You are on page 1of 10

1

PLANI MSIMOR (SYLLABUSI) I LNDS

KRIMINOLOGJI ME PENOLOGJI

Universiteti: Universiteti i Prishtins Hasan Prishtina

Fakulteti/Departamenti: Fakulteti Juridik/Katedra Penalo-Juridike

Lnda msimore: KRIMINOLOGJIA ME PENOLOGJI

Niveli i studimeve/statusi i lnds: Bachelor/Obligative

Viti i studimeve dhe semestri: Viti IV, semestri VII

Kodi ose shifra e lnds:

Vlera n kredi ECTS: 6

Viti akademik: 2014/2015

Koha dhe lokacioni i mbajtjes s ligjratave: ditve e hn (ora 9-11 dhe 11-13), salla
nr. D4, kati IV, Fakulteti Juridik.

Msimdhnsi: Prof.dr.Rexhep Gashi, kati IV, zyra nr. 15, Fakulteti Juridik.
Termini pr konsultime: e marte (ora 11-13 dhe e enjte (ora 11-13).

Qllimet e kursit (modulit): Prgatitja dhe aftsimi i juristve t ardhshm, e sidomos


t atyre q punojn n organet e judikaturs penale (polici, prokurori, gjykata,
burgjet, qendrat e paraburgimit, institucionet edukativo-korrektuese, spitalet e
burgjeve etj., si dhe n organet e tjera q merren me kt problematik), q t
prdorin me sukses njohurit e fituara t fushs kriminologjike dhe penologjike q
kan t bjn me format dhe shkaqet e paraqitjes s kriminalitetit dhe me zbatimin
e mjeteve dhe metodave bashkkohore n procesin e risocializimit t personave t
dnuar dhe parandalimin e suksesshm t kriminalitetit n prgjithsi.

Rezultatet e pritura t nxnies: Pas prfundimit t ktij kursi studenti do t jet n


gjendje q:
2

1. T jet i kompletuar me njohurit themelore t lnds s Kriminologjis me


Penologji dhe ti zbatoj ato n jetn praktike;
2. T prcjell dhe krahasoj rezultatet e arritura shkencore n fushn e
Kriminologjis me Penologji dhe t prdor kto rezultate n procesin e
luftimit dhe parandalimit t kriminalitetit;
3. T kuptoj dhe prshkruaj me sukses nocionet themelore q kan t bjn me
format, shkaqet dhe parandalimin e kriminalitetit si dhe me mjetet e metodat
n procesin e risocializimit t personave t dnuar;
4. T zbatoj njohurit dhe rezultatet e shkencs s Kriminologjis me Penologji
n praktikn e luftimit dhe parandalimit t suksesshm t kriminalitetit.

Metodologjia e msimdhnies:
-Ligjrata interaktive: N pjesn m t madhe t kohs do t organizohen ligjrata
interaktive q d.m.th. se prve ligjrimit nga ana e msimdhnsit, kyen edhe
studentt, qoft duke pyetur apo edhe duke diskutuar dhe kmbyer mendimet e tyre
lidhur me shtjet tematike q jan objekt i ligjrats.
- Punimet seminarike: Studentt do t ken mundsi t prcaktohen pr ndonj tem
apo punim seminarik, ku para fillimit t puns s tyre, atyre u ofrohen udhzimet
elementare lidhur me hartimin e punimeve t tilla, dhe pas prfundimit t tyre ata kan
mundsi t prezantimit para studentve t tjer t rezultateve t punimeve t ktilla, ku
edhe do t zhvillohet debati lidhur me temat e trajtuara.
- Ndarja n grupe t vogla t studentve: Do t bhet prpjekje n aplikimin e puns
grupore me student, ku ata ndahen n grupe t vogla me qllim t debatimit dhe kyje s
ktyre grupeve n trajtimin e temave t ndryshme q do t jen objekt i ligjrimit.
- Vizitat n institucionet korrektuese: Si pjes e puns praktike me student do t jet
edhe organizimi i vizitave n ndonj institucion korrektues t Kosovs apo jasht saj, ku
studentt do t njihen me praktikn e ekzekutimit t dnimeve dhe trajtimin e t
dnuarve.
- Zbatimi i metodave bashkkohore t ligjrimit: Gjat puns me student do t
prdoren metoda dhe teknika t ndryshme dhe bashkkohore t ligjrimit t cilat do t
jen n funksion t shpjegimit t problemeve themelore kriminologjike dhe penologjike
n mnyr q studentt t ken mundsi t kyen pa probleme n nxnien dhe
prvetsimin e materies q sht objekt trajtimi.

Literatura baz: Dr.Ragip Halili, Kriminologjia, Prishtin, 2011; Dr.Ragip Halili,


Penologjia, Prishtin, 2009; Dr.sc.Rexhep Gashi, Krimi i organizuar
Prishtin, 2014; Dr.sc. Rexhep Gashi, Krimi i jaks s bardh, Prishtin,
2012; Dr.sc.Rexhep Gashi, Ekzekutimi i dnimeve alternative, Prishtin,
2013; Dr.sc.Rexhep Gashi, Ekzekutimi i dnimit me burgim n Shqipri,
Prishtin, 2001; Ligji nr.04/L-149 Pr ekzekutimin e sanksioneve penale,
3

Prishtin, 2013; Kodi nr. 03/L-193 i Drejtsis pr t Mitur, Prishtin,


2010.

Plani i detajizuar i msimit:

Java e par: - Kuptimi i shkencs s Kriminologjis;


- Lnda (objekti) i Kriminologjis;
- Evidencat statistikore mbi kriminalitetin;
- Llojet e evidencave statistikore mbi kriminalitetin;
Literatura: Dr.Ragip Halili, Kriminologjia, Prishtin, 2011, fq.9-11; 20-32 dhe 50-60.

Java e dyt: - Kuptimi i Fenomenologjis kriminale;


- Vllimi dhe struktura e kriminalitetit;
- Format e manifestimit t kriminalitetit;
- Kriminaliteti profesional dhe veorit themelore t tij;
- Kriminaliteti i Jaks s bardh.
- Kuptimi dhe veorit kryesore t kriminalitetit t organizuar
Literatura: Dr.Ragip Halili, Kriminologjia, Prishtin, 2011, fq.115-126; 135-143; Dr.
sc.Rexhep Gashi, Krimi i organizuar, Prishtin, 2014; Dr.sc.Rexhep Gashi,
Krimi i jaks s bardh, Prishtin, 2012.

Java e tret: - Kriminaliteti politik;


- Terrorizmi politik;
- Kriminaliteti kundr lirive dhe t drejtave t njeriut;
- Krimet kundr njerzimit dhe t drejts ndrkombtare.
- Kriminaliteti i dhuns;
- Kriminaliteti seksual apo dhuna seksuale;
- Kriminaliteti ekonomik.
Literatura: Dr.Ragip Halili, Kriminologjia, Prishtin, 2011, fq.161-205.

Java e katrt: - Kriminaliteti kundr pasuris;


- Kriminaliteti kompjuterik ose me kompjuter;
- Kriminaliteti kundr ambientit ose ekologjik;
- Kriminaliteti n trafik komunikacion;
- Delikuenca e t miturve;
- Recidivizmi (prsritja e sjelljeve kriminale).
Literatura: Dr.Ragip Halili, Kriminologjia, Prishtin, 2011, fq. 205-235.

Java e pest: - Kuptimi dhe roli i faktorve kriminogjen (etiologjis kriminale);


4

- Faktort e jashtm (objektiv) t kriminalitetit;


- Kuptimi dhe ndarja e faktorve objektiv;
- Faktort ekonomiko-shoqror.
Literatura: Dr.Ragip Halili, Kriminologjia, Prishtin, 2011, fq. 235-236; 241-253.

Java e gjasht: - Faktort ideo-politik t kriminalitetit;


- Konfliktet politike dhe kriminaliteti;
- Konfliktet kulturore dhe kriminaliteti;
- Lufta dhe kriminaliteti;
- Arsimimi dhe kriminaliteti;
- Mjetet e komunikimit publik masmedia dhe kriminaliteti;
- Religjioni dhe sektet ekstreme si faktor kriminogjen.
- Faktort mikrogrupor t kriminalitetit;
- Familja si faktor kriminogjen;
- Shkolla dhe ambienti shkollor si faktor kriminogjen;
- Mjedisi shoqror ambienti social si faktor kriminogjen;
Literatura: Dr.Ragip Halili, Kriminologjia, Prishtin, 2011, fq.253-288.

Java e shtat: - Faktort sociopatologjik t kriminalitetit;


- Prostitucioni dhe kriminaliteti;
- Patologjia seksuale dhe kriminaliteti.
- Alkoolizmi dhe kriminaliteti;
- Narkomania dhe kriminaliteti;
- Bixhozi dhe kriminaliteti;
- Bredhja, lmosha dhe kriminaliteti;
- Dukuria e AIDS-it dhe kriminaliteti;
- Dukuria e vetvrasjeve;
- Hakmarrja dhe gjakmarrja.
Literatura: Dr.Ragip Halili, Kriminologjia, Prishtin, 2011, fq.288-336.

Java e tet: - Faktort e brendshm (subjektiv) t kriminalitetit;


- Vetit dhe baza psikike e personalitetit dhe kriminaliteti;
- rregullimet mentale dhe kriminaliteti;
- Neuroza dhe kriminaliteti
- Psikopatit dhe kriminaliteti
- Psikozat dhe kriminaliteti
- Vlersimi i par intermedial (ora e dyt).
Literatura: Dr.Ragip Halili, Kriminologjia, Prishtin, 2011, fq.339-340; 362-381.
5

Java e nnt: - Kuptimi i Penologjis (shkencs mbi ekzekutimin e sanksioneve


penale);
- Lnda e Penologjis;
- Metodat e Penologjis;
- Raporti i Penologjis me shkencat e tjera.
Literatura: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtin, 2009, fq.15-27.

Java e dhjet: - Karakteri dhe llojet e sanksioneve penale para paraqitjes s


dnimit me burgim;
- Llojet e dnimeve para paraqitjes s dnimeve me burgim;
- Dnimet me burgim dhe ekzekutimi i tyre;
- Paraqitja e dnimeve me burgim dhe burgjet e para;
- Format e dnimeve me burgim dhe transformimi i tyre;
Literatura: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtin, 2009, fq.83 - 101; Dr.Rexhep Gashi,
Ekzekutimi i dnimit me burgim n Shqipri, Prishtin, 2001, fq.9-27.

Java e njmbdhjet: - Sistemet kryesore t ekzekutimit t dnimeve me burgim;


- Kuptimi dhe llojet;
- Sistemi i burgut kolektiv;
- Sistemi i izolimit apo i qelis;
- Sistemi i heshtjes ose o Obrnit;
- Sistemi progresiv;
- Sistemi i klasifikimit ose i Gjenevs;
- Sistemi modern ose bashkkohor.
- Ekzekutimi i dnimeve me burgim dhe tretmani i t
burgosurve;
- Procesi i riedukimit dhe riintegrimit;
Literatura: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtin, 2009, fq.101-123; 145-148;
Dr.Rexhep Gashi, Ekzekutimi i dnimit me burgim n Shqipri, Prishtin,
2001, fq.9-27; Ligji nr.04/L-149 Pr ekzekutimin e sanksioneve penale,
Prishtin, 2013.

Java e dymbdhjet: - Trajtimi i t dnuarve si kusht pr riintegrimin e tyre;


- Individualizimi i trajtimit t personave t dnuar;
- Observimi dhe studimi i t dnuarve.
- Klasifikimi i personave t dnuar;
- Klasifikimi dhe kategorizimi i institucioneve korrektuese;
Literatura: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtin, 2009, fq.148-171; Dr.Rexhep Gashi,
Ekzekutimi i dnimit me burgim n Shqipri, Prishtin, 2001, fq. 173-229;
Ligji nr.04/L-149 Pr ekzekutimin e sanksioneve penale, Prishtin, 2013.
6

Java e trembdhjet - Mjetet dhe metodat e tretmanit t personave t dnuar;


- Kuptimi, rndsia dhe llojet e tyre;
- Puna e personave t dnuar;
- Puna e personelit penitensiar me personat e dnuar;
- Metodat e tretmanit grupor me personat e dnuar;
- Vetorganizimi i personave t dnuar;
- Arsimimi dhe ngritja profesionale e personave t dnuar;
- Aktivitetet kulturore, zbavitse dhe sportive me t dnuar.
- Organizimi dhe struktura e organeve dhe shrbimeve
kryesore n institucione korrektuese;
- Struktura dhe organizimi i brendshm i institucioneve
korrektuese.
Literatura: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtin, 2009, fq. 171-205; Dr.Rexhep Gashi,
Ekzekutimi i dnimit me burgim n Shqipri, Prishtin, 2001, fq.229-279;
Ligji nr.04/L-149 Pr ekzekutimin e sanksioneve penale, Prishtin, 2013.,

Java e katrmbdhjet: - Pozita e personave t dnuar gjat qndrimit n


institucionet korrektuese;
- Fillimi i ekzekutimit t dnimit me burgim dhe burgim
afatgjat;
- Shtyrja e fillimit t ekzekutimit t dnimit me burgim;
- Pranimi i personave t dnuar n institucione;
- Vendosja, ushqimi dhe veshmbathja e t dnuarve;
- T drejtat dhe benificionet e personave t dnuar gjat
qndrimit n institucionet korrektuese;
- Detyrimet e personave t dnuar;
- Ruajtja e rendit dhe disiplins n institucionet korrektuese;
- Transferimi, pezullimi dhe lshimi n liri i personave t
dnuar;
- Lirimi me kusht i t dnuarve;
- Ekzekutimi i dnimeve alternative;
- Ekzekutimi i sanksioneve penale ndaj t miturve;
- Ekzekutimi i masave edukative ndaj t miturve;
- Ekzekutimi i dnimeve ndaj t miturve;
Literatura: Dr.Ragip Halili, Penologjia, Prishtin, 2009, fq.213-235; 255-271;
Dr.Rexhep Gashi, Ekzekutimi i dnimit me burgim n Shqipri, Prishtin, 2001, fq.307-
341; Dr.sc.Rexhep Gashi, Ekzekutimi i dnimeve alternative, Prishtin, 2013; Ligji
nr.04/L-149 Pr ekzekutimin e sanksioneve penale, Prishtin, 2013; Kodi nr.03/L-193 i
7

Drejtsis pr t Mitur, Prishtin, 2010.

Java e pesmbdhjet: - Vlersimi i dyt intermediar

Metodat e vlersimit: Pr vlersimin definitiv t studentve nga lnda e


Kriminologjis me Penologji msimdhnsit do t marrin
parasysh format e fitimit t pikve t shprehura n prqindje si
vijon:
- Vlersimi i par intermediar...................................15%
- Vlersimi i dyt intermediar...................................10%
- Punimi seminarik.....................................................10%
- Vijimi i rregullt dhe pjesmarrja aktive.................5%
- Provimi final............................................................60%
- Totali.......................................................................100%

Politika akademike dhe rregullat e mirsjelljes:


Studentt gjat procesit t msimit, provimeve, por edhe gjat pranis s
tyre n fakultet duhet pasur kujdes q:
- t respektojn msimdhnsin dhe personelin joakademik t
universitetit;
- mos t pengojn procesin msimor;
- t dgjojn me kujdes si msimdhnsit ashtu edhe kolegt e
tyre;
- mos t prdorin ushqim, pije, goma prtypse n sall t
msimit;
- mos t prdorin telefonat mobil n salle t msimit;
- t hyjn me koh n sall t msimit;
- mos t kopjojn gjat provimit dhe testimeve t tjera.

Literatura shes dhe burimet tjera:


1. Barnes, L.H., Teeters, K.H.: New horizons in Criminology, New York, 1945.
2. Gillin, L.J.: Criminology and Penology, New York-London, 1945.
3. Singer, M., etj: Kriminologija, Zagreb, 2002.
4. Hysi, V.: Kriminologjia, Tiran, 2010.
5. Hysi, V.: Penologjia, Tiran, 2012.
6. Gashi, R.: Politika ndshkimore ndaj delikteve t gjakut n Kosov
gjat periudhs 1980-1989, Prishtin, 2003.
7. Gashi, R., Ademi, M.: Probation in Europe Kosovo, botuar nga Confederation
of European Probation (CEP), fq.40, online:
http://www.cep-probation.org/default.asp?page_id=157&map_id=152.
8

8. Ignjatovi, Dj.: Kriminologija, Beograd, 2011.


9. Ignjatovi, Dj.: Pravo izvrenje krivinih sankcija, Beograd, 2010.
10. Ignjatovi, Dj., kuli, Organizovani kriminalitet, Beograd, 2012.
11. Hagan E. Frank: Research methodes in Criminal Justice and Criminology,
Boston- New York- San Francisco, 2003.
12. Tierney, J.: Criminology-theory and context, London-New York, 1996.
13. Vold, G. etj.: Theoretical Criminology, Oxford University Press, N.York-
Oxford, 2002.
14. Maguire M. etj: The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University
Press,2002.
15. Siegel, J. L: Criminology (theories, pattrens, and typologies), 2007,
Belmont, USA.
16. Hale Ch., etj.: Criminology, Oxford University Press, 2005.
17. McLaughlin, E. Muncie J.: The Sage Dictionary of Criminology, London-
Thosand Oaks-New Delhi, 2001.
18. Lyman D.M-Potter W.G., Organized Crime, Prentice Hall, 2011.
19. Sheley, J.: Criminology A Contemporary Handbook, Wadsworth,
USA, 2000.
20. Brown, S. etj: Criminology Explaing Crime and Its Context,
USA,1991.
21. Bottoms, A. etj.: Alternatives to Prison, Willian Publishing, 2004.
22. Ashworth, A.: Sentencing and Criminal Justice, Cambridge University
Press, 2005.
23. Coyle, A.: Understanding prisons, Open University Press, London,
2005.
24. Morris N. Rothman D.J.: The Oxford history of the prison, New York-Oxford,
1998.
25. Blumberg, G. Th. Lucjen K.: American Penology (A History of Control), New
York, 2000.
26. Kodi Penal i Republiks s Kosovs, Gazeta Zyrtare e Republiks s Kosovs,
nr.19, Prishtin, 2012.
27. Kodi i Procedurs Penale t Kosovs, Gazeta Zyrtare e Republiks s Kosovs,
nr.37, Prishtin, 2012.
28. Kodi nr.03/L-193 i Drejtsis pr t Mitur, Prishtin, 2010.
29. Ligji i ekzekutimit t sanksioneve penale i RSS-s dhe KSA-ve i vitit 1977.
30. Rregullat evropiane t burgut t Kshillit t Evrops t vitit 1987.
31. Trsia e Rregullave minimum pr trajtimin e burgosurve t vitit 1955.
9
10