You are on page 1of 20

ISSN 2065 - 5754

As o ci aţi a
Editorial
pentru bibliotecile publice din Judeţul Galaţi
Anul 13, nr. 3, septembrie 2017

Satul - vatră a spiritualităţii româneşti
Satul, în genere, Istoricii, etnografii, sociologii,
ca model de antropologii, psihologii sunt în
comunitate general de acord cu ideea bogăţiei
primordială, a inestimabile a spiritualităţii satului
constituit multă românesc, care s-a dovedit, de-a
vreme forma cea lungul vremii, un fundament solid
mai importantă al întregii spiritualităţi româneşti,
a organizării sociale şi numai după pentru că, nu-i aşa?, „Veşnicia s-a
apariţia, în antichitate, a primelor născut la sat”, cum zicea Blaga, şi
comasări urbane, el a devenit un fel pentru că Alecsandri, Eminescu,
de condiţie secundară, cu un statut Creangă, Coşbuc, Rebreanu,
şi un sistem de mentalităţi proprii ale Caragiale, Marin Preda, Fănuş
existenţei umane. Oraşul, ca formă Neagu, Eugen Simion şi mulţi,
superioară de organizare umană foarte mulţi alţii, din lumea satului
Sumar edilitar-administrativă, a fost şi la noi au pornit spre piscurile literaturii
Editorial un semn al progresului şi al înaintării române, ca să nu mai vorbim despre
• Satul - vatră a spiritualităţii în civilizaţie, încă din vremea dacilor, generaţiile întregi de ingineri,
româneşti / 1 dar la români, mai mult decât la alte savanţi, academicieni, militari de
Evenimente popoare europene, preponderenţa rang înalt, artişti, medici, care mai
• Ateliere recreative şi educative la aşezărilor rurale a persistat multă întâi au fost botezaţi de preotul de
Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” / 3 vreme şi nici acum, la început de la ţară iar de învăţătorul de acolo au
• Promovarea colecţiilor Secţiei pentru
Copii prin activităţi de vacanţă / 4
mileniu III d. Hr., România nu fost iniţiaţi în tainele cunoaşterii,
• Poveştile se nasc şi la Galaţi: „Pe ocupă un loc important în Europa, înainte de a deveni componente ale
aripi de poveste”, proiect cultural / 5 în ceea ce priveşte urbanizarea. A filonului sănătos şi de nesecătuit al
• Grădina cu Cărţi - lectură şi socializare contat foarte mult şi preponderenţa intelectualităţii româneşti.
pentru copii de toate vârstele / 6 preocupărilor agrare în majoritatea Din acest punct de vedere,
• Carnavalul Cărţii pentru Copii, teritoriului, dar şi o anumită iubire se cuvine a închipui statui imaginare
ediţia a XXXVII-a / 7
nestrămutată a românului faţă de de aur şi cununi de lauri nemuritori
• Programe educativ-recreative la a
V-a ediţie a Bibliotecii Estivale / 8 satul său ancestral. Aşa se face că acestor doi mari eroi anonimi ai
• Vacanţă de neuitat la Filiala nr. 1 aproape o jumătate de Românie este spiritului românesc, preotul şi
„Costache Negri” / 10 actualmente rurală, şi, din păcate, învăţătorul, cele două figuri luminate
• Copiii şi Biblioteca în Gara CFR politicile naţionale neglijează cu care au ridicat secole la rând fruntea
Călători / 15 desăvârşire această realitate, atât în ţăranului din răzorul mănos al
Memorie locală sensul că nu concep strategii coerente câmpiei pentru a o îndrepta spre
• Aniversările anului 2017 în județul acela, şi mai mănos, al învăţăturii
Galați : oct. - dec. 2017 / 12
de ridicare a satului la nivelul
Din judeţ
civilizaţiei urbane occidentale, cât şi
• O vară „fierbinte” la Biblioteca în acela, poate mult mai important, al
Municipală din Tecuci / 16 conservării valorilor rurale autentice
• Biblioteca Comunală Griviţa: care se mai păstrează şi care mai pot fi
Mesajul copiilor / 18 încă transformate în veritabile puncte
• S-a întâmplat la Biblioteca de atracţie pentru întreaga lume. Se
Comunală Independenţa: / 19
cunoaște de altfel reacţia prinţului
Profesional
• Ştiri (Partnering Starter, Conferinţa
Charles al Marii Britanii faţă de satele
satelit a IFLA în România) / 20 din Ardeal.
2
născut comediile lui Caragiale, iar din
isteţimea şi ingeniozitatea ţăranului
român s-au iscat avioanele lui Vuia sau
Coandă, insulina lui Paulescu sau stiloul
lui Poenaru...
Ce se întâmplă însă acum cu
satul românesc nu oferă prea mari
speranţe, nici pentru viitorul lui şi
nici pentru păstrarea acestuia ca vatră
şi al performanţei intelectuale, în toate domeniile ei, a spiritualităţii noastre, cum a fost veacuri la rândul
de la biserică la literatură, de la medicină la artă, sau şi cum ar putea să fie în continuare. Depopulate
de la ştiinţă la politică. Unul dintre ei îi boteza întru mai întâi de politicile anterioare de industrializare
credinţă, celălalt întru cunoaştere şi ambii făceau forţată şi mai apoi de migrările masive spre Occident,
tot ce e posibil, atunci când ei vedeau în chipul asaltate de modele urbane îndoielnice, propagate de
vreunui băietan lumina dorinţei de a învăţa, pentru mijloacele de comunicare în masă, vitregite în mare
a convinge părinţii şi comunitatea în a-i trimite mai parte de fundamentul lor economic primordial,
departe, la învăţătură, la oraş. organizarea coerentă a exploatării pământului, el
Şi preotul şi învăţătorul au lucrat cu cartea. însuşi în mare parte înstrăinat, satele româneşti de
Litera tipărită a fost arma lor deloc secretă, iar evanghelia acum oferă mai degrabă o imagine dezolantă...
la biserică şi abecedarul la şcoală, în sens generic, toate Primul aspect care îngrijorează în vatra
cărţile ce existau într-un sat, adică, au acţionat ca izvor satului românesc contemporan este, în contextul
limpede de adăpare pentru toţi însetaţii de cunoaştere. dezechilibrării piramidei vârstelor, tocmai scăderea
Sigur, şi atunci, ca şi acum, unii nu dădeau niciun preţ vertiginoasă a populaţiei tinere şi mai ales a ponderii
pe învăţătură, dispreţuiau cartea (precum în pasajul din copiilor, aproape inexistenţi în anumite zone. Plecaţi
„Amintiri din copilărie” cu ceaslovul şi muştele prinse la oraş sau la munci în străinatate, tinerii şi-au luat
între pagini!) şi ideea de a pleca din sat, de la coarnele copiii cu ei, şcolarizându-i în Occident, iar cei puţini
plugului, dar se mai găsea câte o mamă, cum a fost şi rămaşi au fost încredinţaţi unor rude, bunici, în primul
aceea a lui Nică a lui Ştefan a Petrei, care era în stare rând, care nu mai au suficiente resurse şi motivaţii
să facă orice pentru a-şi da copilul la carte, iar dacă şi de a se ocupa de educaţia lor. Dar şi acolo unde, din
preotul şi învăţătorul, care, multă vreme au fost unul şi anumite motive, s-a mai păstrat o anumită pondere
acelaşi, interveneau cu sprijinul lor, noul destin al fiului a populaţiei tinere, copiii nu mai beneficiază de grija
de ţăran era pe cale de împlinire. specială a preotului şi nici de cea a învăţătorului,
Secole de-a rândul afluxul, dinspre sate spre oraşe ei trebuie să facă naveta spre centrul de comună
a „vârfurilor” a constituit fundamentul înnoirii continue unde mai funcţionează o şcoală şi mai nimeni nu se
a urbanului, dar şi al dezvoltării spirituale a poporului gândeşte să-i trimită în continuare la studii, la licee
român. Sigur, avem nenumărate exemple şi de genii sau la universităţi, în condiţiile unor costuri destul
născute şi împlinite în mediul lor primar, în Bucureşti de consistente. Se întrerupe astfel o filieră care a
sau în marile oraşe ale ţării, dar „primenirea” dinspre sat funcţionat cu mare eficienţă decenii la rând şi care
venea cu puterea şi simbolistica unui izvor nesecat, după permitea acea permanentă primenire a urbanului cu
cum, se ştie, orice oraş mai vechi şi mai nou a avut el însuşi noi talente, capacităţi şi energii creatoare.
mai întâi o dezvoltare rurală. Fără şcolile şi universităţile Şi, ce e mai rău, deocamdată, greu se întrevede vreo
Oraşului, înţeles ca cetate culturală, folclorul românesc soluţie. Privind însă optimist într-o perspectivă care ar
ar fi rămas în propriile sale limite, or sublimarea acestuia putea să fie foarte apropiată, o rază de speranţă se întrevede
în marea creaţie cultă din toate domeniile cunoscute la orizont: întoarcerea acasă a românilor emigraţi în
a fost tocmai calea cea mai bună, atât de a-i sublinia Europa şi în toată lumea. Dacă măcar o parte dintre
importanţa, cât şi suportul de supravieţuire şi răspândire. aceştia ar reveni în satele de obârşie, prin valorile materiale
Vasile Alecsandri a luat „Mioriţa” de prin munţii oierilor achiziţionate, dar şi prin împrumutul de mentalităţi
şi a pus-o în literă tipărită, făcând-o cunoscută în toată occidentale privind munca şi comportamentele sociale,
ţara şi în toată lumea. Din hore s-au născut dansurile, satul românesc ar putea trăi o nouă renaştere, iar copiii
din cântecele şi armoniile muzicale populare s-au născut acestora, fii risipitori întorşi acasă, ar putea fi tocmai aceia
capodoperele lui Ciprian Porumbescu şi George Enescu, care ar reaprinde şi întreţine flacăra speranţei în vatra
din poezia populară s-a născut poezia lui Eminescu, aproape uitată a satului românesc.
din zicalele şi cimiliturile satului s-a născut proza lui Zanfir Ilie, Director/Manager
Creangă, din strigăturile şi snoavele românilor s-au al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
Septembrie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
3
Ateliere recreative şi educative estivale la
Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” - Bibliotecă Municipală
Bibliotecile publice, într-o continuă transformare, stimuleze creativitatea şi comunicarea, este una dintre
vin în sprijinul utilizatorilor cu preocupările esenţiale ale activităţii
servicii diversificate și moderne, ce filialei. În cadrul clubului de vacanță
corespund nevoilor de informare ale urmărim ca toate activităţile să
acestora, ţinând pasul cu evoluţiile conţină noutăți pentru participanţi,
socio-culturale şi cu tendinţele de atât prin materiale, cât şi prin
modernizare ale tehnologiilor. tehnicile de lucru folosite.
Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” Atelierele au ca „vedete” hârtia
sprijină procesul de însuşire a colorată, cartonul, sclipiciul,
deprinderilor de lectură, loisir şi pământul, florile, grădinăritul,
de promovare a cărţilor şi a altor documente, servicii, bunele maniere, cusăturile româneşti, sănătatea,
activități și programe pentru toate categoriile de „pălmuţele jucăuşe”, jocul şi mişcarea în aer liber,
vârstă, și în special pentru copii și adolescenți, care însoţite de veselie și distracție.
trebuie încurajaţi să utilizeze biblioteca de la o vârstă Pe parcursul acestui program, se vizionează
cât mai fragedă, crescând astfel posibilitatea ca ei să filme şi desene animate, copiii făcând cunoştinţă cu
rămână utilizatori şi pe viitor. un univers fascinant în care se întrepătrund visul,
În această lume complexă şi dinamică a adulţilor, magia şi suspansul, iar atelierul de joacă în aer
copiii au nevoie de capacitate de integrare şi adaptare, liber stimulează capacitățile creative, intelectuale,
dar şi de spirit de autonomie şi independenţă, joc şi afective şi motrice ale copiilor pentru a demonstra
mişcare, de efervescenţă creatoare. că educaţia se poate face şi prin joacă la bibliotecă.
În acest sens, în perioada 3 iulie - 1 septembrie Programul recreativ estival desfăşurat în cadrul
2017, Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” - Bibliotecă Filialei nr. 2 „Paul Păltănea” se doreşte a fi de la o
Municipală a desfăşurat un interesant program de ediţie la alta original, plin de noutate şi utilitate pentru
vacanţă, intitulat „Vacanţa ALTFEL la bibliotecă!”, copii. Implementarea, desfăşurarea şi dezvoltarea
în cadrul căruia au fost organizate o serie de ateliere activităţilor indoor şi outdoor în fiecare vară de către
recreative și educative, menite să încurajeze copiii să Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” - Bibliotecă Municipală, cu
fie activi. sprijinul bibliotecii judeţene, al sponsorilor generoşi şi
În al cincilea an de activitate a filialei, implicit al voluntarilor, are ca unic scop oferirea unui mediu
a cincea ediţie a clubului de vacanţă, dorim ca educaţional favorabil în bibliotecă, care să dezvolte
activităţile reunite în variate ateliere estivale să fie potenţialul creativ al tinerei generaţii, pentru a-l
unice, reunind veselia, prietenia şi generozitatea, transforma în timp în creativitate inovativă şi inventivă.
precum şi redescoperirea fascinantei lumi a cărţilor, Spațiul modern al filialei, activitățile inedite
sub sloganul/deviza clubului: Descoperă, creează, desfășurate într-un cadru optim, care asigură recreere
joacă-te, socializează la bibliotecă! și socializare, precum și o gamă variată de documente,
Chiar dacă, de la an la an, participarea copiilor sunt doar câteva motive pentru care copiii aleg să-și
a fost numeroasă, reușim, grupându-i pe categorii petreacă vacanța la Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”.
de vârstă, să desfăşurăm activităţile aşa cum ne Vă așteptăm cu drag la bibliotecă să descoperiți
propunem, captându-le atenţia de fiecare dată. ateliere recreative și educative estivale de neuitat!
Cultivarea gustului pentru lectură prin Cătălina Şoltuz
intermediul unor activităţi atractive, menite să responsabil Filiala nr. 2

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Septembrie 2017
4
Promovarea colecţiilor Secţiei pentru Copii
prin activităţi de vacanţă
Prin programul educațional de vacanță
pentru copii, Clubul Curioșilor, care s-a desfășurat
în perioada 5 iulie – 6 septembrie 2017, am realizat
mai multe activități educative pentru copii. Ca
în fiecare an, marea majoritate a întâlnirilor au
avut loc la „Biblioteca Estivală” din Parcul „Mihai
Eminescu”, în fiecare zi de miercuri, între orele
10,30-12,30.
Încă de la prima întâlnire, 5 iulie, ne-au
asaltat un număr foarte mare de copii dornici să afle
cât mai multe informații despre istoricul și colecțiile
de carte ale Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”.

propus să caute cartea și să vină să citească din ea.
Am reușit să le stârnim interesul atât celor mici,
dar și părinților, cărora le-a făcut plăcere să-și
reamintească de cărțile demult citite. În programul
de vară le-am dat posibilitatea copiilor să răsfoiască
și alte cărți din colecțiile Secției pentru copii,
prin prezentarea de cărți pe diverse teme: „Ocolul
Pământului în 80 de minuni”; „Engleza distractivă:
100% jocuri”; „Să cunoaștem lumea!”; „Șahul pentru
toți”; „Din istoria neamului românesc!”; „Universul
plantelor !”; „Experimente științifice”; „Misterele
matematicii”. Pornind de la aceste teme am realizat
Prezenți la prima întâlnire au fost prichindeii de acțiuni educative și distractive cu sprijinul cadrelor
la Grădinița Nr. 7, actorii de la Școala de Film și didactice voluntare, care anul acesta au fost într-un
Televiziune, copiii de la Centrul de Zi „Sf. Spiridon”, număr foarte mare.
membrii clubului, voluntarii și cadrele didactice Numărul total al celor înscriși a ajuns
voluntare ale Bibliotecii. anul acesta la 150, iar la fiecare întâlnire au fost în
Pentru anul acesta am gândit medie 60 de copii. Prin
o nouă abordare a programului de activitățile realizate am
vacanță, în sensul că la fiecare întâlnire promovat colecțiile,
le-am propus curioșilor câte o temă lectura, biblioteca și
și i-am provocat să participe activ la serviciile acesteia.
următoarea întâlnire. În același timp Maricica Târâlă-Sava,
le-am pregătit câte o expoziție de carte responsabil Secția
din colecțiile secției pentru copii. Una Împrumut la Domiciliu
dintre expoziții am intitulat-o „Să citim pentru Copii
cărțile copilăriei
părinților”. Am
rugat copiii să
meargă acasă
și să-și întrebe
părinții care
au fost cărțile
citite de ei în
copilărie, iar până
la următoarea
întâlnire, le-am
Septembrie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
5
Poveştile se nasc şi la Galaţi: „Pe aripi de poveste”, proiect cultural
al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi, cofinanţat de AFCN

Biblioteca Județeană
„V.A. Urechia” a derulat, în
perioada mai-septembrie,
proiectul cultural „Pe aripi
de poveste”, cofinanțat de
Administrația Fondului
Cultural Național. Peste
400 de copii din localităţi
rurale, Țepu, Măstăcani, Drăgănești, Scânteiești, dacă vorbim despre copiii din mediul rural, lipsa
Independența, Gohor, Barcea, Vânători, dar şi din activităților extrașcolare și nivelul dotărilor din
oraşe precum Tg. Bujor şi Tecuci, au făcut cunoştinţă domeniul educațional-formativ al instituțiilor
cu magia literaturii, atât prin implicarea lor directă, de învățământ denotă o criză acută a modelelor
cât şi prin cunoaşterea „pe viu” a unor scriitori. culturale adevărate.
S-au născocit poveşti de-adevăratelea, pe teme de Prin câștigarea acestui proiect, Biblioteca
diversitate şi de toleranţă, la un atelier de reprezentaţie Județeană „V.A. Urechia” a vrut să întâmpine
şi animaţie culturală, iar membrii clubului „Le Theatre nevoile copiilor de la sate, prin organizarea a
Libre” au susţinut reprezentaţii non-conformiste. două ateliere interactive, menite să-i învețe pe
Feţi Frumoşi şi Ilene Cosânzene au învins aceștia să fie toleranți, să accepte diversitatea și
Balaurul Tabletă, Zmeul Calculator, Baba Internet, să se familiarizeze cu valorile morale: atelierul
Balena Albastră şi Caşalotul Roz, ca să nu mai de lectură și construit povești a cuprins două
spunem de vrăjitoarele de televizoare! secţiuni: dialogul interactiv cu scriitori gălățeni
A fost ca niciodată şi s-a încălecat pe toate și construirea de povești pe teme de diversitate și
condeiele şi tastaturile fermecate, scriitorii implicaţi toleranță și atelierul de reprezentație și animație
fiind Olimpia Sava, Vera Crăciun, Victor Cilincă şi culturală, în care clubul „Le Theatre Libre” a susținut
a.g.secară! o reprezentație artistică ce a cuprins un colaj de trei
Altfel spus, proiectul povești, fără a le dezvălui copiilor
„Pe aripi de poveste” a prins finalul acestora, ei fiind încurajați
contur în contextul în care să citească poveștile.
tehnologia, mass-media, în S-a sperat ca prin această
special televiziunea, creează modalitate inedită de transmitere a
tipare și modelează viziunea mesajului cultural prin implicarea
generală asupra valorilor de artei participative, să se aducă
orice fel. Și cum copiii din împreună membrii comunității, să
actuala generație se dezvolte relațiile sociale dintre
sunt atât de acaparați copii, să se încurajeze discursul
de tot ce înseamnă liber și exprimarea prin formă artistică, să se
telefoane, tablete, încurajeze potențialul creativ al copiilor și mai
nu numai că citesc ales să crească nivelul educațional-cultural și
mai puțin dar nici interesul pentru cultura autentică.
nu cunosc scriitori Mulţumim tuturor celor implicaţi,
contemporani, iar bibliotecarilor în mod special, şi lui Adrian
Mociulschi pentru imaginile şi filmările care au
mediatizat proiectul!
A. G. Secară
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației
Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de
conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului
pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea
beneficiarului finanțării.

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Septembrie 2017
6
Grădina cu Cărţi - Lectură şi socializare pentru copii de toate vârstele
Cărţile conţin idei, poveşti; pentru a afla semnificația unor cuvinte, am făcut
ne dezvăluie lumi diferite, ne gimnastică sub îndrumarea unui domn - profesor
oferă modele demne de urmat. de educație fizică – aflat cu copilul la Grădina cu
cărți. Minispectacolele de teatru organizate de copii,
Toamna se apropie împărțirea rolurilor după personajele din cărțile de
discret, cu adieri de vânt povești, au fost momente delicioase pentru adulții
binefăcătoare care ne mângâie fermecați de entuziasmul și seriozitatea micilor
trupurile după o vară toridă, actori.
iar GRĂDINA CU CĂRŢI, Obiectivele noastre au fost și sunt: însuşirea
deja la a 3-a ediţie, se apropie deprinderii de a citi, conştientizarea importanţei
de final. Feedback-ul pozitiv lecturii şi învăţării continue, dezvoltarea
din anii 2015 şi 2016 (vezi https://www.facebook. aptitudinilor de relaţionare şi comunicare
com/gradinacucarti/?fref=ts) ne-a readus și-n principială între copiii de aceeaşi vârstă sau de
această vară la foișor în Grădina publică, în perioada vârstă şi nivel educaţional diferit, dezvoltarea
10 iulie - 1 septembrie, de luni până vineri, între încrederii în propriile capacităţi şi a stimei de sine,
orele 10 -14. dezvoltarea creativităţii, dezvoltarea spiritului de
Ce am făcut vara aceasta la Grădină? În echipă şi toleranţei, stimularea implicării voluntare,
spațiul special amenajat la foișor, cu mic cu mare conştientizarea importanţei dragostei pentru om
ne-am bucurat de cărți pentru toate vârstele și şi natură, promovarea Bibliotecii „V.A.Urechia” ca
toate gusturile. Pentru cei foarte mici am avut cărți centru de educaţie şi loisir. Sunt convinsă că acest
vorbitoare, cărţi de colorat, expoziții cu desenele proiect este de bun augur în viaţa copiilor de toate
pe care le-au realizat. Vizitatorii noștri cu vârste de vârstele, lectura cărților fiind primul pas necesar
peste trei ani au citit din cărțile cu ilustrații care-i pentru ca visele să devină realitate și sunt fericită
atrăgeau ca un magnet, în căsuța cu povești, la pentru că vara aceasta, mai mult ca în anii trecuți,
măsuțe sau pe bănci, alături de părinți sau bunici. am văzut copiii atrași mai mult de cărți decât de
Cei de la grupa pregătitoare desen, am observat mai
s-au luat la întrecere, fiecare puține bone, bunici și mai
vrând să dovedească că multe familii tinere, mai
citește mai bine; astfel s-au mulți tătici și mămici cu
stricat prietenii dar din ochi luminoși, care citeau
fericire doar pentru o zi. Au copiilor cu dragoste.
cerut bunicilor să meargă Mulțumesc colegilor
„acum” la bibliotecă pentru mei Cristi și Marius care
a se înscrie și a împrumuta au făcut posibil să ajungă
cărți. la foișor, în fiecare zi toridă
Am participat cu de vară, cărțile, căsuța cu
toții la atelierele de bune povești, întregul mobilier,
maniere, pe care le-am spre bucuria copiilor!
pregătit cu ajutorul cărților, Violeta Opaiț,
am folosit dicționarul bibliotecar

Septembrie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
7
Carnavalul Cărţii pentru Copii, ediţia a XXXVII-a
Carnavalul Cărții pentru Copii este un
concurs de personaje din povești cu tradiție la
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, organizat din
anul 1980 de Secția pentru copii.
Concursul se desfășoară cu prilejul Zilei de
1 iunie – Ziua Internațională a copilului. În fiecare
an, numărul celor prezenți este de aproximativ
500 de participanți: copii, cadre didactice, părinți,
bunici și cititorii care ne frecventează zilnic.
Concursul constă într-o paradă a personajelor
îndrăgite de copii și în prezentarea unui talent.
Fiecare copil primește note de la un juriu format
din bibliotecari, cadre didactice, scriitori. Cele
mai frumoase personaje sunt alese Miss și Mister
Carnaval. Se acordă premii ce constau în: diplome,
cărți, sponzorizări și nelipsitele dulciuri oferite
de Primăria Galați. Pentru că este Ziua Copilului,
Biblioteca premiază toți copiii prezenți la concurs,
fiecare plecând acasă în acea zi cu cel puțin o carte.
Anul acesta, cea de-a XXXVII-a ediție a
concursului s-a desfășurat în data de 31 mai 2017,
începând cu orele 10, în curtea Bibliotecii Județene
„V.A. Urechia”. Titlul concursului din acest an a fost
„Personaje talentate la Bibliotecă prezentate”. Astfel,
cei 200 de concurenți costumați în diferite personaje Film și Televiziune Galați, cu momente de stand-up
inspirate din literatura română și universală: prinți, comedy și adaptări muzicale originale, coordonat de
prințese, Albă ca Zăpada, Scufița-Roșie, Pinocchio, Bogdan Simiz, s-a desfășurat în perioada jurizării.
Cenușăreasa, Crăiasa-Zăpezii, Muschetar, Prezentă și în acest an la Carnavalul Cărții a fost
Vânător, Greieraș, Vulpiță, Pitici, Sheherezada, artista gălățeană Andreea Antonescu, însoțită de
Păcală, Tândală, D-l. Goe, Nică etc., au defilat pe fiica ei, participantă la programul artistic al Școlii
scena amplasată în fața Bibliotecii Județene „V.A. de Film. Artista Andreea Antonescu a bucurat
Urechia”. Cei prezenți au avut parte de un adevărat publicul cu un recital, invitând copiii să cânte și să
spectacol susținut de elevii Școlii Gimnaziale „Sf. danseze într-o atmosferă incendiară.
Cuvioasa Parascheva” din Smârdan, coordonați de Ca în fiecare an, doamna prof. Bâzu Lenuța
director prof. dr. Botezatu Elena și de elevii Școlii a realizat pictură pe față copiilor doritori. Clubul
Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, coordonați de Interact din Galați, coordonat de Țepeș Cristiana,
cadrele didactice: Țelinoiu Marieta, Radu Mihaela Popescu Monica, Costache Alexandra și Ciocâltei
și Tirim Rodica. Un program artistic al Școlii de Denisa, a organizat un Atelier de creație la care au
participat mulți dintre copiii prezenţi.
Pe întreaga perioadă a evenimentului s-a
derulat campania „O carte, o poveste, o bucurie” –
colectă de carte organizată de Clubul Interact în
parteneriat cu Biblioteca Județeană „V.A.Urechia”.
Programul s-a încheiat cu festivitatea de
premiere iar copiii entuziasmați și-au propus să
participe și anul viitor.
Prin toate aceste acțiuni dorim să promovăm
imaginea Bibliotecii, colecțiile Secției pentru Copii
și stimularea lecturii de la cea mai fragedă vârstă.
Șerban Florica, bibliotecar Secția
Împrumut la Domiciliu pentru Copii
https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Septembrie 2017
8
Programe educativ-recreative la a V-a ediţie a Bibliotecii Estivale
Biblioteca Estivală, devenită de acum o
tradiție pentru orașul nostru, se desfăşoară în fiecare
an într-un spațiu încărcat de istorie și cultură, în Parcul
„Mihai Eminescu”. Cea de-a V-a ediție a debutat
cu lansarea unor programe educativ-recreative
pe data de 15 iunie, dată în care comemorăm, în
fiecare an, trecerea în neființă a marelui nostru poet
Mihai Eminescu, anul acesta împlinindu-se 128
de la moartea sa. Biblioteca Estivală este deschisă
doritorilor până în data de 15 septembrie, în fiecare
zi a săptămânii, mai puţin sâmbăta, în intervalul orar
10 – 18, iar duminica între orele 9 - 14.
În cadrul Bibliotecii Estivale, pe lângă
împrumutul de cărţi și periodice, pasionații de
lectură au avut posibilitatea de a-și mări colecția din
biblioteca personală, prin achiziționarea de cărți de
la Editura Multicart, venită tocmai din București
pentru a le oferi gălățenilor noștri o diversitate
de titluri la un preț estival. Alături de carte, care
reprezintă de altfel piatra de temelie și esența unei
biblioteci, la Biblioteca Estivală, într-un cadru
umbros, oferit de mult iubiții tei ai lui Eminescu și de
cascada care răcorește aerul torid de vară, gălățenilor
li s-au pus la dispoziție și jocuri recreative pentru
petrecerea timpului liber, precum rummy și șah, dar
li s-a oferit și șansa de a citi presa, atât cea locală, cât și Ziua de luni a fost gândită ca zi liberă,
cea națională, într-o atmosferă relaxantă. Publicului în care copiii să-și încarce bateriile de peste
nostru estival i-au stat la dispoziție, ca în fiecare an, weekend, ținând cont că este vacanță, în timp ce
bibliotecarii de serviciu de la Biblioteca Estivală, Tabăra de Creaţie „Axis Libri”, eveniment central
Pană Mădălina și Capră Sebastian. al Bibliotecii Estivale, s-a desfășurat în fiecare
Una dintre prioritățile Bibliotecii Estivale a marţi, între orele 10 și 12 pentru categoria mică
fost aceea de a-i atrage pe copii în mijlocul naturii de vârstă (7-10 ani) și vinerea pentru copii cu
pe timpul verii, de a-i lua din fața televizoarelor, de vârsta cuprinsă între 11-16 ani, în același interval
la jocurile pe computer și tabletă, și de a-i implica orar. Miercurea s-a desfășurat Clubul Curioșilor,
în jocuri educative, dar și recreative. Din acest începând cu ora 10, iar Cafeneaua Culturală a avut
motiv, programul săptămânal al Bibliotecii Estivale loc în fiecare zi de joi, între orele 10-12.
a fost astfel gândit încât să ofere câte o activitate Tabăra de Creaţie „Axis Libri” este un
recreativă în aproape fiecare zi a săptămânii. program educativ-recreativ care, la fel ca în fiecare
an, este conceput și realizat de către doamna
Andreea Iorga - responsabil al Bibliotecii Estivale.
Tabăra de Creaţie a debutat anul acesta pe data de
4 iulie și s-a desfășurat pe toată perioada vacanţei
de vară, cu câte două întâlniri pe săptămână, fiind
structurată pe trei secţiuni: artă plastică, artă
fotografică și creaţie literară, pe câte două categorii
de vârstă: 7-10 ani și 11-16 ani.
Pe  4 și 7 iulie copii au luat parte la tema
intitulată: „Atelier de creație în creion - Motive
eminesciene”, unde aceștia au avut ocazia să
schițeze în creion elemente simbolistice din opera
lirică a poetului Mihai Eminescu, iar pe 11 și 14
Septembrie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
9

