You are on page 1of 1

Taifasuri - Terapii

-

Psihologul STELIAN CHIVU:
„Piramida dublă produce o
«restartare» a organismului“ sihologul Stelian Chivu (foto),
„Acelaşi efect se poate obţine şi în peşteră“
P realizatorul emisiunii „Atelier
de personalitate”, difuzată de
Neptun TV, a construit la Galați o
- Ce rezultate s-au înregistrat în
piramidă?
peste 20 de minute, înseamnă că au un
înalt nivel vibrator, se cunosc, își pot
piramidă dublă, unică în lume, în - Am remarcat faptul că persoanele controla emoțiile și energiile și pot be-
care a obținut rezultate extraordi- rele, acide, acre nu pot intra în pira- neficia de această energie de tip zero,
nare. Această piramidă funcționea- midă. Aceasta le ține la distanță. Apoi, care se obține și în peșteră. Pustnicii
ză și ca un laborator experimental, sunt persoane care intră și stau trei, care se retrag în peșteră, în pântecul
fiind suspendată. Rolul piramidei este cinci sau zece minute, altele reușesc să Mamei Natură, practic, se întorc la ori-
acela de a reseta energiile dezechi- stea 20 de minute, iar cele care stau gini, acestea fiind energia de tip zero.
librate ale celor care pătrund în in-
teriorul ei, prin intermediul energiei cientul la psiholog, el are deja un anumit
de tip zero. Patru ani a durat con- tip de blocaj, un program negativ ce tre-
strucția piramidei în care se găsesc buie schimbat, iar asta presupune mult
210.000 de cristale, ce-i amplifică timp. Pentru a-l putea scoate din mediul
efectul deja cunoscut. său, ar trebui să-l duc la munte, la mare,
undeva unde să nu aibă contacte care să-i
„Am ajuns să dispărut complet durerea de cap pentru activeze sau să-i susțină programele sale
prima oară, după atâția ani. Acolo am mentale. Ei bine, piramida face acest lu-
construiesc o legendă” făcut tot felul de teste pe plante, pe ali- cru. În interiorul piramidei sunt foarte multe
- Cum și când ți-a venit ideea de mente, pe lichide, pe baterii, iar rezulta- oglinzi, dar așezate în așa fel încât să nu-ți
a construi o piramidă dublă? tele sunt vizibile și interesante. poți vedea chipul, pentru că individul are
- Piramida a început ca o idee mai - Ce terapii practici în piramidă? legătură cu el văzându-și propriul chip.
veche și, din câte știu, este singura pira- - Încă de la început, având în spate Oglinzile amplifică lumina, iar lumina în-
midă din lume de acest gen. Spun asta, psihologia și suficienți ani de studii, am seamnă energie și informație. În plus,
deoarece am văzut în jur de 80 de pira- sesizat de ce se vindecă omul greu din totul este vizibil printr-o podea de sticlă.
mide din toată lumea. Eu sunt un căută- punct de vedere mental și emoțional. Avem Sub ea se văd plantele unduite de vânt.
tor spiritual. Psihologia nu m-a mulțumit, corpul fizic, pe care-l cunoaștem, dar mai Din start, mintea este scoasă din șabloa-
programarea neurolingvistică, de aseme- avem și emoții, deci un corp emoțional, și nele ei. Mulți sunt atenți unde calcă, de-
nea, îmi doream ceva eficient, rapid și gânduri, de unde rezultă că avem și un oarece podeaua este făcută dintr-un ma-
cuantificabil, să vadă omul rezultatul con- corp mental. În momentul în care anali- terial flexibil, chiar au tendința să se țină
cret. Și atunci am plecat de la ideea zăm o vindecare totală, este necesar să de ceva, iar asta îi face să lase afară șa- ral. Ele reprezintă doar tonul energiilor
veche a piramidei simple, în care există acționăm asupra celor trei corpuri. Când bloanele și limitările, și deja intrăm pe un care intră în piramidă. În piramidă este
deja experiență, am colindat lumea, să fizicul se îmbolnăvește, îl tratăm cu pas- teren pe care se acționează foarte ușor. În energie naturală condensată, de mai
văd ce-au făcut alții în acest domeniu, am tile, cu ceaiuri sau cu bisturiu, dar când se plus, aici apare energia de piramidă. multe tipuri. Problemele, blocajele fizice,
analizat calități și defecte, iar eu mi-am îmbolnăvește cel emoțional, ce facem? De „Energia naturală mentale și emoționale sunt ca o blocare
dorit ceva și mai complex și mai vizibil aici am trecut la ideea că este necesar să sau încetinire a energiilor, și așa se mani-
decât ce-am întâlnit. Clarvăzătorii spu- pun mintea pacientului deoparte când instalează festă boala. Când vii cu energie naturală,
neau că sub o piramidă simplă, datorită vine la terapie, iar lucrul acesta l-am reu- vindecarea holistică” din exterior, se instalează vindecarea ho-
energiei de formă, se proiectează alta, în șit cu succes în piramidă. Când vine pa- - De unde ți-a venit ideea de a listică, se produce un fel de restartare, de
oglindă. Și așa am ajuns să construiesc o pune plante în piramida de sticlă? resetare a organismului. O problemă
Aşa arăta vegetaţia la data de
legendă, să fac o piramidă dublă. 18 februarie, la -5 grade Celsius - A venit exact din dorința de a pune apare la nivelul corpului mental din cauza
- Cât a durat construcția ei? ziua şi -11 grade Celsius noaptea în valoare faptul că totul este vizibil. De unui conflict. De obicei, ficatul este blocat
- Construcția a durat patru ani, pentru aceea am spus că este unică. Ea este, de ca activitate din cauza furiei și geloziei.
că a fost o muncă de chinez. Printre mul- fapt, precum Coloana Infinitului a lui Con- Toate bolile care apar au la bază conflic-
tele etape ale construirii piramidei, pentru stantin Brâncuși. Când a făcut Brâncuși te, provin dintr-un dezechilibru energetic.
a crește eficiența, am construit piramida Coloana, din cauza condițiilor tehnice, nu Dacă există „yin” în plus, aduc „yang”, pen-
și din bobinaj, din sârmă de cupru, pusă a putut s-o realizeze din piramide duble, tru a echilibra nivelul, și invers.
din șapte în șapte milimetri. A trebuit să rămânând la varianta știută astăzi, din - Cum acționează piramida dublă
inventez sisteme de prindere, pentru că trunchiuri de piramide. Piramida construi- în acest sens?
absolut totul a fost nou și proiectat de tă de mine este o coloană infinită din pi- - Prin faptul că există o piramidă cu
mine. La executare m-au ajutat prietenii ramide duble. Este o coloană din 12 pira- vârful în sus înseamnă, fizic, manifestarea
și chiar a fost fascinant. mide duble, cea mai mare având o supra- energiei de tip „yang” (masculin). Faptul
față de 49 de metri, iar celelalte, urmând că există o altă piramidă cu vârful în jos
„Deconectează mintea o proporție aritmetică precisă, ajungând înseamnă manifestarea energiei de tip
de blocajele ei” până la o piramidă dublă de șapte mili- „yin” (feminin). În momentul în care pu-
- Spuneai cândva că sudorul a metri, cristalizată de Mama Natură. Cea nem piramidă peste piramidă, ca în oglin-
scăpat de durerile de cap în timp ce din capătul de sus și cea din capătul de dă, energiile sunt egale, de sens contrar și
lucra la piramidă. jos sunt două piramide cristalizate natu- se contopesc, tinzând către al treilea tip
- Da, chiar a fost amuzant, pentru că de energie, numită energie de tip zero,
el avea o migrenă care îl tortura de trei „În momentul în care analizăm o vindecare neformată, neprogramată, exact ca aceea
ani. În prima etapă a asamblării, după
două zile, a devenit mai atent. Când l-am
totală, este necesar să acționăm asupra pe care o au copiii până la vârsta de 2 ani.

întrebat ce s-a întâmplat, mi-a spus că i-a celor trei corpuri: mental, emoțional și fizic“ Gabriela Niculescu
18 Nr. 536  30 iulie - 5 august 2015 www.taifasuri.ro