You are on page 1of 12

vkjksg

Hkkx 1
d{kk 11 osQ fy, fganh (vkkkj) dh ikB~;iqLrd
ISBN 81-7450-487-7
izFke laLdj.k lokZf/dkj lqjf{kr
tuojh 2006 ek?k 1927 q izdk'kd dh iwoZ vuqefr osQ fcuk bl izdk'ku osQ fdlh
Hkkx dks Nkiuk rFkk bySDVkWfudh] e'khuh] iQksVksizfrfyfi]
iqueqZnz.k fjdkWfMZx vFkok fdlh vU; fof/ ls iqu% iz;ksx ifr
}kjk mldk laxzg.k vFkok izlkj.k oftZr gSA
iQjojh 2007 ek?k 1928 q bl iqLrd dh fch bl 'krZ osQ lkFk dh xbZ gS fd
izdk'kd dh iwoZ vuqefr osQ fcuk ;g iqLrd vius ewy
uoacj 2007 dkrd 1929 vkoj.k vFkok ftYn osQ vykok fdlh vU; izdkj ls
O;kikj }kjk m/kjh ij] iqufoZ; ;k fdjk, ij u nh
fnlacj 2008 ikS"k 1930 tk,xh] u csph tk,xhA
fnlacj 2009 ikS"k 1931 q bl izdk'ku dk lgh ewY; bl i`"B ij eqfzr gSA jcM+
dh eqgj vFkok fpidkbZ xbZ iphZ (fLVdj) ;k fdlh
uoacj 2010 dkfrZd 1932 vU; fof/ }kjk vafdr dksbZ Hkh la'kksf/r ewY; xyr gS
rFkk ekU; ugha gksxkA
twu 2012 T;s"B 1934
tuojh 2013 ikS"k 1934 ,u-lh-bZ-vkj-Vh- osQ izdk'ku izHkkx osQ dk;kZy;
,u-lh-bZ-vkj-Vh- oSaQil
fnlacj 2014 ikS"k 1936 Jh vjfoan ekxZ
u;h fnYyh 110 016 iQksu % 011&26562708
PD 70T RPS 108] 100 iQhV jksM
gsyh ,DlVsas'ku] gksLMsosQjs
cuk'kadjh III bLVst
jk"Vh; 'kSf{kd vuqla/ku vkSj izf'k{k.k csaxyq# 560 085 iQksu % 080&26725740
ifj"kn~] 2006 uothou VLV Hkou
Mkd?kj uothou
vgenkckn 380 014 iQksu % 079&27541446
lh-MCY;w-lh- oSaQil
fudV% /udy cl LVkWi ifugVh l
dksydkrk 700 114 iQksu % 033&25530454
lh-MCY;w-lh- dkWEIySDl
` 65.00 ekyhxkao
xqokgkVh 781021 iQksu % 0361&2674869

izdk'ku lg;ksx
,u-lh-bZ-vkj-Vh- okVjekoZQ 80 th-,l-,e- v;{k] izdk'ku foHkkx % ,u- osQ- xqIrk
isij ij eqfnzrA eq[; mRiknu vfkdkjh % dY;k.k cuthZ
eq[; laiknd % 'osrk mIiy
izdk'ku izHkkx esa lfpo] jk"Vh; 'kSf{kd
eq[; O;kikj izca/d % xkSre xkaxqyh
vuqlakku vkSj izf'k{k.k ifj"kn~] Jh vjfoan
lgk;d mRiknu vf/dkjh % jktsUnz pkSgku
ekxZ] u;h fnYyh 110 016 }kjk izdkf'kr
vkoj.k % lS;n gSnj jkk
rFkk pkj fn'kk, fizaVlZ izk-fy-] th&39] fp=k % vk'kqrks"k 'kj.k
lSDVj&3] uks,Mk 201 301 }kjk eqfnzrA
vkeq[k

