You are on page 1of 65

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

SAINS
TAHUN ENAM
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

SAINS
TAHUN ENAM
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Rukun Negara

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan


yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN,
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA,
KELUHURAN PERLEMBAGAAN,
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG,
KESOPANAN DAN KESUSILAAN.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya

Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif,

dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.
ISI KANDUNGAN
PERKARA MUKA SURAT

Rukun Negara v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan vi
Falsafah Pendidikan Sains Negara vii
Kata Pengantar viii
1
1
3
3
4
4
5
6
10
21 12
13
14
15
17
22

1.0 22
2.0 35

3.0 36
4.0 40
5.0 42

6.0 44
7.0 46

8.0 47
9.0 49

10.0 51
11.0 52

10.0 53
PENDAHULUAN BENTUK KURIKULUM SEKOLAH RENDAH
1

Rajah 1: Tunjang KSSR

1
TUNJANG KOMUNIKASI
TUNJANG KETRAMPILAN DIRI


TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI


Bahasa Senai
-
-
TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL & -
ESTETIKA

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN


NILAITUNJANG KEMANUSIAAN


:

1.

2.

3.
4.

5.


:
6.

7.

FOKUS


5
KEMAHIRAN BERFIKIRAN KRITIS


KEMAHIRAN BERFIKIRAN KREATIF

6:

:

:


7

induktif
deduktif
1(KBSB) 1.

2.

3.

4.

5.


Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi

Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains (Curriculum

Development Centre, 1999)


()


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

9
10
21KEMAHIRAN ABAD KE-21
(KBAT)216

1994
KBKK2011KSSR
KBAT


Rajah 2 : Hubungan Elemen Merentas Kurikulum

11
2.

Jadual 2 : Penerangan KBAT


21

3.
21

1.


12
10

13
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ( Konstruktivisme )


( Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat )

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINSPendekatan Inkuiri-Penemuan

(Pembelajaran Kontekstual)

14
Pembelajaran Masteri


-
-
-
-
-
( KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS)
-
-
-
-
-
-

Perbincangan

( Eksperimen )15
Simulasi ( Kajian Masa Depan )

( Penyelasaian Masalah )


Projek
:

(Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah )

( Pentaksiran Pengajaran dan Pembelajaran)

16

Rajah 3 : Jenis dan Keperluan Pentakiran

17
5
Rajah 4: Carta Aliran Pelaksanaan Pentaksiran PdP

18
/
/

4
/
5
1

2
6
3

4

1.

19
/ 2.

1 /

1
2
2

3
3

4
4
5

6 5


6


2060
120

qualifier

21
22

1.01.1
1
1.1.1
2

22


1.1.2 1

23


1.1.3 1

24


1.1.4 1

25


1.1.5 1

6

intrapolasi ekstrapolasi

26


1.1.6 1

27
KSSR SAINS TAHUN 6

1.1.7 1

28
KSSR SAINS TAHUN 6

1.1.8 1

29
KSSR SAINS TAHUN 6

1.1.9 1

30
KSSR SAINS TAHUN 6

1.1.10 1

31
KSSR SAINS TAHUN 6

1.1.11 1

32
KSSR SAINS TAHUN 6

1.1.12 1

33
KSSR SAINS TAHUN 6

1.2 1

1.2.1 2

1.2.2 3

1.2.3 4

1.2.4 5

1.2.5 6

34
KSSR SAINS TAHUN 6

2.0


2.1 1

2.1.1
2

35
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

SAINS HAYAT

3.0


3.1 1

3.1.1 2


yeast 3
mucor
paramecium
amoeba 4
phytoplankton

E.coli 5
bacillus
(salmonella ) 6
streptococcus
HIV
(influenza virus)

36
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

37
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

3.2 1

3.2.1 2


3
4

5
3.2.2

tapai beras pulut
tempeyogurt 6

38
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

3.2.3

3.2.4

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

39
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

4.0


4.1 1

4.1.1 2

3

4.1.2 4

5

4.1.3 6

40
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

4.1.4

4.1.5
(simbiosis)(mutualisme)
(komensalisme)(parasitisme)

4.1.6

40
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6


4.2 1

4.2.1
2

;
3
;

;

4

5
4.2.2

6

4.2.3
(simbiosis):(komensalisme)
(parasitisme)

4.2.4

41
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6
5.0


5.1 1

5.1.1 2

3
5.1.2
4

5.1.3
5

6

5.1.4

42
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6


5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

43
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6
SAINS FIZIKAL
6.0


6.1 1

6.1.1 2

3
6.1.2
4


5
6

6.1.3

44
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6


6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

45
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6
7.


7.1 1

7.1.1 2

7.1.2 // 3
/

7.1.3 4

7.1.4 5

7.1.5

7.1.6

46
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6
8.0


8.1 1

8.1.1 2

8.1.2 3

8.1.3
4

8.1.4
5


6/47
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

8.1.5

8.1.6

8.1.7

SAINS BAHAN

48
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6
9.0


9.1 1

9.1.1 2 (terbiodegradasi)
(tidak terbiodegradasi)

3

4 (tidak
terbiodegradasi)

5

6

9.1.2 (terbiodegradasi)
(tidak terbiodegradasi)

9.1.3

49
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6


9.1.4

9.1.5

9.1.6

50
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6
BUMI DAN SAINS ANGKASA
10.0


10.1 1

10.1.1
2

3
10.1.2


4

10.1.3

5

51
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6
11.0


11.1 1

11.1.1 2

3
11.1.2
4

5
11.1.3

6

11.1.4

52
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6
TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
12.0


12.1 1

12.1.1 2

3


4

5

6
12.1.2

53
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6


12.2

12.2.1

12.2.2

12.2.3


12.2.4

54
DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

12.3

12.3.1

12.3.2

12.3.3

55