iulie tinerii s-au reîntâlnit pentru tema „Atelier
creație pictură - Vise în culori” pentru a oferi viață
prin culoare desenelor cu temă eminesciană.
Pe 18 și 21 iulie s-a desfășurat activitatea
„Atelier handmade - Descoperă-ți măiestria mâinilor”,
unde copiii au învățat să confecționeze brățări cu
ajutorul mărgelelor, iar pe 25 și 28 iulie doamna
Cracea Daniela - instructor de educație la Casa Tudor,
împreună cu doamna Ichim Gabriela Anișoara, de
asemenea instructor de educație la Casa Tudor și
doamna psiholog Mariniuc Mariana i-au antrenat
pe copii în confecționarea, prin tehnica origami, a
florilor din hârtie și în realizarea unei felicitări 3D. oferit în decernarea premiilor câștigătorilor noștri.
Secțiunea de artă plastică s-a încheiat cu premierea Luna august a fost dedicată în totalitate
celor mai bune lucrări de către sponsorul acțiunii, artei fotografice, participanții aflând câte ceva din
Banca Generali, căreia îi mulțumim pentru suportul tainele fotografiei, mici trucuri pentru realizarea
unei fotografii reușite, pentru ca apoi să devină
atât modele ale unor poze, cât și să aibă ocazia de
a pune în practică ce au învățat, devenind mici
fotografi, pentru ca în final cel mai bun să fie
premiat la această categorie.
Ultima secțiune a Taberei de Creație a
fost dedicată creației literare, având tema „Nina
Cassian - Eseu și poezie”. De asemenea, ca și
în cazul celorlalte secțiuni, în final a avut loc
premierea participanților cu diplome și cărți.
Toate aceste activități au oferit, ca în
fiecare an, cetățenilor orașului Galați, ocazia de
a se relaxa și a petrece timp de calitate pe timpul
verii, pentru aceasta trebuind să îi mulțumim
managerului Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”,
domnul prof. dr. Zanfir Ilie, care, în colaborare cu
Primăria Municipiului Galați, a pus bazele acestui
proiect în urmă cu 5 ani de zile.
Vă așteptăm, așadar, cu drag, de la pitici la
bunici, în Parcul „Mihai Eminescu” din Galați și în
anii următori, la noi ediții ale Bibliotecii Estivale.
 Mădălina Pană, bibliotecar
Secţia Împrumut la domiciliu
pentru adulţi

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Septembrie 2017
10
Vacanță de neuitat la Filiala nr. 1 „Costache Negri” -
Biblioteca Municipală pentru Copii
Profesorii voluntari și bibliotecarii au curente prin cursurile de iniţiere în limba
susținut cu dinamism, pasiune și profesionalism franceză, spaniolă și italiană;
ateliere, pornind de la lectură și joc. Timp de nouă - dezvoltarea creativității prin confecționarea
săptămâni, de luni până joi, copiii s-au bucurat de manuală a obiectelor;
lumea frumoasă a cărților în spațiul ospitalier al - dezvoltarea vocabularului copiilor, a interesului
bibliotecii. Copiii au citit, au desenat, au cântat și au pentru lectură prin intermediul poveștilor și
legat prietenii. trecerea de la limbajul oral la cel scris;
BiblioVACANȚA este un proiect destinat - socializare prin joc și joacă în aer liber.
preșcolarilor și școlarilor, utilizatori ai bibliotecii cu Prin activitățile Clubului de Vacanță am dorit
vârsta cuprinsă între 4 și 12 ani, scopul proiectului să implicăm și copiii cu posibilităţi reduse, atât
fiind acela de a dezvolta abilitățile comunicaționale financiare cât şi educaţionale, afective şi emoţionale
ale copiilor, de a stimula interesul pentru carte și în activități extrașcolare. Dezvoltarea vocabularului
cultivarea gustului pentru lectură, dezvoltarea copiilor, a interesului pentru lectură l-am realizat
inițiativei personale, indiferent de categoria socială prin intermediul poveştilor, al cursurilor de inițiere
din care provine. în limba franceză, italiană și spaniolă, prin ateliere
Proiectul a vizat activități educative, creative. Această experienţă ne-am dorit să fie un
de animație, socializare, jocuri și concursuri mediator între carte şi copil, determinându-l pe
interactive, grupate în ateliere de lucru și activități acesta să o iubească, realizând şi trecerea de la
creative. Activitățile s-au desfășurat la sediul limbajul oral la cel scris, asigurarea condiţiilor
Bibliotecii Municipale pentru Copii - Filiala nr. optime pentru desfăşurarea de activităţi cultural-
1 „Costache Negri” din incinta Clubului Sidex educative şi recreative, gratuite, în cadrul filialei.
(Arcelor Mittal) din Cartierul Țiglina I, în apropiere De asemenea, părinții și-au exprimat dorința de
de Orășelul Copiilor. a-și înscrie copiii la aceste activități ale Clubului de
Proiectul a venit în întâmpinarea nevoii Vacanță, apreciind obiectivele acestui proiect din
părinţilor de a crea condiţii favorabile de dezvoltare anii precedenți.
a copiilor în perioada vacanţei de vară, oferind un Clubul „BiblioVACANȚA” a cuprins următoarele
cadru creativ şi antrenant pentru copii, o alternativă activități:
de a petrece timpul liber în altă manieră decât cea 1. Săptămâna: 3 iulie – 7 iulie
în faţa calculatorului, a tabletei sau a televizorului, • Atelier de pictură. Prof. Sorina și Adrian Vădeanu;
respectiv familiarizarea copiilor cu Biblioteca • Prietenul meu Calculatorul. Prof. Lenuța Pană;
Municipală pentru Copii, cu colecţiile şi serviciile • Trăistuța cu sănătate. Asistent Med. Mihaela Mirică.
acesteia. 2. Săptămâna: 10 iulie – 13 iulie
Obiectivele proiectului au urmărit: • Bunele maniere – „Cartea mea de vizită”. Prof.
- dezvoltarea comportamentală, socială, psiholog Silvia Banea;
stimularea imaginației, dorinței de • O secundă pentru viața ta: circulăm corect?!
cunoaștere, colaborare, schimb de idei; 3. Săptămâna: 17 iulie – 20 iulie
- formarea capacității de exprimare și • Atelier de limbi străine – limba spaniolă.
educarea auzului pentru perceperea vorbirii

Septembrie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
11

4. Săptămâna: 24 iulie – 27 iulie - dezvoltarea imaginației, creativității și
• Atelier de creație DecoArt. descoperirea aptitudinilor copiilor care pot
5. Săptămâna: 31 iulie – 3 august fi exploatate și dezvoltate în anumite situații;
• Atelier de poezie. Prof. Liliana Ciupitu; - dobândirea abilităţilor de comunicare şi
• Jocurile copilăriei. socializare prin relaţionarea cu ceilalţi
6. Săptămâna: 7 august – 10 august participanţi, de regulă copii;
• Atelier de lectură: meșterim cărți și povești. - dobândirea abilităţilor practice prin
Prof. Mihaela Boșneagă; însuşirea cursurilor din cadrul Clubului;
• Atelier de limbi străine – limba franceză. - dobândirea de noi cunoştinţe practice
7. Săptămâna: 14 august – 17 august valorificând talentele copiilor;
• Atelier de limbi străine – limba italiană; - conștientizarea faptului că pot învăța și
• Atelier de astronomie. Elev Alexandru finaliza o acțiune începută;
Manolescu. - conștientizarea faptului că biblioteca este o
8. Săptămâna: 21 august – 24 august alternativă educativă de petrecere a timpului
• Atelier de creație DecoArt. liber prin activitățile desfășurate pentru
9. Săptămâna: 28 august – 31 august formarea și educarea copiilor.
• OPA! – Învățăm să dansăm pe ritmuri grecești. În ultima întâlnire din cadrul clubului copiii ne-
Instr. Cristina Spiridon; au împărtăşit din trăirile lor din această perioadă a
• Joc și joacă în aer liber. Voluntarii bibliotecii. vacanței. Am aflat astfel că le-au plăcut în general
10. Vineri, 1 septembrie 2017 - Închiderea Clubului toate activităţile, dar mai ales faptul că „au învăţat
BiblioVACANȚA. Premierea participanților. lucruri noi într-un mod amuzant”, că au aflat mai
După cele 9 săptămâni de activități, rezultatele multe lucruri despre cărţi şi rolul lor şi că şi-au făcut
au fost pe măsura așteptărilor și anume: noi prieteni. Un lucru extrem de util a fost faptul că
- dezvoltarea aptitudinii de socializare a ne-au dat şi sugestii pentru activităţi viitoare.
copiilor cu alte persoane decât cele ale
mediului din care provin; Lucica Veliche,
- dobândirea și dezvoltarea simţului artistic şi responsabil Filiala nr. 1 „Costache Negri”
a spiritului de echipă;

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Septembrie 2017
12
Aniversările anului 2017 în județul Galați : octombrie - decembrie 2017
BĂLENI COSMEȘTI
4 noiembrie - 10 ani de la moartea, în Bucureşti, a 30 octombrie - 60 de ani de la naşterea, în com.
doctorului Corneliu BURLIBAȘA, chirurg oro- Cosmeşti, jud. Galaţi, a artistului plastic Sava
maxilo-facial de elită, șef al Clinicii DAVID, profesor la Liceul de Artă „Dimitrie
de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială și Cuclin” din Galaţi, designer vestimentar, cu
decan al Facultății de Stomatologie numeroase expoziţii personale şi participări la
din București, director al Spitalului expoziţii colective în ţară şi străinătate, membru şi
Clinic de Stomatologie din preşedinte al Uniunii Artiştilor
București, membru fondator și Plastici din România, membru
președinte al Societății Române fondator al Grupului „Axa”,
de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, deţinător a numeroase
membru emerit al Academiei de Științe Medicale din premii de excelenţă pentru
România (n. 16 nov. 1928, com. Băleni, jud. Galaţi). activitatea artistică şi de design
vestimentar, recompensat cu
BEREȘTI
Ordinul şi Medalia „Meritul cultural” şi cu Premiul
11 octombrie - 70 de ani de la nașterea, în com.
Municipiului Galaţi.
Berești, jud. Galați, a profesoarei Livia CIUPERCĂ,
absolventă a Facultății de Filologie din cadrul FRUMUȘIȚA
Universităţii Bucureşti, fondator decembrie - 70 de ani de la moartea avocatului
şi coordonator al Simpozionului Gheorghe C. ONOSE, deputat, prefect al judeţului
Naţional „Ioan Petru Culianu” Covurlui (n. com. Frumuşiţa, jud. Covurlui).
(aflat sub patronajul USR-Filiala GOHOR
Iaşi şi UAIC – Iaşi), redactor 8 decembrie - 25 de ani de la moartea, în Buzău, a
principal, şef departament „critică preotului şi istoricului Gabriel COCORA, consilier
literară” la revista „Sfera Ionică” din economic şi vicar administrativ
Craiova (din dec. 2012), membră a Uniunii Ziariştilor la Episcopia Buzăului, membru
Profesionişti din România, a Uniunii Scriitorilor din al Societăţii de Ştiinţe Filologice,
România - Filiala Iaşi, a Societății Culturale „Junimea Societăţii de Ştiinţe istorice,
ʼ90” din Iași, distinsă cu mai multe premii pentru Societăţii de Bibliofilie, Societăţii
activitatea desfășurată în calitate de istoric literar, „Prietenii Muzeului Bălcescu de
autoare a numeroase volume şi studii de istorie literară. la Bălceşti”, secretar de redacţie
BUCIUMENI la revista şcolară „Stropi de lumină” (1935) şi
5 decembrie - 135 de ani de la redactor la publicaţia „Îngerul” (1947), colaborator
naşterea, în com. Buciumeni, jud. la diverse publicaţii din ţară şi din străinătate (n. 1
Galaţi, a poetei Natalia NEGRU mart. 1917, com. Gohor, jud. Galaţi).
(d. 2 sept. 1962, Tecuci, jud. Galaţi). GRIVIȚA
CAVADINEȘTI 22 octombrie - 80 de ani de la naşterea, în com.
7 octombrie - 85 de ani de Griviţa, jud. Galaţi, a profesorului universitar
la naşterea, în com. Cavadineşti, jud. Galaţi, a Valeriu POPA, doctor în matematică, cadru
învăţătoarei şi poetei Lenuţa TĂUNE, care a didactic la Universitatea din Bacău, membru al
înfiinţat în anul 2002 o şcoală de iniţiere în teatrul Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, autor
folcloric, deţinătoare a numeroase premii, medalii de lucrări şi studii în domeniu.
şi diplome de merit la concursurile de creaţie şi IVEȘTI
interpretare judeţene, interjudeţene şi naţionale, 18 decembrie - 90 de ani de la
respectiv a Premiului Centrului de Creaţie Galaţi. naşterea, în satul Buceşti, com.
1 noiembrie - 115 ani de la naşterea, în satul Iveşti, jud. Galaţi, a conferenţiarului
Găneşti, com. Cavadineşti, jud. Galaţi, a preotului universitar, doctor în lingvistică,
Simeon VÂRGOLICI, preot paroh la Biserica Ionel STAN, doctor în filologie,
„Buna Vestire” din Galaţi în perioada 1941-1987 (d. cadru didactic la Universitatea din
26 aug. 2002, Galaţi). Timişoara, consilier ştiinţific al
Septembrie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
13
Centrului de Geolingvistică Românească şi Romanică MĂSTĂCANI
al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, membru al 25 decembrie - 135 de ani de la naşterea, în com.
colectivului de redacţie al „Dicţionarului de limbă Măstăcani, jud. Galaţi, a medicului
română contemporană”, membru a numeroase Dimitrie LAZĂR, doctor în
asociaţii de profil precum Societatea Română de Ştiinţe medicină şi chirurgie, chirurg al
Filologice şi Societatea Română de Dialectologie, spitalelor Eforiei din Bucureşti,
deţinător al Premiului Academiei Române „Timotei director al spitalelor din Lugoj,
Cipariu”. deputat, primar al municipiului
Galaţi (1933-1934), membru al
JORĂȘTI
Asociaţiei Franceze de Chirurgie, preşedinte al
7 noiembrie - 150 de ani de la naşterea, în Focşani, jud.
Asociaţiei Medicilor din Covurlui, vicepreşedinte
Vrancea, a ofiţerului de cavalerie
al Asociaţiei „Crucea Roşie” din Galaţi.
Alexandru SIDERI, primar al
municipiului Galaţi în 1918, prefect NICOREȘTI
al judeţului Covurlui în 1919, 23 noiembrie - 105 ani de la naşterea, în satul
membru de onoare al Societăţii Mălureni, com. Nicoreşti, jud. Galaţi, a profesorului
Culturale „Sf. Împăraţi” din Jorăşti. Vasile Gh. POPA, absolvent al Seminarului
„Sfântul Andrei” din Galaţi şi
LIEȘTI al Facultăţii de Teologie din
17 octombrie - 75 de ani de la naşterea, în com. cadrul Universităţii din Cernăuţi,
Lieşti, jud. Galaţi, a epigramistului Teodor Şt. preot la parohiile Sarasău din
MUNTEANU, inclus în mai multe antologii de Maramureş şi Cişmăneşti din
epigramă, membru al Uniunii Epigramiştilor din judeţul Botoşani, profesor de
România şi al Clubului Umoriştilor „Verva” din religie, limba română şi limba
Galaţi. latină şi director al Liceului „Nicu Gane” din
10 noiembrie - 115 ani de la naşterea, în satul Fălticeni, pasionat culegător de folclor, colaborator
Şerbăneşti, com. Lieşti, jud. Galaţi, a medicului şi la numeroase publicaţii, Cetăţean de Onoare al
profesorului universitar doctor docent Ion IANCU municipiului Fălticeni (d. 18 iul. 1976, Bucureşti).
(d. 17 mai 1992, Iaşi). 15 decembrie - 70 de ani de la moartea, în Bucureşti,
30 noiembrie - 20 de ani de la moartea preotului a artistului plastic Dumitru BRĂESCU, fratele mai
Alexandru DOROSAN, absolvent al Facultății de mare al paraşutistei Smaranda
Teologie din Cernăuţi, hirotonisit preot pe seama Brăescu, absolvent al Gimnaziului
parohiei Nădlac, preot la Hălângi (jud. Arad), „Dimitrie A. Sturdza” din Tecuci,
Ghilăveşti (Bacău) şi Buceşti (n. 18 mart. 1917, care în picturile sale a abordat o
com. Liești, jud. Galați). tematică variată, tablourile sale
4 decembrie - 90 de ani de la naşterea, în com. fiind expuse în cadrul Salonului
Lieşti, jud. Galaţi, a publicistului Dumitru Iancu Oficial şi a Societăţii „Tinerimea
TĂBĂCARU, învăţător, funcţionar superior în Artistică”, membru fondator al Societăţii „Cenaclul
Ministerul Afacerilor Externe, general de brigadă, idealist”, membru al Societăţii „Tinerimea artistică”,
autor al monografiei comunei Lieşti, apărută în decorat cu medalia „Avântul Ţării” (n. 4 febr. 1886,
1996, sub titlul „Nostalgii răzăşeşti” (d. 18 dec. com. Nicoreşti, jud. Galaţi).
2009, Bucureşti). 25 decembrie - 55 de ani de la moartea, în Bucureşti, a
8 decembrie - 70 de ani de la nașterea, în com. Liești, preotului Ioan ŢINCOCA, protopop de Iaşi, profesor
jud. Galați, a profesoarei Elena CHIRICĂ, absolventă de religie în Iaşi, preot în Roman, Cernavodă şi la
a Institutului de Cultură Fizică din București (1969), Biserica „Talpalari” din Iaşi, autor de manuale de religie,
campioană națională de atletism (1967, 1968), care a traducător (n. 1875, com. Nicoreşti, jud. Galaţi).
reprezentat România la proba de aruncarea discului
PECHEA
în competiții sportive desfăşurate la Budapesta,
11 noiembrie - 80 de ani de la
Praga, Odesa, Varșovia, profesoară de educație fizică
moartea, în Galaţi, a profesorului şi
la Școala Sportivă, Liceul Nr. 4, Liceul Teoretic Căi
ziaristului Alexandru NICOLESCU,
Ferate, Școala nr. 43, Școala nr. 10, Școala nr. 28 din
cadru didactic şi director al Liceului
Galați (d. ian. 2015).
„Vasile Alecsandri” din Galaţi,

