You are on page 1of 71

PREDKOLSKA USTANOVA

BOKO BUHA
INIJA

IZVETAJ O IZVRENU GODINEG PLANA


RADA ZA 2014/2015. RADNU GODINU

Inija, septembar 2015. godine


SADRAJ
I U V O D .............................................................................................................................4
II PROGRAM NEGE I VASPITANA DECE UZRASTA OD EST MESECI DO TRI
GODINE ...............................................................................................................................9
III PROGRAM PREDKOLSKOG VASPITANA I OBRAZOVANA DECE OD TRI
GODINE DO UKLjUIVANA U PROGRAM PRIPREME ZA KOLU........................ 10
IV PRIPREMNI PREDKOLSKI PROGRAM ...................................................................15
V IZVETAJ O RADU ORGANA UPRAVLjANA, RUKOVOENA, STRUNIH I
SAVETODAVNIH ORGANA .......................................................................................... 22
1. Izvetaj o radu upravnog odbora................................................................................ 22

2. Izvetaj o radu saveta roditela .................................................................................. 23

3. Izvetaj o radu direktora ............................................................................................ 23

4. Izvetaj o radu pomonika direktora .......................................................................... 25

5. Izvetaj o radu sekretara ............................................................................................ 27

6. Izvetaj o radu strunih tela ....................................................................................... 27

Izvetaj o radu Vaspitno-obrazovnog vea ....................................................................27


Izvetaj o radu Pedagokog kolegijuma ........................................................................ 28
Izvetaj o radu Aktiva med. sestara ............................................................................... 29
Izvetaj o radu Aktiva vaspitaa koji rade program rada sa decom od 3 godine do
ukluivanja u Pripremni predkolski program .............................................................. 30
Izvetaj o radu Aktiva vaspitaa koji rade pripremni predkolski program .................... 30
Izvetaj o radu aktiva mentora i pripravnika ..................................................................31
Izvetaj Tima o strunom usavravanju zaposlenih....................................................... 32
Izvetaj o radu Strunog aktiva za razvojno planiranje i realizaciji planiranog dela
Razvojnog plana ........................................................................................................... 37
Izvetaj o radu Tima za samovrednovanje rada Ustanove .............................................. 38
Izvetaj o radu Tima za zatitu dece od nasila .............................................................. 39
Izvetaj o radu Strunog tima za inkluzivno obrazovanje .............................................. 40
Izvetaj o radu Tima za podsticanje darovitosti dece ..................................................... 42
Izvetaj tima za estetsko i pedagoko oblikovanje prostora predkolske ustanove .......... 42
Izvetaj o radu Tima za marketing predkolske ustanove ............................................... 43
Izvetaj o radu Tima rukovodilaca objekata ..................................................................43
Izvetaj o radu Tima za preventivnu zdravstvenu zatitu ............................................... 44
Izvetaj o radu tima za pruanje dodatne podrke deci i roditelima sa specifinim
nutritivnim zahtevima ...................................................................................................44
7. Izvetaj o radu strunih slubi ................................................................................... 45

Izvetaj o radu logopeda ............................................................................................... 45

Izvetaj o radu psihologa.............................................................................................. 47


2
Izvetaj o radu strunog saradnika za fiziko vaspitanje ................................................ 48
Izvetaj o radu bibliotekara .......................................................................................... 49
Izvetaj o radu nutricioniste ......................................................................................... 51
Izvetaj o radu saradnika za zdravstvenu zatitu i bezbednost na radu .......................... 53
VI IZVETAJ O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA PREVENTIVNE
ZDRAVSTVENE ZATI .................................................................................................55

VII IZVETAJ O IZVRENIM NSPEKCIJSKIM ............................................................. 58


PREGLEDIMA I NADZORIMA U USTANOVI, UTVRENOM STANU NA OSNOVU
NIH I NALOENIM MERAMA....................................................................................... 58
1. Prosvetna inspekcija ..................................................................................................58

2. Sanitarna inspekcija ..................................................................................................58

2.1.Sanitarni nadzor objekata ........................................................................................ 58


2.2. Zdravstveni pregledi zaposlenih ............................................................................. 59
3. Veterinarska inspekcija ............................................................................................. 59

4. MUP Sektor za vanredne situacije .......................................................................... 59

VIII DEJA NEDELjA ...................................................................................................... 59


IX JAVNE MANIFESTACIJE ............................................................................................ 61
X REALIZACIJA CILjEVA RAZVOJNOG PLANA......................................................... 61
XI REALIZACIJA SAMOVREDNOVANA ...................................................................... 66
XII REALIZACIJA INSTRUKTIVNO PEDAGOKOG RADA......................................... 67
XIII PRAENE, REALIZACIJA I EVALUACIJA GODINEG PLANA RADA
USTANOVE ....................................................................................................................... 68
XIV Z A K Lj U A K .....................................................................................................70

3
I UVOD

U PU Boko Buha (u dalem tekstu Ustanova) rad se u protekloj radnoj 2014./15.


godini odvijao u osam objekata i sedam radnih jedinica pri kolama, u svim naselenim
mestima na teritoriji optine Inija.
Vaspitne grupe celodnevnog boravka za decu od 1- 6,5 godina smetene su u osam
objekata:
Sunce , ul. Duana Jerkovia 17 a - Inija
Neven , ul. Omladinska bb - Inija
Maslaak , ul. Trg srpskih junaka 1 - Beka
Suncokret , ul. Srednja - Novi Karlovci
Cvrak , ul. Cara Duana 1 Kredin
Pelica , ul. Karaoreva 1 Novi Slankamen
Bambi , ul. arka Zrenjanina 1 Maradik
urevak, ul. Velka Vlahovia 1, ortanovci
Rad u radnoj 2014/15 se odvijao u 56 vaspitne grupe i od toga:
16 grupa poludnevnog boravka - broj dece 335
40 grupa celodnevnog boravka - broj dece 1105
Broj dece se kretao od 1400 do 1440 .
Razlozi ovih oscilacija su ispisivanje dece, ali i prijem dece tokom godine .

Organizovan je rad celednevnog boravka u objekatima i prilagoenim prostorima pri


osnovnim kolama, kao i rad celednevnog i poludnevnog boravka pripremnog predkolskog
programa.Ustanova je od Ministarstva prosvete, nauke i tehnolokog razvoja, kolske uprave
Novi Sad , dobila saglasnost za formiranje malih pripremnih predkolskih grupa u
Jarkovcima, Ljukovu i Slankamenakim Vinogradima( Broj 906-424-614-0007/2014-07 od
05.09.2014. godine )
BR.grupa BR.grupa Ukupan broj
OBJEKAT Ukupan broj grupa
celodnevnog poludnevnog dece
SUNCE 18 - 18 522
NEVEN 6 6 178
MASLAAK 6 1 7 174
SUNCOKRET 1 1 2 46
CVRAK 1 - 1 19
PELICA 2 1 3 77
BAMBI 1 1 2 44
UREVAK 1 1 2 53
O Petar Koi
1 3 4 92
Inija
O Petar Koi
1 1 18
Ljukovo-Mala PP-grupa
O Jovan Popovi 1 1 2 50
ODuan Jerkovi
2 3 5 115
Inija
O 22. Juli Kredin 1 1 17
O D. Jerkovi
1 1 22
Jarkovci-Mala PP-grupa
O 22. Juli Kredin-Mala PP-grupa u Sl.
1 1 11
Vinogradima
UKUPNO 40 16 56 1440

4
Smotra deijeg dramskog stvaralatva dece predkolskih ustanova Srema odrana
je 29.04.2015. u Peincima. Iz nae Ustanove su uestvovala deca vaspitaa Natae
Mehandi i Svetlane Krneta iz objekta Maslaak iz Beke, sa predstavom
Runo pae . Naa predstava se plasirala, kao najbola, na Festival dramskog stvaralatva
predkolskog uzrasta Vojvodine. Festival je odran 18.05.2015. u Beeju. Takoe smo
uestvovali na Smotri dramskog stvaralatva predkolskih ustanova juno-bakog okruga
koji je odran 20.05.2015. u Bau.
Ove godine je po prvi put odran Prvi lutkarski festival dece PU iz Srema .Nau Ustanovu su
predstavlala deca iz starije grupe vaspitaa T. Milice i B. Marine , iz objekta Maslaak sa
predstavom Kapetan Don Piplfoks.

Dvanaesti festival scenskog stvaralatva predkolske dece, revijalnog karaktera,


odran je u Iniji 03.06.2015.god. u Kulturnom centru sa poetkom u 9 asova. Na festivalu
je uestvovalo est predkolskih ustanova ( Stara Pazova, Ba,id,Novi Banovci, Irig i Inija)
sa 8 deijih predstava.

Manifestacija Al` je lep ovaj svet organizovana je deseti put na Spensu u


Novom Sadu 28.03.2015.godine. Nau Ustanovu su predstavila deca starije vaspitne grupe iz
objekta Neven , vaspitaa M. Milke i P. Dragane, sa ritmiko-plesnom igrom Otvori se
cvete plavi .

Na XX Prolenim strunim susretima Vaspitai-vaspitaima u Kladovu od


16.04.2015. do 19.04.2015.godine pod pokrovitelstvom Udruenja vaspitaa Srbije
vaspitaice K.Svetlana i M.Nataa su prezentovale rad pod nazivom Umetnost u deijem
svetu,uz podrku Lj.Mani.

Obeleen je Dan vrtia, (36 roendan) 25.04.2015.godine.Od 20.04. do 25.04. u svim


objektima na razliite naine je obeleen Dan ustanove: muzike aktivnosti,
maskenbal,eirijada, sportska olimpijada, gledanje pozorinih predstava za decu,likovni
konkurs,crtanje na ploniku.

Novogodinju predstavu za decu arobnjak iz Oza su pogledala sva deca


Ustanove. Predstavu su pripremile vaspitaice: Marika Operman-reija, Peri Ivana, Vuji
Radmila, Milana Pai, Mirjana kori. Muziku su pripremile Gordana Jovi i Melita Nikoli,
a scenografiju Slavica Petrovi i Ana Pribi.

Razvojni plan Ustanove za period od 2014. do 2017. godine doneo je Upravni odbor,
na predlog Strunog aktiva za razvojno planiranje. Razvojni plan Ustanove je strateki plan
razvoja Ustanove za perid od tri godine. Struni aktiv za razvojno planiranje je analizirao
realizaciju postavlenih cileva i zadataka i planirao naredne korake u realizaciji Razvojnog
plana.

Vaspitno obrazovno osoble je ve etvrtu godinu uklueno u dodelu Svetosavske povele koju
dodeluje optina Inija. Ove godine vaspitaica Pujin Jasna iz Novog Slankamena, je dobila
nagradu za izuzetan doprinos u vaspitanju i obrazovanju dece i omladine.

Ove godine smo organizovali jednodnevni izlet dece predkolskog uzrasta od 02.06. do
05.06.2015.Putni pravac: Inija Strailova Fruka Gora Inija.

5
Sadraj izleta: Obilazak lokaliteta Strailovo i obilazak spomenika Branku Radieviu. Nastavak
putovanja ka Sremskoj Kamenici, poseta Muzeju Jovan Jovani Zmaj. Nastavak putovanja i poseta
manastirima Hopovo i Kruedol.

Vaspitno-obrazovni i zdravstveni cilevi i zadaci izleta:

-razvijanje sportski navika-peaenje,obilazak..

-razvijanje smisla za posmatranjem,zapaanjem,

-upoznavanje dece sa kulturno-istoriskim znamenitostima

-sticanje stavova o ouvanju i zatiti kulturnih znamenitosti i prirode,

-razvijanje smisla za druenjem i drugarstvo.-socilizacija

Takoe je organizovana i struna eskurzija za zaposlene , koja je izvedena 27. i 28. 09. 2015.
Posetili smo etno selo Babina reka,Vrnjaku Banju, Mataruku Banju,manastire Studenica i
ia.

I u ovoj radnoj godini boravak dece iz materijalno ugroenih porodica i boravak petog i
svakog narednog deteta,shodno vaeim odlukama od 01.01.2013 , finansiralo se iz sredstava
budeta optine Inija.

Cena boravka dece na mesenom nivou od 01.11.2012. je 4.000,00 dinara(ekonomska cena je


20.000,00 dinara) i dale je nepromenjena.

Za potrebe tri O iz Inije i to Jovan Popovi, Duan Jerkovi, Petar Koi,


Ustanova priprema i distribuira obroke za decu u produenom boravku u osnovnim kolama (
50 dece).
U ovoj 2014/15 radnoj godini, nije bilo mesta za svu prijavlenu decu koja
ispunjavaju uslove za upis.Na listi ekanja se nalazilo 25 dece za objekat Sunce Komisija za
prijem dece u zavisnosti od adaptacije i ispisivanja dece, je u nekoliko navrata primila svu
decu koja su bila na listi ekanja.

U Ustanovi je u 2014/2015 god. bilo zaposleno 158 radnika , 121 radnika koje je
finansirala optina Inija, a 37 radnika je finansirala Ustanova (esnaest vaspitaa, est
medicinskih sestara, koordinator za preventivnu zatitu, sedam spremaica, tri servirke, dva
kuvara.

6
PREGLED BROJA ZAPOSLENIH RADNIKA U PU BOKO BUHA PREMA
PROFILIMA STRUNOSTI U 2014./2015. RADNOJ GODINI
Postojee stanje, stanje po normativima izvori finansiranja radnika

Broj radnika prema izvoru finansiranja

Broj radnika po
Broj radnika
prema vaeem
Br. Profil strunosti Iz budeta optine
potrebama
Ustanove Pravilniku(po Iz Republike, iz
normativima) Inija
sopstvenih prihoda

1. Poslovi rukovoenja(direktor,
2 2,064 2
pom.dir.)

Struni saradnici
3. 3 1,844 3
(pedagog, psiholog)

4 Logoped 1 / 1

5. Pedagog za fiziko vaspitanje 1 / 1

6. Bibliotekar mediatekar 1 / 1

7. Saradnik za zdr. za. i bezbednost 1 / 1

8. Koordinator za preventivnu zatitu 1 0,528 / 1

9. Socijalni radnik / 0,511 /

10. Vaspitai 80 78,589 64 16

11. Med. sestra-vaspita 16 16,000 12 4

12. Med. sestra na preventivi 3 4,648 1 2

13. Adm. fin. i pravni poslovi 7 4,642 5 2

14. Struni saradnik za ishranu 1 0,916 1

15. Pripremanje hrane 5 5,403 3 2

16. Serviranje hrane 12 8,657 9 3

17. Odravanje higijene i veerka 17 23,213 10 7

7
Tehniki poslovi:domar, ekonom,
18. 7 4,642 7
voza

Ukupno 158 151,722 121 37

(na osnovu Pravilnika za utvrivanje cene usluga u dejim ustanovama (glasnik RS br. 1/93, 1/96, 6/96.)

Izvetaj o realizaciji predvienih cileva, zadataka i aktivnosti


razvojnim planom
Razvojni plan Ustanove za period od 2014. - 2017. godine doneo je Upravni odbor,
na predlog strunog aktiva za razvojno planiranje.

Razvojni plan Ustanove je strateki plan razvoja Ustanove za period od tri godine.Struni
aktiv za razvojno planiranje je analizirao realizaciju postavlenih cileva i zadataka i planirao
korake u realizaciji razvojnog plana.

Realizovani su sledei cilevi i zadaci po oblastima iz Razvojnog plana:

1. Oblasti promene :RESURSI


Cil 1: Poveati bezbednost dece u objektima i dvoritima adaptacijom prostora

Realizovani su sledeu zadaci:

-Postavlane su zatitne ograda na radijatorima u fiskulturnim salama i boravcima u


objektima Neven i Sunce u Iniji , Maslaak u Beki, Suncukret u Novim
Karlovcima, Pelica u Novom Slankamenu, Cvrak u Kredinu, urevak u
ortanovcima, Bambi u Maradiku..

- Opremleno je dvorite u objektu Neven sa deijim rekvizitima a stari rekviziti su


popravleni i u funkciji.

Cil 2: Pobalati sredinu za uenje i razvoj dece nabavkom igraaka i didaktikog materijala

Realizovani su sledeu zadaci:

-Nabavili igraake i didaktiki materijal za rad sa decom sa smetnjama u razvoju

- Nabavili materijal za opremanje Montesori centara

Cil 3: Poveati efekte strunog usavravanja na unapreivanje vaspitno-obrazovnog rada

Realizovani su sledei zadaci: -Tim za struno usavravanje, vaspitai, medicinske sestre su


realizovali aktivnosti putem razmene znanja steenog strunim usavravanjem putem
radionica, prezentacija, uglednih aktivnosti, horizontalne evaluacije.

2. Oblast promene: ETOS

Cil 1 : Pobolati saradnju i komunikaciju sa roditelima i javnosti rada Saveta roditela


8
Realizovani su sledeu zadaci:

-omogueni su uslovi za potovanje privatnosti u individualnim kontaktima sa roditelima


odreivanjem termina za Otvorena vrata u svakoj vaspitnoj grupi,

-isticanje obavetenja za roditele na kutku za roditele,

-obavlanje individualnih razgovora sa roditelima u predvienom terminu,-

- voenje evidencije o obavlenim razgovorima u terminu Otvorenih vrata u knjizi rada

-imena i telefone lanova Saveta roditela smo istakli na vidnom mestu u svakom

objektu

-na oglasnim tablama u objektima redovno isticali dnevni red sastanaka i zakluke sa
sastanaka Saveta roditela

Cil 2: Pobolati meuludske odnose i komunikaciju meu zaposlenima u kolektivu

Realizovani su sledeu zadaci: -doneti su i primenjuju se pravilnici: Kodeksa ponaanja


zaposlenih u PU Boko Buha i Pravila ponaanja u PU Boko Buha''

II PROGRAM NEGE I VASPITANA DECE UZRASTA


OD EST MESECI DO TRI GODINE
Nega i vaspitno obrazovni rad realizovani su u 8 jaslenih grupa u objektima
Sunce, Neven i Maslaak. U skladu sa uslovima za realizaciju programa koji se odnose
na prostor, opremlenost, kao i prijem nove dece tokom godine i adaptacije, medicinske sestre
su planirale i realizovale negu i program rada, podsticale fiziko-senzorni razvoj, socio-
emocionalni i umni razvoj dece. O svom radu su vodile propisanu dokumentaciju, uzele
uee u radu aktiva i vaspitno-obrazovnog vea.
Struno usavravanje medicinskih sestara ostvareno je u okviru strunih aktiva, na
strunim skupovima i ueem u akreditovanim programima.
Sa roditelima su ostvarile dobru saradnju svakodnevno na prijemu i otpustu,
roditelskim sastancima, zajednikim sastancima sa decom, u programu adaptacije,
individualnim konsultacijama i interaktivnim radionicama. Roditeli su uestvovali u
adaptaciji dece i boravkom u grupi. Realizovan je i inicijalni roditelski sastanak za roditele
dece koja treba da pohaaju jaslice od 1. septembra 2015. godine.

Saradnja sa porodicom

Oblik Sadraj Uesnik Mesto - Vreme


Popovi, Malovrazi Filipovi , septembar Neven,
Plan adaptacije, reim rada ustanove,
Roditelski sastanak Luka, Mehandi Maslaak, Sunce
preventivna zdravstvena zatita
Zelenika, Jovi, Mii, Rapegorac, Bjelac
Protokol za zatitu dece od nasila
Roditelski sastanak Jovi, Mii, Rapegorac, Bjelac septembar, Sunce
Radionica Donosim sa sobom Jovi, Mii, Rapegorac, Bjelac septembar, Sunce
Roditelski sastanak Realizacija protekle adaptacije, Mehandi, oktobar, Maslaak

9
program zatite dece Zelenika

novembar,
Roditelski sastanak Pravilnik Ustanove Luka
Neven
Zelenika decembar,
Radionica Igralica-prialica
Mehandi Maslaak
Jovi, Mii, Luka, Filipovi, Rategorac, decembar,
Radionica Novogodinja radionica
Bjelac Sunce
Obnova upisa, ugovori, zdravstveno Februar,
Roditelski sastanak Malovrazi, Popovi
stanje dece u grupi Neven
Turinovi, Zdravkovi, Jovi, Mii, Mart, april
Radionica Uskrnja radionica
Rategorac, Bjelac Sunce
Fotografisanje, deurstvo, prelazak Maj
Roditelski sastanak Malovrazi, Popovi
dece u mlau vaspitnu grupu Neven
Maj
Priredba Prolena priredba Mehandi, Zelenika
Maslaak
Obavetavanje roditela o proteklom
Maj
Roditelski sastanak vaspitno-obrazovnom radu u Mehandi, Zelenika
Maslaak
2014/2015
Jun
Roditelski sastanak Odnosim sa sobom Turinovi, Zdravkovi
Sunce

III PROGRAM PREDKOLSKOG VASPITANA I


OBRAZOVANA DECE OD TRI GODINE DO
UKLjUIVANA U PROGRAM PRIPREME ZA
KOLU

Program je realizovan u 36 grupa celodnevnog boravka u 8 objekata koji se nalaze u


Iniji, Beki, Novim Karlovcima, Kredinu, Maradiku, Novom Slankamenu, ortanovcima, i
Maloj koli u Jarkovcima, Ljukovu i Slankamenakim vinogradima u petoasovnom
trajanju.

Vaspitaice su planirale i realizovale program u skladu sa Optim osnovama


programa, zatim Predkolskim programom, Planom rada Ustanove, resursima, potrebama
dece i roditela i kontekstom u kome se odvija vaspitno obrazovni rad.

Realizovani su razliiti oblici saradnje sa porodicom-grupni i zajedniki roditelski


sastanci, priredbe za roditele, uee roditela u aktivnostima grupe, radionice, individualne
konsultacije, anketiranje, informisanje putem oglasne table, kutka za roditele.

Saradnja sa porodicom
OBLIK SADRAJ UESNIK VREME
Peri, Kova, Petkovi, Drai, Ovuka,
Dobrijevi, Kati, Boi, Peri, Kova,
Petkovi, Dobrijevi, Todorevi, Rapi, Septembar Sunce,
Program rada (aktivnosti), Radivojevi, Pain, Pujin, Maleti, Maslaak Cvrak,
Roditelski sastanak
karakteristike uzrasta i adaptacija Radulovi, Vuenovi, Radanovi, Neven, Suncokret,
Ajbek, Klai, Gole, Nikoli, Kaleb, A Pelica, Bambi
Bani, Ronevi, Mrvi, Popadi, Luki,
Boi, Lajbenperger, Brdar, Kresoja,
Pribi, Jaji, Krivokua, Zeki,

10
Kosanovi, Bani, Peri

Peri, Kova, Pejakovi, Petkovi,


Septembar, Pelica,
Izbor predstavnika roditela za Dobrijevi, Todorevi, Pain, Pujin,
Roditelski sastanak Cvrak, Neven ,
savet roditela Ronevi, Kresoja, Pribi, Jaji,
Maslaak, Bambi,
Krivokua, Zeki, Kosanovi

Pejakovi, Drai, Ovuka, Pain,Pujin, Septembar,


Roditelski sastanak Protokol za zatitu dece od nasila Maleti, Radulovi, Ronevi, Zeki, Sunce,Suncokret,
Kosanovi Cvrak, Bambi

Protokol o bezbednosti dece, Peri, Kova, Kati, Vuenovi, Septembar, Pelica,


Roditelski sastanak
Razvojna mapa Radanovi, Jaji, Krivokua Novembar, Maslaak

Sveanost:
Konstadinovi, Peil, Peri, Kova, Oktobar, Sunce,
Petkovi, Drai, Ovuka, Kati, Pain, Novembar, Neven,
Zajedniki roditelski -Jesenja
Pujin, Maleti, Radulovi, Gole, Nikoli, Decembar, Pelica,
Kaleb, A Bani, Mrvi, Popadi Suncokret,
-Novogodinja

Pejakovi, Todorevi, Kati, Boi,


Rapi, Radivojevi, Maleti, Radulovi,
Obavetenje o aktivnostima u Decembar, Suncokret,
Ajbek, Klai, Kaleb, A Bani, Ronevi,
Roditelski sastanak vrtiu (paketii, slikanje, Cvrak, Maslaak,
Mrvi, Popadi, Lajbenperger, Brdar,
predstava, edukacija...) Neven,
Kresoja, Pribi, Jaji, Krivokua, Bani,
Peri

Decembar, Neven,
Lemaji, Petkovi, Drai, Ovuka,
Sunce, Suncokret,
Novogodinja radionica- izrada Dobrijevi, Maleti, Radulovi, , Ajbek,
Roditelski sastanak Bambi
ukrasa Klai, Ronevi, Mrvi, Popadi, Luki,
Boi, Zeki, Kosanovi

Zajedniki roditelski Obeleavanje dana deije radosti Peri, Kova, Pain, Pujin, Decembar, Pelica,

Preventivne mere za zatitu


Roditelski sastanak Kresoja, Pribi Novembar, Sunce
zdravla dece u vrtiu

Decembar, Neven,
Roditelski sastanak Portfolio Dobrijevi, Zeki, Kosanovi
Bambi

Roditelski sastanak Radionica- neto o mom detetu Boi Sl.vinogradi

Roditelski sastanak Radionica- Moj kuni lubimac Boi Sl.vinogradi

Zajedniki roditelski Likovni rad Peri, Kova, Oktobar Pelica

Pejakovi
Zajedniki roditelski Pravimo hranilice za ptice Novembar Cvrak

Februar
Nasile u crtanim filmovima-uticaj
Roditelski sastanak Kova, Draenovi-Peri
na deiji razvoj
Pelica

Dogovor oko nastupa na


Roditelski sastanak Popadi-Hemun, Mrvi Februar Neven
manifestaciji ''Ala je lep ovaj svet''

Baka-kroja, mama-kuvar, moja


Poseta u grupi Vuenovi, Radanovi februar, mart Sunce
baka, starije brae i sestara

Priredba ''Moja porodica, moja podrka'' Lemaji, Ronevi Mart Sunce

11
Zeki, Kosanovi, Pujin, Pain, Maleti,
Mart Sunce, Pelica,
Priredba Obeleavanje 8.marta Radulovi,A Bani, Kaleb-Mikovi,
Pelica, Bambi
Pejakovi

Roditel u grupi Frizer, muziar, medicinska sestra Lemaji, Ronevi Mart Sunce

Prezentacija oko Montesori uenja


Roditelski sastanak i dogovor oko opremanja Jaji, Krivokua Mart Sunce
Montesori centra

Roditelski sastanak Interesovanja dece i oekivanja Pujin, Pain Mart Pelica

Roditelski sastanak Mi u svetu bajki Momilovi, Boi Mart Maslaak

Roditelski sastanak Sveanost za porodicu Kova, Draenovi-Peri Mart Pelica

Potrebe i naini rada na deijem


Roditelski sastanak Ovuka, Drai April Sunce
samopotovanju

Javni nastup ''Srena bia iz vrtia'' Pujin, Pain, Kova, Draenovi-Peri April Pelica

Pobolanje komunikacije izmeu


Roditelski sastanak Kova, Draenovi-Peri April Pelica
roditela i dece

Roditelski sastanak Bezbednost dece u dvoritu Kostandinovi, Peil April Neven

Boa, Draler, Kati, Bakvi, Vuenovi,


Radionica Uskrnja radionica April Sunce
Radanovi

Iskustva sa seminara ''sa


Radionica roditelima od problema do Vuenovi, Radanovi, April Sunce
reenja''

Priredba Uskrsnje aktivnosti Brdar, Lajbenperger, Boi, Luki, April Sunce

Druenje roditela i dece u


Roditelski sastanak Ovuka, Drai Maj Sunce
sportskim aktivnostima

Fotografisanje dece, rad tokom


Roditelski sastanak Pejakovi Maj Cvrak
letnjeg raspusta

Roditelski sastanak Dogovor oko priredbi Todorevi, Vojnovi, Kati, Bakvi Maj Maslaak

Evaluacija vaspitno-obrazovnog
Roditelski sastanak Maleti, Radulovi, Bani, Peri Maj Suncokret, Sunce
rada radne 2014/15

Roditelski sastanak Deije stvaralatvo Boa, Draler Maj urevak

Frizer, medicinska sestra,


Roditel u grupi Ovuka, Drai Maj Sunce
vatrogasac, muziar

Poseta roditelu na radnom


Atele i obuar Ovuka, Drai Maj Sunce
mestu

Roditel u grupi ''mama saobraajac'' Boa, Draler Maj urevak

''Mi smo zemlani'', ''Umetnost u


Izloba deijih radova A Bani, Kaleb-Mikovi Maj Sunce
deijem svetu''

Radionica Bezbedno dete Boa, Draler Maj urevak

Zeki, Kosanovi, Brdar, Lajbenperger,


Priredba Zavrna priredba Maj, jun
Momilovi, Boi, Jaji, Krivokua,
Popadi-Hemun, Mrvi, Todorevi,

12
Vojnovi, Pujin, Pain, Boi, Luki, svi objekti
Kova, Draenovi-Peri, Maleti,
Radulovi, Kresoja, Jankovi, A Bani,
Kaleb-Mikovi, Ovuka, Drai,
Pejakovi, Ajbek-ivkovi, Klai,
Vuenovi, Radanovi, kori, Pai,
Kostandinovi, Peil, Radivojevi,
Rapi

Momilovi, Boi, Todorevi,


Priredba Zavrna priredba u Domu kulture Jun Maslaak
Vojnovi, Kati, Bakvi

Informisanje oko rada vrtia u Jun, april Sunce,


Roditelski sastanak Boi, Luki, Radivojevi, Rapi
vreme letnjeg raspusta Neven

Zeki, Kosanovi, Vuenovi,


Roditelski sastanak Evaluacija godinjeg rada u grupi Jun Sunce, Bambi
Radanovi

Saradnja sa drutvenom i prirodnom sredinom


OBLIK SADRAJ UESNIK VREME-MESTO
Lemaji, Konstadinovi, Peil, Dobrijevi,
Oktobar,
Boi, Maleti, Radulovi, Vuenovi,
redstava za decu: Radanovi, Ajbek, Klai, Gole, Nikoli,
Jezik za zube Sunce, Neven, Maslaak
''Teatri'' Beograd Ronevi, Luki, Boi, Pejakovi,
, Suncokret, Cvrak,
Lajbenperger, Brdar, Kresoja, Pribi, Jaji,
Bambi
Krivokua , Zeki, Kosanovi, Bani, Peri

Predstave za decu ''arobnjak iz Oza'' sve vespitne grupe Decembar, svi objekti

Drai, Ovuka, Ajbek, Klai, Gole, Septembar,


Poseta Dani meda Nikoli, Kaleb, A Bani, Luki, Boi,
Lajbenperger, Brdar, Jaji, Krivokua Sunce

Poseta domu zdravla u


Oftamoloki pregled Kresoja, Pribi, Bani, Peri Septembar, Sunce
Iniji

Poseta manifestaciji Maradika jesen Zeki, Kosanovi Septembar, Bambi

Poseta S.D. Hajduk Todorevi Septembar, Maslaak

Poseta koli Predstava ''Zvrk'' Zeki, Kosanovi oktobar, Bambi

Pain,Pujin, Maleti, Radulovi, Ajbek, Oktobar, Pelica,


Poseta Parku
Klai, Gole, Nikoli, Jaji, Krivokua Sunce, Suncokret

Lemaji, Todorevi, Kaleb, A Bani, Oktobar, Maj


Poseta Pijaci Ronevi, Luki, Boi, Lajbenperger,
Brdar, Kresoja, Pribi, Jaji, Krivokua Maslaak, Sunce

Tokom godine,
Poseta Fudbalski teren Maleti, Radulovi
Suncokret

Poseta Poseta oblinjoj njivi Mrvi, Popadi Oktobar, Neven

Poseta Optiarskoj radnji Todorevi, Boi Oktobar, Maslaak

Poseta kolskom poligonu Pejakovi Oktobar, Cvrak

13
Oktobar, mart
Pejakovi, A Bani, Kaleb-Mikovi,
Poseta Biblioteci
Ajbek-ivkovi, Klai
Cvrak, Sunce

Ajbek, Klai, Gole, Nikoli, Kaleb, A


Poseta Vatrogasni dom Novembar, Sunce
Bani

Poseta Zubarke Zeki, Kosanovi Novembar, Bambi

Ajbek, Klai, Kaleb, A Bani, Jaji, Novembar, februar,


Poseta eleznikoj stanici
Krivokua Sunce

Lemaji, Ronevi, A Bani, Kaleb-


Poseta Prodavnici kunih lubimaca Novembar, maj Sunce
Mikovi

Poseta Seoskom dvoritu Konstadinovi, Peil Decembar, Neven

Akcija Deca-deci Konstadinovi, Peil Oktobar, Neven

Ajbek, Klai, Gole, Nikoli, Jaji,


Aktivnost Crtanje kredom po centru Novembar, Sunce
Krivokua

Aktivnost Kienje jelke u centru Todorevi Decembar, Maslaak

Saradnja sa kolom Korienje fiskulturne sale Kosanovi, Zeki Tokom godine Bambi

Novembar Suncokret,
etnja Kroz selo Maleti, Radulovi
Maslaak

Posmatranje saobraaja iz
etnja Brdar, Lajbenperger, Boi, Luki April, Sunce
neposredne okoline

Jaji, Krivokua, A Bani, Kaleb-Mikovi,


etnja Kroz grad Tokom godine Sunce
kori, Pai

Manifestacija ''Ala je lep ovaj svet'' Popadi-Hemun, Mrvi Mart, Neven

Manifestacija Prvi lutkarski festival u Irigu Todorevi, Vojnovi Maj, Maslaak

12.festival deijeg dramskog Todorevi, Vojnovi, A Bani, Kaleb-


Manifestacija Jun, Sunce, Maslaak
stvaralatva u Iniji Mikovi, Ajbek-ivkovi, Klai,

Predstava za decu u
''Runo pae'' Momilovi, Boi April, Maslaak
Domu kulture u Beki

Sveanost Proslava dana kole Zeki, Kosanovi Mart, Bambi

Brdar, Lajbenperger Boi, Luki, Kresoja,


Aktivnost povodom dana
Maskenbal Jankovi, Ronevi, Lemaji, Vuenovi, April, Sunce
Ustanove
Radanovi, kori, Pai

Saradnja KUD ''Branko Radievi'' Todorevi, Vojnovi Maj, Maslaak

Poseta korienje za
Kulturnom domu Pujin, Pain, Kova, Draenovi-Peri April, Pelica
javni nastup

Poseta roditelu na
Prodavac Pujin, Pain Februar, Pelica
radnom mestu

Dolazak u grupu Pelara Boa, Draler Maj, urevak

Poseta Prodavnici zdrave hrane A Bani, Kaleb-Mikovi Februar, Sunce

14
Poseta Arhitekte Zorana Jakia Pejakovi Januar, Cvrak

Poseta Autobuskoj stanici Jaji, Krivokua Februar, Sunce

Poseta Cveari Kati, Bakvi, Lemaji, Ronevi Sunce, Maslaak

Februar, Sunce,
Poseta Domu zdravla Kati, Bakvi, A Bani, Kaleb-Mikovi
Maslaak

Poseta Apoteci Kati, Bakvi Maslaak

Poseta Udruenje ena Pejakovi Mart, Cvrak

Jun, Cvrak, urevak,


Poseta Frizeru Boa, Draler, Kati, Bakvi, Pejakovi
Maslaak

April
Popadi-Hemun, Mrvi, Kati, Bakvi,
Poseta Osnovnoj koli Pujin, Pain, Kova, Draenovi-Peri,
Neven, Maslaak,
Maleti, Radulovi, Kostandinovi, Peil
Pelica, Suncokret

Maj, februar
Pujin, Pain, Kova, Draenovi-Peri,
Poseta Poti
Pejakovi, Kresoja, Jankovi, Bani, Peri
Sunce, Cvrak, Pelica,

Poseta Prodavnici Maleti, Radulovi, Kostandinovi, Peil Maj Suncokret, Neven

A Bani, Kaleb-Mikovi, Ajbek-ivkovi,


Poseta Kui Vojnovi Maj Sunce
Klai,

Boa, Draler, Popadi-Hemun, Mrvi,


Jun Sunce, Neven,
Poseta Pekari Lemaji, Ronevi, Kresoja, Jankovi,
urevak
Bani, Peri

Poseta Krojakom salonu Boa, Draler Jun urevak

Poseta Poti Boa, Draler Jun urevak

IV PRIPREMNI PREDKOLSKI PROGRAM

Pripremni predkolski program realizovan je u 22 grupa, 6 celodnevnih i 16


poludnevnih. Od toga su 3 meovite grupe u naselu Jarkovci, Ljukovo, Slankamenakim
Vinogradima sa manjim brojem dece. U objektima Maslaak, Bambi, Pelica,
Suncokret i urevak smetena je po jedna poludnevna pripremna grupa , a u
objektuMaslaak smetene su tri grupe, i to dve celodnevne i jedna poludnevna.. Ostale
grupe se nalaze pri osnovnim kolama.

Vaspitai su pripremni program realizovale u skladu sa Optim osnovama programa,


primenom akreditovanih programa i resursima. Nihov osnovni zadatak je bio da podstiu
osamostalivanje dece, podrka fizikom razvoju, jaanje socio-emocionalnih kompetencija,
podrka saznajnom razvoju, potovanje individualnosti i podsticanje kreativnosti dece.
Vaspitai su stvarili bogatu saradnju sa roditelima, drutvenom sredinom i kolom.U
pripremi za kolu programski su se bavili sveobuhvatnim pristupom poduavanja i
neposredne pripreme za itanje i pisanje i osposoblavlnje dece za ivot i rad kakav ih
oekuje u osnovnoj koli.
15
Primenjeni su i akreditovani programi u neposrednom radu sa decom i roditelima: Mi
smo zemlani, Razvoj samopotovanja, Od oseanja do saznanja, uvari osmeha,
Jezik irafe, Mensa NTC sistem uenja, Umetnika dela u dejem svetu, Razvijanje
komunikativnih sposobnosti na maternjem i nematernjem jeziku ,Primena Montesori
materijala u pripremnom predkolskom programu, ''Da u vrtiu svako ui radosno i lako'',
''TIMS- program celoivotnog uenja'', ''Sa roditelima od problema do reenja'', ''Program za
razvoj emocionalne kompentencije kod dece'', ''kola za predkolce Matematika'', ''Bezbedno
dete''.

Saradnja sa porodicom
OBLIK SADRAJ UESNIK VREME-MESTO
Rali, Stefanovi, Markovi, Savi,
Kostecki, Devi, Vujii, Markovi
Upoznavanje sa planom i D., Mehandi, Markovi B., Pai,
Roditelski sastanak programom rada u pripremnoj Dikovi,Stanisavlevi, Devi, Boi septembar
grupi (ukluujui adaptaciju) D., Surla, Erlauer, Matijevi, Peji,
Zinai, Mali, orijevi, Petrovi,
Vukmirovi, Goji

Roditelski sastanak Izbor roditela za savet roditela Svi vaspitai septembar

Markovi B., Dikovi, Boi D.,


Roditelski sastanak Program zatite dece od nasila septembar
Matijevi, orijevi,

septembar
Roditelski sastanak Protokol o bezbednosti Devi, Vujii, Pai, Surla, Erlauer

Roditelski sastanak Karakteristike uzrasta Mehandi septembar

Roditelski sastanak Sportski dan Stefanovi, Markovi, Vujii oktobar

Roditelski sastanak Razgledamo deiji portfolio Surla, Erlauer, orijevi, oktobar

Roditelski sastanak Priprema za kolu Kostecki oktobar

Dogovor oko novogodinjih Rali, Mehandi, Dikovi, Boi D.,


Roditelski sastanak decembar
peketie, priredbe... Matijevi

Uticaj video pria na panju i


Roditelski sastanak Peji decembar
koncentraciju dece

Upoznavanje roditela sa Stefanovi, Markovi S., Savi,


Roditelski sastanak realizovanim aktivnostima u Vujii, Pai, Stanisavlevi, decembar
prvom polugoditu Matijevi

Markovi D., Markovi B., Dikovi,


Priredba Jesenja priredba novembar
Devi, Peji

Markovi, Rali, Savi, Mehandi,


Priredba Novogodinja Markovi B., Dikovi, Stanisavlevi, decembar
Surla, Erlauer, Peji,

Priredba Nauili smo do sada Devi decembar

Priredba ''eirijada'' Stefanovi, Markovi S. decembar

16
Priredba Pokai ta zna Vujii decembar

Druenje sa roditelima u okviru


Deija nedela deije nedele (sportsko druenje i Markovi B., Pai, Devi oktobar
sl.)

Radionica Izrada novina nae grupe Surla, Erlauer oktobar

Radionica Izrada muzikih instrumenata Mehandi oktobar

Radionica Jesenja (npr. igraka) Mehandi, Boi D., oktobar

Radionica Ja kao pesnik (piemo pesmu) Mehandi novembar

Radionica Jesenja radionica Stanisavlevi, novembar

Kreativna radionica-
Venii dobrodolice Devi decembar
roditeli i deca

Radionica Montesori materijal Zinai, Mali decembar

Radionica Novogodinja radionica Pai, orijevi, decembar

Roditel- gost Obeleavanje dana hrane Surla, Erlauer oktobar

Roditel-gost Kad porastem biu...(poslastiar) Markovi B. decembar

Surla, Stefanovi, Markovi S.,


Priprema deteta za polazak u Vujii, Kostecki, Devi, Krneta,
Roditelski sastanak Januar, mart, april, maj
kolu Mehandi, Markovi D., Baranj,
Rali, Boi, Pai, orijevi, Peji

Roditelski sastanak Plan rada u 2.polugoditu Stanisavlevi januar

Kostecki, Devi, Markovi B., Boi,


Priredba Dan ena mart
orijevi, Savi

Reim rada tokom raspusta, Tadi, Petrovi, Mati, Zinai,


Roditelski sastanak mart
eirijada, upis u prvi razred, Stefanovi, Markovi S.

Upoznavanje sa uitelicom,
Roditelski sastanak Kalovlevi, mart
informisanje o udbenicima

Priredba Srena bia iz vrtia Markovi B. april

Dogovor oko pripreme dece za


Roditelski sastanak Krneta, Mehandi april
smotru dramskog stvaralatva

Roditelski sastanak Nagraivanje i kanjavanje Markovi B. april

Izrada igara i didaktikog


Kreativna radionica Tadi, Petrovi, Mati, Zinai
materijala

Javni as Engleski jezik Rali maj

Roditelski sastanak Vujii, Stanisavlevi, Pai, Savi maj


Priprema za ekskurziju, dogovor

17
oko zavrne priredbe

Kalovlevi, Tadi, Petrovi, Mati,


Roditelski sastanak Jednodnevni izlet maj
Zinai

Roditel - gost Sluanje muzike Surla

Zajedniki roditelski
Krneta, Mehandi, Markovi D,
sastanak pripremnih kolski pedagog maj
Baranj, Rali
grupa

Priredba ''Runo pae'' Krneta, Mehandi maj

Priredba Zavrna preiredba u domu kulture Markovi D., Baranj, Rali, maj, jun

Kalovlevi, Surla, Devi, Tadi,


Petrovi, Stefanovi, Markovi S.,
Vujii, Mati, Zinai, Markovi B.,
Priredba Zavrna priredba jun
Krneta, Mehandi, Markovi D.,
Baranj, Rali, Boi, Pai,
orijevi, Peji, Savi

Saradnja sa prirodnom i drutvenom sredinom


OBLIK SADRAJ UESNIK VREME-MESTO
Predstava za decu Stefanovi, Markovi, Vujii, Markovi
''Teatri'' Beograd D., Pai, Devi, Surla, Erlauer, Matijevi,
Jezik za zube oktobar
Peji, Zinai, Mali, orijevi, Petrovi,
Vukmirovi, Goji

Predstave za decu ''arobnjak iz Oza'' sve grupe decembar

Stefanovi, Markovi S., Devi, Vujii,


Pai, Surla, Erlauer, Matijevi, Peji,
Poseta Dani meda septembar
Zinai, Mati, Bara, Vukmirovi,
Petrovi, Goji, Zinai, Mali

Poseta Frizeru Dikovi oktobar

Poseta Parku Markovi B., Dikovi, Boi D.,Peji, oktobar, mart

Poseta Sportskom terenu Stanisavlevi oktobar

Poseta Seoskom domainstvu Stanisavlevi oktobar

Poseta Poti Kalovlevi, oktobar

Poseta roditelu na
Banka (u okviru nedele tednje) Surla, Erlauer oktobar
radnom mestu

Poseta Etno kui orijevi, oktobar

Poseta Pijaci Markovi D., Mehandi oktobar

Dikovi, Devi, Matijevi, Zinai, Mali,


orijevi, Petrovi, Vukmirovi, Goji,
Poseta Biblioteci oktobar, april
Stefanovi, Markovi S., Vujii, Krneta,
Mehandi, Pai

Poseta stomatologu Stomatoloki pregled Stefanovi, Markovi S., Surla, Erlauer, oktobar i novembar
Matijevi, Peji, Zinai, Mali, Petrovi,

18
Vukmirovi, Goji

Poseta Mi kao turisti... Mehandi novembar

Stefanovi, Markovi S., Vujii, Pai,


Poseta eleznikoj stanici novembar, mart, maj
Stanisavlevi, Rali,

Stefanovi, Markovi S., Devi, Vujii,


Poseta Vatrogasni dom novembar
Pai

Poseta Prodavnici, mesnoj kancelariji orijevi,

Poseta Igralitu Boi mart

Poseta Bati i vonjaku Boi april

Poseta Poti Kostecki, orijevi, decembar

S ''ore Natoevi''-frizeri
Poseta Devi februar
''Revija najlepih frizura''

Manifestacija Maradika jesen orijevi, septembar

Oslikavanje plonika u centru


Aktivnost Peji oktobar
grada

Aktivnost Kienje jelke u centru Mehandi,Rali, Markovi B. decembar

Aktivnost Slanje pisma Deda Mrazu Kostecki decembar

Poseta Poseta ''Domu zdravla'' M.Devi, Stanisavlevi februar

Poseta Pedijatra Rali februar

Poseta Stomatolokoj ordinaciji Rali, Stefanovi, Markovi S. mart

Poseta Vili Stankovi Stanisavlevi mart

Poseta Pekari Stanisavlevi mart

Poseta udruenju ena


Aktivnost M.Devi mart
''Kredinka''

Kui Vojnovi- izloba slika


Poseta Devi mart
Nadede Petrovi

Pozorina predstava ''Izgublena


Poseta Pai april
mapa''

Reportaa Sremska televizija Krneta, Mehandi april

Reportaa TV Inija Krneta, Mehandi april

Revija dramskog stvaralatva


Manifestacija Krneta, Mehandi april
Peinci

Tadi, Petrovi, Mati, Zinai, Peji,


Aktivnost Sportska olimpijada april
Stefanovi, Markovi S.

Tadi, Petrovi, Mati, Zinai, Pai,


Aktivnost eirijada april
Vujii, Peji, Stefanovi, Markovi

Likovni konkurs ''moj vrti, moja vaspitaica'' Markovi D., Baranj april

19
Priredba Kuturni dom Markovi april

Proba -poseta Dom kulture Beka Krneta, Mehandi, Markovi D., Baranj april

etnja Ulicama sela Kalovlevi, Markovi B. Mart, april, maj

Kalovlevi, M.Devi, Stanisavlevi,


Aktivnost Poseta parku Mart, april, maj
Markovi B.

Aktivnost Posmatranje roda Kalovlevi Mart, april, maj

Aktivnost Poseta poti Kostecki, M.Devi Februar, maj

Revija dramskog stvaralatva


Manifestacija Krneta, Mehandi maj
Beej

Revija dramskog stvaralatva


Manifestacija Krneta, Mehandi maj
Ba

Aktivnost Proslava dana kole Surla maj

Aktivnost Fotografisanje dece Stefanovi, Markovi S., Peji maj

FK Hajduk Beka Uee na krosu RTS-a Markovi D., Baranj maj

etnja Livadom Boi maj

etnja Prirodom Boi jun

Surla, Stefanovi, Markovi S., Vujii,


Aktivnost Jednodnevni izlet jun
Rali, Devi, Pai, Peji

Markovi D., Baranj, Stefanovi, Markovi


Poseta Fizijatra jun
S.

Tadi, Petrovi, Stefanovi, Markovi S.,


12. Festival scenskog dramskog
Manifestacija Vujii, Mati, Zinai, Krneta, Mehandi, jun
stvaralatva
Devi, Pai, Peji

etnja Kroz selo Markovi B., Kalovlevi, Boi D. tokom godine

Saradnja sa kolom
OBLIK SADRAJ UESNIK VREME-MESTO
Izlobi deijih radova povodom 100
Poseta godina od stradanja slikarke Danice Markovi D., Mehandi septembar
Jovanovi

Sveanost Prijem prvaka Devi, Surla, Erlauer septembar

Upoznavanje sa
Poseta koli Boi D. oktobar
kolom

Poseta u okviru deije Stefanovi, Markovi S, Savi, Devi,


Izloba kunih lubimaca oktobar
nedele Vujii, Pai, Peji

Akcije u koli Maskembal, sportske deije igre Savi, Kostecki oktobar


povodom deije

20
nedele

Aktivnost Muziki dan za pesmu i igru Matijevi oktobar

Aktivnost Jesenji karneval Surla, Erlauer, Matijevi oktobar

Saradnja sa uitelicom Poseta prvom razredu Dikovi, orijevi, Rali, Oktobar, jun

Akcije u koli Maskenbal Pai oktobar

Akcija Trka za srenije detinjstvo Surla, Erlauer, Matijevi oktobar

Akcije u koli Akcija deca-deci Pai, Boi D., oktobar

Akcije Sajam nauke Matijevi, Lali, decembar

Sveanost Novogodinja predstava ''Petar Pan'' Stanisavlevi decembar

Poseta Kabinet biologije, fizike Devi Tokom godine

Zinai, Mali, Petrovi, Vukmirovi,


Prodajna izloba Novogodinji bazar decembar
Goji

Poseta Stomatolokoj ordinaciji Devi, Stefanovi, Markovi S. tokom godine

Saradnja sa kolom Korienje fiskulturne sale Stefanovi, Markovi S, orijevi, tokom godine

Kalovlevi, Kostecki, M.Devi, Tadi,


Sveanost Svetosavska sveanost Petrovi, Mati, Zinai, Boi, januar
orijevi, Savi

Prisustvo uitelice roditelskom


Poseta M.Devi mart
sastanku

Poseta Proslava dana kole u Maradiku orijevi mart

Mati, Zinai, Krneta, Mehandi,


Poseta Pedagogu kole april
Markovi D., Baranj

Poseta Uskrnji vaar Boi april

Devi, Tadi, Petrovi, Stefanovi,


Markovi S., Mati, Zinai,
Testiranje dece-saradnja sa strunom
Aktivnost Stanisavlevi, Krneta, Mehandi, April, maj
slubom kole
Markovi D., Baranj, Boi, M.Devi,
Peji

Priredba povodom dana kole u


Priredba M.Devi maj
Kredinu

Poseta Poseta prvaka predkolcima Kalovlevi

Poseta Boravak u kolskom dvoritu Kalovlevi, Stanisavlevi

Akcija Proleni kros Kostecki

Akcija Ureenje kolskog dvorita Savi

Zajednika akcija sa Sveanost za mame i bake; zavrna


Savi
kolom sveanost

Aktivnost Nabavka knjiga za prvi razred Stefanovi, Markovi S.

21
Kalovlevi, Kostecki, Stanisavlevi,
Poseta Poseta koli jun
Markovi B., Markovi D., Baranj,

V IZVETAJ O RADU ORGANA UPRAVLjANA,


RUKOVOENA, STRUNIH I SAVETODAVNIH
ORGANA

1. Izvetaj o radu upravnog odbora


lanove organa upravlanja je imenovala Skuptina optine Inija a ine ih po tri
predstavnika zaposlenih, roditela i jedinice lokalne samouprave. Organ upravlanja ine: iz
reda lokalne samouprave Jankovi Mladen, Trbovi Aleksandra i Milinkovi arko; iz reda
zaposlenih Zinai Dragana, Dobi Ljubica i Bara Vera; iz reda roditela Dini Jelena,
Kuet Nedelko i Sudar Slaana.

Upravni odbor Predkolske ustanove Boko Buha Inija je u radnoj 2014/2015


godini , u periodu od 01.09.2014. 31.08.2015. godine na odranih 12 sednica doneo vei
broj odluka, optih akata, reenja i zakluaka koje su od znaaja za ostvarivanje delatnosti
predkolskog vaspitanja i obrazovanja i zakonitog poslovanja predkolske ustanove.

Upravni odbor je u navedenom periodu doneo: - 36 odluka , 3 zakluka i 2


reenja.

Usvojeni su:

- Izvetaj o izvrenju godinjeg plana rada za radnu 2013/2014 godinu


- Izvetaj o popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2014. godine
- Izvetaj o finansijskom poslovanju PU Boko Buha Inija za 2014. godinu
- Izvetaje o radu direktora za radnu 2013/2014 godinu i za period od
01.09.2014. do 31.01.2015. godine
- Izvetaj o ostvarivanju plana strunog usavravanja zaposlenih u radnoj
2013/2014 godini
- Zavrni raun PU Boko Buha Inija za 2014. godinu

Doneti su:

- Godinji plan rada za radnu 2014/2015 godinu i Dopune godinjeg plana rada
za radnu 2014/2015 godinu
- Finansijski plan za 2015. godinu i Izmene finansijskog plana za 2015. godinu
- Plan nabavki za 2015. godinu i Dopune plana nabavki za 2015. godinu
- Plan strunog usavravanja zaposlenih za 2014/2015 godinu
- Pravilnik o upisu dece
- Pravilnik o korienju slubenih mobilnih telefona
- Pravilnik o trokovima reprezentacije
- Pravilnik o slubenoj, zatitnoj i radnoj odei i obui zaposlenih.
22
Doneta je odluka o izmenama i dopunama statuta ustanove; o prekidu rada u objektima
predkolske ustanove u periodu od 01. 07. 2015. -31.08.2015. godine. Razmatrane su i
prihvaene informacije o izvrenim inspekcijskim nadzorima prosvetnog inspektora od
19.09.2014. godine i od 17.10.2014. godine.

2. Izvetaj o radu saveta roditela


Savet roditela kao savetodavni organ ustanove, u radnoj 2014/2015 godini je
odrao etiri sednica na kojima je razmatrao pitanja iz svoje nadlenosti tj. predlagao je
mere za unapreivanje vaspitno obrazovnog rada u ustanovi, razmatrao je predlog
Godinjeg plana rada ustanove, Dopunu Godinjeg plana rada, kao i Izvetaje o njihovom
ostvarivanju, vrednovanju i samovrednovanju, razmatrao je namenu korienja sredstava
ostvarenih od donacija i od roditela, razmatrao je i analizirao uslove za rad predkolske
ustanove i uslove za bezbednost i zatitu dece, i razmatrao je i druga pitanja iz svoje
nadlenosti.

3. Izvetaj o radu direktora


U proteklom periodu direktor Ustanove brinuo se o zakonitostima rada i o uspenom
ostvarivanju svih zadataka vezanih za obavlanje same delatnosti. Uz podrku Osnivaa
nastojao je da bude dobar organizator, planer i rukovodilac, i da se svi planirani zadaci i
sadraji Godinjeg plana rada uspeno realizuju.
Aktivnosti ili zadaci
Naini ostvarenja Vreme
Planiranje i organizovanje -Uestvovao u izradi Izvetaja i Plana rada Ustanove . Avgust,
ostvarenja programa rada -Organizovao rad i stvarao dobre uslove rada za realizaciju vaspitnog septembar
obrazovanog rada..
-Planirao struno usavravanje zaposlenih i sopstveno struno usavravanje
-Pratio realizaciju plana i programa, potovanje kunog reda, potovanje pravila Tokom godine
ponaanja i protokola o bezbednosti dece.
-uestvovao u izradi periodinih i godinjih analiza i izvetaja o ostvarenju
Godinjeg plana Ustanove
- Organizovao i pratio realizaciju deijih susreta , smotri,konkursa i takmienja,
Tokom godine
Staranje o osiguranju -U saradnji sa lokalnom zajednicom: radio na obezbeivanju istih uslova za Tokom godine
kvaliteta i unapreenja kvalitetno pruanje usluga u svim naselenim mestima Optine i stvaranju
vaspitno-obrazovnog rada uslova za poveanje procenta obuhvata dece predkolskog uzrasta
institucijalnim obrazovanjem i vaspitanjem ponudom razliitih oblika rada.
-Stvarao uslove da se roditelima i deci ponudi niz dodatnih programa :
raunarsko opismenjavanje dece, strani jezici (nemaki i engleski), dramske
radionice, ritmike radionice, kola malog fudbala, koji su besplatni za decu
-Starao se o osiguranju kvaliteta, samovrednovanju, ostvarivanju standarda
postignua i unapreivanju vaspitno-obrazovnog rada
- Radio na unapreivanju obrazovno-vaspitnog rada: ogledne aktivnosti
vaspitaa i razmena na nivou Ustanove, a i dale, organizacija, realizacija i
poseta
Organizovanje pedagokog- -Vrio je pedagoko-instruktivni rad sa medicinskim sestrama i vaspitaima, Tokom godine
instruktivnog nadzora i Zajedno sa strunim saradnicima i pomonikom direktora- pronalazio je reenja
preduzimanje mera za za eventualne probleme, kao i preduzimanje mera.
unapreenje i usavravanje -Zajedno sa strunim timom Ustanove odreivao je mentore strunim Tokom godine
rada vaspitaa i strunih saradnicima i vaspitaima pripravnicima, i organizovao polaganje pred
saradnika komisijom.
Razgovarao je sa vaspitaima poetnicima, imenovanim mentorima, uvodio u

23
posao i pratio rad Tokom godine
Proveravao osposoblenost vaspitaa za polaganje ispita za licencu
Obavlao razgovore sa vaspitaima i pratio rad vaspitaa: pripremanje za rad,
odnos dete -vaspita, primena inovacija
-vrio pregled dokumentacije- pravilnost, redovnost i potpunost voenja
pedagoke dokumentacije

Dva puta u toku


godine
Staranje o ostvarivanju -Starao se o ostvarivanju planiranih cileva i zadataka iz razvojnog plana Tokom godine
Razvojnog plana Ustanove -Koordinirao svim aktivnostima vezanih za donoenje novog razvojnog plana za
period od 2014 do 2017 godine
Planiranje strunog -Planirao struna usavravanja zaposlenih i sopstveno struno usavravanje Tokom godine
usavravanja zaposlenih -Obezbeivao voenje evidencija o svim seminarima i broju sati na istim
-Obezbeivao uee na republikim susretima vaspitaa, medicinskih
sestara,strunih saradnika, susretima zdravstenih radnika Vojvodine i Srbije,
susretima i seminarima za raunovoe i pravnu slubu
-Uestvovao je na seminarima koji su organizovani od strane resornih
ministarstva a prema individualnom planu i programu strunog usavravanja
- Uestvovao u radu optinskog i okrunog aktiva direktora, strunih skupova, i
dr
- Pratio efekte primene iskustva sa seminara i obuka zaposlenih
Preduzimanje mera radi - Izvravao naloge i preduzimao mere prosvetnog inspektora i prosvetnog Po potrebi
izvravanja naloga savetnika, a u cilu odravanja zakonitosti rada Ustanove,
prosvetnog inspektora i -obezbeivao kvalitet vaspitno-obrazovnog rada.
posvetnog savetnika
Blagovremeno -Blagovremeno obavetavao zaposlene i dostavlao sve relevantne informacije Kontinuirano
obavetavanje zaposlenih, strunim organima,Upravnom odboru, Savetu roditela,
strunih organa i organa - Podnosio izvetaje o sopstvenom radu Upravnom odboru
upravlanja

Sazivanje i rukovoenje -Sazivao i rukovodio sednicima vaspitno-obrazovnog vea. Tokom godine


sednicama Vaspitno- -Pripremao izvetaje i izvetavao o bitnim pitanjima
obrazovanog vea

Usmeravanje i usklaivanje -Obrazovao struna tela i timove Tokom godine


rada strunih organa -Uestvovao u radu strunih organa u Ustanovi, i usmeravao i usklaivao rad
istih: Pedagokog kolegijuma, Aktiva strunih saradnika, Aktiva medicinskih
sestara, Aktiva vaspitaa, Aktiva vaspitaa pripremnih grupa, Aktiva za
razvojno planiranje, Aktiva pripravnika i mentora raznih komisija i drugih tela u
Ustanovi.

Saradnja sa roditelima -Unapreivao stepen saradnje sa roditelima kroz razliite oblike rada: opti Tokom godine
roditelski sastanci, organizovao priredbe (zavrna priredba itd.) organizovao
letovanje dece, savet roditela, individualni razgovori sa roditelima itd.
-Pokretao inicijative za uee roditela u zajednikim aktivnostima sa decom i
vaspitaima.
Saradnja sa lokalnom - Ostvarivao dobre veze s ustanovama znaajnim za efikasno vaspitno delovanje Kontinuirano
zajednicom : Domom zdravla, Centrom za socijalni rad Dunav, Kulturnim centrom,
kolama, predkolskim ustanovama drugih optina, Drutvom Moj svet,
asocijacijom iveti bez razlike, javnim preduzeima i sredstvima javnog
informisanja.
- Starao se o prisustvu Ustanove u sredstvima javnog informisanja radi
promocije rada
- Kontinuirano saraivao sa socijalnim partnerima, Nacionalnom slubom za
zapolavanje, i dr.
Saradnja sa dravnim -Ostvarivao dobre komunikacije sa resornim ministarstvima i kolskom Kontinuirano
organima upravom

Preveincija, ishrana sanitarni -Starao se da svi zaposleni redovno idu na sanitarne preglede svakih 6 meseci, Tokom godine
nadzor redovno e se od Zavoda za zatitu zdravla uzimati brisevi iz kuhinje, i raditi se
nutritivna analiza obroka.
-Koordinirao sve aktivnosti oko projekta organizacije i distribucije besplatnih
uina za decu kolskog i predkolskog uzrasta na teritoriji optine Inija, koji se
finansiraju iz budeta optine Inija, a na realizaciji istog uestvuje tim radnika
zaposlenih u Ustanovi . Kontinuirano
-Koordinirao sve aktivnosti oko pripreme i podele toplih obroka za korisnike
Narodne kuhinje (220 korisnika)
Unapreenje materijalno- -nabavka didaktiki sredstava za rad-igrake,muzike instrumente, Tokom godine
tehnike opremlenosti slikovnice,knjige,hamer,karton,papir,postavlanje panoa,
Ustanove .nabavka raunara,tampaa,cd i dvd plejera, led TV
-nabavka didaktikog nametaja za radne sobe, deijih krevetia i dueka,

24
posteline ,
- u objektima Sunce u Iniji, Maslaak u Beki,Pelica u Novom Kontinuirano
Slankamenu, Suncukret u Novim Karlovcima, Bambi u Maradiku,
urevak u ortanovcima,Cvrak u Kredinu, postavleni zatitnici za
radijatore.
Finansijsko planiranje, -Savesno postupao u postupcima koji iziskuju utroak finansijskih sredstava i Tokom godine
izvetavanje i izvrenje izvrenju planiranog budeta (sredstva su strogo namenski planirana, a
poslovanje i sve finansijske transakcije vre se preko tekuih rauna),
- Zajedno sa efom raunovodstva planirao budet i izradio plan nabavki za
narednu godinu, izvetaj o finansijskom poslovanju
- Rukovodio administrativno - finansijskom i tehnikom slubom Kontinuirano

4. Izvetaj o radu pomonika direktora


AKTIVNOSTI SADRAJ MESEC
Planiranje i organizovanje Uestvovao u izradi Izvetaja i Plana rada Ustanove .
ostvarenja programa rada Pruao pomo i podrku direktoru vezano za organizaciju rada i za realizaciju Avgust,
vaspitnog obrazovanog rada.. septembar
Aktivno uestvaovao u planiranju strunog usavravanje zaposlenih i
sopstveno struno usavravanje
Pratio realizaciju plana i programa, potovanje kunog reda, potovanje pravila Tokom godine
ponaanja i protokola o bezbednosti dece.
Uestvovao u izradi periodinih i godinjih analiza i izvetaja o ostvarenju
Godinjeg plana Ustanove
Organizovao i pratio realizaciju deijih susreta, smotri, konkursa i takmienja.
Tokom godine
Uee u izboru radnih Aktivi vaspitaa dece od 3 godine do polaska u kolu
listova i asopisa za decu u septembar/oktobar 2014.
2014/2015 radnoj god.

Udruenje pelara Roj Inija


Dani meda 27.09.2014.

Osiguranje dece u predkolskoj ustanovi septembar,oktobar


kod Kompanija Dunav osiguranje a.d.o.Sremska Mitrovica 2014.god.
Uee u kulturnim
manifestacijama i dodatnih Al je lep ovaj svet Novi Sad 28.03.2015.
oblika rada sa decom,
saradnja sa drutvenom
Posete izlobama u Kui Vojnovi Inija Tokom godine
sredinom i lokalnom
zajednicom Uee na likovnim konkursima Tokom godine
Likovni konkursi Tokom godine

Saradnja sa interresornom komisijom, domom zdravla, osnovnim kolama, Tokom godine


centrom za socijalni rad

Saradnja sa kolskom Ankete Tokom godine


upravom
Saradnje sa roditelima kroz razliite oblike rada: opti roditelski sastanci, Tokom godine
organizovao priredbe (zavrna priredba itd.) , savet roditela, individualni
Saradnja sa roditelima razgovori sa roditelima itd.
Pokretao inicijative za uee roditela u zajednikim aktivnostima sa decom i
vaspitaima
Konvencija o pravima deteta, dramsko, 06.10.-12.10.2014.
Organizovanje rada u vezi likovno, muziko stvaralatvo dece, sportske aktivnosti
sa Deijom nedelom,
pozorinim predstavama za
decu
Pozorina predstava Jezik za zube 07.10.-12.10.2014.

25
Pozorina predstava Mapa sa blagom 23.04.2015.

Novogodinja predstava za decu Tokom decembra


arobnjak iz Oza

Organizovao rad za Dane Muzika, likovna radionica, olimpijada, 20.04-24.04.2015


Ustanove eirijada, maskembal,

Organizovao i pratio Scensko dramsko stvaralatvo predkolske dece Srema , Peinci 29.04.2015.
realizaciju deijih susreta
smotri, i festivala
Festival scenskog dramskog stvaralatva dece predkolksog uzrasta Majske 18.05.2015.
igre
Prvi lutkarski festival dece predkolskih ustanova Srema , Irig 20.05.2015.

XV Smotra dramskog stvaralatva predkolskih ustnova juno-bakog okruga 23.05.2015.


u Bau
12.Festival scenskog dramskog stvaralatva predkolske dece, Inija 03.06.2015.

Pruanje pomoi vaspitaima Motivisanje vaspitaa za korienje raunara (upoznavanje sa osnovama Tokom godine
u razvijanju programa i raunarske tehnike).Raunarsko opismenjavanje dece(sticanje novih znanja
planiranju vaspitno - korienjem programa za uenje putem otkrivanja,utvrivanje ve steenih
obrazovnog rada u vaspitnim znanja,razonoda).
grupama i to, u odnosu na
njihove specifinosti
Pedagoko- instruktivni rad Praenje rada i realizacije ,vrednovanje kvaliteta vaspitno- obrazovnog rada, Tokom godine
( vaspitai dece jaslenog uspenosti vaspitaa,medicinskih sestara
uzrasta,vaspitai dece od u vaspitno- obrazovnom procesu
3 god. do polaska u kolu i Uvid u radne knjige rada, planove rada i davanje sugestije u vezi sa istim.
vaspitai-pripravnici)

Pomo vaspitaima Aktivi vaspitaa-pripravnika-mentora, upoznavanje sa programom rada Tokom godine


pripravnicima u pripremama vaspitaa -pripravnika i vaspitaa mentora.
oko polaganja strunog
ispita

Organizacija strunih aktiva, Saradnja sa direktorom ,strunim saradnicima,vaspitaima u unapreivanju Tokom godine
timova i pripremanje svih vidova realizacije vaspitno-obrazovnog rada,a u interesu svih uesnika
materijala za Struno vee vaspitno-obrazovnog procesa
Organizovanje rada u vezi sa Saradnja sa glavnim vaspitaima objekata i informisanju direktora o trenutnom Tokom godine
zamenom odsutnih radnika stanju.
( vaspitno-obrazovnog
osobla)

Udruenje vaspitaa Vojvodine 29.11.2014.


Uee u radu strunih Primeri dobre prakseNovi Sad
udruenja vaspitaa dece od 3
god. do polaska u kolu, Udruenje vaspitaa Vojvodine 24.01.2015.
vaspitaa dece jaslenog Tribina Inija
uzrasta, zdravstvenih radnika Udruenje vaspitaa Vojvodine 07.02.2015.
Sremska Mitrovica
Tribina Inija 23.02.2015.

Savez udruenja medicinskih sestara predkolskih ustanova Srbije 06.02.2015.

Savez udruenja vaspitaa Srbije 16.04.-19.04.2015.


XX Proleni struni susreti Vaspitai-vaspitaima

Udruenje vaspitaa Vojvodine 16.05.2015.


Sremska Mitrovica

Organizovanje strunih skupova u Ustanovi Tokom godine


Organizacija i uee na
strunim skupovima

26
Uee u formiranju vaspitnih Rad u komisiji za prijem dece u Ustanovu, formiranje vaspitnih grupa maj/jun
grupa, pomo u pravlenju 2015.
plana adaptacije novoupisane
dece u kolektiv, organizacija i
uee na roditelskim
sastancima
Analiza i pisani izvetaj o Uestvuje u izradi Godinjeg plana rada i Izvetaja rada predkolske ustanove Jun/jul
sopstvenom radu, uee u 2015.
izradi godinjeg izvetaja i
programa rada predkolske
ustanove za narednu godinu

5. Izvetaj o radu sekretara

Sekretar je u toku radne 2014/2015 godine radio na realizaciji sledeih zadataka:

a) Normativno pravna regulativa:

- sprovoenje postupaka donoenja, izrade, izmene i dopune optih akata: Kolektivnog


ugovora kod poslodavca; Pravilnika o upisu dece, Pravilnika o korienju slubenih mobilnih
telefona; Pravilnika o trokovima reprezentacije; Pravilnika o slubenoj, zatitnoj i radnoj
odei i obui zaposlenih; Statuta ustanove ;

- izrada ugovora i aneksa ugovora o radu i svih drugih vrsta ugovora;


- pruanje strune pomoi u primeni zakona i optih akata;
- praenje zakonskih i drugih propisa i ukazivanje na obaveze koje iz njih proistiu;

b) Planiranje i izvetavanje o radu:

- uestvovanje u izradi programa rada ustanove za 2014/2015;


- uestvovanje u izradi izvetaja o radu ustanove za 2014/2015;
- izrada drugih traenih pisanih informacija i izvetaja;

v) Ostali poslovi:

- pripremanje sednica Upravnog odbora, voenje zapisnika, izrada i objavlivanje odluka;


- pripremanje sednica Saveta roditela i drugih tela;
- izrada i sprovoenje konkursa za prijem u radni odnos;
- saradnja sa inspekcijskim i drugim organima;
- izrada reenja i drugih akata;
- rad u Komisiji za javne nabavke, uestvovanje u sprovoenju postupaka javnih nabavki i
praenje njihove realizacije;
- obavlanje ostalih administrativnih poslova.

6. Izvetaj o radu strunih tela

Izvetaj o radu Vaspitno-obrazovnog vea

27
Vaspitno obrazovno vee predkolske usatnove je u toku radne 2014/2015 godine odralo
ukupno etiri sednica . Navedeni struni organ koga ine vaspitai, medicinske sestre,
saradnici i struni saradnici, razmatralo je i odluivalo o pitanjima iz svoje nadlenosti kao
to su: analiziranje i usmeravanje rada strunih tela na unapreivanju vaspitno obrazovnog
rada, utvrivanje programa stalnog strunog usavravanja vaspitaa, strunih saradnika i
saradnika , realizacija planova i programa rada, predlaganje organu upravlanja ustanove
mera za pobolanje uslova rada, razmatranje rada strunih organa i direktora ustanove i dr.
SADRAJI NOSIOCI VREME
Razmatranje i donoenje godinjeg plana rada za 2014/2015 radnu godinu direktor 11.09.2014.
Razmatranje i donoenje plana strunog usavravanja za 2014/2015 radnu pomonik direktora
godinu
Obavetenje o osiguranju dece
Izbor radnih listova za radnu 2014/2015 godinu
Razmatranje Izvetaja o VOR-u u prvom polugoditu radne 2014/2015 23.12.2014.
godine
Razmatranje mera za unapreenje rada Ustanove na osnovu izvrenog direktor
samovrednovanja u 2013/2014 godini pomonik direktora
Razmatranje i donoenje odluke o dopunama godinjeg plana rada za
2014/2015 godine vaspitai
- Program mentorstva
- Akcioni plan za relizaciju cileva razvojnog plana
- Plan samovrednovanja rada ustanove za radnu
- Plan instruktivo-pedagokog rada
- Praenje ,realizacija i evaluacije gdinjeg plana rada ustanove
Koraci u proceduri u individualizaciji i donoenju i primeni IOP-a
Izvetaj o strunom usavravanju u prvom polugoditu radne 2014/2015
god
Plan strunog usavravanja u drugom polugoditu radne 2014/2015 godine
Predlog za forminje tima za Razvoj predkolskog programa
Predlog VOV-a za dodelu Svetosavske povenje
Dogovor oko rada u toku zimskog raspusza
Razmatranje izvetaja o VOR-i u radnoj 2014/2015 godini pomonik direktora 17.06.2015
Razmatranje izvetaja o strunom usavravanju zaposlenih u radnoj
2014/2015 godini drutvenom psiholog
Izvetaj o ueu na javnim manifestacijama i deijoj nedeli
Izvetaj komisije za upis dece za radnu 2015/2016 godinu psiholog
Aktivnosti za vreme letnjeg raspusta i organizacija deurstva
pomonik direktora

Razmatranje i usvajanje izvetaja o izvrenju godinjeg plana rada za direktor 27.08.2015.


2014/2015 godinu
Upoznavanje Vaspitno-obrazovnog vea sa kalendarom rada u 2015/2016. direktor
godini
Upoznavanje sa rasporedom rada vaspitno-obrazovnog osobla u radnoj psiholog
2015/2016. godini psiholog
Reim rada u septembru i adaptacija dece psiholog

Izvetaj o radu Pedagokog kolegijuma


SADRAJI NOSIOCI VREME
Predlog lanova timova Ustanove direktor, pomonik direktora, 10.09.2014.
Davanje milenja i predloga u vezi izbora radnih listova i asopisa u rukovodioci strunih aktiva vaspitaa
radnoj 2014/15 godini i medicinskih sestara i struni
Predlog sadraja i oblika strunog usavravanja u radnoj 2014/15 godini, saradnici
Planiranje saradnje sa porodicom
Odreivanj mentora novim pripravnicima
Analiza rada u prvom polugoditu radne 2014/2015 godine direktor, pomonik 16.12.2014.
Razmatranje mera za unapreenje rada Ustanove na osnovu izvrenog direktora,psiholog,logoped
samovrednovanja u 2013/2014 godine rukovodioci strunih aktiva vaspitaa
Akcioni plan za realizaciju cileva razvojnog plan i medicinskih sestara i struni
Odluivanje o predlogu Strunog aktiva za inkluziju (revizija IOP-a) saradnici

28
Izvetaj o strunom usavravanju u prvom polugoditu 2014/2015
Plan strunog usavravanja u drugom polugoditu radne 2014/2015 godine
Predlog za formiranje Tima za razvoj Predkolskog programa
Razmatranje izvetaja o izvrenom samovrednovanju direktor, pomonik direktora, 23.02.2015.
Planiranje uea na javnim manifestacijama rukovodioci strunih aktiva vaspitaa
Planiranje strunih aktiva i medicinskih sestara i struni
Odreivanje mentora novim pripravnicima saradnici
Izvetaj o strunom usavravanju

Izvetaj o radu Aktiva med. sestara


Rukovodilac - koordinator Gordana Jovi
SADRAJI NOSIOCI VREME
Predlog i izbor rukovodioca i zapisniara Aktiva med. sestara
2014/2015 Direktor, pomonik direktora, medicinske
11.09.2014.
Plan strunog usavravanja sestre
Analiza realizacije plana adaptacije

Dopuna Godinjeg plana (plan samovrednovanja, plan Pomonik direktora, psiholog, medicinske
razvojnog planiranja, praenje , realizacija i evaluacija god. sestre
10.12.2014
plana ustanove)

Aktiv medicinskih sestara Srema - Inija


Izvetaj sa strunih susreta iz Vrnjnake banje i Kladova
Prezentacije radova (Peinci rad sa hartijom, kretanje kroz Medicinske sestre 12.12.2014.
lavirint, Stara Pazova ta stve umem i sta sve znam)
Razmena iskustva

Obavetenje o strunom usavravanju med. sestara Medicinske sestre, logoped, saradnik za fiziko
Vokalna higijena glasa logoped 24.02.2015.
vaspitanje
Motorike aktivnosti na jaslenom uzrastu

Aktiv med.sestara Srema Sremska Mitrovica


Prezenzacija radova sa strunih susreta u Kladovu i Medicinske sestre 25.03.2015.
Vrnjakoj Banji
Razmena iskustava

Kako bi se procenio rad aktiva medicinskih sestara-vaspitaa, zadat je upitnik. Dobijeni


odgovori su kvantitativno i kvalitativno obraeni. Upitnik je popunilo ukupno 17
medicinskih sestara - vaspitaa.

