NHỮNG BÀI TẬP HOÁ HỌC CÓ

NHIỀU PHƯƠNG PHÁP GIẢI
1
PHẦN MỘT
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HOÁ HỌC
1. Phương phỏp ỏp dụng sự bảo toàn khối lượng, số mol nguyờn tử
Cơ sở
Trong cỏc quỏ trỡnh hoỏ học thỡ :
Tổng khối lượng của cỏc chất trước phản ứng luụn bằng tổng khối lượng
của cỏc chất sau phản ứng :
(tr­ í c ph¶nøng) (sauph¶nøng)
m m ·
∑ ∑
Tổng số mol nguyờn tử của nguyờn tố A trước phản ứng luụn bằng tổng
số mol nguyờn tử của nguyờn tố A sau phản ứng.
·
∑ ∑ A(tr­ í c ph¶nøng) A(sauph¶nøng)
n n
Cỏch ỏp dụng
Khi giải bài tập trắc nghiệm ta nờn lập sơ đồ túm tắt cỏc phản ứng, rồi ỏp
dụng những sự bảo toàn trờn để tỡm ra cỏc đại lượng khỏc như : số mol,
khối lượng cỏc chất trong sơ đồ phản ứng thỡ bài toỏn sẽ được giải nhanh
hơn.

Bài tập minh họa
Bài 1. Người ta cho từ từ luồng khí CO đi qua một ống sứ đựng 5,44 g hỗn hợp A
gồm FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, CuO nung nóng, kết thúc phản ứng thu được hỗn
hợp chất rắn B và hỗn hợp khí C. Sục hỗn hợp khí C vào dung dịch nước
vôi trong dư thấy có 9 g kết tủa và khí D bay ra. Khối lượng chất rắn B thu
được là
A. 3g B. 4g
C. 5g D. 3,4g
2
Lời giải
Sơ đồ phản ứng:
FeO
CO +

Fe
2
O
3

o
t
÷÷→
A + CO
2
Fe
3
O
4
CuO
CO
2
+ Ca(OH)
2

÷÷→
CaCO
3
+ H
2
O
0,09
9
0,09(mol)
100
·
Theo định luật BTKL thì
2
CO A B CO
m m m m + · +
0,09.28 + 5,44 = m
B
+ 0,09.44 → m = 4g
Bài 2. Cho mg hỗn hợp A gồm ba muối XCO
3
, YCO
3
và M
2
CO
3
tác dụng với
dung dịch H
2
SO
4
loãng, phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít CO
2
(đktc), dung dịch B và chất rắn C. Cô cạn dung dịch B thu được 20 g muối
khan. Nung chất rắn C đến khối lượng không đổi thấy có 11,2 lít khí CO
2
(đktc) bay ra và chất rắn D có khối lượng 145,2 g. m có giá trị là
A. 170g B. 180g
C. 190g D. 200g
Lời giải
XCO
3
YCO
3
+ H
2
SO
4
÷÷→ muối B + CO
2
+ H
2
O + C
M
2
CO
3
Nhiệt phân B
C
o
t
÷÷→
D + CO
2
2
C D CO
1,12
m m m 145,2 .44 167,2(g)
22,4
· + · + ·
3
Phương trình ion rút gọn khi cho A tác dụng với H
2
SO
4
2
3 2 2
CO 2H CO H O
4,48
0,4 0,2 0,2
22,4
− +
+ ÷÷→ +
·


m + 0,2.98 = 20 + 0,2.44 + 0,2.18 + 167,2

m = 180 g
Bài 3. Hòa tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Zn bằng một lượng vừa
đủ dung dịch H
2
SO
4
loãng, thu được V lít H
2
(đktc) và dung dịch chứa m g
hỗn hợp muối Y. Cho toàn bộ lượng H
2
ở trên đi từ từ qua ống sứ đựng 4 g
hỗn hợp gồm Fe
2
O
3
, CuO nung nóng, thu được 3,04g hỗn hợp kim loại. m
có giá trị là
A. 8,98g B. 8,89g
C. 7,89g D. 6,98g
Lời giải
Sơ đồ (1) phản ứng của X tác dụng với H
2
SO
4
loãng:
2 4 2
Fe
Mg H SO Hçnhî p muèi Y + H
Zn
+ ÷÷→
Sơ đồ (2) phản ứng khử Fe
2
O
3
, CuO bởi khí H
2
:
2 3
Fe O
CuO
+ H
2

÷÷→

Fe
Cu
+ H
2
O
Bản chất các phản ứng xảy ra theo sơ đồ (2) là
H
2
+ O
(oxit)

÷÷→
H
2
O
2
H O
4 3,04
n n 0,06(mol)
16

· · ·
Theo sơ đồ (1) thì m
muối
=
2
4
X
SO
m m 3,22 0,06.96 8,98g

+ · + ·
Bài 4. Nung nóng m g hỗn hợp X gồm ACO
3
và BCO
3
thu được m g hỗn hợp rắn
Y và 4,48 lít khí CO
2
. Nung nóng Y đến khối lượng không đổi thu thêm
4
được khí CO
2
và hỗn hợp rắn Z. Cho toàn bộ khí CO
2
thu được khi nung Y
qua dung dịch NaOH dư, sau đó cho dung dịch BaCl
2
dư vào dung dịch trên
thì thu được 19,7 g kết tủa. Mặt khác cho CO dư qua hỗn hợp Z nung nóng
thu được 18,4 g hỗn hợp Q và 4,48 lít khí CO
2
(đktc)

. m có giá trị là
A. 34,8 g B. 25,7g
C. 44,1g D. 19,8g
Lời giải
Sơ đồ phản ứng nhiệt phân :
3
3
ACO
BCO

÷÷→
Y + CO
2
(1)
Y
÷÷→
0
t
Z + CO
2
(2)
2
BaCl NaOH
2
2 3 3
CO CO BaCO
19,7
0,1 0,1(mol)
197

÷÷÷→ ÷÷÷→
·
2
CO Z Q CO + ÷÷→ + (3)
Bản chất của sơ đồ (3) là :
CO + O
(trong Z)

÷÷→
CO
2

m
(trong Z)
=
4,48
0,2(mol)
22,4
·
Z Q O
m m m 18,4 0,2.16 21,6(gam) ⇒ · + · + ·
2
Y Z CO
m m m 21,6 0,1.44 26(gam) ⇒ · + · + ·
2
X Y CO
m m m 26 0,2.44 34,8(gam) ⇒ · + · + ·
Bài 5. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2 mol FeO, 0,3 mol Fe
2
O
3
,

0,4 mol
Fe
3
O
4
vào dung dịch HNO
3
2M vừa đủ, thu được dung dịch muối và 5,6 lít
5
khí hỗn hợp khí NO và N
2
O
4
(đktc) có tỉ khối so với H
2
là 33,6. Thể tích
dung dịch HNO
3
đã tham gia phản ứng là
A. 3,6 lít B. 2,4 lít
C. 3,2 lít D. 4,8 lít
Lời giải
Sơ đồ phản ứng :
o
t
2 3 3 3 3
3 4
FeO
Fe O HNO Fe(NO )
Fe O
+ ÷÷→
+
2 4
NO
N O
+ H
2
O
Đặt
2 4
NO N O
n x(mol) ; n y(mol) · ·
5,6
x+y =0,25
x 0,1mol 22,4
Ta cã hÖ
30x 92y y 0,15mol
33,6
2(x y)
¹
·
¹
· ¹
¹

' '
+ ·
¹
¹
·
¹ +
¹
Áp dụng sự bảo toàn nguyên tố Fe để tính số mol Fe(NO
3
)
3
:
3 3 2 3 3 4
3 3 2 3 3 4
Fe(Fe(NO ) Fe(FeO,Fe O ,Fe O )
Fe(NO ) FeO Fe O Fe O
n n
n n 2n 3n 0,2 2.0,3 3.0,4 2mol
·
⇒ · + + · + + ·
Áp dụng sự bảo toàn nguyên tố N :
3 3 3 2 4 3
N(HNO ) N(Fe(NO ) NO N O ) HNO
n n n 3.2 0,1 2.0,15 6,4mol
+ +
· ⇒ · + + ·
Vậy
3
HNO
6,4
V 3,2lÝt
2
· ·
Bài 6. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS
2
và a mol Cu
2
S vào dung
dịch HNO
3
(vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa 2 muối sunfat) và một
khí duy nhất là NO. Giá trị của a là
A. 0,12 mol B. 0,04 mol
C. 0,075 mol D. 0,06 mol
Lời giải
6
Sơ đồ phản ứng :

2
2
FeS
Cu S
+ HNO
3
÷÷→
2 4 3
4
Fe (SO )
CuSO
+ NO + H
2
O
áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố Fe, Cu, S
FeS
2
÷÷→ Fe
2
(SO
4
)
3
0,12 0,06
Cu
2
S ÷÷→ CuSO
4
a 2a
2 2 2 4 3 4
S(FeS ) S(Cu S) S(Fe (SO ) ) S(CuSO )
n n n n + · +
2 2 2 4 3 4
FeS Cu S Fe (SO ) CuSO
2n n 3n n + · +

2.0,12 + a = 3.0,06 + 2a

a = 0,06 mol
Bài 7. Thổi từ từ hỗn hợp khí X gồm CO và H
2
đi qua ống đựng 16,8 g hỗn hợp Y
gồm 3 oxit gồm CuO, Fe
3
O
4
, Al
2
O
3
nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn
thu được m g chất rắn Z và một hỗn hợp khí T, hỗn hợp T nặng hơn hỗn hợp
X là 0,32 g. Giá trị của m là
A. 14,28g B. 16,46g
C. 16,48g D. 17,12g
Lời giải
Sơ đồ phản ứng
2 3
2 3
CuO
Fe O
Al O
+
2
CO
H

÷÷→
Z + T
Ta thấy X + O
(oxit)

÷÷→
T
T X O(oxit)
m m m 0,32g − · ·

Y Z O
m m m · +
Z Y O
m m m 16,8 0,32 16,48g ⇒ · − · − ·
7
Bài 8. Khử hoàn toàn m g hỗn hợp CuO, Fe
3
O
4
bằng khí CO ở nhiệt độ cao, thu
được hỗn hợp kim loại và khí CO
2
. Sục khí CO
2
vào dung dịch Ca(OH)
2
thu
được 20 g kết tủa và dung dịch A, lọc bỏ kết tủa, cho Ba(OH)
2
dư vào dung
dịch A thu được 89,1 g kết tủa nữa. Nếu dùng H
2
khử hoàn toàn m g hỗn
hợp trên thì cần bao nhiêu lít khí H
2
(đktc) ?
A. 16,46 lít B. 19,72 lít
C. 17,92 lít D. 16,45 lít
Lời giải
Sơ đồ phản ứng :
3 4
CuO
Fe O
+ CO
o
t
÷÷→
Cu
Fe
+ CO
2
(1)
Cho CO
2
vào dung dịch Ca(OH)
2
thì
2
2
3
Ca(OH)
2
Ba(OH)
3 2 3 3
20
CaCO 0,2(mol)
100
CO (2)
Ca(HCO ) CaCO BaCO
x x
↓ ·
÷÷÷÷→
÷÷÷÷→ ↓ + ↓
Z
]
100x 197x 89,1 x 0,3(mol) + · ⇒ ·
Áp dụng sự bảo toàn nguyên tố C
2 3 3
2 3 3
C(CO) C(CO ) C(CaCO ) C(BaCO )
CO CaCO BaCO
n n n n
n n n (0,2 0,3) 0,3 0,8(mol)
· · +
⇒ · + · + + ·

Bản chất các phản ứng xảy ra trong (1) là :
CO + O
(oxit)

÷÷→
CO
2

0,8 0,8 0,8
Nếu dùng H
2
để khử m g hỗn hợp CuO, Fe
3
O
4
thì bản chất các phản ứng đó

8
H
2
+ O
(oxit)

÷÷→
H
2
O
Tổng số mol nguyên tử oxi trong hai quá trình này bằng nhau nên
2 2
H O H (®ktc)
n n 0,8(mol) V 0,8.22,4 17,92(lit) · · ⇒ · ·
Bài tập vận dụng
Bài 1. Để khử hoàn toàn 27,2 g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe
3
O
4
và Fe
2
O
3
cần vừa đủ
6,72 lít CO (đktc). Khối lượng Fe thu được là
A. 18,9 g B. 22,4 g
C. 19,8 g D. 16,8 g
Hướng dẫn
Sơ đồ phản ứng
3 4
2 3
Fe
FeO
Fe O
Fe O
+ CO
÷÷→
Fe + CO
2
Bản chất các phản ứng xảy ra trong sơ đồ trên chỉ là :
CO + O
(oxit)
→ CO
2
n
CO
= n
O
=
6,72
22,4
= 0,1 (mol)
→ m
Fe
= m
hh
– m
O
(oxit) = 27,2 – 16.0,3 = 22,4 g.
Bài 2. Cho từ từ một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m g hỗn hợp gồm Fe, FeO,
Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
nung nóng, kết thúc phản ứng thu được 64g sắt, khí đi ra gồm
CO và CO
2
cho sục qua dung dịch Ca(OH)
2
dư được 40g kết tủa. Vậy m có
giá trị là
A. 70,4g B. 74g
C. 47g D. 104g
Hướng dẫn
9
Khí đi ra sau phản ứng gồm CO
2
và CO dư cho đi qua dung dịch Ca(OH)
2
dư :
CO
2
+ Ca(OH)
2
→ CaCO
3
↓+ H
2
O
0,4 (mol)
4 , 0
100
40
·
(mol)
Sơ đồ phản ứng:
FeO
CO + Fe
2
O
3

÷÷→
Fe + CO
2

Fe
3
O
4
28.0,4 + m = 64 + 44.0,4 → m = 70,4g
Bài 3. Khử hoàn toàn 24 g hỗn hợp CuO và Fe
x
O
y
bằng H
2
dư ở nhiệt độ cao thu
được 17,6 g hỗn hợp hai kim loại. Khối lượng nước tạo thành là
A. 3,6 g B. 7,2 g
C. 1,8 g D. 5,4 g
Bài 4. Để tác dụng hết 5,44 g hỗn hợp CuO, FeO, Fe
2
O
3
và Fe
3
O
4
cần dùng vừa
đủ 90ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, nếu khử hoàn toàn 5,44 g hỗn hợp
trên bằng khí CO ở nhiệt độ cao thì khối lượng sắt thu được là
A. 3,20g B. 4,72 g
C. 2,11 g D. 3,08 g
Bài 5. Thổi rất chậm 2,24 lít (đktc) hỗn hợp X gồm CO và H
2
(lấy dư) qua ống sứ
đựng 24 g hỗn hợp Al
2
O
3
, CuO, Fe
2
O
3
và Fe
3
O
4
đun nóng. Sau khi kết thúc
phản ứng, khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là
A. 12,4 g B. 14,2 g
C. 22,8 g D. 22,4 g
Hướng dẫn
10
2 3
2 3
3 4
Al O
CuO
Fe O
Fe O
+
2
CO
H

÷÷→
Chất rắn +
2
2
CO
H O
Ta thấy 1 mol CO hoặc 1 mol H
2
đều phản ứng với 1mol O :
2
CO
H
+ O
(oxit)

÷÷→

2
2
CO
H O
0,1 0,1
Khối lượng chất rắn còn lại là 24 – 0,1.16 = 22,4 g
Bài 6. Cho hỗn hợp gồm : FeO (0,01 mol), Fe
2
O
3
(0,02 mol), Fe
3
O
4
(0,03 mol)
tan vừa hết trong dung dịch HNO
3
thu được dung dịch chứa một muối và
0,448 lít khí N
2
O
4
(đktc). Khối lượng muối và số mol HNO
3
tham gia phản
ứng là
A. 32,8 g ; 0,4 mol B. 33,88 g ; 0,46 mol
C. 33,88 g ; 0,06 mol D. 33,28 g ; 0,46 mol
Hướng dẫn
Sơ đồ phản ứng :
FeO
Fe
2
O
3
+ HNO
3
÷÷→ Fe(NO
3
)
3
+ N
2
O
4
+ H
2
O
Fe
3
O
4
Áp dụng sự bảo toàn nguyên tố Fe :
3 3 2 3 3 4
Fe[Fe(NO ) ] Fe[FeO,Fe O ,Fe O ]
n n ·
3 3
Fe[Fe(NO ) ]
n
=
2 3 3 4
FeO Fe O Fe O
n 2n 3n + +
=
0,01 2.0,02 3.0,03 0,14(mol) + + ·
3 3
Fe(NO )
m 0,14.242 33,88(g) · ·
Áp dụng sự bảo toàn nguyên tố N :
11
3 3 3 2 4
3 3 3 2 4
N[HNO ] N[Fe(NO ) N O ]
HNO Fe(NO ) N O
n n
n 3n 2n 3.0,14 2.0,02 0,46(mol)
+
·
⇒ · + · + ·
Bài 7. Cho 1,1 g hỗn hợp Fe, Al phản ứng với dung dịch HCl thu được dung
dịch X, chất rắn Y và khí Z, để hoà tan hết Y cần số mol H
2
SO
4
(loãng)
bằng 2 lần số mol HCl ở trên, thu được dung dịch T và khí Z. Tổng thể
tích khí Z (đktc) sinh ra trong cả hai phản ứng trên là 0,896 lít. Tổng khối
lượng muối sinh ra trong hai trường hợp trên là
A. 2,92 g B. 2,67 g
C. 3,36 g D. 1,06 g
Hướng dẫn
Sơ đồ phản ứng :
Fe
Al
+
2 4
HCl
H SO
÷÷→ hỗn hợp muối (X+T) + H
2

Đặt n
HCl
= x mol ;
2 4
H SO
n
= y mol
Áp dụng sự bảo toàn nguyên tố H :
2 4 2
2 4 2
H(HCl H SO ) H(H )
HCl H SO H
n n
n 2n 2n 0,04mol
+
·
+ · ·
x + 2y = 0,04
y =2x

x = 0,008 ; y = 0,016
m
muối
= m
(Al,Fe)
+
2
Cl SO
4
m m
− −
+
= 1,1 + 0,008.35,5 + 0,016.96 = 2,92 (g)
Bài 8. Cho 2,48 g hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al, Zn phản ứng vừa hết với dung dịch
H
2
SO
4
loãng thu được 0,784 lít khí H
2
(đktc). Cô cạn dung dịch, khối lượng
muối khan thu được là
A. 4,84 g B. 5,84 g
C. 5,48 g D. 4,56 g
Hướng dẫn
Sơ đồ phản ứng :
12
Fe FeSO
4
Al + H
2
SO
4

÷÷→
Al
2
(SO
4
)
3
+ H
2
Zn ZnSO
4
Áp dụng sự bảo toàn nguyên tố H:

n 2 4
H SO
= n 2
H
=
0, 784
22, 4
= 0,035 (mol)
Áp dụng sự bảo toàn nguyên tố S:


2 2
4 2 4 4
SO (H SO ) SO (muèi)
n n
− −
·
= 0,035 (mol)
m
muối
= m
(Fe, Al, Zn)
+
2
4
SO
m

= 2,48 + 0,035.96 = 5,84 (g)
Bài 9. Hoà tan 2,57g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch
H
2
SO
4
loãng thu được 1,456 lít khí X (đktc), 1,28g chất rắn Y và dung dịch
Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m g muối khan, m có giá trị là
A. 7,53g B. 3,25g
C. 5,79g D. 5,58g
Hướng dẫn
Cách giải tương tự bài 8
Sơ đồ phản ứng :
Cu
Mg
Al
¹
¹
'
¹
¹
+ H
2
SO
4

÷÷→

4
2 4 3
MgSO
Al (SO )
+ Cu + H
2
Cu không tác dụng với HNO
3
loãng nên 1,28 gam chất rắn Y là Cu.

+
· + · − + ·
2
4
(Al Mg)
SO
m m m (2,57 1,28) 0,065.96 7,53(g)
Bài 10. Cho 17,5 g hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung
dịch H
2
SO
4
loãng thu được 5,6 lít khí H
2
(ở 0
o
C, 2 atm). Cô cạn dung dịch,
khối lượng muối khan thu được là
A. 65,5 g B. 55,5 g
13
C. 56,5 g D. 55,6g
Hướng dẫn
2
H
2.5,6
n 0,5(mol)
0,082.273
· ·
Zn
Fe
Al
¹
¹
'
¹
¹
+ H
2
SO
4
÷÷→ dung dịch 3 muối + H
2

2
4
(Al,Zn,Fe)
SO
m m m

· +
= 17,5 + 0,5.98 = 65,5 (g)
Bài 11. Cho 35g hỗn hợp Na
2
CO
3
, K
2
CO
3
tác dụng vừa hết với dung dịch BaCl
2
.
Sau phản ứng thu được 59,1g kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu
được m g muối clorua. Vậy m có giá trị là
A. 38,3g B. 22,6g
C. 26,6g D. 6,26g
Hướng dẫn
Sơ đồ phản ứng:

2 3
2 3
Na CO
K CO
+ BaCl
2

÷÷→
BaCO
3
+
NaCl
KCl
· ·
2 3
BaCl BaCO
n n 0,3(mol)
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:
+ · ↓ +
2
hh BaCl
m m m m
m = 35 + 0,3.208 – 59,1 = 38,3 (g)
Bài 12. Cho 4,48g hỗn hợp chất rắn Na
2
SO
4
, K
2
SO
4
, (NH
4
)
2
SO
4
tan vào nước
được dung dịch A. Cho A tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch Ba(NO
3
)
2
0,1M. Kết thúc phản ứng thu được kết tủa B và dung dịch C. Lọc tách kết
tủa, cô cạn dung dịch C thu được m(g) muối nitrat. Vậy m có giá trị là
A. 5,32g B. 5,23g
C. 5,26g D. 6,25g
Hướng dẫn
14
Sơ đồ phản ứng:
Na
2
SO
4
NaNO
3
K
2
SO
4
+ Ba(NO
3
)
2
÷÷→ BaSO
4
+ KNO
3
(NH
4
)
2
SO
4
NH
4
NO
3
· ·
3 2 4
Ba(NO ) BaSO
n n 0,03(mol)
C C
4,48 7,83 6,99 m m 5,32(g) + · + ⇒ ·
Bài 13. Hoà tan hoàn toàn 3,72g hỗn hợp 2 kim loại A, B trong dung dịch HCl dư
thấy tạo ra 1,344 lít khí H
2
(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được
muối khan có khối lượng là
A. 7,12g B. 7,98g
C. 3,42g D. 6,12g
Hướng dẫn
Sơ đồ phản ứng :
A
B
+ HCl
÷÷→

n
m
ACl
BCl
+ H
2
+ −
· · ·
H Cl
1,344
n n 2. 0,12(mol)
22,4
m
muối
= m
KL
+

Cl
m
= 3,72 + 0,12.35,5 = 7,98 (g)
Bài 14. Nung m g hỗn hợp A gồm 2 muối MgCO
3
và CaCO
3
cho đến khi không
còn khí thoát ra thu được 3,52g chất rắn B và khí C. Cho toàn bộ khí C hấp
thụ hết bởi 2 lít dung dịch Ba(OH)
2
thu được 7,88g kết tủa. Đun nóng dung
dịch lại thấy tạo thành thêm 3,94g kết tủa nữa. Các phản ứng xảy ra hoàn
toàn, m có giá trị là
A. 7,44g B. 7,40g
C. 7,04g D. 4,74g
Hướng dẫn
m = m
B
+
2
CO
m

15
CO
2
+ Ba(OH)
2

÷÷→
BaCO
3

+ H
2
O
2CO
2
+ Ba(OH)
2
÷÷→ Ba(HCO
3
)
2
Ba(HCO
3
)
2
÷÷→ BaCO
3
+ CO
2
+ H
2
O
m = 3,52 + (
7,88 3, 94
2. ).44 7, 04
197 197
+ ·
(g)
Bài 15. Cho hỗn hợp A gồm 0,1 mol Cu, 0,2 mol Ag phản ứng hết với V lít dung
dịch HNO
3
1M thu được dung dịch X và hỗn hợp Y gồm 2 khí NO, NO
2
(
2
NO NO
n n 0,1mol · ·
). V có giá trị là
A. 1 lít B. 0,6 lít
C. 1,5 lít D. 2 lít
Hướng dẫn
Sơ đồ phản ứng:
Cu
Ag
+ HNO
3
÷÷→
3 2
3
Cu(NO )
AgNO
+
2
NO
NO
+ H
2
O
Áp dụng sự bảo toàn nguyên tố Cu, Ag ta có :
n
Cu
=
3 2
Cu(NO )
n
= 0,1 mol và n
Ag
= n
3
AgNO
= 0,2 mol
Áp dụng cho nguyên tố N :

3
N (HNO )
n
=
3 2 3 2
N(Cu(NO ) AgNO NO NO )
n
+ + +

3
(HNO )
n
=
3 2 3 2
Cu(NO ) AgNO NO NO
2n n n n + + +

3
(HNO )
n
= 2.0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,1 = 0,6 mol
3
HNO
0,6
V 0,6(lit)
1
· ·
Bài 16. A, B là 2 kim loại thuộc nhóm II
A
. Hòa tan hoàn toàn 10,94 g hỗn hợp X
gồm 2 muối clorua của A và B vào nước được 100 g dung dịch Y. Để kết
tủa hết ion Cl
-
có trong 50 g dung dịch Y phải dùng dung dịch có chứa 10,2
16
g AgNO
3
. Nếu cho Y tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
dư (giả thiết ASO
4

BSO
4
đều kết tủa), thì thu khối lượng kết tủa thu được là
A: 12,44 B: 13,44
C: 14,33 D: 13,23
Hướng dẫn
ACl
2
+ AgNO
3
÷÷→ AgCl ↓ + ...
BCl
2
Trong 50 g dung dịch Y : AgCl
Cl Ag
n n n 0,06(mol)
− +
· · ·
Trong 100 g dung dịch Y :
(A,B)
Cl
n 0,12(mol) m 10,94 0,12.35,5 6,68g

· ⇒ · − ·
Số mol điện tích
2
4
Cl SO
2n n
− −
·

m↓ = 6,68 + 0,06.96 = 12,44 g
Bài 17. Đốt cháy m g một hiđrocacbon A với 11,76 lít O
2
(đktc) vừa đủ. Phản ứng
tạo ra 8,1 g nước và một lượng CO
2
. Công thức phân tử của A là
A. C
2
H
6
B. C
2
H
4
C. C
3
H
6
D. C
2
H
8
Hướng dẫn
x y 2 2 2
C H O CO H O + ÷÷→ +
Áp dụng sự bảo toàn nguyên tố O :

· + ⇒ · + → ·
2 2 2 2 2 2 2
O(O ) O(CO ) O(H O) O CO H O CO
n n n 2n 2n n n 0,3(mol)
· ·
C H
n 0,3(mol) ; n 0,9(mol)
⇒CTĐGN là CH
3
, CTPT là (CH
3
)
n

≤ + ⇒ ≤ ⇒
2 6
3n 2n 2 n 2chän n=2 CTPTC H
Bài 18. Đốt cháy m g hợp chất A (C
n
H
n–1
ONa) với một lượng vừa đủ là 6,272 lít
O
2
(đktc) thu được 2,12 g Na
2
CO
3
và hỗn hợp X chứa CO
2
, H
2
O. Nếu cho
17
hỗn hợp X qua bình đựng H
2
SO
4
đặc thì khối lượng bình tăng 1,8 g. Vậy m
có giá trị là
A. 6,46 B. 4,64
C. 4,46 D. 6,44
Hướng dẫn
C
n
H
n–1
ONa
2
O +
÷÷→
Na
2
CO
3
+ CO
2
+ H
2
O
2 3 2 3
Na(A) Na(Na CO ) Na CO
n n 2n 2.0,02 0,04(mol) · · · ·
2 2 3 2 2
2 2
O(A) (O ) Na CO CO H O
CO CO
n 2n 3n 2n n
2n 2.0,28 0,04 3.0,02 0,1 0,44(mol) n 0,22(mol)
+ · + +
⇒ · + − − · ⇒ ·
A
m 12(0,02 0,22) 0,1.2 0,04.(16 23) 4,64(g) · + + + + ·
Bài 19. Thuỷ phân hoàn toàn 1 este đơn chức A cần vừa đủ 100ml NaOH 1M thu
được ancol etylic và muối của axit hữu cơ B. Phân huỷ hoàn toàn B thu
được 5,6 lít khí CO
2
(đktc), 4,5 g H
2
O và m g Na
2
CO
3
. Công thức cấu tạo
của A là
A. C
2
H
5
COOC
2
H
5
B. CH
3
COOC
3
H
7
C. C
3
H
7
COOC
2
H
5
D. C
3
H
7
COOCH
3
Hướng dẫn
Sơ đồ phản ứng :
2 5
2 2 2 3
A NaOH C H OH B
B CO H O Na CO
+ ÷÷→ +
÷÷→ + +
2 5
A NaOH C H OH B
n n n n · · ·
= 0,1 (mol).
2 5 2 2 3
2 5 2 2 3
C(A) C(C H OH) C(CO ) C(Na CO )
C H OH CO Na CO
n n n n
2n n n 2.0,1 0,25 0,05 0,5(mol)
· + +
· + + · + + ·

Số nguyên tử C trong A là
0,5
5
0,1
·
(nguyên tử).
18
2 5 2
2 5 2
H(A) H(C H OH) H(H O) H(NaOH)
H(A) C H OH H O NaOH
n n n n
n 6n 2n n 6.0,1 2.0,25 0,1 1(mol)
· + −
⇒ · + − · + − ·

Số nguyên tử H trong A là
1
10
0,1
·
(nguyên tử)
CTPT A. C
5
H
10
O
2


CTCT A C
2
H
5
COOC
2
H
5
Bài 20. Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm C
2
H
2
, C
3
H
6
và C
4
H
10
thu được
2,688 lít khí CO
2
(đktc) và 2,16 g H
2
O. Vậy m có giá trị là
A. 1,48g B. 2,86 g
C. 14,8g D. 1,68g
Hướng dẫn
X C H
2,688 2,16
m m m .12 .2 1,68(g)
22,4 18
· + · + ·
Bài 21. Cho 13,8g hỗn hợp gồm ancol etylic và glixerol tác dụng vừa đủ với Na
thu được 4,48 lít H
2
(đktc) và dung dịch muối. Cô cạn dung dịch muối, khối
lượng chất rắn thu được là
A. 22,6 g B. 22,4 g
C. 34,2 g D. 25,0 g
Hướng dẫn
Đáp án A (m
muối
= 22,6 g)
Bài 23. Đốt cháy hoàn toàn hợp chất A có CTPT
n 2n 1
C H COONa

với oxi thu
được 21,2g Na
2
CO
3
, 10,8g H
2
O và một lượng CO
2
. Lượng CO
2
này cho tác
dụng với dung dịch Ca(OH)
2
dư thu được 100 g kết tủa. Công thức phân tử
A là
2 5 3
2 3 3 7
A. C H COONa B. CH COONa
C. C H COONa D. C H COONa
Hướng dẫn


÷÷→
n 2n 1 2 2 3 2 2
C H COONa + O Na CO + CO + H O
19
3 2
A Na CO H H O
2
10,8
n 2n 2.0,2 0,4(mol) ; n 2.n 2. 1,2(mol)
18
· · · · · ·
2 3
3 2
CO CaCO
C(A) C(CaCO ) C(CO )
n n 1 (mol)
n n n 0,2 1 1,2(mol)
· ·
· + · + ·
2 2 3 2
CO Ca(OH) CaCO H O + ÷÷→ +
O(A) A Na(A) A
n 2n 0,8(mol) ; n n 0,4(mol) · · · ·
· + + + · + + + ·
· · ⇒ + · ⇒ · ⇒
A C H O Na
A 2 3
m m m m m 1,2.12 1,2 0,8.16 0,4.23 37,6 (g)
37,6
M 94 14n 66 94 n 2 CTPTA: C H COONa
0,4
Bài 24.Đun 13,8 g hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức với H
2
SO
4
đặc ở 140
0
C thu
được 11,1g hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau. Tính số mol mỗi ete.
A. 0,025 mol B. 0,1 mol
C. 0,15 mol D. 0,2 mol
Hướng dẫn
Đun hỗn hợp 3 ancol được
3.(3 1)
6
2
+
·
ete.
Theo định luật bảo toàn khối lượng: m
ancol
= m
ete
+
2
H O
m
2
H O
m
= m
ancol
– m
ete
= 13,8 – 11,1 = 2,7 (g)
Tổng số mol các ete = số mol H
2
O =
2,7
18
= 0,15 (mol)
Số mol mỗi ete =
·
0,15
0,025
6
(mol)
Bài 25. Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ A chứa 1 nguyên tử Oxi thu được
hỗn hợp sản phẩm B. Cho B đi qua dung dịch Ca(OH)
2
dư thấy có 15 g kết
tủa và khối lượng dung dịch giảm 4,8 g. CTPT của A là
A : CH
4
O B : C
2
H
6
O
20
C : C
3
H
8
O D : C
4
H
10
O
Hướng dẫn
Theo ĐL bảo toàn khối lượng thì :
m
dung dịch đầu
+
2 2
CO H O ddsau
m m m m + · ↓ +
Nếu khối lượng dung dịch tăng thì :
m
dung dịch tăng
= m
dung dịch sau
– m
dung dịch đầu
=
2 2
CO H O
(m m ) m + − ↓
Nếu khối lượng dung dịch giảm thì
m
dung dịch giảm
= m
dung dịch đầu
– m
dung dịch sau
=
2 2
CO H O
m (m m ) ↓ − +
CO
2
+ Ca(OH)
2

÷÷→
CaCO
3

+ H
2
O
4,8 = 0,15.100 – 0,15.44 –
2 2
H O H O
m m 3,6(gam) ⇒ ·

C
n
H
2n+2
O ÷÷→ nCO
2
+ (n+1)H
2
O
0,15 0,2
0,2n = 0,15(n+1)

n =3

CTPT C
3
H
8
O
Bài 26. Hỗn hợp X gồm 0,1 mol
2 4 2
C H O
và 0,2 mol hiđrocacbon A. Đốt cháy hết
X cần 21,28 lít O
2
(đktc)

và chỉ thu được 35,2 g CO
2
và 19,8 g H
2
O. Công
thức phân tử khối của A là
A.
7 8
C H
B.
8 8
C H

C.
6 6
C H
D.
8 6
C H
Hướng dẫn
2 2 2
X O CO H O + ÷÷→ +
2 4 2 2 2 2
A C H O O CO H O
m m m m m + + ÷÷→ +
A
21,28
m (35,2 19,8) ( .32 0,1.62) 18,4g
22,4
⇒ · + − + ·
21
A
18,4
M 92
0,2
· ·
g/mol
12x y 92 ⇒ + ·
Vậy giá trị phù hợp x = 7 ; y = 8
7 8
CTPT C H ⇒
Bài 28. Nhiệt phân 8,8 g C
3
H
8
thu được hỗn hợp khí A theo phương trình phản
ứng:
C
3
H
8
÷÷→ CH
4
+ C
2
H
4
C
3
H
8
÷÷→ C
3
H
6
+ H
2
Đốt hoàn toàn A khối lượng CO
2
và H
2
O tạo thành là
A. 24,6 g; 14,4 g B. 26,4 g; 16,4 g
C. 23,5 g ; 15,5 g D. 32,5 g ; 14,8 g
Hướng dẫn
Theo định luật bảo toàn khối lượng thì :
3 8
C H A
m m · ⇒
Đốt cháy chất A cũng chính là đốt cháy
3 8
C H
hoặc đốt
cháy C và H :
C + O
2
÷÷→ CO
2
0,6 0,6 0,6
H
2
+
1
2
O
2
÷÷→ H
2
O
0,8 0,4 0,8
⇒ ·
· ·
· ·
2
2
2
O
CO
H O
V 22,4lÝt
m 0,6.44 26,4(g)
m 0,8.18 14,4(g)
22
2. Phương pháp tăng giảm khối lượng
Cơ sở
Khi một nguyên tử hay nhóm nguyên tử X ở trong chất tham gia phản ứng
(gọi là chất đầu) được thay thế bằng một nguyên tử hay nhóm nguyên tử Y để
tạo ra chất mới (chất cuối), thì sự chênh lệch khối lượng giữa chất đầu và chất
cuối chính bằng hiệu khối lượng của hai nhóm nguyên tử X và Y (|X–Y|).
Thí dụ : CaCO
3

÷÷→
CaSO
4

Ta thấy thì sự chênh lệch khối lượng giữa hai muối CaCO
3
và CaSO
4
:

M (40 96) (40 60) 36g/ mol ∆ · + − + ·
đúng bằng sự chênh lệch khối
lượng của hai anion
2
3
CO (60g)


2
4
SO

(96 g):
M 96 60 36g/ mol ∆ · − ·
.
Cách áp dụng
Khi một chất thay anion cũ bằng anion mới để sinh ra chất mới thì sự chênh
lệch khối lượng giữa chất cũ và chất mới chính là sự chênh lệch khối lượng
của anion cũ và anion mới.
Khi một chất thay cation cũ bằng cation mới để sinh ra chất mới thì sự
chênh lệch khối lượng giữa chất cũ và chất mới chính là sự chênh lệch khối
lượng của cation cũ và cation mới.
Bài tập minh hoạ
Bài 1. Cho 41,2 g hỗn hợp X gồm Na
2
CO
3
, K
2
CO
3
và muối cacbonat của kim loại
hoá trị 2 tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
dư. Kết thúc phản ứng thu được hỗn
hợp Y gồm ba muối sunfat và 8,96 lít khí CO
2
(đktc). Khối lượng của Y là
A. 58,6 g B. 55,6 g
C. 45,0 g D. 48,5 g
Lời giải
Sơ đồ phản ứng :
23
2 3
2 3
3
Na CO
K CO
MCO
+ H
2
SO
4

÷÷→

2 4
2 4
4
Na SO
K SO
MSO
+ H
2
O + CO
2
1 mol X chuyển thành 1 mol Y thì độ tăng khối lượng là
M 96 60 36(g/ mol) ∆ · − ·
Theo định luật bảo toàn nguyên tố C :
2
2
3
CO
CO
n n 0,4(mol)

· · ⇒
khối
lượng Y lớn hơn khối lượng của X là 0,4.36 = 14,4 (g)
Vậy m
Y
= 41,2 + 14,4 =55,6 (g)
Bài 2. Cho 84,6 g hỗn hợp A gồm BaCl
2
và CaCl
2
vào 1 lít hỗn hợp Na
2
CO
3
0,3M và (NH
4
)
2
CO
3
0,8 M. Sau khi các phản ứng kết thúc ta thu được
79,1 g kết tủa A và dung dịch B. Phần trăm khối lượng BaCl
2
và CaCl
2
trong A lần lượt là
A. 70,15% ; 29,25% B. 60,25% ; 39,75%
C. 73,75%; 26,25% D. 75,50% ; 24,50%
Lời giải
Đặt
2 2
BaCl CaCl
n x(mol); n y(mol) · ·
2
2
BaCl
CaCl
+
2 3
4 2 3
Na CO
(NH ) CO

÷÷→

3
3
BaCO
CaCO
+
4
NaCl
NH Cl
Cứ 2 mol Cl

mất đi (71 g) có 1 mol muối
2
3
CO

thêm vào (60 g)

Độ chênh lệch (giảm) khối lượng của 1 mol muối là M ∆ = 71– 60 =11(g)
Độ giảm khối lượng muối : m ∆ = 84,6 – 79,1 = 5,5 (g)
Vậy số mol muối clorua bằng số mol muối cacbonat phản ứng =
·
5,5
0,5(mol)
11

Mà số mol CO
3
2–
(theo giả thiết) = 0,3 + 0,8 = 1,1 (mol) > 0,5 mol (phản
ứng). Vậy muối cacbonat phản ứng dư.
24
x +y =0,5 (1)
208x + 111y = 84,6 (2)
¹
'
¹x 0,3mol
y 0,2mol
· ¹
'
·
¹

¹
· ·
¹
'
¹
· − ·
¹
2
2
BaCl
CaCl
0,3.208
%m .100% 73,75%
84.6
%m 100 73,75 26,25%
Bài 3. Nhúng một thanh nhôm nặng 50g vào 200ml dung dịch CuSO
4
0,5M. Sau
một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 51,38g. Giả sử kim loại thoát ra
đều bám cả vào thanh nhôm. Khối lượng Cu thoát ra là
A. 0,64g B. 1,28g
C. 1,92g D. 2,56g
Lời giải
2Al + 3Cu
2+
÷÷→ 2Al
3+
+ 3Cu
2 mol (tan ra) 3 mol Cu (bám vào)
Thì khối lượng thanh kim loại tăng là 3.64 – 2.27 = 138 (g)
Ứng với khối lượng tăng 51,38 – 50 = 1,38g ⇒số mol Cu =
3.1,38
138
= 0,03
(mol)
Theo giả thiết số mol Cu
2+
= 0,1 mol > 0,03 mol ⇒m
Cu
= 0,03.64 = 1,92 (g)
Bài 4. Lấy một đinh sắt nặng 20g nhúng vào dung dịch CuSO
4
bão hòa. Sau một
thời gian lấy đinh sắt ra sấy khô, cân nặng 20,4g. Khối lượng Cu bám trên
đinh sắt là
A. 0,4884 g B. 3,4188 g
C. 3,9072 g D. 0,9768 g
Lời giải
Fe + CuSO
4
→ FeSO
4
+ Cu
Độ tăng khối lượng khi chuyển 1 mol Fe thành 1 mol Cu là 64 – 56 = 8g
Độ tăng khối lượng thực là m ∆ = 20,4 – 20 = 0,4 g
Cu
0,4
n 0,05mol
8
⇒ · ·

25
Khối lượng Cu = 0,05.64 = 3,2 g
Bài 5. Hoà tan 10g hỗn hợp 2 muối ACO
3
và B
2
(CO
3
)
3
bằng dung dịch HCl ta thu
được dung dịch A và 0,672 lít khí bay ra ở đktc. Cô cạn dung dịch A thì thu
được m(g) muối khan. Vậy m có giá trị là
A. 1,033g B. 10,33g
C. 9,265g D. 92,65g
Lời giải
3
2 3
ACO
B CO
+ HCl
÷÷→
2
3
ACl
BCl
+ CO
2
+ H
2
O
Cứ 1 mol muối
− 2
3
CO đi ra (mất đi 60g) có 2 mol Cl

kết hợp (thêm 71g)

Độ chênh lệch (tăng) khối lượng của 1 mol muối là
M ∆ = 71– 60 =11 (g)
mà: 2
2
3
CO
CO
0,672
n n 0,03(mol)
22,4

· · ·
Vậy khối lượng muối tăng : m ∆ = 11.0,03 = 0,33 (g)
⇒Tổng khối lượng muối clorua

= 10 + 0,33 = 10,33 (g)
Bài 6. Nung m g hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat của hai kim loại nhóm IIA.
Sau một thời gian thu được 2,24 lít khí và chất rắn Y. Hòa tan Y vào dung
dịch HCl dư thu được thêm 4,48 lít khí và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z
thu được 33 g muối khan (các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của m là
A. 35,3 g B. 29,7 g
C. 23,6 g D. 37,9 g
Lời giải
Gọi công thức chung của X là
3
MCO
o
t
3 2
MCO MO CO ÷÷→ +
Hoà tan Y (
3
MCO và
MO
) vào dung dịch HCl
26
o
o
2
t
3 2 2 2
t
2 2
CO
MCO 2HCl MCl H O CO
MO 2HCl MCl H O
n 0,2 0,1 0,3(mol)
+ ÷÷→ + +
+ ÷÷→ +
· + ·

Khi 1 mol muối
2
3
CO

chuyển thành muối
Cl

thì M ∆ = 2.35,5 – 60 = 11g
Với 0,3 mol muối
2
3
CO

thì khối lượng muối clorua nặng hơn khối lượng
muối
2
3
CO


m 11.0,3 0,33(gam) ∆ · ·
Khối lượng
3
MCO
M 33 0,33 29,7(gam) · − ·
Bài 7. Hỗn hợp A gồm 10 g MgCO
3
, CaCO
3
và BaCO
3
được hoà tan bằng HCl dư
thu được dung dịch B và khí C. Cô cạn dung dịch B được 14,4 g muối khan.
Sục khí C vào dung dịch có chứa 0,3 mol Ca(OH)
2
thu được số g kết tủa là
A. 10g B. 20g
C. 30g D. 40g
Lời giải
CO
3
2–
+ 2H
+
÷÷→ CO
2
+ H
2
O
Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng khi chuyển
2
3
CO

thành
Cl

ta
tính được số mol A =


· · ·
2
2
3
CO
CO
14,4 10
n n 0,4(mol)
11
CO
2
+ Ca(OH)
2

÷÷→
CaCO
3

+ H
2
O
0,4 0,3 0,3
CO
2
+ H
2
O + CaCO
3
÷÷→ Ca(HCO
3
)
2

0,1 0,1
3
CaCO
m 0,2.100 20g · ·
Bài 8. Cho 68g hỗn hợp 2 muối CuSO
4
và MgSO
4
tác dụng với 1lít dung dịch
chứa KOH 1M và NaOH 0,4M. Sau phản ứng thu được 37g kết tủa và dung
27
dịch B. Vậy phần trăm khối lượng CuSO
4
và MgSO
4
trong hỗn hợp ban đầu
lần lượt là
A, 47,50% ; 52,95%. B. 47,05 % ; 52,95%.
C. 47,05% ; 53,59%. D. 47,50% ; 53,59%.
Lời giải
Đặt
4 4
CuSO MgSO
n x(mol);n y(mol) · ·
4
4
CuSO
MgSO
+
NaOH
KOH
÷÷→
2
2
Cu(OH)
Mg(OH)
+
2 4
2 4
Na SO
K SO
Từ độ chênh lệch khối lượng của muối sunfat và khối lượng kết tủa trên ta
tính được tổng số mol hai muối sunfat là
68- 37
=0,5
96- 34
(mol)
x + y =0,5 (1)
160x + 120y = 68(2)
¹
'
¹
x 0,2
y 0,3
· ¹

'
·
¹
¹
· ·
¹
'
¹
· − ·
¹
4
4
CuSO
MgSO
0,2.160
%m .100% 47,05%
68
%m 100 47,05 52,95%
Bài 9. Nhúng một thanh kim loại A (hoá trị II) vào dung dịch CuSO
4
. Sau phản
ứng khối lượng thanh kim loại A giảm 0,12g. Mặt khác cũng thanh kim loại
A đó được nhúng vào dung dịch AgNO
3
dư thì kết thúc phản ứng khối
lượng thanh tăng 0,26g. Biết số mol A tham gia hai phản ứng bằng nhau.
Kim loại A là
A. Zn B. Mg
C. Cd D. Fe
Lời giải
Phương trình phản ứng :
A + Cu
2+
dư ÷÷→ A
2+
+ Cu↓
a a
A + 2Ag
+
dư ÷÷→ A
2+
+ 2Ag↓
28
a 2a
Khối lượng thanh kim loại tăng = m
A
– m
Cu
= 0,12g
a.M
A
– 64a = 0,12

M
A
.a = 64a + 0,12 (1)
Mặt khác khối lượng thanh kim loại giảm = m
Ag
+ m
A
= 0,26 g
2a.108 – M
A
.a = 0,26

M
A
.a = 2a.108 – 0,26 (2)

x = 2,5.10
–3
mol

M
A
=
3
3
64.2,5.10 0,12
112(g/ mol)
2,5.10


+
·


Chất X là Cd.
Bài 10. Có 2 dung dịch FeCl
2
và CuSO
4
có cùng nồng độ mol.
– Nhúng thanh kim loại vào M (nhóm IIA) vào V lít dung dịch FeCl
2
, kết
thúc phản ứng khối lượng thanh kim loại tăng 16g.
– Nhúng cùng thanh kim loại ấy vào V lít dung dịch CuSO
4
kết thúc phản
ứng khối lượng thanh kim tăng 20g. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn
và kim loại thoát ra bám hết vào M. Kim loại M là
A. Zn B. Mg
C. Cd D. Fe
Lời giải
Các phương trình phản ứng xảy ra :
M + Fe
2+
÷÷→ M
2+
+ Fe
x x x
M + Cu
2+
÷÷→ M
2+

+ Cu↓
x x x
Theo giả thiết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn nên các ion
2 2
Fe vµCu
+ +

phản ứng hết 2 2
Fe Cu
n n x(mol)
+ +
· ·
Khối lượng thanh kim loại tăng ở (1) là : m = m
Fe
– m
M
= 16g
56x – M
M
.x = 16 ⇒ M.x = 56x – 16
29
Khối lượng thanh kim loại tăng ở (2) là : m = m
Cu
– m
M
= 20 g
64x – M.x = 20 ⇒M.x = 64x – 20
M = 24. Vậy kim loại M là Mg.
Bài tập vận dụng
Bài 1. Cho 20 g hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức tác dụng vừa đủ
với dung dịch Na
2
CO
3
thu được V lít khí CO
2
(đktc) và dung dịch muối. Cô
cạn dung dịch thu được 28,8 g muối. Giá trị của V là
A. 3,36 lít B. 4,48 lít
C. 2,24 lít D. 6,72 lít
Hướng dẫn
Đặt công thức chung của hai axit cacboxylic là
n 2n 1
C H COOH
+
2 3 2 2
2RCOOH Na CO 2RCOONa H O CO + ÷÷→ + +
Cứ 1 mol hỗn hợp axit
÷÷→
hỗn hợp muối thì
(t¨ng)
M ∆
= 22 g/mol
x mol
←÷÷

(t¨ng)
m ∆
= 28,8 – 20 = 8,8 g
x =
8,8
22
= 0,4 (mol)
2
CO
n 0,2(mol) V 4,48lÝt ⇒ · ⇒ ·
Bài 2. Cho 4,16 g hỗn hợp 2 axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy
đồng đẳng tác dụng với một lượng dư kim loại Ca thu được 5,3 g hỗn hợp 2
muối và giải phóng khí H
2
. CTPT của 2 axit trên là
A. CH
3
COOH ; C
2
H
5
COOH. B. C
3
H
7
COOH ; C
2
H
5
COOH.
C. HCOOH ; CH
3
COOH. D. C
3
H
7
COOH ; C
4
H
9
COOH.
Hướng dẫn
Đặt công thức chung của hai axit cacboxylic là
RCOOH
30
+ → +

· · ⇒ · ·

+ + · ⇒ ·
2 2
muèi
muèi
2RCOOH Ca (RCOO) Ca H
5,3 4,16 5,3
n 0,03(mol) M 176,7(g/ mol)
40 2 0,03
2(14n 44) 40 176,6 n 1,73
CTPT của 2 axit là
3 2 5
CH COOH ; C H COOH
.
Bài 3. Cho 5,5 g hỗn hợp 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng
vừa đủ với Na kim loại tạo ra 8,8 g chất rắn và V lít khí H
2
(đktc). Công thức
của 2 ancol là
A. CH
3
OH và C
2
H
5
OH. B. C
2
H
5
OH và C
3
H
7
OH.
C. C
3
H
7
OH và C
4
H
9
OH. D. C
2
H
3
OH và C
3
H
5
OH.
Hướng dẫn
Đặt công thức chung của hai ancol đơn chức là
ROH
+ → +
2
1
ROH Na RONa H
2

· ·

hh
8,8 5,5
n 0,15(mol)
23 1
hh
5,5
M 36,67 14n 18 36,67 n 1,33
0,15
· · ⇒ + · ⇒ ·
CTPT của hai ancol là CH
3
OH và C
2
H
5
OH
Bài 4. Khi thủy phân hoàn toàn 5,9 g este hai chức tạo từ axit đơn chức và ancol
hai chức thì tiêu tốn hết 5,6 g KOH và thu được 8,4 g muối. Công thức của
este là
A. (HCOO)
2
C
2
H
4
B. (CH
3
COO)
2
C
2
H
4
C. (CH
3
COO)
2
CH
2
CH
2
CH
3
D. CH
2
(COOC
2
H
5
)
2
Hướng dẫn
KOH
n 0,1(mol) ·
Đặt công thức chung của hai este là
2
(RCOO) R'
31
2 2
(RCOO) R' 2KOH 2RCOOK R'(OH) + ÷÷→ +
Cứ 1 mol este
÷÷→
muối thì
(t¨ng)
M ∆
= 78 – R’ g/mol
x mol
←÷÷

(t¨ng)
m ∆
= 8,4 – 5,9 = 2,5 g
R' 2 4
R'
2,5 1
x 0,1 M 28 R':C H
78 M 2
· · ⇒ · ⇒

este R R
5,9
M 118(g/ mol) 2(M 44) 28 118 M 1
0,05
· · ⇒ + + · ⇒ ·
Vậy công thức của este là (HCOO)
2
C
2
H
4
.
Bài 5. Thủy phân 0,01mol este của 1 ancol đa chức với 1 axit đơn chức tiêu tốn
hết 1,2g NaOH. Mặt khác khi thủy phân 4,36g este đó thì tiêu tốn hết 2,4g
NaOH và thu được 4,92g muối. Công thức của este là
A. (CH
3
COO)
3
C
3
H
5
B. (C
2
H
3
COO)
3
C
3
H
5

C. C
3
H
5
(COOCH
3
)
3
D. C
3
H
5
(COOC
2
H
3
)
3
Hướng dẫn
NaOH
1,2
n 0,03(mol)
40
· ·
Vì n
NaOH
= 3n
este
⇒este 3 chức (được tạo từ ancol 3 chức + axit đơn chức)
Đặt công thức este (RCOO)
3
R'.
(RCOO)
3
R' + 3NaOH ÷÷→ (RCOONa)
3
+ R'(OH)
3
1 mol 3 mol → 1 mol
Khối lượng tăng : 23.3 – R' = 69 – R' (g)
0,02 mol 0,06 mol 0,06 mol
Khối lượng tăng : 4,92 – 4,36 = 0,56 (g)
este
0,56
n 0,02
0,9 R'
⇒ · ·

⇒0,56 = 0,02 (69–R') ⇒ R’ = 41 ⇒R' là C
3
H
5
.
32
M
este
=
·
4,36
218
0,02
(g/mol)
⇒m
R
=
− −
·
218 41 44.3
15
3
⇒R: CH
3

Vậy công thức của este là (CH
3
COO)
3
C
3
H
5
Bài 6. Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit axetic (dư) và hỗn hợp gồm 7,52 g 3
ancol kế tiếp nhau trong cùng một dãy đồng đẳng. Sau phản ứng thu được
15,92 g 3 este. Giả sử hiệu suất phản ứng là 100%.
a) CTPT của ba ancol là
A.
3 2 5 3 5
CH OH;C H OH;C H OH
B.
2 5 3 5 4 7
C H OH;C H OH;C H OH
C.
3 5 4 7 5 9
C H OH;C H OH;C H OH
D.
3 7 4 9 5 11
C H OH;C H OH;C H OH
b) Lấy sản phẩm của phản ứng este hoá trên thực hiện phản ứng xà phòng
hoá vừa đủ với NaOH thì thu được số g muối thu được là
A. 14,5 g B. 16,4 g
C. 16,5 g D. 17,8 g
Bài 7. Cho 16,15 g hỗn hợp NaX và NaY (X, Y là hai halogen ở hai chu kì kế
tiếp) vào dung dịch AgNO
3
dư thu được 33,15 g kết tủa. Hỗn hợp hai muối
ban đầu là
A. NaF và NaCl B. NaCl và NaBr
C. NaBr và NaI D. Không xác định
Bài 8. Hòa tan hoàn toàn 20,85 g hỗn hợp X gồm NaCl và NaI vào nước được
dung dịch A. Sục khí Cl
2
dư vào dung dịch A. Kết thúc thí nghiệm, cô cạn
dung dịch thu được 11,7 g muối khan. Khối lượng NaCl có trong X là
A. 5,85 g B. 7,55 g
C. 2,95 g D. 5,10 g
Bài 9. Cho khí CO qua ống sứ chứa 15,2g hỗn hợp chất rắn CuO và FeO nung
nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B và 13,6g chất rắn C. Cho
hỗn hợp khí B hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)
2
dư thấy có kết tủa.
Lọc lấy kết tủa và sấy khô rồi cân thì khối lượng kết tủa thu được là
33
A. 12g B. 11g
C. 10g D. 9 g
Bài 10. Nhúng thanh kim loại M (hóa trị II) vào dung dịch CuSO
4
, sau một thời
gian lấy thanh kim loại ra thấy khối lượng giảm 0,1%. Mặt khác cũng nhúng
thanh kim loại trên vào dung dịch AgNO
3
. Sau một thời gian thấy khối
lượng tăng 7,55%. Biết số mol CuSO
4
và AgNO
3
tham gia phản ứng ở hai
trường hợp như nhau. Kim loại M là
A. Zn B. Mg
C. Ni D. Ca
Bài 11. Hòa tan 3,23 g hỗn hợp muối CuCl
2
và Cu(NO
3
)
2
vào nước thu được
dung dịch X. Nhúng thanh Mg vào dung dịch X cho đến khi mất màu xanh
của dung dịch, lấy thanh Mg ra cân lại, thấy tăng thêm 0,8 g. Cô cạn dung
dịch sau phản ứng thu được m g muối khan. Giá trị m là
A. 3,08 B. 4,03
C. 2,48 D. 2,84
Bài 12. Cho 16,2 g hỗn hợp este của ancol metylic và hai axit cacboxlic no, đơn
chức tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch A. Cô
cạn dung dịch A thu được 17,8 g hỗn hợp hai muối khan, thể tích dung dịch
NaOH 1 M đã dùng là
A. 0,2 lít B. 0,3 lít
C. 0,4 lít D. 0,5 lít
Bài 13. Đun nóng 3,188 g este của glixerol với ba axit cacboxylic no, đơn chức
mạch hở X, Y, Z (X, Y là đồng phân của nhau và kế tiếp với Z) với dung
dịch NaOH dư, phản ứng kết thúc thu được 3,468 g hỗn hợp muối. Công
thức phân tử của các axit là
A. C
2
H
4
O
2
và C
3
H
6
O
2
B. C
3
H
6
O
2
và C
4
H
8
O
2
C. C
4
H
8
O
2
và C
5
H
10
O
2
D. C
3
H
4
O
2
và C
4
H
8
O
2
34
3. Phương pháp sử dụng định luật bảo toàn điện tích
Cơ sở
Trong phản ứng oxi hóa – khử thì tổng số mol e mà các chất khử cho đi
bằng tổng số mol e mà các chất oxi hoá thu vào :

·
∑ ∑ echo enhËn
n n
Nếu bài toán có nhiều chất oxi hoá và nhiều chất khử tham gia trong sơ đồ
phản ứng, hoặc quá trình phản ứng phải đi qua nhiều giai đoạn thì áp dụng
phương pháp này để giải sẽ rất nhanh và kết quả thu được chính xác.
Các bước áp dụng phương pháp bảo toàn electron như sau :
– Phải xác định được từ các chất ban đầu tham gia phản ứng đến các chất
sản phẩm có bao nhiêu chất cho electron và số mol từng chất, có bao nhiêu
chất nhận electron và số mol từng chất (có thể phải đặt ẩn số).
– Viết các quá trình cho electron để tính tổng số mol e mà các chất khử cho
đi (
e cho
n
∑ ).
– Viết các quá trình nhận electron để tính tổng số mol e mà các oxi hoá nhận
vào (
∑ enhËn
n
).
– Áp dụng định luật bảo toàn electron :
·
∑ ∑ echo enhËn
n n
Đối với những hệ trung hoà điện
Nếu trong hệ tồn tại đồng thời các hạt mang điện thì ta luôn có tổng số mol
điện tích dương

n
đt(+)
bằng tổng số mol điện tích âm

n
đt(–)
:


n
đt(+)
=

n
đt(–)

Với n
đt
= số mol ion × số đơn vị điện tích của ion đó.
35
Bài tập minh hoạ
Bài 1. Hoà tan hết 7,5 g hỗn hợp Al và Mg trong HNO
3
loãng thu được dung dịch
A gồm 2 muối và 3,36 lít (ở đktc) hỗn hợp 2 khí NO và N
2
O, khối lượng
của hỗn hợp khí là 5,2 g. Khối lượng của Al, Mg trong hỗn hợp lần lượt là
A. 3,5g và 4,0g. B. 2,1g và 5,4g.
C. 2,7g và 4,8g. D. 4g và 3,5g.
Lời giải
Đặt
· ·
2
NO N O
n a(mol); n b(mol)

3,36
a b 0,15 a 0,1mol
22,4
b 0,2mol
30a 44b 5,2
¹
+ · · · ¹
¹

' '
·
¹
¹
+ ·
¹
Sơ đồ phản ứng :
Al
Mg
+ HNO
3

÷÷→

3 3
3 2
Al(NO )
Mg(NO )
+
2
NO
N O
+ H
2
O
Các chất cho electron : Al : x (mol) ; Mg : y (mol)
Al
0

÷÷→
Al
3+
+ 3e
x 3x
· +
∑ echo
n 3x 2y
(mol)
Mg
0

÷÷→
Mg
2+
+ 2e
y 2y
Chất nhận electron là HNO
3
có hai quá trình nhận e :
N
+5
+ 3e
÷÷→
N
+2
(NO)
0,3 0,1

0,1
enhËn
n 0,7 (mol) ·


N
+5
+ 4e
÷÷→
N
+
(N
2
O)
0,4 0,1

0,05
Áp dụng sự bảo toàn electron ta có : 3x + 2y = 0,7 (1)
36
Phương trình khối lượng : 27x + 24y = 7,5 (2)
Giải hệ (1, 2) ⇒
Al
Mg
m 2,7g
x 0,1(mol)
m 4,8g
y 0,2(mol)
· ¹
· ¹
¹

' '
·
·
¹ ¹
¹

Bài 2. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,06 mol FeS
2
và x mol Cu
2
S vào axit
HNO
3
(vừa đủ) thu được dung dịch A (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy
nhất NO. Giá trị của x là
A. 0,04 B. 0,06
C. 0,12 D. 0,03
Lời giải
3 2
2 4
2 2
2 4
FeS Fe 2SO
0,06 0,06 0,12
Cu S 2Cu SO
a 2a a
+ −
+ −
÷÷→ +
÷÷→ +
Theo định luật bảo toàn điện tích

n
đt(+)
=

n
đt(–)

3.0,06 2.2a 2.0,12 2.a a 0,03(mol) ⇒ + · + ⇒ ·
Bài 3. Hoà tan 3,81 g hỗn hợp Zn và Fe vào dung dịch HNO
3
thu được dung dịch
A và 1,12 lít hỗn hợp khí D (ở đktc) gồm NO và NO
2
(giả thuyết NO
2
tồn tại
ở đktc). Tỉ khối của hỗn hợp D so với hiđro là 16,75. Khối lượng kim loại
Fe và Zn đã phản ứng lần lượt là
A. 0,6g và 3,21g. B. 0,56g và 3,25g.
C. 1,15g và 2,76g. D. 1,68g và 2,13g.
Lời giải
· ·
2
NO NO
n a(mol); n b(mol)

¹
+ · · · ¹
¹

' '
·
¹
¹
+ ·
¹
1,12
a b 0,05 a 0,04(mol)
22,4
b 0,01(mol)
30a 46b 1,675
37
Fe
Zn
+ HNO
3
÷÷→
3 3
3 2
Fe(NO )
Zn(NO )
+
2
NO
NO
+ H
2
O
Các chất cho electron Al : x (mol) ; Zn : y (mol)
Fe

÷÷→ Fe
3+
+ 3e
x 3x
· +
∑ echo
n 3x 2y

Zn

÷÷→ Zn
2+
+ 2e
y 2y
Chất nhận electron : HNO
3

N
+5
+ 3e → N
+2

(NO)
0,12 0,04

0,04
· + ·
∑ enhËn
n 0,12 0,01 0,13
N
+5
+ e ÷÷→ N
+4

(NO
2
)
0,01 0,01

0,01
Áp dụng sự bảo toàn electron ta có : 3x + 2y = 0,13 (1)
Phương trình khối lượng : 56x + 65y = 6,5 – 2,69 = 3,81 (2)
Giải hệ (1, 2)
· ¹
¹
'
·
¹
¹
Al
Mg
m 0,56g
m 3,25g

Bài 4. Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M hóa trị không đổi. Hòa tan hết 2,51 g X
trong dung dịch HCl thấy có 0,896 lít H
2
(đktc) bay ra. Nếu hòa tan cũng
lượng hỗn hợp X trên vào dung dịch HNO
3
thu được 0,672 lít NO duy nhất
(đktc). Kim loại M là
A. Zn B. Al
C. Cu D. Cr
Lời giải
Gọi
Fe M
n x(mol) ;n y(mol) · ·
Ta có : 56x + My = 2,51 (I)
Các chất cho e là Fe ; M
38
2
n
Fe Fe 2e
x 2x
M M ne
y ny
+
+
÷÷→ +
÷÷→ +
e(cho)
n 2x ny · +

Chất nhận e :
2
2H 2e H
0,08 0,04
+
+ ÷÷→
e(nhËn)
n 0,08 ·

Ta có 2x + ny = 0,08 (II)
Tương tự ta có phương trình : 3x + ny = 0,09 (III)
Giải và biện luận hệ (I), (II) và (III) ta được M
M
= 65
Mlµ ⇒
Zn
Bài 5. Hoà tan hoàn toàn 24,3 g Al vào dung dịch HNO
3
loãng dư thu được hỗn
hợp khí NO và N
2
O có tỉ khối hơi so với H
2
là 20,25 và dung dịch B chỉ
chứa một muối. Thể tích khí thoát ra ở đktc là
A. 8,96 lít B. 4,48 lít
C. 11,2 lít D. 2,24 lít
Lời giải
Sơ đồ phản ứng
÷÷→
2
3 3 3 2
N O
Al + HNO Al(NO ) + + H O
NO

Chất cho electron là Al có số mol
·
24,3
0,9(mol)
27
÷÷→
3+
Al Al + 3e
0,9 2,7
⇒ ·
∑ echo
n 2,7mol
.
Chất nhận electron là HNO
3
39
÷÷→ ←
÷÷→ ←
+5 +2
+5 +
2
N + 3e N NO
3x x x
2N + 8e 2N N O
8y 2y y
Ta có
+ · ¹
'
+ · +
¹
3x 8y 2,7
30x 44y 40,5.(x y)
x 0,1
V 0,4.22,4 8,96
y 0,3
· ¹
⇒ ⇒ · ·
'
·
¹
(lít)
Bài 6. Khi cho m g Fe tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HNO
3
thu được dung
dịch muối, 0,1 mol khí NO và 0,3 mol khí NO
2
. m có giá trị là
A. 12,5g B. 11,5g
C. 11,2g D. 15,2g
Lời giải
Chất cho e Chất nhận e
3 5 2
5 4
2
Fe Fe 3e N 3e N NO
m m
3 0,3 0,1 0,1
56 56
N e N NO
0,3 0,3 0,3
+ + +
+ +
÷÷→ + + ÷÷→ ←
+ ÷÷→ ←
Áp dụng định luật bảo toàn e
3m
56

= 0,6
m 11,2g. ⇒ ·

Bài 7. Hoà tan 8,45g Zn vào 3 lít dung dịch HNO
3
, thu được dung dịch A và
2,688 lít hỗn hợp NO và N
2
O
4
(đktc). Khối lượng của 1 lít hỗn hợp khí ở đktc

A. 2,689g B. 7,252g
C. 7,068g D. 3,646g
Lời giải
+ ÷÷→ + +
3 3 2 2
2 4
NO
Zn HNO Zn(NO ) H O
N O
40
Đặt
2 4
NO N O
n xmol ; n ymol · ·
.
Chất cho electron : Zn (0,13 mol) Chất nhận electron : HNO
3

2 5 2
5 4
2 4
Zn Zn 2e N 3e N (NO)
0,13 0,26 3x x x
N e N (N O )
2y 2y y
+ + +
+ +
÷÷→ + + ÷÷→
+ ÷÷→
e(cho) enhËn
n 0,26 3x 2y n (1) · · + ·
∑ ∑
Tổng số mol khí
x y 0,12 + ·
(2)
tõ (1) vµ (2) x =0,02 mol ; y =0,2 mol. ⇒
m
hỗn hợp
= 0,02.30 + 0,2.92 = 19 (g) ứng với 2,688 lít
Vậy 1 lít hỗn hợp có khối lượng là
19.1
2,688
·
7,068g.
Bài 8. Cho 15,5g hỗn hợp 2 kim loại Al, Cu tác dụng với HNO
3
vừa đủ thu được
6,72 lít hỗn hợp hai khí NO, NO
2
(
·
2
NO NO
n : n 2: 1
) và hỗn hợp hai muối.
Thành phần % khối lượng Cu và Al trong hỗn hợp lần lượt là
A. 82,25% ; 17,75%. B. 82,58% ; 17,42%.
C. 63,84% ; 36,16%. D. 36,16% ; 63,84%.
Lời giải
Gọi
Al Cu
n x(mol) ; n y(mol) · ·
. Ta có 27x + 64y = 15,5 (I)
Theo giả thiết ta tìm được
2
NO NO
n 0,2(mol) ; n 0,1(mol) · ·
Chất cho e Chất nhận e
3 5 2
2 5 4
2
Al Al 3e N 3e N (NO)
x 3x 0,6 0,2
Cu Cu 2e N e N (NO )
y 2y 0,1 0,1
+ + +
+ + +
÷÷→ + + ÷÷→
÷÷→ + + ÷÷→
41
Áp dụng định luật bảo toàn e : 3x + 2y = 0,7 (II)
Giải hệ (I) và (II) thu được x = 0,1 (mol) ; y = 0,2 (mol)

%m
Al
= 17,42% ; %m
Cu
= 82,58%
Bài 9. Hoà tan 11,2 g Fe bằng dung dịch H
2
SO
4
(loãng, dư) thu được dung dịch X
và 5,6 lít khí bay ra ở đktc. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung
dịch KMnO
4
0,5M. V có giá trị là
A. 500ml B. 100ml
C. 150ml D. 200ml
Lời giải
Chất cho e Chất nhận e
3
2
7 2
Fe Fe 3e 2H 2e H
0,2 0,6 0,5 0,25
Mn 5e Mn
0,1 0,6 0,5
+ +
+ +
÷÷→ + + ÷÷→
+ ÷÷→
← −
4
KMnO
0,1
V 0,2(lit)
0,5
⇒ · ·
Bài 10. Để m g Fe ngoài không khí một thời gian nên bị gỉ (giả sử gỉ sắt chỉ toàn
là oxit sắt) cân nặng 10 g. Lượng gỉ sắt trên làm mất màu hoàn toàn 200 ml
dung dịch KMnO
4
0,5M trong dung dịch H
2
SO
4
dư. m có giá trị là
A. 17,2g B. 9,8g
C. 9,0g D. 15,0g
Lời giải
Sơ đồ phản ứng :
2 a 4 2 4 2 4 3 4 2
Fe+O FeO KMnO H SO Fe (SO ) MnSO H O ÷÷→ + + ÷÷→ + +
– Chất cho electron : Fe :
m
(mol)
56
Fe ÷÷→ Fe
3+
+ 3e
42

m
56
3
m
56

⇒ ·
∑ echo
m
n 3.
56
– Chất nhận electron O :
10 m
16

(mol) và KMnO
4
: 0,1 (mol)
O + 2e ÷÷→ O
2–

10 m
16

2
10 m
16


Mn
+7
+ 5e ÷÷→ Mn
+2


0,1 0,5
e nhËn
10 m
n 2. 0,5
16

⇒ · +

Áp dụng sự bảo toàn electron :
10 m m
2. 0,5 3. m 9,8(g)
16 56

+ · ⇒ ·
Bài 11. Thổi luồng không khí đi qua m(g) bột sắt nung nóng sau một thời gian
biến thành hỗn hợp A có khối lượng 30g gồm Fe, FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
. Cho A
phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO
3
thấy giải phóng ra 5,6 lít khí NO
duy nhất (đktc). Khối lượng của m là
A. 27,5g B. 22,5g
C. 26,2g D. 25,2g
Lời giải
Sơ đồ :

¹
¹
÷÷→ + ÷÷→ + +
'
¹
¹
2 2 3 3 3 3 2
3 4
Fe, FeO
Fe + O Fe O HNO Fe(NO ) NO H O
Fe O
– Chất cho electron Fe, số mol :
m
.
56
Fe ÷÷→ Fe
3+
+ 3e
43

m
56
3
m
56

⇒ ·
∑ echo
m
n 3.
56
– Chất nhận electron O
2
, số mol :
− 30 m
32
và HNO
3
.
O + 2e ÷÷→ O
2–

30 m
16

2
30 m
16


N
+5
+ 3e ÷÷→ N
+2

(NO)
0,75 0,25 0,25

⇒ · +
∑ e nhËn
30 m
n 2. 0,75
16
Áp dụng sự bảo toàn electron :

+ · ⇒ ·
30 m m
2. 0,75 3. m 25,2(g)
16 56
Bài 12. Nung nóng 5,6 g bột sắt trong bình đựng O
2
thu được 7,36 g hỗn hợp X
gồm Fe, Fe
2
O
3
và Fe
3
O
4
. Cho X tan hoàn toàn trong dung dịch HNO
3
thu
được V lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO và N
2
O
4
, tỉ khối hơi của Y so với
H
2
là 25,33. V có giá trị là
A. 22,4 lít B. 0,672 lít
C. 0,372 lít D. 1,12 lít
Lời giải
Gọi
2 4
NO N O
n x(mol); n y(mol) · ·
2
Y /H
30x 92y
d 25,33
(x y).2
+
· ·
+
(1)
¹
¹
¹
÷÷→ + ÷÷→ + +
' '
¹
¹
¹
2 2 3 3 3 3 2
2 4
3 4
Fe
NO
Fe +O Fe O HNO Fe(NO ) H O
N O
Fe O

44
Chất cho electron Fe : 0,1 mol
+
÷÷→ +
3
Fe Fe 3e
0,1 0,3
⇒ ·
∑ echo
n 0,3mol e
Chất nhận electron O :

·
7,36 5,6
0,11(mol)
16
và HNO
3
.
2
5 2
5 4
2 4
O 2e O
0,11 0,22
N 3e N (NO)
3x x x
N e N (N O )
2y 2y y

+ +
+ +
+ →
+ →
+ →
⇒ · + +
∑ enhËn
n 3x 2y 0,22(mol e)
0,3 3x 2y 0,22 ⇒ · + +
(2)
Từ (1), (2)

x = 0,02 mol ; y = 0,01 mol.
Vậy V = (0,02 + 0,01)22,4 = 0,672 lít.
Bài 13. Cho 6,64 g hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
vào dung dịch HNO
3
loãng, dư thu được V lít hỗn hợp khí B (ở 30
o
C, 1 atm) gồm NO, NO
2
(với
·
2
NO NO
n : n 2
). Mặt khác khi cho luồng khí H
2
dư đi qua hỗn hợp A nung
nóng, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 5,04 g Fe. Thể tích hỗn hợp khí
B là
A. 0,464 lít B. 0,672 lít
C. 0,242 lít D. 0,738 lít
Lời giải
Fe
FeO + H
2

