You are on page 1of 112

Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry

Age of Wonders II
The Wizards
Throne
autorzy:
Dawid Klatry Ossowski & Anna Gengar Deja

Copyright wydawnictwo GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeone.


www.gry-online.pl

Prawa do uytych w tej publikacji tytuw, nazw wasnych, zdj, znakw towarowych i handlowych, itp.
nale do ich prawowitych wacicieli.
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

SPIS TRECI

Wstp________________________________________________________________ 3
Zasady oglne _________________________________________________________ 5
Magia ________________________________________________________________ 7
Bohaterowie __________________________________________________________ 9
Miasta ______________________________________________________________ 11
Armie _______________________________________________________________ 14
Rasy ________________________________________________________________ 17
Rasy Ze (z natury) __________________________________________________ 17
Rasy Neutralne______________________________________________________ 19
Rasy Dobre (z charakteru) _____________________________________________ 20
Rasy Suplement ___________________________________________________ 22
Strategie produkcji ____________________________________________________ 23
Walka_______________________________________________________________ 26
Walka Suplement __________________________________________________ 29
Obrona miasta ________________________________________________________ 31
Zdobywanie twierdzy___________________________________________________ 32
Spis jednostek ________________________________________________________ 33
Rasy Ze ___________________________________________________________ 33
Rasy Neutralne______________________________________________________ 34
Rasy Dobre_________________________________________________________ 35
Pozostae jednostki __________________________________________________ 37
Skrty ____________________________________________________________ 39
Spis atrybutw jednostek _______________________________________________ 42
Spis czarw __________________________________________________________ 49
Budowle w miastach ___________________________________________________ 56
Legenda miejsc na mapie________________________________________________ 59
Etap 0 Tutorial ______________________________________________________ 62
Etap 1 Ogie Faza Pocztkowa ________________________________________ 64
Etap 2 Ogie Faza Mistrzowska ________________________________________ 67
Etap 3 Ogie Faza Specjalna __________________________________________ 70
Etap 4 Woda Faza Pocztkowa_________________________________________ 73
Etap 5 Woda Faza Mistrzowska ________________________________________ 75
Etap 6 Woda Faza Specjalna __________________________________________ 78
Etap 7 ycie Faza Pocztkowa _________________________________________ 80
Etap 8 ycie Faza Mistrzowska_________________________________________ 83
Etap 9 ycie Faza Specjalna ___________________________________________ 85
Etap 10 Powietrze Faza Pocztkowa ____________________________________ 87
Etap 11 Powietrze Faza Mistrzowska ____________________________________ 90
Etap 12 Powietrze Faza Specjalna ______________________________________ 92
Etap 13 Ziemia Faza Pocztkowa _______________________________________ 94
Etap 14 Ziemia Faza Mistrzowska ______________________________________ 96
Etap 15 Ziemia Faza Specjalna_________________________________________ 98
Etap 16 mier Faza Pocztkowa______________________________________ 100
Etap 17 mier Faza Mistrzowska _____________________________________ 102
Etap 18 mier Faza Specjalna _______________________________________ 105
Etap 19 Kosmos ____________________________________________________ 108

Copyright wydawnictwo GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeone.


Nieautoryzowane rozpowszechnianie caoci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione
bez pisemnego zezwolenia GRY-OnLine S.A. Ilustracja na okadce - wykorzystana za zgod Shutterstock
Images LLC. Wszelkie prawa zastrzeone. Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.

Dodatkowe informacje na temat opisywanej w tej publikacji gry znajdziecie na stronach serwisu GRY-OnLine.
www.gry-online.pl

Strona: 2 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Wstp

Witamy w poradniku do gry Age of Wonders 2 The Wizards Throne. Kady fan fantasy z
pewnoci nie raz marzy o wcieleniu si w posta potnego Czarodzieja dowodzcego wieloma
armiami i to wanie umoliwi Wam AOW2. Nie tylko bdziecie rozkazywa licznemu wojsku, ale
take przeywa przygody bohaterw tworzcych legendy.

Przede wszystkim pragn zaznaczy, e poradnik ten nie jest instrukcj obsugi, wic nie ma tu
opisu wszystkich opcji menu. Porady tu zawarte pomog Ci w osigniciu zwycistwa, lecz
pamitaj, e w grach strategicznych zwyciy mona rnymi sposobami. Dlatego radzimy
traktowa nasze wskazwki jako punkt wyjcia do tworzenia wasnych strategii. Zanim przejdziecie
do poradnika, polecamy zapozna si z uwagami, oraz legend i oznaczeniami w tekcie i na
mapach.

Uwagi

Poradnik nie jest instrukcj obsugi, wic nie ma tu opisu wszystkich opcji menu.

Porady tu zawarte pomog Ci w osigniciu zwycistwa, lecz pamitaj, e w grach


strategicznych zwyciy mona rnymi sposobami.

Terminy: etap, scenariusz, mapa oznaczaj jedno i to samo.

Terminy: jednostki miotajce pociski, strzelcy, ucznicy w wikszoci przypadkw oznaczaj


jedno i to samo.

Mapy do kolejnych etapw kampanii mog zawiera bdy w nazwach miast duo nazw jest
losowanych w trakcie adowania kolejnego etapu.

W niektrych miejscach na mapach nie zmieciy si wszystkie oznaczenia skarbw.


Waniejsze miejsca s wszystkie.

Pojawienie si niektrych skarbw i surowcw na mapie zaley od wczeniej wybranego


stopnia trudnoci dlatego ich pooenie mog si rni od zaznaczonego na mapach.

Kierunki dziaania teleportw zaznaczone s strzakami. Jeli przenosz pomidzy


powierzchni a jaskiniami, to notatka na temat ich dziaania znajduje si w opisie etapu.

Na mapach, z maymi wyjtkami, nie ma zaznaczonych wrogich jednostek, gdy ich pozycje
czsto si zmieniaj.

Przy opisywaniu kierunku lub czci mapy zostay uyte angielskie skrty stron wiata: N
(north) pnoc, gra mapy, S (south) poudnie, d mapy, W (west) zachd, lewa strona
mapy, E (east) wschd, prawa strona mapy.

Strona: 3 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Legenda oznacze w tekcie

CZARODZIEJE pogrubiony kolor zielony

MIASTA pogrubiony kolor niebieski

BOHATEROWIE pogrubiony kolor pomaraczowy

MIEJSCA NA MAPIE pogrubiony kolor brzowy

CZARY i UMIEJTNOCI kolor zielony

BUDOWLE (W MIASTACH) kolor niebieski

JEDNOSTKI kolor pomaraczowy

PRZEDMIOTY pogrubiony i pochylony

RASY pogrubiony

OBSUGA MENU pochylony

Strona: 4 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Zasady oglne

Strategia turowa

Age of Wonders II jest strategi turow. Strategia turowa tym rni si od strategii czasu
rzeczywistego (RTS), e czas rozgrywki nie pynie tu cigle, ale jest podzielony na tury. W Age of
Wonders II mamy do wyboru dwa tryby gry turowej tradycyjn i symultaniczn. W trybie
tradycyjnym gracze po kolei wykonuj ruchy swoich wojsk kady musi czeka na swoj kolej.
Tryb symultaniczny polega na tym, e gracze rwnoczenie zaczynaj rund, ktra trwa tak dugo,
a wszyscy wykonaj swoje ruchy ten tryb rozgrywki jest znacznie szybszy.

Gr prowadzi si na dwch poziomach: strategicznym (oglnym) gdzie kieruje si ruchem armii i


zarzdza miastami, oraz taktycznym, na ktrym dowodzi si poszczeglnymi jednostkami podczas
bitwy.

Cel gry

Tak jak w wikszoci gier strategicznych, tak i tutaj celem gracza jest doszcztne zniszczenie
wszystkich przeciwnikw. Aby troch zagodzi te sztywne zasady, w grze dostpne s opcje
dyplomatyczne i dopuszczalne jest zwycistwo sojusznikw. W skrcie oznacza to, e aby
zwyciy, trzeba pozby si z mapy wszystkich, ktrzy nie maj zawartego z nami sojuszu.

W Age of Wonders II gracz utosamia si z jednym z Magw w kampanii gracz jest Merlinem.
Przeciwnicy to rwnie czarodzieje by zniszczy wroga nie trzeba zmie wszystkich jego armii,
wystarczy zabi Czarodzieja. Trudnoci w zabiciu Maga polegaj na tym, e: po pierwsze, kady
gracz chroni swojego Czarodzieja za murami silnie strzeonego miasta; a po drugie, jeli gracz
posiada inne miasto z magiczn wie, to w kolejnej turze zabity Czarodziej pojawi si tam na
nowo w ten sposb, jednego Maga mona czasem zabija po kilka razy.

Podsumowujc: by wygra trzeba zaj wszystkie miasta, ktre posiadaj magiczne wiee
podczas zdobywania ostatniego z nich zginie wrogi czarodziej.

Mapa

Gr prowadzi si na mapie. Kady etap (scenariusz) gry posiada jedn map (dlatego czsto sowo
etap bdzie uywane zamiennie z etapem). Mapa zazwyczaj jest dwupoziomowa, skada si z
powierzchni ziemi oraz jaski.

Od uksztatowania krajobrazu na mapie zaley przebieg caej wojny, gdy naturalne przeszkody,
takie jak gry lub rzeki dla wikszoci armii s nie do przebycia. Od rodzaju nawierzchni zaley te
prdko poruszajcych si po niej oddziaw.

Na mapie widoczne s armie, miasta, ukryte skarby (s ukryte, ale i tak je wida :)) i miejsca
przynoszce dochd w zocie i w manie.

Strona: 5 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Miasta

Miasto to najwaniejsze miejsce na mapie przede wszystkim to jedyne miejsce w ktrym gracz
moe rekrutowa wci nowe oddziay, ponadto miasto zapewnia stay dochd zota a w momencie
gdy wybuduje si mury obronne, to nawet najmniejsza osada moe sta si ufortyfikowanym
punktem obrony.

W grze wystpuj trzy wielkoci miast. Od wielkoci danej osady zaley, jak ilo zota bdzie ono
przynosi oraz jakie budynki mona w nim wybudowa.

Kade miasto zamieszkuje tylko jedna rasa. Budowle, ktre gracz moe wznie w miecie s
identyczne dla kadej rasy. Rasa ma jednak wpyw na rodzaje jednostek dostpnych do rekrutacji
(patrz Rasy).

Opis menu miasta znajduje si w rozdziale Miasta a rozwaania teoretyczne na temat


wykorzystania potencjau produkcyjnego osady w rozdziale Strategie produkcji.

Rasy

W grze wystpuje a 12 rnych ras. Kada z nich ma swoje zalety i wady. Miasta poszczeglnych
nacji posiadaj premie do innych wspczynnikw (patrz tabelka w Miastach). Oczywicie
najwiksze rnice wystpuj w jednostkach wojskowych - kada rasa posiada inne oddziay,
jedynie machiny wojenne i mnisi s dostpni wszystkim plemionom. Spis wszystkich jednostek
znajduje si w sekcji Spis jednostek, natomiast krtkie notki na temat kadej rasy zawarte s w
rozdziale Rasy.

Armie

Aby osign cel, jakim jest eksterminacja przeciwnikw, gracz musi posiada armie, ktre su
niszczeniu wrogich jednostek, zajmowaniu miast i eksploracji mapy. Odpowiednio wykorzystujc
swoje oddziay mona wygra nawet z o wiele silniejszym od siebie przeciwnikiem. Warto armii
nie zaley tylko od siy fizycznej, ale te od specjalnych zdolnoci posiadanych przez onierzy.
Bardzo wana jest rwnie szybko poruszania si oddziau. Wszystkie aspekty dowodzenia
armiami znajduj si w rozdziale Armie.

Istotnym elementem w armii s Bohaterowie postacie, ktre podczas rozgrywki rozwijaj swoje
umiejtnoci i po pewnym czasie staj si niezwycionymi herosami. Zaprawiony w walce bohater
znacznie podnosi warto bojow kadej armii a w pewnych sytuacjach sam moe tworzy
jednoosobowy oddzia specjalny.

Magia

Fabua gry dotyczy wojny toczonej pomidzy Czarodziejami, dla ktrych magia oznacza wadz.
Podczas rozgrywki magia rzeczywicie jest obecna, jednak jej wpyw na wynik wojny jest
ograniczony w bitwie czary peni rol bardziej pomocnicz ni gwn. Nawet najznakomitszy
Czarodziej nie wygra wojny bez posusznych mu armii.

Sia magiczna Czarodzieja zaley od jego umiejtnoci i zaopatrzenia w man paliwo dla
wszelkich procesw magicznych, ktre czerpane jest z rozmieszczonych na mapie rde magii
(Magical Node). Aby rzuci czar Mag musi si go najpierw nauczy (cz dochodu many
przeznaczana jest na nauk), musi te posiada odpowiedni zasb many i punktw rzucania
czarw. Wikszo zakl Czarodziej moe rzuci tylko w obrbie swojej domeny niewielkiego
obszaru wok Maga; obszar ten mona rozszerzy za pomoc magicznych wiey budowanych w
miastach lub magicznych przekanikw (Magic Relay) znajdowanych na mapie.

Kady Czarodziej ma przypisan sfer ywiou wyznacza ona zakres czarw, ktre dany Mag
moe wynale oraz wpywa na typ niektrych premii dotyczcych przychodu many i zota.

Strona: 6 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Magia

Wedug historii opisywanej w grze to magia odgrywa pierwszoplanowa rol. Czarodzieje s


rzeczywicie najwaniejszymi postaciami w grze, gdy mier Maga oznacza przegran gracza. W
walce Czarodzieje s sabymi wojownikami, a magia w praktyce przydaje si gwnie jako wsparcie
armii samymi zaklciami bitwy si nie wygra.

Czarodziej dziaa najefektywniej, gdy jest w miecie z magiczn wie wwczas jego domena
(czyli zasig rzucania zakl) znacznie si powiksza, a bohaterowie tworz wok siebie ma
domen niezalenie w ktrym miejscu mapy przebywaj.

Aby mc cokolwiek wyczarowa trzeba dysponowa moc dostarczan, w gwnej mierze, przez
rda magii rozrzucone po caej mapie. rd magii sfery bdcej rwnie sfer Czarodzieja
przynosz mu dwukrotnie wicej energii. Moc zbieran ze rde rozdziela si na przychd many i
punktw nauki (Research Points) ich proporcje mona zmienia za pomoc suwaka w menu
Odkry (Research).

Menu Odkry (Research) suy zarwno do wynajdowania nowych zakl jak i uczenia si nowych
umiejtnoci przez Czarodzieja. Pomidzy czarami a umiejtnociami moliwymi do nauki przecza
si zakadk u dou ksigi.

Umiejtnoci Czarodzieja w znacznym stopniu mog uatwi gr. Zaczynajc now map mamy do
wyboru cay ich zestaw, niestety by wybra jak przydatn umiejtno trzeba rwnie wzi
atrybut obniajcy niektre wspczynniki dlatego nie polecam kombinowania z umiejtnociami
przed rozpoczciem rozgrywki. Uczc si nowych umiejtnoci podczas gry nie otrzymuje si
adnych kar, wic warto powici nawet kilkanacie tur na ich odkrywanie. Szczeglnie polecam
umiejtnoci Kupiec (Merchant) i Surwiwalista (Survivalist) daj premie do przychodu zota, a
zoto przydaje si w kadej sytuacji. No i koniecznie trzeba wynale kilka stopni Specjalisty
Zaklinania (Casting Specialist), ktra to umiejtno zwiksza liczb punktw rzucania czarw
(kady kolejny poziom o 10 punktw).

Czary, pod wzgldem obszaru dziaania, dziel si na globalne, dotyczce jednostki oraz bojowe.
Jak atwo si domyli, czary globalne rzuca si na mapie gwnej, a czary bojowe na polu bitwy.
Zaklina wasne jednostki mona zarwno na mapie jak i podczas boju.

Czary, ktre moe wynale Mag, ograniczone s do sfery ywiou, ktremu oddaje on cze.
Innym sposobem na nauk czarw, poza ich wynalezieniem, jest przeszukiwanie Magicznych
Skarbcw (Magical Vault) oraz wymiana z zaprzyjanionymi Czarodziejami.

Wynajdujc czary naley skompletowa zestaw jak najbardziej rnorodnych czarw zarwno tych
potnych jak i sabych, ktre zuywaj mao punktw zaklinania. Konieczne jest posiadanie
zaklcia ofensywnego zadajcego obraenia przeciwnikom podczas bitwy, przydaje si te
zaklcie leczce rany, a take czar przywoujcy magiczn istot.

Do najlepszych czarw ofensywnych nale:

Gejzer (Geyser) - majcy prawie 99% celnoci i zadajcy 8 punktw obrae,

Gniew Wiatru (Winds of Fury) - potrafice zrzuci obroc z murw obronnych,

Wielki Grad (Great Hail) - zadaje powane obraenia na obszarze o rednicy 3 heksw i czsto
zamraa ofiary na 3 tury,

Ognista Kula (Fireball) dziaa na duym obszarze (rednica a 5 heksw), zadajc due
obraenia i czsto podpalajc cele. Niezastpiona podczas walki z machinami wojennymi
(wszystkie s wraliwe na ogie).

Podczas rzucania czarw przywoujcych istoty trzeba zwrci uwag na koszt ich utrzymania i
porwna go z przychodem many zbyt dua ilo wezwanych stworze moe spowodowa, e
zapas many zamiast si zwiksza zacznie spada. Jeli zdecydujesz si wzmacnia armi
magicznymi istotami, to wczeniej warto wynale umiejtno Przyzywacz (Summoner). Polecam
przyzywanie potnych stworze (np. Kocianego Smoka) Wzywanie ich trwa dugo, ale opaca
si czeka. Lista stworze, ktre mona przywoa znajduje si na kocu Spisu Jednostek.

Strona: 7 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Czasem przydaje si czar tworzcy na mapie magiczn zapor (np. Trujce Roliny), ktra dziaa
kilka tur i pomimo, e nie zadaje powanych obrae, skutecznie zniechca przeciwnikw (tych
prowadzonych przez komputer) do przemarszu. Przeszkoda taka moe znacznie opni oblenie
miasta.

Gdy Mag posiada spory przychd many, to warto by rzuci sferyczny czar globalny (np. Domen
Ognia Fire Domain) poraajcy wszystkich przeciwnikw na terenie jego domeny.

Grajc w kampani Twj Czarodziej Merlin bdzie przechodzi do kolejnego etapu wewntrz danej
sfery ze wszystkimi wynalezionymi umiejtnociami i znanymi czarami. Kada sfera ma tylko 3
etapy. Warto w pierwszym etapie danej sfery pomyle o nastpnych dwch etapach i wynale jak
najwicej zakl i umiejtnoci Czarodzieja. W momencie gdy zwycistwo masz ju prawie w
garci, zwolnij ofensyw i powi kilka tur na prace badawcze. W ten sposb zaawansowane etapy
danej sfery zaczniesz z o wiele lepszej pozycji startowej.

Strona: 8 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Bohaterowie

Bohaterowie s najwaniejszymi jednostkami w armii i wprowadzenie ich do gry sprawia, e ta


typowa strategia wzbogaca si o pewne elementy RPG. Gwn zalet bohaterw jest to, e
zdobywajc dowiadczenie mog uczy si nowych umiejtnoci i zwiksza swoje wspczynniki za
kadym wejciem na wyszy poziom bohater moe awansowa a do 30-go poziomu.

Bohater moe zyska nowe umiejtnoci i wzmocni statystyki rwnie za pomoc artefaktw
magicznych przedmiotw znajdowanych w ruinach bd otrzymywanych od ktrego z Duchw
(Spirit) za wykonane dla niego zadanie. Wyposaenie i plecak bohatera mona obejrze klikajc na
wizerunek jego postaci w dolnym oknie menu armii, po prawej otworzy si wwczas standardowe
okno statystyki i atrybutw jednostki a po lewej otworzy si okno bohatera. Artefakty zdobywane
poprzez wykonywanie misji dla Duchw pojawiaj si u Maga, a nie u wykonujcego zadanie
bohatera naley je szybko przekaza bohaterowi, np. teleportujc za pomoc specjalnej opcji, bo
Czarodziej rzadko bdzie mia okazj z nich korzysta, a heros cay czas walczy na froncie.

Istotne jest rwnie to, e gdy Czarodziej znajduje si w Wiey Magicznej, to wok bohaterw
tworzy si mini-domena. Dziki temu, nawet gboko na tyach wroga Mag moe rzuca czary.

Bohaterw nie mona wyprodukowa. By zatrudni jakiego awanturnika trzeba cierpliwie czeka,
bd znale jakiego zagubionego na mapie. Im bardziej jestemy znani i im wikszym
krlestwem dowodzimy, tym szybciej znajdzie si miaek chtny by dla nas pracowa. Zazwyczaj
zgaszaj si modzi bohaterowie na 1-szym poziomie zaawansowania i oferuj swe usugi za 125
sztuk zota. Jeli si go nie zatrudni od razu, biedak bdzie si bka tu i tam czekajc a kto go w
kocu wynajmie.

Strona: 9 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

wieego bohatera nie mona puszcza samego w bj, bo na 1-szym poziomie nie ma on lepszych
statystyk od zwykej kawalerii. Herosa trzeba sobie wychowa. Punkty dowiadczenia zdobywa
jednostka, ktra zadaje wrogowi ostatni, mierteln ran. Dlatego podczas walki warto najpierw
przeciwnikw osabia zwykymi onierzami, a ostateczne ciosy pozostawia bohaterowi. W ten
sam sposb dobrze jest te promowa jednostki zaawansowane, ktre yj duej i lepiej ni
szeregowi piechociarze potrafi wykorzysta premie dla weteranw.

Wybierajc bohaterowi premi do wspczynnikw za promocj na wyszy poziom naley pamita


o tym, e 4 statystyki walki (atak, obraenia, obrona, odporno) maj maksymaln warto 20, a
punkty ruchu s ograniczone do 50 podczas wyboru premii gra o tym nie informuje, a atwo w
ten sposb zmarnowa ciko zarobione punkty dowiadczenia. Warto zwrci uwag na posiadane
artefakty czsto proponowane przez komputer umiejtnoci bohater ju ma dziki uywanym
przez siebie magicznym przedmiotom. Nie opaca si wybiera podobnych do siebie atrybutw
np. jeli bohater potrafi dobrze strzela z uku, to wybr magicznych pociskw jest raczej
niepotrzebny.

W miar jak bohater zyskuje poziomy, mona dawa mu coraz trudniejsze zadania. Ostatecznie
bohater staje si tak silny, e jest w stanie sam zdobywa najtrudniejsze fortece i wysyanie z nim
zwykych onierzy powoduje niepotrzebne straty.

W kampanii Twoi bohaterowie przechodz do nastpnego etapu tylko w obrbie 3 etapw danej
sfery. Kady pierwszy scenariusz nowej sfery zaczynasz bez bohatera a ci, ktrych spotkasz, bd
na pierwszym poziomie. Wyjtkiem jest ostatni etap kampanii Kosmos, gdzie pojawia si 6-ciu
najlepszych bohaterw z kadej wczeniej zaliczonej sfery.

Strona: 10 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Miasta

Miasto to najwaniejsze miejsce na mapie. Przede wszystkim, to jedyne miejsce w ktrym gracz moe
rekrutowa wci nowe oddziay, ponadto miasto zapewnia stay dochd zota a w momencie gdy wybuduje
si mury obronne, to nawet najmniejsza osada moe sta si ufortyfikowanym punktem obrony.

Podstawowe statystyki miasta to ilo zota, jakie przynosi, wielko produkcji, jak moe wykona
w czasie jednej tury, ilo many, ktr dostarcza oraz przyrost naturalny, okrelajcy szybko
rozbudowy miasta.

W grze wystpuj cztery rozmiary miejscowoci. Od wielkoci danej osady zale wszystkie jej
podstawowe wskaniki:

Wielko miasta
Typ Zoto* Produkcja* Przyrost nat.* Populacja

Posterunek (Outpost) 10 10 7 0 - 99

Wioska (Village) 20 20 10 100 - 299

Miasteczko (Town) 30 30 16 300 - 699

Miasto (City) 40 40 25 700 - 1499

* wielkoci bazowe (bez modyfikatorw)

Kade miasto zamieszkuje tylko jedna rasa. Budowle, ktre gracz moe wznie w miecie s
identyczne dla kadej rasy. Rasa ma jednak wpyw na rodzaje jednostek dostpnych do rekrutacji.
(patrz Spis jednostek).

Wskazujc i klikajc myszk na wybrane miasto otwieraj si okna suce zarzdzaniu miastem.

Strona: 11 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Okno po lewej stronie suy zarzdzaniu produkcj miasta. S tam ikony i opisy wszystkich
budowli i jednostek, ktre mona wybudowa w tym miecie. Podzielone s one na trzy sekcje
(wybr sekcji odbywa si poprzez kliknicie odpowiedniej ikony u gry okna):

- rekrutacja wojska (patrz Spis jednostek),

- wznoszenie budowli (patrz Spis budowli),

- opcje dotyczce miasta, czyli:

spalenie miasta ostatecznie niszczy miasto; stosunki z ras, ktra zamieszkiwaa


miasto, ulegn znacznemu pogorszeniu,

ograbienie miasta trwa 2 tury, przynosi sporo zota ale cakowicie niszczy miasto;
stosunki z dan ras rwnie si pogorsz,

handel rezygnujc z produkcji miasto przyniesie wicej dochodu w zocie; w


praktyce wybr handlu oznacza tylko i wycznie to, e miasto w tej turze nic nie
produkuje,

budowa domw rezygnacja z produkcji na rzecz szybszego rozrostu miasta ilo


tur koniecznych do zwikszenia rangi miasta zmniejsza si o poow (patrz
Strategie produkcji),

migracja do innej rasy zmiana rasy zamieszkujcej miasto przydaje si w


momencie, gdy rasa pierwotnie tam mieszkajca ma z graczem ze stosunki i jest
skonna do buntu; przez czas migracji (3-5 tur) nastroje w miecie si pogarszaj
ale w duszym okresie czasu taka zmiana moe by bardzo opacalna (patrz
Strategie produkcji).

Okno na dole po rodku ekranu pokazuje:

- nazw miasta,

- 5 kolejnych, wybranych do produkcji budowli lub jednostek,

- ilo tur do ukoczenia pierwszej produkcji,

- symbole motkw i zotych monet; motki pokazuj jaka cz produkcji jest ju wykonana,
a kada z monet oznacza 10 sztuk zota, ktre trzeba wyda by przyspieszy produkcj; na
obrazku widzimy 15 zotych monet, czyli aby sanktuarium powstao ju w nastpnej turze
trzeba zapaci 150 sztuk zota,

- przycisk przyspieszenia produkcji; gdy wybierzemy przyspieszenie pojawi si tam opcja


rezygnacja z przyspieszenia,

- przycisk zrezygnowania z produkcji,

- okno informacji o dochodach miasta przedstawiajce:

ras populacji miasta,

nastroje panujce w miecie - gdy s ze miasto moe si zbuntowa wwczas


staje si ono niezalene i mieszkacy wystawiaj kilku obrocw; nastroje w
miecie mona poprawi wznoszc wityni lub Kaplic Porzdku, rebeli mona
te powstrzyma utrzymujc w miecie silny garnizon,

wielko produkcji - wpywa ona na szybko tworzenia nowych jednostek lub


budowli, oraz na koszt przyspieszania produkcji,

przychody zota dostarczane przez miasto w kadej turze,

ilo many tworzonej przez miasto w kadej turze,

liczb punktw odkry dostarczanych przez miasto w kadej turze,

przyrost naturalny mieszkacw miasta.

Strona: 12 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Okno po lewej stronie ekranu zawiera informacje o miecie. U gry okna pokazany jest portret
reprezentujcy ras zamieszkujc miasto, nazwa miasta oraz ilo tur potrzebnych do osignicia
przez miasto kolejnego poziomu wielkoci. Poniej znajduj si ikony suce do wyboru jednej z
dwch list informacji wywietlanych w najwikszej czci tego okna:

- lista wzniesionych w miecie budowli wraz z premiami, ktre te budynki przynosz na


dole znajduje si przycisk ich sprzeday (dostaje si za nie tylko poow ich wartoci;
sprzedawa opaca si tylko, gdy zdecydujemy si na spalenie miasta),

- lista przychodw miasta zawierajca podstawowe wielkoci produkcji i zota oraz


modyfikatory wynikajce ze: specyfiki rasy (tabelka poniej), pl uprawnych otaczajcych
miasto, zdolnoci maga posiadajcego to miasto i stosunku rasy do terenu na ktrym
miasto jest wzniesione (patrz Rasy 2 - suplement).

Kada rasa posiada specjalne zdolnoci dajce premi do jednego ze wspczynnikw miasta.
Wielko premii zaley od rozmiarw osady, odpowiednio 5 dla posterunku, 10 dla wioski, 15 dla
miasteczka i 20 dla miasta.

Rasa Rodzaj premii

Ludzie Produkcja

Halflingi Zoto

Elfy Mana

Krasnoludy Produkcja

Frostlingowie Mana

Archoni Punkty odkry

Tigranie Zoto

Gobliny Przyrost naturalny

Orki Produkcja

Nieumarli Punkty odkry

Mroczne elfy Mana

Drakoni Punkty odkry

Strona: 13 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Armie

Armie tworzy si z jednostek wojskowych, ktre trzeba rekrutowa lub budowa w miastach. Kada
jednostka posiada wskaniki pokazujce jej zdolnoci bojowe. Szczegowe tabele z atrybutami
wszystkich jednostek znajduj si w czci Spis jednostek, tutaj wyjani sens ich statystyk.

6 podstawowych wskanikw charakteryzujcych kad jednostk to:

Atak (Attack) im wikszy, tym wiksze szanse trafienia przeciwnika w bezporednim starciu.
Wikszo jednostek miotajcych pociski ma atak=0, co oznacza, e nie potrafi one zadawa
ciosw - zamiast tego maj umiejtno ucznictwo (lub np. strza z kuszy), ktra to umiejtno
ma przypisan wasn warto ataku (opisan w czci Atrybuty) w przypadku uku jest to 8.

