You are on page 1of 4

AP. Isulat ang Tama kung wasto ang pahayag at Mali kung hindi.

___________________1. Bawat bata ay may pangarap.

___________________2. Guro ang nagtuturo sa mga bata ng maraming kaalaman.

___________________3. Hindi mahalaga ang pangarap sa buhay ng tao.

___________________4. Hindi mo kailangan ang tulong ng iba sa pag abot ng iyong pangarap.

___________________5. Ang doctor ang tumutulong sa maysakit.

Oo o Hindi.

_______________1. Mabuti ang may pangarap?

_______________2. Mahirap makamit ang pangarap.

_______________3. Iwasan ang pagkakaroon ng pangarap.

_______________4. Nakasisiya ang may pangarap.

_______________5. Magsipag para makamit ang pangarap.

Isagawa natin.

1. Ano ang iyong pangarap? Ipaliwanag ang dahilan sa pagpili.


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lagyan ng tsek ang mahahalagang bagay na kailangang kailangan natin.

________1. tirahan _________6. pagkain

________2. damit _________7. gamot

________3. pamilya _________8. pansariling kagamitan

________4. bisikleta _________9. aklat ( para matuto )

________5. kutsong higaan

Isulat ang N kung nababago at D kung di nababago.

________1. damit ________4. petsa ng kapanganakan ________7. kaarawan

________2. pangalan ng magulang ________5. tsinelas ________8. pangalan

________3. tirahan ________6. edad ________9. paaralan


Bumuo ng isang timeline ng iyong buhay. Iguhit ang mga pangyayari o pagbabago sa iyong buhay.

anim na taong gulang ako

limang taong gulang ako

apat na taong gulang ako

tatlong taong gulang ako

dalawang taong gulang ako

sanggol pa lamang ako

isang taong gulang ako


Iayos ang mga pangyayari sa buhay ng isang bata ayon sa pagkakasunud sunod. Isulat ang bilang
1,2,3,4,5,6 sa patlang.
Iba t iba ang gawain ng mga tao sa pamayanan.

A. May nangangalaga sa ating kaligtasan.


_________________________ ________________________

B. May nangangalaga sa ating kalusugan.

_________________________ ________________________ ______________________

C. May naghahanda ng ating mga pagkain.

_________________________ ________________________ __________________________

_________________________ ________________________ __________________________

D. May gumagawa ng ating tirahan.

__________________________ ________________________

E. May gumagawa n gating kasuotan.

__________________________ ________________________

F. May mga lider sa pamayanan.

__________________________ ________________________