1

1.1

PENDAHULUAN Perkataan akhlak ialah kata-kata jama’ dari khuluq( ‫ ,) الخلق‬pecahan daripada kata

khalq, yang mana akhlak membawa kepada seluruh aspek dalam kehidupan manusia samada zahir ataupun batin. Akhlak ialah satu sifat yang tertaman dan sebati dalam sanubari seseorang

melalui perkataan dan tingkah laku. Dan bagi Islam akhlak mestilah selari dengan apa yang ditunjukkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Akhlak dalam islam bukan sahaja mementingkan hubungan dengan manusia semata-mata tetapi juga hubungan merangkumi dengan Allah yang ,merupakan perkara yang paling penting dan juga

hubungan dengan alam sekitar, ketiga-tiga aspek ini adalah merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Akhlak yang mulia adalah merupakan matlamat asasi bagi risalah Islam. Akhlak yang mulia adalah tanda dan hasil dari iman yang sebenar. Tidak ada nilai bagi iman yang tidak disertai oleh akhlak. Akhlak juga merupakan amal paling berat yang diletakkan didalam neraca hamba pada hari kiamat. Dan akhlak juga merupakan sendi yang mengikat kukuh perhubungan dalam sesebuah masyarakat. Dalam kewujudan, kestabilan dan keamanan dan kesejahteraan masyarakat akan terjamin kekal. Dan disini menunjukkan bahawa dengan berakhlaklah sesebuah masyarakat itu kekal dan ini adalah warisan dari tokoh-tokoh yang terdahulu yang tidak lain dan tidak bukan para nabi dan para Rasul. Kehadirannya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraaan masyarakat khususnya dan umat manusia umumnya.

2

2.1

DEFINISI AKHLAK Perkataan akhlak ialah kata-kata jama’ dari khuluq ( ‫ ,)الخلق‬pecahan daripada kata

khalq. Menurut Ibnu Athir khuluq atau akhlak itu ialah bentuk (kejadian) manusia dari sudutnya yang batin, sementara khalq pula ialah bentuk (kejadian) manusia dari sudutnya yang lahir. Pendapat ibnu Athir jelas menghubungkan akhlak itu dengan bentuk kejadian manusia: iaitu paduan antara bentuk kejadian yang lahir yang biasa disebut dengan jasmani dan bentuk kejadian yang batin yang biasa disebut dengan rohani. Imam al-shadiq berkata bahawa Nabi bersabda “ mahukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang menyerupai diriku?” Orang-orang menjawab ,” Tentu, ya Rasulullah.” Rasulullah bersabda.” Mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya diantara kamu sekalian, halus sikapnya, berbakti kepada kerabatnya, cinta terhadap saudaranya, saling sabar dalam membela kebenaran , paling mampu mengekang amarah, pemaaf dan sanggup menguasai dirinya, baik ketika senang mahupun marah.” Akhlak juga bermaksud budi perkerti dan sifat. Setiap orang hendaklah mempunyai akhlak atau sifat-sifat yang baik dan mulia. Budi pekerti yang tinggi mestilah dimiliki oleh semua orang. Akhlak amatlah penting, Rasulullah diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana disebut didalam hadis yang bermaksud: sesungguhnya aku (nabi Muhammad saw) diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak( budi pekerti).(Mohamed Abu.1996:92-93) Akhlak juga merupakan berbuatan yang lahir dari kemahuan dan pemikiran, dan mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan itu adalah tujuan yang baik yang tidak perlu dicari alasannya kecuali pada diri sendiri, dan manfaatnya berlaku untuk pelakunya sendiri, seperti kejujuran dan keberanian. Dan kadang-kadang sikap yang dilakukan seseorang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, contohnya keadilan, amanah, menepati janji. Dan kesimpulannya akhlak adalah jalan menuju kebahgiaan manusia , samada individu itu sendiri atau masyarakat.(Musa Subaiti 1996:25)

3

3.1

DEFINISI ISLAM Islam yang dijelaskan oleh Allah dalam al-Quran adalah agama Allah seperti yang

disebutkan dalam ayat19 surah al-Imran tafsirnya: “Dan agama Islam juga adalah agama yang sempurna lagi diredhai Allah”. Islam menurut bahasa ialah tunduk dan berserah, taslim dan selamat. Dan juga membawa maksud taat,damai, aman dan tidak ada kecacatan, baik dari sudut zahir mahupun dari sudut batin, patuh dan masuk kepada kesejahteraan. Dari segi istilah pula ialah mentauhidkan Allah, patuh kepada perintah-Nya, akur dan ikhlas beribadat dengan apa yang dibawa daripada Allah melalui para Rasul-Nya.. Islam juga ialah sebuah agama yang dibawa oleh nabi Muhammad yang mana nama itu bukanlah hasil ijtihad nabi. Namun ia adalah daripada Allah.(Ab.Latif b. Muda 1998:59-60) Agama Islam merupakan agama yang sempurna lagi diredhai Allah. Pengertian Islam yang umum dan menyeluruh seperti yang digariskan oleh Islam sendiri adalah alistislam Lillah ataupun al-Islam iaitu penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah yang mencipta alam semesta adalah lambang yang hakiki kepada al-Din atau agama segala makhluk termasuk agama kepada seluruh alam semesta atau alam sejagat di langit dan di bumi khususnya ialah agama kepada umat manusia. Penyerahan ini bererti kerelaan memasuki ‘daerah atau lipatan Ilahi’, iaitu segala yang dihadapi dalam hidup mestilah ditundukkan kedalam garis lingkungan atau daerah Ilahi yang terpelihara dan terselamat. Ia merengkumi tiga cara iaitu akidah yang terpelihara, akhlak yang terpelihara dan sistem perundangan yang terpelihara. Dengan menyerahkan ketiga-tiga ini kepada Allah , manusia akan dapat mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. (Haron Din 2007:2-3) Secara umumnya Islam boleh didefinisikan dalam dua perspektif pertama,”

kepatuhan, ketundukkan dan ketaatan terhadap syariat yang dibawa oleh baginda rasulullah s.a.w secara zahir dan batin dengan penuh keikhlasan lahir daripada kesedaran diri bukan kerana terpaksa.” Dan yang kedua ,” sesuatu peraturan umum dan undangundang yang bersifat sempurna dan menyeluruh merangkumi seluruh ruang lingkup

4

kehidupan manusia dalam mengatur perancangan dan sistem hidup mereka,orang yang mentaati diberikan pahala orang yang mengingkarinya dikenakan dosa.(Fadzilullah Hj Shuib 2007:91) 4.1 DEFINISI IMAN Iman dari sudut bahasa membawa maksud tasdiq, Iaitu membenarkan, percaya dan amanah. Dan menurut Abu Hassan al-Asy’ari, iman ialah membenarkan Allah dan Rasul-rasulnya dan kepercayaan ini tidak sah kecuali dengan mengenal Allah. Dan iman juga bermaksud membenarkan nabi Muhammad s.a.w. dalam setiap apa yang dibawa oleh Baginda tanpa sebarang keraguan sedikit pun. Dan iman juga membenarkan didalam hati, mengucapkan dengan lidah dan melakukan amalan dengan anggota.(Ab.Latif bin muda 1998.62-64) Dan ia juga jelas disebut didalam hadis nabi riwayat daripada Abu Hurairah dimana Jibril a.s. bertanya Rasulullah: terjemahannya: apakah iman itu? Jawab Rasulullah: iman ialah kepercayaan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, bertemu dengannya, para Rasul-Nya serta percaya kepada hari kebangkitan.

5.1

HUBUNGAN AKHLAK DENGAN ISLAM Kedudukan akhlak dalam Islam amat jelas lagi nyata. Akhlak merupakan hasil

buah dari pohon Islam dan bumi Iman. Akhlak adalah nilai pengisi atau nilai pengindah binaan Islam dan fondisi Iman. Oleh kerana itu, akhlak menjadi unsur yang mengisi setiap juzu’Nya. Bermula dari risalahNya akhlak menjadi matlamat dari pengutusan Rasulullah (s.a.w.). Dalam Iman itu sendiri ditegaskan oleh al-Qur’an tentang unsur akhlaknya (unsur Al-Birr) atau kebaikan. Nilai bagi seorang yang menganut Islam ialah nilai akhlaknya seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah (s.a.w.). Bahawa seorang Islam itu ialah yang mana orang ramai terselamat dari tangan dan lidahnya. Nyatalah bahawa nilai seorang beriman itu ialah nilai akhlaknya. Rasulullah (s.a.w.) bersabda

5

“Sungguh menakjub (mengkagumkan) sifat seorang mukmin. Amalnya semuanya baik. Hal seperti tidak berlaku melainkan pada si mukmin. Jika menerima kesenangan ia bersyukur maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ditimpa bencana ia bersabar maka itu adalah kebaikan baginya.” (Mohd. Sulaiman B. Hj. Yasin 1992: 29) . Dari kajian ilmu sosiologi dapat ditemui bahawa fenomena agama Islam begitu rapat kaitannya dengan fenomena akhlak. Bahkan didapati kedua-dua fenomena tersebut berkait sebati sehingga sulit untuk dibezakan, sehingga fenomena akhlak itu lebih dikenali sebagai fenomena keagamaan. Perkaitan yang sebati ini mentafsirkan bahawa akhlak itu telah diwarnai oleh nilai agama Islam. Ertinya akhlak itu telah diberikan nilai keagamaan dan nilai kekudusan yang wajib dipelihara dan dipertahankan. Sudah pasti bahawa akhlak yang mempunyai nilai keagamaan atau nilai kekudusan itu akan memberikan kesan yang positif kepada kegiatan hidup dalam suatu masyarakat. Walau bagaimanapun, agama akan tetap dan terus mengambil peranan yang penting dalam akhlak. Agamalah yang menjamin akhlak supaya dihormati. Agama juga dihormat. Agama juga yang mengambil tugas menyedarkan hati-hati manusia yang beranganberangan hendak menentang akhlak. (Mohd. Sulaiman B. Hj. Yasin 1992: 65-66). Hadith tersebut bermaksud bahawa Rasulullah s.a.w, telah ditanya oleh salah seorang sahabat yang berada di sebelah hadapan : “apakah dia agama itu, wahai Rasulullah?” jawab Rasulullah s.a.w : “ Akhlak yang baik!” kemudian seorang yang berada dikananya bertanya “Apakah dia agama itu wahai Rasulullah s.a.w “ Jawab Rasulullah s.a.w : “ Akhlak yang baik.” Kemudian seorangyang berada di sebelah kirinya bertanya : “Apakah dia akhlak yang baik?” Rasulullah s.a.w menjawab : “Akhlak yang baik!”. Dan akhirnya seorang yang berada disebelah belakangnya juga bertanyakan : “Apakah dia agama?” jawab Rasulullah s.a.w : “Apakah masih tidak faham bahawa agama itu tidak marah”. (Mohd. Sulaiman B. Hj. Yasin 1992: 66).

6

6.1

HUBUNGAN AKHLAK DENGAN IMAN Hubungan diantara akhlak dan iman maka dengan sendiri dan tabienya seerat dan

sekuat itulah juga hubungan diantara akhlak dan akidah di dalam Islam. Akhlak Islam adalah pancaran dari tenaga kekuatan Imannya. Akidah yang hanya terapung diatas permukaan akal dan teori tidak akan menghasilkan kesan. Hanya akidah yang diperkukuh oleh akal, yang sentiasa tergambar pada ingatan, yang sentiasa hadir dalam jiwa, yang sentiasa hidup dalam hati. Itulah Iman yang akan memberikan tenaga kekuatan iradah atau kemahuan dan keazaman dalam jiwa untuk melakukan apa yang disukai dan diredhai Allah. Akidah yang sedemikian itulah yang dapat menghidupkan hati dan jiwa sehingga dapat melahirkan sifat-sifat yang mulia dalam hati yang mulia. (Mohd. Sulaiman B. Hj. Yasin 1992: 67). Keimanan kepada Allah adalah hakikat yang teragung sumber kepada segala hakikat dialam wujud. Sementara keimanan kepada hari akhirat atau hari pembalasan yang adil secara mutlak adalah hakikat kewujudan hidup yang sebenar yang hakiki dan abadi sebagai natijah yang pasti dan kehidupan duniawi. Dalam kedua-dua hakikat tersebut terumus dan tersimpul segala ciri akidah Islam. Oleh kerana itu dalam al-Quran dan Hadith kerap sekali menyebut kedua-duanya secara beriringan. Dalam kedua-dua hakikat yang menjadi asas akidah Islam terkandung ikatan hubungan dengan aspek akhlak dalam Islam. Aspek hubungan tersebut ialah bahawa akidah berfungsi sebagai penyedar, penggerak dan penggalak kepada hati kecil atau kesedaran akhlak pada diri manusia dalam kedua-dua arahnya, iaitu arah untuk bertindak dalam kegiatan yang bernilai baik dan diredhai Allah, serta meninggalkan kegiatan yang bernilai jahat dan dimurkai oleh Allah. (Mohd. Sulaiman B. Hj. Yasin 1992: 68). Keimanan kepada Allah dan hari akhirat bukan sahaja menjadi asas dan teras yang membezakan antara Islam dan akhlak-akhlak lainnya tetapi juga dengan sendirinya membezakan kesannya kepada akhlak. Keimanan kepada kedua-dua hakikat tadi memberi kesan yang positif. Sebaliknya kepercayaan yang lain atau penafian kepada kedua-dua hakikat tersebut memberikan kesan yang negatif. Hubungan yang lazim antara keimanan dan hari akhirat dengan keberkesanannya membentuk akhlak yang baik, atau sebaliknya,

7

ketidak beriman dengan dua hakikat tadi dengan keberkesanan mambentuk akhlak yang jahat dan buruk mendapat pengakuan dari al-Quran sendiri dalam sepotong ayatNya yang bermaksud: “Bagi orang-orang yang tidak beriman hari akhirat ampunya sifat-sifat yang buruk dan bagi Allah sifat-sifat yang tertinggi. Dan dia (Allah) Maha Perkasa lagi Maha Hikmah.” Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat akan dikesani dengan sifatsifat Allah yang termahal dan tertinggi yang akan mengesani pula pelbagai perlakuan dan kegiatan hidupnya. Akhlak membuktikan subur imannya. Menepati dengan hakikat maka kemuncak ketinggian seorang mukmin ialah keikhlasannya. (Mohd. Sulaiman B. Hj. Yasin 1992: 68-69).

7.1

KEPENTINGAN HUBUNGAN AKHLAK DENGAN IMAN DAN ISLAM Untuk membuat penilaian yang tepat terhadap sesuatu perbuatan. Akhlak juga

dapat memberi penilaian yang tepat terhadap seseorang manusia. Dengan akhlak seseorang itu dapat dinilai dengan teliti, samada baik atau buruk melihat semula kepada akhlak seseorang. Jika baik akhlaknya maka baiklah seseorang itu, jika buruk akhlaknya maka buruklah seseorang itu. Dan sebagaimana di dalam islam akhlak ini begitu ditekankan untuk menjaga kesucian islam itu sendiri.

Dan juga untuk meningkatkan insaniah (sahsiah) insan sehingga ke tahap sesuatu ummah insaniah yang benar-benar berkualiti.Ummah insaniah adalah ummah yang benarbenar meliputi semua aspek termasuklah yang paling penting iaitu akhlak, kerana akhlak seseorang dapat memasuki syurga dan kerana akhlak juga seseorang itu dimasukkan kedalam neraka. Dapat dilihat betapa penting akhlak dalam iman dan islam setiap muslim. Sebagaimana kita melihat Allah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, ketinggian dan kemuliaan dan keagongan akhlak Utusan-Nya, Rasulullah yang mana tidak ada seorang manusia yang mendapat penghormatan yang sedemikian agong dengan pengisytiharan dan pengiktirafan yang paling kudus dari Allah Tuhan Maha Pencipta alam semesta. Oleh kerana pengisytiharan dan pengiktirafan ini datang dari Allah sendiri

8

maka hakikat keagongan akhlak Muhammad (s.a.w.) tetap dan terus menerus terbukti dalam sepanjang sejarah tanpa ada suatu kuasa pun yang dapat menahan arus pembuktian tersebut

Selain

daripada

itu

adalah

untuk

keharmonian,

kesejahteraan,

kedamaian,keamanan, dan kebahagiaan semua anggota dalam masyarakat dari berbagai lapisan darjat dan kedudukan. Akhlak dapat melahirkan kesejahteraan. Akhlak yang mulia tidak membezakan setiap lapisan masyarakat, maka tidak akan wujud masyarakat yang teragung dan yang terpinggir, hubungan akan menjadi erat dan manusia tidak akan berpecah belah atau berpuak-puak, kerana didalam islam telah digariskan semua itu.

8.1.1 8.1.1

KESAN HUBUNGAN AKHLAK DENGAN IMAN DAN ISLAM Benar dan jelas dalam pertuturan Seseorang itu bila dikesani dengan akhlak yang mulia akan berlaku perubahan pada percakapan iaitu sentiasa bercakap benar serta jelas. Ini terbukti dari hadith Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta’ yang membawa maksud bahawa selagi seorang hamba bercakap dusta atau berusaha untuk berdusta, maka terlekat pada hatinya suatu titik hitam hingga menyelebungi hatinya.

8.1.2

Beramanah Seseorang yang berakhlak baik akan menjadikan dirinya juga beramanah, tidak curang dalam muamalat dan sebagainya. Ini kerana curang dan mengkhianati amanah itu setengah daripada alamat orang munafik. Dengan ini jelas mengkhianati amanah adalah setengah daripada alamat orang munafik. Orang yang berakhlak baik sudah tentu menjauh diri dari sifat ini. Dan dengan

9

menjauhi sifat ini sudah tentu akan mencapai kemuliaan terhadap seseorang itu sama ada di dunia atau akhirat.

8.1.3

Memelihara Lidah Seseorang yang dikesani oleh akhlak yang mulia akan memelihara lidahnya dari mengatakan kata-kata yang tidak baik. Bahkan sentiasa membiasakan lidah dengan kata-kata yang baik.Ini jelas dilihat dari Hadith Rasulullah s.a.w. yang mana diriwayatkan oleh al-Bukhari yang menjelaskan sesiapa yang beriman terhadap Allah S.W.T. dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata tentang kebaikan, kalau tidak hendaklah ia berdiam diri. Dengan memelihara lidah selain dari melepaskan diri dari menyakiti orang ia juga mendapat keberkatan dari Allah S.W.T.. Bila mendapat keberkatan sudah tentu akan mencapai kemuliaan dari Allah S.W.T.

8.1.4

Membersihkan diri dari sifat dengki dan sifat dendam Seorang mukmin yang dikesani oleh akhlak yang mulia akan menghakiskan segala sifat kecelaan, bahkan membersihkan diri dari hasad dengki dan dendam. Malah sentiasa beradab dan bersopan santun. Keberkatan akhlak yang baik membuatkan manusia tidak lagi mempunyai sifat hasad dengki dan dendam.

8.1.5

Melahirkan pengorbanan Seseorang bila dikesani oleh akhlak yang baik menjadikan seseorang itu pemurah dan pemberi tanpa perlu menunggu manfaat atau maslahat keduniaan.

10

Atau dalam erti kata lain, tidak berharap memperolehi nikmat dengan segera. Ini kerana tujuannya adalah semata-mata taat kepada Allah S.W.T. atau beriman kepadanya. Apabila seseorang itu betul-betul berakhlak mulia, ia tidak akan merasa lemah lagi dari berusaha bersunguh-sungguh untuk melakukan sesuatu di dunia ini sekalipun terpaksa menggorbankan setiap apa yang dimiliki dalam kehidupan ini. Mereka berjihad di jalan Allah S.W.T. dengan hartanya dan dirinya semata-mata kerana Allah S.W.T.. Allah S.W.T. berfirman yang bermaksud “Orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah S.W.T. dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah S.W.T. Mereka itulah orang-orang yang benar” 8.1.6 Berukhuwwah dan tolong menolong Jika seseorang Islam itu melazimi serta melaksanakan akhlak mulia sebagaimana yang dianjurkan oleh al-Qur’an al-Karim, maka akan lahirlah perasaan lemah lembut, hormat menghormati sesama manusia serta akan terhindar sikap suka menyakiti orang lain seperti menjatuhkan maruah seseorang atau menahan dan menyekat kebebasan seseorang. Oleh itu akan lahirlah masyarakat yang bersaudara, berkasih sayang dan bersimpati terhadap yang lain.

9.1

CIRI-CIRI MUSLIM BERAKHLAK MULIA BERTERASKAN IMAN DAN

ISLAM

9.1.1

Berbuat baik kepada kedua ibu bapa Ini adalah salah satu amalan yang disukai oleh Allah. Antara ciri-ciri umat islam

yang berakhlak adalah yang berbuat baik terhadap kedua ibu bapanya selagi mana tidak bertentangan dengan ajaran agama islam yang sebenar. Hal ini dapat di lihat hubungan diantara iman dan islam dengan akhlak adalah sesuatu yang begitu rapat.

11

Akhlak yang mulia adalah lahir daripada iman yang kukuh dan agama yang sempurna iaitu islam. Selaras dengan sebuah hadith :

Ibnu Mas’ud pernah bertanya kepada Baginda :

“apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah?” Rasul menjawab “mengerjakan solat pada waktunya” Ia bertanya : “kemusian apa?”Rasul menjawab : “berbakti kepada dua orang ibu bapa” Ia bertanya lagi: “kemudian apa?” Baginda bersabda : “Berjihad pada jalan Allah” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

9.1.2

Berbuat baik kepada anak-anak yatim

Berbuat baik kepada anak yatim juga adalah tergolong dalam akhlak yang mulia. Hal ini kerana anak yatim tidak punyai ibu dan bapa yang dapat mencurahkan kebahagian dan kegembiraan buat mereka seperti kanak-kanak lain. Ini dapat dibuktikan dengan keperihatinan Rasulullah terhadap anak-anak yatim sehingga Rasullah pernah mengambil seorang kanak-kanak yang telah kematian bapa, kerana gugur di medan peperangan sebagai sebahagian daripada keluarga Baginda. Berikutan daripada kisah ini dapat dilihat islam dan akhlak mempunyai hubungan dimana walaupun bapa kanak-kanak tersebut gugur dalam peperangan, namun anaknya tetap terbela dengan balasan yang diberikan oleh Allah. Rasulullah besabda : “Aku dan orang yang menanggung (memelihara)anak yatim (dengan baik)ada di syurga bagaikan ini…”(sambil memberi isyarat dengan merentangkan kedua-dua jari telunjuk dan jari tengahnya)

12

(Riwayat Bukhari) 9.1.3 Memuliakan tetamu

Memuliakan tetamu adalah salah satu akhlak mulia yang berhubung kait dengan iman dan islam, seseorang yang berakhlak mulia tidak akan memarahi tetamu, malah menyambut tetamu dengan hati terbuka. Seperti sabda Rasullah S.A.W. : “sesiapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tetamunya” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

9.1.4

Menjalin hubungan Silaturrahim

Menjalin hubungan silaturrahim dapat dilihat dari contoh yang telah dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. didalam mempersaudarakan antara golongan muhajirin dan ansar sewaktu Baginda Berjaya mendirikan kerajaan islam di Madinah.Melihat kepada peristiwa ini, akhlak mulia yang ditonjolkan oleh Rasullah itu memperlihatkan akhlak iman dan islam mempunyai hubungan dalam menyatukan umat islam dan mempunyai iman yang kukuh sehingga sanggup berkorban sesama sendiri untuk mengeratkan silaturrahim. Rasulullah bersabda : “sesiapa yang suka dibentangkan kepadanya jalan rezekinya serta dipanjangkan umurnya maka hendaklah ia menyambung silaturrahim.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

13

9.1.5

Bersahabat dengan orang soleh

Bergaul atau bersahabat dengan orang-orang soleh adalah salah satu akhlak yang mulia dan dapat melahirkan kesan yang mendalam kerana serba sedikit akhlak mulia yang ada pada orang soleh itu akan menjadi ikutan kepada orang di sekelilingnya. Maka orang soleh yang mempunyai iman yang tinggi serba sedikit dapat membantu melahirkan generasi berakhlak mulia. Rasulullah bersabda :

“ Perumpamaaan teman yang soleh dan teman yang jahat ialah laksana pembawa wangi-wangian dan tukang besi, adapun pembawa wangi-wangian sama ada dia memberimu sedikit ataupun kamu membeli daripadanya sedikit, ataupun kamu dapat mencium daripadanya bau-bauan yang wangi. Adapun tukang besi samada dia membakar bajumu, ataupun kamu mencium daripadanya bau-bau yang busuk.” Riwayat Bukhari dan Muslim)

KESIMPULAN Akhlak merupakan perkara yang sememangnya sebati dalam kehidupan manusia. Sebagaimana agama tidak terpisah dengan manusia dan begitu jugalah dengan akhlak yang merupakan salah satu ciri-ciri yang terpenting dalam kehidupan manusia, dan seperti yang diketahui bahawa akhlak yang sebenar ialah akhlak yang baik yang mana yang berlandaskan Al-Quaran dan as-Sunnah. Dan hatta orang yang tidak beragama pun dikira akhlak itu adalah agamanya begitulah pentingnya akhlak. Dan bagi manusia seluruhnya untuk menjadi manusia yang berjaya ialah sesesorang itu dapat mempraktikkan akhlak yang baik dan meninggalkan yang buruk

14

dalam kehidupannya dan berjaya juga menghidupkannya dalam sebuah institusi keluarga dan yang paling berkesan ialah di dalam sesebuah masyarakat, yang menjadikan Rasulullah sebagai model atau ikutan dalam setiap perkara yang dilakukan. Dengan ini jelaslah bahawa hubungan akhlak dengan iman dan islam saling berkait rapat antara satu sama lain dalam melahirkan akhlak seseorang muslim yang benar-benar berkualiti, tanpa salah satu daripada aspek tersebut maka akhlak yang lahir tidak sempurna.

RUJUKAN
1) Musa Subaiti.1996. Akhlak Keluarga Muhammad s.a.w. Jakarta. Pt lentera

basritama.
2) Fadzlullah Shuib.2007. Pemikiran dan Tamadun Islam. Kuala Lumpur. Terbitan

Al-Hidayah Publication.
3) Haron Din. 2007. Islam: Jihad Sebagai Survival Insan. Kuala Lumpur. Terbitan

PTS Millennia Sdn. Bhd.
4) Mohamed bin abu. 1996.Panduan Insan Mukmin: dalam kegiatan hidup seharian.

Selangor. Terbitan Pustaka Ilmi.

15

5) Ibnu Sahli dan Abu Muhammad Saifuddin. 2007. Meneladani kemuliaan akhlak

Rasulullah. Pustaka Azhar.
6) Chabib Thoha. Saifuddin Zuhri. Syamsudin Yahya. 1999. Metodologi Pengajaran

Agama. Pustaka Pelajar Offset.

7) Mohd Sulaiman Yasin.1992. Akhlak Dan Tasawuf. Kuala lumpur. Cetakan

Mas’adah(M) Sdn.Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful