You are on page 1of 2

Numele, prenumele: Şendrea Alina Grupa: 203 Data prezentării: 17.05.

16

1.Numărul Dosarul nr.2ra-2414/15
dosarului
2.Obiectul litigiului Repararea prejudiciului
3.Circumstanţele La data de 01 martie 2013 Timuş Mihaela a depus cerere de chemare în judecată împotriva Olgăi
de fapt (rezumatul) Roibu şi Iurie Roibu privind repararea prejudiciului material, moral, cheltuieli de judecată şi
asistenţă juridică, solicitînd încasarea de la Olga Roibu şi Iurie Roibu în beneficiul ei prejudiciul
material în cuantum de 10000 lei, care constă din prejudiciul material – 4525 lei, cheltuieli
pentru efectuarea expertizei – 1600 lei, prejudiciul moral în mărime de 2100 lei, cheltuielilor
pentru expedierea telegramei 26 lei şi cheltuielilor de asistenţă juridică 1500 lei (f.d. 4-5). În
motivarea cererii a indicat că locuiește în apartamentul 33 din bd. Cuza – Vodă, 29/2 mun.
Chişinău, iar pîrîţii, care deţin dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 36, situat
deasupra apartamentului ei. Pîrîţii inundează sistematic apartamentul reclamantei, ultima
inundație a avut loc în vara anului 2012. 2 Toate încercările reclamantei de a soluționa litigiul pe
cale amiabilă nu au dat nici un rezultat, pîrîţii nu reacționează la notificările cu privire la
restituirea contravalorii prejudiciului material cauzat.
4.Soluţia instanţei Prin hotărîrea Judecătoriei Botanica mun. Chişinău din 19 februarie 2015 cererea de chemare în
de fond judecată a fost respinsă ca neîntemeiată (f.d. 104). Nefiind de acord cu hotărîrii primei instanţe,
(rezumatul) la data de 17 martie 2015, Timuş Mihaela a depus apel, prin care a solicitat casarea hotărîrii
Judecătoriei Botanica mun. Chişinău din 19 februarie 2015 cu pronunţarea unei noi hotărîri de
admitere a pretențiilor înaintate ( f.d. 115-117)
5.Soluţia instanţei Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 13 mai 2015 s-a respins apelul declarat de Timuş
de apel (rezumatul) Mihaela, s-a menţinut hotărîrea instanţei de fond din 19 februarie 2015 ( f.d. 132-133). La data
de 13 iulie 2015 Timuş Mihaela a depus recurs asupra decizie Curţii de Apel Chişinău din data
de 13 mai 2015, prin care a solicitat casarea deciziei instanţei de apel şi hotărîrii instanţei de
fond cu pronunțarea unei noi hotărîri de admitere a acțiunii ( f.d. 137-139). În motivarea
recursului Mihaela Timuş a invocat că instanţa de fond şi de apel nu au dat o apreciere justă
probelor anexate la materialele dosarului. Soluția adoptată este neîntemeiată. Prin hotărîrea
Judecătoriei Botanica mun. Chişinău din 19 februarie 2015, menținută prin decizia Curţii de
Apel Chişinău din 13 mai 2015, acțiunea reclamantei a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.
Instanțele au concluzionat că pretențiile reclamantei nu şi-au găsit confirmare deplină, ori
constatarea prejudiciului cauzat reclamantei prin inundarea 3 apartamentului, în lipsa vinovăţiei
pîrîţilor, nu poate servi drept temei pentru încasarea prejudiciului.
6.Soluţia Curţii Judecînd pricina în ordine de recurs, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ
Supreme de Justiţie lărgit al Curţii Supreme de Justiţie constată că Judecătoria Botanica mun. Chişinău şi Curtea de
(rezumatul) Apel Chişinău au apreciat arbitrar probele administrate şi au dat o soluție greșită litigiului dedus
judecății. Instanţa de recurs reţine că Mihaela Timuş a înaintat în instanţa de judecată acţiune
privind încasarea prejudiciului material în cuantum de 4525,06 lei, cauzat prin scurgerea din
apartamentul pîrîţilor, prejudiciului moral în sumă de 2100 lei, cheltuieli de judecată şi asistenţă
juridică. Cu referire la pretențiile materialele ale reclamantei instanţa de recurs reţine că potrivit
art. 1413 Cod Civil, dacă prejudiciul s-a produs prin faptul că din construcţie a căzut ori a curs
ceva, răspunde persoana care are construcţia în posesiune. Această regulă nu se aplică în cazul în
care prejudiciul s-a produs prin forţă majoră ori din vina celui prejudiciat. În speţă, se constată că
Timuş Mihaela este proprietara apartamentului nr. 33 din mun. Chişinău bd. Cuza- Vodă 29/2.
Pîrîţii sunt coproprietarii apartamentul nr. 36 din același bloc. Din actele cauzei rezultă că
apartamentul reclamantului a fost inundat în mai multe rînduri. Argumentul instanţelor inferioare
precum că inundaţia din octombrie 2012 a avut loc în lipsa vinovăţiei proprietarului
apartamentului nr. 36 din mun. Chişinău bd. Cuza- Vodă 29/2, nu poate servi temei de
respingere a acţiunii, ori răspunderea proprietarilor apartamentului nr. 36 survine în baza art.
1413 Cod Civil. Se admite recursul declarat de Mihaela Timuş. Se casează hotărîrea Judecătoriei
Botanica mun. Chişinău din 19 februarie 2015 și decizia Curţii de Apel Chişinău din 13 mai
2015 în partea respingerii acţiunii privind încasarea prejudiciului material și a cheltuielilor de
judecată şi în această parte se emite o hotărîre nouă prin care: Se încasează din contul Olgăi
Roibu şi Iurie Roibu în mod solidar în beneficiul Mihaelei Timuş suma de 4525,06 lei cu titlul
de prejudiciu material, suma de 3437,5 lei cu titlul de cheltuieli judiciare, în total 7962,56 (şapte
mii nouă sute şaizeci şi doi, 56) lei. În rest, decizia Curții de Apel Chişinău din 13 mai 2015 și
hotărîrea Judecătoriei Botanica mun. Chişinău din 19 februarie 2015, se mențin. Decizia este

Răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin căderea sau scurgerea din construcţie este o răspundere obiectivă. 36) din care s-a produs inundarea. Determinaţi persoana responsabilă pentru prejudiciu cauzat de scurgerea din construcţie. Beneficiarul despăgubirilor este: Persoana vătămată care a suferit în urma scuregii sau căderii din construcţie . vor răspunde anumite persoane.Persoana responsabilă este cel care a cauzat un prejudiciu unei persoane.În cazul dat vor răspunde Olga Roibu şi Iurie Roibu fiind posesorii (ap. Posesorul nu poate înlătura răspunderea dovedind că a luat toate măsurile pentru evitarea căderii sau scurgerii din construcţie. Nr. Nr. 33 al proprietarului Timuş Mihaela) -legatura cauzală între conduita ilicită şi prejudiciu care este o consecință directă a faptei ilicite -vinovăţia autorului faptului ilicit(neglijență sau imprudență) -lipsa unor împrejurări sau cauze care înlătură răspunderea juridică 3. Analizaţi condiţiile răspunderii pentru prejudiciul cauzat de surparea construcţiei. Posesorul se poate exonera de răspundere probînd existenţa unor cauze străine care a dus la cauzarea prejudiciului. Calitate de debitor în cadrul obligaţiei de reparare a prejudiciului cauzat prin căderea sau scurgerea din construcţie îi revine posesorului ei . 2. 7.Posesorul se poate exonera de răspundere probînd existenţa unor cauye străine care a dus la producerea prejudiciului . iar în cazul în care fapta este săvîrşită cu vinovăţie sau în anumite situaţii. irevocabilă din momentul emiterii.angajîndu-se indifferent de vinovăţie posesorului construcţiei. angajîndu-se indiferent de vinovăţia posesorului construcţiei.Concluzii: 1. Determinaţi efectele răspunderii. Răspunderea civila delictuală obiectivă. .şi anume : forţa majora sau vina persoanei prejudiciate. Forma răspunderii. 36) -un prejudiciu (Inundarea apartamenului nr. Răspunderea pentru prejudiciu cauzat prin căderea sau scurgerea din construcţie este una obiectivă. şi anume: forţa majoră sau vina persoanei prejudiciate.în cazul dat beneficiarul va fi Timuș Mihaela 4. căderea sau scurgerea din construcţie: -conduita ilicită a Olga Roibu şi Iurie Roibu (ap. Posesorul nu poate înlătura răspunderea dovedind că a luat toate măsurile pentru evitarea căderii sau scurgerii din construcţie. va trebui să-l repare.