You are on page 1of 44

BIULETYN INFORMACYJNY

Nr 40 • lipiec 2016 • ISSN 1899-783X

Fundusze
Europejskie
w Polsce

Fundusze dla
przedsiębiorców:
Wzmocnienie konkurencyjności,
innowacyjności i eksportu

w w w. F u n d u s z e E u r o p e j s k i e . g o v. p l

Spis treści
Wywiad 26. Interreg otwiera się na
 2. Rozwój polskich firm przedsiębiorców

29. POPC dla firm
Fundusze Europejskie
dla przedsiębiorców 30. Bądź eko przedsiębiorcą
 4. Przedsiębiorczość 32. Ofensywa inwestycyjna
profesjonalnie wspierana
Warto wiedzieć
 6. Otoczenie innowacji
 9. Rozwój poza granicami 34. Fundusze Europejskie – jak to działa?
12. Wyść na świat 35. Fundusze w mediach
14. Na giełdę! 36. Prosto o konkursach
Funduszy Europejskich

15. Kalendarium konkursów POIR 38. Punkty Informacyjne radzą
16. Biznes.gov.pl 39. Prezentujemy efekty
17. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Raport
22. Inwestując w przyszłość 40. Nowe możliwości
24. Przedsiębiorcy – na start! dla przedsiębiorców

Fundusze Europejskie w Polsce Biuletyn wydawany przez Ministerstwo Rozwoju • Pl. Trzech Krzyży 3/5,
00-507 Warszawa • tel. +48 22 273 74 00 • e-mail: biuletyn@mr.gov.pl – www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Kolegium redakcyjne: Dorota Bielawska, Magdalena Brzozowska, Kamil Gaweł, Edyta Klimczak, Monika Myszkowska,
Monika Ociepka, Anna Ochwat, Martyna Olszewska, Magdalena Ostrowska, Marta Parowicz, Aleksandra Ratajczak,
Aleksandra Reduch, Aneta Rudalska, Marianna Sidoroff, Judyta Szóstakowska, Anna Szybalska-Idzik,
Magdalena Wiewiórka, Agata Wróblewska, Katarzyna Wypustek
Realizacja: Publikator Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 3 A, 15-425 Białystok • Redakcja: Marta Borowska,
Maciej Kolczyński, Arkadiusz Kaczanowski, Beata Michalik, Alicja Pietrowska, Anna Raducha-Romanowicz,
Piotr Sawczuk, Radosław Zieniewicz
Zdjęcie na okładce: Fotolia • Zdjęcia nieopisane: archiwum MR, Shutterstock, Fotolia • Szata graficzna biuletynu
została stworzona zgodnie z zasadami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Publikacja współfinansowana jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020
Egzemplarz bezpłatny, ISSN 1899-783X, nakład 6 tys. egzemplarzy

Jadwiga Emilewicz,
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

Szanowni Państwo,
Polscy przedsiębiorcy mają ogromny wkład w rozwój narodowej gospodarki. To oni
kreują miejsca pracy, rozwijają innowacje i inicjują zmiany społeczne. Dobrze pro-
sperujące firmy pozwalają Polsce stabilnie się rozwijać. Dlatego to one obok samo-
rządów, będą w latach 2014-2020 największymi beneficjentami funduszy unijnych.
W sumie na rozwój przedsiębiorstw w najbliższych latach zostanie przeznaczonych
20 mld euro. W najnowszym numerze Biuletynu prezentujemy na co i na jakich
zasadach będzie można pozyskać środki unijne.

Największy wachlarz wsparcia do dyspozycji mają mikro, małe i średnie przedsię-
biorstwa. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w programach
regionalnych poszczególnych województw, ale też w Programie Inteligentny Roz-
wój oraz Polska Wschodnia.

Szanse na dotacje mają przede wszystkim inwestycje realizowane w obszarach:
prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, wdrażanie innowacji, rozwój dzia-
łalności firmy, informatyzacja, ekologiczne rozwiązania oraz działalność za granicą.
To jednak nie wszystko. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie przy opatentowa-
niu nowego rozwiązania, wprowadzeniu firmy na giełdę czy skorzystaniu z usług
instytucji doradczych.

Fundusze Europejskie wpisują się w realizację przyjętego przez rząd „Planu na
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, wspierając rozwój firm, ekspansję zagraniczną
oraz równomierny rozwój całego kraju. Środki unijne poprawią także otoczenie dla
firm i system wsparcia innowacji, żeby przedsiębiorcy mogli tworzyć wartościowe
miejsca pracy.

Dzięki Biuletynowi poznają Państwo szczegółowe informacje dotyczące wsparcia
przedsiębiorczości oraz przykłady udanych projektów i wskazówek jak sięgać po
Fundusze Europejskie.

Zapraszamy do lektury!

Fundusze Europejskie w Polsce 1

Wywiad

Rozwój
polskich firm
Adam Hamryszczak,
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju

– Perspektywa finansowa na lata 2014-2020
to 82,5 mld euro z polityki spójności. Jaka
część przypada przedsiębiorcom?
Obok samorządów, są oni grupą, która naj-
bardziej korzysta na obecnym rozdaniu fun-
duszy unijnych. W  działaniach, w  których
mogą być odbiorcami wsparcia, dostępne
jest 18-20  mld euro. Większość środków
pochodzi z trzech źródeł, tj. programów In-
teligentny Rozwój (POIR), Polska Wschod-
nia (POPW) oraz programów regionalnych
(RPO). Firmy korzystają też jako wykonawcy
inwestycji, które przeprowadzają inne pod-
mioty, np. samorządy czy Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad. Są też grupą
docelową np. działań w zakresie adaptacyj-
ności firm albo usług instytucji otoczenia
biznesu.

– Skąd taki podział środków?
Nowoczesna gospodarka to m.in. silne firmy,
które nie boją się inwestować w swój rozwój.
Chcemy w tym pomóc, dlatego tak duży na-
cisk położyliśmy na rozwój innowacyjności
i  konkurencyjności gospodarki. Premiowa-
Wzmocnienie konkurencyjności ne są te przedsięwzięcia, z  których efektów
korzystać będziemy jeszcze długo po ich
i innowacyjności naszej gospodarki
zakończeniu.
opartej na wiedzy i kapitale
intelektualnym to priorytet – Czy wszystkie firmy mogą liczyć na unij-
ną pomoc?
perspektywy 2014-2020. Cele te Większy wachlarz wsparcia kierujemy do
osiągniemy tylko przy silnym udziale MŚP. Duże firmy mogą starać się o  fundu-
sze UE na wzmacnianie badań naukowych,
przedsiębiorstw. O tym jak fundusze
rozwój innowacji i  technologiczny oraz na
europejskie wspierają polski działania dotyczące przejścia na gospodarkę
biznes mówi Adam Hamryszczak, niskoemisyjną. Będą one mogły ubiegać się
o wsparcie przede wszystkim w programach
Podsekretarz Stanu Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowi-
w Ministerstwie Rozwoju. sko (POIiŚ) oraz RPO.

2 Fundusze Europejskie w Polsce

pracowników odpowiednie szkolenia. 2020. które mają pomysł den z obszarów wsparcia. Na dofinansowanie szanse mają wartościowe pomysły potencjalnych przed- też projekty polegające na wprowadzeniu siębiorców lub młodych firm). Jednym z elementów są też środki na waniu unijnych środków. zł. rokujące. przedsiębiorstwa wzmocnią też współpracę Tak i chcemy. Przy takiej samej oraz promocję swojej firmy za granicą. wę firmy. Bezpośrednią pomoc dzenie zmian w  procesie produkcyjnym lub zapewnią wyłonione przez Polską Agencję w  sposobie świadczenie usług. Jeśli formacyjno-komunikacyjne. Z pomocą europejskich pieniędzy jeszcze instrumenty zwrotne. za które można kupić dla swoich łącznie dotacji. a  na jej podstawie ta w ramach instrumentów finansowych jest opracowany odpowiedni plan działania. W za. Natomiast mysł też mają szanse na unijne wsparcie. Co jeszcze? na biznes i innowacyjny produkt oraz potrze- Unijną dotacje można pozyskać na rozbudo. przeznaczyć m. preinkubację. Fundusze Europejskie w Polsce 3 . inteligentne specjalizacje. W  tym środki na własny biznes. na nich działań. Najciekawsze rozwiązań wykorzystujących technologie in. mogą życia zaproponowaliśmy pakiet „szytych” dla stanowić źródło finansowania inwestycji. możliwe będzie wprowadzenie kowe. Moż- korzystniejsza niż produkty oferowane przez na skorzystać z doradztwa zawodowego. I to się nie zmieni. gospodarczą z  zagranicznymi partnerami ców sięgało właśnie po nie. mocy w znalezieniu pracy. mi przez firmy. Będzie można zawiązać spółkę i dostać Unię jest ochrona środowiska – środki można zasilenie kapitałowe na start biznesu. W pierwszej kolejności zostanie realizację których nie może pozyskać finan. inwestor pomoże założyć i rozwinąć necie. – Wiele osób dzięki funduszom UE założyło rania inwestycji realizowanych między inny. swój biznes. czych osób z całego kraju. Nie da w  przypadku działań dedykowanych oznacza to. Dla osób przed 30 rokiem instrumenty wspierane środkami UE. Osoby mające innowacyjny pomysł na biz- ści. przeprowadzona analiza sytuacji i  indywi- sowania komercyjnego. Dla nich też przewidzieliśmy róż- Skupiamy się na dziedzinach. Dostęp do szkoleń zapewniają bony projektów niż w przypadku zastosowania wy. Główną ich zaletą jest możli. fundusze venture capital czy sieci anio- na rynek nowych lub ulepszonych produktów łów biznesu (czyli inwestorów wspierających czy usług. instrumenty te po. Młodzi ludzie mający nowatorski po- dynie w zakresie tych specjalizacji. staży i  praktyk zawodo- – Dużo mówi się o  efektywnym inwesto. by coraz więcej przedsiębior. Wywiad – Większość firm stara się o dotację. my Startet oraz BizNest) i Programie Polska cje na etapie składania wniosków. wość wielokrotnego ich wykorzystywania. Dzięki tym Rozwoju Przedsiębiorczości fundusze zaląż- działaniom. celu na poziomie kraju i w każdym z regionów określono tzw. gram wsparcia dla młodych. ale są powietrza. Wschodnia (Platformy startowe dla nowych pomysłów). Z jakich programów? czyniające się do poprawy ich konkurencyjno. – Innowacyjność to słowo wymieniane naj- kresie innowacji i prac badawczo-rozwojowych częściej w kontekście perspektywy 2014- wsparcie dla przedsiębiorców jest możliwe je. w tym zakup nowoczesnych maszyn Starter oraz BizNest adresowane są do mło- i  sprzętu produkcyjnego. edukacyjne. projekty inwestycyjne firm z sektora MŚP. Platformy to kompleksowy pro- – Rozwój infrastruktury B+R oraz prowa. które stanowią nego rodzaju działania aktywizujące. dualnych predyspozycji. przy. Niejednokrotne ofer. Trud- dostępnej puli środków. no wyobrazić sobie rozwój firm bez inwestycji zwalają na realizację znacznie większej liczby w ludzi. że innym grupom wiekowym nie firmom? pomożemy. Dla ostatecznego odbiorcy. przedsiębior- dzenie prac badawczo-rozwojowych to je. wych. 20 tys. bują pomocy przy wprowadzaniu go na rynek. pomysły przejdą tzw. nasze mocne strony. a  także wprowa. szkoleń i studiów podyplomowych. na działania przyczynia- jące się do zmniejszania zanieczyszczenia – Dziękujemy za rozmowę. Istotnym obszarem wspieranym przez firmę. po- instytucje komercyjne. Jak to wyglą. których efektem przeprowadzone podczas niej analizy będą będzie sprzedaż produktów i  usług w  Inter. wpisujące się właśnie w obszary uznane za nes pomocy mogą szukać w  POIR (progra- inteligentne specjalizacje. Dla polskiej gospodarki to kolejne źródło wspie. otrzymują preferen. w  tym nasz potencjał. otwarcie firmy – dotacja to ok. dych firm typu start-up.in.

obejmujących doradztwo. które świadczą usługi proinnowacyjne. Ułatwiają one pozyskanie finanso- nia 2014.in. seminaria i wizyty studyjne. ośrodkach biorczość akademicką oraz współpracę nauki szkoleniowo-doradczych. takie działania jak uczestnictwo w  międzynarodowych sieciach IOB. Projekt objął też doradztwo i świad- czenie usług informacyjnych dla firm w  zakresie audytów.in. 8 wania na projekty o wysokim stopniu ryzyka. czy wymianę dobrych praktyk poprzez konferencje. uzupełniają działalność dwóch inkubatorów przedsiębiorczości). W ramach tworzenia warunków dla rozwoju współpracy firm i jednostek naukowo-badawczych oraz uczelni organizowa- no szkolenia i warsztaty dla doradców. Mowa tu m. IOB…czyli co? Druga grupa to ośrodki innowacji. Raport z bada.in. takie jak fundusze kapitału zalążkowego. a istniejące mogą korzy. Wsparto również świadczenie przez nie usług proinnowacyjnych.Fundusze Europejskie dla przesiębiorców Przedsiębiorczość profesjonalnie wspierana W poprzednich latach wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu (IOB) obejmowało rozwój ich potencjału. Oprócz wsparcia w zakre- powstają nowe firmy. inkubato- wią ośrodki przedsiębiorczości. Pozabankowe instytucje finansowe. które zajmują ry technologiczne i  akademickie inkubatory się promocją i inkubacją – dzięki ich działaniom przedsiębiorczości. Dobra praktyka – KIGNET INNOWACJE – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Projekt realizowany był w okresie 2009-2012 przez 13 part- nerów – instytucji otoczenia biznesu. Jego celem było m. takie jak Instytucje wspierające innowacyjność możemy centra transferu technologii. in. sie transferu technologii i dostarczania usług stać ze wsparcia w formie usług. praktyki i staże stu- denckie dla studentów. Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.in. Pierwszą z nich stano. i  przemysłowo-technologiczne. Projekt realizowany był w programie ułatwiał kojarzenie partnerów. parki badawcze podzielić na trzy grupy1. i biznesu. upowszechnienie i  poprawa dostępu do wysokiej jakości usług dla przedsiębiorców (m. ww. W najbliższych latach większy nacisk został położony właśnie na ten ostatni element. parkach przemysło. inkubatory technologiczne i centra transferu technologii. s. audyt technologiczny czy transfer technologii). parki naukowo-technologiczne. fundu- sze poręczeń kredytowych oraz sieci anio- 1 Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem łów biznesu. PARP 2014. a także rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi sieciami proinnowa- cyjnymi. 4 Fundusze Europejskie w Polsce . grup. proinnowacyjnych wspierają one przedsię- o inkubatorach przedsiębiorczości. wych i  innych podmiotach niekomercyjnych. obejmujący m. Dzięki programowi Innowacyjna Gospodarka (PO IG) powstały m.

