusoo Jojequsuun eousop, siainbise uns eIenny Jezzaioqgle @s e160 ul souppio fu "pugs ed asap 95 sjaizeicns, aowRoyusn nduy uy yensoms lop acjunies e soseyaud aug op Jue} eon n9 gunn gindise 25 — syezueuuoy eqoid onpa.gu 6s— ‘o}uyo9 ould few no ugoy.ien| ends os nes Jojeqaud eqnoaxe ued “(anu 99 0o—0 Leweudns cuy gurbise 6 cu up eyetunue y son aupayuaaré aise ye dnp sjeun Jewels pullnd e) ugryeneisise| owns isu eawenpee —| igseos runued Jews) ep gaseoxe eeaveques — Jur nun) sp sojumies eouezie ued Jojduy eeuepedses —| (984 od jaeup rin) nes) oysteo od eydl § ered ‘ede Suyeb0ud ep23} na evesueduios — ‘ejenuew nes eigey ed 9p [soyeweyeu ows\qoid ‘nds [3p] JoIep464 wos eovesusdsio — tpige] Wwevousu earesuadsip —| ‘an3er upeo epee e| ‘eae — qe ajeradacuce| Jeweyos ‘eoneweKeW elu no jeqey ‘unsew op 'goreuobe| PreqeiyJe und ‘syenjone ulin eu eoojouyey squewnnsul ewe ygoud oun wueajozen @ sndus ynun sp essedoauy uy deurouip — fluese ojeqnaup no abespxo jeweveuu fequiy ul sjawoyqoud ayynoup ns aundsuan — SjeTU ajno|e9 Nas ezeanpajs — ‘soneuls}aul way ‘ysaudva naué auras — ulus pio eeuelgaul ul deeb —| ‘ai6 gzseuNa) Jos sie}juso" ep eeuntou —| ‘sulsigo4d Ines uousxe oun lupalozer Indu u) e419 soun jroo) equatyos nes eySeub uno] uy eU95 eye — ro eu ‘sep Jednp Jojeuo © gySei0 esseuns — yewsjeu Lownjoqus es 18 ea.aiseaunaa: andieell ws] ean fpuuoy ap rus ypurluo 2p yueo suit 2s 2595, Lojisei esvenjencyesueyau ©} — ‘220 afe0 9S eo 'esu0s 20014 bye Sanestied Woo soe 8uIT SU fesutsoyo, sieinbise ns ‘ompep ynp20 erzmap ey“ fednp ejgun owieun guinea 450) Joqnu feu Basenoa —| 5u05 uu, Uy) BLES sions sasesuedsip —| (eiuued sug> ep exeuosues nes 1cj24N2]e9 24 bassins gydsnoe as) ayeisio 0 eisees eiunzsorujued gatos rites Long Louis! © gual op saieuss —| Iniupeo, eizoap e). "3 ep UL, ans] feHbIp Jeuol soe} z ‘use ee ae [Usinduioo ed nes 1eis0 (5 ‘ejundwnoue wpureides eusogidino ous nu— IPoristueud eiepe 3p oun Up Jejpss00u! ‘gisiouep aise V)z0do4d ep Paunygowe eleunsuico &| —| ‘eypigU SPONSE pyinbay aisuos ul ezsazqan nu — 'g}24i00u! eleidao — | ‘cusjop ednp alain ap frau — Jad aus es atfatnas nu injnie9 feuged uy nes gzesqueuo es — ‘1yaseu! 8 INIMELDS Ip jelsusb puede ‘gligevasepul ie5 BYeuoRN02—p eIsun suU98 —| eu B=1/50q0 S105 3p raueuurypule epessou! es1eud— Bales 6| 10 ezeesienul MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTES|, Nr. 117/10. 2017) 13 ACTE ALE CAMERE! AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA CAMIERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA HOTARARE privind aprobarea Listei auditorilor financiari care au fost autorizs in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori in Confederafia Elvetiana si au dobandit calitatea si dreptul de exercitare ‘ profesiei de auditor financiar in Romania Avan in vedere provedesie A’aHt © ali, (3) 9 ole ai. 12 din Ordonanga de urgenfS 8 Guvemult rv. 75/1999 prvind activtetes de aust franca, republieat, cu modifica 3) complete uteriosre “aft 15 ain (1) 2 (3) ql at. 38 cin Regulamortul do organizare si funcionars a Camersi Auciterior Financian din Roméinia, eprobat prin Htararaa Guvernuul rr. 433/201 HotarériCorsilul Camerei Auditonlor Financian din Romania nr 19472010 pentru adoptarea Normelorprvind sproberca eudionorfnanan 3 © nefor de aud din ake slate membre se Uniunll Europene sau avarinéne Spall Ecenomic European on Conloderatoi Evatie gan tes fan, cu modiieanle 51 completarie ulerioar “Sat 12 ain, (3) ¢ (4) dn Drdsnania de Urgerta a Guvemulul rr 90/2005 prvind audi satutar el siustilor énanciare anuale s1alstuatilor fnandiars anuale consoldata 4 supravagheroa In itaras pubic a profesiel cortablle,aprebatl cu mecca prin Legea nr 27872008, eu mod fara si complet’nla uteioa’s = Hotardni Consiuili Camere Auditor ior Fhaneien dn Roménia nr. 512015 privnd modaleten de adoplare a hotéréior Consiiuli Camere