You are on page 1of 4

LCH TM NGNG CP IN SA CHA THEO K HOCH TI MT S KHU VC THUC THNH PH NHA

TRANG
T NGY 06/9 N NGY 12/9/2017

NGY KHU VC NGNG CP IN THI GIAN L DO

Hon i x FCO, x s,
in lc Vnh Hi: T.221+T.220 (Trng Cao ng Ngh Du lch Nha Trang), T.55
thay dy nhnh r vo TBA,
(ng in Bin Ph), T.216 (Cng ty TNHH Hong Qun), T.219 (Sn th thao
chuyn u ni MBA cp
Bc Vnh Hi), T.56 (ng in Bin Ph), T.235 + T.236 (Trng S quan thng
T 05h30 n 15h30. ngun REC. Thay MBA trm
tin), T.57 (ng in Bin Ph), T.58 (ng in Bin Ph), T.80, T.263 (Vin
T.53, T.57, T.55, T.58. Thi
Thng ng ), Pht), T.37A (Ba Lng), T.37C (Ba Lng), T.DD05 (n ng),
cng D h p, lp HCD h
T.138 (Khch sn Wonderland).
p.
9/6/2017
in lc Trung tm: T.05D (Trn Ph). T 07h00 n 12h00 Thay HCD h p.

in lc Trung tm: T.48A (Phng Si). T 07h00 n 17h00 San ti h p qua TBA T.48D
in lc Vnh Nguyn: T.348, T.487, T.489 (Khu th Phc Long A), T.467 (Khu Hon chuyn MBA trm T.348
T 07h30 n 09h30
th An Vin). v T.467.
in lc Vnh Nguyn: T.318 (Tiu on D12 Thng Tin). T 09h30 n 11h00. Thay MBA T.318.

in lc Vnh Hi: T.52 (Bc Sn). T 06h00 n 09h30. Hon i x FCO, x s.

in lc Vnh Hi: H p l A T.35B (Ni Sn). T 09h30 n 11h30. Thi cng D h p.

in lc Vnh Hi: H p l B T.35B (Ni Sn). T 06h00 n 16h30. Thi cng D h p.

in lc Trung tm: T.41K (Kim Bng). T 07h00 n 17h00. Thi cng D h p.

in lc Trung tm: T.05C (Trn Ph). T 07h00 n 12h00. Thay HCD h p.


9/7/2017
in lc Trung tm: T.67B (h Thanh). T 07h00 n 10h00. Thay FCO trm.
9/7/2017

in lc Vnh Nguyn: T.99 (ng R), T.465B (KT VCN), T.320 (DN Hng T 07h00 n 07h30 v t Tho u lo tuyn 482/E27
Bin), T.25B (ng Mui), T.483 (Cty bm nc HUD), T.485, T.312B (NM thuc 16h30 n 17h00. ti VT 05.
l), T.322 (Bao b thuc l), F5C (Dt Tn Tin).
Thi cng h ngm ng dy
T 07h00 n 17h00.
in lc Vnh Nguyn: T.465B (KT VCN). trung p.

in lc Vnh Nguyn: T.87B (ng Nguyn Tri Phng). T 07h00 n 15h00. Thay t in

in lc Vnh Hi: T.382 (Nh ha tng), T.383, T.384 (Bi rc Lng Ha), T.198,
Hon i x FCO, x s
198B (Cty TNHH Hng Long), T.210 (Phm ng Khoa), T.184 ( Thnh c Tin),
TBA, thay x dy. - Thay
T.197 (Cty TNHH Sao Mai Anh), T.199 (Cty CP B tng Mng Thanh), T.195 (Cty T 05h30 n 15h30.
MBA. - Tho v u lo ti
TNHH Hng Thnh), T.294 (Cty TNHH Hng Linh, Cty TNHH Nam Thnh Long),
VT18-6.
T.196 (Cty TNHH Long Hng).

in lc Vnh Hi: T.98 (Vnh Ngc), T.54E (Ngc Sn), T.155, T.155B (Sui T 05h30 n 11h30. Thay buloong x.
9/8/2017 khong nng Seafood F.17), T.157 (Sui khong nng Thp B).
Thi cng D h p, lp HCD
in lc Trung tm: T.11, T.12. T.16 (n ng). T 06h00 n 16h30.
h p.
in lc Trung tm: T.05E (Trn Ph). T 07h00 n 12h00. Thay HCD h p.

in lc Trung tm: T.93A (Vnh Hip). T 07h00 n 17h00. Thi cng D h p.

in lc Vnh Nguyn: T.02 (Cht1-Trn Ph). T 07h00 n 14h00. Thay t in


Thi cng D h p, lp HCD
in lc Vnh Hi: H p l B T.23B ( C Chi). T 06h00 n 16h30.
h p.
9/9/2017
Thi cng D h p, san ti h
in lc Trung tm: T.68B, T.68C (Ngc Hi). T 07h00 n 17h00.
p
Thi cng D h p, lp HCD
9/10/2017 in lc Vnh Hi: H p l B T.59D (Nam Hn Kh). T 06h00 n 12h30.
h p.
in lc Trung tm: T.05B (Trn Ph). T 07h00 n 12h00. Thay HCD h p.

9/11/2017 in lc Vnh Nguyn: T.72 (ng V Th Su-Vnh Trng). T 07h30 n 16h00. Thi cng D h p.
9/11/2017

in lc Vnh Nguyn: T.78B (khu vc Bnh Tn - ng Phng Hng). T 07h30 n 15h00. Thi cng D cp.
T 07h00 n 10h00. (mi
in lc Vnh Hi: T.59C (Ph Xng), T.59A (Vnh Hi), T.153 (Khu AT). Th nghim nh k.
trm mt in 01 gi)
Hon i x FCO, x s
in lc Vnh Hi: T.60 (ng Nguyn Xin). T 07h00 n 10h00.
TBA
in lc Trung tm: T.14A (Phng Si). T 07h00 n 17h00. Thay HCD h p.

9/12/2017 in lc Trung tm: T.17C (Nguyn Thin Thut). T 07h00 n 12h00. Thay HCD h p.

in lc Vnh Nguyn: T.220 (Cty CP DV-VH v Qung co). T 07h30 n 08h30. Th nghim nh k.

in lc Vnh Nguyn: T.25 (ng Phng Khng), T.24B (Tp th tiu on 377 T 08h30 n 10h30. Th nghim nh k.
- ng Phng Khng).

in lc Vnh Nguyn: T.25C (L Hng Phong), T.25B (ng Mui 2). T 08h00 n 10h00. Thi cng D h p
1992 5256
173 438
146
996 5840
58
3219