W konkursie przedsię. rozwijanie swojej biegać równolegle do oceny wniosku o dofi. Wrocławski Park Technologiczny jest również ciekawym przykładem łączenia projektów w ramach różnych funduszy Pierwszy konkurs już za nami – oprócz opisanego powyżej wsparcia. ban. badań rynku. – INNOPOLIS Wrocław siębiorców dana instytucja otoczenia biz. lecz dostępnym w  serwisie poświęconym pro- również usług polegających na udostępnianiu gramowi (www.pl). ogłoszony pod koniec sierpnia br. zasobów bibliotecznych. wstało dzięki środkom z programu Kapitał Ludzki przedszkole nych usług zakończył się w  marcu br. i że zapewni on środki na ten cel. Miał on na celu stworzenie Oczywiście przedsiębiorca może wybrać korzystnych warunków dla prowadzenia działalności gospo- IOB. we Wrocławskim Parku Technologicznym. pomoc Kolejny nabór. Fundusze Europejskie dla przesiębiorców dzięki instrumentom finansowym o charakte- Fot. powinien zostać przez te instytucje przestrzeni biurowych. średnie i mikroprzed- siębiorstwa (MŚP) mogły starać się nie tylko o wsparcie na realizację usług świadczonych przez IOB. które pomagają mikro. które stawiają na rozwój oferty proinnowacyjnych usług świad- czonych przez IOB – chodzi o  takie usługi.pi. WPT rze zwrotnym i bezzwrotnym. na terenie WPT po- Pierwszy konkurs na wsparcie proinnowacyj. Na stronie www.in. która takiej akredytacji nie ma. jak i badawczej. Chciałbym świadczyć usługi – co muszę zrobić? Dobra praktyka Aby móc świadczyć usługi na rzecz przed. a  12 akredytacji. zł. pięć budynków biurowo-laboratoryjnych. nansowanie projektu. będzie darczej. zgodnie z  harmonogramem i  szkolenia w  zakresie transferu wiedzy. Projekt „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do IN- nesu musi przejść proces akredytacji. Wsparcie z firmą której mają być dostarczane usługi. małym i  średnim fir- mom opracowywać i  wdrażać innowacje o  charakterze produktowym lub procesowe o  charakterze technologicznym. zanim umowa o dofinansowanie laboratoriów zyskało nowoczesne wyposażenie.poir. że ma lub będzie miał środki na sfinansowanie całości projektu do Poszukujesz kontaktów do IOB? czasu otrzymania refundacji dofinansowania.pl w zakładce Instytucje Otoczenia Biz- a także złożyć oświadczenie. który NOPOLIS Wrocław” realizowano w  ramach programu Inno- dokonuje minister właściwy ds.gov. Wnioskodawca musiał jednak wykazać. laboratoriów itp. działalności – zarówno komercyjnej. gospodarki. obejmujących doradztwo. które mają swoją siedzibę Akredytacja będzie w  tym przypadku prze. Te z  kolei muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (więcej informacji o specjaliza- cjach znajdziecie Państwo w poprzednim nu- merze biuletynu).gov. mach tego naboru małe. W  ra. „Technoludek”. Dzięki ponad 100 mln zł dofinansowania z  UE po- ona jednak wówczas musiała się poddać wstało m. że wsparta w ra. nesu znajdziesz informacje o prawie 300 ośrodkach innowacji mach projektu innowacja zostanie wdrożona i przedsiębiorczości działających w Polsce. wacyjna Gospodarka 2007-2013. Maciej Kolczyński biorcy mogli uzyskać kwoty dofinansowania przekraczające 200 tys. umożliwiło kilkudziesięciu firmom. ków danych. Fundusze Europejskie w Polsce 5 . IOB wspierają krajowe specjalizacje W  programie Inteligentny Rozwój możliwa będzie realizacja projektów.

Pozwala też na zbudowanie sieci instytucji.3. co- współpracy w  tym obszarze z  partnerami achingowym. m. obok). badań rynku. w przedsiębiorstwie. a kluczem do osiągnięcia sukcesu jest precyzja i ekspercka wiedza w wielu obszarach. Dla kogo: mikro. są ważne dla przed- 294 tys. które odpowiadają na różne potrzeby firm prowadzących działalność B+R+I.1. która za nia przez Ośrodki Innowacji swojej oferty. Jak ocenia PARP. zaawansowa- dostępu do usług wspierających rozwój dzia. akceleracyjnym. zł do wdrożeniu innowacji (wprowadzeniu produk- tu lub usługi na rynek). laboratoriów oraz wsparcie przy testowaniu i  certyfikacji innowacji.Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców Otoczenie innowacji Proces powstawania innowacji jest długi i wymagający. do- łalności B+R+I w firmach lub nawiązywanie radczym. mali i średni przedsiębiorcy my) często nie mają wystarczającej wiedzy. przedsiębiorca musi wcześniej nawiązać Doradzą i pomogą współpracę z wybranym ośrodkiem innowacji. Zakończony niedawno korzystania z banku danych czy też usługi po- pierwszy nabór projektów potwierdza taką magające zarządzać procesem innowacyjnym potrzebę – złożono w nim 175 wniosków. Instrument wspiera firmy w procesie opraco- wania i  wdrożenia innowacji o  charakterze technologicznym. z  kraju i  zagranicy. Program Inteligentny Rozwój (PO IR) zapewnia przedsiębiorcom dostęp do usług proinnowacyjnych. Wiąże się to niejednokrotnie z koniecznością korzystania z wyspecjalizowanych usług zewnętrznych. Wrocławski Park Technologiczny nowacyjne usługi były na jak najwyższym po- ziomie. doświadczenia i zasobów wewnętrznych. Dziś ten instrument odpowiada. możliwości wynajmu biura. Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu w PARP. Dlatego. W  dalszej kolejności należy złożyć wój swoich projektów przy merytorycznym wniosek o dofinansowanie usługi realizowanej wsparciu instytucji otoczenia biznesu. Jak przez tę instytucję. siębiorców. które będą w przyszłości stanowić zaplecze dla innowa- cyjnego biznesu. PO IR któremu udzielono akredytacji (lista w ramce firmy mają szansę na profesjonalny roz. aby otrzymać dofinansowa- nie. Poziom dofinansowania do 70%. gdyż ci (szczególnie mikrofir. – Instytucje Otoczenia Biznesu. dostrze- podkreślają przedstawiciele Polskiej Agencji galna jest pozytywna tendencja do poszerza- Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). nie- zbędnych do przeprowadzenia komercjalizacji – ocenia Mariola Misztak-Kowalska.in. 6 Fundusze Europejskie w Polsce . zł. ne usługi o charakterze mentoringowym. Istotne jest by świadczone na rzecz firm proin- Fot. finansowym. Dzięki środkom z poddziałania 2. na różnych etapach projektu. które oferu- ją profesjonalne doradztwo pomagające we Kwota dofinansowania: od 35 tys.in. biznes potrzebuje w ich portfolio znajdziemy m. poprzez zapewnienie dostępu do wiedzy w postaci banków danych.

które np. w poddziała. częściej będą korzystać z usług takich ośrod- niu 2. potencjału oraz warunków które mają służyć wprowadzeniu przez mikro. Bon pokryje część kosztów opraco- małe i średnie przedsiębiorstwa.o. Technologiczny S. Wiąże się to z koniecznością posiada. usługi.o. z o.A. • Instytut Doradztwa Sp. w Poznaniu – Poznański Park Outsourcingu • Centrum Badań i Innowacji Naukowo-Technologiczny • Netrix Group Sp. mali i średni przedsiębiorcy tucji otoczenia biznesu.o. – Złożoność nowoczesnych rozwiązań to często wyzwanie dla przedsiębiorców. technologii produkcji.A. W  tej sytuacji bardzo pomocne staje wydatków kwalifikowanych od 60 tys. wego lub znacząco ulepszonego wyrobu.o. z o. z o. • Synergy Park Sp. • Fundacja Centrum Innowacji • Lubelski Park Naukowo-Techno. małe i średnie przedsiębior- nia lub pozyskiwania odpowiednich zasobów stwa – tłumaczy Anna Kacprzyk. Park Przemysłowo-Technolo.o. których oferta dostosowana jest do ich finansowane są usługi jednostek naukowych.o.3.K. im.A. • Instytut Fizyki Polskiej Techniczno-Humanistycznej Polska-Wschód Sp. • Elbląski Park Technologiczny • JSC Consulting Jadwiga • Wojewódzki Zakład • Ellipsis Sp. z o. • DC Centrum Sp. z o. „Technopark Gliwice” Sp. specyfiki. Politechniki Białostockiej Sp.o. Kwota dukcji. z o. z o. którzy nie zawsze mają wiedzę wymaganą do za- planowania wszystkich etapów opracowania Kwota dofinansowania: do 70% dla średnich przedsiębior- innowacyjnych wyrobów i  technologii pro.o. korzystać mikro. zł do 400 tys.A. Technologii Wytwarzania Sp. potrzeb. dzięki czemu powstaje całe potencjału innowacyjnego i konkurencyjnego środowisko instytucji. Biznes i nauka razem badania. z o. • ECDF Sp. z o.A. o. • Park Naukowo-Technologiczny • Centrum Innowacji i Trans.o.2 Bony na innowacje dla MSP PO IR ków.05. • Fundacja Rozwoju S.o.o. • Instytut Zaawansowanych • UX2 Centrum technologiczne • EDORADCA Sp. z których pomocy mogą firmy. że firmy By taką współpracę stymulować. co stymuluje roz.o. Dyrektor De- finansowych i wiedzy. rozwoju. czy nowego projektu wzorniczego. • Fundacja Obserwatorium • Łódzka Rada Federacji czości S. z o.o. Tym. w Bielsku-Białej Przedsiębiorczości w Łodzi • MERITUM Lubelska Grupa • Bełchatowsko-Kleszczowski • Fundacja Uniwersytetu Doradcza Sp. Tego typu usługi mogą być współfinansowane cych produktów jest podstawą utrzymywania ze środków PO IR.o. S. ekspertyzy czy projekty wzornicze.o. Dla kogo: mikro. • Lubelska Fundacja Rozwoju w Gorzowie Wlkp. w Żorach Zarządzania Stowarzyszeń Naukowo- • Agencja Rozwoju Regionalnego • Fundacja Poszanowania Energii -Technicznych NOT MARR S.A. PRO-AKADEMIA • INNPuls Sp.) • Agencja Rozwoju Przedsiębior.A. partament Programów Pilotażowych PARP. Adama Mickiewicza • Międzynarodowy Instytut giczny Sp.2016 r. z o. Akademii Nauk w Bielsku-Białej • Instytut Innowacji i Technologii • Sekwencja Sp. ców oraz do 80% dla mikro i małych przedsiębiorców. Szatkowska Doskonalenia Zawodowego • Europartner Sp. technologii produkcji lub nowego pro- jektu wzorniczego. z o. Bony na innowacje mają sprawić. z o. Tworzenie nowych i nieustanny rozwój istnieją. nowych lub wania przez jednostkę naukową dla firmy no- ulepszonych wyrobów. z o. z o. feru Technologii Akademii • Park Naukowo-Technologiczny. wój innowacyjności jest współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi. • Wrocławski Park FIRE logiczny S. • Fundacja Rozwoju Podhala • Małopolska Agencja Rozwoju • Agencja Rozwoju Regionalnego Regionalnego S. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców Lista akredytowanych ośrodków innowacji (stan na 29. się wsparcie jednostek naukowych czy insty. wykonują Fundusze Europejskie w Polsce 7 . z o. zł.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny ku krajach (nie jest możliwe uzyskanie finanso- wania jedynie na ochronę w Polsce) – ma to słu- żyć budowie lepszej pozycji polskiej gospodarki Skuteczna ochrona na międzynarodowym rynku.4 Ochro- na własności przemysłowej firmy z  sektora MŚP mogą uzyskać wsparcie na uzyskanie pa- tentów. Fot. Kwota dofinansowania: do 50% całko- szy problem. W 2014 roku zanotowano ich 475. że finansowaniem może być objęty jedynie projekt dotyczący ochrony w kil- Fot. ny własności przemysłowej. bowiem możliwość starania się o wsparcie na spodarek Europy Zachodniej mamy jeszcze realizację ochrony własności przemysłowej. jeśli idzie o ochronę rodzimych witych kosztów kwalifikowalnych. unij- nym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej. regionalnym. W Polsce w TOP Arkadiusz Kaczanowski 10 najbardziej aktywnych podmiotów ubie- gających się o ochronę patentową są same ośrodki naukowe. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny 8 Fundusze Europejskie w Polsce . Niska kultura patentowa wśród polskich przedsiębiorców to najwięk. Trzeba podkreślić. wiele do nadrobienia. dochodzić swoich praw przed organem ochro- lazków ubiegają się przede wszystkim przed. waniu nabytej już ochrony. Środki z poddzia- Pod względem liczby zgłoszeń patentowych łania nie wspierają wyłącznie etapu rejestracji Polska jest bezwzględnym liderem w swoim swoich osiągnięć – przysłużą się też egzekwo- regionie. Jak pokazują raporty. Przedsiębiorcy mają Jednak w stosunku do zaawansowanych go. z  własnych wynalazków to podstawa budo. A ochrona i umiejętne korzystanie projektu od 10 tys. W ramach poddziałania 2. wartość osiągnięć.Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców Główną barierą w  pozyskiwaniu ochrony (zwłaszcza tej obejmującej wiele krajów) są wy- sokie koszty związane z procedurą uzyskania patentu.3. W  tym wypadku dofinansowanie pomoże też na terenie UE o taką ochronę swoich wyna. praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych przed właściwym krajowym. mali i średni przedsiębiorcy wania kapitału przedsiębiorstwa. do 1 mln złotych. siębiorcy i duże korporacje. Dla kogo: mikro.

technologii. dukcji. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców Rozwój poza granicami Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów czy usług. czyli umiędzy- narodowienie przedsiębiorstwa) to szansa na rozwój i zwiększenie zysków. usług i ICT. wiedzy i zasobów ludzkich danej firmy. Znaleźć je można stycji zagranicznych polskich firm wynosiła m. Wykraczania poza lokalne czy krajowe i sięgania po międzynarodowe. małym i  średnim przedsiębiorstwom 3.5 mld euro. Krajo- we przedsiębiorstwo przekształca się wtedy Stoisko firmy Faro na targach Heimtextil 2016 r. pod uwagę środki na podbój zagranicznych Wspiera ono firmy w  zagranicznej promocji rynków – firmy czerpią je przeważnie z wła. w międzynarodowe. że Fundusze Europej- Fundusze na ekspansję skie oferują wsparcie kapitałowe pomagające Według Narodowego Banku Polskiego. w przypadku polskich przedsiębiorstw z sek- tora węglowego. A czasem nawet warunek konieczny. 95. internacjonalizacja. Natomiast biorąc PO IR proponuje działanie Go to Brand. Ale może również wychodzić poza sferę eksportu czy importu i  dotyczyć np. Promocja marki pejskim. Warto więc podkreślić. kapitału. jak jest to np. Internacjonalizacja może polegać na sprze- daży produktów czy usług na zagraniczne rynki lub np.PL. wania działalności na rynkach zagranicznych.2 mld zł (Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w  2014  r. W naj- bardziej zaawansowanej postaci internacjo- nalizacja obejmuje kompleksowy transfer za granicę produktów.in. Zaangażowanie się firmy w  działalność go- spodarczą prowadzoną poza krajem rodzi- mym (tzw. średnio co roku wydając na ten cel Mikro. na zakupie surowców od mię- dzynarodowych kontrahentów. naszym krajowym przedsiębiorstwom w mię- tach 2010-2014 wartość bezpośrednich inwe. handlu. NBP).. może wiązać się z koniecznością poszukiwania nowych rynków zbytu. nie pochodzące z  tego instrumentu można Fundusze Europejskie w Polsce 9 . umiejscowienia pro- dukcji poza granicami naszego kraju. Nasze rodzime firmy inwestują głównie na kontynencie euro. Barierą w osiągnięciu tego celu mogą być koszty zagranicznej ekspansji. w la. Środki z Programu Inteligentny Rozwój pomagają ją pokonać. a 70 proc. by przetrwać na rynku i utrzymać zatrudnienie – tak. polskich marek produktowych. w programie Inteligentny Rozwój (PO IR). dzynarodowej ekspansji. Dofinansowa- snych budżetów. polskich inwestycji (MŚP). poszukującym możliwości dofinanso- zagranicznych skupia się na obszarach pro.