AudianforFinandie in Rornéria, Iindnd cont de procesul-verbal itocmil la data de 24 nolembrie 2016 de Comisia de exarninere, Consitiul Camere Auditorilor Financiari din Romania hot 8'5 te ‘Ait 1. — Se aproba Lista audionlor nanan care au fost Att 2. — Prezenta hetsrére ve § comuniceta Consiiuiul autorzati In al state membre als Untuni Eurepene 2u) pentru Supravegherea fn Inleres Public @ Profesel Contatile Spartinand Spaflulul Econemic Eurepean or In Cenfecraja oe eee eee eee ortana Eiystans' =) su debanahraltstoa 5 cep in exams Gesf¥aboaes isle capac persearels re au pact profosiei oe auditor financiar tn Roménia, in unma tastulul de |= testul de aptitudiny in vederea sprokeri ce auton Anencian, Eplludin organizal f dela de Zé notembnis 2018. prevazuia Art 8 —Prezenta Potérére se publica ih Monitorul Oficial ners care face paite integrenis din prezenta hotarare. Romaniei, Partea | Pregediniele Camere! Austorior Financian din Raménis, ‘Gabriel Radu Bucuresti, 20 decembrio 2016 Net aves Lista auditorilor financiari care au fost autorizafi in alte state membre ale Uniunii Europene au apartinénd Spatiului Economic European ori n Confederatia Elvetiana 4] au dobandit calitatea gi dreptul de exercitare a profesiel de auditor financiar in Romania Wr Tas te we umes giprananele ee Ineitil inia cave eae nario 7, [ Bunue Corina Raménia_| The Association of Chartered Cerlifes Arcourtarts 2 [cain Minas Ramnania_| The Assocation af Chartered Carifiad Accountants | Bimian lonela Brana Ramania_| The Assodation af Chartered Carified Accountants &, | Mindrescu Brincuga Ramin _| The Assocalion of Chatlered Ceriied Accountants 5_ | Motoi Ruxandra Ramana _| The Sssocalion of Chartered Cerilied Apoourtanis © | Finachazvan or Rarnana _| The Assocalion of Chatlered Ceriied Avcourtaris 7 [Romaseu Laure Romania _| The Assocation of Chartered Cerilied Avoountanis @ | Regea Oana Alexandra Ramnania_| The Assocation af Chartered Carified Accountants B [Tita Mara Elena Ramania_| The Assodation af Chartered Carified Accountants Tr Tan 5 Tae g umole gipronurte ae natu iin acta wate meme i 7 | Naaiies George Gipts__| The Association of Chartered Carliied Acoountaris 350 2 [ Pitakas andreas Tipts | [OPAD — Insttutul Contatinor Publer Autorizay din Cita 7.00 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTES|, Nr. 117/10. 2017) ACTE ALE AUTORITATII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA, DECIZIE privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea Societatii ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare Autontstea de Supreveghere Financiar8, cu sediul in Bucurest, Splail Independertst nr. 15, sectorul4, cod de inregisrare fiscala 31588 120, cu espoctarea provederior at 13 alin. (1) din Ordonarts do urgort§ a Guvenmulul nr. 3/2012 prvind Initara, brpanizarea gi luncianarea Autoriaki de Supravegnere Financiara, anrcbala cu modii8n si completan prin Legea nr. 11322013, cumedifcaril gi corppistaio utertoare, avénd invedere prevedenie art. alin (1)it bs art, 6 alin. (1) Ordonarta de urgent a Guvemuluinr 93/2012 paving Infinjsres, organzeres 31 unetioneres Aulonttii de Suprayeghere Financier3, eprobata cu mocificn si completan prin Leges rr. 18/2013, cu madificie si complettirie uiterioare, ‘in urma anaizani de otra ConsiliulAutortati de Supravechere Financiar3, tn gecinta din data de 7 decembrie 2016, 2 Notel nr. 8.069 din 21 naiembne 2016 privind aproberea radiemi unui numar de 21 de brakeri de asigurare svsau reasigurare din Repistrul brokerlor de asigurare sisau de reasigurare, nfocmils in baza prevedenior art. #31 alin. (1) din Legean. 82/2000 paving ‘actvtatea gi suprevegherea interinediatlor in asiguréri slreasiqurén, cu modifcsrie | complelérie ulleraare, la Sacietalea ASSET INCOM PLUS BROKER DE ASIGURARE—S.R L.,cu sedi social m Otopeni, Sir Polonainr. 18, D1, sc. 1, patter,