You are on page 1of 36

1DepEd Form 137-E Republika ng Pilipinas LRN - 106661100011

(Republic of the Philippines)


Kagawaran ng Edukasyon
(Department of Education)
KAWANIHAN NG EDUKASYONG ELEMENTARYA
Rehiyon III
(Region III)
PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD)
1. Pangalan: BUGARIN ROVIC A. Sangay: Tarlac Paaralan: San Manuel E/S
(Name) Apelyido Unang Pangalan M.I (Division) (School)
Kasarian M Petsa ng Kapanganakan: 10 14 - 04 Pook: San Manuel, Tarlac Petsa ng Pagpasok: 06 04 12
(Sex) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod ( Date of Entrance)
(Town/Province/City)
Magulang/Tagapag-alaga: Mr. Rodillo Bugarin Lanat, San Manuel, Tarlac Farmer
Pangalan Tirahan Hanapbuhay
(Name) (Address) (Occupation)
PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)
Grade I School: San Manuel Elementary Grade II School: San Manuel Elementary
School Year: 2012- 2013 School Year: 2013 - 2014
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP AP AP AP 81.00 Mother Tongue AP AP AP AP 80
Filipino AP AP AP AP 80.00 Filipino AP AP AP AP 81
English D D 78.00 English D D D D 79
Mathematics AP AP AP AP 81.00 Mathematics AP AP AP AP 80
Araling Panlipunan D D AP AP 79.00 Araling Panlipunan AP AP AP AP 81
PROMOTED

PROMOTED
MAPEH D AP AP AP 80.00 MAPEH AP AP AP AP 80
Music D AP AP D 80.00 Music AP AP AP AP 80
Art D D AP AP 80.00 Art AP AP AP AP 80
Physical Education AP AP AP AP 81.00 Physical Education AP AP AP AP 80
Health AP AP AP AP 80.00 Health AP AP AP AP 80
Eduk. Sa Pagpapakatao D D D AP 79.00 Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP AP AP 80

General Average 79.71 General Average 80.14


Eligibility for Admission to Grade: Two Eligibility for Admission to Grade: Three
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
Grade III School: San Manuel Elementary Grade IV School: San Manuel Elementary
School Year 2014- 2015 School Year: 2015 - 2016
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue D D AP D 79 Filipino 79 78 77 78 78
Filipino D D D AP 79 English 76 75 75 75 75
English D D D AP 79 Science 78 77 77 75 77
Science D D D AP 79 Mathematics 77 76 75 76 76
Mathematics D D D AP 79 Araling Panlipunan 79 80 79 79 79
PROMOTED

Araling Panlipunan D D D AP 79 Edukasyong Pantahan at 80 81 80 82 80


PROMOTED

Pangkabuhayan
MAPEH AP D AP AP 80
MAPEH 78 78 78 80 79
Music D D AP AP 79
Music 76 76 75 76
Art D D AP AP 79
Art 77 77 76 77
Physical Education D D AP AP 80
Physical Education 79 79 80 84
Health AP D AP AP 80
Eduk. Sa Pagpapakatao
Health 80 81 80 81
D AP AP AP 81
Eduk. Sa Pagpapakatao 76 77 75 76 76
General Average 79.38
General Average 77.5
Eligibility for Admission to Grade: Four
Eligibility for Admission to Grade: Five
Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade V School: San Manuel Elementary Grade VI School: San Manuel Elementary
School Year: 2016 - 2017 School Year: 2017 - 2018
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Filipino 81 82 83 84 83 Filipino
English 80 80 81 83 81 English
Science 81 82 83 83 82 Science
Mathematics 81 81 81 82 81 Mathematics
Araling Panlipunan 80 80 81 83 81 Araling Panlipunan
Edukasyong Pantahanan 80 82 83 85 83 Edukasyong Pantahanan
PROMOTED

at Pangkabuhayan at Paangkabuhayan
MAPEH 81 81 82 83 82 MAPEH
Music 81 81 81 82 Music
Art 80 80 82 83 Art
Physical Education 82 83 84 84 Physical Education
Health 80 81 82 83 Health
Eduk. Sa Pagpapakatao 82 81 81 81 81 Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average 82 General Average


Eligibility for Admission to Grade: Six Eligibility for Admission to Grade: Seven
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
III. CHARACTER BUILDING

Gr. I Sch. Yr. 2012 - 2013 Gr. II Sch. Yr. 2013- 2014 Gr. III Sch. Yr. 2014 - 2015
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly C C C C C D D D D D D D D D D
2.Courtesy C C C C C D D D D D D D D D D
3.Helpfulness & Cooperation C C C C C D D D D D D D D D D
4.Obedience C C C C C D D D D D D D D D D
5.Consideration For Others C C C C C D D D D D D D D D D
6.Sportmanship C C C C C D D D D D D D D D D
7.Love Of Country C C C C C D D D D D D D D D D
8.Self Reliance C C C C C D D D D D D D D D D
9.Industry C C C C C D D D D D D D D D D
10.Cleanliness & Orderliness C C C C C D D D D D D D D D D
11.Resourcefulnes and Creativity C C C C C D D D D D D D D D D
12.Prompteness and Punctuality C C C C C D D D D D D D D D D
13.Sense of Responsibility C C C C C D D D D D D D D D D
14.Love of God C C C C C D D D D D D D D D D

Gr. IV Sch. Yr. 2015 - 2016 Gr. V Sch. Yr. 2016 - 2017 Gr. VI Sch. Yr. 2017 - 2018
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

A Outstanding C Satisfactory
B Very Satisfactory D Needs Improvement
IV. ATTENDANCE RECORD
Grade No. of No. of School Days Cause No. of Cause No. of School Days
School Days Absent Times Present
Tardy
I 202 22 Fever, stomachache 0 180
II 202 2 Fever 0 198
III 200 2 Fever 0 199
IV 201 2 Fever 0 199
V 201 2 fever 0 199
VI

CERTIFICATE OF TRANSFER
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this is a true record of the Elementary School Permanent Record ___________________________ .He /She is

eligible for transfer and admission to _______________.

______________________
Signature
______________________ ______________________
Date Designation
1DepEd Form 137-E Republika ng Pilipinas LRN - 106661110019
(Republic of the Philippines)
Kagawaran ng Edukasyon
(Department of Education)
KAWANIHAN NG EDUKASYONG ELEMENTARYA
Rehiyon III
(Region III)
PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD)
1. Pangalan: DAR JUDE ADRIAN EZIKHIEL D. Sangay: Tarlac Paaralan: San Manuel E/S
(Name) Apelyido Unang Pangalan M.I (Division) (School)
Kasarian M Petsa ng Kapanganakan: 03 30 - 06 Pook: San Manuel, Tarlac Petsa ng Pagpasok: 06 04 12
(Sex) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod ( Date of Entrance)
(Town/Province/City)
Magulang/Tagapag-alaga: Mr. & Mrs. Judy Dar Lanat, San Manuel, Tarlac Driver
Pangalan Tirahan Hanapbuhay
(Name) (Address) (Occupation)
PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)
Grade I School: San Manuel Elementary Grade II School: San Manuel Elementary
School Year: 2012- 2013 School Year: 2013 - 2014
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue D D D AP 78.75 Mother Tongue AP AP AP AP 81
Filipino D D D AP 79.75 Filipino AP AP AP AP 80
English D D 76 English D D D D 79
Mathematics D D D D 78.25 Mathematics D D D D 79
Araling Panlipunan D AP AP AP 80 Araling Panlipunan D AP AP AP 80
PROMOTED

PROMOTED
MAPEH AP AP AP AP 80.75 MAPEH AP AP AP AP 81
Music AP AP AP AP 80 Music AP AP AP AP 80
Art D AP AP AP 80.25 Art AP AP AP AP 81
Physical Education AP AP AP AP 81.5 Physical Education AP AP AP AP 81
Health AP AP AP AP 81.25 Health AP AP AP AP 81
Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP AP AP 80.75 Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP AP AP 81

General Average 79.18 General Average 80.14


Eligibility for Admission to Grade: Two Eligibility for Admission to Grade: Three
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
Grade III School: San Manuel Elementary Grade IV School: San Manuel Elementary
School Year 2014- 2015 School Year: 2015 - 2016
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP AP AP AP 82 Filipino 80 81 82 83 82
Filipino AP AP AP AP 82 English 79 80 81 81 80
English D AP AP AP 81 Science 80 81 81 81 81
Science D AP AP AP 81 Mathematics 78 77 80 81 79
Mathematics AP AP AP AP 82 Araling Panlipunan 81 81 82 82 82
PROMOTED

Araling Panlipunan AP AP AP AP 82 Edukasyong Pantahan at 85 85 86 87 86


PROMOTED

Pangkabuhayan
MAPEH AP AP AP AP 82
MAPEH 82 82 83 83 83
Music AP AP AP AP 82
Music 80 81 82 82
Art AP AP AP AP 83
Art 80 81 82 82
Physical Education AP AP AP AP 82
Physical Education 85 84 85 85
Health AP AP AP AP 81
Eduk. Sa Pagpapakatao
Health 83 83 84 84
AP AP AP AP 82
Eduk. Sa Pagpapakatao 85 85 85 86 85
General Average 81.75
General Average 82.25
Eligibility for Admission to Grade: Four
Eligibility for Admission to Grade: Five
Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade V School: San Manuel Elementary Grade VI School: San Manuel Elementary
School Year: 2016 - 2017 School Year: 2017 - 2018
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Filipino 80 81 82 83 82 Filipino
English 80 80 81 81 81 English
Science 80 82 83 84 82 Science
Mathematics 80 80 80 80 80 Mathematics
Araling Panlipunan 81 81 82 84 82 Araling Panlipunan
Edukasyong Pantahanan 82 83 85 87 84 Edukasyong Pantahanan
PROMOTED

at Pangkabuhayan at Paangkabuhayan
MAPEH 84 83 84 85 83 MAPEH
Music 81 83 84 85 Music
Art 82 82 84 85 Art
Physical Education 86 84 84 86 Physical Education
Health 85 82 83 85 Health
Eduk. Sa Pagpapakatao 85 85 85 86 85 Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average 82 General Average


Eligibility for Admission to Grade: Six Eligibility for Admission to Grade: Seven
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
III. CHARACTER BUILDING

Gr. I Sch. Yr. 2012 - 2013 Gr. II Sch. Yr. 2013- 2014 Gr. III Sch. Yr. 2014 - 2015
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly D D D D D D D D D D D D D D D
2.Courtesy D D D D D D D D D D D D D D D
3.Helpfulness & Cooperation D D D D D D D D D D D D D D D
4.Obedience D D D D D D D D D D D D D D D
5.Consideration For Others C C C C C D D D D D D D D D D
6.Sportmanship D D D D D D D D D D D D D D D
7.Love Of Country D D D D D D D D D D D D D D D
8.Self Reliance D D D D D D D D D D D D D D D
9.Industry D D D D D D D D D D D D D D D
10.Cleanliness & Orderliness C C C C C D D D D D D D D D D
11.Resourcefulnes and Creativity D D D D D D D D D D D D D D D
12.Prompteness and Punctuality D D D D D D D D D D D D D D D
13.Sense of Responsibility D D D D D D D D D D D D D D D
14.Love of God D D D D D D D D D D D D D D D

Gr. IV Sch. Yr. 2015 - 2016 Gr. V Sch. Yr. 2016 - 2017 Gr. VI Sch. Yr. 2017 - 2018
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

A Outstanding C Satisfactory
B Very Satisfactory D Needs Improvement
IV. ATTENDANCE RECORD
Grade No. of No. of School Days Cause No. of Cause No. of School Days
School Days Absent Times Present
Tardy
I 202 22 Fever, stomachache 0 180
II 202 2 Fever 0 198
III 200 2 Fever 0 199
IV 201 2 Fever 0 199
V 201 2 fever 0 199
VI

CERTIFICATE OF TRANSFER
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this is a true record of the Elementary School Permanent Record ___________________________ .He /She is

eligible for transfer and admission to _______________.

______________________
Signature
______________________ ______________________
Date Designation
1DepEd Form 137-E Republika ng Pilipinas LRN - 106664130013
(Republic of the Philippines)
Kagawaran ng Edukasyon
(Department of Education)
KAWANIHAN NG EDUKASYONG ELEMENTARYA
Rehiyon III
(Region III)
PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD)
1. Pangalan: FACUNLA SHAN CARL M. Sangay: Tarlac Paaralan: San Manuel E/S
(Name) Apelyido Unang Pangalan M.I (Division) (School)
Kasarian M Petsa ng Kapanganakan: 05 26 - 06 Pook: San Vicente, San Manuel, Tarlac Petsa ng Pagpasok: 06 04 12
(Sex) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod ( Date of Entrance)
(Town/Province/City)
Magulang/Tagapag-alaga: Mr. & Mrs. Willie Facunla San Vicente, San Manuel, Tarlac Farmer
Pangalan Tirahan Hanapbuhay
(Name) (Address) (Occupation)
PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)
Grade I School: San Vicente Elementary Grade II School: San Vicente Elementary
School Year: 2012- 2013 School Year: 2013 - 2014
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue D D D D 76.5 Mother Tongue D AP AP AP 81
Filipino D D AP AP 78.75 Filipino D AP AP AP 81
English D D 78 English D AP AP AP 81
Mathematics D D D AP 75.5 Mathematics D AP AP AP 80
Araling Panlipunan D D AP D 78.75 Araling Panlipunan D AP AP AP 81
PROMOTED

PROMOTED
MAPEH D D AP AP 78 MAPEH AP AP AP AP 83
Music D D D D 77.5 Music D AP AP AP 81
Art D D AP D 79 Art AP AP AP AP 81
Physical Education D D D D 78 Physical Education AP AP AP AP 82
Health D D D D 77.5 Health AP AP AP AP 82
Eduk. Sa Pagpapakatao D D AP AP 79.5 Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP AP AP 82

General Average 77.929 General Average 81.14


Eligibility for Admission to Grade: Two Eligibility for Admission to Grade: Three
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
Grade III School: San Vicente Elementary Grade IV School: San Vicente Elementary
School Year 2014- 2015 School Year: 2015 - 2016
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP AP AP AP 84 Filipino 76 78 79 80 78
Filipino AP AP AP AP 83 English 75 75 76 76 76
English D AP AP AP 82 Science 75 76 77 78 77
Science D AP AP AP 82 Mathematics 75 76 77 79 77
Mathematics D AP AP AP 81 Araling Panlipunan 75 77 78 79 77
PROMOTED

Araling Panlipunan AP AP AP P 83 Edukasyong Pantahan at 78 79 80 80 79


PROMOTED

Pangkabuhayan
MAPEH AP AP AP P 83
MAPEH 79 80 81 81 80
Music AP AP AP AP
Music 78 79 80 80
Art AP AP AP AP
Art 80 81 82 82
Physical Education AP AP AP AP
Physical Education 80 81 82 82
Health AP AP AP AP
Eduk. Sa Pagpapakatao
Health 79 80 81 81
AP AP AP AP 84
Eduk. Sa Pagpapakatao 78 79 80 80 79
General Average 82.75
General Average 78.00
Eligibility for Admission to Grade: Four
Eligibility for Admission to Grade: Five
Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade V School: San Vicente Elementary Grade VI School: San Manuel Elementary
School Year: 2016 - 2017 School Year: 2017 - 2018
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Filipino 80 81 82 83 82 Filipino
English 79 80 81 82 81 English
Science 78 79 80 81 80 Science
Mathematics 80 81 82 82 81 Mathematics
Araling Panlipunan 79 80 82 83 81 Araling Panlipunan
Edukasyong Pantahanan 83 84 85 86 85 Edukasyong Pantahanan
PROMOTED

at Pangkabuhayan at Paangkabuhayan
MAPEH 82 83 84 86 MAPEH
Music 83 84 85 85 Music
Art 83 84 84 86 Art
Physical Education 82 84 84 85 Physical Education
Health 82 84 84 86 Health
Eduk. Sa Pagpapakatao 85 86 87 89 87 Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average General Average


Eligibility for Admission to Grade: Six Eligibility for Admission to Grade: Seven
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
III. CHARACTER BUILDING

Gr. I Sch. Yr. 2012 - 2013 Gr. II Sch. Yr. 2013- 2014 Gr. III Sch. Yr. 2014 - 2015
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly D D D D D C C C C C C C C C C
2.Courtesy D D D D D C C C C C C C C C C
3.Helpfulness & Cooperation D D D D D C C C C C C C C C C
4.Obedience D D D D D C C C C C C C C C C
5.Consideration For Others D D D D D C C C C C C C C C C
6.Sportmanship D D D D D C C C C C C C C C C
7.Love Of Country D D D D D C C C C C C C C C C
8.Self Reliance D D D D D C C C C C C C C C C
9.Industry D D D D D C C C C C C C C C C
10.Cleanliness & Orderliness D D D D D C C C C C C C C C C
11.Resourcefulnes and Creativity D D D D D C C C C C C C C C C
12.Prompteness and Punctuality D D D D D C C C C C C C C C C
13.Sense of Responsibility D D D D D C C C C C C C C C C
14.Love of God D D D D D C C C C C C C C C C

Gr. IV Sch. Yr. 2015 - 2016 Gr. V Sch. Yr. 2016 - 2017 Gr. VI Sch. Yr. 2017 - 2018
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

A Outstanding C Satisfactory
B Very Satisfactory D Needs Improvement
IV. ATTENDANCE RECORD
Grade No. of No. of School Days Cause No. of Cause No. of School Days
School Days Absent Times Present
Tardy
I 202 22 Fever, stomachache 0 180
II 202 2 Fever 0 198
III 200 2 Fever 0 199
IV 201 2 Fever 0 199
V 201 2 fever 0 199
VI

CERTIFICATE OF TRANSFER
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this is a true record of the Elementary School Permanent Record ___________________________ .He /She is

eligible for transfer and admission to _______________.

______________________
Signature
______________________ ______________________
Date Designation
1DepEd Form 137-E Republika ng Pilipinas LRN - 106661110019
(Republic of the Philippines)
Kagawaran ng Edukasyon
(Department of Education)
KAWANIHAN NG EDUKASYONG ELEMENTARYA
Rehiyon III
(Region III)
PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD)
1. Pangalan: JULIANO JUSTINE M. Sangay: Tarlac Paaralan: San Manuel E/S
(Name) Apelyido Unang Pangalan M.I (Division) (School)
Kasarian M Petsa ng Kapanganakan: 11 13 - 05 Pook: San Manuel, Tarlac Petsa ng Pagpasok: 06 04 12
(Sex) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod ( Date of Entrance)
(Town/Province/City)
Magulang/Tagapag-alaga: Mr. Efren C. Juliano Lanat, San Manuel, Tarlac Carpenter
Pangalan Tirahan Hanapbuhay
(Name) (Address) (Occupation)
PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)
Grade I School: San Manuel Elementary Grade II School: San Manuel Elementary
School Year: 2012- 2013 School Year: 2013 - 2014
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue Mother Tongue
Filipino Filipino
English English
Mathematics Mathematics
Araling Panlipunan Araling Panlipunan
PROMOTED

PROMOTED
MAPEH MAPEH
Music Music
Art Art
Physical Education Physical Education
Health Health
Eduk. Sa Pagpapakatao Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average General Average


Eligibility for Admission to Grade: Two Eligibility for Admission to Grade: Three
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
Grade III School: San Manuel Elementary Grade IV School: San Manuel Elementary
School Year 2014- 2015 School Year: 2015 - 2016
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue Filipino
Filipino English
English Science
Science Mathematics
Mathematics Araling Panlipunan
PROMOTED

Araling Panlipunan Edukasyong Pantahan at


PROMOTED

Pangkabuhayan
MAPEH
MAPEH
Music
Music
Art
Art
Physical Education
Physical Education
Health
Eduk. Sa Pagpapakatao
Health
Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average
General Average
Eligibility for Admission to Grade: Four
Eligibility for Admission to Grade: Five
Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade V School: San Manuel Elementary Grade VI School: San Manuel Elementary
School Year: 2016 - 2017 School Year: 2017 - 2018
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Filipino 81 79 79 79 80 Filipino
English 80 79 79 79 79 English
Science 80 79 79 79 79 Science
Mathematics 80 79 79 79 79 Mathematics
Araling Panlipunan 80 79 79 79 79 Araling Panlipunan
Edukasyong Pantahanan 80 80 80 80 80 Edukasyong Pantahanan
PROMOTED

at Pangkabuhayan at Paangkabuhayan
MAPEH 80 80 80 80 79 MAPEH
Music 80 79 79 79 Music
Art 80 79 79 79 Art
Physical Education 81 79 79 79 Physical Education
Health 80 79 79 79 Health
Eduk. Sa Pagpapakatao 80 79 79 79 80 Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average 79 General Average


Eligibility for Admission to Grade: Six Eligibility for Admission to Grade: Seven
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
III. CHARACTER BUILDING

Gr. I Sch. Yr. 2012 - 2013 Gr. II Sch. Yr. 2013- 2014 Gr. III Sch. Yr. 2014 - 2015
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

Gr. IV Sch. Yr. 2015 - 2016 Gr. V Sch. Yr. 2016 - 2017 Gr. VI Sch. Yr. 2017 - 2018
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

A Outstanding C Satisfactory
B Very Satisfactory D Needs Improvement
IV. ATTENDANCE RECORD
Grade No. of No. of School Days Cause No. of Cause No. of School Days
School Days Absent Times Present
Tardy
I 202 22 Fever, stomachache 0 180
II 202 2 Fever 0 198
III 200 2 Fever 0 199
IV 201 2 Fever 0 199
V 201 2 fever 0 199
VI

CERTIFICATE OF TRANSFER
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this is a true record of the Elementary School Permanent Record ___________________________ .He /She is

eligible for transfer and admission to _______________.

______________________
Signature
______________________ ______________________
Date Designation
1DepEd Form 137-E Republika ng Pilipinas LRN - 106661110026
(Republic of the Philippines)
Kagawaran ng Edukasyon
(Department of Education)
KAWANIHAN NG EDUKASYONG ELEMENTARYA
Rehiyon III
(Region III)
PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD)
1. Pangalan: LUMBOY RUSSELLE A. Sangay: Tarlac Paaralan: San Manuel E/S
(Name) Apelyido Unang Pangalan M.I (Division) (School)
Kasarian M Petsa ng Kapanganakan: 08 06 - 06 Pook: San Manuel, Tarlac Petsa ng Pagpasok: 06 04 12
(Sex) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod ( Date of Entrance)
(Town/Province/City)
Magulang/Tagapag-alaga: Mr. & Mrs. Rodelle Lumboy Lanat, San Manuel, Tarlac Farmer
Pangalan Tirahan Hanapbuhay
(Name) (Address) (Occupation)
PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)
Grade I School: San Manuel Elementary Grade II School: San Manuel Elementary
School Year: 2012- 2013 School Year: 2013 - 2014
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP AP AP AP 83.75 Mother Tongue AP AP AP AP 81
Filipino AP AP AP AP 83.25 Filipino AP AP AP AP 82
English AP AP 84.50 English AP AP AP AP 82
Mathematics AP AP AP P 83.50 Mathematics AP AP AP AP 81
Araling Panlipunan AP AP AP AP 82.75 Araling Panlipunan AP AP AP AP 82
PROMOTED

PROMOTED
MAPEH AP AP AP P 83.50 MAPEH AP AP AP AP 81
Music AP AP AP AP 82.50 Music AP AP AP AP 81
Art AP AP AP P 84.25 Art AP AP AP AP 82
Physical Education AP AP AP P 83.25 Physical Education AP AP AP AP 81
Health AP AP P P 82.75 Health AP AP AP AP 81
Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP P P 84.75 Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP AP AP 82

General Average 83.07 General Average 81.57


Eligibility for Admission to Grade: Two Eligibility for Admission to Grade: Three
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
Grade III School: San Manuel Elementary Grade IV School: San Manuel Elementary
School Year 2014- 2015 School Year: 2015 - 2016
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP AP AP P 84 Filipino 84 85 85 86 85
Filipino AP AP AP P 83 English 85 85 84 85 84.75
English AP AP AP P 83 Science 83 83 84 84 83.5
Science AP AP AP P 84 Mathematics 82 82 83 85 83
Mathematics AP AP AP P 84 Araling Panlipunan 84 84 83 85 84
PROMOTED

Araling Panlipunan AP AP AP P 84 Edukasyong Pantahan at 83 84 85 86 84.5


PROMOTED

Pangkabuhayan
MAPEH AP AP P P 85
MAPEH 85 85 85 86 85.25
Music AP AP P P 85
Music 84 84 85 86
Art AP AP P P 85
Art 84 85 85 86
Physical Education AP AP P P 85
Physical Education 85 84 85 86
Health AP AP P P 85
Eduk. Sa Pagpapakatao
Health 85 85 86 87
AP AP P P 85
Eduk. Sa Pagpapakatao 85 84 85 86 85
General Average 84.00
General Average 84.375
Eligibility for Admission to Grade: Four
Eligibility for Admission to Grade: Five
Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade V School: San Manuel Elementary Grade VI School: San Manuel Elementary
School Year: 2016 - 2017 School Year: 2017 - 2018
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Filipino 87 87 88 89 82 Filipino
English 85 86 87 88 81 English
Science 86 87 88 88 82 Science
Mathematics 97 87 88 89 80 Mathematics
Araling Panlipunan 85 86 88 88 82 Araling Panlipunan
Edukasyong Pantahanan 84 85 87 87 84 Edukasyong Pantahanan
PROMOTED

at Pangkabuhayan at Paangkabuhayan
MAPEH 85 87 88 89 83 MAPEH
Music 86 88 89 89 Music
Art 85 86 88 89 Art
Physical Education 85 86 87 89 Physical Education
Health 85 87 88 89 Health
Eduk. Sa Pagpapakatao 87 87 88 89 85 Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average 82 General Average


Eligibility for Admission to Grade: Six Eligibility for Admission to Grade: Seven
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
III. CHARACTER BUILDING

Gr. I Sch. Yr. 2012 - 2013 Gr. II Sch. Yr. 2013- 2014 Gr. III Sch. Yr. 2014 - 2015
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly C C C C C D D D D C D C C C C
2.Courtesy C C C C C D D D D C D C C C C
3.Helpfulness & Cooperation C C C C C D D D D C D C C C C
4.Obedience C C C C C D D D D C D C C C C
5.Consideration For Others C C C C C D D D D C D C C C C
6.Sportmanship C C C C C D D D D C D C C C C
7.Love Of Country C C C C C D D D D C D C C C C
8.Self Reliance C C C C C D D D D C D C C C C
9.Industry C C C C C D D D D C D C C C C
10.Cleanliness & Orderliness C C C C C D D D D C D C C C C
11.Resourcefulnes and Creativity C C C C C D D D D C D C C C C
12.Prompteness and Punctuality C C C C C D D D D C D C C C C
13.Sense of Responsibility C C C C C D D D D C D C C C C
14.Love of God C C C C C D D D D C D C C C C

Gr. IV Sch. Yr. 2015 - 2016 Gr. V Sch. Yr. 2016 - 2017 Gr. VI Sch. Yr. 2017 - 2018
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

A Outstanding C Satisfactory
B Very Satisfactory D Needs Improvement
IV. ATTENDANCE RECORD
Grade No. of No. of School Days Cause No. of Cause No. of School Days
School Days Absent Times Present
Tardy
I 202 22 Fever, stomachache 0 180
II 202 2 Fever 0 198
III 200 2 Fever 0 199
IV 201 2 Fever 0 199
V 201 2 fever 0 199
VI

CERTIFICATE OF TRANSFER
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this is a true record of the Elementary School Permanent Record ___________________________ .He /She is

eligible for transfer and admission to _______________.

______________________
Signature
______________________ ______________________
Date Designation
1DepEd Form 137-E Republika ng Pilipinas LRN - 106661110031
(Republic of the Philippines)
Kagawaran ng Edukasyon
(Department of Education)
KAWANIHAN NG EDUKASYONG ELEMENTARYA
Rehiyon III
(Region III)
PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD)
1. Pangalan: MIGUEL JOHN LLOYD P. Sangay: Tarlac Paaralan: San Manuel E/S
(Name) Apelyido Unang Pangalan M.I (Division) (School)
Kasarian M Petsa ng Kapanganakan: 01 10 - 06 Pook: San Manuel, Tarlac Petsa ng Pagpasok: 06 04 12
(Sex) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod ( Date of Entrance)
(Town/Province/City)
Magulang/Tagapag-alaga: Mr. & Mrs.Eddie Miguel Lanat, San Manuel, Tarlac Farmer
Pangalan Tirahan Hanapbuhay
(Name) (Address) (Occupation)
PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)
Grade I School: San Manuel Elementary Grade II School: San Manuel Elementary
School Year: 2012- 2013 School Year: 2013 - 2014
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP AP AP AP 80.75 Mother Tongue AP AP AP AP 81
Filipino D D AP AP 79.00 Filipino AP AP AP AP 81
English D D 77.00 English D D AP AP 80
Mathematics D D D AP 78.75 Mathematics D D AP AP 80
Araling Panlipunan D D D D 77.75 Araling Panlipunan D D AP AP 80
PROMOTED

PROMOTED
MAPEH D AP AP AP 80.5 MAPEH AP AP AP AP 81
Music D D AP AP 79.5 Music AP AP AP AP 81
Art D AP AP AP 80.75 Art AP AP AP AP 81
Physical Education AP AP AP AP 81.00 Physical Education AP AP AP AP 81
Health D D AP AP 80.75 Health AP AP AP AP 81
Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP AP AP 80.25 Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP AP AP 81

General Average 80.25 General Average 80.57


Eligibility for Admission to Grade: Two Eligibility for Admission to Grade: Three
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
Grade III School: San Manuel Elementary Grade IV School: San Manuel Elementary
School Year 2014- 2015 School Year: 2015 - 2016
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP AP AP AP 82 Filipino 83 82 83 83 83
Filipino AP AP AP AP 82 English 82 81 82 82 82
English AP AP AP AP 82 Science 81 83 83 83 83
Science AP AP AP AP 83 Mathematics 80 81 82 81 81
Mathematics AP AP AP AP 82 Araling Panlipunan 84 84 84 84 84
PROMOTED

Araling Panlipunan AP AP AP AP 82 Edukasyong Pantahan at 85 85 85 86 85


PROMOTED

Pangkabuhayan
MAPEH AP AP AP AP 82
MAPEH 84 83 84 84 84
Music AP AP AP AP 82
Music 84 83 84 84
Art AP AP AP AP 82
Art 82 82 83 83
Physical Education AP AP AP AP 82
Physical Education 85 84 85 85
Health AP AP AP AP 83
Eduk. Sa Pagpapakatao
Health 85 84 84 84
AP AP AP AP 82
Eduk. Sa Pagpapakatao 82 83 84 84 84
General Average 82.13
General Average 83.25
Eligibility for Admission to Grade: Four
Eligibility for Admission to Grade: Five
Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade V School: San Manuel Elementary Grade VI School: San Manuel Elementary
School Year: 2016 - 2017 School Year: 2017 - 2018
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Filipino 82 83 84 86 84 Filipino
English 20 81 82 83 82 English
Science 20 81 81 83 81 Science
Mathematics 82 83 85 87 84 Mathematics
Araling Panlipunan 84 85 86 87 86 Araling Panlipunan
Edukasyong Pantahanan 86 87 88 89 88 Edukasyong Pantahanan
PROMOTED

at Pangkabuhayan at Paangkabuhayan
MAPEH 84 86 87 88 87 MAPEH
Music 84 86 87 Music
Art 82 85 87 Art
Physical Education 85 87 88 Physical Education
Health 84 85 86 Health
Eduk. Sa Pagpapakatao 83 83 85 86 84 Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average 84 General Average


Eligibility for Admission to Grade: Six Eligibility for Admission to Grade: Seven
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
III. CHARACTER BUILDING

Gr. I Sch. Yr. 2012 - 2013 Gr. II Sch. Yr. 2013- 2014 Gr. III Sch. Yr. 2014 - 2015
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly C C C C C D D D D D D D D C C
2.Courtesy C C C C C D D D D D D D D C C
3.Helpfulness & Cooperation C C C C C D D D D D D D D C C
4.Obedience C C C C C D D D D D D D D C C
5.Consideration For Others C C C C C D D D D D D D D C C
6.Sportmanship C C C C C D D D D D D D D C C
7.Love Of Country C C C C C D D D D D D D D C C
8.Self Reliance C C C C C D D D D D D D D C C
9.Industry C C C C C D D D D D D D D C C
10.Cleanliness & Orderliness C C C C C D D D D D D D D C C
11.Resourcefulnes and Creativity C C C C C D D D D D D D D C C
12.Prompteness and Punctuality C C C C C D D D D D D D D C C
13.Sense of Responsibility C C C C C D D D D D D D D C C
14.Love of God C C C C C D D D D D D D D C C

Gr. IV Sch. Yr. 2015 - 2016 Gr. V Sch. Yr. 2016 - 2017 Gr. VI Sch. Yr. 2017 - 2018
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

A Outstanding C Satisfactory
B Very Satisfactory D Needs Improvement
IV. ATTENDANCE RECORD
Grade No. of No. of School Days Cause No. of Cause No. of School Days
School Days Absent Times Present
Tardy
I 202 22 Fever, stomachache 0 180
II 202 2 Fever 0 198
III 200 2 Fever 0 199
IV 201 2 Fever 0 199
V 201 2 fever 0 199
VI

CERTIFICATE OF TRANSFER
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this is a true record of the Elementary School Permanent Record ___________________________ .He /She is

eligible for transfer and admission to _______________.

______________________
Signature
______________________ ______________________
Date Designation
1DepEd Form 137-E Republika ng Pilipinas LRN - 106652110030
(Republic of the Philippines)
Kagawaran ng Edukasyon
(Department of Education)
KAWANIHAN NG EDUKASYONG ELEMENTARYA
Rehiyon III
(Region III)
PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD)
1. Pangalan: SAMSON III ARTURO I. Sangay: Tarlac Paaralan: San Manuel E/S
(Name) Apelyido Unang Pangalan M.I (Division) (School)
Kasarian M Petsa ng Kapanganakan: 03 22 - 06 Pook: San Manuel, Tarlac Petsa ng Pagpasok: 06 04 12
(Sex) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod ( Date of Entrance)
(Town/Province/City)
Magulang/Tagapag-alaga: Mr. & Mrs. Art Samson Lanat, San Manuel, Tarlac Policeman
Pangalan Tirahan Hanapbuhay
(Name) (Address) (Occupation)
PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)
Grade I School: San Manuel Elementary Grade II School: San Manuel Elementary
School Year: 2012- 2013 School Year: 2013 - 2014
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP P P A 86.5 Mother Tongue P P P P 86.75
Filipino P P P P 87 Filipino P P P P 86.25
English AP P 85 English P P P P 86.75
Mathematics P P P P 86.5 Mathematics P P P P 86.75
Araling Panlipunan AP AP P P 85 Araling Panlipunan AP P P P 86.25
PROMOTED

PROMOTED
MAPEH AP AP P P 85.5 MAPEH P P P P 86.25
Music AP AP P P 85.25 Music P P P P 85.50
Art AP AP P P 85.75 Art P P P P 86.50
Physical Education AP AP P P 85.5 Physical Education P P P P 86.25
Health AP AP P P 85.5 Health P P P P 85.50
Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP AP P 83.75 Eduk. Sa Pagpapakatao P P P P 87.25

General Average 85.607 General Average 86.750


Eligibility for Admission to Grade: Two Eligibility for Admission to Grade: Three
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
Grade III School: San Manuel Elementary Grade IV School: San Manuel Elementary
School Year 2014- 2015 School Year: 2015 - 2016
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP P P P 86.75 Filipino 84 84 85 85 84.5
Filipino AP AP P P 85.50 English 83 83 84 85 83.75
English AP AP P P 85.25 Science 85 85 85 84 84.75
Science AP P P P 86.75 Mathematics 83 83 84 84 83.5
Mathematics AP AP P P 85.25 Araling Panlipunan 85 84 85 85 84.75
PROMOTED

Araling Panlipunan P P P P 87.00 Edukasyong Pantahan at 83 82 84 86 83.75


PROMOTED

Pangkabuhayan
MAPEH P P P A 87.68
MAPEH 85 85 86 87 86.75
Music P P P A 87.25
Music 85 85 86 86
Art P P P A 87.50
Art 84 84 85 86
Physical Education P P P A 88.00
Physical Education 84 84 85 86
Health P P P A 88.00
Eduk. Sa Pagpapakatao
Health 85 85 86 88
P P P A 88.75
Eduk. Sa Pagpapakatao 83 83 85 87 84.5
General Average 86.617
General Average 84.406
Eligibility for Admission to Grade: Four
Eligibility for Admission to Grade: Five
Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade V School: San Manuel Elementary Grade VI School: San Manuel Elementary
School Year: 2016 - 2017 School Year: 2017 - 2018
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Filipino 84 86 88 89 87 Filipino
English 83 85 87 88 86 English
Science 83 84 86 89 86 Science
Mathematics 83 85 87 87 85 Mathematics
Araling Panlipunan 84 85 87 88 86 Araling Panlipunan
Edukasyong Pantahanan 83 85 87 89 86 Edukasyong Pantahanan
PROMOTED

at Pangkabuhayan at Paangkabuhayan
MAPEH 85 86 88 89 87 MAPEH
Music 85 87 88 89 Music
Art 85 87 88 89 Art
Physical Education 84 85 86 87 Physical Education
Health 85 86 88 89 Health
Eduk. Sa Pagpapakatao 84 86 88 89 87 Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average 86 General Average


Eligibility for Admission to Grade: Six Eligibility for Admission to Grade: Seven
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
III. CHARACTER BUILDING

Gr. I Sch. Yr. 2012 - 2013 Gr. II Sch. Yr. 2013- 2014 Gr. III Sch. Yr. 2014 - 2015
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly C C C C C C C C C C C C B B B
2.Courtesy C C C C C C C C C C C C B B B
3.Helpfulness & Cooperation C C C C C C C C C C C C B B B
4.Obedience C C C C C C C C C C C C B B B
5.Consideration For Others D D D D D C C C C C C C B B B
6.Sportmanship D D D D D C C C C C C C B B B
7.Love Of Country C C C C C C C C C C C C B B B
8.Self Reliance C C C C C C C C C C C C B B B
9.Industry C C C C C C C C C C C C B B B
10.Cleanliness & Orderliness C C C C C C C C C C C C B B B
11.Resourcefulnes and Creativity C C C C C C C C C C C C B B B
12.Prompteness and Punctuality C C C C C C C C C C C C B B B
13.Sense of Responsibility C C C C C C C C C C C C B B B
14.Love of God C C C C C C C C C C C C B B B

Gr. IV Sch. Yr. 2015 - 2016 Gr. V Sch. Yr. 2016 - 2017 Gr. VI Sch. Yr. 2017 - 2018
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

A Outstanding C Satisfactory
B Very Satisfactory D Needs Improvement
IV. ATTENDANCE RECORD
Grade No. of No. of School Days Cause No. of Cause No. of School Days
School Days Absent Times Present
Tardy
I 202 22 Fever, stomachache 0 180
II 202 2 Fever 0 198
III 200 2 Fever 0 199
IV 201 2 Fever 0 199
V 201 2 fever 0 199
VI

CERTIFICATE OF TRANSFER
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this is a true record of the Elementary School Permanent Record ___________________________ .He /She is

eligible for transfer and admission to _______________.

______________________
Signature
______________________ ______________________
Date Designation
1DepEd Form 137-E Republika ng Pilipinas LRN - 10661130065
(Republic of the Philippines)
Kagawaran ng Edukasyon
(Department of Education)
KAWANIHAN NG EDUKASYONG ELEMENTARYA
Rehiyon III
(Region III)
PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD)
1. Pangalan: SOLIVEN JONATHAN T. Sangay: Tarlac Paaralan: San Manuel E/S
(Name) Apelyido Unang Pangalan M.I (Division) (School)
Kasarian M Petsa ng Kapanganakan: 06 02 - 06 Pook: San Manuel, Tarlac Petsa ng Pagpasok: 06 04 12
(Sex) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod ( Date of Entrance)
(Town/Province/City)
Magulang/Tagapag-alaga: Mr. & Mrs. Art Edwin Soliven Lanat, San Manuel, Tarlac Mechanic
Pangalan Tirahan Hanapbuhay
(Name) (Address) (Occupation)
PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)
Grade I School: San Manuel Elementary Grade II School: San Manuel Elementary
School Year: 2012- 2013 School Year: 2013 - 2014
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue D D D D 75 Mother Tongue D D D D 76
Filipino D D D D 76.25 Filipino D D D D 77
English D D D D 75 English D D D D 77
Mathematics D D D D 75.50 Mathematics D D D D 77
Araling Panlipunan D D D D 75.25 Araling Panlipunan D D D D 78
PROMOTED

PROMOTED
MAPEH D D D D 75.75 MAPEH D D D D 77
Music D D D D 75.25 Music D D D D 78
Art D D D D 75.75 Art D D D D 77
Physical Education D D D D 75.75 Physical Education D D D D 77
Health D D D D 76.25 Health D D D D 77
Eduk. Sa Pagpapakatao D D D D 75.75 Eduk. Sa Pagpapakatao D D D D 78

General Average 75.5 General Average 77.14


Eligibility for Admission to Grade: Two Eligibility for Admission to Grade: Three
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
Grade III School: San Manuel Elementary Grade IV School: San Manuel Elementary
School Year 2014- 2015 School Year: 2015 - 2016
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue D D D AP 79 Filipino 79 80 81 82 81
Filipino D D D D 78 English 78 79 80 81 80
English D D D D 78 Science 80 80 81 81 81
Science D D D D 78 Mathematics 80 80 81 82 81
Mathematics D D D AP 79 Araling Panlipunan 80 81 81 82 81
PROMOTED

Araling Panlipunan D D D AP 79 Edukasyong Pantahan at 80 81 82 83 82


PROMOTED

Pangkabuhayan
MAPEH D D AP AP 79
MAPEH 79 80 81 82 81
Music D D AP AP 79
Music 78 79 80 81
Art D D AP AP 79
Art 77 78 79 80
Physical Education D D D AP 79
Physical Education 80 81 81 83
Health D D D AP 79
Eduk. Sa Pagpapakatao
Health 80 81 82 83
D D D AP 79
Eduk. Sa Pagpapakatao 78 79 80 81 80
General Average 78.63
General Average 80.875
Eligibility for Admission to Grade: Four
Eligibility for Admission to Grade: Five
Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade V School: San Manuel Elementary Grade VI School: San Manuel Elementary
School Year: 2016 - 2017 School Year: 2017 - 2018
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Filipino 81 81 83 85 83 Filipino
English 80 81 83 84 82 English
Science 80 82 84 85 83 Science
Mathematics 80 81 83 84 82 Mathematics
Araling Panlipunan 80 81 83 83 82 Araling Panlipunan
Edukasyong Pantahanan 81 83 84 85 83 Edukasyong Pantahanan
PROMOTED

at Pangkabuhayan at Paangkabuhayan
MAPEH 80 82 84 86 83 MAPEH
Music 80 82 84 86 Music
Art 80 82 84 86 Art
Physical Education 80 83 84 86 Physical Education
Health 81 83 84 86 Health
Eduk. Sa Pagpapakatao 82 83 85 86 84 Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average 83 General Average


Eligibility for Admission to Grade: Six Eligibility for Admission to Grade: Seven
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
III. CHARACTER BUILDING

Gr. I Sch. Yr. 2012 - 2013 Gr. II Sch. Yr. 2013- 2014 Gr. III Sch. Yr. 2014 - 2015
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly D D D D D D D D D D D D D D D
2.Courtesy D D D D D D D D D D D D D D D
3.Helpfulness & Cooperation D D D D D D D D D D D D D D D
4.Obedience D D D D D D D D D D D D D D D
5.Consideration For Others D D D D D D D D D D D D D D D
6.Sportmanship D D D D D D D D D D D D D D D
7.Love Of Country D D D D D D D D D D D D D D D
8.Self Reliance D D D D D D D D D D D D D D D
9.Industry D D D D D D D D D D D D D D D
10.Cleanliness & Orderliness D D D D D D D D D D D D D D D
11.Resourcefulnes and Creativity D D D D D D D D D D D D D D D
12.Prompteness and Punctuality D D D D D D D D D D D D D D D
13.Sense of Responsibility D D D D D D D D D D D D D D D
14.Love of God D D D D D D D D D D D D D D D

Gr. IV Sch. Yr. 2015 - 2016 Gr. V Sch. Yr. 2016 - 2017 Gr. VI Sch. Yr. 2017 - 2018
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

A Outstanding C Satisfactory
B Very Satisfactory D Needs Improvement
IV. ATTENDANCE RECORD
Grade No. of No. of School Days Cause No. of Cause No. of School Days
School Days Absent Times Present
Tardy
I 202 22 Fever, stomachache 0 180
II 202 2 Fever 0 198
III 200 2 Fever 0 199
IV 201 2 Fever 0 199
V 201 2 fever 0 199
VI

CERTIFICATE OF TRANSFER
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this is a true record of the Elementary School Permanent Record ___________________________ .He /She is

eligible for transfer and admission to _______________.

______________________
Signature
______________________ ______________________
Date Designation
1DepEd Form 137-E Republika ng Pilipinas LRN - 106652110030
(Republic of the Philippines)
Kagawaran ng Edukasyon
(Department of Education)
KAWANIHAN NG EDUKASYONG ELEMENTARYA
Rehiyon III
(Region III)
PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD)
1. Pangalan: SULAYAO JEFFREY V. Sangay: Tarlac Paaralan: San Manuel E/S
(Name) Apelyido Unang Pangalan M.I (Division) (School)
Kasarian M Petsa ng Kapanganakan: 04 17 - 03 Pook: Moncada Petsa ng Pagpasok: 06 04 12
(Sex) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod ( Date of Entrance)
(Town/Province/City)
Magulang/Tagapag-alaga: Mr. & Mrs. Art Samson Lanat, San Manuel, Tarlac Policeman
Pangalan Tirahan Hanapbuhay
(Name) (Address) (Occupation)
PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)
Grade I School: San Manuel Elementary Grade II School: San Manuel Elementary
School Year: 2012- 2013 School Year: 2013 - 2014
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP AP AP AP 81.5 Mother Tongue AP D AP AP 81
Filipino AP AP AP AP 80.75 Filipino AP AP AP AP 80
English D D 78.5 English D D AP AP 81
Mathematics D D AP AP 79.5 Mathematics D AP AP AP 81
Araling Panlipunan D AP AP AP 80 Araling Panlipunan AP AP AP AP 82
PROMOTED

PROMOTED
MAPEH AP AP AP AP 81.25 MAPEH AP AP AP AP 82
Music AP AP AP AP 81.25 Music AP AP AP AP
Art AP AP AP AP 81.5 Art AP AP AP AP
Physical Education AP AP AP AP 82 Physical Education AP AP AP AP
Health AP AP AP AP 81 Health AP AP AP AP
Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP AP AP 80.25 Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP AP AP 83

General Average 80.25 General Average 81.43


Eligibility for Admission to Grade: Two Eligibility for Admission to Grade: Three
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
Grade III School: Demetrio F. Nagtalon Elementary Grade IV School: San Manuel Elementary
School Year 2014- 2015 School Year: 2015 - 2016
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP D D AP 80 Filipino 77 78 79 80 79
Filipino D D AP AP 80 English 77 78 78 78 78
English AP AP AP AP 80 Science 78 79 80 81 80
Science AP D D AP 79 Mathematics 77 78 80 81 79
Mathematics D D D AP 78 Araling Panlipunan 77 78 80 80 79
PROMOTED

Araling Panlipunan D D D AP 79 Edukasyong Pantahan at 82 83 83 83 83


PROMOTED

Pangkabuhayan
MAPEH AP D AP AP 82
MAPEH 80 80 81 81 81
Music AP AP AP AP
Music 78 79 80 80
Art AP AP AP AP
Art 79 80 81 81
Physical Education AP AP AP AP
Physical Education 81 81 81 81
Health AP D AP AP
Eduk. Sa Pagpapakatao
Health 80 80 81 82
AP AP AP AP 82
Eduk. Sa Pagpapakatao 80 81 82 82 81
General Average 80
General Average 80
Eligibility for Admission to Grade: Four
Eligibility for Admission to Grade: Five
Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade V School: San Manuel Elementary Grade VI School: San Manuel Elementary
School Year: 2016 - 2017 School Year: 2017 - 2018
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Filipino 81 80 81 82 81 Filipino
English 80 80 80 80 80 English
Science 80 80 81 81 81 Science
Mathematics 80 80 81 80 80 Mathematics
Araling Panlipunan 80 80 81 81 81 Araling Panlipunan
Edukasyong Pantahanan 83 84 86 86 85 Edukasyong Pantahanan
PROMOTED

at Pangkabuhayan at Paangkabuhayan
MAPEH 80 80 81 81 81 MAPEH
Music 80 80 80 81 Music
Art 80 80 80 81 Art
Physical Education 80 80 82 82 Physical Education
Health 80 81 81 80 Health
Eduk. Sa Pagpapakatao 83 82 83 83 83 Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average 82 General Average


Eligibility for Admission to Grade: Six Eligibility for Admission to Grade: Seven
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
III. CHARACTER BUILDING

Gr. I Sch. Yr. 2012 - 2013 Gr. II Sch. Yr. 2013- 2014 Gr. III Sch. Yr. 2014 - 2015
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly C C C C C
2.Courtesy C C C C C
3.Helpfulness & Cooperation C C C C C
4.Obedience C C C C C
5.Consideration For Others C C C C C
6.Sportmanship C C C C C
7.Love Of Country C C C C C
8.Self Reliance C C C C C
9.Industry C C C C C
10.Cleanliness & Orderliness C C C C C
11.Resourcefulnes and Creativity C C C C C
12.Prompteness and Punctuality C C C C C
13.Sense of Responsibility C C C C C
14.Love of God C C C C C

Gr. IV Sch. Yr. 2015 - 2016 Gr. V Sch. Yr. 2016 - 2017 Gr. VI Sch. Yr. 2017 - 2018
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

A Outstanding C Satisfactory
B Very Satisfactory D Needs Improvement
IV. ATTENDANCE RECORD
Grade No. of No. of School Days Cause No. of Cause No. of School Days
School Days Absent Times Present
Tardy
I 202 22 Fever, stomachache 0 180
II 202 2 Fever 0 198
III 200 2 Fever 0 199
IV 201 2 Fever 0 199
V 201 2 fever 0 199
VI

CERTIFICATE OF TRANSFER
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this is a true record of the Elementary School Permanent Record ___________________________ .He /She is

eligible for transfer and admission to _______________.

______________________
Signature
______________________ ______________________
Date Designation
1DepEd Form 137-E Republika ng Pilipinas LRN - 106661110043
(Republic of the Philippines)
Kagawaran ng Edukasyon
(Department of Education)
KAWANIHAN NG EDUKASYONG ELEMENTARYA
Rehiyon III
(Region III)
PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD)
1. Pangalan: ZULUETA CHOLO JON S. Sangay: Tarlac Paaralan: San Manuel E/S
(Name) Apelyido Unang Pangalan M.I (Division) (School)
Kasarian M Petsa ng Kapanganakan: 01 04 - 06 Pook: San Manuel Petsa ng Pagpasok: 06 04 12
(Sex) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod ( Date of Entrance)
(Town/Province/City)
Magulang/Tagapag-alaga: Mr. & Mrs. Jonathan P. Zulueta Lanat, San Manuel, Tarlac Teacher
Pangalan Tirahan Hanapbuhay
(Name) (Address) (Occupation)
PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)
Grade I School: San Manuel Elementary Grade II School: San Manuel Elementary
School Year: 2012- 2013 School Year: 2013 - 2014
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue P P P A 87.75 Mother Tongue P P P P 87.5
Filipino P P P A 87.25 Filipino P P P P 87.5
English P P 86.50 English P P P P 88
Mathematics P P P A 87.25 Mathematics P P P A 88.5
Araling Panlipunan AP P P P 86.50 Araling Panlipunan P P P P 87
PROMOTED

PROMOTED
MAPEH AP P P P 86.25 MAPEH P P P P 86.75
Music AP P P P 85.50 Music P P P P 87.5
Art AP P P P 86.25 Art P P P P 86.5
Physical Education AP P P P 87.00 Physical Education P P P P 86.5
Health P P P A 87.25 Health P P P P 86.75
Eduk. Sa Pagpapakatao P P P A 87.25 Eduk. Sa Pagpapakatao P P P P 86.5

General Average 86.964 General Average 87.343


Eligibility for Admission to Grade: Two Eligibility for Admission to Grade: Three
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
Grade III School: San Manuel Elementary Grade IV School: San Manuel Elementary
School Year 2014- 2015 School Year: 2015 - 2016
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue P P A A 88.75 Filipino 89 89 91 90 89.75
Filipino P P A A 89.25 English 90 90 90 91 90.25
English P P A A 88.75 Science 88 88 89 88 88.25
Science P P A A 89.75 Mathematics 90 90 91 90 90.25
Mathematics P P A A 89 Araling Panlipunan 91 91 91 90 90.75
PROMOTED

Araling Panlipunan P P A A 89.75 Edukasyong Pantahan at 86 86 87 87 86.5


PROMOTED

Pangkabuhayan
MAPEH P P A A 89.063
MAPEH 90 90 91 91 90.5
Music P P A A 89
Music 90 90 91 90
Art P P A A 89
Art 91 91 92 92
Physical Education P P A A 89
Physical Education 88 88 89 90
Health P P A A 89.25
Eduk. Sa Pagpapakatao
Health 90 90 91 91
P P A A 89.25
Eduk. Sa Pagpapakatao 88 88 89 90 88.75
General Average 89.195
General Average 89.406
Eligibility for Admission to Grade: Four
Eligibility for Admission to Grade: Five
Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade V School: San Manuel Elementary Grade VI School: San Manuel Elementary
School Year: 2016 - 2017 School Year: 2017 - 2018
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Filipino 92 93 94 98 94 Filipino
English 91 91 93 98 93 English
Science 90 90 92 98 93 Science
Mathematics 92 92 93 96 93 Mathematics
Araling Panlipunan 91 91 92 98 93 Araling Panlipunan
Edukasyong Pantahanan 91 92 94 97 94 Edukasyong Pantahanan
PROMOTED

at Pangkabuhayan at Paangkabuhayan
MAPEH 92 93 95 99 95 MAPEH
Music 92 94 95 99 Music
Art 93 94 96 99 Art
Physical Education 91 92 94 98 Physical Education
Health 90 91 94 98 Health
Eduk. Sa Pagpapakatao 90 91 94 99 93 Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average 94 General Average


Eligibility for Admission to Grade: Six Eligibility for Admission to Grade: Seven
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
III. CHARACTER BUILDING

Gr. I Sch. Yr. 2012 - 2013 Gr. II Sch. Yr. 2013- 2014 Gr. III Sch. Yr. 2014 - 2015
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly B B B B B C C C C C C C B B B
2.Courtesy B B B B B C C C C C C C B B B
3.Helpfulness & Cooperation B B B B B C C C C C C C B B B
4.Obedience B B B B B C C C C C C C B B B
5.Consideration For Others B B B B B C C C C C C C B B B
6.Sportmanship B B B B B C C C C C C C B B B
7.Love Of Country B B B B B C C C C C C C B B B
8.Self Reliance B B B B B C C C C C C C B B B
9.Industry B B B B B C C C C C C C B B B
10.Cleanliness & Orderliness B B B B B C C C C C C C B B B
11.Resourcefulnes and Creativity B B B B B C C C C C C C B B B
12.Prompteness and Punctuality B B B B B C C C C C C C B B B
13.Sense of Responsibility B B B B B C C C C C C C B B B
14.Love of God B B B B B C C C C C C C B B B

Gr. IV Sch. Yr. 2015 - 2016 Gr. V Sch. Yr. 2016 - 2017 Gr. VI Sch. Yr. 2017 - 2018
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

A Outstanding C Satisfactory
B Very Satisfactory D Needs Improvement
IV. ATTENDANCE RECORD
Grade No. of No. of School Days Cause No. of Cause No. of School Days
School Days Absent Times Present
Tardy
I 202 22 Fever, stomachache 0 180
II 202 2 Fever 0 198
III 200 2 Fever 0 199
IV 201 2 Fever 0 199
V 201 2 fever 0 199
VI

CERTIFICATE OF TRANSFER
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this is a true record of the Elementary School Permanent Record ___________________________ .He /She is

eligible for transfer and admission to _______________.

______________________
Signature
______________________ ______________________
Date Designation
1DepEd Form 137-E Republika ng Pilipinas LRN - 106661110009
(Republic of the Philippines)
Kagawaran ng Edukasyon
(Department of Education)
KAWANIHAN NG EDUKASYONG ELEMENTARYA
Rehiyon III
(Region III)
PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD)
1. Pangalan: BOCALAN KRAZIEL MAE B. Sangay: Tarlac Paaralan: San Manuel E/S
(Name) Apelyido Unang Pangalan M.I (Division) (School)
Kasarian F Petsa ng Kapanganakan: 03 04 - 06 Pook: San Manuel Petsa ng Pagpasok: 06 04 12
(Sex) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod ( Date of Entrance)
(Town/Province/City)
Magulang/Tagapag-alaga: Mr. & Mrs. Richard Bocalan Lanat, San Manuel, Tarlac OFW
Pangalan Tirahan Hanapbuhay
(Name) (Address) (Occupation)
PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)
Grade I School: San Manuel Elementary Grade II School: San Manuel Elementary
School Year: 2012- 2013 School Year: 2013 - 2014
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP AP AP AP 83.25 Mother Tongue AP AP AP AP 81
Filipino AP AP AP AP 82.25 Filipino AP AP AP AP 81
English D AP 79 English AP AP AP AP 80
Mathematics AP AP AP AP 82.75 Mathematics AP AP AP AP 82
Araling Panlipunan AP AP AP AP 82.25 Araling Panlipunan AP AP AP AP 81
PROMOTED

PROMOTED
MAPEH AP AP AP AP 83.35 MAPEH AP AP AP AP 81
Music AP AP AP AP 82.75 Music AP AP AP AP 81
Art AP AP P P 84.75 Art AP AP AP AP 81
Physical Education AP AP AP P 83.75 Physical Education AP AP AP AP 81
Health AP AP AP AP 83 Health AP AP AP AP 81
Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP AP AP 82.75 Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP AP AP 82

General Average 82.21 General Average 81.14


Eligibility for Admission to Grade: Two Eligibility for Admission to Grade: Three
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
Grade III School: San Manuel Elementary Grade IV School: San Manuel Elementary
School Year 2014- 2015 School Year: 2015 - 2016
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP AP AP AP 82 Filipino 84 84 84 84 84
Filipino AP AP AP AP 83 English 81 82 81 82 82
English AP AP AP AP 83 Science 82 83 83 83 83
Science AP AP AP AP 83 Mathematics 80 81 82 82 81
Mathematics AP AP AP AP 83 Araling Panlipunan 82 82 83 83 83
PROMOTED

Araling Panlipunan AP AP AP AP 83 Edukasyong Pantahan at 85 85 86 86 86


PROMOTED

Pangkabuhayan
MAPEH AP AP AP AP 82
MAPEH 82 83 83 83 83
Music AP AP AP AP 82
Music 83 83 84 84
Art AP AP AP AP 82
Art 80 82 82 82
Physical Education AP AP AP AP 83
Physical Education 81 82 83 83
Health AP AP AP AP 82
Eduk. Sa Pagpapakatao
Health 82 84 84 84
AP AP AP P 84
Eduk. Sa Pagpapakatao 84 85 85 85 85
General Average 82.88
General Average 83.375
Eligibility for Admission to Grade: Four
Eligibility for Admission to Grade: Five
Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade V School: San Manuel Elementary Grade VI School: San Manuel Elementary
School Year: 2016 - 2017 School Year: 2017 - 2018
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Filipino 84 84 86 88 86 Filipino
English 81 81 83 85 83 English
Science 81 82 85 86 84 Science
Mathematics 81 81 82 84 82 Mathematics
Araling Panlipunan 81 81 82 84 82 Araling Panlipunan
Edukasyong Pantahanan 86 87 88 89 87 Edukasyong Pantahanan
PROMOTED

at Pangkabuhayan at Paangkabuhayan
MAPEH 82 83 85 86 84 MAPEH
Music 81 81 83 Music
Art 83 83 85 Art
Physical Education 81 82 85 Physical Education
Health 83 85 86 Health
Eduk. Sa Pagpapakatao 85 87 88 89 87 Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average 84 General Average


Eligibility for Admission to Grade: Six Eligibility for Admission to Grade: Seven
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
III. CHARACTER BUILDING

Gr. I Sch. Yr. 2012 - 2013 Gr. II Sch. Yr. 2013- 2014 Gr. III Sch. Yr. 2014 - 2015
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly C B B B B D C C C C D C C C C
2.Courtesy C B B B B D C C C C D C C C C
3.Helpfulness & Cooperation C C C C C D C C C C D C C C C
4.Obedience B B B B B D C C C C D C C C C
5.Consideration For Others B B B B B D C C C C D C C C C
6.Sportmanship C C C C C D C C C C D C C C C
7.Love Of Country C B B B B D C C C C D C C C C
8.Self Reliance C B B B B D C C C C D C C C C
9.Industry B B B B B D C C C C D C C C C
10.Cleanliness & Orderliness B B B B B D C C C C D C C C C
11.Resourcefulnes and Creativity B B B B B D C C C C D C C C C
12.Prompteness and Punctuality B B B B B D C C C C D C C C C
13.Sense of Responsibility B B B B B D C C C C D C C C C
14.Love of God B B B B B D C C C C D C C C C

Gr. IV Sch. Yr. 2015 - 2016 Gr. V Sch. Yr. 2016 - 2017 Gr. VI Sch. Yr. 2017 - 2018
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

A Outstanding C Satisfactory
B Very Satisfactory D Needs Improvement
IV. ATTENDANCE RECORD
Grade No. of No. of School Days Cause No. of Cause No. of School Days
School Days Absent Times Present
Tardy
I 202 22 Fever, stomachache 0 180
II 202 2 Fever 0 198
III 200 2 Fever 0 199
IV 201 2 Fever 0 199
V 201 2 fever 0 199
VI

CERTIFICATE OF TRANSFER
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this is a true record of the Elementary School Permanent Record ___________________________ .He /She is

eligible for transfer and admission to _______________.

______________________
Signature
______________________ ______________________
Date Designation
1DepEd Form 137-E Republika ng Pilipinas LRN - 106661110018
(Republic of the Philippines)
Kagawaran ng Edukasyon
(Department of Education)
KAWANIHAN NG EDUKASYONG ELEMENTARYA
Rehiyon III
(Region III)
PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD)
1. Pangalan: DACANAY RHYSA B. Sangay: Tarlac Paaralan: San Manuel E/S
(Name) Apelyido Unang Pangalan M.I (Division) (School)
Kasarian F Petsa ng Kapanganakan: 06 11 - 06 Pook: San Manuel Petsa ng Pagpasok: 06 04 12
(Sex) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod ( Date of Entrance)
(Town/Province/City)
Magulang/Tagapag-alaga: Mr. & Mrs. Victoriano Dacanay Jr. Lanat, San Manuel, Tarlac Laborer
Pangalan Tirahan Hanapbuhay
(Name) (Address) (Occupation)
PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)
Grade I School: San Manuel Elementary Grade II School: San Manuel Elementary
School Year: 2012- 2013 School Year: 2013 - 2014
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue P P P P 86.75 Mother Tongue P P P P 85.75
Filipino P P P P 86 Filipino P P P A 88.5
English AP P 85 English P P P P 86.75
Mathematics AP P P P 85.5 Mathematics P P P P 86.5
Araling Panlipunan AP P P P 85.75 Araling Panlipunan P P P P 87.75
PROMOTED

PROMOTED
MAPEH AP P P P 86 MAPEH P P P P 87.25
Music AP P P P 85.25 Music P P P P 86.5
Art AP P P P 86.5 Art P P P P 87.25
Physical Education AP P P P 86 Physical Education P P P P 86.5
Health P P P P 86.25 Health P P P P 87.5
Eduk. Sa Pagpapakatao AP P P P 86.25 Eduk. Sa Pagpapakatao P P P P 86.5

General Average 85.893 General Average 87.00


Eligibility for Admission to Grade: Two Eligibility for Admission to Grade: Three
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
Grade III School: San Manuel Elementary Grade IV School: San Manuel Elementary
School Year 2014- 2015 School Year: 2015 - 2016
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue P P P A 88 Filipino 88 89 90 90 89.25
Filipino P P P A 88.25 English 86 87 88 86 86.75
English P P P A 87.25 Science 88 88 89 89 88.5
Science P P A A 88.75 Mathematics 87 87 89 88 87.75
Mathematics P P P A 88 Araling Panlipunan 87 88 89 89 88.25
PROMOTED

Araling Panlipunan P P A A 88.75 Edukasyong Pantahan at 87 88 90 91 89


PROMOTED

Pangkabuhayan
MAPEH P P A A 88.438
MAPEH 86 87 89 89 87.75
Music P P P A 88
Music 86 87 89 88
Art P P P A 88.25
Art 86 87 89 88
Physical Education P P A A 88.75
Physical Education 85 87 89 89
Health P P A A 88.75
Eduk. Sa Pagpapakatao
Health 87 88 90 90
P P A A 90.25
Eduk. Sa Pagpapakatao 89 90 91 91 90.25
General Average 88.461
General Average 88.43
Eligibility for Admission to Grade: Four
Eligibility for Admission to Grade: Five
Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade V School: San Manuel Elementary Grade VI School: San Manuel Elementary
School Year: 2016 - 2017 School Year: 2017 - 2018
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Filipino 90 91 92 92 91 Filipino
English 90 90 91 93 91 English
Science 90 90 93 93 93 Science
Mathematics 90 90 93 93 93 Mathematics
Araling Panlipunan 90 90 92 93 91 Araling Panlipunan
Edukasyong Pantahanan 91 92 94 95 93 Edukasyong Pantahanan
PROMOTED

at Pangkabuhayan at Paangkabuhayan
MAPEH 91 92 93 93 92 MAPEH
Music 92 94 95 96 Music
Art 90 91 94 95 Art
Physical Education 90 90 91 92 Physical Education
Health 90 91 92 92 Health
Eduk. Sa Pagpapakatao 90 92 93 92 91 Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average 92 General Average


Eligibility for Admission to Grade: Six Eligibility for Admission to Grade: Seven
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
III. CHARACTER BUILDING

Gr. I Sch. Yr. 2012 - 2013 Gr. II Sch. Yr. 2013- 2014 Gr. III Sch. Yr. 2014 - 2015
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly B B B B B C C C C C C C B B B
2.Courtesy B B B B B C C C C C C C B B B
3.Helpfulness & Cooperation B B B B B C C C C C C C B B B
4.Obedience B B B B B C C C C C C C B B B
5.Consideration For Others B B B B B C C C C C C C B B B
6.Sportmanship B B B B B C C C C C C C B B B
7.Love Of Country B B B B B C C C C C C C B B B
8.Self Reliance B B B B B C C C C C C C B B B
9.Industry B B B B B C C C C C C C B B B
10.Cleanliness & Orderliness B B B B B C C C C C C C B B B
11.Resourcefulnes and Creativity B B B B B C C C C C C C B B B
12.Prompteness and Punctuality B B B B B C C C C C C C B B B
13.Sense of Responsibility B B B B B C C C C C C C B B B
14.Love of God B B B B B C C C C C C C B B B

Gr. IV Sch. Yr. 2015 - 2016 Gr. V Sch. Yr. 2016 - 2017 Gr. VI Sch. Yr. 2017 - 2018
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

A Outstanding C Satisfactory
B Very Satisfactory D Needs Improvement
IV. ATTENDANCE RECORD
Grade No. of No. of School Days Cause No. of Cause No. of School Days
School Days Absent Times Present
Tardy
I 202 22 Fever, stomachache 0 180
II 202 2 Fever 0 198
III 200 2 Fever 0 199
IV 201 2 Fever 0 199
V 201 2 fever 0 199
VI

CERTIFICATE OF TRANSFER
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this is a true record of the Elementary School Permanent Record ___________________________ .He /She is

eligible for transfer and admission to _______________.

______________________
Signature
______________________ ______________________
Date Designation
1DepEd Form 137-E Republika ng Pilipinas LRN - 106661140041
(Republic of the Philippines)
Kagawaran ng Edukasyon
(Department of Education)
KAWANIHAN NG EDUKASYONG ELEMENTARYA
Rehiyon III
(Region III)
PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD)
1. Pangalan: GRAVIDEZ ALANIS S. Sangay: Tarlac Paaralan: San Manuel E/S
(Name) Apelyido Unang Pangalan M.I (Division) (School)
Kasarian F Petsa ng Kapanganakan: 01 08 - 06 Pook: San Manuel Petsa ng Pagpasok: 06 04 12
(Sex) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod ( Date of Entrance)
(Town/Province/City)
Magulang/Tagapag-alaga: Mr. & Mrs. Alan S. Gravidez Colubot, San Manuel, Tarlac
Pangalan Tirahan Hanapbuhay
(Name) (Address) (Occupation)
PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)
Grade I School: OLRA College Foundation Grade II School: OLRA College Foundation
School Year: 2012- 2013 School Year: 2013 - 2014
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue 88.615 Filipino 90.372
Filipino 88.615 English 89.266
English 88.930 Mathematics 90.440
Mathematics 90.020 Araling Panlipunan 88.052
Araling Panlipunan 89.825 MAPEH 89.676
PROMOTED

MAPEH 90.805 Music


Music Art
Art Physical Education
Physical Education Health
Health Eduk. Sa Pagpapakatao 90.749
Eduk. Sa Pagpapakatao 91.542
General Average 89.884
General Average 89.977 Eligibility for Admission to Grade: Three
Eligibility for Admission to Grade: Two Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade III School: San Manuel Elementary Grade IV School: San Manuel Elementary
School Year 2014- 2015 School Year: 2015 - 2016
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP P P A 87.25 Filipino 85 87 89 91 88
Filipino P P P A 87.5 English 86 88 90 90 88.5
English AP P P A 86.5 Science 87 89 90 91 89.25
Science P P A A 89 Mathematics 85 89 89 89 88
Mathematics P P P A 88.5 Araling Panlipunan 87 89 89 90 88.75
PROMOTED

Araling Panlipunan P P A A 89 Edukasyong Pantahan at 88 89 88 90 88.75


PROMOTED

Pangkabuhayan
MAPEH P P P A 88.063
MAPEH 87 89 90 90 89
Music P P P A 87.75
Music 88 89 89 90
Art P P P A 88
Art 85 87 89 88
Physical Education P P P A 88
Physical Education 87 89 90 90
Health P P A A 88.5
Eduk. Sa Pagpapakatao
Health 88 90 90 91
P P A A 88.75
Eduk. Sa Pagpapakatao 86 90 90 91 89.25
General Average 88.070
General Average 88.68
Eligibility for Admission to Grade: Four
Eligibility for Admission to Grade: Five
Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade V School: San Manuel Elementary Grade VI School: San Manuel Elementary
School Year: 2016 - 2017 School Year: 2017 - 2018
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Filipino 90 91 93 98 93 Filipino
English 91 92 93 98 94 English
Science 90 90 92 95 92 Science
Mathematics 91 92 93 97 93 Mathematics
Araling Panlipunan 90 90 92 95 92 Araling Panlipunan
Edukasyong Pantahanan 90 91 93 95 92 Edukasyong Pantahanan
PROMOTED

at Pangkabuhayan at Paangkabuhayan
MAPEH 91 92 94 97 93 MAPEH
Music 92 94 95 97 Music
Art 90 92 94 97 Art
Physical Education 91 92 94 98 Physical Education
Health 90 91 93 97 Health
Eduk. Sa Pagpapakatao 90 91 92 94 92 Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average 93 General Average


Eligibility for Admission to Grade: Six Eligibility for Admission to Grade: Seven
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
III. CHARACTER BUILDING

Gr. I Sch. Yr. 2012 - 2013 Gr. II Sch. Yr. 2013- 2014 Gr. III Sch. Yr. 2014 - 2015
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly C C B B B
2.Courtesy C C B B B
3.Helpfulness & Cooperation C C B B B
4.Obedience C C B B B
5.Consideration For Others C C B B B
6.Sportmanship C C B B B
7.Love Of Country C C B B B
8.Self Reliance C C B B B
9.Industry C C B B B
10.Cleanliness & Orderliness C C B B B
11.Resourcefulnes and Creativity C C B B B
12.Prompteness and Punctuality C C B B B
13.Sense of Responsibility C C B B B
14.Love of God C C B B B

Gr. IV Sch. Yr. 2015 - 2016 Gr. V Sch. Yr. 2016 - 2017 Gr. VI Sch. Yr. 2017 - 2018
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

A Outstanding C Satisfactory
B Very Satisfactory D Needs Improvement
IV. ATTENDANCE RECORD
Grade No. of No. of School Days Cause No. of Cause No. of School Days
School Days Absent Times Present
Tardy
I 202 22 Fever, stomachache 0 180
II 202 2 Fever 0 198
III 200 2 Fever 0 199
IV 201 2 Fever 0 199
V 201 2 fever 0 199
VI

CERTIFICATE OF TRANSFER
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this is a true record of the Elementary School Permanent Record ___________________________ .He /She is

eligible for transfer and admission to _______________.

______________________
Signature
______________________ ______________________
Date Designation
1DepEd Form 137-E Republika ng Pilipinas LRN - 106661110009
(Republic of the Philippines)
Kagawaran ng Edukasyon
(Department of Education)
KAWANIHAN NG EDUKASYONG ELEMENTARYA
Rehiyon III
(Region III)
PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD)
1. Pangalan: MIGRIO PAULINE R. Sangay: Tarlac Paaralan: San Manuel E/S
(Name) Apelyido Unang Pangalan M.I (Division) (School)
Kasarian F Petsa ng Kapanganakan: 09 04 - 06 Pook: San Manuel Petsa ng Pagpasok: 06 04 12
(Sex) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod ( Date of Entrance)
(Town/Province/City)
Magulang/Tagapag-alaga: Mrs. Janice Migrio Lanat, San Manuel, Tarlac Laborer
Pangalan Tirahan Hanapbuhay
(Name) (Address) (Occupation)
PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)
Grade I School: San Manuel Elementary Grade II School: San Manuel Elementary
School Year: 2012- 2013 School Year: 2013 - 2014
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP AP AP AP 81.25 Mother Tongue AP AP AP AP 80
Filipino AP AP AP AP 81.50 Filipino AP AP AP AP 80
English AP AP AP AP 81.25 English D D AP AP 80
Mathematics AP AP AP AP 82.25 Mathematics D D AP AP 80
Araling Panlipunan AP AP AP AP 81.25 Araling Panlipunan AP AP AP AP 81
PROMOTED

PROMOTED
MAPEH AP AP AP AP 82.75 MAPEH AP AP AP AP 81
Music AP AP AP AP 81.75 Music AP AP AP AP 81
Art AP AP AP AP 83.75 Art AP AP AP AP 81
Physical Education AP AP AP AP 82.75 Physical Education AP AP AP AP 81
Health AP AP AP AP 82.75 Health AP AP AP AP 81
Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP AP AP 82.75 Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP AP AP 82

General Average 81.86 General Average 80.57


Eligibility for Admission to Grade: Two Eligibility for Admission to Grade: Three
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
Grade III School: San Manuel Elementary Grade IV School: San Manuel Elementary
School Year 2014- 2015 School Year: 2015 - 2016
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP AP AP AP 82 Filipino 83 84 84 85 84
Filipino AP AP AP AP 82 English 81 82 82 83 82
English AP AP AP AP 83 Science 82 83 84 84 83
Science AP AP AP AP 81 Mathematics 80 81 82 82 81
Mathematics AP AP AP AP 82 Araling Panlipunan 83 83 84 84 84
PROMOTED

Araling Panlipunan AP AP AP AP 81 Edukasyong Pantahan at 84 85 85 85 85


PROMOTED

Pangkabuhayan
MAPEH AP AP AP AP 83
MAPEH 83 84 84 84 84
Music AP AP AP AP 83
Music 83 84 84 84
Art AP AP AP AP 83
Art 82 83 84 84
Physical Education AP AP AP AP 83
Physical Education 83 83 84 84
Health AP AP AP AP 83
Eduk. Sa Pagpapakatao
Health 85 85 85 85
AP AP AP AP 83
Eduk. Sa Pagpapakatao 84 84 85 86 85
General Average 82.13
General Average 83.5
Eligibility for Admission to Grade: Four
Eligibility for Admission to Grade: Five
Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade V School: San Manuel Elementary Grade VI School: San Manuel Elementary
School Year: 2016 - 2017 School Year: 2017 - 2018
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Filipino 84 85 86 88 86 Filipino
English 81 81 82 84 82 English
Science 82 82 84 86 84 Science
Mathematics 81 81 82 84 82 Mathematics
Araling Panlipunan 84 85 86 88 86 Araling Panlipunan
Edukasyong Pantahanan 86 87 88 89 88 Edukasyong Pantahanan
PROMOTED

at Pangkabuhayan at Paangkabuhayan
MAPEH 84 85 86 89 86 MAPEH
Music 84 86 88 89 Music
Art 83 84 86 89 Art
Physical Education 85 86 87 89 Physical Education
Health 84 85 86 89 Health
Eduk. Sa Pagpapakatao 85 86 88 89 87 Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average 85 General Average


Eligibility for Admission to Grade: Six Eligibility for Admission to Grade: Seven
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
III. CHARACTER BUILDING

Gr. I Sch. Yr. 2012 - 2013 Gr. II Sch. Yr. 2013- 2014 Gr. III Sch. Yr. 2014 - 2015
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly B B B B B D D C C C D D C C C
2.Courtesy C C C C C D D C C C D D C C C
3.Helpfulness & Cooperation C C C C C D D C C C D D C C C
4.Obedience C C C C C D D C C C D D C C C
5.Consideration For Others C C C C C D D C C C D D C C C
6.Sportmanship C C C C C D D C C C D D C C C
7.Love Of Country C C C C C D D C C C D D C C C
8.Self Reliance C C C C C D D C C C D D C C C
9.Industry C C C C C D D C C C D D C C C
10.Cleanliness & Orderliness C C C C C D D C C C D D C C C
11.Resourcefulnes and Creativity C C C C C D D C C C D D C C C
12.Prompteness and Punctuality C C C C C D D C C C D D C C C
13.Sense of Responsibility C C C C C D D C C C D D C C C
14.Love of God B B B B B D D C C C D D C C C

Gr. IV Sch. Yr. 2015 - 2016 Gr. V Sch. Yr. 2016 - 2017 Gr. VI Sch. Yr. 2017 - 2018
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

A Outstanding C Satisfactory
B Very Satisfactory D Needs Improvement
IV. ATTENDANCE RECORD
Grade No. of No. of School Days Cause No. of Cause No. of School Days
School Days Absent Times Present
Tardy
I 202 22 Fever, stomachache 0 180
II 202 2 Fever 0 198
III 200 2 Fever 0 199
IV 201 2 Fever 0 199
V 201 2 fever 0 199
VI

CERTIFICATE OF TRANSFER
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this is a true record of the Elementary School Permanent Record ___________________________ .He /She is

eligible for transfer and admission to _______________.

______________________
Signature
______________________ ______________________
Date Designation
1DepEd Form 137-E Republika ng Pilipinas LRN - 106661130066
(Republic of the Philippines)
Kagawaran ng Edukasyon
(Department of Education)
KAWANIHAN NG EDUKASYONG ELEMENTARYA
Rehiyon III
(Region III)
PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD)
1. Pangalan: MORELOS JULIEMAR ANGEL R. Sangay: Tarlac Paaralan: San Manuel E/S
(Name) Apelyido Unang Pangalan M.I (Division) (School)
Kasarian F Petsa ng Kapanganakan: 03 11 - 06 Pook: San Manuel Petsa ng Pagpasok: 06 04 12
(Sex) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod ( Date of Entrance)
(Town/Province/City)
Magulang/Tagapag-alaga: Mrs. Marivic Morelos Lanat, San Manuel, Tarlac Housekeeper
Pangalan Tirahan Hanapbuhay
(Name) (Address) (Occupation)
PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)
Grade I School: San Manuel Elementary Grade II School: San Manuel Elementary
School Year: 2012- 2013 School Year: 2013 - 2014
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP AP AP AP 81.75 Mother Tongue AP AP AP AP 80
Filipino AP AP AP AP 82.75 Filipino AP AP AP AP 81
English D AP 79.5 English AP AP AP AP 81
Mathematics AP AP AP AP 80.75 Mathematics AP AP AP AP 82
Araling Panlipunan AP AP AP AP 80.5 Araling Panlipunan AP AP AP AP 82
PROMOTED

PROMOTED
MAPEH AP AP AP AP 81.75 MAPEH AP AP AP AP 82
Music AP AP AP AP 81.75 Music AP AP AP AP 82
Art AP AP AP AP 81.75 Art AP AP AP AP 82
Physical Education AP AP AP AP 81.75 Physical Education AP AP AP AP 81
Health AP AP AP AP 81.75 Health AP AP AP AP 81
Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP AP AP 81.75 Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP AP AP 83

General Average 81.25 General Average 81.57


Eligibility for Admission to Grade: Two Eligibility for Admission to Grade: Three
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
Grade III School: San Manuel Elementary Grade IV School: San Manuel Elementary
School Year 2014- 2015 School Year: 2015 - 2016
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP AP AP AP 82 Filipino 81 81 82 83 82
Filipino AP AP AP AP 82 English 80 80 81 81 81
English AP AP AP AP 82 Science 82 82 82 83 82
Science AP AP AP AP 82 Mathematics 80 81 81 81 81
Mathematics AP AP AP AP 82 Araling Panlipunan 81 81 82 83 82
PROMOTED

Araling Panlipunan AP AP AP AP 81 Edukasyong Pantahan at 83 84 85 85 84


PROMOTED

Pangkabuhayan
MAPEH AP AP AP AP 82
MAPEH 83 83 84 84 84
Music AP AP AP AP 82
Music 84 84 84 84
Art AP AP AP AP 82
Art 82 83 84 84
Physical Education AP AP AP AP 82
Physical Education 82 83 84 84
Health AP AP AP AP 82
Eduk. Sa Pagpapakatao
Health 83 83 84 84
AP AP AP AP 83
Eduk. Sa Pagpapakatao 81 81 83 84 82
General Average 82
General Average 82.25
Eligibility for Admission to Grade: Four
Eligibility for Admission to Grade: Five
Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade V School: San Manuel Elementary Grade VI School: San Manuel Elementary
School Year: 2016 - 2017 School Year: 2017 - 2018
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Filipino 82 83 85 87 84 Filipino
English 80 80 82 84 82 English
Science 81 81 84 86 83 Science
Mathematics 81 81 82 84 82 Mathematics
Araling Panlipunan 81 81 82 84 82 Araling Panlipunan
Edukasyong Pantahanan 86 87 88 88 87 Edukasyong Pantahanan
PROMOTED

at Pangkabuhayan at Paangkabuhayan
MAPEH 84 85 86 88 86 MAPEH
Music 84 85 86 88 Music
Art 83 84 86 87 Art
Physical Education 84 85 86 87 Physical Education
Health 84 86 87 88 Health
Eduk. Sa Pagpapakatao 85 86 88 89 87 Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average 84 General Average


Eligibility for Admission to Grade: Six Eligibility for Admission to Grade: Seven
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
III. CHARACTER BUILDING

Gr. I Sch. Yr. 2012 - 2013 Gr. II Sch. Yr. 2013- 2014 Gr. III Sch. Yr. 2014 - 2015
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly C C C C C D D C C C D D C C C
2.Courtesy C C C C C D D C C C D D C C C
3.Helpfulness & Cooperation C C C C C D D C C C D D C C C
4.Obedience C C C C C D D C C C D D C C C
5.Consideration For Others C C C C C D D C C C D D C C C
6.Sportmanship C C C C C D D C C C D D C C C
7.Love Of Country C C C C C D D C C C D D C C C
8.Self Reliance C C C C C D D C C C D D C C C
9.Industry C C C C C D D C C C D D C C C
10.Cleanliness & Orderliness C C C C C D D C C C D D C C C
11.Resourcefulnes and Creativity C C C C C D D C C C D D C C C
12.Prompteness and Punctuality C C C C C D D C C C D D C C C
13.Sense of Responsibility C C C C C D D C C C D D C C C
14.Love of God C C C C C D D C C C D D C C C

Gr. IV Sch. Yr. 2015 - 2016 Gr. V Sch. Yr. 2016 - 2017 Gr. VI Sch. Yr. 2017 - 2018
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

A Outstanding C Satisfactory
B Very Satisfactory D Needs Improvement
IV. ATTENDANCE RECORD
Grade No. of No. of School Days Cause No. of Cause No. of School Days
School Days Absent Times Present
Tardy
I 202 22 Fever, stomachache 0 180
II 202 2 Fever 0 198
III 200 2 Fever 0 199
IV 201 2 Fever 0 199
V 201 2 fever 0 199
VI

CERTIFICATE OF TRANSFER
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this is a true record of the Elementary School Permanent Record ___________________________ .He /She is

eligible for transfer and admission to _______________.

______________________
Signature
______________________ ______________________
Date Designation
1DepEd Form 137-E Republika ng Pilipinas LRN - 106661130066
(Republic of the Philippines)
Kagawaran ng Edukasyon
(Department of Education)
KAWANIHAN NG EDUKASYONG ELEMENTARYA
Rehiyon III
(Region III)
PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD)
1. Pangalan: PERALTA MARICAR S. Sangay: Tarlac Paaralan: San Manuel E/S
(Name) Apelyido Unang Pangalan M.I (Division) (School)
Kasarian F Petsa ng Kapanganakan: 07 20 - 06 Pook: San Manuel Petsa ng Pagpasok: 06 04 12
(Sex) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod ( Date of Entrance)
(Town/Province/City)
Magulang/Tagapag-alaga: Mrs. Maribel Peralta Lanat, San Manuel, Tarlac Housekeeper
Pangalan Tirahan Hanapbuhay
(Name) (Address) (Occupation)
PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)
Grade I School: San Manuel Elementary Grade II School: San Manuel Elementary
School Year: 2012- 2013 School Year: 2013 - 2014
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP P P P 85.75 Mother Tongue P P P P 87.5
Filipino AP P P P 86 Filipino P P P P 87.5
English AP P 85 English P P P P 86.75
Mathematics AP P P P 85 Mathematics P P P P 85.75
Araling Panlipunan AP AP P P 85 Araling Panlipunan P P P P 85.75
PROMOTED

PROMOTED
MAPEH AP AP P P 84.5 MAPEH P P P P 86
Music AP AP AP P 84.25 Music P P P P 85.25
Art AP AP P P 84.75 Art P P P P 86
Physical Education AP AP P P 84.5 Physical Education P P P P 86.5
Health AP AP P P 84.5 Health P P P P 86.75
Eduk. Sa Pagpapakatao AP P P P 85.5 Eduk. Sa Pagpapakatao P P P P 85.75

General Average 85.25 General Average 86.464


Eligibility for Admission to Grade: Two Eligibility for Admission to Grade: Three
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
Grade III School: San Manuel Elementary Grade IV School: San Manuel Elementary
School Year 2014- 2015 School Year: 2015 - 2016
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP P P P 85.5 Filipino 86 86 88 89 87.25
Filipino P P P P 86.5 English 87 87 88 90 88
English AP AP P P 85.75 Science 88 89 89 87 88.25
Science AP P P P 85.5 Mathematics 87 87 89 89 88
Mathematics AP P P P 85.5 Araling Panlipunan 86 87 88 87 87
PROMOTED

Araling Panlipunan AP AP P P 85 Edukasyong Pantahan at 86 86 85 87 86


PROMOTED

Pangkabuhayan
MAPEH P P P P 86.563
MAPEH 85 86 87 87 86.25
Music AP P P P 86.25
Music 86 86 87 86
Art P P P P 86.5
Art 85 86 88 88
Physical Education P P P P 87
Physical Education 85 86 87 87
Health P P P P 86.5
Eduk. Sa Pagpapakatao
Health 85 85 86 86
P P P P 86.75
Eduk. Sa Pagpapakatao 87 88 90 90 88.75
General Average 85.883
General Average 87.43
Eligibility for Admission to Grade: Four
Eligibility for Admission to Grade: Five
Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade V School: San Manuel Elementary Grade VI School: San Manuel Elementary
School Year: 2016 - 2017 School Year: 2017 - 2018
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Filipino 89 90 91 93 91 Filipino
English 87 87 89 90 88 English
Science 88 88 89 90 89 Science
Mathematics 89 89 90 92 90 Mathematics
Araling Panlipunan 87 87 88 87 88 Araling Panlipunan
Edukasyong Pantahanan 88 88 89 90 89 Edukasyong Pantahanan
PROMOTED

at Pangkabuhayan at Paangkabuhayan
MAPEH 87 87 88 88 88 MAPEH
Music 87 86 87 88 Music
Art 87 87 88 88 Art
Physical Education 85 85 86 87 Physical Education
Health 89 89 90 90 Health
Eduk. Sa Pagpapakatao 87 88 88 89 88 Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average 88 General Average


Eligibility for Admission to Grade: Six Eligibility for Admission to Grade: Seven
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
III. CHARACTER BUILDING

Gr. I Sch. Yr. 2012 - 2013 Gr. II Sch. Yr. 2013- 2014 Gr. III Sch. Yr. 2014 - 2015
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly C C B B B C C C C C C C C C C
2.Courtesy C C B B B C C C C C C C C C C
3.Helpfulness & Cooperation C C B B B C C C C C C C C C C
4.Obedience C C B B B C C C C C C C C C C
5.Consideration For Others C C B B B C C C C C C C C C C
6.Sportmanship C C B B B C C C C C C C C C C
7.Love Of Country C C B B B C C C C C C C C C C
8.Self Reliance C C B B B C C C C C C C C C C
9.Industry C C B B B C C C C C C C C C C
10.Cleanliness & Orderliness C C B B B C C C C C C C C C C
11.Resourcefulnes and Creativity C C B B B C C C C C C C C C C
12.Prompteness and Punctuality C C B B B C C C C C C C C C C
13.Sense of Responsibility C C B B B C C C C C C C C C C
14.Love of God C C B B B C C C C C C C C C C

Gr. IV Sch. Yr. 2015 - 2016 Gr. V Sch. Yr. 2016 - 2017 Gr. VI Sch. Yr. 2017 - 2018
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

A Outstanding C Satisfactory
B Very Satisfactory D Needs Improvement
IV. ATTENDANCE RECORD
Grade No. of No. of School Days Cause No. of Cause No. of School Days
School Days Absent Times Present
Tardy
I 202 22 Fever, stomachache 0 180
II 202 2 Fever 0 198
III 200 2 Fever 0 199
IV 201 2 Fever 0 199
V 201 2 fever 0 199
VI

CERTIFICATE OF TRANSFER
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this is a true record of the Elementary School Permanent Record ___________________________ .He /She is

eligible for transfer and admission to _______________.

______________________
Signature
______________________ ______________________
Date Designation
1DepEd Form 137-E Republika ng Pilipinas LRN - 106661130066
(Republic of the Philippines)
Kagawaran ng Edukasyon
(Department of Education)
KAWANIHAN NG EDUKASYONG ELEMENTARYA
Rehiyon III
(Region III)
PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD)
1. Pangalan: RAMIREZ ALYSSA MAE D. Sangay: Tarlac Paaralan: San Manuel E/S
(Name) Apelyido Unang Pangalan M.I (Division) (School)
Kasarian F Petsa ng Kapanganakan: 01 21 - 06 Pook: San Manuel Petsa ng Pagpasok: 06 04 12
(Sex) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod ( Date of Entrance)
(Town/Province/City)
Magulang/Tagapag-alaga: Mr & Mrs. Federico Ramirez Lanat, San Manuel, Tarlac Farmer
Pangalan Tirahan Hanapbuhay
(Name) (Address) (Occupation)
PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)
Grade I School: San Manuel Elementary Grade II School: San Manuel Elementary
School Year: 2012- 2013 School Year: 2013 - 2014
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP AP AP AP 82.75 Mother Tongue AP AP AP AP 80
Filipino AP AP AP AP 82.75 Filipino AP AP AP AP 81
English D AP 80.25 English AP AP AP AP 80
Mathematics AP AP AP AP 81.25 Mathematics D AP AP AP 80
Araling Panlipunan AP AP AP AP 82.75 Araling Panlipunan AP AP AP AP 81
PROMOTED

PROMOTED
MAPEH AP AP AP P 83.75 MAPEH AP AP AP AP 81
Music AP AP AP P 83.5 Music AP AP AP AP 81
Art AP AP AP AP 84 Art AP AP AP AP 81
Physical Education AP AP AP AP 83.5 Physical Education AP AP AP AP 81
Health AP AP P P 84 Health AP AP AP AP 81
Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP AP AP 83.75 Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP AP AP 81

General Average 82.46 General Average 80.57


Eligibility for Admission to Grade: Two Eligibility for Admission to Grade: Three
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
Grade III School: San Manuel Elementary Grade IV School: San Manuel Elementary
School Year 2014- 2015 School Year: 2015 - 2016
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP AP AP AP 83 Filipino 83 83 84 84 84
Filipino AP AP AP P 84 English 81 82 83 83 82
English AP AP AP P 84 Science 82 83 84 84 83
Science AP AP AP AP 83 Mathematics 80 81 82 83 82
Mathematics AP AP AP AP 82 Araling Panlipunan 83 83 84 84 84
PROMOTED

Araling Panlipunan AP AP AP AP 83 Edukasyong Pantahan at 84 85 86 86 85


PROMOTED

Pangkabuhayan
MAPEH AP AP AP AP 83
MAPEH 83 83 84 84 84
Music AP AP AP AP 83
Music 82 83 84 84
Art AP AP AP P 84
Art 83 84 84 84
Physical Education AP AP AP AP 83
Physical Education 80 81 82 83
Health AP AP AP AP 83
Eduk. Sa Pagpapakatao
Health 85 85 85 85
AP AP AP P 84
Eduk. Sa Pagpapakatao 85 85 85 85 85
General Average 83.25
General Average 83.625
Eligibility for Admission to Grade: Four
Eligibility for Admission to Grade: Five
Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade V School: San Manuel Elementary Grade VI School: San Manuel Elementary
School Year: 2016 - 2017 School Year: 2017 - 2018
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Filipino 84 84 85 88 85 Filipino
English 81 81 82 84 82 English
Science 82 82 84 86 84 Science
Mathematics 81 81 80 84 82 Mathematics
Araling Panlipunan 84 84 84 85 84 Araling Panlipunan
Edukasyong Pantahanan 85 86 87 89 87 Edukasyong Pantahanan
PROMOTED

at Pangkabuhayan at Paangkabuhayan
MAPEH 84 85 86 87 86 MAPEH
Music 84 85 86 87 Music
Art 84 85 86 87 Art
Physical Education 82 83 85 86 Physical Education
Health 84 85 86 87 Health
Eduk. Sa Pagpapakatao 85 86 87 89 87 Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average 85 General Average


Eligibility for Admission to Grade: Six Eligibility for Admission to Grade: Seven
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
III. CHARACTER BUILDING

Gr. I Sch. Yr. 2012 - 2013 Gr. II Sch. Yr. 2013- 2014 Gr. III Sch. Yr. 2014 - 2015
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly C C B B B D D D D D D C C C C
2.Courtesy C C B B B D D D D D D C C C C
3.Helpfulness & Cooperation C C B B B D D D D D D C C C C
4.Obedience C C B B B D D D D D D C C C C
5.Consideration For Others C C B B B D D D D D D C C C C
6.Sportmanship C C B B B D D D D D D C C C C
7.Love Of Country C C B B B D D D D D D C C C C
8.Self Reliance C C B B B D D D D D D C C C C
9.Industry C C B B B D D D D D D C C C C
10.Cleanliness & Orderliness C C B B B D D D D D D C C C C
11.Resourcefulnes and Creativity C C B B B D D D D D D C C C C
12.Prompteness and Punctuality C C B B B D D D D D D C C C C
13.Sense of Responsibility C C B B B D D D D D D C C C C
14.Love of God C C B B B D D D D D D C C C C

Gr. IV Sch. Yr. 2015 - 2016 Gr. V Sch. Yr. 2016 - 2017 Gr. VI Sch. Yr. 2017 - 2018
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

A Outstanding C Satisfactory
B Very Satisfactory D Needs Improvement
IV. ATTENDANCE RECORD
Grade No. of No. of School Days Cause No. of Cause No. of School Days
School Days Absent Times Present
Tardy
I 202 22 Fever, stomachache 0 180
II 202 2 Fever 0 198
III 200 2 Fever 0 199
IV 201 2 Fever 0 199
V 201 2 fever 0 199
VI

CERTIFICATE OF TRANSFER
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this is a true record of the Elementary School Permanent Record ___________________________ .He /She is

eligible for transfer and admission to _______________.

______________________
Signature
______________________ ______________________
Date Designation
1DepEd Form 137-E Republika ng Pilipinas LRN - 106661110042
(Republic of the Philippines)
Kagawaran ng Edukasyon
(Department of Education)
KAWANIHAN NG EDUKASYONG ELEMENTARYA
Rehiyon III
(Region III)
PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PERMANENT RECORD)
1. Pangalan: TACLIBONG JONALYN D. Sangay: Tarlac Paaralan: San Manuel E/S
(Name) Apelyido Unang Pangalan M.I (Division) (School)
Kasarian F Petsa ng Kapanganakan: 05 06 - 06 Pook: San Manuel Petsa ng Pagpasok: 06 04 12
(Sex) (Date of Birth) (Place) Bayan/Lalawigan/Lungsod ( Date of Entrance)
(Town/Province/City)
Magulang/Tagapag-alaga: Mr & Mrs. Juanito Taclibong Lanat, San Manuel, Tarlac Laborer
Pangalan Tirahan Hanapbuhay
(Name) (Address) (Occupation)
PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN
(ELEMENTARY SCHOOL PROGRESS)
Grade I School: San Manuel Elementary Grade II School: San Manuel Elementary
School Year: 2012- 2013 School Year: 2013 - 2014
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue D D D D 77.5 Mother Tongue AP AP AP P 83
Filipino D D AP AP 79 Filipino AP AP AP P 84
English D D 78.5 English AP AP AP P 84
Mathematics D D D AP 78.25 Mathematics AP AP AP P 83
Araling Panlipunan D D D AP 77.75 Araling Panlipunan AP AP AP P 84
PROMOTED

PROMOTED
MAPEH D D D AP 78 MAPEH AP AP AP P 84
Music D D D AP 78 Music AP AP AP P 84
Art D D D AP 78 Art AP AP AP P 83
Physical Education D D D AP 78 Physical Education AP AP AP P 84
Health D D AP AP 78 Health AP AP AP P 83
Eduk. Sa Pagpapakatao D D AP AP 79 Eduk. Sa Pagpapakatao AP AP P P 85

General Average 78.29 General Average 83.86


Eligibility for Admission to Grade: Two Eligibility for Admission to Grade: Three
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
Grade III School: San Manuel Elementary Grade IV School: San Manuel Elementary
School Year 2014- 2015 School Year: 2015 - 2016
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Mother Tongue AP P P P 85.25 Filipino 87 87 89 88 87.75
Filipino AP P P P 85.25 English 86 86 87 87 86.5
English AP P P P 85.25 Science 88 88 89 86 87.75
Science AP P P P 85.25 Mathematics 87 87 88 88 87.5
Mathematics AP AP AP P 83 Araling Panlipunan 87 87 88 88 87.5
PROMOTED

Araling Panlipunan AP P P P 85.5 Edukasyong Pantahan at 86 85 87 87 86.25


PROMOTED

Pangkabuhayan
MAPEH AP P P P 86.125
MAPEH 87 87 88 87 87.25
Music AP P P P 86.25
Music 87 86 87 85
Art AP P P P 86.5
Art 87 87 88 88
Physical Education AP P P P 86.25
Physical Education 86 85 87 87
Health AP P P P 85.5
Eduk. Sa Pagpapakatao
Health 89 89 90 88
AP P P A 87
Eduk. Sa Pagpapakatao 89 88 89 86 88
General Average 85.328
General Average 87.313
Eligibility for Admission to Grade: Four
Eligibility for Admission to Grade: Five
Signature of Adviser:
Signature of Adviser:
Grade V School: San Manuel Elementary Grade VI School: San Manuel Elementary
School Year: 2016 - 2017 School Year: 2017 - 2018
Learning Areas Periodic Rating Final Remarks Learning Areas Periodic Rating Final Remarks
1 2 3 4 Rating 1 2 3 4 Rating
Filipino 87 87 88 86 87 Filipino
English 85 85 86 86 86 English
Science 87 87 88 86 87 Science
Mathematics 87 87 88 86 87 Mathematics
Araling Panlipunan 86 86 87 85 86 Araling Panlipunan
Edukasyong Pantahanan 86 86 87 86 86 Edukasyong Pantahanan
PROMOTED

at Pangkabuhayan at Paangkabuhayan
MAPEH 87 87 87 86 87 MAPEH
Music 87 86 87 85 Music
Art 87 87 87 86 Art
Physical Education 86 86 87 85 Physical Education
Health 87 87 88 86 Health
Eduk. Sa Pagpapakatao 88 89 89 86 88 Eduk. Sa Pagpapakatao

General Average 87 General Average


Eligibility for Admission to Grade: Six Eligibility for Admission to Grade: Seven
Signature of Adviser: Signature of Adviser:
III. CHARACTER BUILDING

Gr. I Sch. Yr. 2012 - 2013 Gr. II Sch. Yr. 2013- 2014 Gr. III Sch. Yr. 2014 - 2015
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly C C C C C C C C C C C C C B B
2.Courtesy C C C C C C C C C C C C C B B
3.Helpfulness & Cooperation C C C C C C C C C C C C C B B
4.Obedience C C C C C C C C C C C C C B B
5.Consideration For Others C C C C C C C C C C C C C B B
6.Sportmanship C C C C C C C C C C C C C B B
7.Love Of Country C C C C C C C C C C C C C B B
8.Self Reliance C C C C C C C C C C C C C B B
9.Industry C C C C C C C C C C C C C B B
10.Cleanliness & Orderliness C C C C C C C C C C C C C B B
11.Resourcefulnes and Creativity C C C C C C C C C C C C C B B
12.Prompteness and Punctuality C C C C C C C C C C C C C B B
13.Sense of Responsibility C C C C C C C C C C C C C B B
14.Love of God C C C C C C C C C C C C C B B

Gr. IV Sch. Yr. 2015 - 2016 Gr. V Sch. Yr. 2016 - 2017 Gr. VI Sch. Yr. 2017 - 2018
1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R 1 2 3 4 F.R
1.Honestly
2.Courtesy
3.Helpfulness & Cooperation
4.Obedience
5.Consideration For Others
6.Sportmanship
7.Love Of Country
8.Self Reliance
9.Industry
10.Cleanliness & Orderliness
11.Resourcefulnes and Creativity
12.Prompteness and Punctuality
13.Sense of Responsibility
14.Love of God

A Outstanding C Satisfactory
B Very Satisfactory D Needs Improvement
IV. ATTENDANCE RECORD
Grade No. of No. of School Days Cause No. of Cause No. of School Days
School Days Absent Times Present
Tardy
I 202 22 Fever, stomachache 0 180
II 202 2 Fever 0 198
III 200 2 Fever 0 199
IV 201 2 Fever 0 199
V 201 2 fever 0 199
VI

CERTIFICATE OF TRANSFER
TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this is a true record of the Elementary School Permanent Record ___________________________ .He /She is

eligible for transfer and admission to _______________.

______________________
Signature
______________________ ______________________
Date Designation