You are on page 1of 10

zerinde dokman numaras bulunmayan dokmanlar kontrolsz dokmandr.

TEKNK ARTNAME HAZIRLAMA


TALMATI

Yasal dayanaklar:

4734 sayl Kamu hale Kanunu 4. Maddesinin 17. Bendindeki tanmlama, 5.


Maddesinin 1. Bendi, 12. Maddesi, 27. Maddesi 1. Cmlesi hkmlerine gre,

1/12/2003 tarihli 2003/6554 Sayl Kararnamenin Eki 5. Maddesi ve 23. Maddesi 1.


Bendi hkmlerine gre,

Mal Alm haleleri Uygulama Ynetmelii 10. Maddesi 1. Bendi, 14. Maddesi, ve 39.
Maddesi hkmlerine gre dzenlenilmitir

1. Teknik artnamede yer alacak hkmler; tereddde, yanl anlamaya ve bir istein
dieri ile elimesine imkn brakmayacak ekilde, ak ve kesin olmaldr. BAP Satn
Alma Duyurular ilgili istek fii malzeme talebi dokmannda isteklilerden talep
edilecek her hususun yer almas esastr.
2. Teknik artnameler en az 2 (iki), mmknse daha fazla retici firmann rnn
kapsayacak ve bylece rekabet ortamn yaratacak ekilde hazrlanmaldr. Teknik
artnamelerde; belli bir marka, model, patent, menei, kaynak veya rn
tanmlanmamal ve belirli bir marka veya modele veya belirli bir firmaya ynelik
zellik ve tanmlamalara yer verilmemelidir. Ancak, ulusal ve/veya uluslar aras
teknik standartlarn bulunmamas veya teknik zelliklerin belirlenmesinin mmkn
olmamas hallerinde, veya dengi ifadesine yer verilmek artyla marka veya model
belirtilebilir.
3. Teknik artname, istenen malzemeyi ok deiik kalite seviyelerinde tanmlayan
ve/veya malzeme kalitesini drecek serbestlik verici hkmler tamamaldr.
4. Teknik artnamesi hazrlanacak malzemeden beklenen performans, alma artlar,
kullanm yeri ve amac aka belirtilerek fonksiyonel istekler yazlmal; varsa
malzemenin birlikte kullanlaca dier cihazlar/elemanlar ile uyumlu almas
isteine de yer verilmelidir.
5. Teknik artnamede saylar ile ifade edilen teknik kriterlere mutlaka tolerans
verilmelidir. Tolerans; en az...,en ok...veya +/-... eklinde, o zelliin
gerektirdii hassasiyeti salayacak miktar tespit edilerek verilmelidir.
6. Teknik artnamelerde birden fazla anlama gelen kelimelerin kullanlmas halinde, bu
kelimelerin hangi anlamnn teknik artnamede esas alndnn ak bir ekilde
belirtilmesi iin bu kelimelerin tanmlarna teknik artnamede yer verilir.
7. Teknik artnameler, mevzuata (Uluslararas Anlamalar, Kanun, Ynetmelik, Tzk,
Tebli, Teknik artname Hazrlama Usul ve Esaslarnn ve Ulusal veya Uluslararas
standartlara) uygun olarak hazrlanr.

Dokman No:902-06-TA 012 lk Yayn:10/12/2012 Rev. Tarihi:13/08/2014 Rev. No:01 Sayfa 1 / 10


zerinde dokman numaras bulunmayan dokmanlar kontrolsz dokmandr.

