You are on page 1of 22

ANAFORA

1. Navedite primer koreferencijalnog niza (chain).
Sophia Loren says she will always be grateful to Bono. The actress revealed that the U2 singer
helped her calm down when she became scared by a thunderstorm while travelling on a plane.

2. Navedite primer koji pokazuje da se koreferencija ne poklapaju uvek.
Bulger is a fugitive and his sister, Jean Holland, had tried to stop the Justice Department from
seizing Bulger's winnings.

3. Navedite primere koji pokazuju da diskursni entitet predstavljaju semantičku apstrakciju
u odnosu na imensku frazu kojom se taj entitet reprezentuje.
Had the police taken all the statements they needed from her?
Antecedent anafore u množini they je the police, koja je NP u jednini.

4. Navedite koje pronominalne anafore postoje u engleskom/srpskom. Navedite primere.
Najčešći oblik anafore je pronominalna anafora. Ona se javlja na nivou (1) ličnih zamenica (The
most difficult for Dali was to tell her that he loved her.), (2) prisvojnih zamenica (But the best
things about Dali are his roots and his antennae.), (3) povratnih zamenica (Dali once again locked
himself in his studio…), (4) pokaznih zamenica (Dali used photographic precision to transcribe the
images of his dreams. This would become one of the constraints of his work…) i (5) relativnih
zamenica (Dali, a Catalan who was addicted to fame and gold, painted a lot and talked a lot).

5. Navedite primer neanaforičke upotrebe zamenice 3. lica (uključujući i prop it u engleskom).
Zamenica it može često da bude neanaforična, npr. kada nije dovoljno specifična: It is dangerous to
be beautiful - that is how women have learned shame. Neanaforička upotreba ove zamenice se
naziva pleonastična ili prop it.

6. Objasnite razliku između pronominalne anafore i anafore ostvarene imenskom frazom.
Anafore ostvarene imenskom frazom se sintaksički ostvaruju kao NP u određenom obliku i kao
vlastita imena. Iako se lične, povratne, posesivne, pokazne zamenice, kao i NP u određenom obliku
i vlastita imena, smatraju određenim izrazima, samo NP i ne-zamenice imaju značenje nezavisno od
svog antecedenta. Osim toga, NP u odr. obliku osim što referiraju, one i prenose neku dodatnu
informaciju.

7. Objasnite razliku između anafore ostvarene imenskom frazom i anafore ostaverene

1

imenicom.
Anafore ostvarene imenskom frazom se sintaksički ostvaruju kao NP u određenom obliku i kao
vlastita imena, dok anafora ostvarena imenicom predstavlja anaforski odnos između neleksičke
proforme i centra (glavne imenice) ili nominalne grupe uokviru imeničke fraze:

8. Navedite primer glagolske anafore i anafore koja stoji umesto glagolske fraze.
Stephanie balked, as did Mike.

9. Navedite primer priloške anafore.
Mogu biti mesne i temporalne:
Will you walk with me to the garden? I've got to go down there.
Pre dve godine sam išla na more tri puta. Tada sam imala baš puno para.

10. Navedite primere nulte pronominalne anafore.
Ovaj tip nulte anafore se javlja kada se anaforska zamenica izostavi, ali svakako shvaćena kao
prisutna: Marta je jako umorna. (0) Radila je ceo dan.

11. Navedite primere nulte imeničke anafore.
Ova vrsta anafore se javlja kada se centar imeničke fraze izostavi (referencija se realizuje pomoću
modifikatora kao što su: several, few, some, many, more):
George was bought a huge box of chocolates but few 0 were left by the end of the day.

12. Navedite primer nulte glagolske anafore.
Javlja se kada se izostavi glagol, a nulta anafora se odnosi na prethodnu rečenicu ili klauzu:
Win a month in Madrid or 0 a week in Florida or 0 weekend in Paris.
13. Navedite primer intrarečenične i interrečenične anafore.
Marija je kupila nove cipele i odmah ih je pokaza svojim drugaricama. One su bile oduševljene
njihovom kvalitetom.
Intrarečenična: nove cipele – ih, 0 – Marija; interrečenična: svojim drugaricama – one, njihovim –
nive cipele.
14. Objasnite pojam indirektne anafore i navedite primer.
Indirektna anafora podrazumeva drugačije imenovanje već pomenutih, tj. u diskursu uvedenih
entiteta, a to znači da se u poziciji anaforične sintagme nalazi imenica drugačija od one u
antecedentu:
Although the store had only just opened, the food hall was busy and there were long queues at
the tills.

2

mesto. imenica: I don't think I'll have a sweet pretzel. ali denotira entitet sličnih odlika: The man who gave his paycheck to his wife was wiser than the man who gave it to his mistress – it se odnosi na ček drugog (manje mudrog) čoveka. Anafore koja ima istu referenciju su one koje imaju isti referent u realnom svetu kao i antecedent. 18.15. NP: Had the police taken all the statements they needed from her. u specifičnom kontekstu ili situaciji (I want you to be here now). Najveća distanca između pronominalne anafore i njenog antecedenta je između 13 i 15 rečenica. glagolska fraza: I have never been to Miami but my father has 0. glagol: Stephanie balked. Deiksa je lingvistički fenomen direktnog upućivanja na osobu. ili u prethodnoj. To je izazvalo paniku. tj. 17). npr. objekat. Do kakvih rezultata su došla empirijska istraživanja distance između anafore i antecedenta. kao i razliku između deikse i anafore. oni nisu koreferentni. jer je ono iz date situacije ili konteksta jasno onome koji 3 . te su anafora i antecedent koreferentni: Roditelji su morali da pošalju televizor na popravku. Antecedenti pokaznih zamenica (ili lične zamenice it) mogu biti NP. ove anafore ne denotiraju isti entitet u realnom svetu kao i antecedent. ali je razlika između vlastitih imena i određenih deskriptivnih opisa i njihovih antecedenata čak i veća. 17. 19. Objasnite status katafore i tipove katafore. Navedite primere. Navedite primere (str. Takođe. just a plain one. Došla su do zaključka da distanca između pronominalne anafore i njenog antecedenta ne prelazi 2-3 rečenice. Razlikuje se od anafore po tome što ona nema u tekstu ništa na šta bi se odnosila. za razumevanje značenja rečenica/iskaza nije potrebna dodatna informacija koju nam daje antecedent. Objasnite šta sve mogu biti antecedenti anafore. Katafora je upotreba rečii ili fraze koja se odnosi na neku drugu reč ili frazu koja će biti upotrijebljena kasnije u tekstu ili razgovoru. zajedno sa vremenom i mestom gde se taj čin odvija. klauza. Objasnite razliku između anafore koja ima istu referenciju i anafore koja upućuje na isti smisao. Interpretacija deiktičkog izraza se određuje s obzirom na određene odlike govornog čina. itd. a ne na pomenuti paycheck. Može biti intrarečenična i interrečenična. Objasnite vezu. Kako anafora i antecedent nemaju isti referent. niz rečenica. Anafore koje upućuje na isti smisao. rečenica: Ona je počela da vrišti. identiteta govornika i primaoca poruke. jer su ga deca pokvarila. 16. 90-98% antecedenata zamenica su u istoj rečenici kao i zamenica. Pokazne anafore su obično longer-distance anafore nego zamenice. as did Mike.