Na pitanje kako ocenjuju rad svog aktiva, veina 88% medicinskih sestara vaspitaa su ocenili
visokim ocenama (4 i 5). Isto toliki broj medicinskih sestara vaspitaa smatra da su aktivi
korisni susreti za razmenu informacija i dogovor. Kao dobre strane aktiva navode:
razmena informacija, iskustava, milenja, timski rad, druenje, reavanje tekuih problema i
situacija, kada struni saradnici imaju predavanje o bliskim temama. Predlozi za unapreenje
boleg rada aktiva su: ukluiti medicinske sestre vaspitae da daju predloge za naredne
aktive, kolegijalnost i ravnopravnost, meuludske odnose.

29
Izvetaj o radu Aktiva vaspitaa koji rade program rada sa decom od 3
godine do ukluivanja u Pripremni predkolski program
Rukovodilac koordinator: Klai Ana
SADRAJI NOSIOCI VREME
Stanje u grupama i uslovi za realizaciju programa Pomonik direktora oktobar 2014.
Zapaanja i sugestije knjige rada Vaspitai
Procena razvojnog nivoa vaspitne grupe-metode i tehnike praenja razvoja Struni saradnici
deteta
Deija nedela- predlog aktivnosti
Dopuna godinjeg plana samovrednovanja Pomonik direktora decembar 2014.
Ponuda asopisa Struni saradnici
Vaspitai
Vokalna higijena glasa Pomonik direktora Februar 2015.
Plan deije olimpijade Struni saradnici
Likovni konkursi Vaspitai
Informacije o odravanju smotre dramskog stvaralatva

Kako bi se procenio rad aktiva vaspitaa, zadat je upitnik. Dobijeni odgovori su kvantitativno
i kvalitativno obraeni. Upitnik je popunilo ukupno 42 vaspitaa.

Na pitanje kako ocenjuju rad svog aktiva 69% vaspitaa ocenjuje ocenom 4, na skali od 1 do
5. Da su aktivi korisni susreti za razmenu informacija i dogovor smatra 88% ispitanih
vaspitaa. Kao dobre strane aktiva navode: razmena informacija, iskustava, milenja i ideja
za rad, pomo u radu, dogovori, saradnja, nova znanja, usavravati svoje znanje, druenje sa
kolegama, strune teme koje obraujemo, kolegijalnost. Predlozi za unapreenje rada se
odnose na: konkretne ideje u vaspitno-obrazovnom radu, prilagoditi vaspitno-obrazovni rad
uslovima rada, uvesti nove radionice, unaprediti meuludske odnose.

Izvetaj o radu Aktiva vaspitaa koji rade pripremni predkolski program


Rukovodilac koordinator: Sanja Stefanovi
SADRAJI NOSIOCI VREME
Plan rada aktiva Pomonik direktora septembar 2014.
Izbor rukovodstva aktiva, rukovodioca, zapisniara Struni saradnici
Izbor radnog lista Vaspitai

Stanje u grupama i uslovi za realizaciju programa Pomonik direktora Oktobar 2014.


Zapaanja i sugestije knjige rada Struni saradnici
Procena razvojnog nivoa vaspitne grupe-metode i tehnike praenja razvoja Vaspitai
deteta
Deija nedela- predlog aktivnosti
Dopuna godinjeg plana samovrednovanja Pomonik direktora decembar 2014.
Ponuda asopisa Struni saradnici
Vaspitai

Vokalna higijena glasa Pomonik direktora Februar 2015.


Plan deije olimpijade Struni saradnici
Likovni konkursi
Uestvovanje u istraivakom projektu kreativnih i kognitivnih potencijala Vaspitai
dece
Informacije o odravanju smotre dramskog stvaralatva

30
Kako bi se procenio rad aktiva vaspitaa u pripremnom predkolskom programu, zadat je
upitnik. Dobijeni odgovori su kvantitativno i kvalitativno obraeni. Upitnik je popunilo
ukupno 21 vaspita.

Na pitanje kako ocenjuju rad svog aktiva, veina vaspitaa 57 % koji realizuju pripremni
predkolski program su u ocenili ocenom 5. Da su aktivi korisni susreti za razmenu
informacija i dogovor smatra 90% vaspitaa. Kao dobre strane aktiva navode: razmena
informacija, iskustava, milenja i ideja za rad, dogovori, saradnja, nova znanja. Predlozi za
unapreenje su: vie konkretnih komentara o sadrajima vaspitno-obrazovnog rada, ee
susretanje, aktuelnosti pratiti i tako organizovati aktive, vie radionica.

Izvetaj o radu aktiva mentora i pripravnika


Rukovodilac koordinator: Ljila Mani
SADRAJI NOSIOCI VREME
Meusobno upoznavanje vaspitai 29.10.2013.
Usvajanje sadraja plana rada pripravnika i mentora pom. direktora
Uputstvo MPS o uslovima za polaganje ispita za licencu

Upoznavanje sa programom pripravnika i mentora pom. direktora 22.04.2014.


Uputstvo MPS o uslovima za polaganje ispita za licencu
Pravilnik o ponaanju u Ustanovi
Pravilnik o bezbednosti dece

PROGRAM MENTORSTVA

Vaspita-pripravnik je u svom radu najvie upuen na vaspitaa-mentora, kojeg mu je


reenjem odredio direktor na osnovu milenja strunog aktiva vaspitaa. Cil ostvarivanja
programa mentorstva je obezbediti podrku i unapreenje profesionalnih kompetencija
vaspitaa-pripravnika, uvoenjem u samostalni vaspitno-obrazovni rad.
Za realizaciju programa uvoenja u samostalni vaspitno-obrazovni rad vaspitaa-
pripravnika odgovorni su mentor, struni saradnik i direktor.
U radnoj 2014/2015 godini 3 pripravnika - staista je uspeno zavrilo pripravniki
sta.

Zadaci vaspitaa-pripravnika su:


1. Konsultovati se sa mentorom o svim segmentima VOR-a, prilikom ostvarivanja
vaspitno-obrazovnih zadataka.
2. Prisustvovati radu mentora i omoguiti uvid mentoru u sve segmente sopstvenog
rada.
3. Slediti preporuke dobijene od mantora za dale ostvarivanje poslova i zadataka u
okviru radnih obaveza.
4. Proi kroz proveru osposoblenosti za samostalno izvoenje VOR-a putem
komisijskog ispita u ustanovi i ispita za licencu.
5. Voditi evidenciju o svom radu.

1. Ostvarivanje VOP-a uz konsultacije sa mentorom o nainu rada u svim segmentima:


31
u planiranju i programiranju VOR-a
prilikom praenja razvoja i postignua dece
u radu sa decom sa tekoama u razvoju
kod razliitih vrsta saradnje
u profesionalnom razvoju.

2. Razvijanje vaspitno-obrazovnog procesa na osnovu uvida i preporuka mentora


individualni razgovor sa mentorom
snimanja aktivnosti
rada na dokumentaciji
poslovi vezani za pripremu ispita

3. Voenje evidencije mentora o radu s pripravnikom u dnevniku o vaspitau


pripravniku
meseni plan rada sa pripravnikom i evidencija vremenskog ostvarivanja rada sa
pripravnikom
zapaanja mentora o radu pripravnika i preporuke za dale napredovanje u
osamostalivanju
meseni plan rada sa pripravnikom i evidencija vremenskog ostvarivanja rada sa
pripravnikom

Izvetaj Tima o strunom usavravanju zaposlenih


Rukovodilac- koordinator: Ljila Mani

lanovi: Uzelac Jadranka, Nataa Lajbenperger, Nataa R. Bani, Sneana Markovi, Ivana
Kaleb Mikovi, Brankica Petkovi

SADRAJI NOSIOCI VREME


Usvajanje plana rada tima za struno usavravanje u radnoj 2014/2015 Tim 27.10. 2014
Usvajanje i razmatranje plana strunog usavravanja zaposlenih u radnoj 2014/2015 godini
Usvajanje i razmatranje plana aktivnosti strunog usavravanja zaposlenih u okviru
Ustanove
Informacije o strunom usavravanju na nivou Saveza udruenja vaspitaa Srbije i Primeri
dobre prakse
Praenje ostvarivanja svih oblika strunog usavravanja Tim 12.12.2014.
Informacije o predstojeim strunim usavravanjima zaposlenih
Dogovor oko termina za realizaciju plana rada strunog usavravanja zaposlenih u
ustanovi za 2.polugodite.
Plan aktivnosti strunog usavravanja zaposlenih van Ustanove Tim 06.02.2015.
Plan strunog usavravanja zaposlenih u okviru ustanove
Izvetaji sa strunog usavravanja medicinskih sestara-vaspitaa i vaspitaa.

Tim za struno usavravanje predkolske ustanove tokom godine sastajao se tri puta.

Cil strunog usavravanja je permanentno informisanje, obrazovanje i motivisanje


vaspitaa, medicinskih sestara-vaspitaa, strunih saradnika za to uspeniju realizaciju i
unapreivanje nege i vaspitno-obrazovnog rada sa decom predkolskog uzrasta.

Plan aktivnosti strunog usavravanja u ustanovi za kolsku 2014/2015 godine


sainjen je na osnovu iskazanih linih planova profesionalnog razvoja zaposlenih u ustanovi.
32
Struno usavravanje obuhvatilo je:

- izuavanje osnovnih i aktuelnih pitanja iz teorije i prakse pedagoko- psiholokog rada,

- rasprave o svim strunim i organizacionim pitanjima znaajnim za uspeno sprovoenje


neposrednog rada.

Program strunog usavravanja realizovao se kroz rad: vea, aktiv vaspitaa od 3 do 5


godina, aktiv vaspitaa pripremnog predkolskog programa i aktiva medicinskih sestara-
vaspitaa, seminare, radne grupe, konferencije, okrugle stolove, posete strunim institucijama,
uee i prezentacija radova na strunim skupovima.

Koordinator i lanovi tima su pratili sve oblike strunog usavravanja zaposlenih,


vodili evidenciju, odnosno bazu podataka o profesionalnom statusu, vrednuju uticaj strunog
usavravanja na razvoj i postignua dece, preduzimaju mere za unapreivanje kompentencije
vaspitaa i strunog saradnika prema utvrenim potrebama.

U radnoj 2014/2015 godini svi zaposleni su bili obuhvaeni strunim usavravanjem


van ustanove u proseku izmeu 20 i 30 sati edukacije.

IZVETAJ O STRUNOM USAVRAVANU ZAPOSLENIH U PU BOKO BUHA


U RADNOJ 2014./2015. GODINI

R. Naziv ustanove Predava Sadraj ,program, cil Uesnici Datum


br
1 Paragraf CO Milana Stefanovi Usklaivanje sa Zakonom o Direktor Jadranka Uzelac 03.09.2014.
Takovska 42 Sneana Bogdanovi izmenama i dopunama Zakona Sekretar Vesna Kovaevi Novi Sad
Beograd Danijela Rajkovi o radu ef raunovodstva Bilana
Vrani
Admini.radnik Mirjana
Vukobratovi
Raun.radnik Branka
ani
2 22.pertinijevi dani Vrti kakav elim, vrti kakav Direktor Jadranka Uzelac 12.09.2014.
2014 znam Logoped Sneana Preli Kovilovo
Bibliotekar Branka Mandi
Pedagog za fiziku kulturu
Branko Popovi
3 Institut za Nadeda Mitrovi Obuka za polaganje strunog Slubenik za javne 24.-26.09.2014.
ekonomiju i pravo Zoran ivojinovi ispita za slubenika za javne nabavke Beograd
Sinia Kuki nabavke Novica Grgurevi
Dr Marko piler
4 Udruenje Vesna Zeevi Specifinosti ishrane dece sa Dijetetiar-nutricionista 26.09.2014.
dijetetiara- Dragomir Makevi odreenim zdravstveni m urica Dobri Tepavac Beograd
nutricionista PU Slaana ivi problemima
Beograd Lidija Petrovi
5 Institut za Usklaivanje sa zakonom o Direktor Jadranka Uzelac 07.10.2014.
ekonomiju i pravo izmenama i dopunama zakona Novi Sad
o radu
6 Fakultet sporta i Dekan fakulteta sporta i Doktorska konferencija Direktor Jadranka Uzelac 11.10.2014.
fizikog fizikog vaspitanja UNS Prezentacija projekta Spine Lab Pedagog za fiziku kulturu Sremska
vaspitanja Prof.dr Dejan Mandi u Srbiji Branko Popovi Mitrovica
Univerziteta u
Novom Sadu
7 Tradicionalni Dr Mirjana Miovi Primeri dobre prakse Marija Popovi 11.-14.10.2014.
jesenji struni Dr Vesna Tomi Valevo
susreti
8 Obrazovni Tematske celine u okviru Direktor Jadranka Uzelac 12.-15.10.2014.
33
informator susreta Sekretar Vesna Kovaevi Zlatibor
XVI susreti ustanova- ef raunovodstva Bilana
poslovanje ustanova u Vrani
reformskim zajednicama
IIIsusreti lokalnih samouprava-
unapreenje sistema lokalne
samouprave u skladu sa
reformom jevne uprave
9 Kongres Prezentacija ''uestalost Saradnik za zdravstvenu 22.-26.10.2014.
zdravstvenih kliconotva kod kuhinjskog zatitu, bezbednost i Zlatibor
radnika Srbije sa osobla'' zdravle na radu
meunarodnim Branka ani Maksi
ueem
''harmonija
razliitosti...izaber
i i doi''
10 Kongres Prezentacija ''Analiza Dijetetiar-nutricionista 22.-26.10.2014.
zdravstvenih energetske gustine obroka u urica Dobri Tepavac Zlatibor
radnika Srbije sa PU
meunarodnim
ueem
''harmonija
razliitosti...izaber
i i doi''
11 Udruenje Dragana iko Radionica po grupama Direktor Jadranka Uzelac 23.-26.10.2014.
strunih saradnika Ljubia Antonijevi Logoped Sneana Preli Zlatibor
i saradnika
predkolskih
ustanova Srbije
12 59.Meunarodni Pom.direktora Ljila Mani 31.10.2014.
sajam knjiga Logoped Sneana Preli Beograd
Bibliotekar Branka Mandi
Vaspita Nataa
Lajbenperger
13 Zavod za Vesna Radoevi Obuka za samovrednovanje Direktor Jadranka Uzelac 01.-02.11.2014.
vrednovanje predkolskih ustanova Psiholog Bilana Rakovi- Sremska
kvaliteta i ivkovi Mitrovica
obrazovanja Vaspita Slaana
Radivojevi
14 PU ''Boko Buha'' Dragana iko Sa roditelima od problema do Direktor Jadranka Uzelac 08.-09.11.2014.
Inija Dragica Kubet reenja Pom.direktora Ljila Mani Inija
Vesna Radoevi Kat.broj 501. Logoped Sneana Preli
Psiholog Bilana Rakovi-
ivkovi
Vaspitai: 58 uesnika
15 Institut za Ljubia Antonijevi Ekskurzije i nastava u prirodi Direktor Jadranka Uzelac 15.11.2014.
ekonomiju i pravo Bogolub Lazarevi obrazovanja i vaspitanja Slubenik za javne Novi Sad
nabavke
Novica Grgurevi
16 Visoka kola za Bogolub Lazarevi Razmena primera dobre prakse Vaspitai: 29.11.2014.
obrazovanje Jovanka Uli Prezentacija rada '' umetnika Nataa Mehandi, Novi Sad
vaspitaa, Fakultet Ivana Popovi dela u deijem svetu'' Brankica Petkovi, Ana
Tims Jovana Ljutanovi Pribi, Anka Brdar,
Marijana Peil
16 PU ''Boko Buha'' Jasna Vukli Igralica prialica Pom.direktora Ljila Mani 29.-30.11.2014.
Inija Kat.broj 732. Logoped Sneana Preli Inija
Psiholog Bilana Rakovi-
ivkovi
Vaspitai: 29 uesnika
17 PU ''Boko Buha'' Aleksandra Maar Uticaj vaspitanja na razvoj Vaspitai: 30 uesnika 06.12.2014.
Inija Jovanovi emocionalnih kompentencija Inija
Kat.broj 568
18 Institut za Specifini poremeaji kolskih Logoped Sneana Preli 08.-09.12.2014.
eksperimentalnu vetina Beograd
fonetiku i
patologiju govora
''ore Kosti''
19 PU ''Boko Buha'' Jasmina Vuleti Moja vaspitna grupa je posebna Direktor Jadranka Uzelac 27.12.2014.
Inija Kat.broj 543 Pom.direktora Ljila Mani Inija
Vaspitai: 28 uesnika
20 Obrazovni Planiranje nabavki i izrada Slubenik za javne 15.01.2015.
informator plana nabavki za 2015 godinu nabavke Novi Sad
Novica Grgurevi
34
21 Udruenje Dragana iko Konferencija: Horizontalno Pom.direktora Ljila Mani 24.01.2015.
vaspitaa Vesna Radulovi uenje kao jedan od oblika Vaspitai: 39 uesnika Inija
Vojvodine Aleksandra Marciku strunog usavravanja u PU''
22 Institut za Novine u primeni zakona o Direktor Jadranka Uzelac 22.-25.01.2015.
ekonomiju i pravo javnim nabavkama u RS u Slubenik za javne Vrnjaka Banja
2015. godini nabavke
Novica Grgurevi
23 Udruenje Nenad Rudi Razvojni poremeaji u ranom Logoped Sneana Preli 31.1.2015.
logopeda Srbije deijem uzrastu i deija Beograd
psihijatrija
24 PU ''Boko Buha'' Vera Batanovi Lalovi, kola za predkolce- Direktor Jadranka Uzelac 01.02.2015.
Inija Gordana Mladenovi matematika Pom.direktora Ljila Mani Inija
Kat.broj 628 Vaspitai: 28 uesnika
25 Savez udruenja Marina Korprivica Naui me kako, rei u ti lako- med.sestre-vaspitai: 31.1.-
medicinskih Podsticanje govorno jezikog Jelena Luka 01.02.2015.
sestara razvoja dece ranog uzrasta Jelena Boi Beograd
predkolskih Kat.broj 544 Danijela Zelenika
ustanova Srbije Gordana Jovi
Ivana Rategorac
26 NIP obrazovni Instrukcije za izradu godinjeg Sekretar Vesna Kovaevi 02.02.2015.
informator finansijskog izvetaja za ef raunovodstva Bilana Novi Sad
2014.godinu Vrani
27 Savez udruenja Gordana Grgur Primena i implementacija Saradnik za zdr.zatitu, 06.02.2015.
medicinskih Raa Milanov HASAP standarda u PU bez. i zdravle na radu Beograd
sestara PU Srbije Branka Maksi
nutricionista urica D
Tepavac
Med.sestre:Marija
Popovi, Ljubica Dobri,
Svetlana Boki
28 Udruenje Nenad Glumbi Podrka deci sa autizmom u Vaspitai: 07.02.2015.
vaspitaa predkolskoj ustanovi Brankica Petkovi Sr. Mitrovica
Vojvodine Dragana Hemun Popadi,
Marijana Peil, Danijela
Savi
29 CERS Ivan Vlaji Kako na jednostavan nain Direktor Jadranka Uzelac 20.02.2015.
dobiti donacije ambasada Beograd
vajcarske i Holandije''
30 PU ''Boko Buha'' Milica Okilevi uuz Osnovni principi zdrave i Direktor Jadranka Uzelac 21.02.2015.
Inija Olga Trifunovi produktivne komunikacije Pom.direktora Ljila Mani Inija
Logoped Sneana Preli
Psiholog Bilana Rakovi-
ivkovi
Vaspitai: 30 uesnika
31 PU ''Boko Buha'' Milica Novkovi Stvaralako vaspitanje Pom.direktora Ljila Mani 23.02.2015.
Inija Logoped Sneana Preli Inija
Psiholog Bilana Rakovi-
ivkovi
Vaspitai: 53 uesnika
32 O Novi Beograd Montesori drutvo Srbije Regionalni struni skup Direktor Jadranka Uzelac 28.02.2015.
Montesori pedagogija danas Logoped Sneana Preli Beograd
Vaspitai: Ivana Kaleb
Mikovi, Jelena Kresoja,
Ana Klai
33 OSO ''Milan Moja Montesori praksa Simpozijum Pom.direktora Ljila Mani 28.02.2015.
Petrovi'' Novi Vaspitai: Slaana Novi Sad
Sad Krivokua, Ivana
Ronevi, Jelena Dikovi,
Radoslava Vojnovi
34 Obrazovni 20. poslovni trening Uloga i odgovornost Direktor Jadranka Uzelac 15.-17.03.2015.
informator rukovodilaca u sprovoenju Kopaonik
racionalizacije u javnom
sektoru
35 Udruenje Konferencija Edukacija vaspitaa o Vaspitai: Slaana 21.03.2015.
vaspitaa pozitivnosti utica dramskog Krivokua, Ana Klai, N. Pazova
Vojvodine izraza na deiji razvoj i Mirjana kori, Bojana
postupci primene u Pain, Ljubica Maleti,
predkolskoj ustanovi Duanka Kovaevi,
Milana Pai
36 Savez udruenja Prof.dr Maja Nikoli Novine u ishrani Dijetetiar-nutricionista 28.03.2015.
zdravstvenih Prof. Dr Budimka urica Dobri Tepavac Zemun
radnika Srbije Novakovi

35
37 Savez udruenja Domai kurs 1.kategorije Potovanje i pravilno Saradnik za zdr.za., bez. i 03.04.2015.
zdravstvenih drutva sanitarnih inenjera sprovoenje pisanih procedura zdravle na radu Branka abac
radnika Srbije i tehniara Srbije pravi put u ouvanju zdravla. Maksi

38 Savez udruenja 20.proleni struni susreti'' Prezentacija rada ''Umetnika Pom.direktora Ljila Mani 16.-19.04.2015.
vaspitaa Srbije Vaspitai-Vaspitaima'' dela u deijem svetu'' Vaspitai: Svetlana Krneta, Kladovo
Nataa Mehandi
39 Udruenje Nauni skup Razvojne karakteristike deteta Vapitai: Boo elka, 25.-26.04.2015.
vaspitaa predkolskog uzrasta- holistiki Vesna orijevi Novi Sad
Vojvodine pristup
40 Savez udruenja Simpozijum zdravstvenih Prezentacija rada:'' izrada nutricionista urica D 13.05.2015.
zdravstvenih radnika '' energija znanja- tehnike specifikacijeu Tepavac Zlatibor
radnika Srbije doprinesi stvaraj'' postupku javne nabavke''
41 Savez udruenja Simpozijum zdravstvenih Prezentacija rada: ''praenje Saradnik za zdr. Za., 13.05.2015.
zdravstvenih radnika '' energija znanja- sledlivosti kod prijema bezb. i zdravle na radu Zlatibor
radnika Srbije doprinesi stvaraj'' namirnice- jaja u predkolskoj Branka Maksi
ustanovi''
42 Udruenje 2. nauno struni Kongres Govorno jeziki poremeaji Logoped Sneana Preli 15.-17.05.2015.
logopeda Srbije logopeda Srbije razvojnog doba Beograd
43 Udruenje Struni skup '' Visoka Rad sa darovitom decom Vaspitai: 16.05.2015.
vaspitaa kola strukovnih studija za Sanja Stefanovi, Sneana Sremska
Vojvodine obrazovanje'' Markovi, Brilijantina Mitrovica
Surla, Brankica Petkovi,
Milka Kostecki, Milana
Pai, Radmila Vujii,
Branislava Markovi,
Bojana Pain, Slaana
Dobrijevi
43 Udruenje Struni skup '' Visoka Od igre do zvuka Vaspitai: 30.05.2015.
vaspitaa kola strukovnih studija za Dragana Hemun Popadi Novi Sad
Vojvodine obrazovanje'' Milka Mrvi
44 Drutvo za 22.susreti nutricionista Novi trendovi u ishrani Dijetetiar-nutricionista 03.06.2015.
ishranu Srbije urica Dobri Tepavac Zemun
45 PU ''Boko Buha'' Dragana Babi Zdravo odrastanje Pom.direktora Ljila Mani 01.-03.07.2015.
Inija Logoped Sneana Preli Inija
Psiholog Bilana Rakovi-
ivkovi
Vaspitai: Dragana Zinai,
Marina Baji, Mina Ajbek
ivkovi

Prikaz strunog usavravanje vaspitaa i medicinskih sestara-vaspitaa:

ORGANIZATOR TEMA UESNIK VREME


Dobrijevi, Vojnovi, Boi, Rapi,
Radivojevi, Vuenovi, Gole, Kaleb, A
Bani, Ronevi, Brdar, Pribi, Zeki,
8.11.2014.
Bani, Peri, Rali, Stefanovi, Markovi,
Kostecki, Devi, Markovi D., Mehandi,
Sa roditelima, od problema do Surla, Erlauer, orijevi,
PU BOKO BUHA
reenja Kova, Peri, Pejakovi, Petkovi, Ovuka,
Drai, Todorevi, Pain, Pujin, Maleti,
9.11.2014.
Radanovi, Mrvi, Popadi, Kosanovi,
Vujii, Markovi B., Pai,
Dikovi,Stanisavlevi, Devi, Petrovi,
Erlauer
Kova, Pejakovi, Todorevi, Kati,
Boi, Maleti, Lajbenperger, Kresoja,
Zeki, Bani, Peri, Popovi, Malovrazi,
PU BOKO BUHA Igralica-Prialica 29.- 30.11. 2014.
Boi J.,Zelenika, Mehandi, Filipovi,
Mii, Jovi, Zdravkovi, Kovaevi, Rol,
Zinai

36
Petkovi, Ovuka, Drai, Vojnovi, Rapi,
Radivojevi, Ajbek, Klai, Ronevi,
Uticaj vaspitanja na razvoj
PU BOKO BUHA Rali, Savi, Mehandi, Markovi 6.12.2014.
emocionalnih kompetencija
B.,Stanisavlevi, Devi, Matijevi, Peji,
Mali, orijevi, Petrovi
PU BOKO BUHA ''Moja vaspitna grupa je posebna'' Lemaji 27.12.2014.
Primeri dobre prakse: Razliiti
Udruenje vaspitaa pristupi podsticanja deijeg razvoja
Petkovi, Mehandi, Pribi, Brdar, Peil 29.11.2014. Novi Sad
Vojvodine - prezentacija rada ''umetnika dela
u deijem svetu''
Brdar, Lajbenperger, Boi, Luki, Boa,
Draler, Momilovi, Boi, Jaji,
Konferencija u Sremskoj Horizontalno uenje kao jedan od Krivokua, Popadi-Hemun, Mrvi,
24.1.2015.
Mitrovici oblika strunog usavravanja u PU Todorevi, Vojnovi, Kati, Bakvi,
Pujin, Kova, Draenovi-Peri, Lemaji,
Ronevi, Kresoja, Jankovi, Peil
Seminar u Beogradu Naui me kako, rei u ti lako Luka, Zelenika, Jovi 31.1.-01.2.2015.
Lajbenperger, Pain, Kostandinovi,
Peil, Radivojevi, Rapi, Vujii, Mati,
PU BOKO BUHA kola za predkolce- Matematika 1.02.2015.
Zinai, Stanisavlevi, Markovi, Rali,
Devi, Pai, Savi
Tribina u Sremskoj Podrka deci sa autizmom u
Popadi-Hemun, Peil, Savi 07.02.2015.
Mitrovici predkolskoj ustanovi
Zeki, Kosanovi, Pujin, Pain, Radulovi,
Pejakovi, kori, Pai, Kalovlevi,
Osnovni principi zdrave i
PU BOKO BUHA Devi, Vujii, Mati, Zinai, 21.02.2015.
produktivne komunikacije
Stanisavlevi, Markovi, Markovi,
Baranj, Boi, Pai, Savi
Regionalni struni skup- Montesori pedagogija danas-
Kresoja, Klai, Kaleb- Mikovi 28.02.2015.
Beograd primena u praksi
Simpozijum Montesori Vojnovi, Ronevi, Krivokua,
Moja Montesori praksa 28.02.2015.
prakse- Novi Sad Kalovlevi
Tribina u Sremskoj Edukacija vaspitaa o pozitivnosti
Pai 21.3.2015.
Mitrovici uticaja dramskog stvaralatva
PU BOKO BUHA Moja vaspitna grupa je posebna Stefanovi, Markovi
20.proleni struni susreti vaspitaa
Kladovo Krneta, Mehandi 16.-19.04.2015.
Srbije
Tribina u Sremskoj Pai, Kostecki, Surla, Vujii, Stefanovi,
Rad sa darovitom decom 16.05.2015.
Mitrovici Markovi

U okviru internog strunog usavravanja u koje spadaju sledee aktivnosti: saradnja sa


porodicom, struni skupovi/ tribine/ okrugli stolovi, uee u projektima i istraivanjima,
publikovanje strunog rada/oiglednih sredstava-igraaka, uee u horizontalnoj evaluaciji,
struna poseta-studijsko putovanje, rad sa studentima/volonterima, uee na smotrama,
uee na timovima, sastanci strunih udruenja, marketing ustanove, interne edukacije,
zaposleni su ostvarili odreeni broj bodova u skladu sa angaovanou.

Izvetaj o radu Strunog aktiva za razvojno planiranje i realizaciji


planiranog dela Razvojnog plana

Rukovodilac koordinator: Jadranka Uzelac

SADRAJI NOSIOCI VREME


Usvajanje sadraja rada za razvojno planiranje
lanovi aktiva
Izvetaj o realizaciji predvienih cileva, zadataka i aktivnosti razvojnim planom 15.09.2014.
Planiranje aktivnosti za naredni period
lanovi aktiva
Plan aktivnosti Razvojnog plana za radnu 2014/2015 godinu 10.12.2014
Praenje i realizacija postavlenih cileva i zadataka
lanovi aktiva 23.02.2015.
Plan aktivnosti do 31.08.2015 godine

37
Izvetaj o radu Tima za samovrednovanje rada Ustanove
Rukovodilac- koordinator: Bilana Rakovi -ivkovi

lanovi: Jadranka Uzelac, Ljila Mani, Dragana Zinai, Slaana Radivojevi, Marija Rol,
Sanja Stefanovi, Tanja Vuenovi, Sonja Radosavlevi (roditel).

U radnoj 2014/2015. godini odrana su tri sastanka Tima za samovrednovanje rada Ustanove.
Na prvom sastanku, koji je odran u novembru, odreene su klune oblasti, podruja
vrednovanja i pokazateli koji e biti predmet samovrednovanja u tekuoj radnoj godini. Tom
prilikom su svi lanovi tima dobili prirunike za samovrednovanje i Standard kvaliteta rada
predkolskih Ustanova.
Dogovoreno je da se odri prezentacija svim zaposlenima o znaaju i funkciji
samovrednovanja u predkolskoj Ustanovi.
Na drugom sastanku, odranom u decembru 2014-te godine, usvojen je i dopunjen godinji
plan samovrednovanja. Takoe, definisani su uesnici, vreme i instrumenti samovrednovanja
u oblasti '' Podrka deci i porodici''.
Na treem sastanku, odranom u februaru 2015. godine prezentovani su rezultati sprovedenog
samovrednovanja i dogovoren nacrt akcionog plana.

Analiza rezultata samovrednovanja u klunoj oblasti Podrka deci i


porodici''

Novi ciklus samovrednovanja zapoeo je tokom kolske 2014/2015 godine, pa je kao prva
oblast ispitivnja odabrana ''Podrka deci i porodici''. Ta oblast ispitivana je i u prvom ciklusu
tokom 2009. godine.
Ispitivanje je sprovedeno u periodu od novembra do februara kolske 2014/2015. i
obuhvaeno je ukupno 82 zaposlena u vaspitno-obrazovnom radu (vaspitai i medicinske
sestre-vaspitai).
U ovom procesu pored samovrednovanja od strane zaposlenih, ispitivani su i roditeli ija
deca pohaaju objekte ''Maslaak'' i ''Neven''. Upitnik se odnosio na pitanja vezana za
bezbednost dece u tim objektima i tom ispitivanju odazvalo se 78 roditela.
Samovrednovanjem je obuhvaena celokupna kluna oblast Podrka deci i porodici sa
sledeim podrujima vrednovanja Ponuda programa i usluga, Bezbednost i sigurnost dece,
Razmena informacija, Uee roditela u ivotu i radu vrtia, Struna podrka porodici, Vrti-
porodica-lokalna zajednica.
Najviom ocenom su ocenjeni Bezbednost i sigurnost dece (3.92), Struna podrka porodici
(3.91), Razmena informacija (3.89).
Najniom ocenom u ovom podruju je ocenjeno je Ponuda programa i usluga (3.66).
Uporeivanjem vanosti pojedinih oblasti i prisutnosti u vrtiu prepoznato je da su sledee
oblasti ''Ponuda programa i usluga'', ''Razmena informacija'', ''Uee roditela u ivotu i radu
vrtia'', ''Struna podrka porodici'' vane ali nisu u dovolnoj meri prisutne te u skladu sa tim
su uvrtene u akcioni plan kako bi se unapredile u narednom periodu.
Dok su oblasti ''Bezbednost i sigurnost dece'' i ''Vrti-porodica-lokalna zajednica'' procenjene
da su podjednako i vani i prisutni u PU.

38
to se tie drugog zadatkog upitnika (namenjenog roditelima) roditeli su odgovarajui na
pitanja o bezbednosti dece u vrtiu istakli da su radne sobe u kojima deca borave gotovo 90%
bezbedne. to se tie dvorita taj procenat je manji i iznosi neto vie od 50%.
Nihovi predlozi u vezi sa unapreenjem bezbednosti dece u vrtiu odnose se na: promeniti
ogradu, obezbediti radijatore, nonog uvara, kupiti nove sprave, itd.
Dobijeni odgovori roditela su u velikoj meri slini odgovorima dobijenim u predhodnom
ciklusu ispitivanja.
Uporeujui rezultate dobijene tokom ove kolske godine sa rezultatima samovrednovanja iz
2009. godine postoji tendencija da se bole vrednuje celokupna oblast ''Podrka deci i
porodici'' u odnosu na period od pre pet godina.

Izvetaj o radu Tima za zatitu dece od nasila


Rukovodilac: Branka . ani-Maksi
lanovi: Bilana Rakovi-ivkovi, Sneana Preli, Branko Popovi, Ljubica Dobi, elka
Boa, Svetlana Krneta, Ana Draenovi-Peri i Slaana Dobrijevi

Tim za zatitu dece od nasila u radnoj 2014/2015 godini odrao sastanak tri puta i
realizovao aktivnosti u saradnji sa timovima za razvojno planiranje i samovrednovanje u
ustanovi. Posebno je naglaeno u ovoj radnoj godini kolika je vanost dokumentovanja stanja
deteta i okolnosti zlostavlanja i zanemarivanja. Isto tako istaknuto je na timu da ta
dokumentacija moe biti jedini pouzdan izvor informacija i dokaz o zlostavlanju u dalem
postupku zatite deteta, te da je neophodno precizno beleenje podataka koji se odnose na
identitet deteta, njegovih pratilaca, navodnog poinioca zlostavlanja, kao i opisivanje stanja
deteta, eventualnih povreda, fotografisanje osoba, mesta i povreda, beleenje izjava deteta ili
njegovih pratilaca o okolnostima zlostavlanja i zanemarivanja.
Svaki vaspita je upoznat sa: evidencionim listom nasilnog ponaanja dece u grupi,
evidencijom praenja nasilnog ponaanja i uputstvom za vaspitae intervencijom.
Svaki pojedinac u predkolskoj ustanovi je uestvovao u stvaranju nenasilnog i
podsticajnog okruenja za ivot i uenje deteta. Kontinuirano su analizirana i praena je
situacija u pogledu prisustva i uestalosti nasila od strane vaspitaa. Radilo se na razvijanju
socijalnih i komunikacijskih vetina kod dece kao mera preventivnih aktivnosti. Ove vetine
omoguavaju bole razumevanje sebe i drugih, izgradnju pozitivnih odnosa sa drugima,
prihvatanje odgovornosti za iskazana oseanja i upravlanje svojim ponaanjem.
U ovoj radnoj godini realizovane preventivne mere u zatiti dece od nasila, zlostavlanja i
zanemarivanja, a interventnih mera kao i zabeleenih sluajeva nasila nije bilo.
U ovoj godini ostvarena je saradnja sa: Incest trauma centrom iz Beograda, Ministarstvom
za obrazovanje, Otvorenim klubom iz Nia i Unicefom u nameri da se prikupi to vie
informacija o nainima zatite dece od bilo kog oblika zlostavlanja.

39
Izvetaj o radu Strunog tima za inkluzivno obrazovanje

Rukovodilac koordinator: Preli Sneana

lanovi tima: Jadranka Uzelac, Bilana Rakovi-ivkovi, Ranka Boi, Gordana


Jorganovi, Anka Brdar, Vera Bara, Dragana Markovi,

Predkolska ustanova Boko Buha u Iniji od 2002. godine kontinuirano upisuju decu sa
smetnjama i tekoama u razvoju. Na vrti je dostupan svakom detetu bilo da ima ili
nema razvojne tekoe. Osnovne ideje inkluzivnog programa kojima smo se rukovodili
odnose se na potrebe deteta i razvijenost njegovih sposobnosti koje su i osnovni
kriterijumi za izbor programa koji su mu namenjeni.

Od 1989. godine naa zemla je potpisnik Konvencije o pravima deteta Ujedinjenih


Nacija u kojoj se lan 23 odnosi na decu sa razvojnim tekoama u kojem je naglaeno
da mentalno ili fiziki nesposobno dete treba da uiva pun i kvalitetan ivot u uslovima
koji obezbeuju dostojanstvo, unapreuju samopouzdanje i olakavaju njegovo aktivno
uee u zajednici. Shodno tome, za decu predkolskog uzrasta, vrti je najprirodnije
okruenje za podsticanje svih aspekata razvoja.

Osnovni cil kojem tei osoble naeg vrtia je podsticanje razvoja i integrisanost dece
sa smetnjama u razvoju u grupu vrnjaka bez razvojnih tekoa. Na osnovu toga potrebe
deteta su osnovni orijentir za adaptaciju programa namenjenih deci sa smetnjama u
razvoju a vaspitai i roditeli su aktivni partneri u tom procesu. Vaspitai su dodatno
edukovani i osposobleni za rad sa svakim detetom, znaju da prepoznaju njegove potrebe,
iskoriste ouvane sposobnosti i podstaknu razvoj deteta u svim aspektima. Roditeli su
partneri vaspitaima u podsticanju razvoja deteta.

Pri formiranju inkluzivnih grupa vodilo se rauna da maksimalno dvoje dece sa


razvojnim tekoama budu ukluena u jednu grupu. Ono to je specifino za inkluzivne
grupe jesu posebni stimulativni programi koji se izrauju za decu sa smetnjama u
razvoju a organizuju se kroz igru tako da ostala deca iz grupe ne zapaaju da se sa
njima neto posebno radi. U skladu sa trenutnim statusom ove dece a na osnovu
prikuplenih podadata od roditela, iz medicinske dokumentacije, na osnovu posmatranja,
odruju se cilevi razvoja u oblastima: kognitivni, motorika, samopomo, jezik,
socijalizacija. U radu se primenjuje princip postupnosti, korak po korak u kome je svaka
aktivnost razloena na vie elemenata koji su pojedinano ueni a potom povezani u
celinu. Zastuplen je timski rad to znai da je za svako dete sa razvojnim tekoama
formiran tim koji ine roditel, vaspita deteta i struni saradnik. Oni zajedniki planiraju
i relizuju individualizovane programe u vrtiu i kod kue i prate njihove efekte. Tako se
ostvaruje partnerski odnos sa roditelima koji su znaajni u stimulaciji sve dece a
posebno dece sa smetnjama i tekoama u razvoju. Vaspita kroz ovaj program ne
postaje terapeut nego uz podrku strunih saadnika kroz igru sprovodi stimulativne
programe prilagoene karakteristikama deteta sa smetnjama u razvoju.
40
Dete sa razvojnim tekoama koji pohaa na vrti dobija sledee:

1.ostvaruje bolu socijalnu integraciju i socijalizaciju,

2.podsticanje razvoja dejih ouvanih sposobnosti.

3.podsticanje razvoja i stabilizacija dejeg oseanja sigurnosti, zadovolstva,


samopotovanja,

4.razvoj sposobnosti komunikacije, izraavanje potreba, ela i namera verbalnim i


neverbalnim putem,

5.podsticanje telesnog razvoja.

Deca bez razvojnih tekoa se podstiu na razvoj empatije i osetlivosti za potrebe dece
sa razvojnim tekoama i razvijanje tolerancije na razliitost.

U prilog potrebe da se deca sa smetnja u razvoju uklue u redovane vrtie sa svojim


vrnjacima bez smetnji u razvoju nain koji e im omoguiti da napreduju svojim
tempom govori sledee: igra i druenje sa drugom decom su potreba sve dece a ove
potrebe se zadovolavaju u predkolskoj ustanovi gde deca kroz igru ue o sebi i
drugima, upoznaju svoje okruenje, usvajaju jezik i i razvijaju sposobnost interakcije,
usvajaju socijalna pravila.

Vrnjaci bez smetnji u razvoju predstavlaju pozitivan model i oni su vani u podsticanju
razvoja vetina i usvajanja znanja koje se stabilizuju sa manje intervencije nego kada sa
decom sa smetnjama u razvoji rade samo odrasli.

P.U. Boko Buha obuhvata oko 1500 dece uzrasta od 1-7 godine a rad se ostvaruje na
srpskom jeziku. Svake kolske godine inkluzivni program se realizuje u proseku u 17-
20 vaspitnih gripa u kojima je obuhvaeno oko 22 dece sa razvojnim tekoama. Za njih
se izrauje pedagoki profil i mere individualizacije a po potrebi na predlog roditela ili
interresorne komisije i IOP. Ustanova organizuje kontinuiranu edukaciju vaspitaa,
medicinskih sestara i strunih saradnika sa cilem poveanja profesionalne kompetencije u
realizaciji programa. U kolskoj 2014/2015 desetoro dece pohada PPP a mlaa deca su
rasporeana u redovne vrnjake grupe.

Deca sa smetnjama u razvoju u inkluzivnom programu

Uzrasne grupe Broj dece


mlaa grupa -
srednja grupa 2

41
starija grupa 1
meovita uzrastna grupa 7
Pripremni predkolski program 11
UKUPNO: 21

Izvetaj o radu Tima za podsticanje darovitosti dece


Rukovodilac koordinator: Jelena Kresoja
lanovi: Ivana Luki, Vera Lemaji, Milica Todorevi, Branka Mandi, Ana Pribi, Radica
Peji.

Sadraji Nosioci vreme


Prezentacija programa MENSA-NTC sistem uenja
Istraivaki projekat Kreativnost jedan model iz prakse za podsticanje kreativnosti dece tim 21.10.2014.
predkolskog uzrasta- Filozovski fakultet Novi Sad
Prezentacija rada Darovito dete-dar za sve
Praenje strune literature, lanaka iz Prosvetnog pregleda iz oblasti darovitosti. tim 11.02.2015.

I u toku ove godine nastavlena je saradnja sa Filozovskim fakultetom u Novom Sadu- sa


profesorkom Jasminom Peki sa odseka za psihologiju. Ispitivana je darovitost kod dece u
pripremnom predkolskom programu, u nekoliko optina Vojvodine. Istraivanje je imalo
oblik pilot projekta, sa cilem da se prepozna uz pomo zadatih upitnika i testa inteligencije
koji broj dece je potencijalno darovito. S obzirom da je re o pilot projektu, nije bio osmilen
niti realizovan plan rada na podsticanju i realizovanju programa za darovitu decu.

U istraivanju je obuhvaeno osam pripremnih grupa na teritoriji optine Inija. Rezultati


testa su pokazali da je od identifikovane dece prisutno troje dece natprosene i dvoje
prosecne inteligencije. Sva potencijalno datovita deca su prepoznata u seoskim sredinama.

Izvetaj tima za estetsko i pedagoko oblikovanje prostora predkolske


ustanove

Rukovodilac-koordinator: Nataa A. Bani

lanovi tima: Ana Klai, Nataa Mehandi, Milka Mrvi, Sandra Zeki,
Ljubica Maleti, Olagica B.Gole, Marina Baranj
Tim za estetsko i pedagoko oblikovanje prostora, sastao se tri puta tokom kolske 2014/2015
godine. Tim je analizirao raspoloive prostore vrtia (unutranje i spolanje) sa stanovita
estetskog i pedagokog oblikovanja, davao sugestije vaspitaima i uz pomo vaspitaa
aktivno uestvovao u realizaciji promena prostora vrtia.

lanovi tima osmilavali su i pratili izgled i sadraj radnih soba, oglasnih tabli (kutkova za
roditele) i aktivno saraivali sa vaspitaima, dogovarali se oko planiranih aktivnosti koje se
mogu realizovati na unapreenju estetskog i pedagokog oblikovanja prostora.
42
Izvetaj o radu Tima za marketing predkolske ustanove
Rukovodilac koordinator: Gordana Jovi

lanovi:Ljila Mani, Tina Surla, Branko Popovi, Milica Todorevi, Branka Mandi,
Milka Kostecki, Svetlana Devi

lanovi Redakcijskog tima: Tina Surla, Gordana Jovi, Ljila Mani, Vesna Mii, Branko
Popovi, Milica Todorevi, Milena Rali, Milana Pai, Svetlana Devi, Mirjana kori,
Slaana Vukovi, Ivana Ronevi
Sadraji Nosioci vreme
Donoenje plana rada Tima za predstojeu kolsku 2014/2015 godinu
Raspored zaduenja po objektima Tim 30.09.2014.
Saglasnost roditela za distribuciju fotografija i video zapisa na sajt vrtia
Osvrt na prethodni period i aktivnost Tima
Unapreenje rada Tima, predlozi, sugestije, problemi
Predlog o eventualnom unapreenju informatike pismenosti i edukaciji koleginica,
Tim 12.12.2014.
organizovanje informatike radionice

Osvrt na prethodni period, predlozi i sugestije


Tim 20.02.2015.
Predstavlanje ideja za planirani asopis vrtia i dogovor o njegovoj realizaciji
Formiranje redakcijskog Tima
Predstavlanje ideja za planirani asopis vrtia Tim 05.03.2015.
Podela zaduenja
Prikuplanje materijala Redakcijski Tim 20.03.2015.
Utisci o prethodnom asopisu, predlozi, sugestije
Definisanje zadataka u Redakcijskom timu Tim za marketing i
21.05.2015.
Dogovor i podela zaduenja za novi broj asopisa redakcijski Tim
Predlog za obuku na poslovima auriranja sajta
Tim za marketing je tokom ove radne godine pokrenuo asopis vrtia ''Puti kroz
vrti''. Prvi broj je izaao tokom aprila meseca i koncipiran je tako da je u prvom planu bio cil
predstavlanje vrtia roditelima (od istorijata, naina rada, strune slube, ...). Drugi broj
asopisa je predvien da izae u septembru mesecu.
Auriranje sajta i tokom ove godine je vodila Gordana Jovi, medicinska sestra-
vaspita. Na stranici se nalaze aktuelne informacije za roditele, jelovnik u vrtiu, dokumenti
Ustanove, izvetaji o razliitim manifestacijama i aktivnostima u Ustanovi i van nje, konkursi
i javne nabavke koje objavluje Ustanova.
Svaki izvetaj javnih manifestacija i drugih zanimlivosti u vrtiima propraen je
fotografijama. Putem sajta Ustanove omoguen je kontakt sa direktorom (telefon i e-mail), sa
svim strunim saradnicima u Ustanovi, sa pomonicima direktora i drugim slubama. Adresa
sajta je: www.vrtic-indjija.rs

Izvetaj o radu Tima rukovodilaca objekata

Rukovodilac koordinator: Jadranka Uzelac


lanovi: Ljila Mani, Nataa R. Bani, Brankica Petkovi, Milica Todorevi, Jasna Pujin,
Sneana Markovi

SADRAJI NOSIOCI VREME


Donoenje plana rada tim 16.09.2014.
Analiza pedagokih, psiholokih i zdravstvenih uslova po objektima direktor, pom. direktora
Analiza stanja po objektima tim 12.11. 2014

43
Informacije o proslavi Nove godine tim
Likovni konkursi direktor
Analiza stanja po objektima tim 05.02. 2015.
Uee dece na manifestacijama i dramskim susretima pom.direktora
Likovni konkursi pom.direktor
Dogovor oko Dana ustanove direktor 03.03.2015.
Dodela nagrada likovni konkurs tim
Raspored rada objekata u toku letnjeg perioda direktor 11.06.2015.

Izvetaj o radu Tima za preventivnu zdravstvenu zatitu

Rukovidilac tima: Dobi Ljubica

lanovi: Marija Popovi, Svetlana Boki, Milica Sui, Sneana Baa, Branka . ani
Maksi,urica Dobri-Tepavac , Branko Popovi

Sadraji Nosioci vreme


Usvajanje plana rada tima za preventivnu zdravstvenu zatitu tim septembar
Raspored rada tima med.sestara
Razmatranje prigovora roditela da bolesna deca dolaze bolesna u vrti
Unapreenje saradnje sa Domom zdravla
Preporuke za spreavanje irenja kaplinih infekcija u kolektivima
Uvoenje kontrolnioh lista za ienje i dezinfekciju
Voenje lista obilazaka preventivnih medicinskih sestara tim februar
Izvetaj sa seminara

Razmena informacija o trenutnoj zdravstvenoj situaciji u ustanovi


Raspored rada med.sestara
Odravanje deijeg festivala znanja i zdravla ,,Vrapi tim april
Izvetaj sestara o kontroli voenja evidencionih lista za higijenu

Timu se u aprilu meseca pridruola i medicinska sestra Sneana Baa.

Povodom prigovora roditela da bolesna deca dolaze u vrti tim je odrao roditelski sastanak
na temu ,,Preventivne mere za zatitu dece u vrtiu u objektu Sunce u novembru mesecu to
je uslovilo neto manju dolaznost bolesne dece u vrti.

Izvetaj o radu tima za pruanje dodatne podrke deci i roditelima sa


specifinim nutritivnim zahtevima
Rukovodilac-koordinator: urica Dobri - Tepavac

lanovi: Brana ani - Maksi, Dobi Ljubica, Bilana Rakovi - ivkovi, Branko
Popovi, Sneana Preli

Tim za pruanje dodatne podrke deci i roditelima sa specifinim nutritivnim


zahtevima formiran je u septembru 2014. godine. Osnovni cil formiranja tima je da deci
koja borave u vrtiu obezbedi ishranu koja odgovara njihovom zdravstvenom stanju.

44
U radnoj godini 2014/2015. odran je jedan redovni sastanak. Potrebe za vanrednim
sastancima nismo imali. Akcenat se stavio na brojno stanje dece sa posebnim nutritivnim
zahtevima i planom preduzimanja aktivnosti.

U ovoj radnoj godini zabeleeno je devetoro dece sa razliitim nutritivnim alergijama


(kikiriki, orah, lenik, med, mleko, jaja, soja, agrumi, riba, gluten) i dvoje dece sa glutenskom
enteropatijom. Tokom godine kod troje dece predkolskog uzrasta nakon ponovlenog
alergolokog testiranja nalazi bili negativni.

Primeeno je da alergijske reakcije imaju tendenciju rasta u odnosu na predhodne


godine.

7. Izvetaj o radu strunih slubi


Izvetaj o radu logopeda
Oblasti rada Nain realizacije vreme Broj dece Frekvencija
rada
Planiranje i - izrada plana rada tima za inkluzivno Septembar Po potrebi
programiranje obrazovanje
vaspitno-
obrazovnog rada -izrada mera individualizacije i IOP-a Novembar, 21 dete Jednom u toku
decembar godine

-izrada sopstvenog plana rada i rasporeda Novembar 110 dece Svakodnevno


rada

-izrada revizija mera individualizacije i IOP- Maj, jun 21 dece u toku godine
a po potrebi

-izrada sopstvenog plana strunog septembar Tokom godine


usavravanja
Praenje i -procena potreba dece u govorno-jezikoj Septembar, 22 grupa Septembar-
vrednovanje strukturi i predlog mera za pobolanje efi- oktobar 477 dece novembar
vaspitno- kasnosti i us-penosti u zado-volavanju
obrazovnog rada njihovih razvojnih potreba
-Uestvovanje u izradi i praenju primene Detekcija 2 IOP-a Novembar-
mera individualizacije i IOP-a za decu sa septembar- 19 mera individualizacije decembar-izrada
tekoama u razvoju oktobar
Maj-jun -
revizije
-predlog oblika, metoda i sredstava v.o. rada Oktobar- Tokom godine
sa potrebama i mogu-nostima dece sa novembar
problemima u govorno-jezikom razvoju i
praenje primene istih
Rad sa -pruanje pomoi i podrke vaspitai-ma u Tokom godine
vaspitaima radu sa decom koja imaju problema u
verbalnoj ili neverbalnoj komunikaciji

-izrada pedagokih profila, mera i zadataka Novembar,dec 21 dete Tokom godine


za IOP zajedno sa vaspi-taima u indivi- embar
dualizaciji v.o. rada i pruanje podrku pri
realizaciji istih

-pruanje podrke i saradnja sa vaspitaima u Po potrebi Tokom godine


praenju, vrednovanju i prilagoavanju
postavlenih cile-va IOP-a u skladu sa
napredovanjem deteta
-Pruanje podrke i pomoi u jaanju Po potrebi Tokom godine
vaspitakih kompe- tencija u oblasti
komunikacije sa decom koja imaju govorno-
jezikih problema

45
-saradnja sa vaspitaima pri izboru nastavnih Po potrebi Tokom godine
listia i didaktikog materijala
Rad sa decom -tretmani nepravilnog izgovora glasova Novembar 110 dece Do kraja maja
-10 dece nije dolazilo jednom do dva
redovno a roditelima je puta nedelno
predloeno kao potreba
-67 dece je redovno dolazilo
na tretmane; od ovog broja 5
dece nije zavrilo korektivni
rad a odlaze u kolu, 11 dece
je mlae i rad sa njima e se
nastaviti sledee godine, a 53
dete je tokom godine uspeno
savladalo korekciju
- 42 dece su iz starijih
grupa ali te nepravilnosti
mogu se otkloniti
sazrevanjem i logopedskim
tretmanom
-vebe logomo-torike sa decom u grupi januar Jedna srednja v.o. grupa Maj,
celodnevnog boravka Jednom nedelno
-preventivno-korek- tivni rad u grupi koji se januar Jedna srednja v.o. grupa Januar-maj
bazira na podsticanju i korekciji izgovora celodnevnog boravka jednom nedelno
-rad sa decom kod kojih je nerazvijena novembar 12 dece Do kraja maja
jezika struktura (renik, gramatika, dva puta
sintaksa) nedelno
-rad sa decom koja zaostaju u verbal-nom Tokom godine 5 dece Do kraja maja,
razvoju a imaju psihiki deficit -1 dete mentalna dva puta
insuficijencija teeg oblika nedelno
-rad sa decom koja mucaju, nefluentan govor Novembar i 1 dete Do kraja maja,
tokom godine dva puta
nedelno
-rad na pobolanju komunikaciskih vetina u Novembar, 113 dece iz razliitih grupa Svakodnevno sa
saradnji sa vaspitaima tokom godine vaspitaima
-dijagnostika, korekcija, preven- cija i Novembar, 14 dece Dva puta
rehabili-tacija verbalne i neverbalne komuni- tokom godine nedelno
kacije dece sa po-sebnim potrebama
Rad sa -sastanci strunih Timova i Aktiva, izrada Tokom godine Po potrebi
direktorom, planova, programa, projekata, rasporeda i
strunim izvetaja
saradnicima i -razgovori sa pratiocima deteta, razmena Tokom godine Po potrebi
pratiocem deteta informacija

Rad u strunim -uee u radu strunih organa: VOV, PK, Tokom godine Po potrebi
organima i Aktiva i Timova
timovima
-informisanje i iz-vetaji o praenju Tokom godine Po potrebi
postignua dece kojima je potrebna podrka
iz domena logopedskog rada

Saradnja sa -saradnja sa drugim obrazovnim, zdrav- Tokom godine kola za slepe i slabovide- Po potrebi
nadlenim stvenim i socijal-nim ustanovama Zemun
ustano-vama Dom Zdravla Inija
organizacijama, Centar za socijalni rad
udruenjima i Dunav
jedi-nicama Zavod drCvetko Brajovi-
lokalnnje Beograd
samouprave Institut za patologiju govora
-Beograd
-saradnja sa irom drutvenom zajednicom Tokom godine -nadleno Ministarstvo, Po potrebi
savetnici za predkolstvo
Voenje -voenje evidencije o sopstvenom radu, Tokom godine svakodnevno
evidencije izvrenje plani-ranih aktivnosti
priprema za rad -pripreme za sve poslove predviene Tokom godine Nastavni listii Svakodnevno
i struno godinjim planom logopeda Individualne sveske
usavravanje Didaktika sredstva
*
-struno usavravanje, uee u aktivima Tokom godine Detalno navedeno u tabeli
strukovnog udruenja, akredi-tovani strunog usavravanja
seminari, simpozujumi i drugi struni zaposlenih
skupovi
-uestvovanje u organizovanim oblicima Tokom godine Aktivi strunih saradnika
razmene iskustava i saradnja sa drugim Srema
46
strunim saradnicima

Izvetaj o radu psihologa


OBLASTI RADA AKTIVNOSTI NAIN OSTVARENA VREME
Uestvovala u izradi individualnih obrazovnih Struni tim za inkluzivno obrazovanje, tokom godine
I planova za decu tim za pruanje dodatne podrke detetu
Planiranje i Uestvovala u izboru i planiranju realizacije Program psihofizike relaksacije za Mart-jun 2015
programiranje VOR-a posebnih programa zaposlene
Pripremala godinjeg plana rada psihologa i plana Samostalno sagledavanjem novembar 2014.
sopstvenog strunog usavravanja i profesionalnih potreba
profesionalnog razvoja
II Uestvovala Pedagoko-instruktivni rad, rad u decembar 2014,
Praenje i vrednovanje u praenju i vrednovanju vaspitno obrazovnog strunim telima ustanove, timu za jun 2015.
VOR-a rada Ustanove i predlaganje mera za pobolanje samovrednovanje, anlitiki i istraivaki
uspenosti Ustanove u zadovolavanju razvojnih i rad, pisanje izvetaja i izlaganje na
obrazovnih potreba dece sednicama VO vea
Uestvovala u kontinuiranom praenju i Saradnja sa vaspitaima, medicinskim tokom godine,
podsticanju napredovanja dece u razvoju sestrama, strunim saradnicima i kontinuirano
roditelima
Rukovodila timom za samovrednovanje rada Tim za samovrednovanje Tokom godine
ustanove, uestvovala u izradi plana
samovrednovanja, obradi i analizi podataka,
pisanju isvetaja i predloga mera za unapreenje
rada ustanove
Pratila i vrednovala primene mera Tim za pruanje dodatne podrke detetu, tokom godine,
individualizacije i IOP-a za decu struni tim za inkluzivno obrazovanje, periodino
pedagoki kolegijum
Uestvovala u izradi godinjeg izvetaja o radu Pratila proces nege i jun 2015.
PU vaspitno-obrazovnog
rada, pratila
ostvarivanje Programa
rada, Predkolskog
programa, Razvojnog
plana ustanove
Istraivala darovitost dece predkolskog uzrasta U saradnji sa Aktivom strunih saradnika tokom godine
PU Srema i Filozofskim fakultetom
III Savetodavni rad usmeren ka unapreivanju Aktivi vaspitaa i medicinskih sestara, tokom godine,
Rad sa vaspitaima procesa praenja i posmatranja deijeg individualni savetodavno-instruktivni rad kontinuirano
napredovanja u funkciji podsticanja deijeg sa vaspitaima
razvoja i uenja. Pruala podrku vaspitaima u
svakodnevnom radu.
Savetovala vaspitae u individualizaciji vor-a na Individualni savetodavno-instruktivni rad tokom godine,
osnovu uoenih potreba, interesovanja i sa vaspitaima kontinuirano
sposobnosti dece

Koordinisala izradu i u saradnji sa vaspitaem i Tim za pruanje dodatne podrke detetu tokom godine, po
roditelem, timsko izraivanje pedagokog profila potrebi
deteta kome je potrebna dodatna obrazovna
podrka

Pruala podrku vaspitaima u radu sa roditelima Individualni savetodavno-instruktivni rad tokom godine, po
sa vaspitaima potrebi

IV Uestvovala u praenju deijeg napredovanja i Posmatranje ponaanja dece u grupama, tokom godine,
Rad sa decom identifikovanju dece kojoj je potrebna podrka saradnja sa vaspitaima i med. sestrama kontinuirano

47
Osmilavala i pratila realizacije Saradnja sa vaspitaima, drugim tokom godine,
individualizivanog pristupa u radu sa decom strunim saradnicima i roditelima kontinuirano

Pruala podrku deci za koju se obezbeuje VOR Komunikacija sa decom u prirodnom tokom godine,
po individualnom obrazovnom planu i deci iz okruenju kontinuirano
osetlivih drutvenih grupa

V Savetodavala roditele dece koja imaju razliite Individualni savetodavni rad tokom godine,
Rad sa roditelima / tekoe u razvoju, uenju i ponaanju kontinuirano
staratelima

Pruala podrku jaanju roditelskih vaspitnih Individualni savetodavni rad tokom godine,
kompetencija kontinuirano

Uestvovala u realizaciji programa saradnje Opti i grupni roditelski sastanci tokom godine, po
ustanove sa roditelima potrebi

VI Uestvovala u pripremi i realizaciji raznih oblika Tim za struno usavravanje tokom godine,
Rad sa direktorom, strunog usavravanja za zaposlene u okviru periodino
strunim saradnicima, ustanove
pedagokim asistentom i
pratiocem deteta
Uestvovala u radu komisije za proveru Organizovanje polaganja zavrnih tokom godine,
savladanosti programa za uvoenje u posao aktivnosti, obavlanje razgovora sa periodino
vaspitaa kandidatima, pisanje izvetaja komisije

VII Uestvovala u radu vaspitno-obrazovnog vea, Timski rad tokom godine,


Rad u strunim pedagokog kolegijuma, strunog aktiva za periodino
organima i timovima razvojno planiranje, strunog tima za inkluzivno
obrazovanje, tima za zatitu dece od nasila, tima
za samovrednovanje rada ustanove, tima za
struno usavravanje
VIII Saraivala sa interresornom komisijom, osnovnim Razmena informacija, timski rad, struno tokom godine,
Saradnja sa nadlenim kolama, centrom za socijalni rad, Filozofskim usavravanje i razmena iskustva kontinuirano
ustanovama, fakultetom; uestvovala u radu aktiva strunih
organizacijama, saradnika i saradnika PU Srema.
udruenjima i jedinicom
lokalne samouprave
IX Vodila evidenciju o sopstvenom radu u sledeoj Samostalno tokom godine,
Voenje dokumentacije, dokumentaciji: dnevnik rada psihologa i kontinuirano
priprema za rad i evidencija o radu sa detetom u predkolskoj
struno usavravanje ustanovi

Lino struno usavravanje Pratila strune literature i periodike, tokom godine,


pohaala akreditovane seminare, saradnja periodino
sa psiholozima i psihoterapeutima

Izvetaj o radu strunog saradnika za fiziko vaspitanje

Aktivnosti Saradnici Vreme realizacije Napomene


Usmerene i rekreativne aktivnosti, Vaspitai Tokom godine, Septembar Voenje dnevnika rada, pisanje
voenje dnevnika i dokumentacije priprema.
Uzimanje otisaka stopala i Vaspitai, preventivna sluba Septembar, tokom godine Rezultatidostavleni roditelima,
pregleda kimenog stuba i grudnog saradnja sa roditelima i Domom
koa, korektivni rad. zdravla.
Przanje pomoi vaspitaima iz Vaspitai Tokom godine Svakodnevne fiskulturne
oblasti vezanih za fiskulturne aktivnosti, predlaganje igara i
aktivnosti. Organizovanje uglednih Mart aktivnosti za podsticanje razvoja,
aktivnosti, etnje. Maj korektivne vebe, etnje

48
Prolee
Ukluivaenj u rad na estetskom Direktor, vaspitai Tokom godine Ureenje hola vrtia, dvorita
oblikovanju prostora PU. objekata.
Uee u planiranju i realizaciji Vaspitai, struni saradnici, Septembar, Oktobar, Mart, Organizacija i realizacija
kulturnih, sportskih i javnih direktor, roditeli April, Maj, Jun tokom godine projekta Stoj pravo-rasti zdravo
nastupa, saradnja sa kolama, (Doktorska konferencija u
Fakultetom za fiziko vaspitanje Sremskoj Mitrovici). Deija
Novi Sad nedela, Sportska Olimpijada,
Majski dramski susreti u
Peincima sa predstavom Runo
pae. Festival scenskog
dramskog stvaralatva
predkolske dece Srema Inija.
Uestvovanje u izradi godinjeg Direktor, struni saradnici Avgust, Septembar Plan rada strunog saradnika za
plana rada u PU u oblasti fiziko
planiranja i programiranja fizikog
vaspitanja.
Izbor didaktikog materijala, Direktor, psiholog, logoped, Septembar, Mart Pertinijevi dani. Izbor sprava i
strune literature, rekvizita vaspitai rekvizita neophodnih za
opreme. realizaciju fiskulturnih
aktivnosti. Opremanje sale u
objektu Maslaak i objekat
Sunce
Uee u izradi godinjeg izvetaja Direktor, struni saradnici Jun Izrada godinjeg plana rada i
o radu PU izvetaj o godinjem planu rada
za fiziko vaspitanje
Savetodavni rad sa roditelima Roditeli, starateli, vaspitai, Tokom godine Individualni i grupni razgovori
struni saradnici
Uestvovanje u radu strunih Direktor, struni saradnici, Januar, April, Jun, tokom Struni aktiv Srema, Sremska
aktiva, vea, timova, komisija vaspitai godine Mitrovica, Peinci, Banovci,
struna vea, kolegijumi, Aktiv
medicinskih sestara vaspitaa,
aktiv mlaa, srednja, starija i
predkolska grupa, struni tim za
marketing, razvojno planiranje,
preventivnu zatitu

Izvetaj o radu bibliotekara

OBLAST RADA AKTIVNOST NAIN OSTVARENA


SARADNICI VREME
I Planiranje i Planiranje nabavke literature i periodinih Sajam knjiga, izdavake kue Struni saradnici, Kontinuiran
programiranje VOR-a publikacija(asopisa) za decu, vaspitae, putem kataloga i elektronski direktor , vaspitai, o tokom
strune saradnike, njihova fizika obrada deca godine
inventarisanje klasifikacija, signiranje i Rad sa korisnicima
katalogizacija,
Planiranje razvoja biblioteke i nabavka
biblioteke grae potrebne za realizaciju Prikuplanje ponuda za radni
VOR-a list

II Praenje i Odabir i pripremanje literature i druge Struna pomo bibliotekara Struni saradnici, Tokom
vrednovanje VOR-a grae za razne VO- aktivnosti, vaspitau vaspitai, godine
u izboru literature medicinske sestre
Pobolanje informacione, informatike vaspitai
pismenosti korisnika COBBIS
Napredna pretraga knjinog
fonda-obuka
III Rad sa vaspitaima Saradnja sa vaspitaima na promociji Putujua biblioteka- Objekti Neven Tokom
medicinskim sestrama, itanja radi zadovolstva kroz sve oblike urevak, godine
staistima VOR-a Lane,
Organizovanje aktivnosti u biblioteci kao Maslaak,
podrka uenju, korienje resursa OJovan Popovi
biblioteke u procesu uenja , Druenje sa decom razgovor
Sistematsko informisanje korisnika o Svetom Savi Vaspita i deca iz
biblioteke o novoizdatim knjigama, srednje grupe Januar
strunim asopisima i drugoj grai, o
tematskim izlobama, Aktiv vaspitaa 3-5
Usmeno ili pismeno prikazivanje Tema Prezentacija strune g.
pojedinih knjiga, slikovnica, asopisa... literature koja ide u prilog Vaspitai

49
likovne darovitosti
Tokom
godine

IV Rad sa decom Stimulie navikavanje dece da palivo Tema Bajka, Vaspitai i deca Mart
koriste i uvaju biblioteku grau, da starije grupe
razvijaju naviku dolaenja u biblioteku, 2 april Svetski dan deije Vaspita i deca April
takmienja i kvizovi o proitanoj literaturi knjige pripremne grute
za decu,
Razvijanje istraivakog duha, izvorima Kviz ta nam govore bajke Vaspita i deca Tokom
saznanja i oseaja za estetske vrednosti srednje grupe godine
Priprema literature
Istraivanje i eksperiment u Pripremne grupe
radu sa decom
V Rad sa roditelima Uee na roditelskim sastancima radi Poseta roditela u biblioteci, Roditeli, deca, Tokom
davanja informacija o italakim ulanjenje izbor literature kao vaspitai, logoped, godine
interesovanjima i potrebama dece radi podrka uspenijem psiholog
razvijanja italakih i drugih navika i roditelstvu
formiranju linih biblioteka,
Ostvarivanje saradnje sa roditelima u
vezi sa razvijanjem italakih navika kod
dece
VI Rad sa Saradnja sa strunim saradnicima, Obilazak objekata snimanje Direktor, struni Septembar
direktorom,strunim direktorom u vezi s nabavkom i situacije oko opremlenosti saradnici, vaspitai
saradnicima korienjem knjine i neknjine grae, te didaktikim sredstvima-izrada
(psiholog, logoped, celokupnom organizacijom rada plana nabavke
saradnik za fiziko predkolske biblioteke, Pertinijevi dani didaktike i Kovilovo
vaspitanje) Informisanje strunih vea, strunih igrovnog materijala
saradnika i direktora o nabavci nove
strune literature, didaktiko-metodike, i
pedagoko-psiholoke literature, Plan nabavke- po dogovoru Objekti Maslaak,
Pripremanje i organizovanje kulturnih Neven, Sunce
aktivnosti vrtia, knjievne tribine,
susreti, razgovori, akcije prikuplanja
knjiga, izlobe, obeleavanje znaajnih
jubileja vezanih za ustanovu: Mesec
knjige, Svetski dan deije knjige, Direktor, struni
Deija nedela... saradnici, vaspitai,
medicinske sestre
Mart
VII Rad u strunim Rad u Timovima u skladu sa reenjem Tim za darovitu decu, Tokom cele
organima i timovima direktora Tim za marketing ustanove, godine
Uestvovanje u radu komisije
za proveru savladanosti
programa za uvoenje u
posao vaspitaa

Komisija za prijem dece u


ustanovu Maj

VIII Saradnja sa Saradnja sa drugim kolama, kolskom, Poseta gradskoj biblioteci Vaspitai i deca Septembar
nadlenim narodnom i drugim bibliotekama na otvaranje novo opremlenog pripremnih grupa April
ustanovama, teritoriji lokalne samouprave, deijeg odelenja O D.Jerkovi
organizacijama, Saradnja sa prosvetnim, naunim, OP.Koi
udruenjima i kulturnim i drugim ustanovama
jedinicom lokalne (novinsko-izdavakim preduzeoma),
samouprave radio-televizijskim centrima, pozorinim Izdavake kue Zmaj, Tokom
kuama, domovima kulture i drugim Kreativni centar, godine
obrazovnim ustanovama Didakta, Publik
Praktikum, Sil...

Kulturni centar Deije scensko Jun


stvaralatvo
Srema
IX Voenje Voenje evidencije o bibliotekoj grai u Obrada nove grae i uvoenje Tokom
dokumentacije, inventar knjigu, iste u Inventar knjigu objekat Sunce godine
priprema za rad i
struno usavravanje Pripremanje i voenje letopisa ustanove, Tromeseno unoenje
Praenje i evidencija korienja literature prikuplenih podataka

50
u biblioteci, Pertinijevi dani
Struno usavravanje- uee na Kovilovo
seminarima, savetovanjima i drugim
skupovima na kojima uzimaju uee
bibliotekari

Septembar

Izvetaj o radu nutricioniste

Ishrana se planira i organizuje u skladu sa pravilnikom o normativima ishrane dece u


ustanovama za decu. Posebna panja pored energetskih, gradivnih, i zatitnih materija
posveuje se higijenskoj ispravnosti sveih namirnica i gotove hrane.
Planiranje ishrane obavla se za svaku sezonu u godini (prolee, leto, jesen,
zima) i svaki mesec u sezoni. Planiranje ishrane predstavla izradu prehrambenih potreba po
jednom detetu i za svaki dan jednog meseca izradu jelovnika koji na osnovu svog hemijskog
sastava zadovolavaju principe pravilne ishrane.
Ishrana dece sastoji se iz dva glavna obeda, doruka i ruka i dve uine.Obedi
se serviraju u odreenim vremenskim intervalima. Obrocima u vrtiu se zadovolava 75%
dnevnih energetskih potreba.
Poetkom radne 2014/2015 godine oformlen je tim za pruanje dodatne podrke deci
i roditelima u specifinim nutritivnim zahtevima.

Oblik saradnje Sadraj Nain ostvarenja Mesto i vreme

Tema: Sistem za varenje hrane Radionikim prikazom pojasnili deci Objekat Sunce
Saradnja sa vaspitnim sistem za varenje hrane i znaaj pravilne 10. decembar 2014.
osoblem ishrane za rast i razvoj organizma. Jorganovi, Kovaevi
Aktivnost je obuhvatila pripremu ejka od
bundeve i banane i prikaz petominutnog
zapisa o varenju hrane.

Radionikim prikazom pojasnili deci


znaaj pravilne ishrane za rast i razvoj gde
Tema: Piramida ishrane smo vizuelno prikazali odnos koliina
pojedinih namirnica i pribliili im grupe Objekat Sunce
namirnica i njihov znaaj. Aktivnost je 16. drcembar 2014.
obuhvatila igru pogodi voe po ukusu, Boi, Luki
prikaz petominutnog zapisa o varenju
hrane i radni lis ta temom Pravilna
ishrana.

Piramida ishrane, aktivno uestvovanje


dece u postavlanju namirnica u piramidu,
prikaz petominutnog zapisa o varenju 29.januar 2015.
hrane. Priprema sokova i frapea od voa i Ovuka, Drai
povra 25.februar 2015.
Tema: Sistem za varenje hrane Klaji, Ajbek -
ivkovi
27.februar 2015.
Video snimak Svetske zdravstvene Bani, Kaleb
organizacije Mikovi

7.april 2015.
Obeleavanje svetskog dana

51
zdravla Od njive do trpeze,
uinite hranu bezbednom

Konsultacije u vezi znaaja Publikacije, prezentacije, individualni Tokom godine,


pravilne ishrane dece razgovori, panoi za roditele po potrebi

Saradanja sa roditelima -Konsultacije u vezi individualnih Izrada individualnih jelovnika


jelovnika zbog zdravstvenih
potreba deteta ili drugih Izrada liste nutritivnih alergena u jelovniku
opredelenja

Saradnja sa timom za -Uvid u antropometrijska meranja Odreivanje stanja ishranjenosti dece na Tokom godine
preventivnu zdravstvenu vaspitnih grupa osnovu BMI
zatitu -Konsultacije u vezi zdravstvenog
stanja deteta i potreba vezanih za Razmena iskustva
ishranu

Saradnja sa saradnikom za Praenje higijenskog stanja Interna kontrola higijeskog stanja Tokom godine
zdravstvenu zatitu , kuhinjskih blokova kuhinjskog bloka 10 zapisnika
bezbednost i zdravle na
radu i ekonomom Kontrola ispravnosti namirnica (rokovi
upotrebe)

Zapisnici o vraanju namirnica tenderski


izabranom dobavlau
Saradnja sa pravnom Javne nabavke namirnica i Izrada tenderske dokumentacije tehnike Tokom godine
slubom i slubom prehrambenih proizvoda specifikacije
raunovodstva Praenje javnih nabavki namirnica i
prehrambenih proizvoda
Procena finansijske vrednosti javnih
nabavki namirnica i prehrambenih
proizvoda

Saradnja sa kuhinjskim i -Pravilna priprema i kvalitet Dnevni i nedelni izvetaj o utroku Svakodnevno
tehnikim osoblem gotovog obroka namirnica

-Utroak namirnica Prijem namirnica, tanost deklaracije,


skladitenje i distribucija

Evidencija o kvalitetu gotovog obroka


(organoleptika ocena mirisa, ukusa,
sadraja soli) Po potrebi
Saradnja sa Zavodom za -Uzimanje briseva iz kuhinjskog Bris posua i bris ruku kuhinjskog osobla Meseno
javno zdravle Sremska bloka -Odreivanje kalorijske vrednosti obroka
Mitrovica -Kalorijsko-bromatoloka analiza

Preventivne aktivnosti na Permanentno razvijati svest o


ouvanju zdravla dece i pravilnoj ishrani i bezbednoj hrani Savetodavni razgovori Tokom godine
odraslih
Poseta profesora i studenata prve Prikaz rada nutricioniste u predkolskoj 14. novembar 2014.
godine Visoke zdravstvene kole ustanovi i saradnja nutricionista na
strukovnih studija Beograd razliitim segmentima rada (Dom Zdravla
dr.Miroslav Mika Pavlovi, Specijalna
bolnica za posttraumatska stanja dr.
Ostale aktivnosti Borivoje Gnjati

Poseta tenderski izabranom Konsultacije i obilazak pogona, razgovor


dobavlau za partiju 1. Hleb i sa tehnologom u cilu pobolanja kvaliteta
pecivo usluga 18.mart 2015.

Godinji plan rada


Uee u koordinacionom odboru
Drutva dijetetiara nutricionista Po pozivu
Srbije
Aktivno uee u radu Drutva Sekretar drutva
dijetetiara nutricionista Srbije
Tokom godine

52
BROJ I VRSTA OBROKA

U centralnoj kuhinji priprema se ruak za sedam objekata PUBoko Buha i tri


objekta pri Osnovnim kolama, a zatim se distribuira do prirunih kuhinja.
Broj obeda s obzirom na broj upisane dece iznosi 1103 celodnevnog boravka predkolske
ustanove i 62 dece u produenim boravcima pri osnovnim kolama.
Broj dolazee dece je u proseku negde 30 % manji od upisane.U prirunim kuhinjama
pripremaju se uine i doruak, s tim da se druga uina naizmenino priprema i u centralnoj i u
prirunim kuhinjama zavisno od vrste uine.

PREGLED BROJA I VRSTE OBROKA GODINE PREMA KUHINAMA


(obraunato na osnovu broja upisane dece)

Red.
KUHINA DORUAK UINA RUAK UINA POLUDNEVNI
broj
1. SUNCE 169156 135720 302900 196144 3580
2. NEVEN 37024 46280 - 27768 -
3. MASLAAK 30992 38740 - 23244 4475
4. SUNCOKRET 6448 8060 - 4836 2685
5. CVRAK 3952 4940 - 2964 -
6. PELICA 9984 12480 - 7488 5191
7. BAMBI 4784 5980 - 3588 3759
8. UREVAK 7696 9620 - 3772 4296
O JOVAN
9. 7488 9360 - 3744 4654
POPOVI
10. O PETAR KOI 9776 12220 - 4212 11635
O DUAN
11. 15600 19500 - 7020 12530
JERKOVI
O 22 JUL
12. - - - - 3043
KREDIN
O PETAR KOI
13. - - - - 1432
LjUKOVO
O DUAN
14. JERKOVI - - - - -
JARKOVCI
O 22 JUL SL.
15. - - - - 1790
VINOGRADI
UKUPNO 302900 302900 302900 284780 59070

Izvetaj o radu saradnika za zdravstvenu zatitu i bezbednost na radu

Delokrug rada specijaliste sanitarno-ekolokog inenjera regulisana je: Zakonom o


sanitarnom nadzoru, Zakonom o zatiti stanovnitva od zaraznih bolesti, Zakonom o
bezbednosti hrane, Zakonom o bezbednosti i zdravlu na radu i drugim, te je saradnik za
zdravstvenu zatitu, bezbednost i zdravle na radu pratio primenu procedura i uputstava u
skladu sa Zakonom.
Zakonom o bezbednosti i zdravlu na radu ureuje se sprovoenje i unapreivanje
bezbednosti i zdravla na radu lica koja uestvuju u radnim procesima, kao i lica koja se
zateknu u radnoj okolini, radi spreavanja povreda na radu, profesionalnih obolenja i obolenja
u vezi sa radom.
53
OBLIK SARADNE SADRAJ NAIN OSTVARENA MESTO, VREME

Saradnja sa roditelima i Znaaj line higijene Pano 18.IX 2014.


zaposlenima Tokom godine
Saradnja sa medicinskim Od njive do trpeze, uinite hranu Snimak svetske zdravstvene organizacije 7.IV 2015.
sestrama i vaspitaima bezbednom Po potrebi
Saradnja sa tehnikim Uputstva i upotreba dezinfekcionih Obuka, uputstva / pismena i usmena /, Tokom godine
osoblem sredstava provera znanja, interni zapisnici.
Saradnja u timovima -Ekonom, nutricionista -Prijem namirnica, tanost deklaracija, Svakodnevno
ustanove uverenja o kvalitetu,
-Uestvovanje u radu strunih organa -Praenje realizacije javnih nabavki Tokom godine
-Koordinator preventivne zdravstvene -Struni tim za zatitu dece od nasila.
zatite -Tim za preventivnu zdravstvenu zatitu
-Vaspitno obrazovno vee Po potrebi
-Pravna i raunovodstvena sluba -Izrada tehnike specifikacije za sredstva
ustanove i pribor za odravanje higijene,
laboratorijska ispitivanja zaposlenih
namirnica i predmeta opte upotrebe,
praenje realizacije.
Obuka za bezbedan i -Organizacija zatite na radu i njeno -Teorijsko i praktino, -Tokom godine
zdrav rad radnika funkcionisanje
Predkolske ustanove -Osnovni izvori opasnosti i mere -Rizici -Po potrebi
zatite
-Konkretne mere
Preventivne aktivnosti na -Praenje obolevanja, vakcinacije -Koordinator preventivne zdravstvene - Tokom godine
ouvanju zdravla dece i dece, alergijskih i drugih obolenja iz zatite
odraslih zdravstvenog lista. / obilasci, voenje evidencije, -Po potrebi
-Razmena iskustava preduzimanje mera /

-Strune slube

Interni sanitarno - Interni sanitarno-higijenski nadzor Ukupno 21 interni Zapisnik Septembar 2014-
higijenski nadzor kuhinjskih blokova i objekata. Jun 2015.
Predkolskih ustanova -Praenje rasprostranjenosti i uzroka
poremeaja zdravla dece.
-Sprovoenje obavezne mere -Nihovo spreavanje i suzbijanje Tokom godine
preventivne dezinsekcije i deratizacije.
-Uputstva za postupanje pre, u toku i
nakon dezinsekcije kao i deratizacije.
Praenje sprovoenja.
Interne evidencije i -Uoene nepravilnosti i nedostaci; -Interne slubene beleke Septembar 2014-
nepravilnosti zdravstveno - Nalog mera za otklanjanje; / Ukupno 42/ Jun 2015.
higijenskog stanja - Praenje realizacije. -Zapisnici o vraanju namirnica
tenderski izabranom dobavlau Tokom godine
/ Ukupno 12 /
Evidencije o povredama u 2014-oj -2 Obrazac 3 Tokom radne godine
na radu / Septembar 2014-
u 2015-oj - 1 U ovoj radnoj godini 3 povrede na radu Jun 2015. /
.
Nadzor po indikacijama Od ukupno 21 - og Interni nadzor Tokom godine
Zapisnika : s predlogom mera i praenjem
-redovnih- 13 realizacije.
-po indikacijama- 5
-kontrolnih- 3
Saradnja sa Crvenim Donacija iz Crvenog krsta -Preko 1000 litara vode za decu 6.X 2014.
krstom i Centrom za
socijalni rad
Saradnja sa Republikom Konsultacije s veterinarskim Dokumentacija i sledlivost namirnica- 5.III 2015.
veterinarskom inspektorom na terenu praenje postupanja po sledlivosti
inspekcijom tenderski izabranih dobavlaa
Saradnja sa inspekcijom Redovan obilazak Zapisnik odelenja za inspekcijske 24.XII 2014.
zatite ivotne sredine poslove
Zavodom za javno -Sanitarni pregledi -Organizovanje i praenje; preduzimanje -Tokom godine
zdravle mera po Zakonu.

-Epidemioloka sluba
-Uzorkovanje namirnica i briseva -Epidemioloka, mikrobioloka i sluba -Tokom godine
higijene i medicinske ekologije
-Konsultacije -Stanje posle stafilokoka zaposlenog
25. XII 2014.

54
Saradnja sa centrom za -Informacije i preporuke Centar za prevenciju bolesti -Tokom godine
prevenciju bolesti Dopis: Preporuke za spreavanje
Sremska Mitrovica irenja kaplinih infekcija u 5. II 2015.
kolektivima
Saradnja sa Republikom -Redovni obilasci objekata pod -Objekat Sunce 27.X 2014.
sanitarnom inspekcijom nadzorom
-Usmeni nalog mera nakon izvetaja -Cvrak-neispravnost 5.XII 2014.
ZZJZ
-Konsultacije

Saradnja sa Domom -Konsultacije sa nadlenim -Prijavlivanje zaraznih bolesti i drugih 26.XI 2014.
zdravla epidemiologom sluajeva utvrenih Zakonom o zatiti
stanovnitva od zaraznih bolesti
pojedinani sluajevi

-Konsultacije sa sanitarnim odsekom u


Staroj Pazovi i nadlenim -Vanredni sanitarni pregled 5.XII 2014.
epidemiologom 15.XII 2014.
Saradnja sa -Redovno izvetavanje -Inspekcija rada
inspektoratom za rad -Konsultacije -Sremski upravni okrug
Voenje dokumentacije -Infektivne bolesti dece. -Meseni izvetaj preventivnih sestara i -Dnevno
sestara-vaspitaa.
-Obolevanje radnika. -Prijava vaspitaa. -Nedelno
-Praenje lista obolevanja,beleenje
-Dokumentacija u oblasti bezbednosti eventualnih promena. -Meseno
i zdravla na radu.
-Obrazac 1,obrazac -Godinje
- Evidencije predloenih mera i 3,obrazac 6...
realizacije.
-Slubene beleke

Ostale aktivnosti -Javno komunalno preduzee -Zahtev za dostavlanje rezultata analize 22.IX 2014.
Vodovod vode za pie i odgovor 29.IX 2014.

Uee u koordinacionom odboru Godinji plan rada Po pozivu


Drutva sanitarno ekolokih inenjera
i tehniara Republike Srbije 29. XI 2014.

-Recital za Mitu ortana


-Kulturni centar

-Osnovna kola Duan Jerkovi -Predavanje Milice Novkovi


30. I 2015.
Vaspitanjem bez kazne i bez nagrade
do smanjenja nasila u porodici, koli i
-Obilazak dobavlaa Partije I hleb i drutvu
24. II 2015.
pecivo
-Narodna biblioteka Dr ore Dogovor s tehnologom oko otklanjanja
Natoevi nepravilnosti
18.III 2015.
-Predavanje i tribina Potroaka
civilizacija, kultura i duhovnost akon
19. III 2015
Nenad Ili

Vanredna situacija Zabrana korienja vode i za Koriena voda iz cisterni JKP Vodovod 26.VIII 26.XI 2014.
pripremu hrane u skladu sa Zakonom i kanalizacija, kao i voda dobavlaa
o bezbednosti hrane na teritoriji grada Partije VII La Fantana
Inija

VI IZVETAJ O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA


PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZATI
55
Preventivna zdravstvena zatita dece predkolskog uzrasta koja se ostvaruje u
P.U.B.Buha bazira se na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,
Pravilniku o preventivno-zdravstvenoj zatiti i Uputstvo za sprovoenje preventivne-
zdravstvene zatite doneto od strane Ministarstva zdravla RS.
Plan i program rada Preventivne zdravstvene zatite ostvaruju: Koordinator Tima za
preventivnu zdravstvenu zatitu: Dobi Ljubica i medicinske sestre na preventivnoj
zdravstvenoj zatiti M.Popovi, S.Boki i M.Sui, S. Baa.

OBLIK SADRAJ NOSIOC VREME, MESTO


- lina higijena -tokom godine, svi
-opta higijena (ouvanje okoline) med.sestra na PZZ objakti i grupe
Zdravstveno-vaspitni rad -zdrav.vaspitni rad tokom antropometriskih merenja
sa decom - Piramida ishrane-zdravla
- Zdrava hrana
- uvamo nae zdravle
- zanimanje medicinska sestra
- Moje telo
- zdravle usta i zuba
-opasnost od povreivanja i bezbedno ponaanje u
saobraaju
-Ljubav i vrste lubavi
-Lekovito bile
-pele-med kao hrana i lek
Periodino merenje telesne - praenje rasta i razvoja dece
visine i teine med.sestra na PZZ etiri puta godinje
Praenje zdravs.- - pregled higijene tela kao i zdravstvenog stanja dece svakodnevno, tokom
higijenskog stanja dece med.sestra na PZZ godine u svim objktima
i grupama
- pruanje prve pomoi deci i zaposlenima pri
povredama ili naruenom zdravstvenom stanju med.sestra na PZZ prema potrebi ,
Ukazivanje prve pomoi svi objekti
- zdravstveni list deteta
- dnevnik rada
- lista obolevanja
- lista povreda med.sestra na PZZ tokom godine, po
Voenje dokumentacije - lista internih uputa pedijatru Doma zdravla potrebi
- evidencija higijenskog stanja dece
-lista prisutnosti alergija kod dece
- listu potronog sanite. Materijala
- evidencija higijenskog stanja Ustanove

SARADNA SA: - program ,,Zdrav vrti,,


Vaspitaima -pratilac kao med.sestra na festival deijeg dramskog med.sestra na PZZ Tokom godine
stvaralatva u Peincima, Beeju, Bau, Iniji
- pratilac kao med.sestra na
manifestaciju ,, Ala je lep ovaj svet u Novom Sadu
-Pratnja dece pri odlasku na jednodnevnu ekskurziju
-Pratnja dece pri odlasku u etnje,posete
pozoritu,pijaci, galeriji ...
- rad u vaspitnim grupama na zameni med.sestara i
vaspita

SARADNA SA: -interna kontrola higijensko epidemiolokog stanja Koordinator tima za PZZ Tokom godine
Saradnikom za ustanove i saradnikom za
zdravstvenu zatitu , zdravstvenu zatitu ,
bezbednost i zdravle na bezbednost i zdravle na
radu radu Branka ani -
Maksi

SARADNA SA: -izrada prikaza uhranjenosti dece Koordinator tima za i Tokom godine
Nutricionistom -prilagoavanje ishrane potrebama dece nutricionista

56
SARADNA SA: Domom - organizovanje i pratnja na sistematske preglede
zdravla ,,Milorad Mika stomatologa , fizijatra, Koordinator tima za PZZ Tokom godine
Pavlovi ,, oftalmologa i med.sestra na PZZ
- strune konsultacije u vezi dece sa pedijatrom

SARADNA SA: -individualni savetodavni razgovori o zdravlu dece Koordinator tima za PZZ Tokom godine
Roditelima -prisustvo na roditelskom sastanku sa temama: i med.setre na PZZ
,, Higijena i znaaj higijene za decu predkolskog
uzrasta
,,Vreme je za skidanje pelena(power point
prezentacija)
,,Preventivne mere za zatitu zdravla dece u vrtiu
-ureenje kutka za roditele

SARADNA SA: - nabavka sanitetskog materijala i lekova Koordinator tima za PZZ


Apotekom -voenje prirunih apoteka po objektima Tokom godine
med.sestre na PZZ

SARADNA SA: - korienje strune literature Koordinator tima za PZZ tokom godine , ,,Sunce,,
Bibliotekom i med.sestre na PZZ

SARADNA SA: - strune konsultacije razmena iskustava Koordinator tima Tokom godine
DRUGIM
PREDKOLSKIM
USTANOVAMA
PU ,,Poletarac Ruma i
druge PU u Sremu
SARADNA SA: -program ,, Zdrav vrti ,, med.sestre na PZZ Tokom godine
Institut za javno zdravle
,,J.M.Batut,, Beograd

Aktiv medicinskih sestara med.sestre , vaspitai,


Ustanove - razni sadraji med.sestre na PZZ Tokom godine
struni saradnici

Aktiv medicinskih sestar -Obavetenje za XVIII strune susrete za oblast Koordinator tima, Mart,Ruma
P.U. Srema preventivne zdravstvene zatite med.sestre na PZZ i
-voenje dokumentacije med.sestre iz drugih
-razno predkolskih ustaniva
Srema

Uee na vaspitno med.sestre , vaspitai,


obrazovnom veu - razni sadraji struni saradnici Tokom godine
Ustanove

Pedagoki kolegijum -predlog lanova timova Ustanove u radnoj Koordinator tima i ostali tokom godine,
2014/2015 godin lanovi kolegijuma objekat,,Sunce,,

Tim za preventivnu i -usvajanje plana rada tima za preventivnu-zdravstenu Koordinator tima, Tri puta
zdravstvenu zatitu zatitu... med.sestre na PZZ i godinje,objekat
ostali lanovi tima ,,Sunce

Tim za zatitu dece od -vanost dokumentovanja stanja dece i okolnosti Koordinator tima i ostali tokom godine,
nasila, zlostavlanja i zlostavlanja i zanemarivanja lanovi Tima Ustanove objekat,,Sunce,,
zanemarivanja -izvetaj o kontrolisanju deijeg igralita
-rezultati upitnika o bezbednosti dece

Tim za pruanje dodatne -razlog formiranja tima Koordinator tima i ostali tokom godine,
podrke deci i roditelima -usvajanje lanova tima lanovi Tima Ustanove objekat,,Sunce,,
sa specifinim nutritivnim Pregled stanja dece na specifinoj ishrani u Ustanovi
potrebama

57
Uee u radu upisne -prijem dokumentacije Koordinator tima za PZZ Maj,jun, objekat
komisije za 2015/2016 -izrada lista primlene dece Lj.Dobi i ostali lanovi ,,Sunce
godinu upisne komisije

Uee u radu Upravnog - razni sadraji Koordinator tima za PZZ tokom godine,
odbora PU,,Boko Buha i ostali lanovi Upravnog objekat,,Sunce,,
odbora

Uee u radu Upravnog -uee u radu komisije za izbor radova iz oblasti med.sestra na PZZ i tokom godine
odbora Saveza udruenja preventivno zdravstvene zatite med. sestre P.U. Srbije
medicinskih sestara P.U.
Srbije

VII IZVETAJ O IZVRENIM NSPEKCIJSKIM


PREGLEDIMA I NADZORIMA U USTANOVI,
UTVRENOM STANU NA OSNOVU NIH I
NALOENIM MERAMA

1. Prosvetna inspekcija
U toku radne 2014/2015 godine u Predkolskoj ustanovi Boko Buha Inija
izvrena su dva redovna inspekcijska nadzora od strane optinskog prosvetnog inspektora u
septembru i oktobru 2014. godine. Predmet nadzora je bila kontrola :

- upisa dece i voenje evidencija u radnoj 2013/2014 godini


- pripremlenosti ustanove za rad u radnoj 2013/2014 godini
- usklaenosti optih akata, organizacije i naina rada ustanove sa
Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Prosvetni inspektor je naloio usklaivanje postojeeg akta o organizaciji i


sistematizaciji poslova i radnih zadataka u ustanovi u skladu sa izmenjenim zakonom
kao i donoenje akta o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u stanovi.

Naloene mere su blagovremeno realizovane , tj. navedeni akti su doneti.


Upravni odbor ustanove je razmatrao sve informacije o izvrenim inspekcijskim nadzorima.

2. Sanitarna inspekcija
2.1.Sanitarni nadzor objekata
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i
preventivnomedicinsku delatnost, Sektor za sanitarni nadzor i preventivnomedicinsku
delatnost, Odsek u Sremskoj Mitrovici u toku radne godine doneo je tri Reenja o
Zabrani obavlanja delatnosti zbog kliconotva
/ 129-512-00223-15; 129-512-00251 / 2015-14 i 129-512-00250 / 2015-14 /.
Naloene mere ispunjene u potpunosti to je evidentirano Internim slubenim
belekama, kao i dostavleno na uvid postupajuem sanitarnom inspektoru.
Izvren je jedan inspekcijski nadzor dana 27.X 2014.. u objektu Sunce ,
Zapisnik broj 129-53-01618-0 / 2014 14.
58
2.2. Zdravstveni pregledi zaposlenih
Zavod za javno zdravle Sremska Mitrovica je u radnoj 2014/2015 godini
redovno vrio zdravstvene preglede zaposlenih u skladu sa Zakonom o zatiti
stanovnitva od zaraznih bolesti i obavleno je ukupno 315 redovnih pregleda
odreenih kategorija zaposlenih, 20 kontrolnih pregleda zbog kliconotva i 2
kontrolna pregleda po indikacijama po nalogu mera sanitarne inspekcije

2.3.Zdravstvena ispravnost namirnica i predmeta opte upotrebe

Zavod za javno zdravle Sremska Mitrovica a struna ekipa slube


higijene i medicinske ekologije kontrolisala zdravstvenu ispravnost namirnica i
predmeta opte upotrebe i to:
- Namirnica jedna,
- Briseva dva
- I gotovih obroka iz predkolskih ustanova, jednom meseno.
Kod gotovih obroka vrsta ispitivanja je kalorijsko-bromatoloka.
U objektima gde se samo servira hrana, dopremlena iz centralne kuhinje radi se
analiza namirnica i briseva.
Ukupno je kontrolisano 192 uzorka i to brisa ruku 84 , predmeta opte
upotrebe 97, mikrobioloka analiza namirnica i fiziko-hemijska 1.
Kalorijsko bromatoloka analiza 10 u toku radne godine.

3. Veterinarska inspekcija
Tokom radne 2014/2015 godine nije bilo inspekciskog pregleda veterinarske inspekcije.

4. MUP Sektor za vanredne situacije


Tokom radne 2014/2015 godine nije bilo inspekciskog pregleda od strane MUP-sektora za
vanredne situacije.

5.Inspekcija zatite ivotne sredine

Izvren je jedan inspekcijski nadzor dana 24.12. 2014.. u objektu Sunce , Zapisnik broj
05 521 / 2014

VIII DEJA NEDELjA


AKTIVNOSTI ZA VREME TRAJANA DEIJE NEDELjE

od 06. do 12. oktobra 2014. godine

59
Ove godine Deija nedela posebnu panju posveuje doprinosu stvaranja pozitivne klime za raanje i
pruanje podrke razvoju modela odgovornog roditelstva, u skladu sa relevantnim meunarodnim i nacionalnim
dokumentima i pozitivnim propisima. Stoga Program aktivnosti obeleavanja Deije nedele u 2014. godini
odvijae se pod motom:

SVAKO DETE SRENOG LICA, UVA JEDNA PORODICA

Duga tradicija obeleavanja Deije nedele u svetu i kod nas, a na inicijativu organizacije Prijateli dece Srbije,
sada ve viedecenijskog aktera ove manifestacije, 1987. godine je definisana Zakonom o drutvenoj brizi o
deci. Deija nedela se svake godine odrava u mesecu oktobru, sa cilem skretanja panje javnosti na decu i
mlade, na dete kao nosioca prava, na potrebe dece u porodici, drutvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da
odrastaju u to bolim uslovima, na jednake anse za razvoj i ostvarenje potencijala.

OPTI CILjEVI DEIJE NEDELjE SU:

-skretanje panje najire javnosti na prava i potrebe dece,


-ukazivanje na odgovornost koju porodica, kola, drava i njene institucije imaju u zatiti i ostvarivanju prava
dece,
-prezentacija postignutih rezultata,
- ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece,
-podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za potovanje prava i optimalni razvoj svakog deteta,
-promocija aktivnog uea same dece u donoenju odluka koje ih se tiu,
-pokretanje inicijativa i novih akcija koje e doprinositi pobolanju poloaja dece u Republici Srbiji i
ostvarivanju njihovih prava.

PROGRAM DEIJE NEDELjE :


Ponedelak, 06.10.2014.-Konvencija o pravima deteta;sportske aktivnosti

U svim oobjektima predkoslke ustanove sveano je otvorena Deija nedela.

Aktivnosti: Konvencija o pravima deteta Ujedinjenih nacija

Promocija prava deteta na stvaralatvo, kulturu i igru,prava i obaveze dece-radionice,razgovor i


ilustrovanje,postavlanje sadraja u kutak za roditele.

Utorak, 07.10.2014.- dramsko stvaralatvo

Aktivnosti: Deca iz Inije (mlae,srednje i starije grupe iz objejkta Sunce i pripremne grupe)su pogledala
pozorinu predstavu u

KC u pod nazivom Jezik za zube pozorine kue Dramski studio-Teatri.

Sreda, 08.10.2013.- likovno stvaralatvo

Aktivnosti : Tradicionalna deja manifestacija "Kreda crta matom" odrana je u centru grada, uz muziki
program, crtanje i pisanje poruka da je vano boriti se i tititi deja prava. Crtanje na temu: Moja porodica

etvrtak, 09.10.2014.- muzike aktivnosti

60
Aktivnosti: Ukluena su sva deca u objektima. Vaspitai su organizovali u svojim sredinama muzike
razglednice u kojima deca pored oseaja za ritam, zadovolavaju poterebu da svojim glasom izraze emocije, da
pevaju, igraju..

Petak, 11.10.2013.- Zajednike sportske aktivnosti

Deca srednjih i starijih vaspitnih grupa sa vaspitaima i strunim saradnikom za fiziko su organizovali
takmiarske igre kroz poligon

Deca pripremnih predkolskih grupa sa vaspitaima i strunim saradnikom za fiziko vaspitanje su organizovali
na terenu osnovnih kola poligon gde su bili aktivno uklueni i roditel

IX JAVNE MANIFESTACIJE
VREME MESTO
SADRAJ UESNIK
Deca starijeg i srednjeg uzrasta iz objekta Sunce i pripremne 27.09.2014.
Dani meda
predkolske grupe iz Inije Inija
Deca starije grupe iz objekta Neven vaspitaica Milke Mrvi i 28.03.2015.
Al je lep ovaj svet
Dragane H Popadi predstavili su ustanovu sa ritmiko-plesnom igrom Novi Sad,
Ritmika taka Otvori se cvete plavi
Otvori se cvete plavi
Marika Operman,Gordana Jovi,Milana Pai,Ivana Peri ,Radmila
Novogodinja predstava za decu
Vujii, Decembar
arobnjak iz Oza
Slavica Petrovi,Mirjana kori,Melita Nikoli,Ana Pribi,Slavica Svi objekti
Petrovi
Smotra dramskog stvaralatva - 26-oro dece iz objekta Maslaak Beka,vaspitaice Svetlane
29.04.2015.
predkolske dece Srema Krnete,Natae Mehandi i tehnika podrka vaspita
Peinci
Runo pae Maja Momirovi
Festival scenskog stvaralatva dece 26-oro dece iz objekta Maslaak Beka,vaspitaice Svetlane
18.05.2015.
predkolskoh uzrasta VojvodineMajske Krnete,Natae Mehandi i tehnika podrka vaspita
Beej
igre-Beej Maja Momirovi
Prvi lutkarski festival dece predkolskih
7-oro dece iz objekta Maslaak Beka,vaspitaice Milice Todorevi 20.05.2015.
ustanova Srema
i Marine Baranj Irig
Kapetan Don Piplfoks
XV Smotra dramskog stvaralatva 26-oro dece iz objekta Maslaak Beka,vaspitaice Svetlane
23.05.2015.
predkolskih ustanova juno-bakog Krnete,Natae Mehandi i tehnika podrka vaspita
Ba
okruga Maja Momirovi
Deca starije grupe iz objekta Neven vaspitaica Milke Mrvi i
12. festival dramskog i scenskog Dragane H Popadi
stvaralatva predkolske dece - 7-oro dece iz objekta Maslaak Beka,vaspitaice Milice Todorevi
03.06.2015.
Ritmika taka Otvori se cvete plavi i Marine Baranj
Runo pae;Kapetan Don Piplfoks 26-oro dece iz objekta Maslaak Beka,vaspitaice Svetlane
Inija KC
Krnete,Natae Mehandi i tehnika podrka vaspita
Maja Momirovi

X REALIZACIJA CILjEVA RAZVOJNOG PLANA

U narednim tabelama su prikazani cilevi za svaku oblast promene i naini na koji su oni
realizovani tokom ove radne godine.

61
I OBLAST PROMENE: RESURSI
CILj 1: POVEATI BEZBEDNOST DECE U OBJEKTIMA I DVORITIMA
ADAPTACIJOM PROSTORA

VREME PLAN EVALUACIJE


AKTIVNOST
ZADATAK NOSIOCI REALIZACIJ KRITERIJUM INSTRUMENT
I NOSIOCI DINAMIKA
E USPEHA I
1.1. Postavlanje Obezbeivanj Direktor Septembar Postavlene zatitne Neposredan lanovi aktiva Decembar 2015.
zatitnih ograda e finansijskih 2014.- ograde na 100 % uvid, za RP
na radijatore u sredstava Neven nezatienih radijatora fotografisanje
fiskulturnim Izrada plana Direktor, Decembar u objektima Sunce,
salama i nabavke pravnik 2014- Neven i Maslaak
boravcima u Nabavka Direktor, Maslaak
objektima zatitnih pravnik 2015 Sunce
Sunce, Neven ograda 2015 -
i Maslaak Raspodela i Direktor,
postavlanje u tehnika sluba
objektima
1.2. Obezbeivanj Direktor Od maja Oprema i rekviziti Neposredan lanovi aktiva Novembar
Urediti i opremiti e finansijskih 2014 do kupleni po planu uvid, za RP 2015.
adekvatnim sredstava Septembar nabavke za dvorite fotografisanje
spravama za igru Izrada plana Direktor, 2015. objekta Neven
dvorite objekta nabavke pravnik
Neven Nabavka Direktor,
opreme za pravnik
dvorite
Postavlanje Direktor,
opreme u tehnika sluba
dvorite

CILj 2: POBOLjATI SREDINU ZA UENE I RAZVOJ DECE NABAVKOM


IGRAAKA I DIDAKTIKOG MATERIJALA

PLAN EVALUACIJE
VREME
ZADATAK AKTIVNOSTI NOSIOCI KRITERIJUM
REALIZACIJE INSTRUMENTI NOSIOCI DINAMIKA
USPEHA
2.1. Nabavka Utvrivanje Struna septembar Kuplene igrake i Uvid u lanovi aktiva decembar 2014.,
igraaka i potreba dece u sluba, novembar 2014., didaktiki dokumentaciju za RP 2015.
didaktikog inkluziji vaspitai 2015.godine materijal po planu pravne i
materijala za Izrada plana Direktor nabavke i raunovodstvene
rad sa decom nabavke pravnik rasporeen po slube,
sa smetnjama Obezbeivanje Direktor inkluzivnim fotografisanje
u razvoju finansijskih grupama
sredstava
Nabavka Direktor,
igraaka i pravnik
didaktikog
materijala

Raspodela po Struna
vaspitnim sluba
grupama
2.2. Nabavka Utvrivanje Struna novembar 2014. Kuplen materijal Uvid u lanovi aktiva Februar 2015
materijala za potreba sluba, Februar 2015 po planu nabavke dokumentaciju za RP
opremanje vaspitaa vaspitai i rasporeen po pravne i
Montesori Izrada plana Direktor, vaspitnim raunovodstvene
centara nabavke pravnik grupama/objektim slube,
Obezbeivanje Direktor a fotografisanje
finansijskih
sredstava

62
Nabavka Direktor,
potrebnog pravnik
materijala

Raspodela po Struna
vaspitnim sluba
grupama i
objektima

CILj 3: POVEATI EFEKTE STRUNOG USAVRAVANA NA UNAPREIVANE


VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

VREME PLAN EVALUACIJE


ZADATAK AKTIVNOSTI NOSIOCI REALIZACIJ KRITERIJUM
E INSTRUMENTI NOSIOCI DINAMIKA
USPEHA
3.1. Razmena Organizovanje Tim za struno Do 2 meseca Najmanje 20 Uvid u Tim za RP Do 2 meseca
znanja razmene usavravanje, nakon svake uesnika je dokumentaciju nakon svake
steenog informacija meu vaspitai, med. odrane obuke prisustvovalo Tima za struno odrane obuke
strunim zaposlenima sestre prezentaciji usavravanje
usavravanje nakon svake svake
m putem odrane obuke realizovane
radionica strunog obuke strunog
prezentacija, usavravanja usavravanja
uglednih Planiranje i Tim za struno Tokom svake Ugledne Uvid u Tim za RP jun 2014, 2015,
aktivnosti, realizovanje usavravanje, radne godine aktivnosti i dokumentaciju
horizontalne uglednih vaspitai, med. horizontalna Tima za struno
evaluacije aktivnosti i sestre evaluacija usavravanje ,
horizontalne realizovane su izvetaj o strunom
evaluacije prema planu usavravanju
strunog
usavravanja
3.2. Odreivanje malih Pedagoki kolegijum jun tri mala projekta Program Tim za RP tokom 2015
Razvijanje projekata koji e septembar su osmilena. relaksacije Psiholog godine
malih se realizovati u svake radne Program zaposlenih je Saradnik za
projekata na svakoj radnoj godine relaksacije za realizovan od fiziko
godinjem godini i unoenje zaposlene, marta do juna 2015 vaspitanje
nivou kao u GPR asopis za godine u objektu
strategije roditele Puti Sunce. Za projekat
implementacij kroz vrtii aktvan rasput
e strunog ''aktivan finansijska
usavravanja raspust''. sredstva su
zatraena od
Pokrajinskog
sekretarijata za
sport i omladinu.
Opredelivanje Vaspitai, med. septembar 20 % vaspitaa i Uvid u line Tim za RP septembar 2014,
vaspitaa i med. sestre svake radne medicinskih planove strunog 2015,
sestara za uee godine sestara se usavravanja
u nekom od malih izjasnilo za zaposlenih
projekata uee u jednom
od malih
projekata
Formiranje timova Str. saradnik, septembar Formirani su Uvid u Tim za RP septembar 2014,
vaspitaa i med. vaspitai, med. svake radne timovi vaspitaa dokumentaciju 2015,
sestara, izbor sestre godine i med. sestara, Tima za struno
predsednika, doneti planovi usavravanje
zapisniara i rada timova i
donoenje plana planovi
rada projektnih
aktivnosti

63
Sastajanje timova Str. sluba, tokom svake Odrani su Uvid u zapisnike Tim za RP jun 2015,
malih projekata i vaspitai, med. radne godine sastanci timova i timova za
realizacija sestre od septembra realizovane realizaciju malih
planiranih do juna projektne projekata
aktivnosti aktivnosti prema
godinjem planu
rada
Predstavlanje Str. sluba, maj, jun svake Redakciski tim Uvid u Tim za RP maj 2015,
malog projekta vaspitai, med. radne godine je kreirao i dokumentaciju
kolegama, sestre, roditeli, deca izdaao prvi broj tima za struno
roditelima, asopisa. usavravanje
lokalnoj sredini (fotografije, video
zapisi, spiskovi
uesnika)
Evaluacija efekata Str. sluba, jun svake Izvetaj o Uvid u izvetaje i Tim za RP Avgust 2015
malih projekata vaspitai, med. radne godine efektima prateu
putem sestre, roditeli projekta sadri dokumentaciju
samovrednovanja objektivne (anketa)
i vrednovanja od podatke
strane zaposlenih dobijene
evaluacijom

II OBLAST PROMENE: ETOS


CILj 1 : POBOLjATI SARADNU I KOMUNIKACIJU SA RODITELjIMA I JAVNOST
RADA SAVETA RODITELjA

PLAN EVALUACIJE
VREME
ZADATAK AKTIVNOSTI NOSIOCI KRITERIJUM
REALIZACIJE INSTRUMENTI NOSIOCI DINAMIKA
USPEHA
1.1. Stvaranje Odreivanje vaspitai i septembar 2014
uslova za termina za med. sestre
potovanje Otvorena vrata
privatnosti u u svakoj vaspitnoj
individualnim grupi
kontaktima sa Isticanje vaspitai i septembar 2014
roditelima obavetenja za medicinske
roditele na kutku sestre Individualni Uvid u knjigu rada Direktor i str. 2 puta godinje
za roditele razgovori sa vaspitaa/ saradnici
Obavlanje vaspitai i tokom svake roditelima se medicinske sestre
individualnih med. sestre radne godine obavlaju bez
razgovora sa prisustva dece i
roditelima u drugih roditela u
predvienom terminu
terminu predvienom za
Otvorena vrata

Voenje vaspitai i nakon svakog


evidencije o medicinske obavlenog
obavlenim sestre razgovora
razgovorima u
terminu
Otvorenih vrata
u knjizi rada
1.2. Poveati Imena i telefone Pomonik septembar 2014
javnost rada lanova Saveta direktor,
Saveta roditela istai na glavni
roditela vidnom mestu u vaspitai
svakom objektu
Na oglasnim Pomonik Najmanje 2 dana Informacije o radu Uvid u sadraj
tablama u direktora, pre svakog Saveta roditela oglasnih tabli za lanovi tima Nekoliko puta
objektima pravnik, sastanka Saveta dostupne su svim roditele u svakom za RP godinje
redovno isticati glavni roditela zainteresovanim objektu i zapisnike
dnevni red vaspitai roditelima i sa sastanaka Saveta
sastanaka Saveta zaposlenima roditela
roditela

64
Na oglasnim Pomonik Nakon svakog
tablama u direktora, sastanka Saveta
objektima pravnik, roditela
redovno isticati glavni
zakluke sa vaspitai
sastanaka Saveta
roditela

CILj 2: POBOLjATI MEULjUDSKE ODNOSE I KOMUNIKACIJU MEU


ZAPOSLENIMA U KOLEKTIVU

PLAN EVALUACIJE
VREME
ZADATAK AKTIVNOSTI NOSIOCI KRITERIJUM
REALIZACIJE INSTRUMENTI NOSIOCI DINAMIKA
USPEHA
2.1. Izrada nacrta direktor,
Donoenje i dokumenata pravnik Januar 2014.
primena Svi zaposleni su Zapisnici sa lanovi januar 2014.
Kodeksa upoznati sa sastanka VO vea, aktiva za RP
ponaanja Upoznavanje pomonik Januar 2014. sadrajem uvid u sadraj
zaposlenih u zaposlenih sa direktora, str. dokumenata oglasne table za
PU Boko nacrtom saradnik Kodeks ponaanja zaposlene
Buha i dokumenata, zaposlenih u PU
Pravila unoenje izmena i Boko Buha i
ponaanja u dopuna Pravila
PU Boko Usvajanje direktor, Januar 2014. ponaanja u PU
Buha konane verzije Upravni Boko Buha
dokumenata odbor

Isticanje sekretar Januar 2014.


dokumenata na
oglasnoj tabli
Ustanove
Upoznavanje direktor, Januar 2014.
zaposlenih sa pomonik
sadrajem direktora
dokumenata
2.2. Formiranje tima psiholog Februar 2015
Organizovanj edukatora
e strunog Razrada psiholog, Februar 2015 60% zaposlenih u Spiskovi uesnika, Tim za RP februar-avgust
usavravanja koncepcije vaspitai Avgust 2015 PU je uestvovalo evaluacioni listovi 2015.
za zaposlene edukativne u radionicama na
na temu radionice temu
komunikacije Formiranje pom. Februar 2015 komunikacije i
i timskog rada grupe/a uesnika direktora, Avgust 2015 timskog rada
psiholog

Realizacija i psiholog, Februar 2015


evaluacija vaspitai Avgust 2015
radionice
Ispitivanje psiholog U avgustu 2015. Povean je stepen Upitnici za Tim za RP Jun- avgust
zadovolstva sprovede je zadovolstva samovrednovanje, 2015.
zaposlenih upitnik o zaposlenih izvetaj o
meuludskim zadovolstva meuludskim samovrednovanju
odnosima u zaposlenih odnosima u
kolektivu meuludskim kolektivu
odnosima.
2.3. Pribavlanje direktor,pom. - septembar 2014
Organizovanj ponuda od direktora
e nauno- turistikih 50% zaposlenih je Spiskovi uesnika Tim za RP Svake radne
strune agencija uestvovalo u ekskurzije godine
ekskurzije za nauno-strunim

65
zaposlene na Informisanje direktor,pom. -septembar 2014. ekskurzijama
godinjem zaposlenih i izbor direktora svake godine
nivou destinacije

Formiranje grupe i direktor, -oktobra 2014.


realizacija turistika
ekskurzije agencija

Rezultati ankete o zadovolstvu zaposlenih meuludskim odnosima u


kolektivu

Gotovo polovina ispitanih medicinskih sestra vaspitaa i vaspitaa su meuludske odnose u


kolektivu ocenili ocenom 3.

Predlozi kako bi se unapredili meuludski odnosi u prvom redu se odnose na edukovanje


zaposlenih na temu komunikacije i kooperativnosti, timskog rada, i uopte radionice koje bi
doprineli stvaranju bolih odnosa meu kolegama. Zatim vie vremena koje bi struni
saradnici posvetili vaspitaima, pridravanje pravilnika rada i ponaanja, ravnopravni odnosi
unutar Ustanove, potovanje mladih kolega, vie druenja u vidu ekskurzija i jednodnevnih
izleta, druenja van radnog vremena, primenom asertivne komunikacije...

Na pitanje da li im se deavaju nesporazumi sa zaposlenim i/ili rukovodstvom oko 80%


medicinskih sestra vapitaa i vaspitaa navodi da se ponekad deavaju, a manje od 20 % da
nikad nisu imali takvo iskustvo.

Gotovo sve ispitane medicinske sestre vaspitai i vespitai navode da su spremne da drugim
zaposlenima ukau ukoliko im njihovo ponaanje smeta ukoliko je u tolikoj meri da
prevazilazi njihove granice tolerancije. Neto manji broj je spreman da primedbe drugih
zaposlenih na sopstveno ponaanje uvek uvae.

XI REALIZACIJA SAMOVREDNOVANA

vremenska instrumenti i tehnike


predviena aktivnost nosioci aktivnosti ishodi aktivnosti
dinamika samovrednovanja
analiza stanja u oktobar 2014 Tim za samovrednovanje u izbor predmeta praenja i diskusija, skaliranje,
predkolskoj ustanovi u saradnji sa ostalim Timovima vrednovanja-PODRKA DECI I upitnici, posmatranje,
funkciji razvojnog PORODICI analiza dokumentacije
planiranja
izbor podruja novembar 2014 Tim za samovrednovanje izbor podruja vrednovanja - analiza i diskusija
samovrednovanja i PODRKA DECI I PORODICI i Prirunika za samovrednovanje i
pokazatela pokazatela: PP, GP, RP, vrednovanje rada, Standarda
specijalizovni/dodatnii programi, kvaliteta rada predkolskih
rezultati anketa i upitnika za ustanova , nivoa ostvarenosti
roditele, izvetaj sa radionica za
roditele, zapisnika sa roditelskih
sastanaka, Tim za podsticanje

66
darovitosti dece ,Tima za
vrednovanje i samovrednovanje,
Saveta roditela
izrada instrumenata novembar- koordinator Tima za skala za samovrednovanje testiranje (numerika skala)
decembar 2014 samovrednovanje
Podela i prikuplanje decembar-januar lanovi tima dobijeni rezultati samovrednovanja anketiranje, intervjuisanje,
upitnika, obrada podataka 2015. analiza dokumentacije
fotografija, zapisnika,
video zapisa
izrada izvetaja februar 2015 koordinator Tima za izraen izvetaj o samovrednovanju kvalitativna i
samovrednovanja samovrednovanje kvantitativna analiza
rezultata
izrada akcionog plana februar 2015 Tim za samovrednovanje u izraen akcioni plan prepoznavanje slabih strana
saradnji sa ostalim timovima i pokazatela na kojima treba
raditi, kao i jakih strana
koje treba odravati
osmilavanjem kokretnih
aktivnosti
realizacija akcionog mart -jun 2015 i lanovi tima u saradnji sa svim realizovan akcioni plan pokretanje konkretnih
plana dale zaposlenima aktivnosti, praenje
realizacije,
izvetavanje o postignutim
rezultatima, poreenje

XII REALIZACIJA INSTRUKTIVNO PEDAGOKOG


RADA

MESTO
AKTIVNOST VREME ODGOVORNA OSOBA
REALIZA-CIJE
struna sluba, rukovodioc aktiva
Timska izrada plana vaspitaa, rukovodioc aktiva
oktobar 2014. Inija
instruktivno-pedagokog rada sestara, direktor,pomonik
direktora.
struni saradnici, vaspitai,
meseno realizovanje
Svi objekti Inija med.sestre-vaspitai, direktor
instruktivno pedagokog rada
,pomonik direktora.
savetodavni rad sa vapitaem,
davanjem povratne informacije
o poseenoj aktivnosti, kao struni saradnk psiholog, direktor
nakon svakog pedagoko instruktivnog rada Inija
predlaganje mera za pomonik direktora.
unapreenje praenog segmenta
rada
Napisani izvetaji o
na kraju prvog polugodita, na kraju Struni saradnik, pomonik
realizovanim instruktivno- Inija
programske godine direktora.
pedagokim nadzorima
Izvetavanje Vaspitno na kraju prvog polugodita, na kraju Struni tim,direktor,pomonik
Inija
obrazovnog vea i analiza programske godine direktora.

67
U realizaciji pedagoko-instruktivnog rada koristi se individualni i grupni oblik
savetodavnog rada (kada se uvodi neka novina u rad ili postoji neki zajedniki problem), kao i
horizontalna evaluacija. Individualni oblik je najdominantniji oblik ukazivanja pedagoko-
instruktivne pomoi vaspitaima. Primenjuje se na svim bitnim etapama izvoenja vaspitno-
obrazovnog rada (izbor adekvatnih metoda, selekciju odreenih sredstava i didaktikih
medija; izbor i izradu didaktikih materijala za individualizaciju, nastavnog rada, vaspitnu
sredinu, izbor odgovarajuih tehnika i instrumenata, realizacija, motivacija dece,
komunikacija i sl.).

Cil instruktivno-pedagokog rada je da se ostvari opti uvid u VOR i unapredi


kvalitet, da se pomogne mlaim i neiskusnim vaspitaima, da se sagleda kvalitet pripremanja
i planiranja vaspitaa za vaspitno-obrazovni proces, da se vrednuju oblasti kvaliteta,
podsticanje razvoja i napredovanja decem saradnja sa porodicom i drutvenom zajednicom,
voenje dokumentacije, struno usavravanje i primenu, i dr. Instruktivno-pedagoki uvid se
najavluje vaspitau i med.sestri-vaspitau i zajedniki dogovara.

Ukazivanje pedagoko-instruktivne pomoi pretpostavla prethodnu analizu


dokumentacije (dnevnika rada, beleki i portfolija za praenje rada i razvoja deteta, deijih
produkata).

Povratna informacija se daje na prihvatliv nain kako bi se iznele i pozitivne i


negativne strane posmatrane i analizirane aktivnosti, ubrzo nakon poseene aktivnosti, putem
pisanog i obrazloenog izvetaja, bez prisustva drugih, uz negovanje i uvaavanje linog
stava vaspitaa, svaku primedbu, sugestiju i predlog treba struno da obrazloiti.

XIII PRAENE, REALIZACIJA I EVALUACIJA


GODINEG PLANA RADA USTANOVE

Praenje realizacije aktivnosti koje su planirane Godinjim planom rada, ostvaruje se


kroz:
R.br SADRAJ PRAENA NAIN NOSIOCI DINAMIKA

PRAENA REALIZACIJE

1. Vaspitno obrazovni rad Uvid u dnevnike rada struni saradnik, decembar/maj/jun/tokom godine,
po potrebi
(programske aktivnosti) Prisustvovanje

aktivnostima

2. Inkluzivno obrazovanje Uvid u dokumentaciju/mere Tim za inkluzivno tokom godine, maj/jun


individualizacije /pedagoki
profil/IOP; radna knjiga obrazovanje
vaspitaa i strunih
saradnika, Evidencija tima Timovi za podsticanje
za darovitosti kod dece

68
inkluzivno Struna sluba

obrazovanje, Vaspitai

Evidencija timova za Medicinsek

podsticanje darovitosti dece, sestre

vaspitai

Direktor

3. Zatita dece od nasila Evidencija tima , Tim za zatitu dece od tokom godine
nasila, zanemarivanja i
Knjiga rada vaspitaa, zlostavlanja, direktor
dokumentacija, pisani
materijal, zapisnici, izvetaji,
"Bezbedno dete", Akcioni
plan-mere za unapreivanje

4. Odmor i rekreacija Izvetaji vaspitaa nakon Vaspitai koji realizuju Jun 2015
realizovanih putovanja putovanja
dece

5. Specijalizovani programi-dodatni Izvetaji sa radionica, Tim za dodatne tokom godine


programi zapisnik tima za dodatne programe, vaspitai
programe, plan rada i
izvetaj Centra za rani
razvoj, evaluacioni listovi

6. Zdravstvena zatita Izvetaj kordinatora za pzz, Tim za preventivnu tokom godine


Izvetaji Zavoda za javno zdravstvenu zatitu
zdravle

7. Struno usvravanje Zapisnici vea, aktiva, Tim za struno tokom godine


evidencija o prisustvu usavravanje
seminarima,
tribinama;uverenja sa
strunih susreta, izvetaji sa
studijskih putovanja

8. Struni organi Zapisnici sa odranih Rukovodioci aktiva, tokom godine, maj/jun


sastanaka, prisustvo na pedagoki kolegijum
sastancima, analiza
realizovanih tema;

9. Saradnja sa roditelima Analiza dokumentacije, Struna sluba, pedagoki tokom godine


knjiga rada vaspitaa i kolegijum
i lokalnom sredinom strunog saradnika; izvetaji
i evaluacije radionica,
igraonica savetodavnog rada,
tribina i dr.

10. Kulturne i javne Izvetaji vaspitaa o Struna sluba, pedagoki tokom godine
realizovanim kolegijum tim za
manifestacije manifestacijama i ueu markenting
dece

Drugi deo praenja odnosi se na vrednovanje i samovrednovanje to podrazumeva


ukluivanje tima za vrednovanje u aktivnosti na nivou Ustanove. Samovrednovanje i

69
vrednovanje rada Ustanove je proces koji ima za cil unapreivanje rada, prihvatanje
odgovornosti i sagledavanje moguih pravaca razvoja i promena u radu Ustanove.

XIV Z A K Lj U A K
Svi planirani sadraji Godinjim planom rada su relizovani.
Mandat (etvrti po redu) direktora Jadranke Uzelac, u trajanju od etiri godine tee od
08.09.2012. godine.
Jedan od stratekih cileva osnivaa, pa i Ustanove, je irenje mree i otvaranje
objekata Ustanove u kojima bi se obavlao vaspitno-obrazovni rad u grupama celodnevnog
boravka dece, u svim naselenim mestima na teritoriji optine Inija i stvaranje bolih, ali i
jednakih uslova za rad u svim objektima. Taj cil je postignut, tako da danas u svim
naselenim mestima optine Inija su otvoreni objekti u kojima se obavla celodnevni
boravak.
Ustanova je u protekloj radnoj godini zadovolila potrebe svih zainteresovanih
korisnika sa podruja optine Inija i organizovala kvalitetan vaspitno obrazovni rad koji se
permanetno inovira u skladu sa najsavremenijim obrazovnim tehnologijama . Svi zaposleni u
Ustanovi su struni i profesionalno obavlaju svoje radne zadatke, obezbeen je veliki broj
strunog usavravanja van Ustanove i u Ustanovi.
Saradnja sa porodicom je bila dobra uz obostrano razumevanje i uvaavanje. Postoji
potreba za intezivnijim edukovanjem roditela i aktivnijim ueem u vaspitno-obrazovnim
radu. Roditeli su pozivani na redovne roditelske sastanke, organizovane su tribine vezane za
vaspitanje dece, ali im je, takoe ponueno da se kroz program ''otvorenih vrata'' mogu
individualno informisati o razvoju i napredovanju deteta u vrtiu.
Saradnja sa drutvenom sredinom je bila uspena i raznovrsna. Deca su imala priliku
da posete brojne ustanove, manifestacije, javne institucije, zanatlije, programe koje je
organizovala optina Inija...
70
I u ovoj radnoj godini boravak dece iz materijalno ugroenih porodica i boravak petog
i svakog narednog deteta,shodno vaeim odlukama od 01.01.2013 , finansiralo se iz
sredstava budeta optine Inija.
Cena boravka dece na mesenom nivou od 01.11.2012. je 4.000,00 dinara(ekonomska
cena je 20.000,00 dinara) i dale je nepromenjena.
Za potrebe tri O iz Inije i to Jovan Popovi, Duan Jerkovi, Petar Koi,
Ustanova priprema i distribuira obroke za decu u produenom boravku u osnovnim kolama (
50 dece).
Finansiranje Ustanove od strane optinskog i republikog budeta bilo je u skladu sa
Finansiskim planom. Finansiranje od strane roditela je uglavnom zadovolavajue. Manji broj
rostitela ne izmiruje svoje obaveze na vreme , pa Ustanova preuzima sve mere kako bi
pobolala naplatu obavetenja,opomene,telefonski pozivi ...
Ustanova raspolae sa dovolno sredstava za normalno funkcionisanje i nesmetano
obavlanje delatnosti.

Izvetaj rada uradio direktor Ustanove


sa strunim timom.
Direktor PU Boko Buha
_____________________________
Inija, septembar 2015. prof. pedagogije Jadranka Uzelac

71