TEKNK ARTNAME HAZIRLAMA


TALMATI

8. Kamu hale Mevzuatna aykr olarak, Teknik artnamelerde Trkiyede retilen


rnlerin teklif edilmesini engelleyen, isteklilerin ithal rn yada belirli bir lkenin
maln teklif etmesine ynelik dzenlemelerin yaplmamas ve rnlere ilikin olarak
yabanc belgelendirme kurulular tarafndan dzenlenen ve zorunlu olmayan
belgelerin BAP Satn Alma duyurular ilgili istek fii malzeme dokmanlarnda
aranmamas
9. Teknik artname konusu olan mal veya hizmetin ksmlarnn tad zellie gre
fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, iletme, bakm ve mekanik gibi zelliklere ayrntl
istekler eklinde dzenlenmelidir. Bu zellikler; ktle, hacim, iletme, yerleim ile
ilgili boyutlar, fiziksel, kimyasal mekanik zellikler, dayankllk faktrleri, hassasiyet
faktrleri, korozyon, anma, vb. den korunma iin gerekli tedbirler, salk ve emniyet
kriterleri gvenilirlik (arzalar aras ortalama zaman gibi), alma mr, depolama
mr, bakmlar aras mr gibi zellikler olabilir.
10. Teknik istekler belirtilirken baz dokmanlara atf yaplmas gerekiyorsa, bu
dokmanlarn herkes tarafndan; ihtiya sahibi birim, tedarik makam, satn alma
birimi, muayene heyeti ve istekli/yklenici tarafndan kolaylkla ve ok zaman
kaybetmeden temin edilip okunabilecek kaynaklar olmasna dikkat edilir. rnein: bir
Trk Standardna, bir tzk, Teknik artname Hazrlama Usul ve Esaslar veya
kanuna atf yaplabilir. Ancak bir yabanc lkenin standardna vb. dokmanlara atf
yaplmas halinde, atf yaplan dokmann ad, tarihi, ilgili sayfa ve paragraf numaras
aka belirtilir ve teknik artnamede atf yaplan ve herkes tarafndan ulalamayacak
standart ve teknik dokman, teknik artnameye ek olarak konulur.
11. Yedek para almlarnda, ihale konusu iin tanmnn yaplabilmesi iin, yedek
parasna ihtiya duyulan ana maln marka ve modeli belirtilerek teknik artname
dzenlenebilecektir
12. Proje yrtcs tarafndan; zellii veya zelliklerinden dolay tek markay tarif
eden teknik artname hazrlanacaksa veya hazrlanmsa bu durum gerekeli olarak
BAPK Koordinatrlne yazl olarak dzenlenerek bildirilecektir.
13. Proje Yrtcs tarafndan numune istenilen mal, makine, tehizat, hizmet alm
ilerinde, teknik artnamelerinde numunelerin deerlendirilmesine ilikin
dzenlemeler iermelidir.
14. Teknik artnamelerde l birimleri iin Uluslararas l Birimleri Sistemine uygun
birimler kullanlmaldr.
15. Teknik artnamelerde; idari, hukuki, vb. teknik olmayan isteklere yer verilmez.
16. Teknik artnamede istenilen zellikler maddeler halinde numaralandrlarak
belirtilmelidir.
17. Teknik artname proje yrtcs tarafndan hazrlanarak imzalanmaldr.
18. Teknik artnamenin dnda dier hususlar ksmnda proje yrtcs tarafndan ilgili
talepte yer almas gereken konular:

Dokman No:902-06-TA 012 lk Yayn:10/12/2012 Rev. Tarihi:13/08/2014 Rev. No:01 Sayfa 2 / 10


zerinde dokman numaras bulunmayan dokmanlar kontrolsz dokmandr.

TEKNK ARTNAME HAZIRLAMA


TALMATI

1. Teknik artnamelerde kontrol ve muayene metotlarna ilikin hususlarn


dzenlenmesi; yaplacak kontrol ve muayene faaliyetlerinde muayene ve kontrol
metotlarnn uygulanmas ile ilgili sorunlarn yaanmamas, bu konularda olumu
bilgi birikiminden istifade edilmesi, test imkn ve kabiliyetlerinin tespit edilmesi
amacyla ilgili BAPKK Satn Alma Birimi teknik artnameyi hazrlayanlar
tarafndan bilgilendirilmesi yaplmaldr.

2. Talep edilen mal, malzeme, cihaz veya tehizata ait teknik zellikler haricinde
dier istenecek yedek para ve sarf malzemesi, test ve kalibrasyon cihaz, bakm
set ve avadanl, dokman (kullanma klavuzu, yedek para katalou, bakm
talimat, vb.) ile ilgili hususlar teknik artnameye dier hususlar bal altnda
dahil edilmeli, bu tr malzeme, cihaz ve dokmann miktar, BAPKK Satn Alma
duyurular ilgili istek fii malzeme talebi dokmannda belirtilmesi salanmaldr.

3. evre artlarndan etkilenebilecek malzeme iin (elektronik, optik ve elektrooptik


cihazlar, ara, tehizat, vb.) evre artlar ile ilgili istekler bunlarn hangi artlarda
muayene edilecei hususu ile birlikte teknik artnamelere yazlmaldr. evre ile
ilgili istekler; malzemenin kullanm yerine gre, scaklk, basn, rutubet, buz, kar,
yamur, rzgr, su ve tuz serpintisi, ok ve ivme, titreim grlt, toz, kum,
mikroorganizma, radyasyon, elektrik, manyetik ve elektromanyetik etkiler,
kimyevi maddeler, vb. evre koullarndan etkilenmeleri gibi isteklerden kullanm
yerinde maruz kalabilecei evre artlarn kapsar. Sz konusu evresel koullara
ilikin testler, teknik artnamenin kontrol ve muayene metotlar ksmnda
aklanmaldr.

4. Teknik artnamede yer verilen her bir istek ve zellik iin, teknik olarak; o
zelliin nasl muayene edileceine ve llerine dair, muhakkak bir muayene
ve/veya deney metodu bulundurulmal, alnacak numune miktar, ret-kabul
kriterleri, hata deerlendirmeleri ve gerek grlen dier detay bilgiler aka
belirtilerek dier hususlar ksmnda yer verilmelidir.

5. Temin edilecek malzeme ve/veya sistemi kullanacak personele verilmesi gerekli


olabilecek teknik ierikli eitimler ile ilgili hkmler de ilgili istek fii malzeme
talebi dokmannda belirtilmesi gerekmektedir..

6. Kalite gvence sistemi belgesi ve rn kalite belgesi hususlarna, ilgili istek fii
malzeme talebi dokmannda belirtilmesi gerekmektedir.

7. Cihaz almlarnda artnameye en az iki (2) yl garanti art konulacaktr. ki yldan


fazla garanti istenildii takdirde ayrca bildirilmelidir.

Dokman No:902-06-TA 012 lk Yayn:10/12/2012 Rev. Tarihi:13/08/2014 Rev. No:01 Sayfa 3 / 10


zerinde dokman numaras bulunmayan dokmanlar kontrolsz dokmandr.

TEKNK ARTNAME HAZIRLAMA


TALMATI

8. hale yasasna gre ihalenin en dk fiyat esasna gre mi yoksa fiyat d


unsurlara gre mi yaplaca belirtilecektir. halenin fiyat d unsur esasna gre
yaplmas ngrlyor ise bu unsurlarn neler olduu ve parasal deerleri
belirtilmelidir.

9. Fiyat d unsurlar unlardr.

9.1. letme ve bakm maliyeti

9.1.1. Periyodik bakm aralklar

9.1.2. Periyodik bakmlarn sreleri

9.1.3. Periyodik bakmda deiecek yedek para ve sarf malzemelerinin


maliyeti

9.1.4. Periyodik bakmlarn iilik maliyeti

9.1.5. darenin arza, hasar veya kullanm mrnn dolmas nedeniyle ihtiya
duyaca ve halen elinde bulunan benzer mallarla ilgili mevcut veriler
esas alnmak suretiyle belirli bir alma sresi iinde alnmas ngrlen
yedek paralarn maliyeti,

9.2. Maliyet etkinlii

9.3. Verimlilik

9.4. Kalite

9.5. Teknik Deer

9.6. zel ilave kriterler

10. hale Yasasnda, szlemesinde hkm bulunmas halinde imalat veya retim
sreci gerektiren ilerin, muayene ve kabul komisyonlarnn yetki ve
sorumluluunu kaldrmamas artyla, ihale dokmannda belirtilen kalite ve
zelliklerine gre yaplp yaplmad hususunda, ilgili idare tarafndan belirli
aamalarda ve aralklarda denetlenebilecei belirtilmektedir. Buna gre teknik
artnamelere veya ihale dokmanlarna ara muayene veya denetimler
yazlabilecektir.

Dokman No:902-06-TA 012 lk Yayn:10/12/2012 Rev. Tarihi:13/08/2014 Rev. No:01 Sayfa 4 / 10


zerinde dokman numaras bulunmayan dokmanlar kontrolsz dokmandr.

TEKNK ARTNAME HAZIRLAMA


TALMATI

. TEKNK ARTNAMES N

TEKNK YELERCE HAZIRLANMI UYGUNLUK BEYANIDIR

Bu form standart olarak hazrlanm olup teknik artname yukarda yer alan madde
veya maddelerdeki ifadelerde beyan edilen evraklarn tamamnn Koordinatrle sunulmas
sonrasnda deerlendirilmektedir. Beyan edilen bilgilere ve evraklar deerlendirip Alm
yaplp yaplmamas Koordinatrlmzn yetkisindedir.

Teknik artnameyi hazrlayan ye veya yelerin ilgili yasal mevzuat ve dier yasal
ykmllklerine dair ilgili yasa hkmlerini bildikleri kabul edilir.

Koordinatrlmzce alnan red kararna gerekeleri ve yasal dayanaklar belirtilerek


itiraz edilebilir. Yaplan itiraz deerlendirilerek varsa hata Koordinatrlmzce dzeltilir.

Yaplan Piyasa Fiyat Aratrmas sonucunda teklif edilen mal veya malzemelerle ilgili
olarak satn alma sreci ilemlerine devam etmeden firmalarca Koordinatrlmze Teklif
edilen mal veya mallarn ilana klan Teknik artnameye uygun olduklarna dair Teknik
artnameyi hazrlayan kii veya kiilerden tekliflerin teknik artnameye uygun olduuna dair
yazl beyanlar alnmaktadr.

MAL ALIMI HALELER UYGULAMA YNETMEL

Teknik artname

MADDE 14 (1) Alnacak maln teknik kriterleri ve zellikleri, ihale dokmannn bir
paras olan teknik artnamede dzenlenir. Teknik kriterlerin ve zelliklerin, verimlilii ve
fonksiyonellii salamaya ynelik olmas, rekabeti engelleyici hususlar iermemesi ve frsat
eitliini salamas zorunludur.

(2) Teknik artnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararas standartlara


uygunluu salamaya ynelik dzenleme yaplabilir. Ancak ulusal standardn bulunmamas
durumunda sadece uluslararas standart esas alnarak dzenleme yaplabilir.

(3) Teknik artnamede, belli bir marka, model, patent, menei, kaynak veya rn
belirtilemez ve belirli bir marka veya modele ynelik zellik ve tanmlamalara yer verilemez.
Ancak, ulusal ve/veya uluslararas teknik standartlarn bulunmad veya teknik zelliklerin
belirlenmesinin mmkn olmad hallerde, veya dengi ifadesine yer verilmek artyla
marka veya model belirtilebilir.
(4) Teknik artnamede, alm konusu maln ambalajlanmas ve etiketlenmesi ile kullanm
klavuzuna ynelik dzenleme yaplabilir.

Dokman No:902-06-TA 012 lk Yayn:10/12/2012 Rev. Tarihi:13/08/2014 Rev. No:01 Sayfa 5 / 10


zerinde dokman numaras bulunmayan dokmanlar kontrolsz dokmandr.

TEKNK ARTNAME HAZIRLAMA


TALMATI

(5) Teknik artnamede, alm konusu maln montaj ve sat sonras servisi ile yedek
parasnn salanmasna ynelik dzenleme yaplabilir.

(6) Teknik artnamenin hazrlanmasnda, rnlere ilikin teknik mevzuatn hazrlanmas


ve uygulanmasna dair mevzuat gz nnde bulundurulmaldr.

(7) Teknik artnamede yaplacak dzenlemelerin, n yeterlik artnamesinde veya idari


artnamede ihaleye katlmda yeterlik kriteri olarak ngrlen mesleki ve teknik yeterlik
kriterleri ve belgeleriyle uyumlu olmas gerekir.