Anaforička NP je koreferentna samo sa subjekatskom NP iste proste rečenice ili klauze kada je anafora povratna zamenica: Jim is running the business for himself. Znamo da se ovo ih odnosi na NP nove cipele. Morfološki i sintaksički kriteriji su bitni za razrešenje anaforičkog odnosa. U ovoj rečenici znamo da se he odnosi na Peter. Drugo sintaksičko ograničenje zabranjuje koreferenciju između zamenice u glavnoj rečenici i NP u zavisnoj rečenici koja sledi: Because Amanda had saved hard. fokusom rečenice ili klauze. nam pomažu da odredimo antecedent između više ponuđenih opcija. Objasnite i ilustrujte primerima. kada ne možemo da odredimo antecedent. because Amanda had saved hard.) 22. jer su oba srednjeg roda.Semantički kriterijum je važan kada ne možemo da odredimo antecedent na osnovu morfološkog. npr. leksičkog i sintaksičkog znanja. 4 . klauza i drugih konstituenata (NP. često postoji tendencija da se zamenice koje slede odnose na taj centar.: Peter had no letters from Mary while in USA and he feared the silence. PP): Kako sam smotana! Kupila sam nove cipele i odmah ih zamazala. Osim toga. često tragamo za centraom. ova dva kriterijuma. centar rečenice (ili klauze) je tipično pronominalizovan(pronominalised) – kada je utvrđen centar diskursa. Dakle. Na koji način diskursna pozicija može pomoći u uspostavljanju anaforičke relacije. Morfološki kriterijumi koji su bitni za razrešenje anaforičkog odnosa su broj i rod. Sintaksa nam pomaže. 23. Navedite sintaksička ograničenja na uspostavljanje anaforičke relacije. leksičko. U primeru ni broj ni rod ne mogu da eliminišu ni the petrified kitten ni the tree kao potencijalne antecedente.poruku prima. It gazed beseechingly at the onlookers below. ona takođe uspostavlja i važna pravila i ograničenja za razrešenje anafora. jer znamo da je Peter ime za osobu muškog roda. a ne samo na Adj nove ili N cipele. tj. 20. semantičko značenje ne pomažu. 21. Za anaforu je neophodno da se javi u tekstu element na koji se odnosi. The petrified kitten refused to come down from the tree. Objasnite i pokažite na primeru na koji način semantički kriterij utiče na uspostavljanje relevantne anaforičke relacije. (nema referencije: She was finally able to buy the car of her dreams. recimo. jer drugačije ne može da se razume na šta se odnosi. pojedinačno ili u kombinaciji. da odredimo granice između rečenica. Ali bi širi kontekst mogao da pomogne u razrešenju iz sledećih razloga: diskurs je uglavnom strukturisan oko centralne teme. – da li se it odnosi na dress ili skirt? Sintaksičko. she was finally able to buy the car of her dreams.Na koordinirane antecedente upućuje anafora u obliku zamenice u množini. Broj: Marko i Marija su uznemiravali Petra koji je pokušavao da ih se otarasi. morfološko. Tilly tried on the dress over her skirt and ripped it.

to i upon. nakon it nikada ne slede predlozi kao beside. ja se nadam da ćeš me i ti uskoro posetiti“. The Duchess of York was there too. imena koja mogu da budu i muška i ženska (Vanja). Problematična su ona imena koja mogu da budu i vlastito ime i zajednička imenica. Vlastita imena. Objasnite detaljnije ovu tvrdnju. Pošto anaforički odnosi funkcionišu unutar ili su ograničeni na jedan segment diskursa. Navedite primere koji pokazuju da samo znanje o svetu može u nekim slučajevima pomoći u uspostavljanju anaforičkog odnosa. a m. u fr.. mogu da imaju antecedente udaljene više od 2-3 perthodne rečenice u tekstu i za takve anafore je obim pretrage obično duži (10 rečenica).. 27. The soldiers shot at the women and they fell. Za pronominalne anafore obim pretrage je obično ograničen na trenutnu i dve ili tri prethodne rečenice. gde se primenjuju sledeća ograničenja: ne može biti više od 25 reči između it i that. koji nemaju način da identifikuju granice diskursnih segmenata. 29. 26. u eng. ili u temporalnim konstrukcijama: It's three o'clock. jedinstveni entitet (prvi primeri) ili određeni opis koji se koristi generički (drugi primer). javlja se i preklapanje između ženskih imena i imena cveća. f. međutim. (2) Ukoliko se javlja u sekvenci ’it. Takođe. Marija. ipak predstavljaju problem za njihovo prepoznavanje u tekstu. obim pretrage se često podešava na segment diskursa koji sadrži anaforu. The Queen attended the ceremony. Problem su i umetnička imena (pseudonimi. iako su primer singualrne referencije par excellance. Tipični primeri određenih imeničkih fraza koje su ne-anaforičke uključuju određeni opis koji opisuje specifičan. strana imena u 5 .). Stari deda Mile uzima kaput i kreće polako ka vratima. Obim teksta koje programi uzimaju u obzir kao relevatan za traženje antecedenta zavisi od vrste anaforičkog izraza. i postoje ograničenja po pitanju interpunkcije. (1) It je pleonastično kada se opisuju vremenske prilike: It is cloudy. Navedite primere anaforičke upotrebe zamenica prvog i drugog lica. 28. Moon Unit). dummy) it moguće je koristiti neka sintaksička pravila. Navedite dva primera pravila koja omogućuju odbacivanje određene imeničke fraze kao ne-anaforičke. Određene imeničke fraze. često postave obim pretrage na trenutnu N i onu koja prethodi rečenicama. koja se razlikuju u rodu od jezika do jezika (Jean. Sistemi za razrešavanje anafora. The soldiers shot at the women and they missed.that’.24. George enjoys playing the piano. Navedite bar dva takva pravila. Objasnite zašto. 25. ’Doviđenja. koja mogu da budu svakakva: Prince.. pri čemu N zavisi od tipa anafore. U engleskom jeziku prilikom identifikacije ne-anaforičkog (pleonastičkog.

6 . pa tako koreferencija između she i Hera nije moguće. izgovorljiva u nekom jeziku ili ne. Navedite po jedan primer za svaki od ta dva tipa. ali ne i disk). svaka kombinacija slova. Pored svega toga. Antecedent van centra imenske fraze: Arsene Wenger's human rights campaign took a dramatic turn yesterday when he told the Football Association that it can shut him up only by throwing him into jail. 32. može biti potencijalno ime. U intrarečeničnom razrešavanju anafore ograničenja k-komande igraju važnu ulogu u isključivanju nemogućih opcija za antecedenta anafore koje nisu povratne zamenice i u selektovanju antecedenta povratne zamenice. Faktori koji pomažu da se odbace neki potencijalni antecedenti: K-komanda. Neki faktori utvrđivanja antecedenta pomažu da se odbace neki potencijalni antecedenti. dok u drugom primeru antecedent treba da bude objekat koji može da se kopira (disk.tekstovima. paralelizam. Navedite primer koji pokazuje da su za određivanje antecedenta bitna pravila K- nadređenosti. Navedite primere koji pokazuju da se antecedent može (i najčešće nalazi) u tekstu kao centar imenske fraze. just a plain one. 33. a koje kaže da ne-pronominalna NP ne može da koreferira sa NP koja njome k-komanduje: She almost wanted Hera to know about the affair. imena ljudi i naseljenih mesta. ali ne i kompjuter). Kao ilustraciju primenimo ograničenje k-komande na dole navedeni primer. ali isto tako da se može naći i van centra (na primer u okviru modifikatora). George removed the disk from the computer and then disconnected it. Tako u prvom primeru antecedent treba da bude objekat koji može biti isključen (kompjuter. muško ime i grad. a neki da se smatraju veoma verovatnim. June. organizacija. George removed the disk from the computer and then copied it. 31. Antecedent u tekstu kao centar imenske fraze: I don't think I'll have a sweet pretzel. selekciona restrikcija Faktori koji pomažu da se neki potencijalni antecedenti smatraju veoma verovatnim: salijentnost. žensko ime i mesec u godini). 30. Ovo ograničenje podrazumeva da selekcione (semantičke) restrikcije koje se primenjuju na anaforu treba da se primene i na antecedent. – u ovom primeru she k-komanduje imenicom Hera. meseci (Troy. Navedite primer koji pokazuje da su selekcione restrikcije mogući faktor u određivanju antecedenta u anaforičkoj vezi.

to nije uvek slučaj. ali to nije obavezno. 35. iako važne u većini slučajeva. manje istaknuta NP (raw milk) je pronominalizovana u narednoj klauzi. Iako se sintaksički centar. boil it. U prvoj rečenici je NP the baby primarni kandidat pronominalizacije u narednoj klauzi. Selekciona restrikcija u drugoj rečenici daje prednost NP the disk kao antecedentu anafore it. često uklapaju. dok u drugom primeru antecedent treba da bude objekat koji može da se kopira (disk. a ipak oni ne mogu da nadglasaju semantičku restrikciju. Ovde se sada skreće pažnja na to da se ipak ne može izvući baš apsolutno ograničenje na ’copying computers’. George removed the disk from the computer and then copied it. Navedite primer koji pokazuje da i selekcione restrikcije mogu biti „narušene“ te da. te se antecedent može uglavnom lako utvrditi. Antecedent se može nalaziti na istoj sintaksičkoj poziciji kao i anafora. Međutim. salijentnost itd. Ovo izaziva sporiju obradu rečenice. topik diskursa. Ali. nisu uvek nužno pokazatelj anaforičke relacije. but Jack wanted to improve it further. duže nam treba da je razumemo. jer se završava drugačije od očekivanog (pošto je the baby centar. Ista funkcija: The programmer successfully combined Prolog with C. ali ne i kompjuter). dok it i Prolog imaju istu sintaksičku funkciju (direktan objekat). ali ne i disk). 7 . Selekciona restrikcija kaže: u prvom primeru antecedent treba da bude objekat koji može biti isključen (kompjuter. Navedite dva primera koji to ilustruju. što se vidi u sledećem primeru: The Chinese have been copying American computers and producing them at less than a quarter of the cost.34. 36. Navedite primer koji to ilustruje (str. If the baby does not thrive on raw milk. U ovom primeru anafora it i njen antecedent the program imaju različite sintaksičke funkcije. 44-45). sa druge strane. a ovaj izbor antecedenta potvrđuje i sintaktički paralelizam. očekuje se da će se drugi deo rečenice odnositi na nju). George removed the disk from the computer and then disconnected it. u prvoj rečenici sintaktički paralelizam i direktan objekat ne idu u prilog izboru NP the computer za antecedenta. jer je istaknutija od NP raw milk. Različita funkcija: The program successfully combined Prolog with C. but he had combined it with Pascal last time.

ali se smatra da je teže zamisliti jezik bez deskriptivnih referencijalnih izraza. Raselovo objašnjenje primera: The present King of France is bald jeste da ta tvrdnja sadrži tri propozicije. (varijabilne referencija: knjiga. dovoljno specifično da izdvoji referenta. 3. Frege). i koja su univerzalni. ne postoji više od jednog kralja Francuske c. 2. Uslov jedinstvenosti: izraz mora da bude takav da uputi na specifičnu osobu (entitet). Ova olovka ne piše dobro..ćelav” 8. i to tako da slušaocu bude jasno.. a što istovremeno nema osobinu . a o kome se u filozofiji raspravljalo (G.) 4. 6. 7. određenih deskriptivnih opisa. odnosno bez kojih se ne može u jeziku. Koliko potencijalnih referenata imaju referencijalni izrazi? Tvoje ocene: 5 referenata. Kriterijumi na osnovu kojih se sudi koji od tri tipa referencijalnih izraza (vlastitih imena. 5. The Morning Star is the Morning Star. Navedite primer izraza za koje mislite da nemaju varijabilnu već konstantnu referenciju. varijabilne referente.. pronominalnih izraza) ima primat mogu biti: Etimološki kriterijum: koji su prvi nastali – vlastita imena ili opisni izrazi. a 30 za slova. The Morning Star is the Evening Star.kralj Francuske”. Aleksandar Obrenović. Te propozicije su: a. Izraz kralj Srbije može imati različite. kralj. (Ova slova su zamrljana). b. Potpuno razgraničenje između ova tri tipa referencijalnih izraza nije uvek moguće. REFERENCIJALNI IZRAZI 1. Čak i vlastita imena nisu uvek pouzdani “singularni referencijalni izrazi” jer …. u datom kontekstu. predsednik. Petar I Karađorđeviić (može bilo koji kralj Srbije da se navede). nego bez vlastitih imena. Navedite primer dva različita referencijalna izraza koja imaju istu singularnu referenciju. Ajfelova kula (vlastite imenice). 1 . Amerika. Podvucite one delove rečenice koji nisu referencijalni izrazi: Ova olovka ne piše dobro.. Navedite bar dva …. postoji kralj Francuske. ne postoji ništa što ima osobinu . Evropa.. Podvucite referencijalne izraze u rečenici: Tvoje ocene su dobre.

Oženio je devojku sa plavim očima. Every man who owns a donkey beats it. 15. U rečenici Ove knjige koštaju 5 funti moguće je pripisati a) distibutivno i b) zbirno značenje. Neki čovek te tražio. 12. i sl. Na ovoj adresi nema Stojkovića – podvucite referencijalni izraz (referencijane izraze). Deskriptivni izrazi (određeni i neodređeni) koji su u okviru VP sa glagolima “propozicionog stava” (verovanja. sumnje. distributivno i zborno značenje se dodeljuju samo r. jednu devojku koja ima plave oči.Postoje različite individue sa istim imenom.) 13. a) glasi: Svaka od ovih knjiga (košta 5 funti). Specifikovan ako postoji individua koja zadovoljava taj opis. dakle NP neki čovek je upotrebljena sa neodređenom. Dakle. (1) Neidentifikovana. ali ga ne poznaje) (2) Ne smatra se da govornik refereira na neku specifikovanu individuu: (Tražio te je) ovaj ili onaj čovek.) dopuštaju i specifikovano i nespecifikovano tumačenje. Druga: Oženio je neku. 9. 11.. Da li su a donkey i it oba referencijalni izrazi? Zbog čega ovaj primer pokazuje da pojam koreferencijalnosti ne pokriva lako slučajeve kao što je ovaj u semantičkom smislu? (slična rečenica) Every police officer who arrested a murderer insulted him. Na ovoj adresi nema Stojkovića.Objasnite zmačenjsku razliku između dve navedene rečenice s obzirom na kontekst u kome je podvučeni referencijalni izraz upotrebljen. i zbog toga što njihova jedinstvena referencija zavisi od konteksta. (Some . – a particular man (govornik zna na koga misli. prva: može da se shvati kao specifikovan i nespecifikovan referencijalni izraz. ali specifikovana individua.. Navedite dva različita tumačenja podvučenog izraza. određenu. namere. b) glasi: Ovaj set knjiga (košta 5 funti) Referentni izraz je samo ove knjige. 10. Pavle je lekar. 2 .izrazima. Navedite primer ekvativne rečenice…. ali specifikovanomf referencijom: Neki određeni čovek (te je tražio). Druga dozvoljava samo jedno (nespecifikovano?) tumačenje. …. On ima snagu nekog odraslog čoveka. (verovatno treba da se uradi isto što i u prethodnom) 14. nespecifikovan – ne postoji presupozicija niti implikacija o postojanju takve osobe (ovde je razlika u referencijalnom-atributivnom značenju]. Želi da oženi devojku sa plavim očima. or other na eng. jer nema glagola propozicionog stava.

i u zavisnosti od interpretacije Mr Smith zna ili ne ko je the Dean. Prva. on misli da je the Dean Professor Green.Odgovor? It mora iz konteksta da dobije antecedent. Ako zna ko je the Dean. Navedite primer netransparentnog kontekst: Mr Smith is looking for the Dean. onda je referencijalno (npr. Jovan je veliki drug. Magareće zamenice se ponašaju kao referencijalni izrazi iako im to nije dozvoljeno po pravilu. iako im to nije dozvoljeno pravilima logike. onda je to opisno značenje (npr. a ne na osnovu gramatičke strukture. 18. Lions are friendly beasts. A lion is a friendly beast.) Da li se radi o jedinstvenoj osobi ili neko ko ima odgovarajuću funkciju ‘dekana’ – ko gd to bio? 17. The lion is a friendly beast. 3 . ako ne zna. Koja od dve naredne rečenice ima obeležje ekvativne rečenice: Jovan je moj brat. međutim on to nije. Navedite primer generičkog referencijalnog izraza. tako da on koristi ovo the Dean da pomoću nje označi osobu (Professor Green) koristeći titulu the Dean. Magareće (donkey) rečenice su rečenice koje sadrže magareću zamenicu ili magareću anaforu (it). atributska i referencijalna. ali ne i Jovan = veliki drug. Ona se ponaša kao referentni izraz. Mr Smith is looking for Professor Brown as Dean). The dinosaur was a friendly beast. Postoje dve interpretacije. Jovan = moj brat. 16.

dakle. tj. 6. proforme. Definišite pojam kohezije. i odnosi signalizacije. Kohezija je (prema Halideju) pojam okoji se odnosi na ona obeležja površinske strukture jednog iskaza ili teksta koja spajaju razne delove rečenica ili veće jedinice diskura. Navedite primer tipa teksta u kojima dominira jezik. Kohezija na nivou teksta. dok je jezik pomoćno sredstvo. imenice u glagol)). prevazilazi granice rečenice. elipsa – ponavljanje jedne strukture i njenog sadržaja. Nijesu te podizali. jer su to pre svega „nestrukturni odnosi" koji čine tekst (nestrukturni u smislu gramatike rečenice). Karakterističan je u političkim tekstovima i u poeziji. Objasnite razliku između strukturnih odnosa na nivou rečenice i na nivou teksta. ali sa koja izmenjenim semantičkim sadržajem. 7. izostavljanje. Kod rečenične kohezije sama rečenica uslovljava tip kohezivne veze (pronominalizacija. tj. Navedite najmanje 5 tipova kohezivnih veza. veznici). 4. ali i sintagmatska relacija. isticanje nečega. ili da bi se naprosto zbog irelevantnih prekida nastavilo sa tvrdnjom. Primer iz jedne pesme: Ne znaš ti njih. parafraza. drugim leksemama. Objasnite pojam paralelizma i navedite primer. Kao semantički koncept odnosi se na relacije značenja koje postoje unutar teksta. 5. paralelizam. 3. nelingvistički faktori preovlađuju. KOHEZIJA I KOHERENCIJA U TEKSTU 1. delimično ponavljanje – recimo pomeranje već upotrebljenog elementa jedne klase u drugu klasu reči (npr. Ne znaš ti njih) 1 . Nijesu te školovali (M. Nijesu te gradili. Ona je semantička kategorija. 2. Ti načini modifikacije su ponavljanja. Recimo u tekstovima o fudbalu. supstitucije. Navedite najmanje tri funkcije ponavljanja. Paralelizam predstavlja ponavljanje iste strukture (obično se misli na sintaksičku). tu je jezik sam po sebi dovoljan. ali uz izostavljanje nekih površinskih izraza. Kohezivne veze se unutar rečenice mogu ostvariti samom njenom strukturom. Bećković. Ne znaš ti ko su oni. ispoljavanje iznenađenja zbog nečega. Ponavljanje (ponavljanje elementa nekog obrasca. Reafirmisanje stava. te svaki relevantni faktor proizlazi iz samog jezika. tu situacija dominira. U diskusijama. Navedite primer tipa teksta u kojima dominiraju nelingvistički faktori.

16. Elipsa označava rečenicu u kojoj je. Rekao mu je za sastanak. Objašnjenje zašto se ipak u većini tekstova relativno jednoobrazno tumači iskaz može se naći u postojanju preferencije da se status subjekta održi: pa prema tome subjekat glagola reći je opet Milan. (?konjunkcije i disjunkcije) 2 . 15. Kao primer parafraze najčešće se navode primeri aktivne i pasivne rečenice: Savetnik je pročitao pismo. Objasnite pojam paralelizma i navedite primer. U kojim tipovima tekstova se najčešće javlja elipsa? U telegramima. koordinirani i subordinirani. a ti kafu. a može se rekonstruisati na osnovu ispitivanja konteksta. pa i tekstove sa punim semantičkim. Kratke reči bez punog leksičkog značenja. 10. Definišite proforme i navedite primer. 8. jedan deo strukture izostavljen. Parafraza podrazumeva da se prilikom ponavljanja menja formalna sintaksička struktura. koje mogu da zamenjuju. Rečenični konektori mogu biti __________________ i ____________________. iz razloga ekonomičnosti. U kojim tipovima tekstova se često javlja paralelizam. Marko je kupio kuću od Jelene. a da semantički sadržaj ostaje isti ili sličan. Objasnite pojam elipse i navedite primer. novinskim naslovima. i Pismo je pročitano od strane savetnika. (isto kao i 7. upućuju na reči i izraze. upućuju na reči i izraze. pa i tekstove sa punim semantičkim konkretnim sadržajem nazivaju se ____________________. Sintaksički je moguće da se anafora mu odnosi na Milana ali i Pavla. reklamama. Proforme su kratke reči bez punog leksičkog značenja koje mogu da zamenjuju. proforme 9. Primer: Ja želim čaj. Primer: Mirko je želeo da ga pozovu na zabavu. U nekim slučajevim rečeničnih struktura nije jednostavno odrediti koreferncijalnost. 11. ili Milan je kupio auto od Nene. i Nena je prodala auto Milanu. Primer: Milan je posetio Pavla. U navedenom primeru odredite tip kohezivne veze. 14. Izostavljeni deo je želiš. oglasima. U političkim tekstovima i u poeziji. itd. konkrektnim sadržajem.) 12. Objasnite pojam parafraze i navedite primer. emfaze ili stila. Navedite jedan takav primer i objasnite mogući koreferencijalni odnos. Parafraza. 13. Jelena je prodala kuću Marku. 17.

Veznik: i. referenciju. onda. 22. sheme. da zaključim. sintagme. Leksička kohezija se odnosi na ulogu koju odabir vokabulara igra u organizaciji odnosa/veza unutar teksta. pa) Subordinirani: Žena ga je napustila. 3 . prilozi. a. Koordinirani: Danas pada kiša i duva vetar. sve mogu da supstituišu jedna drugu. gde bi spadale sinonimija. ako. elipsu. 18. Koherencija označavanačin na koji su elementi teksta smisleno i sadržajno povezani.) 19. a. (i. Tekstualni konektori mogu biti veznici. pa. hiponimija. itd. prilog: zato. Okviri. rečenice. Glavna podela kohezivnih veza je na: supstituciju. uspon i podvig su hiponimni. stoga. konjunkciju i leksičke kohezivne veze. jer je počeo da pije. antonimija Primer: lekseme uspon/ penjanje/ podvig/ događaj/ onaj u nekom kontekstu poput Uspon na Mon Blan je bio uspešniji od podviga na Monteverestu. nego. ali. s druge strane. plan. odnosi se na semantičku bliskost među kohezivnim leksemama. 21. Objasnite razliku između kohezije i koherencije. (jer. a razlikuju se prema stepenu međusobne sličnosti: uspon i penjanje su sinonimni. ali. Dve glavne grupe leksičkih kohezivnih veza su kolokacija i ponavljanje (u širem smislu. kada. 20. Navedite primer za svaki od navedenih vrsta konektora. Definišite pojam leksičke kohezivne veze i navedite primer. dok je deiktik onaj sasvim uopštenog značenja i služi kao anafora. ili. Kohezija označava semantičko-sintaksičku povezanost rečenica u tekstu. Leksičke kohezivne veze su semantičke: povezane su značenjem. scenariji. sintagma: s jedne strane. rečenica: dozvolite mi da sada pređem na (pitanje cena). zato što. reiteration). itd. Navedite primere rečenica u kojim su upotrebljeni koordinirani i subordinirani konektori. Navedite četiri aspekta sadržaja teksta. Tu su jezički elementi povezani izvan granica rečenice na sintaksičkom i semantičkom nivou.

Navedite naziv aspekta sadržaja tekta u kojem se određuju uloge i postupci svih učesnika u određenim trenucima. a to su koncepti koje svaki čovek u svom „zdravom razumu" poseduje o pojedinim situacija. šta se može očekivati da će se desiti u toj situaciji. Objasnite pojam okvira. 26. 24. Objasnite pojam shema. Okviri obuhvataju centralne koncepte. Shema je jedan od aspekata sadržaja tekta koji se odnosi na vremensku bliskost i kauzalnost. Ti okviri su hijerarhizovani. Plan je jedan od aspekata sadržaja tekta koji se odnosi na to da događaji imaju neki cilj(eve) koji se njime trebaju ostvariti. i uz taj okvir ide i znanje o tome kako se on koristi. i navedite neke primere. itd. dakle. Visok stepen kohezije. elementi imaju tipične vrednosti. a nizak stepen _______________________. stereotip situacije. 25. Objasnite pojam plana. koje omogućuju predviđanja sleda u tekstu ili događaju. 4 . a nizak stepen koherencije. 27. koji predstavljaju centralne koncepte. U tekstu koji je dobijen igrom nadovezivanja postoji visok stepen _________________. Na primer „rođendansko slavlje" ili „restoran". 23. Okvir je. To su scenariji. Pojam je jedan od aspekata sadržaja tekta koji je preuzet iz domena veštačke inteligencije.

i navedite primer. Anin bicikl je crven. (presupozicija: Zoran je lekar. modalni kontekst i dr. 7. a koja je aktivirana određenom leksičkom jedinicom ili sintaksičkom strukturom naziva se Presupozicija. IMPLIKATURE 1..postojanost presuponirane informacije u novom kontekstu. 3.) Da je Marko znao da je Zoran lekar. egzistencijalni (Marijin pas je sladak). Projekcija presupozicije. Negacijski test je tehnika proveravanja postojanosti presupozicije u negiranom iskazu.. (presupozicija: Zoran je lekar. Podvucite detektore presupozicije u navedenim primerima. 8. LOGIČKI ZAKLJUČAK. Navedite tri tipa detektora presupozicije i navedite primer za svaki tip. Ona je znala da je on student. a koja je aktivirana određenom leksičkom jedinicom ili sintaksičkom strukturom. Navedite najmanje četiri vrste leksičkih detektora presupozicije. 6. Markova kola nisu lepa.) Marko zna da je Zoran lekar. Markova kola su lepa. 2.) Marko ne zna da je Zoran lekar. Strukturalni (Napisala je knjigu dok je živela u Njujorku). 4. Objasnite pojam presupozicije.) Da li Marko zna da je Zoran lekar? (presupozicija: Zoran je lekar. PRESUPOZICIJA. Definišite pojam negacijskog testa i navedite primer. Markova kola su lepa. Informacijа koja nije izgovorena već podrazumevana. Presupozicija: Marko ima kola. Presupozicija se definiše kao informacijа koja nije izgovorena već podrazumevana. Navedite dva načina testiranja projekcije presupozicije i ilustrujte primerima. 9. Detektori presupozicije su_____. Objasnite pojam projekcije presupozicije. onda bi. (presupozicija: Zoran je lekar. 1 .) 5. Negacijski test i druge vrste konteksta (kondicionalne rečenice. leksičkue jedinicu ili sintaksičke strukture koje su povezane sa presuponiranom informacijom. leksički (Ona nije znala da je on bolestan). Zažalili smo što smo otišli.

Logički zaključak je ono što logički sledi iz nekog iskaza.implikativne glagole. 15. kontrafaktivni kondicionali. Ana je bolji lekar od Marije. Navedite primer u kom se pojavljuje adverbijalna klauza kao detektor presupozicije. Marija je lekar. P: Ana je lekar. komparativne konstrukcije. rascepljene konstrukcije. tzv. Navedie najmanje četiri vrste strukturni detektora presupozicije. i navedite primer. Nisu shvatili da su napravili veliku grešku. Kupila je jaknu kada je bila u Beogradu. nerestriktivne klauze 11. pri čemu istinitost jedne zahteva istinitost druge. glagole suđenja. onda su Markova kola lepa. Predsednik je ubijen. Objasnite pojam logičkog zaključka. Navedite presuponirane informacije u sledećim primerima (u jednom iskazu može biti i više od jedne presupozicije): Markov pas je sladak.q (druga rečenica je logički zaključak prve) 2 . Kom tipu detektora presupozicije pripadaju faktivni glagoli? leksičkom 12. pitanja. P: Oni su napravili veliku grešku. P: Marko ima psa. faktivne glagole. Navedite naziv ovog fenomena i ilustrujte primerom. Navedite primer u kom se pojavljuje komparativna konstrukcija kao detektor presupozicije. adverbijalne klauze. Ovaj fenomen u teoriji presupozicije se naziva problem projekcije. Ako Marko ima kola. 13. P: Bila je u Beogradu. konvencionalne jedinice 10. 11. 14. odnos između dve rečenice. kontrafaktivne glagole. iterative. U nekim kontekstima presupozicija se ne projektuje. (=q) p||. Kupila je jaknu kada je bila u Beogradu. Presupozicija da Marko ima kola neće se projektovati u kondicionalnoj rečenici. aspektualne glagole. (=p) Zaključak: Predsednik je mrtav. Ana je bolji lekar od Marije.

Nisam sigurna da je tačno. 18. ali čula sam da su održali tajnu ceremoniju na Havajima. Navedite primer modifikatora (ograde) koji ukazuje na to da ono što govorimo možda neće biti tačno. 22. načina (kratak. Sredstva kojima govornik slušaocu stavlja do znanja da ne može u potpunosti da poštuje određeno konverzaciono načelo nazivaju se _________________. kvaliteta (ono što smatraš istinitim). Kao što verovatno već znaš. 16. Navedite ih. Jelena je kupila dve majice. 17. Jelenin brat voli da vozi nešto. Jelena je kupila dva nečega. Navedite presupoziciju/e i moguće logičke zaključke u sledećem primeru: Jelenin brat voli da vozi bicikl. Jelena je uradila nesto sa dve majice. Navedite primer modifikatora (ograde) koji ukazuje na to da ono što govorimo možda narušava načelo kvaniteta. ali bilo je super! 23. i obrnuto: Predsenik nije ubijen. jasan. pretpostavljam. hedge) 21. prva mora biti takođe neistinita. oni su bili zajedno na odmoru. Ograde (modifikator. ja se jako bojim buba! Neću da te davim detaljima. posebnim strukturama 19. Ilustrujte primerom ovu tvrdnju. 20. nedvosmislen) i relevantnosti. Ukoliko je druga rečenica neistinita. Na koje načine govornik može naznačiti koji će biti redosled logičkih zaključaka. Jelena ima brata. rečeničnim akcentom. Zaključci: Neko voli da vozi bicikl. Koliko ja znam. Jelenin brat nešto radi sa biciklom. Logički zaključak ne opstaje pod negacijom. Jelenin brat voli da radi nešto sa biciklom. Presupozicija: Jelena postoji. Zaključak: Predsednik nije mrtav. Neko je kupio dve majice. možda grešim ali. Princip kooperativnosti zasniva se na četiri konverzacijska načela. Načelo kvantiteta (onoliko koliko je potrebno). 3 . Logički zaključak ne opstaje ako se iskaz stavi u negativni oblik. U datom primeru navedite najmanje 3 logička zaključka.

koje nije direktno izraženo iskazom. Generalne konverzacijske implikature su implikature kod kojih nije potrebno znanje bilo kakvog posebnog konteksta kako bi se izvelo dodatno značenje. već implicitno) 25. već implicitno naziva se _____________________. yet (expected to be true later/ the present situation is expected to be different or the opposite). (Konverzacione) implikature su jezička pojava kada iskaz prenosi pored doslovnog značenja i drugo značenje. and (in addition to. Objasnite pojam konvencionalnih implikatura i navedite primer. 4 . već na implicitnom značenju reči. npr. zatim reči even (podrazumeva contrary to expectation). Dva tipa konverzacijskih implikatura su ______________________ i _____________________________. Definišite pojam implikature. a zavisi od doslovnog značenja. U eng. Konvencionalne implikature su one čija interpretacija ne zavisi od konteksta i koje se ne zasnivaju na principu kooperativnost (i maksimama). tj. Sadržaj koji u komunikacji ne saopštavamo eksplicitno. namere govornika i interpretacije slušatelja. od konteksta. plus): A: Even John came to the party. A: Da li si pozvala Mariju i Peru? B: Pozvala sam Mariju. veznik but (podrazumeva contrast). Objasnite pojam generalnih konverzacijski implikatura i navedite primer. konverzaciona implikatura 26. ne moramo da znamo ništa dodatno o Mariji i Peri ili toj situaciji) 28. 24. Generalne i partikularizovane (particularized) 27. (dodatno značenje koje se izvodi: nije pozvala Peru izvodi se na osnovu same rečenice. (Sadržaj koji u komunikaciji govornik ne saopštava eksplicitno. ciljeva. One se vezuju za specifične reči i rezultiraju dodatnim značenjem kada se te reči koriste. pojavljuju se nezavisno od nekog posebnog konteksta izricanja. i njihova interpretacija ne zavisi od posebnog konteksta. Ne moraju da se jave u razgovoru.

5 . A: Da li je bio težak test? B: Nisam se čuo sa Jelenom. 29. A: Do you like ice-cream? B: Is the Pope Catholic? 30. Even John came to the party. partikularizovana implikatura. Navedite primer ovog tipa implikature. Konvencionalne implikature. U datom primeru navedite tip i podtip implikature. Konverzaciona. Implikature čija interpretacija ne zavisi od konteksta i koje se ne zasnivaju na principu kooperativnost već na implicitnom značenju reči naziva se ______________________.

Prednost praktične primene TRS se ogleda u najopštijem pristupu tekstu koji podrazumeva principe potpunosti i povezanosti. U teoriji retoričke strukture (Man i Tomson) dva osnvna tipa jedinica su:______. Objasnite ih. 1 . Ukoliko odstranimo nukleus iz retoričkih relacija stvaramo nerazumljiv tekst. Asher i Lascarides: Segmented Discourse Representation Theory (SDRT) Man i Tompson. Navesti kako se organizuje retorička novinska vest. 8. satelit. (uzrok) Učiniće što mu se svidi. Rhetorical Structure Theory: Looking back and moving ahead. rečenice 4. najavžnije informacije. Teorija retoričke strukture: Toward a functional theory of text organization Taboada i Man. 3. šire sintagme. nukleus je u retoričkom odnosu nezavistan. RETORIČKA ORGANIZACIJA TEKSTA 1. Povezanost (connectedness): svaka tekstualna veza u analizi odnosi se ili na minimalnu jedinicu (unit) ili je sastavni deo druge (šire) šeme. (dopuštanje) 7. ____ Klauze. Na primer relacija Uslovljenost (Condition) ne zavisi od toga da li se reč 'if' pojavljuje u rečenici ili ne. Navedite nazive nekih savremenih lingvističkih retoričkih teorija i njihove autore. Navedite ukratko „ograničenja“ koja važe za nukleus. 6. Navesti primer nepoklapanja značenja i upotrebe veznika i konektora sa retoričkim relacijama. Ograničenja S (satelita): S predstavlja situaciju (koja nije realizovana). 2. itd. Kao osnovne jedinice u utvrđivanju retoričkih veza najčešće se smatraju ______. Bitan je “ smisaoni ili semantički sud”. Objasniti odnos morfosintaksičkih obeležja jezika u tekstu i retoričkih relacija. ali retoričke relacije ne počivaju na morfološkim i sintaksičkim osobinama unutar teksta. 5. dok odstranjivanjem satelita stvaramo tekst koji je još uvek razumljiv. ali su to ponekad i _____. ko su učesnici. dok sateliti sadrže dodatne informacije o nukleusu. Neki morfološki i sintaksički indikatori retoričkih relacija mogu da postoje. Pored toga. Objasniti razliku između njih. Organizuje se tako da sadrži sledeće elemente: šta. Potpunost (completeness): jedna primena retoričke šeme povezuje čitav tekst. gde i kada se desilo. kombinaciju nukleusa i satelita i efekat za relaciju „okolnosti“. Kad ovako zlu ženu ima. bolje bismo mu učinili da ga ubijemo. kakve su posledice. dok satelit ne može bez nukleusa. Nukleusi i sateliti. kako se desilo. pa kad bi čitav svijet od toga propao. Nukleus nosi osnovne.

Sange . kombinaciju nukleusa i satelita i efekat za relaciju „dokaz“.. Primer: . Ograničenja N+S kombinacije: S – dodatni detalj situacije ili neki element predmeta radnje (subject matter) koji je predstavljen u N ili je na osnovu zaključaka pristupačan N na jedan ili više načina predstavljenih u daljem tekstu.” 11. Efekat: R prepoznaje situaciju predstavljenu u S i tako obezbeđuje dotatni detalj za N.” 10. satelit. Punjenje možete obnoviti . Ovaj izolator ima osobinu da sklizne prema dnu vreće.. razvoj kompjuterskih programa kao sredstava lingvističkog istraživanja i primene lingvistike na razvoj komunikacionih sistema čovek- mašina. 2 . Ograničenja satelita: čitalac veruje S ili ga smatra kredibilnim. Ograničenja S: iznosi problem.sa vrećama za spavanje u kojima se donje i perjano punjenje koriste kao izolatori. Ograničenja N+S kombinacije: situacija predstavljena u N je rešenje problema predstavljenog u S. Primer: . godinu zaista funkcioniše. Navedite ukratko „ograničenja“ koja važe za nukleus.. kombinaciju nukleusa i satelita i efekat za relaciju „rešenje“. Primer: .” 9. Ograničenja na N+S kombinaciju: R-ovo razumevanje S pojačava R (čitaočevo) verovanje u N. Efekat: R prepoznaje da situacija predstavljena u S obezbeđuje okvir za interpretaciju N. Očekuje se 250 lingvista iz Azije . satelit.“ 12. Navedite ukratko „ograničenja“ koja važe za nukleus.. kontrast.. satelit. Za samo nekoliko minuta unela sam cifre koje se odnose na moj porez za 1980... Na konferenciji će se raspravljati o primeni matematičkih i kompjuterskih tehnika na proučavanje jezika. Niz(anje). godinu i dobila rezultat koji se slaže u paru sa predhodnim obračunom. septembar 1-4. biće domaćin Međunarodnoj konferenciji računarske lingvistike 1969. Švedska....Ograničenja N+S kombinaciju: S predstavlja okvir dešavanja unutar koga R (čitalac) interpretira situaciju predstavljenu u N (nukleusu). Primeri: . Efekat: R prepoznaje situaciju predstavljenu u N kao rešenje problema predstavljenog u S. kombinaciju nukleusa i satelita i efekat za relaciju „elaboraciju“.. spona.Program objavljen za kalendarsku 1980. Efekat relacije: čitaočevo verovanje u nukleus je pojačano. Navedite relacije koje ne sadrže satelite. R identifikuje element predmeta radnje na koji se detalj odnosi.Verovatno najekstremniji slučaj 'Visitors Fever' koji sam ikada doživeo desio se pre nekoliko godina kada sam posetio rođake na srednjem istoku.... Ograničenja nukleusa: R može da ne povezuje N do onog stepena koji zadovoljava W (pisca). Navedite ukratko „ograničenja“ koja važe za nukleus.Jedan problem .

. poput. 19. Uglavnom sadrže poziv za pomoć. 15. obaveštenje o dobijanju novca (putem lutrije. npr. ali za lakoverne. . evidencijalne indikatore (prema Y-u). Glavni cilj ovih poruka je da se u što kraćem vremenskom roku pokupi što više novca. Scamer-i u svojim porukama koriste lažne priče (tale). koje obećavaju visoku zaradu u kratkom vremenskom roku.. a) formalna specifikacija koja bi omogućila prepoznavanje dobro i loše formulisane retoričke strukture drveta. praveći se da su još jedna njihova žrtva. tj. primamljive ponude. 18. Navedite funkciju priče (tale) u online scams. na primer) i ponude za posao. Pozivanje na autoritete: ”(. a njihova glavna funkcija je “navlačenje” na prevaru i zadobijanje poverenja žrtve. NP. 17. SubordS). Adv. dosta pogrešno upotrebljenih leksičkih jedinica. Citiranje teksta može da ima retoričku funkciju _____. pre svega kroz apsolutno nerealne. 3 . 14.. Navedite probleme u primeni analize retoričke strukture teksta. 13. Navedite primer. tekstualno organizacione indikatore (s jedne strane). Odgovaraju na njihove poruke. uključujući. Objasnite pojam scambaiter-a. one imaju dosta sintaksičkih. Koja su obeležja engleskog jezika u scam porukama (gramatička)? Pošto su često nematernji govornici engleskog jezika oni koji šalju scam poruke (ili oni koji tako žele da se predstave).) ali to nismo samo mi izjavili.” 16. Uokviravanje kao retorička funkcija može imati sledeće indikatore______________________. Šta su online scam poruke? Online scam poruke predstavljaju poruke koje služe za prevare putem interneta. pravopisnih grešaka. u cilju da scamer-i izgube što više vremena i time smanje broj realnih mogućih žrtava.. medijacione. Scambaiter-i su pojedinci koji samo prividno “padaju” na ponude scamer-a.. b) algoritmi koji bi omogućili određivanje svih mogućih retoričkih analiza datog diskursa. to je izjavila i gospođa Tanja Miščević koja je bila odgovorna za pridruživanje Evropskoj uniji. grešaka u pisanju reči. to obuhvata. Adverbijale. kao što su. apstraktne lokalizatore (In English. 20. odrebde (PP. in Romeo and Juliet). Egzemplifikacija kao retorička relacija može da se proučava pronalaženjem indikatora kao što su: _________________ na primer.