You are on page 1of 1

Masunuring Kristo Hess

Ikw, Hess, ang kalgitnaan ng aking buhay.

Awitin sa Lingg ng Palasps at Pagpapasakit at sa Banl na Biyernes. Awiting


banayad, huwg gaanong lakasn ang tinig. Awitin bilang dalangin.