You are on page 1of 1

LAMPIRAN 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS____________________________

BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS

Nama : Angka Giliran:


Kod: Nama Kursus:
Pensyarah :
Tarikh Hantar : Tarikh Terima (Diisi oleh pensyarah)

Pengakuan Pelajar
Saya mengaku bahawa kerja kursus ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tanda tangan Pelajar :____________________________ Tarikh :________________

Perincian Maklum Balas Kerja Kursus


Pemeriksa Moderator (jika berkaitan)
Kekuatan: Kekuatan:

Aspek yang boleh diperbaiki: Aspek yang boleh diperbaiki:

Tanda tangan: Tarikh: Tanda tangan: Tarikh:

Pengesahan Pelajar
Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuki dan
fahami.

Catatan (jika ada)

Tanda tangan Pelajar : Tarikh :