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Septembrie 2017
14
primar al oraşului Galaţi în 1905 şi între anii 1911 şi 5 noiembrie - 145 de ani de la naşterea, în Fălticeni,
1912, membru fondator şi vicepreşedinte al Societăţii jud. Suceava, a artistului plastic
Corpului Didactic din judeţul Covurlui, membru Dimitrie HÂRLESCU, profesor
fondator al Ateneului din Galaţi (n. 22 sept. 1860, de desen în învățământul tecucean,
com. Pechea, jud. Galaţi). unul dintre valoroșii pictori
21 decembrie - 30 de ani de la moartea, în Bucureşti, expresioniști români (d. 23 nov.
a poetului şi traducătorului Marcel GAFTON, 1923, Tecuci, jud. Galaţi).
care a debutat cu versuri în 8 noiembrie - 30 de ani de la moartea, în Iaşi,
Revista Fundaţiilor Regale (1945), a istoricului Constantin A. STOIDE, doctor în
colaborator al unor importante istorie, profesor la şcoli din Tecuci şi director al
publicaţii periodice ale vremii: Liceul Comercial din Tecuci (n. 3 sept. 1902, sat
„Fapta”, „Luceafărul”, „Naţiunea”, Cucuteni, com. Leţcani, jud. Iaşi).
„Revista Fundaţiilor Regale”, 21 noiembrie - 60 de ani de la naşterea, în Tecuci,
„România literară”, traducător din a medicului Marta AGANENCEI, specialist în
literaturile franceză şi rusă (n. 27 iulie 1925, com. boli interne, cu competenţă în
Pechea, jud. Galaţi). diabet, cu participări la congrese
naţionale de Diabet, Obezitate,
SMULȚI Cardiologie, Gastroenterologie,
14 decembrie - 5 ani de la moartea, Reumatologie, Medicină internă
în Bucureşti, a sculptorului şi la congrese internaţionale de
Grigore PATRICHI SMULŢI, Diabet, membru al Societăţii
membru al Uniunii Artiştilor Române de Diabet, Federaţiei Române de Diabet şi
Plastici din România (n. 3 aug. al Societăţii Române de Boli Interne.
1937, com. Smulţi, jud. Galaţi). 23 noiembrie - 70 de ani de la naşterea, în Tecuci, jud.
TECUCI Galaţi, a profesorului universitar
6 octombrie - 90 de ani de la naşterea, în Tecuci, jud. doctor Emil COŞERU, absolvent
Galaţi, a inginerului Eduard Andrei IONESCU, al Institutului de Artă Teatrală
cu activitate în cadrul Institutului Regional de şi Cinematografică Bucureşti
Proiectare din Cluj, cadru didactic la Facultatea de (1969), actor la Teatrul Naţional
Construcţii, Secţia de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri „V. Alecsandri” din Iași, interpret a
din cadrul Institutului Politehnic din Cluj, căruia numeroase roluri din dramaturgia
i-a fost decernată Diploma de Excelenţă pentru românească şi universală, roluri în filme artistice
activitatea desfăşurată în domeniul proiectării de scurt metraj, colaborator la piese de teatru
(2000) şi Premiul „Anghel Saligny” la Conferinţa TV şi la reviste de specialitate, profesor şi şef al
Naţională a Asociaţiei Profesionale de Drumuri. Departamentului Teatru de la Universitatea de Arte
28 octombrie - 110 ani de la naşterea, în com. „George Enescu” din Iași.
Corbasca, jud. Bacău, a profesorului de limba și 1 decembrie - 145 de ani de la
literatura română Gheorghe CARAGAȚĂ, filolog, naşterea, în Tecuci, jud. Galaţi,
absolvent al Liceului Modern din Tecuci şi al a pictorului şi academicianului
Facultăţii de Litere a Universităţii din Iaşi (1932), Gheorghe PETRAŞCU, care a expus
bursier al Şcolii Române de la Roma (1933-1935), la „Tinerimea artistică”, la Salonul
membru fondator al Societății Academice Române Oficial de Pictură şi la Saloanele
din Roma (d. 9 oct. 1978, Florenţa, Italia). Societăţii „Arta” şi în numeroase
29 octombrie - 115 ani de la naşterea, în Tecuci, expoziţii personale, director al
jud. Galaţi, a aviatorului şi scriitorului Andrei Pinacotecii Statului (1929-1941),
IOAN, profesor la Şcoala de Ofiţeri de Aviaţie, membru fondator al Societăţii „Tinerimea artistică”
autor de romane, colaborator la diverse reviste din Paris, primul academician român dintre artiştii
de specialitate, publicând şi cărţi de specialitate, plastici (d. 1 mai 1949, Bucureşti).
precum „Apărarea antiaeriană”, „Construcţii de 4 decembrie - 55 de ani de la naşterea, în Tecuci,
avioane”, „Aviaţia”. jud. Galaţi, a pictorului Constantin TĂNĂSACHE,
absolvent al Academiei de Arte „George Enescu”,
membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România,

Septembrie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
15
Filiala Bacău, cu expoziţii personale şi participări la 16 decembrie - 95 de ani de la naşterea, în
expoziţii colective. Tecuci, jud. Galaţi, a compozitorului Theodor
6 decembrie - 75 de ani de la moartea, în Bucureşti, MITACHE, ilustrator muzical la Oficiul Naţional
a generalului Ion Gh. ISTRATI, profesor la diferite al Cinematografiei, Romfilm şi Studioul „Al. Sahia”
şcoli de ofiţeri, comandant al marilor unităţi operative din Bucureşti.
în timpul războiului balcanic din 1913, decorat TULUCEȘTI
în Primul Război Mondial cu Ordinul „Coroana 31 octombrie - 65 de ani de la
României” în grad de Mare Ofiţer şi cu Legiunea de naşterea, în com. Tuluceşti, jud.
Onoare a Franţei (n. 25 dec. 1860, Tecuci, jud. Galaţi). Galaţi, a inginerului navalist Victor
10 decembrie - 90 de ani de la naşterea, în Mărăşeşti, jud. DOBREA, absolvent al Liceului
Vrancea, a scriitorului şi ziaristului „Vasile Alecsandri” şi al Facultăţii
Mircea NOVAC, absolvent al de Arhitectură Navală din cadrul
Liceului Teoretic din Tecuci, cu o Universităţii din Galaţi, director de producţie la Şantierul
intensă activitate publicistică, autor Naval Damen din Galaţi, consilier local, timp de aproape
a numeroase volume de reportaj trei mandate, în prezent director la şantierul naval din
literar, mare parte inspirate din provincia Hubei, oraşul Yichang, China.
viaţa marinarilor.
Rubrică realizată de Rocsana Irimia și Camelia Toporaș, Serviciul Referințe

Copiii și Biblioteca în Gara CFR Călători
Cu ocazia Zilei Copilului, 1 iunie 2017, Antoniu Maricica și bibliotecar Livia Elena
la Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” s-au desfășurat Enea. Bibliotecarii le-au prezentat celor prezenți
activități cultural-educative și ludice pentru copiii serviciile de bibliotecă și colecțiile de documente
din orașul Galați și din județul Galați. de bibliotecă, precum și calculatoarele pentru acces
Copiii au participat, într-o locație inedită, la internet.
Gara CFR Călători Galați, la un program cultural- În încheiere, polițiștii le-au prezentat
educativ realizat în colaborare cu Secția Regională copiilor o parte din echipamentul aflat în dotare,
de Poliție Transporturi Galați. precum și diplomele și cupele primite cu ocazia
Elevi, copii, părinți și cadre didactice au competițiilor sportive la care au participat de-a
vizionat piesa de teatru de păpuși „Asiciuș cel lungul carierei.
năzdrăvan”, prezentată de artiștii  Trupei de teatru Au participat copii și elevi de la: Liceul de
„Bursucel” din Brăila. Reprezentația a fost despre Arte „Dimitrie Cuclin” Galați, Școala Gimnazială
călătoria fantastică a unui măgăruș în ajutorul căruia nr. 22 „Dimitrie Cantemir” Galați – 4 clase, Școala
au sărit polițiștii și câinele dresat în prinderea hoților. Gimnazială „Unirea” Braniștea – 1 clasă, Școala
Apoi, copiii au fost invitați să vizioneze o Gimnazială „Vasile Șeicaru” Oancea clasele V - VIII,
frumoasă expoziție de carte și desene - „Copiii și Școala Specială „Emil Gârleanu” Galați, Grădinița
biblioteca!”. Exponatele au fost realizate de elevi de „Step by Step”.
la Colegiul Național „Al. I. Cuza” sub îndrumarea:
prof. Oana Damian, prof. Doinița Miron, prof. Cela Volovăţ
Doina Mormenche, prof. Tirim Cătălina, prof. responsabil Filiala Nr. 4 „Grigore Vieru”

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Septembrie 2017
16
O vară „fierbinte” la Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci

Prin excelență, biblioteca este locul unde
fugi de lumea care te tracasează, lumea plină
de deșertăciuni, locul unde ai o șansă absolut
extraordinară de a intra în dialog cu spiritele elevate,
cu oameni deosebiți care au mereu ceva să-ți spună.
Unde oare se găsește libertatea creației dacă nu,
în primul rând, în cărți, în circulația informației,
în modul în care tezaurele informaționale
(bibliotecile) sunt racordate la setea de cunoaștere,
de cultură a oamenilor acestui mileniu. Biblioteca
are o misiune culturală și spirituală deosebită în
promovarea și cunoașterea adevăratelor valori în
rândul utilizatorilor.
Pentru o reflexie cât mai aprofundată asupra „Spiru Haret” în cadrul proiectului „Conacul
culturii și literaturii și pentru a crea un dialog Chrissoveloni – Poveste în imagini”. A participat
constant și permanent cu utilizatorii, biblioteca a cu o expoziție de fotografie colega noastră Mihaela
organizat o multitudine de activități cu partenerii Gudană. Pe parcursul lunilor iulie și august au lucrat
săi, pe parcursul lunilor iunie, iulie și august. alături de noi voluntarii seriei a X-a. Anul acesta
Începutul lunii iunie a fost de bun augur sărbătorim 10 ani de voluntariat în bibliotecă. Am
pentru perioada estivală: la bibliotecă, copiii au avut alături de noi 20 de voluntari care au lucrat în 4
participat la a doua întâlnire din cadrul proiectului grupe în bibliotecă.
„Pe aripi de poveste”, proiect câștigat de Biblioteca
„V.A. Urechia”. Copiii, foarte numeroși, s-au
implicat în derularea proiectului și au fost foarte
încântați.

Pe 12 august Tecuciul a fost în sărbătoare: am
omagiat, printr-un „Marș al recunoștinței” bătălia de
acum 100 de ani de la Mărăști, Mărășești, Oituz.

Biblioteca, ca partener în cadrul unor
proiecte organizate de școli și licee din municipiu,
a fost gazda primei întâlniri din cadrul proiectului
„Unicitate. Tradiție. Continuitate” al Colegiului
Național „Calistrat Hogaș”, proiect de promovare
și conservare a patrimoniului istoric și cultural din
zona locală. Pe 20 iunie, Galeria de artă „Helios” a
bibliotecii a găzduit a IX-a ediție a Concursului de
icoane și artă plastică „Ucenici la porțile credinței”.
S-au premiat participanții la secțiunea artă plastică.
În luna iulie am găzduit o activitate foarte interesantă,
realizată de elevi și profesori de la Colegiul Național
Septembrie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
17
Călinescu nu greșea când afirma că Mateevici „ar fi
fost un poet mare dacă trăia”.
Prea puțin cunoscut în timpul vieții, scriitorul
basarabean a atras atenția iubitorilor de literatură
în preajma morții, și atunci printr-o întâmplare
divină: dăruia celor pe care-i iubea cu patos, o
capodoperă numită „Limba noastră”. Și a trebuit să
vină un august al anului 1917, plin de întunericul
unui război înspăimântător, în care revistele să
publice un necrolog căzut
ca un trăsnet, iar românii
din dreapta Prutului să afle
de la Nicolae Iorga că, din
A doua zi, duminică, 13 august, l-am marea galerie a poeziei, a
comemorat pe Alexei Mateevici. Activitatea s-a mai dispărut „Încă unul...”.
desfășurat la bibliotecă și a avut drept motto Invitați la simpozion au
următorul citat din Sainte-Beuve: „Adesea îți dai fost părintele Protoiereu
osteneală să redeștepți lucruri trecute, să reînvii de Tecuci, Gheorghe
autori de demult, iar lucrărilor pe care nimeni nu Joghiu și prof. Vladimir
la mai citește le dai o sclipire de interes și o părere Radu. Cu acest prilej s-a
de viață”. Domnul Ștefan Andronache ne-a invitat lansat volumul „Scrieri
la o călătorie vizuală și auditivă având ca subiect de pe frontul românesc”.
„reconstituirea ultimelor luni de zbucium sufletesc” Lucrarea a fost elaborată sub egida Bibliotecii
ale celui care a fost Alexei Mateevici, preotul-poet, Municipale „Ștefan Petică” și a apărut cu prilejul
la împlinirea a 100 de comemorării a 100
ani de la trecerea în de ani de la moartea
eternitate. Sfârșitul scriitorului Alexei
prematur al oamenilor Mateevici. Volumul
excepționali dă naștere format A5, scos la
unui sentiment de Editura „Grapho
adânc regret ce rezultă Press” în condiții
din conștiința unei grafice deosebite,
pierderi enorme și își propune, cum
iremediabile. Creator menționează în
exclusiv de talent, cuvântul introductiv
original și polivalent, dl. Ștefan Andronache,
Alexei Mateevici a să refacă drumurile
avut parte de un destin poetului prin
literar neîmplinit. România, în calitate
de preot militar,
să surprindă atmosfera anului 1917, dar și să
evidențieze „demersurile susținute și entuziaste
întru trezirea conștiinței naționale și înâlțarea
spirituală a conaționalilor noștri”.
Biblioteca oferă tuturor posibilitatea de a nu
uita valorile culturale cu care am fost binecuvântați,
este poarta de ieșire din această lume stresată și
grăbită.

Manuela Cepraga,
bibliotecar,

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Septembrie 2017
18
Biblioteca Comunală Griviţa
Mesajul copiilor: Biblioteca - casa cunoaşterii!
Biblioteca este acea lumină strălucitoare este o artă’’, ,,Să ne hrănim sănătos’’, să ne descoperim
care ne călăuzește spre cele mai fericite puncte ale ,,talentul și pasiunea’’ și multe alte lucruri interesante.
cunoașterii, este acel loc în care se nasc zâmbetele Doamna bibliotecară, vă mulțumim că ne
culese din pomul muncii, este locul în care apare sunteți aproape oricând avem nevoie!
pentru prima dată recunoștința oferită în schimbul Alecu Georgiana
unei simple cunoștințe cu lumea cărților. Clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială Griviţa
În această instituție minunată există o ființă
bună la suflet, care ne îndrumă spre cele mai magice
pagini ale literaturii, cele mai pline de suspans
rânduri, cele mai pline de speranță cuvinte, într-un
cuvânt cărțile.
Acestea ni le prezintă și introduce doamna
bibliotecară, în memorie și în suflet, pentru a le
putea prețui.

Din ochii ei căprui curge un fluviu întreg,
blând și luminos de cunoștințe, presărat cu un roi de
cuvinte colorate și înmiresmat cu flori parfumate.
Acestei persoane vreau să-i spun un sincer
mulțumesc și să-i ofer toată recunoștința cuvenită!
Doamna bibliotecară ne-a inspirat să alegem
fericita cale a cunoașterii, ne ajută cu temele sau
ne oferă o clipă de relaxare, în fața calculatorului.
Doamna bibliotecară organizează numeroase N.r.: Alecu Georgiana este unul dintre
activități educative, iar noi, elevii participanți la copiii care au participat la activitățile de vacanță ale
,,E-vacanță la Biblionet” am invățat să râdem cu Bibliotecii Comunale Grivița și care, alături de alți
,,Cea mai haioasă mască’’, am invățat că ,,A dărui copii îndrăgostiți de bibliotecă, a primit din partea
doamnei bibliotecare Georgeta Marus o „Diplomă de
copil minunat”, cu următorul conţinut:
Ştii tu ce înseamnă să fii copil? Înseamnă să
crezi în dragoste, să crezi în frumuseţe, să crezi în
credinţă. Înseamnă să fii atât de mic încât spiriduşii
să ajungă să-ţi şoptească la ureche, înseamnă să
transformi bostanii în caleşti şi şoriceii în telegari,
josnicia în nobleţe şi nimicul în orice, căci orice copil
poartă o zână naşă în sufletul lui.
(Francis Thompson)

Septembrie 2017 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
19
S-a întâmplat la
Biblioteca Comunală Independenţa
E vacanţă, e august 2017.
Biblioteca Comunală Independenţa a
fost parteneră în cadrul proiectului „Pe aripi de
poveste”, finanţat de Administraţia Fondului
Cultural Naţional şi implementat de Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia”.
Proiectul „Pe aripi de poveste” şi-a propus
să promoveze literatura pentru copii, să încurajeze
lectura şi de ce nu, să-i încurajeze pe cei mici să
scrie poveşti, poezii.

Pisicuţa noastră are
Dor nebun de o plimbare.
Nicăieri n-a mai plecat
De un an chiar încheiat.
(„La plimbare”
de Olimpia Sava )
A fost un dialog interactiv între copii şi cele
două doamne ale literaturii pentru copii, s-a utilizat
la maxim imaginaţia, isteţimea şi inteligenţa.
2. Atelier de reprezentaţie şi animaţie culturală
Acest proiect s-a derulat la Independenţa în
– vineri, 11 august.
perioada 4-11 august în două etape:
În cadrul acestui atelier, tineri actori ai
1. Atelier de lectură şi construit poveşti în
Clubului de teatru „Le Theatre Libre”, pornind de
cadrul proiectului „Pe aripi de poveste” –
la două personaje celebre, Hansel şi Gretel, au creat,
vineri, 4 august.
cu ajutorul copiilor prezenţi în sală, alte personaje
La acest atelier am avut onoarea de a avea
de poveste și au susţinut apoi un colaj de poveşti
invitate două doamne deosebite: Vera Crăciun şi
nonformale.
Olimpia Sava, scriitoare de literatură pentru copii.

Să știi…
Că macii roșii sunt
Din dorul dorului cel sfânt,
Din grija mamei iubitoare,
Din care-n zori, răsare-o floare!
(„Legenda macului”
de Vera Crăciun)

Au participat colegi bibliotecari din
Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” însoţiţi de către
dna director adjunct Geta Eftimie, cadre didactice
de la Şcoala Gimnazială nr.1 Independenţa:
p.î.p. Elena Costin şi Antoneta-Antigona Ene şi,
bineînţeles, copii şi părinţi din Independenţa!
Mirela Cozloschi,
bibliotecar

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Septembrie 2017
20
Ştiri despre profesie
Partnering Starter Conferinţă satelit a IFLA în România
A s o c i a ț i a În perioada 15-16 august 2017 a avut loc
Națională a în România, la Timişoara,
Bibliotecarilor Conferinţa satelit organizată
și Bibliotecilor de Secţiunea America Latină
Publice din - Caraibe a International
România Federation of Library
- ANBPR Associations and Institutions -
a lansat IFLA (Federaţia Internaţională
de curând a Asociaţiilor şi Instituţiilor
portalul PartneringStarter, parte a unui proiect de Bibliotecă) împreună cu o serie de colaboratori
finanțat de Bill & Melinda Gates Foundation, prin locali (Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe
intermediul Future Library Grecia, în contextul ale Comunicării din cadrul Universităţii de Vest din
INELI Balkans Network. Timişoara; Asociaţia Bibliotecarilor din România;
Acest proiect îşi propune să ofere bibliotecilor Universitatea Politehnică Timişoara; Societatea
oportunitatea de a realiza parteneriate, pe baza unor Română de Filosofie, Inginerie şi Tehnoetică; Academia
instrumente de evaluare şi metodologii, folosind Română - Filiala Timişoara; Biblioteca Judeţeană
aplicaţii web şi o bază de date pentru depistarea „Sorin Titel” Timiş), cu tema: „Libraries and the 2030
partenerilor, pornind de la premisa că un parteneriat Agenda: prospective information & forthcoming
public - privat este un serviciu cu un potențial real de society” (Bibliotecile şi Agenda 2030: informaţia
dezvoltare în România, constituind şansa unei mai prospectivă & societatea viitorului).
bune integrări a bibliotecilor, ca entităţi de utilitate În prima zi au fost prezentate lucrări ce au avut
publică, în viața comunității europene. ca temă rolul şi dezvoltarea bibliotecilor şi au avut loc
Printre obiectivele proiectului se numără: discuţii pe teme actuale ale ştiinţei informării. A doua
îmbunătățirea cunoștințelor despre practica zi a fost dedicată unei excursii în zona Banatului, pe
parteneriatului, prin implicarea bibliotecilor, traseul Timişoara - Orşova - Clisura Dunării.
autorităților locale, ONG-urilor și altor grupuri Printre participanţii români care au susţinut
interesate de activitățile de parteneriat; crearea prezentări s-au numărat: Viorel Guliciuc, Codruţa-
unui serviciu pentru potrivirea partenerilor, cu Diana Simionescu, Victoria Frâncu, Ilie Rădoi, Maria
participarea a cel puțin 20 de biblioteci, 10 ONG- Micle, Simona Bursaşiu, Corina Sîrb.
uri și alte instituții publice din România și din Înregistrări video ale unora dintre
regiunea Balcanilor; extinderea interacțiunii dintre comunicările profesionale din cadrul acestei
bibliotecile, autoritățile locale şi ONG-urile care conferinţe, găzduită de Universitatea de Vest din
activează în domeniul dezvoltării comunitare pe Timişoara, sunt disponibile pe canalul Youtube, fiind
baza unei metodologii de lucru bine stabilite. puse la dispoziţie de scriitoarea Adriana Weimer,
Cei interesaţi sunt rugaţi să îşi configureze bibliotecară la Biblioteca Municipală din Lugoj.
profilul organizaţional sau individual, accesând: http:// Programul complet al conferinţei îl găsiţi pe
partneringstarter.ro/user/register şi configurând un site-ul IFLA, la adresa: https://www.ifla.org/files/
cont nou care să conţină numele complet al entităţii, assets/lac/completeprogram.pdf
adresă de e-mail, parolă, respectiv tipul de entitate. Evenimentul a reprezentat o oportunitate
Mai multe amănunte despre acest proiect pentru participanţi de a crea relaţii de colaborare
găsiţi pe site-ul proiectului, accesibil la adresa: la nivel internaţional, având ca bază preocupări
http://www.partneringstarter.ro/. profesionale şi de cercetare comune.
Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR: Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR
Zanfir Ilie, preşedinte, zanfirilie@yahoo.com Director: Zanfir ILIE
Geta Eftimie, vicepreşedinte (Galaţi), egeta_67@yahoo.com Redactor şef: Camelia Toporaş
Camelia Toporaş, resp. activ. edit. (Galaţi), camitoporas@yahoo.com Redactori: Geta Eftimie, Titina Dediu, Manuela Cepraga,
Titina Dediu, secretar (Galaţi), tmdediu@gmail.com Mihaela Gudană, Mihaela Buţurcă
Manuela Cepraga, casier (Tecuci), bstpetica@yahoo.com
Mihaela Gudană, cenzor (Ghidigeni), mihagudana@yahoo.com Secretar de redacţie: Ioana Chicu
Mihaela Buţurcă, membru (Măstăcani), bcmastacani@gmail.com Machetare: Camelia Toporaş
Membri supleanţi: Cătălina Şoltuz (BVAU), Aneta Apostu (Bereşti), ANBPR. Filiala Galaţi. 800208, Galaţi,
Georgeta Marus (Grivița) Mihai Bravu nr. 16, Tel: 0236/411037; Fax: 0236/311060