Ze środków Go to Brand. a nabór wniosków prowadzo- • polskie specjalności • jachty i łodzie rekreacyjne. a  niektóre z  nich odnoszą za granicą duże sukcesy. jak może to nam się wydawać i na ich tle wypadamy naprawdę bardzo dobrze. nych. Amica Wronki czy KGHM Polska Miedź. zaj- marki.in. z  programu Innowacyjna Gospodarka w  la- prowadzone zostaną dwa konkursy. Warto więc mieć więcej odwagi. wystawiać się na targach i zawalczyć o klienta także poza granicami kraju. ryczne. konferencjach i  innych wydarzeniach służących promocji Jedną z takich firm jest Stara Mydlarnia. kongresach. 10 Fundusze Europejskie w Polsce . Go to Brand. sięgać po środki unijne. Inter- wydać np. Budżet wio- przez Ministerstwo Rozwoju. na transport. na organizację stoiska wystawowe.Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców z  nich ogłoszono 16 maja 2016 roku. dla których zagraniczna że służbowe pracowników uczestniczących ekspansja jest również szansą na rozwinięcie w  misjach gospodarczych. Firma skorzystała ze środków dzia- łania Paszport do eksportu. Pierwszy tach 2007-2013 i wdrożyła swój plan rozwoju Nie obawiajmy się wejść na inne rynki Stanisław Zieliński. Fabryka Mebli Forte. rynkowych graczy. • meble. opła.pl lej wkraczają na międzynarodowe rynki. Nie powinniśmy też obawiać się konkurowania z firmami zachodnimi – co może powstrzymywać nasze rodzime firmy przed decyzją o wyjściu na rynki obce. Alokacja na drugą tegoroczną edycję • IT/ICT. ny będzie od 14 listopada do 16 grudnia tego żywnościowe. które działają w wyselekcjonowanych 24 czerwca do 5 sierpnia 2016 r. • usługi prozdrowotne. sole do kąpieli czy olejki ete- dowienia działalności. najbardziej innowacyjnych senno-letniej edycji wynosi 100 mln zł. a  na- O dofinansowanie z programu Inteligentny Rozwój mogą bór wniosków o  dofinansowanie potrwa od ubiegać się firmy. glicerynowe. • kosmetyki. Więcej informacji i plany promocji dla siedmiu branż można znaleźć na: Wykorzystana szansa Nasze rodzime przedsiębiorstwa coraz śmie- www. Co istotne. Ceny na nim są wyższe niż u nas. czy udział firmy działalności. w ramach Go to Brand. budowa i wykańczanie budowli. roku. właściciel firmy Faro Polacy nie powinni bać się wychodzić ze swoją ofertą na rynki zagraniczne. Dają one duże perspektywy rozwo- ju.gov. jak i przedsiębiorstwa ceutyka. Szczególnie rynek Europy Zachodniej. nacjonalizacja może być jednak udziałem nie go na targach (w tym m. Przykładem mogą być chociażby takie koncerny jak LPP. moda polska. co pozwala wygenerować lepszą marżę. takich jak np. biotechnologia i farma.mr. w  seminariach. części z  wieloletnią tradycją w  tym obszarze. i  proeksportowych branżach. prze. Dotychczas powstały Drugi konkurs zostanie zorganizowany jesie- programy dla siedmiu branż: nią tego roku. Dla każdej z  nich będzie przygotowany program promocji. ale też mniejszych ty rejestracyjne i rezerwację miejsca). Jego ogłoszenie nastąpi w paź- dzierniku 2016.PL wyniesie 200 mln zł.PL można mująca się sprzedażą kosmetyków natural- również pokryć koszty związane ze szkole. finansowanego W 2016 roku. podró. o wsparcie działań na zagranicz- W trakcie opracowywania są programy promocji dla kolejnych nych rynkach mogą starać się zarówno po- pięciu branż: maszyny i urządzenia. Rynkowi gracze z Europy Zachodniej nie są wcale tak silni.PL. ręcznie wyrabiane mydła niami i doradztwem w zakresie umiędzynaro. tylko wielkich korporacji. Naj- samochodowe i lotnicze. większe szanse na dofinansowanie mają firmy działające w branżach o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. • sprzęt medyczny. czątkujący eksporterzy. Skutecznie konkurujemy jakością produktów czy opakowań.

udało nam się uzyskać znaczący wzrost udziału sprzedaży ekspor. oferująca tekstylia domowe. Z Paszportu do eksportu skorzystała również Nowe rynki – większe zyski firma Faro. To najwięk- sza impreza wystawiennicza branży tekstylnej www. właściciel firmy Faro. wybraliśmy rynki w pełni rozwinięte z największym popy- tem na tego typu produkty. z perspektywy danego przedsiębiorstwa. w  początko- wym okresie rozwoju eksportu.in.pl można znaleźć na: textil w Frankfurcie nad Menem. co pozwoliło jej rozwinąć działalność eksportową na tere. mie inaczej spojrzeć na szanse i bariery zwią- mu Innowacyjna Gospodarka i  pozyskanym zane z obecnością na obcych rynkach. koce czy ręczniki. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców eksportu. trzeba więc było dopasować ofertę dla każdego z  kierunków. pościel. że firma jest producen- tem kosmetyków naturalnych. – Ze względu na to. takie Internacjonalizacja – niezależnie od tego czy jak np. Go to Brand. dobrze Fundusze Europejskie w Polsce 11 . zaaranżowane stoisko w prestiżowej lokaliza- cji pawilonu targowego. Klienci mają różne preferencje. która próbuje swoich sił na przynosi wiele korzyści. na organizację stoiska na targach Heim. około 300 tysiącom zł. Uczestniczyła też dwukrotnie w targach kosmetycznych Beauty w Duesseldorfie.poir. klientów – dodaje Jacek Brzuska. rynków i  potrzeb zagranicznych konsumen- pejskie.pl na świecie. nie całej Unii Europejskiej. – Zainteresowanie naszymi produktami było znaliśmy lepiej rynki obu krajów objętych pro. możliwością rozwoju czy koniecznością – – Faro jest firmą. Raz zdobyte doświadczenie pozwala fir- skromniejsze. jest. Pozyskane środki firma Faro przeznaczyła Szczegółowe informacje na temat m.parp. Dzięki dofinansowaniu Stara Mydlarnia zyska- ła niezbędne dokumenty i certyfikaty upraw- niające do wprowadzania produktów i usług na rynek brytyjski i  niemiecki. co na pewno ułatwia start polskim producentom – mówi Jacek Brzuska. współwłaściciel firmy Stara Mydlarnia. Jednocześnie w  obu krajach jest dużo Polonii. co ułatwiło nam pozyskiwanie nowych dodaje Stanisław Zieliński. Stoisko targowe Starej Mydlarni.gov. co przełożyło się na wyniki handlowe – jektem. który zakładał ekspansję na ryn- kach niemieckim i brytyjskim. jest pozyskana wiedza dotycząca specyfiki Jednak zanim sięgnęliśmy po Fundusze Euro. – W  efekcie działań do dnia dzisiejszego współpracujemy z  kilkoma odbiorcami. Anna Raducha-Romanowicz towej w naszej sprzedaży ogólnej. Dzięki dofinansowaniu spółka mo- gła pozwolić sobie na 100-metrowe. Nie do przecenienia rynkach zagranicznych już od jakiegoś czasu. Z 6 mln zł rocznie wzrósł on do 20 mln zł – mówi Stani- sław Zieliński. która prowadzi już tam swoją działalność i jest zainteresowana im- portem polskich produktów. Dzięki dofinansowaniu z Progra. duże. Niemcy i Wielka Brytania różnią się pod wieloma względa- mi. nasze działania w tym kierunku były tów. po.

Photon jest – Sięgnijmy do początku historii. Nigdy nie byliśmy za- interesowani robieniem zabawki. Krzysztofa Dziemieńczuka. konaniem – wiedzieliśmy. Photon konkursowa. kiedy podczas studiów ro. Młodzi twórcy wspólną dewizę „jak coś robić. wiedziałeś. – Właśnie. który chcieliśmy realizować po konkursie. to najlepiej jak otrzymali dofinansowanie UE w 2015 roku. Krzysztof Dzie- mieńczuk. Photon powstał jako studencka praca konkursowa. Tak jest w przypadku wyjątkowego Zaangażowaliśmy się i zżyliśmy się z nim. po prostu „zabawką”. ale szybko przeistoczył się w pro- Zwykło się mawiać. z czym Michała Grzesia. dlaczego skupiliście się akurat lazku podbijającego świat. chcąc wyjść na świat – jak po- czyńskiego. ich wykładowcy. że Photon nie jest Joką (na zdjęciu na górze po prawej stronie). Photon powstał jako praca 12 Fundusze Europejskie w Polsce .Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców Wyjść na świat Projektanci robota Photon to studenci Politechniki Białostockiej: Marcin Joka. Michała Boguckiego. Michał Grześ. rozmawiamy z Dy. ojców. Tak. czyli czterech studentów Politechniki Białostockiej oraz Macieja Kop. którym go pokazywa- liśmy byli szczerze zachwyceni pomysłem i wy- Jego projekt powstał w głowach Marcina Joki. szuflady. że to jest coś. pokochaliśmy Photona. W projekt Photon zaangażował się Fundusz biliśmy projekty studenckie. Jako zespół mamy Centrum Badań i  Rozwoju. Za każdym razem. na „zabawce” dla dziecka? rektorem generalnym Photona – Marcinem Tutaj muszę podkreślić. aby Xplorer Fund SA wspierany przez Narodowe trafiły one do tzw. Fot. że sukces ma wielu jekt. nie chcieliśmy. chcemy spróbować wyjść na świat. myśliliśmy masę fajnych rzeczy. ich wykładowca. wy- robota o nazwie Photon. A kiedy ludzie. Na temat wyna. potrafimy”. Michał Bogucki oraz Maciej Kopczyński.

jak chce tego dziecko. Photon Fundusze Europejskie w Polsce 13 . nie szybkości robota.poig. Warto skupić się właśnie na dzieciach. er. komputerem punkty można zainwestować np. A rozwijać go Ponadto dzieci spędzają bezproduktywnie zbyt może według własnych upodobań. Dlaczego? coś swojego – coś innego niż wszyscy. czy na przykład nowe moce w trybie multiplay- bo to zaprocentuje na przyszłość. a dziecko sa. www. że każdy niętych na świecie. Robot stawia przed dzieckiem zada. Za każde takie zadanie dziecko otrzymuje punkty. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców robotem.2007-2013. I to powoduje. Powody dlaczego zdecydowaliśmy się robić Całość wywiadu przeczytasz na: akurat Photona są tak naprawdę trzy. kuję za rozmowę. aby wszystko nadrobić.pl – Wymieńmy je. Każdy robot rozwija się tak. Fot. modzielnie musi je rozwiązać. którego zadaniem jest zainspiro- wanie dzieci do poznawania jak działa nowa technologia i nauki podstaw programowania. zwiększanie możliwości czujników lepsze. sami dosyć późno nauczyliśmy się programować i  musieliśmy zarwać mnóstwo nocy. w zwiększe- czy konsolą marnotrawiąc swoje dzieciństwo.gov. które pokazały jak drastyczne problemy mają dzieci z logicznym myśleniem. sugeruje co mogłoby zrobić. Zdobyte wiele czasu przed telewizorem. które może Rozmawiał: Piotr Sawczuk Robot Photon. Trafiliśmy na statystyki. Oprócz tego. – Życzymy Wam dalszych sukcesów. Chcemy zmienić chociaż małą część świata na interakcje. przeznaczyć na rozwój robota. A dzieci potrzebują mieć robocik Photon jest unikatowy. że każdy robot ma unikatowy zestaw cech – nie ma dwóch tak samo rozwi- – Powiedziałeś kiedyś w wywiadzie. zwinność. nowe dźwięki. Dzię- nia.

6 mln zł. w I edycji konkursu rozdysponowała ra MŚP mogą liczyć na dofinansowanie pro. Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). W nawiązywaniu takich relacji pomogą sowania w ramach PO IG.Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców Na giełdę! Pozyskiwanie środków na rozwój działalności jest jednym z największych wyzwań. że tego typu wsparcie jest firmom bardzo potrzebne. nansowanie z tego instrumentu. że tak dobry wynik on podjąć decyzję o wykorzystaniu swoich pie. w zależności od wybranego rynku. także może starać się o dofinanso- wanie. zaś spółki – potem jednak liczna debiutów sys- inwestorowi zapewnia wgląd w  działalność tematycznie malała. Receptą na to może być wejście firmy na giełdę. Dofinan- 1  otyczy wyłącznie Catalyst. środki z instrumentu 4 Stock. W rekordowym Giełda daje przedsiębiorcy szansę na pozy. bez dzielenia się swoimi udziałami lub akcja- mi. 2011 roku na NewConnect zadebiutowały 172 skanie kapitału na rozwinięcie biznesu. za 4 Stock. GPW finansowej pokazały. Pierwszych efektów wodzeniem w  poprzedniej perspektywie fi. tak można zakładać. zł ście zarejestrowanych i certyfikowanych agencji ratin- (przy czym może stanowić do 50% kosztów gowych publikowanej przez Europejski Urząd Nadzoru kwalifikowalnych). figurującej na li- może wynosić od 60 tys. że 4 Stock w nowej odsłonie pomoże Powtórzyć sukces innowacyjnym firmom szukającym środków na 4 Stock jest kontynuacją realizowanego z po. nawet do 800 tys.3.2 Programu Inno. finansowanego z Programu Inteligentny Rozwój. zakończył się pierwszy nabór wniosków o dofi- wacyjna Gospodarka (PO IG). Punkt krytyczny Doświadczenia z  poprzedniej perspektywy fot. Rating to niezależna i su- D sowanie. która odpowiada W ramach 4 Stock przedsiębiorstwa z sekto. który ułatwia firmie wejście na giełdę i uwiarygadnia ją w oczach inwestorów. dokumentacji potrzebnej do pozyskania ze. wnętrznych źródeł finansowania z rynku Gieł- dy Papierów Wartościowych. możemy spodziewać się wkrótce – w marcu br. Arkadiusz Kaczanowski zagranicznych rynków regulowanych czy (tu nowość) rynku obligacji Catalyst. które pomogą im w  przygotowaniu zostanie ogłoszony 20 października 2016 roku. Nowością jest też możliwość uzyska- nia wsparcia na wydatki związane z pozyska- niem przez przedsiębiorstwa ratingu1. 10 mln zł na 80 projektów. przed jakimi stają firmy – zwłaszcza te wchodzące na rynek. Kolejny konkurs jektów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Tym razem na firmy czekać będzie 10. biektywna opinia agencji ratingowej. Eksperci zajmujący się i finanse firmy. Tak jak PO IG w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju rynku New Connect. dzięki czemu świadomie może analizą rynku podkreślają. nansowej poddziałania 3. Co nowego pojawiło się w 4 Stock? Tym ra- zem ze wsparcia mogą skorzystać przedsię- biorcy zamierzający finansować rozwój firmy. 14 Fundusze Europejskie w Polsce . w 2011 roku jest niewątpliwie zasługą dofinan- niędzy. New Connect. rozwój swojej działalności. ok. Jeśli firma preferuje formułę długu w po- staci emisji i wprowadzenia obligacji na rynku Catalyst.

2 Sektorowe programy B+R Poddziałanie 3.poir.2 Sektorowe programy B+R Poddziałanie 3. – 27 lutego ■■nabór wniosków: 4 kwietnia – 29 lipca 2016 r.1. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców Kalendarium konkursów POIR – III kwartał 2016 r.1 Badania przemysłowe Poddziałanie 2. ■■przeznaczone środki: 196 mln zł ■■przeznaczone środki: 15 mln zł Działanie 2.2 Sektorowe programy B+R Poddziałanie 3.1. ■■przeznaczone środki: 50 mln zł ■■przeznaczone środki: 100 mln zł Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R Poddziałanie 4.1 Badania przemysłowe Poddziałanie 2. ■■przeznaczone środki: 62. ■■przeznaczone środki: 400 mln zł ■■przeznaczone środki: 460 mln zł Aktualny harmonogram konkursów na 2016 r.4 Ochrona własności z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ przemysłowej demonstracyjnej ■■nabór wniosków: 18 lipca 2016 r.2 Bony na innowacje dla MŚP i prace rozwojowe realizowane przez ■■nabór wniosków: 6 czerwca 2016 r.2 Prace B+R związane Poddziałanie 2. Poddziałanie 1. 2017 r.3.3. ■■przeznaczone środki: 750 mln zł ■■przeznaczone środki: 36 mln zł Poddziałanie 1.1 Badania na rynek Program GameINN ■■nabór: 1 czerwca – 31 sierpnia 2016 r. ■■nabór wniosków: 28 lipca – 30 września 2016 r.2 Kredyt na innowacje Program INNOSTAL technologiczne ■■nabór wniosków: 1 czerwca – 15 września 2016 r.2.pl Fundusze Europejskie w Polsce 15 .1 Strategiczne programy Program INNOTABOR badawcze dla gospodarki – Program Synthos ■■nabór wniosków: 16 sierpnia – 30 września 2016 r. ■■przeznaczone środki: 120 mln zł ■■przeznaczone środki: 500 mln zł Działanie 1. ■■przeznaczone środki: 500 mln zł ■■przeznaczone środki: 50 mln zł Działanie 1.2. – 9 grudnia rozwiniętych) 2016 r. ■■nabór wniosków: 1 czerwca – 30 grudnia 2016 r.1.5 mln zł ■■przeznaczone środki: 1 mld zł Poddziałanie 1. – 30 stycznia przedsiębiorstwa (dla dużych firm) 2017 r.gov.2 Regionalne agendy w infrastrutkurę B+R przedsiębiorstw naukowo-badawcze ■■nabór wniosków: 1 września – 31 października ■■nabór wniosków: 30 czerwca – 29 lipca 2016 r. ■■nabór wniosków: 20 czerwca – 20 września 2016 r. ■■nabór wniosków: 24 czerwca – 5 sierpnia 2016 r.1: Proinnowacyjne usługi i prace rozwojowe realizowane przez IOB dla MŚP przedsiębiorstwa (dla MŚP) ■■nabór wniosków: 30 września 2016 r.3.1. – 20 stycznia ■■nabór wniosków: 6 lipca – 31 października 2016 r.1 Wsparcie inwestycji Poddziałanie 4. ■■przeznaczone środki: 41 mln zł ■■przeznaczone środki: 750 mln zł Poddziałanie 1.3.1 Badania przemysłowe Poddziałanie 2.3. 2017 r. ■■nabór wniosków: 1 września – 30 grudnia 2016 r.1. znajdziesz na stronie programu: www. 2016 r. ■■nabór wniosków: 1 czerwca – 16 sierpnia 2016 r.3 Wsparcie MŚP w promocji Program INNOSBZ marek produktowych – Go to Brand ■■nabór wniosków: 10 czerwca – 11 lipca 2016 r.3 Umiędzynarodowienie i prace rozwojowe realizowane przez Krajowych Klastrów Kluczowych przedsiębiorstwa (dla MŚP w regionach słabiej ■■nabór wniosków: 30 listopada 2015 r.1. ■■przeznaczone środki: 1 mld zł ■■przeznaczone środki: 80 mln zł Działanie 1.