÷÷→
Fe + H
2
O
Fe
2
O
3
Fe
3
O
4
O(A) O
m 6,64 5,04 1,6(gam) n 0,1(mol) · − · ⇒ ·
45
Fe
FeO NO
Fe + O
2
÷÷→ Fe
2
O
3
+ HNO
3
÷÷→ Fe(NO
3
)
3
+ + H
2
O
Fe
3
O
4
NO
2
Chất cho electron là Fe :
5,04
0,09(mol)
56
·
Fe

Fe
3+
+ 3e
0,09 0,27
Chất nhận electron là :
O + 2e

O
2–
0,1 0,2
N
+5
+ 3e

N
+2


(NO)
6x 2x
N
+5
+ e

N
+4


(NO
2
)
x x
0,2 + 6x + x = 0,27
x 0,01 ⇒ · ⇒
tổng số mol 2 khí = 3x = 0,03 mol.
Giải hệ tìm được
0,03.0,082.300
V 0,738
1
· ·
lít.
Bài 14. Cho luồng khí H
2
đi qua ống sứ đựng m g oxit Fe
2
O
3
ở nhiệt độ cao
một thời gian, người ta thu được 6,72 g hỗn hợp A gồm 4 chất rắn khác
nhau. Đem hoà tan hoàn toàn hỗn hợp này vào dung dịch HNO
3
dư thấy
tạo thành 0,448 lít khí B ở đktc (duy nhất) có tỉ khối so với hiđro là 15
thì m có giá trị là
A. 7,5 g B. 7,2 g
C. 8,0 g D. 8,4 g
Lời giải
Sơ đồ :
46

2 3 2 2
Fe O H H O A + ÷→ +
3
HNO +
÷÷÷→
Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
Xét cả quá trình thì : Fe
+3
÷÷→ Fe
+3

hình như không có sự cho và nhận e.
Chất cho electron : H
2

m 6,72
(mol)
16

( do 2 (oxit) 2
H O H O + →
)
m 6,72 m 6,72
16 16
− −
H
2
÷÷→ 2H
+
+ 2e

m 6,72
16

2
m 6,72
16

=
∑ echo
n

Chất nhận electron : HNO
3
, khí B là NO.
N
+5
+ 3e ÷÷→ N
+2
(NO )
0,06 0,02 0,02
·
∑ enhËn
n 0,06


⇒ · ⇒ ·
m 6,72
0,06 m 7,2g
8

Bài 15. Trộn 60g bột Fe với 30g bột lưu huỳnh rồi đun nóng (trong điều kiện
không có không khí) thu được chất rắn X. Hoà tan X bằng dung dịch axit
H
2
SO
4
loãng, dư được dung dịch B và khí C. Đốt cháy C cần V lít O
2
(đktc).
Các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì V có giá trị là
A. 39,2 lít B. 32,928 lít
C. 32,29 lít D. 38,292 lít
Lời giải
Sơ đồ :
¹ ¹ ¹ ¹
÷÷→ ÷÷÷÷→ ÷÷÷→
' ' ' '
¹ ¹ ¹ ¹
o
2 4 2
H SO + O t 2 2
4
2 2
H H O Fe Fe
FeSO +
S FeS H S SO
Xét cả quá trình phản ứng thì Fe và S cho electron, còn O
2
nhận electron.
Chất cho electron : Fe :
60
(mol)
56
; S :
30
(mol)
32
47
Fe ÷÷→ Fe
2+
+ 2e

60
56
2
60
56
S ÷÷→ S
+4
(SO
2
) + 4e

30
32
4
30
32

Chất nhận electron : gọi số mol O
2
là x mol.
O
2
+ 4e ÷÷→ 2O
–2

x 4x
Áp dụng sự bảo toàn electron :
4 .
32
30
2 .
56
60
4 + · x

Giải ra x =
330
224
mol ⇒
2
O
330
V 22,4 33
224
· × ·
(lít)
Bài 16. Hỗn hợp X gồm FeS
2
và MS có số mol như nhau (M là kim loại hóa trị
II). Cho 6,51g X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HNO
3
đun
nóng, thu được dung dịch Y (chỉ chứa muối sunfat) và 13,216 lít (đktc) hỗn
hợp khí Z gồm NO và NO
2
có khối lượng 26,34g. Kim loại M là
A. Mg B. Zn
C. Mn D. Cu
Lời giải
Sơ đồ phản ứng :
2
FeS
MS
+ HNO
3

÷÷→
Y +
2
NO
NO
+ H
2
O
Từ giả thiết ta tính được
· ·
2
NO NO
n 0,05(mol) ; n 0,54(mol)
Chất cho e :
2
FeS , MS

48
+ +
+ +
÷÷→ + +
÷÷→ + +
3 6
2
2 6
FeS Fe 2S 15e
x 15x
MS M 2S 8e
x 8x

·
∑ e(cho)
n 23x(mol e)
Chất nhận e : HNO
3
+ +
+ +
+ ÷÷→
+ ÷÷→
5 2
5 4
2
N 3e N (NO)
0,15 0,05
N e N (NO )
0,54 0,54
·
∑ e(nhËn)
n 0,69(mol e)
23x = 0,69

x = 0,03 (mol)
120x + (M+32)x = 6,51

M = 65 : Cu
Bài 17. Hoà tan hoàn toàn 12,8g kim loại Cu vào dung dịch HNO
3
loãng, tất cả
khí NO thu được đem oxi hoá thành NO
2
rồi sục vào nước có dòng oxi để
chuyển hết thành HNO
3
. Thể tích khí oxi ở đktc đã tham gia vào quá trình
trên là
A. 2,28 lít B. 4,48 lít
C. 2,24 lít D. 6,72 lít
Lời giải
Sơ đồ :
HNO
3
+ Cu ÷÷→ Cu(NO
3
)
2
+ H
2
O + NO
2
O +
÷÷→
NO
2
2
O +
÷÷→
HNO
3
Xét cả quá trình thì coi như Cu cho e và O
2
nhận e :
Chất cho electron : Cu ; 0,2 mol.
Cu ÷÷→ Cu
2+
+ 2e
0,2 0,4
Chất nhận electron : O
2
O
2
+ 4e ÷÷→ 2O
2–
49
x 4x
4x = 0,4 ⇒x = 0,1

2
O
V
= 0,1 . 22,4 = 2,24 (lít)
Bài 18. Chia 5,56 g hỗn hợp gồm Fe và kim loại A (có hoá trị n) làm hai phần
bằng nhau :
– Phần 1 hoà tan hết trong dung dịch HCl được 1,568 lít hiđro.
– Phần 2 hoà tan hết trong dung dịch HNO
3
loãng thu được 1,344 lít khí NO
duy nhất và không tạo ra NH
4
NO
3
.
Các khí được đo ở đktc. Tên kim loại A là
A. Mg B. Al
C. Zn D. Cr
Lời giải
Trong mỗi phần thì Fe : x(mol) ; A : y(mol) là các chất cho electron :
H
+
và N
+5
là các chất nhận electron.
Áp dụng định luật bảo toàn e cho từng phần ta có hệ:
56x My 2,78 x 0,04
2x ny 0,14 ny 0,06
3x ny 0,18 A 9n
+ · ·
¹ ¹
¹ ¹
+ · ⇒ · ⇒
' '
¹ ¹
+ · ·
¹ ¹
giá trị phù hợp n = 3, A = 27 :Al
Bài 19. Cho 1,15 g hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO
3
thu được hỗn hợp khí gồm 0,1 mol NO vào 0,4 mol NO
2
. Khối lượng muối
nitrat tạo ra trong dung dịch là
A. 45,69g B. 64,59g
C. 44,55g D. 34,69g
Lời giải
Đặt x, y, z lần lượt là số mol Cu, Mg, Al.
Cu Cu(NO
3
)
2
NO
Mg + HNO
3
÷÷→ Mg(NO
3
)
2
+ + H
2
O
50
Al Al(NO
3
)
3
NO
2
m
muối
= m
3KL
+
3
NO
m

Ta có: 2x + 2y + 3z = 0,3 + 0,4 = 0,7 (1)
Nhưng 0,07 cũng chính là số mol
3
NO

tạo muối với ion kim loại.
Khối lượng muối nitrat là : 1,15 + 62.0,7 = 44,55g.
Bài 20. Cho m g hỗn hợp ba kim loại Al, Fe, Cu tan hoàn toàn trong dung dịch
HNO
3
thu được V lít hỗn hợp khí D (đktc) gồm NO
2
(giả thiết tồn tại NO
2

đktc) và NO (không sinh muối NH
4
NO
3
). Tỉ khối hơi của D so với hiđro
bằng 18,2. Tổng số g muối khan tạo thành theo m và V là
A. m +
V
22,4
B. m –
V
22,4
C. 2m +
V
22,4
D. 2m –
V
22,4
Lời giải
NO
M + HNO
3
÷÷→ M(NO
3
)
n
+ + H
2
O
NO
2

Từ giả thiết ta tính được
2
NO NO
4V 2V
n (mol);n (mol)
112 112
· ·
Chất nhận electron : HNO
3
N
+5
+ 3e ÷÷→ N
+2


(NO)

12V
112

4V
112
N
+5
+ e ÷÷→ N
+4


(NO
2
)
·
∑ enhËn
14V
n
112

2V
112

2V
112
51
Chất cho electron :
M cho đi
14V
112
mol e = số mol điện tích (+) = số mol điện tích (–) của NO
3

tạo muối =
3
NO
n

:
m
muối
= m
KL
+
3
NO
m

= m + 62.
14V
112
= m +
V
(gam)
7,75
Bài 21. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp hai kim loại gồm 0,02 mol A (hóa trị II) và
0,03 mol B (hóa trị III) cần V ml dung dịch HNO
3
2M. Sau phản ứng thu
được V
1
lít hỗn hợp hai khí NO và N
2
O có tỉ khối so với H
2
là 15,35. V có
giá trị là
A. 0,076 B. 0,086
C. 0,069 D. 0,179
Lời giải
Sơ đồ phản ứng
A
B
+
3
HNO ÷÷→
3 2
3 3
A(NO )
B(NO )
+
2
NO
NO
+
2
H O

Áp dụng phương pháp bảo toàn electron
o 2 5 2
o 3 5
2
Qu¸ tr×nh cho e Qu¸ tr×nh nhËn e
A A 2e N 3e N (NO)
0,02 0,04 3x x x
B B 3e N 4e N (N O)
0,03 0,09 8y 2y y
+ + +
+ + +
÷÷→ + + ÷÷→
÷÷→ + + ÷÷→
Ta có hệ
2
NO
N O
3x 8y 0,13
x n 0,038mol
30x 44y
y n 0,002mol 15,35
2(x y)
+ ·
¹
· · ¹
¹ ¹

+
' '
· · ·
¹
¹ ¹
+
¹
Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố N :
3 3 2 3 3 2
HNO A(NO ) B(NO ) NO N O
n 2n 3n n n 0,172(mol) · + + + ·

V = 0,086 (lít)
52
Bài tập vận dụng
Bài 1. Dung dịch X có chứa 5 ion : Cu
2+
, Ba
2+
, Ca
2+
và 0,1mol Cl

và 0,2mol
3
NO

. Thêm dần V lít dung dịch K
2
CO
3
1M vào dung dịch X đến khi được
kết tủa cực đại. V có giá trị là
A. 150ml B. 300ml
C. 200ml D. 250ml
Hướng dẫn
Dung dịch luôn trung hoà về điện
3 3
CO Cl NO
2n n n
− − −
· + ⇒
− −

+
· ·
3
2
3
Cl NO
CO
n n
n 0,15(mol)
2
⇒ · ·
2 3
ddK CO
0,15
V 0,15
1
(lít) = 150 ml
Bài 2. Một dung dịch X chứa 0,2 mol K
+
, 0,2 mol Cu
2+
, a mol Error! Objects
cannot be created from editing field codes.. Thêm lượng dư dung dịch
hỗn hợp Y gồm BaCl
2
và NH
3
vào dung dịch X thu được m g kết tủa. Giá trị
của m là
A. 69,9 g B. 88,5 g
C. 77,8 g D. 87,5 g
Hướng dẫn
Dung dịch X luôn trung hòa về điện nên : 2a = 0,2 + 2.0,2

a = 0,3 (mol)
Cho Y vào X kết tủa thu được :
+ −
+ ÷÷→ ↓
· ·
2 2
4 4
Ba SO BaSO
0,3 0,3
m 0,3.233 69,9(gam)
Bài 3. Cho 0,04 mol Fe; 0,02 mol Al tác dụng với 100 ml dung dịch X chứa
AgNO
3
và Cu(NO
3
)
2
thu được dung dịch Y và 5,84 g chất rắn D gồm 3 kim
loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư được 0,448 lít hiđro (đktc).
Nồng độ mol các muối AgNO
3
và Cu(NO
3
)
2
trong X lần lượt là
53
A. 0,4M; 0,2M B. 0,2M; 0,4M
C. 0,4M; 0,6M D. 0,2M; 0,3M
Hướng dẫn
Sơ đồ :
Al Ag
+
Ag
+ Cu
2+
÷÷→ Fe(dư) + Cu
Fe H
+
H
2
Chất cho electron : Al (0,02 mol) và Fe (0,06 mol).
Al ÷÷→ Al
3+
+ 3e
0,02 0,06
·
∑ echo
n 0,14mol
Fe ÷÷→ Fe
2+
+ 2e
0,04 0,08
Chất nhận electron : Ag
+
(x mol) ; Cu
2+
(y mol) ; H
+
(0,04 mol)
Ag
+
+ e ÷÷→ Ag
x x x
Cu
2+
+ 2e ÷÷→ Cu
· + +
∑ enhËn
n x 2y 0,04
y 2y y
2H
+
+ 2e ÷÷→ H
2

0,04 0,02
(Fe

+ 2H
+
÷÷→ Fe
2+
+ H
2
)
· ¹
+ + · · ¹ ¹
¹
⇒ ⇒
' ' '
· + + · · ·
¹ ¹
¹
¹
3
3 2
M AgNO )
D M Cu(NO )
C 0,2M
x 2y 0,04 0,14 x 0,02
m x.108 y.64 0,02.56 5,84 y 0,04 C 0,4M
Bài 4. Hoà tan hoàn toàn mg hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Mg trong dung dịch HCl
thấy thoát ra 13,44 lít khí. Cũng lượng hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch
54
CuSO
4
dư, lọc lấy toàn bộ chất rắn thu được sau phản ứng tác dụng với dung
dịch HNO
3
nóng dư thì thu được V lít khí NO

( ở đktc).
Thể tích khí NO thu được là
A. 17,92 lít B. 13,76 lít
C. 13,44 lít D. 44,8 lít
Hướng dẫn
Ta có m g (Al, Mg, Fe) cho electron ; Cu
2+
nhận được số mol electron = số
mol e mà H
+
nhận được = số mol e mà N
+5
nhận được.
2H
+
÷÷→ H
2
+ 2e
0,6 1,2 mol e
Cu
2+
÷÷→ Cu + 2e
1,2 mol e
N
+5
+ 3e ÷÷→ N
+2
(NO)
1,2 0,4 0,4

2 4
N O
V 0,4.22,4 8,96(lÝt) · ·

Bài 5. Hoà tan m g hỗn hợp A gồm Fe và kim loại R (có hoá trị không đổi) trong
dung dịch HCl dư thì thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch chứa 4,575g
muối khan. Cũng lượng hỗn hợp trên hòa tan trong dung dịch chứa hỗn hợp
HNO
3
đặc và H
2
SO
4
ở nhiệt độ thích hợp thì thu được 0,063 mol khí NO
2
và 0,021 mol khí SO
2
. Kim loại R là
A. Mg B. Al
C. Ca D. Zn
Hướng dẫn
Trong phản ứng với HCl, Fe x(mol) ; R y (mol) cho e. H
+
nhận e.
Fe ÷÷→ Fe
2+
+ 2e
x 2x
R ÷÷→ R
n+
+ ne
55
y ny
2H
+
+ 2e ÷÷→ H
2
0,09 0,09 0,045
Ta có : 2x + ny = 0,09 (1)
– Phương trình khối lượng 2 muối :
56x + My + 0,09.35,5 = 4,575 (2)
– Trong phản ứng với HNO
3
, H
2
SO
4
có các quá trình :
Fe ÷÷→ Fe
3+
+ 3e
x 3x
R ÷÷→ R
n+
+ ne
y ny
N
+5
+ e ÷÷→ N
+4
(NO
2
)
0,063 0,063 0,063
S
+6
+ 2e ÷÷→ S
+4
(SO
2
)
0,042 0,021 0,021
Ta có : 3x + ny = 0,105 (3)
R R
R
2x +ny =0,09 x 0,015
56x +M y +0,09.35,5 =4,575 ny 0,06 M 27 RlµAl
M 9n 3x +ny =0,105
·
¹ ¹
¹ ¹
⇒ · ⇒ · ⇒
' '
¹ ¹
·
¹ ¹
Bài 6. Cho 23,6g hỗn hợp Cu, Ag tác dụng hết với V lít dung dịch HNO
3
1M thu
được hỗn hợp muối và 0,5 mol khí NO
2
bay ra. Thành phần % khối lượng
mỗi kim loại trong hỗn hợp là
A. 52,25% ; 47,75% B. 54,23% ; 45,77%
C. 54,00% ; 46,00% C. 52,34% ; 47,66%
Hướng dẫn
56
3 2
3 2 2
3
Cu Cu(NO )
HNO NO H O
Ag AgNO
+ ÷÷→ + +
Chất cho e Cu : x ; Ag : y(mol) Chất nhận e : HNO
3
2 5 4
2
3 2 2
Cu Cu 2e N e N NO
x 2x 0,5 0,5(mol)
Ag Ag e (hoÆc NO e 2H NO H O)
y y
+ + +
+ − +
÷÷→ + + ÷÷→ ←
÷÷→ + + + ÷÷→ +
e(cho) e(nhËn)
n 2x y 0,5 n · + · ·
∑ ∑
Ta có hệ
Cu
Ag
%m 54,23%
64x 108y 23,6 x 0,2
%m 45,77%
2x y 0,5 y 0,1
· ¹ + · · ¹ ¹
¹
⇒ ⇒
' ' '
·
+ · ·
¹ ¹ ¹
¹
Bài 7. Để 10,08 g bột sắt trong không khí sau một thời gian thu được hỗn hợp A
có khối lượng m g gồm Fe, FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
. Cho A tác dụng hoàn toàn
với dung dịch HNO
3
thấy giải phóng ra 2,24 lít khí NO duy nhất (ở điều
kiện tiêu chuẩn). Khối lượng m của hỗn hợp A là
A. 11 g B. 12g
C. 13g D. 14g
Hướng dẫn
Sơ đồ phản ứng
2 2 3 3 3 3 2
3 4
Fe, FeO
Fe + O Fe O HNO Fe(NO ) NO H O
FeO
÷÷→ + ÷÷→ + +
- Chất cho e : Fe 0,18 mol
Fe ÷÷→ Fe
3+
+ 3e
0,18 0,54
e(cho)
n 0,54(mol) ⇒ ·

Chất nhận e : O
2
:
m 10,08
(mol)
32

; HNO
3
57
O + 2e ÷÷→ O
2-

m 0,18 m 0,18
16 8
− −

N
+5
+ 3e ÷÷→ N
+2


NO
0,3 0,1 0,1
e(nhËn)
m 10,08
n 0,3
8

⇒ · +

Áp dụng ĐLBT e :
m 10,08
0,3 0,54 m 12(gam)
8

+ · ⇒ ·
4. Phương pháp đường chéo trong bài toán trộn lẫn hai dung dịch hoặc hỗn
hợp hai khí
Cơ sở
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng trong quá trình trộn lẫn các dung
dịch của cùng một chất tan, ta luôn có :
– Khối lượng dung dịch thu được bằng tổng khối lượng của các dung dịch
thành phần.
– Khối lượng chất tan thu được cũng bằng tổng khối lượng chất tan có trong
từng dung dịch thành phần đó.
58
Phạm vi áp dụng
– Pha loãng hay cô cạn dung dịch
– Pha trộn các dung dịch của cùng một chất, cùng loại nồng độ
– Pha trộn các khí
Khi trộn lẫn 2 dung dịch có nồng độ khác nhau hay cho thêm chất tan
nguyên chất vào dung dịch chứa chất tan đó, hoặc quá trình cô cạn dung
dịch. Để tính được nồng độ dung dịch ở trạng thái cuối ta có thể giải bằng
phương pháp bảo toàn khối lượng, tuy nhiên ta nên dùng phương pháp
đường chéo thì giải bài toán sẽ nhanh hơn.
Sau đây giới thiệu một số sơ đồ hay được sử dụng :
Nếu trộn dung dịch 1 có khối lượng là m
1
(g) và nồng độ C
1
% với dung dịch
2 có khối lượng m
2
(g) và nồng độ C
2
% (giả sử C
1
< C
2
) thu được dung
dịch mới có nồng độ C% (với C
1
< C < C
2
) ta sử dụng sơ đồ :

Chú ý:
Ta coi H
2
O có C% = 0.
Ta coi chất tan nguyên chất có C = 100%.
Nếu trộn dung dịch 1 có thể tích V
1
(lít) và nồng độ C
M(1)
với dung dịch 2
có thể tích V
2
(lít) và nồng độ C
M(2)
(giả sử C
M(1)
< C
M(2)
) ta thu được dung
dịch mới có nồng độ C
M
(với C
M(1)
< C < C
M(2)
) ta sử dụng sơ đồ sau :

59


⇒ ·


m(g)......... C C C
m C C
C
m C C
m (g).........C C C
1 1 2
1 2
2 1
2 2 1


⇒ ·


M( ) M( ) M
M( ) M
M
M M( )
M( ) M M( )
V (lit)...... C C C
C C
V
C
V C C
V (lit)...... C C C
1 1 2
2
1
2 1
2 2 1
Nếu trộn một thể tích V
1
(lít) khí A có phân tử khối M
A
với một thể tích khí
B có phân tử khối M
B
(giả sử M
A
< M
B
) ta thu được hỗn hợp khí có phân tử
khối trung bình là
M
(với M
A
<
M
< M
B
) ta sử dụng sơ đồ sau :

Bài toán minh hoạ
Bài 1. Cần trộn V
1
ml dung dịch HCl 2M với V
2
ml dung dịch HCl 0,5M thu
được 300 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị V
1
, V
2
lần lượt là
A. V
1
= V
2
= 150 B. V
1
= 100, V
2
= 200
C. V
1
= 200, V
2
= 100 D. V
1
= 50, V
2
= 250
Lời giải
Ta có
1
2 1 2
1 2
V 1
V 2 V 100ml ; V 200ml
V V 300
¹
·
¹
⇒ · ·
'
¹
+ ·
¹
Bài 2. Cần cho số g H
2
O vào 100 g dung dịch H
2
SO
4
90% để được dung dịch
H
2
SO
4
50% là
A. 90 g B. 80 g
C. 60 g D. 70 g
Lời giải
60
m 0
40
50

100 90
50
A B
B
A
B A
V (lit)...... M M M
n V M M
M
n V M M
V (lit)...... M M M


⇒ · ·


1
1 1
2 2
2
V
1
2
0,5
1

V
2
0,5
1
· ⇒ ·
m 40
m 80(gam)
100 50
Bài 3. Làm bay hơi 500 ml dung dịch chất A 20% (D = 1,2 g/ml) để chỉ còn 300 g
dung dịch. Nồng độ % của dung dịch này là
A. 30% B. 40%
C. 50% D. 60%
Lời giải
m
dd
= 500.1,2 = 600 (g)
Đây là bài toán cô cạn nên sơ đồ :

600 x
x 40%
300 x 20
⇒ · ⇒ ·

Bài 4. Trộn V
1
ml dung dịch NaOH (d = 1,26 g/ml) với V
2
ml dung dịch NaOH
(d = 1,06 g/ml) thu được 1lít dung dịch NaOH (d = 1,16 g/ml). Giá trị V
1
, V
2
lần lượt là
A. V
1
= V
2
= 500 B. V
1
= 400, V
2
= 600
C. V
1
= 600, V
2
= 400 D. V
1
= 700, V
2
= 300
Lời giải
⇒ · ⇒ · ·
1
1 2
2
V 0,1
V V 500ml
V 0,1
61
dung dịch A : 600
20 - x
x
H
2
O: 300
x - 20
V
1
1,26
0,1
1,16
V
2
1,06
0,1
Bài 5. Từ 200g dung dịch KOH 30% để có dung dịch 50% cần thêm vào số g
KOH nguyên chất là
A. 70 g B. 80 g
C. 60 g D. 90 g
Lời giải
⇒ · ⇒ ·
m 20
m 80g
200 50
Bài 6. Một dung dịch HNO
3
nồng độ 60% và một dung dịch HNO
3
khác có nồng
độ 20%. Để có 200g dung dịch mới có nồng độ 45% thì cần phải pha chế về
khối lượng giữa 2 dung dịch HNO
3
60%, 20% lần lượt là
A. 75g ; 125g. B. 125g ; 75g.
C. 80g ; 120g. D. 100g ; 100g.
Lời giải
⇒ · ·
+ ·
1
2
1 2
m 15 3
m 25 5
m m 200

