You are on page 1of 4

LATIHAN ULANGKAJI

5 (a) Nyatakan sama ada ayat berikut suatu pernyataan atau bukan pernyataan ?
1 1 2
3 4 7

(b) Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut :

Sin = 1 jika dan hanya jika = 90

(c) Lengkapkan hujah berikut :

Premis 1 : Jika m nombor genap maka m boleh dibahagi tepat dengan 2

Premis 2 : ....

Kesimpulan : m bukan nombor genap.

JAWAPAN.

a)

b) Implikasi 1 :.

Implikasi 2 :
.

c) Premis 2 :
.

2. Selesaikan persamaan 5x + 2 = x (x + 6).


3. Dalam Rajah 2, O ialah asalan, titik B dan C terletak
pada paksi-x, titik A dan D terletak pada paksi-y. Garis
lurus AB adalah selari dengan garis lurus CE. Persamaan
2
garis lurus AB ialah y x4
3

(a) cari persamaan garis lurus CE


(b) Carikan pintasan x bagi garis CE

4. Lorekkan kawasan yang mewakili set berikut.

a. (F G) H b) ( F H ) G
G
G
F
H
F
H

10. Data dalam Rajah 7 menunjukkan markah dalam suatu ujian Matematik bagi 30 orang pelajar.
16 22 28 31 26 33
10 20 38 32 32 39

15 29 24 10 29 15
22 14 23 27 23 35

28 16 23 16 26 11
20 17 18 12

(a) Berdasarkan data dalam Rajah 7 dan dengan menggunakan saiz selang kelas 5, lengkapkan
Jadual 4 pada ruang jawapan.

[3 marks/ markah]

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah pada paksi-x dan 2 cm kepada 1 orang
pelajar pada paksi-y, lukiskan poligon kekerapan bagi data tersebut.

[5 marks/5markah]

(c) i) nyatakan kelas mod

ii) bilangan pelajar yang mendapat markah lebih daripada 30

(iii) hitungkan min markah ujian Matematik itu.

[4 marks/4 markah]