Biznes. a na- W serwisie dostępne są również opisy urzę. administracyjnych drogą elektroniczną (po- stwie z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Instytutem Logistyki przez moduł eWnioski).gov.pl Dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat prowadzenia biznesu w Polsce. Dodane zostaną również nowe prawa. jak prowadzić Na pytania przedsiębiorców odpowiadają firmę.pl polega na mocy przedsiębiorców.gov. serwis od- i Magazynowania.gov. które dostępny w wielu kanałach: przez telefon. które z powodzeniem będzie można nościach związanych z zakładaniem i prowa. bieżąca pomoc ze strony profesjonalnych konsultantów w sprawach dotyczących zakładania i prowadzenia firmy – to tylko niektóre z możliwości.businessinpoland. Przedsię.pl Centrum Pomocy Przedsiębiorcy to ponad 400 artykułów o tym. W  maju br. w jaki sposób zrealizować sprawy łowe informacje o obowiązujących przepisach urzędowe.pl. dzeniem firmy w  Polsce oraz we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wiele treści zostało poprawionych i  jeszcze bardziej dopasowanych dzięki po- Oryginalność serwisu biznes.pl daje możliwość złożenia Wszystkie funkcjonalności serwisu zostały wniosków on-line a także zrealizowania bizne. Przybędzie 300 nowych poradników usług.opartych na Pomocy Przedsiębiorcy. zrealizować poprzez biznes. wyposażone w  możliwość oceny i  skomen- sowych spraw przez Internet.gov. Serwis jest również Marianna Sidoroff 400 300 137 135 tys. jakie oferuje biznes.gov. wet z pomocą tłumacza języka migowego. Biznes.gov. Serwis biznes. vechat czy automatycznie poprzez wirtualne- tycznie dostosowują się do potrzeb odbiorcy. e-usługi.  Przedsiębiorca znajdzie tutaj szczegó. Serwis biznes.Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców Biznes. Daje praktyczne instrukcje Rozwoju Regionalnego z Programu Polska Cyfrowa. towania.gov.pl ma również swoją wer- sję anglojęzyczną dostępną pod adresem Prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju www. serwis jest kompleksowym centrum wspar- cia przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu i  kontaktach z  administracją.gov. W najbliższych latach połączeniu w jednym miejscu wielu przydatnych serwis i dostępne na nim usługi będą się roz- dla przedsiębiorców i administracji funkcji oraz wijać.pl. ułatwienie  kontaktu z e-administracją. wymaganych procedurach i  formal.pl. artykułów e-usług poradników użytkowników 16 Fundusze Europejskie w Polsce . użytkowników. wiedziło ponad 135 tys. wyszukiwarką danych kontaktowych wszyst- Projekt „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej kich instytucji realizujących procedury dotyczą- generacji” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu ce przedsiębiorców. li- dzięki odpowiedziom na pytania automa. w tym profesjonalni konsultanci poprzez Centrum 137 poradników przedsiębiorcy . i opisów. postępowania oraz umożliwia realizację spraw wzięcie jest realizowane przez Ministerstwo Rozwoju w partner. dowych procedur oraz gotowe formularze. go urzędnika czy formularz kontaktowy.gov.pl jest prawdziwych zdarzeniach kreatorach. Udostępnia ponad 300 e-usług.

Hub of Talents (animator: Białostocki Park Na- biorstw zależy w dużej mierze od innowacyj. Dlatego POPW wspiera innowa. podlaskie. jakie stwarza Więcej na temat Programu Platform młodym ludziom POPW są naprawdę duże.PlatformyStartowe. gdzie również darczego Polski Wschodniej (woj. 38 i 39. Rynek należy do tych. „Platformy startowe dla nowych pomysłów” to Ich przykładem są: ulgi na transport miejski. Tak duże zain. świętokrzyskie. Popularność programu Platform nie może jednak dziwić. oferowane są usługi inkubacji. Platformy działań przyniesie korzyści nie tylko firmom – obejmują parki naukowo-technologiczne tak- stworzy trwałe podstawy dla rozwoju gospo. Realizacja tak zwana „inkubacja” pomysłu. pierwszy tak kompleksowy program wspiera. w Polsce – nr 35.gov. ją specjalistyczną pomoc w  dopracowaniu wych i „szytych na miarę” działań w ramach swojej koncepcji na innowacyjny produkt I osi – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. dotacje na tworzenie innowacyjnych produktów m. przeczytasz we wcześniejszych wyda- niach Biuletynu Fundusze Europejskie Najlepsi pomysłodawcy trafią pod skrzy.pl odbywa się w sposób ciągły. zł bezzwrotnej dotacji na wejście ze mieszkańcom. że z dziewięciu innych miast. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zało- dzy i umiejętności w praktyce gospodarczej. biznes w  Polsce Wschodniej! A  to jeszcze nie koniec. czy karta dla przed- ludzie tylko w  3 miesiące zgłosili do niego siębiorcy zapewniająca zniżki na emisję re- już ponad tysiąc pomysłów na innowacyjny klam w mediach lokalnych. WAŻNE: Do Platform startowych mogą teresowanie cieszy. zgłaszać się osoby do 35 r. nie tylko krajowym. z zastosowaniem wzornictwa oraz wsparcie ekspansji zagranicznej – to oferta Programu Polska Wschodnia (POPW) skierowana do przedsiębiorców. W następnym podkarpackie. To z budżetem ponad 719 mln euro. oferowane ze strony Tego jeszcze w Polsce i w takiej skali nie było. żenie startupu w Polsce Wschodniej. bo pokazuje. którzy Hub (animator: Kielecki Park Technologicz- nie boją się wyzwań i stawiają na nowatorskie ny) lub Connect (animator: Lubelski Park rozwiązania. Młodzi przedszkole dla dziecka. Ponadto uczestnicy Platform mogą liczyć na Młodzi na start konkretne udogodnienia. dła jednej z  trzech Platform startowych – Fundusze Europejskie w Polsce 17 . mają potencjał do wykorzystania swojej wie. miast zaangażowanych w Platformy startowe. i przekształceniu jej w model biznesowy.ż. war. dodatkowe punkty w ubieganiu się o żłobek/ jący powstawanie i rozwój startupów. mogą starać się nawet mińsko-mazurskie) i przyniesie korzyści jego o 800 tys. lubelskie. Warto z niej skorzystać. gdzie otrzyma- cyjne firmy i  oferuje im zestaw komplekso. TechnoparkBiznes- nego podejścia. etapie – już startupy. bo możliwości. (lub zespo- ci i  absolwenci uczelni z  Polski Wschodniej ły). ukowo-Technologiczny). by stać się silniejszym graczem na rynku. że studen. W  dzisiejszych czasach rozwój przedsię. Naukowo-Technologiczny). bez względu na miejsce zamieszkania. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Nowatorski program wspierania startupów. swoim produktem na rynek. bo nabór pomysłów na stronie internetowej www.in.

sku o dofinansowanie musi wybrać wyko- nawcę audytu i zawrzeć z nim warunkową umowę (będzie ona realizowana. (wspólne dla co najmniej dwóch woje- wództw z Polski Wschodniej). dlatego w POPW nie mogło zabraknąć środków dla firm na tego rodzaju Wdrażanie innowacji przedsięwzięcia. zł) na przeprowadzenie zasięgiem nie mniej niż dwa województwa. Działający już przedsiębiorcy. Firmy mogą przeznaczyć cych potencjał i walory makroregionu. na usługi doradcze nie- o przedsięwzięcia. Najpierw firmy wnioskują o dotację (mak- w pokrewnych branżach). wacyjnego produktu zgodnie ze wskazanymi cyjnych produktów sieciowych wykorzystują.3. 20 miejsc pracy oraz wpisanie się projek- ty. własnych lub watorskich produktów.Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców Klucz do sukcesu (markę). Oznacza to opracowanie reko- MŚP mogą otrzymać wsparcie (maksymalnie mendacji dalszych działań w firmie. przedsiębiorstwa powinny koncentrować się na działalności innowacyj.in. które z  powodzeniem będą sprzedawane tu w regionalne inteligentne specjalizacje zarówno w kraju. finałem będzie wprowadzeniem na rynek no- duktów poprzez wykorzystanie. z Polski Wschodniej. którzy chcieliby uzyskać pomoc z POPW w stworzeniu inno- wacyjnych produktów. teczniejszych narzędzi budowania przewagi konkurencyjnej. zakup urządzeń i maszyn oraz wartości nie- rzą one gotową do sprzedaży ofertę. z  pomocą ekspertów audytu wzorniczego w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej. wyników prac badawczo-rozwo. wykorzystującej rezultaty prac badawczo. powinni zainteresować się podziałaniami: 1. jak i za granicą. I w tym przypadku POPW wspiera przedsię- wzięcia realizowane przez współpracujące ze sobą firmy – wnioskować o dotację (maksy- malnie 320 mln zł) mogą konsorcja składają. które połączą rozproszone zbędne do realizacji projektu wzorniczego. Wzór na konkurencję cji przez MŚP i 1. Chodzi dofinansowanie m. w różnych miejscach Polski Wschodniej. atrakcje. skonalanie wytwarzanych produktów. obiekty i usługi tak. rekomendacjami.3. WAŻNE: Wśród warunków otrzyma- nej. i  sporządzenie na jego podstawie strategii wzorniczej. Dotacja może być przeznaczona na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego. miejsca.4 Wzór na konkurencję.1 Wdrażanie innowa. posiadają. W efekcie klienci otrzymają w zestawie Postęp technologiczny wymusza nieustanne kompleksowy i innowacyjny produkt dostępny ulepszanie procesów produkcyjnych oraz udo. O dotację mogą ubiegać się mikro-. gdy pro- Produkty sieciowe jekt zostanie objęty dofinansowaniem). Opracowanie strategii dzięki POPW daje fir- ce się z co najmniej 10 przedsiębiorstw. nie przedsiębiorca przed złożeniem wnio- dusze Europejskiej w Polsce). jowych. wyróżniających się nabytych. którego finałem będzie wprowadzenie na ry- nek nowego rozwiązania (więcej na ten temat WAŻNE: Aby ubiegać się o dofinansowa- można znaleźć w 39 numerze Biuletynu Fun. materialnych i  prawnych (wyłącznie w  przy- cą jedną koncepcję – wiodący wyróżnik padku innowacji produktowych). małe i śred- nie przedsiębiorstwa należące do ponadregio. mom szansę na zdobycie kolejnej dotacji (maksymalnie 3 mln zł) na stworzenie inno- Środki przeznaczone są na stworzenie innowa. nia wsparcia jest utworzenie minimum -rozwojowych i tworzyć dobrej jakości produk. funkcjonalnością i wzornictwem. 18 Fundusze Europejskie w Polsce . których 7 mln zł) na stworzenie innowacyjnych pro. które obejmują swym symalnie 100 tys. że utwo. Aby nie zostać w  tyle i  skutecznie budować przewa- gę konkurencyjną.2 Tworzenie sieciowych Wykorzystanie wzornictwa w  tworzeniu in- produktów przez MŚP oraz działaniem nowacyjnych produktów jest jednym ze sku- 1. Wsparcie jest dwuetapo- nimum pięciu firm współpracujących ze sobą we. O  dofinansowanie mogą ubiegać się MŚP nalnych powiązań kooperacyjnych (grupa mi.

które w największym stopniu spełniają warunki udzie- lenia dotacji ustalone dla danego działania. • przed złożeniem wniosku o  dofinanso. wanie przyznawane jest etapowo. Tam też można znaleźć delu biznesowego oraz zawrzeć z  nim szczegóły dotyczące ogłoszonych już naborów warunkową umowę (potencjał oraz do. że firma. – 21 lipca 2017 r.2 Rozwój startupów w Polsce Poddziałanie 1. jest zainteresowana otrzymaniem dotacji musi złożyć wniosek o  dofinansowanie projektu w odpowiednim konkursie. Do dofinansowania kwalifikują się projekty. mem zamieszczonym na stronie POPW w za- czych związanych z opracowaniem mo. kładce „Skorzystaj”.in. handlowych. Specjaliści pomogą firmie m. Dofinansowanie przyznawane jest w  trybie wybrać rynki docelowe oraz opracować kon. konkursowym.4 Wzór na konkurencję (I etap) ■■nabór wniosków: październik. Oznacza to. ■■przeznaczone środki: 10 mln zł ■■przeznaczone środki: 5 mln zł Działanie 1. WAŻNE: Aby starać się o fundusze POPW W przypadku wszystkich działań osi I Przed- firma musi m. przyjmuje oraz ocenia wnioski.2 Internacjonalizacja MŚP. W pierwszej Możliwe jest także sfinansowanie udziału w za- kolejności firmy mogą otrzymać maksymalnie granicznych targach. wniosków. jeśli wynika to z przyjętego modelu. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. w grudniu – 28 kwietnia 2017 r. jest Polska den produkt. na usługi doradcze związane z do- wsparcie z POPW – stworzono dla nich działa. która ogłasza i przeprowadza konkurs. Konkursy są ogłaszane zgodnie z harmonogra- wanie wybrać wykonawcę usług dorad.1. ■■przeznaczone środki: 200 mln zł ■■przeznaczone środki: 150 mln zł Fundusze Europejskie w Polsce 19 . skierowanych do przedsiębiorców Poddziałanie 1. w tym • posiadać w swojej ofercie co najmniej je. Projekty oceniane są na podstawie świadczenie wybranego wnioskodawcy kryteriów wyboru projektów dla poszczegól- są jednym z kryteriów. która cepcję wejścia na rynek zagraniczny. wystawach czy misjach 50 tys. się jeszcze przed ogłoszeniem konkursu.: siębiorcza Polska Wschodnia instytucją.in. z którymi warto zapoznać rych wybierane są projekty). stosowaniem produktu do rynków docelowych nie 1. Środki można przezna- ekspansją zagraniczną także mogą liczyć na czyć m. ■■przeznaczone środki: 135 mln zł ■■przeznaczone środki: 65. Jak uzyskać dotację? przeanalizować jej możliwości eksportowe.3. Po przejściu tego etapu.4 Wzór na konkurencję (II etap) ■■nabór wniosków: termin będzie wskazany ■■nabór wniosków: 30 maja 2016 r.2 Internacjonalizacja MŚP (II etap) Działanie 1. firmy mają szan- sę na maksymalnie 500  tys. Dofinanso.1 Wdrażanie innowacji Wschodniej przez MŚP ■■nabór wniosków: 22 czerwca 2016 r. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców Na zagraniczne rynki przygotowanie do wdrożenia opracowanego Firmy z  Polski Wschodniej zainteresowane modelu biznesowego. tem sprzedaży zagranicznej. nych działań POPW.6 mln zł Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP (I etap) Działanie 1. zł dotacji na Judyta Szóstakowska Kalendarium konkursów POPW w 2016 r. ■■nabór wniosków: wrzesień – październik 2016 r. cowania modelu biznesowego związanego z umiędzynarodowieniem działalności przed- siębiorstwa. który może być przedmio.listopad 2016 r. ■■nabór wniosków: 30 czerwca – 31 lipca 2016 r. zł na usługi doradcze dotyczące opra. czy zakup wartości niematerialnych i prawnych.in. na podstawie któ.

FUNDUSZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 1 Program Inteligentny Rozwój ■■inwestycje w infrastrukturę B+R ■■wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeń jej wyników ■■środki na promocję i rozwinięcie działalności na zagranicznych rynkach ■■transfer technologii ■■ochrona własności przemysłowej ■■możliwości korzystania z usług Instytucji Otoczenia Biznesu 2 Program Infrastruktura i Środowisko ■■poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach ■■wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 3 Program Wiedza Edukacja Rozwój ■■dotacje dla osób młodych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ■■środki na szkolenia/doradztwo w zakresie realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego ■■dofinansowania projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych ■■Rejestr Usług Rozwojowych .

np. ekspansję zagraniczną 6 Program Polska Cyfrowa ■■środki dla firm telekomunikacyjnych na budowę szerokopasmowych sieci internetowych W Polsce istnieją: 7 Programy ■■42 parki technologiczne ■■23 inkubatory technologiczne ■■41 centrów transferu technologii Interreg ■■74 preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości ■■wsparcie tworzenia i testowania ■■46 centra innowacji innowacyjnych rozwiązań ■■46 inkubatory przedsiębiorczości ■■zwiększanie atrakcyjności ■■207 ośrodki szkoleniowo doradcze przedsiębiorstw na rynkach ■■84 lokalne fundusze pożyczkowe międzynarodowych ■■55 fundusze poręczeń kredytowych ■■poprawa zarządzania firmą ■■77 fundusze kapitału zalążkowego . na zakup maszyn. 4 Program Polska Wschodnia ■■platformy startowe dla nowych firm ■■wsparcie działalności innowacyjnej i procesu tworzenia innowacji ■■wsparcie przedsięwzięć sieciowych realizowanych przez współpracujące firmy ■■wykorzystanie wzornictwa w tworzeniu innowacji ■■wsparcie firm w ekspansji zagranicznej 5 Programy regionalne ■■dotacje i pożyczki na założenie firmy ■■środki dla start-upów ■■fundusze na rozwój działalności.

Większość biorcom wyszukanie oraz skorzystanie z zare- stanowią duże i  uznane na rynku firmy. aby unowocześnić system niejsza jej ocena. rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach oraz tworzenie strategii i planów działania Agencji w tym obszarze. ja- lonych użytkowników. pl w nowej odsłonie skupia się na przedsię- mentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych biorcy i jego potrzebach. wybór oferty. Od początku swojej kariery zawodowej związany z funduszami eu- ropejskimi. tylko 4 kroki: założenie profilu na portalu in- dzin i specjalności. sytuacji w przedsiębiorstwie do sukcesu. który stworzył tak kompleksowy projekt wsparcia w tym obszarze. Znajdowały się w  niej kim jest nabycie przez pracowników nowych zarówno usługi szkoleniowe dofinansowane kompetencji i  ich użycie w  praktyce dzielą z EFS. Polska jest pierwszym i jak na razie jedynym krajem w UE. 22 Fundusze Europejskie w Polsce .pl to bezprecedensowa w skali Unii Europejskiej inicjatywa wspierająca rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP. jednostki odpowiedzialnej za admini- cy – wyzwania i kierunki działań” Bilansu Ka. stratorem i pomysłodawcą jest Polska Agen- cja Rozwoju Przedsiębiorczości. Szkoły Głównej Handlowej oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. której kację nigdy nie było prostsze! Od analizy renomę i znaczenie doceniły tysiące zadowo.pl jest darmowym. mentoring. od 2008 peł- ni funkcję Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych.inwestycjawkadry. westycjawkadry.Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców Inwestując w przyszłość Rejestr Usług Rozwojowych dostępny na www. Portal inwestycjawkadry. możliwości wpływania na sektor dostawców gramach szkoleniowych jest funkcjonowa. takich jak: szkolenia. PARP. W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pracuje od 11 lat. które aby móc oferować usługi w por- nie Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) na talu będą musiały spełnić wyśrubowane stan- www. Ma to uzasadnienie Wojciech Szajnar Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych PARP Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. finansowa- biorców w realizacji ich wizji. jak i te stricte komercyjne z wielu dzie. studia po- pozycji. e-learning. dyrektor Departa. – Projekt ten stanowi przekształconą i  zmodernizowaną Do korzyści kroków kilka wersję najpopularniejszej dotychczas bazy W praktyce rozwijanie biznesu poprzez edu- szkoleń w  kraju „Inwestycja w  kadry”.pl. którego admini. strację i rozwój RUR. dardy dotyczące jakości świadczonych usług. Według danych z raportu „Polski rynek pra. doradztwo.pl. 25% pracodawców szkolących swoich pra. System otwiera także szereg niskiego poziomu uczestnictwa MŚP w pro. dlatego cały czas nie usługi (opcjonalnie) oraz realizacja i póź- pracujemy nad tym. wielofunkcyjnym i innowacyjnym narzędziem cowników to przedstawiciele sektora małych informatycznym umożliwiającym przedsię- i średnich przedsiębiorstw (MŚP).inwestycjawkadry. naturalny etap procesu umacniania swojej coaching. PARP – wspiera przedsię. pitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie PARP) jedynie RUR na inwestycjawkadry. usług. dla jestrowanych w nim różnorodnych usług roz- których wspieranie rozwoju pracowników to wojowych. Odpowiedzialny za nadzorowanie programowania i wdrażania projektów dot. Jednym z motorów zmiany tendencji dyplomowe itd. – mówi Wojciech Szajnar.

czy- li w tym wypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP. SZKOLENIOWYCH W LATACH trzeby. wielkopolskie 44 700 000. START 15. które planują powierzyć część swo- za realizację Podmiotowego przy dystrybucji środków ich zadań tzw. GRAJ NA systemu popytowego w  latach 2014-2020 (system podażowy był kluczowy dla Progra. nie jednostka szkoląca – prze- konuje Wojciech Szajnar.00 euro rozwinąć im skrzydła dzięki wsparciu ze środ- ków EFS. daj zatem szansę swoim pracownikom i pozwól woj. INWESTYCJAWKADRY. przejmują odpowiedzialność systemów obowiązujących kowskie. mali i średni przedsiębior. łódzkie 49 100 000. woj. małopolskie 35 000 000. IZ RPO lub wybrany przez nią Operator wprowadza do RUR numer umowy – jest to ID wsparcia. Przedsiębiorca będzie musiał posługiwać się tym numerem podczas zapisywania się Gdzie szukać informacji? na usługi za pośrednictwem RUR.00.00 euro jest procesem strategicznym i długofalowym woj. – Dofinansowanie udziału w usłudze ze 14 środków EFS można będzie pozyskać w struk.PL Fundusze Europejskie w Polsce 23 .00 euro oraz przynosi wymierne i trwałe korzyści. to oni w oparciu o realne po. zadecydują o toku podnosze- nia kwalifikacji.00 euro Planowanie rozwoju firmy i  jej pracowników woj. Z dofinansowania skorzystają mikro. operatorom.pl i zadbaj o przyszłość swojego biznesu! IDENTYFIKACJA ELEKTRONICZNA Zespół Inwestycjawkadry. LICZBA PRACOWNIKÓW KORZYSTAJĄCA ZE wienie oraz skorzystanie z  wybranych usług WSPARCIA EFS W RAMACH PROJEKTÓW rozwojowych. To spora rewolucja zarów- no dla finansujących jak i finansowanych. a szczegółowe warunki przyznania wspar- cia czy obranego modelu finansowania (bon rozwojowy lub refundacja kosztów) mogą się ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE różnić w  zależności od regionu – zauważa W WYBRANYCH REGIONACH Wojciech Szajnar. – Krótko mówiąc.00 (poniedziałek – piątek) lub napisz wiadomość na info@inwestycjawkadry. Skontaktuj się z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod numerem infolinii: 801 808 108 w  godzinach 9. 2014 Nowa optyka postrzegania roli przedsiębiorcy 2013 w procesie szkoleniowym i doradczym idzie w parze ze zmianami w dystrybucji środków 2012 wsparcia z EFS – system zostanie w całości zregionalizowany.pl Po podpisaniu umowy wsparcia. to przedsiębiorcy dostaną pieniądze na zamó.INWESTYCJAWKADRY.PL mu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL na lata 2007-2013 – red. które przyjęły PSF jako będą IZ RPO. Wejdź na stronę inwestycjawkadry. śląskie 95 900 000. Systemu Finansowania (PSF) (mazowieckie i pomorskie) cy. czyli w praktyce Urzędy Marszał.). liczba IZ RPO (Urzędy 2 województwa nie turach regionalnych i tam proces nadzorować Marszałkowskie).pl WWW. czyli potrzeby organizacji oraz swoich pracowników. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w  diametralnej zmianie perspektywy fi- nansowania programów rozwojowych dla przedsiębiorców ze środków Europejskiego ROZWIJAJ Funduszu Społecznego poprzez wdrożenie KOMPETENCJE.

współpraca w ramach nymi instrumentami pozadotacyjnymi. ścią międzynarodową przedsiębiorstw. która wpływa na rozwój konkurencyj- własnej działalności. na nową lub ulepszoną usługę albo produkt.Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców Przedsiębiorcy – na start! Konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw jest wspierania głównie na poziomie regionalnym. czy nt. który cie zwrotne – preferencyjne pożyczki. ności polskich przedsiębiorstw. Dobre otoczenie i ekspansja W programach regionalnych są również środ. od charakteru gdzie znajdują się m. Forma sów internetowych programów regionalnych.in. jak w  przypadku stycznia 2017 r. a same projekty z funduszy UE w regionach. Jeśli od niedawna masz już zarejestrowa- ną działalność. Takim wa- procedury krótsze i mniej skomplikowane. możesz starać o  środki dla Na kolejnej stronie przedstawiamy przykłado- startupów. Maciej Kolczyński 24 Fundusze Europejskie w Polsce . jeśli chce- dotację na założenie firmy. wsparcia będzie zależała m. możesz sięgnąć po pożyczkę silnego zastosowania – to małe i średnie przed- na założenie firmy. tego. dukcyjny. czy jest innowacyjny. np. w za. In. Duże przedsiębiorstwa pod przystępny niż przy komercyjnych produktach pewnymi warunkami również mogą realizować . Tego typu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów. jeśli należysz do grupy wyłącznie osoby znajdują- ce się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. my kupić nowoczesne maszyny lub sprzęt pro- ki otrzymania wsparcia będą się różniły.warunki spłaty są bardziej korzystne. Fundusze UE dla młodych firm są wy konkurs na działania związane z aktywno- dostępne zarówno jako dotacje. jak i wspar. jest wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu (IOB) oraz możliwości w zakresie umiędzynarodowienia A jeśli już działam? działalności firm. prze. ale dostęp do niej jest o wiele bardziej cjentów wsparcia. planowanych i trwających konkursów oraz wiąże się z wdrożeniem prac B+R. dostęp. grupy. Dopełnieniem oferty programów regional- znaczone dla osób planujących rozpoczęcie nych. możesz uzyskać nujemy rozwój działalności firmy. Duży też może W przypadku dużych firm i funduszy UE po- Jeżeli natomiast pracujesz lub nie należysz wiedzenie „duży może więcej” nie ma aż tak do ww. runkiem może być np. a tym samym wprowadzić na rynek leżności od województwa. rozwoju już istniejących firm. granty z MŚP i instytucją badawczą. Zachęcamy do śledzenia serwi- pożyczek na założenie działalności. Co do zasady. Ich będzie realizowany w  Małopolsce do końca korzyści są analogiczne. uwarunkowania opisane są w Szczegółowych Opisach Osi Priorytetowych programów.in. siębiorstwa należą do grupy głównych benefi- mocy. zagraniczna ki na wsparcie doradczo-szkoleniowe. Programy zarządzane przez województwa stwarzają szerokie możliwości w zakresie zakładania własnej działalności. Ponownie. Zacznij działać Po środki możemy również sięgnąć jeżeli pla- Jeśli masz ukończone 30 lat. warun. wsparcie ze środków UE możesz liczyć. projektu z małej lub średniej wielkości firmą lub nymi w programach regionalnych są np. a także doradztwa i szkoleń. zwrotne oraz poręczenia dla kredytów udziela- nych przez podmioty sektora komercyjnego. Jest to zwrotna forma po. aktualne informacje projektu – np.

zwłaszcza jeśli towej. Jeśli taki dokument już posiadasz. jeśli Twoja firma należy do grupy mikro-. w strategiach i programach.in. Musisz więc udowodnić. a  sam potrafisz tak zorganizować pracę..in. na finansować z funduszy (to znaczy. Jasnogórska 11.e-rpo. jak również w Instytucji Organizującej Konkurs tj. pod nr tel. który jest dostępny na stronie internetowej poprawnie wypełniony – również pod kątem budże- www. musi spełniać pewne kryteria. Na przedstawienie swojego po. czy w swoim 30  marca 2016 r. że będziesz dyspono- dla wszystkich. Szukaj kryteriów wyboru nym i organizacyjnym. nymi. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA – konkurs na aktywność międzynarodową małopolskich firm* Czy możesz skorzystać? Tak.3 Umiędzy- narodowienie małopolskiej gospodarki. wych imprezach.pl * Konkurs w ramach RPO Województwa Małopolskiego. że projektów w dokumentacji konkursowej. jekt niektórych kryteriów. projekcie zawarłeś wydatki. Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości. doradztwo w zakresie działalności ekspor- modeli biznesowych w Twojej firmie. co do spełniania przez pro- i czy z jakichś względów nie podlega wykluczeniu. a także czy Twój wniosek został e-RPO. technicz- o  wsparcie w  konkursie. badającymi m.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP. Co możesz zyskać? Maksymalnie możesz uzyskać dofinansowanie na poziomie 50% wydatków kwalifikowalnych. w ramach których do- jesz i złożysz za pomocą systemu elektronicznego stępne są środki. dotyczące pozyskiwania partnerów handlowych Twoim celem jest jej zagraniczna ekspansja. Dzięki wsparciu mo- strategii/planu działalności międzynarodowej Twojego żesz również wziąć udział jako wystawca w branżo- przedsiębiorstwa. (12) 376 91 91 oraz drogą elektroniczną  e-mail: info@mcp. 31-358 Kraków. że są kwalifi- Pamiętaj. Sposób składania wniosków Kompletny wniosek o  dofinansowanie przygotu. opracowania koncepcji otrzymać wsparcie na przygotowanie i  wdrożenie marki Twoje firmy za granicą itp. czy projekt jest wykonalny finansowo.3.pl. które rzeczywiście moż- mysłu masz jednak czas aż do 31 stycznia 2017 r.malopolska. Jakie działania sfinansujesz? W konkursie możesz uzyskać wsparcie na działania wsparcie może objąć wdrożenie tej strategii. Typ A: opracowa- nie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa i Typ B: wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Poddziałanie 3. małych i średnich przedsiębiorstw. Sam nabór wniosków już trwa – rozpoczął się Kryteria merytoryczne zbadają m. tu projektu. zostaną osiągnięte. ul. zarówno w Polsce jak i za granicą. Możesz na rynkach zagranicznych. że aby Twój wniosek miał szanse na re. Kwotowo nie możesz natomiast przekroczyć poziomu 200 000 PLN. którzy razem z  Toba ubiegają się wał). a Ty alizację. Fundusze Europejskie w Polsce 25 . czy Twoja firma znajduje się w katalogu potencjalnych beneficjentów wsparcia Jeśli będą wątpliwości.malopolska. 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska. ustanowione dysponujesz (lub wykazałeś. kowalne). że zakładane cele projektu W dokumentacji spotkasz się z kryteriami formal. instytucja zaprosi Cię do czy Twój pomysł jest zgodny z ideami określonymi przedstawienia stosownych wyjaśnień. Dodatkowe informacje można uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. masz odpowiednich ludzi i  sprzęt. właściwym potencjałem kadrowym.in. Działanie 3. obejmu- dotyczące opracowania oraz wdrażania nowych jące m.

klastry i  sieci MŚP (posia- dające osobowość prawną). współpracy na rynkach międzynarodowych. czyli odpowiednio – branż W  wielu przypadkach dostęp do programów wykorzystujących potencjał wód oraz branż uzyskały klastry i stowarzyszenia małych i śred.in. „niebieskiej” lub „zie- lonej” gospodarki. niu obecności MŚP na rynkach międzynaro.). utylizacji odpadów. skorupiaków. parki technologiczne oraz organizacje wsparcia biznesu. alg) oraz jednocześnie dla produkcji energii odnawialnej 26 Fundusze Europejskie w Polsce . Przedsięwzięcie będzie dotyczyć czterech dowych. agencje rozwoju. siębiorstwa działające w tym zakresie. czystych technologii (instytucje badawcze.southbaltic. (potrwa do 16 grudnia 2016 r. Więcej informacji na stronie programu: wiązania dla upraw hydroponicznych (dla wy- www. wiedzy w sektorze akwakul- tury i  przetwórstwa rybnego.) oraz 8 maja 2017 r. Pożądane są projekty o  innowa- cyjnym podejściu do problemu. Projekt Cle- przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych an Tech International polega na utworzeniu oraz poprawa zarządzania firmą. izby handlowe. przyczyniających się do zrównoważonego nich przedsiębiorstw (MŚP). inkubatory biznesu. Beneficjentami końcowymi projektu będą oczywiście przed- Otwarcie kolejnych naborów do programu planowane jest 2 listo.Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców Interreg otwiera się na przedsiębiorców Programy współpracy terytorialnej w latach 2014-2020 kierują swoją ofertę również do przedsiębiorców. ności przedsiębiorców należących do tej sieci rowano środki na działania służące zwiększe. Celem kładem mogą być projekty wybrane w pierw- programów jest także zwiększanie atrakcyjności szym naborze edycji 2014-2020. Działania. także wymianę najnowszych technologii oraz budownictwa oraz energii odnawialnej. klastra skupiającego instytucje sektora tzw. InnoAqua Tech będzie się koncentrować na MŚP nie mogą być partnerami projektów. przedsiębiorcy mogą realizować wspólnie z za- granicznymi partnerami. Aplikować mogą stowarzy- szenia formalne. poprawie dostępności do najnowszych ba- natomiast są główną grupą docelową osi dań. (potrwa i badaniom poddane zostaną innowacyjne roz- do 16 czerwca 2017 r. Analizie pada br. know-how. potencjalnych klientów). znacznie więcej z nich umożliwiło udział podmiotów prywatnych jako potencjalnych beneficjentów. przedsiębiorstwa. technologii. „Zwiększenie konkurencyjności MŚP regionu południowego Bałtyku na rynkach między- narodowych”. Interreg Południowy Bałtyk Celem klastra jest zwiększenie konkurencyj- W programie Południowy Bałtyk wygospoda. tworzenia Jakiego typu projekty wspiera program? Przy- i testowania innowacyjnych rozwiązań. Transgraniczna współpraca umożliwi obszarów: mobilności. W porównaniu z poprzednią edycją programów. wpierające konkretne sektory tzw. dotyczą m. które wykorzystania zasobów naturalnych.eu/ branych gatunków ryb.

efektywne gospodarowanie zasobami natu- ne w ramach 6 pilotaży przez 30 firm z branży ralnymi oraz zrównoważony transport. ale zachęcamy do śledze. zwiększanie zdolności Ciekawą ofertę dla przedsiębiorców mają pro- gramy transnarodowe.. skich w ramach tych sektorów mogą stanowić wa 2017 roku): www. nowe modele transfer rezultatów badań naukowych do biz. Wsparcie dla przedsiębiorców jest możliwe wej. www. planowania transportu. Nowe technologie i  coraz bogatsza nia strony programu. nych planów działania. wyspecjalizowanych organizacji non-profit. gromadzenia i dystrybucji nesu. Istotne jest. operatorów ter. Projekt przyczyni się do lepszej koordynacji i  wzmacniania współpracy firm branży chemicznej. zwłaszcza MŚP. izb 120 firm z  regionu.eu silny bodziec dla rozwoju przedsiębiorczości. które będzie testowa. rozwiązań w zakresie energia. oraz posłużą zwiększeniu umiejętności energii pracowników w zakresie nowych technologii. działania wpływające na poprawę zarządzania Programy transnarodowe firmą. wstanie też wspólna strategia oraz 7 regional.pl tworzenia nowych firm i miejsc pracy w regio- nie. celem projektu ChemMultimo- dal jest promocja multimodalnego transportu chemikaliów. w celu osiągnięcia efektywności energetycznej Jakiego typu projekty wspiera program? Przykładowo. Przedsięwzięcia realizo- innowacyjnej wane w ich ramach mają stanowić odpowiedź na potrzeby i problemy. W  ramach projektu po. Program wspiera także budowanie Fundusze Europejskie w Polsce 27 . Stworzone zostanie narzędzie w zakresie w ramach trzech osi: potencjał dla innowacji. inkubatorów. przedsiębiorczości wych czy też wymianie doświadczeń. handlowych. poło. które ułatwią odnawialnych. z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. efektywnego korzystania z za. gdyż pozwala na połączenie nowe- Nabór do programu zakończył się go know-how z zasobami dostępnymi w re- 23 czerwca br.interreg-central.europasrodkowa. strategii niskoemisyj- opracowanie i testowanie nych. agencji ds. aby projekty osiągały trwałe rezultaty – nie powinny kon. działań wspomagających sobów naturalnych czy kulturowych). Pro- chemicznej. rozwoju i innowacji. skierowane do – tj. Interreg Region Morza Bałtyckiego minali i władz publicznych w Europie Środko. środowisko i  kultura. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców (biomasa). międzysektorowe nawiązywanie kontaktów między MŚP Interreg Europa Środkowa Przedsiębiorcy mogą aplikować o środki pro- gramu Interreg Europa Środkowa w zakresie testowanie innowacyjnych wszystkich osi priorytetowych (innowacje. Stworzone zostaną modele biz- Region Morza Bałtyckiego nesowe dla firm działających lub planujących rozpoczęcie działalności w tym sektorze. Jednocześnie zaangażowanie w  program przedsiębiorstw. w zakresie innowacji. spedycji. produktów i usług. Odbędą się także seminaria na gram dąży do rozwoju pośredników innowacji temat wdrożenia narzędzia. promowanie ekologicznej centrować się wyłącznie na badaniach nauko. gionie. W  projekcie przewiduje się też Przykładowe działania Interreg uruchomienie pilotażowych upraw ekspery- mentalnych.gov. transport). na której pojawi się wiedza na temat wykorzystania zasobów mor- informacja o  kolejnym naborze (1. transportu. wytwarzania energii ze źródeł Program poszukuje pomysłów. uznaje się za kluczowe. ośrodków badawczych.

mapadotacji. sie rozwoju gospodarczego. opie- www. Brandenbur.pl. b-pl. w zakre- Otwarcie kolejnego naboru planowane jest w połowie 2017 r..in.interreg-baltic.mapadotacji. rozwoju transgra- nicznej edukacji oraz współpracy instytucji. programów Interreg z  zachodnim sąsiadem www. W  ramach wszystkich trzech towych programów: www. otwarto nabór dla 3 osi programu BB-PL runkami. Aleksandra Reduch Programy polsko-niemieckie W  programach obejmujących wsparciem polsko-niemieckie pogranicze nie przewi.gov. ochrony konsumentów. Meklemburgia-Pomorze WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE! Zrealizowałeś ciekawy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich lub znasz taki projekt w twojej okolicy? Dodaj krótki opis i zdjęcia. i MV-BB-PL. www. bezpieczeństwa prosimy o  śledzenie informacji na stronie internetowej: publicznego. dofinansowanego z Programu Infrastruktura a także dysponujące oświadczeniami do wykorzystania i Środowisko! wizerunku osób uwiecznionych na zdjęciach.plsn. który potrwa odpowiednio do ści. MŚP mogą skorzystać z  możliwo.eu/. Więcej na stronach interne- ta wiodącego. Jednak. ku (BB-PL). Nabory w dwóch Przedsiębiorcy powinni w  ramach projektu pozostałych osiach rozpoczną się: we zrealizować działania służące pożytkowi pu.gov.Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców potencjału podmiotów morskich i  żeglugi Przednie-Brandenburgia-Polska (MV-BB-PL) śródlądowej dla realizacji działań stymulują. które oferuje transgraniczna współpraca. interregva-b- Polski: Polska-Saksonia (PL-SN). 28 Fundusze Europejskie w Polsce . przedsiębiorców i  obywateli. wrześniu (MV-BB-PL) oraz w  październi- blicznemu.pl. wyodrębniono 3 osie priorytetowe dotyczące: cych potrzebne zmiany w zakresie technologii lepszego wykorzystania naturalnych i kulturo- okrętów. filmy lub prezentację projektu do Mapy Dotacji poprzez formularz na stronie www.pl Szansa na wygraną jest większa dzięki nagrodzie Ważne: w konkursie mogą wziąć udział osoby posiada- specjalnej dla najlepszego zgłoszenia projektu jące prawa autorskie do materiałów oraz opisu projektu.interreg5a. W  maju przedsiębiorcom. czy ochrony przed klęskami żywiołowymi.eu gia-Polska (BB-PL). infrastruktury i paliwa. Nie  mogą pełnić roli beneficjen. pod pewnymi wa. W  programie PL-SN kolejne nabory zo- duje się działań.info/. www. wych walorów pogranicza. 19 sierpnia i 15 lipca br. Szczegółowe zasady konkursu oraz listę zwycięzców Do wygrania karty upominkowe do jednej poprzedniej edycji można znaleźć na stronie: z sieci księgarskich – jedna o wartości 100 zł oraz dwie o wartości 50 zł. które były by dedykowane staną otwarte na jesieni 2016 r.eu ki zdrowotnej. Ten ostatni ob- szar odnosi się do współpracy m.

o  zasadach realizacji programów w  zakresie Marta Borowska polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 Fundusze Europejskie w Polsce 29 . wciąż mamy Najbliższe konkursy w ramach POPC przewidziane są na sporo do wyrównania jeśli chodzi o  e-ad. Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł admini- ne jedynie do dużych firm. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców POPC dla firm Rozwój cyfrowy Polski w zakresie dostępu do szybkiego internetu. do przedsię- cyfrowe Polaków. Tego zadania Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do podejmuje się Program Polska Cyfrowa na szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach lata 2014-2020. •z  akres: Projekty dotyczące zapewnienia możliwości przyjazne i  efektywne e-usługi publiczne dostępu do szerokopasmowego internetu o  wysokich i rosnący poziom kompetencji cyfrowych to przepustowościach główne cele programu. • kiedy: Rozpoczęcie naboru – wrzesień 2016 Co ważne – fundusze POPC nie są kierowa. Z  drugiej strony.3 mld złotych.1 fundamentów rozwoju Polski. w przyszłości trud. Dlatego tak ważny jest stabilny i stały postęp cyfrowych Działanie 1. O pomoc ubiegać stracyjnych. Tworzenie lub rozwój usług wewnątrz administra- ściach.1* Firmy telekomunikacyjne będą mogły liczyć Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych na wsparcie w  ramach POPC jako samo- • kiedy: Rozpoczęcie naboru – wrzesień 2016 dzielni beneficjenci. Szczegółowe informacje zamiesz- ministrację. średnie.3* beneficjenci środków z  Programu Polska Cyfrowa zostali wskazani w Szczegółowym Cyfrowa dostępność i  użyteczność informacji sektora opisie osi priorytetowych POPC na lata publicznego 2014-2020. A2C). cyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług blicznych i  informacji sektora publicznego publicznych przedsiębiorcy każdego rodzaju mogą wy- stępować o wsparcie wyłącznie jako partne- rzy z  podmiotami publicznymi. wybrani przez podmioty publiczne na zasadach opisanych w ustawie z  dnia 11 lipca 2014 r. Dy. 2. sieci internetu o  wysokich przepustowo. • kiedy: Rozpoczęcie naboru – październik 2016 wej. Kiedy składać wnioski? namicznie rozwija się u nas sektor IT oraz e-handel. 2. Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki się mogą wszystkie firmy telekomunikacyjne i dostarczające usługi internetowe: zarówno *O   wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy wyłącznie jako partnerzy małe. Pomoc unijna będzie skierowana na budowę szerokopasmowych •z  akres: 1. Potencjalni Działanie 2. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B. W przypadku cyfryzacji e-usług pu. siębiorców telekomunikacyjnych na budowę sieci. Dla małych. który dopełnia działań pod- jętych w poprzedniej perspektywie finanso. Jeżeli w  tych obszarach biorców będzie ok. jak i duże. W tym roku do podziału w trzech działaniach z  szybkiego internetu oraz kompetencje Programu Polska Cyfrowa kierowanych m. powszechność korzystania czamy poniżej. 3. •z  akres: 1. Szeroki dostęp do szybkiego internetu. w tym 3 mld – dla przed- nie osiągniemy poprawy.in. elektronicznej administracji i podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa – to priorytety Programu Polska Cyfrowa. III i IV kwartał 2016 roku. no będzie utrzymać nam dynamikę rozwo- ju społeczno-gospodarczego. średnich i dużych Działanie 2. Polska ma do nadrobienia cyfrowe zapóź- nienia w stosunku do krajów starej Unii.

ale nie będą miały szans firmy. Ponadto. których celem będzie zwiększe- na wprowadzanie systemów zarządzania nie efektywności energetycznej przedsiębior- energią. Zyska na tym środowisko i budżety firm. Dotacje na efektywność energetyczną to je. Pula pieniędzy przeznaczona do wykorzy. Co to oznacza w praktyce? Otóż to. będą one stanowiły integralną den z głównych priorytetów. w  tym – jakże ważnego – wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Wsparciem obję- 150 322 921 euro. gochłonnych maszyn. Pro. wsparcia na taki projekt modernizacyjny. Dodatkowo wspierane projekty mogą przy- nieefektywnie pracującym sprzęcie. nia firmy (o ile będzie to wynikać z przygoto- frastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. oczywiście. Przedsiębiorstwa bazujące na przestarzałym. których. Czas przemian Jednym z  głównych warunków otrzymania Wieloletnie niedoinwestowanie i praca ener. woda) technologii W pierwszej kolejności brane będą pod uwa- produkcji. głęboka również zbudowanie od podstaw własnych i kompleksowa modernizacja. stwa powyżej 60%. tów i zaworów podpionowych. Z  drugiej strony. Dzięki wsparciu finansowemu mogą one. dojdzie obowiązek instalacji termosta- zapoczątkowanie przemian w  zakresie za. a nawet jej marnotrawienia. chłód. zwiększy efek- instalacji odnawialnych źródeł energii. te również zostanie wykorzystanie energii ciepła odpadowego w  przedsiębiorstwach. wadzony audyt energetyczny w przedsiębior- gram umożliwia dużym przedsiębiorstwom stwie. przykładowo starać się duzi przedsiębiorcy. będą mogły liczyć np. ciepło. To właśnie na Przede wszystkim chęci cele mające doprowadzić do zwiększenia O dofinansowanie ze środków unijnych mogą oszczędności energii w dużych przedsiębior. przyczynić się do lepszego gospodarowania energią. wanego wcześniej audytu energetycznego). a przede wszystkim wy- w ramach Programu Infrastruktura i Środowi. do zwiększenia efektywności energetycznej. poprzez modernizację. stosowania energooszczędnych (energia elektryczna. Na otrzymanie dotacji czyć nie tylko na samą modernizację. korzystanie ze starych i  nieefektywnych osobnych liczników ciepła. uwzględniającego w nich duży potencjał w zakresie możliwości zasady zrównoważonego wykorzystywania zastosowania rozwiązań przyczyniających się zasobów. że firmy stania przez duże przedsiębiorstwa w  ob. i  kompleksowej modernizacji energetycznej budynków zakładowych. kazują chęć do przeprowadzenia głębokiej sko 2014-2020. czy funkcjonowa- przeznaczone fundusze unijne z Programu In. O ile będzie wymagał tego przepro- cia energii. a  przede wszystkim będzie obowiązek instalacji indywidualnych. na który zostaną część systemu produkcji. stwach. na dofinansowanie szarze efektywności energetycznej to kwota przy zakupie fotowoltaiki. a także położenie dużego nacisku gę projekty.Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców Bądź eko przedsiębiorcą Polskie przedsiębiorstwa mają szansę stać się bardziej eko. są bardzo czyniać się do stworzenia systemu produk- energochłonne. środki można przezna. chłodu. ciepłej wody oraz technologii doprowadzają do dużego zuży. o ile tywność energetyczną poniżej 25%. 30 Fundusze Europejskie w Polsce . przeznaczone jest wsparcie unijne którzy widzą szansę. występuje cji w  przedsiębiorstwie.

Pro- w stosunku do planowanych nakładów finan. wsparcie może zostać udzielone na inwesty- dzenia innowacyjnych rozwiązań do firmy. Wspomniane inwestycje mogą i Środowisko. w poszczególnych RPO objęte zostaną pro- jekty mikro. kompleksowa moder- nizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach budowa i przebudowa instalacji odna- wialnych źródeł energii (o ile będzie to wynikało z przeprowadzonego audytu energetycznego) zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna. energetycznej. małych i średnich firm dotyczące Piotr Sawczuk Fundusze Europejskie w Polsce 31 . Dodatkowym efektem realizacji działania będzie poprawa bezpieczeństwa Działania te będą współgrały z regionalnymi dostaw energii oraz środowiskowego wize- programami operacyjnymi (RPO). Jednym z czynników branych zostać wsparte jedynie w  przypadku. Złożone propozycje rozpatrywane musiały przyczyniać się do zmniejszenia emi- będą głównie przez pryzmat kryterium efek. wprowadzanie systemów zarządzania energią Ocena wymiany lub modernizacji źródła energii. mające na celu zwiększenie efektywności finansowanie z Programu Infrastruktura i Śro. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej cji dotyczących efektywności energetycznej z  ewentualnym uwzględnieniem takich in- powinien wynikać z  uprzednio przeprowa. strumentów jak dotacje na OZE. ciepło. wielkość redukcji CO2). zmniejszenie strat ciepła oraz dowisko na lata 2014-2020. o  wsparciu takich projektów de. sji CO2 i  innych zanieczyszczeń powietrza tywności kosztowej oraz osiągniętych efektów oraz do znacznego zwiększenia oszczędno- zgodnych z  celami Programu Infrastruktura ści energii. aby składane projekty były cydować będą także inne osiągane rezultaty uzasadnione ekonomicznie i społecznie. cje w odnawialne źródła energii oraz w kotły a  także tworzyć nowe miejsca pracy przy spalające biomasę lub ewentualnie paliwa poszanowaniu zasad obowiązującej pomocy gazowe. Składane ku inwestycji w  urządzenia do ogrzewania projekty muszą skupiać się wokół wprowa. będzie po prostu jej opłacalność. Wsparciem runku przedsiębiorstwa. Istotne jest. obszarze nie jest uzasadnione ekonomicz- Poza tym. W przypad- dzonego audytu energetycznego. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców OBSZARY OBJĘTE FINANSOWYM WSPARCIEM POIiŚ przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie głęboka. Wszystkie podjęte inwestycje będą publicznej. gdy pod uwagę przy wyborze takich inwestycji do podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym wsparcia. chłód. gospodarki. Aby przedsiębiorstwo mogło starać się o do. woda) technologii produkcji i użytkowania energii zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa. zakres inwesty. gram zapewnić ma wzrost konkurencyjności sowych (np. nie.

przeznaczo- powodu. (2) zwrotne takie jak: gwarancje. dowisko oraz wsparcie finansowe MŚP. i rozwój. O  wsparcie mogą się ubiegać m. zdrowie. pożycz- wspieraniu inwestycji w sektorze gospodarki ki. koncepcja Planu skupia się na osią. narzędzia wspierające wzrost liczby inwestycji.Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców Ofensywa inwestycyjna Plan Inwestycyjny dla Europy (Plan) jest nowym instrumentem wspierającym finansowanie dużych inwestycji infrastrukturalnych i jest już dostępny dla polskich przedsiębiorców oraz dla instytucji publicznych i finansowych. wyko- dzią Komisji Europejskiej oraz Europejskiego nalnych technicznie. spółki celowe lub spółki projekto- kapitału. W  szczególności w  przypadku przedsię- prywatnych środków finansowych. 15% w stosunku do infrastruktura cyfrowa. Cele te zostaną osią- gnięte m. obejmującej rzeczywistą produkcję dóbr i usług oraz (3) uruchomieniu nowych. czeństwu. sokości prawie 61 mld euro na finansowanie niły się do spadku poziomu inwestycji w Unii inwestycji w  obszarach: transport. bądź społe- tocznie Planem Junckera. niepewności i  malejącym zaufaniu we. finansowych. w  tym biorstw. innowacje. w trudnościach MŚP w dostępie do publiczne. badania 2007 r. edukacja i szkolenia. mienie przez EBI wsparcia finansowego w wy- spodarczego i  finansowego.in. do instytucji publicznych. na jest dla projektów obarczonych wyższym gnięciu trzech celów: (1) poprawie otoczenia ryzykiem i  obejmuje wyłącznie instrumenty regulacyjnego sprzyjającego inwestycjom. które przyczy. opłacalnych ekonomicznie. krajowe banki i instytucje prorozwojowe. śro- pejskiej jest obecnie pobudzenie inwestycyj. kredyty. potrzebnych danej gospodarce. Europejskiej o nawet ok. pozwoli 32 Fundusze Europejskie w Polsce . wygenerowanie inwestycji o wartości 315 mld w  okresie 2015-2017.: MŚP (do 250 pracowników) i spółki o średniej ka- Przyczyny stagnacji gospodarczej dostrzega pitalizacji (do 3000 pracowników). Jest on odpowie. wykup udziałów. wsparcie w formie gwarancji. Strategiczne inwestycje Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Stra- tegicznych (EFIS) – to pierwszy filar Planu In- westycyjnego dla Europy i ma na celu zapew- Plan powstał z inicjatywy Przewodniczącego nienie gwarancji dla finansowania projektów Komisji Europejskiej (KE) i  zwany jest po.in.3 mln nowych miejsc pracy w nadcho- dzących latach. realnej. Z tego Forma prowadzonego wsparcia. podmioty się m. Dlatego priorytetem dla Komisji Euro.in. ne w unijnej gospodarce i do tego ma służyć Plan Inwestycyjny dla Europy. poprzez uruchomienie środków na inwestycje. energia. Wartość funduszu EFIS Banku Inwestycyjnego (EBI) na spowolnienie wynosi 21 mld euro i pozwoli ona na urucho- gospodarcze Europy w  wyniku kryzysu go. Według szacunków KE Plan może przyczynić się do zwiększenia PKB UE o 330–410 mld EUR oraz do stworzenia od 1 do 1.

poziomie rynku europejskiego. podpisywane umowy kredytowe. niem Planu. szenie konkurencyjności UE.ec. Stworzenie lepszych warunków do inwesty- cji jest trzecim filarem Planu. który oferuje usługi informacyjno-dorad. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na zwiększenie ich zdolności do podnoszenia ryzyka. przewidywalność również te finansowane w ramach EFIS. wzrostu gospodarczego. zapewnienie doświadczonych Ministerstwa Rozwoju mr. Na Portalu mogą być umieszcza.gov. Publiczno-Prywatnego przez identyfikację oraz zniwelowanie głów- nych przeszkód finansowych i  niefinanso- wych dla tworzenia inwestycji. aby potencjalny inwestor mógł właści. ponieważ do lipca • wsparcia dla inwestorów i promotorów projektów w trakcie 2019 r. nych. ułatwienie dostępu finanso- pogrupowane będą pod względem wielkości. prowadzenie efektywnych działań na rzecz przez tzw. wania jak i rozwój MŚP. że w ramach EFIS nie stać z: ma kopert narodowych. Zatem decyzja możliwości wykorzystania wsparcia finansowego oferowa- o wsparciu w dużej mierze będzie zależeć od nego w ramach EFIS. sektora czy też lokalizacji i co do zasady po- winny rozpocząć się w ciągu trzech lat od ich Spójny system trzech filarów realizujący cele publikacji. Polepszenie Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych¹ otoczenia inwestycyjnego pozwoli na zwięk- to narzędzie umożliwiające potencjalnym in. platformę Fundusze Europejskie w Polsce 33 . Ministerstwo Rozwoju pełni rolę koordynacyjno- -informacyjną. wymiany i upowszechniania wie- dzy wśród instytucji partnerskich. w szczególności odnośnie KE z tej samej puli środków. ekspertów i specjalistycznej wiedzy. w obszarze związanym z funkcjonowa- inwestycje na terenie Unii Europejskiej. Więcej informacji nt. jakości zgłaszanych projektów. ujednolicenie przepisów inwestycyjnych na rzysty. Projekty liczby inwestycji. o ile środki nie wyczerpią się wcześniej.europa. Usunięcie po- wie oszacować ryzyko danego projektu i pod. Działania administracji sta z tego instrumentu i dzięki temu w łatwiej- szy sposób pozyska finansowanie na własne Od lutego 2016 roku. Poza jakością. Planu Inwestycyjnego dla Europy. pozwoli na ne projekty o wartości powyżej 10 mln euro. Planu Inwestycyjnego dla Europy a także inicjatyw dla publicznych i prywatnych znajduje się w zakładce Czym się zajmujemy na stronie beneficjentów. większego zaangażowania prywatnych środków i  tym samym przyczynienie się do Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyj.html będzie na wsparciu inwestycyjnym inicjatyw dla publicznych i prywatnych beneficjentów. wydawane będą decyzje kredytowe aplikowania o wsparcie finansowe w ramach EFIS. przepisów europejskich. Centrum ma na celu poprawę warunków Dyrektor Departamentu Partnerstwa dla realizacji projektów inwestycyjnych po. promotorów projektów (podmioty wzrostu liczby przedsięwzięć infrastruktural- publiczne jaki prywatne). Planowane przedsięwzięcia.eu/eipp/desktop/pl/index. Paweł Szaciłło cze. współpracy. przez EBI. oferującym: dostęp do szerokiej gamy pro- gramów doradczych i  pomocy technicznej. będą i eliminację ograniczeń inwestycyjnych oraz opisane w sposób możliwie najbardziej przej. projekty z  całej UE • informacji na temat instrumentów dostępnych w ramach Pla- będą konkurowały o  pozyskanie wsparcia nu inwestycyjnego dla Europy. istotny jest również czas. Polscy inwestorzy i promotorzy mogą skorzy- Należy zwrócić uwagę. a  zostanie to westorom przegląd projektów inwestycyjnych osiągnięte poprzez poprawę przejrzystości z  całej Europy. Opierać się to ¹w  ww. zafinansowych barier pozwoli na zwiększenie jąć decyzję o swoim zaangażowaniu. nego jest punktem obsługi założonym przez EBI. a  następnie. Przejrzystość i doradztwo Drugi Filar Planu opiera się na stworzeniu portalu dla inwestycji oraz centrum wsparcia Poprawa otoczenia inwestycyjnego projektów. zdaniem KE nawet 10 tys. MŚP skorzy.pl. do czerwca 2020 r.

55 na TVP 3. Cykl audycji jest wspólną inicjatywą Minister- stwa Rozwoju oraz Telewizji Publicznej.tvp. (http://vod.   co to są platformy startowe środki europejskie. Z  audycji dowiemy się.pl. które skorzystały z Funduszy Eu. vod.pl/25854277/fun- wizji Publicznej – Radosław Brzózka. jak samemu sięgać po startupowców.Warto wiedzieć Zachęcamy do oglądania cyklu 12 audycji pod tytułem „Fundusze Europejskie – jak to działa?”. 34 Fundusze Europejskie w Polsce . on miejsca. jak Fundusze Europejskie wspierają polskich ropejskich i  opowie. a na powtórki w każdy czwartek godz. Prowadzącym audycje będzie prezenter Tele. które odniosły sukces. zowaną w ramach konkursu dotacji na działa- pejskie – jak to działa?” jest już dostępny na nia informacyjne Funduszy Europejskich. Odwiedzi dusze-europejskie). jak skorzystać z różnych form dofinansowania. 9. 8:45 do TVP cechy mają startupy. jakie wspólne szamy  w każdą niedzielę o godz.tvp. 11. W programie odpowiemy.15 oraz sobotę o  godz. 1. Na premierę audycji zapra. a także. i jakie wsparcie oferują. reali- Pierwszy odcinek z  cyklu „Fundusze Euro.

FunduszeEuropejskie. Warto wiedzieć Fundusze w mediach W wybranych mediach trwają projekty informacyjne poświęcone Funduszom Europejskim.gov. A już od 26 czerwca br. dlatego podjęto decyzję o jego www. dziennikarze prasy lokal- projektu mogli składać partnerzy społeczno-gospo. przedsiębiorcy. powtórki W  radiu tematyka Funduszy Europejskich na TVP3. Do konkursu wpłynęło 29 wniosków. projektów edukacyjnych. W konkursie mogą zostać dofinansowane projekty Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy wśród skierowane do następujących grup docelowych: beneficjentów i  potencjalnych beneficjentów fun. udział w promocji Funduszy Europejskich / Współpra- kacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata ca z mediami i partnerami społeczno-gospodarczymi). pokazać swo- unijne oraz realizować dofinansowane pomysły. którzy wanie o możliwościach sięgania po Fundusze stworzyli własny biznes lub zrealizowali ciekawy Europejskie. 8:45 na TVP1. jednostki duszy UE. nej i regionalnej. Wnioski o dofinansowanie na realizację samorządu terytorialnego.pl – dla osób młodych w  Interii.pl.onet.pl/) www. Wy. Zachęcamy do ich śledzenia. Cieszyły się one dużym 2016 r.tvp. organizacje pozarządowe.funduszeue. regionalnych rozgłośniach Polskiego Radia.FunduszeEuropejskie.. Czołowe polskie media włączyły się w informo. Do udziału Ogólnopolskie projekty edukacyjne Trwa II Edycja Konkursu dotacji na działania edu. Ponadto przewidziano sprofilowane projekty Ministerstwo Rozwoju dofinansowało w internecie: 19 projektów na kwotę ponad 7. ją pracę. aby w krótkim filmie opo- tencjalnym beneficjentom sięgać po wsparcie wiedzieć o pomyśle biznesowym. ropejskich. Szczegóły konkursu wkrótce będą dostępne na stronie Cykle specjalistycznych publikacji przewi. to działa?” W  programie Radosław Brzózka dawnictwa Polska Press oraz tygodnikach: opowie jak można skorzystać z różnych form Gość Niedzielny.FunduszeEuropejskie. w  ramach których prze- jektów planowany jest na przełomie lipca i sierpnia szkolono ponad 6000 osób. zakładka Weź kontynuacji w roku bieżącym. pochwalić się sukcesami. 2014-2020. dziennikach wy. Więcej informacji o konkursie znajduje się na www.funduszeeuropejskielubieto. na antenie TVP1 moż- rakterze ogólnoinformacyjnym ukażą  się w: na śledzić audycje „Fundusze Eurpejskie – jak dzienniku Super Express. www. dofinansowania z  UE. się w 2015 roku.gov. a start pro. Pierwsza edycja konkursu odbyła darczy. (więcej informacji o konkursie znajduje się na zainteresowaniem. Wprost. Dotację otrzymało wówczas sześć niki zostaną ogłoszone w lipcu 2016 r.pl. Od kwietnia do grudnia emitowa. Fundusze Europejskie w Polsce 35 . Emisja także na www. w  konkursie zapraszamy wszystkich. pomysł dzięki dofinansowaniu z Funduszy Eu- ne będą materiały i publikacje pomagające po. Premiera co tydzień w niedzielę o godz. Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Pulsie Biznesu. Jednym z  ele- mentów projektu jest konkurs. Materiały o cha.pl.vod. Tok Fm czy RMF MAXXX. Wystarczy. Pełna lista dofinansowanych – dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych projektów znajduje się na portalu: rozwojem w Onecie (www.interia.gov.pl/ dziano w: Rzeczpospolitej.7 mln złotych. będzie dostępna w  Programie 1 Polskiego Magdalena Wiewiórka Radia. W Sieci.

staraj się eliminować konwencjonalne (i  często 6. Nie utrudniaj lektury tego. Twórz krótkie zdania – do dwudziestu wyrazów. 2. 4. że główna myśl. to nić Ariadny. Dwa/trzy proste zdania powiązane ze sobą zdecydowanie lepiej się sprawdzają. Wyobraź sobie.Warto wiedzieć Prosto o konkursach Funduszy Europejskich Zbyt długie zdanie jest jak labirynt. i. 4. Stawiasz przecież na szybką i  efektywną Więcej informacji znajdziesz komunikację. że… lub jednocześnie wyjaśniam. w  których dwie myśli się łączą. Używaj krótkich i dobrze znanych wyrażeń. Postaraj się zastąpić je kropką. zatem bądź czujny. mogi dołączono siedem innych słów. któ- ry. a. co komunikujesz. w publikacji „Prosto o konkursach Funduszy Europejskich. 5. W każdym zdaniu pilnuj głównej myśli. Poza tym: 1. którą chcesz wyrazić. Czy wiesz. jednak zbędne) zwroty w rodzaju uprzejmie informuję. Powinna zaprowadzić Twojego czytelnika do zrozumienia i sensu tego. Pisz tak. Używaj naturalnej gramatyki. 1. Trzeba się po niej wspinać. jak skró- cić zdanie. dlacze- go zatem zmuszasz do tego swojego czytelnika? Zdanie wielokrotnie (i podrzędnie) złożone jest jak wielopiętrowa konstrukcja. Wiemy. jak – jest ich dużo. że. Zacznij od stosowania generalnej zasady: jedno zdanie = jedna myśl. Tekst dziel na akapity ze śródtytułami. Przedstawiamy krótki poradnik. że to. że czasem trudno tego unik- nąć. Unikaj zaczepiania słów o siebie. W przykła- 2. 36 Fundusze Europejskie w Polsce . których używasz. dzie …wymogi dotyczące obsługi interaktyw- nej wniosku aplikacyjnego…. co piszesz przypomina czasami łańcuch? A dokładnie przypomi- nają go rozbudowane frazy. ale tam gdzie to możliwe. iż… . Często nazywaj siebie i wzywaj czytelnika. aby ta nić się nie zerwała. Jak to zrobić? Zwracaj uwagę na przecinki i charakterystyczne wyrazy np. czyli nie wysyłać czytelnika do labiryntu. co piszesz. Szukaj miejsc. do wyrazu wy- 3. Aleksandra Ratajczak Poradnik efektywnego pisania”. Sześć zasad efektywnego pisania: 3. Nie lubisz chodzić po schodach. aby zrozumieć dokąd prowadzi.

przez osoby uprawnione do repre- zentowania wnioskodawcy. poświadczonej za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie wnio- sku ze wskazaniem liczby stron. Postaraj się to zrobić tak. wnioskodawca składa do IOK 2 jednobrzmiące egzemplarze oryginału wydruku wniosku własnoręcznie podpisanego i opatrzonego pieczątkami imiennymi przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. spróbuj rozwiązać zadanie: Podziel poniższe zdania na kilka krótszych. Przykładowe rozwiązanie zadań znajdą Państwo na stronie 41 bieżącego numeru. Zapisz ile z jednego złożonego zdania. udało Ci się zrobić zdań pojedynczych. iż dane zawarte we wniosku w wersji elektronicznej są zgodne z prawdą oraz że składający wniosek jest uprawniony do reprezentowania Wnioskodawcy (podpisany wydruk oświadczenia wypełnionego w systemie informatycznym IP) jest formalnym po- twierdzeniem złożenia dokumentacji. Warto wiedzieć Ćwiczenie Chcesz sprawdzić. 2) Złożenie wniosku w formie papierowej wraz z Oświadczeniem po- twierdzającym.2 wniosku (w przypadku pie- czątki imiennej należy złożyć czytelny podpis). 1) W przypadku wniosku o dofinansowanie projektu w formie papie- rowej. wskazane w punkcie B. czy dobrze rozumiesz działanie zasady. posiadającego nada- ną w GWA sumę kontrolną odpowiadającą sumie kontrolnej wniosku wysłanego w GWA lub 1 egzemplarz oryginału i 1 egzemplarz kopii. Fundusze Europejskie w Polsce 37 . aby za każdym razem jedno zdanie wyrażało jedną myśl. które musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IP) od dnia złożenia wnio- sku w systemie informatycznym IP. wskazane w punkcie B.2 wniosku.

tacją na targach. Jeden z  nich kończy medyczny. Dofinansowanie firmom przyznaje Pol- nych. maszyny i urządzenia. aby zapoznać się z  branżowym nim z wymienionych programów. a więc firmy dziny. wet 1 mln zł. się na początku sierpnia.pl”) firmy mogą uczestniczyć z rozszerzaniem działalności w zakre- w  promocji branżowej. części Aby lepiej przygotować się do rozwi- samochodowe i lotnicze.3 w Programie Należą do nich następujące branże: sprzęt Inteligentny Rozwój. warto zainteresować się ostat. ska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Progra. się odbywał w IV kwartale.3. Jest on re. także mnóstwo innych informacji przy- datnych przedsiębiorcom działającym Na co konkretnie można uzyskać dofinan. Umożliwi to wy- z każdego województwa mogą z niego korzy. warto Dzięki wsparciu z Programu Inteligentny Roz.trade. bór konkretnych wydarzeń i  spotkań oraz stać. które mają największą Rozwoju Przedsiębiorczości zaplanowała szansę na rozwój na rynkach zagranicznych. Programie Polska Wschodnia. uczestnictwem w  mi- sji gospodarczej czy różnych działaniach Wsparcie eksportu polskich firm pojawia się edukacyjnych. skorzystać także z doradztwa eksper- wój (a dokładnie jego części 3.Punkty Informacyjne radzą Na pytania czytelników odpowiada Agnieszka Pogorzelska z Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich █ Krzysztof z Katowic: Reprezentuję firmę programie promocji. na rynkach zagranicznych. pamiętać. udziałem w  seminariach i  spotka- takie cele? niach branżowych. W 2016 roku Polska Agencja wych Polski – dziedzin. dwa konkursy do części 3.3 nazwanej tów w tym obszarze. publikacjami w branżowych Czy mogę starać się o dofinansowanie na mediach. misjach go. spodarczych czy spotkaniach międzynarodo. mie Inteligentny Rozwój. a kolejny będzie technologie informacyjno – komunikacyjne. np. meble.pl. czyli sfinansowanie produkującą nowoczesną linię kosmety. ze wsparcia na wydatki związane z  prezen- ży mi na nawiązaniu kontaktów i promocji. polskie specjalności żywno- ściowe. Portal ten zawiera z przedstawicielami firm. sektor usług prozdrowotnych. Przygotowuje ona konkursy i  prowadzi ocenę wniosków składanych przez przed- W przypadku województwa śląskiego i branży siębiorców. w której działa firma. budowa i  wykańczanie budowli. Chciałbym rozwinąć eksport swoich rzeniach. biotechnologia i  farmaceutyka. Zale. Dotyczy jednak tylko niektórych branż oszacowanie kosztów projektu. kosztów udziału w wybranych z oferty wyda- ków. które działają w całym kraju. czyli lista ki na temat usług tych punktów i kon- wydarzeń i spotkań. kosmetyki. została opracowana takty do nich znajdują się na stronie: przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy www. Zostały one wybrane na kwota dofinansowania może sięgnąć na- w  oparciu o  analizy potencjałów eksporto.gov. sowanie? Na uczestnictwo w  branżowym 38 Fundusze Europejskie w Polsce . Wskazów- wych. jachty i łodzie. Porady związane „Go to brand. moda pol- ska.3. w kilku źródłach finansowanych ze środków unijnych – niektórych programach regional. Najczęściej firmy mogą korzystać produktów na inne rynki europejskie. w których mogą uczest- niczyć przedsiębiorcy. trach Obsługi Inwestora i Eksportera. programem promocji właściwym dla dzie- alizowany na terenie całego kraju. poprzez udział sie eksportu można uzyskać w  Cen- reprezentacji branży w targach. jania działalności eksportowej. Maksymal- polskiej gospodarki. Oferta programów promocji. Przygotowując aplikację należy kosmetycznej.

Synchrotron Solaris. • Energia ze słońca w zasięgu ręki. kich zainteresowanych do zwiedzania Inkubatora Medialno- porterzy „Pytania na śniadanie” oraz TVP3 odwie. W Laboratorium Laserowych Technik Kon. • Inkubator Medialno-Artystyczny – baza dydaktyczna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. plebiscytu realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Tele- wizję Polską: Madalena Wiewiórka • Wyjątkowe oprowadzanie po wystawie Centrum Nauki Experyment w Gdyni. festyny do zwiedzania centrów badawczych. aby pokazać choć blinie. • Flyspot – najlepszy na świecie symulator swobodnego spadania. Projekty zostały wyłonione spośród atrakcji zgłoszonych do skiej poprzez felietony i relacje na żywo. Otwartych Funduszy Europejskich nione spośród zgłoszonych atrakcji. Można było m. Podczas Dni Otwartych beneficjenci pokazali różnorodność projektów. zajrzeć od kuchni do Radia Centrum. Warto wiedzieć Prezentujemy efekty Ponad 900 atrakcji pokazujących rezultaty projektów i 225 tysięcy odwiedzających je osób! Między 12 i 15 maja 2016 roku po raz trzeci odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. • Hala Stulecia jakiej nie znacie. poprzez koncerty. Re. Akcja w mediach! Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka zaprosiło wszyst- Całą akcję relacjonowała Telewizja Polska. -Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lu- dzili wszystkie województwa. • Maskarada – Festiwal Teatrów Ożywionej Formy. Odbył się też plebiscyt na 10 najciekawszych projektów biorących udział w Dniach Otwartych 10 najciekawszych projektów Dni Funduszy Europejskich. Projekty zostały wyło. kulisy Teatru Muzycznego w Gdyni. • Inspiracje dla młodych przedsiębiorców. Fundusze Europejskie w Polsce 39 . a nagrodą dla zwycięzców była prezentacja w Telewizji Pol. jakie udało się zre- alizować przy udziale dofinansowania unijne- go. np. Oferowali szerokie spektrum usług – od bezpłatnych badań. Co waż- niejsze. serwacji Zabytków w Toruniu można było • Innowacyjnie w centrum nauki Leonardo da Vinci. poznać tajniki pracy konserwatorów.in. oczyszczalnia Czaj- ka. część atrakcji w poszczególnych regionach kra- ju. • Lotnisko Chopina – zobacz miejsca niedostępne na co dzień. • Giganty Mocy. Często były to miej- sca. do których na co dzień nie można wejść. odwiedzający mogli zobaczyć intere- sujące ich projekty od środka – zobaczyć na własne oczy jak funkcjonują oraz posłuchać jakie przynoszą korzyści.

biorczości i innowacjom. 40 Fundusze Europejskie w Polsce . rozwoju technologicz- Środki zakontraktowane w ramach nego i innowacji oraz konkurencyjności sek- UP 2014-2020 w podziale na cele tora MŚP.8 mld zł. niania konkurencyjności. Na działania adresowane do przedsiębior- ców oraz na tworzenie firm przeznaczono 22 łącznie ponad 14 mld euro z 16 programów 2 215 regionalnych oraz krajowych programów 657 2 757 261 operacyjnych: Inteligentny Rozwój. Według stanu na 31 maja 2016 r. dotyczących wzmacnia- nia badań naukowych. Wzmacnianie Zrównoważony transport cą grupę beneficjentów projektów objętych konkurencyjności MŚP Jakość zatrudnienia wsparciem w  ramach ww. Powyższa kwota stanowi 12% całości rozdysponowanego do tej pory wsparcia ze środków unijnych.8 mld zł. jednym z  prioryte- trowana jest na trzech kluczowych celach tów finansowania ze środków unijnych jest rozwojowych kraju. Mając dziano przede wszystkim w  ramach Celów Tematycznych 1 i 3. w ramach krajowych i regionalnych programów opera- cyjnych podpisano 2 632 umowy z  benefi- cjentami. Polska 541 1 096 Wschodnia. oraz wsparcie przed- Ochrona środowiska Pomoc techniczna siębiorczości i tworzenia nowych firm. stan na 31 maja 2016 r. Dominują- Wsparcie B+R+I. W  rzeczywistości jednak kwota przyznanego wsparcia może być znacznie wyższa. celów. bowiem przedsiębiorcy 75 mogą być również beneficjentami projektów 3 121 z zakresu infrastruktury transportowej. którymi są zwiększenie tworzenie otoczenia sprzyjającego przedsię- konkurencyjności gospodarki. Infrastruktura i Środowisko oraz 112 Wiedza Edukacja Rozwój. angażujących środki europejskie w wysoko- ści blisko 2.Raport Nowe możliwości dla przedsiębiorców Środki unijne alokowane w perspektywie finansowej 2014-2020 stwarzają jeszcze większe szanse dla podniesienia konkurencyjności polskich firm. Wsparcie przedsię- ności społecznej i terytorialnej oraz poprawa biorstw w  przedmiotowym zakresie przewi- sprawności i  efektywności państwa. na kwotę dofinansowania w części 11 954 UE 22. tematyczne. W  perspektywie finansowej 2014-2020 in.. na uwadze skalę wyzwań w zakresie wzmac- terwencja funduszy europejskich skoncen. stanowią Technologie informacyjne Włączenie społeczne mikro. ener- Domfinansowanie getycznej. gospodarki odpadami czy sieci UE w mln zł szerokopasmowych. Dla Celów 1 oraz 3 podpisano łącznie 426 umów o dofinansowanie projektu. zaś przyznane dofinansowanie nakie- Gospodarka niskoemisyjna zawodowe rowane jest na rozwój procesów badawczych Zmiany klimatu Zdolność instytucjonalna i innowacyjnych w MŚP. poprawa spój. małe i średnie przedsiębiorstwa (około i telekomunikacyjne Kształcenie i szkolenie 70%).

Zrób kopię podpisanego i opieczętowanego wniosku.2. Oba muszą być czytelnie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy i po- siadać ich pieczątki imienne. która zo- stała nadana wysłanemu elektronicznie w GWA. Osoby uprawnione zostały wymienione w punkcie B. która została nadana wnioskowi wysłanemu elektronicznie w GWA. Wersja papierowa musi zawierać podpisany wydruk Oświadczenia wypełnionego w systemie informatycznym IP. że wniosek musi mieć wpisaną tę samą sumę kontrolną. bo upraszczać i skracać można na kilka sposobów): 1) Jeśli składasz wniosek w formie papierowej.2. Pamiętaj. Dokumenty te musisz złożyć do IOK. Liczba zdań: 7 Fundusze Europejskie w Polsce 41 . O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do IP. Osoby uprawnione zostały wymienione w punkcie B. Liczba zdań: 13 2) Formalnym potwierdzeniem złożenia dokumentacji konkursowej jest zło- żenie jej w formie papierowej. Pamiętaj. Oświad- czenie potwierdza. że: – dane zawarte w wersji elektronicznej są zgodne z prawdą – osoba składająca wniosek jest uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy. Przykładowe rozwiązanie ćwiczenia (oczywiście jedno z  możli- wych. Za zgodność z oryginałem poświadczają osoby uprawnione do reprezen- towania wnioskodawcy. Formalne potwierdzenie złożenia dokumentacji musi nastąpić w ciągu 3 dni ro- boczych od dnia złożenia wniosku w systemie informatycznym IP. Kopia musi zostać poświad- czona za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie i mieć informację o liczbie stron. że wnio- sek musi mieć wpisaną tę samą sumę kontrolną. które podpisały oryginał wniosku. Dokument ten musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy i posiadać ich pieczątki imienne. 2 Wydrukuj jeden oryginał wniosku. Fundusze Europejskie Rozwiązanie zadań ze strony 37. możesz to zrobić na dwa sposoby: 1 Wydrukuj dwa oryginalne egzemplarze wniosku.

Lokalizacje Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich .