You are on page 1of 3

Mješovita srednja škola

„Hazim Šabanović“
Visoko

Predmet : Fizika
Predmetni nastavnik : Kolašinac Senad, prof.
Razred : I2, I3, I6

PRIPREMA
za izvođenje časa

Datum: 1.9.2011.
Čas: 1.
Nastavna jedinica: Upoznavanje sa Nastavnim planom i programom
Tip časa: Uvodni čas

Nastavne metode: Monološka
Oblici rada: Frontalni

Cilj časa: Upoznati učenike sa planom i programom fizike i načinom rada na časovima

Zadaci časa :
Obrazovni zadatak: Upoznati učenike sa nastavnim sadržajima koji će se obrađivati u nastavi fizike
prvog razreda
Odgojni zadatak: Izgraditi kod učenika naučni pogled na svijet
Funkcionalni zadatak: Pripremiti učenike za budući način rada na časovima fizike

Literatura :
„Fizika za prvi razred srednjih škola“, dr Ahmed Čolić, dr. Hrustem Smailhodžić, Kasim Imamović

vrste i osobine talasa kao i veličine specifične za talase. kristalne i amorfne tvari. Oscilacije i talasi – Govorićemo o oscilatornom kretanju. tečnostima i gasovima. Glavni dio (40 min. polarizaciju i disperziju svjetlosti. govorimo nešto više o zračenju. kao i o održanju energije. galaksije. Prva oblast koja će se raditi je mehanika. Zatim ćemo razmatrati talase. radioaktivnost i nuklearne reakcije. njegovoj strukturi. odnosno silama. Potom malo govorimo o svemiru. putanje i pređenog puta. Dinamika i statika – Ovdje ćemo se baviti i uzrocima koji dovode do kretanja. sateliti.) Ukratko učenike upoznajem sa nastavnim sadržajima koji će se obrađivati u nastavi fizike u prvom razredu stručne škole. uvodimo nove fizikalne predodžbe. termodinamički sistem. kako bi kasnije mogli (pri kupovanju udžbenika i zbirke) provjeriti da li im udžbenik. Energija i rad – Govorićemo o dva osnovna oblika mehaničke energije : kinetičkoj (energija kretanja) i potencijalnoj (energija položaja). deformacije i elastičnost. interferenciju. u okviru koje ćemo govoriti o električnoj struji. kako je svemir postao i kako se razvija. o radu koji se može vršiti na račun kinetičke ili potencijalne energije. pri čemo se nećemo baviti uzrocima oji su doveli do tog kretanja. elektrilnim mašinama i elektromagnetnim oscilacijama i talasima. difrakciju. . sile u čvrstim tijelima. upoznajem ih ukratko sa predmetom fizike i značajem nastavnog predmeta u okviru srednjoškolskog obrazovanja. Zatim prelazimo na elektrodinamiku. Upoznaćemo pojam prostora i vremena. pravoinijskog i kružnog kretanja. njenoj unutrašnjoj energiji i procesima vezanim za nju. zakonim akoji povezuju te veličine. U okviru molekularne fizike obrađivaćemo sljedeće oblasti: Molekularna fizika – Govorićemo o strukturi materije. pominjemo fotoelektrični efekat. težinu. Druga oblast koja će se obrađivati u prvom razredu je molekularna fizika. izučavamo modele atoma i njihovo vezivanje u molekule. težište i stabilnost tijela. rad u njemu. Radićemo Newtonov zakon opšte gravitacije. Poslije toga radimo fiziku atoma i jezgre atoma. istosmjernoj i naizmjeničnoj struji. njegovim osobimana i veličinama koje ga karakterišu. Upoznaćemo se sa osnovnim vrstama kretanja i njihovim jednačinama. zakone termodinamike i gasne procese. Učenicima predlažem da sa table prepišu kratki pregled oblasti koje su predviđene Nastavnim planom i programom za prvi razred mašinske tehničke škole. njihovu primjenu i elementarne čestice. veličinama u elektrodinamici. galaktička jata i superjata).) Predstavljam se učenicima. opmaka i iznosa pomaka. zvijezde. asteroidi. komete. Proučavamo atomsku jezgru. U okviru mehanike radićemo sljedeće oblasti: Kinematika – tu ćemo govoriti o kretanju kao takvom. tijelima u svemiru (planete. Zatim proučavamo pojave talasne optike.TOK ČASA Uvodni dio (3 min. a posebno značajem za struku.

) Zaključićemo da nam. najbolje odgovara udžbenih „Fizika za prvi razred srednjih stručnih škola“. U okviru školske godine učenici će imati nekoliko kontrolnih radova.I. na kraju. obavezno pogledaju da li on sadrži sve oblasti koje su napisane na tabli. Napominjem učenicima da. s obzirom na Nastavni plan i program fizike za prvi razred stručne škole. Hrustema Smailhodžića i Kasima. dr. Ahmed Čolić. njihovu međusobnu uslovljenost i povezanost. koji ne moraju biti najavljeni. Završni dio (2 min. pominjemo vezu fizike i tehnologije. Plan table FIZIKA MEHANIKA MOLEKULARNA FIZIKA ELEKTRODINAMIKA „Fizika za prvi razred OPTIKA srednjih stručnih škola“ FIZIKA ATOMA I JEZGRE ATOMA ELEMENTARNE ČESTICE Ahmed Čolić SVEMIR Hrustem Smailhodžić FIZIKA KAO OSNOVA VISOKIH Kasim Imamović TEHNOLOGIJA .. kada kupuju udžbenik. autora dr.