Obraenia (Damage) oznaczaj maksymaln wielko obrae zadawanych przez jednostk. W


przypadku miotaczy pociskw obraenia, tak samo jak atak, przypisane s do umiejtnoci, i tak
przykadowo ucznictwo ma obraenia=4.

Obrona (Defense) okrela szanse na uniknicie wrogiego ataku. Nie ma wpywu na wielko
obrae przyjmowanych przez jednostk jedynie na to, czy jednostka zostanie trafiona, czy nie.
Im wiksza, tym lepiej.

Odporno na Magi (Resistance) wpywa na szans uniknicia efektu wrogiego czaru


oznacza to samo, co Obrona, tyle tylko, e dotyczy magii a nie fizycznych atakw.

Punkty ycia (P) (Hit Points) okrelaj ile obrae trzeba zada jednostce, aby zgina. W
trakcie walki ilo Punktw ycia si zmienia, jednak ich warto maksymalna zawsze jest staa.
Jednostki mog by leczone podczas walki czarami maga lub kapanw, poza polem bitwy powoli
lecz si samodzielnie (w kadej turze o kilka punktw).

Punkty Ruchu (PR) (Movement Points) decyduj o tym jak daleko moe przej jednostka w
jednej turze zuycie tych punktw zaley od rodzaju nawierzchni i atrybutw jednostki, np.
zdolno Lenictwo (Forestry) sprawia, e elfy zuywaj 4 PR na heks w lesie, podczas gdy inne
rasy wrd drzew trac a 6 PR na heks.

Strona: 14 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Kada jednostka posiada dodatkowe atrybuty, ktrych odpowiednie wykorzystanie moe z


nawizk zrekompensowa braki w podstawowych wskanikach. Pena lista umiejtnoci znajduje
si w czci Spis atrybutw.

Jednostki wojskowe zabijajc wrogw zdobywaj punkty dowiadczenia i po osigniciu


odpowiedniej ich liczby zyskuj status weterana 1-szej a pniej 2-giej kategorii. To, e dana
jednostka ma taki status, zaznaczone jest medalem przy jej wizerunku medal srebrny oznacza
weterana 1-szej kategorii, a zoty 2-giej. Dowiadczona jednostka wraz z tytuem otrzymuje premie
zwikszajce jej statystyki zazwyczaj jest to +1 do ataku, obrony i punktw ycia przy
pierwszym odznaczeniu oraz +1 do obrae, odpornoci i punktw ycia przy drugim medalu.
Ponadto wszyscy strzelcy otrzymuj wyszy stopie Celnoci w strzelaniu (Marksmanship).
Niektre jednostki zyskuj te dodatkowe atrybuty.

Kady oddzia w Age of Wonders II moe posiada maksymalnie 8 jednostek, dlatego odpowiedni
skad armii jest warunkiem powodzenia w bitwie. Chcc stworzy wszechstronny oddzia trzeba
dobiera jednostki tak, by wzajemnie si uzupeniay i pokryway wszelkie saboci. Tworzenie
nowej armii opisuj w czci Strategie produkcji.

Wanym elementem oddziau jest jego mobilno (nie tylko punkty ruchu, ale te atrybuty
dotyczce poruszania si). Naley przy tym pamita, e cay oddzia porusza si tak, jak
najpowolniejsza jego jednostka.

Strona: 15 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Dowodzenie oddziaem jest proste. Klikajc na dany oddzia u dou ekranu pojawia si cay jego
skad. W oknie oddziau, w szeregu, pokazane s wizerunki jednostek, kliknicie na kady z nich
otwiera okno po prawej stronie ekranu pokazuje ono szczegow charakterystyk jednostki.
Korzystajc z tego okna mona zlikwidowa jednostk.

W dolnym oknie, pod obrazkami jednostek znajduj si przyciski dotyczce ruchu. Na kadym z
nich widnieje symbol umiejtnoci poruszania si jednostki oraz liczba punktw ruchu do
wykorzystania w tej turze. Wcinicie przycisku spowoduje wykluczenie jednostki z tego oddziau,
gdy kaesz oddziaowi i dalej, jednostki wcinite pozostan na miejscu (tym samym tworzc
nowy oddzia). Kliknicie prawym przyciskiem myszki spowoduje, e wcisn si wszystkie przyciski
poza wskazanym, wwczas ruszy si tylko jedna jednostka w ten sposb atwo mona wysa
jednostk poza oddzia, np. zwiadowc.

Rozkaz marszu bardzo atwo wyda po prostu klika si miejsce na mapie, a komputer wybiera
najkrtsz (waciwie to najszybsz) drog i zaznacza j kropkami te kropki oznaczaj zasig
oddziau w biecej turze, szare, wyznaczaj tras na kolejne tury. Ponowne kliknicie na
zaznaczonej trasie spowoduje, e oddzia natychmiast tam wyruszy. Planowanie dugich tras na
kilka tur wczeniej nie jest dobrym pomysem, gdy sytuacja na mapie moe ulec zmianie, a o
oddziale mona na chwil zapomnie i puci go w ju zym kierunku.

W dolnym oknie jest pokazany symbol sposobu, jakim porusza si cay aktywny oddzia i jego
liczba punktw ruchu: pozostae punkty do wykorzystania w tej turze i ich cay przydzia na tur.
Oczywicie zaley to od najpowolniejszej jednostki w oddziale.

Obok znajduje si buka reprezentujca stan morale w armii. Jest on o tyle wany, e jeli spadnie
zbyt nisko osabia wartoci bojowe oddziau a w skrajnych przypadkach moe prowadzi do
dezercji. Jednostki rnych ras mona czy w armie w dowolny sposb, jednak niektre rasy po
prostu si nie lubi i dlatego w tego typu oddziaach trzeba szczegln uwag zwraca na nastroje
(patrz Rasy - suplement).

Ostatnie przyciski obsugujce menu armii, to:

Stra (Guard) wcinicie go spowoduje, e armia bdzie staa w miejscu i nie bdzie
informowa o tym, e ma jeszcze do wykorzystania punkty ruchu. Stan taki trwa przez kolejne
tury, dopki si go rcznie nie zmieni. By aktywowa z powrotem taki oddzia trzeba po prostu
znale go na mapie i na niego klikn. Przycisk ten czasem si przydaje, ale wciskajc go przy
oddziale stacjonujcym gdzie na peryferiach mapy, atwo pniej o tym wanie oddziale
zapomnie.

Gotw (Done) suy do zaznaczenia, e oddzia w tej turze ju ma si nie porusza. Gdy
wcinie si koniec tury komputer nie oznajmi, e jest jeszcze oddzia majcy niewykorzystane
punktu ruchu.

Nastpny (Next) automatycznie przenosi do kolejnego oddziau i otwiera jego menu. Jeli ten
nastpny oddzia ma zaznaczon tras marszu, to od razu zacznie ni i gdy wykorzysta
wszystkie punkty ruchu, to w grze automatycznie przeniesiesz si do kolejnego oddziau. Przycisk
ten nie pozwala pomin ruchu adnej armii w turze (o ile oddzia nie ma wcinitego ktrego z
poprzednich przyciskw) i znacznie usprawnia dowodzenie.

Strona: 16 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Rasy

R a s y Z e ( z n a t u r y )

1. Gobliny

Gniazda goblinw maj premi do wzrostu populacji i jest to wyznacznikiem kierunku, w jakim
powinno si ich rozwija haso ich armii to w iloci sia. Gobliny w walce umieraj szybko, ale za
to s tanie w produkcji. Niestety, im wiksza armia, tym wiksze koszty jej utrzymania, dlatego
gobliny powinny skupi swe wysiki na zdobywaniu miejsc przynoszcych stay dochd.

Wszystkie gobliny maj zdolno szybkiego poruszania si w podziemiach przez to s najlepsz


ras do zdobywania jaski.

Duym plusem goblinw jest ich zatruta bro ofiary dosignite trucizn otrzymuj kar 2 do
wszystkich 4 gwnych wspczynnikw. Za to same gobliny na trucizn s odporne.

Gobliny s jedyn ras posiadajc a 9 rodzajw jednostek (wszystkie inne rasy tylko 8) ta
dodatkowa jednostka to bomber goblin z workiem prochu na plecach, ktry sam wysadza si w
powietrze atakujc wszystko wok siebie. Moe i zabawnie to wyglda, ale w prawdziwej bitwie na
niewiele si przydaje. Zazwyczaj nim kamikadze osignie cel, zostaje zestrzelony przez wrogich
ucznikw.

Gdy gobliskie miasteczko si rozwinie, to radz inwestowa w wielkie uki (Big Beetle) s to
stworzenia naprawd silne, szybkie i, ze wzgldu na umiejtno kruszenia murw, konieczne do
zdobywania wrogich fortec.

Najlepsza jednostka goblinw Kharag warta jest woonych w ni 360 sztuk zota. Nie ma wielu
dodatkowych atrybutw, ale za to wietnie macha maczug.

2. Orki

Orki s ras siln i gron, ale bardzo powoln. W bezporedniej walce orki nie maj sobie
rwnych. Niestety, armie orkw czsto maj problem by dotrze do linii frontu na czas. Minusem
jest te brak jakiejkolwiek jednostki latajcej.

Bardzo przydatnym stworzeniem jest Paskudztwo (Abomination) posiada zdolno zapltania


(Entangle), ktra przydaje si w kadej sytuacji, a przede wszystkim skutecznie uziemia latajcych
przeciwnikw. Z kolei Szaman (Shaman) potrafi przej kontrol nad zwierzciem, wspina si na
mury i osabia zdolnoci ataku przeciwnikw umiejtno Wyssanie Energii (Energy Drain). Oba
powysze typy jednostek cigaj na siebie uwag wrogw warto je chroni i leczy (przydaj si
kapani).

Warlord jest imponujc machin wojenn, jedynym jej minusem jest maa liczba punktw
ruchu, ale gdy ju dotrze na lini frontu, to mao kto jest w stanie go powstrzyma.

Grajc orkami warto jest wybudowa klasztor i werbowa kapanw, aby leczyli rannych. Podczas
bitwy orki dugo utrzymuj si przy yciu i bardziej opaca si ich leczy ni rekrutowa nowych.
Kapani nie bd bardziej spowalnia armii, ktre i tak s bardzo nieruchawe.

4-to poziomowa jednostka orkw nie wyglda jak ork ale jak Jabba (z Gwiezdnych Wojen) to
Glutton, ma wietny atak i od czasu do czasu potrafi pokn caego wrogiego onierza. Warto
zafundowa mu obstaw z paru Abomination, tak by nie zaskoczyy go jakie latajce stworzenia.
Glutton i Abomination umiej pywa, wic oddzia tego typu moe sprawi przeciwnikowi niez
siurpryz.

Strona: 17 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

3. Mroczne Elfy

Mroczne Efly s ras do trudn do grania, ich wojska s drogie w produkcji i sabe w
bezporedniej walce. Jedyn zalet jest dua liczba rnych atrybutw, ktre odpowiednio
wykorzystane mog zrekompensowa fizyczne saboci oddziaw.

Dobrym wojownikiem jest Bladedancer, ktry posiada podwjny, zatruty atak co jest naprawd
mordercz kombinacj. Z kolei Krlowa Pajkw (Spider Queen) ma umiejtno rzucania sieci
sie dziaa podobnie jak zapltanie (Entangle) i przydaje si przeciwko jednostkom latajcym,
zwaszcza, e Mroczne Elfy nie posiadaj oddziaw fruwajcych.

Ze wzgldu na wysokie koszty produkcji, naley dba o swoje armie i zapewni im zaplecze
kapanw, by leczyli rannych.

Ciekaw jednostk jest Incarnate jako jedyny w grze posiada zdolno Possess moe wej w
ciao wroga (zabezpiecza przed tym tylko silna wola Willpower), walczy do upadego, a po jego
mierci wej w inne ciao.

4. Nieumarli

Nieumarli, pomimo kiepskich podstawowych statystyk, s ras cakiem mi do prowadzenia.


Niskopoziomowe jednostki szybko gin w bitwie, ale za to s tanie w produkcji. Zombie maj
atrybut Wskrzeszenie, wic po 3 rundach podczas walki lub od razu po wygranej bitwie wracaj do
ycia.

Wszyscy nieumarli, z wyjtkiem ucznikw, posiadaj atak magi mierci, ktry wpywa na
obnienie cech przeciwnikw. Poza tym, s oni cakowicie odporni na obraenia magii mierci,
trucizny i uwodzenie.

Duym minusem jest podatno na odpdzenie nieumarych (zdolno odpdzania posiadaj


wszyscy kapani) jednostka odpdzona ucieka w przypadkowym kierunku i jest przy tym
naraona na dodatkowe ataki blisko stojcych wrogw.

3-cio poziomowy Kociany Horror (Bone Horror) jest silny, wytrzymay i bardzo efektywny w
kruszeniu murw obronnych to, e ma zdolno siania paniki (Cause Fear) wydaje si cakowicie
uzasadnione.

Najlepsza jednostka nieumarych Ponury Kosiarz (Dread Reaper) nie do, e jest wietna w
walce, to jeszcze zostawia po sobie ciek zgnilizny (Path of Decay) co moe zmniejszy dochd
wrogiego miasta i osabi morale przeciwnikw.

Strona: 18 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

R a s y N e u t r a l n e

5. Ludzie

Ludzie jako rasa s bardzo wszechstronni maj przecitne statystyki i mao dodatkowych
atrybutw mimo to, gra si nimi lekko, atwo i przyjemnie.

Warto bardzo szybko zainwestowa w zaawansowane jednostki Swashbucklers maj najlepsz


bro pociskow, a rycerze (Knights) s najlepsz jazd w grze. Jeli tylko masz wystarczajca ilo
pienidzy rekrutuj Swashbucklerw do obrony, a kawaleri (Cavalry) do ataku. Gdy zostanie Ci
jeszcze troch zota, to wybuduj Gildi Czempionw (Champions Guild) i przynajmniej jednego
rycerza (Knight). Rycerz (Knight) w pocztkowej fazie gry jest w stanie sam zdobywa miasta, a z
obstaw kawalerii moe przez ca rozgrywk sia postrach wrd wrogw.

4-to poziomowa jednostka ludzi, to powietrzna galera. Moe ona przenosi oddzia desantowy po
caej mapie, sama strzela oszczepem i jest niedostpna dla naziemnych przeciwnikw. Gdy
zauwaysz wrog armi piechoty, to warto przechwyci j pust galer wrogowie nawet nie bd
prbowa ucieka.

6. Frostlingi

Frostlingi, to may wojowniczy ludek pochodzcy z mronych krain. Jako jedyni potrafi uprawia
zamroon ziemi wok swoich osiedli. Wszyscy frostlingowie s zabezpieczeni przed mrozem, ale
bardzo wraliwi na ogie - i wanie wraliwo na ogie jest ich pit achillesow. Dowodzc
Frostlingami naley jak ognia :) unika potyczek z jednostkami atakujcymi pomieniem a z
czarodziejami sfery ognia najlepiej postara si o rozejm.

Frostlingi maj moe kilka plusw, ale chodzi o to, by te plusy nie przysoniy Wam minusw ... :)
(Mi rulez!) Pierwszym plusikiem jest Snowscraper, ktry mronym pociskiem potrafi zamrozi
przeciwnika na 3 rundy (o ile w niego trafi), a jest podstawow jednostk i kosztuje tylko 15 sztuk
zota. Drugi plusik ju wspomniaem to uprawa ziemi na mrozie, dziki czemu szybciej mona
zebra fundusze na lepsze jednostki. Trzecim plusikiem s Mamuty cakiem przyzwoite
wierzchowce szturmowe (o ile przeciwnik nie uywa w walce ognia).

4-to poziomow jednostk frostlingw jest wilk zagady (Doom Wolf) najszybsza jednostka w
grze. Ma a 50 punktw ruchu i atrybut cieka mrozu (Path of Frost), dziki czemu zawsze
porusza si po przyjaznym terenie. W walce jest niezy, ale bez przesady na silne armie nie
puszczaj go bez obstawy.

7. Drakoni

Jaszczuroludzie s mocn ras, zwaszcza gdy si rozbuduj. Maj a 2 jednostki latajce i kilku
miotaczy pociskw. Ponadto maj do duo dodatkowych atrybutw. Minusem s due koszty
produkcji.

Czerwony smok i Flamer potrafi zion ogniem, co jest cakiem niezym atrybutem zwaszcza dla
1-szo poziomowego Flamera. Zionicie ma may zasig, ale przenika przez mury Flamerzy mog
atakowa obrocw miasta bez zdobywania bramy. Jednak samym zioniciem trudno wygra bitw
nie zapominaj o pozostaych gadach np. taki Crusher jest niezym twardzielem jak na 2-go
poziomow jednostk.

Najlepsz jednostk Drakonw (i jedn z najlepszych w grze) jest Czerwony smok. Nie do, e
lata i zionie ogniem, to jeszcze ma imponujcy atak (16) jest wart swojej ceny (370 sztuk zota).

Strona: 19 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

8. Tigranie

Tigranie s bardzo mocni, jeli chodzi o obron miast, ale niestety, gdy sami oblegaj siln fortec
zaczynaj si problemy. Maj bardzo zrnicowane, oryginalne jednostki z niezymi atrybutami.
Minusem s koszty ich produkcji.

Cat Master jest chyba najbardziej udan jednostk tigran jak na 2-go poziomow kawaleri ma
dobry atak, a do tego wietnie strzela z uku. Idealnie nadaje si do obrony i jest niezy w ataku.
Problemem tigran jest to, e Cat Master jest najlepsz naziemn jednostk szturmow.

Mantykora jest nieza, ale tak jak kada jednostka latajca, sporo kosztuje. Przy zdobywaniu miast
oddziaami mantykor nie trzeba martwi si murami obronnymi, ale najpierw trzeba wyda sporo
zota na produkcj Luftwaffe i liczy si ze stratami a mier stworzenia wartego 150 sztuk zota
zawsze jest bolesna.

4-to poziomowa jednostka tigran to Sfinks i jak kada 4-to poziomowe stworzenie jest wietny!
Dziki jego umiejtnoci dominacja w rodku bitwy mona zdobywa nowych rekrutw.

R a s y D o b r e ( z c h a r a k t e r u )

9. Krasnoludy

Krasnoludy to moja ulubiona rasa. Maj dobre statystyki (poza punktami ruchu), nieze atrybuty,
mog chodzi po grach i maj brody! Wszystkie jednostki krasnoludw maj ochron przed
trucizn, co jest bardzo przydatne podczas walki z goblinami.

Ju 1-szo poziomowy berserker posiada podwjny atak, co jest jedn z najbardziej przydatnych
umiejtnoci walki. Z kolei kusznik ma wietn celno (atak 15) i przeciwko jednostkom z du
obron (Defense) jest skuteczniejszy od elfickich ucznikw.

2-go poziomowe jednostki s nieze, ale lepiej od razu przeskoczy na 3-ci poziom, czyli
wybudowa Gildi Czempionw (Champions Guild). Kret jest szybki w poruszaniu si i w rozbijaniu
murw. Ale w walce wrcz Runemaster jest lepszy prawie kady jego atak zapala przeciwnika.

Krasnoludy maj jedn z najtaszych 4-to poziomowych jednostek Czog Parowy (Steam Tank)
kosztuje tylko 300 sztuk zota. Jak na maszyn jest super, jak na najlepsz jednostk rasy
nie bardzo. Duym minusem jest jego szybko, a waciwie jej brak. Czog przyciga wrogie ataki i
do szybko im ulega warto zafundowa mu prywatnego mechanika - Inyniera (Engineer), ktry
moe naprawia maszyny na polu bitwy.

10. Nizioki

Jak ju Tolkien zauway, z hobbitw dobrej armii si nie stworzy, ale kilka zalet si u nich
znajdzie. S wietni w obronie i szybko poruszaj si w lesie. Ale jeli trzeba zdoby wrog fortec,
to najlepiej poszuka sojusznikw wrd innej rasy.

Nizioki s najtasz ras jeli chodzi o produkcj i cae szczcie, bo aby co nimi zdziaa to
trzeba ich mie bardzo duo.

Nizioki wietnie strzelaj z procy i stojc na murach potrafi zatrzyma przytaczajce armie
wrogw. Zatrute strzaki Rougea (kole wyglda jak Frodo) osabiaj zdolnoci przeciwnikw, ale
podczas obrony lepiej mie 2 kolesi z procami po 25 zotych za sztuk, ni jednego z dmuchawk
za 50. Na otwartej przestrzeni sytuacja si odwraca, i lepiej mie Rougea, ktry przynajmniej
moe odda cios w walce bezporedniej. Tak, czy owak, w pole warto wysya armie tylko z du
przewag liczebn.

Strona: 20 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Szeryf miaby przyzwoite statystyki gdyby by 2-go poziomowy, ale na tle 3-cio poziomowych
jednostek innych ras wyglda raczej blado. Jedynym plusem tej jednostki jest atrybut Smoky Haze
dym zatruwajcy wszystkich przeciwnikw atakujcych szeryfa.

Leprechaun jest skrzatem, w ktrego bardzo trudno trafi nie do, e ma wietne wartoci
obrony i odpornoci, to jeszcze posiada zdolno Blurred, ktra zmniejsza szanse trafienia go o
25%. Szkoda tylko, e atak ma nieciekawy.

11. Elfy

Elfami gra si bardzo przyjemnie. S dosy wraliwe na ataki fizyczne, ale rekompensuj to du
mobilnoci (zwaszcza w lasach). Zaawansowane jednostki maj bardzo przydatne atrybuty, co
czyni je jednymi z najlepszych w grze.

Elficcy ucznicy s najlepszymi strzelcami w grze od razu posiadaj atrybut celno 1. Oczywicie
kusznicy strzelaj celniej, ale maj tylko jeden strza a ucznicy w cigu jednej rundy wypuszczaj
a 3 pociski.

Nimfa potrafi uwie wrogie jednostki, co jest jej gwn zalet, ale niestety bardzo szybko ginie w
walce (wwczas oczarowane jednostki wracaj do swojej armii) i trzeba sporo uwagi powici na
jej ochron.

Druid jest jednym z moich ulubionych onierzy potrafi zaplta wrog jednostk (rwnie
latajc) i przej kontrol nad zwierzciem, do tego jest niezy w zwykej walce. Nawet w
trudnych sytuacjach Druid potrafi sam sobie poradzi, ale ze wzgldu na jego warto lepiej nie
dopuszcza do takich zdarze i zapewni mu obstaw.

Iron Maiden jest najdrosz 3-cio poziomow jednostk w grze, ale opaca si w ni zainwestowa.
Ma ona zdolno Phase, dziki czemu mona j przerzuci przez mury obronne wrogiego miasta i
wykoczy ni obron zanim gwne siy wywa bram.

Baniowy smok (Faerie Dragon) jest najsabszym ze smokw, jednake nadal jest to smok, a kady
smok niezy jest.

12. Archoni

Archoni maj prawie same zalety dobre statystyki, duo uzdolnie, przecitne koszty produkcji.
Wzmocnienie ataku bosk energi sprawia, e najlepiej walcz oni z armiami si ciemnoci, a
nieumarli s ich ulubionymi chopcami do bicia. Archoni s jednak ras chimeryczn i zdarza si, e
ich charakter prawdziwie dobry powoduje niezadowolenie,a nawet rebeli.

Jednostki niskopoziomowe niczym specjalnym si nie wyrniaj i warto szybko przej do


oddziaw zaawansowanych. Ju 2-go poziomowe jednostki maj cakiem fajne atrybuty przydajce
si w walkach ze zymi rasami m.in. obydwie umiej Odpdza Nieumarych.

Charioteer z 3-go poziomu produkcji potrafi dobrze walczy wrcz i niele strzela z uku, kilka
takich zaprzgw moe stworzy oddzia o straszliwej sile raenia i dobrej mobilnoci.

Tytan jako najlepsza jednostka silnej rasy nie sprawia zawodu ma porzdne wskaniki i cho w
wartociach ataku i obrae ustpuje Khartagowi i Gluttonowi, to rewanuje si atakiem boskiej
energii i umiejtnoci ataku obrotowego.

Strona: 21 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

R a s y S u p l e m e n t

Kada rasa ma rwnie wasne pogldy na temat innych nacji, co wprowadza sporo zamieszania w
wielonarodowych dywizjach, i tak na przykad, gdy w jednym oddziale spotkaj si Krasnoludy z
Goblinami, to mona by pewnym e w nastpnej turze poowa onierzy zdezerteruje. Poniej
przedstawiam tabel sympatii i antypatii pomidzy rasami:

Mroczne Elfy
Krasnoludy

Nieumarli
Frostlingi
Tigranie

Drakoni

Archoni

Gobliny
Nizioki
Ludzie

Orki
Elfy

Ludzie P D D D N N N Z N N N Z

Tigranie D P N N N N N Z N N N Z

Drakoni D N P D N N N Z N N N Z

Frostlingi D N D P N N N Z N N N Z

Elfy N N N N P D D D Z Z Z Z

Nizioki N N N N D P D D Z Z Z Z

Krasnoludy N N N N D D P D Z Z Z Z

Archoni Z Z Z Z D D D P Z Z Z Z

Mroczne Elfy N N N N Z Z Z Z P D D D

Orki N N N N Z Z Z Z D P D D

Gobliny N N N N Z Z Z Z D D P D

Nieumarli Z Z Z Z Z Z Z Z D D D P

Z ze, N neutralne, D dobre, P pozytywne (ta sama rasa)

Na morale jakie panuje w oddziaach danej rasy ma wpyw rwnie rodzaj terenu, na jakim dana
armia przebywa. Rodzaj podoa ma take wpyw na nastroje panujce w miecie, ktre na nim
ley. Oto tabela prezentujca wpyw krajobrazu na dan ras:

Rasa Przyjazne Nieprzyjazne

Archoni - -

Mroczne Elfy jaskinie -

Drakoni - -

Krasnoludy jaskinie -

Elfy ka zniszczona ziemia

Frostlingi nieg, ld pustynia

Gobliny jaskinie -

Nizioki ka zniszczona ziemia

Ludzie - -

Orki - -

Tigranie pustynia nieg, ld

Nieumarli zniszczona ziemia ka

Strona: 22 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Strategie produkcji

Jedynymi miejscami produkcji jednostek s miasta. W obozach najemnikw (Camp Site) mona co
prawda zatrudni may oddzia (o ile rasa najemnikw jest przyjazna), ale jest to czynno
jednorazowa obozy si nie odradzaj. W miecie mona produkowa tylko jedn rzecz na raz,
dlatego wane jest ustalenie strategii ju na pocztku rozgrywki.

Dwie skrajne strategie to: produkcja duej liczby tanich jednostek i szybki atak na przeciwnika,
zanim ten zdy si umocni lub przeciwnie, najpierw rozbudowa miast, powolna produkcja
zaawansowanych jednostek i dopiero po skompletowaniu potnej armii szturm na wrogw.
Kluczem do sukcesu jest znalezienie zotego rodka pomidzy powyszymi strategiami.

Najwaniejsz spraw jest wiedza o otaczajcych Twoje wojska terenach. W pierwszej turze rozelij
kilka pojedynczych jednostek na wszystkie strony wiata, na pewno trafi one na jakie
wartociowe miejsca a przy odrobinie szczcia na uchodcw, ktrzy z chci docz do Twojej
armii. Najbardziej cennym znaleziskiem jest przyjazne miasto. Wane jest te rozpoznanie z
ktrej strony mog nadcign siy przeciwnika.

W pierwszych turach rozgrywki, gdy Twoi przeciwnicy s sabi, moesz zaryzykowa i szybko
zaatakowa wszystkimi dostpnymi wojskami. Nim w miastach zostan wzniesione mury obronne,
mona je do atwo zdoby. Oczywicie ryzykujesz wwczas, e wrg zajmie Twoje nie chronione
miasto (o ile je posiadasz) wszystko zaley od tego gdzie miasto jest pooone i jak szybko wrg
moe do niego dotrze. Jeli w pocztkowej fazie gry dopadniesz miasto z wrogim Czarodziejem, to
moe okaza si to najprostszym sposobem jego wyeliminowania (o ile nie posiada on innych miast
z magiczn wie).

Nowe miasto

Jeli zdobyta osada jest tak maa, e budowa czegokolwiek zajmuje strasznie duo czasu lub poza
palisad w ogle nie mona nic wybudowa, to jedynym wyjciem jest ustawienie produkcji na
rozrost miasta (Produce Housing). Wwczas miejscowo bdzie si rozwijaa o poow szybciej. W
tego typu osadach nie ma sensu wznosi palisady ani utrzymywa duego garnizonu, bo obrona go
w ogle si nie opaca.

Jeli miasto jest dla Ciebie wane, to pierwsz rzecz jest zapewnienie mu obrony. Najpierw stwrz
oddzia z kilkoma ucznikami a nastpnie postaw palisad (Wooden Wall). Jeli miasto ma wie
magiczn to warto zainwestowa w stranika wiey (Tower Guard).

W przypadku, gdy miasto ley na linii frontu i istnieje obawa, e moesz je w cigu kilku
najbliszych tur straci, to nie inwestuj w linie obronne. W skrajnych przypadkach, gdy obrocy nie
s wystarczajco silni, mona ich wyprowadzi z miasta podcign tam wiksz armi i po kilku
turach miasto odbi jeli nie ma murw, to podczas bitwy bronicy si nie maj prawie adnych
udogodnie. Oczywicie taki manewr wchodzi w gr tylko wwczas, gdy w innej czci mapy masz
wicej miast i oddziaw.

By miasto mogo produkowa jednostki i wznosi budowle w sensownym tempie konieczne jest
postawienie Domu Budowniczego (Building Hall). Budowla ta jest tania i wydajna warto j
wybudowa w kadej sytuacji.

Wybudowanie wityni jest niedrogie, ale opaca si wtedy, gdy zamierzasz dalej rozwija si w
kierunku religii gwnym udogodnieniem oferowanym przez wityni jest moliwo wzniesienia
Kaplicy (Shrine) i Klasztoru (Monastery).

Zaoenie klasztoru jest przydatne zwaszcza wtedy, gdy dysponujesz armi drogich w produkcji
jednostek w klasztorach rekrutuje si kapanw posiadajcych umiejtno leczenia ran podczas
bitwy. Kapani mog uratowa przed mierci jednostki, ktrych wyprodukowanie kosztowao
znacznie wicej ni witynia, klasztor i kapani razem wzici. Przydaj si oni rwnie w kadym
garnizonie obrocw, gdzie mona wykorzysta ich zarwno jako uzdrowicieli jak i zwykych
strzelcw. W czasie wojny z Nieumarymi posiadanie kapanw jest wrcz niezbdne, ze wzgldu na
ich atrybut Odpdzenie Nieumarych (Turn Undead).

Strona: 23 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Wzniesienie Kaplicy (Shrine) moe okaza si pomocne w prowadzeniu wojny przy czym ja
jestem zdecydowanym zwolennikiem Kaplicy Wojny (Shrine of War) a niestety, w miecie mona
wznie tylko jeden otarz. Dziki czczeniu Ducha Wojny jednostki produkowane w miecie bd od
razu miay status weterana pierwszego stopnia, co w wikszoci przypadkw daje im +1 do ataku,
obrony i punktw ycia a dodatkowo wszystkim strzelcom +1 do celnoci (Marksmanship).
Postawienie Kaplicy Porzdku (Shrine of Order) zwiksza produkcj miasta, co te moe si
przyda. Natomiast Kaplica Magii (Shrine of Magic) i Kaplica Natury (Shrine of Nature) nie
przynosz szczeglnego poytku zarwno premia do many jak i do wzrostu miasta, przydaje si
tylko w pocztkowej fazie rozgrywki.

Aby mc w peni wykorzystywa umiejtnoci Czarodzieja, konieczne jest posiadanie chocia jednej
wiey magicznej. Prowadzenie wojny bez niej jest bardzo trudne. Jej budowa jest kosztowna i
dugotrwaa na wielu mapach atwiej jest zdoby miasto z ju wzniesion wie ni samodzielnie
j budowa. Niewane, w jaki sposb j zdobdziesz musisz j mie!

Nowa armia

Standardowy skad garnizonu bronicego miasto, to kilku ucznikw (lub innych strzelcw), jedna
lub dwie balisty i przynajmniej jeden piechur do blokowania bramy miasta. Przydaje si te kapan.
Przy tworzeniu oddziaw atakujcych sprawa nie jest tak prosta.

Armia, ktra nie bdzie miaa w walce zapewnionej ochrony murw musi mie w skadzie wicej
jednostek walczcych w zwarciu ni tych strzelajcych na odlego. ucznicy s bardzo podatni na
ciosy i bez obstawy mieczw nie maj szans w walce na otwartej przestrzeni. W przypadku
zdobywania wrogich murw jednostki strzeleckie nie maj adnego zastosowania.

Przy produkcji armii czsto trzeba wybiera pomidzy iloci a jakoci. W wikszoci przypadkw
bardziej opaca si inwestowa w jako i produkowa jednostki zaawansowane, ktre si i
wytrzymaoci wygrywaj z przewaajc iloci niskopoziomowych napastnikw. Pomimo, e
produkcja prostych onierzy jest tasza, to i tak ekonomicznie si nie opaca ze wzgldu na koszty
utrzymywania licznej armii od omioosobowego oddziau to 48 sztuk zota na tur.

Na pocztku rozgrywki zazwyczaj trudno jest zebra fundusze na zaawansowane jednostki i trzeba
budowa armie tanich onierzy. Bdc naraonym na cige ataki wrogw nie ma innego wyjcia
jak rekrutacja zwykych ucznikw. Jeli jednak posiadasz miasto w miar dobrze chronione albo,
na przykad, dugo nie masz kontaktu z przeciwnikiem, to jak najszybciej stwrz chocia kilka
lepszych jednostek.

Najlepszym rozwizaniem przy tworzeniu oddziaw jest czenie jednostek prostych z


zaawansowanymi. Jedna silna jednostka znacznie podnosi si bojow armii zwykych piechurw.
Ponadto jednostki rednio-zaawansowane posiadajce wartociowe umiejtnoci czsto s do
sabe fizycznie i konieczne jest zapewnienie im ochrony w postaci taniego misa armatniego.

Wanym elementem oddziau jest jego mobilno (nie tylko punkty ruchu, ale te atrybuty
dotyczce poruszania si). Naley przy tym pamita, e cay oddzia porusza si tak, jak
najpowolniejsza jego jednostka.

Aby mc tworzy zaawansowane jednostki trzeba wznie Dom Wojny (War Hall) i Gildi
Czempionw (Champions Guild). By produkcja nie trwaa cae wieki, koniecznie trzeba te postawi
Warsztat (Siege Workshop). Na dusz met opaca si te wznie Cech Mistrzowski (Masters
Guild). W sumie produkcja zaawansowanych jednostek jest bardzo kosztowna, ale jeli chce si
wygra, to trzeba w ni inwestowa. Drogie, silne jednostki s konieczne do prowadzenia
dugotrwaej wojny.

Produkujc armie w kilku miastach nie trzeba w kadym z nich wznosi wszystkich pomocniczych
budowli lepiej, na przykad, w jednym miecie wznie klasztor i rekrutowa kapanw, w drugim
Gildi Czempionw i zaawansowane jednostki, a w trzecim skupi si na tworzeniu prostych
piechurw. Specjalizacja jest jedn z zasad wspczesnej ekonomii i rwnie w tej grze si opaca.

Strona: 24 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Inne opcje produkcji

Bywa, e z powodu braku pienidzy nie moesz zacz nowej produkcji. Zrezygnowanie z produkcji
w miecie sprawia, e w nastpnej turze przyniesie ono troch wicej zota (wcinicie przycisku
handel lub nie wybranie adnej produkcji oznacza to samo). Gdy zabraknie pienidzy, to przede
wszystkim trzeba przejrze wszystkie Twoje miasta pod ktem ich aktualnych produkcji i
sprawdzi, czy nie mona zrezygnowa z inwestycji w miastach odlegych od linii frontu na rzecz
budowy w miastach bardziej naraonych na ataki. W ogle zawsze opaca si rekrutowa armie w
miejscach bliszych wrogim terytoriom, bo inaczej do czasu produkcji mona doliczy jeszcze kilka
tur na dotarcie do miejsca bitwy.

Poniewa zrezygnowanie z produkcji daje niewielka premi do przychodu zota, bardziej opacalna
jest opcja Budowy Domw (Produce Housing). Wybr rozbudowy a o poow skraca czas
potrzebny do wejcia miasta na wyszy stopie wielkoci a wiksze miasto to wicej przychodu
zota i krtszy czas produkcji. W przypadku wszystkich miast, ktre nie osigny jeszcze
maksymalnej wielkoci, Budowa Domw (Produce Housing) jest zdecydowanie bardziej opacalna
od braku produkcji (czyli od opcji handel).

W zaawansowanej fazie rozgrywki, gdy dysponujesz ju duymi zasobami zota warto wznie inne
pomocnicze budowle kada z nich ma zastosowanie, bardziej lub mniej przydatne s one
opisane w Spisie Budowli.

Strona: 25 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Walka

Prawdziwa bitwa zaczyna si wtedy, gdy nasza armia zaatakuje wrog armi lub sprbuje zaj
posiado, przy ktrej stacjonuje wrogi oddzia, no i oczywicie rwnie wtedy gdy zostanie
zaatakowana przez przeciwnika. Na ekranie pojawi si wwczas pytanie czy chcemy sami dowodzi,
czy pozwoli komputerowi na natychmiastowe rozegranie bitwy, czy te, o ile to my atakujemy,
wycofa si.

Wycofanie si nie wie si z adnymi konsekwencjami. Automatyczne rozstrzygnicie mona


zastosowa, gdy mamy ogromn przewag i nie chce si nam prowadzi dugiej bitwy, ktrej wynik
jest oczywisty. Czasami jednak, bitwy rozegrane przez komputer daj nieoczekiwane wyniki jeli
kilkakrotnie nie udaje si wygra bitwy (korzystajc z zapisanej wczeniej gry), to mona
sprbowa wariant automatyczny i zdarza si, e efekt bdzie zaskakujcy.

Jeli jednak wybierzemy wasnorczne dowodzenie wojskami widok mapy zostanie zastpiony
polem bitwy z wszystkimi biorcymi udzia w potyczce jednostkami. Na tym poziomie gry
rozgrywka turowa prowadzona jest zawsze w sposb tradycyjny (nie ma opcji symultanicznej)
gracze na zmian kieruj swymi wojskami. Pierwszy ruch zawsze naley do oddziau atakowanego.
Wojska, ktre atakuj mog za to uciec z pola bitwy jednostka musi wej na ktr ze strzaek
przy kracu obszaru walki (oddzia, ktry si broni ma tylko dwa wyjcia: musi wygra bitw, lub
polec w boju).

Kierowanie ruchem jednostek podczas bitwy jest podobne do kierowania oddziaami na gwnej
mapie naley myszk wybra jednostk, nastpnie wskaza miejsce gdzie chcemy by si
przeniosa pojawi si wwczas najkrtsza trasa wyznaczona przez komputer.

Trasa ta oznaczona jest kolorowymi kropkami, gdzie kolor zielony oznacza, e jednostka stajc tam
bdzie moga wykona 3 ataki, kolor ty oznacza 2 ataki, kolor czerwony tylko jeden atak, a
kolor szary oznacza, e jednostka moe doj we wskazane miejsce dopiero w kolejnej rundzie.
Jednostki, ktre podczas rundy mog wykona tylko 1 atak na odlego (np. balista lub kusznik),
s w stanie go zada poruszajc si tylko po zielonych kropkach. Na pocztku kadej rundy
jednostki dostaj ca pul punktw ruchu i wykorzystuj je na poruszanie si i/lub atak, przy czym
atak koczy dziaania jednostki na jedn rund (nie mona najpierw zaatakowa i pj dalej w
jednej rundzie).

Rozkaz walki bezporedniej (np. uderzenie mieczem) wydaje si w sposb identyczny jak rozkaz
ruchu po prostu wskazujc cel i ponownie na nim klikajc przyciskiem myszy. Liczba atakw
zaley od odlegoci, ktr musi wczeniej przeby onierz jeli stoi bezporednio przy lub blisko
celu wykona on 3 ataki, a jeli musi przej wicej ni kilka krokw, to zmniejszajca si liczba
punktw ruchu ograniczy ataki do 2, jednego lub w ogle nie pozwoli na wykonanie ataku w tej
rundzie.

Strona: 26 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Kada jednostka posiadajca zdolno ataku bezporedniego (Strike), gdy zostanie zaatakowana z
bliska, to natychmiast odpowie uderzeniem. Jednostka atakowana podczas rundy moe wykona
tylko 4 uderzenia rewanowe i kady kolejny atak na ni bdzie bezkarny. Odpowiedzi na atak
wykorzystuj punkty ruchu jednostki, wic gdy jednostka wykorzysta pul czterech atakw-
odpowiedzi, to w swojej rundzie nie bdzie moga wykona adnego ruchu. W ten sposb nawet
sabe jednostki wykorzystujc przewag liczebn s w stanie podj skuteczn walk z silnym
potworem.

Gdy jednostka porusza si w bezporednim ssiedztwie wroga (na ssiadujcym z nim heksie),
zadaje jej on dodatkowy cios. Uderzenie przechodzcej jednostki wykonywane jest automatycznie i
nie zabiera punktw ruchu atakujcemu. Dodatkowy atak wykonywany jest rwnie wtedy, gdy
jednostka ucieka z pola ssiadujcego z wrogiem. Na tym polega gwna zaleta umiejtnoci
Odpdzenie Nieumarych uciekajcy nieumary naraony jest wanie na takie uderzenia.

Cz jednostek posiada umiejtno miotania pociskw (np. strza z uku), wikszo z nich nie
ma innej broni, jednak niektre mog atakowa zarwno strzaami jak i mieczem wwczas
dwukrotne wskazanie celu kilkniciem myszy oznacza rozkaz ataku uderzeniem z bliska; eby
jednostka uya strza naley wybra t umiejtno z listy atrybutw jednostki i dopiero po tym
wskaza cel. Atakujc z dystansu, po pierwszym klikniciu pojawi si trajektoria lotu pocisku, a w
lewym dolnym oknie pojawi si statystyki ataku, czyli: warto ataku, warto ewentualnych
obrae, szansa na trafienie, kary obniajce szanse trafienia odlego i wysoko, oraz szansa
na trafienie przeszkody. Przeszkody zaznaczone s na trajektorii lotu pocisku czerwonymi okrgami
zdarza si, e przeszkod jest onierz Twojej armii, trafienie go zada mu takie same obraenia
jak wrogowi.

Zdolnoci specjalne jednostki, jak np. zarzucenie sieci przez pajka, uruchamia si identycznie jak
strzay z uku, wybierajc dane dziaanie z listy atrybutw a nastpnie wskazujc cel.

Strona: 27 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Magii w bitwie uywa si za pomoc ksigi czarw otwieranej przyciskiem menu. W ksidze
znajduj si wszystkie zaklcia, ktre zna Twj czarodziej. Zakadki u dou ksigi otwieraj (od
lewej) spisy czarw globalnych, rzucanych na wasne jednostki, bojowych a ostatnia zakadka
zamyka ksig.

Oczywicie, jeli miejsce bitwy znajduje si poza domen Czarodzieja, to nie moe on rzuca tam
adnych czarw.

Podczas bitwy mona rzuca zaklcia bojowe i te dotyczce wasnych jednostek (np. leczenie).
Czarodziej moe rzuci jedno zaklcie na rund (jeli osobicie bierze udzia w bitwie, to czarowa
moe tylko gdy nie wykorzysta punktw ruchu powyej zielonych kropek). Kady czar zuywa
punkty rzucania (casting points) oraz punkty many. Punkty rzucania (casting points) odnawiaj si
na pocztku tury (tej globalnej) i zazwyczaj wystarczaj jedynie na kilka zakl, wic jeli jednego
dnia planujesz kilka potyczek, to zaklcia rzucaj oszczdnie zostawiaj je na czarn godzin.

Cz bohaterw potrafi samodzielnie czarowa i to nawet poza domen Maga. Znaj oni wszystkie
zaklcia Czarodzieja plus (zazwyczaj) jedno dodatkowe wasne. Bohaterowie czaruj niezalenie od
Maga podczas rundy mona rzuci zaklcie Czarodziejem a nastpnie bohaterem. Czary herosw
zuywaj punkty many, ale nie zabieraj punktw rzucania Czarodziejowi. By bohater rzuci czar
naley wybra z atrybutw postaci rzucanie czarw, przy nazwie umiejtnoci podana jest liczba
punktw rzucania bohatera.

Strona: 28 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

W a l k a S u p l e m e n t

Pomimo ograniczenia liczebnoci oddziau do 8 jednostek, w bitwie moe uczestniczy kilkakrotnie


wicej wojska. Dzieje si tak w przypadku, gdy atakowany oddzia bezporednio ssiaduje z innym.
Mapa podzielona jest na heksagony (by je dobrze widzie trzeba wcisn Ctrl + H) a w bitwie bior
udzia wszystkie oddziay stojce na heksagonach ssiadujcych z tym heksagonem na ktrym stoi
atakowana armia.

Na powyszym obrazku wida sytuacj, w ktrej niebieski kusznik chce zaatakowa czerwonego
szamana w takim przypadku w bitwie udzia wezm wszystkie widoczne na ekranie oddziay,
zarwno niebieskie jak i czerwone co da w sumie 32 jednostki na polu walki.

Jeli oddzia atakowany stoi na heksagonie zawierajcym lub ssiadujcym z umocnieniami


(palisad wok miasta lub wie stranicz), ktre do niego nale, to w bitwie oddzia ten bdzie
chroniony murami obronnymi.

Strona: 29 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Na lewym obrazku 8-mio osobowy oddzia prowadzony przez bohatera (ty kole na kucyku z
niebiesk 8-k) zacznie oblenie, w ktrym wezm udzia wszystkie widoczne armie, a czerwone
orki bd chronione murem obronnym. Z kolei w sytuacji z prawego obrazka oddzia bohatera
stanie sam przeciw 6-cio osobowej armii z Szamanem, wzmocnionej otaczajcymi go oddziaami,
czyli Czarodziejem z centrum miasta (5 jednostek) i Warlordem z pnocnego wschodu (2
jednostki); dodatkowo czerwone armie bd broniy si zza murw miasta.

Strona: 30 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Obrona miasta

Poniszy rozdzia opisuje walk ze strony obrocy miasta wyposaonego w palisad lub mury
obronne. Bitwa o miasto bez murw nie rni si niczym od walki na otwartej przestrzeni (jedyn
korzyci dla obrocy jest to, e jego wojska znajduj si na wzniesieniu, co daje premi do
celnoci ucznikw), wic nie bd jej oddzielnie opisywa.

Obrona ufortyfikowanego miasta lub wiey straniczej jest bitw dostarczajc najwicej
satysfakcji atakujcy zawsze ponosi olbrzymie straty i nawet, jeli wygrywa, to znacznie osabia
swoj armi.

Garnizon obrocw powinien skada si przede wszystkim ze strzelcw. Przydaje si te balista lub
dwie oraz onierz blokujcy bram im wikszy ma wspczynnik obrony, tym lepiej.

Celno ucznikw w znacznym stopniu zwiksza si wraz ze zdobywanymi przez nich punktami
dowiadczenia. Zwracaj uwag na to, ktrym ucznikiem wykonujesz miercionony atak punkty
dowiadczenia za zabicie wroga zgarnia wanie ten zadajcy ostatnie obraenia. Wszystkie
jednostki (oprcz Bohaterw) maj moliwo zdobycia tylko dwch odznacze poziomw, gdy
onierz zdobdzie zoty medal, to nie bdzie dalej awansowa. Jeli w oddziale masz ucznikw na
rnych poziomach, to zotych medalistw uywaj w pierwszej kolejnoci, a nowicjuszami dobijaj
ciko rannych.

Machiny oblnicze, pomimo nazwy, s bardziej przydatne w obronie ni w ataku. Balista jest jak
dobre, tanie wino jest tania i dobra :). Ma o wiele lepszy wskanik ataku od ucznikw, dziki
czemu trafia wrogw o wysokiej obronie (ucznicy maj trudnoci z celowaniem w takowych).
Katapulta ma sabsz celno i oglnie jest nieporczna. Najlepsza jest armata (Cannon) prawie
zawsze trafia i zadaje potne obraenia (zwykych piechociarzy potrafi zabi nawet jednym
strzaem).

Napadajcy Ci komputer atakuje bram dwoma jednostkami, a pozostaymi nie porusza si,
dopki te pierwsze nie zgin lub wejd do miasta. Jest to kiepska taktyka i pozwala na sukcesywne
wykaczanie strzaami kolejnych napastnikw.

Strzay ucznikw kieruj na wrogw, ktrzy s najbliej i maj niski wspczynnik obrony. Balisty
maj o wiele wiksz celno i najlepiej strzela nimi na kocu rundy gdy ucznicy wykocz ju
wszystkich bliskich wrogw balista skutecznie signie tych dalszych.

Jeli przeciwnik posiada jednostki, ktre potrafi przechodzi przez mury, to wanie na nie w
pierwszej kolejnoci skieruj swe ataki, gdy one najbardziej zagraaj ucznikom.

Gdy liczebno przeciwnika pozwoli mu sforsowa bram, to do akcji musi wkroczy jednostka
blokujca. Blokera naley ustawi w samym rodku zniszczonych wrt, tak by aden przeciwnik
nie mg go omin i zmasakrowa ucznikw. Do roli jednostki blokujcej nadaj si piechurzy z
umiejtnoci Blok (Block) lub Pierwszy Atak (First Strike), ale najlepsze s w tym jednostki
latajce s one nietykalne dla wikszoci wrogw i najliczniejsze siy szturmowe nie przejd przez
tak chronion bram jeli nie posiadaj strzelcw. Wane jest, by bloker wytrzyma na
posterunku jak najduej, wic nie powinien sam atakowa. Warto te, by kapani leczyli mu rany.

Stranik Wiey (Tower Guard) jest udogodnieniem moliwym do wybudowania w miastach


posiadajcych magiczn wie. Przydaje si podczas obrony miasta. Strzela on tylko raz na rund,
ale nie mona go zniszczy w walce. Czasem, gdy pada brama i wydaje si, e na obron miasta
nie ma ju szans, mona sprbowa ostatnimi ywymi obrocami ucieka poza mury i mie
nadziej, e nim dopadn ich napastnicy, Stranik Wiey zniszczy atakujcych. Pomocne w takim
rozwizaniu jest to, e bramy miasta s dla napastnikw zamknite rwnie od wewntrz gdy
obroca ucieknie z oblonego miasta bocznymi wrotami, to cigajcy go napastnicy bd biegli do
jedynej wywaonej bramy.

Pozostae pomocne w obronie usprawnienia Wiey Magicznej Zaklte Koszary (Hall of


Enchancement) i Zaklte Mury (Enchanted Walls) rwnie w istotny sposb wspieraj obron.
Jedyne, czego mona aowa, to fakt, e przeciwnicy bardzo niechtnie napadaj na silnie
strzeone miasta i oblenia najczciej zdarzaj si w miastach, ktre nie zdyy wznie tych
udogodnie.

Strona: 31 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Zdobywanie twierdzy

Podobnie, jak w przypadku rozdziau Obrona miasta opisuj tu sytuacj, gdy miasto posiada
mury obronne. Jeli miasto nie ma murw ani palisady, walka o nie wyglda tak samo jak bitwa w
polu.

Zanim zaczniesz oblenie wrogiej twierdzy, skompletuj odpowiedni do tego zadania oddzia.
Przede wszystkim moesz zrezygnowa z ucznikw przydaj si oni tylko w wyjtkowych
obleniach (np. wtedy, gdy obrocy posiadaj jednostki latajce). Warto za to wprowadzi do
oddziau kawaleri lub inne szybko poruszajce si jednostki tak by jak najszybciej dotrze do
wrt miasta.

Jeli posiadasz katapulty lub armaty (Cannon), to uyj ich do zniszczenia bramy; licz si jednak z
tym, e skupi one na sobie pierwsz salw obrocw (bywa, e katapulta nie ma okazji ani razu
wystrzeli). Machiny wojenne maj jeszcze t wad, e bardzo wolno si poruszaj i w zwizku z
tym nie nadaj si do dalekich wypadw w gb terytorium wroga.

Jak atwo si domyli w armii atakujcej twierdz przydaj si wszystkie jednostki potrafice
przechodzi przez mury, w tym oczywicie, jednostki latajce.

Warto te uy Bohatera zwaszcza, jeli posiada umiejtno rzucania czarw i przekraczania


murw obronnych.

Podsumowujc: przy tworzeniu grupy szturmowej skup si na jednostkach szybkich, o duej sile
bezporedniego ataku oraz na tych potraficych przekracza mury.

Dla oddziaw atakujcych najniebezpieczniejsze s machiny wojenne obrocw. Jeli tylko


posiadasz moliwoci, to w pierwszej kolejnoci pozbd si balist i armat moliwoci to Twoje
jednostki latajce i wspinajce si na mury oraz czary.

Jeli bitwa odbywa si w Twojej domenie uyj czarw. Ju w pierwszej rundzie moesz pozby si
wrogich machin najlepszym sposobem jest uycie dwch Ognistych Kul pierwsz rzuca
Czarodziej a drug Bohater. Oczywicie inne czary te mog by efektywne. Ognista Kula jest
najlepsza z dwch powodw ma najwiksz rednic raenia i atakuje ogniem, a wszystkie
maszyny bojowe s wraliwe na pomienie.

W pierwszej rundzie, po salwie czarw, najszybszymi jednostkami zaatakuj bram najlepiej do


tego zadania nadaj si jednostki o atrybucie Kruszenie Murw, ale zwyka kawaleria te si
przyda. Chodzi o to, by jak najszybciej wyway wrota. Nie popeniaj bdu komputera i kieruj pod
bram od razu wszystkie jednostki wikszo strza i tak wezm na siebie jednostki szturmujce
bram a gdy padn, to kolejne bd mogy zaatakowa od razu trzema atakami.

Gdy zniszczysz bram, to jak najszybciej wejd do miasta jak najwiksz liczb onierzy nie
blokuj wejcia atakujc najbliszych obrocw. Lepiej narazi szturmowcw na dodatkowy atak
obrocw bramy ni utkn z tylko jednym onierzem wewntrz murw. Wchod do miasta jak
najgbiej i dopiero ostatni atakujc jednostk uderz w obroc znajdujcego si najbliej
bramy.

Bronicy si komputer, gdy tylko straci bram wyprowadza na zewntrz wszystkie jednostki
walczce w bezporednim starciu. Czsto jego kawaleria wychodzi bocznymi bramami i atakuje
napastnikw z flanki. Jeli nie masz przewagi liczebnej to nie wychod im naprzeciw i skup siy przy
zdobytej bramie w ten sposb Twoi onierze bd nawzajem kry swoje plecy.

Alternatywnym sposobem zdobycia miasta jest wycofanie jednostek atakujcych poza zasig
wrogich strza a nastpnie wykoczenie wszystkich obrocw za pomoc czarw. Pki nie zginie
ostatni strzelec komputera, nie wyprowadzi on spoza murw adnej jednostki. Oczywicie
warunkiem jest posiadanie wystarczajcej iloci punktw rzucania zakl (Casting Points) zarwno
przez Czarodzieja jak i biorcego udzia w bitwie Bohatera.

Strona: 32 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Spis jednostek

R a s y Z e

1. Gobliny

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

0 Grunt 5 4 4 6 8 20 15/6 Z, J, U, AP, AT, NT, WN

1 Swordsman 7 5 5 6 10 20 20/6 Z, J, U, AT, B, NT, WN

1 Darter 0 0 5 6 8 20 25/6 Z, J, Poison Darts, NT, WN

1 Bomber 0 0 5 6 10 28 30/6 Z, J, Self Destruct, NT, WN

2 Wolf Rider 9 6 7 7 14 28 60/9 Z, J, W, U, Sz, OT, WN

2 Butcher 8 8 5 6 12 20 70/9 Z, J, U, PA, AObr, W, NT, WN

3 Big Beetle 12 10 8 9 18 36 120/12 Z, J, Tunel, W, U, AT, KM, NT, WN

3 Wyvern Rider 9 6 7 7 18 40 100/12 L, W, U, AT, NT, WN, W2

4 Kharag 17 14 11 13 30 40 360/15 Z, J, U, Sz, NT, WN

2. Orki

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

0 Impaler 5 5 5 4 10 24 20/6 Z, U, PA, WN

1 Axeman 7 5 7 4 12 24 30/6 Z, U, B, WN

1 Archer 0 0 5 4 10 24 30/6 Z, , WN

2 Heavy Cavalry 9 7 8 5 17 36 75/9 Z, W, U, Sz, WN

2 Abomination 7 5 6 8 12 24 80/9 Z, P, U, AT, PJ, Entangle, WN, Uk

3 Shaman 14 8 8 7 13 28 120/12 Z, Ws, U, AT, Energy Drain, Control Animal, Uk

3 Warlord 16 12 13 8 22 24 190/12 Z, U, AObr, WN

4 Glutton 17 13 8 15 25 36 340/15 Z, P, J, U, Swallow Whole, NT, O, WN

3. Mroczne Elfy

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

0 Night Guard 5 5 4 5 10 24 20/6 Z, U, PA, AM, OT, WN

1 Warrior 7 5 6 5 12 24 30/6 Z, U, AM, B, OT, WN

1 Archer 0 0 4 5 10 24 30/6 Z, , C1, OT, WN

2 Executioner 9 7 7 6 16 40 90/9 Z, W, U, AM, Sz, W, OT, WN

2 Bladedancer 9 7 7 8 18 24 100/9 Z, J, U, PU, AT, NT, WN, Uk

3 Shade 12 6 8 9 15 28 160/12 Z, Pm, U, AM, W, OF, OT, WN, Uk, Trail of


Darkness

3 Spider Queen 13 7 9 15 20 36 190/12 Z, J, Ws, U, AM, AT, Web, NT, O, WN

4 Incarnate 5 2 9 12 20 32 300/15 E, Pm, U, AM, Posses, SW, OF, NT, NMr, N, NO,
NB, WN

Strona: 33 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

4. Nieumarli

Wszystkie jednostki Nieumarych posiadaj atrybut Nieumary.

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

0 Zombie 4 4 4 4 10 20 15/6 Z, J, U, A, Resurgance

1 Swordsman 6 5 5 5 10 24 20/6 Z, U, B

1 Archer 0 0 4 5 10 24 25/6 Z, ,

2 Death Knight 8 6 7 6 15 40 70/9 Z, MW, U, A, Sz

2 Vampire 9 5 6 10 14 28 90/9 Z, Ws, U, A, W, Seduce, SS, SO, Uk

3 Spectre 8 5 10 10 14 28 120/12 E, Pm, U, A, Energy Drain, OF, NM

3 Bone Horror 13 11 9 8 30 28 190/12 Z, U, A, KM, SP

4 Dread Reaper 13 13 13 13 26 36 360/15 Z, E, U, A, AM, W, SP, WP, Energy Drain, Path


of Decay

R a s y N e u t r a l n e

5. Ludzie

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

0 Halberdier 5 5 5 5 10 24 20/6 Z, U, PA

1 Infantry 7 5 7 5 12 24 30/6 Z, U, B

1 Crossbowman 0 0 5 5 10 24 30/6 Z, Ku

2 Cavalry 9 7 8 5 16 40 60/9 Z, W, U, Sz

2 Swashbuckler 8 5 7 5 12 24 60/9 Z, P, U, Fire Pistol, Taunt

3 Knight 14 9 12 8 20 40 140/12 Z, W, U, Sz, SW

3 Witch 8 6 6 13 13 24 80/12 Z, U, MP, A, W, OF, OT

4 Air Gallery 0 0 10 10 30 40 330/15 L, T7, Osz, C1, SO, NT, W2

6. Frostlingi

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

0 Snowscraper 5 5 4 6 8 20 15/6 Z, U, MrP, SO, Omr

1 Raider 7 5 6 6 10 20 25/6 Z, U, B, SO, OMr

1 Shard Thrower 0 0 4 6 10 20 25/6 Z, , SO, OMr

2 Wolf Rider 9 7 8 6 14 28 65/9 Z, W, U, Sz, SO, OMr

2 Frost Queen 6 5 6 7 12 24 80/9 Z, P, U, AMr, MrP, SO, NMr, UkS, Path of Frost

3 Icedrake Rider 9 7 8 7 18 40 120/12 L, W, U, SO, OMr

3 Mammoth Rider 13 12 8 9 26 30 195/12 L, W, U, KM, Sz, SO, NMr

4 Doom Wolf 15 12 10 12 24 50 350/15 L, U, AMr, Zw, NMr, Path of Frost

Strona: 34 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

7. Drakoni

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

0 Hatchling 5 5 6 5 10 28 30/6 Z, U, AT, PJ

1 Charger 7 5 7 5 12 28 35/6 Z, U, Sz

1 Flamer 5 5 6 5 10 24 40/6 Z, U, ZO, AO, SMr, OO

2 Crusher 10 8 7 6 20 24 80/9 Z, U, KM

2 Slither 9 6 6 5 12 24 60/9 Z, Ws, U, AT, PJ, NT, Uk

3 Elder 8 6 7 14 18 24 90/12 Z, U, AM, MP, OM, WP

3 Flyer 13 8 9 9 18 40 130/12 L, U, AT, NT, W2

4 Red Dragon 16 10 12 14 30 40 370/15 L, U, ZO, AM, SP, Smok, NO, W2

8. Tigranie

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

0 Shredder 6 5 5 5 12 24 30/6 Z, U, Throw Knife, WN

1 Hunter 7 5 6 5 12 34 30/6 Z, U, WN

1 Fire Cat 5 0 5 5 10 24 30/6 Z, OP, OO, WN

2 Cat Master 10 7 7 6 16 34 80/9 Z, W, U, , C1, WN

2 Prowler 9 7 7 8 14 28 70/9 Z, Ws, U, WN, Uk

3 Mystic 7 5 9 14 14 24 100/12 Z, Phase, U, MP, AM, Blurred, OM, WN

3 Manticore 11 8 10 9 20 40 150/12 L, U, AT, WN, W2

4 Sphinx 15 10 12 16 26 32 360/15 L, G, U, AM, Dominate, NO, WN

R a s y D o b r e

9. Krasnoludy

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

0 Axeman 6 5 6 5 12 20 30/6 Z, J, G, U, B, OT

1 Berserker 8 6 5 7 13 28 40/6 Z, J, G, U, PU, SW, OT

1 Crossbowman 0 0 6 5 10 20 30/6 Z, J, G, Ku, OT

2 Boar Rider 9 7 8 7 17 32 90/9 Z, W, J, G, U, Sz, OT

2 Engineer 6 6 6 6 12 20 60/9 Z, J, G, U, Naprawa, Sabota, OT

3 Mole 12 9 9 8 21 32 150/12 Z, W, J, G, Tunel, U, KM, OT, WN

3 Runemaster 12 10 14 13 23 24 190/12 Z, J, G, U, AO, NO, OT, OM

4 Steam Tank 0 0 14 14 32 20 300/15 Z, Ar, C1, Para, SO, NT, OMr

Strona: 35 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

10. Nizioki

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

0 Peasant 4 4 4 6 8 20 15/6 Z, L, U, PA, Uk

1 Swordsman 6 5 7 6 10 20 25/6 Z, L, U, B

1 Slinger 0 0 5 6 8 20 25/6 Z, L, Hurl Stones, C1

2 Rouge 7 6 7 8 14 20 50/9 Z, L, Ws, U, Poison Darts, C1, Uk

2 Pony Rider 8 6 9 7 14 28 60/9 Z, W, L, U, Sz

3 Sheriff 10 7 10 9 20 28 110/12 Z, W, L, U, Sz, Lider1, Bard, Smoky Haze

3 Eagle Rider 8 8 9 7 14 40 100/12 L, W, U, Sz, W2

4 Leprechaun 10 7 17 18 14 28 280/15 Z, P, L, Phase, U, MP, AM, Sabota, SW, Dispel


Magic, Regeneracja, Blurred, Niewidzialno

11. Elfy

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

0 Glade Runner 5 4 4 5 8 36 20/6 Z, L, U, Uk

1 Swordsman 7 5 6 5 12 24 30/6 Z, L, U, B

1 Longbowman 0 0 4 5 10 24 30/6 Z, L, , C1

2 Nymph 5 4 4 8 10 24 30/6 Z, L, P, U, AM, Seduce

2 Scout 9 7 7 6 15 40 70/9 Z, W, L, U, Sz, W1

3 Druid 10 7 8 14 15 36 90/12 Z, L, P, U, Entangle, Control Animal, Uk

3 Iron Maiden 14 9 10 12 18 40 220/12 Z, MW, L, Phase, U, Sz, AM, SW, Holy Champion

4 Fairy Dragon 14 11 14 16 22 40 340/15 L, Phase, U, AM, Smok, OM, WP, W2

12. Archoni

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

0 Militia 5 5 5 5 10 24 20/6 Z, U, AS, OS

1 Legionary 7 5 7 5 12 24 35/6 Z, U, AS, B, OS

1 Archer 0 0 5 5 10 24 30/6 Z, , OS

2 Paladin 9 7 8 6 16 40 80/9 Z, W, U, AS, Sz, OdN, OS, WP

2 Avenger 9 7 9 13 15 28 80/9 Z, U, AS, wP, OdN, N, NS, SW, Holy Champion

3 Pegasus Rider 12 8 8 8 17 40 160/12 L, W, U, AS, Sz, OS, W2

3 Charioteer 13 9 12 8 22 40 130/12 Z, W, U, AS, Sz, , C1, OS

4 Titan 15 12 15 12 32 36 375/15 Z, U, AS, Aobr, SW, OS, NO, W1

Strona: 36 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

P o z o s t a e j e d n o s t k i

13. Kapani

Rekrutowani w miastach ze wzniesionym Klasztorem. Miasta zamieszkane przez rasy ze rekrutuj


Kapana Mroku (Black Priest), rasy neutralne Mnicha (Monk) a rasy dobre Kapana wiata (High
Priest).

Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

Monk 5 5 6 10 12 24 50/9 Z, U, AM, MP, OdN, Uzdr., OS, O

Black Priest 5 5 6 10 12 24 50/9 Z, U, A, CzP, OdN, Uzdr., O

High Priest 5 5 6 10 12 24 50/9 Z, U, AS, wP, OdN, Uzdr., OS

14. Maszyny

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

2 Pioneer 0 0 5 5 14 24 150/9 Z, NT, Budowa posterunku, Odbudowa, Budowa


drg

2 Transport 0 0 8 8 30 35 100/9 Sailing, T7, NT, SO, W1

3 Galley 0 0 9 9 40 40 150/12 Sailing, T7, Osz, Bo, C1, NT, SO, W1

2 Ballista 0 0 5 5 10 20 100/9 Z, Osz, NT, SO

2 Catapult 0 0 6 6 14 20 100/9 Z, Bo, Bg, NT, SO

3 Cannon 0 0 7 7 18 20 150/12 Z, Ar, NT, SO

15. Inne stworzenia.

Do wezwania stworzenia potrzebna jest znajomo odpowiedniego czaru i posiadanie


wystarczajcej iloci many. W rubryce koszt i utrzymanie (K/U) podane s wartoci many.
Wszystkie poniej przedstawione jednostki posiadaj atrybut Przywoany (Summoned).

Sfera Ziemi

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

1 Dire Boar 8 6 7 4 16 40 50/6 Z, L, U, Sz, Zw

2 Minotaur 11 9 9 6 18 32 120/9 Z, U, WN

3 Earth Elemental 12 10 14 12 25 24 275/12 Z, J, Tunel, U, AM, KM, NT, OO

4 Basilisk 13 12 14 14 32 36 400/15 Z, U, AM, KM, Dominacja, SW, NT, OO

Sfera Powietrza

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

1 Zephyr Bird 60/6 L, U, Zw, W2

2 Northern Glow 8 5 8 8 10 36 140/9 E, Pm, U, AB, Static Shield, NB, NMr, OF, W2

3 Air Elemental 14 8 10 13 17 40 300/12 L, U, AM, AB, NB, NT, OF, W2

4 Ice Dragon 14 12 12 13 26 40 450/15 L, U, ZMr, Smok, NMr, WP, WN, W2

Strona: 37 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Sfera Ognia

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

1 Hell Hound 7 7 5 6 12 32 50/6 Z, U, AO, NO

2 Efreet 12 8 7 8 16 32 100/9 E, U, AO, NO, NT, SMr

3 Fire Elemental 15 10 9 13 20 32 250/12 Z, U, AO, AM, NO, NT, SMr

4 Phoenix 16 10 12 14 26 40 450/15 L, U, AM, ZO, Resurgance, NO, SMr, W2

Sfera Wody

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

1 Lurker 6 5 4 8 11 24 50/6 Z, P, U, AT, PJ, OT, UkW

2 Water Dancer 10 6 8 9 14 40 40/9 Z, P, U, NT

3 Water Elemental 12 10 12 14 25 36 275/36 Z, P, U, AM, NT, SO, UkW

4 Great Wyrm 14 11 10 14 30 40 400/15 Z, P, U, AB, Static Shield, NT, NB, SO, UkW

Sfera mierci

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

1 Black Spider 6 6 5 6 12 26 60/6 Z, Wm, U,AT, Web, WN

3 Bone Dragon 15 11 10 14 27 40 375/12 L, U, ZCz, A, SP, W, Smok, Undead, N, W2

4 Black Angel 16 10 13 13 28 40 450/15 L, U, A, W, Unholy Champion, N, NT, WP, W2

Sfera ycia

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

1 Fairy 8 5 10 9 11 32 90/6 L, U, AM, OM

2 Unicorn 7 6 7 10 12 40 60/9 Z, Phase, L, U, AM, Sz

4 Angel 16 10 13 13 28 40 550/15 L, U, AS, Uzdr, Holy Champion, NS, WP, W2

Sfera Kosmosu

P Nazwa A S O W P PR K/U Atrybuty

2 Magic Servant 6 4 6 10 10 24 40/9 Z, U, AM, MP, NT

2 Rift Spawn 8 6 8 11 12 40 90/9 Z, G, U, AM, SW, N, NMr, NB, NS, NT, OM

4 Rift Lord 14 12 13 15 30 30 400/15 Z, G, U, AM, KM, SP, SW, N, NMr, NB, NS, NT,
OM, WN

Strona: 38 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

S k r t y

P poziom jednostki oznacza, jakie budowle musi posiada miasto, by mogo produkowa dan
jednostk:

- 0 mona tworzy w kadym miecie,

- 1 w miastach z wybudowanymi Koszarami (Barracks),

- 2 w miastach z Domem Wojny (War Hall),

- 3 w miastach z Gildi Czempionw (Champions Guild),

- 4 w miastach z Gildi Czempionw (Champions Guild), Sanktuarium (Sanctuary) oraz


Cechem Mistrzowskim (Masters Guild)

A atak (Attack)

S sia ataku (Damage)

O obrona (Defense)

W wytrzymao na magi (Resistance)

P punkty ycia (Hit Points)

PR punkty ruchu (Movement)

K/U koszt produkcji / utrzymanie (w zocie) (Cost/Unkeep)

Atrybuty:

Poruszanie si:

Z chodzenie po ziemi (Walking)

P pywanie (Swimming)

L latanie (Flying)

E posta eteryczna (Floating)

G chodzenie po grach (Mountaineering)

T7 transport 7 jednostek (Transport VII)

J pezanie w jaskini (Cave Crawling)

L lenictwo (Forestry)

W jazda na wierzchowcu (Mounted)

MW jazda na magicznym wierzchowcu (Magical Mount)

Ws wspinanie si na mury (Wall Climbing)

Pm przenikanie murw (Pass Wall)

Walka:

U atak uderzeniem (Strike)

ucznictwo (Archery)

Ku strza z kuszy (Fire Crossbow)

Strona: 39 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Pi strza z pistoletu (Fire Pistol)

Osz strza oszczepem (Shoot Javelin)

Bo wystrzelenie bomby zapalajcej (Hurl Firebomb)

Bg wystrzelenie gazu (Hurl Boulder)

Ar strza z armaty (Fire Cannon)

ZO zionicie ogniem (Fire Breath)

ZMr zionicie chodem (Cold Breath)

ZCz zionicie czerni (Black Breath)

PJ plucie jadem (Venomous Spit)

MP magiczne pociski (Magic Bolts)

MrP mrone pociski (Frost Bolts)

OP ogniste pociski (Fire Bolts)

wP wite pociski (Holy Bolts)

CzP czarne pociski (Black Bolts)

C1 celno I (Marksmanship I)

PU podwjne uderzenie (Double Strike)

PA pierwszy atak (First Strike)

AObr obrotowy atak (Round Attack)

AT atak trucizn (Poison Strike)

AM magiczny atak (Magic Strike)

A atak magi mierci (Death Strike)

AS wity atak (Holy Strike)

AMr atak mrozem (Cold Strike)

AO atak ogniem (Fire Strike)

AB atak byskawic (Lighting Strike)

KM kruszenie murw (Wall Crushing)

Sz szara (Charge)

B blok (Block)

SP sianie paniki (Cause Fear)

W wysysanie si yciowych (Life Stealing)

OdN odpdzenie nieumarych (Turn Undead)

Uzdr uzdrawianie (Healing)

SW silna wola (Willpower)

Strona: 40 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Waciwoci:

Zw zwierz (Animal)

OT ochrona przed trucizn (Poison Protection)

OS ochrona przed witoci (Holy Protection)

O ochrona przed magi mierci (Death Protection)

OF ochrona przed atakiem fizycznym (Physical Protection)

OM ochrona przed magi (Magic Protection)

OMr ochrona przed mrozem (Cold Protection)

OO ochrona przed ogniem (Fire Protection)

NT odporno na zatrucie (Poison Immunity)

NMr odporno na mrz (Cold Immunity)

N odporno na magi mierci (Death Immunity)

NS odporno na wito (Holy Immunity)

NO odporno na ogie (Fire Immunity)

NB odporno na byskawice (Lighting Immunity)

SS wraliwo na wito (Holy Weakness)

SO wraliwo na ogie (Fire Weakness)

SMr wraliwo na mrz (Cold Weakness)

WP prawdziwe widzenie (True Seeing)

WN widzenie w nocy (Night Vision)

W1 dalekie widzenie I (Vision I)

W2 dalekie widzenie II (Vision II)

Uk ukrywanie si (Concealment)

UkS ukrywanie si na niegu (Snow Concealment)

UkW ukrywanie si w wodzie (Water Concealment)

Strona: 41 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Spis atrybutw jednostek

Atak byskawic (Lightning Strike) jednostka ma szans (atak 8) zada obraenia od


byskawicy. (AB)

Atak magi mierci (Death Strike) - jednostka, gdy atakuje ma szans (atak 8) wzmocni
obraenia magi mierci. (A)

Atak magiczny (Magic Strike) jednostka ma szans (atak 8) zada obraenia od magii. (AM)

Atak mrozem (Cold Strike) jednostka, gdy atakuje ma szans (atak 8) wzmocni obraenia
uderzeniem mrozu. (AMr)

Atak obrotowy (Round Attack) jednostka wykonuje obrt atakujc wszystko dookoa (uwaga
na wasne wojska!). Plusem jest to, e trafieni przeciwnicy nie wykonuj rewanowego uderzenia.

Atak ogniem (Fire Strike) jednostka ma szans (atak 8) zada obraenia od ognia. (AO)

Atak wit energi (Holy Strike) jednostka ma szans (atak 8) zada obraenia wit
energi. (AS)

Atak trucizn (Poison Strike) jednostka ma szans (atak 8) zada obraenia trucizn. (AT)

Autodestrukcja (Self Destruct) atak 15, obraenia 12 (ogie, fizyczne, rwnie mury), prba
1 :). Gobliski bomber wysadza si w powietrze ranic wszystko dookoa.

Bard (Bards Skills) znacznie poprawia morale w caym oddziale. Dokadnie o 30 punktw
kadej jednostce.

Blok (Block) daje jednostce premi 3 punkty odpornoci (Defense) przy kadym fizycznym
ataku z odlegoci (np. z uku) lub pierwszym uderzeniu z bliska.

Bogosawiony (Blessed) daje jednostce premi 2 punkty do obrony (Defense) i 2 punkty do


odpornoci na magi (Resisiance) oraz Ochron przed Magi mierci (Death Protection).

Budowa drogi (Build Roads) jednostka buduje drog.

Budowa posterunku (Build Outpost) pionierzy mog zaoy nowe miasto (w odlegoci nie
bliszej ni 10 heksw od innej osady). Przy budowie posterunku jednostka si zuywa.

Celno w strzelaniu (Marksmanship) zwiksza umiejtnoci strzeleckie jednostki, na


kadym kolejnym poziomie dodaje +1 do ataku i +1 do obrae zadawanych broni pociskow.
(C1)

Chodzenie po grach (Mountaineering) pozwala jednostce na chodzenie po grach.

Chodzenie po wietrze (Wind Walking) pozwala na unoszenie si nad kadym rodzajem


terenu.

Chodzenie po wodzie (Water Walking) pozwala na chodzenie po wodzie.

Chodzenie po ziemi (Walking) pozwala na poruszanie si po ziemi.

Czarne pociski (Black Bolts) atak 8, obraenia 4 (mierci), strzay 3. Jednostka wystrzeliwuje
promienie magii mierci. (CzP)

Czarodziej specjalista (Casting Specialist) daje premi +10 do punktw rzucania czarw
(odnawianych co tur).

Dalekie widzenie (Vision) zwiksza pole widzenia jednostki o 2 heksy na poziom atrybutu.
(W1, W2)

Domena ognia (Fire Domain) jednostka na terytorium wrogiej domeny ognia jest naraona na
obraenia od ognia na pocztku kadej tury.

Domena trucizny (Poison Domain) jednostka znajdujca si we wrogiej domenie trucizny ma


obnione wspczynniki atak, obraenia, obrona i odporno o 2 punkty.

Strona: 42 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Domena ycia (Life Domain) oddzia jest w przyjaznej domenie i jest leczony na pocztku
kadej tury.

Furia (Fury) jednostka dostaje premi +2 do zadawanych obrae, +2 do odpornoci na magi


(Resistance), siln wol (Willpower) i kar 2 do obrony (Defense).

Kamienna skra (Stone Skin) premia +3 do obrony (Defense).

Kontrola zwierzcia (Control Animal) atak 15, prba 1, na dotyk. Jednostka oswaja dzikie
zwierz lub poszy wrogiego wierzchowca. Zwierz mona zwerbowa do swojej armii, natomiast
sposzony wierzchowiec przez 3 rundy traci poow punktw ruchu.

Kopanie tuneli (Tunneling) umoliwia przebijanie cian w podziemiach.

Kruszenie murw (Wall Crushing) jednostka moe niszczy mury obronne. (KM)

Latanie (Flying) jednostka unosi si w powietrzu, porusza si po caej mapie a w walce nie
moe by atakowana przez jednostki naziemne (ale jest naraona na odpowied gdy sama
zaatakuje). (L)

Lenictwo (Forestry) poruszanie si po lesie bez kar do szybkoci.(L)

Lenie (Taunt) atak 15, prba 1. Swashbuckler moe sprowokowa wrog jednostk, by ta
przez 3 kolejne rundy atakowaa tylko jego.

ucznictwo (Archery) atak 8, obraenia 4 (fizyczne), strzay 3. Jednostka strzela z uku. ()

Magiczne pociski (Magic Bolts) atak 10, obraenia 4 (magia), strzay 3. (MP)

Magiczny przekanik (Magic Relay) znacznie rozszerza domen magii czarodzieja wok
jednostki.

Magiczny wierzchowiec (Magical Mount) jednostka jedzi na magicznym wierzchowcu, ktry


nie ulega wrogim prbom przejcia kontroli. (MW)

Mgieka dymu (Smoky Haze) jednostk otacza dym, ktry zatruwa (atak 8) wrogw
bezporednio j atakujcych.

Mroczny podarunek (Dark Gift) premia +2 do obrae i atak magi mierci (Death Strike)

Mrony pocisk (Frost Bolts) atak 10, obraenia 7 (mrz), strza 1. Trafiona jednostka ma
szans zosta zamroona na 3 rundy. (MrP)

Naprawa maszyny (Repair Machine) jednostka moe naprawi 10 punktw ycia maszyny.

Nieumary (Undead) jednostka jest niewraliwa na obraenia od magii mierci, na obraenia od


trucizny, na sianie paniki (Cause Fear) i na uwiedzenie (Seduce) ale moe ulec panice pod
wpywem Odpdzenia nieumarych.

Niewidzialno (Invisibility). - na gwnej mapie jednostka jest niewidzialna dla wrogw.

Obleziony przez robale (Swarmed) jednostka traci 2 punkty ycia na rund. Owady mog
przenie si na ssiadujc jednostk.

Ochrona przed byskawicami (Lightning Protection) - redukcja 50% obrae od byskawicy.


(OB)

Ochrona przed magi (Magic Protection) - redukcja 50% obrae od magii. (OM)

Ochrona przed magi mierci (Death Protection) redukuje o 50% zadawane jednostce
obraenia od magii mierci. (O)

Ochrona przed mrozem (Cold Protection) redukuje obraenia od mrozu zadawane jednostce
o 50%. (OMr)

Ochrona przed obraeniami fizycznymi (Physical Protection) redukcja 50% obrae


fizycznych.

Strona: 43 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Ochrona przed ogniem (Fire Protection) obraenia od ognia przyjmowane przez jednostk s
redukowane o 50%. (OO)

Ochrona przed witymi obraeniami (Holy Protection) redukcja 50% obrae od witej
energii. (OS)

Ochrona przed trucizn (Poison Protection) redukcja 50% obrae od trucizny. (OT)

Odbudowanie infrastruktury (Rebuild Structure) pionierzy mog odbudowa zniszczone


miasto lub budowl (np. wiatrak). Po odbudowaniu jednostka ulega destrukcji.

Odpdzenie nieumarych (Turn Undead) atak 15, prba 1, na dotyk. Odpdzony nieumary w
kolejnej rundzie ucieka (jest naraony na dodatkowe ataki od ssiadujcych jednostek)
wykorzystujc cay zasb punktw ruchu. (OdN)

Odporno na obraenia od mrozu (Cold Immunity) - jednostka jest cakowicie odporna na


ataki mrozem. (NMr)

Odporno na byskawice (Lightning Immunity) - jednostka jest cakowicie odporna na ataki


byskawic. (NB)

Odporno na magi mierci (Death Immunity) - jednostka jest cakowicie odporna na ataki
magi mierci. (N)

Odporno na obraenia fizyczne (Physical Immunity) jednostka staje si cakowicie


odporna na ataki fizyczne.

Odporno na obraenia od magii (Magic Immunity) - jednostka jest cakowicie odporna na


uderzenia magi. (NM)

Odporno na ogie (Fire Immunity) jednostka jest cakowicie odporna na ogie i moe
chodzi po gorcej lawie. (NO)

Odporno na wite obraenia (Holy Immunity) - jednostka jest cakowicie odporna na ataki
bosk energi. (NS)

Odporno na trucizn (Poison Immunity) - jednostka jest cakowicie odporna na ataki


trucizn. (NT)

Ogniste Halo (Fire Halo) jednostka jest niewraliwa na ogie i ma umiejtno atak ogniem
(Fire Strike).

Ogniste pociski (Fire Bolts) atak 10, obraenia 7 (ogie), strza 1. Strza ognistym pociskiem.
(OP)

Oleista skra (Oily Skin) jednostka ma obnione wspczynniki atak, obraenia, obrona i
odporno o 1, oraz staje si wraliwa na ogie.

Optany (Possesed) jednostka jest optana przez wrogiego demona, gdy zginie demon si
uwalnia i moe prbowa opta kolejn jednostk. (Zdolno optania przeciwnika posiada tylko
najlepsza jednostka Mrocznych Elfw Incarnate).

Opleciony sieci (Webbed) jednostka jest w sieci i nie moe si ruszy przez 2 rundy. Jeli
jednostka latajca zostanie zapana w sie, to wrogie naziemne jednostki mog j atakowa.

Osabiony (Weakened) - jednostka ma obnione wspczynniki obrona i odporno o 2 punkty.

Oszoomiony (Stunned) jednostka nie moe si porusza przez 1 rund.

Oywiony umary (Animated) oywione trupy gin po zakoczeniu bitwy.

Panika (Paniked) jednostka ucieka w przypadkowym kierunku tracc wszystkie punkty ruchu
(w 1 rundzie).

Para (Steam) atak 18, obraenia 4 (fizyczne), strza 1, na dotyk. Krasnoludzki czog parowy
potrafi zaatakowa wszystkie otaczajce go jednostki gorc par.

Strona: 44 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Pezanie w jaskini (Crave Crawling) poruszanie si w podziemiach bez kary do szybkoci. (J)

Piekielny czempion (Unholy Champion) jednostka ma siln wol (Willpower) oraz premi +2
do ataku i +2 do zadawanych obrae przeciwko jednostkom o dobrym charakterze.

Pierwszy atak (First Strike) gdy jednostka jest atakowana w bezporedniej walce, ona
pierwsza zadaje uderzenie. (PA)

Plucie jadem (Venomous Spit) atak 8, obraenia 9 (trucizna, fizyczne), strza 1. (PJ)

Poncy (Burning) ponca jednostka traci 1 punkt ycia na tur i ma obniony atak o 2.

Pywanie (Swimming) pozwala na pywanie po wodzie (P)

Pod obc kontrol (Controlled) jednostka jest pod kontrol przeciwnika, mona j wyzwoli
zabijajc przeciwnika, ktry przej nad ni kontrol. Jeli jednostka zostanie pod kontrol do
koca bitwy, przechodzi do wrogiej armii na stae.

Podwjne uderzenie (Double Strike) kady bezporedni atak jest wykonywany podwjnie (co
daje maksymaln liczb 6 uderze podczas ataku i 8 uderze podczas obrony). (PU)

Poykanie w caoci (Swallow Whole) Glutton potrafi pokn przeciwnika w caoci. Szanse
na bycie zjedzonym zale od maksymalnej iloci punktw ycia posiadanych przez jednostk im
wicej tym mniejsze szanse na straszliw mier. Bohaterowie i czarodzieje nie mog zosta
poknici.

Posta eteryczna (Floating) jednostka unosi si nisko nad ziemi. Moe porusza si po
kadym terenie, ale w walce zachowuje si jak jednostka naziemna, tzn. nie moe atakowa
jednostek latajcych a sama moe by atakowana przez jednostki naziemne. (E)

Prawdziwe widzenie (True Seeing) jednostka moe dojrze ukrywajcych si wrogw.

Przeklty (Cursed) jednostka ma obniony wspczynnik odpornoci na czary o 2, posiada


wraliwo na obraenia od magii mierci i nie moe by uleczona.

Przenikanie murw (Pass Wall) jednostka bez przeszkd przenika mury obronne.

Przyspieszenie (Haste) zmniejsza koszt ruchu po kadym terenie o 2 punkty ruchu, do


minimum 2 punktw ruchu na heks.

Przywoany (Summoned) jednostka jest magicznie przywoana.

Przywdztwo (Leadership) jednostka dodaje premie wszystkim pozostaym onierzom w


oddziale; zalenie od stopnia przywdztwa (s 4 poziomy) dodaje: na stopniu 1 i 3 +1 do ataku, na
stopniu 2 i 4 +1 do obrony (Defense).

Regeneracja (Regeneration) na pocztku kadego dnia jednostka odzyskuje wszystkie punkty


ycia.

Rozproszenie magii (Dispel Magic) moliwo zdjcia wszelkich efektw magicznych ze


wskazanego celu.

Rzucanie czarw (Spell Casting) podczas bitwy jednostka moe rzuca czary, posiada 10
punktw rzucania czarw na poziom tej umiejtnoci (nie na poziom jednostki).

Rzut noem (Throw Knife) atak 9, obraenia 2 (fizyczne), rzutw 3.

Sabota (Sabotage) atak 18, obraenia 15, prba 1, na dotyk. Zadaje bardzo due obraenia
wszelkim maszynom.

Sianie paniki (Cause Fear) przy kadym ataku jednostka ma szans (atak 8) na wywoanie
paniki u atakowanego wroga. (SP)

Sie (Web) atak 10, prba 1, na dotyk. Zarzucona sie unieruchamia jednostk (rwnie
latajc) na 3 rundy.

Strona: 45 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Silna wola (Willpower) jednostka jest odporna na wszelkie formy wrogiej kontroli.

Smok (Dragon) jednostka jest smokiem!

Sposzony wierzchowiec (Feral Mount) wierzchowiec jest sposzony i o 50% redukuje punkty
ruchu jednostki.

Sprowokowany (Taunted) jednostka zostaa rozwcieczona przez wrogiego onierza i bdzie


atakowa tylko jego.

Stan cieky (Liquid Form) jednostka dostaje atrybuty ochrona przed obraeniami fizycznymi
(Physical Protection) i chodzenie po wodzie (Water Walking).

Strza oszczepem (Shoot Javelin) atak 18, obraenia 10 (fizyczne), strza 1, zasig bardzo
duy. (Osz)

Strza z armaty (Fire Cannon) atak 18, obraenia 15 (fizyczne), strza 1, bardzo daleki zasig.
Wystrzeliwuje kul armatni bardzo efektywne przeciw wszystkim celom, rwnie przeciw
murom. (Ar)

Strza z kuszy (Fire Crossbow) atak 15, obraenia 7 (fizyczne), strza 1, bardzo duy zasig.
(Ku)

Strza z pistoletu (Fire Pistol) atak 15, obraenia 8 (fizyczne), strza 1, bardzo duy zasig.

Strzelanie z procy (Hurl Stones) atak 7, obraenia 5 (fizyczne), strzay 3.

Szara (Charge) premia +2 do obrae przy pierwszym bezporednim ataku. (Sz)

cieka mroku (Trail of Darkness) idc, ukrywa terytorium przed wzrokiem przeciwnikw.

cieka mrozu (Path of Frost) jednostka zamraa teren po ktrym idzie, rwnie wod.

cieka zgnilizny (Path of Decay) idc, jednostka zmienia krajobraz w nieuytek.

cieka ycia (Path of Life) jednostka zmienia krajobraz w ki.

wite pociski (Holy Bolts) atak 8, obraenia 4 (ogie, boska energia), strzay 3. (wP)

wity Czempion (Holy Champion) jednostka ma siln wol (Willpower) oraz premi +2 do
ataku i +2 do obrae przeciwko jednostkom o zym charakterze.

Teleportacja (Phase) podczas bitwy jednostka moe przenie si w dowolne miejsce. Tylko
raz na 1 bitw.

Transport VII (Transport VII) moliwo transportu 7 innych jednostek. W przypadku bitwy
morskiej jednostki transportowane nie bior udziau w walce. (T7)

Uderzenie (Strike) pozwala na zadawanie ciosw w bezporedniej walce. (U)

Ukrywanie si (Concealment) jednostka jest niewidoczna dla wrogw, gdy znajduje si na


terenie poronitym jakkolwiek rolinnoci. (Uk)

Ukrywanie si na niegu (Snow Concealment) jednostka staje si niewidoczna dla wroga,


gdy znajduje si na niegu.

Ukrywanie si w trawie (Grass Concealment) jednostka staje si niewidoczna dla wroga,


gdy znajduje si na trawie.

Ukrywanie si w wodzie (Water Concealment) jednostka staje si niewidoczna dla wroga,


gdy znajduje si w wodzie.

Uwiedzony (Seduced) oczarowana jednostka jest pod kontrol przeciwnika, czar pryska, gdy
zginie kusicielka, ktra j uwioda. Jeli jednostka nie uwolni si do koca bitwy, to przechodzi na
stae do armii przeciwnika.

Strona: 46 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Uwodzenie (Seduce) atak 8, prba 1, na dotyk. Wampirzyca i nimfa potrafi skutecznie uwie
przeciwnikw uwiedzenie trwa tak dugo jak ycie uwodzicielki, jeli utrzyma si do koca bitwy
to jednostka zostaje w nowej armii na stae.

Uzdrawianie (Healing) na dotyk, raz na tur. Jednostka potrafi wyleczy 10 punktw ycia
innego onierza.

Widzenie w nocy (Night Vision) zasig wzroku jednostki nie zmniejsza si w ciemnoci, czyli
pod ziemi widzi normalnie. (WN)

Wierzchowiec (Mounted) jednostka jedzi na wierzchowcu. (W)

Wolno ruchu (Free Movement) poruszanie si po kadym terenie bez kar do szybkoci.

Wraliwo na byskawice (Lightning Weakness) - zwiksza obraenia od byskawic


przyjmowane przez jednostk o 50%. (SB)

Wraliwo na magi mierci (Death Weakness) - zwiksza obraenia od magii mierci


przyjmowane przez jednostk o 50%. (S)

Wraliwo na mrz (Cold Weakness) zwiksza obraenia od mrozu przyjmowane przez


jednostk o 50%. (SMr)

Wraliwo na obraenia fizyczne (Physical Weakness) - zwiksza obraenia fizyczne


przyjmowane przez jednostk o 50%.

Wraliwo na obraenia od magii (Magic Weakness) - zwiksza obraenia od magii przez


jednostk o 50%. (SM)

Wraliwo na ogie (Fire Weakness) - zwiksza obraenia od ognia przyjmowane przez


jednostk o 50%. (SO)

Wraliwo na wite obraenia (Holy Weakness) - zwiksza obraenia od boskiej energii


przyjmowane przez jednostk o 50%. (SS)

Wraliwo na trucizn (Poison Weakness) - zwiksza obraenia od trucizny przyjmowane


przez jednostk o 50%.

Wskrzeszenie (Resurgence) gdy jednostka zginie w walce, to zostaje automatycznie


wskrzeszona po 3 rundach lub, jeli jej armia zwyciy po bitwie. Jednostka jest wskrzeszana z
25% punktw ycia.

Wspinanie si na mury (Wall Climbing) jednostka moe wchodzi na wrogie mury obronne.
(Ws)

Wyssana energia (Energy Drained) jednostka ma obnione o 50% wspczynniki atak i


zadawanie obrae.

Wyssanie energii (Energy Drain) podczas bezporedniego ataku jednostka ma szans (atak
8) do zmniejszenia o 50% umiejtnoci ofensywnych (atak i obraenia) przeciwnika na 3 rundy.

Wystrzelenie bomby zapalajcej (Hurl Firebomb) atak 16, obraenia 5 (ogie), strza 1,
bardzo daleki zasig. Moe zapali cel. atwiej trafi bomb ni gazem, ale obraenia s mniejsze.
(Bo)

Wystrzelenie gazu (Hurl Boulder) atak 10, obraenia 12 (fizyczne), strza 1, bardzo daleki
zasig. Katapulta moe w ten sposb kruszy mury. (Bg)

Wysysanie ycia (Life Stealing) jednostka za kadym bezporednim trafieniem przeciwnika


leczy sobie 1 punkt ycia.

Zaklta bro (Enchanted Weapon) premia +2 do ataku (Attack), +1 do obrae (Damage) i


dodaje atak magiczny (Magic Strike).

Zamazany (Blurred) jednostka ma 25% szansy na uniknicie uderzenia z bliska.

Strona: 47 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Zamroony (Frozen) jednostka jest zamroona i nie moe si porusza przez 3 rundy, o ile nie
zostanie wczeniej trafiona.

Zapltanie (Entangle) atak 15, prba 1, na dotyk. Pncza oplataj wrog jednostk (rwnie
latajc) i nie pozwalaj jej poruszy si przez 3 rundy.

Zapltany (Entangled) jednostka jest zapltana w winorola i nie moe si ruszy przez 2
rundy. Jeli jednostka latajca zostanie zapltana, to wrogie naziemne jednostki mog j
atakowa.

Zatrute strzaki (Poison Darts) atak 8, obraenia 3 (trucizna, fizyczne), strzay 3. Udane
zatrucie znacznie obnia zdolnoci celu.

Zatruty (Poisoned) jednostka ma obnione wspczynniki atak, obraenia, obrona i odporno


o 2 punkty.

Zawadnicie (Possess) atak 16, prba 1, na dotyk. Incarnate potrafi wej w ciao wroga i
przebywa w nim przez cay czas istnienia danej jednostki (nawet po bitwie). Gdy zawadnity wrg
zginie Incarnate moe wej w ciao kolejnego.

Zawrt gowy (Vertigo) jednostka ma obnione wspczynniki atak i obrona o 2 punkty.

Zdominowanie (Dominate) atak 15, prba 1, na dotyk. Jednostka przejmuje kontrol nad
wrogim onierzem.

Zdominowany (Dominated) jednostka jest pod kontrol przeciwnika, mona j wyzwoli


zabijajc przeciwnika, ktry j zdominowa. Jeli jednostka pozostanie zdominowana do koca
bitwy, przechodzi do wrogiej armii na stae.

Zionicie Czerni (Black Breath) atak 15, obraenia 5 (mierci), strza 1. Kociany smok
(Bone Dragon) zionie chmur magii mierci. (ZCz)

Zionicie Mrozem (Cold Breath) atak 18, obraenia 5 (mrz), strza 1. Lodowy smok (Ice
Dragon) zionie chodem. (ZMr)

Zionicie ogniem (Fire Breath) atak 15, obraenia 5 (ogie), strza 1. Jednostka (Czerwony
smok lub Flamer) zionie ogniem. (ZO)

Zwierz (Animal) jednostka jest zwierzciem.

egluga (Sailing) pozwala jednostce na eglug po wodzie.

Strona: 48 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Spis czarw

W/K/U Wynalezienie Czaru/Koszt Rzucenia Czaru/Utrzymanie Czaru

OnR Odporno na Rozproszenie

Sfera Powietrza:

Nazwa/Opis/Waciwoci Typ W/K/U OnR

Bysk Pnocy (Northern Glow) Przywouje Bysk Pnocy (Northern Glow) Przywoanie 200/140/9 -

Burza Byskawic (Lightning Storm) Burza Byskawic rujnuje budowle i rani Cel w obrbie 350/100/- -
znajdujce si w nich jednostki [atak: 18, obraenia: 12] domeny

Chodzenie z Wiatrem (Wind Walking) Wybrana jednostka unosi si nad terenem Jednostka 250/50/10 -

Domena Szybkoci (Haste Domain) Nadaje Przyspieszenie wszystkim przyjaznym Domena 400/120/20 120
jednostkom w domenie

Epoka Lodu (Ice Age) Straszne burze niene szalej na ldzie, omijajc twoje Domena 250/150/20 100
miasta

Gniew Wiatru (Winds of Fury) Podrzuca wybranym celem do gry, zadajc Walka 130/10/- -
obraenia [atak: 18, obraenia: 8, typ obrae: fizyczny, prby: 1]

Lodowy Smok (Ice Dragon) Przywouje Lodowego Smoka (Ice Dragon) Przywoanie 550/450/15 -

Mistrzostwo w Sferze Powietrza (Air Mastery) Przeksztaca wszystkie rda Caa Mapa 1000/500/50 200
magii na sfer powietrza i zwiksza wok nich zasig Twojej domeny

Obserwator (Watcher) Zdejmuje mg z twojej Domeny, odsania ukryte jednostki i Domena 400/120/20 120
pozwala zajrze do miast wroga

Przyspieszenie (Haste) Pozwala wybranej jednostce na szybkie poruszanie si Jednostka 60/15/4 -

Ptak Zefira (Zephyr Bird) Przywouje Zefira (Zephyr Bird) Przywoanie 100/60/6 -

Tornado (Tornado) Tworzy wir powietrza wok celu i odrzuca daleko kilku lub Cel w obrbie 280/90/- -
wszystkich przeciwnikw [atak: 15, obraenia: 5] domeny

Uduszenie (Suffocate) Wysysa powietrze z puc wybranego celu, rzut obronny Walka 80/8/- -
zmniejsza obraenia o poow [atak:17, obraenia:6, typ obrae: fizyczny, prby: 1]

Wyadowanie acuchowe (Chain Lightning) Byskawica uderza w cel i Walka 100/20/- -


ssiadujce z nim jednostki [atak: 12, obraenia: 8, typ obrae: od elektrycznoci,
prby: 5]

Zamroenie Wody (Freeze Water) Zamraa wod i tworzy solidne przejcie po Cel w obrbie 120/20/- -
lodzie domeny

ywioak Powietrza (Air Elemental) Przywouje ywioaka powietrza Przywoanie 400/300/12 -

Strona: 49 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Sfera Ognia:

Nazwa/Opis/Waciwoci Typ W/K/U OnR

Oleista Skra (Skin of Oil) Zadaje wybranej jednostce kar -1 do ataku, obrony, Jednostka 100/8/- -
obrae i odpornoci oraz daje Podatno na Ogie [atak: 20]

Anarchia (Anarchy) Prbuje wywoa rebeli w wybranym wrogim miecie Miasto 200/70/0 -

Aureola z Ognia (Fire Halo) Dodaje odporno na ogie i atak ogniem Jednostka 60/10/2 -

Burza Ognia (Fire Storm) Burza Ognia wypala teren i rani przebywajce na nim Cel w obrbie 350/100/- -
jednostki [atak: 12, obraenia: 5] domeny

Domena Ognia (Fire Domain) Otacza domen aur ognia, ktra kadej tury zadaje Domena 400/120/20 100
wrogim jednostkom obraenia od ognia

Efreet (Efreet) Przywouje unoszcego si ducha ognia Przywoanie 110/10/9 -

Feniks (Phoenix) Przywouje Feniksa (Phoenix) Przywoanie 550/450/15 -

Furia (Furia) Dodaje jednostce Si Woli oraz +2 do obrae, +2 Odpornoci i -2 do Jednostka 60/10/2 -
Obrony

Mistrzostwo w Sferze Ognia (Fire Mastery) Przeksztaca wszystkie rda magii Caa Mapa 1000/500/50 200
na sfer ognia i zwiksza wok nich zasig Twojej domeny

Ogie Piekie (Hellfire) Poraa pole walki palcym gorcem i rani jednostki [atak: Walka 300/40/- -
18, obraenia: 10, typ obrae: od ognia, fizyczne, kruszy mury, prby: 1]

Ognista Kula (Fireball) Wywouje wybuch ognia wok wybranego celu [atak: 15, Walka 200/20/- -
obraenia: 8, typ obrae: od ognia, prby: 1, rednica: 5 heksw]

Piekielny Ogar (Hell Hound) Przywouje Piekielnego Ogara (Hell Hound) Przywoanie 100/50/6 -

Ponca Kometa (Blazing Comet) Uderza w cel deszczem poncych ska [atak: Walka 50/8/- -
18, obraenia: 7, typ obrae: od ognia i fizyczne; moe kruszy mury, prby: 1]

Rj (Swarm) Przywouje wcieke owady atakujce na danym obszarze [atak: 20, Walka 180/15/- -
obraenia: 5, typ obrae: od ognia, fizyczne, prby: 1]

Susza (Wither) Niszczy uprawy wrogiego miasta, powodujc mier godow jego Miasto 120/50/- -
mieszkacw

Wybuch Kuni (Forge Blast) Atakuje zdolnoci produkcyjne miasta i rani jednostki Miasto 170/120/- -
poprzez wybuch

ywioak Ognia (Fire Elemental) Przywouje ywioaka ognia Przywoanie 350/250/12 -

Strona: 50 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Sfera mierci:

Nazwa/Opis/Waciwoci Typ W/K/U OnR

Anio Ciemnoci (Black Angel) Wzywa Anioa Ciemnoci (Black Angel) Przywoanie 550/450/15 -

Burza mierci (Death Storm) Zamienia teren w nieuytek i rani jednostki, ktre na Cel w obrbie 350/100/- -
nim przebywaj [atak: 15, obraenia: 6] domeny

Cielesna Furia (Corpus Furia) Wysadza martwe ciaa atakujc w ten sposb inne Walka 100/20/- -
jednostki [atak: 15, obraenia: 8, typ obrae: magia mierci, fizyczny, prby: 1]

Czarny Pajk (Black Spider) Przywouje Czarnego Pajka (Black Spider) Przywoanie 100/60/6 -

Dar Ciemnoci (Dark Gift) Dodaje jednostce +2 do obrae i atak magi mierci Jednostka 60/8/3 -

Domena Ciemnoci (Domain of Darkness) Otacza twoj domen mg, Domena 200/120/20 120
ukrywajc j przed wrogami

Kociany Smok (Bone Dragon) Przywouje Kocianego Smoka Przywoanie 450/375/12 -

Lasy Za (Evil Woods) Tworzy przeklte lasy, ktre atakuj wszystko, co si rusza Cel w obrbie 80/40/- -
domeny

Ld Ciemnoci (Darkland) mier przecieka przez twoje wiee i miasta, Domena 250/100/20 20
pozostawiajc je bez szkd, ale zabijajc to, co jest na ldzie

Mistrzostwo w Sferze mierci (Death Mastery) Przeksztaca wszystkie rda Caa Mapa 1000/500/50 300
magii na sfer mierci i zwiksza wok nich zasig Twojej domeny

Osabienie (Weaken) Dodaje jednostce 2 do Obrony i 2 do Odpornoci [atak: 15, Walka 90/10/- -
typ obrae: magia mierci, prby: 1]

Oywienie Martwych (Animate Dead) Przywraca do ycia martwe ciaa, aby Ci Walka 180/50/- -
suyy

Oywienie Ruin (Animate Ruins) Natychmiast odbudowuje zniszczone miasto Miasto 200/100/- -

Piekielny Czempion (Unholy Champion) Daje jednostce Si Woli, +2 do Ataku, Jednostka 120/25/8 -
+2 do Obrae przeciwko Dobrym jednostkom

Potpienie (Damnation) Utrzymuje twoj domen w ucisku rozkadu, przeklinajc Domena 350/150/20 150
wszystkich wrogw, ktrzy si w niej znajduj

Promie mierci (Death Ray) Wystrzela promieniem magii mierci na wrog Walka 80/8/- -
jednostk [atak: 18, obraenia: 6, typ obrae: magia mierci, prby: 1]

Zaraza Miasta (City Plague) Zmniejsza ilo ludnoci i produkcj wybranego Miasto 100/50/- -
miasta

Strona: 51 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Sfera Wody:

Nazwa/Opis/Waciwoci Typ W/K/U OnR

Chodzenie po Wodzie (Water Walking) Pozwala jednostce chodzi po wodzie Jednostka 80/15/4 -

Deszcz Uleczenia (Healing Showers) Leczy maksymalnie do 5 HP wszystkie Walka 90/10/- -


jednostki w okolicy [prby: 1, rednica: 3]

Deszcz Wiosny (Spring Rains) Za jednym zaklciem pomaga rosn zboom w Domena 180/100/50 50
twojej domenie

Domena Trucizny (Poison Domain) Zakaa wszystkie jednostki wroga w twojej Domena 400/120/20 120
domenie

Gejzer (Geyser) Wybuch wody podnosi i upuszcza cel z bardzo duej wysokoci Walka 120/10/- -
[atak: 20, obraenia: 8, typ obrae: fizyczny, prby: 1]

Gwatowna Burza (Violent Storm) Wzburzone wody atakuj wskazanych Cel w obrbie 100/50/-
podrnikw morskich [atak: 15, obraenia: 4 domeny

Lodowa Burza (Ice Storm) Lodowa Burza zmienia teren na nieg i rani zapane na Cel w obrbie 350/100/- -
nim jednostki [atak: 15, obraenia: 9] domeny

Lurker (Lurker) Przywouje Lurkera (Lurker) Przywoanie 100/50/6 -

Mistrzostwo w Sferze Wody (Water Mastery) Przeksztaca wszystkie rda magii Caa Mapa 500/300/50 300
na sfer wody i zwiksza wok nich zasig Twojej domeny

Mokry Ld (Wetland) Ulewne deszcze topi ld zostawiajc twoje miasta bez szkd Domena 350/150/20 100

Para Zemsty (Vengeful Vapor) Rani jednostki zamieniajc ich czci w par [atak: Walka 50/6/- -
15, obraenia: 6, typ obrae: fizyczny, prby: 1]

Pynna Posta (Liquid Form) Daje jednostce ochron przed obraeniami (Physical Jednostka 200/50/10 -
Protection) i Chodzenie po Wodzie

Statyczna Tarcza (Static Shield) Daje jednostce atak elektrycznoci i poraa Jednostka 140/24/8 24
wrogw, ktrzy j zaatakuj.

Wielki Grad (Great Hail) Na docelowy obszar spadaj cikie bryy gradu [atak: 15, Walka 180/30/- -
obraenia: 8, typ obrae: od zimna, fizyczny, kruszy mury, prby: 1, radius: 2]

Wodny Tancerz (Water Dancer) Przywouje Wodnego Tancerza (Water Dancer) Przywoanie 70/40/9 -

Zaraza (Pestilence) Wypuszcza trujc chmur w powietrze [atak: 4, obraenia: 3] Caa Mapa 80/30/- -

mij (Wyrm) Przywouje ogromnego mija (Wyrm) Jednostka 500/400/15 -

ywioak Wody (Water Elemental) Przywouje ywioaka wody Przywoanie 350/275/12 -

Strona: 52 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Sfera Ziemi:

Nazwa/Opis/Waciwoci Typ W/K/U OnR

Bazyliszek (Basilisk) Wzywa Bazyliszka (Basilisk) Przywoanie 500/400/15 -

Gbokie Pknicie (Deep Fissure) Wystrzela na cel ponc ziemi i zadaje od 2 Walka 80/15/- -
do 8 obrae na budowle, rzut obronny zmniejsza obraenia o 1/2 [atak: 20, obraenia:
8, typ obrae: fizyczny, kruszy mury, prby: 1]

Kamienna Skra (Stone Skin) Dodaje jednostce +3 do Obrony Jednostka 50/8/5 -

Minotaur (Minotaur) Przywouje Minotaura (Minotaur) Przywoanie 200/120/9 -

Mistrzostwo w Sferze Ziemi (Earth Mastery) Przeksztaca wszystkie rda magii Caa Mapa 1000/300/50 200
na sfer ziemi i zwiksza wok nich zasig Twojej domeny

Monstrualny Dzik (Dire Boar) Przywouje ogromnego Monstrualnego Dzika (Dire Przywoanie 100/50/6 -
Boar)

Podniesienie Terenu (Raise Terrain) tworzy gry stanowice przeszkod dla Cel w obrbie 200/85/- -
wszystkich armii domeny

Rwny Teren (Level Terrain) niweluje gry tworzc przejcie dla armii Cel w obrbie 120/52/- -
domeny

Swoboda Ruchu (Free Movement) Daje jednostce umiejtnoci Grska Wspinaczka Jednostka 69/10/2 -
(Mountaineering), Lenictwo (Forestry) i Pezanie w Jaskiniach (Cave Crawling)

Trujce Roliny (Poison Plants) Wspomaga wzrost trujcych rolin, ktre rani Cel w obrbie 100/60/- -
wszystko, co si wok nich porusza domeny

Trzsienie Ziemi w Miecie (City Quake) Niszczy budowle i ludno wybranego Miasto 200/120/-
miasta [atak: 8, obraenia: 8]

Ukamienowanie (Stoning) Bombarduje cel kamieniami [atak: 10, obraenia: 2, typ Walka 70/10/- -
obrae: fizyczny, prby: 6]

Ukrycie (Concealment) Ukrywa jednostk w rolinnoci na kadym terenie Jednostka 100/20/3 -

Wibracje Ziemi (Earth Tremors) trzsie caym polem walki zadajc obraenia Walka 180/20/- -
jednostkom i budowlom; rzut obronny zmniejsza obraenia o 1/2 [atak: 10, obraenia: 8,
typ obrae: fizyczny, kruszy mury, prby: 1]

Zaklte Drogi (Enchanted Roads) Zmniejsza koszt ruchu o 1/3 dla przyjaznych Domena 240/80/10 80
jednostek poruszajcych si po Twoich drogach

Zota Epoka (Golden Age) Zwiksza dochd zota wszystkich miast w twojej Domena 400/150/40 10
domenie

ywioak Ziemi (Earth Elemental) Przywouje ywioaka ziemi Przywoanie 350/275/12 -

Strona: 53 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Sfera ycia:

Nazwa/Opis/Waciwoci Typ W/K/U OnR

Anio (Angel) Wzywa Anioa (Angel) (z Alternatywy 4 :)) Przywoanie 450/550/15 -

Bogosawiestwo (Bless) Daje jednostce +2 do Odpornoci, +2 do Obrony i Jednostka 50/7/2 -


Ochron przed mierci

Boska Burza (Divine Storm) Boska Burza zmienia teren w bujn traw i rani Cel w obrbie 350/100/- -
jednostki na niej przebywajce [atak: 15, obraenia: 9] domeny

Boski Czempion (Holy Champion) Daje jednostce Si Woli, premie +2 do Ataku i Jednostka 120/25/8 -
+2 do Obrae przeciwko Zym jednostkom

Domena ycia Wprowadza blask ycia w twoj domen, leczc twoje jednostki na Domena 400/300/20 300
pocztku kadej tury

Gwiezdne Pociski (Shooting Stars) Sprowadza na cel gwiezdny ogie [atak: 17, Walka 50/8/- -
obraenia: 7, typ obrae: boska energia, prby: 1]

Jednoroec (Unicorn) Wzywa magicznego jednoroca Przywoanie 150/60/5 -

Mistrzostwo w Sferze ycia (Life Mastery) Przeksztaca wszystkie rda magii Caa Mapa 1000/500/50 300
na sfer ycia i zwiksza wok nich zasig Twojej domeny

Odmodzenie (Rejuvenate) Teren twojej domeny powoli zamienia si w traw Domena 100/20/5 20

Odpdzenie Nieumarych (Turn Undead) Prbuje zrani i zastraszy Nieumarego Walka 150/10/- -
[atak: 15, obraenia: 4, typ obrae: od boskoci, prby: 1]

wite Lasy (Sacred Woods) - Tworzy boskie lasy, ktre atakuj wszystko, co Cel w obrbie 80/40/- -
prbuje przez nie przej domeny

wity Gniew (Sacred Wrath) Poraa pole walki witym wiatem, zadaje Walka 170/20/- -
podwjne obraenia Zym jednostkom [atak: 14, obraenia: 6, typ obrae: od boskoci,
prby: 1]

Uleczenie (Healing) Przywraca celowi 10 punktw ycia Jednostka 50/15/- -

Wielka Modlitwa (High Prayer) Bogosawi wszystkie przyjazne jednostki i kadej z Walka 240/40/- -
nich leczy 3-5 punktw ycia

Wrka (Fairy) - Przywouje Wrk (Fairy) Przywoanie 150/90/6 -

Wskrzeszenie (Resurgence) Pozwala Jednostce powrci do ycia i znw walczy Jednostka 350/100/15 -

Wskrzeszenie Bohatera (Ressurect Hero) Przywraca do ycia zabitego Bohatera Caa Mapa 100/50/- -

Strona: 54 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Sfera Kosmosu:

Nazwa/Opis/Waciwoci Typ W/K/U OnR

Kosmiczny Spray (Cosmic Spray) Poraa obszar pociskami z losowo wybranej Walka 180/20/- -
energii ywiow [atak: 17, obraenia: 10, typ obrae: magiczne, prby: 1]

Magiczny Suga (Magic Servant) Przywouje Magicznego Sug (Magic Servant) Przywoanie 70/40/9 -

Miejski Szpieg (City Spy) Pozwala ci widzie, co si dzieje we wszystkich miastach Domena 100/40/5 40
w twojej domenie

Mistrzostwo w Sferze Kosmosu (Cosmos Mastery) Przeksztaca wszystkie Caa Mapa 1000/500/50 300
rda magii na sfer kosmosu i zwiksza wok nich zasig Twojej domeny

Ochrona Czaru (Spell Ward) Blokuje zdjcie jakiegokolwiek czaru globalnego Caa Mapa 300/130/15 10

Rozproszenie Magii (Dispel Magic) Zdejmuje wszystkie magiczne elementy z Jednostka 50/10/- -
jednostki

Wezwanie Bohatera (Call Hero) Przywouje Bohatera na twoje potrzeby Caa Mapa 100/90/- -

Wyciek Mocy (Power Leak) Wysysa cay dochd Many od wrogich magw Caa Mapa 400/200/20 200

Wygnanie Przywoanego (Banish Summoned) Odwouje przywoane przez Walka 200/50/-


wroga stworzenie [atak: 12, obraenia: 8, typ obrae: magiczny, prby: 1]

Zaklcie Broni (Enchant Weapon) Dodaje jednostce +2 do ataku, +1 do obrae Jednostka 50/10/3 -
i magiczny atak

Zdjcie Zaklcia (Disjunction) Zdejmuje wrogie zaklcie globalne Caa Mapa 200/-/- -

Zmiana Sfery rda Magii (Alter Node) Przeksztaca rdo na twoj sfer magii Cel w obrbie 220/60/0 -
domeny

Czary Sekretne:

Nazwa/Opis/Waciwoci Typ W/K/U OnR

Przywoanie Mistrza Pknicia Sfer (Rift Lord) Wzywa potnego potwora Przywoanie 500/400/15 -

Przywoanie Rift Spawna (Rift Spawn) Wzywa pomniejsze stworzenie Przywoanie 120/90/9 -
czarnej magii

Strona: 55 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Budowle w miastach

Budowle zwikszaj statystyki miasta, pozwalaj na budow nowych typw jednostek i oferuj
szereg innych udogodnie. Budowle mona podzieli na 4 typy: przemysowy, wojenny, religijny i
magiczny.

1. Budowle przemysowe:

Dom Budowniczych (Builders Hall) umoliwia produkcj Balisty i Pionierw, pozwala na


budow Warsztatu (Siege Workshop) i Stoczni (Shipyard); premia do produkcji 10 punktw; koszt
80; to bardzo przydatna, wrcz obowizkowa budowla.

Warsztat (Siege Workshop) produkcja Katapulty, pozwala na budow Cechu Mistrzowskiego


(Masters Guild) i Kamiennego Muru (Stone Wall); premia do produkcji 10 punktw; koszt 150; - ta
budowla te bardzo si przydaje.

Cech Mistrzowski (Masters Guild) pozwala na produkcj Armaty oraz 4-to poziomowej
jednostki (ale w miecie musi by rwnie Sanktuarium i Gildia Czempionw); na pocztku kadej
tury cakowicie naprawia wszystkie machiny wojenne stacjonujce w miecie; premia do produkcji
10 punktw; koszt 300; - dugo si j buduje i dlatego opaca si j stawia tylko w duych
miastach.

Stocznia (Shipyard) produkcja Transportowca (Transport) i Galery (Galley); koszt 60


budowla obowizkowa, jeli prowadzisz wojn na morzu, ale w kampanii nie przydaje si w ogle
wszystkie etapy mona przej bez budowania nowych statkw.

2. Budowle wojenne:

Palisada (Wooden Wall) koszt 60; - podstawowa budowla obronna, jest tania i efektywna;
obowizkowa! (patrz strategie obrony miasta).

Mur Obronny (Stone Wall) koszt 100; - trwalsza wersja Palisady (patrz strategie obrony
miasta).

Koszary (Barracks) produkcja Jednostek 1 poziomu, pozwala na budow Domu Wojny (War
Hall); koszt 80; - budowla konieczna do produkcji armii.

Dom Wojny (War Hall) produkcja Jednostek 2 poziomu, pozwala na budow Gildii Czempionw
(Champions Guild); koszt 150; - przydaje si bardzo.

Gildia Czempionw (Champions Guild) produkcja Jednostek 3 poziomu, oraz 4 poziomu


(jeli miasto posiada te Sanktuarium i Cech Mistrzowski); koszt 200; - jeli sta Ci na produkcj
drogich 3-poziomowych jednostek, to koniecznie musisz j zbudowa.

Strona: 56 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

3. Budowle religijne:

witynia (Temple Complex) pozwala na budow Klasztoru (Monastery) i Kaplicy (Shrine),


premia do many 5, poprawia nastroje w miecie; koszt 80; - polecam, cho niekoniecznie w
kadym miecie (patrz strategie produkcji).

Klasztor (Monastery) rekrutacja Mnichw (Monk), zalenie od charakteru rasy zamieszkujcej


miasto mnisi bd li, neutralni lub dobrzy; pozwala na budow Sanktuarium; premia do many 5;
koszt 120; - przydatne, tak jak obecno Mnichw jest wskazana w kadej armii.

Sanktuarium (Sanctuary) - pozwala na produkcj 4-to poziomowej jednostki (ale w miecie


musi by rwnie Cech Mistrzowski i Gildia Czempionw); na pocztku kadej tury cakowicie leczy
wszystkich onierzy stacjonujcych w miecie; premia do many 5 punktw; koszt 300; - budowla
ma swoje zalety, lecz jest droga.

Kaplica (Shrine) do wyboru s 4 rodzaje Kaplic, ale w miecie mona postawi tylko jedn;
czsto po wybudowaniu Kaplicy gracz dostaje zadanie od konkretnego Ducha (Spirit); wszystkie
Kaplice kosztuj 200.

Kaplica Porzdku (Shrine of Order) znacznie poprawia nastroje w miecie i zwiksza


produkcj w miar przydatna we wrogich miastach.

Kaplica Wojny (Shrine of War) wszystkie jednostki produkowane w miecie bd od razu


posiaday status weterana (srebrny medal) bardzo polecam!

Kaplica Magii (Shrine of Magic) zwiksza przychd many odradzam, gdy zazwyczaj many
brakuje tylko w pocztkowej fazie rozgrywki a wtedy lepiej inwestowa w inne produkcje.

Kaplica Natury (Shrine of Nature) przyspiesza rozrost miasta moe i czasem si przydaje
ale...ja radz postawi Kaplic Wojny :).

Strona: 57 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

4. Budowle magiczne:

Wiea Magiczna Pierwszego Poziomu (Wizards Tower I) rozszerza Domen Magii


czarodzieja przebywajcego w tym miecie o 9 heksw; pozwala na budow Stranika Wiey
(Tower Guard), Biblioteki (Library), Zakltych Koszar (Hall of Enchantment) i Wiey Magicznej
Drugiego Poziomu; koszt 500; - konieczna przynajmniej w jednym miecie, a przydatna w kadym,
jednak ze wzgldu na duy koszt w wikszoci scenariuszy bardziej opaca si si zdoby miasto z
ju wzniesion Wie ni samemu j budowa.

Stranik Wiey (Tower Guard) w przypadku oblenia na pocztku kadej tury strzela w
atakujcych Magicznym Pociskiem (Magic Bolt); koszt 100; - polecam!

Biblioteka (Library) premia 10 punktw do odkry (Research Points); koszt 200; - do


przydatna, o ile nie masz pilniejszych wydatkw.

Zaklte Koszary (Hall of Enchantment) wyposaa garnizon obrocw miasta w podstawowe


zaklcie danej sfery (ogie: Aureola z Ognia (Fire Halo), woda: Statyczna Tarcza (Static Shield),
ziemia: Kamienna Skra (Stone Skin), powietrze: Przyspieszenie (Haste), ycie: Bogosawiestwo
(Blessed), mier: Dar Ciemnoci (Dark Gift), kosmos: Zaklcie Broni (Enchanted Weapon)); koszt
200; w przypadku obrony bardzo si przydaje, zwaszcza gdy Twj mag panuje nad sfer wody.

Wiea Magiczna Drugiego Poziomu rozszerza Domen o 5 heksw, pozwala na budow


Czarw Dalekosinych (Farcaster), Komnaty Czarw (Casting Chamber), Zakltych Murw
(Enchanted Walls) i Wiey Magicznej Trzeciego Poziomu; koszt 250; - jeli masz wolne rodki na
tak inwestycj, to polecam.

Czary Dalekosine (Farcaster) powiksza promie Domeny o kolejne 5 heksw; koszt 150; -
zanim to wybudujesz, sprawd, co obejmie powikszona Domena jeli nie przewidujesz tam
adnych walk, to budowa si nie opaca.

Komnata Czarw (Casting Chamber) zwiksza ilo punktw magii (casting points) Twojego
maga o 10; koszt 200; - polecam; te 10 punktw moe pozwoli Ci na rzucenie czaru
przesdzajcego o wyniku bitwy.

Zaklte Mury (Enchanted Walls) podczas oblenia tworzy wok miasta magiczn barier,
ktra na przechodzce przez ni jednostki moe sprowadzi negatywny efekt, zalenie od sfery
maga (ycie: Zawrt Gowy (Vertigo), mier: Przeklestwo (Cursed), ziemia: Zatrucie (Poisoned),
powietrze: Zamroenie (Frozen), ogie: Spalenie (Burned), woda: Oszoomienie (Stunned)); koszt
200; - stanowi niez pomoc w obronie, cho nie nazwabym ich obowizkowymi.

Wiea Magiczna Trzeciego Poziomu rozszerza Domen o 5 heksw, pozwala na budow Pola
Siowego (Forcefield) i Bramy Teleportacyjnej (Teleportation Gate); koszt 250; - przydatna w
duych miastach, oddalonych od linii frontu, ze wzgldu na moliwo wzniesienia Bramy
Teleportacyjnej.

Pole Siowe (Forcefield) chroni miasto przed globalnymi czarami wrogich magw; koszt 200; -
opaca si tylko w przypadku, gdy miasto ley we wrogiej Domenie.

Brama Teleportacyjna (Teleportation Gate) umoliwia teleportacj oddziaw do innych


Twoich miast posiadajcych Wie Magiczn (wystarczy Pierwszego stopnia); koszt 500; - przydaje
si, gdy produkujesz wolno poruszajce si oddziay z dala od linii frontu; mona wykorzysta j
rwnie do szybkiego wzmocnienia garnizonu obrocw nowo zajtego miasta (ktre posiada Wie
Magiczn).

Strona: 58 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Legenda miejsc na mapie

Gwne miejsca na mapie kolor NIEBIESKI:

Miasta [numer] najwaniejsze miejsca na mapie patrz Miasta. Nazwy miast w opisach
poszczeglnych etapw mog odbiega od rzeczywistoci, gdy s one losowane na nowo za
kadym rozpoczciem danego etapu.

Wiee stranicze [W] znacznie rozszerzaj pole widzenia i daj ochron kamiennych murw
obronnych stacjonujcym w nich lub blisko obok jednostkom.

Magiczny przekanik [M] rozszerza wok domen Czarodzieja (o ile ten przebywa w miecie z
Magiczn Wie).

Ruiny Miasta [R] mona je odbudowa pionierami lub czarem Oywienie Ruin (Animate Ruins),
po odbudowaniu miasto ma wszystkie wczeniej wzniesione w nim budowle. Odbudowane
pionierami, miasto naley do rasy, ktrej byli pionierzy. Podniesione czarem Oywienie Ruin miasto
bdzie nekropoli Nieumarych.

Woci przynoszce zysk na mapie kolor ZIELONY:

Wiatrak [W] przynosi zysk w zocie, jeli wok s pola uprawne zysk si zwiksza. Przynosi
podwjny przychd Czarodziejom sfery Powietrza.

Myn Wodny [M] przynosi zysk w zocie. Przynosi podwjny przychd Czarodziejom sfery Wody.

Kopalnia [K] przynosi zysk w zocie. Przynosi podwjny przychd Czarodziejom sfery Ziemi.

Palenisko [P] przynosi zysk w zocie. Przynosi podwjny przychd Czarodziejom sfery Ognia.

Strona: 59 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

rda magii na mapie kolor POMARACZOWY:

rda magii [W, O, P, Z, S, , M] dostarczaj one energi rozdzielan pniej na punkty many
i punkty odkry (Research Points). Standardowo przynosz one 10 punktw mocy ale Czarodziej
konkretnej sfery czerpie podwjn moc (20 punktw) ze rde swojej sfery.

Pierwotne rdo magii [N] (Rift Node) zazwyczaj jest bronione przez stranikw rda; po
zdobyciu przemienia si na rdo magii sfery Czarodzieja, ktry je zaj.

Powysze miejsca mona zniszczy a take, za pomoc pionierw, odbudowa. Takie spalone
miejsca na mapie oznaczyem dodajc ma liter z przy symbolu danego miejsca.

Miejsca kryjce skarby na mapie kolor TY:

Po przeszukaniu takiego miejsca staje si ono puste wszystkie te miejsca s jednorazowego


uytku i trzeba si spieszy, by nie uprzedzili Ci przeciwnicy. Zazwyczaj miejsca te s bronione
przez stranikw. W wielu tych miejscach mona znale artefakty mona podnie je Bohaterem
lub przeteleportowa do Maga lub Bohatera.

Antyczne ruiny [R] mona w nich znale artefakty i zoto.

Krypta [K] mona w niej znale artefakty i zoto.

Magiczny skarbiec [S] przeszukujc go moesz znale man oraz czar, ktry od razu lduje w
ksidze zakl twojego Maga.

Jaskinia smoka [J] mona w niej znale artefakty i zoto. Zazwyczaj ma bardzo siln obron.

Obz najemnikw [O] najemnicy mog zaoferowa swoje usugi o ile nale do zaprzyjanionej
rasy a Ty jeste znanym Czarodziejem. Jeli zaatakujesz obz moesz znale tam artefakt i troch
zota.

Magiczny katalizator [C] po zajciu go moesz wybra pomidzy 50 punktami rzucania magii
(tylko na jedn tur) i 150 punktami odkry (Research Points). Prawie w kadej sytuacji opaca si
wybra przyspieszenie wynalezienia nowego czaru lub umiejtnoci.

Kraniec tczy [T] na kracu tczy mona znale garnek ze skarbem (w rodku jest artefakt i
zoto). Zazwyczaj jest chroniona przez Leprechauna jest may, ale twardy z niego skurczybyk.

Surowce produkcyjne [P] ich zebranie pozwala na natychmiastowe wybudowanie nowej


budowli w najbliszym Twoim miecie. Pojawiaj si dwa i tylko dwa budynki do wyboru. Do
wyboru pojawiaj si tylko budowle moliwe do wybudowania w danym miecie (np. nie pojawi si
Sanktuarium jeli w miecie nie ma Klasztoru). Jeli nie ma obawy, e surowce sprztnie inny
gracz, to czasem warto zaczeka i samemu wybudowa tanie budowle, by w wyborze budynkw do
produkcji pojawiy si drosze rzeczy.

Artefakt [A] czasem mona znale artefakt lecy na ziemi bez adnej obrony. Artefakty
pojawiaj si te w miejscu mierci Bohatera (o ile posiada on jakie przedmioty).

Zoto [z] w niektrych miejscach mona znale lece na ziemi monety.

Mana [m] czasem mona te natrafi na kupki many.

Tunele i teleporty na mapie kolor FIOLETOWY:

Wejcie do podziemi [numer] pozwala na przejcie z powierzchni ziemi do jaski i odwrotnie.


Numer na powierzchni odpowiada temu samemu przejciu na mapie podziemi.

Teleport [T] przenosi w odlege miejsca. Na mapach drog przerzutu oznaczyem strzakami,
ewentualne uwagi znajduj si w opisach konkretnych etapw.

Punkt docelowy teleportacji [x] miejsce w ktre przenosi jednokierunkowy teleport.

Strona: 60 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Jednostki na mapie kolor CZERWONY:

Pozycje wszystkich wrogw nie s oznaczone, tylko niektre oddziay wane przy przechodzeniu
danego etapu kampanii.

Uchodcy [U] niektre oddziay z chci docz do Twojej armii; czasem za niewielk opat,
czasem za darmo.

Stranicy [g] s to oddziay pilnujce maego terytorium zaatakuj kadego, kto si do niego
zbliy. Ich si zaznaczyem gwiazdkami [*] im wicej gwiazdek tym s groniejsze.

Inne miejsca na mapie kolor ROWY:

Lecznica [L] (House of Healing) natychmiast cakowicie leczy wszystkie jednostki w oddziale,
ktry do niego trafi. Mona si tam leczy wielokrotnie nawet podczas tej samej tury.

Drzewko przyspieszenia [P] (Haste Berry Tree) po zjedzeniu owocw tego drzewka cay
oddzia natychmiast odnawia wszystkie punkty ruchu i na 3 tury dostaje atrybut Przyspieszenie
(Haste) przez co o wiele szybciej si porusza zarwno na mapie jak i podczas bitwy. Owoce na
drzewku odradzaj si dopiero po 3 turach. Dojrzae drzewko pozna mona po czerwonych
owocach.

Zwierciado wody [M] (Reflecting Pool) pokazuje odlege miejsca na mapie.

Strona: 61 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 0 Tutorial

Miasta:

1. Testar

2. Tutorior

3. Firekeep

Magowie:

Merlin sfera ognia, rasa pocztkowa Archoni

Gabriel sfera kosmosu, rasa pocztkowa Archoni

Mab sfera ziemi, rasa pocztkowa Gobliny

Ten etap jest treningiem pokazujcym najwaniejsze dziaania w grze. Na ekranie pojawiaj si
wskazwki, co i w jaki sposb naley zrobi. Moe Ci si przyda klawisz F1 powtarzajcy ostatni
komunikat.

Na pocztek zacznij odkrywanie nowego czaru kliknij przycisk Odkrycia (Research) i wybierz
cokolwiek.

Wska Merlina i kliknij 2 razy na mostek tak przemieszcza si w tej grze oddziay. Gdy nie
moesz ju wykona adnego ruchu, bo Merlin wykorzysta wszystkie swoje punkty ruchu, kliknij
Koniec Tury w prawym dolnym rogu ekranu. Tak koczy si pierwszy dzie treningu.

Strona: 62 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Podejd do kolesia na koniu to jest Bohater, ktrego trzeba zatrudni. Bohaterowie to


najlepsze jednostki wojskowe w grze i zawsze opaca si kupi ich wierno.

Wejd do miasta na N Testar [1] i pozostaw tam Merlina. Moc Czarodzieja zawsze wzrasta, gdy
przebywa on w miecie z Magiczn Wie bardziej przydaje si on w Wiey ni na polu bitwy.

W miecie uruchom produkcj czegokolwiek, a Bohaterem zwied pobliski Magiczny Skarbiec


[S].
Kliknij na Czary (Spells) i wska Zamroenie Wody (Freeze Water) - Merlin zacznie przygotowa
si do rzucenia zaklcia, co moe potrwa nawet kilka tur. Gdy ju czar bdzie gotowy rzu go na
rzeczk. Oddziaem Bohatera przejd po lodzie. Id dalej i pozajmuj rda Magii z rnych sfer.
Nastpnie Bohaterem i jego obstaw id na S i w ramach treningu pobij dziadka Gabriela. Nim
zoisz mu skr musisz wypowiedzie mu wojn za pomoc menu Dyplomacji. Po porace Gabriel
zaproponuje sojusz zgd si.

Po potyczce wejd w stojcy obok Teleport [T] przeniesie Ci kawaek na S. Zbierz tam
wszystkie skarby i pjd dalej drog. Poprowadzi Ci ona a do miasta Nieumarych. Zdobd
nekropoli Tutorior [2] a nastpnie j spal.

Zakoczenie treningu polega na wejciu do pobliskiego Domu Zdrojowego[L] :)

Strona: 63 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 1 Ogie Faza Pocztkowa

Miasta:

1. Cindra

2. Asrtbar

3. Kahiri

4. Laheva

5. Mirage

6. Icran

7. Tanuar

Magowie:

Merlin sfera ognia, rasa pocztkowa Ludzie

Yaka sfera ognia, rasa pocztkowa Tigranie

Startujesz na zgliszczach miasta. Na mapie jest kilka oddziaw Uchodcw (Refugees) poznasz
ich po tym, e podchodzc do nich wasn jednostk zamiast mieczy oznaczajcych walk pojawi
si chmurka zachcajca do rozmowy. Wikszo Uchodcw zgodzi si doczy do Ciebie za
darmo, tylko niektrzy zadaj niewielkiej opaty.

Strona: 64 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Zacznij od rozmowy z dwoma oddziaami, ktre od razu do Ciebie docz. Rycerzem (Knight)
pognaj na NE i zajmij Kopalni oraz pogadaj z Kusznikiem, ktry do Ciebie doczy. Nastpnie
pjd nimi na S, po drodze zajmujc Wie a take najmujc Statek i Pirata (Swashbuckler).
Statkiem moesz sobie pozwiedza rzek, Twj przeciwnik nie posiada floty.

Pozostaym wojskiem, wraz z Merlinem udaj si drog na S. Po lewej stronie drogi ley Kupka
Zota i Obz Najemnikw (Camp Site). Wejd tam i zapa Najemnikom. T armi bez
problemw powiniene zdoby Cindr [1] (prowadzi do niej droga przez Wie Stranicz [W]).
Po zajciu Cindry zostaw w niej Merlina (przez kilka tur moe by bez obstawy) i zacznij budowa
Dom Wojny (War Hall) jeli brakuje Ci kasy odczekaj tur, lub dwie budujc domy (Produce
Housing).

onierzami zajmij Fire Node (na SW od Cindry). Jednym onierzem z tej armii wejd w portal na
W od Fire Node pojawi si on na SW mapy pjd nim przez mostek na E i porozmawiaj z Elfami
w Mirage [5] docz do Ciebie, wraz z caym miastem. Nowo pozyskanymi Elfami zajmij
kopalni na SE od Mirage. W miecie w miar moliwoci twrz armi ucznikw. Na razie nie
wchod nikim w Portale. Ten, ktrym tam przybye wcale nie wrci Ci do Cindry, ale wyniesie
na N mapy, ale o tym pisz pod koniec tego rozdziau.

W midzyczasie w okolicach Cindry pojawi si Bohater, ktry doczy do Ciebie za standardow


opat 125 sztuk zota. Udaj si nim na S od miasta i podnie lecy tam Artefakt. Wesprzyj
Bohatera Rycerzem i jeli posiadasz jeszcze jak Konnic. Tym szybkim oddziaem przedrzyj si
przez Trujce Chaszcze (Poison Plants) na S od Cindry. By je przeby musisz najpierw
wskaza roliny, a dopiero, gdy armia ju bdzie w krzakach, obszar za nimi gdy od razu
wskaesz teren za chaszczami komputer wytyczy okrn tras. Zajmij znajdujce si w tamtej
okolicy Surowce Produkcyjne (Production Resources), Kopalni i Magiczny Skarbiec
(Magic Vault). Idc pustyni na SE doczy do Ciebie jeszcze jeden oddzia. Tak wzmocnion
armi zdobd Antyczne Ruiny (Ancient Ruins).

W okolicach Cindry pojawi si pojedyncze Jednostki Twojego wroga Yaki. Bd chciay zaj
Kopalni na N. Przechwy je i zniszcz oddziaem z Cindry. Pamitaj, e Merlin jest bardziej
uyteczny w miecie z Magiczn Wie, ni w polu.

Bohaterem pjd dalej na E, ale piesz cz oddziau zostaw na pustyni. Konnic zajmij
Kopalni i obejd pasmo gr za masywem centralnie na E od Kopalni s Ruiny Miasta z
Artefaktem lecym bez ochrony. Postaraj si Herosem zdoby ten worek z niespodziank nim
zrobi to Twj przeciwnik. Teraz, ju lepiej uzbrojonym Bohaterem biegnij drog na NW, a Piechot
zostawion na pustyni id na N i przez przecz na E. Oba oddziay powinny spotka si przed
miastem Astrbar [2]. Yaka niezbyt dobrze chroni to miasto wczeniej wysa stamtd oddziay
w okolice Cindry. Zdobd Astrbar.

Teraz zbierz armie z Cindry i Astrbar i pod przywdztwem Bohatera rusz drog na SE. Jeli
spotkasz du armi Yaki z jego Bohaterem, to nie spiesz si do otwartej bitwy przy
odpowiedniej liczebnoci Twojej armii Yaka wycofa si oddajc Ci Wie Stranicz przed dolin
Tanuar [7]. Teraz wylij Elfickich ucznikw z Mirage do NE portalu. Gwnymi siami zdobd
Icran [6] i koniecznie zbuduj tam Palisad. Obsad Icran i poblisk Wie Elfickimi ucznikami.

Przez cay czas buduj w Cindrze siln armi na koniach. Jeli masz wystarczajc ilo zota warto
zainwestowa w Gildi Czempionw (Champions Guild) i budowa Rycerzy. Take Otarz Wojny
(Shrine of War) jest dobrym pomysem wwczas produkowane jednostki od razu maj status
weteranw, co znacznie podnosi ich warto bojow. Tak budowan Konnic wysyaj od razu w
okolice Icran a take wykorzystuj j do przechwytywania pojedynczych oddziaw Yaki
prbujcych zajmowa Twoje kopalnie.

Dwa neutralne miasta w centrum mapy Kahiri [3] i Laheva [4] zechc do Ciebie doczy tylko
za wysok opat, wic jeli nie chcesz si guzdra, po prostu je zignoruj. Tylko uwaaj by nie zaj
ich Yaka.

Twj silny garnizon w Icran zmusi Yak do trzymania gwnych si w stolicy Tanuar [7].
Pojedynczymi, szybkimi jednostkami (np. Hunter lub Glade Runner) pozajmuj w centrum mapy oba
Przekaniki Magiczne (Magic Relay), na E od Tanuar Kopalni, a na W od Tanuar Kopalni i

Strona: 65 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Palenisko (Furnace). Yaka bdzie wysya oddziay by odzyskay woci wwczas niszcz je
armiami z Icran. Tylko nigdy nie zostawiaj miasta bez ucznikw. Przede wszystkim zapoluj na
Bohatera Yaki zasad si na niego, gdy bez obstawy bdzie prbowa odzyska przekaniki
magiczne. Postaraj si zabi go wasnym Bohaterem zapewnisz mu szybki awans na wyszy
poziom.

Po drugiej stronie rzeki, na N mapy nie ma adnych miast, jednak warto si tam uda Bohaterem.
Gdy zajmiesz tamtejszy Life Node otrzymasz zadanie od Ducha Natury (Spirit of Nature). Kae
Ci on zniszczy pobliski Fire Node aby tego dokona musisz mie w oddziale Bohatera. Gdy
prbujesz zniszczy jakkolwiek budowl lub rdo Magii armi nawet omiu zwykych jednostek,
pojawi si komunikat siy niewystarczajce. Na wykonanie zadania jest zawsze 10 tur, wic jeli
si wczeniej nie przygotujesz, to moesz nie zdy dotrze na miejsce Herosem. Na tamt cz
mapy moesz dosta si przez Portal na W od Mirage lub po prostu pync Statkiem przez rzek.

Portal w NE czci mapy przenosi tylko w jedn stron na wysp z Magicznym Skarbcem.
Skarbiec jest chroniony do mocno warto zdoby tam troch dowiadczenia Bohaterem. Wrci
stamtd mona tylko Statkiem jeli wysyasz tam armi portalem, to od razu wyruszaj w d
rzeki Transportowcem.

Gdy w Icran zgromadzisz ju du liczb konnicy i wrcisz tam z innych wypraw bohaterem, to
atakuj Tanuar. Bitwa czeka Ci naprawd cika Cat Master jest jedn z najlepszych jednostek
defensywnych w grze, a Yaka ma ich tam duo. Atakujc wypenij szczelnie wszystkie wolne
miejsca wok centrum miasta. W razie potrzeby wycofaj si, uzupenij straty i zaatakuj ponownie
ale zwr uwag, e jeli wycofujesz si, a nie zniszczye przynajmniej kilku Cat Masterw, to w
ogle atak si nie opaca. Z kad stracon przez Ciebie jednostk, siy Yaki zdobywaj
dowiadczenie i staj si jeszcze groniejsze. W ostatecznoci moesz sprbowa zaatakowa
Tanuar i samemu nie dowodzi bitw czasem autorozgrywka daje nieoczekiwane efekty
oczywicie nie zapominaj wczeniej zapisa stanu gry.

Zdobycie Tanuaru koczy pierwsz faz gry.

Strona: 66 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 2 Ogie Faza Mistrzowska

Strona: 67 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Miasta:

1. Frostgate

2. Ack

3. Iceklan

4. Greudr

5. Drogoth

6. Tanfero

7. Ursfor

8. Araksar

9. Taberan

10. Inelle

Magowie:

Merlin sfera ognia, rasa pocztkowa Ludzie

Karissa sfera ognia, rasa pocztkowa Orki

Artica sfera powietrza, rasa pocztkowa Frostlingowie

Zaczynasz maymi siami z dwoma Pionierami na W mapy. Bohatera z pierwszego rozdziau


Belendora - polij na N, dwie jednostki Kawalerii na SE, i pozostaym oddziaem rwnie drog na
SE.

Jednym z Pionierw za miasto na najbliszym zielonym pagrku, dosownie par krokw na E.


By zaoy miasto musisz klikn na Pioniera, nastpnie na symbol jednostki na dole ekranu, a w
kocu z opcji po prawej wybra buduj posterunek. W maej miejscowoci nie moesz nic ciekawego
wybudowa, dlatego ka mieszkacom si rozbudowywa - dwukrotnie przyspiesza to rozwj
miasta. Drugim Pionierem na razie nic nie buduj.

Belendor niech zajmie kopalni (maa potyczka z 2 Wilkami) i zbierze Surowce lece troch
dalej na N. Nastpnie wejd nim do pierwszej Jaskini [1] i zajmij podziemne miasto Frostlingw
Inelle [10]. Jest to maa miejscowo, wic warto jedynie stymulowa jej rozrost. Nie warto
natomiast traci czasu Belendora na obron tego miasteczka lepiej i nim na N jaskini i po
Wyjciu na powierzchni [5] podrani troch Artic. Zajmij Kopalnie i niszcz wszystkie
pojedyncze Jednostki wasajce si po okolicy, rwnie w podziemiu.

Kawaleri zajmij wie na SE od startu, zbierz lece w pobliu zoto i udaj si na S. Tam spotkasz
uchodcw bohaterk Shir i 2 Cat Masterw. Nie cz tych armii Kawaleri wr na drog i
pd ni na NE a Shir i jej obstaw udaj si na W do Antycznych Ruin. Merlin wraz z drugim
Pionierem niech pjdzie ladami Kawalerii drog wzdu brzegu.

Powstrzymuj si od atakowania Czerwonych Oddziaw. Gdy tylko Karisa zaproponuje pokj


zgd si, a po jakim czasie bdziesz mg wej z ni w alians, co znacznie uatwia ukoczenie
tej planszy.

Kawaleria jadc na NE minie Spalony Wiatrak, przejedzie przez mostek i nie powinna mie
problemu ze zdobyciem Greudr [4]. Buduj tam Palisad i ucznikw. Kawaleri jednak si tam nie
zatrzymuj tylko pd na SE i zajmij lecy midzy ruinami Magiczny Przekanik. Nastpnie
podziel Konnic (o ile jeszcze masz 2 Kawalerzystw) i udaj si tym razem z pokojow misj do
miast Ursfor [7] na E od wyej wymienionego Przekanika i do Drogoth [5] to z kolei na N
przez mostek. Oba te miasta mona kupi za mae pienidze.

Strona: 68 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Shira z obstaw po zdobyciu Artefaktu z Ruin, niech idzie dalej na W i zajmie Palenisko oraz
Surowce Produkcyjne. Gdy bdziesz w posiadaniu kilku miast, to pobliski Obz Najemnikw
zechce z Tob rozmawia docz 4 Gobliny. Ekip pozbieraj jeszcze Katalizator i Surowce
lece na SE czci stepu. Jeli Shira bdzie jeszcze miaa w obstawie obydwu Cat Masterw, to
polecam zwiedzenie Nawiedzonej Krypty w pobliskim lesie. Krypty strzee Bone Dragon, ale przy
odrobinie szczcia da si go zabi bez strat (Shir uciekaj od niego tak, by nie mg zion, tylko
ksa. Cat masterzy oczywicie cay czas strzelaj z ukw, lub uciekaj jeli to ich zaatakuje Smok.
Gdy punkty ycia Smoka spadn do 8 lub niej niech Shira wyczaruje Gejzer. I po strachu.)

Merlin i Pionier musz pod Greudr odbi na SE i uda si do najbliszych Ruin lecych przy
Magicznym Przekaniku. Teraz Pionierem odbuduj Amrabar robi si to identycznie jak
zakadanie nowego miasta, tylko trzeba stan po rodku ruin i wybra odbuduj struktur zamiast
buduj posterunek. W odbudowanym miecie postaw Building Hall a bdzie wtedy mona stworzy
kolejnych Pionierw, ktrzy odbuduj nastpne ruiny. Dopiero w ktrym z odbudowanych miast
opaca si wznie Magiczn Wie dla Merlina.

Krccym si po jaskini Belendorem wyjd na powierzchni rodkowym wejciem [2] i


przyjrzyj si lecemu na E miasteczku Ack [2]. Wyczuj moment, w ktrym Artica rozpocznie
ofensyw na S i zostawi miasteczko praktycznie bez obrony. Nie czekaj jednak zbyt blisko miasta,
bo wtedy wojsko go nie opuci. Gdy ju zajmiesz Ack, postaw tam Palisad i stwrz garnizon
obrocw (Miotaczy Pociskw).

Ze wzgldu na Twoj potg zechc si do Ciebie teraz przyczy (za odpowiedni zapat)
Frostlingowie z miasta Tanfero [6], lecego na N od Ursfor [7].

Shir pjd na N i albo pom w obronie Greudr albo zniszcz armi Artici szwdajc si w
tamtej okolicy. Przy okazji zdobd Iceklan [3] (ley na N od Greudr).

Poniewa jeste w aliansie z Kariss do zwycistwa wystarczy ju tylko zdoby ostatni twierdz
Artici Frostgate [1]. W porwnaniu z ostatni bitw pierwszego rozdziau, jest to buka z
masem.

Strona: 69 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 3 Ogie Faza Specjalna

Strona: 70 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Miasta:

1. Yakala

2. Dud

3. Infernus

4. Srok

5. Frord

6. Cramsun

7. Rishue

8. Urkak

9. Gombok

10. Smokston

11. Huuuu

12. Darh

13. Licovar

14. Tril

15. Kalalak

16. Tagalr

17. Rusuk

18. Carceri

Magowie:

Merlin sfera ognia, rasa pocztkowa Ludzie

Yaka sfera ognia, rasa pocztkowa Tigranie

Nekron sfera mierci, rasa pocztkowa Nieumarli

Startujesz w Smokston [10]. W pobliu znajduj si jeszcze dwa due miasta Orkw, ktre
mona kupi. Niestety sporo one kosztuj, dlatego radz odkada kady grosz i przez pewien czas
nie tworzy nowych jednostek, tylko rozbudowywa miasto. Wykupywanie nieruchomoci zacznij od
Gombok [9], to na NW od Smokston. Polij tam Kawaleri. Gdy zdecydujesz si na kupno Orkw
w Wiey na NW od Gombok [9], odczekaj tam jedn tur caym oddziaem. Zaatakuje Ci
Glutton, ktrego zdecydowanie atwiej jest ubi pod murami ni w polu.

Jednego Bohatera wylij na S, by zdoby miasteczko Huuuu [11]. Nastpnie, niech pdzi drog
na E. Gdy zajmie Wie, niech odbije na NW znajduje si tam 6 Katalizatorw warto
przeznaczy punkty nauki na umiejtnoci Merlina, ktrych wynalezienie normalnie zajoby
kilkadziesit tur.

Gwnymi siami rusz na NE w okolice Urkak [8]. (Merlin oczywicie zostaje w Smokston).
Zdobd Rishue [7] i pozajmuj okoliczne woci. Gdy tylko uzbierasz odpowiedni kas wykup
Urkak. Gdy zdobdziesz lecy dalej na N Frord [5], najlepiej od razu zarzd tam migracj do
Orkw w przeciwnym wypadku Krasnoludy, nie uznajce dominacji Orkw, bd si czsto
buntowa.

Strona: 71 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Na pustyni, na NE od wspomnianych wczeniej Katalizatorw, znajduje si kolejne miasto warte


kupna gobliskie Darh [12]. Dalsza droga na NE prowadzi do nekropolii Licovar [13] jednak
nim tam si wybierzesz uzbieraj siln armi i sprawd, czy kto z przeciwnikw nie rzuci czaru
Domena Ognia jeli tak, to warto powici par tur na rzucenie Przeciwzaklcia (Disjunction).

Silnym oddziaem z okolic Urkak zdobd adnie rozbudowane krasnoludzkie Cramsun [6]
dosta si tam mona Tunelem [6] na NE od Frord [5]. Tak jak z poprzedni osad
Krasnoludw, nie wahaj si dugo z przebudow miasta na fortec Orkw. Gdy to uczynisz
skoncentruj siy we wspomnianym Tunelu. Na powierzchni przy rodkowym Wyjciu [5] czyhaj
na ciebie Feniksy pamitaj, e ani Warlord ani Kawaleria nie mog atakowa stworze latajcych.
Na powierzchni kieruj si na NW i zajmij Yakal [1] tym samym przejmiesz kontrol nad
jedynym Portalem prowadzcym do stolicy Yaki. To ten Teleport na NE od miasta wszystkie
piesze jednostki Yaki, nim rozejd si po caej mapie, musz przez niego przej. Utrzymujc silny
garnizon w Yakali praktycznie uniemoliwisz ekspansj jednego z przeciwnikw.

Na pustyni, na SW od Darh [12] znajduje si Jaskinia [9], w ktrej ukrywaj si Uchodcy.


Porozmawiaj z nimi a do Ciebie docz. Pionierami (z obstaw) udaj si na E i odbuduj Gaz to
najwiksze ruiny w okolicy.

Nekron bdzie atakowa Ci wysyajc armie poprzez Teleport w okolice Frordu. Gdy zamiesz
jego ofensyw szybko wylij kontr albo przez Teleport na N od Frordu albo poprzez pustyni z
Darh [12] i Licovaru [13] na SE. Droga w SE rogu mapy, zakrcajc na N doprowadzi Ci do
Kalalak [15] stolicy Nekrona. Wykocz go i z rozpdu zajmij lece dalej na N Tril [14].

Teraz zostaje Ci ju tylko przygotowanie ostatecznego szturmu na Yak chowajcego si w


Infernus [3]. Dotrzesz do niego wchodzc w Teleport przy Yakali [1]. Po drugiej stronie musisz
przej jeszcze kawaek Tunelem na S. Tak jak w pierwszym etapie i tu Yaka stawi silny opr ale
majc nad nim olbrzymi przewag ekonomiczn musisz sobie poradzi.

Strona: 72 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 4 Woda Faza Pocztkowa

Strona: 73 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Miasta:

1. Lilli

2. Gortrock

3. Shepherd Falls

4. Williston

5. Velune

6. Kratbar

7. Bogger

8. Lustan

9. Ingewal

10. Isfar

11. Roseville

12. Tugh

13. Valp

Magowie:

Merlin sfera wody, rasa pocztkowa Nizioki

Marinus sfera wody, rasa pocztkowa Nizioki

Nimue sfera wody, rasa pocztkowa Ludzie

Mab sfera ziemi, rasa pocztkowa Gobliny

Na pocztku przejd si na E i pogadaj z Niziokami doczy miasteczko Lilli [1]. Ochotnikami


zajmij gniazdo Goblinw Grortrock [2] a nastpnie zwied ca wysepk (tylko Magiczny
Skarbiec zostaw sobie na pniej).

Prace badawcze zacznij od jakiego czaru bojowego Vengeful Vapor lub Gejzer.

Trzeciego dnia doczy Bohater, ktrego od razu, razem z Merlinem zaaduj na Statek i py na
N-NE. Kup lub zdobd Shepherd Falls [3]. Jak najszybciej id dalej na NE i zajmij Williston [4]
(w pocztkowej fazie Bohater z pomoc czarw Merlina powinien sobie poradzi; wyjd poza
zasig strzaw obrocw i wykocz ich czarami). Znajduje si tam Wiea Magiczna, w ktrej osad
Merlina.

Maym oddziaem prowadzonym przez Bohatera zrb wypad na S i zajmij Bogger [7].

O ile nie uprzedzi Ci twj sojusznik Marinus, zajmij rwnie Velune [5]. Dobrze si w tamtych
okolicach ufortyfikuj. Rozbij lub wymi idc z N armi Mab i wykocz j w jej twierdzy w Kratbar
[6].

Teraz oczy W cz mapy i zacznij budowa siln armi jazdy (najlepiej Rycerzy). Stolica Nimue
Lustan [8] znajduje si w NE czci mapy. Powodzenia!

Strona: 74 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 5 Woda Faza Mistrzowska

Miasta:

1. Flarack

2. Hunsle

3. Klister

4. Sonke

5. Golgit

6. Ilga

7. Neomass

8. Grymfus

9. Zorza

10. Jugill

11. Krim

12. Kastor

13. Lud

14. Olan

15. Toorn

Strona: 75 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

16. Adrass

17. Fyosa

18. Nimuvil

19. Quombra

20. Waladea

21. Marmora

22. Honeywood

23. Friggia

24. Sultree

25. Peman

Magowie:

Merlin sfera wody, rasa pocztkowa Ludzie

Karissa sfera ognia, rasa pocztkowa Orki, stolica Toorn [15]

Artica sfera powietrza, rasa pocztkowa Frostlingowie, stolica Ilga [6]

Anon sfera ycia, rasa pocztkowa Archonowie, stolica Marmora [21]

Fangir sfera ziemi, rasa pocztkowa Krasnoludy, stolica Kastor [12]

Nimue sfera wody, rasa pocztkowa Ludzie, stolica Nimuvil [18]

Nekron sfera mierci, rasa pocztkowa Nieumarli, stolica Zorza [9]

Od razu przybij do W brzegu doczy Bohater i miasteczko Flarack [1]. Idc drog na S trafisz
do Obozu powinno doczy kilku Krasnoludw a nastpnie do miasta Hunsle [2]. Zajmij miasto
i buduj tam armi.

Jednym z Bohaterw (w miar silnym lub z obstaw) wejd w najbliszy Teleport przeniesie go
kawaek na S, kliknij jeszcze raz, by wszed w Portal na ktrym si pojawi tym razem wylduje
na SE kracu mapy tam id na N i zajmij Peman [25]. Dobrze si tam ufortyfikuj, jednoczenie
zwracajc uwag na morale garnizonu lepiej inwestowa tam w Balisty ni w sfrustrowanych
ucznikw.

Wikszo si pu Statkami w d rzeki. Zaraz na drugim zakrcie znajduje si rdeko (Water


Node); gdy je zajmiesz otrzymasz zadanie zdobd Klister. Nim zaatakujesz miasto [3] (jest
na brzegu, zaraz przy zakrcie) odcignij cz obrocw zajmujc Orlim Jedcem Kopalni i
Wie, ktre le kawaek na E od rdeka.

Na tym etapie ciko jest walczy ze wszystkimi na raz zawrzyj pokj z Anonem i Kariss.
Moesz nawet wej z kim w sojusz (zawsze mona go pniej zerwa). Jeli masz do many,
warto powymienia si z nimi czarami.

Na E od Klister [3] s ziemie Articii. Uderz tam, nim uronie w si. Zajmij Golgit [5] i Ilg [6].
W tym drugim miecie jest Magiczna Wiea wykoczenie Articii zajmie Ci mniej czasu ni
wybudowanie wasnej Wiey.

Posiadoci Fangira le do daleko na S od Hunsle, najszybciej mona si tam dosta


pierwszym, ju wspomnianym Teleportem. Fangir ma due i silne armie, ale kry nimi po caej
mapie za porednictwem Portali. Postaraj si omin jego gwne oddziay i zaj Krim [11] oraz

Strona: 76 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Kastor [12]. Dalej na S ley jeszcze jedno miasto Fangira Lud [13]; spiesz si, by ktry z
Twoich sojusznikw nie uprzedzi Ci w jego zajciu.

Nekron posiada 3 miasta w NE czci mapy. Mona si tam dosta za pomoc dwch Portali na E
wybrzeu nienej doliny Articii. Cay obszar panowania Nekrona jest splugawiony, wic Nizioki,
nawet Herosi, bd tam skonni do buntu. Aby nie spadao morale w wojskach tam wysyanych w
pierwszym oddziale umie Herosa wyposaonego w Artefakt majcy zdolno cieka ycia lub
polij tam Jednostk ze ciek mrozu (Lodowa Wiedma lub Wilk Zagady jednostki
Frostlingw).

Nimue ukrywa si na wyspie w SW czci mapy prowadz tam Teleporty: drugi na S od Lud
[13], na S od Olan [14] i na NE od Zorzy [9]. Uwaaj, bo jeli Nimue wyposaya swj garnizon
w magi, to wszyscy obrocy bd mieli Tarcz Statyczn.

Na koniec zawrzyj sojusz z Anonem i wykocz Kariss. A jeli lubisz t zabaw, to nie zawieraj
sojuszy, tylko wykocz ich oboje.

Strona: 77 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 6 Woda Faza Specjalna

Strona: 78 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Miasta:

1. Shepherd Falls

2. Markis

3. Balag

4. Dundur

5. Rumd

6. Pok

7. Dukston

8. Pzuh

9. Bogog

10. Valok

Magowie:

Merlin sfera wody, rasa pocztkowa Elfy

Mab sfera ziemi, rasa pocztkowa Gobliny, stolica Bogog [9]

Startujesz na maej wysepce z jeszcze mniejsz osad w [1] nie ma sensu w niej zostawa
Merlinem, bo zbudowanie Magicznej Wiey zajo by Ci wicej czasu ni przejcie tego rozdziau.
Jednym Bohaterem zwied wysepk, a reszt ekipy, wraz z magiem, zaaduj na Statek i py na NW.

Gdy wyldujesz na brzegu zdobd z marszu Markis [2]. Id drog na N, a dojdziesz do Ruin
Miasta Lindon [R]. Pionierw masz po to by je odbudowa. Gdy miasto oyje doczy do Ciebie
kilku Elfw jeli bd wrd nich Druidzi, to znaczy, e szczcie Ci sprzyja (Druidzi, to jedna z
moich ulubionych formacji wojskowych w tej grze odpowiednio stosujc ich umiejtnoci
Zapltanie i Oswojenie Zwierzcia moesz rozbija due siy przeciwnika i jeszcze powiksza swoj
armi; by w peni wykorzysta umiejtnoci Druida musisz mu jednak zapewni obstaw).

Jednego Bohatera z obstaw polij wod na E cz zatoki w ktrej startowae. Znajduj si tam
dwie sabo chronione osady Goblinw Balag [3] i Dundur [4]. Gdy je zajmiesz w okolicy
pojawi si armia Mab, ale obecno Bohatera w miecie na jaki czas zniechci j do ataku.
Gwnym problemem gniazd Goblinw jest ich skonno do buntowania si tylko odpowiednia
sia garnizonu utrzyma ich w ryzach. Nakazanie migracji do Elfw lub Halflingw znacznie
pogorszy nastroje w miecie na kilka tur, ale w sumie jest to rozsdne wyjcie z sytuacji. Elficcy
ucznicy bardzo przydadz si w obronie.

W odbudowanym Lindon warto wzbogaci Wie tak, by swym zasigiem obejmowaa Dundur.
Mab w kocu postanowi odzyska Dundur i Balag. Utrzymujc tam silne garnizony obrocw
jednoczenie formuj armie, ktrymi zaatakujesz lece na NE Rumd [5] i na SE Pok [6].

Gdy zwiedzisz ju ca dolin Lindon wejd tam w podziemia. Zajmij tam Pzuh [8] i pozwiedzaj
okolice. Nastpnie wejd w lecy na NE od Pzuh Teleport. Gdy wyjdziesz z Portalu udaj si
Tunelem na NW i wyjd na powierzchni gdy porozmawiasz tam z Halflingami, to do Ciebie
docz wraz z wiosk Dukston [7].

Na NW kracu mapy znajduje si maa wysepka ze Zburzon Wie [zW], jeli j odbudujesz
(Pionierami) a nastpnie wejdziesz do niej oddziaem, to oddzia ten zostanie przerzucony do
ukrytego Skarbca. Nie obiecuj sobie za wiele kosztownoci jest tam niezbyt duo, no ale zawsze
jaka przygoda :).

Podziemia eksploruj silnymi armiami czsto mona tam napotka oddziay Mab, a jej Olbrzymie
uki mog sta si zmor dla wtych Elfw. Nim dokonasz szturmu na cytadel Mab w Bogog
[9] warto wykona w okolicznych Jaskiniach kilka rajdw i rozbi krcce si tam oddziay jeli
Mab si przestraszy i skoncentruje wszystkie siy w swej stolicy, bdzie Ci bardzo trudno j dosta.

Strona: 79 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 7 ycie Faza Pocztkowa

Strona: 80 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Miasta:

1. Higlim

2. Frontburg

3. Imbrahil

4. Rudsluk

5. Luimil

6. Foloum

7. Fuvka

8. Docks

9. Lakul

10. South Gate

11. Kajal

12. Tolcyr

13. Demeral

14. Islodor

15. Galan Berg

16. Radgor

17. Scorador

18. Mugasus

19. Greed

20. Lusfor

21. Elven Court

22. Padstom

23. Quenril

24. Gritlakbak

25. Yarkul

Magowie:

Merlin sfera ycia, rasa pocztkowa Elfy

Yaka sfera ognia, rasa pocztkowa Tigranie stolica Kajal [11]

Serena sfera ycia, rasa pocztkowa Elfy, stolica Foloum [6]

Nekron sfera mierci, rasa pocztkowa Nieumarli, stolica Rudsluk [4]

Julia sfera ycia, rasa pocztkowa Elfy, stolica Elven Court [21]

Mab sfera ziemi, rasa pocztkowa Gobliny, stolica Gritlakbak [24]

Nimue sfera wody, rasa pocztkowa Ludzie, stolia Lakul [9]

Strona: 81 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Zacznij od wynajcia dwch Bohaterw [U] (s na NW i NE od miejsca startu). Jednym z nich


wybierz si na rekonesans w Jaskiniach [9] na E od Higlim [1] jednak nie zapuszczaj si zbyt
gboko, wystarczy, e zdobdziesz Surowce Produkcyjne dla miast i Kopalni.

Gwnymi siami, wraz z Merlinem, rusz na N. Pionierami odbuduj Olhilm [R] jest tam Wiea
dla Merlina. Szybko uderz na stolic Nekrona Rudsluk [4], pki nie ma tam Murw
Obronnych. Po drodze moe doj do potyczek z oddziaami Nekrona jeli Olhilm jeszcze nie
jest odbudowane przesu Merlina tak, by zasig jego czarw obejmowa Twe armie.

Zbuduj siln armi i wejd w ni do Podziemi [4] na E od Rudsluk. Idc dalej na E dotrzesz do
siedziby Mab Gritlakbak [24] jest tam duo obrocw, lecz jeli si pospieszysz, to Mab nie
zdy wznie Murw.

W S czci podziemi krc si liczne grupy Crusherw Yaki nim zapucisz si w tamte okolice
skompletuj potn armi. Innym sposobem na dotarcie do SE terenw jest zbudowanie w Higlim
[1] Stoczni i Statku lub zainwestowanie w du grup (najlepiej omiu) Piratw. Poprzez wod
udaj si na SE, wzdu granicy domeny Nimue, a dotrzesz do brzegu. Armi obrocw obsad
Wie i odczekaj tam par tur. Yaka pole tam due siy nie ominie Ci dua frajda wykaczania
ich strzaami z murw (Piraci s w tym najlepsi!). Gdy rozbijesz w ten sposb trzon armii Yaki rusz
na E i zajmij jego siedzib Kajal [11]. Jeli jego siy bd zbyt due, zatrzymaj si w wiey obok
miasta i poczekaj na lepszy moment.

W swoich miastach nie ustawaj w produkcji nowych onierzy i licznymi grupami wysyaj ich pod
grami na E czekaj Ci tam cikie przeprawy z armiami Nekrona i Yaki. Wybierz najsabiej
strzeone miasto, zdobd je i mocno ufortyfikuj. Zdobywaj kolejne miasta i staraj si nie
wypuszcza pojedynczych Jednostek w pole Twoi wrogowie bd polowali na kady sabszy
oddzia. Ty rwnie stosuj t zasad gdy tylko widzisz pojedynczych wrogw niszcz ich bez litoci
jeli tego nie zrobisz, pniej te pojedyncze jednostki zaatakuj Ci w olbrzymiej grupie i
bdziesz mie problem.

Nimue zajmuje ma wysp na S mapy zwycistwo nad ni przyjdzie Ci atwo. Przygotuj desant
przy E brzegu i kilku Piratw po W stronie wyspy. Piratami zajmij Wie Stranicz, w nastpnej
turze Nimue wyle swe gwne siy by j odbi. Nastpnie wylduj desantem i z marszu zajmij
opuszczone Lakul [9].

Strona: 82 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 8 ycie Faza Mistrzowska

Strona: 83 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Miasta:

1. Padstom

2. Elvenstone

3. Fasburg

4. Grondor

5. Esteria

6. Ordron

7. Rockmar

8. Hados

9. Arendahl

Magowie:

Merlin sfera ycia, rasa pocztkowa Elfy

Serena sfera ycia, rasa pocztkowa Elfy, stolica Padstom [1]

Nekron sfera mierci, rasa pocztkowa Nieumarli, stolica Hados [8]

Anon sfera ycia, rasa pocztkowa Archoni, stolia Esteria [5]

Jeli nie brakuje Ci odwagi, to nie suchaj porad Gabriela i nie uciekaj przed Seren tylko j
wykocz :). Aby tego dokona musisz najpierw ze swojej armii wybra Jednostki miotajce pociski i
zaj nimi Most na SW od startu. Usadw si nimi w Wiey Straniczej na SW kracu mostu i
zaczekaj tam 2 tury. Najpierw zaatakuje Ci kilku cienkich Elfw a pniej 2 elazne Dziewice.
Gdy si przed nimi obronisz rusz, ju ca armi, dalej na SW droga zaprowadzi Ci do stolicy
Sereny Padstom [1]. Zdobycie Padstom jest dobrym treningiem w obleganiu miast - trzeba
si tam niele pogimnastykowa. Pamitaj, e Druid potrafi splta rwnie jednostki latajce
(nawet Smoki) a wwczas Twoje jednostki naziemne mog wykoczy ptaszka. Wane rwnie
jest, by jak najszybciej zlikwidowa Armat jeli ktry z Twoich Bohaterw potrafi pokonywa
ciany, to powinien si tym zaj. Merlin moe uczestniczy w bitwie, ale gdy jest zagroony, to
od razu go wycofaj (i tak bdzie mg rzuca czary).

Bez wzgldu na to, czy udao Ci si zaj stolic Sereny, czy nie, dalsze postpowanie jest takie
samo. Zbadaj Antyczne Ruiny lece wok miejsca startu, nie przejmuj si, e cz z nich jest
ju oprniona wszystkie Artefakty odzyskasz ju wkrtce. Obok Mauzoleum Halflingw jest
Jaskinia [1] z gobliskim Obozem Zodziei gdy pokonasz hieny cmentarne (5 sabych
Goblinw) odzyskasz Artefakt. Drugi zaginiony Magiczny Przedmiot znajdziesz w Jaskini [3]
strzeonej przez Krasnoludy wraz z Artefaktem zyskasz podziemne miasto Arendahl [9].

Teraz udaj si na drog na N. Zajmujc Wie i Magiczny Przekanik trafisz do miasta Fasburg
[3]. Jeden Bohater niech zbierze wszystkie Artefakty znalezione na tej mapie, a w miecie dowie
si, e Tarcza pochodzca z Krypty Archonw jest faszywa oryginalnej musisz szuka na E.
Przejd Tunelem [5]-[6] pod grami, gdy dotrzesz do Obozu Najemnikw odbij na N
znajduje si tam Jaskinia Smoka. W rodku jest ciko (2 Czerwone Smoki) ale za to znajdziesz
tam Magiczn Tarcz. Teraz ze wszystkimi Artefaktami id do Anona w Esterii [5] pokae Ci
on Jaskini [13] do ktrej musisz si uda, by zakoczy misj.

Jeli szybko chcesz ukoczy plansz, to po prostu zbierz ochroniarzy dla Merlina i id do Jaskini [13] w
SE kracu mapy. (Z Padstom [1] najkrtsza droga prowadzi przez Jaskinie [10]-[12]). Merlin bdzie
musia przej pod nosem Nekrona ale jeli w obstawie bd Twoi bohaterowie, to Szkieletor nie
odway si go tkn. W Jaskini [13] wejd Merlinem w stojcy tam portal [T]. I to wszystko.

Strona: 84 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 9 ycie Faza Specjalna

Strona: 85 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Miasta:

1. Glaydenne

2. Delfars Horn

3. Mort

4. Lamur

5. Amondir

6. Isil

7. Stonekeep

8. Tindomee

9. Pahrob

Magowie:

Merlin sfera ycia, rasa pocztkowa Elfy, stolica Glaydenne [1]

Nekron sfera mierci, rasa pocztkowa Nieumarli, stolica Delfars Horn [2]

Yaka sfera ognia, rasa pocztkowa Tigranie, stolica Lamur [4]

Mab sfera ziemi, rasa pocztkowa Gobliny, stolica Pahrob [9]

Merlinem ufortyfikuj si w Glaydenne [1]. Do Podziemia [1] wylij tylko jednego zwiadowc
spotka tam kilku Uchodcw [U], ktrzy z chci do Ciebie docz.

Cz armii (najlepiej z Druidem) wylij na E zajmij Magiczny Przekanik i skr na S


dotrzesz do miasta Isil [6], zajmij je a nastpnie udaj si na NE tam zajmij kolejne miasto
Amondir [5]. Dalej na N s 2 Kopalnie strzeone przez Krasnoludy, gdy bdziesz o nie walczy
wykorzystaj umiejtno Nimfy Uwodzenie, a powikszysz swoje oddziay.

Pod ziemi pozyskaj sojusznikw i postaraj si zdoby cho jedno miasto ale uwaaj na krcce
si tam potne oddziay Stranikw [g]. Jedno miasto ley na NW a drugie na SE od Wejcia [1]
(atwiej dotrze do tego na SE Tindome [8]). Udaj si te na N, uyj Teleportu [T] i
porozmawiaj z Krasnoludami. Wyjd na powierzchni N Wyjciem [3] i pojedynczym zwiadowc
udaj si jeszcze dalej na N do Portalu [T]. Magiczny Portal przeniesie go do podziemnego
wizienia, gdzie docz do Ciebie kolejne oddziay. Przy okazji Twoje odkrycie wizienia
rozwcieczy Mab, ktra od razu wypowie wojn Nekronowi. Pomimo, e do wielkich bitew
pomidzy nimi nie dojdzie, to i tak lepiej, ni gdyby wystpowali przeciw Tobie w sojuszu.

Jeli pod ziemi doczyy do Ciebie Krasnoludy, to wyprowad ich na powierzchni rwnie N
Wyjciem [3] a stamtd uderz przez gry na S i zdobd nekropoli Mort [3].

W midzyczasie, na powierzchni ziemi, jednym z oddziaw rusz na W. Za martwym lasem znajduje


si kilka Palenisk, a nawet Wiatrak. Spotkasz tam Bohatera Yaki; Nekron naciemnia Yace, e
uczyni owego Herosa niemiertelnym gdy wyprowadzisz go z bdu zabijajc tego Bohatera,
Yaka rwnie wypowie wojn Nekronowi. W ten sposb skcisz ze sob ca o za.

Eksplorujc E cz podziemia uywaj Druidw aby pozyskiwali zwierzta do Twojej armii. Stolica
Mab Pahrob [9] znajduje si w SE kracu korytarzy, za trujcymi rolinami.

Walczc z Nekronem warto umieci jedn armi w Wiey pod jego cytadel Delfars Horn [2] i
przechwytywa armie z niej wychodzce. O ile potrafisz pogodzi si z duymi stratami wrd
swoich oddziaw, to zwycistwo przyjdzie Ci atwo.

Na drodze do zwycistwa nad Yak najtrudniejsze jest jego znalezienie musisz uda si potn
armi w NE rg mapy, omijajc rozlewisko lawy i masyw grski a nastpnie wsk przecz
skrci na S. Powodzenia!

Strona: 86 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 10 Powietrze Faza Pocztkowa

Strona: 87 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Miasta:

1. Marrat

2. Denderdahl

3. Mondesir

4. Krankenauer

5. Kaldermat

6. Gylmuth

7. Colebronn

8. Ralmor

9. Frolebeck

10. Slyfar

11. Valenstar

12. Guildeniss

13. Rhoda

14. Frusia

15. Runenmark

16. Kromik

17. Phranenahr

18. Pharufia

19. Sylder

20. Xaprai

21. Willderac

22. Grondale

Magowie:

Merlin sfera powietrza, rasa pocztkowa Ludzie

Fangir sfera ziemi, rasa pocztkowa Krasnoludy stolica Kromik [16]

Artica sfera powietrza, rasa pocztkowa Frostlingowie, stolica Valenstar [11]

Arachna sfera mierci, rasa pocztkowa Mroczne Elfy, stolica Xaprai [20]

Strona: 88 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Le na N, jak kaza Gabriel, i zajmij Marrat [1]. Przy zajmowaniu okolicznych woci uwaaj na
stada Wilkw. Przy okazji wyprbuj Powietrzn Galer (wane jest by atakowa sam Galer, bez
desantu). Id drog na NE, trafisz na 2 miasta Mondesir [3] i Denderdahl [2], ktre bez
zastanowienia zajmij. W okolicy panoszy si Lodowy Smok z pomoc czarw Merlina Powietrzna
Galera powinna sobie z nim poradzi.

Oddziaem wzmocnionym Galer wejd do Tunelu [1], spotkasz tam Bohatera [U] wynajmij
go. Ca podziemn wypraw skieruj na E i zdobd Pharufi [18]. Uwaaj na siln armi
Arachny lepiej j wymi. Ufortyfikuj Pharufi a oddziaem szturmowym udaj si dalej na E i
wejd w Teleport [T]. Portal przerzuci Twj oddzia do centrum podziemi moesz tam trafi na
sabo strzeone miasta Arachny ale nie polecam ich zajmowa bardzo ciko byoby Ci je pniej
utrzyma. Lepiej od razu wejd w ssiedni Teleport [T] tym razem wyrzuci Ci na
Powierzchni [x] w okolicach Krankenauer [4].

Nie wzno Wiey Magicznej w swych miasteczkach, zamiast tego wybuduj par Katapult, zaaduj je
na Powietrzn Galer razem z Merlinem (jeli Galera ju si roztrzaskaa, to uyj czaru
Zamroenie Wody) i zdobd Krankenauer [4]. Koniecznie utrzymuj tam liczny garnizon i wznie
Stranika Wiey.

Z Krankenauer uderz na SE jest tam duo si Arachny, postaraj si niszczy wszystkie sabsze
oddziay. Pobaw si z nimi w kotka i myszk: zajmij Wie [W] lub Przekanik [M] wycofaj si
na bezpieczn odlego i odczekaj tur lub dwie; Arachna wyle saby oddzia by odzyska
posiado wtedy zaatakuj. Gdy osabisz jej siy zajmij ktre z tamtejszych miast (Colebronn
[7], Gylmuth [6] lub Ralmor [8]). Nie zapominajc o obronie ju zdobytych, zajmij kolejne
osady. Gdy zobaczysz wrogiego Bohatera bez obstawy koniecznie go zabij.

Koncentrujc si na wojnie z Arachn nie przeocz ofensywy Articii w pewnym momencie moe
ona zaatakowa Pharufi [18] i Krankenauer [4].

Gdy ju zepchniesz Arachn do podziemi, to zajmij si Artic. Walczy w tunelach jest naprawd
ciko, miasta ktre tam zdobdziesz bd bardzo szybko atakowane zarwno przez Arachn jak i
przez Artic radz po prostu pozostawi groty Krasnoludom Fangira i skupi si na wojnie na
powierzchni ziemi. Fangir pod ziemi bdzie si mczy do dugo, ale z pozytywnym skutkiem
zwie tam wszystkie siy Arachny i du cz armii Articii.

Gotujc si do ostatecznego szturmu na Artic zwr uwag na jej Lodowe Smoki oddzia
zoony nawet z kilkunastu doborowych Rycerzy nie wyrzdzi Smokowi adnej krzywdy polecam
zainwestowanie w kilka Galer Powietrznych i obsadzenie ich Piratami. Przed ostatecznym szturmem
zajmij dwie wioski lece na S od Valenstar [11] i wyap wszystkie krcce si tam pojedyncze
Mamuty (w obliczu Galery Powietrznej Mamuty s cakowicie bezsilne).

Gdy wykoczysz Artic pom Fangirowi w podziemiach, cho cakiem moliwe, e nie zdysz ze
wsparciem i Fangir sam, bez Twojej pomocy, zniszczy Arachn.

Strona: 89 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 11 Powietrze Faza Mistrzowska

Strona: 90 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Miasta:

1. Tyiro

2. Ytilek

3. Ghundad

4. Yjiil

5. Grolog

6. Guandak

7. Belfyme

8. Hodynn

9. Brunhald

10. Holg

11. Oomarz

12. Dragons Peak

13. Zalbrutrar

14. Torome

Magowie:

Merlin sfera powietrza, rasa pocztkowa Frostlingowie

Tempest sfera powietrza, rasa pocztkowa Drakoni, stolica Dragons Peak [12]

Karissa sfera ognia, rasa pocztkowa Orki, stolica Brunhald [9]

Serena sfera ycia, rasa pocztkowa Elfy, stolica Hodynn [8]

Zajmij trzy pobliskie Wiee Stranicze [w] na mapie pojawi si wwczas grupy Berserkw,
ktrzy bd atakowa wszystko co popadnie przede wszystkim Twoich wrogw.

Warto uda si na S i zaj tam dwie Wioski. Postaraj si te jak najszybciej zaj rodkow cz
Podziemi. Utrzymuj tam oddzia stranikw co jaki czas bd si tam pojawia armie
Tempesta.

Na S znajduj si dwa miasta otoczone fos lawy Brunhald [9] i Hodynn [8]. Po atakach
Berserkw ich obrona jest bardzo osabiona i jednym rajdem latajcego Bohatera (ewentualnie
poprzez Tunele [5]) moesz zdoby dwa due miasta z Magicznymi Wieami.

Przez cay czas musisz zachowa czujno Tempest do koca bdzie kombinowa i rozsya
oddziay (rwnie latajce) po caej mapie moe si zdarzy, e trafi na jakie sabo chronione
miasto i bdziesz mie kopot. Wszystkie wrogie oddziay niszcz, gdy tylko je zobaczysz lepiej
wycofa armi z frontu i troch opni ofensyw, ni pniej gania za takim rajdem po caym
Twoim zapleczu.

Podczas zdobywania miast, gdy z Twoich si atakujcych niewiele zostao a miasto nie ma Palisady,
lepiej wycofa si, odda miasto bez walki a po uzupenieniu brakw w armii zdoby je ponownie.
Jeli miasto nie ma Murw, to zdobywanie go nie jest trudniejsze od bitwy w polu, wic wycofujc
si nic nie tracisz a bronic go naraasz si na niepotrzebne straty.

Na sam koniec zostanie Ci tylko zdoby ostatnie miasto Sereny, lece na wyspie Belfyme [7]
polecam zaatakowa je kilkoma Czerwonymi Smokami czeka Ci nieza zabawa :).

Strona: 91 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 12 Powietrze Faza Specjalna

[Miasta:

1. Bes Dranlak

2. Rissel

3. Ferosah

4. Antracz

5. Sanctura

6. Ghostwood

7. Kysara

8. Drakenstein

Magowie:

Merlin sfera powietrza, rasa pocztkowa Drakoni, stolica Bes Dranlak [1]

Nekron sfera mierci, rasa pocztkowa Nieumarli, stolica Drakenstein [8]

Strona: 92 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Zajmij Ferozah [3], pozostaw tam nowo zatrudnionego Bohatera [U], aby trzyma w ryzach
Nieumarych ktrzy zaczn si buntowa, gdy kaesz im migrowa do Drakonw. Wykocz
okoliczne stada Wilkw i id na NE jest tam Antracz [4] miasto z Magiczn Wie.

W SE czci mapy znajduje si Otarz Lodowych Smokw czeka Ci tam prba si - jeli wygrasz
potyczk z ywioakiem (z ma obstaw), doczy do Ciebie Smok i ywioak Powietrza.

Lecc przez wod na NW z Antracz [4] trafisz do Sanctury [5], ktr mona wykupi za 790
sztuk zota. Dalej na N jest Ghostwood [6], zdobd je i obsad siln obron. Na E stamtd
ronie Drzewko ycia [], gdy si zbliysz poprosi Ci o przysanie Bohatera, ktrego
zatrudnie na pocztku etapu; polij tam Tsi Isri a powinien do Ciebie doczy Baniowy Smok
(w mojej wersji gry nie doczy, mam nadziej, e w pniejszych wersjach to kto naprawi).

Na SW kracu mapy znajduje si otarz podobny do tego od Lodowego Smoka. Nim si tam udasz
zwied Krypt [K] na W od Sanctury [5] i zabierz stamtd Artefakt. Gdy ze zdobytym
Sztyletem pojawisz si przy otarzu doczy do Ciebie Czerwony Smok i ywioaki Ognia.

W okolicach Kysary [7] zaczaj si na Bohatera Nekrona. Gdy si go ju pozbdziesz, lub gdy
oddali si od Drakenstein [8] zaatakuj ostatnie miasto Nekrona i skocz misj.

Strona: 93 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 13 Ziemia Faza Pocztkowa

Strona: 94 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Miasta:

1. Grimmoch

2. Bluheb

3. Zwab uhhn

4. Vangak

5. Rumd

6. Truilo

7. Wedfol

8. Kragak

Magowie:

Merlin sfera ziemi, rasa pocztkowa Krasnoludy

Fangir sfera ziemi, rasa pocztkowa Krasnoludy, stolica Vangak [4]

Mab sfera ziemi, rasa pocztkowa Gobliny, stolica Wedfol [7]

Zaczynasz samotnie masz tylko Merlina, jest ciemno i gucho... Id na N a przed kopalni skr
na E doczy tam do Ciebie kilku Krasnoludw i od razu bdzie raniej. Gdy pjdziesz kawaek na
SE do Obozu Najemnikw bdziesz mg tam kupi jeszcze kilku Krasnoludw. Stamtd udaj si
na N, na pierwszym rozwidleniu skr na E i dalej na S wzdu rzeczki. Znajdziesz tam miasto
Grimmoch [1], ktre z chci do Ciebie doczy, wraz z caym garnizonem i Bohaterem.

Z rozpdu zajmij Bluheb [2], ktre ley kawaek na SE. Koniecznie udaj si z wizyt do Fangira
siedzi on na E, w miecie Vangak [4]. Zawrzyj z nim alians, a gdy podejdziesz do jego stolicy,
ofiaruje Ci on ma, ale siln armi.

Nie zapomnij wrci do okolic startu, gdzie zostao par rzeczy do zdobycia.

Gdy linia frontu przesunie si na N znajd korytarz oznaczony tabliczk Stara kopalnia nie
wchodzi, no i oczywicie tam wejd musisz mie w oddziale Kreta lub Wielkiego uka
jednostki te potrafi przekopywa si przez janiejsze (brzowe) ciany kopal. Gdy kopacz
przebije si do wntrza tamtej jaskini od razu zapewnij mu ochron siln armi w rodku czeka
sporo potworw zaatakuj Ci, gdy tylko nadejdzie ich tura. Oprcz potworw znajdziesz tam
mas skarbw.

Nim zdobdziesz Wedfol [7], co koczy misj, pjd oddziaem kopaczy na N za mikk ska
znajdziesz Artefakt (i paru wciekych Goblinw).

Jeli nie chcesz zbyt szybko koczy etapu (np. masz w planach wynale jeszcze par czarw) a
Mab zostao ju tylko ostatnie miasto Wedfol [4], to jednym oddziaem zastaw mostek tak, by
Fangir nie mg go omin i odebra Tobie przyjemnoci wasnorcznego wysania Mab w
zawiaty.

Strona: 95 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 14 Ziemia Faza Mistrzowska

Strona: 96 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Miasta:

1. Ermsdale

2. Asg

3. Ssendra

4. Caferoperas

5. Mynold

6. Almande

7. Greywater

8. Kessender

9. Gram Zar

10. Nimand

11. Eastpeak

12. Durcas

13. Rockdale

Magowie:

Merlin sfera ziemi, rasa pocztkowa Krasnoludy, stolica Ermsdale [1]

Arachna sfera mierci, rasa pocztkowa Mroczne Elfy, stolica Kessender [8]

Uwagi do mapy: Teleport [T] nieopodal miasta Gram Zar [9] przenosi na powierzchni do
Portalu [T] na S od miasta Rockdale [13].

Znw zaczynasz w ciemnociach. Jednak tym razem od pocztku masz ju miasto Ermsdale [1].
Przez do dugi okres miasto to nie bdzie atakowane, wic moesz skupi si na budowie
zaawansowanych jednostek (polecam postawi te Otarz Wojny).

Bohaterem pjd na S jeli umie on porusza si po wodzie wyjd pierwszym Wyjciem [1],
jeli nie ma zdolnoci na to mu pozwalajcej id Tunelem dalej na SW i wyjd drugim Wyjciem
[2]. Na powierzchni zajmij miasteczko Nimand [10] (jest koo Jaskini [2]; od Jaskini [1] na
SW przez rzek). Gdy zajmiesz okoliczne woci wejd w Teleport [T] przeniesie Ci na E mapy.
Po tamtej stronie id na N doczy do Ciebie due miasto Rockdale [13], Wiea Stranicza
[W] i cay tamtejszy garnizon Krasnoludw.

Gdy pod ziemi zajmiesz ktrykolwiek Magiczny Przekanik [M], to cay oddzia zostanie
przeniesiony do ukrytej jaskini w SW czci mapy [x]. W jaskini tamtej znajduje si peno
pajkw i masa skarbw. By si stamtd wydosta musisz zatrudni Uchodcw z Kretem [U],
ktry przebije drog do pozostaych korytarzy. Za kadym razem gdy zajmuje si Przekanik
[M], to oddzia jest przenoszony w tamto miejsce [x] Pajki pojawiaj si tam tylko za
pierwszym razem, wic tylko pierwszy Przekanik [M] zajmij siln armi, a kolejne moesz
zajmowa pojedynczymi Jednostkami.

Arachna jest twardym przeciwnikiem. Posiada due i silne armie by je utrzyma musi mie stay,
duy dochd zota; w podziemiach pooonych jest duo Kopal [K] powi kilka oddziaw i
wci zajmuj kopalnie Arachny. Bdzie ona powica duo si by kopalnie te odzyska.

Zajmujc podziemne miasta zapewnij im od razu siln obron Arachna bdzie do koca wysya
due oddziay w kontratakach.

Strona: 97 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 15 Ziemia Faza Specjalna

Strona: 98 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Miasta:

1. Rosdam

2. Drule

3. Sulfyr

4. Raath

5. Salport

6. Rinegold

7. Manamir

8. Lackmoeth

9. Mantel

10. Rimdeep

11. Kopskull

12. Deepmir

Magowie:

Merlin sfera ziemi, rasa pocztkowa Krasnoludy

Tempest sfera powietrze, rasa pocztkowa Drakoni, stolica Sulfyr [3]

Mab sfera ziemi, rasa pocztkowa Gobliny, stolica Rimdeep [10]

Yaka sfera ognia, rasa pocztkowa Tigranie, stolica Lackmoeth [8]

Uwagi do mapy: Teleport [T] w podziemiach, na E od Kopskull [11] przenosi na powierzchni


ziemi na E od Raath [4] do punktu oznaczonego [x].

Merlina zostaw w Rosdam [1], a armi podziel na dwa oddziay. Jedn ekip polij drog na NE a
pniej przez mostek na SE i pozajmuj tamtejsze woci. Drugi oddzia, zawierajcy Pionierw,
zaaduj na Statek i popy na E do Teleportu [T]. Portal przeniesie armi na N mapy. Oddzia
Pionierw rozdziel na dwie grupy jednym Pionierem pojed na W a drugim na E w pobliu s
adne zielone pagrki idealnie nadajce si do zaoenia nowych miast (miasto otoczone kami jest
bardziej efektywne pola uprawne przynosz stay dochd zota) postaw Posterunki kawaek na
S od stojcych tam Wiatrakw [W].

W nowo zaoonych osadach postaw Palisady i ka budowa domy, by przyspieszy ich rozwj. Nie
zostawiaj ich bez opieki na duej ni dwie tury, bo ni std ni zowd moe si tam pojawi jaki
wrogi zwiadowca i przej Twoje dobra.

Armi pozostawion na W mapy zajmij gobliskie Drule [2]. Nastpnie pozwiedzaj okolic
dalej na W jest kilka miejsc wartych odwiedzin.

Z kolei armi pnocn uderz w Yak posiadajcego dwa miasta we E czci wyspy. Na W od
stolicy Yaki - Lackmoeth [8] znajduje si do mocno strzeone Wejcie do tunelu prowadzi
ono do podziemnego miasta Krasnoludw Deepmir [12]. Miasto to jest drogie, wic jeli
szkoda Ci pienidzy (prawie 3000 sztuk zota), to po prostu zajmij je si. W ten czy inny sposb
warto je zdoby. Idc stamtd na W, za trujce chaszcze, trafisz do jaskini z jeziorem lawy w N
czci jeziora, strzeony przez Feniksa, ley potny Artefakt Miecz Deepmir.

Majc Bohatera z Mieczem Deepmir oraz kilka silnych armii Krasnoludw i Tigran, bez wikszych
problemw zniszczysz Nimue na S, Tempesta na NW i Mab pod ziemi (Tunel nr [1]).
Powodzenia!

Strona: 99 www.gry-online.pl
Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 16 mier Faza Pocztkowa

Strona: 100 www.gry-online.pl


Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Miasta:

1. Turek

2. Hall

3. Gildewale

4. Trohall

5. Doville

6. Lishire

7. Durgurod

8. Ondol

9. Sweetriver

Magowie:

Merlin sfera mierci, rasa pocztkowa Nieumarli

Meandor sfera mierci, rasa pocztkowa Nieumarli, stolica Durgurod [7]

Na pocztku zatrudnij bkajce si Zombie. Koniecznie otwrz Magiczny Skarbiec i od razu


rozpocznij przygotowania do rzucenia znalezionego tam czaru Podniesienie Ruin. Uyj go na
drugich, znalezionych na E Ruinach [R] szcztkach miasta Lora.

Gdy odbudujesz miasto, doczy do Ciebie kilku Nieumarych pjd nimi na N i zdobd
Gildewale [3]. Wampirzyca skutecznie uwodzi Halflingw (za wyjtkiem otrzykw) ale te
skupia na sobie wikszo atakw, dlatego chro j dobrze i uywaj jej zdolnoci z rozwag.

Wszystkie zdobywane miasta Niziokw zamieniaj na nekropolie Nieumarych, oszczdzisz sobie


problemw z rebeliami wrd Halflingw. Miasteczko Trohall [4] zmie w fortec koncentrujc
tam ucznikw i Balisty, gdy tam wanie skupi si gwne ataki Meandora.

Musisz gdzie zainwestowa w Wie Magiczn (np. w Gildewale [3]) i posadzi tam Merlina.
Jeli chodzi o nauk, to polecam zdolno Przywoywacz (Summoner) i czar Wezwanie
Kocianego Smoka. Sprowadzenie Nieumarego Smoka zajmuje troch czasu ale jest on
niedocigniony w niszczeniu gobliskich Wielkich ukw (gdy Meandor zajmie pnocne miasta,
to armie Wielkich ukw stan si prawdziw plag).

W swoich miastach inwestuj w oddziay zaawansowane lub w machiny oblnicze. Trzonem armii
Meandora s kociane horrory - a nawet jeden horror przechodzi bez obrae przez ca armi
zwykych szkieletw. Na takiego twardziela dziaaj tylko katapulty chronione przez tony misa
armatniego lub oddzia takich samych horrorw w adnym wypadku nie opaca powica si
kocianego smoka.

Meandor czeka na Ciebie w Durgurod [7] na NE kracu mapy.

Strona: 101 www.gry-online.pl


Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 17 mier Faza Mistrzowska

Strona: 102 www.gry-online.pl


Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Miasta:

1. Brigadoon

2. Forests Edge

3. Cigurth

4. Tripola

5. Eigenbrendt

6. Norvaz

7. Fallz

8. Sunshir

9. Thistle

10. Pearl Lakes

11. Oldwood

12. Hushtorn

13. Heartwood

14. Vinisheer

15. Milongar

16. Bakotz

17. Imdarsdeep

18. Hillsdeep

19. Kemir

20. Sakarna

21. Birnum

22. Tirion

23. Aelingar

24. Ordron

Magowie:

Merlin sfera mierci, rasa pocztkowa Nieumarli

Meandor sfera mierci, rasa pocztkowa Mroczne Elfy, stolica Cigurth [3]

Serena sfera ycia, rasa pocztkowa Elfy, stolica Heartwood [13]

Nekron sfera mierci, rasa pocztkowa Nieumarli, stolica Norvaz [6]

Tempest sfera powietrza, rasa pocztkowa Drakoni, stolica Hillsdeep [18]

Uwagi do mapy:

Teleport [T] na powierzchni, w NE czci mapy, na S od Fallz [7] prowadzi do Portalu [T] w W
czci podziemi, na SE od Sakarny [20]. Dziaa on w dwie strony.

Teleport [T] na powierzchni, w NW czci mapy, na S od Vinisheer [14] prowadzi do ukrytej


jaskini z miastem Sereny Ordron [24]. Dziaa w dwie strony.

Teleport [T] w Jaskini nr [1] prowadzi na powierzchni, do Portalu [T] na S od Pearl Lakes
[10]. Dziaa tylko w jedn stron.

Strona: 103 www.gry-online.pl


Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Gwnymi siami wraz z Merlinem od razu udaj si na NE (przed mostkiem posil armi owocami z
Drzewka-Przyspieszacza [P]) i zajmij miasto Forests Edge [2]. Na NE od tego miasta ley
Eigenbrendt [5] z chci si do Ciebie przyczy wraz z nowym Bohaterem.

Przeprowadzajc szybk ofensyw na N, drog z Forests Edge [2]. Bez problemu powinno Ci si
uda zdusi Nekrona, nim uronie w si. Na pnocy jest jeszcze par miast atwych do zdobycia
ale pniej sprawiajcych kopoty najlepiej od razu zamieni je w siedliska Nieumarych lub
Mrocznych Elfw.

Kolejn ofensyw przeprowad przeciw Serenie. Zbierz siln armi w Forests Edge [2] i wejd
do pobliskiej Jaskini [1]. Tamtejszy Teleport [T] przeniesie Twoj armi w okolice miasta Pearl
Lakes [10]. Udaj si na NW od Portalu, przez mostek znajduje si tam cieka duchw.
Idc tamt drog otrzymasz zadania, polegajce gwnie na niszczeniu okolicznych rde magii,
tylko w ostatnim musisz odbudowa miasto. W zamian za wykonywanie tych misji Duchy bd
wywoywa Magiczne Burze w trzech miastach Sereny (rwnie w jej stolicy Heartwood [13])
powodujc straty wrd obrocw. Po wykonaniu tych zada uderz w Seren, nim zdy
odbudowa garnizony w swych miastach. Gdy zabijesz j w Heartwood [13], w kolejnej turze
odrodzi si w Oldwood [11] potraktuj to jako dobr okazj do zdobycia dowiadczenia przez
Twoich Bohaterw.

Twj sojusznik Meandor bdzie mocno si mczy walczc z Tempestem. Pom mu, ale z
rozwag dobrze jest odczeka a utraci jakie miasto na rzecz waszego wsplnego wroga i
dopiero wtedy zainterweniowa. Po takiej akcji tanim kosztem zyskujesz miasto, ktre normalnie
jest dla Ciebie niedostpne ze wzgldu na traktat pokojowy.

By po raz kolejny, tym razem ostateczny, pozby si Sereny wejd siln armi w Portal [T]
pooony na S od miasta Vinisheer [14], prowadzi on do jej ostatniego bastionu - ukrytego
gboko pod ziemi miasta Ordron [24].

Strona: 104 www.gry-online.pl


Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 18 mier Faza Specjalna

Strona: 105 www.gry-online.pl


Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Miasta:

1. Funka

2. Taroror

3. Vektor

4. Rommel

5. Skullskill

6. Rover

7. Gillagill

8. Bragar

9. Bathbo

10. Doledrum

Magowie:

Merlin sfera mierci, rasa pocztkowa Mroczne Elfy

Nekron sfera mierci, rasa pocztkowa Nieumarli, stolica Bathbo [9]

Nimue sfera wody, rasa pocztkowa Ludzie, stolica Taroror [2]

Uwagi do mapy: Do podziemi prowadz dwa Teleporty [T] jeden na SW od Taroror [2]
oznaczony tabliczk, drugi ukryty po rodku morskiego wiru w NE czci mapy.

Ten etap mona skoczy na dwa sposoby: tradycyjny - wykaczajc wszystkich wrogich magw
lub altruistyczny uwalniajc Bohaterw pojmanych przez Nekrona (co sprowadza si do
zdobycia podziemnej cytadeli Doledrum [10]).

Zajmij wysp na N od miejsca startu i miasto Funka [1]. Cz armii wylij Portalem [T] i zajmij
Bragar [8].

Gdy zaczniesz eksplorowa okoliczne wysepki natkniesz si na Teleport [T] oznaczony tabliczk
Witaj wielki wojowniku.... Wejd w teleport na razie tam nie wchod.

Wykorzystujc element zaskoczenia i inne Teleporty [T] moesz bardzo szybko zaj wszystkie
miasta oprcz stolicy Nekrona Taroror [2], ktra jest do dobrze strzeona.

Z wiedm Nimue jest w stanie pokona jeden silny Bohater przez pierwsze tury jej osady na
N od Bragar [8] s pozostawione praktycznie bez obrony. Pobliski Portal [T] prowadzi prosto do
jej stolicy Bathbo [9].

Miasta Nekrona rwnie padaj jak kaczki, uwaaj tylko na dwa Kociane Smoki na E od
Skullskill [5], ktre zaatakuj, gdy sprbujesz zaj Kopalni na E brzegu tamtejszej wyspy.

Jeden Okrt z przynajmniej jednym pasaerem wylij na rodkowy E mapy jest tam maa
wysepka z rozbitkami. Doczy do Ciebie stadko Goblinw z Szamank (bohaterem). Bd
namawia Ci do rejsu na N ale pki nie zbierzesz naprawd silnego desantu lepiej si tam nie
zapuszczaj.

By uwolni Bohaterw zwabionych do puapki Nekrona, musisz dosta si do podziemi. Prowadz


tam dwa Teleporty [T] kady z nich dziaa tylko raz. Pierwszy z nich znajduje si na SW od
Taroror [2], jest oznaczony tabliczk zapraszajc podrnikw do skorzystania z niego.
Prowadzi on do puapki [x] jaskini, w ktrej czyha trzech Ponurych Kosiarzy (Dread Reaper).

Strona: 106 www.gry-online.pl


Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Jeli przeyje kto z oddziau miakw, ktrzy tam wkrocz, to w kolejnej turze zostanie on
przeniesiony w okolice wiziennego miasta Doledrum [10].

Drugi sposb na dostanie si do podziemnego wizienia prowadzi przez wir morski na NE mapy.
Statek tam wpywajcy naraony bdzie na obraenia od sztormu. Teleport [T] jest niewidoczny,
aby go uaktywni naley wpyn na centralny heksagon (dokadny rodek) wiru. Statek wraz z
zaog zostanie przeniesiony do fosy otaczajcej wizienie [x].

W samym wizieniu zamknitych jest kilkunastu Bohaterw zalenie od ich humorw, niektrzy
do Ciebie docz, inni zaatakuj. Aby wykona misj ich uwolnienia musisz zdoby cytadel
Doledrum [10] lec w centrum wizienia.

Strona: 107 www.gry-online.pl


Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Etap 19 Kosmos

Strona: 108 www.gry-online.pl


Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Miasta:

1. Palatus

2. Everton

3. Lasferas

4. Lunaris

5. Redfas

6. Gottsberg

7. Norlith

8. Urbyon

9. Niskhan

10. Elton

11. Elmshire

12. Sturmund

13. Crawlbur

14. Jehear

15. Vermile

16. Miranor

17. Brondheim

18. Drumbor

19. Forendale

20. The Wizards Throne

21. Tindomee

22. Boktor

23. Bochra

24. Illane

25. Regall

26. Noll

27. Zwug

28. Soth

Magowie:

Merlin sfera kosmosu, rasa pocztkowa Ludzie

Julioch sfera ycia, rasa pocztkowa Elfy, stolica The Wizards Throne [20]

Mab sfera ziemi, rasa pocztkowa Gobliny, stolica Soth [28]

Serena sfera ycia, rasa pocztkowa Elfy, stolica Lasferas [3]

Tempest sfera powietrza, rasa pocztkowa Drakoni, stolica Redfas [5]

Strona: 109 www.gry-online.pl


Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Nimue sfera wody, rasa pocztkowa Ludzie, stolica Urbyon [8]

Yaka sfera ognia, rasa pocztkowa Tigranie, stolica Illane [24]

Nekron sfera mierci, rasa pocztkowa Nieumarli, stolica Jehear [14]

Uwagi do mapy:

Aby zachowa czytelno mapy cz mniej wanych miejsc (takich jak np. Skarby) nie zostaa
zaznaczona.

Za kadym razem gdy oddzia gracza przejmuje od wroga rdo Magii znajdujce si na okrgu
wok miasta The Wizards Throne [20], oddzia ten jest teleportowany w miejsce oznaczone na
mapie strzak.

Ostatni ju rozdzia zaczynasz samotnym Merlinem, tym razem jest on czarodziejem SFERY
KOSMOSU czyli posiada wadz nad wszystkimi ywioami (jakkolwiek dumnie to brzmi,
sprowadza si jedynie do tego, e masz moliwo wynalezienia wszystkich czarw, o ile bdziesz
gra dostatecznie dugo).

W pobliu miejsca startu znajduje si Portal [T], naley on do systemu szeciu Teleportw
przenoszcych po okrgu przeciwnie do wskazwek zegara. Przy kadym z Portali stoi rdo
Magii jednej ze sfer zajcie go teleportuje Ci w obszar mapy nalecy do rasy reprezentujcej
(umownie) dan SFER MAGII (np. rdo sfery powietrza teleportuje w okolic zamieszkan
przez Frostlingw). Obojtne, ktre rdo wybierzesz, po chwili znajdziesz si w pobliu
miasteczka chtnego do wsppracy. Osada doczy wraz z maym oddziaem oraz Bohaterem,
ktry suy Ci podczas przechodzenia etapw danej sfery. Jeli ukoczenie poprzednich etapw nie
przyszo Ci zbyt atwo, to Bohater bdzie trzydziestopoziomowy z penym wyposaeniem w
Artefakty.

W pobliu osady, ktra doczya ley due miasto z wybudowana ju Wie Magiczn.
Dobrowolnie si nie odda, ale Bohater powinien poradzi sobie z obrocami. W wiey posad
Merlina, a Bohaterem jak najszybciej le na terytorium kolejnej sfery (moe uda si tam
poprzez system Teleportw-rde) i zdobd kolejn ma osad, w ktrej doczy nastpny
Bohater.

Problem polega na tym, e nim zdysz dotrze do wszystkich Bohaterw, cz z nich przejdzie
na z stron. W sumie Bohaterw na mapie jest szeciu jeli uda Ci si zatrudni trzech, to
znaczy, e szczcie Ci sprzyja. Tych, ktrych nie pozyskasz, jak najszybciej musisz znale i zabi.
Gdy zniszczysz Maga, ktry wczeniej wynaj Herosa, to taki bezpaski Ronin bdzie jeszcze
groniejszy zacznie on zabija wszystko co si rusza i pali wszystko co napotka. By zlikwidowa
wrogiego, wysoko-poziomowego Bohatera musisz go wytropi wasnym wykwalifikowanym
Herosem.

Wybr terytorium sfery od ktrej zaczniesz jest dowolny ale nie polecam SFERY MIERCI
Nieumarli czsto si buntuj. W ogle na mapie jest duo ras, ktre nie bd chciay ze sob
wsppracowa musisz uwaa na nastroje w armiach, szczeglnie tych zawierajcych
Archonw, Nieumarych i Orkw. W miastach radykalnych ras polecam inwestowa w Balisty i
Mnichw zneutralizuj oni ze nastroje innych jednostek.

Waciwie kadego wrogiego Maga mona zniszczy pojedynczym Bohaterem, jedynie Julioch
moe sprawi troch problemw kilkoma Smokami. Powodzenia!

Strona: 110 www.gry-online.pl


Age of Wonders II: The Wizards Throne Poradnik GRY-OnLine

Strona: 111 www.gry-online.pl