jk"Vh; ikB~;p;kZ dh :ijs[kk&2005 lq>krh gS fd cPpksa osQ LowQyh thou


dks ckgj osQ thou ls tksM+k tkuk pkfg,A ;g flkar fdrkch Kku dh ml
fojklr osQ foijhr gS ftlosQ izHkkoo'k gekjh O;oLFkk vkt rd LowQy vkSj ?kj
osQ chp varjky cuk, gq, gSA u;h jk"Vh; ikB~;p;kZ ij vkkkfjr ikB~;e vkSj
ikB~;iqLrosaQ bl cqfu;knh fopkj ij vey djus dk iz;kl gSaA bl iz;kl esa gj
fo"k; dks ,d ekcwr nhokj ls ?ksj nsus vkSj tkudkjh dks jVk nsus dh izo`fk dk
fojks/ 'kkfey gSA vk'kk gS fd ;s dne gesa jk"Vh; f'k{kk uhfr (1986) esa
of.kZr cky&osaQfnzr O;oLFkk dh fn'kk esa dkI+kQh nwj rd ys tk,xsA
bl iz;Ru dh liQyrk vc bl ckr ij fuHkZj gS fd LowQyksa osQ izkpk;Z vkSj
v;kid cPpksa dks dYiuk'khy xfrfof/;ksa vkSj lokyksa dh enn ls lh[kus vkSj
lh[kus osQ nkSjku vius vuqHkoksa ij fopkj djus dk fdruk volj nsrs gSaA geas
;g ekuuk gksxk fd ;fn txg] le; vkSj vkkknh nh tk, rks cPps cM+ksa }kjk
lkSaih xbZ lwpuk&lkexzh ls tqM+dj vkSj tw>dj u, Kku dk l`tu djrs gSaA f'k{kk
osQ fofo/ lk/uksa ,oa ksrksa dh vuns[kh fd, tkus dk izeq[k dkj.k ikB~;iqLrd
dks ijh{kk dk ,dek=k vk/kj cukus dh izo`fk gSA ltZuk vkSj igy dks fodflr
djus osQ fy, k:jh gS fd ge cPpksa dks lh[kus dh izf;k esa iwjk Hkkxhnkj ekusa
vkSj cuk,] mUgsa Kku dh fu/kZfjr [kqjkd dk xzkgd ekuuk NksM+ nsaA
;s ms'; LowQy dh nSfud knxh vkSj dk;Z'kSyh esa dkI+kQh isQjcny dh ekx
djrs gSaA nSfud le;&lkj.kh esa yphykiu mruk gh k:jh gS ftruk okf"kZd
oSQysaMj osQ vey esa pqLrh] ftlls f'k{k.k osQ fy, fu;r fnuksa dh la[;k
gdhdr cu losQA f'k{k.k vkSj ewY;kadu dh fof/;k Hkh bl ckr dks r; djsaxh
iv

fd ;g ikB~;iqLrd LowQy esa cPpksa osQ thou dks ekufld ncko rFkk cksfj;r
dh txg [kq'kh dk vuqHko cukus esa fdruh izHkkoh fl gksrh gSA cks> dh
leL;k ls fuiVus osQ fy, ikB~;e fuekZrkvksa us fofHkUu pj.kksa esa Kku dk
iqufuZ/kZj.k djrs le; cPpksa osQ euksfoKku ,oa v;kiu osQ fy, miyC/
le; dk ;ku j[kus dh igys ls vf/d lpsr dksf'k'k dh gSA bl dksf'k'k
dks vkSj xgjkus osQ ;Ru esa ;g ikB~;iqLrd lksp&fopkj vkSj foLe;] NksVs
lewgksa esa ckrphr ,oa cgl] vkSj gkFk ls dh tkus okyh xfrfof/;ksa dks
izkFkfedrk nsrh gSA
,u-lh-bZ-vkj-Vh- bl iqLrd dh jpuk osQ fy, cukbZ xbZ ikB~;iqLrd fuekZ.k
lfefr osQ ifjJe osQ fy, rKrk O;Dr djrh gSA ifj"kn~ Hkk"kk lykgdkj
lfefr osQ v;{k izks- ukeoj lg vkSj bl iqLrd osQ eq[; lykgdkj izks-
iq#"kkske vxzoky dh fo'ks"k vkHkkjh gSA bl ikB~;iqLrd osQ fodkl esa dbZ
f'k{kdksa us ;ksxnku fd;k_ bl ;ksxnku dks laHko cukus osQ fy, ge muosQ izkpk;ks
osQ vkHkkjh gSaA ge mu lHkh laLFkkvksa vkSj laxBuksa osQ izfr rK gSa ftUgksaus vius
lalk/uksa] lkexzh rFkk lg;ksfx;ksa dh enn ysus esa gesa mnkjrkiwoZd lg;ksx fn;kA
ge ek;fed ,oa mPp f'k{kk foHkkx] ekuo lalkku fodkl ea=kky; }kjk
izksisQlj e`.kky ehjh ,oa izksisQlj th-ih- ns'kikaMs dh v;{krk esa xfBr fuxjkuh
lfefr (ekWuhVfjax desVh) osQ lnL;ksa dks viuk ewY;oku le; vkSj lg;ksx nsus
osQ fy, kU;okn nsrs gSaA O;oLFkkxr lq/kjksa vkSj vius izdk'kuksa esa fujarj fu[kkj
ykus osQ izfr lefiZr ,u-lh-bZ-vkj-Vh fVIif.k;ksa ,oa lq>koksa dk Lokxr djsxh
ftuls Hkkoh la'kkskuksa esa enn yh tk losQA

funs'kd
u;h fnYyh jk"Vh; 'kSf{kd vuqlakku
20 fnlacj 2005 vkSj izf'k{k.k ifj"kn~
ikB~;iqLrd fuekZ.k lfefr

v;{k] Hkk"kk lykgdkj lfefr


ukeoj flag] iwoZ v;{k] Hkkjrh; Hkk"kk osaQnz] ts-,u-;w-] u;h fnYyh
eq[; lykgdkj
iq#"kkske vxzoky] iwoZ izksI+ksQlj] Hkkjrh; Hkk"kk osaQnz] ts-,u-;w- u;h fnYyh
eq[; leUo;d
jketUe 'kekZ] iwoZ izksI+ksQlj ,oa v;{k] Hkk"kk f'k{kk foHkkx] ,u-lh-bZ-vkj-Vh-] u;h fnYyh
lnL;
vuwi oqQekj] izkIs -ksQlj] {ks=kh; f'k{kk laLFkku] Hkqous'oj
bUnzk lDlsuk] v;kfidk] {ks=kh; f'k{kk laLFkku] vtesj
m"kk 'kekZ] ,lksfl,V izkIs -ksQlj] ,u-lh-bZ-vkj-Vh-] u;h fnYyh
fnyhi flag] izksIksQlj ,oa oqQy lfpo] nf{k.k Hkkjr fganh izpkj lHkk] psUubZ
uhyoaQB oqQekj] v;kid] u;h fnYyh
johUnz f=kikBh] i=kdkj] u;h fnYyh
jkec{k] izkIs -ksQlj] tokgjyky usg: fo'ofo|ky;] u;h fnYyh
latho oqQekj] ofj"B izoDrk] ns'kcU/q dkyst] u;h fnYyh
lehj oj.k uUnh] v;kid] ch-,p-bZ-,y- LowQy] gfj}kj
lnL;&leUo;d
la;k flag] izkIs -ksQlj] Hkk"kk f'k{kk foHkkx] ,u-lh-bZ-vkj-Vh-] u;h fnYyh
vkHkkj
bl iqLrd osQ fuekZ.k esa vdknfed lg;ksx osQ fy, ge fo'ks"k vkeaf=kr uhjtk
jkuh] ih-th-Vh-] panz vk;Z fo|k eafnj] u;h fnYyh dk vkHkkj O;Dr djrs gSaA
bl iqLrd esa lfEefyr djus osQ fy, ftu jpukdkjksa @ ifjtuksa @ laLFkkvksa @
izdk'kuksa @ if=kdkvksa ls vuqefr feyh gS] muesa ".kk lkscrh] 'ks[kj tks'kh] eUuw
HkaMkjh] ".k ukFk] f=kykspu] fueZyk iqrqy_ lR;ftr jk; vkSj 'upanj osQ fy,
jktdey izdk'ku_ jkk osQ fy, v'kksd oktis;h_ iar osQ fy, lqferk iar]
jkeujs'k f=kikBh osQ fy, t;ar oqQekj f=kikBh_ nq";ar oqQekj osQ fy, jkts'ojh
R;kxh vkSj ik'k osQ fy, peuyky osQ rK gaSA
iqLrd osQ fuekZ.k esa rduhdh lg;ksx osQ fy, oaQI;wVj LVs'ku (Hkk"kk
foHkkx) osQ izHkkjh ij'kjke dkSf'kd] dkWih ,MhVj] jke th frokjh] izeksn oqQekj
frokjh vkSj ;rsUnz oqQekj ;kno] izwiQ jhMj] deys'k oqQekjh vkSj bUnqefr
ljdkj] Mh-Vh-ih- vkWijsVj] t; izdk'k jk; vkSj lfpu oqQekj osQ ge vkHkkjh
gSa_ ys[kdksa osQ fp=kksa osQ fy, jktdey izdk'ku vkSj lat; tks'kh] lkt lTtk
lackh fp=kksa osQ fy, eM+bZ vkSj cky Hkou if=kdk rFkk ikB~; lkexzh lacakh
lg;ksx osQ fy, dFkkfp=k if=kdk osQ vkHkkjh gSaA
;g iqLrd
jk"Vh; ikB~;p;kZ dh :ijs[kk&(2005) bl ckr ij cy nsrh gS fd f'k{kk
cks>jfgr vkSj #fpdj gks rkfd fo|kFkhZ dks [kqn&c&[kqn i<+us dk pLdk yx
tk,A orZeku 'kSf{kd ljksdkjksa osQ lanHkZ esa ;g ,d pqukSrh gSA Hkk"kk cPps dh
f'k{kk osQ fy, kehu dk dke djrh gS vkSj lkfgR; bl kehu dh flapkbZ
dk izeq[k lkku gS] vr% jk"Vh; ikB~;p;kZ dh ;g pqukSrh Hkk"kk&lkfgR; dh
iqLrdksa osQ fy, oqQN vfkd gSA bl iqLrd osQ fuekZ.k esa p;u vkSj izLrqfr
nksuksa gh Lrjksa ij ;g dksf'k'k jgh gS fd fganh Hkk"kk&lkfgR; dh f'k{kk vewrZ
u jg dj fo|kFkhZ osQ thou] #fp vkSj vuqHko lalkj dk fgLlk cu losQA
;g iqLrd X;kjgoha d{kk esa vk/kj ikB~;e osQ :i esa gnh i<+us okys
fo|kfFZk;ksa osQ fy, cukbZ xbZ gSA ;qokoLFkk dh ngyhk ij dne j[krs ;s
fd'kksj fo|kFkhZ thou osQ gj {ks=k esa vkxs c<+us dh laHkkouk, ryk'k jgs
gksrs gSaA gekjk iz;kl gS fd Hkk"kk lkfgR; dh ;g iqLrd laHkkouk, ryk'krs
fo|kFkhZ osQ fy, lksp&fopkj] foe'kZ vkSj vfHkO;fDr dk iq[rk vkkkj
rS;kj djus esa enn djsA
vkkqfud gnh viuh fodkl ;k=kk esa fofHkUu vk;ke vkSj vkdkj ysrh jgh gSA
;g Hkh dgk tk ldrk gS fd Hkkjrh; lekt esa ftl rjg ls Hkkocks/ dk
fodkl gqvk gS] mlh rjg fganh lkfgR; dk HkhA blosQ izfrfcacu osQ fy,
dkye osQ fodkl osQ vuqlkj fganh lkfgR; osQ fofok :iksa dks izLrqr djus
dh dksf'k'k dh xbZ gS rkfd fo|kFkhZ bl iqLrd osQ }kjk vcrd osQ fganh osQ
fodkle ls vius dks tksM+ losaQA
;g izfrfcacu osQoy gnh rd lhfer u jgdj gnhrj Hkk"kkvksa osQ vuqokn
dks Hkh lesVs gq, gSA ;g dksf'k'k ,d vksj iwjs ns'k osQ lkekftd iVy ls
tqM+us dk iz;kl gS rks nwljh vksj vuqoknksa esa foLrkj ikrh gnh osQ lkEkF;Z
dh igpku Hkh gSA
viii

tc lkekftd Hkkocks/ cnyrk gS rks lkfgR; u;k vkdkj ysrk gS vkSj tc


u;k lkfgR; vkrk gS rks Hkk"kk Hkh u;k :i ysrh gSA dchj us dgk Hkh gS
^Hkk[kk cgrk uhj*] ;kuh Hkk"kk fLFkj u gksdj xfr'khy gSA bl iqLrd esa
izkjafHkd fganh ls ysdj vkt osQ le; esa fy[kh tkus okyh gnh osQ :i Hkh
fey tk,xs] blosQ ek;e ls gekjk iz;kl ;g Hkh gS fd fo|kFkhZ osQ Hkk"kk
lalkj oQk foLrkj gks vkSj os tku loasQ fd Hkk"kk ;qx osQ vuqlkj u;k :i vkSj
vkdkj xzg.k djrh gSA
vkt ls oqQN le; igys rd lkfgR; oqQN [kkl oxks rd lhfer Fkk] ys[kd
vkSj ikBd nksuksa gh n`f"V;ksa lsA orZeku le; esa lkfgR; osQ ys[kd vkSj ikBd
dh nqfu;k dk foLrkj gqvk gSA lekt osQ os fgLls tks vc rd vuns[ks Fks] mUgas
ok.kh feyh gSA vcrd oafpr jgs rcosQ dk lkfgR; osQ eap ij jpukRed
mn; gqvk gSA L=kh] nfyr] vkfnoklh ys[kdksa dh tkZ ls lkfgR; dh Hkk"kk dks
u;k rsoj vkSj vfHkO;fDr dk u;k O;kdj.k feyk gSA gekjh dksf'k'k gS fd ;qok
gksrs fo|kfFkZ;ksa dk bl u;h vfHkO;fDr ls viukis dk fj'rk cu losQA
gtkjh izlkn f}osnh us dgk gS lkfgR; bfrgkl ugha gS lkfgR; foKku ugha gS]
lkfgR; xf.kr ugha gS] lkfgR; n'kZu ugha gS ysfdu lkfgR; esa ;g lc ,d lkFk
ekStnw gSA ;ksa rks ;g ckr fdlh Hkh Hkk"kk osQ lkfgR; ij ykxw gksrh gS] ysfdu
vxj vkt ge osQoy gnh lkfgR; dks ns[ksa rks gnh dk iljrk lalkj ,d vksj
d'ehj ls dU;koqQekjh dks tksMr+ k gS rks nwljh vksj i=kdkfjrk] lekt foKku]
i;kZoj.k] vFkZfoKku] dyk] fi+ QYe vkfn dks lesVs gSA gekjk iz;kl bu fofHkUu
iz;fq Dr;ksa esa foLrkj ikrh fganh ls fo|kfFkZ;ksa dk laokn djkuk gSA
orZeku le; esa tgk ,d vksj dbZ fo/k, ,d nwljs ls feytqy xbZ gSa] ogha
nwljh vksj dbZ u;h fo/kvksa dk mn; Hkh gqvk gSA jpukRed tkZ fdlh
caku dks Lohdkj ugha djrhA dbZ dkyt;h jpuk, caku dks rksM+rh gSa vkSj
u;h fokk dks tUe nsrh gSaA fo|kFkhZ dk Kku osQoy ,d ;k nks fokkvksa rd
lhfer u jgs] cfYd og orZeku le; dh leLr fokkvksa ls ;FkklaHko
ix

ifjfpr gks losQ] bl n`f"V ls bl iqLrd esa dbZ u;h fokkvksa dks fy;k x;k
gSA 'kCnfp=k] vkRedFkk vkSj iVdFkk ,slh gh fokk, gSaA
bl iqLrd osQ nks [kaM gS x| [kaM vkSj dkO; [kaM] ftlesa x| vkSj dkO;
dh fofHkUu Nfo;ksa dks lekfgr fd;k x;k gSA x| [kaM esa Hkkjrsanq ;qxhu
(vkkqfud psruk vkSj uotkxj.k dh tkZ laiUu) fganh ls ysdj orZeku
fganh x| jpukvksa dks pquk x;k gSA dkO; [kaM esa eq[; :i ls [kM+h cksyh dh
dforkvksa dks gh pquk x;k gSA p;u esa rhu ckrsa ;ku nsus ;ksX; gSa] ,d
fganh dfork dh i`"BHkwfe dh tkudkjh osQ fy, dchj vkSj ehjk osQ inksa dk
p;uA nks vkkqfud fganh dfork dh 'kSfy;ksa vkSj eqgkojksa ls ifjp; osQ
fy, jkeujs'k f=kikBh ls ysdj nq";ar rd dh dforkvksa dh izLrqfrA rhu
vDd egknsoh] ik'k vkSj fueZyk iqrqy dh dforkvksa osQ ek;e ls fganh
dfork osQ lekukarj Hkkjrh; Hkk"kkvksa dh dfork dh le> iSnk djukA
vH;klksa esa ikB osQ lkFk vkSj ikB osQ vkl&ikl dh nqfu;k vkSj 'kCnksa osQ
lanHkZxr vFkZ&Nfo;ksa osQ fy, 'kCn&Nfo dks lekfgr fd;k x;k gS] tks
jk"Vh; ikB~;p;kZ dk ,d izeq[k ms'; gSA
'kCnksa osQ lkFk&lkFk jaxksa dh ,d cM+h nqfu;k vuns[kh jgh gSA yksdfp=k ,sls
gh jaxksa dh nqfu;k gS tgk vkfne laLfr viuh iwjh mQtkZ osQ lkFk fn[kkbZ
iM+rh gSA bl iqLrd dh lkt&lTtk esa txg&txg yksdfp=k fn[kkbZ iM+saxs]
ftudh vkM+h&frjNh js[kk, gesa ,d vyx nqfu;k esa ys tkrh gSaA blh osQ
lekUkkUrj eq[kkoj.k ij cgqjaxh laLfr dks vfHkO;Dr djrk lS;n gSnj jkk
dk fp=k jktLFkku rFkk i`"Bkoj.k ij Kku osQ u, vaoqQj.k dks laosQr djrk
tfeZus'ku uked fp=k fn;k tk jgk gSA fp=kksa dh bl nqfu;k ls xqkjuk viuh
tM+ksa ls tqM+us dk ,glkl ns ldrk gSA
fo|kFkhZ] iqLrd vkSj v;kid osQ chp ,d laoknkRed fj'rk dk;e gks] ;g
iqLrd bl fn'kk esa ,d iz;kl gSA ;g iz;kl fujarj csgrj gksrk jgs] blosQ
fy, lq>koksa dk Lokxr jgsxkA
fo"k;&lwph
x| [kaM
vkeq[k iii
;g iqLrd v
1- iz s e pa n ued dk nkjksxk 3
2- ".kk lkscrh fe;k ulh#hu 20
3- lR;ftr jk; viw osQ lkFk <kbZ lky 31
4- ckyeqoqaQn xqIr fonkbZ laHkk"k.k 44
5- 'ks[kj tks'kh xyrk yksgk 54
6- ".kukFk Lihfr esa ckfj'k 68
7- eUuw HkaMkjh jtuh 79
8- 'upa n j tkequ dk isM+ 100
9- tokgjyky usg: Hkkjr&ekrk 112
10- lS;n gSnj jkk vkRek dk rki 118

dkO; [kaM
1- dchj 1- ge rkS ,d ,d dfj tkaukaA 129
2- larksa ns[kr tx ckSjkukA
2- ehjk 1- esjs rks fxjkj xksiky] nwljks u dksbZ 135
2- ix ?kqa?k: ckafk ehjka ukph
xii

3- jkeujs'k f=kikBh ifFkd 140


4- lqfe=kkuanu iar os vk[ksa 145
5- Hkokuh izlkn feJ ?kj dh ;kn 151
6- f=kyks p u paik dkys dkys vPNj ugha phUgrh158
7- nq";ar oqQekj xky 164
8- vDd egknsoh 1- gs Hkw[k! er epy 169
2- gs esjs twgh osQ iwQy tSls bZ'oj
9- vorkj flag ik'k lcls [krjukd 173
10- fueZyk iqrqy vkvks] feydj cpk, 179