· ¹

'
·
¹
1
2
m 75g
m 125g
Bài 7. Một hỗn hợp 104 lít (đktc) gồm H
2
và CO có tỉ khối hơi đối với metan bằng
1,5 thì
2
H
V
và V
CO
trong hỗn hợp là
A. 16 lít và 88 lít. B. 88 lít và 16 lít.
C. 14 lít và 90 lít. D. 10 lít và 94 lít.
62
m 100
20
50

200 30
50
m
1
20
15
45
m
2
60
25
Lời giải

1
2
V 2
V 11
·

·
¹
'
·
¹
1
2
V 16lÝt
V 88lÝt
Bài 8. Cho 6,12g Mg tác dụng với dung dịch HNO
3
thu được dung dịch X chỉ có
một muối và hỗn hợp khí Y gồm NO và N
2
O có tỉ khối hơi đối với hiđro
bằng 16,75. Thể tích NO và N
2
O (ở đktc) thu được lần lượt là
A. 2,24 lít và 6,72 lít. B. 2,016 lít và 0,672 lít.
C. 0,672 lít và 2,016 lít. D. 1,972 lít và 0,448 lít.
Lời giải
Quá trình cho electron : Mg
÷÷→
Mg
2+
+ 2e
0,225 0,51
Quá trình nhận electron : N
+5
+ 3e
÷÷→
N
+2
(NO)
3x x
N
+5
+ 4e
÷÷→
N
+
(N
2
O)
8y 2y y
⇒ · ·
2
N O
NO
V
1 x
V 3 y
3x 8y 0,51 x 0,09
3x y 0 y 0,03
+ · · ¹ ¹

' '
− · ·
¹ ¹

63
V
1
H
2
2
4
24
V
2
CO 28
22
V
1
NO 30
10,5
33,5
V
2
N
2
O 44 3,5
Bài tập vận dụng
Bài 1. Trộn hai thể tích metan với một thể tích hiđrocacbon X thu được hỗn hợp
khí (đktc) có tỉ khối so với H
2
bằng 15. Công thức phân tử của X là
A. C
2
H
6
B. C
3
H
8
C. C
4
H
10
D. C
5
H
12
Bài 2. Cho hỗn hợp X gồm 2 este có CTPT là C
4
H
8
O
2
và C
3
H
6
O
2
tác dụng với
NaOH dư thu được 6,14g hỗn hợp 2 muối và 3,68g ancol B duy nhất có tỉ
khối so với oxi là 1,4375. Số g của C
4
H
8
O
2
và C
3
H
6
O
2
trong A lần lượt là
A. 3,6g và 2,74g. B. 3,74g và 2,6g.
C. 6,24g và 3,7g. D. 4,4g và 2,22g.
Hướng dẫn
M
B
= 1,4375.32 = 46 ⇒ancol B là C
2
H
5
OH.
⇒n
B
= n
muối
=
3,68
46
= 0,08 (mol)

· ·
muèi
6,14
M 76,75(g/ mol)
0,08
Áp dụng quy tắc đường chéo:
·
¹
· ¹
¹
· ⇒ ⇒
' '
· ·
¹
¹
¹
4 8 2
3 6 2
C H O
C H O
m 4,4g
x 0,05
x 5
y 3 y 0,03 m 2,22g
Bài 3. Từ 1 tấn quặng hematit (A) điều chế được 400kg sắt. Từ 1 tấn quặng
manhetit (B) điều chế được 500kg sắt. Để được 1 tấn quặng hỗn hợp mà từ
64
y HCOONa 68
5,25

76,75

x CH
3
COONa 82
8,75
1 tấn quặng hỗn hợp này điều chế được 460kg sắt thì phải trộn 2 quặng A. B
với tỉ lệ về khối lượng là
A. 2 : 3 B. 3 : 5
C. 3 : 4 D. 1 : 3
Hướng dẫn

⇒ · ·
A
B
m 40 2
m 60 3
Bài 4. Một hỗn hợp khí X gồm SO
2
và O
2
có tỉ khối so với metan bằng 3. Thêm V
lít O
2
vào 20 lít hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với metan bằng
2,5. Giá trị của V là
A. 20 B. 30
C. 5 D. 10
Hướng dẫn
Trong 20 lít X ban đầu thì thể tích mỗi khí :
· ⇒ · ·
1
1 2
2
V 16
V V 10(lit)
V 16
Khi thêm V lít O
2
vào 20 lít hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y :
· ⇒ ·
+
10 1
V 20(lit)
10 V 3
65
m
A
400
40
460

m
B
500 60
V
1
SO
2
64
16

48

V
2
O
2
32
16
10 SO
2
64
8

40

10 + V O
2
32
24
Bài 5. Số ml H
2
O cần thêm vào 1 lít dung dịch HCl 2M để thu được dung dịch
mới có nồng độ 0,8M là
A. 1,5 lít B. 2 lít
C. 2,5 lít D. 3 lít
Bài 6. Trộn 1 lít dung dịch KCl C
1
M (dung dịch A) với 2 lít dung dịch KCl C
2
M
(dung dịch B) được 3 lít dung dịch KCl (dung dịch C). Cho dung dịch C tác
dụng vừa đủ với dung dịch AgNO
3
thu được 86,1 g kết tủa. Nếu C
1
= 4C
2
thì C
1
có giá trị là
A. 1 M B. 1,2 M
C. 1,4 M D.1,5 M
Hướng dẫn
Ag Cl AgCl
0,6 0,6(mol)
+ −
+ ÷÷→
1 2
2 1
1lÝt C 0,6 C
0,6
2lÝt C C 0,6


Z
]
Z
]

1 2
2
1 2 2 2 1
1
C 4C
0,6 C 1
C 0,6 1,2 2C 6C 1,8 C 0,3M ; C 1,2M
2 C 0,6
·

· ⇔ − · − ⇒ · ⇒ · ·

Bài 7. Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí C
3
H
8
và C
4
H
10
đối với hiđro là 25,5. Thành
phần % thể tích của hỗn hợp đó là
A. 50% ; 50%. B. 25% ; 75%.
C. 45% ; 55%. D. 20% ; 80%.
5. Phương pháp dùng phương trình ion rút gọn
Cơ sở
Bản chất của các phản ứng trao đổi xảy ra trong dung dịch chất điện li là
phản ứng của các ion với nhau để tạo ra chất kết tủa, bay hơi hay chất điện
li yếu,...
66
Cách áp dụng
Khi cho dung dịch hỗn hợp (X) phản ứng với dung dịch hỗn hợp (Y) thay vì
việc viết nhiều phương trình phản ứng giữa các phân tử ta viết các phương
trình dạng ion rút gọn. Sau đây là một số sơ đồ minh họa :
– Cho sơ đồ :
2 4
3
HCl
H SO
HNO
¹
¹
'
¹
¹
+
2
NaOH
Ba(OH)
¹
'
¹
÷÷→ hỗn hợp 6 muối + H
2
O
Bản chất là : H
+
(axit)
+ OH

(bazơ)


H
2
O và
2 2
4 4
Ba SO BaSO
+ −
+ → ↓
Khi môi trường trung tính thì :
H (axit )
n
+
∑ =
OH ( )
n


baz¬
– Cho sơ đồ
¹
¹
'
¹
¹
2 3
4 2 3
2 3
Na CO
(NH ) CO
K CO
+
¹
÷÷→
'
¹
2
2
BaCl
CaCl

Bản chất là :
+ −
+ −
¹
+ ÷÷→ ↓
¹
'
+ ÷÷→ ↓ ¹
¹
2 2
3 3
2 2
3 3
Ca CO CaCO
Ba CO BaCO
– Cho sơ đồ:
Fe
Mg
Zn
¹
¹
'
¹
¹
+
2 4
HCl
H SO (l)
¹
÷÷→
'
¹
Hỗn hợp muối + H
2

Bản chất là
Fe
Mg
Al
¹
¹
'
¹
¹
+
H
+
÷÷→
Hỗn hợp muối + H
2
Bài tập minh họa
Bài 1. Cho dung dịch X chứa đồng thời 2 axit H
2
SO
4
1M và HCl 2M vào 200ml
dung dịch Y chứa NaOH 1,5 M và KOH 1M. Khi môi trường dung dịch
trung tính thì thể tích dung dịch X cần là
A. 120 ml B. 125 ml
C. 200 ml D. 150 ml
67
Lời giải
Bản chất các phản ứng trên là
2
H OH H O
+ −
+ →
+

· + ·
· + ·


H
OH
n V.(2.1 2) 4V (mol)
n 0,2.(1,5 1) 0,5(mol)
Khi môi trường trung tính : 4V = 0,5

V= 125 ml
Bài 2. Cho 100ml dung dịch A chứa đồng thời 2 axit HCl 1M và HNO
3
2M vào
200ml dung dịch B chứa NaOH 0,8 M và KOH x M thu được dung dịch C.
Biết rằng để trung hoà 100ml dung dịch C cần 60ml dung dịch HCl 1M. x
có giá trị là
A. 1,2M B. 2,2M
C. 3,3M D. 2,5M
Lời giải
Có 3 axit phản ứng với 2 bazơ. Bản chất các phản ứng đó là
2
H OH H O
+ −
+ →
+

· + + ·
· +


H
OH
60.500
n 0,1(1 2) .1 0,6(mol)
100.1000
n 0,2(0,8 x)(mol)
Môi trường trung tính: 0,6 = 0,2(0,8+x)

x = 2,2M.
Bài 3. Trộn 100ml dung dịch X gồm KHCO
3
1M và K
2
CO
3
1M với 100ml dung
dịch Y gồm NaHCO
3
1M và Na
2
CO
3
1M thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ
100ml dung dịch T gồm H
2
SO
4
2M và HCl 1M vào dung dịch Z thu được V
lít CO
2
(đktc). Giá trị của V là
A. 2,24 lít B. 8,96 lít
C. 6,72 lít D. 4,48 lít
Lời giải
Bản chất của các phản ứng giữa các chất trong T và Z là :
68
2
3 3
3 2 2
CO 2H HCO
HCO H H O CO
− + −
− +
+ ÷÷→
+ ÷÷→ +
Khi cho dung dịch X vào Y thu được dung dịch Z có

3
HCO 0,2 (mol) và
− 2
3
CO 0,2 (mol).
+
· + ·
2 4
HCl H SO
H (ddT)
n n 2n 0,5(mol)
Nhỏ từ từ dung dịch T vào dung dịch Z, phản ứng xảy ra theo thứ tự :
− + −
+ ÷÷→
2
3 3
CO H HCO
0,2 0,2 0,2
Tổng số mol

· + ·

3
HCO
n 0,2 0,2 0,4(mol)
+ −
· − · < ·
3
H (cßnl¹i) HCO
n 0,5 0,2 0,3(mol) n 0,4(mol)
3
H (d­ ) HCO
n 0,5 0,2 0,3 n 0,2 0,2 0,4(mol)
+ −
· − · < · + ·
3 2 2
HCO H CO H O
0,3 0,3 0,3
− +
+ ÷÷→ ↑ +
Bài 4. Tính thể tích dung dịch chứa HCl 0,5M và H
2
SO
4
0,75M cần thiết để hoà
tan hoàn toàn 23,2g Fe
3
O
4
.
A. 200 ml B. 300 ml
C. 350 ml D. 400 ml
Lời giải
Bản chất phản ứng giữa hai axit và Fe
3
O
4
là :
Fe
3
O
4
+ 8H
+

÷÷→
Fe
2+
+ 2Fe
3+
+ 4H
2
O.
0,1 0,8
Gọi thể tích dung dịch là V : 0,5V + 2V.0,75 = 0,8

V = 400 ml
69
Bài 5. Một dung dịch A chứa HCl và H
2
SO
4
theo tỉ lệ mol là 3 : 1. Cho 100 ml
dung dịch A trung hoà vừa đủ với 500ml dung dịch NaOH có chứa 20g
NaOH/lít. Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là
A. 31,175g B. 15,875g
C. 42,113g D. 23,175g
Lời giải
Gọi số mol của H
2
SO
4
là x (mol) thì số mol HCl là 3x mol
Trong 100ml dung dịch A có
H
n 5x(mol)
+
·

Trong 500 ml
NaOH
20 500
n . 0,25(mol) 5x 0,25 x 0,05(mol)
40 1000
· · ⇒ · ⇒ ·
2
4
muèi cation anion
Na Cl SO
m m m
m m m 0,25.23 3.0,05.35,5 0,05.96 15,875g
+ − −
· +
· + + · + + ·
∑ ∑
Bài 6. Cho 100ml dung dịch A chứa NaCl 1,5M và HCl 3M vào 100ml dung dịch
B chứa AgNO
3
1M và Pb(NO
3
)
2
1M thu được dung dịch C và kết tủa D.
Khối lượng kết tủa D là
A. 56,72 g B. 49,13 g
C. 34,48 g D. 50,10 g
Lời giải
Bản chất các phản ứng xảy ra giữa A và B là
Ag
+
+ Cl

÷÷→ AgCl

Pb
2+
+ 2Cl

÷÷→ PbCl
2


+ +

+
· + · ·
· · ⇒ · + ·
2
( )
Cl
( )
Ag Pb
n 0,1.(1,5 3) 0,45(mol) n
n 0,1mol ; n 0,1mol n 0,1 0,1.2 0,3(mol)
t+(A) t-(B)
n n > ⇒
đ đ
ion Cl

dư :
m
muối
= 108.0,1 + 0,1.207 + 0,3.62 = 50,10 (g).
70
Bài 7. Dung dịch A chứa axit HCl a M và HNO
3
b M. Để trung hoà 100 ml dung
dịch A cần dùng 200 ml dung dịch hỗn hợp B chứa NaOH 0,05M và
Ba(OH)
2
0,15M. Mặt khác để kết tủa hoàn toàn ion Cl

có trong 50ml dung
dịch A cần 100ml dung dịch AgNO
3
0,1M. Các giá trị a, b lần lượt là
A. 0,2M; 0,1M. B. 0,2M; 0,2M.
C. 0,2M; 0,3M. D. 0,1M; 0,2M.
Lời giải
Bản chất các phản ứng xảy ra giữa A và B là :
2
H OH H O
+ −
+ →
+

· +
· +


H
OH
n 0,1.(a b) mol
n 0,2.(0,05 0,15) mol
a b 0,04 ⇒ + ·
Bản chất phản ứng xảy ra giữa A và AgCl là
Ag Cl AgCl
+ −
+ ÷÷→ ↓
a 0,2M
0,05a 0,01
b 0,1M
· ¹
· ⇒
'
·
¹
Bài 8. Cho 2 kim loại Fe, Mg tác dụng với 200ml dung dịch A gồm HCl 0,1M,
H
2
SO
4
0,2M thu được dung dịch B và khí C. Cho từ từ dung dịch D gồm
NaOH 0,3M, KOH 0,1M vào B để tác dụng vừa đủ với các chất trong B thì
thể tích dung dịch D cần dùng là
A. 0,15 lít. B. 0,25 lít.
C. 0,35 lít. D. 0,45 lít.
Lời giải
+
+ + −
+
+ ÷÷→ + + ÷÷→
2
2
2 2
2
2
Fe Fe Fe(OH)
H H H OH H O
Mg Mg Mg(OH)
Định luật bảo toàn điện tích :

+ ∑ ( )
n
trong B = +

H
n
trong A = −

OH
n
trong D.
71
Dung dịch trung tính khi :
+ −
· ⇒ + · + ⇒ ·
∑ ∑
H OH
n n 0,2(0,1 0,2.2) V(0,3 0,1) V 0,25
(lít)
Bài tập vận dụng
Bài 1. Để tác dụng vừa đủ với 0,96g hiđroxit của 2 kim loại kiềm ở hai chu kì liên
tiếp trong bảng tuần hoàn, phải dùng 20ml dung dịch HCl 0,4M và H
2
SO
4
0,3M. Các kim loại kiềm là
A. Na, K B. Li, Na
C. K, Rb D. Na, Rb
Hướng dẫn
Gọi công thức chung của hai hiđroxit
ROH
Bản chất các phản ứng :
2
OH H H O
+
+ ÷÷→
ROH
H OH
n 0,02(0,4 0,3.2) 0,02(mol) n n
+ −
· + · · ·

ROH R R
0,96
M 48 M 17 48 M 31
0,02
· · ⇒ + · ⇒ ·


Hai km loại kiềm là Na, K.
Bài 2. Hòa tan hỗn hợp hai kim loại Ba và Na (dạng hạt rất nhỏ) vào nước thu
được dung dịch A và 672 ml khí (đktc). Nhỏ từ từ dung dịch FeCl
3
vào dung dịch
A cho đến dư, lọc kết tủa, rửa sạch, sấy khô và nung đến khối lượng không đổi thu
được m g chất rắn. Giá trị m là
A. 3,2 g B. 6,4 g
C. 1,6 g D. 4,8 g
Bài 3. Cho 4,64g hỗn hợp A gồm FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
(
2 3
FeO Fe O
n : n 1: 1 ·
) hoà
tan hoàn toàn trong V lít dung dịch H
2
SO
4
0,2M và HCl 0,6M. V có giá trị

A. 1,60 lít B. 1,22 lít
72
C. 1,90 lít D. 1,56 lít
Hướng dẫn
Do FeO.Fe
2
O
3
= Fe
3
O
4
, vậy A xem hỗn hợp chỉ là Fe
3
O
4
· · ·
3 4
A Fe O
4,64
n n 0,02
232
(mol)
Fe
3
O
4
+ 8H
+
÷÷→ Fe
2+
+ 2Fe
3+
+ 4H
2
O
0,02 0,16

0,16 = 0,1V

V =
0,16
1,6
0,1
·
(lít)
Bài 4. Hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
và FeO (có số mol bằng nhau là
0,1 mol). Hòa tan hết X vào dung dịch Y gồm HCl và H
2
SO
4
loãng (dư), thu
được dung dịch Z và 1,12 lít khí H
2
(đktc). Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO
3
)
2
0,5M vào dung dịch Z cho tới khi ngừng khí NO thoát ra thì dừng lại. Thể
tích dung dịch Cu(NO
3
)
2
đã dùng là
A. 158,3 ml. B. 140,0 ml.
C. 100,0 ml. D. 160,5 ml.
Hướng dẫn
Ta có: FeO + Fe
2
O
3
≡ Fe
3
O
4
0,1 0,1 0,1
Hỗn hợp X coi như gồm: 0,2 mol Fe
3
O
4
; 0,1 mol Fe + dung dịch Y:
Fe
3
O
4
+ 8H
+
Fe
2+
+ 2Fe
3+
+ 4H
2
O (1)
0,2 0,2 0,4
Fe + 2H
+
Fe
2+
+ H
2


(2)
0,05 0,05 0,05
Dung dịch Z chứa Fe
2+
(0,35 mol), Fe
3+
(0,35 mol), H
+
dư, Cl

, SO
− 2
4
.
Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO
3
)
2
vào dung dịch Z :
3Fe
2+
+ NO

3
+ 4H
+
÷÷→ 3Fe
3+
+ NO

+ 2H
2
O (3)
73
0,35


0,35
3

3 2
3 3
3 2
Cu(NO )
NO NO
Cu(NO )
0, 35 1
n (mol) n n 0, 05 mol
3 2
0, 05
V 0,1(lit)
0, 5
− −
⇒ · ⇒ · ·
⇒ · ·
Bài 5. Cho 12,15 g bột Al vào 100 ml dung dịch hỗn hợp NaNO
3
1,5M và NaOH
3M, khuấy đều cho đến khi ngừng khí thoát ra thì dừng lại. Thể tích khí
thoát ra ở đktc là
A. 5,04 lít B. 7,56 lít
C. 6,72 lít D. 4,48 lít
Hướng dẫn
n
Al
= 0,45 (mol) ;
3
3
NaNO
NO
n n 0,15 mol

· ·
;
OH
n
− = n
NaOH
= 0,3 mol
3 2 4 3
8Al 3NO 5OH 18H O 8[Al(OH) ] 3NH (1)
: 0, 45 0,15 0, 3
: 0, 4 0,15 0, 25 0, 4 0,15
: 0, 05 0 0, 05
Ban ®Çu
Ph¶n øng

− − −
+ + + → +
2 4 2
2Al 2OH 6H O 2 Al(OH) 3H (2)
: 0, 05 0, 05
Ph : 0, 05 0, 05 0, 075
D : 0 0
[ ]
Ban ®Çu
¶n øng
­
− −
+ + ÷÷→ +
(1) và (2)


n
Khí
= 0,15 + 0,075 = 0,225 (mol)

V
khí
= 0,225.22,4 = 5,04 (lít)
Bài 6. Cho 6,4 g Cu tác dụng với 60 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO
3
2M và
H
2
SO
4
1M, thu được V lít khí NO duy nhất (đktc), phản ứng xảy ra hoàn
toàn. Giá trị của V là
A. 0,672 B. 0,896
74
C. 1,344 D. 2,24
Hướng dẫn
n
Cu
= 0,1 mol;
3
HNO
n 0,12 mol ·
;
2 4
H SO
2n 0, 06.1 0, 06 (mol) · ·
H
n 0,12 2.0, 06 0, 24 (mol)
+
⇒ · + ·

3Cu + 2NO

3
+ 8H
+

÷÷→
3Cu
2+
+ 2NO↑ + 4H
2
O
Ban đầu : 0,1 0,12 0,24
Phản ứng : 0,09 0,06 0,24 0,06
Dư : 0,01 0,06 0

V
NO
= 0,06.22,4 = 1,344 (lít)
Bài 7. Dung dịch A thể tích 200ml chứa đồng thời hai muối MgCl
2
0,4M và
Cu(NO
3
)
2
0,2M. Dung dịch B chứa đồng thời KOH 0,16M và Ba(OH)
2
0,02M. Thể tích dung dịch B cần để làm kết tủa hết hai ion Mg
2+
, Cu
2+

A. 1 lít B. 1,2 lít
C. 1,5 lít D. 1,7 lít
Hướng dẫn
Sơ đồ phản ứng
2 2
3 2 2 2 2
MgCl KOH Mg(OH) KCl
(I)
Cu(NO ) Ba(OH) Cu(OH) BaCl
+ ÷÷→ +
Phương trình ion thu gọn
2
2
2
2
Mg Mg(OH)
OH (II)
Cu Cu(OH)
+

+
+ ÷÷→
-
®t(+)
OH
®t(+) ®t(-)
n 2.0,08 2.0,04 0,24(mol)
n V.0,16 V.0,04 0,2V(mol)
n n 0,24 0,2V V 1,2(lÝt)
· + ·
· + ·
· ⇒ · ⇒ ·
75
Bài 8. Cho 3,75g hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 250 ml dung dịch X chứa axit
HCl 1M và H
2
SO
4
0,5M, được dung dịch B và 3,92 lít H
2
(đktc). Thành
phần % khối lượng Mg, Al trong A là
A. 65% ; 35%. B. 64% ; 36%.
B. 55% ; 45%. D. 50% ; 50%.
Hướng dẫn
2
Mg Al
H
H
2
n x(mol) ; n y(mol)
24x 27y 3,75 (1)
3,92
n 0,25 0,25 0,5(mol) ; n 0,175(mol)
22,4
2H 2e H
0,35 0,175
+
+
· ·
+ ·
· + · · ·
+ ÷÷→
Vậy axit dư : áp dụng ĐLBT e ta có 2x + 3y = 0,35 (2)
Từ (1), (2)
x 0,1(mol) ; y 0,05(mol) ⇒ · ·

Mg
Al
24.0,1.100
%m 64%
3,75
%m 36%
¹
· ·
¹
'
¹
·
¹
Bài 9. Cho hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 500 ml dung dịch X chứa axit HCl 1M
và H
2
SO
4
0,5M, được dung dịch B và 3,92 lít H
2
(đktc). Thể tích dung dịch
C gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)
2
0,1M cần để phản ứng hết với các chất
trong B là
A. 0,125 lít B. 1,112 lít
C. 1,875 lít D. 1,235 lít
Hướng dẫn
76
2
H
H
2
H (d­ )
OH
3,92
n 0,5.1 0,5.0,5 0,75(mol) ; n 0,175(mol)
22,4
2H 2e H
0,35 0,175
n 0,75 0,35 0,4(mol)
n 0,2V 2.0,1V 0,4V(mol)
+
+

+
· + · · ·
+ ÷÷→
· − ·
· + ·
2
2
3
3
2
Mg 2OH Mg(OH)
Al 3OH Al(OH)
H OH H O
+ −
+ −
+ −
+ →
+ →
+ →
Trong B : 2 3
dt( )
Mg Al H
n 2n 3n n H 0,75(mol)
+ + +
+
+
· + + · ·

Trong C : dt( )
OH
n n 0,4V


· ·
Môi trường trung tính khi 0,4V = 0,75

V = 1,875(lít).
Bài 10. Hoà tan hoàn toàn mg hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm A, B và kim loại
kiềm thổ M vào nước thu được dung dịch C và 5,6 lít khí H
2
(đktc). Dung
dịch D gồm H
2
SO
4
0,1M và HCl 0,3M. Để trung hoà dung dịch C cần số lít
dung dịch D là
A. 0,5 lít B. 1,5lít
C. 1,5 lít D. 2 lít
Hướng dẫn
2
H
5,6
n 0,25(mol)
2,4
· ·
Kim loại kiềm khử nước giải phóng H
2
, nửa phản ứng nước bị oxi hoá sau
2 2
2H O 2e H 2OH
0,25 0,5

+ ÷÷→ +
Khi môi trường trung tính thì
H OH
n n 0,2V 0,3V 0,5 V 1lit
+ −
· · + · ⇒ ·
77
Bài 11. Hòa tan hoàn toàn 9,65 g hỗn hợp 2 kim loại Fe, Al trong dung dịch hỗn
hợp HCl và H
2
SO
4
loãng, kết thúc phản ứng thu được 7,28 lít H
2
(đktc).
Phần trăm khối lượng của sắt trong hỗn hợp ban đầu là
A. 50,32%. B. 35,53%.
C. 51,81 %. D. 56,48%.
Hướng dẫn
2
H
n
= 0,325 mol ; đặt x, y lần lượt là số mol của Al, Fe chứa trong hỗn hợp.
Ta có: 27x + 56y = 9,65 (I)
Phương trình ion rút gọn của các phản ứng
2Al + 6H
+
→ 2Al
3+
+ 3H
2

(1)
x 1,5x
Fe + 2H
+
→ Fe
2+
+ H
2

(2)
y y
Từ (1) và (2)


2
H
V
= 1,5 x + y = 0,325

y = 0,325 – 1,5x (II)
Từ (I) và (II) ta tính được : x = 0,15 mol ; y = 0,1 mol
%m
Al

=
0,15.27
.100% 41,19%
9, 65
·


%Fe = 100 – 41,19 =58,81%
Bài 12. Cho m g hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit
HCl 1 M và axit H
2
SO
4
0,5 M, thu được 5,32 lít H
2
(ở đktc) và dung dịch Y
(coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là
A. 7 B. 1
C. 2 D. 6
Bài 13. Dung dịch A chứa NaOH 1 M và Ca(OH)
2
0,01 M. Sục 2,24 lít khí CO
2

vào 400 ml dung dịch A ta thu được một kết tủa có khối lượng là
A. 1,5g B. 10g
C. 4g D. 0,4g
78
6. Phương pháp xác định công thức chất hoá học
Cơ sở
Dạng 1. Tìm Z (điện tích hạt nhân) của nguyên tố đó.
Dạng 2. Tìm được M (nguyên tử khối) của nguyên tố đó.
– Biết hoá trị của nguyên tố cần tìm ta chỉ cần xác định nguyên tử khối của
nguyên tố đó.
– Không biết hoá trị của nguyên tố cần tìm, ta phải lập được biểu thức liên
hệ giữa M và hoá trị n của nguyên tố đó :
M = k.n
Để xác định công thức của một hợp chất dựa vào định luật thành phần
không đổi.
– Xác định công thức hoá học của một hợp chất.
+ Nếu biết các nguyên tố thành phần cấu tạo nên chất đó A
x
B
y
C
x
, ta chỉ việc
xác định x, y, z hoặc x : y : z để suy ra công thức phân tử (vì đối với hợp
chất vô cơ thì công thức thực nghiệm thường trùng với công thức phân tử).
+ Nếu chưa biết một nguyên tố thành phần nào đó thì ta phải xác định
nguyên tử khối của nguyên tố đó và hoá trị tương ứng của nó.
+ Nếu bài toán yêu cầu xác định công thức của oxit kim loại mà kim loại có
hoá trị không đổi, ta đặt CT của oxit kim loại là M
2
O
n
. Trường hợp khác ta
phải đặt công thức của oxit dạng M
x
O
y
. Từ đó tìm công thức thực nghiệm
và xác định công thức phân tử.
Bài tập minh hoạ
Bài 1. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của nguyên tố X
là 22. Nguyên tử X là
A. N B. O
C. F D. Cl
Lời giải.
a)Theo giả thiết : 2Z + N = 22 → N = 22 - 2Z
79
Mặt khác đồng vị bền có :
N
1 1, 5
Z
≤ ≤

22 2Z
1
Z
22 2Z
1, 5
Z

¹

¹
¹

'

¹

¹
¹
6,2 ≤ Z ≤
7,3
Vì Z phải là nguyên dương nên chọn giá trị Z = 7. Vậy X là Nitơ
Bài 2. Tổng số các hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của nguyên tố
X thuộc nhóm VA của bảng tuần hoàn là 47. Nguyên tố X là
A. Si B. P
C. Cl D. S
Lời giải
Theo giả thuyết ta có : 2Z + N = 47

N = 47 – 2Z
Ta có :
47 2Z
1 1, 5
Z

≤ ≤ ⇒
13,4 ≤ Z ≤ 15,6
Z phải nguyên dương nên Z có thể là : Z = 14 hoặc Z = 15
Nếu Z = 14 có cấu hình electron nguyên tử : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
2
→ X thuộc nhóm IVA (Loại, vì trái với đầu bài)
Nếu Z = 15 có cấu hình electron nguyên tử : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
3
.
→ X thuộc nhóm VA vậy X là photpho (P)
Bài 3. Hòa tan hoàn toàn một kim loại (hóa trị 3) trong 100 ml dung dịch H
2
SO
4
1M. Để trung hòa lượng axit dư phải dùng hết 20 ml dung dịch NaOH 1M.
Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NH
3
dư, lọc kết tủa, đem
nung đến khối lượng không đổi thu được 3,06 g chất rắn. Kim loại đó là
A. B B. Al
C. Cr D. Ga
Lời giải
Gọi kim loại cần tìm là A.
80
o
2 3
2 4 2 4 3 2
2 4 2 4 2
2 4 3 3 2 3 4 2 4
t
3 2 3 2
A O A A
2A 3H SO A (SO ) 3H
0,09 0,03
H SO 2NaOH Na SO 2H O
0,01 0,02
A (SO ) 6NH 6H O 2A(OH) 3(NH ) SO
0,03 0,06
2A(OH) A O 3H O
0,06 0,03
3,06
M 2M 48 102 M 27: AlµAl
0,03
+ ÷÷→ +
+ ÷÷→ +
+ + ÷÷→ +
÷÷→ +
· + · · ⇒ ·
Bài 4. Hoà tan 1,2 g một kim loại hoá trị II bằng một hỗn hợp gồm 40ml dung
dịch H
2
SO
4
1M và 200ml HCl 0,2M. Dung dịch thu được có tính axít, để
trung hoà dung dịch này phải dùng100ml dung dịch NaOH 0,2M. Kim loại
đó là
A. Mg B. Fe
C. Zn D. Ca
Lời giải
H
OH
2
n 0,04.2.1 0,2.0,2 0,12(mol)
n 0,02(mol)
H OH H O
+

+ −
· + ·
·
+ ÷÷→

Số mol H
+
phản ứng với kim loại là 0,1 (mol)
2
2
M
M 2H M H
0,05 0,1
1,2
M 24 vËy M lµMg
0,05
+ +
+ ÷÷→ +
· ·
Bài 5. Cho 3,78g bột Al tác dụng vừa đủ với XCl
3
thấy tạo thành dung dịch Y.
Khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 4,06g so với dung dịch XCl
3
.
Công thức của muối là
81
A. PCl
3
B. FeCl
3
C. CrCl
3
D. AuCl
3
Lời giải
3+ 3+
X X
Al + X Al + X
M 27 M =M 27
÷÷→
∆ −
Độ giảm khối lượng thực của
3,87
0,14(mol)
27
·
Al là
∆m = 0,14(M
X
– 27) = 4,06

M
X
= 56 ; X là Fe.
Bài 6. Hoà tan 3,12 g hỗn hợp A gồm FeSO
4
và XSO
4
(có số mol bằng nhau) vào
nước thu được 100 ml dung dịch A. Cho lượng A trên tác dụng với dung
dịch BaCl
2
dư thu được 4,66 g kết tủa và dung dịch B. X là nguyên tố nào
sau đây ?
A. Zn B. Cu
C. Ca D. Ba
Lời giải

4 2
2 4
4 2
FeSO FeCl
BaCl BaSO
XSO XCl
+ ÷÷→ +
Độ chênh lệch khối lượng của 1 mol A ÷÷→BaSO
4
:
∆M= 2.137 – 56 – M
X
= 218 – M
X
Với số mol FeSO
4
= XSO
4
=
1 4,66
. 0,01(mol)
2 233
·
thì độ chênh lệch khối
lượng ∆m = 0,01(218 – M
X
) = 4,66 – 3,12 =1,54

M
X
= 64 : Cu
Bài 7. Hoà tan 9,6 g một kim loại A trong dung dịch HNO
3
dư, thu được dung
dịch chứa một muối B và 2,24 lít khí NO (đktc). Kim loại đó là
A. Cu B. Pb
C. Zn D. Fe
82
Lời giải
Đặt số mol và hoá trị của A lần lượt là x và n
3A + 4nHNO
3
÷÷→ 3A(NO
3
)
n
+ nNO + 2nH
2
O
NO
A
3.n 3.0,1 9,6n
x ; M 32n
n n 0,3
· · · ·

giá trị phù hợp n = 2 và M
A
= 64 : Cu
Bài 8. Hoà tan hoàn toàn 5,3g muối cacbonat của một kim loại kiềm R
2
CO
3
trong
500ml dung dịch HCl 0,1M, H
2
SO
4
0,2M. Sau phản ứng thu được dung dịch
X và thể tích khí thoát ra là V = 1,12 lít (đktc). R là nguyên tố nào sau đây ?
A. Na B. K
C. Li D. Cs
Lời giải
Bản chất các phản ứng đó là
2
3
CO

+ 2H
+
÷÷→
2
CO ↑
+ H
2
O
0,05 0,1 0,05
R R
5,3
2M 60 106 M 23
0,05
+ · · ⇒ ·
; M là Na.
Bài 9. Hoà tan vừa đủ hỗn hợp gồm kim loại M và oxit MO (M có hoá trị không
đổi và MO không phải là oxit lưỡng tính) trong dung dịch HNO
3
dư thu
được dung dịch A và khí NO. Cho A tác dụng vừa đủ với 240ml dung dịch
NaOH 0,5M thu được kết tủa. Lọc thu kết tủa rồi nung tới khối lượng không
đổi được 2,4g chất rắn. M là nguyên tố nào sau đây ?
A. Ca B. Cu
C. Ba D. Mg
Lời giải
NaOH
n 0,12mol ·
. Sơ đồ phản ứng :
83
2+
3 2
M
HNO ... M + 2OH M(OH) MO
MO 0,12 0,06

+ ÷÷→ + ÷÷→ ÷÷→
Theo định luật bảo toàn điện tích :
2
M OH
1
n n 0,06(mol)
2
+ −
· ·

M
M
+ 16 = M
2,4
M 24
0,06
⇒ ·
; M là Mg.
Bài 10. Hoà tan 32g kim loại M trong dung dịch HNO
3
dư thu 8,96 lít hỗn hợp hai
khí (đktc) NO và N
2
O
4
có tỉ khối hơi so với không khí là 1,34 và dung dịch
X. Kim loại M là
A. Zn B. Mg
C. Cu D. Al
Lời giải
3 3 2 2
2 4
NO
M HNO M(NO ) H O
N O
+ ÷÷→ + +
2 4
NO
N O
a b 0,4
a n 0,3mol
30a 92b
b n 0,05mol 34
a b
+ ·
¹
· · ¹
¹ ¹
+
' '
· · ·
¹
¹ ¹
+
¹
Các bán phản ứng :
n +5 +2
5 4
2 4
M M ne N + 3e N (NO)
1
1 0,9 0,3 0,03
n
N e N (N O )
0,1 0,1 0,05
+
+ +
÷÷→ + ÷÷→
+ ÷÷→

32n
M 32n
1
· ·
. Giá trị phù hợp n = 2 thì
M
M 64(Cu) ·
.
84
Bài tập vận dụng
Bài 1. Hoà tan hoàn toàn 2,16g một oxit kim loại A trong dung dịch HNO
3
loãng,
thu được dung dịch B (không chứa muối amoni) và 0,224 lít khí NO (đktc).
Công thức của oxit kim loại là
A. CuO B. FeO
C. Fe
3
O
4
D. CrO
Hướng dẫn
Đặt công thức của oxit M
x
O
y
ta có sơ đồ phản ứng
x y 3 3 a 2
M O HNO M(NO ) NO H O + ÷÷→ + +
x y x y
2y
a 5 2
x
M O M O
ChÊt cho e chÊt nhËn e
2y
M M (a ) N 3e N
x
0,03 0,03 0,01
0,03 0,03
n m (x.M 16y) 2,16
ax-2y ax-2y
2,16ax 4,8y 2y
M 72a 160y (a )
0,03x x
+
+ + +
÷÷→ + − + ÷÷→
· ⇒ · + ·

⇒ · · − >

Giá trị phù hợp a=3 ; y = 1; M = 56 ; x = 1 vậy công thức của oxit : FeO
Bài 2. Cho một luồng khí CO đi qua 16g một oxit sắt nguyên chất nung nóng
trong ống sứ. Sau khi phản ứng khử hết oxit ta thấy khối lượng chất rắn
giảm 4,8g. Công thức của oxit sắt là
A. FeO B. Fe
2
O
3
C. Fe
3
O
4
D. 2FeO. Fe
2
O
3
Hướng dẫn
Fe
x
O
y
+ CO ÷÷→ Fe + CO
2
Fe
16 4,8
n 0,2
56

· ·
mol ;
O
4,8
n 0,3
16
· ·
mol
x : y = n
Fe
: n
O
= 0,2 : 0,3 = 2 : 3

Công thức của oxit là
2 3
Fe O
85
Bài 3. Hợp chất A có công thức M
x
S
y
(M là kim loại). Đốt cháy hoàn toàn A thu
được oxit M
n
O
m
và khí B. Dẫn B vào dung dịch chứa Br
2
và Ba(NO
3
)
2

thấy tạo thành 69,9 g kết tủa. Mặt khác, khử hoàn toàn M
n
O
m
bằng CO dư
thu được 8,4 g kim loại. Hoà tan hoàn toàn lượng kim loại nói trên bằng
dung dịch HNO
3
loãng thu được muối M
3+
và 3,36 lít (đktc) khí NO. Công
thức phân tử của A là
A. FeS B. CuS.
C. FeS
2
D. Cu
2
S
Hướng dẫn
2
2 2 2
O Br H O Ba 2
x y 2 4 4
M S ... SO SO BaSO
+
+

÷÷→ + ÷÷÷÷→ ÷÷→
Theo sự bảo toàn nguyên tố S :
x y 4
S(M S ) S(BaSO )
69,9
n n 0,3(mol)
233
· · ·
3 3 3 2
M Fe
Fe S 2
M 4HNO M(NO ) NO H O
0,15 0,15
8,4
M 56(Fe) n 0,15mol
0,15
x : y n : n 0,15: 0,3 1: 2 A : FeS
+ ÷÷→ + +
· · ⇒ ·
· · · ⇒
Bài 4. A là hỗn hợp dạng bột gồm Fe và kim loại M (có hoá trị không đổi). Cho
8,64g hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch CuSO
4
1,5M. Mặt
khác lấy một lượng A đúng như trên hoà tan hết trong dung dịch HNO
3
thu
được 3,136 lít khí NO duy nhất ở đktc (không có NH
4
NO
3
). M là nguyên tố
nào sau đây ?
A. Zn B. Al
C. Cu D. Ag
Hướng dẫn
n
Fe
= x (mol); n
M
= y (mol)
Nếu M đẩy được Cu ra khỏi dung dịch :
86
2
2
n
Fe Fe
Cu Cu
M M
+
+
+
+ ÷÷→ +
Áp dụng sự bảo toàn electron, ta có :
2x + ny = 2.0,12 = 0,24 (mol) (1)
Trong phản ứng với HNO
3
:
3 3
3 2
3 n
Fe Fe(NO )
HNO NO H O
M M(NO )
+ ÷÷→ + +
3x + ny = 3.
3,136
0,42
22,4
·
(mol) (2)
Giải hệ (1) và (2). Hệ này vô nghiệm. Vậy M không đẩy được Cu.
Fe + Cu
2+
÷÷→ Fe
2+
+ Cu
x = 0,12

ny = 0,06
m
M
= 1,92

M
M
=
1,92.n
32n M:Cu
0,06
· ⇒
Bài 5. Hoà tan 3,06g hoá học Na
2
CO
3
và MCO
3
(tỉ lệ
2 3 3
Na CO MCO
n : n 1: 2 ·
)
trong H
2
SO
4
loãng dư, khí thu được hấp thụ hoàn toàn trong 100ml dung dịch
Ca(OH)
2
0,2M thu được 1,97g kết tủa. Kim loại M là
A. Ba B. Ca
C. Zn D. Cu
Hướng dẫn
2 3 2 4
2 4 2 2
3 4
Na CO Na SO
x H SO x CO H O
MCO MSO
y y
+ ÷÷→ + +
87
2 2 3 2
2 2 3 2
CO Ba(OH) BaCO H O
0,01 0,01 0,01
2CO Ba(OH) Ba(HCO )
0,02 0,01
+ ÷÷→ +
+ ÷÷→

x = 0,01 (mol) ; y = 0,02 (mol)
0,01.106 + 0,02.(M + 60) = 3,06 ÷÷→ M = 40 : Ca
Bài 6. Một hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B có khối lượng a g. Nếu đốt
cháy hoàn toàn X thì thu được 132a/41 g CO
2
và 45a/41 g H
2
O. Nếu thêm
vào X một nửa lượng A có trong X rồi mới đem đốt cháy hoàn toàn thì thu
được 165a/41 g CO
2
và 60,75g H
2
O. CTPT của A, B là
A. C
5
H
12
; C
5
H
10
B. C
6
H
14
; C
6
H
6
C. C
6
H
12
; C
6
H
10
D. C
7
H
14
; C
7
H
16
Lời giải
Với mọi a tuỳ ý ta đều tìm được kết quả bài toán: Chọn a = 41 g
2
CO
(165 132).2
n 1,5(mol)
44

· ·


2
H O
(60,75 45).2
n 1,75(mol)
18

· ·


2 2
H O CO
n n >
A là ankan
C
n
H
2n+2
÷÷→ nCO
2
+ (n+1)H
2
O ÷÷→ n = 6 Vậy A: C
6
H
14
Khi B cháy:
2 2
CO H O
n 1,5(mol) n 0,75(mol) · < · ⇒
B không thể là Ankan
hoặc Anken, B không làm mất màu dung dịch Br
2
Nên B là aren. Viết phản
ứng cháy

xác định được
6 6
C H
.
Bài 7. Đốt cháy hoàn toàn m g chất hữu cơ A chứa C, H, O thu được
22m
15
g CO
2


3m
5
g H
2
O. Biết rằng 3,6g hơi A có thể tích bằng thể tích của 1,76g CO
2

88
cùng điều kiện. CTPT A là:
A: C
2
H
6
O
2
B: C
3
H
6
O
3
C: C
3
H
4
O
3
D: C
2
H
4
O
2
Hướng dẫn
Với mọi m ta đều xác định được CTPT của A, chọn m = 15 g.
2
2
C(A) CO
H(A) H O O
C H O 2 n
3 6 3
n n 0,5(mol)
9 15 0,5.12 1
n 2n 2. 1(mol);n 0,5(mol)
18 16
3,6
n : n : n 1:2:1 (CH O) 90 n 3
0,04
CTPT :C H O
· ·
− +
· · · · ·
· ⇒ · · ⇒ ·
7. Phương pháp giải các bài toán cực đại - cực tiểu
– Cách tìm khoảng giới hạn của muối : Hỗn hợp kim loại (A, B) tác dụng với hỗn
hợp axit (HNO
3


H
2
SO
4
) tạo ra hỗn hợp muối sunfat và muối nitrat.
+) Do 1 mol
2
4
SO

(nặng 96 gam) tương ứng với 2 mol
3
NO

(nặng 124
gam). Với cùng một hỗn hợp kim loại nếu tạo muối nitrat thì khối lượng sẽ
nặng hơn muối sunfat. Khối lượng muối cực đại khi hỗn hợp chỉ tạo ra muối
nitrat và cực tiểu khi hỗn hợp chỉ tạo muối sunfat. Vậy khối lượng thực tế là
2- -
4 3
thùc tÕ
muèi SO muèi NO
m m m < <
+) Do 1 mol ion kim loại A
+
(nặng M
A
g) tương ứng với 1 mol B
+
(nặng
M
B
). Nếu M
A
< M
B
thì muối của A nhẹ hơn muối của B (cùng gốc axit).
Khối lượng muối cực đại khi hỗn hợp chỉ tạo ra muối B và cực tiểu khi hỗn
hợp chỉ tạo muối A. Vậy khối lượng thực tế là
muèi A thùc tÕ muèi B
m m m < <
Bài tập minh họa
Bài 1. Hòa tan 1,02 gam Al
2
O
3
vào 300 ml dung dịch H
2
SO
4
0,2M ta thu được
dung dịch A. Rót tiếp vào A 200ml dung dịch NaOH thì thu được một kết
tủa, đem nung đến khối lượng không đổi thì được 0,51 gam chất rắn. Coi thể
89
tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Nồng độ mol của dung dịch NaOH
ban đầu là
A. 0,55M ; 0,65M B. 0,65M ; 0,75M
C. 0,45M ; 0,7M D. 0,85M ; 1,5M
Lời giải
2 3 2 4
Al O H SO
n 0,01mol ; n 0,06mol · ·
2 3 2 4 2 4 3 2
Al O 3H SO Al (SO ) 3H O + ÷÷→ +
Dung dịch A
2 4(d­ )
2 4 3
H SO 0,06 0,03 0,03mol
Al (SO ) : 0,01mol
· − · ¹
¹
'
¹
¹
2
H OH H O
0,06 0,06
+ −
+ ÷÷→
TH1 : NaOH chỉ đủ để kết tủa một phần Al
3+
.
3
3 2 3
NaOH M(NaOH)
Al 3OH Al(OH) Al O
0,01 0,01 0,005
0,09
n 0,06 0,03 0,09(mol) C 0,45M
0,2
+ −
+ ÷÷→ ÷÷→

· + · ⇒ · ·
TH2 : NaOH chỉ đủ để kết tủa hết Al
3+
và hoà tan một phần kết tủa này
o
3
3
3 4
t
3 2 3 2
Al 3OH Al(OH)
0,02 0,06 0,02
Al(OH) OH [Al(OH) ]
0,01 0,01
2Al(OH) Al O H O
0,51
0,01 0,005
102
+ −
− −
+ ÷÷→
+ ÷÷→
÷÷→ +
← ·
NaOH M
0,14
n 0,14 mol C 0,7M
0,2
· ⇒ · ·
90
Bài 2: Cho 200ml dung dịch AlCl
3
tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 2M ta
thu được một kết tủa đem nung nóng đến khối lượng không đổi thì thu được
5,1gam chất rắn.
a) Nồng độ mol của dung dịch AlCl
3

A. 0,155M B. 1,125M
C. 0,175M D. 1,185M
b) Lọc tách kết tủa thu được dung dịch nước lọc. Cho dung dịch nước lọc
tác dụng với dung dịch HCl 1M. Thể tích dung dịch HCl để kết tủa thu được
lớn nhất là
A. 62,5 ml B. 25,5 ml
C. 35,0 ml D. 45,0 ml
Lời giải
NaOH
n 0,4.2 0,8mol · ·
o
t
3
3 2 3
Al 3OH Al(OH) Al O
0,1 0,3 0,1 0,05
+ −
+ ÷÷→ ÷÷→
a) TH
1
: Al
3+
chưa bị kết tủa hết 3
M
Al
0,1
n 0,1mol C 0,5
0,2
+
· → · ·
TH
2
: Al
3+
bị kết tủa hết, OH
-

3
3
3 4
Al 3OH Al(OH)
a 3a a
Al(OH) OH [Al(OH) ]
a 0,1 a 0,1
+ −
− −
+ ÷÷→
+ ÷÷→
− −
3
M
Al
0,225
OH 4a 0,1 0,8 a 0,225mol n C 1,125M
0,2
+

· − · ⇒ · · ⇒ · ·

b) Dung dịch nước lọc
4
Na[Al(OH) ]
n 0,125mol ·
4 3 2
Na[Al(OH) ] HCl Al(OH) NaCl H O
0,125 0,125 0,125
+ ÷÷→ ↓ + +
91
M(HCl)
0,125
C 0,062lit 62,5ml
2
· · ·
Bài 3. Chia 3,64 gam hỗn hợp (A) gồm 3 kim loại Fe, Al, Mg (ở dạng bột mịn)
thành hai phần bằng nhau. Hoà tan hết phần thứ nhất trong dung dịch HCl
vừa đủ thu được 1,568 lít H
2
và dung dịch (A’). Cho phần thứ hai vào dung
dịch NaOH 0,5 M (lấy dư), thu được dung dịch (B) và chất rắn C. Cho C
phản ứng với dung dịch HNO
3
đun nóng thu được 2,016 l khí NO
2
đktc
(không có muối amoni) và dung dịch (D).
a) Khối lượng Al trong hỗn hợp A là
A. 1,08g B. 1,28g
C. 0,28g D. 1,18g
b) Khối lượng muối nitrat tạo thành trong dung dịch (D) là
A. 6,68g B. 5,68g
C. 4,28g D. 3,18g
c) Thể tích dung dịch NaOH 0,5 M cần phải cho vào dung dịch A’ để kết
tủa thu được là cực đại và cực tiểu lần lượt là
A. 200ml và 300ml B. 280 ml và 320 ml
C. 320 ml và 280 ml D. 250 ml và 350 ml
Lời giải
Gọi
Al Fe Mg
n xmol ;n ymol ;n zmol · · ·
trong 1/2 hỗn hợp A
Ta có 27x + 56y + 24z = 1,82 (I)
Sơ đồ phản ứng với HCl :
2
3
2
2
Fe Fe
Al H Al H
Mg Mg
+
+ +
+
+ ÷÷→ +
3x + 2y + 2z = 0,14 (II)
Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH
2 4 2
3
Al NaOH 3H O Na[Al(OH) ] H
2
+ + ÷÷→ +
92
Sơ đồ phản ứng của C với HNO
3
:
Fe
Mg
+ HNO
3

÷÷→

3
2
Fe
Mg
+
+
+ NO
2
+ H
2
O
3y + 2z = 0,09 (III)
Giải hệ (I), (II), (III) ta có x = 0,02 mol ; y = 0,01 mol ; z =0,03 mol
a.
Al
Fe
Mg
m 0,02.2.27 1,08gam
m 0,02.56 1,12gam
m 1,44gam
¹
· ·
¹
· ·
'
¹
·
¹
b. m
muối
= m
Fe, Mg
+
3
NO
m

= 0,01.56+0,03.24 + (0,01.3+0,03.2)62 = 6,68 gam
c. Dung dịch A gồm
3
2
2
Al : 0,02mol
Fe :0,01mol
Mg :0,03mol
+
+
+
¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
Để kết tủa thu được cực đại khi toàn bộ ba kim loại bị kết tủa vừa hết :
3
3
2
2
2
2
Al 3OH Al(OH)
0,02 0,06
Fe 2OH Fe(OH)
0,01 0,02
Mg 2OH Mg(OH)
0,03 0,06
+ −
+ −
+ −
+ ÷÷→
+ ÷÷→
+ ÷÷→

NaOH
OH
0,14
n 0,06 0,06 0,02 0,14mol V 0,28lit 280ml
0,5

· + + · ⇒ · · ·

Kết tủa cực tiểu khi Al(OH)
3
bị tan hết :
3 4
Al(OH) NaOH Na[Al(OH) ]
0,02 0,02
+ ÷÷→
NaOH
OH
0,16
n 0,14 0,02 0,16mol V 0,32lit 320ml
0,5

· + · ⇒ · · ·

93
Bài 4. Hoà tan hoàn toàn 11,9 g hỗn hợp 2 kim loại Al và Zn vào dung dịch
HNO
3
2M (vừa đủ) thu được dung dịch A và 3,64 lít hỗn hợp 2 chất khí
N
2
O và NO (ở đktc) có khối lượng 5,75 gam.
a) Thành phần phần trăm của Al và Zn có trong hỗn hợp là
A. 30,00% ; 70,00% B. 43,38% ; 54,62%
C. 35,00% ; 65,00% D. 54,62% ; 43,38%
b) Thể tích NH
3
(đktc) cho vào dung dịch A để kết tủa lớn nhất, nhỏ nhất là
A. 17,92 lít và 26,88 lít B. 15,52 lít và 25,68 lít
C. 13,96 lít và 27,24 lít D. 12,52 lít và 15,68 lít
Lời giải
Gọi
2
N O NO
n xmol ; n ymol · ·
. Ta có
x y 0,1625 x 0,0625mol
44a 30b 5,75 y 0,1mol
+ · · ¹ ¹

' '
+ · ·
¹ ¹
Đặt
Al Zn
n amol ; n bmol 27a 65b 11,9 (I) · · ⇒ + ·
Al
Zn
+ HNO
3

÷÷→

3 3
3 2
Al(NO )
Zn(NO )
+
2
N O
NO
+ H
2
O
Dùng phương pháp bảo toàn electron ta có :
Các quá trình cho e :
3
2
Al Al 3e
a 3a
Zn Zn 2e
b 2b
+
+
÷÷→ +
÷÷→ +

echo
n 3x 2y ⇒ · +

Các quá trình nhận e :
5
2
5 2
N 4e N N O
0,5 0,125 0,0625
N 3e N NO
0,3 0,1 0,1
+ +
+ +
+ ÷÷→ ←
+ ÷÷→ ←
enhËn
n 0,8 ⇒ ·

94
Ta có : 3x + 2y = 0,8 (II)
Giải hệ (I), (II) thu được :
a)
Al
Zn
m 0,2.27 5,4g %Al 43,38% x 0,2mol
y 0,1mol m 6,5g %Zn 54,62%
· · ⇒ · · ¹ ¹

' '
· · ⇒ ·
¹ ¹
b) Dung dịch A gồm
3
2
Al :0,2mol
Zn :0,1mol
+
+
¹
¹
'
¹
¹
Các phản ứng
Kết tủa thu được cực đại khi
3 2
Al ,Zn
+ +
bị kết tủa vừa hết :
3
3 2 3 4
2
3 2 2 4
Al 3NH 3H O Al(OH) 3NH
0,2 0,6
Zn 2NH 2H O Zn(OH) 2NH
0,1 0,2
+ +
+ +
+ + ÷÷→ +
+ + ÷÷→ +
3
NH
V 0,8.22,4 17,92lit · ·
Kết tủa thu được cực tiểu khi Zn(OH)
2
bị hoà tan hết
2 3 3 4 2
Zn(OH) 4NH [Zn(NH ) ](OH) + ÷÷→
3
NH
V 1,2.22,4 26,88lit · ·
Bài tập vận dụng
Bài 1. Hoà tan hoàn toàn 0,81 g Al vào dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung
dịch muối A và khí H
2
. Thể tích dung dịch HCl 0,1 M để kết tủa thu được
cực đại và cực tiểu lần lượt là
A. 0,3 lít và 1,5 lít B. 0,3 lít và 1,2 lít
C. 0,5 lít và 1,5 lít D. 0,2 lít và 1,6 lít
Lời giải
Al
0,81
n 0,03mol
27
· ·
2 4 2
3
Al NaOH 3H O Na[Al(OH) ] H
2
+ + ÷÷→ +
Kết tủa thu được cực đại khi
95
4 3 2
Na[Al(OH) ] HCl Al(OH) NaCl H O + ÷÷→ + +
4
HCl Na[Al(OH) ] HCl
0,03
n n 0,03mol V 300ml
0,1
· · ⇒ · ·
Kết tủa thu được cực tiểu khi
3 3 2
Al(OH) 3HCl AlCl 3H O + ÷÷→ +
HCl HCl
0,12
n 0,03 3.0,03 0,12mol V 1,2lit
0,1
· + · ⇒ · ·
Bài 2. Cho 100 ml dung dịch A gồm MgCl
2
0,3M; AlCl
3
0,5M; HCl 0,50M. Thêm
từ từ V lít dung dịch X gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)
2
0,1M vào dung dịch A
thu được kết tủa Y. Để lượng kết tủa Y lớn nhất rồi nhỏ nhất thì V lần lượt
nhận các giá trị là
A. 1,75 lít và2,24 lít B. 0,65 lít và 0,775 lít
C. 0,75 lít và 0,25 lít D. 1,50 lít và 1,75 lít
Lời giải
– Dung dịch A có các cation :
2 3
Mg 0,03(mol);Al 0,05(mol);H 0,05(mol)
+ + +
· · ·
– Dung dịch B có OH 0,4V(mol)

·
Khi cho dung dịch A vào dung dịch B, để kết tủa cực đại khi các cation
phản ứng vừa đủ với anion
OH

kết tủa chưa bị tan ra :
2
2
2
3
3
H OH H O
Mg 2OH Mg(OH)
Al 3OH Al(OH)
+ −
+ −
+ −
+ ÷÷→
+ ÷÷→ ↓
+ ÷÷→ ↓
Tổng số mol điện tích dương : 2.0,03 + 3.0,05 + 0,05 = 0,26 (mol)
Tổng số mol điện tích âm 0,4V.
áp dụng định luật trung hoà điện 0,4V = 0,26 (mol)
V 0,65(lit) ⇒ ·
– Kết tủa cực tiểu khi Al(OH)
3
tan hết
96
3 4
Al(OH) OH [Al(OH) ]
0,05 0,05
− −
+ ÷÷→
Tổng thể tích OH
-
là 0,26 + 0,05 = 0,31 mol
0,4V ' 0,31 V ' 0,775(lit) ⇒ · ⇒ ·
Bài 3. Hoà tan hoàn toàn m g Zn vào lượng vùa đủ 300ml HCl 1M thu được dung
dịch A và khí H
2
. Thể tích dung dịch NaOH 0,01 M vào dung dịch A thu
được 7,425 g kết tủa cực đại rồi cực tiểu lần lượt là
A. 150 ml và 200 ml B. 250 ml và 500 ml
C. 150 ml và 750 ml D. 250 ml và 750 ml
Lời giải
Zn
n 0,3mol ·
2 2
2
2
Zn 2HCl ZnCl H
Zn 2OH Zn(OH)
+ −
+ ÷÷→ +
+ ÷÷→ ↓
Nếu toàn bộ Zn
2+
bị kết tủa hết thì khối lượng kết tủa thu được là
0,3.99 = 29,7 gam. Với 7,425 gam kết tủa có hai khả năng xảy ra
– Lượng OH
-
chỉ đủ để tạo ra 7,425 gam kết tủa
2
Zn(OH) NaOH
NaOH
7,425
n 0,075mol n 2.0,075 0,15mol
99
0,15
V 150ml
1
⇒ · · ⇒ · ·
⇒ · ·

– Lượng OH
-
dư nên kết tủa thu được cực đại và bị tan ra một phần
2 2 4
Zn(OH) 2NaOH Na [Zn(OH) ] + ÷÷→
Số mol Zn(OH)
2
bị hoà tan là 0,3 – 0,075 = 0,225 mol
Vậy số mol NaOH trong trường hợp này là
NaOH NaOH
0,75
n 0,15.2 0,225.2 0,75mol V 750ml
1
· + · ⇒ · ·
97
Bài 4. Nếu hoà tan hoàn toàn 28,1g hỗn hợp MgCO
3
và BaCO
3
có thành phần
thay đổi trong đó chứa a% MgCO
3
bằng dung dịch HCl và cho tất cả khí
thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)
2
thì thu được kết
tủa D. Để lượng kết tủa D nhiều nhất và ít nhất thì a có giá trị lần lượt là
A. 29,89% và 100,00% B. 30,00% và 100,00%
C. 29,89% và 60,00% D. 39,89% và 79,89%
Lời giải
2
3 2 2
2 2 3 2
CO 2H H O CO
CO Ca(OH) CaCO H O
− +
+ ÷÷→ +
+ ÷÷→ ↓ +
– Kết tủa đạt cực đại khi
2 2
CO Ca(OH)
n n 0,2mol · ·
.
Gọi
3 3
MgCO BaCO
n xmol ;n ymol · ·
. Ta có hệ
3
MgCO
x y 0,2
x y 0,1mol m 8,4gam a 29,89%
84x 197y 28,1
+ · ¹
⇒ · · ⇒ · ⇒ ·
'
+ ·
¹
– Kết tủa cực tiểu nếu có đủ CO
2
để là kết tủa tan hết :
3 2 2 3 2
CaCO H O CO Ca(HCO ) + + ÷÷→
Ta có hệ
x y 0,4 x 0,448
84x 197y 28,1 y 0
+ · · ¹ ¹
⇒ ⇒
' '
+ · <
¹ ¹
Vậy lượng CO
2
không đủ để hoà tan
hết kết tủa. Để có lượng CO
2
lớn nhất ta giả sử toàn bộ hỗn hợp chỉ chứa
MgCO
3
.
3
MgCO (Max)
28,1
n 0,3345mol.
84
· ·
Ta có hệ
3
MgCO
x y 0,3345 x 0,3344
m 0,3344.84 28,09gam
84x 197y 28,1 y 0,0001
a 100%
+ · · ¹ ¹
⇒ ⇒ · ·
' '
+ · ·
¹ ¹
⇒ ≈
Vậy để lượng kết tủa D nhiều nhất và ít nhất thì a có giá trị lần lượt là
29,89% và 100%
98
Bài 5. Hoà tan 15,3 g BaO vào nước được dung dịch A. Cho 12,3 gam hỗn hợp
CaCO
3
và MgCO
3
(có thành phần thay đổi) hoà tan hết vào dung dịch HCl
dư thì thu được khí B. Nếu cho khí B hấp thụ hết vào dung dịch A thì sau
phản ứng khối lượng kết tủa tạo thành trong khoảng
A.
3
BaCO
10,638(g) m 15,169(g) < <
B.
3
BaCO
12,680(g) m 15,690(g) < <
C.
3
BaCO
10,000(g) m 15,000(g) < <
D.
3
BaCO
15,638(g) m 25,169(g) < <
Lời giải
2 2
BaO H O Ba(OH) + ÷÷→
2
BaO Ba(OH)
15,3
n n 0,1mol
153
· · ·
2
3 2 2
CO 2H H O CO
− +
+ ÷÷→ +
–Nếu hỗn hợp chỉ có MgCO
3
thì
3
MgCO
12,3
n 0,146mol
84
· ·
2 2 3 2
3 2 2 3 2
CO Ba(OH) BaCO H O
0,1 0,1 0,1
BaCO CO H O Ba(HCO )
0,046 0,146 0,1
+ ÷÷→ +
+ + ÷÷→

Khối lượng kết tủa thu được là (0,1 – 0,046).197 = 10,638 gam
– Nếu hỗn hợp chỉ có CaCO
3
thì
3
CaCO
12,3
n 0,123mol
100
· ·
2 2 3 2
3 2 2 3 2
CO Ba(OH) BaCO H O
0,1 0,1 0,1
BaCO CO H O Ba(HCO )
0,023 0,123 0,1
+ ÷÷→ +
+ + ÷÷→

Khối lượng kết tủa thu được là (0,1 – 0,023).197 = 15,169 gam
99
Vậy khối lượng kết tủa tạo thành nằm trong khoảng
3
BaCO
10,638(g) m 15,169(g) < <
Bài 6. Thêm từ từ dung dịch chứa HCl 1M vào dung dịch có chứa 3,82 gam hỗn
hợp muối Na
2
CO
3
và K
2
CO
3
(
2 3 2 3
Na CO K CO
n : n 1:2) ·
thu được dung dịch
X và khí Y. Để thể tích khí Y thu được có giá trị cực tiểu, cực đại thì thể
tích dung dịch HCl 1M lần lượt là
A. 30 ml ; 40 ml B. 40 ml ; 70 ml
C. 30 ml ; 60 ml D. 40 ml ; 60 ml
Lời giải
Ta tính được
2
2 3 2 3
3
Na CO K CO
CO
n 0,01mol ;n 0,02mol n 0,03mol

· · ⇒ ·
Để bắt đầu có khí thoát ra thì lượng HCl cho vào chỉ vừa đủ để thực hiện
PT:
2
3 3
CO H HCO
0,03 0,03
− + −
+ ÷÷→

HCl
0,03
V 30ml
1
⇒ · ·
Để lượng khí Y (CO
2
) thoát ra cực đại khi
2
3
CO

bị chuyển hết thành CO
2
:
2
3 2 2
CO 2H CO H O
0,03 0,06
− +
+ ÷÷→ +

HCl
0,06
V 60ml
1
⇒ · ·
Bài 7. Hoà tan 1,29 gam Zn, Cu (có
·
Zn Cu
n : n 1:1
) vào dung dịch chứa HNO
3
và H
2
SO
4
(đặc, nóng) thu được hỗn hợp khí gồm NO
2
và khí SO
2
. Nếu tỉ lệ
khí NO
2
và khí SO
2
thay đổi thì khối lượng muối khan thu được trong khoảng
A.
muèi
3,20(gam) m 3,70(gam) < <
B.
< <
muèi
3,21(gam) m 3,77(gam)
C.
muèi
4,20(gam) m 6,70(gam) < <
D.
muèi
3,00(gam) m 4,50(gam) < <
Lời giải
Đặt
· ·
Zn Cu
n x(mol) ; n y(mol)
. Ta có hệ
100
+ · · ¹ ¹

' '
· ·
¹ ¹
65x 64y 1,29 x 0,01
x: y 1:1 y 0,01
Chất cho electron
+
+
÷÷→ +
÷÷→ +
2
2
Zn Zn 2e
0,01 0,01
Cu Cu 2e
0,01 0,01

e
n 0,04(mol) ⇒ ·

Ta thấy, với cùng một lượng kim loại nếu kết hợp với
− 2
4
SO (1 mol = 96
gam) nếu kết hợp với

3
NO (2 mol = 2.62 = 124 gam).
– Nếu hỗn hợp muối chỉ là muối nitrat khi đó :
− + −
+ + ÷÷→ + +
3 2 2 3
2NO 2H e NO H O NO
0,04 0,04
Khối lượng muối thu được sẽ cực đại : m
muối
= 1,29 + 0,04.62 = 3,77 (gam)
– Nếu toàn bộ là muối sunfat khi đó :
− + −
+ + ÷÷→ + +
2 2
4 2 2 4
2SO 4H 2e SO 2H O SO
0,04 0,02
Khối lượng muối thu được là cực tiểu : m
muối
= 1,29 + 0,02.96 = 3,21 (gam)
Vậy khối lượng thực của muối nằm trong khoảng
< <
muèi
3,21(gam) m 3,77(gam)
Bài 8. Hoà tan 0,89 gam Zn, Mg vào dung dịch chứa HCl và H
2
SO
4
thu được
0,448 lít khí H
2
(đktc). Nếu thay đổi tỉ lệ số mol hai axit thì khối lượng muối
khan thu được trong khoảng
A.
< <
muèi
2,31(g) m 2,81(g)
B.
< <
muèi
3,21(gam) m 3,77(gam)
C.
muèi
2,20(gam) m 3,70(gam) < <
101
D.
muèi
3,21(gam) m 3,59(gam) < <
Lời giải
Đặt
· ·
Zn Mg
n x(mol) ; n y(mol).
Ta có hệ
+ · · ¹ ¹

' '
+ · ·
¹ ¹
65x 24y 0,89 x 0,01
x y 0,02 y 0,01
Tổng số mol electron mà các kim loại chính là số mol điện tích dương của
các cation kim loại = 2(x+y) = 0,04 (mol e)
Ta thấy, với cùng một lượng cation kim loại nếu kết hợp với gốc
− 2
4
SO
(1 mol = 96 gam) nếu kết hợp với gốc

Cl
(2 mol = 2.35,5 = 71 gam).
Nếu toàn bộ là muối sunfat khi đó có
2
4
SO
0,04
n 0,02(mol)
2

· ·
tham gia
tạo muối. Khối lượng muối thu được là cực đại m
muối
= 0,89 + 0,02.96 =
2,81 (gam).
Nếu toàn bộ là muối clorua khi đó có
Cl
n 0,04(mol)

·
tham gia tạo muối.
Khối lượng muối thu được cực tiểu m
muối
= 0,89 + 0,04.35,5 = 2,31 (gam)
Vậy khối lượng thực của muối trong khoảng
< <
muèi
2,31(g) m 2,81(g)
Bài 9. Cho 18,2 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại Al và Cu vào 100 ml dung dịch
B chứa H
2
SO
4
12M và HNO
3
2M đun nóng, thu được dung dịch Y và 8,96
lít hỗn hợp khí (đktc) T gồm NO và SO
2
. Tỉ khối của T so với H
2
là 23,5.
Thay đổi tỉ lệ số mol của hai axit thì khối lượng muối khan thu được nằm
trong khoảng
A.
muèi
23,1(g) m 28,1(g) < <
B.
muèi
32,1(gam) m 37,7(gam) < <
C.
muèi
37,4(gam) m 43(gam) < <
D.
muèi
30,1(gam) m 35,9(gam) < <
Lời giải
Ta tính được n
NO
= 0,2 (mol) ;
2
SO
n 0,2(mol) ·

102
Trong dung dịch B có H
+
= 2,6 mol ;
2
4
SO

= 1,2 mol ;
3
NO

= 0,2 mol
Quá trình cho e Quá trình nhận e
3 2
4 2 2
2
4 2
Al Al 3e SO 4H 2e SO 2H O
x 3x 0,4 0,2
Cu Cu 2e NO 4H 3e NO 2H O
y 2y 0,6 0,2
+ − +
+ − +
÷÷→ + + + ÷÷→ +
÷÷→ + + + ÷÷→ +
Ta có hệ :
3x 2y 1 x 0,2(mol)
27x 64y 18,2 y 0,2(mol)
+ · · ¹ ¹

' '
+ · ·
¹ ¹
Ta thấy, với cùng một lượng kim loại nếu kết hợp với
− 2
4
SO (1 mol = 96
gam) nếu kết hợp với

3
NO (2 mol = 2.62 = 124 gam).
Nếu toàn bộ là muối nitrat thì
3 2 3
3NO 4H 3e NO 2H O 2NO
0,6 0,2 0,4
− + −
+ + ÷÷→ + +
Khối lượng muối thu được sẽ cực đại :
m
muối
= 18,2 + 0,4.62 = 43 (gam)
Nếu toàn bộ là muối sunfat khi đó :
2 2
4 2 2 4
2SO 4H 2e SO 2H O SO
0,2 0,2
− + −
+ + ÷÷→ + +
Khối lượng muối thu được là cực tiểu : m
muối
= 18,2 + 0,2.96 = 37,4 (gam)
Vậy khối lượng thực của muối là
muèi
37,4(gam) m 43(gam) < <
8. Phương pháp sử dụng các giá trị trung bình
Cơ sở
Nếu có một hỗn hợp nhiều chất cùng tác dụng với một chất khác (mà các
phương trình phản ứng cùng loại, cùng hiệu suất, sản phẩm phản ứng tương
tự nhau) ta có thể thay hỗn hợp này bằng một chất tương đương.
103
Giả sử có hỗn hợp gồm các chất A, B, C,... (chứa C, H, O), có thể thay bằng
chất tương đương
x y z
C H O
:
M
với:
Khối lượng phân tử trung bình
M
:
hh A A B B K K
hh A B K
m n .M n .M ... n .M
M
n n n ...n
+ + +
· ·
+ +
( n
A
, n
B
, … n
K
: có thể là số mol, thể tích hay % số mol,...)
Luôn luôn có:
A K
M M M < <
Số nguyên tử cacbon trung bình
x
:
1 A 2 B K K
A B K
x .n x .n ... x .n
x
n n ... n
+ + +
·
+ + +
(Với x
1
<
x
< x
K
)
(x
1
, x
2
, x
3
,.. là số nguyên tử C của A, B, C,...)
Số nguyên tử hiđro trung bình y :
1 A 2 B K K
A B K
y .n y .n ... y .n
y
n n ... n
+ + +
·
+ + +
(Với y
1
< y < y
K
)
(y
1
, y
2
, y
3
,.. là số nguyên tử H của A, B, C,...)
Các giá trị trung bình khác như số nguyên tử oxi trung bình, phân tử khối
của gốc hiđrocacbon trung bình, số nhóm chức trung bình,... cách thiết lập
tương tự.
Phạm vi áp dụng
Dùng để giải nhanh các loại bài hữu cơ, vô cơ như: bài tập xác định công
thức phân tử của chất hoá học, tính thể tích, tính số mol hay tính % số mol,
% thể tích với các chất khí,...
Bài tập minh họa
Bài 1. Đốt cháy một hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon A, B kế tiếp nhau trong dãy
đồng đẳng thu được 96,8g CO
2
và 57,6g H
2
O. Công thức phân tử của A, B
và thành phần % mỗi chất trong hỗn hợp X là
4 2 6
A. CH , C H
2 6 3 8
B. C H , C H
104
3 8 4 10
C. C H , C H
2 4 3 6
D. C H , C H
Lời giải
2 2
CO H O
96,8 57,6
n 2,2(mol) ; n 3,2(mol)
44 18
· · · ·

2 2
CO H O
n n A, B thuéc d· y ®ång ®¼ng ankan. ⇒ < ⇒
Đặt
n 2n 2 m 2m 2
A : C H a(mol) ;B: C H b(mol)
+ +
.
Gọi
n
là số nguyên tử C trung bình của hỗn hợp (
n n m 4 ≤ ≤ ≤
), khi đó
thay A, B bằng 1 chất duy nhất
n 2n 2
C H
+
có số mol = (a+b) mol.
2 2 2
n 2n 2
3n 1
C H O nCO (n 1)H O (1)
2
2,2 3,2
+
+
+ → + +
n n 1
n 2,2. VËy: n 1 n 2,2 m 2
2,2 3,2
+
· ⇒ · · ≤ · ≤ ·
Vậy :
2 6
3 6
A : C H

B : C H
¹
'
¹
Gọi % n
A
= a ; %n
B
= 1 – a

2a + 3.(1 – a) = 2,2

a = 0,8 ; b = 0,2
2 6
3 8
a 0,8 mol C H 80%
b 0,2 mol C H 20%
· → ¹
'
· →
¹
Bài 2. Đốt cháy hết 0,5mol hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở A, B thuộc
cùng dãy đồng đẳng (phân tử khối hơn kém nhau 28đvC) cần 40,32 lít O
2
tạo ra 26,88 lít CO
2
. Công thức phân tử của A, B là
Lời giải
2 2
O p­ CO
40,32 26,88
n 1,8(mol) ; n 1,2(mol)
22.4 22,4
· · · ·
105
2 2 2 2
2
2 2 2
O(O p­ ) O(CO ) O(H O) O(H O)
O(H O)
H O O(H O) CO
Theo sù b¶o toµn nguyªn tè O:
n n n n 2.1,8 2.1,2
n 1,2(mol)
Ta cã: n n 1,2(mol) n A,B thuéc anken
· + ⇒ · −
⇒ ·
· · · ⇒

n 2n
m 2m
Gäi A : C H a mol
B: C H b mol
⇒Gọi
n
là số nguyên tử C trung bình của hỗn hợp (
n n m ≤ ≤
), khi đó
thay A, B bằng 1 chất duy nhất
n 2n
C H
có số mol = (a+b) mol.
2 2 2
n 2n
2 4 4 8
3n
C H O nCO nH O
2
1,2 1,2
n 2,4
(a b) 0,5
n n m 4 n 2 A :C H ; m 4 B: C H
+ ÷÷→ +
⇒ · · ·
+
⇒ ≤ ≤ ≤ ⇔ · ⇒ · ⇒
2 2 2
n 2n
3n
C H O nCO nH O (1)
2
0,5 1,2
+ → +
Bài 3. Hỗn hợp khí A (ở đktc) gồm 2 anken. Để đốt cháy 7 thể tích A cần 31 thể
tích khí O
2
(ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Trong A, anken chứa
nhiều C hơn, chiếm khoảng 40–50% thể tích hỗn hợp. Công thức phân tử
của 2 anken là
A. C
2
H
4
; C
3
H
6
B. C
2
H
4
; C
4
H
8
C. C
2
H
4
; C
5
H
10
D. C
3
H
6
; C
4
H
8
Lời giải
Gọi
n
là số nguyên tử C trung bình của hỗn hợp (2 n 4) < ≤ ⇒CTPTTB
của A là
n 2n
C H
.
106
o
2
t
2 2 2
n 2n
A O
3n
C H O nCO nH O
2
7V 31V
+ ÷÷→ +

⇒tỉ số
3n
.V
1V
2
:
7V 31V
·

1 3n
7 2.31
·

2.31
n 2,95
21
· ·
⇒1 anken có số nguyên tử C là 2 ⇒đó là C
2
H
4
olefin còn lại có số nguyên
tử C là 3 hoặc 4
Gọi x là %V của C
n
H
2n
; (1–x) là %V của C
2
H
4
(phần trăm thể tích chính
là % về số mol trong cùng điều kiện).
Theo sự bảo toàn nguyên tố C :
4 8
0,95
n mx 2(1-x) 2,95 x(m-2) 2 2,95 x (1)
m 2
Mµ 0,4<x 0,5 Thay vµo (1) 3,9 m 4,375 m 4 C H
· + · ⇒ + · ⇒ ·

< ⇒ < < ⇒ · ⇒
Bài 4. Một hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon A, B thuộc cùng 1 dãy đồng đẳng đều
là khí ở đktc, cần 20,16 lít O
2
để đốt cháy hết X và phản ứng tạo 7,2g H
2
O.
Khi cho lượng hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch
3 3
AgNO / NH
dư thu
được 62,7g kết tủa. CTCT của A, B là
A. C
2
H
2
; C
3
H
4
B. C
2
H
2
; C
4
H
6
C. C
3
H
4
; C
4
H
6
D. C
2
H
2
; C
5
H
8
Lời giải
2 2
O H O
20,16 7,2
n 0,9(mol) ; n 0,4(mol)
22,4 18
· · · ·
Áp dụng sự bảo toàn nguyên tố O :
2 2 2
O(O ) O(CO ) O(H O)
n n n · +

2
O(CO )
n 1,8 0,4 1,4(mol) · − ·

2
CO
n 0,7mol ·

2 2
CO H O
n n ankin > ⇒
Gọi
n 2n 2
m 2m 2
A : C H : a(mol)
B: C H : b(mol)


⇒CTTB :
n 2n 2
C H (a b) mol

+
107
n 2n 2 2 2 2
3n 1
C H O nCO (n 1)H O
2
0,7 0,4


+ ÷÷→ + −
Ta có: ⇒
2
CO
n
0,7
n 2,33
(a b) 0,3
· · ·
+
( 2 n n m 4 ≤ < < ≤ )

2 2
n 2 A : C H HC CH · ⇒ ⇒ ≡
3 4 3
3 2
4 6
3 3
m 3 B:C H CH C CH
CH CH C CH
m 4 B: C H
CH C C CH
· ⇒ ⇒ − ≡

− − ≡

· ⇒ ⇒

− ≡ −

– Xét
2 2 3 4
C H vµ C H
:
a b 0,3mol + ·

2a 3b
n 2,33 2a 3b 0,7
a b
+
· · ⇒ + ·
+
⇒giải hệ
2a 3b 0,7 a 0,2
a b 0,3 b 0,1
+ · · ¹ ¹

' '
+ · ·
¹ ¹
Phản ứng với
3 3
AgNO NH ⇒

3 2 2 3
CH CH 2[Ag(NH ) ]OH AgC CAg 2H O 4NH ≡ + → ≡ ↓ + +
0,2 0,2
3 3 2 3 2 3
CH C CH [Ag(NH ) ]OH CH C CAg H O 2NH − ≡ + → − ≡ ↓ + + ↑

0,1 0,1

m 0,2.240 0,1.147 62,7g m (gt) ↓· + · · ↓
– Cách làm tương tự với hai trường hợp còn lại, kết quả thu được la không
phù hợp.
Vậy A là
2 2 3 4
C H vµ Blµ C H .
Bài 5. Tách nước hoàn toàn 10,6 g hỗn hợp hai ancol thu được hỗn hợp A gồm 2
olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau. Cho hỗn hợp A (ở đktc) qua bình đựng
108
dung dịch brom dư, người ta thấy khối lượng của bình tăng thêm 7g. Công
thức phân tử của 2 olefin là
A. C
2
H
4
và C
3
H
6
B. C
3
H
6
và C
4
H
8
C. C
4
H
8
và C
5
H
10
D. C
5
H
10
và C
6
H
12
Lời giải
Đặt công thức chung của hai ancol no đơn chức, mạch hở là đồng đẳng kế
tiếp là
n 2n 1
C H OH
+
.
n 2n 1
C H OH
+

2 4
o
H SO
170 C
÷÷÷÷→

n 2n
C H

2
Br +
÷÷÷→
2
n 2n
C H Br
Khi chuyển :
n 2n 1
C H OH
+
÷÷→

n 2n
C H
. Thì M 18 ∆ ↓ ·
hh
3,6
m 10,6 7 3,6(g) n 0,2(mol)
18
∆ ↓ · − · ⇒ · ·


7
M 35
0,2
· ·
⇒ M
1
< 35 < M
2
; mà M
1
, M
2
là đồng đẳng kế tiếp.
M
1
= 28 ⇒C
2
H
4
M
2
= 42 ⇒C
3
H
6
Bài 6. Đốt cháy hoàn toàn a g hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức mạch hở liên tiếp
trong dãy đồng đẳng thu được 3,584 lít CO
2
ở đktc và 3,96g H
2
O. CTPT của
các ancol đó là
A. CH
3
OH; C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH; C
3
H
7
OH
C. C
3
H
7
OH; C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH; C
5
H
11
OH
Lời giải
Gọi
n
là số nguyên tử C trung bình và x là tổng số mol của 2 ancol.
2 2 2
n 2n 1
3n
C H OH O nCO (n 1)H O
2
+
+ → + +
x mol
( )
nx n 1x → +
109
2
CO
3,584
n nx 0,16(mol)
22,4
· · ·
(1)
2
H O
3,96
n (n 1)x 0,22(mol)
18
· + · ·
(2)
2 2
H O CO
n n 0,06mol − · ⇒

n
= 2,67
2 5
3 7
C H OH
C H OH
¹

'
¹
Bài 7. Đốt cháy hoàn toàn 0,56 lít hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon có cùng số
nguyên tử cacbon, thu được
2
H O
m 1,9125 gam ·
,
2
CO
m 4,4gam ·
. Trong
X không có chất nào chứa quá 1 liên kết pi. Công thức của hai hiđrocacbon
đó là
A. C
2
H
4
; C
2
H
6
B. C
3
H
6
; C
3
H
8
C. C
4
H
8
; C
4
H
10
D. C
5
H
10
; C
5
H
12
Lời giải
2 2
X H O CO
n 0,025mol ; n 0,106mol ;n 0,1mol · · ·
Đặt công thức chung của X là x
y
C H
x
y
C H
+
2
y
x O
4
| `
+

. ,
÷÷→ xCO
2
+
y
2
H
2
O
x = 4 ;
0,106.2
y 8,48
0,025
· · ⇒
y
1
= 6, 8 < y= 8,48 < y
2
= 2x+2 = 10
Chọn
4 8
4 10
C H
C H
¹
'
¹
Bài 8. Đốt cháy hoàn toàn 0,672 lít hỗn hợp A gồm hai khí hiđrocacbon (đktc) có
cùng số nguyên tử cacbon, thu được 2,64g CO
2
và 1,26 g H
2
O. Mặt khác khi
cho A qua dung dịch [Ag(NH
3
)
2
]OH đựng trong ống nghiệm thấy có kết tủa
bám vào ống nghiệm. Công thức phân tử các chất trong A là
A. C
2
H
2
; C
2
H
4
B. C
2
H
2
; C
2
H
6
C. C
3
H
4
; C
3
H
8
D. C
2
H
2
; C
3
H
4
110
Lời giải
2 2
A CO H O
n 0,03mol ; n 0,06mol ; n 0,07mol · · ·
Do cùng số nguyên tử C, gọi công thức chung của các hiđrocacbon
x
y
C H
x 2 2 2
y
y y
C H (x ) O xCO H O
4 2
0,03 0,06 0,07
+ + ÷÷→ +
x = 2 ;
1 2
y 4,6 y 2,4 y 4,6 y 2x 2 6 · ⇒ · < · < · + · : Hỗn hợp có 1 Ankin
A gồm : C
2
H
2
và C
2
H
6
.
Bài 9. Một hỗn hợp hơi của 3 ancol đơn chức A, B, C và 13,44 g khí O
2
được
chứa trong một bình kín dung tích 16 lít ở áp suất 0,92 atm, 109,2
o
C. Đốt
cháy hoàn toàn hỗn hợp, sản phẩm thu được
2 2
H O CO
m 3,78g ; m 6,16g · ·
.
Biết rằng B và C có cùng số nguyên tử cacbon và đều không phản ứng với
dung dịch AgNO
3
/ NH
3
, số mol A bằng
3
5
tổng số mol của B và C. Công
thức cấu tạo của A, B, C lần lượt là
A.
3 3 5 3 7
CH OH; C H OH ; C H OH
B.
3 2 5 3 7
CH OH; C H OH ; C H OH
C.
2 5 3 5 3 7
C H OH; C H OH ; C H OH
D.
3 3 5 4 9
CH OH; C H OH ; C H OH
Lời giải
2
hh O X
n 0,5mol ; n 0,42mol ; n 0,08mol · · ·
2 2
CO H O
n 0,14mol ; n 0,21mol
0,14 0,21.2
x 1,75 ; y 5,25
0,08 0,08
· ·
· · · ·
Vậy phải có một ancol là CH
3
OH.
Gọi công thức chung của hai ancol B và C là x
y'
C H O
.
111
5.1 3.x
x 1,75 x 3
8
+
· · ⇒ ·

5.4 3.y'
y 5,25 y' 7,3
8
+
· · ⇒ ·
Với x = 3

y
1
= 4, 6 < y < y
2
= 2x+2 = 8 ; y
1
, y
2
chẵn.
Giá trị phù hợp :
3 3 5 3 7
CH OH; C H OH ; C H OH
Bài 10. Đốt cháy hoàn toàn 0,896 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm hai hiđrocacbon
A, B thu được 1,12 lít khí CO
2
(đktc) và 1,26 g H
2
O. Công thức phân tử của
A, B là
A. C
2
H
2
; C
2
H
4
B. CH
4
; C
2
H
4
C. CH
4
; C
2
H
6
D. CH
4
; C
2
H
2
Lời giải
2 2
X CO H O
n 0,04mol ; n 0,05mol ; n 0,07mol · · ·
Đặt công thức chung của X :
x y
C H .

x y
C H
+ O
2
÷÷→
2
xCO +
2
y
H O
2
0,05
x 1,25
0,04
· · ⇒
x
1
= 1 <
x
< x
2
Vậy A. CH
4
.
0,07.2
y 3,5
0,04
· · ⇒
y’ = 2 < y 3,5 · < y’’ = 4
Vậy B chỉ có thể là C
2
H
2
.
Bài 11. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X gồm 1 axit cacboxylic đơn chức A
và 1 ancol no B, đều mạch hở cần vừa đủ 23,52 lít O
2
(đktc) thì thu được
20,16 lít khí CO
2
(đktc) và 18 g H
2
O. Biết A, B có cùng số nguyên tử
cacbon trong phân tử và số liên kết pi trong A < 3. Công thức cấu tạo của A,
B lần lượt là
A. C
2
HCOOH, C
3
H
5
(OH)
3
112
B. C
2
H
5
COOH , C
3
H
6
(OH)
2
C. C
2
H
5
COOH , C
3
H
7
OH
D. C
2
H
3
COOH , C
3
H
5
(OH)
3
Lời giải
2 2 2
O CO H O
n 1,05mol ; n 0,9mol ; n 1mol · · ·

x
y z
C H O
+
2
y z
(x )O
4 2
+ − ÷÷→
2
xCO
+
2
y
H O
2

x = 3 ; y
1
= 2 ; 4 < y= 6,7 < y
2
= 2x+2 = 8
z
1
= 1, 2 <
z
= 2,35 < 3, 4,...
Do A là axit cacboxylic đơn chức chứa 2O nên B chứa 3O:
B là ancol no 3 chức C
3
H
5
(OH)
3
– A là axit cacboxylic chứa 2 liên kết pi đơn chức. CH
2
= CH – COOH.
– A là axit no (số liên kết pi trong A là 1) : CH
2
– CH
2
– COOH.
Bài 12. Đốt cháy hoàn toàn 3,24g hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ A, B trong đó
A hơn B một nguyên tử cacbon (M
A
<M
B
), thu được H
2
O và 9,24g CO
2
.
Biết tỉ khối hơi của X so với H
2
là 13,5. Công thức của A và B lần lượt là
A. C
2
H
4
O ; C
3
H
6
O B. CH
2
O ; C
2
H
2

C. CH
3
O ; C
2
H
6
O D. C
2
H
4
O ; C
3
H
8
O
Lời giải
Đặt
x y z x' y' z'
A:C H O :a(mol); B:C H O : b(mol)
CTPTTB của X là
x y z
C H O
.

X
2
X M 3,24
d 13,5 M 27 n 0,12(mol)
H 2 27
· · ⇒ · ⇒ · ·
113
2 2 2
x y z
y z y
C H O (x ) O xCO H O
4 2 2
0,12 0,21
+ + − ÷÷→ +
2 y z A
0,21
x 1,75 x 1 x 1,75 x' 2
0,12
A :C H O : M 24 y 16z 27 y 16z 3 z 0; y 3ch½n
· · ⇒ · < · < ·
· + + < ⇒ + < ⇒ · <
Chọn y = 2.
Vậy CTPT của A là C
2
H
2
; M
A
= 26
B
B
a b 0,12
2a b 0,21 M 30 12 y' 16z' 30
26a M b 3,24
+ ·
¹
¹
+ · ⇒ · ⇒ + + ·
'
¹
+ ·
¹
Giá trị phù hợp : y’=2 ; z’=1 Vậy CTPT của B là CH
2
O.
Bài 13. Đốt cháy hoàn toàn 2,6 g hỗn hợp chất A gồm muối natri của 2 axit
cacboxylic no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 1,59 g
Na
2
CO
3
và hỗn hợp khí B (CO
2
, H
2
O). Công thức phân tử của 2 muối trong
hỗn hợp A và khối lượng hỗn hợp B lần lượt là
A. CH
3
COONa ; C
2
H
5
COONa ; 3,40g.
B. C
2
H
5
COONa ; C
3
H
7
COONa ; 3,41g.
C. CH
3
COONa ; C
2
H
5
COONa ; 4,31g.
D. C
4
H
9
COONa ; C
3
H
7
COONa ; 3,40g.
Hướng dẫn
2 3 2 2
n 2n 1
C H COONa Na CO H O CO
+
→ + +

2 3
A Na CO
n 2n 0,03 · ·
2,6 260 4
M n
0,03 3 3
⇒ · · ⇒ ·

CH
3
COONa, C
2
H
5
COONa
2 3 2 2
n 2n 1
2C H COONa Na CO (2n 1)H O (2n 1)CO
+
→ + + + +
114
m
B
=
4 4 0, 03
(2. 1)18 (2. 1).44 .
3 3 2

]
+ + +
]
]
= 3,4 (g)
Bài 14. Chia 15,6 g hỗn hợp gồm ancol etylic và một đồng đẳng thành hai phần
bằng nhau. Phần I tác dụng hết với Na thu được 2,24 lít H
2
(đktc). Phần II
đun nóng với 30 g axit axetic (xúc tác H
2
SO
4
). Biết hiệu suất các phản ứng
este hóa đều bằng 80%. Tổng khối lượng este thu được là
A. 16,20 g B. 12,96 g C. 19,26 g D. 12,60 g
Hướng dẫn
Gọi công thức chung của hỗn hợp hai ancol là
ROH
2 4
2
H SO
3 3 2
1
ROH Na RONa H
2
0,2 0,1
ROH CH COOH CH COOR H O
0,2 0,2 0,2
+ ÷÷→ +
÷÷÷÷→
+ +
←÷÷÷÷
nếu hiệu suất 100% thì CH
3
COOH phản ứng = 0,2 × 60 = 12 gam < 30 gam
(axit luôn dư) nên este tạo thành tính theo ancol
3 2
CH COOH este H O
ROH
este
m m m m
m (7,8 0,2.60 0,2.18)0,8 12,96gam
+ · +
· + − ·
Bài tập tự luyện
Bài 1. A, B là 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 3,9g
hỗn hợp tác dụng hết với Na thu được 1,12 lít H
2
(đktc). Công thức phân tử
của 2 ancol là
A. CH
3
OH, C
2
H
5
OH B. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH
C. C
3
H
7
OH, C
4
H
9
OH D. C
4
H
9
OH, C
5
H
11
OH
Hướng dẫn
Theo phương pháp
M
115
n n 2
2n 1 2n 1
1
C H OH Na C H ONa H
2
+ +
+ ÷÷→ +
2
R H
n n 0,1mol · ·
R
1 2
3,9
M 39 M M M
0,1
· · ⇒ < <
⇒M
1
= 32 ; M
2
= 46
Công thức của 2 ancol CH
3
OH và C
2
H
5
OH
Bài 2. Đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol hỗn hợp X gồm 1 axit cacboxylic đơn chức A
và 1 ancol no B, đều mạch hở vói O
2
thì thu được 1,12 lít khí CO
2
(đktc) và
1,08 g H
2
O. Biết A, B hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon trong phân tử.
Công thức cấu tạo của A, B lần lượt là
A. C
2
H
5
COOH , C
3
H
5
(OH)
3
B. HCOOH , C
2
H
5
OH
C, C
2
H
5
COOH , C
3
H
7
OH D. C
2
H
3
COOH , C
3
H
6
(OH)
3
Hướng dẫn
Đặt công thức tổng quát của hỗn hợp là
x y z
C H O
2 2 2
x y z
y
C H O O xCO H O
2
0,03 0,05 0,06
0,05
1 x 1,66 2 ; 2 y 4 6
0,03
+ ÷÷→ +
< · · < < · <

Công thức phân tử hai chất đó là : HCOOH và C
2
H
5
OH
Bài 3. Hỗn hợp 3 ancol đơn chức A, B, C có tổng số mol là 0,08 và khối lượng là
3,387. Xác định CTPT của A, B, C, biết rằng B và C có cùng số nguyên tử
cacbon và không phản ứng với AgNO
3
/ NH
3
, số mol A bằng
3
5
tổng số mol
của B và C. Công thức cấu tạo của A, B, C lần lượt là
A.
3 3 5 3 7
CH OH ; C H OH; C H OH
B.
2 5 3 5 3 7
C H OH ; C H OH; C H OH
C.
2 5 4 9 4 9
C H OH ; C H OH; C H OH
D.
3 4 9 4 9
CH OH ; C H OH; C H OH
Hướng dẫn
116
3,38
M 42,2
0,08
· ·
Vậy phải có ít nhất một ancol có M
1
< M 42,2 · . A chỉ có thể là CH
3
OH = 32
Gọi công thức chung của hai ancol B và C là :
x
y'
C H O
Ta có:
A
0,08.5
n 0,05
5 3
· ·
+
; m
A
= 32.0,05 = 1,6.
m
B + C
= 3,38 – 1,6 = 1,78g ; n
B + C
=
03 , 0
3 5
3 . 08 , 0
·
+
B,C
1,78
M 59,3
0,03
· ·
Gọi
y
là số nguyên tử H trung bình trong phân tử 2 ancol B và C
Ta có: C
x
H
y
OH = 59,3 hay 12x +
y
+ 17 = 59,3
Rút ra: 12x +
y
= 42,3
Biện luận:
x 2 3 4
y
18,3 6,3 < 0
Giá trị phù hợp x = 3

y
1
= 4, 6 < y < y
2
= 2x+2 = 8 ; y
1
, y
2
chẵn
3
3 5
3 7
CH OH
C H OH
C H OH
¹
¹
'
¹
¹
9. Một số phương pháp khác khi giải bài tập hoá học
1. Phương pháp suy luận tương đương
Ví dụ: Cho m gam hỗn hợp Fe và 3 oxit FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
tác dụng với khí H
2
thu được 11,2 gam kim loại Fe và 1,8 gam H
2
O. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng
với HNO
3
thì thu được bao nhiêu lít khí NO
2
ở (đktc)
GIẢI:
Phương trình phản ứng:
117
FeO + H
2
→ Fe + H
2
O
Fe
3
O
4
+ 4H
2
→ 3Fe + 4 H
2
O
Fe
2
O
3
+ 3H
2
→ 2Fe + 3 H
2
O
Fe + 6HNO
3
→ Fe(NO
3
)
3
+ 3NO
2
+3H
2
O
FeO + 4HNO
3
→ Fe(NO
3
)
3
+ NO
2
+ 2H
2
O
Fe
3
O
4
+10 HNO
3
→ 3Fe(NO
3
)
3
+ NO
2
+ 5H
2
O
Fe
2
O
3
+ 6 HNO
3
→ 2 Fe(NO
3
)
3
+ 3H
2
O
Sơ đồ phản ứng
Fe + H
2
O ÷ ÷ ÷ ←
+
2
H

¹
¹
¹
'
¹
3 2
4 3
O F e
O F e
F e O
3
HNO +
÷÷÷→
NO
2

(11,2 gam) (1,8 gam)
Thử đặt lại vấn đề theo cách như sau:
Cho 11,2 gam Fe tác dụng với 1,8 gam H
2
O thu được hỗn hợp gồm Fe và các
oxit của nó. Cho hỗn hợp này tác dụng với HNO
3
thì thu được bao nhiêu lít NO
2

điều kiện tiêu chuẩn.
Fe ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ → ÷
+ ) gam 8 , 1 ( O H
2

¹
¹
¹
'
¹
3 2
4 3
O F e
O F e
F e O
3
HNO +
÷÷÷→
NO
2

(11,2 gam)
* Áp dụng “phương pháp bảo toàn e”
Chất khử Chất oxi hoá
Fe → Fe
3+
+ 3e
0,2 0,6

H
2
O + 2e → H
2
+ O
2-
0,1 0,2
118
NO
3

+ e + 4H
+
→ NO
2
+ 2H
2
O
a a
ta có: 0,6 = 0,2 + a → a = 0,4 mol →
2
NO
V
= 8,96 lớt
2. Phương pháp đặt ẩn số phụ
Ví dụ: Cho 18,5 gam hỗn hợp Z gồm Fe, Fe
3
O
4
tác dụng với 200 ml dung dịch
HNO
3
loãng đun nóng và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu
được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Z
1
và còn lại 1,46 gam kim
loại.
1. Viết các phương trình hóa học cho các phản ứng xảy ra.
2. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HNO
3
.
GIẢI:
Đặt công thức chung của Fe (tham gia phản ứng) và Fe
3
O
4
trong hỗn hợp là
Fe
x
O
y
, số mol là a, ta có: 56ax + 16ay = 18,5-1,46 = 17,04 (1)
N
+5
+ 3e → N
+2
(trong NO)
0,3 0,1
FexOy → xFe
+2
+ yO
-2

+ (2x -2y)e
a (2x -2y)a
2ax −2ay = 0,3 (2)
Giải hệ hai phương trình (1), (2): ax = 0,27; ay = 0,12
nFe =
2 3
) ( NO Fe
n
= ax nên
3
HNO
n 0,27 2 0,1 0,64(mol) · × + ·

M C
HNO
2 , 3
2 , 0
64 , 0
3
· ·

119

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful