You are on page 1of 1

-Sedesarrol

l
al a modalidad ar
quitect
nica mi
li
tar
.
-
Seda la confi
guracindel asciudadesamur al
l
adas .
-Arquit
ectur
ar el
igi
osa.
-
Laspr i
nci
palescons tr
uccionesfueronpalaciosytemplos.

Pri
mer asviviendas
asent adasen
cavernasyhechas
conmat eri
ales
rs
ticos,como
paja,pi edras,
ester
as ,entr
eot r
os JARDI
NESCOL
GANT
ES
PAL
ACI
O DEASSU cas
a bat
ll
o
T
EMPL
O ET
RUSCO
ZI
GURATDEUR PI
RMI
DESDEGI
ZEH
PAL O DECNOSOS PUERT
ACI A DEL
OSL
EONES

l
ator
reEi
ff
el cas
a del
osl
ir
ios t
orr
edet
atl
in edi
fi
cioChr
ysl
er
ZI
GURATDECHOGHA ZAMBI
L T
EMPL
O ABU SI
MBEL ACRPOL
I CENAS PUERT
SDEMI A DEI
SHT
AR MURAL
LASDENI
NIVE ARCO ET
RUSCO

MINOICA BABILONI
A ASIRI
A ETRUSCA ARQUIT
E CTURA EN MODERNISMO/ ARTDE CO
MESOPOTAMIA EGI
PTO MI
C NI
CA ARTNOUVE AU CONSTRUCTI
VISMO
7000aos 3000aos 3000aos 2700aos 1894aos 1550aos 1000aos HIERRO Si
glo XI
X 1914 1920
a.C. a.C. a.C. a.C. a.C. a.C. a.C. 185 0

APARI
CIN DELA
ESCRI
TURA

PREHI
STORI
A
EDADDEPI
EDRA EDAD DELOSMETALES ANT
IGEDAD ANT
IGEDAD
EDAD MEDI
A EDAD MODERNA EDAD CONT
EMPORNEA
PALEOL
TICO NEOL
TICO CLSI
CA

De2 ,
8 5 8500aos 5000aos RENACIMIENTO BARROCO
mil
l
onesde a.C. a.C. AO 0 Si
gloXV -XVI
aosa 120 00 4000aos Sigl
oXVI
I
NACI
MIENTO
aosantes a.C. DEJESUCRI
STO
delpresente

GRE CI
A ROMA PALEOCRISTI
ANA ISLMICA BIZANTI
NA ROMNI CA GT I
CA
1200aos 753aos Si
gloII
I-VI Si
glo VI
I-
XVI Si
gloIV-
XV Si
glo XI
-XI
I Si
glo XII
-XV
a.C. a.
C.

PART
ENON COL
ISEO ROMANO BASI
LICA DESANT NA MEZQUITA DELA CPULA DELA ROCA CATEDRALNAVALDEKRONSTADTI
A SABI GLESI
A SAN MARTI
N DEFROMI
STA CAT
EDRALDEBURGOS

Apari
cindelas
constr
ucciones
megal
ti
cas
(
dolmen,menhir, T
EAT
RO DEEPI
ADAURO PANT
EON MEZQUI
TA DECRDOVA BASI
LICA DESANT A BASILICA SANTA MARIA DEVEZELAY
A SOFI SAI
NTCHAPEL
LE
cromlech) CAT
ACUMBA SAN CAL
IXT
RO
-LaIglesi
a esla queapor ta elcapit
al
-La vida civlcobr a msi mpor tancia. neces ari
o para el desarroll
o delas
-La ciudad s econvi ert
eenel grandesobr asar quitectnicas.
el
ement o principal del a vida polt
ica -
Lat ecnologas edes arrol
l
ys ocial. pri
ncipalment eenl a cons tr
uccinde
-
Des arroll
o dees paci ospr opiosa la cat edrales
mani f
estaci nci udadana ydel os -
Or i
gendeas oci acionesconoci das
quehacer escot i
dianos. como mas oneras.
- Losas untosr el
igiososs onan
i
mpor t
ant esenl a ar quitectur
a per o
sonaadi dosal concept o del as
plis
.