(8) Teknik artnamedeki dzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul


komisyonunca yaplacak inceleme ve deerlendirmelerde tereddt oluturmayacak ekilde
ak olmas gerekir.

(9) zel imalat sreci gerektiren mal almlarnda, yklenici tarafndan ncelikle maln
prototipinin idareye sunulmasna ve bu prototipin kabulnden sonra retiminin yaplmasna
ynelik teknik artnamede dzenleme yaplabilir.

(10) Alm konusu maln nitelii ve bu Ynetmelikte ngrlen dzenlemeler esas


alnarak yklenicinin personel altrmasnn ngrlmesi halinde, bu personelin says ve
nitelii teknik artnamede veya szleme tasarsnda belirtilir.

(11) zel imalat sreci gerektiren mal almlarnda, maln ilgili mevzuat uyarnca teknik
dzenleme kapsamnda bulunmas ve piyasaya arz edilmesinin belirli kurallara tabi olmas
durumunda; idare ve yklenicinin maln uygunluk deerlendirilmesine ynelik
ykmllkleri, teknik artnamede ve/veya szleme tasarsnda belirtilir.

(12) Teknik artnamenin idare tarafndan hazrlanmas esastr. Ancak, alnacak maln
zelliinin gerektirdii hallerde ihale yetkilisi tarafndan onaylanmas kaydyla, teknik
artname, Kanun hkmlerine uygun olarak danmanlk hizmet sunucularna
hazrlattrlabilir.

lgili Ynetmelik hkmleri haricinde Bilimsel Aratrma Projeleri Kurum


Koordinatrlnzce talep edilen:

1. Hazrlanan Teknik artnamede isteklilerce karlanacak tm talepler yer almaktadr.

2. Hazrlanan Teknik artname en az iki retici firmann rnn kapsayacak ekilde


rekabet ortam olumasna imkan verecek ekilde dzenlenmitir.

a) ..marka.model

b) ..marka.... model tarafndan karlanmaktadr.


3.Teknik artnamelerde kontrol ve muayene metotlarna ilikin hususlarn
dzenlenmesi; yaplacak kontrol ve muayene faaliyetlerinde zel muayene ve kontrol
metotlarnn uygulanmas ile ilgili sorunlarn yaanmamas, bu konularda olumu bilgi
birikiminden istifade edilmesi, test imkan ve kabiliyetlerinin tespit edilmesi amacyla Bilimsel

Dokman No:902-06-TA 012 lk Yayn:10/12/2012 Rev. Tarihi:13/08/2014 Rev. No:01 Sayfa 6 / 10


zerinde dokman numaras bulunmayan dokmanlar kontrolsz dokmandr.

TEKNK ARTNAME HAZIRLAMA


TALMATI

Aratrma Projeleri Kurum Koordinatrlne teknik artnameyi hazrlayanlar tarafndan


muayene ile ilgili olarak yazl dokman Teknik artname ekinde verilmitir.

4.Temin edilecek ara, malzeme ve tehizat ile birlikte istenecek yedek para ve sarf
malzemesi, test ve kalibrasyon cihaz, bakm set ve avadanl, dokman (kullanma klavuzu,
yedek para katalou, bakm talimat, vb.) ile ilgili hususlar teknik artnameye dahil edilmi,
bu tr malzeme, cihaz ve dokmann miktar, Teknik artnamenin ierisinde belirtilmitir.

5.Teknik artnamede yer verilen her bir istek ve zellik iin, teknik olarak; o zelliin
nasl muayene edileceine ve llerine dair, muhakkak bir muayene ve/veya deney metodu
bulunmaktadr, alnacak numune miktar, red-kabul kriterleri, hata deerlendirmeleri ve gerek
grlen dier detay bilgiler aka belirtilerek Teknik artname ekinde Bilimsel Aratrma
Kurum Koordinatrlne verilmitir.

6.Teknik artnameye uygun alm yaplrken en dk fiyat esas veya fiyat d


unsurlara gre deerlendirilecei Teknik artnamemiz ekinde aada belirtilen a ve b
maddeleri gz nne alnarak Bilimsel Aratrma Projeleri Kurum Koordinatrlne
verilmitir.

a) En dk fiyat esas
b) Fiyat d unsurlar

1. letme ve bakm maliyeti

a) Periyodik bakm aralklar

b) Periyodik bakmlarn sreleri

c) Periyodik bakmda deiecek yedek para ve sarf malzemelerinin maliyeti

d) Periyodik bakmlarn iilik maliyeti

e) darenin arza, hasar veya kullanm mrnn dolmas nedeniyle ihtiya


duyaca ve halen elinde bulunan benzer mallarla ilgili mevcut veriler esas
alnmak suretiyle belirli bir alma sresi iinde alnmas ngrlen yedek
paralarn maliyeti,

2. Maliyet etkinlii

3. Verimlilik

4. Kalite

5. Teknik Deer

Dokman No:902-06-TA 012 lk Yayn:10/12/2012 Rev. Tarihi:13/08/2014 Rev. No:01 Sayfa 7 / 10


zerinde dokman numaras bulunmayan dokmanlar kontrolsz dokmandr.

TEKNK ARTNAME HAZIRLAMA


TALMATI

6. zel ilave kriterler

7. Teknik artnamemiz ; Mevcut mal, ekipman ve teknoloji veya hizmetlerle uyumun


ve standardizasyonun salanmas iin zorunlu olan maln, zellii veya zelliklerinden dolay
tek markay tarif eden bir teknik artname olarak hazrlanm olup 2003/6554 Karar Sayl
Yksekretim Kurumlar Tarafndan, 4734 sayl Kamu hale Kanununun 3. Maddesinin
(f) Bendi Kapsamnda Yaplacak halelere likin Esaslarn Dorudan Temin balkl 21 nci
Maddenin (A) / (B) / (C) Bentleri Kapsamnda Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara likin
Form ve ilgili dier mevzuat hkmleri incelenmi ve alm yaplacak mal veya mallarn bu
kapsamda olduundan bu durum gerekeli olarak Bilimsel Aratrma Proje Kurum
Koordinatrlne yazl olarak dzenlenerek bildirilmitir.

Hazrlanlan Teknik artnamemiz Bilimsel Aratrma Projeleri Kurum


Koordinatrlnce yukarda yer alan ve yer almayan dier mevzuat hkmlerine gre
deerlendirilerek alm yaplp yaplamayaca ynnden deerlendirilerek bilgi verilmesi
hususunda.

Gereini arz/rica ederim/ederiz.

TEKNK YE/YELER

ADI SOYADI ADI SOYADI ADI SOYADI

NVAN NVAN NVAN

Dokman No:902-06-TA 012 lk Yayn:10/12/2012 Rev. Tarihi:13/08/2014 Rev. No:01 Sayfa 8 / 10


zerinde dokman numaras bulunmayan dokmanlar kontrolsz dokmandr.

TEKNK ARTNAME HAZIRLAMA


TALMATI

rn /
rn / Hizmet Ad Hizmet
Kodu

rn / Hizmet
Standard
Tanmlar ve
Ksaltmalar

Teknik zellikle ri

Aksesuar ve
Yedek paralar

Yardmc
malzemeleri

Lisans

Kullanm artlar

Destek
Dokmanlar

Numune Alma
Metotlar

Denetim ve
Muayene
Metotlar

Dokman No:902-06-TA 012 lk Yayn:10/12/2012 Rev. Tarihi:13/08/2014 Rev. No:01 Sayfa 9 / 10


zerinde dokman numaras bulunmayan dokmanlar kontrolsz dokmandr.

TEKNK ARTNAME HAZIRLAMA


TALMATI

Ambalajlama ve
Etiketleme

Garanti artlar

Personel
Nitelikleri

Ekler

Not

Dokman No:902-06-TA 012 lk Yayn:10/12/2012 Rev. Tarihi:13/08/2014 Rev. No:01 Sayfa 10 / 10